årsregnskabsmeddelelse 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "årsregnskabsmeddelelse 2014"

Transkript

1 Selskabsmeddelelse nr. 2, den 27. marts 2015 Årsregnskabsmeddelelse årsregnskabsmeddelelse 2014 Dantherm realiserede i 2014 en omsætning på DKK 441 mio. mod DKK 482 mio. i Driftsresultatet (EBIT) blev et underskud på DKK 18,8 mio. mod et overskud på DKK 5,2 mio. i Driftsresultat i 2014 er negativt påvirket af goodwillnedskrivninger på DKK 11,0 mio., fratrædelsesomkostninger på DKK 3,0 mio. og omkostninger til Telecom frasalget på DKK 2,2 mio. Administrerende direktør Torben Duer udtaler: Dantherms driftsresultat i 2014 blev samlet set utilfredsstillende, hvilket hovedsageligt skyldes en underskudsgivende Telecom forretning. HVAC forretningen havde et nogenlunde tilfredsstillende resultat, hvor 2. halvår 2014 blev bedre end i Vi forventer fortsat, at frasalget af Telecom forretningen gennemføres, når køber får de fornødne myndighedsgodkendelser, men som følge af den udskudte gennemførelse af frasalget har Dantherm fået tilsagn om en forlængelse af de nuværende kreditfaciliteter frem til januar Aftale om frasalg af forretningssegmentet Telecom Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dantherm aftale om frasalg af forretningssegmentet Telecom. Telecom segmentet blev derfor udskilt som ophørende aktiviteter, og der er rapporteret i overensstemmelse hermed i delårsrapporterne i Køber har mod forventning endnu ikke kunnet opnå de fornødne godkendelser til gennemførelse af transaktionen, og det er derfor vurderingen, at kriterierne for klassifikation af Telecom forretningen som ophørende aktivitet ikke er opfyldt. Opdelingen i fortsættende og ophørende aktiviteter er derfor ikke opretholdt i årsregnskabet. Køber arbejder fortsat på at få transaktionen gennemført. Finansieringsforhold Som følge af den udskudte Closing af Telecom frasalget, har Dantherm i marts genforhandlet aftalen med de primære kreditinstitutter om garanterede faciliteter, der udløber den 31. marts Kreditinstitutterne har givet tilsagn om en forlængelse af de garanterede faciliteter frem til januar De aftalte kreditrammer er på niveau med det forventede likviditetsbehov. Mulighederne for at styrke Dantherms kapitalgrundlag vil fortsat blive vurderet. Udvikling i 2014 Omsætningen blev på DKK 441 mio. mod DKK 482 mio. i Driftsresultatet (EBIT) blev et underskud på DKK 18,8 mio. mod et overskud på DKK 5,2 mio. i Driftsresultat i 2014 er negativt påvirket af goodwillnedskrivninger på DKK 11,0 mio., fratrædelsesomkostninger på DKK 3,0 mio. og omkostninger til Telecom frasalget på DKK 2,2 mio. Dantherms seneste udmeldinger var baseret på en opdeling i fortsættende og ophørte aktiviteter. Omsætning og driftsresultat (EBIT) i henhold til denne klassifikation blev på DKK 306 mio. henholdsvis DKK 2,0 mio. og dermed lidt bedre end de seneste udmeldte forventninger om en omsætning i niveauet DKK 300 mio. og et driftsresultat (EBIT) omkring DKK 0 mio. Dantherms resultat blev et underskud på DKK 28,5 mio. mod DKK 28,0 mio. i Forventninger til 2015 Forventningerne til 2015 er baseret på, at frasalget af Telecom forretningen gennemføres. Markedsudviklingen inden for HVAC forventes fortsat moderat og præget af udviklingen i den europæiske økonomi. På flere af produktområderne forventes en vis vækst drevet af øget fokus på indeklima og energieffektivitet, men vækst i omsætningen inden for HVAC vil primært betinge øgede markedsandele. Med de gennemførte omkostningsbesparelser i 2014 inden for forretningssegmentet HVAC, forventer Dantherm i 2015 et forbedret driftsresultat (EBIT) til niveauet DKK 5-10 mio. baseret på samme omsætningsniveau som i Hvis frasalget af Telecom forretningen mod forventning ikke gennemføres, påvirkes forventningerne til driftsresultatet (EBIT) før eventuelle goodwillnedskrivninger ikke. Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den 29. april 2015 kl. 15 hos Dantherm A/S, Marienlystvej 65, 7800 Skive. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte for Den samlede årsrapport medfølger som bilag til denne selskabsmeddelelse og er til rådighed på Dantherms hjemmeside www. dantherm.dk. Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til administrerende direktør Torben Duer på telefon Dantherm A/S, Marienlystvej 65, 7800 Skive,

2 Årsrapport 2014

3 Indhold Dantherm ledelsesberetning 03 Dantherms forretningsområder 04 Hoved- og nøgletal 05 Interview med ledelsen 07 Strategi 07 Forventninger til Affugtning 09 Mobil varme og køling 10 Ventilation 11 Elektronikkøling 12 Aktionærinformation 14 Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse 16 Risikostyring 17 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 20 Regnskabsberetning 22 Bestyrelse 24 Direktion 25 Koncernoversigt påtegninger og erklæringer 26 Ledelsespåtegning 27 Den uafhængige revisors erklæringer koncernregnskab 29 Resultatopgørelse 29 Totalindkomstopgørelse 30 Balance Aktiver 31 Balance Passiver 32 Egenkapitalopgørelse 33 Pengestrømsopgørelse 34 Noter moderselskabsregnskab 65 Resultatopgørelse 65 Totalindkomstopgørelse 66 Balance Aktiver 67 Balance Passiver 68 Egenkapitalopgørelse 69 Pengestrømsopgørelse 70 Noter Dantherm blev grundlagt i 1958 af Ejlert Olsen. Virksomhedens første produkt var et varmluftsaggregat til opvarmning af værksteder og industribygninger. I løbet af de efterfølgende år blev produktprogrammet udvidet til også at omfatte affugtere, ventilationsprodukter, mobile varme- og køleenheder (HVAC segmentet) samt klimastyringsløsninger til teleindustrien (Telecom segmentet). I dag er Dantherm struktureret i de to forretningssegmenter HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) og Telecom. Inden for HVAC er Dantherm en betydende europæisk leverandør af produkter og løsninger, der bygger på mere end 50 års erfaring inden for opvarmning, ventilation, køling og affugtning af luft. Inden for Telecom er Dantherm en førende global leverandør af produkter til klimastyring af radiobasestationer i telenetværk. I marts 2014 indgik Dantherm aftale om frasalg af Telecom forretningen, men endelig gennemførsel af salget er endnu ikke sket. Dantherms kompetencer er kendetegnet ved omfattende know-how inden for klimastyring, produktudviklingsviden og moderne produktions- og testfaciliteter i Europa, Asien og Nordamerika. Dantherms markeder er drevet af øget fokus på indeklima og energieffektivitet, hvilket understøtter ambitionen om at øge selskabets værdi gennem vækst i omsætning og indtjening. Dantherm har hovedkontor i Skive, Danmark og har siden 2002 været noteret på NASDAQ OMX. CONTROL YOUR CLIMATE 2 Dantherm Årsrapport 2014

4 dantherms forretningsområder Affugtning Dantherm har gennem mere end 40 år været en troværdig og konkurrencedygtig leverandør af stationære og mobile affugtere, primært til den professionelle kunde. Dantherm leverer luftaffugtere af høj kvalitet, med lang levetid og et lavt kw forbrug pr. liter kondenseret vand. Mobil varme og køling Dantherm har gennem tre årtier været en foretrukken leverandør af mobile varme- og køleløsninger til militær-og nødhjælpslejre, og aggregaterne er blevet indført som NATO standard. Alle aggregater produceres på Dantherms fabrik i Danmark og lever op til avancerede branchekrav. Ventilation Dantherms ventilationsanlæg er baseret på mere end 35 års erfaring og bygget med målrettet fokus på energieffektivitet, holdbarhed, pålidelighed og lave livstidsomkostninger. Løsningerne er udstyret med avanceret varmegenvindings-teknologi, og er produceret til at sikre ventilation af højeste kvalitet i indendørs poolområder, fritids- og indkøbscentre, hoteller, skoler, private hjem m.m. elektronikkøling Dantherm har i over 20 år været en betydelig leverandør til netværksoperatører og -leverandører af klimastyring i sheltere, kabinetter og rum med temperaturfølsomt elektronisk udstyr. Dantherms sortiment omfatter pålidelige og særdeles energieffektive systemer til klimastyring af elektronisk udstyr, som reducerer energiforbruget og sikrer oppetiden. Årsrapport 2014 Dantherm 3

5 hoved- og nøgletal TDKK HOVEDTAL Resultatopgørelse: Nettoomsætning Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Resultat før goodwillnedskrivninger (EBITA) Goodwillnedskrivninger Driftsresultat (EBIT) Resultat af finansielle poster Resultat for fortsættende aktiviteter før associerede virksomheder Resultatandele efter skat i associerede virksomheder Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Årets resultat efter skat af ophørte aktiviteter Koncernens andel af årets resultat Balance ultimo: Arbejdskapital Netto rentebærende gæld, kreditinstitutter Balancesum Egenkapital Investeret kapital inkl. goodwill Pengestrømme: Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet Heraf køb/salg af dattervirksomheder og aktiviteter Heraf køb af materielle aktiver Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrøm fra ophørte aktiviteter NØGLETAL Regnskabsmæssige nøgletal: Vækstrate -8,4% -0,1% -12,4% 18,4% 7,8% Overskudsgrad -4,3% 1,1% -1,3% 4,1% 1,5% Afkast af investeret kapital -2,9% 1,8% -2,0% 7,1% 1,5% Egenkapitalandel 15,4% 21,4% 27,0% 28,0% 28,4% Gennemsnitligt antal medarbejdere Aktierelaterede nøgletal: Resultat pr. aktie (EPS), DKK -4,01-3,94-2,32 0,60-6,17 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D), DKK -4,01-3,94-2,32 0,60-6,17 Cash flow pr. aktie, DKK 1,43-0,05 2,79 2,78 0,45 Udbytte pr. aktie, DKK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indre værdi ultimo, DKK 8,3 12,1 15,6 18,0 18,1 Børskurs ultimo, DKK 9,2 14,2 14,7 13,9 18,0 K/IV 1,11 1,18 0,94 0,77 1,00 Antal aktier ultimo á DKK 10 ( : DKK 50) ) Hoved- og nøgletal for 2010 (frasalg af bl.a. Dantherm Filtration gruppen) er korrigeret for ophørte aktiviteter. Regnskabstal og herunder sammenligningstal er korrigeret og præsenteres jævnfør IFRS 5. Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning 2010 og IAS 33. Der henvises i øvrigt til nøgletalsdefinitioner på side Dantherm Årsrapport 2014

6 Interview med ledelsen HVORFOR ER CLOSING AF FRASALGET AF TELECOM IKKE GENNEMFØRT? Dantherm indgik, som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014, aftale om frasalg af forretningssegmentet Telecom til China Technologies Holdings Group Co., Ltd. (Hong Kong). Forventningen var, at Closing kunne gennemføres inden aflæggelse af årsregnskabet for Telecom segmentet blev derfor udskilt som ophørende aktivitet, og der er rapporteret i overensstemmelse hermed i delårsrapporterne i Køber har mod forventning endnu ikke kunnet opnå de nødvendige myndighedsgodkendelser til gennemførelse af transaktionen. OG HVAD BETYDER DET FOR REGN- SKABET 2014? Det betyder, at regnskabet er udarbejdet på samme måde som i Den opdeling i fortsættende (HVAC) og ophørende (Telecom) aktiviteter, der har været i delårsrapporterne i 2014, er således ikke opretholdt, da kriterierne for klassifikationen af Telecom forretningen som ophørende aktivitet ikke vurderes opfyldt. ER SALGET AF TELECOM ANNULERET? Nej, handlen er ikke annulleret, og køber arbejder fortsat på at få de nødvendige myndighedsgodkendelser. Som følge af den lange Closing-proces har vi imidlertid vurderet, at kriterierne for klassifikation af Telecom forretningen som ophørende aktivitet ikke er opfyldt, hvorfor vi har aflagt regnskabet som beskrevet ovenfor.... OG HVORDAN PÅVIRKER DEN MANG- LENDE CLOSING DANTHERM? Telecom forretningen har været underskudsgivende i 2014, og den udskudte Closing har derfor haft en negativ påvirkning på driften i Dantherm. De seneste års investeringer i markeds- og produktudvikling overfor netværksoperatørerne har ikke resulteret i den forventede omsætningsvækst....og finansieringsforhold? Dantherm har som følge af den manglende Closing ikke kunnet indfri driftsfinansieringen under de garanterede faciliteter med kreditinstitutterne, som ellers var forventet. Som følge af den udskudte Closing af Telecom transaktionen har Dantherm i marts genforhandlet aftalen med de primære kreditinstitutter om garanterede faciliteter, der udløber den 31. marts Kreditinstitutterne har givet tilsagn om forlængelse af de garanterede faciliteter frem til januar De aftalte kreditrammer er på niveau med det forventede likviditetsbehov. Ledelsen i Dantherm vil fortsat vurdere mulighederne for at styrke Dantherms kapitalgrundlag. HVORDAN UDVIKLEDE HVAC FORRET- NINGEN SIG I 2014? Omsætningen for forretningssegmentet HVAC blev DKK 312 mio., hvilket samlet er 5 % lavere end i 2013 men lidt bedre end de senest udmeldte forventninger for året. Første halvår var omsætningsmæssigt svagere end i 2013, hvorimod andet halvår blev på niveau med 2013 med 4. kvartal på et højere niveau end i Inden for forretningsområdet affugtning har vi haft et lavere salg bl.a. som følge af markedssituationen i Østeuropa. Forretningsområderne ventilation og mobil varme og køling har haft en omsætning Torben Duer Administrerende direktør Jørgen Møller-Rasmussen Bestyrelsesformand Årsrapport 2014 Dantherm 5

7 på niveau med 2013, mens der var vækst inden for boligventilation. OG TELECOM FORRETNINGEN? Omsætningen for forretningssegmentet Telecom blev DKK 176 mio., hvilket samlet er 8 % lavere end i Den faldende omsætning kan primært tilskrives lavere salg til netværksleverandørerne, mens omsætningen til netværksoperatørerne i Americas og Europa var stigende som følge af Dantherms investeringer i markedstilstedeværelse og nye produkter til dette kundesegment i de seneste år. OG DANTHERM? Nettoomsætningen i 2014 blev på DKK 441 mio. svarende til et fald på 8 % i forhold til Driftsresultatet (EBIT) i 2014 blev et underskud på DKK 18,8 mio. mod et overskud på DKK 5,2 mio. i Driftsresultatet i 2014 er negativt påvirket af nedskrivning af Telecom goodwill på DKK 11,0 mio, fratrædelsesomkostninger på DKK 3 mio. og omkostninger til frasalg af Telecom forretningen på DKK 2,2 mio. Dantherms senest udmeldte forventninger var baseret på en klassifikation i fortsættende og ophørte aktiviteter. Omsætningen og driftsresultatet for de fortsættende aktiviteter i henhold til denne klassifikation blev lidt bedre end de senest udmeldte forventninger for året. HVAD ER MARKEDSFORVENTNINGER- NE TIL HVAC? HVAC har samlet set over de seneste år haft en stabil omsætning, men med udsving inden for de fire forretningsområder. Markedsforventningerne er fortsat, at der i de kommende år vil være vækst inden for ventilation som følge af det stigende fokus på indeklima og energieffektivitet. Inden for affugtning og mobil varme og køling er forventningerne præget af lav økonomisk vækst i Europa, og fokus er derfor på mulighederne for vækst fra nye markeder og kundesegmenter. OG TIL TELECOM? Telecom har to kundegrupper netværksleverandører og netværksoperatører. Markedet er præget af en stigende interesse for energieffektive klimastyringsløsninger, og indsatsen er derfor fortsat rettet mod udvikling af produkter, der imødekommer kundens kølebehov og samtidig reducerer energiforbruget. Dantherm har i de seneste år styrket markedsindsatsen i Europa og USA med fokus på netværksoperatørerne og nye produkter inden for køling og frikøling er blevet lanceret. SKAL KAPITALSTRUKTUREN FORTSAT STYRKES? Ja, mulighederne for at styrke kapitalgrundlaget vil fortsat blive vurderet med henblik på at skabe de bedste rammebetingelser for den strategiske udvikling af Dantherm. HVAD ER DER SKET PÅ CR-OMRÅDET I 2014? Dantherm har i 2014 bl.a. arbejdet med en handlingsplan, som skal gøre arbejdet med Corporate Responsibility (CR) mere strategisk. Fremover vil Dantherm fokusere på strategiske CR-aktiviteter inden for områderne Produkter, Processer og Medarbejdere. Dantherms interne Code of Conduct er i 2014 blevet implementeret i virksomheden. En stor del af koncernens medarbejdere har ved præsentationer og dialog fået kendskab til og forståelse for de etiske retningslinjer. Implementeringsarbejdet vil fortsætte og også være en del af introduktionsforløbet for nye medarbejdere. HVORDAN GÅR DET I DANTHERM POWER? Aktiviteterne i Dantherm Power omfatter udvikling og salg af brændselscelleprodukter til nødstrømsanlæg primært til teleindustrien og kraftvarmeanlæg til private hjem. Omsætningen var på niveau med 2013, men den forretningsmæssige udvikling har i 2014 været svagere end forventet. Der er fortsat mange muligheder for at udvikle aktiviteterne i Dantherm Power, men vi er fortsat afhængige af, at brændselscelleteknologien vinder større indpas som alternativ til specielt batteridrevne nødstrømsanlæg. HVAD ER FORVENTNINGERNE TIL 2015? Med de gennemførte omkostningsbesparelser i 2014 inden for forretningssegmentet HVAC, forventer Dantherm i 2015 et forbedret driftsresultat (EBIT) til niveauet DKK 5-10 mio. baseret på samme omsætningsniveau som i TAK På bestyrelsens og direktionens vegne siger vi tak til vores kunder, aktionærer og samarbejdspartnere for deres loyalitet overfor Dantherm i Tak til alle Dantherms medarbejdere, som har ydet en stor og engageret indsats for koncernen. 6 Dantherm Årsrapport 2014

8 strategi Ledelsen i Dantherm har i 2014 fortsat fokuseringen af de strategiske tiltag, der skal bidrage til at realisere målsætningen om en omsætnings- og indtjeningsvækst for de forskellige forretningsområder. Ambitionen Det er Dantherms ambition at øge værdien af selskabet gennem en forbedring af indtjeningen og styrke markedspositionen med vækst i omsætningen til følge. Det skal gøre Dantherm til en mere attraktiv virksomhed for vores aktionærer, kunder og medarbejdere. Fundamentet Ambitionen bygger på et stærkt fundament, der består af Dantherms salgs- og produktions-setup i Europa og markeder med betydelig størrelse og potentiale. Indsatsområderne Dantherms strategi er bygget op omkring fire indsatsområder: Markedstilstedeværelse, produktudvikling, omkostningseffektivitet og kapitalstruktur. En vigtig forudsætning for at realisere strategien er en styrkelse af det nuværende kapitalgrundlag. Markedstilstedeværelse: Strategien for de kommende år er at etablere Dantherm på udvalgte markeder gennem en målrettet udbygning af forhandlernettet og egen organisation. Det betyder, at vi kommer tættere på kunderne og bliver bedre i stand til at supportere vores partnere. Produktudvikling: Strategien er at fortsætte udviklingen af Dantherms energieffektive produktprogrammer for at sikre, at vi hele tiden har de bedste produkter på markedet og lever op til de stigende lovkrav og kundebehov. Dantherm investerer allerede i dag betydelige ressourcer i produktudvikling i Danmark, Kina og USA, med udgangspunkt i et globalt produktprogram, der tilpasses lokale krav og behov. Omkostningseffektivitet: Strategien er en kontinuerlig forbedring af de administrative processer og produktiviteten i produktfremstillingen. Dertil kommer en reduktion af materialeforbruget og øvrige driftsomkostninger. Kapitalstruktur: Strategien fokuserer på at sikre en kapitalstruktur, der giver de bedste muligheder for investeringer i markedstilstedeværelse og produktudvikling. Heri indgår en optimering af arbejdskapitalen og den investerede kapital. Dantherm vil fortsat vurdere muligheder, som kan bidrage til forretningsudviklingen og en styrkelse af kapitalgrundlaget. forventninger til 2015 Forventningerne til 2015 er baseret på, at frasalget af Telecom forretningen gennemføres. Markedsudviklingen inden for HVAC forventes fortsat moderat og præget af udviklingen i den europæiske økonomi. På flere af produktområderne forventes en vis vækst drevet af øget fokus på indeklima og energieffektivitet, men vækst i omsætningen inden for HVAC vil primært betinge øgede markedsandele. Med de gennemførte omkostningsbesparelser i 2014 inden for forretningssegmentet HVAC, forventer Dantherm i 2015 et forbedret driftsresultat (EBIT) til niveauet DKK 5-10 mio. baseret på samme omsætningsniveau som i Hvis frasalget af Telecom forretningen mod forventning ikke gennemføres, påvirkes forventningerne til driftsresultatet (EBIT) før eventuelle goodwillnedskrivninger ikke. Ledelsen vil i 2015 fortsætte tiltag til en styrkelse af kapitalgrundlaget. Årsrapport 2014 Dantherm 7

9 affugtning Dantherms aktiviteter inden for affugtning (HVAC) omfatter mobile affugtere primært til tørring af bygninger og stationære affugtere til lokaler med private pools og til wellness centre. Produkterne anvendes til professionelt brug og afsættes gennem egne salgsselskaber og et bredt europæisk distributionsnetværk eller gennem partnere som white label produkter. Udvikling i 2014 Udviklingen inden for affugtning i 2014 blev skuffende med et omsætningsfald på 17% i forhold til Den faldende omsætning skyldes primært krisen i Rusland og Ukraine, hvor Dantherm har haft et lavere salg. Herudover har der i 2014 været et lavere salg af mobile affugtere i eget brand og som private label til hovedmarkedet i Tyskland, hvor investeringer i nye anlæg er blevet udskudt. Dantherm har en god markedsposition inden for affugtning i Norge og salget er i 2014 steget blandt andet med baggrund i en god afsætning af produkter fra Munters, som Dantherm forhandler. Forretningsudvikling Dantherm har i 2014 haft fokus på udbygning af distributionen på nye markeder i Østeuropa. Desuden har Dantherm arbejdet på at kunne imødekomme de nye krav i den nye toldunion for Rusland, Hviderusland, Kasakhstan, Armenien og Kirgisistan, som træder i kraft i Dantherm har et tæt samarbejde med betydende skadesservicefirmaer og har i 2014 gennemført analyser af, hvor dette samarbejde kan udbygges. Udviklingen af nye produkter inden for stationær affugtning er igangsat og skal bidrage til forretningsudviklingen i de kommende år. Kompetence Dantherms mobile og stationære affugtere bygger på mere end 40 års erfaring og målbevidst satsning på energieffektivitet, holdbare komponenter, pålidelighed og lave levetidsomkostninger. 8 Dantherm Årsrapport 2014

10 mobil varme og køling Dantherms aktiviteter inden for mobil varme og køling (HVAC) omfatter produkter til opvarmning eller køling af telte og containere. Produkterne anvendes i militærlejre, nødhjælpslejre, felthospitaler eller midlertidig beboelse for arbejdere inden for olie- eller gasindustrien, og afsættes gennem egen organisation og et bredt distributørnetværk. Udvikling i 2014 Omsætningen inden for mobil varme og køling blev på niveau med Aktiviteten i første halvår var svag, men der var god aktivitet i andet halvår af Aktiviteten inden for mobil varme og køling er i betydeligt omfang projektbaseret og i 2014 er mere end 20 % af omsætningen sket til nye kunder. Dantherm har i 2014 haft en god omsætning til projekter i Østeuropa og har i flere omgange leveret produkter til felthospitaler i Sierra Leone og andre lande i Vestafrika, hvor nødhjælpsorganisationer og andre organisationer har været involveret i kampen mod Ebola. Forretningsudvikling Dantherm fortsætter arbejdet med at udvikle energieffektive og driftsbesparende løsninger uden at gå på kompromis med produkternes driftssikkerhed. I 2015 forventes nye produkter introduceret, som giver besparelser i energiforbruget. Opgraderingerne vil øge driftsydelsen, reducere brændstofforbruget og dermed CO2 udledningen i miljøet. Forretningsudviklingen fokuserer ligeledes på afsætning på nye markeder og udbygning af distributionsnetværket også uden for Europa. Kompetence Dantherms mobile varme- og kølingsanlæg bygger på 30 års erfaring og målbevidst satsning på energieffektivitet, holdbare komponenter, pålidelighed og lave levetidsomkostninger. Årsrapport 2014 Dantherm 9

11 ventilation Dantherms aktiviteter inden for ventilation (HVAC) omfatter boligventilationsanlæg, udstyret med energieffektive varmevekslere og behovsstyring, og bygningsventilationsanlæg, udstyret med avanceret varmegenvindingsteknologi. Produkterne anvendes i huse, lejligheder, svømmehaller, badelande, indkøbscentre, hoteller, skoler m.v. og bidrager til et sundt indeklima. Afsætningen sker gennem partnere som white label-produkter og gennem egne salgsselskaber og forhandlere i Europa. UDVIKLING I 2014 Udviklingen inden for boligventilation i 2014 blev positiv med en vækst både i omsætningen og i antallet af solgte anlæg i forhold til Omsætningsstigningen er kommet fra salg af Dantherm brand-produkter og som følge af nye produkter inden for både eget brand og white label. Omsætningen inden for bygningsventilation blev på niveau med En vækst i Vesteuropa, hvor specielt det franske marked udviklede sig positivt, blev modsvaret af et lavere salg i Østeuropa, hvor udviklingen i Rusland og Ukraine var svag. Kombinationen af høj energieffektivitet og maksimal komfort har i 2014 resulteret i en stigende efterspørgsel efter Dantherms ventilationsprodukter inden for spa-, wellness- og fitnessområdet. De nye kompakte anlæg, der er udviklet til små og mellemstore swimming pools, har haft succes med et voksende salg på eksisterende og nye markeder. FORRETNINGSUDVIKLING Udviklingen inden for boligventilation er præget af en generel markedsvækst, der fortsat drives af lovgivningen, som kræver mindre energiforbrug i boligerne i EU, samt et stigende fokus på et bedre indeklima. Udviklingen inden for bygningsventilation er fortsat påvirket af en relativ lav aktivitet inden for nybyggeri og opstart af nye projekter i Europa. Derfor er indsatsen rettet mod energirenoveringsog optimeringsopgaver af eksisterende bygninger og svømmehaller og på udbygning af salget på nye markeder. Dantherm fortsætter indsatsen for udvikling af nye produkter til eksisterende og nye kunder, og der vil blive arbejdet videre med features til vores produktprogram. KOMPETENCE Dantherms ventilationsanlæg bygger på mere end 35 års erfaring og målbevidst satsning på energieffektivitet, holdbare komponenter, pålidelighed og lave levetidsomkostninger. 10 Dantherm Årsrapport 2014

12 elektronikkøling Dantherms aktiviteter inden for elektronikkøling omfatter klimastyringsanlæg til køling, frikøling eller varmeveksling af luft. Produkterne anvendes i teknikrum og kabinetter med temperaturfølsomt elektronikudstyr, og er specielt udviklet til at sikre høj oppetid og lavt energiforbrug. Afsætningen sker gennem egne salgsselskaber og partnere til Telecom netværksoperatører og leverandører. UDVIKLING I 2014 Udviklingen inden for elektronikkøling i 2014 var svagere end i I Kina var salget til nøglekunder lavere end forventet, hvorimod salget i Europa og USA udviklede sig positivt. Den øgede salgsmæssige bearbejdning af netværksoperatørerne har givet et stigende salg til denne kundegruppe. Samtidig er antallet af testinstallationer hos de største operatører øget, som er en væsentlig forudsætning for at kunne realisere vækst i de kommende år. FORRETNINGSUDVIKLING Markedet for elektronikkøling er præget af en stigende interesse for energieffektive køleløsninger og indsatsen er derfor fortsat rettet mod udvikling af produkter, der imødekommer kundens kølebehov og samtidig reducerer energiforbruget. Omfanget af trådløs kommunikation er i 2014 vokset, og forventes støt stigende i de kommende år, hvilket ligeledes driver en efterspørgsel efter flere radiobasestationer og dermed behov for elektronikkøling. Dantherm har i de seneste år styrket markedsindsatsen i Europa og USA og nye produkter indenfor køling og frikøling er blevet lanceret. KOMPETENCE Dantherms klimastyringsanlæg bygger på mere end 20 års erfaring med udvikling og produktion af køleløsninger til Telecom industrien og målbevidst satsning på energieffektivitet, holdbare komponenter, pålidelighed og lave levetidsomkostninger. Derfor er Dantherm en foretrukken partner inden for segmentet Telecom. Årsrapport 2014 Dantherm 11

13 aktionærinformation Dantherm-aktien Dantherms aktiekurs sluttede med en notering af aktien i kurs DKK 9,2 mod DKK 14,2 i I 2014 var højeste og laveste kurs for Dantherm-aktien henholdsvis DKK 17,9 og DKK 8,8. Ved udgangen af regnskabsåret var selskabets markedsværdi DKK 66 mio. mod DKK 102 mio. ved udgangen af Omsætningen i Dantherm-aktien beløb sig til knap DKK 20 mio. i 2014 mod DKK 26 mio. i aktiekapital Dantherms aktiekapital udgjorde ved udgangen af 2014 DKK fordelt på stk. aktier à nom. DKK 10 med hver én stemme. Bestyrelsen kan i henhold til generalforsamlingens bemyndigelser udvide selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med op til nominelt DKK både med og uden fortegningsret for bestående aktionærer ved tegning af nye aktier (uden fortegningsret skal tegning ske til markedskurs). Bemyndigelsen er gældende i tiden indtil den 10. april Udbyttepolitik Det er Dantherms udbyttepolitik, at ca. 30 % af resultat efter skat udloddes til aktionærerne dog under hensyntagen til koncernens finansielle og likviditetsmæssige stilling samt investerings- og ekspansionsplaner. Det er endvidere selskabets mål, at egenkapitalandelen er minimum 30 %. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte for aktionærsammensætning Ved udgangen af regnskabsåret havde Dantherm ca navnenoterede aktionærer, og godt 90 % af den samlede aktiekapital i Dantherm var navnenoteret ved udgangen af egne aktier Bestyrelsen kan i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse lade selskabet erhverve egne aktier for op til en samlet pålydende værdi på 10 % af aktiekapitalen. Vederlaget må ikke afvige med mere end 10 % fra den gældende børskurs på erhvervelsestidspunktet. Bemyndigelsen er gældende frem til den ordinære generalforsamling i Selskabets beholdning af egne aktier udgjorde stk. pr. 31. december 2014, hvilket svarer til 1,1 % af aktiekapitalen. Beholdningen af egne aktier er uændret fra 31. december hjemmeside Dantherm opfordrer investorer og andre interesserede til at besøge selskabets hjemmeside På hjemmesiden er det også muligt at bestille elektronisk information fra og om selskabet. Denne service tilbydes også interesserede, der ikke er aktionærer. Denne årsrapport er tilgængelig på hvor der også findes offentliggjorte selskabsmeddelelser og yderligere informationer om koncernen. Interne regler omkring insiderviden og handler med selskabets aktier I henhold til værdipapirhandelsloven fører Dantherm et insiderregister over personer, der via deres stilling anses for at besidde intern viden om selskabet. Selskabet har udarbejdet et sæt interne regler for disse personer og deres nærtstående. Personerne, der er omfattet af de interne regler, er bestyrelses- og direktionsmedlemmer og medarbejdere i Dantherm A/S. Reglerne gælder desuden for andre personer uden for Dantherm, som arbejder eller agerer for virksomheden, og for medarbejdere i Dantherms datterselskaber, hvis stillinger forventes at medføre adgang til intern viden, omfattet af reglerne. For disse personer gælder, insideres aktiebesiddelser Insideres og deres nærtståendes besiddelser af Dantherm-aktier pr. 31. december 2014 ses i tabellen. D. F. Holding, Skive A/S er underlagt samme begrænsninger i handel med selskabets aktier som selskabet og dets bestyrelse. Insidergruppe Antal aktier (stk.) % af A/S-kapital Kursværdi (TDKK) Bestyrelse og direktion Øvrige insidere Insidere i alt Egne aktier I alt Dantherm Årsrapport 2014

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2013

Å r s r a p p o r t 2013 Årsrapport 2013 I NDE X Indhold ledelsesberetning 04 Hoved- og nøgletal 05 Interview med ledelsen 07 Strategi 08 Væsentlige begivenheder 09 Overblik 2013 09 Forventninger til 2014 10 HVAC 12 Telecom 14

Læs mere

Dantherm profil. En virksomhed med ambitioner Energieffektive teknologier Førende inden for affugtning Komfort i alle miljøer Klimakontrol i ekstreme

Dantherm profil. En virksomhed med ambitioner Energieffektive teknologier Førende inden for affugtning Komfort i alle miljøer Klimakontrol i ekstreme elektronikkøling ventilation mobil varme og køling Dantherm profil En virksomhed med ambitioner Energieffektive teknologier Førende inden for Komfort i alle miljøer Klimakontrol i ekstreme omgivelser Dantherm

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter Årsrapport 2011 IN D E X IN D E X Dantherm Air Handling AS Skallestad, Norge Dantherm Air Handling AB Söderköping, Sverige Dantherm Air Handling Inc. Spartanburg, USA Dantherm Air Handling Co., Ltd. Suzhou,

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Corporate Governance-anbefalinger

Corporate Governance-anbefalinger Corporate Governance-anbefalinger Logo 09.03.2011. - CMYK 22. maj 2014 Anbefaling Selskabets holdning Argumentation 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Indhold. Kontaktoplysninger... 100

Indhold. Kontaktoplysninger... 100 Årsrapport 2009 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2009... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...15

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE Oversigt over forhold, som Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler adresseres

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne,

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere