Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)"

Transkript

1 Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper) 1. Indledning Denne vejledning erstatter Finanstilsynets vejledning af 24. september 2007 om krav i den finansielle lovgivning til direktører og bestyrelsesmedlemmer. Vejledningen findes på Finanstilsynets hjemmeside under»indberetninger og ansøgningerfit & proper«. Vejledningen er oversat til engelsk. 2. Vejledningens anvendelsesområde Vejledningen finder anvendelse på bestyrelsesmedlemmer og direktører i virksomheder, der er omfattet af tilsyn efter: Lov om finansiel virksomhed 64 og 100, stk. 1 Lov om finansiel virksomhed 312, stk. 1, jf. 327, stk. 2, nr. 4 (udstedere af elektroniske penge) Lov om forsikringsformidling 8 Lov om tilsyn med firmapensionskasser 23 a Lov om investeringsforeninger og specialforeninger 31 Lov om værdipapirhandel 9, stk. 1, nr. 1 1 Lov om pantebrevsselskaber 4 Lov om betalingstjenester 18 Vejledningen finder endvidere anvendelse på bestyrelsesmedlemmer og direktører i Arbejdsmarkedets Tillægspension, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. herved: Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 23 a Lov om Arbejdsskadesikring 62 Lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond 4 a Vejledningen omfatter krav til bestyrelsesmedlemmers og direktørers egnethed og hæderlighed i virksomheder under tilsyn. Vejledningen retter sig mod de personer, der skal indgå i ledelsen af en virksomhed enten som bestyrelsesmedlem eller direktør anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og personer, der skal være ansvarlige for pantebrevshandlen i medfør af lov om pantebrevsselskaber og angiver, hvilke oplysninger denne personkreds skal afgive til Finanstilsynet. Betegnelsen»bestyrelsesmedlem«i vejledningen omfatter såvel generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer som medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter herfor. Ved vurderingen af egnethed og hæderlighed stilles samme krav til denne personkreds. 1 Kravene gælder alene direktører og bestyrelsesmedlemmer i de selskaber, der er omfattet af 7 i lov om værdipapirhandel

2 Betegnelsen»finansielle virksomheder«anvendes i det følgende som en samlebetegnelse for alle virksomheder omfattet af vejledningen. Betegnelsen dækker således ikke kun de egentlige finansielle virksomheder, som defineret i lov om finansiel virksomhed 5, stk. 1, nr Den lovmæssige baggrund Finanstilsynet er efter en række EU-direktiver forpligtet til løbende at påse, at medlemmer af finansielle virksomheders direktion og bestyrelse lever op til krav om egnethed og hæderlighed. I Danmark har disse forpligtelser udmøntet sig i 64 i lov om finansiel virksomhed. Bestemmelsen i 64 i lov om finansiel virksomhed har følgende ordlyd:» 64. Et medlem af bestyrelsen og direktionen i en finansiel virksomhed skal have fyldestgørende erfaring til at udøve hvervet eller stillingen. Stk. 2. Et medlem af bestyrelsen og direktionen kan ikke bestride hvervet eller stillingen som henholdsvis bestyrelsesmedlem og direktør i en finansiel virksomhed, såfremt 1) den pågældende er pålagt strafansvar for overtrædelse af straffeloven eller den finansielle lovgivning og denne overtrædelse indebærer risiko for, at hvervet eller stillingen ikke varetages på betryggende vis, 2) den pågældende har anmeldt betalingsstandsning, indgivet begæring om tvangsakkord, konkurs eller gældssanering, er i betalingsstandsning, under konkursbehandling, gældssanering eller tvangsakkord, 3) den pågældendes økonomiske situation eller selskaber, den pågældende ejer, eller hvori den pågældende deltager i driften, har påført den finansielle virksomhed tab eller risiko for tab eller 4) den pågældende har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den pågældende ikke vil varetage hvervet eller stillingen på forsvarlig måde. Stk. 3. Medlemmer af bestyrelsen og direktionen har pligt til at give Finanstilsynet oplysninger om de i stk. 2 angivne forhold. Stk. 4. Stk. 1, stk. 2, nr. 1-2 og 4, og stk. 3, gælder tilsvarende for medlemmer af bestyrelsen og direktionen i en finansiel holdingvirksomhed.«ordlyden af bestemmelserne om egnethed og hæderlighed i lov om forsikringsformidling, lov om tilsyn med firmapensionskasser, lov om investeringsforeninger og specialforeninger og lov om værdipapirhandel afviger på visse punkter fra ordlyden af 64 i lov om finansiel virksomhed. Der henvises til lovteksten på Finanstilsynets hjemmeside under»lovsamling«. Ledelsen af et investeringsforvaltningsselskab skal endvidere i medfør af lov om finansiel virksomhed 100, stk. 1, være i besiddelse af fyldestgørende erfaring i forbindelse med den type foreninger, der administreres af investeringsforvaltningsselskabet. 2

3 3.1. Sanktionsmuligheder Finanstilsynet kan i medfør af 351, stk.1, i lov om finansiel virksomhed påbyde en finansiel virksomhed inden for en af tilsynet fastsat frist at afsætte en direktør i en finansiel virksomhed, hvis vedkommende ikke opfylder de betingelser, der følger af 64, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed. Afgørelsen om at påbyde en finansiel virksomhed at afsætte en direktør træffes i Det Finansielle Virksomhedsråd, som i medfør af lov om finansiel virksomhed 345, stk. 2, nr. 1, træffer afgørelse i tilsynssager af principiel karakter. Hvis den finansielle virksomhed ikke har afsat direktøren inden for den fastsatte frist, kan Finanstilsynet inddrage virksomhedens tilladelse i medfør af lov om finansiel virksomhed 224, stk. 1, nr. 2, jf. 351, stk. 7 Finanstilsynet kan i medfør af 351, stk.2, i lov om finansiel virksomhed påbyde et medlem af bestyrelsen i en finansiel virksomhed inden for en af tilsynet fastsat at nedlægge sit hverv, hvis vedkommende ikke opfylder de betingelser, der følger af 64, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed. Afgørelsen om at påbyde et medlem af bestyrelsen i en finansiel virksomhed at afsætte en direktør træffes i Det Finansielle Virksomhedsråd, som i medfør af lov om finansiel virksomhed 345, stk. 2, nr. 1, træffer afgørelse i tilsynssager af principiel karakter. Hvis bestyrelsesmedlemmet ikke har nedlagt sit hverv inden for den fastsatte frist, kan Finanstilsynet inddrage virksomhedens tilladelse i medfør af lov om finansiel virksomhed 224, stk. 1, nr. 2, jf. 351, stk. 7 Finanstilsynet kan nægte tilladelse til at stifte en finansiel virksomhed, hvis et medlem af den finansielle virksomheds bestyrelse eller direktion ikke opfylder kravene i 64, jf. 14, stk. 1, nr. 2 i lov om finansiel virksomhed. Afgørelse herom træffes af Det Finansielle Virksomhedsråd. Bestyrelsesmedlemmer og direktører, der uenige med Finanstilsynet i afgørelsen om egnethed og hæderlighed, kan indbringe afgørelsen for Erhvervsankenævnet i medfør af lov om finansiel virksomhed 372, stk. 1. Erhvervsankenævnet kan beslutte, at en sådan klage skal have opsættende virkning. I forbindelse med indgivelse af en klage til Erhvervsankenævnet skal der betales et gebyr, som p.t. udgør 4.000,00 kr. Ved manglende betaling afvises klagen. Bestyrelsesmedlemmer og direktører vil tillige kunne kræve at Finanstilsynet indbringer en sag for domstolene. Anmodning herom skal gives til Finanstilsynet inden 4 uger efter at påbuddet er meddelt den pågældende. Anmodningen ændrer ikke påbuddet, men retten kan beslutte at bestyrelsesmedlemmet/direktøren kan fortsætte sit hverv, mens sagen kører for retten. Finanstilsynet indbringer sagen for domstolene indenfor 4 uger efter modtagelse af anmodning herom Holdingvirksomheder (udskillelse/afhændelse) Det følger af 179 og 180 i lov om finansiel virksomhed, at det også kan få konsekvenser, hvis et medlem af modervirksomhedens bestyrelse eller direktion ikke opfylder kravene i 64, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed. Det følger således af lov om finansiel virksomhed 179, stk. 1, nr. 2, at: 3

4 »Finanstilsynet kan påbyde en modervirksomhed, der ejer kapitalandele i finansielle virksomheder, at udskille de finansielle virksomheder og finansieringsinstitutter i en delkoncern under en finansiel holdingvirksomhed, såfremt 2) et medlem af modervirksomhedens bestyrelse eller direktion omfattes af et af forholdene i 64, stk. 2, nr 1, 2 og 4«Det følger endvidere af lov om finansiel virksomhed 180, stk. 1, nr. 2, at:»finanstilsynet kan påbyde, at en finansiel holdingvirksomhed afhænder kapitalandele i en finansiel virksomhed, såfremt 2) et medlem af holdingvirksomhedens bestyrelse eller direktion ikke har fyldestgørende erfaring til at udøve hvervet eller stillingen eller omfattes af et af forholdene i 64, stk. 2, nr. 1-2 og 4«4. Hvornår skal oplysningerne afgives Direktions- og bestyrelsesmedlemmer skal ved tiltrædelse af stillingen eller hvervet meddele Finanstilsynet de angivne oplysninger. 4.1 Stiftelse Ved stiftelse af en finansiel virksomhed skal bestyrelsesmedlemmer og direktører, som er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udfylde direktions- og bestyrelsesskemaet. Det betyder at også suppleanter for bestyrelsen og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer skal udfylde et skema. Ligeledes skal direktions- og bestyrelsesmedlemmer i finansielle holdingvirksomheder udfylde dette skema, hvis den finansielle virksomhed er ejet af en holdingvirksomhed. Er der sammenfald mellem disse, kan pågældende nøjes med at udfylde et skema. Finanstilsynets vurdering af et bestyrelsesmedlems eller en direktørs egnethed og hæderlighed foretages samtidig med tilsynets øvrige behandling af virksomhedens ansøgning om tilladelse/koncession. Når Finanstilsynet har modtaget de angivne oplysninger, træffer Finanstilsynet afgørelse om pågældende bestyrelsesmedlem eller direktørs egnethed og hæderlighed, som herefter meddeles vedkommende. Samtidig hermed orienteres bestyrelsen og direktionen i den pågældende finansielle virksomhed eller den finansielle virksomheds holdingselskab, hvor bestyrelsesmedlemmet eller direktøren er tilknyttet. 4.2 Etablerede finansielle virksomheder Direktører og bestyrelsesmedlemmer skal i forbindelse med tiltrædelse af en stilling i en allerede etableret finansiel virksomhed udfylde oplysningsskema for direktions- og bestyrelsesmedlemmer. Ligeledes skal direktører og bestyrelsesmedlemmer, som indtræder i ledelsen af finansielle holdingselskaber skal udfylde dette skema. Er der sammenfald mellem disse, kan pågældende nøjes med at udfylde et skema. Bliver det nødvendigt for den finansielle virksomhed at konstituere sig med en midlertidig direktør, f.eks. i tilfælde af dødsfald, skal den konstituerede direktør også udfylde et oplysningsskema og indsende dette til Finanstilsynet. 4

5 Direktions- og bestyrelsesmedlemmer skal løbende leve op til kravene til egnethed og hæderlighed og har således pligt til at informere Finanstilsynet, hvis der indtræder forhold, der kan have betydning for vurderingen heraf. En finansiel virksomhed kan på forhånd informere Finanstilsynet om en forestående tiltrædelse af en direktør eller et bestyrelsesmedlem. Den finansielle virksomhed kan indhente Finanstilsynets forhåndsvurdering af, om direktøren eller bestyrelsesmedlemmet opfylder kravene til egnethed og hæderlighed. Det under punkt 5.1. anførte om aktionærer (ejere af kvalificerede andele) finder tilsvarende anvendelse for etablerede finansielle virksomheder eller finansielle holdingvirksomheder. 4.3 Skift af hverv eller stilling Vurderingen af om et medlem af bestyrelsen eller en direktør egnet og hæderlig skal vurderingen foretages i forhold til hver enkelt stilling, den pågældende bestrider. Det er således muligt at den samme person kan godkendes til en bestyrelsespost i en virksomhed, men ikke i en anden. Hvis et bestyrelsesmedlem eller en direktør tiltræder en stilling i en anden finansiel virksomhed, skal vedkommende således sende opdaterede oplysninger om vedkommende til Finanstilsynet, der herefter kan foretage en fornyet vurdering af den pågældende i forhold til den nye stilling.. Finanstilsynet får via Erhvervs- og Selskabsstyrelsen meddelelse om ændringer i finansielle virksomheders bestyrelse eller direktion. 2. dette fritager dog ikke den pågældende fra selv at orientere Finanstilsynet om ændringen og anmode om fornyet vurdering. 5. Hvilke oplysninger Bestyrelsesmedlemmer og direktører i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder skal afgive følgende oplysninger: tidligere og nuværende bestyrelses- og direktionsposter inden for de seneste 10 år både inden for samt uden for den finansielle sektor - samt andre hverv inden for den finansielle sektor. Ved andre hverv inden for den finansielle sektor forstås f.eks. medlemskab af fagudvalg, ankenævn, uddannelsesinstitutioner m.v. Oplysninger om andre hverv i den finansielle sektor eller om bestyrelsesposter lægges til grund ved Finanstilsynets vurdering af, hvilke relevante erfaringer vedkommende har, tidligere og nuværende ansættelsesforhold, herunder selvstændig virksomhed inden for de seneste 10 år. direktører (forretningsførere) og bestyrelsesmedlemmer i firmapensionskasser kan i visse tilfælde undlade at oplyse om tidligere og nuværende bestyrelses- og direktionsposter samt tidligere og nuværende ansættelsesforhold. Der henvises til vejledningens pkt. 6, om bestyrelsesmedlemmet eller direktøren er eller har været i betalingsstandsning, under konkursbehandling, om bestyrelsesmedlemmet eller direktøren for tiden eller tidligere har indgivet begæring om gældssanering eller har været i forhandling om tvangsakkord, 2 Jf. 10, i selskabsloven, jf. lov nr. 470 af 12. juni 2009, hvoraf følger, at virksomheder ved ændringer i bestyrelse og direktion skal anmelde ændringerne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 5

6 om virksomheder, hvor bestyrelsesmedlemmet eller direktøren deltager eller har deltaget i ledelsen af, er eller har været i betalingsstandsning, under konkursbehandling eller er eller har sådanne virksomheder været i forhandlinger om tvangsakkord. Oplysningerne lægges til grund ved vurderingen af, om den pågældende i fremtræden eller stilling tidligere har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den pågældende ikke vil varetage hvervet eller stillingen på betryggende vis. Som eksempel kan anføres, at såfremt et bestyrelsesmedlem eller en direktør tidligere aktivt har deltaget i ledelsen af én eller flere virksomheder, der er gået konkurs, kan der være tale om forhold, som influerer på Finanstilsynets vurdering, og om der er snævre forbindelser, jf. 5, stk. 1, nr. 17 i lov om finansiel virksomhed mellem bestyrelsesmedlemmet eller direktøren og virksomheden, der er indgivet oplysningsskema for, eller mellem bestyrelsesmedlemmet eller direktøren og andre virksomheder eller personer, der har snævre forbindelser med virksomheden. Bestyrelsesmedlemmer og direktører (forretningsførere) i firmapensionskasser og i forsikringsmægler- og genforsikringsmæglervirksomheder er undtaget fra pligten til at oplyse om snævre forbindelser Finanstilsynets tavshedspligt De oplysninger, som medlemmer af bestyrelsen og direktionen skal afgive i medfør af 64, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed til brug ved Finanstilsynets vurdering af, om kravene til egnethed og hæderlighed er opfyldt, er omfattet af Finanstilsynets tavshedspligt i medfør af 354, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Det følger af bestemmelsen, at Finanstilsynets ansatte under ansvar efter straffelovens e er forpligtede til at hemmeligholde oplysninger, som de gennem deres virke bliver vidende om. 6. Oplysningsskemaer Alle personer, der tiltræder som bestyrelsesmedlem eller som direktør i en finansiel virksomhed eller finansiel holdingvirksomhed skal give Finanstilsynet de oplysninger, som er fastsat i 64, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed. Er et bestyrelsesmedlem eller en direktør af anden myndighed eller organ blevet vurderet egnet og hæderlig til at bestride et bestemt erhverv, f.eks. som statsrevisor, er Finanstilsynet stadig berettiget til at forlange, at vedkommende udfylder og indsender et oplysningsskema bilagt en straffeattest. En status som f.eks. statsrevisor fritager således ikke vedkommende fra at blive underkastet Finanstilsynets egen vurdering. Til brug for bestyrelsesmedlemmers og direktørers afgivelse af oplysninger til Finanstilsynet anvendes oplysningsskema for direktions- og bestyrelsesmedlemmer. Oplysningsskemaet er tilgængeligt på Finanstilsynets hjemmeside Der gælder dog ikke noget krav om, at dette oplysningsskema skal anvendes, hvorfor de krævede oplysninger kan indgives til Finanstilsynet i et andet dokument eller på anden vis. Oplysningsskemaet kan indsendes til Finanstilsynet af den finansielle virksomhed på vegne af bestyrelsesmedlemmet eller direktøren. Bestyrelsesmedlemmet eller direktøren skal selv underskrive skemaet eller andet valgt dokument, ligesom bestyrelsesmedlemmet eller direktøren er ansvarlig for, at de afgivne oplysninger er korrekte. 6

7 Oplysningsskemaet skal være bilagt en straffeattest. Straffeattesten rekvireres af bestyrelsesmedlemmet eller direktøren ved personlig henvendelse til politiet. En straffeattest kan ikke erstattes af anden form for dokumentation og må maksimalt være udstedt 6 måneder før indsendelse af oplysningsskemaet. I de tilfælde, hvor en direktør eller bestyrelsesmedlem, er bosiddende uden for Danmark, skal der indsendes passende dokumentation som erstatning for en straffeattest. For bestyrelsesmedlemmer eller direktører i en finansiel holdingvirksomhed, Arbejdsmarkedets Tillægspension, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring eller i Lønmodtagernes Dyrtidsfond gælder samme forpligtelse til at give Finanstilsynet oplysninger om de angivne forhold, som der gælder for bestyrelses- og direktionsmedlemmer i traditionelle finansielle virksomheder. For bestyrelsesmedlemmer og direktører (forretningsførere) i en firmapensionskasse gælder der særlige forhold ved udfyldelse af skemaet. Bestyrelsesmedlemmer og direktører skal udfylde samtlige rubrikker i oplysningsskemaet undtagen rubrikken om snævre forbindelser. Hvis pensionskassen kan dokumentere, at den har ansat en rådgiver med tilstrækkelige faglige kvalifikationer og erfaringer, jf. 23 a, stk. 2, i lov om tilsyn med firmapensionskasser, kan bestyrelsesmedlemmerne og direktørerne (forretningsførerne) endvidere undlade at udfylde rubrikkerne om erfaring. Finanstilsynet har i henhold til 9 c i lov om tilsyn med firmapensionskasser fastsat, at bestyrelsesmedlemmer og direktører (forretningsførere) i firmapensionskasser med under 100 medlemmer kan undlade at udfylde rubrikker vedrørende erfaring og snævre forbindelser i oplysningsskemaet. Som medlemmer defineres personer, hvis beskæftigelse berettiger til eller vil berettige til at modtage pensionsydelser i pensionsordningen Erklæring fra et andet EU-/EØS-land Hvis et bestyrelsesmedlem eller en direktør i forvejen er blevet erklæret egnet og hæderlig i et andet EU-/EØS- land, og vedkommende indsender dokumentation herfor i form af en udskrift/erklæring fra den relevante tilsynsmyndighed, vil Finanstilsynet som udgangspunkt lægge den indsendte dokumentation til grund for Finanstilsynets individuelle vurdering af personen. Hvis der er behov herfor, kontakter Finanstilsynet tilsynsmyndigheden i det pågældende EU-/EØS- land for en uddybning af den indsendte dokumentation for bestyrelsesmedlemmets eller direktørens egnethed og hæderlighed. Hvis et bestyrelsesmedlem eller en direktør er blevet erklæret egnet og hæderlig i et land uden for EU/EØS, kan Finanstilsynet efter en konkret vurdering lægge den erklæring til grund. Finanstilsynet er dog stadig berettiget til at anmode pågældende om at indsende oplysninger om de angivne forhold bilagt en straffeattest. 7. Særlige regler om borgmestres egnethed og hæderlighed Folketingets Ombudsmand har i en redegørelse af 17. juni 1981 givet udtryk for, at hvervene som borgmester og bestyrelsesformand eller -medlem af et pengeinstitut, hvori en (ikke ubetydelig) del af kommunens økonomiske midler er anbragt, ikke er foreneligt. Der kan således opstå risiko for at en forening af disse hverv, vil udelukke borgmesteren fra at udøve sin almindelige tilsynsforpligtelse og beslutningskompetence med hensyn til økonomiske dispositioner samt medføre inhabilitet ved kommunalbestyrelsens og økonomiudvalgets behandling af sager herom i et sådant omfang (og i sager af en 7

8 sådan art), at det må give anledning til meget væsentlige betænkeligheder. Efter ombudsmandens opfattelse er betænkelighederne ved en forening af de to nævnte hverv så væsentlige, at det må give anledning til nogen tvivl, om de i tilstrækkelig grad vil kunne afbødes gennem fastsættelse af nærmere retningslinjer for administration, kontrol m.v. (Folketingets Ombudsmands beretning for 1981, side 98 ff., navnlig side 115). I en udtalelse af 27. marts 1990 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet endvidere udtalt, at hvervet som borgmester må anses som uforeneligt med hvervet som bestyrelsesformand i et pengeinstitut, hvormed kommunen har et, i såvel art som omfang, meget betydeligt engagement. Ministeriet henviste herved til, at pengeinstituttet i den konkrete sag var kommunens hovedbankforbindelse, og at kun ubetydelige midler var anbragt i andre pengeinstitutter. Efter ministeriets opfattelse vil en forening af hvervet som borgmester og bestyrelsesformand i denne situation ud fra en generel vurdering være egnet til at skabe tvivl om, hvorvidt der i forbindelse med anbringelse af kontante midler og andre bankforretninger alene handles til varetagelse af kommunens interesser. Folketingets Ombudsmand har endvidere i en redegørelse af 7. april 2003 (j.nr ) udtalt, at der som udgangspunkt må være i det væsentligste samme betænkeligheder ved at en kommunaldirektør er medlem af bestyrelsen af et pengeinstitut som kommunen anvender som sin hovedbankforbindelse, som der vil være ved borgmesterens medlemskab, og at det i denne sammenhæng ikke er afgørende om kommunaldirektøren er menigt medlem eller næstformand (eller formand). Derimod fandt ombudsmanden, at betænkelighederne ved at en kommunaldirektør bestrider de to hverv samtidig bedre kan afbødes gennem fastsættelse af nærmere retningslinjer for administration, kontrol mv. end er tilfældet for borgmesteren. 8. Øvrige pligter Medlemmer af bestyrelsen og direktionen i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder har i medfør af 64, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed pligt til løbende at give Finanstilsynet oplysninger om de i 64, stk. 2 angivne forhold. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør skal således give Finanstilsynet oplysning om, hvis den pågældende pålægges strafansvar for overtrædelse af straffeloven, herunder overtrædelse af reglerne om berigelsesforbrydelser, eller den finansielle lovgivning, herunder overtrædelse af værdipapirhandelslovens kapitel 10 om misbrug af intern viden og kursmanipulation. Bestyrelsesmedlemmer og direktører har tillige pligt til at give Finanstilsynet oplysning om overtrædelse af tilsvarende udenlandske regler. Oplysningspligten indtræder allerede, hvis der rejses sigtelse mod den pågældende. Oplysningspligten er i overensstemmelse med reglerne i den finansielle lovgivning om, at bestyrelsesmedlemmer og direktører ikke må være dømt for overtrædelse af straffeloven eller den finansielle lovgivning. Det er ifølge 64, stk. 2, nr. 1 i lov om finansiel virksomhed en betingelse, at overtrædelsen indebærer risiko for, at hvervet eller stillingen ikke varetages på betryggende vis. Bestyrelsesmedlemmer og direktører i finansielle virksomheder har i medfør af 64, stk. 3, jf. 64, stk. 2, nr. 2, i lov om finansiel virksomhed pligt til at oplyse, hvis den pågældende har anmeldt betalingsstandsning, er under konkurs, har indgivet begæring om gældssanering, eller der er indledt forhandling om tvangsakkord. 8

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 7. januar 2011 5. januar 2011. Nr. 2. Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Læs mere

Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit og proper)

Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit og proper) VEJ nr 9291 af 15/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 123-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Oplysningsskema for vurdering af egnethed og hæderlighed (fit & proper-vurdering)

Oplysningsskema for vurdering af egnethed og hæderlighed (fit & proper-vurdering) Oplysningsskema for vurdering af egnethed og hæderlighed (fit & proper-vurdering) Oplysningerne i dette skema skal indgives til Finanstilsynet ved tiltrædelse som direktør og/ eller bestyrelsesmedlem og

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Oplysningsskema for vurdering af egnethed og hæderlighed (fit & proper-vurdering) Dataindberetningstjenester

Oplysningsskema for vurdering af egnethed og hæderlighed (fit & proper-vurdering) Dataindberetningstjenester Side 1 af 5 Oplysningsskema for vurdering af egnethed og hæderlighed (fit & proper-vurdering) Dataindberetningstjenester Oplysningerne i dette skema skal indgives til Finanstilsynet ved tiltrædelse som

Læs mere

Ansøgning om tilladelse som investeringsforening

Ansøgning om tilladelse som investeringsforening Ansøgning om tilladelse som investeringsforening Finanstilsynet henviser til lov om investeringsforeninger m.v. (LIF) bekendtgørelser udstedt i medfør af LIF Skemaet skal udfyldes af ansøgeren på dansk

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

JØP Valg Information om bestyrelsesarbejdet i JØP PENSION FOR AKADEMIKERE

JØP Valg Information om bestyrelsesarbejdet i JØP PENSION FOR AKADEMIKERE JØP Valg 2017 Information om bestyrelsesarbejdet i JØP PENSION FOR AKADEMIKERE Bestyrelsesarbejde i JØP Som medlem af JØP kan du stille op til JØP s bestyrelse. I denne folder kan du få indblik i, hvad

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

Skjal 6 Fondsmæglerselskaber. 93 Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar "lov om fondsmæglerselskaber"

Skjal 6 Fondsmæglerselskaber. 93 Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar lov om fondsmæglerselskaber Page 1 of 6 Fondsmæglerselskaber 93 Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar "lov om fondsmæglerselskaber" Skjal 6 (Lóg nr. 475 frá 10. juni 1997 broytir eisini nógvar ymiskar danskar

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 30. september 2013 (J.nr. 2013-0034166) Ikke partsstatus

Læs mere

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt.

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt. Kendelse af 19. juni 2009 (J.nr. 2009-0018724) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 og offentlighedslovens 14. (Anders Hjulmand, Suzanne Helsteen og Jan Uffe

Læs mere

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 599. Lov om finansielle rådgivere

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 599. Lov om finansielle rådgivere Lovtidende A 2013 Udgivet den 13. juni 2013 12. juni 2013. Nr. 599. Lov om finansielle rådgivere VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0052 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Den påklagede afgørelse af 4. september 2003, som af Finanstilsynet er stilet til K Att.: Forretningsfører B, har følgende ordlyd:

Den påklagede afgørelse af 4. september 2003, som af Finanstilsynet er stilet til K Att.: Forretningsfører B, har følgende ordlyd: Kendelse af 11. april 2005. (J.nr. 03-200.737) Finanstilsynet kunne efter dagældende lov om forsikringsvirksomhed ikke træffe afgørelse om at direktør i søassuranceforening skulle fratræde sin stilling,

Læs mere

4. at have foretaget forkerte konteringer, herunder rentekonteringer, med det formål at udsulte klagers økonomi,

4. at have foretaget forkerte konteringer, herunder rentekonteringer, med det formål at udsulte klagers økonomi, Kendelse af 14. maj 1998. 97-178.108. Klage over pengeinstitut afvist. Bank- og sparekasselovens 50 b, stk. 6. (Ellen Andersen, Merete Cordes og Niels Larsen) K har i skrivelse af 25. og 29. april 1997

Læs mere

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Givið út 29. september 2017 4. september 2017. Nr. 1060. Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Herved bekendtgøres anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014 om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Baggrund Danske livsforsikringsselskaber og pensionskasser stilles i disse år over for

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 22. oktober 2008. Nr. 1019. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 11, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. juli 2014 (J.nr. 2014-0037795) Tiltrådt, at anmodning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Almindelige selskabsretlige regler om valg, sammensætning, opgaver og ansvar for bestyrelse og bank- og sparekasselovens regler om samme.

Almindelige selskabsretlige regler om valg, sammensætning, opgaver og ansvar for bestyrelse og bank- og sparekasselovens regler om samme. Kendelse af 27. maj 1994. 93-6.596. Påtale af, at direktionen for en banks moderselskab deltog fast i bankens bestyrelsesmøder, idet de pågældende burde være valgt til medlem af bankens bestyrelse, tiltrådt,

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge med [udeladt]som direktør

Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge med [udeladt]som direktør [udeladt] Att.: Direktør [udeladt] 13. 16. december september 2010 2015 Ref. Nv [udeladt] J.nr. 69515-0011 [udeladt] Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge

Læs mere

Anvendelsesområde. Definitioner

Anvendelsesområde. Definitioner Bekendtgørelse om godkendelse af ejerskab, erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele i virksomheder der søger eller har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde. I medfør af 11,

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Horsens Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Byrådet og

Læs mere

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte:

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte: Kendelse af 13. april 1999. 98-97.064 og 98-140.221. Aktindsigt nægtet. Bank- og sparekasselovens 50. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Tidligere direktør i A-bank K har ved skrivelser af

Læs mere

2017 Udgivet den 23. maj maj Nr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2017 Udgivet den 23. maj maj Nr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 22. maj 2017. Nr. 496. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af lov om psykologer m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 29. juni 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 29. juni 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. februar 2011 (J.nr. 2010-0022384)

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

Fokus Lov om finansielle rådgivere

Fokus Lov om finansielle rådgivere Kapitalmarked og finansielle virksomheder 6. november 2013 Fokus Lov om finansielle rådgivere I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på Lov om finansielle rådgivere (klik på link), der træder i kraft den 1.

Læs mere

Taleudkast til brug for samråd AN-AP den 2. februar 2017 om ansættelse af ny ATP-direktør

Taleudkast til brug for samråd AN-AP den 2. februar 2017 om ansættelse af ny ATP-direktør Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 298 Offentligt T A L E 1. februar 2017 Taleudkast til brug for samråd AN-AP den 2. februar 2017 om ansættelse af ny ATP-direktør J.nr.

Læs mere

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver?

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Investeringsrådgivere 1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Efter 343 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal virksomheder, der udøver investeringsrådgivning

Læs mere

Lov om inkassovirksomhed

Lov om inkassovirksomhed Lov om inkassovirksomhed Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Med undtagelse af 9-11, 12, stk. 1-3, 13 og 29 gælder loven ikke for inkassovirksomhed,

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej 36 4330 Hvalsø 14. september 2012 Ref. LOS J.nr. 560-0014 Påtale og påbud for overtrædelse af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2013-0033521) Ikke partsstatus

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 26 Folketinget 2015-16. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2015. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 26 Folketinget 2015-16. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2015. til Til lovforslag nr. L 26 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond,

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Finanstilsynet har den 26. august 2010 truffet følgende afgørelse: Vurdering af [udeladt] egnethed som bestyrelsesmedlem i [udeladt] 1 Afgørelse

Finanstilsynet har den 26. august 2010 truffet følgende afgørelse: Vurdering af [udeladt] egnethed som bestyrelsesmedlem i [udeladt] 1 Afgørelse 30. august 2010 Finanstilsynet har den 26. august 2010 truffet følgende afgørelse: Vurdering af [udeladt] egnethed som bestyrelsesmedlem i [udeladt] 1 Afgørelse Finanstilsynet påbyder i henhold til 351,

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Finanstilsynets interne retningslinjer

Finanstilsynets interne retningslinjer Finanstilsynets interne retningslinjer Tavshedsregler, anden beskæftigelse mv. Interne retningslinjer for økonomiske dispositioner for Finanstilsynets ansatte, de ansattes mulighed for at drive selvstændig

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 401 af 25. april 2007 med de ændringer, der følger af 5 i lov nr. 515 af 17.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. maj 2012 (J.nr. 2011-0026098) Afgift som følge

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. maj 2014 (J.nr. 2014-0037467) Ikke partsstatus og anmodning

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

MP Valg 2015. Valg til MP Pensions bestyrelse

MP Valg 2015. Valg til MP Pensions bestyrelse MP Valg 2015 Valg til MP Pensions bestyrelse 2 MP Valg 2015 Valg til MP Pensions bestyrelse Fem af i alt ti bestyrelsesmedlemmer skal vælges af og blandt MP Pensions medlemmer. Dette er en information

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. marts 2014 (J.nr. 2013-0035590) Hjemvist til Finanstilsynet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. februar 2011 (J.nr. 2010-0022509)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 13. november 2013 (J.nr. 2013-0034464) Ej fornøden erfaring

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/8 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen til erklæringen) Den personlige erklæring skal indsendes til Spillemyndigheden,

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. ANG nr 1083 af 08/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 23. november 2016 (J.nr. 2016-12037). Finanstilsynets afslag

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Forslag til lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) (L 199) Æ n d r i n g s f o r s l a g.

Forslag til lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) (L 199) Æ n d r i n g s f o r s l a g. Retsudvalget 2009-10 L 199 Bilag 12 Offentligt Lovafdelingen Forslag til lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) (L 199) Dato: 27. maj 2010 Kontor: Procesretskontoret

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 18. juni 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 18. juni 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 18. juni 2008 17. juni 2008. Nr. 515. Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love (Åbenhed omkring Fondsrådets og Det Finansielle Virksomhedsråds

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010133). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet:

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet: Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-237.271) Pengeinstitut kan ikke vægte aktiver i Arbejdsmarkedets Tillægspension med 0,2 ved opgørelsen. Bank- og sparekasselovens 21 samt bekendtgørelse om kapitaldækning

Læs mere

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Den Jyske Sparekasse Att.: Direktionen Borgergade 3 7200 Grindsted 18. september 2013 Ref. csr J.nr. 6072-0255 Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Påbud Finanstilsynet påbyder Den Jyske Sparekasse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Uofficiel datasammenskrivning af lov om ejendomskreditselskaber 1

Uofficiel datasammenskrivning af lov om ejendomskreditselskaber 1 Uofficiel datasammenskrivning af lov om ejendomskreditselskaber 1 Herved bekendtgøres lov om ejendomskreditselskaber, jf. lov nr. 697 af 25. juni 2010, med de ændringer, der følger af 42 i lov nr. 1231

Læs mere

c. at udøve anden virksomhed, herunder erhvervsvirksomhed, der efter fondsbestyrelsens skøn står i naturlig forbindelse hermed."

c. at udøve anden virksomhed, herunder erhvervsvirksomhed, der efter fondsbestyrelsens skøn står i naturlig forbindelse hermed. Kendelse af 23. oktober 1995. 94-8.392. Nægtet samtykke til vedtægtsændring i en fond, der var oprettet af et forsikringsselskab, da ændringen ville medføre, at forsikringsselskabet fik en bestemmende

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber Baggrund Danske skadesforsikringsselskaber stilles i disse år overfor en række udfordringer. Blandt de

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. juli 2016 (2016-4038). K kunne ikke meddeles aktindsigt

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde Forretningsorden for bestyrelsen i XXX A/S CVR-nr. XXXXXXXX 1. Bestyrelsens første møde Bestyrelsen afholder sit første (konstituerende) møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Mødet ledes af det bestyrelsesmedlem,

Læs mere