TIL hver sin Tid har de forskellige Lande i det vest- og mellemeuropæiske

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIL hver sin Tid har de forskellige Lande i det vest- og mellemeuropæiske"

Transkript

1 NYERE ENGELSK TYPOGRAFI AF C. VOLMER NORDLUNDE GREAT PRIMER ROMAN. Quoufque tandem abutére, Catilina, pa tientia noftra? quamdiu nos etiam furor ifte tuus eludet? quem ad finem fefe effrenata jadabit audacia? nihilne te nodhirnum præfidium palatii, nihil urbis vigiliæ, nihil timor populi, nihil confenfus bonorum omnium, nihil hic munitiffimus habendi fenatus locus, ni hil horum ora vultufque moverunt? pa tere tua confilia non fentis? conftrid;- am jam omnium horum confcientia teneri conjurationem tuam non vides? q ABCDEFGHIJKLMNOP CASLON ANTIKVA. A specimen of printing types by W. Caslon & Son. London TIL hver sin Tid har de forskellige Lande i det vest- og mellemeuropæiske Kulturcentrum, og for Sydeuropas Vedkommende Italien, været de førende indenfor Bogtrykkunsten. Bogerne fra de bedste Bogtrykkerier blev efterlignet, idet Skrifterne blev kopierede, og Europas Bogproduktion stod under deres Indflydelse. Naar een Periode var ved at ebbe ud, kom der en ny Skrift, som samlede Tiden om sig, og da dens Mester ofte forenede Skrifttegneren og Bogtrykkeren i een Person, blev han Skaberen af Bøger, der trods senere Tiders stadig fuldkorn nere Teknik forblev uopnaaede. Om man følger Bogtrykkunstens Udvikling gennem Aarhundrederne, ser man dog, at den i det hele fjerner sig fra de første Bøgtrykkeres Forbillede, den skrevne Bøg, øg derfor bliver mere og mere dekadent for at naa sit Lavmaal i Slutningen af det 19. Aarhundrede. Hvad Skriftstøberierne den Gang ydede, var ikke godt,det var en hovedløs Søgen efter»mærkelige«skrifter, en Jagen efter Ornamenter, der forestillede de forunderligste Ting. Kataloger fra Halvfemserne taler for sig selv. I Begyndelsen af det 18. Aarhundrede havde England en kort Tid Føringen, da WILLIAM CASLONS Antikva fortrængte de hollandske Skrifter, der var sjusket tegnede og daarligt støbte. - Efter Overleveringen skal Caslon under Aftrykket af en græsk Skrift, han havde tegnet, have trykt sit Navn med Antikva Versaler, der vakte Kenderes Interesse i saa høj Grad, at de fik ham til at tegne og støbe en Skrift som disse Bogstaver. Efter at han havde arbejdet herpaa fra c til 1726, var Casløn-Antikvaen færdig til Udsendelse. Skønt den var stærkt paavirket af de hollandske Skrifter, var den dog selvstændig, præget af Haandværkeren, der med kunstnerisk Begavelse yder det ypperste; der fortrolig med sin Teknik uden at være bundet af Teorier giver Udtryk før sit Folks Smag. Der har i de senere Aar været ført lærde Diskussioner om, hvad det egentlig er, der giver Caslon-

2 44 NYERE ENGELSK TYPOGRAFI Antikva dens Charme, og Meningerne har været delte, men ingen har kunnet komme udenom, at det er den Skrift, de engelsktalende Lande har sat i Højsædet; det bedste Bevis for dens Førerstilling giver iøvrigt de mange Skrifter, der er tegnet med den som Forbillede, men af hvilke ikke een kommer op paa Siden af Originalen. Den store Sueees, der blev William ( aslons Antikva til Del, ansporede naturligvis andre af hans Tids Mænd til ogsaa at forsøge sig paa Skrifttegningens Omraade. Den mest kendte blev JOHN BASKERVILLE, hvis Antikva første Gang blev anvendt 1757 i en Udgave af Virgil. Denne Skrift var strengere og spinklere end Caslons, og skønt den virkede ret kedeligt, blev den grundlæggende for de følgende Aartiers Skriftsnit. Baskerville, der selv trykte Bøger, lik megen Anerkendelse af sin Tids Bogelskere, men efter hans Død 1775 tabte Interessen for hans Skrift sig hurtigt. Matricerne, der ikke fandt Købere i England, blev solgt til Frankrig, og trods ivrige Efterforskninger i vor Tid har det ikke været muligt at tinde ud af, hvor de tilsidst er havnet. Fra Slutningen af det 18. til Midten af det 19. Aarhundrede gik den engelske Typografi jævnt tilbage. Caslons Antikva gik helt af Mode, og Matricerne blev magasinerede. Skrifterne blev spinkle. Mellemrummet mellem Linierne øgedes, og Bøgerne blev mere og mere holdningsløse; Trykket var som Regel slet, da Bogstavernes fine Streger læderedes efter kort Tids Brug. Men Fornyelsen kom, ogsaa denne Gang fra en enkelt Mand. Det var Englænderen WILLIAM MORRIS, hvis kraftfulde Skrifter og smukke Ornamenter var en Protest mod Tidens Typografi. Det blev en Indsats, der fik gennemgribende Betydning for Nutidens Bogkunst. De engelske Privatpresser, der ret hurtigt opstod, efter at Morris havde udsendt de første Bøger fra sit Værksted Kelmscott Press, havde nok hver sine Virkemidler, men Maalet var dog fælles for dem alle: Bogens Forædling. Bogtrykkere og Forlæggere i de engelsktalende Lande blev revet med af denne Fornyelsens Strøm, og den engelske Litteraturs store Udbredelse i Forbindelse med den Ensartethed, der præger disse Bøgers typografiske Udstyr, har haft og har stadig eu stor Indflydelse paa vor Tids Typografi, ganske særligt paa Amerikas og Tysklands. Gennembruddet i den nyere engelske Typografi kan altsaa tidfæstes ved \\ illiam Morris. Dog kan man før hans l id skimte eu ny Retning i Boger, hvis Typografi søgte tilbage til den gode Periode i det 18. Aarhundredes engelske Bogtryk. Denne nye Tid indvarsledes, da Forlæggeren Pickering henvendte sig til Indehaveren af Chiswick Press, Whittingham, for at planlægge Udgivelsen af Juvenals og Persius Satirer, hvortil Pickering ønskede en Skrift fra Begyndelsen af det 18. Aarhundrede. De bestemte sig for Caslon-Antikva, og Skriftstøberiet fandt de gamle Matricer frem. Det blev dog ikke Satirerne, men»the Diary of Lady Willoughby«, der udkom 1844, der fik Æren af at blive den historiske Bog i nyere engelsk Bogtryk; dens historiske Betydning ligger dog kun i Anvendelsen af Caslon-Antikva, for dens typografiske Udstyr er ikke forbilledligt.

3 NYERE ENGELSK TYPOGRAFI 45 Det er ikke sandsynligt, at hverken Pickering eller Whittingham har anet, at Caslon-Antikvaen skulde genopstaa som den nationale engelske Skrift; Formaalet med at vælge den har vel kun været at skatte en Skrift, som ikke var i enhver Bogtrykkers Besiddelse, en Skrift, der ved sin Sjældenhed understregede, at den udsendte Bog var noget for sig; men der skete det samme, som da Caslon-Antikva kom frem 100 Aar for: den slog an, og Pickering var ikke sen til at udnytte Begejstringen. Han udsendte i de følgende Aar mange Værker, trykt med Caslon, der blev stobt i alle Grader, og Chiswick Press udførte de Heste af disse Bøger, af hvilke navnlig en Serie 16mo Udgaver staar højt i teknisk Udforelse. De smalle, tynde Skrifter blev anvendt mange Aar endnu - slides op skulde de Jo, og desuden er det kostbart at anskaffe en helt ny Brødskrift - men deres Herredomme var brudt, og selv om Caslon i vor Tid ikke findes som Brødskrift i alle engelske Bogtrykkerier, er der næppe et af dem, der ikke i det mindste kan sætte en Titel med den eller en anden af de mange andre Skrifter af samme Karakter. Denne jævne Udvikling fremefter, der fandt Sted i Slutningen af det 19. Aarhundrede, havde vel som i andre Lande faaet et noget O tilfældigt o Præg, o' om de engelske Bogtrykkere ikke havde faaet Læremestre, hvis Arbejder kom til at staa som sin Tids ypperste, og som næppe saa snart overgaas. Det var Privatpresserne, særlig Kelmscott Press, Døves Press og Ashendene Press, hvis Bøger ganske vist var saa kostbare, at kun velhavende Folk kunde købe dem, men hvis Indflydelse naaede langt ud. Den allerførste meget beskedne Begyndelse blev gjort af Dr. DANIEL, som oprettede et Privattrykkeri i 1845 og efter 1877 begyndte at trykke Bøger med Fellskriften, en hollandsk Skrift, der var foræret til Oxford Universitetet at Biskop FELL C Om Dr. Daniel ikke havde været den første, der tandt Fell-Skriften frem, var hans Navn vel blevet glemt, for hverken Sætningen eller l rykningen af hans Bøger var god. Bogstaverne er præget i Papiret og fypøgrafien er som Tidens, men alligevel ser man Forsøget, aner Ønsket om ut udføre noget smukt. Den næste i Rækken var William Morris, hvis Program kort og klart er udtrykt i en Afhandling om Kelmscott Press:»Note by William Morris on his aims in lounding the Kelmscott Press«, som han indleder med at sige:»jeg begyndte at trykke Boger i det Haab at frembringe noget, der skulde have en bestemt Fordring til Skønhed, samtidig skulde de være lette at læse og ikke trætte Øjet eller forstyrre Læserens Forstaaelse ved Bogstavernes excentriske Form.«Disse Ord udtaltes af en Mand, som foruden at have studeret det 15. Aarhundredes Bøger indgaaende, tillige havde skrevet og illumineret to Boger, der i Skriftens Skønhed og Miniaturernes omhyggelige Udtørelse staar meget højt. Desuden havde han, før han oprettede Kelmscott Press i 1891, hos Chiswick Press ladet trykke et Par Boger, der var sat med en Efterligning af en gammel Baseler Skrift; skønt Morris var tilfreds med Resultatet, var han dog klar over, at han maatte have sit eget \ ærksted, hvis han skulde naa alt, hvad han ønskede. Den lørste Skrift, der blev anvendt i Kelmscott Press, var en Antikva,

4 40 NYERE ENGELSK TYPOGRAFI tegnet paa Grundlag af en Type, den venetianske Bogtrykker Nicolaus Jenson anvendte i Slutningen af det 15. Aarhundrede til en Persius-Udgave, men megen Lighed er der ikke mellem de to Skrifter. Golden Type blev meget kraftigere og tungere. Dens jævne Overgange fra Bogstavernes tykke never without some definite reason, such as mark^ ingsomespecial piece of printing. The only lead^ inglhave allowed myselfis in some casesa^thin^ Icad between the lines of my Gothic pica type: in the Chaucer and the double^columned books I have used a 'hair' lead, and not even this in the i6mo books. Lastly,but by no meansieast,comes the position of the printed matter on the page. This should always leave the inner margin the narrowest, the top somewhat wider, the outside (fore^edge) wider still, and the bottom widest of all. This rule is never departed from in mediæval books, written or printed. Modern printers sys^ tematically transgress against it; thus apparently contradicting the faet thatthe unitof abook is not one page, but a pair of pages. A friend, the libra^ rian of one of our most important private libraries, tells me that after careful testing he has come to the conclusion thatthe mediæval rule wastomake a difference of 20 per cent. from margin to mar/ gin. Now these matters of spacing and position are of the greatest importance in the production ofbeautifulbooks;if theyare propcrly considered they will make a book printed in quite ordinary type at least decent and pleasant to the eye. The disregard of them will spoil the eflfect of the best designed type. It was only natural that I, a decorator by profes^ sion, should attempt to ornament my books suit^ ably: about this matter, I will only say that I have GOLDEN TYPE. W. Morris, A note on his aims in founding the Kelmscott Press til de tynde Linier og dens bløde, afrundede Linieforing virker tiltalende, men de noget for korte Underlængder besværliggør Læsningen. Skriften var tegnet til The Golden Legend, men blev første Gang anvendt i The Glittering Plain, der udkom i Skønt Morris, allerede da de første Prøvetryk afskriften forelaa, overfor en Ven udtalte sin Glæde øver det opnaaede Resultat, har han dog næppe følt sig helt tilfredsstillet. I den omtalte Afhandling, hvor han nævner Golden Type, tilføjer han;»men jeg følte, at 5

5 NYERE ENGELSK TYPOGRAFI 47 jegogsaa maatte haveen gotisk Skrift«. Han stillede sig som Opgave at tegne en, der var mere læselig end det 19. Aarhuudredes, og fandt at Skrifterne, som var anvendt af SchotTer i Mainz, Mentelin i Strassburg og Giinther Zainer i Augsburg, opfyldte Betingelserne, samtidig med at deres kraftige 1 egning gav en fast og stærkt markeret Kolumne. Morris tegnede paa dette J^ygbtyngalc, tbou spchcst wondcr f cyrc, But,for al tbat, tbc sotbc xe tbc contrcyrc; for loving in yongc folkc is but rage, Hnd in olde folk bit ie a grctc dotagc, CClbo moet bit usctb, most bc ebal apcyrc. for tbcrof cometb mony an bcvincøøc, Sorow and carc, and mony a grctc schnceec, Diøpitc, debate, angre, and cnvyc, Rcprcvc and ebamc, un trust, and jeloeyc, Pride, andmyscbcf c, povert, and wodcncøøc. (Qbatf Lovyng iø an officc of diøpairc, Hnd oon tbing iø tbcrin tbat iø not fairc; for wbo tbat getetb of love a lytil blyøøe. But if be be alway tberby ywyøøe, Re may ful øone of age bave biø baire. Hnd, tberfor,j^ygbtyn gale, bolde tbee nye; for, leve me wel, for al tby loude erye, tf tbou fer or longe be fro tby make, "Cbou øbalt be aø otber tbat be forøake, Uben øbalt tbou baten love aø wele aø I. 40 TROY TYPE. The floure and the leafe. Kelmscott Press 189G. Grundlag Iroy hjpe, der allerede var færdigstøbt i Den blev anvendt i 1 he Historyes ol 1 roye, der udkom 1892, og som tillige indeholdt det første Færdigtryk at Chancer Type i Noterne, Denne sidste Skrift, der er en mindre Grad at 1 roy Type, blev støbt, fordi Morris' Hovedværk Chancer-Udgaven ellers vilde være bleven for stor. Ingen af disse to Skrifter er gode som Bog-Skrifter betragtet, dertil er de for sorte, og desuden virker den mindre Chancer Type noget urolig, men

6 48 NYERE ENGELSK TYPOGRAFI de er overordentlig dekorative; Morris anvendte begge Skrifter meget og foretrak dem for Golden Type. Selv om Skrift og Ornament danner et uløseligt Hele i Morris' Bogproduktion - kun ganske faa Bøger er uden Ornamenter og man derfor ikke ret vel kan tale om en Bog fra Kelmseott Press uden at behandle begge notsccbowtbcsccan bc bcttcrepcnt tbamn making lifccbccrful&bonourablcforotbcrs and for ouroclvcs; and tbc garn of good Uf c to tbccountryat large tbatwouldrcsult from men seriously scttmg about tbe bcttenng of tbe deccncy of our big townø would be pnceless, even if notbing speciallvgood befell tbe arts in conoequence: i do not hnow tbat it would; but X sbould begin to tbmk matters bopeful if men tumed tbeir attention to sucb tbmgs,andxrcpeattbat, unless tbeydo so, xve can scarcely even begin witb anybopeour endeavours for tbe betteringof tbehrts. (fromtbelecturecalledt^belesser Hrts,m hopes and fears forhrt, byqiilliam Morris, pages 22 and 33.) uujrnmuiorris 70 CHAUCER TYPE. W. Morris, A nole on his aims in founding the Kelmseott Press Dele, er der dog i det rent typografiske saa meget grundlæggende, at man kan have stort Udbytte af at studere denne ene Ting. - Del nye og betydningsfulde ved Morris' Virksomhed ligger i, at han gaar tilhage til Haandskrifterne og de først trykte Bøger og tager dem som Forbillede ved Tilrettelæggelsen af sine Bøger. Hovedpunkterne i denne lidet paaagtede, men vigtige Del af Bogtrykkerens Arbejde har han sammenfattet i den omtalte»note by William Morris«;»Jeg fandt, at jeg skulde tage særligt Hensyn til

7 NYERE ENGELSK TYPOGRAFI 49 følgende Ting: Papiret, Typens Form, Bogstavernes, Ordenes og Liniernes rigtige Mellemrum; og endelig det tryktes Anbringelse paa Siden.«- 1 den første Kelmscott-Bog var alt delte i Orden, alt var gennemdiskuteret og gennemprøvet med EMERY WALKER, og nogen Forandring i disse Grundregler fandt ikke Sted. Det er Morris' store Forl jeneste, at han har vist sin Tids Bogtrykkere, hvordan en Bog skal være, og det kan ingen tage fra ham, hvad man saa mener om hans Bøger. Hvad de øvrige Privatpresser end har ydet af god Typografi, gaar de dog alle den Sti, Morris har traadt, og lugen har overgaaet ham. Satsen i Kelmscott-Bøgerne er overordentlig omhyggelig, og Trykningen, der var særlig vanskelig, fordi Træsnit og Skrift skulde trykkes samtidig, HERE cnds this edition of Spiritual Poems, chiefly done out of several languages by [ohn Gray. Withfrontispieceand borderdesignedand cutonthewoodby Charles Ricketts, underwhose supervision the book has been printed at the Ballantyne Press. Sold by Messrs. Hacon r Ricketts, lii Warwick Street, near Regent Street, London, mdcccxcvi. VALE FOUNT. John Gray, Spiritual Poems. London er uden Lyde; særlig er Pergamenteksemplarerne smukke - smukkere end nogen af de andre Privatpressers. Til Initialerne anvendte Morris kun rød og blaa Farve, men ganske vist Farver, som man ikke kender i det daglige lysende og kraftige staar de mod det dybsorte Tryk. Da Mor ris dode i 1890, overgik hans Skrifter til»the Trustees of the Kelmscott Press«, der kan give Tilladelse til deres Anvendelse, naar det gælder I rykningen al en Bog, man kan antage, Morris selv vilde have udgivet, og naar man har Sikkerhed tor, at Udførelsen bliver Mesteren værdig. Den, der baade i Tid og Tendens staar Kelmscott Press nærmest, er Vale Press, der blev grundlagt af CHARLES BICKETT. Han tegnede tre Skrifter: l he \ ale Lonni, der er stærkt paavirket af Golden Type, men virker mere paatrængende, I he Avon Fonnt, der har meget af de første italienske Skrifters Elegance, og endelig The Kings Fount, der er interessant som et Experiment ved Anvendelse af Uncialformer i enkelte af de smaa Bogstaver. Alle Ricketts Boger blev trykt i Ballantyne Press. De Heste af dem er ornamenterede, men trods det han var en dygtig Tegner, evnede han ikke at samarbejde Dekoration og Skrift til et Hele. 1 en lille Bog, han udgav:»a Defence ol the Bevival of Printing«, behandler han bl. a. Bøgers Udseende og opstiller som sit Ideal, al Bøgerne skal være»fulde af Lys«. Selv formaaede han ikke at frigøre sig saa meget fra Morris' Indflydelse, at hans Boger blev det, han stræbte at gøre dem til. - Ved en Ildebrand i Ballantyne Press blev næsten alle Træsnittene odelagt, og da Ricketts ikke vilde

8 NYERE ENGELSK TYPOGRAFI begynde helt forfra, shiltede hanyale Press' Virksomhed, idet han lod sine Skrifter og Matricer indsmelte. Med langt større Sikkerhed virker Bøgerne fra Daves Press, der blev grundlagt i 1900 aft. J.COBDEN-SANDERSON og EMERY WALKER. Døves Press >^Ejusmodi fabulæ vibrabant, quum Trimalchio intravit, el, dctcrsa frontc, ungucnto manus lavit, spatioquc minimo intcrposito: Ignoscitc mihi (inquil), amici, multis jam diebus venter mihi non respondit: nec medici se inveniunt; profuit mihi tamen malicorium, et tæda ex aceto. Spero tamen jam ventrem pudorem sibi imponere; alioquin circa stomachum mihi sonat, putes taurum. Itaque, si quis vestrum voluerit suæ rei causa facere, non est quod illum pudeatur. Nemo nostrum solide natus est. Ego nullum puto tam magnum tormentum esse, quam continere. Hoc solum vetare ne Jovis potest. Rides, Fortunata! quæ soles me nocte desomnem facere. Nec tamen in triclinio ullum vetui facere quod se juvet: et medici vetant continere; vel, si quid plus venit, omnia foras parata sunt: aqua, lasanum, et cetera minutalia. Cre" dite mihi, anathymiasis si in cerebrum it, in toto corpore fluctum facit. Multos scio sic periisse, dum nolunt sibi verum dicere. Gratias agimus liberalitati indulgentiæque ejus, et subinde castigamus crebris potiunculis risum. Nec adhuc sciebamus nos in medio lautitiarum, quod aiunt, clivo laborare. Nam commundatis ad symphomam mensis, tres albi sues in triclinium adducti sunt,capistris et tintinnabulis culti,quorum unum bimum nomenculator esse dicebat, alterum trimum, tertium vero jam senem. Ego putabam, petauristarios intrasse, et porcos, sicut in circulis mos est, portenta aliqua facturos. Sed Tnmalchio, exspectatione discussa; Quem, inquit, ex cis vultis in cænam statim fierir' Gallum emm gallinaceum, phasianum, et ejusmodi nænias rustici faciunt: mei coci etiam vitulos, aeno coctos, solent facere. Continuoque cocum vocari jussit, et, non exspectata electione nostra, maximum natu jussit occidi; et clara voce: Ex quota decuria es.'' Quum ille, ex quadragesima, respondisset: Emtitius, an, inquit, domi natus es^ Neutrum, inquit cocus, sed testamento Pansæ tibi relictus sum. Vide ergo, ait, ut diligenter ponas; si non, te jubebo in decuriamvillicorum conjici. Et quidem cocus, potentiæ admonitus, in culinam obsonium duxit. CAPUT XLVIII. >^TrimaIchio autem miti ad nos vultu respexit; et, Vinum, inquit, si non placet, mutabo: vos illud, oportet, bonum faciatis. Deorum beneficio non emo, sed nunc, quidquid ad salivam facit, in suburbano nascitur meo, quod ego adhuc non novi, Dicitur confine esse Tarracinensibus et Tarentinis. Nunc conjungere xxxvii AVON FOUNT. C. Rickelts, Bibliography of Ihe Vale Press. London arbejdede kun med een Skrift, Daves Type, hvis Forbillede var Nicolaus Jensons Antikva, men da alle Uregelmæssigheder er omhyggeligt fjernede, er den blevet noget stiv og ensformig, og de spidse Underlængder i de smaa y virker paatrængende og forstyrrende i engelsk Sats, hvor dette Bogstav bruges meget. Som William Morris havde ogsaa Cøbden-Sandersøn sit Program, som

9 NYERE ENGELSK TYPOGRAFI 51 han behandler i et Katalog fra 1908, hvor han bl. a. skriver, at»typografiens Pligt er at meddele Forestillingen den Tanke, Forfatteren onsker, og dette bør opnaas snarere ved Tilrettelæggelse af Bogen som et Hele end ved en stadig Udsmykning Side efter Side«. Uette var en klart udtalt Mod- Qua«e non racimus^ Tum eqo, xoxies exci- TQTUS, plane vehemenrer excandui, ex Reddidi illi voces suas: AUT dormi, aux eqo jam paxfu dicam. CAPUT LXXXVIII. >^ØRecxushissGRmonibus f consulerepruden'- xiones cæpi æxaxes xabulanum, ex quædam anqumenxa mihi obscura, simulque causam de-- sidiæ præsenxis excuxene, quum pulcherrimæ arxes periissenx, inxer quas picxura ne minimum quidem sui vesxiqium Reliquissex. Tum ille: Pecuniæ, inquix, cupidixas hæcxropica insxixuix. >^VeRum, ux ad plasxas converxar, Lysippum, sxaxuæ unius lineamenxis inhærenxem, inopia exsxinxix: ex MyRon, qui pæne hominum animas rerarumque ære comprehendix, non invenix henedem. Ax nos, vino scorxisque demersi, ne paraxas quidem arxes audemus coqnoscere; sed, accusaxores anxiquixaxis, vixia xanxum docemus ex discimus. Ubi esx dialeexica ubi asxronomia.^ ubi sapienxiæ consulxissima via / Quis, inquam, venix in xemplum, ex voxum recix, si ad eloquenxiam pervenissex quis, si philosophiae ronxem axxiqissex.^ Ae ne bonam quidem valexudinem pexunx: sed sxaxim, anxequam limen Capixolii xanqanx^liusdonumpromixxix^ipropinquum divixem exxulerix: alius, si xhesaurum effoderix: alius, siadxrecenxieshs. salvuspervenerix. Ipse senaxus,recxibonique præcepxor, xxxix KING S FOUNT. C. Ricketis, Bibliography of the Vale Press. London sætning til Morris' Opfattelse, og han gennemførte sin Anskuelse uden Vaklen. Cobden-Sandersons Bøger er Typografi i Benkultur, hvis eneste Udsmykning er Initialer (uden Ornamentering), der blev trykt i rod eller blaa Farve. Ellers kun Døves Type i samme Grad til Titler, Tekst og Marginaler. Derimod bliver man skuffet, hvis man venter at finde nogen Afveksling i Bøgernes Tilrettelæggelse. Af de 25 Bøger, der er anført i Doves Press

10 52 NYERE ENGELSK TYPOGRAFI Katalog 1912, er de 23 trykt i et lille Kvartformat, men de er alle et Mønster paa omhyggeligt Arbejde, og den lyse Skrift giver dem et Præg af Skøn- Qui Judica- in this matter I shall examine hereafter (it being needcis Terram ful first to dcfinc thc natureofvalue);proceeding then to consider within what pradlical terms a juster system may be established; & ultimately the vexed quesnon of the destinies of the unemployed workmen. Lest, liowever, the reader should be alarmed at some of the issues to which our investigations seem to be tending, as if in their bcanng against the power of wealth they had something in common with those of socialism, I wish hun to know, in accurate terms, one or two of the main points which I have in view. Whcther socialism has made more progress among the army and navy (where payment is made on my pnnciples), or among the manufadturing operatives (who are paid on my opponents' pnnciples), I leave it to those opponents to ascertain and declare. Whatevcr their conclusion may be, I think it necessary to answer for myself only this: that if there be any one point insisted on throughout my works more frequently than another, that one point is the impossibility of Equahty. My continual aim has been to show the eternal supenority of some men to others, sometimes even of one man to all others; and to show also the advisability of appointing such persons or person to guide, to lead, or on occasion even to compel and subdue, their infenors according to their own better knowledge and wiser will. My pnnciples of Political Economy were all involved in a single phrase spoken three years ago at M anchester:' 'Soldiers of theplough- 5 8 DOVES TYPE. J. Ruskin, Unto this last. Doves Press hed, der naar sit højeste i Bibelen, det største Værk der blev udsendt, hvor ikke blot Skriftstørrelsen passer til Formatet, men hvor den enkle rene Type kommer fuldtud til sin Ret og passer til Formaalet. - I 1909 ophørte Samarbejdet mellem Cobden-Sanderson og Emery Walker, og 1916 ud

11 NYERE ENGELSK TYPOGRAFI 53 sendtes den sidste Bog fra Døves Press, hvorefter Cobden-Sanderson hældte al sin Skrift ud i Themsen. Kelmscott Press og Chancer er der noget, der hører sammen i ens P)evidsthed, saa er det vel disse to Navne, og hvad kender man saa af Chancer? Som Regel kun Siden med den pragtfulde Tegning og det store Initial, og ud fra det danner man sig uvilkaarlig sin Dom om Kelmscott Press: Overlæsset Udsmykning. - Og af Døves Press ser man et Opslag af Bibelen eller maaske en Gengivelse af The Ideal Book, og man beundrer denne mesterlige Typografi, der helt forsager Kunstnerens hjælpende Haand. Ja, det er næsten, som om Bogen fra Døves Press kigger over paa Chaucer og tænker: Jeg takker dig. Herre, at jeg ikke er som denne. Men om Lykken saa er en gunstig, og man sidder i Bo og Mag og ser paa de originale Tryk - THE ASHEHDEHE PRESS will sbortly bavc rcady for publicanon 1 FIORETT1 DI SAH FRANCESCO tbe Italun toet, witb 5^ woodcut illustrations from drawings by Cbarlcs M. Gere, Tbe book consists of vaj. &t, 2^.0 pages measuring about eigbt tbree^quarter by six incbes» It will be bound in limp vellum witb silk ries, SUBIACO TYPE. Prospectus, Ashendene Press blot en halv Snes fra hver af Presserne saa fa ar man et andet Syn paa Sagen. For vel er den første Døves Press Bog, man aabner, smuk, dens Typografi ren og ædel. Skriften let læselig og Kolumnens Placering paa Papiret ypperlig men i den næste Bog og alle de følgende er Skrift, Format og Placering nøjagtig den samme, og man kommer ikke ret langt hen i Rækken, før man begynder at skumle: hvad er der blevet af de smukke Ord om at tilpasse Typografien efter Indholdet? Meget lidt. Men Originalerne fra Kelmscott Press, dem tager man frem igen - de lever ganske anderledes. Man fornemmer, hvordan Morris og hans Medhjælpere har arbejdet for stadig at trænge længere ind i den sorte Kunsts Mysterier. Der er vel nok lidt for mange Ornamenter, men ypperligt er de arbejdet sammen med Skriften, og Sætningen og Trykningen er forbilledlig i alle Henseender. C. H. ST. JOHN HORNBY, der grundlagde Ashendene Press i 1895, trykte sine tørste Bøger med Caslon-og Fell-Skrifterne, men det var først da han fik sin egen Skrift, Subiaco, at hans Bøger kom op paa Siden af Kelmscott Press og Døves Press. - Skriften, der blev tegnet af EMERY WALKER og SID NEY COCKERELL, tik Navn efter det Kloster i Italien, hvor Pannartz trykte sine tørste Bøger i det 15. Aarhundrede med den Skrift, der nu blev taget til Forbillede. Den første Bog med Subiaco var en Dante-Udgave i Oktav, der udkom Aaret 1909 udkom en ny Dante-Udgave i Kvart, der er den bedste af de Bøger, Trykkeriet hidtil har udsendt, og som sammen med Morris' Chaucer og Bibelen fra Døves Press regnes for at være de ypperste Bøger, der er trykt siden det 15. Aarhundrede. Subiaco's

12 NYERE ENGELSK TYPOGRAFI Kraft og dens gotiske Karakter minder noget om Troy og Chancer Type, men den er lettere læselig og virker ikke saa tungt. Dels er Underlængderne saa store, at Linieafstanden svækker det sorte Satsbillede, og dels god Teknik. Farvernes Samstemmen er overordentlig fin, og Teksten indtager en saa ringe Plads, at den ikke virker forstyrrende. Ofte forekommer det en, at han er for langt ude i Eksperimentet med sin Sats, men man tilbas sbowr) apy it bas sbowr? bow every brapcb of Art apd Craft, or)e kadirjg n^otivc, spircd ar)d guidcd, it rpay bc, by sorr)q spccially skilkd rr?astgr,prgvails. Rcgardcd frorp tbc r^arrowcr star)dpoir)ttbg objcct of tbc Guild of Iiar)d~ icraft is to supp^y to tbis ci^d a burpap apd ccoporpic rpacbipcry. ENDEAVOUR TYPE. An endeavour forwards Ihe teaching of John Ruskin and William Morris. Essex House Press giver Skriftbilledets afrundede Former større Smidighed. Ashendene Press Høger er en Mellemting mellem Kelmscott og Døves Press. Et Par af Bøgerne er illustrerede med Træsnit, og i dem alle findes haandtegnede Initialer, der er af en vis dekorativ Virkning, men ofle virker paaklistrede, fordi Ujævnhederne i derestegning kontrasterer for stærkt mod den regelmæssige Skrift. Mange andre har forsøgt sig paa det bibliofile Bogtryk, efter at Morris havde udført det grundlæggende Arbejde. Enkelte af dem, som f. Eks. Essex House Press, er helt ude i Karikaturen med en Skrift - Endeavour Tijpe der i sig selv ikke er heldig, og som er forværret ved mærkelige Krusseduller; Bøgerne er teknisk set ufuldkomne. Men blandt disse smaa Trykkerier, der fører en ret ubemærket Tilværelse, er der et enkelt, hvis Teknik staar meget højt: LUCIEN PISSARO'S Eragny Press. Pissaro, der er Franskmand, Hyttede til England, da han ikke mødte nogen større Forstaaelse hos sine Landsmænd. Her kom han i Forbindelse med Ricketts, der stod ham bi med Raad og Daad og lod ham anvende ValeType, til han fik tegnet sin egen Skrift, Brook Type, der har megen Lighed med Vale Type, men er langt friere og smukkere behandlet. Det fremherskende i Pissaros Bøger er Illustrationerne, Træsnit, der er trykt i flere Farver med en enestaaende T ^PREFACE.^ HE legend of the Descent of Ishtar forms part of the tvvelvc tablets of the famous ((Deluge Series» found (in fragments) in the Iibraryof Ashurbanipal atnineveh. The Seventh Tablet relatestheiour/ ney of Ishtar, Goddess of Love and Life, to the Under World in search of her husband. Tammuz; her de/ tention there by Allar,QLieen of the Dead; and the subsequent interven/ tion of the Great Gods to obtain her release, which is unwillingly con/ ceded. The closing lines of the Tablet are so mutiiated that their sense is obscure, but it seems pro/ bable that the Goddess was obliged to return to the Upper World with/ out fulfilling her quest. The legend is of great antiquity, dating from some two thousand years before Christ, and, together with the cere/ monies practised yearly by the peo/ RROOK TYPE. D.White, The descent of Ishtar. Eragny Press 1903.

13 NYERE ENGELSK TYPOGRAFI giver det gerne, fordi man hag de mange Forsøg føler den stadig søgende. - Alle hans Bøger er holdt i et lille Format, og det er muligvis af den Grund, han ikke er blevet saa berømt som de andre. Naar man betragter Reproduktionerne, der er vedføjet denne Artikel, og derigennem søger at danne sig en Forestilling om de forskellige Privatpressers Skrifter, maa man tage sin Fantasi til H jælp og tænke sig dem trykt paa haandgjort Papir med en særlig dyb, sort Farve, der kun kan anvendes til Bogtryk, naar Trykningen foregaar i Haandpresse, og derfor ikke ses selv i de bedste af de Bøger, der trykkes paa Hurtigpresse. Af de mange Gengivelser, der findes af Privatpressernes Bøger, faar man derfor kun en omtrentlig Forestilling om deres Særpræg, og man maa være varsom med at foretage en virkelig Bedømmelse, før man har set Originalerne. Englændernes Interesse for Bogtryk blev vakt gennem Privatpressernes Virksomhed, og Resultaterne viste sig ret hurtigt i det daglige Arbejde, naar det gjaldt Trykningen af gode Bøger. Ganske vist kom ingen af Privatpressernes Skrifter i noget Skriftstøberis Besiddelse, og Kopierne var saa slette, at de ikke formaaede at gøre sig gældende, men en Række dygtige Mænd tog Studiet af den første Tids Bogtrykkunst op, nogle af dem tegnede ypperlige Skrifter paa Grundlag af det 15. Aarhundredes italienske Boger, og dette Arbejde skaffede Respekt for den godt trykte Bog. Bogtrykkerne selv fik lært, at Kolumnens Størrelse skal staa i et vist Forhold til Papirformatet, at Mellemrummet mellem Ordene ikke maa være for stort, og at Afstanden mellem Linierne maa reguleres med ligelig Hensyntagen til Skriftstørrelse og Format. Interessen for bibliofile Boger blev naturligvis ogsaa udnyttet forretningsmæssigt af engelske Forlæggere, og et af de interessanteste Foretagender i den Retning er det, The Medici Society har sat i Gang. Dette Forlag er delt i to Afdelinger, en for almindelige og en for bibliofile Bøger; disse sidste sættes med Riccardi Type, tegnet af HERBERT P. HORNE. Værkerne fra denne Afdeling, der kaldes Riccardi Press, er ikke meget selvstændige og virker til Tider lidt anstrengt bibliofile, hvorimod de almindelige Bøger i al deres Fordringsløshed ofte er udmærket Bogarbejde. En Bedømmelse af Typografien i den godt udførte engelske Bog er som Regel ret vanskelig, da det i nogen Grad beror paa Tilfældighed, hvad man taar at se, naar man ikke opholder sig i Landet længere Tid, men en Udstilling ai engelske Bøger fra det 20. Aarhundrede, der blev afholdt i London i 1923, gav en ret god Vejledning. Udstillingen omfattede c. 300 Bøger, at hvilke kun et Faatal gjorde Fordring paa at være bibliofile, medens Resten var Repræsentanter for det gode daglige Bogtryk. Langt over Halvdelen af Bøgerne var sat med Caslon, Old Style, Fell- Antikva eller en anden af de mange Skrifter, som hører til en af disse Grupper. Noget ensformigt virkede de, men det er denne stadige Anvendelse at et bestemt Skriftsnit, der er den moderne engelske Typografis Styrke og giver Bøgerne en fast Form, indenfor hvilken der er mange Variationer. Naar mange Bogtrykkerier anvender samme Skriftkarakter, bliver Skriften gennemprøvet, og den bedste Anvendelse fæstner sig. Der dan

14 NYERE.ENGELSK TYPOGRAFI ner si^ en Grundregel for Typografien, som de dygtigste Bogtrykkerier kan uddybe, medens den store Mængde uden at tage meget Fejl kun behøver at kopiere, og det samlede Lands Bogproduktion drives derved i Tidens Lob op til en ret hoj Kultur. Der var i Bøgerne paa Udstillingen ikke blot en overordentlig Sikkerhed i Forholdet mellem Kolumne og Papirformat og i Kolumnens Placering paa Papiret, men tillige i Valget af Skriftstørrelse og Liniemellemrum. De første to Ting kan man som Hegel regne sig til, men de to sidste afhænger helt og holdent af et Skøn, som kræver indgaaende Kendskab til Skriften og stor Erfaring, og den udstrakte Anvendelse af en stor Skriftgrad til Oktavformat, som fandtes i liere af de udstillede Høger, var næppe altid faldet saa godt ud, om ikke mange Aars Erfaring havde ligget til Grund for Valget. DE BELLO GALLICO litibus ab latere impetus fieri posset, omnem eam materiam quae erat caesa conversam ad hostem conlocabat et pro valle ad utrumque latus extruebat. Incredibili celeritate magne spatie paucis diebus 2 cenfecte, cum iam pecus atque extrema impedimenta a nestris tenerentur, ipsi densieres silvas petørent, eius medi sunt tempestates censecutae uti epus necessarie intermitteretur et centinuatiene imbrium diutius sub pellibus milites centineri nen pessent. 3 Itaque vastatis emnibus eerum agris, vicis aedificiisque incensis, Caesar exercitum reduxit et in Aulercis Lexeviisque, reliquis item civitatibus quae prexime bellum fecerant, in hibernis conlocavit. RICCAIU)! TYPK. Caesar, De bello Gallico. Medici Society, London Saa man nærmere til, var Ensformigheden dog kun tilsyneladende. De ledende Kolumnetitler, som Englænderne anvender meget, giver Bogtrykkerne Anledning til mange Forsøg, og de forstaar at udnytte dem som en dekorativ Udsmykning, der ikke har meget tilfælles med de smaa forskræmte Linier, man finder i danske Boger. Der var Antikva i en lidt større Grad end Brødskriften, der var almindelig Kursiv og Kursiv med de morsomme Udløbere, der findes i Caslon, og som virker forfriskende, naar de anvendes med Varsomhed; men der var ogsaa nogle Bøger, hvor Bogtrykkeren havde vovet sig til at anvende den nationale gotiske Skrift, og de var ikke heldige, da det meget kraftige Snit i altfor høj Grad dominerede Siden. 1 enkelte Bøger var den ledende Kolumnetitel sat som Marginal med Bogens Skrift, og dels til Adskillelse, dels til Pynt var den trykt i en anden Farve; det var vel nærmest et Forsøg paa at bevare Kolumnens Ensartethed, men det modvirkede sin Hensigt. Indenfor selve Kolumnen giver Poesi og Skuespil den eneste Mulighed for at foretage Eksperimenter. Det er i sig selv en vanskelig Opgave at faa

15 NYERE ENGELSK TYPOGRAFI 57 et godt Resultat af disse to Satsarter, og der var prøvet meget, navnlig i Skuespillene, men der var trods alle Forsøg med Anbringelse af Personnavne og Sceneanvisninger ikke naaet noget, der kan siges at være karakteristisk for den moderne engelske Typografi. I enkelte Boger havde man efterlignet Typografien fra Caslons Tid, og Resultatet var blevet forbløffende godt. Selv om saadanne Eksperimenter ikke har større Betydning for Nutiden, vidner det dog om en udviklet typografisk Kultur, naar Bogtrykkeren har formaaet at opfatte det karakteristiske i det ubehjælpsomme, som skyldes Fortidens mangelfulde Teknik, for uden det bliver saadanne Boger kun dode Kopier. Disse Bøger fra de to første Aartier af det 20. Aarhundrede viste en Udvikling henimod Enkelhed og Klarhed i Typografien, og Udstillingen dækkede over, hvad man saa hos Boghandlerne. Ganske vist var der her ogsaa de velkendte Udgaver med fint Bind om en slet trykt Bog - til Bogskabsbrug men Hovedparten af de Bøger, der laa fremme, bar det samme Præg af Sikkerhed i Tilrettelæggelse, i Valg af Skrift, Format og Papir. Ved Gennemgangen af den engelske Typografis Udvikling siden Morris kommer Spørgsmaalet: Hvordan staar det til i Danmark? Fik det 19. Aarhundredes store Gennembrud nogen Betydning for Danmark? F. Hendriksen og hans Samtidige skabte under Paavirkning af William Morris' Arbejde el Boghaandværk, der var dansk og som vakte Beundring i Udlandet. Men Sikkerheden og Enheden, der prægede Bøgerne i den Periode, er desværre forsvundet, og det er ikke sikkert, at de Boger, der er sendt til Paris, vil begejstre nogen, for skønt der findes gode Enkeltheder, er der ikke noget fælles, intet udpræget Fysiognomi; og ingen vilde tænke, al de var fra et enkelt Land, hvis Danmarks Navn ikke stod over Montrerne. Del bor ikke være saaledes næste Gang vi udstiller sammen med andre Nationer. Lad os som Englænderne bygge vort Boghaandværk op paa det 15. Aarhundredes Bogkunst og ikke paa tilfældige Perioder i Typografiens Historie. Lad os ved Tilrettelæggelsen af Bøgerne tage naturligt paa Opgaven og føje William Morris' Ord: Bogen skal være let læselig til Cøbden- Sandersons: Typografien skal søge at gine Udtryk for Bogens Indhold, saa har vi Grundlaget, hvorpaa vi kan skabe el Boghaandværk, der er Udtryk tor vort Land og 'I id - det der bør være alle danske Bogvenners Maal.

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Shape of My Heart. ba ba ba da da. Ba ba ba da ba ba ba da ba ba ba da da ba ba ba da ba ba ba da. Bam bam bam bam bam bam da bam bam bam bam

Shape of My Heart. ba ba ba da da. Ba ba ba da ba ba ba da ba ba ba da da ba ba ba da ba ba ba da. Bam bam bam bam bam bam da bam bam bam bam Sting, Dominic Miller A T A q=75 c c c a ba Shape of My Heart ba ba A ba ba œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ da da /E ba ba Sting, Dominic Miller Arr: Stephan Kaae 01 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ba ba œ œ œ œ

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

BOGARBEJDET PAA ARTS AND CRAFTS UDSTILEINGEN I EONDON 1893

BOGARBEJDET PAA ARTS AND CRAFTS UDSTILEINGEN I EONDON 1893 BOGARBEJDET PAA ARTS AND CRAFTS UDSTILEINGEN I EONDON 1893 TS AND CRAFTS SOCIETY i London holdt i Oktober sin fjerde Udstilling. Selskabet bestaar af Kunstnere og Haandværkere, som have Lejlighed til at

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Emery Walker og bogtrykkets genrejsning

Emery Walker og bogtrykkets genrejsning Emery Walker og bogtrykkets genrejsning Af C. VOLMER NORDLUNDE Den første efterretning om EMERY WALKER, der er fodt den 2. april 1851 som son af en karetmager, stammer fra hans datter, der fortæller, at

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

KUNSTBOG SOM BOGKUNST

KUNSTBOG SOM BOGKUNST KUNSTBOG SOM BOGKUNST Nogle boghaandværksmæssige betragtninger om formater, reproduktionsteknik og papir, om nyere danske kunstbøger og udstillingskatalo'ger. KUNSTBØGER er som regel for store. De er vanskelige

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk KOMMENTARERNE ER IKKE SYNTETISERET HER DA DE ER SÅ ENKELTSTÅENDE AT DET IKKE SYNES MULIGT. DER VAR GENEREL TILFREDSHED MED VEJLEDNINGEN Generelle oplysninger

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

Susanne Riber Christensen

Susanne Riber Christensen Susanne Riber Christensen +45 5049 5265 susanne.riber@gmail.com susanneriber.dk Susanne Riber Christensen +45 5049 5265 susanne.riber@gmail.com susanneriber.dk Indholdsfortegnelse 01 Artikler / Portrætter

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I...

Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I... Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I... Brahes Bibliothek I Odense (Danish Edition) By Kongelige

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Danmarks Og Norges Historie I Slutningen AF Det 16de Aarhundrede. (Paperback)(Danish) - Common By By (author) Troels Frederik Troels-Tund READ ONLINE

Danmarks Og Norges Historie I Slutningen AF Det 16de Aarhundrede. (Paperback)(Danish) - Common By By (author) Troels Frederik Troels-Tund READ ONLINE Danmarks Og Norges Historie I Slutningen AF Det 16de Aarhundrede. (Paperback)(Danish) - Common By By (author) Troels Frederik Troels-Tund READ ONLINE If you are looking for the ebook by By (author) Troels

Læs mere

KLAR TIL NYE MULIGHEDER

KLAR TIL NYE MULIGHEDER KLAR TIL NYE MULIGHEDER Dagens program Klar til nye muligheder 24. november 2014 Råhavegaard Maribovej 9, 4960 Holeby. 8:30 09:00 Kaffe og registrering på Råhavegaard 09:00 11:00 Rundvisning på byggepladserne

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen.

I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen. 1. spot I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen. Jeg har lige sagt op. You quit, Dude? What are you gonna

Læs mere

Cultural Family Network

Cultural Family Network Fremsynede danske virksomheder investerer i strategisk fastholdelse Har din virksomhed en fastholdelsesstrategi og et fastholdelsesbudget? Cultural Family Network Det koster en halv million kroner at ansætte

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Nye trends indenfor human factors

Nye trends indenfor human factors Nye trends indenfor human factors Søren Bøge Pedersen, Arbejdsmiljøkonsulent Søfartens Arbejdsmiljøråd Skibsteknisk Selskab mandag 17. september 2012 Human Factors Kilde: Det handler om mennesker Alle

Læs mere