SUNDHED OG VELFÆRD. Virksomhedsplan 2016 SBSYS: P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHED OG VELFÆRD. Virksomhedsplan 2016 SBSYS: P"

Transkript

1 SUNDHED OG VELFÆRD Virksomhedsplan 2016 SBSYS: P

2

3 INDHOLD 1 FORORD FORMÅL MED VIRKSOMHEDSPLANEN DE OVERORDNEDE RAMMER BYRÅDETS VISION FOR BRØNDERSLEV KOMMUNE I SAMSPIL MED BORGEREN MISSION OG VISION FOR SUNDHED OG VELFÆRD VÆRDIER STYRINGSFILOSOFI UDMØNTNING AF STYRINGSFILOSOFIEN MÅL FOR MÅL FOR MÅL FOR LEDELSE AF SUNDHED OG VELFÆRD OVERSIGT OVER MÅL BILAG...10 BILAG 1: BRØNDERSLEV KOMMUNES VISION

4 1 FORORD Sundhed og Velfærd udarbejder virksomhedsplaner for første gang i Hensigten er at udarbejde og fremlægge et samlet dokument, som sammenfatter de mål, ledelsen har for året, herunder hvilke processer og opgaver, der vil være i fokus i Hensigten er desuden at tydeliggøre de værdier, som ledelsen lægger vægt på. Virksomhedsplanen er dermed et redskab til overordnet styring og planlægning, og skal samtidig give en pejling på den tilgang, som skal præge vores samarbejde og opgaveløsning. Virksomhedsplanen for Sundhed og Velfærd følges af virksomhedsplaner for de tre enheder i fagenheden, som indeholder mere specifikke mål for hver af de tre enheder: Visitation Sundhed og Ældre Handicap og Psykiatri Målgruppen for virksomhedsplanen er chefer, ledere og medarbejdere i Sundhed og Velfærd. Udarbejdelse af en virksomhedsplan skal ses i sammenhæng med, at chefgruppen i Sundhed og Velfærd består af et nyt hold, og udarbejdelse af virksomhedsplaner er en metode til at skabe klarhed over, i hvilken retning fagenheden skal udvikle sig. Desuden giver virksomhedsplanen en mulighed for at kommunikere denne retning til resten af fagenheden. Der er foretaget en række ændringer af organisationen i løbet af de sidste par år: 2014: Organisationsændring i Visitationen 2015: Organisationsændring på Ældreområdet 2015: Sundhedsområdet overføres til Ældrechefen, fremover Sundheds- og Ældrechef 2015: Omorganisering af støttefunktioner i tilknytning til direktør og chefer 2015/16: Revurdering af ledelsesstruktur på Handicap- og Psykiatriområdet Disse ændringer medfører ligeledes et behov for at skabe klarhed om mål og retning for fagenheden. 1

5 2 FORMÅL MED VIRKSOMHEDSPLANEN Formålet med virksomhedsplan 2016 for Sundhed og Velfærd er at skabe overblik, synlighed og transparens vedrørende de overordnede værdier, mål og prioriteringer i Sundhed og Velfærd at sætte fokus på, hvilke opgaver, der bør udvikles, for at sikre et øget strategisk fokus i fagenheden. Mål at gøre det tydeligt for omverdenen, hvilke mål Sundhed og Velfærd ønsker at opnå i det kommende år at sætte fokus på, hvilke forudsætninger ledelsen af Sundhed og Velfærd ser som afgørende for at understøtte et øget strategisk fokus i fagenheden. 2

6 3 DE OVERORDNEDE RAMMER De overordnede rammer for Sundhed og Velfærds virke er fastlagt i en række dokumenter og beslutninger truffet af Byrådet, Forretningsledelsen samt Sundhed og Velfærds chefgruppe. 3.1 BYRÅDETS VISION FOR 2020 Byrådets vision for 2020 er: Det bedste sted at leve nord for Limfjorden. Visionen indeholder et pejlemærke, herunder tre tværgående dimensioner og tre styrkepositioner. Se bilag 1. I denne sammenhæng skal særligt fremhæves følgende elementer fra visionen: At det af pejlemærket: Det bedste sted at leve nord for Limfjorden fremgår, at vi gør tingene på vores egen, ambitiøse måde. I Brønderslev Kommune er alle aktiviteter præget af omtanken for sundhed, æstetik og miljø. At det af den tværgående dimension Sundhed/forebyggelse fremgår: På alle områder satses der i 2020 på det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde. At styrkepositionen Skarp profil på kommunale institutioner fremhæver, at Brønderslev Kommune i 2020 er kendetegnet ved, at de kommunale institutioner for både børn og voksne har udviklet deres egen særlige profil, sådan at kommunens institutioner alle ligger på et højt niveau, men derudover har deres helt egen, skarpe profil. 3.2 BRØNDERSLEV KOMMUNE I SAMSPIL MED BORGEREN Forretningsledelsen og Lederforum har igangsat et arbejde Brønderslev Kommune i samspil med borgerne. Hensigten er at understøtte borgerinddragelse i løsningen af opgaver, således at vi går fra at gøre for borgerne til at gøre med borgerne. Det er hensigten, at denne tilgang til borgerne skal slå igennem i Sundhed og Velfærds mål for

7 3.3 MISSION OG VISION FOR SUNDHED OG VELFÆRD Mission og Vision er udarbejdet i efteråret 2015 i samarbejde mellem Chefgruppen og Ledergruppen i Sundhed og Velfærd. MISSION Vi forebygger borgernes behov for hjælp, og støtter borgere, der har brug for hjælp. VISION Sammen sætter vi fokus på livskvalitet, og fremmer sundhed og uafhængighed. Sammen sammen med borgeren med fokus på tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Vi møder borgeren undersøgende, lyttende og spørgende. Livskvalitet at vi, som medarbejdere, tager udgangspunkt i borgerens opfattelse af livskvalitet. Fremmer beskriver vores indsats som en positiv forskel ud fra de vilkår, vi er en del af. Sundhed ikke blot frihed for sygdom, men størst mulig fysisk, psykisk og socialt velbefindende det brede sundhedsbegreb. Uafhængighed rehabilitering og udvikling samt anvendelse og optimering af velfærdssamfundets løsninger. 3.4 VÆRDIER Sundhed og Velfærd bør have et sæt værdier, som er gældende for vores tilgang til samarbejde og opgaveløsning. Disse er endnu ikke formuleret, men vil blive formuleret i løbet af 2016 enten som fælles værdier gældende for Brønderslev Kommune eller for Sundhed og Velfærd. 3.5 STYRINGSFILOSOFI Sundhed og Velfærd opererer med flere forskellige styringsfilosofier på samme tid. Det er et vilkår i Sundhed og Velfærd, at vi som hovedregel arbejder i en BUM-styret verden (Bestiller-Udfører-Modtager). Det betyder, at det er et grundvilkår i vores arbejdsdeling, at 4

8 myndigheden træffer afgørelse om, hvilken ydelse en borger skal have, og at udføreren skal levere den visiterede ydelse til borgeren. Dette stiller krav om gensidig forståelse mellem myndighed og udfører om dokumentation for den visiterede ydelse og løbende dokumentation for de leverede ydelser hos borgeren, samt om dialog, når borgerens situation ændrer sig. Ud over BUM-styringen er dele af Sundhed og Velfærd underlagt rammestyring. Ved rammestyring skal opgaven løses inden for den givne økonomiske ramme i princippet uafhængig af tilgang/afgang i borgergrundlaget. Endelig er Handicap- og Psykiatriområdet i årene underlagt en flerårsaftale. Flerårsaftalen bygger på såvel BUM- som rammestyring, men hertil kommer særlige rapporteringskrav til det politiske system. 3.6 UDMØNTNING AF STYRINGSFILOSOFIEN Med afsæt i en klar rollefordeling mellem kommunalpolitikere, forvaltning og leverandørerne af hjælpen, opereres der med en opgavefordeling, der tager afsæt i serviceniveau, kvalitetsstandard og servicedeklaration: Serviceniveauet er grundlaget for at kunne tilbyde en ensartet service af høj kvalitet med fokus på borgernes behov. Serviceniveauet kan bruges til at skabe gennemsigtighed og service, der er målrettet den enkelte borger. Serviceniveauet besluttes af Byrådet. Kvalitetsstandarderne opstiller klare rammer for tildeling af ydelser. Rammerne synliggør det kommunale serviceniveau og de kvalitetsmål, som Byrådet har fastsat. Kvalitetsstandarderne giver leverandøren præcise rammer for levering af ydelser til de enkelte borgere. Det er myndigheden/visitationen, der udarbejder kvalitetsstandarderne. Servicedeklarationen beskrives af udførersiden i de enkelte tilbud. Her fremgår det enkelte tilbuds særlige kendetegn. Der sikres sammenhæng mellem serviceniveau og kvalitetsstandard. Servicedeklarationerne kan samtidig være med til at tegne den enkelte institutions profil, jf. Byrådets vision for 2020 om skarp profil for institutioner. Med den beskrevne rollefordeling bliver det tydeligt, at Byrådet fastlægger serviceniveauet at myndigheden omsætter serviceniveauet til en kvalitetsstandard, der er grundlaget for, at der kan træffes individuelle afgørelser at udførersiden beskriver servicedeklaration for de enkelte tilbud i overensstemmelse med serviceniveau og kvalitetsstandart. Denne organisering giver Byrådet et godt grundlag for opfølgning på serviceniveauet, mens leverandørerne har ansvar for at levere servicen til borgeren. Dette giver til sammen klarhed over, hvad borgeren har krav på, samt hvilken service, der er leveret til borgeren. 5

9 4 MÅL FOR 2016 Målene for 2016 er opdelt i en række deloverskrifter afhængig af målenes karakter. 4.1 MÅL FOR 2020 Der er i samarbejde i efteråret 2015 mellem Chefgruppen og Ledergruppen i Sundhed og Velfærd formuleret følgende mål for I 2020 er alle indsatser koordinerede, så der leveres en helhedsorienteret og sammenhængende indsats til borgerne. 2. I 2020 arbejder vi systematisk med at fokus i alle borgerforløb skal være forebyggende, aktiverende og rehabiliterende. 3. I 2020 samarbejder og samskaber vi i hele Sundhed og Velfærd med frivillige og civilsamfundet. 4. I 2020 er der velintegrerede velfærdsteknologiske løsninger, som anvendes i den daglige praksis. 5. I 2020 har vi en læringskultur i Sundhed og Velfærd, der understøtter vores indsatser og kompetencer. Vi lærer af hinandens gode erfaringer. 6. I 2020 har vi en samarbejdskultur, hvor vi samarbejder på tværs af hele Sundhed og Velfærd på alle relevante områder. 7. I 2020 arbejder alle med vores fælles værdisæt som en naturlig del af hverdagen. 8. I 2020 har vi de mest tilfredse medarbejdere i Brønderslev Kommune. 4.2 MÅL FOR 2016 Med henblik på at påbegynde udmøntning af målene for 2020, er nedenstående mål for 2016 formuleret. Målene relaterer sig til 2020-målene med det tilsvarende nummer: 1. I 2016 arbejder Chefgruppen for, at implementering af nyt EOJ-system bliver en succes. Fokus i arbejdet med gevinstrealisering vil især være på gevinster, der går på tværs af chefernes ansvarsområder. 2. I 2016 kortlægges de nuværende forebyggende, aktiverende og rehabiliterende indsatser med henblik på dels formidling og læring, dels udarbejdelse af en strategi for det videre arbejde med at sikre et systematisk fokus. 3. I 2016 tages der med afsæt i arbejdet med inddragelse af frivillige på Ældreområdet samt Handicap- og Psykiatriområdet beslutning om, hvordan erfaringerne herfra kan udbredes i hele Sundhed og Velfærd. 4. I 2016 formulerer Chefgruppen en strategi for Sundhed og Velfærds arbejde med velfærdsteknologi, og der sættes fokus på læring og udbredelse af viden i organisationen med afsæt i velfærdsteknologiske projekter gennemført i 2015 og I 2016 definerer Chefgruppen begrebet læringskultur, og mulighederne for at drage læring ud af eksisterende opgaver som UTH og magtanvendelse undersøges. 6. I 2016 definerer Chefgruppen begrebet samarbejdskultur, og Chefgruppen formulerer 3 projekter, hvor der samarbejdes på tværs af chefernes ansvarsområder. 7. I 2016 formuleres et værdisæt. Værdisættet formuleres enten for Brønderslev Kommune eller af Chefgruppen for Sundhed og Velfærd. 6

10 8. I 2016 drøftes på alle arbejdspladser forud for næste trivselsmåling, hvordan dette mål kan opnås, og der udarbejdes en handlingsplan på hver arbejdsplads med de 3 vigtigste indsatser. 4.3 LEDELSE AF SUNDHED OG VELFÆRD Chefgruppen Chefgruppen består af et nyt hold, og der er behov for at sætte fokus på, hvordan der etableres et velfungerende team, som kan drive organisationen, herunder fokus på de gensidige forventninger til hinanden, værdier der skal præge samarbejdet m.v. Transparent fagenhed Arbejdet med at sikre transparens i fagenheden fortsættes. De nye mødefora for Ledergruppen i Sundhed og Velfærd og Administrationsmødet videreføres, og Chefgruppen har som opmærksomhedspunkt, at dialogen og gennemsigtigheden i fagenheden forsat skal styrkes. Leadership Pipeline Der vil fortsat være opmærksomhed på de grundlæggende principper i Leadership Pipeline i tilrettelæggelsen af arbejdet i Sundhed og Velfærd. Chefgruppen lægger vægt på, at Leadership Pipeline anvendes til at sætte fokus på, hvilke kompetencer de enkelte ledelseslag bør have, samt at Leadership Pipeline ikke står i vejen for tværgående samarbejder eller projektopgaver, der går på tværs af flere ledere/ledelseslag. Chefgruppen lægger desuden vægt på, at såvel den enkelte leder som den enkelte medarbejder er i stand til, i så stor udstrækning som muligt, at træffe selvstændige beslutninger. Tværgående samarbejde Sundhed og Velfærd har snitflader til alle fagenheder og stabe samt en række eksterne samarbejdspartnere. Chefgruppen vægter, at Sundhed og Velfærd opfattes som en seriøs, fagligt velfunderet og ordentlig samarbejdspartner. Projektstyring Projektstyring som arbejdsform er ved at vinde indpas i Sundhed og Velfærd, hvor arbejdsformen har været dyrket i løbet af 2014/2015. Dette arbejde skal videreføres og udbygges, ligesom vi skal finde veje til at lære af hinanden, og videreudvikle vores projektmodel. Løsninger der dur Opgaven for Sundhed og Velfærd er at skabe løsninger for borgerne, der dur. Dette gøres i første omgang i samarbejde med de politiske udvalg, som træffer afgørelse om, hvilke løsninger og hvilket serviceniveau Brønderslev Kommune skal have på de forskellige områder. I samarbejdet med de politiske udvalg skal vi balancere mellem på den ene side at levere brugbare løsninger til tiden og på den anden side sikre os, at vi får den nødvendige tid til omtanke og sikring af, at de fremlagte løsninger flugter med gældende lovgivning, politisk vedtagne serviceniveauer, budgetmæssige forudsætninger m.v. Det er vigtigt for Chefgruppen, at der til stadighed er balance på denne vægt, og at den ene vægtskål ikke bliver meget tungere end den anden. Hellere en brugbar løsning til tiden end den perfekte løsning for sent vil fortsat være Chefgruppens tilgang. 7

11 Fortsat oprydning, strømlining og ny prægning Sundhed og Velfærd har igennem 2014/2015 været i gang med at løfte kvalitetsniveauet i sagsbehandlingen, herunder udarbejde årshjul til sikring af, at sager behandles og beslutninger tages på de rigtige tidspunkter, øget fokus på tværgående samarbejde m.v. Arbejdet fortsætter i 2016, og vil have Chefgruppens tydelige opmærksomhed. 4.4 OVERSIGT OVER MÅL Chefgruppen udarbejder årligt en samlet oversigt over mål for 2016 på et mere detaljeret niveau. Heri indgår ovenstående mål, mål afledt af beslutninger i Byrådet, herunder budgetbeslutninger, samt mål fastlagt i chefgruppen eller på de enkelte chefers områder. Oversigten over mål ajourføres med statusbeskrivelse ved udgangen af hvert kvartal. Herudover udarbejder og vedligeholder Chefgruppen et årshjul indeholdende tilbagevendende opgaver, som skal løses i fagenheden eller forelægges udvalg og/eller Byråd. Godkendt i ledergruppen december

12 9

13 5 BILAG Bilag 1: Brønderslev Kommunes vision 2020 Brønderslevs Vision 2020: Pejlemærke og Styrkepositioner I indkredsningen af Brønderslev kommunes vision 2020 har vi identificeret et pejlemærke og tre styrkepositioner, der hver især antages at repræsentere områder, hvor Brønderslev Kommune i 2020 kan have særlige styrker, der bidrager til det overordnede mål: At tiltrække og fastholde borgere i de attraktive målgrupper. Pejlemærket angiver den overordnede retning. Styrkepositionerne repræsenterer visionens taktiske niveau, dvs. de prioriterede temaer under det fælles Pejlemærke. Pejlemærke: Det bedste sted at leve nord for Limfjorden Brønderslev Kommune er det bedste sted at leve nord for Limfjorden. Her er vi tæt på alt: Geografisk med en velfungerende infrastruktur, og mentalt med en direkte linje til både beslutninger, forvaltning og det frivillige, levende fællesskab i alle vores foreninger. I Brønderslev Kommune prioriterer vi en skarp profil på vores skoler og institutioner, aktive oplevelser i natur og fritid, og en sund vækst i erhvervslivet. Og vi gør tingene på vores egen, ambitiøse måde. I Brønderslev Kommune er alle aktiviteter præget af omtanken for sundhed, æstetik og miljø. Pejlemærket sammenfatter de tre styrkepositioner, der beskrives nedenstående: Skarp profil på kommunale institutioner Aktive oplevelser i natur og fritid Sund vækst i erhvervslivet Pejlemærket understreger ydermere de tre tværgående dimensioner, dvs. den særlige måde, som tingene gøres på i Brønderslev kommune: Sundhed/forebyggelse: På alle områder satses der i 2020 på det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde. Æstetik, kvalitet, byfornyelse mv.: På alle områder er Brønderslev Kommune i 2020 præget af et fokus på bymæssig kvalitet og omtanke i både eksisterende og nye boligområder. Miljø: Brønderslev Kommune er i 2020 kendetegnet ved sin satsning på bæredygtig energi og det energirelaterede klimaarbejde. Indsatsen er stærkt forankret i kommunens organisation. Det omfatter en indsats inden for ny energi og/eller energieffektivitet. Styrkeposition 1: Skarp profil på kommunale institutioner Brønderslev Kommune er i 2020 kendetegnet ved, at de kommunale institutioner for både børn og voksne har udviklet deres egen særlige profil, sådan at kommunens institutioner alle ligger på et 10

14 højt niveau, men derudover har deres helt egen, skarpe profil. Profilerne skal formuleres i et lokalt forankret arbejde og efterfølgende kommunikeres til omverdenen som en del af Brønderslev Kommunes særlige profil. Styrkeposition 2: Aktive oplevelser i natur og fritid Fælles oplevelser i natur- og fritidslivet er med til at skabe rammerne om et sundt og indholdsrigt liv. I Brønderslev Kommune anno 2020 findes et alsidigt tilbud af aktiviteter og oplevelser for hele familien, og de er formet af det frivillige arbejde, der er selve nerven i vores måde gøre tingene på. Aktiv deltagelse binder mennesker sammen og er med til at forme og give identitet. I Brønderslev kommune er oplevelser i både natur og foreningsliv præget af medbestemmelse, medansvar og menneskelig udvikling. Styrkeposition 3: Sund vækst i erhvervslivet Brønderslev Kommune er i 2020 det bedste sted nord for Limfjorden at drive virksomhed. Afgørende betingelser er juridiske, økonomiske og servicemæssige rammevilkår, herunder service og engagement hos såvel medarbejdere som byråd. Det er selvstændige mål både at score højt i de vækstindeks, der identificerer erhvervsudvikling, samt kontinuerligt at skabe gode rammer for entreprenører og vækstvirksomheder i et aktivt samarbejde mellem offentlig og privat, skoler og erhvervsliv. 11

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap 1. Processen for formulering af målene i aftalen Kontrakt og aftaleprocessen på ældre og handicapområdet har haft følgende forløb og deltagere:

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

Spørgsmål og svar (Q and A)

Spørgsmål og svar (Q and A) Spørgsmål og svar (Q and A) Spørgsmål og bemærkninger fra høringsprocessen med tilhørende svar fra medborgerskabsudvalget. Q and A offentliggøres også på medborgerskabiaarhus.dk sammen med øvrige bilag

Læs mere

Administrerende sygehusdirektør

Administrerende sygehusdirektør Stillings- og personprofil Administrerende sygehusdirektør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark Februar 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Oversigt over udviklingskontrakter for Ældre og Handicap

Oversigt over udviklingskontrakter for Ældre og Handicap Oversigt over udviklingskontrakter for Ældre og Handicap 1. processen for formulering af målene i kontrakter Kontraktprocessen på ældre og handicapområdet har haft følgende forløb og deltagere: Ultimo

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Godkendt i Byrådet den 24. januar 2017. 1 Indledning. Kvalitetsstandarder præsenteres hermed og synliggør det politisk godkendte serviceniveau i Horsens

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Sundheds og Kulturforvaltningen

Sundheds og Kulturforvaltningen Sundheds og Kulturvaltningen Implementering af Ny organisation i Vesthimmerlands Kommune pr. 2015 Vesthimmerlands Kommunes Byråd har på seminar i marts 2014 besluttet sig strategisk at holde sig til kommunens

Læs mere

Målog Indsatser

Målog Indsatser Mål og Indsatser 2017-2018 Kerneopgaven Vi fremmer borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk Forord I Ældre- og Handicapforvaltningen er

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK REGION SJÆLLANDS REGION SJÆLLANDS 1 Introduktion til Region Sjællands Kvalitetspolitik I Region Sjælland arbejder vi struktureret og målrettet med kvalitet og sikrer, at vi leverer ydelser af høj kvalitet

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Oversigt over kontrakter for Ældre og Handicap

Oversigt over kontrakter for Ældre og Handicap Oversigt over kontrakter for Ældre og Handicap 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i kontrakter Kontraktprocessen på ældre og handicapområdet har haft følgende forløb og deltagere: Processen

Læs mere

Profil til stillingen som. sundhedsfaglig kvalitetsmedarbejder. Mariagerfjord Kommune

Profil til stillingen som. sundhedsfaglig kvalitetsmedarbejder. Mariagerfjord Kommune Profil til stillingen som sundhedsfaglig kvalitetsmedarbejder Mariagerfjord Kommune Denne profil beskriver de overordnede rammer for jobbets indhold samt forventninger til kandidaterne. Organisation. Sundhed-

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Ny plan for fritids- og ungdomsskoleområdet Planen for fritids- og ungdomsskoleområdet giver retningen for en videreudvikling

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Medarbejderprofilen er inddraget i samme oversigt som lederprofilerne her er hovedvægten på ns deltagelse i opnåelse af målet indenfor hver lederkompetence. Tekst

Læs mere

Det politiske partnerskab om beskæftigelse. Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune

Det politiske partnerskab om beskæftigelse. Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune Det politiske partnerskab om beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune Lone Englund Stjer, KL Arbejdsmarked og Erhverv Den 27. februar 2014 1 Partnerskabets formål At kommunerne skal være stærke

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse. Leder af staben for Ældre og Social Service

Stillings- og funktionsbeskrivelse. Leder af staben for Ældre og Social Service Stillings- og funktionsbeskrivelse Leder af staben for Ældre og Social Service Indledning Frederikssund Kommune søger en dygtig leder til staben for Ældre og Social Service. Hvis du, efter at have læst

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Velfærdspolitik Voksen- og ældreområdet Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 Vision og fokusområder... 4 VÆRDIER... 5

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen?

Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen? Kommunernes behandling af KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner Kommune Sønderborg Esbjerg Fanø Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen? KKR Syddanmarks sundhedspolitiske

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Fokus på målet i løsningen af kerneopgaven. Definition af målet med kerneopgaven og den enkelte medarbejders ansvarsområde. Leder af ledere: Tydelige mål, rammer, retning for og evaluering af opgaveløsningen.

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen.

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen. Forord Region Syddanmarks personalepolitik bygger på tre overordnede værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger. Vækst i fagligheden. Rum til fornyelse og begejstring. Det personalepolitiske grundlag

Læs mere

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup Kontrakt 2013-14 Børnehuset Aavangen Aavangen 2c 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror

Læs mere

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER . TEMADAG TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER Karen K. Eriksen og Eva M. Burchard Konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis Formål 2016-2018 Center for

Læs mere

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015 Social- og Sundhedsforvaltningen Virksomhedsplan 2015 INDHOLD Forord 3 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder 5 Social- og Sundhedsforvaltningens indsatsområder 6 2 FORORD Social- og Sundhedsområdets

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015-2017 regionsyddanmark.dk Hvorfor en rehabiliteringsstrategi? I Region Syddanmark ønsker vi at give borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Fælles retning og styring i én Helsingør Kommune. Helsingør Kommunes styringsmodel

Fælles retning og styring i én Helsingør Kommune. Helsingør Kommunes styringsmodel Fælles retning og styring i én Helsingør Kommune Helsingør Kommunes styringsmodel Vedtaget af Byrådet den 17. december 2012 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 1.1 Ambitionen med styringsmodellen...4 1.2 Dokumentets

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere