HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE HÅNDBOG I HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE - ERFARINGER OG GODE RÅD - ERFARINGER OG GODE RÅD UDGIVET AF:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE HÅNDBOG I HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE - ERFARINGER OG GODE RÅD - ERFARINGER OG GODE RÅD UDGIVET AF:"

Transkript

1 HÅNDBOG I HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE - ERFARINGER OG GODE RÅD HÅNDBOG I HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE - ERFARINGER OG GODE RÅD 02 UDGIVET AF: KL I KONTORET FOR TEKNIK OG MILJØ TLF I

2 HÅNDBOG I HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE - ERFARINGER OG GODE RÅD Denne håndbog handler om helhedsorienteret byfornyelse. Hvilke krav er der til projektindhold og proces, hvilke muligheder og faldgruber indeholder projektgennemførelsen fra ideen opstår til projektet er godt i gang, og hvilken rolle spiller projektledelsen? Det giver håndbogen en række bud på. Håndbogen er primært henvendt til projektledelsen for helhedsorienterede byfornyelsesprojekter. Alt efter hvordan den enkelte kommune har valgt at gribe opgaven an, kan projektledelsen varetages af en enkelt person, en gruppe af medarbejdere - eller en gruppe sammensat af medarbejdere og aktører fra det område, projektet gennemføres i. Her skelner håndbogen ikke. Enhver, der er tildelt ansvar for projektets fremdrift, vil kunne hente gode råd og inspiration. Første del af håndbogen (kapitel 2-) beskriver de enkelte faser i et projektforløb, dvs. henholdsvis forarbejdet og ansøgning om reservation, programudarbejdelse og projektgennemførelse. Anden del (kapitel 5-7) går tættere på vigtige temaer i helhedsorienteret byfornyelse: tværsektorielt samarbejde, borgerdeltagelse og projektledelse. Håndbogen er tænkt som et opslagsværk. Derfor er der også en række eksempler og gode råd, der går igen i flere kapitler. Håndbogen er udarbejdet i et samarbejde mellem KL og projektledere fra Albertslund, Nykøbing Falster, Odder og Odense kommuner. Håndbogens anbefalinger og gode råd er et resultat af de fire kommuners erfaringsudveksling samt interviews med nogle af de mange aktører, der deltager i de fire projekter. Håndbogen beskriver den ideelle projektledelse. Det vil ikke kunne lade sig gøre at gennemføre et projekt efter alle håndbogens anbefalinger - de ideelle vilkår er aldrig til stede, og den enkelte projektledelse skal gøre sig egne erfaringer. Alligevel er det et håb, at idéer, erfaringer og gode råd vil kunne inspirere andre, der arbejder med helhedsorienteret byfornyelse. LOVE MM. Bekendtgørelse af lov om byfornyelse (Lovbekendtgørelse nr. 135 af 1. marts 01) Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse (Bekendtgørelse nr. af 7. februar 01) Bekendtgørelse om statsrefusion efter lov om byfornyelse (Bekendtgørelse nr. 5 af 7. februar 01) Vejledning om udvælgelseskriterier for reservation af støtte til helhedsorienteret byfornyelse (Vejledning nr. 137 af 7. september 1999) DIVERSE PUBLIKATIONER: Helhedsorienteret Byfornyelse - et nyt redskab for kommunerne. (Pjece udgivet af KL, 00) Byfornyelseslovens beslutningstyper (Vejledning udgivet af Bolig- og Byministeriet, august 199) Helhedsorienteret byfornyelse i Fredericia Bymidte (Midtvejsrapport fra et forsøgsprojekt, august 01) Helhedsorienteret byfornyelse i Fredericia Bymidte (Rapport fra et forsøgsprojekt, september 199) Helhedsorienteret byfornyelse - Erfaringer fra udlandet (udgivet af Byfornyelse Danmark samt Byfornyelse København, 1999) Helhedsorienteret byfornyelse - Erfaringer fra udlandet 2 (udgivet af Byfornyelse Danmark samt Byfornyelse København, september 01) Evaluering af lov om byfornyelse (Rapport udgivet af By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut, marts 02) HJEMMESIDER: Statens sekretariat til kvarterløft under Integrationsministeriet: Helhedsorienteret byfornyelse på Trøjborg i Århus:

3 KOLOFON HÅNDBOGEN ER UDARBEJDET AF : Maj Green, KL, i samarbejde med Thomas Bundgaard Jensen, Albertslund Kommune; Marianne Reinhardt, Nykøbing Falster Kommune; Henning Skov Hansen, Odder Kommune; Elisabeth Ulbæk, Odense Kommune KONSULENTER: Marianne Baastrup-Larsen og Susanne Askefrø Bjørn, Nellemann Konsulenterne Håndbogen er udgivet med støtte fra Erhvervs- og Boligstyrelsen. Håndbogen er gratis og kan fås ved henvendelse til Byggecentrums Boghandel, telefon telefon eller Kommuneinformation telefon DESIGN & PRODUKTION: vox pop reklame Vesterbrogade, 1 sal. 10 København V. Telefon Fotograf: Camilla Utke Schiøler TRYKKERI: Pjecen er trykt hos Viby Tryk a/s, på miljøgodkendt papir. Trykkeriet arbejder med miljøforhold.

4 INDHOLD KAPITEL 1 KAPITEL 3 KAPITEL 5 KAPITEL 7 ET NÆROMRÅDE SÆTTES PÅ DAGSORDNEN PROGRAMFASEN TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE OG DEN POLITISKE BESLUTNINGSPROCES PROJEKTLEDELSENS ROLLE Lovens formål og indhold Side Hvad er et program - hvad skal det indeholde? Side Projektledelsens mange funktioner Side Albertslund Syd Side Rammerne for programudarbejdelsen Side Hvorfor er tværsektorielt samarbejde nødvendigt?... Side Hvem er projektledelsen? Side Hollands Gaard, Nykøbing F Side 11 Udarbejdelse af programmet Side Opbygning af et forpligtende samarbejde på tværs.. Side Projektledelsens opgaver Side Odder bymidte Side Politisk deltagelse i projektet Side 3 Rosenbæk Karréen i Odense Side Læs om: Læs om: Helhedens advokat på arbejde - en samtale om projektledelse Side Projekt- og procesmål Brug af arbejdsgrupper i programfasen Afgrænsning af projektindhold Hvem beslutter - hvem skriver? Læs om: Intern eller ekstern rekruttering af projektledelse Projektledelsens organisatoriske tilknytning At generere samarbejde At informere Gevinster ved tværsektorielt samarbejde Hvem skal være med? Projektorganisering i kommunen Sammenhæng til borgersamarbejdet Læs om: Gevinster ved helhedsorienteret byfornyelse Projekterne i Albertslund, Nykøbing Falster, Odder og Odense De fire projektlederes erfaringer BILAG KAPITEL 2 KAPITEL GENNEMFØRELSESFASEN - KOM GODT I GANG Organisering af gennemførelsen Side Finansiering Side KAPITEL BORGERDELTAGELSE Indkredsning af projektdeltagere Side Kommissorier Side Organisationsplaner Side Invitation Side 93 Informationsstrategi Side Byvandring Side Tidsplan Side 9 FORARBEJDET - ANSØGNING OM RESERVATION Områdets afgrænsning Side Etablering af et tværsektorielt samarbejde Side De første diskussioner af mål for projektet Side Planlægning af gennemførelsen Side Læs om: Beslutningskæder Nye projektdeltagere Helhedsorienteret økonomi Informationsstrategi Koordinering af gennemførelsen Forpligtende samarbejde og projektorganisering..... Side Beslutningskæder - sammenhæng mellem projekt, kommune og nærområde Side Lokal forankring gennem information og dialog Side Informationsbrev Side 99 Mindmap Side 0 Litteraturliste Side 1 Ansøgning og tidsfrister Side Læs om: Læs om: Aktøranalyse De nødvendige projektdeltagere Styre- og arbejdsgrupper Løbende information - til hvem og hvordan? Hvad er "en flerhed af problemer"? Den indledende kontakt til andre sektorforvaltninger Forankring hos ledelse og politikere Støttemuligheder og den første budgetlægning

5 1. ET NÆROMRÅDE SÆTTES PÅ DAGSORDNEN GEVINSTER VED HELHEDSORIENTERING Med indførelsen af helhedsorienteret byfornyelse er der åbnet for, at traditionelle boligforbedringer kan kombineres med en byfornyelsesindsats, der sætter nærmiljøet i centrum. Denne håndbog er et resultat af erfaringsudveksling mellem fire kommuner, der valgte at benytte helhedsorienteret byfornyelse som indgang til at sætte et nærområde på dagsordnen og prøve nye samarbejdsformer af. DETTE KAPITEL BESKRIVER LOVEN OG DE FIRE KOMMUNERS PROJEKTER

6 ET NÆROMRÅDE SÆTTES PÅ DAGSORDNEN 1.1 LOVENS FORMÅL OG INDHOLD Helhedsorienteret byfornyelse blev indført i byfornyelsesloven pr. 1. januar 199. Den helhedsorienterede byfornyelse kan benyttes i områder, hvor der findes en flerhed af problemer: "I områder, hvor der findes en flerhed af problemer, navnlig af bygningsmæssig, boligsocial, kulturel og trafikal karakter, kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om en helhedsorienteret byfornyelse. beslutningen skal gå ud på at iværksætte og koordinere foranstaltninger med henblik på at skabe velfungerende områder og forbedre de generelle levevilkår." (Lov om byfornyelse, ) I og med at loven sigter mod at sætte bredt ind og iværksætte foranstaltninger rettet mod såvel de fysiske problemer i et område som de generelle levevilkår, er det ikke tilstrækkeligt at udforme et projekt, der alene indeholder fysiske tiltag. Projektet skal også indeholde igangsættelsen af en proces, der er rettet imod at fremme beboernes områdeidentifikation. Filosofien bag helhedsorienteret byfornyelse er med andre ord, at en proces, der bygger på samarbejde mellem kommune og nærområde, kan bidrage væsentligt til at fremme områdets identitetsfølelse og ansvar. KRAV TIL PROCESSEN Det betyder, at nærområdets aktører er de vigtigste projektdeltagere i helhedsorienteret byfornyelse. Hele projektet vil være rettet imod at inddrage deres krav og ønsker til, hvordan det lokale miljø kan forbedres. I kraft af deres "lokalkendskab på 1. hånd" kan de bidrage med den nødvendige indsigt i problemer og løsninger. Derfor stiller loven krav om et forpligtende samarbejde med det udpegede områdes aktører. GEVINSTER VED HELHEDSORIENTERING Samtidig lægger loven op til en tværsektoriel indsats, hvor kommunen igangsætter et samarbejde på tværs af forvaltningen og kommunale institutioner. Udgangspunktet er det udpegede områdes problemer og potentialer. Forskellige sektorforvaltninger og fagfolk har hver især noget at bidrage med i et samarbejde om at give området et løft. Derfor handler helhedsorienteret byfornyelse om nye samarbejdsformer og den effekt det kan give, når der sættes ind fra flere sider på en gang. Byfornyelsesloven stiller kun få specifikke krav til, hvordan helhedsorienteret byfornyelse gennemføres. Den udstrakte metodefrihed er en stor gevinst for kommunerne, når det enkelte projekt skal tilrettelægges og gennemføres. På den anden side betyder det, at der skal lægges en del kræfter i at fastlægge samarbejdsformer og projektindhold, hver gang den helhedsorienterede byfornyelse tages i brug. Denne håndbog giver en række gode råd og eksempler på, hvordan de mange udfordringer, der ligger i tværsektorielt samarbejde og borgerdeltagelse, kan gribes an. Håndbogen bygger på de erfaringer, Albertslund, Nykøbing Falster, Odder og Odense kommuner har gjort sig. I det følgende præsenteres de fire kommuners projekter. 1.2 ALBERTSLUND SYD Allerede før bestemmelserne om helhedsorienteret byfornyelse blev en del af byfornyelsesloven havde Albertslund Kommune sat bydelen Albertslund Syd på dagsordnen. Faresignaler om begyndende social og fysisk forslumring i området blev læst, og fra politisk side var der opmærksomhed på at sætte ind, før problemerne tog overhånd. Albertslund Syd er en moderne bydel, der er opført på bar mark i begyndelsen af 19 erne. Bydelen er planlagt udfra datidens byplanidealer om den funktionsopdelte by. Der er derfor tale om et rent alment boligområde med godt 20 boliger, opført som tæt-lav byggeri, der huser ca. 00 beboere. Boligerne administreres af to boligorganisationer, men ejes af seks selvstændige boligafdelinger. Området kendetegnes ved, at beboerne har boet der længe. Beboerne er ressourcestærke, men der er begyndende tegn på forslumring og social forarmelse - en udvikling, der på sigt kan føre til, at de ressourcestærke beboere vælger at flytte. EN LANGSIGTET INDSATS I OMRÅDET Kommunen igangsatte en langsigtet indsats i Albertslund Syd i Startskuddet blev afholdelsen af et fremtidsværksted om bydelens problemer og visioner for den fremtidige udvikling. Arrangementet trak ca. 0 deltagere - hovedsageligt beboere, men også repræsentanter fra boligorganisationernes administration og lokale foreninger deltog. Kommunen afsatte på den baggrund 2 mio. kr. både i 199 og 1999 til projektet. Fremtidsværkstedet blev fulgt EKSEMPLER... GEVINSTER LOKALPOLITISKE GEVINSTER VED HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE Bedre udnyttelse af ressourcerne i kraft af samarbejde på tværs af forvaltningen Tættere kontakt til nærområdets aktører Privat engagement i områdets og byens udvikling Statstilskud til en bred indsats i et udpeget nærområde Mulighed for at styrke f.eks. beskæftigelse og social integration gennem byfornyelsesindsatsen Synlige resultater i overensstemmelse med nærområdets ønsker Bedre image og større engagement og initiativ i nærområdet Afledte effekter - andre får lyst til at udvikle byen og følge op med investeringer NÆROMRÅDETS GEVINSTER VED HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE Kommunalt fokus på nærområdets udiklingsmuligheder Indflydelse på nærområdets udvikling Synliggørelse af egne interesser Tættere kontakt til kommunen Bedre relationer til naboer og områdets brugere Et forbedret nærmiljø FORVALTNINGENS GEVINSTER VED HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE Større sammenhæng i indsatsen Tættere relationer til andre sektorforvaltninger Værdifuldt samarbejde med nærområdet - og dermed med personer med stort lokalkendskab Metodeudvikling i byudviklingsindsatsen Kap.1: Et Nærområde sættes på dagsordenen 9 0

7 9 0 op af et fællesmøde om iværksættelse af arbejdet omkring Albertslund Syds udviklingsperspektiver frem til år mellem beboere, boligorganisationer og kommunen. Mødet efterlod det klare indtryk, at der var behov og interesse for helhedsorienteret byfornyelse i Albertslund Syd. Der blev ansat en projektleder som ansvarlig for projektet - herunder beboerinddragelsen. Og der blev nedsat en styringsgruppe for projektet med bestyrelsesformændene og direktørerne fra de to boligorganisationer, borgmester og den tekniske direktør samt projektlederen. Der blev iværksat en mindre informationskampagne for at få interesserede beboere, græsrødder m.v. til at melde sig til fem arbejdsgrupper om grønt miljø og byøkologi trafik ET NÆROMRÅDE SÆTTES PÅ DAGSORDNEN GEVINSTER VED HELHEDSORIENTERING kommunens veje og bygninger langsbyen i byen identitet, nærhed og arkitektur De fem arbejdsgrupper arbejdede i et år, og deres indsats resulterede i en idékatalog, der rummer over 0 ideer til små og store projekter i bydelen. Kataloget blev hustandsomrdelt. Det var et bevidst valg fra kommunens side at give arbejdsgrupperne stor frihed for at styrke den lokale forankring af indsatsen i Albertslund Syd. Hverken forvaltning eller politisk niveau spillede en aktiv rolle i idékatalogets udarbejdelse, udover at stille deres viden til rådighed for arbejdsgrupperne. I slutningen af 199 besluttede kommunen at gennemføre helhedsorienteret byfornyelse i en del af Albertslund Syd. Det udpegede område betragtes som "den første landsby" i bydelen, hvor en helhedsorienteret indsats løbes i gang. Indholdet i den helhedsorientere- de byfornyelse blev året efter fastlagt med udgangspunkt i beboernes idékatalog. Albertslund Kommune og de to boligorganisationer valgte projektideer fra kataloget. Dermed blev den helhedsorienterede byfornyelse i område 1 rettet mod at udvikle et nyt affaldssystem udarbejde og implementere en ny beplantning og vedligeholdelsesplan nedlægge omfartsvejen, der afskærer bydelen fra det grønne område etablere et aktivitetscenter i området renovere en plads i boligområdet igangsætte facaderenovering I dag er 5 m af Vridsløsevej blevet fjernet og der er blevet åbnet mellem boligområdet og det grønne område. En plads er blevet renoveret. De to boligafdelinger, der har rækkehuse i området, er i gang med at projektere på renovering af tag og facader. Og der er iværksat et fuldskala affaldsforsøg i et boligkvarter i område 1, der kan blive det nye affaldssystem for alle gård- og rækkehuse i Albertslund Syd. En projektgruppe arbejder p.t. på højtryk med at udarbejde en beplantningsplan, der forventes vedtaget i byråd og alle seks boligafdelinger i løbet af foråret 03. Og så begynder arbejdet med aktivitetscentret i område 1 et antal arbejdsgrupper, etableret af frivillige beboere Teknisk forvaltning Miljøforvaltningen kommunens Agenda 21 Center Teknisk udvalg Miljø- og planudvalget De seks projektideer fra idékataloget gennemføres som delprojekter under den helhedsorienterede byfornyelse i område 1. Kommunen og boligorganisationerne reorganiserede projektet til projektgennemførelsen og ansatte en ny projektleder i 00, der skulle koordinere mellem de mange involverede beboere, ansatte og beboerrepræsentanter i området foruden de ansatte i kommunens forvaltninger, cheferne og politikkerne. Styregruppen for projektet består af direktørerne fra de to boligorganisationer, borgmesteren og teknisk direktør. Herudover deltager projektlederen. også at tage fart. Gennemførelsesgruppen udarbejder beslutningsgrundlaget for styregruppen SAMARBEJDSPARTNERE OG ORGANISERING Albertslund Kommune har etableret et forpligtende samarbejde om helhedsorienteret byfornyelse i område 1 mellem og byrådet. Her deltager repræsentanter fra beboerdemokratiet, en repræsentant fra hver af de arbejdsgrupper, der udarbejdede idékataloget, formændene ledelse og administration fra de to boligorganisationer, der administrerer boligerne i området beboervalgte repræsentanter fra Teknisk udvalg og Miljø- og Planudvalget samt en medarbejder fra kommunens Agenda 21 Center. Desuden delta- Plan over Albertslund Syd EN FLERHED AF PROBLEMER I ALBERTSLUND SYD Tillukkede, monotone facader, der gør det vanskeligt at orientere sig i området Boligområdet er fysisk afskåret fra grønt område af en omfartsvej Manglende vedligeholdelse og pleje af bygninger og fællesarealer Friarealer inviterer ikke til brug/ophold Stigende ligegyldighed og mangel på medansvar blandt beboerne Stigende kriminalitet EKSEMPEL Stigende andel af beboere uden for erhverv Ingen fælleslokaler i området. Kap.1: Et Nærområde sættes på dagsordenen

8 ET NÆROMRÅDE SÆTTES PÅ DAGSORDNEN GEVINSTER VED HELHEDSORIENTERING ger direktørene for boligorganisationerne, teknisk direktør og projektlederen. Embedsmandsgruppen fungerer som sekretariat for gennemførelses- og styregruppe og består af de to direktører fra boligorganisationerne, teknisk direktør samt projektlederen. Sidst men ikke mindst er der etableret en projektgruppe for hvert delprojekt. Her deltager repræsentanter udpeget af beboerdemokratiet, ansatte fra boligorganisationerne, repræsentanter fra arbejdsgrupperne og projektlederen samt eksterne rådgivere. Grupperne udvikler de enkelte delprojekter. Gennemførelsesgruppen er et vigtigt samarbejdsorgan. Det er her, den fælles forståelse for problemer og løsninger forankres blandt områdets parter. I og med at alle involverede er repræsenteret i gennemførelsesgruppen, er der god mulighed for, at alle får føling med fremdriften i de mange delprojekter og kan melde tilbage til baglandet om status. Indsatsen i Albertslund Syd har specielle betingelser i kraft af samarbejdet mellem kommune og boligorganisationer. To forskellige formelle beslutningsgange (kommunens politiske beslutningsproces og boligorganisationernes beboerdemokrati) skal mødes i projektorganiseringen. Mange skal høres under vejs, og mange skal informeres. ERFARINGER MED FORPLIGTENDE SAMARBEJDE I ET ALMENT BOLIGOMRÅDE Projektet i Albertslund kan bidrage med vigtige erfaringer om forpligtende samarbejde med et alment boli- gområde, dvs. med boligorganisationer og beboerdemokratiet. I projektets idéfase valgte kommunen at lade arbejdsgrupperne være åbne for alle. Den manglende styring af idéfasen gav på den ene side rum for stor kreativitet og idérigdom. På den anden side førte det til, at beboerdemokratiet (dvs. beboervalgte repræsentanter) ikke var repræsenteret i grupperne. Det betød efterfølgende, at der skulle arbejdes aktivt for at engagere beboerdemokratiet - efter projektstarten. Og det er vigtigt, for beboerdemokratiets engagement og deltagelse er krumtappen i Albertslund-projektet. Alene af den grund, at det er boligafdelingerne og dermed beboerdemokratiet, der ejer boligerne. Så en stor del af de delprojekter, der igangsættes, skal finansieres gennem huslejeforhøjelser, der vil skulle godkendes på beboermøder. Det gælder f.eks. det nye affaldssystem, gennemførelse af beplantningsplan og facaderenovering. Det betyder, at der i hver enkelt boligafdeling skal opnås flertal blandt beboerne, før tiltagene kan gennemføres. Det stiller krav om, at projektdeltagerne er i god dialog med beboerne allerede i de indledende faser. I Albertslund er man efterhånden blevet meget bevidst om, hvor vigtigt det er, at beboerrepræsentanterne og beboere deltager i projektudviklingen, og at alle beboere orienteres løbende om projektet på beboermøder, fyraftensmøder, borgermøder i beboerblade, i projektets blad 'Syd nyt' osv. En vigtig gevinst ved projektsamarbejdet er, at relationerne mellem kommunen og boligorganisationerne er blevet tættere. Det åbner nye muligheder for samarbejde - også uden for rammerne af den helhedsorienterede byfornyelse. Der er da også tænkt bevidst i at skabe en projektorganisation, der forankrer projektet i boligorganisationerne på alle niveauer. Både repræsentanter fra beboerdemokrati og organisationernes administration og politiske ledelse er med i et eller flere samarbejdsorganer i projektorganiseringen. Det har været afgørende for at få skabt tillid dels mellem boligorganisationerne og kommunen - men også boligorganisationerne imellem. 1.3 HOLLANDS GAARD, NYKØBING F. Hollands Gaard-området udgør en større karré i den historiske bymidte i Nykøbing Falster. Karréen består hovedsageligt af bygninger af ældre dato, f.eks. Vandtårnet, der er byens vartegn. Området rummer også nyere bygninger, bl.a. byens teater. Beliggenheden er attraktiv -ud til byens hovedstrøg og gågade. Facaderne mod gaderne er pæne og velholdte, og gårdområdet er stort og benyttes bl.a. som gennemgang til andre dele af centrum. Området er præget af mange mindre, private grundejere. Problemerne er gemt bag facaderne. Gårdområdet er nedslidt og præges af delvist forfald. En større del af boligerne i ejendommene er utidssvarende, små boliger uden fælles opholdsarealer. Trafik med ærinde til bymidten belaster kvarteret. EKSEMPLER PROJEKTETS BUDGET, ALBERTSLUND Stat kommune Boligorganisationer Affaldsprojekt Beplantningsplan Lukning af vej Aktivitetscenter Renovering af plads Facaderenovering Adm./information I alt De godt mio. kr., der forudsættes finansieret af boligorganisationerne var ikke indarbejdet i organisationernes budgetter ved projektstart. HOLLANDS GAARD-PROJEKTETS FORMÅL Vende udviklingen fra boligmæssigt forfald til et område med gode boliger, kvalitative udendørs opholdsarealer og oplevelsesrige byrum. Fastholde andelen af boligetagearealet, så området bliver en homogen og levende bydel. Understøtte forskellige aldersgruppers lyst til at bosætte sig og forblive i kvarteret ved at styrke områdets image som et kvalitativt bosted. Skabe grobund for at beboere, erhvervsdrivende og andre med virke i området får et forpligtende ejerskab til byområdet og dets offentlige byrum som helhed. Indarbejde byøkologiske tiltag som naturlige, bæredygtige løsninger i byfornyelsen. Skabe gensidigt berigende netværk mellem kulturfunktionerne til gavn for kulturen som helhed, og på en måde, så de regionale kulturtilbud understøtter det lokal- og kvarterfunderede kultur- og foreningsliv. Kap.1: Et Nærområde sættes på dagsordenen 9 0

9 ET NÆROMRÅDE SÆTTES PÅ DAGSORDNEN GEVINSTER VED HELHEDSORIENTERING Beboerne består fortrinsvis af unge studerende, nyetablerede familier og familier med anden etnisk baggrund end dansk. Kommunen har i en årrække oplevet et pres for at få områdets boliger konverteret til erhverv. Samtidig er der fra flere sider udtrykt ønske om forbedrede forhold for områdets kulturinstitutioner - teateret samt vandtårnet, der benyttes som udstillingslokaler. Bygningsfornyelse -afhjælpning af bygningernes vedligeholdelsesmæssige mangler, forbedring af boligforhold til tidssvarende standard, begrænsning af bygningernes ressourceforbrug samt tilvejebringelse af egnede friarealer. Kultur og oplevelsesstrøg - etablering af større og smukkere arealer til ophold på torve og stræder, Endelig er der nedsat en række ad hoc grupper for de enkelte delprojekter. Disse grupper samarbejder med Teknisk forvaltning om projektgennemførelsen. Andre sektorforvaltninger deltager også på dette niveau. EKSEMPEL KOORDINERING I NYKØBING FALSTER Hvert år i maj indkaldes alle projektgrupper til et heldagsmøde. Borgmesteren er vært ved møderne, og her gør projektdeltagerne status over projekterne, og drøfter det fremtidige arbejde. Det er også i dette forum, det besluttes, om projektgrupperne skal fortsætte, sup- Kap.1: Et Nærområde sættes på dagsordenen nyplantning, nye belægninger samt belysning, sam- Det brede samarbejde har efterhånden pleres, aktiveres yderligere eller lukkes. FORUDSÆTNINGER OG PROJEKTSTART Nykøbing F. har en længere tradition for at inddrage i indsatsen for byens udvikling. Tilbage i 19 udarbejdede man i samarbejde med borgerne en samlet strate- ling af parkeringsarealer og trafikdæmpende foranstaltninger samt sammenkædning af områdets kulturinstitutioner i en linie gennem hele gården. Kulturindslag - indretning af nye kulturtiltag, herun- skabt en fælles forståelse for helheden. F.eks. er der blandt grundejerne opnået forståelse for åbning af tidligere lukkede privatejede arealer til offentligheden. gi for bymidten. Hollands Gaard indgik som et af flere der etablering af gøglertorv samt café og udstillings- Borgmesterens initiativ og engagement i projekter i strategien. Efter vedtagelse af den samlede bymidtestrategi blev der på kommunens initiativ nedsat en borgergruppe, der sammen med Teknisk forvaltning fik til opgave at udarbejde en helhedsplan for karréen. faciliteter m.v. Renovering af de omkringliggende pladser og gadeforløb. samarbejdet har været synligt fra begyndelsen. Han optræder bl.a. som konfliktløser, hvis der er behov for det, og han tager løbende en drøftelse af grup- Helhedsplanen lå efterfølgende til grund for udarbej- ORGANISERING AF ET BREDT SAMARBEJDE pernes aktiviteter. Der er bred enighed delsen af en lokalplan for området, og det blev besluttet at søge om midler til helhedsorienteret byfornyelse. Der blev afholdt to borgermøder i programfasen. Et i for- Der er nedsat en styregruppe for projektet, der fungerer som et forpligtende partnerskab mellem områdets aktører og kommunen. Her er den lokale bank, kulturinstitutioner, Erhvervsrådet, en boligorganisation, en om projektet i byrådet, og de to politikere i styregruppen deltager på lige fod med de øvrige medlemmer. Det har givet gruppen status. bindelse med igangsættelsen af programudarbejdelsen grundejer og en beboer samt Facaderådet repræsente- og et inden programmets politiske godkendelse. På det første møde fik borgerne forelagt projektidéerne og fik lejlighed til at melde sig til det videre arbejde. På næste møde kunne borgerne kommentere programudkastet ret sammen med en række repræsentanter fra forvaltningen og to politikere. Styregruppen har overvægt af professionelle på lederniveau, hvilket har gjort gruppen beslutningsdygtig og kompetent. Alle beslutninger Kommunen har ikke formuleret præcise kommissorier for de samarbejdsfora, hvor borgerne deltager. Overvejelsen har gået på, at hvis gruppernes kompe- inden den endelige vedtagelse. Det andet borgermøde træffes i enighed efter en sund debat. tence søges indkredset yderligere, vil der resulterede i, at kommunen efterfølgende afholdte yderligere møder med enkelte erhvervsdrivende og grundejere om renovation; det viste sig, at gruppen havde særlige ønsker, som kunne indarbejdes i programmet. Ud over styregruppen er en referencegruppe inddraget i projektgennemførelsen. Her er foreninger som f.eks. Handicaprådet, kulturmindeforeninger og For- være risiko for, at fleksibiliteten i arbejdet forsvinder. Det hænger nøje sammen med de mangeårige erfaringer med arbejdsformen, som lå forud for projekt- brugerrådet repræsenteret. Gruppen tages med på råd, start. Der har været en tradition for kon- Projektet gik i gang i 00. Projektet indeholder fire overordnede indsatsområder: høres og deltager i borgermøder. fliktfrit samarbejde, hvor alle parter tager ansvar for, at der opnås enighed. 9 0

10 1. ET NÆROMRÅDE SÆTTES PÅ DAGSORDNEN GEVINSTER VED HELHEDSORIENTERING ODDER BYMIDTE Odder Kommune har igennem de senere år oplevet en markant byudvikling med udbygninger af bolig- og erhvervsområder i udkanten af Odder by. Samtidig har der siden begyndelsen af 19 erne været sat fokus på bymidten, som er det kulturelle og handelsmæssige omdrejningspunkt i kommunen. Der er mange små lejligheder i bymidten, derfor er de fleste af midtbyens beboere enten unge eller ældre. Mange boliger mangler stadig bad og toilet i selve lejligheden. Samtidig er området præget af en velfungerende detailhandel. Der er stort set ikke andre erhverv tilbage i midtbyen, og mange karréer domineres af parkering for at skaffe p-pladser så tæt på butikkerne som muligt - det medfører en synlig mangel på attraktive friarealer. Endelig er flere markante og typiske byejendomme arkitektonisk forarmede og trænger til kvalitative forbedringer - i det hele taget trænger bymidten til et løft. Kommuneplanlægningen har da også længe medført en omfattende debat, som har skærpet borgernes interesse for bymiljøet i Odder. Kommunen valgte at igangsætte den helhedsorienterede byfornyelse med det overordnede formål at bygge videre på denne interesse og igangsætte et bredt samarbejde om at fastlægge og realisere konkrete mål for udviklingen af bymiljøet. ARBEJDSGRUPPER SOM OMDREJNINGSPUNKT Odder har valgt at lade arbejdsgrupper være omdrejningspunktet for projektgennemførelsen. Selve ansøgningen om helhedsorienteret byfornyelse blev til i et internt samarbejde mellem politikere, forvaltning og kon- sulenter. Men en arbejdsgruppe med repræsentanter fra en række foreninger og interesseorganisationer havde allerede forinden udarbejdet en strategi for bedre bymiljø i Odder, som ansøgningen kunne tage afsæt i. Da reservationen af midler til helhedsorienteret byfornyelse var i hus, indkaldte borgmesteren til et borgermøde om projektet. Både politikere og forvaltning deltog i mødet. Målet med arrangementet var at etablere nye arbejdsgrupper, der kunne bidrage til programudarbejdelsen. To grupper blev nedsat: Pakhusgruppen, som skulle komme med forslag til, hvordan et pakhus, kommunen havde opkøbt, kunne indrettes og anvendes. Byrumsgruppen, som skulle levere forslag til hvordan bymidtens byrum generelt kunne forbedres. Hver gruppe udarbejdede en rapport om problemstillinger og anbefalinger til politikerne. Ud over et statusmøde midtvejs i rapportarbejdet styrede grupperne selv processen uden indblanding fra kommunen. Rapporterne blev forelagt på et nyt borgermøde. Her gav borgerne grønt lys for at fortsætte processen. Udarbejdelsen af programmet blev her efter overladt til en koordinationsgruppe, sammensat af borgmesteren, direktionen, projektets tovholder fra Teknisk forvaltning samt byfornyelsesselskabet. I gennemførelsesfasen er arbejdsgrupperne erstattet af to nye udvalg med repræsentanter fra arbejdsgrupperne, kommunen og konsulenterne. Der er udarbejdet kommissorier for udvalgene. Den overordnede styring af projektet varetages af koordinationsgruppen og sekretariatet (tovholder i Teknisk forvaltning og konsulent). For pakhuset er der nedsat et byggeudvalg, der formulerer et byggeprogram for ombygningen af pakhuset. Byrumsgruppen er - efter eget ønske - erstattet af et byrumsudvalg der har karakter af en redaktionsgruppe, der skal opsamle ideer. Udvalget har bl.a. stået i spidsen for afholdelse af åbne temamøder om fornyelse af Odder bymidte samt en række planning by walking around -arrangementer (se mere om det i kapitel ). Udvalget ønsker at fungere som formidlere mellem borgere og kommune/konsulent. Samtidig er det også udvalgets opgave at bidrage til formuleringen af en linie for bymidtens inventar, og i tilknytning hertil er der afholdt en udstilling af byinventar på Torvet i Odder. Såvel pakhusudvalget som byrumsudvalget gennemførte en ekskursion til udvalgte steder, hvor de fik ideer og inspiration som optakt til arbejdet. Man må gøre sig klart, at arbejdsformen er tidskrævende, og at der kan ske ændringer af personkredsen undervejs. Erfaringerne med arbejdsgrupperne og udvalgene er gode. De har været synlige i processen fra start og har opfattet det som en del af deres opgave at informere bredt om projektet - gennem presse, hjemmeside osv. Samarbejdsformen opleves ikke som en meget formelt organiseret proces. Der er taget udgangs- EKSEMPEL MÅLSÆTNINGER I ODDER Der skal i samarbejde med borgerne etableres en fremadrettet bypolitik for Odder bymidte. Bycentret skal knyttes bedre sammen på tværs af åen. Torvet skal delvist friholdes for biler. Der skal etableres væresteder for at stimulere dannelsen af nye sociale fællesskaber og for at imødegå interessekonflikter. Odder Å skal i større grad integreres i bymiljøet og gøres mere tilgængelig for byens borgere. Pakhuset Som et led i projektet skal der etableres et aktivitetshus med en social dimension. Pakhuset indrettes i et eksisterende pakhus, ved byens banegård som kommunen har opkøbt. Kodeord for huset er bl.a. kulturelle oplevelser aktiviteter mellemfolkeligt samvær forebyggelse Kap.1: Et Nærområde sættes på dagsordenen 9 0

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

OMRÅDEINDSATS - PÅ TVÆRS AF POLITIKKER

OMRÅDEINDSATS - PÅ TVÆRS AF POLITIKKER OMRÅDEINDSATS - PÅ TVÆRS AF POLITIKKER Denne folder formidler resultatet af projektet Et strategisk udviklingsperspektiv for områdeindsatser i Københavns Kommune! 1 OMRÅDEINDSATS - PÅ TVÆRS AF POLITIKKER

Læs mere

SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg

SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000

Læs mere

ReSTART LINDHOLM. Et godt liv i Lindholm. Helhedsplan. Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark. for Nykøbing F Boligselskab

ReSTART LINDHOLM. Et godt liv i Lindholm. Helhedsplan. Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark. for Nykøbing F Boligselskab ReSTART LINDHOLM Et godt liv i Lindholm Helhedsplan Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark for Nykøbing F Boligselskab Boligselskabet Fjordparken Boligselskabet Vendersbo/Domea September 2007 FORORD OG

Læs mere

SBi 2009:17. Evaluering af indsatsen i fem kvarterløftsområder 2000-2008

SBi 2009:17. Evaluering af indsatsen i fem kvarterløftsområder 2000-2008 SBi 2009:17 Evaluering af indsatsen i fem kvarterløftsområder 2000-2008 Evaluering af indsatsen i fem kvarterløftsområder 2002-2008 Hans Skifter Andersen, Sille Bjørn, Anne Clementsen, Georg Gottschalk,

Læs mere

Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark

Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark - et forsøg med områdefornyelse Program august 2005 Aalborg Kommune I samarbejde med Hasseris Boligselskab og Kuben Byfornyelse Danmark AS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Juni 2010 1 Indhold Forord side 4 Indledning side 4 Baggrund side 4 Vision side 5 Indsatsområder side 5 Beskrivelse

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

Produktionen af byfornyelsesplaner har stort set fulgt det i handlingsplanen forudsatte. Der er således i år 2001 truffet byfornyelsesbeslutninger

Produktionen af byfornyelsesplaner har stort set fulgt det i handlingsplanen forudsatte. Der er således i år 2001 truffet byfornyelsesbeslutninger 116 Planprocessen Planprocessen Lovgivningen om byfornyelse er meget kompliceret, men selvom loven er ændret 31 gange under handlingsplanens gennemførelse, og der har været økonomiske nedskæringer, er

Læs mere

Helhedsorienteret byfornyelse. Eksempelsamling

Helhedsorienteret byfornyelse. Eksempelsamling b y f o r n y e l s e Eksempelsamling Helhedsorienteret byfornyelse Eksempelsamling Helhedsorienteret byfornyelse Publikationen er udgivet af: Velfærdsministeriet Publikationen er udarbejdet af: Tegnestuen

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Vejledning til Investeringsredegørelse

Vejledning til Investeringsredegørelse Vejledning til Investeringsredegørelse Hvordan fremmes private investeringer i byfornyelsen? Version 1.0. November 2004 (gældende) Indholdsfortegnelse VEJLEDNING... 4 Hvorfor en investeringsredegørelse...5

Læs mere

ILDSJÆLE I OM R Å D EF O R NYEL SEN BYFORNYELSE

ILDSJÆLE I OM R Å D EF O R NYEL SEN BYFORNYELSE BYFORNYELSE Gennem publikationen optræder bokse med forskellige ikoner. Ikonerne illustrerer forskellige vinkler på ildsjæle i områdefornyelsen. Her kan du se, hvad de betyder: En ekspert udtaler sig om

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Samarbejde mellem kommune og boligorganisationer Fire modeller til fremtidssikring med erfaringer fra Vejle, Herning, København og Herlev AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Kolofon Titel Udgave Samarbejde

Læs mere

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kolofon Kulturarv som et aktiv i byfornyelse Publikationen er udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Publikationen er udarbejdet af: Helle nysted Andersen,

Læs mere

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance BYFORNYELSE ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance Rapport fra forsøgsprojekt i Vejle Kommune 2005 2007 ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere

SUND GREVE MIDTBY SUNDE BYRUM, LÆRINGSPROCES OG BORGERNES IDEER

SUND GREVE MIDTBY SUNDE BYRUM, LÆRINGSPROCES OG BORGERNES IDEER SUND GREVE MIDTBY SUNDE BYRUM, LÆRINGSPROCES OG BORGERNES IDEER Sund Greve Midtby er gennemført af Greve Kommune i samarbejde med cph:learning ved Villads Keiding, 2014. Projektet har været støttet af

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014

Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014 Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014 Hammel byen der handler I N D H O L D Program for områdefornyelse i Hammel Forord 3 Geografisk placering 4 Hammel midtby 6 Borgerinddragelse

Læs mere

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 LA21-Nyhedsbrevet et er i luften igen! Velkommen til det første nummer af det nye elektroniske LA21-Nyhedsbrev. Efter en længere pause samarbejder Miljøministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Hasseris Boligselskab

Hasseris Boligselskab Hasseris Boligselskab Boligsocial Helhedsplan for en social og forebyggende indsats Afd. 5 Grønnegården, Dyrskuevej og Stationsmestervej, 9200 Aalborg SV Afd. 6 Skelagergårdene, Skelagervej, 9000 Aalborg

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde Håndbog i bestyrelsesarbejde Domea s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup, December 2013 Publikationen er udarbejdet af

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere