årsregnskabsmeddelelse 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "årsregnskabsmeddelelse 2014"

Transkript

1 Selskabsmeddelelse nr. 2, den 27. marts 2015 Årsregnskabsmeddelelse årsregnskabsmeddelelse 2014 Dantherm realiserede i 2014 en omsætning på DKK 441 mio. mod DKK 482 mio. i Driftsresultatet (EBIT) blev et underskud på DKK 18,8 mio. mod et overskud på DKK 5,2 mio. i Driftsresultat i 2014 er negativt påvirket af goodwillnedskrivninger på DKK 11,0 mio., fratrædelsesomkostninger på DKK 3,0 mio. og omkostninger til Telecom frasalget på DKK 2,2 mio. Administrerende direktør Torben Duer udtaler: Dantherms driftsresultat i 2014 blev samlet set utilfredsstillende, hvilket hovedsageligt skyldes en underskudsgivende Telecom forretning. HVAC forretningen havde et nogenlunde tilfredsstillende resultat, hvor 2. halvår 2014 blev bedre end i Vi forventer fortsat, at frasalget af Telecom forretningen gennemføres, når køber får de fornødne myndighedsgodkendelser, men som følge af den udskudte gennemførelse af frasalget har Dantherm fået tilsagn om en forlængelse af de nuværende kreditfaciliteter frem til januar Aftale om frasalg af forretningssegmentet Telecom Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dantherm aftale om frasalg af forretningssegmentet Telecom. Telecom segmentet blev derfor udskilt som ophørende aktiviteter, og der er rapporteret i overensstemmelse hermed i delårsrapporterne i Køber har mod forventning endnu ikke kunnet opnå de fornødne godkendelser til gennemførelse af transaktionen, og det er derfor vurderingen, at kriterierne for klassifikation af Telecom forretningen som ophørende aktivitet ikke er opfyldt. Opdelingen i fortsættende og ophørende aktiviteter er derfor ikke opretholdt i årsregnskabet. Køber arbejder fortsat på at få transaktionen gennemført. Finansieringsforhold Som følge af den udskudte Closing af Telecom frasalget, har Dantherm i marts genforhandlet aftalen med de primære kreditinstitutter om garanterede faciliteter, der udløber den 31. marts Kreditinstitutterne har givet tilsagn om en forlængelse af de garanterede faciliteter frem til januar De aftalte kreditrammer er på niveau med det forventede likviditetsbehov. Mulighederne for at styrke Dantherms kapitalgrundlag vil fortsat blive vurderet. Udvikling i 2014 Omsætningen blev på DKK 441 mio. mod DKK 482 mio. i Driftsresultatet (EBIT) blev et underskud på DKK 18,8 mio. mod et overskud på DKK 5,2 mio. i Driftsresultat i 2014 er negativt påvirket af goodwillnedskrivninger på DKK 11,0 mio., fratrædelsesomkostninger på DKK 3,0 mio. og omkostninger til Telecom frasalget på DKK 2,2 mio. Dantherms seneste udmeldinger var baseret på en opdeling i fortsættende og ophørte aktiviteter. Omsætning og driftsresultat (EBIT) i henhold til denne klassifikation blev på DKK 306 mio. henholdsvis DKK 2,0 mio. og dermed lidt bedre end de seneste udmeldte forventninger om en omsætning i niveauet DKK 300 mio. og et driftsresultat (EBIT) omkring DKK 0 mio. Dantherms resultat blev et underskud på DKK 28,5 mio. mod DKK 28,0 mio. i Forventninger til 2015 Forventningerne til 2015 er baseret på, at frasalget af Telecom forretningen gennemføres. Markedsudviklingen inden for HVAC forventes fortsat moderat og præget af udviklingen i den europæiske økonomi. På flere af produktområderne forventes en vis vækst drevet af øget fokus på indeklima og energieffektivitet, men vækst i omsætningen inden for HVAC vil primært betinge øgede markedsandele. Med de gennemførte omkostningsbesparelser i 2014 inden for forretningssegmentet HVAC, forventer Dantherm i 2015 et forbedret driftsresultat (EBIT) til niveauet DKK 5-10 mio. baseret på samme omsætningsniveau som i Hvis frasalget af Telecom forretningen mod forventning ikke gennemføres, påvirkes forventningerne til driftsresultatet (EBIT) før eventuelle goodwillnedskrivninger ikke. Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den 29. april 2015 kl. 15 hos Dantherm A/S, Marienlystvej 65, 7800 Skive. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte for Den samlede årsrapport medfølger som bilag til denne selskabsmeddelelse og er til rådighed på Dantherms hjemmeside www. dantherm.dk. Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til administrerende direktør Torben Duer på telefon Dantherm A/S, Marienlystvej 65, 7800 Skive,

2 Årsrapport 2014

3 Indhold Dantherm ledelsesberetning 03 Dantherms forretningsområder 04 Hoved- og nøgletal 05 Interview med ledelsen 07 Strategi 07 Forventninger til Affugtning 09 Mobil varme og køling 10 Ventilation 11 Elektronikkøling 12 Aktionærinformation 14 Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse 16 Risikostyring 17 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 20 Regnskabsberetning 22 Bestyrelse 24 Direktion 25 Koncernoversigt påtegninger og erklæringer 26 Ledelsespåtegning 27 Den uafhængige revisors erklæringer koncernregnskab 29 Resultatopgørelse 29 Totalindkomstopgørelse 30 Balance Aktiver 31 Balance Passiver 32 Egenkapitalopgørelse 33 Pengestrømsopgørelse 34 Noter moderselskabsregnskab 65 Resultatopgørelse 65 Totalindkomstopgørelse 66 Balance Aktiver 67 Balance Passiver 68 Egenkapitalopgørelse 69 Pengestrømsopgørelse 70 Noter Dantherm blev grundlagt i 1958 af Ejlert Olsen. Virksomhedens første produkt var et varmluftsaggregat til opvarmning af værksteder og industribygninger. I løbet af de efterfølgende år blev produktprogrammet udvidet til også at omfatte affugtere, ventilationsprodukter, mobile varme- og køleenheder (HVAC segmentet) samt klimastyringsløsninger til teleindustrien (Telecom segmentet). I dag er Dantherm struktureret i de to forretningssegmenter HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) og Telecom. Inden for HVAC er Dantherm en betydende europæisk leverandør af produkter og løsninger, der bygger på mere end 50 års erfaring inden for opvarmning, ventilation, køling og affugtning af luft. Inden for Telecom er Dantherm en førende global leverandør af produkter til klimastyring af radiobasestationer i telenetværk. I marts 2014 indgik Dantherm aftale om frasalg af Telecom forretningen, men endelig gennemførsel af salget er endnu ikke sket. Dantherms kompetencer er kendetegnet ved omfattende know-how inden for klimastyring, produktudviklingsviden og moderne produktions- og testfaciliteter i Europa, Asien og Nordamerika. Dantherms markeder er drevet af øget fokus på indeklima og energieffektivitet, hvilket understøtter ambitionen om at øge selskabets værdi gennem vækst i omsætning og indtjening. Dantherm har hovedkontor i Skive, Danmark og har siden 2002 været noteret på NASDAQ OMX. CONTROL YOUR CLIMATE 2 Dantherm Årsrapport 2014

4 dantherms forretningsområder Affugtning Dantherm har gennem mere end 40 år været en troværdig og konkurrencedygtig leverandør af stationære og mobile affugtere, primært til den professionelle kunde. Dantherm leverer luftaffugtere af høj kvalitet, med lang levetid og et lavt kw forbrug pr. liter kondenseret vand. Mobil varme og køling Dantherm har gennem tre årtier været en foretrukken leverandør af mobile varme- og køleløsninger til militær-og nødhjælpslejre, og aggregaterne er blevet indført som NATO standard. Alle aggregater produceres på Dantherms fabrik i Danmark og lever op til avancerede branchekrav. Ventilation Dantherms ventilationsanlæg er baseret på mere end 35 års erfaring og bygget med målrettet fokus på energieffektivitet, holdbarhed, pålidelighed og lave livstidsomkostninger. Løsningerne er udstyret med avanceret varmegenvindings-teknologi, og er produceret til at sikre ventilation af højeste kvalitet i indendørs poolområder, fritids- og indkøbscentre, hoteller, skoler, private hjem m.m. elektronikkøling Dantherm har i over 20 år været en betydelig leverandør til netværksoperatører og -leverandører af klimastyring i sheltere, kabinetter og rum med temperaturfølsomt elektronisk udstyr. Dantherms sortiment omfatter pålidelige og særdeles energieffektive systemer til klimastyring af elektronisk udstyr, som reducerer energiforbruget og sikrer oppetiden. Årsrapport 2014 Dantherm 3

5 hoved- og nøgletal TDKK HOVEDTAL Resultatopgørelse: Nettoomsætning Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Resultat før goodwillnedskrivninger (EBITA) Goodwillnedskrivninger Driftsresultat (EBIT) Resultat af finansielle poster Resultat for fortsættende aktiviteter før associerede virksomheder Resultatandele efter skat i associerede virksomheder Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Årets resultat efter skat af ophørte aktiviteter Koncernens andel af årets resultat Balance ultimo: Arbejdskapital Netto rentebærende gæld, kreditinstitutter Balancesum Egenkapital Investeret kapital inkl. goodwill Pengestrømme: Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet Heraf køb/salg af dattervirksomheder og aktiviteter Heraf køb af materielle aktiver Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrøm fra ophørte aktiviteter NØGLETAL Regnskabsmæssige nøgletal: Vækstrate -8,4% -0,1% -12,4% 18,4% 7,8% Overskudsgrad -4,3% 1,1% -1,3% 4,1% 1,5% Afkast af investeret kapital -2,9% 1,8% -2,0% 7,1% 1,5% Egenkapitalandel 15,4% 21,4% 27,0% 28,0% 28,4% Gennemsnitligt antal medarbejdere Aktierelaterede nøgletal: Resultat pr. aktie (EPS), DKK -4,01-3,94-2,32 0,60-6,17 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D), DKK -4,01-3,94-2,32 0,60-6,17 Cash flow pr. aktie, DKK 1,43-0,05 2,79 2,78 0,45 Udbytte pr. aktie, DKK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indre værdi ultimo, DKK 8,3 12,1 15,6 18,0 18,1 Børskurs ultimo, DKK 9,2 14,2 14,7 13,9 18,0 K/IV 1,11 1,18 0,94 0,77 1,00 Antal aktier ultimo á DKK 10 ( : DKK 50) ) Hoved- og nøgletal for 2010 (frasalg af bl.a. Dantherm Filtration gruppen) er korrigeret for ophørte aktiviteter. Regnskabstal og herunder sammenligningstal er korrigeret og præsenteres jævnfør IFRS 5. Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning 2010 og IAS 33. Der henvises i øvrigt til nøgletalsdefinitioner på side Dantherm Årsrapport 2014

6 Interview med ledelsen HVORFOR ER CLOSING AF FRASALGET AF TELECOM IKKE GENNEMFØRT? Dantherm indgik, som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014, aftale om frasalg af forretningssegmentet Telecom til China Technologies Holdings Group Co., Ltd. (Hong Kong). Forventningen var, at Closing kunne gennemføres inden aflæggelse af årsregnskabet for Telecom segmentet blev derfor udskilt som ophørende aktivitet, og der er rapporteret i overensstemmelse hermed i delårsrapporterne i Køber har mod forventning endnu ikke kunnet opnå de nødvendige myndighedsgodkendelser til gennemførelse af transaktionen. OG HVAD BETYDER DET FOR REGN- SKABET 2014? Det betyder, at regnskabet er udarbejdet på samme måde som i Den opdeling i fortsættende (HVAC) og ophørende (Telecom) aktiviteter, der har været i delårsrapporterne i 2014, er således ikke opretholdt, da kriterierne for klassifikationen af Telecom forretningen som ophørende aktivitet ikke vurderes opfyldt. ER SALGET AF TELECOM ANNULERET? Nej, handlen er ikke annulleret, og køber arbejder fortsat på at få de nødvendige myndighedsgodkendelser. Som følge af den lange Closing-proces har vi imidlertid vurderet, at kriterierne for klassifikation af Telecom forretningen som ophørende aktivitet ikke er opfyldt, hvorfor vi har aflagt regnskabet som beskrevet ovenfor.... OG HVORDAN PÅVIRKER DEN MANG- LENDE CLOSING DANTHERM? Telecom forretningen har været underskudsgivende i 2014, og den udskudte Closing har derfor haft en negativ påvirkning på driften i Dantherm. De seneste års investeringer i markeds- og produktudvikling overfor netværksoperatørerne har ikke resulteret i den forventede omsætningsvækst....og finansieringsforhold? Dantherm har som følge af den manglende Closing ikke kunnet indfri driftsfinansieringen under de garanterede faciliteter med kreditinstitutterne, som ellers var forventet. Som følge af den udskudte Closing af Telecom transaktionen har Dantherm i marts genforhandlet aftalen med de primære kreditinstitutter om garanterede faciliteter, der udløber den 31. marts Kreditinstitutterne har givet tilsagn om forlængelse af de garanterede faciliteter frem til januar De aftalte kreditrammer er på niveau med det forventede likviditetsbehov. Ledelsen i Dantherm vil fortsat vurdere mulighederne for at styrke Dantherms kapitalgrundlag. HVORDAN UDVIKLEDE HVAC FORRET- NINGEN SIG I 2014? Omsætningen for forretningssegmentet HVAC blev DKK 312 mio., hvilket samlet er 5 % lavere end i 2013 men lidt bedre end de senest udmeldte forventninger for året. Første halvår var omsætningsmæssigt svagere end i 2013, hvorimod andet halvår blev på niveau med 2013 med 4. kvartal på et højere niveau end i Inden for forretningsområdet affugtning har vi haft et lavere salg bl.a. som følge af markedssituationen i Østeuropa. Forretningsområderne ventilation og mobil varme og køling har haft en omsætning Torben Duer Administrerende direktør Jørgen Møller-Rasmussen Bestyrelsesformand Årsrapport 2014 Dantherm 5

7 på niveau med 2013, mens der var vækst inden for boligventilation. OG TELECOM FORRETNINGEN? Omsætningen for forretningssegmentet Telecom blev DKK 176 mio., hvilket samlet er 8 % lavere end i Den faldende omsætning kan primært tilskrives lavere salg til netværksleverandørerne, mens omsætningen til netværksoperatørerne i Americas og Europa var stigende som følge af Dantherms investeringer i markedstilstedeværelse og nye produkter til dette kundesegment i de seneste år. OG DANTHERM? Nettoomsætningen i 2014 blev på DKK 441 mio. svarende til et fald på 8 % i forhold til Driftsresultatet (EBIT) i 2014 blev et underskud på DKK 18,8 mio. mod et overskud på DKK 5,2 mio. i Driftsresultatet i 2014 er negativt påvirket af nedskrivning af Telecom goodwill på DKK 11,0 mio, fratrædelsesomkostninger på DKK 3 mio. og omkostninger til frasalg af Telecom forretningen på DKK 2,2 mio. Dantherms senest udmeldte forventninger var baseret på en klassifikation i fortsættende og ophørte aktiviteter. Omsætningen og driftsresultatet for de fortsættende aktiviteter i henhold til denne klassifikation blev lidt bedre end de senest udmeldte forventninger for året. HVAD ER MARKEDSFORVENTNINGER- NE TIL HVAC? HVAC har samlet set over de seneste år haft en stabil omsætning, men med udsving inden for de fire forretningsområder. Markedsforventningerne er fortsat, at der i de kommende år vil være vækst inden for ventilation som følge af det stigende fokus på indeklima og energieffektivitet. Inden for affugtning og mobil varme og køling er forventningerne præget af lav økonomisk vækst i Europa, og fokus er derfor på mulighederne for vækst fra nye markeder og kundesegmenter. OG TIL TELECOM? Telecom har to kundegrupper netværksleverandører og netværksoperatører. Markedet er præget af en stigende interesse for energieffektive klimastyringsløsninger, og indsatsen er derfor fortsat rettet mod udvikling af produkter, der imødekommer kundens kølebehov og samtidig reducerer energiforbruget. Dantherm har i de seneste år styrket markedsindsatsen i Europa og USA med fokus på netværksoperatørerne og nye produkter inden for køling og frikøling er blevet lanceret. SKAL KAPITALSTRUKTUREN FORTSAT STYRKES? Ja, mulighederne for at styrke kapitalgrundlaget vil fortsat blive vurderet med henblik på at skabe de bedste rammebetingelser for den strategiske udvikling af Dantherm. HVAD ER DER SKET PÅ CR-OMRÅDET I 2014? Dantherm har i 2014 bl.a. arbejdet med en handlingsplan, som skal gøre arbejdet med Corporate Responsibility (CR) mere strategisk. Fremover vil Dantherm fokusere på strategiske CR-aktiviteter inden for områderne Produkter, Processer og Medarbejdere. Dantherms interne Code of Conduct er i 2014 blevet implementeret i virksomheden. En stor del af koncernens medarbejdere har ved præsentationer og dialog fået kendskab til og forståelse for de etiske retningslinjer. Implementeringsarbejdet vil fortsætte og også være en del af introduktionsforløbet for nye medarbejdere. HVORDAN GÅR DET I DANTHERM POWER? Aktiviteterne i Dantherm Power omfatter udvikling og salg af brændselscelleprodukter til nødstrømsanlæg primært til teleindustrien og kraftvarmeanlæg til private hjem. Omsætningen var på niveau med 2013, men den forretningsmæssige udvikling har i 2014 været svagere end forventet. Der er fortsat mange muligheder for at udvikle aktiviteterne i Dantherm Power, men vi er fortsat afhængige af, at brændselscelleteknologien vinder større indpas som alternativ til specielt batteridrevne nødstrømsanlæg. HVAD ER FORVENTNINGERNE TIL 2015? Med de gennemførte omkostningsbesparelser i 2014 inden for forretningssegmentet HVAC, forventer Dantherm i 2015 et forbedret driftsresultat (EBIT) til niveauet DKK 5-10 mio. baseret på samme omsætningsniveau som i TAK På bestyrelsens og direktionens vegne siger vi tak til vores kunder, aktionærer og samarbejdspartnere for deres loyalitet overfor Dantherm i Tak til alle Dantherms medarbejdere, som har ydet en stor og engageret indsats for koncernen. 6 Dantherm Årsrapport 2014

8 strategi Ledelsen i Dantherm har i 2014 fortsat fokuseringen af de strategiske tiltag, der skal bidrage til at realisere målsætningen om en omsætnings- og indtjeningsvækst for de forskellige forretningsområder. Ambitionen Det er Dantherms ambition at øge værdien af selskabet gennem en forbedring af indtjeningen og styrke markedspositionen med vækst i omsætningen til følge. Det skal gøre Dantherm til en mere attraktiv virksomhed for vores aktionærer, kunder og medarbejdere. Fundamentet Ambitionen bygger på et stærkt fundament, der består af Dantherms salgs- og produktions-setup i Europa og markeder med betydelig størrelse og potentiale. Indsatsområderne Dantherms strategi er bygget op omkring fire indsatsområder: Markedstilstedeværelse, produktudvikling, omkostningseffektivitet og kapitalstruktur. En vigtig forudsætning for at realisere strategien er en styrkelse af det nuværende kapitalgrundlag. Markedstilstedeværelse: Strategien for de kommende år er at etablere Dantherm på udvalgte markeder gennem en målrettet udbygning af forhandlernettet og egen organisation. Det betyder, at vi kommer tættere på kunderne og bliver bedre i stand til at supportere vores partnere. Produktudvikling: Strategien er at fortsætte udviklingen af Dantherms energieffektive produktprogrammer for at sikre, at vi hele tiden har de bedste produkter på markedet og lever op til de stigende lovkrav og kundebehov. Dantherm investerer allerede i dag betydelige ressourcer i produktudvikling i Danmark, Kina og USA, med udgangspunkt i et globalt produktprogram, der tilpasses lokale krav og behov. Omkostningseffektivitet: Strategien er en kontinuerlig forbedring af de administrative processer og produktiviteten i produktfremstillingen. Dertil kommer en reduktion af materialeforbruget og øvrige driftsomkostninger. Kapitalstruktur: Strategien fokuserer på at sikre en kapitalstruktur, der giver de bedste muligheder for investeringer i markedstilstedeværelse og produktudvikling. Heri indgår en optimering af arbejdskapitalen og den investerede kapital. Dantherm vil fortsat vurdere muligheder, som kan bidrage til forretningsudviklingen og en styrkelse af kapitalgrundlaget. forventninger til 2015 Forventningerne til 2015 er baseret på, at frasalget af Telecom forretningen gennemføres. Markedsudviklingen inden for HVAC forventes fortsat moderat og præget af udviklingen i den europæiske økonomi. På flere af produktområderne forventes en vis vækst drevet af øget fokus på indeklima og energieffektivitet, men vækst i omsætningen inden for HVAC vil primært betinge øgede markedsandele. Med de gennemførte omkostningsbesparelser i 2014 inden for forretningssegmentet HVAC, forventer Dantherm i 2015 et forbedret driftsresultat (EBIT) til niveauet DKK 5-10 mio. baseret på samme omsætningsniveau som i Hvis frasalget af Telecom forretningen mod forventning ikke gennemføres, påvirkes forventningerne til driftsresultatet (EBIT) før eventuelle goodwillnedskrivninger ikke. Ledelsen vil i 2015 fortsætte tiltag til en styrkelse af kapitalgrundlaget. Årsrapport 2014 Dantherm 7

9 affugtning Dantherms aktiviteter inden for affugtning (HVAC) omfatter mobile affugtere primært til tørring af bygninger og stationære affugtere til lokaler med private pools og til wellness centre. Produkterne anvendes til professionelt brug og afsættes gennem egne salgsselskaber og et bredt europæisk distributionsnetværk eller gennem partnere som white label produkter. Udvikling i 2014 Udviklingen inden for affugtning i 2014 blev skuffende med et omsætningsfald på 17% i forhold til Den faldende omsætning skyldes primært krisen i Rusland og Ukraine, hvor Dantherm har haft et lavere salg. Herudover har der i 2014 været et lavere salg af mobile affugtere i eget brand og som private label til hovedmarkedet i Tyskland, hvor investeringer i nye anlæg er blevet udskudt. Dantherm har en god markedsposition inden for affugtning i Norge og salget er i 2014 steget blandt andet med baggrund i en god afsætning af produkter fra Munters, som Dantherm forhandler. Forretningsudvikling Dantherm har i 2014 haft fokus på udbygning af distributionen på nye markeder i Østeuropa. Desuden har Dantherm arbejdet på at kunne imødekomme de nye krav i den nye toldunion for Rusland, Hviderusland, Kasakhstan, Armenien og Kirgisistan, som træder i kraft i Dantherm har et tæt samarbejde med betydende skadesservicefirmaer og har i 2014 gennemført analyser af, hvor dette samarbejde kan udbygges. Udviklingen af nye produkter inden for stationær affugtning er igangsat og skal bidrage til forretningsudviklingen i de kommende år. Kompetence Dantherms mobile og stationære affugtere bygger på mere end 40 års erfaring og målbevidst satsning på energieffektivitet, holdbare komponenter, pålidelighed og lave levetidsomkostninger. 8 Dantherm Årsrapport 2014

10 mobil varme og køling Dantherms aktiviteter inden for mobil varme og køling (HVAC) omfatter produkter til opvarmning eller køling af telte og containere. Produkterne anvendes i militærlejre, nødhjælpslejre, felthospitaler eller midlertidig beboelse for arbejdere inden for olie- eller gasindustrien, og afsættes gennem egen organisation og et bredt distributørnetværk. Udvikling i 2014 Omsætningen inden for mobil varme og køling blev på niveau med Aktiviteten i første halvår var svag, men der var god aktivitet i andet halvår af Aktiviteten inden for mobil varme og køling er i betydeligt omfang projektbaseret og i 2014 er mere end 20 % af omsætningen sket til nye kunder. Dantherm har i 2014 haft en god omsætning til projekter i Østeuropa og har i flere omgange leveret produkter til felthospitaler i Sierra Leone og andre lande i Vestafrika, hvor nødhjælpsorganisationer og andre organisationer har været involveret i kampen mod Ebola. Forretningsudvikling Dantherm fortsætter arbejdet med at udvikle energieffektive og driftsbesparende løsninger uden at gå på kompromis med produkternes driftssikkerhed. I 2015 forventes nye produkter introduceret, som giver besparelser i energiforbruget. Opgraderingerne vil øge driftsydelsen, reducere brændstofforbruget og dermed CO2 udledningen i miljøet. Forretningsudviklingen fokuserer ligeledes på afsætning på nye markeder og udbygning af distributionsnetværket også uden for Europa. Kompetence Dantherms mobile varme- og kølingsanlæg bygger på 30 års erfaring og målbevidst satsning på energieffektivitet, holdbare komponenter, pålidelighed og lave levetidsomkostninger. Årsrapport 2014 Dantherm 9

11 ventilation Dantherms aktiviteter inden for ventilation (HVAC) omfatter boligventilationsanlæg, udstyret med energieffektive varmevekslere og behovsstyring, og bygningsventilationsanlæg, udstyret med avanceret varmegenvindingsteknologi. Produkterne anvendes i huse, lejligheder, svømmehaller, badelande, indkøbscentre, hoteller, skoler m.v. og bidrager til et sundt indeklima. Afsætningen sker gennem partnere som white label-produkter og gennem egne salgsselskaber og forhandlere i Europa. UDVIKLING I 2014 Udviklingen inden for boligventilation i 2014 blev positiv med en vækst både i omsætningen og i antallet af solgte anlæg i forhold til Omsætningsstigningen er kommet fra salg af Dantherm brand-produkter og som følge af nye produkter inden for både eget brand og white label. Omsætningen inden for bygningsventilation blev på niveau med En vækst i Vesteuropa, hvor specielt det franske marked udviklede sig positivt, blev modsvaret af et lavere salg i Østeuropa, hvor udviklingen i Rusland og Ukraine var svag. Kombinationen af høj energieffektivitet og maksimal komfort har i 2014 resulteret i en stigende efterspørgsel efter Dantherms ventilationsprodukter inden for spa-, wellness- og fitnessområdet. De nye kompakte anlæg, der er udviklet til små og mellemstore swimming pools, har haft succes med et voksende salg på eksisterende og nye markeder. FORRETNINGSUDVIKLING Udviklingen inden for boligventilation er præget af en generel markedsvækst, der fortsat drives af lovgivningen, som kræver mindre energiforbrug i boligerne i EU, samt et stigende fokus på et bedre indeklima. Udviklingen inden for bygningsventilation er fortsat påvirket af en relativ lav aktivitet inden for nybyggeri og opstart af nye projekter i Europa. Derfor er indsatsen rettet mod energirenoveringsog optimeringsopgaver af eksisterende bygninger og svømmehaller og på udbygning af salget på nye markeder. Dantherm fortsætter indsatsen for udvikling af nye produkter til eksisterende og nye kunder, og der vil blive arbejdet videre med features til vores produktprogram. KOMPETENCE Dantherms ventilationsanlæg bygger på mere end 35 års erfaring og målbevidst satsning på energieffektivitet, holdbare komponenter, pålidelighed og lave levetidsomkostninger. 10 Dantherm Årsrapport 2014

12 elektronikkøling Dantherms aktiviteter inden for elektronikkøling omfatter klimastyringsanlæg til køling, frikøling eller varmeveksling af luft. Produkterne anvendes i teknikrum og kabinetter med temperaturfølsomt elektronikudstyr, og er specielt udviklet til at sikre høj oppetid og lavt energiforbrug. Afsætningen sker gennem egne salgsselskaber og partnere til Telecom netværksoperatører og leverandører. UDVIKLING I 2014 Udviklingen inden for elektronikkøling i 2014 var svagere end i I Kina var salget til nøglekunder lavere end forventet, hvorimod salget i Europa og USA udviklede sig positivt. Den øgede salgsmæssige bearbejdning af netværksoperatørerne har givet et stigende salg til denne kundegruppe. Samtidig er antallet af testinstallationer hos de største operatører øget, som er en væsentlig forudsætning for at kunne realisere vækst i de kommende år. FORRETNINGSUDVIKLING Markedet for elektronikkøling er præget af en stigende interesse for energieffektive køleløsninger og indsatsen er derfor fortsat rettet mod udvikling af produkter, der imødekommer kundens kølebehov og samtidig reducerer energiforbruget. Omfanget af trådløs kommunikation er i 2014 vokset, og forventes støt stigende i de kommende år, hvilket ligeledes driver en efterspørgsel efter flere radiobasestationer og dermed behov for elektronikkøling. Dantherm har i de seneste år styrket markedsindsatsen i Europa og USA og nye produkter indenfor køling og frikøling er blevet lanceret. KOMPETENCE Dantherms klimastyringsanlæg bygger på mere end 20 års erfaring med udvikling og produktion af køleløsninger til Telecom industrien og målbevidst satsning på energieffektivitet, holdbare komponenter, pålidelighed og lave levetidsomkostninger. Derfor er Dantherm en foretrukken partner inden for segmentet Telecom. Årsrapport 2014 Dantherm 11

13 aktionærinformation Dantherm-aktien Dantherms aktiekurs sluttede med en notering af aktien i kurs DKK 9,2 mod DKK 14,2 i I 2014 var højeste og laveste kurs for Dantherm-aktien henholdsvis DKK 17,9 og DKK 8,8. Ved udgangen af regnskabsåret var selskabets markedsværdi DKK 66 mio. mod DKK 102 mio. ved udgangen af Omsætningen i Dantherm-aktien beløb sig til knap DKK 20 mio. i 2014 mod DKK 26 mio. i aktiekapital Dantherms aktiekapital udgjorde ved udgangen af 2014 DKK fordelt på stk. aktier à nom. DKK 10 med hver én stemme. Bestyrelsen kan i henhold til generalforsamlingens bemyndigelser udvide selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med op til nominelt DKK både med og uden fortegningsret for bestående aktionærer ved tegning af nye aktier (uden fortegningsret skal tegning ske til markedskurs). Bemyndigelsen er gældende i tiden indtil den 10. april Udbyttepolitik Det er Dantherms udbyttepolitik, at ca. 30 % af resultat efter skat udloddes til aktionærerne dog under hensyntagen til koncernens finansielle og likviditetsmæssige stilling samt investerings- og ekspansionsplaner. Det er endvidere selskabets mål, at egenkapitalandelen er minimum 30 %. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte for aktionærsammensætning Ved udgangen af regnskabsåret havde Dantherm ca navnenoterede aktionærer, og godt 90 % af den samlede aktiekapital i Dantherm var navnenoteret ved udgangen af egne aktier Bestyrelsen kan i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse lade selskabet erhverve egne aktier for op til en samlet pålydende værdi på 10 % af aktiekapitalen. Vederlaget må ikke afvige med mere end 10 % fra den gældende børskurs på erhvervelsestidspunktet. Bemyndigelsen er gældende frem til den ordinære generalforsamling i Selskabets beholdning af egne aktier udgjorde stk. pr. 31. december 2014, hvilket svarer til 1,1 % af aktiekapitalen. Beholdningen af egne aktier er uændret fra 31. december hjemmeside Dantherm opfordrer investorer og andre interesserede til at besøge selskabets hjemmeside På hjemmesiden er det også muligt at bestille elektronisk information fra og om selskabet. Denne service tilbydes også interesserede, der ikke er aktionærer. Denne årsrapport er tilgængelig på hvor der også findes offentliggjorte selskabsmeddelelser og yderligere informationer om koncernen. Interne regler omkring insiderviden og handler med selskabets aktier I henhold til værdipapirhandelsloven fører Dantherm et insiderregister over personer, der via deres stilling anses for at besidde intern viden om selskabet. Selskabet har udarbejdet et sæt interne regler for disse personer og deres nærtstående. Personerne, der er omfattet af de interne regler, er bestyrelses- og direktionsmedlemmer og medarbejdere i Dantherm A/S. Reglerne gælder desuden for andre personer uden for Dantherm, som arbejder eller agerer for virksomheden, og for medarbejdere i Dantherms datterselskaber, hvis stillinger forventes at medføre adgang til intern viden, omfattet af reglerne. For disse personer gælder, insideres aktiebesiddelser Insideres og deres nærtståendes besiddelser af Dantherm-aktier pr. 31. december 2014 ses i tabellen. D. F. Holding, Skive A/S er underlagt samme begrænsninger i handel med selskabets aktier som selskabet og dets bestyrelse. Insidergruppe Antal aktier (stk.) % af A/S-kapital Kursværdi (TDKK) Bestyrelse og direktion Øvrige insidere Insidere i alt Egne aktier I alt Dantherm Årsrapport 2014

Delårsrapport for 1. halvår 2014

Delårsrapport for 1. halvår 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2014 Dantherm realiserede for de fortsættende aktiviteter en omsætning på DKK 138 mio. i 1. halvår 2014 mod DKK 158 mio. i 1. halvår 2013.. Driftsresultatet (EBIT) blev som

Læs mere

Driftsudvikling som forventet i 1. kvartal 2013

Driftsudvikling som forventet i 1. kvartal 2013 Driftsudvikling som forventet i 1. kvartal 2013 Dantherm realiserede i 1. kvartal 2013 en omsætning på DKK 119 mio., som dermed er 5 % højere end i 1. kvartal 2012. Driftsresultatet (EBIT) blev et underskud

Læs mere

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm A/S Jegstrupvej 4 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 25. august 2011 Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm har i 1. halvår af 2011 opnået en vækst i omsætningen på 20% og har med

Læs mere

årsregnskabsmeddelelse 2013

årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 1, den 28. februar 2014 Årsregnskabsmeddelelse årsregnskabsmeddelelse 2013 realiserede i 2013 en omsætning på DKK 482 mio. som er på niveau med omsætningen i 2012. Driftsresultatet

Læs mere

Vækst og overskud i Dantherm i 3. kvartal 2011

Vækst og overskud i Dantherm i 3. kvartal 2011 Vækst og overskud i Dantherm i 3. kvartal 2011 Dantherm realiserede en omsætningsvækst på 31% i 3. kvartal 2011. Driftsresultatet i 3. kvartal blev på DKK 10,7 mio. I årets første ni måneder realiseredes

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2014

Delårsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport for 3. kvartal 2014 Dantherm realiserede en omsætning på DKK 80 mio. i 3. kvartal 2014 for de fortsættende aktiviteter, som var på niveau med samme periode af 2013. Driftsresultatet (EBIT)

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

årsregnskabsmeddelelse

årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 1, den 1. marts 2013 Årsregnskabsmeddelelse 2012 årsregnskabsmeddelelse 2012 Dantherm realiserede i 2012 en omsætning på DKK 482 mio. og et driftsunderskud på DKK 6 mio. Omsætning

Læs mere

Dantherm profil. En virksomhed med ambitioner Energieffektive teknologier Førende inden for affugtning Komfort i alle miljøer Klimakontrol i ekstreme

Dantherm profil. En virksomhed med ambitioner Energieffektive teknologier Førende inden for affugtning Komfort i alle miljøer Klimakontrol i ekstreme elektronikkøling ventilation mobil varme og køling Dantherm profil En virksomhed med ambitioner Energieffektive teknologier Førende inden for Komfort i alle miljøer Klimakontrol i ekstreme omgivelser Dantherm

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Lavt salg inden for Telecom - vækst i omsætningen inden for HVAC

Lavt salg inden for Telecom - vækst i omsætningen inden for HVAC Lavt salg inden for Telecom - vækst i omsætningen inden for HVAC Salget inden for Telecom var i 1. halvår 2012 lavt som følge af udskudte anlægsprojekter og lagernedbringelse hos netværksleverandørerne.

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2013

Å r s r a p p o r t 2013 Årsrapport 2013 I NDE X Indhold ledelsesberetning 04 Hoved- og nøgletal 05 Interview med ledelsen 07 Strategi 08 Væsentlige begivenheder 09 Overblik 2013 09 Forventninger til 2014 10 HVAC 12 Telecom 14

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2007.

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2007. FONDSBØRSMEDDELELSE Dantherm A/S CVR-nr. 30 21 43 15 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2007 Fremgang i forhold til 1. halvår 2006 Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2012

Å r s r a p p o r t 2012 Årsrapport 2012 IN D E X IN D E X I n d h o ld ledelsesberetning 04 Hoved- og nøgletal 05 Interview med ledelsen 07 Strategi 08 Væsentlige begivenheder 09 Overblik 2012 09 Forventninger til 2013 10 HVAC

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Årsrapport 2012. i hovedtræk

Årsrapport 2012. i hovedtræk Årsrapport 2012 i hovedtræk interview med ledelsen dantherm Jørgen Møller-Rasmussen Bestyrelsesformand Dantherm blev grundlagt i 1958 af Ejlert Olsen. Virksomhedens første produkt var et varmluftsaggregat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Indhold. Kontaktoplysninger...90

Indhold. Kontaktoplysninger...90 Årsrapport 2010 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Koncernoversigt pr. 31. december 2010... 4 Dantherm globalt... 4 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Ledelsesberetning... 6 Aktionærinformation...11

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

vækst og overskud i Dantherm i 2011

vækst og overskud i Dantherm i 2011 Selskabsmeddelelse nr. 1, den 28. februar 2012 Årsregnskabsmeddelelse vækst og overskud i Dantherm i 2011 Dantherm realiserede i 2011 en omsætning på DKK 550 mio. svarende til en vækst på 18%. Driftsresultatet

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011. Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding as har i

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 133 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

For 2012/13 forventes et samlet overskud i niveauet 1-2 mio. kr. efter skat. I 1.000 kr. 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08

For 2012/13 forventes et samlet overskud i niveauet 1-2 mio. kr. efter skat. I 1.000 kr. 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 11. september 2012 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2016 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktperson Peter Hansen Tlf. 3693 1011 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 København, den 23. marts 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Rella Holding A/S årsregnskab 2011 Bestyrelsen for Rella Holding A/S har i dag

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2009 Hellerup, 23. november 2009 CVR nr

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2009 Hellerup, 23. november 2009 CVR nr Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2009 Hellerup, 23. november 2009 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2009 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2011 Tivoli, den 15. august 2011 Delårsrapport for

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere