FORORD... 5 LÆSEVEJLEDNING... 6 RESUMÉ... 7 KAPITEL 1: FORPROJEKTETS BAGGRUND, FORMÅL OG RESULTATFORVENTNINGER... 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD... 5 LÆSEVEJLEDNING... 6 RESUMÉ... 7 KAPITEL 1: FORPROJEKTETS BAGGRUND, FORMÅL OG RESULTATFORVENTNINGER... 10"

Transkript

1

2 2

3 INDHOLD FORORD... 5 LÆSEVEJLEDNING... 6 RESUMÉ... 7 KAPITEL 1: FORPROJEKTETS BAGGRUND, FORMÅL OG RESULTATFORVENTNINGER KAPITEL 2: FORPROJEKTETS GENNEMFØRELSE FORPROJEKTETS ORGANISERING OG PARTER UDVIKLINGSWORKSHOPS I FORPROJEKTET FORMIDLINGSAKTIVITETER I FORPROJEKTET REDEGØRELSE FOR BESLÆGTEDE FORSKNINGS- OG ALMENNETPROJEKTER REDEGØRELSE FOR BESLÆGTEDE ALMENE RENOVERINGSBYGGESAGER OG DEMO-PROJEKTER SAMMENFATNING KAPITEL 3: SKITSER TIL ALMENVEJLEDNING I INDUSTRIEL RENOVERING SCREENING AF INDUSTRIALISERINGSEGNEDE BYGNINGSDELE ESTIMERING AF POTENTIALET FOR INDUSTRIEL RENOVERING ORGANISERING AF INNOVATION I TRE BASISORGANISERINGER RELATERET TIL INDUSTRIEL RENOVERING RAMMEUDBUD AF INDUSTRIALISERINGSEGNEDE BYGNINGSDELE IMPLEMENTERING AF RAMMEUDBUD AF INDUSTRIALISERINGSEGNEDE BYGNINGSDELE DEN ALMENE PROJEKTLEDERES ROLLE OG OPGAVER I INDUSTRIEL ENERGIRENOVERINGS-BYGGESAGER BIM-ANVENDELSE I ALMENFASERNE ERFARINGSOPSAMLING, LÆRING, INNOVATION OG UDVIKLING VED INDUSTRIEL RENOVERING BEBOERDREVEN TRINVIS INDUSTRIEL RENOVERING OG ENERGIRENOVERING EFFEKTESTIMERING OG EFFEKTEVALUERING VED INDUSTRIEL ENERGIRENOVERING SAMMENFATNING KAPITEL 4: MODELLER OG KONCEPTER FOR INDUSTRIEL RENOVERING ALMENNETS INNOVATIONSMODEL BADEBUTIK A/S FORRETNINGSKONCEPT FOR UDVIKLING AF INDUSTRIALISERINGS-EGNEDE BYGNINGSDELE FORSTÅELSEN AF INDUSTRIEL RENOVERING I ALMENNET DIGITAL KOMMUNIKATION (BIM) OG ALMENFASERNE SAMMENFATNING KAPITEL 5:. POTENTIALET FOR UDVIKLING AF INDUSTRIEL RENOVERING INDUSTRIALISEREDE INSTALLATIONSSKAKTE TIL RENOVERING AF ALMENE ETAGEBOLIGER V/ NCC INDUSTRIELT FREMSTILLEDE BADEVÆRELSER TIL RENOVERING AF ALMENE ETAGEBOLIGER - V/ MTHØJGAARD INDUSTRIEL FACADERENOVERING I RENOVERING AF BETONBYGGERI V/ ENEMÆRKE & PETERSEN ESTIMERING AF PRODUKTIONSVÆRDI OG INDUSTRIALISERINGSANDEL SAMMENFATNING KAPITEL 6:. FORSLAG TIL PROGRAM FOR HOVEDPROJEKT HOVEDPROJEKTETS INDSATSOMRÅDER, SPOR OG ARBEJDSMODEL HOVEDPROJEKTETS FORMÅL OG BYGHERRE-INITIATIVER I SPOR HOVEDPROJEKTETS FORMÅL OG BRANCHE-INITIATIVER I SPOR HOVEDPROJEKTETS FORMÅL OG FOU-INITIATIVER I SPOR HOVEDPROJEKTETS ORGANISERING HOVEDPROJEKTETS TIDS- OG AKTIVITETSPLAN BUDGET FOR HOVEDPROJEKTET SAMMENFATNING KAPITEL 7: PROJEKTMÅL, HOVEDKONKLUSIONER OG ANBEFALINGER PROJEKTFORMÅL OG BEDØMMELSE AF FORMÅLSOPFYLDELSEN RESULTATFORVENTNINGER OG BEDØMMELSE AF RESULTATFORVENTNINGS-OPFYLDELSEN HOVEDKONKLUSIONER OG ANBEFALINGER

4 BILAG BILAG 1: STYREGRUPPENS KOMMISSORIUM BILAG 2: DELTAGERE I FORPROJEKTETS UDVIKLINGSWORKSHOPS BILAG 3: BESLÆGTEDE FORSKNINGS- OG ALMENNETPROJEKTER Bilag 3.1: Energiforbedring af den almene boligsektor AlmenRapport Bilag 3.2: Nye finansieringsformer til energirenovering Bilag 3.3: Projektledelse af større fornyelser Bilag 3.4: Den værdiskabende og lærende byggesag AlmenRapport Bilag 3.5: Trinvis fornyelse af almene boliger AlmenVejledning C Bilag 3.6: Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger - Landsbyggefonden (marts 2001) Bilag 3.7: Credit-projektet Benchmarking og egenskaber - SBi Bilag 3.8: Interreg-projekt Digitalisering og Nyindustrialisering - SBi Bilag 3.9: Barrierer og incitamenter for energibesparelser i Lejeboliger - Velfærdsministeriet (januar 2009) BILAG 4: BESLÆGTEDE RENOVERINGSBYGGESAGER OG DEMO-PROJEKTER Bilag 4.1: DEMO-projekt Trinvis renovering af Kantorparken - fsb Bilag 4.2: Totalrenovering af 1 boligblok i afd. 111 Langkærparken i Århus - AL2bolig Bilag 4.3: Det energibalancerede hus/afd. 1 Højbo Frederikshavn Boligforening Bilag 4.4: Totalrenovering med en industriel tilgang - Stilledalen, København - KAB Sammenfatning og perspektivering

5 FORORD Forprojektrapporten Industrialisering og effektivisering af processer og produkter - i fremtidssikring, trinvis fornyelse og energirenovering af almene boliger er fremkommet som et resultat af Fase 1 i Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan med hovedtitlen P21 Industrialisering af processer og produkter i alment byggeri. Forprojektet havde som mål at skitsere et koncept til fremme af industrialiseret renovering, som skulle omsættes til praksis i et efterfølgende Hovedprojekt. Forprojektet er gennemført i perioden september 2009 april Projektets gennemførelse har fundet sted under ledelse af en styregruppe med følgende medlemmer og med fsb / drift og anlæg som projektansvarlig overfor AlmenNet: Michael Graae - projektleder, fsb-drift og anlæg/byg (formand) Torben Trampe - Teknisk chef, KAB. Claus Poulsen Forretningsfører, AL2bolig. Jens Dons - Teknisk chef, Bygeskadefonden Olav Kirchhoff Sekretariatsleder, AlmenNet. Styregruppens virke er faciliteret af Henrik Davidsen, PKEConsult og Niels Haldor Bertelsen, AlmenNetkoordinator. Redegørelsen for Forprojektet er opdelt i et resumé, en læsevejledning og følgende syv kapitler med tilhørende bilag og appendiks: 1. Forprojektets baggrund, formål og resultatforventninger. 2. Forprojektets gennemførelse. 3. Skitser til AlmenVejledning i industriel renovering med tilhørende AlmenVærktøjer. 4. Modeller og koncepter for industriel renovering. 5. Potentialet for udvikling af industriel renovering. 6. Program for Hovedprojekt. 7. Projektmål, hovedkonklusioner og anbefalinger. Appendiks 1: Skitser til metode og værktøjer i industriel renovering. Appendiks 2: Forslag til program for Hovedprojekt. Styregruppen retter en særlig tak til repræsentanter fra følgende byggevirksomheder for deres medvirken i tre udviklingsteam og tre workshops vedrørende kortlægning af udviklingsområder for industrialiseringsegnede bygningsdele i fremtidssikring/renovering af ældre almene boliger og bebyggelser. Peter Halkjær, Danakon a/s. Mauro Lucardi, JJW Arkitekter Michael Jensen, Landskabsarkitekterne Roskilde Olaf Brun Jørgensen, Esbensen Rådgivende Ingeniører Anders Dragheim, NOVA5 Arkitekter as Kim Thinggaard, Ringsted Bygningsentreprise Lars Jess Hansen, Enemærke & Petersen Erik Bech Petersen, Enemærke & Petersen Robert Mayer,Jönsson a/s Erik Vibe Pedersen, NCC Construction A/S Søren Søgård, NCC Construction A/S Kenneth Larsen, NCC Construction A/S Andreas Kragh, MTHøjgaard A/S Thomas Willumsen, MTHøjgaard A/S Bent Huus, Kirkebjerg A/S Rasmus Brodersen, BIMkonsulenterne Styregruppen retter ligeledes en særlig tak til Realdania for støtten til Forprojektets gennemførelse Rapporten er udarbejdet af Henrik Davidsen, PKEConsult i samarbejde med Niels Haldor Bertelsen, AlmenNet-koordinator og Michael Graae, projektleder, fsb-drift og anlæg/byg. København oktober 2011 Michael Graae - projektleder fsb-drift og anlæg/byg 5

6 LÆSEVEJLEDNING Hurtigt overblik Læseren kan at få et hurtigt overblik over hele rapporten ved at læse forordet, resuméet, Kapitel 1 samt afsnit 7.3 Hovedkonklusioner (ca. 7 sider). Fokuseret overblik Læseren kan skabe sig at skabe sig et fokuseret overblik over rapportens indhold ved at læse indledningen og sammenfatningen i Kapitel 3 6 (ca. 7 sider). Fokuseret indblik Læseren kan - alt efter temaer, der har interesse - skabe sig et fokuseret indblik i rapportens indhold ved at læse et eller flere af rapportens Kapitel 2 7, dvs.: 2. Forprojektets gennemførelse (ca. 5 sider). 3. Skitser til AlmenVejledning (ca. 6 sider). 4. Metoder og koncepter til industriel renovering(ca. 5 sider). 5. Potentialet for udvikling af industriel renovering (ca. 4 sider). 6. Program for Hovedprojekt (ca. 9 sider). 7. Projektmål, hovedkonklusioner og anbefalinger (ca. 3 sider). Fuldt indblik Det fulde indblik vil indebære læsning af: Hele Forprojektrapporten (ca. 60 sider). Appendiks 1: Metoder og værktøjer til industriel renovering (ca. 30 sider). Appendiks 2: Program for Hovedprojekt (ca. 30 sider). 6

7 RESUMÉ Kapitel 1: Forprojektets baggrund, formål og resultatforventninger Kapitel 2: Forprojektets gennemførelse - Beslægtede forskningsog AlmenNet-projekter - Beslægtede renoveringsbyggesager og DEMO-projekter I Kapitel 1 gøres rede for Forprojektets baggrund, herunder påpegningen i Den Byggepolitiske Task Force Byggeriets fremtid fra tradition til innovation fra 2000 af, at årsagen til den lave industrialiseringsgrad især findes på efterspørgselssiden i kraft af dennes konjunkturfølsomhed og fragmentering. Forprojektets formål var et danne grundlag for planlægning af et større Hovedprojekt til implementering af et koncept til fremme af industrialisering i renovering af almene boliger og bebyggelser baseret på trinvis fornyelse af almene boliger i en innovativ beboerdreven proces. Forprojektets overordnede resultatforventning var skabelse af forståelse for, at den almene bygherre er en central og samlende aktør, der vil kunne skabe en markedsåbning for øget industriel renovering. I Kapitel 2 gøres rede, for Forprojektets organisering proces. Forprojektet er gennemført i perioden september 2009 april 2011 under ledelse af en styregruppe i samarbejde med en projektledelse og tre udviklingsteams med deltagelse af forskellige byggeparter. Der er bl.a. afholdt fire udviklings-workshops. I kapitel 2 gøres rede endvidere rede for udvalgte AlmenNet projekter, som har relevans for udvikling og industrialisering i den almene sektor. Herefter resumeres indholdet i relaterede forskningsprojekter og rapport fra Landsbyggefonden og til sidst indholdet i et arbejdsnotat fra Velfærdsministeriet. Gennemgangen af de beslægtede forsknings- og AlmenNetprojekter efterlader et indtryk af, at følgende temaer med fordel kunne indtænkes i konceptudvikling relateret til samt indgå i vejledninger, værktøjer og afprøvninger af industriel renovering: Energirenovering, der vil accelerere i de kommende år. Finansieringsmodeller og finansiering, der er vigtige fra starten. Projektledelsen af industriel renovering, der er markant anderledes. Beboerdreven Trinvis fornyelse af boliger, der er særlig egnet sammen med industriel renovering. Samarbejdet med beboere og beslutningsforløb, der har afgørende betydning fremme af en industriel renovering. I forprojektet er der hentet erfaringer fra fire udvalgte renoveringssager, som vil kunne indgå i det efterfølgende Hovedprojekt som en del af et rammeudbud. De fire projekter er beskrevet i forhold til deres relevans for udvikling af AlmenNet koncept for industriel renovering. Kapitel 3: Skitser til AlmenVejledninger - 10 vejledningstemaer I Kapitel 3 skitseres følgende 10 temaer, som kan danne grundlag for udarbejdelse af en webbaseret vejledning med til hørende værktøjer i Hovedprojektet: 1. Screening af industrialiseringsegnede bygningsdele. 2. Estimering af potentialet for industriel renovering. 3. Organisering af innovation i tre basisorganiseringer relateret til industriel renovering. 4. Rammeudbud af industrialiseringsegnede bygningsdele med tilhørende byggesagsspecifikke miniudbud. 5. Implementering af rammeudbud af industrialiseringsegnede bygningsdele med tilhørende byggesagsspecifikke miniudbud. 6. Den almene projektlederes rolle og opgaver i industriel energirenoverings-byggesager. 7. BIM-anvendelse i AlmenFaserne. 8. Erfaringsopsamling, læring, innovation og udvikling ved industriel renovering. 9. Beboerdreven trinvis industriel renovering og energirenovering. 10. Effektestimering og effektevaluering ved industriel energirenovering. 7

8 Kapitel 3: Skitser til AlmenVejledninger (fortsættelse) - 4 værktøjer En række af de 10 vejledningstemaer med tilhørende værktøjer vil også kunne finde anvendelse ved industriel energirenovering af private udlejnings-etageboliger opført før Der er endvidere udviklet følgende værktøjer: Model til estimering af potentialet for industriel renovering. BadButik a/s-modellen som Forprojekt-værktøj. Lokalisering og screening af industrialiseringsegnede bygningsdele. Bygningsinformationsmodeller (BIM) og AlmenFaserne som Forprojektværktøj. Kapitel 4: Modeller og koncepter for industriel renovering I Kapitel 4 gøres rede for, hvorledes de i Forprojektet skitserede modeller og koncepter for industriel renovering referer til AlmenNets innovationsmodel. Der gøres endvidere rede for, hvorledes disse modeller og koncepter kan bidrage til skabelse af et fælles innovationsprincip for indsatsen i tre basisorganiseringer i Hovedprojektet. som bl.a. har som formål at sikre en bred forandring hos de almene projektledere og en synlig effekt på renoveringssagerne. Forprojektets metodegrundlag foreslås videreudviklet i Hovedprojektet, herunder nytænkning af videnarbejdet relateret til industriel renovering i tilknytning til programmering, projektering, udførelse og drift. Der gøres rede for tilrettelæggelse af videnarbejdet baseret på en webbaseret digital kommunikation og konstruktion i 3D-modeller. Opfølgningen af metodeudviklingen i Hovedprojektet er nærmere beskrevet i Appendiks 1. Kapitel 5: Potentialet for industriel renovering I Kapitel 5 lokaliseres effektiviseringspotentialerne for industriel renovering med afsæt i en screening i de tre udviklingsteam af følgende bygningsdele: Facaderenovering inklusive nye vinduer og installationsskakte og badeværelsesrenovering. I den indledede screening blev der bl.a. peget på følgende udfordringer: Skabelse af et nyt marked for industriel renovering i den almene bolig sektor, der tilgodeser og overstiger kundes krav og forventninger. Udvikling af potentialet for reducering af fremstillingsprisen og de samlede procesomkostningerne baseret på et øget volumen i efterspørgslen efter industrielt fremstillede bygningsdele baseret på bygherrammeudbud med tilhørende byggesagsspecifikke miniudbud. Skabelse af et forretningsområde omkring industrielt producerede og monterede bygningsdele, der kan give virksomheder eller konsortier i byggebranchen en markedsledende position inden for forretningsområdet. Udvikling af en byggesagsspecifik BIM-portal, der er designet i henhold til bygherrens BIM-krav. Ved hjælp af den foreløbige estimeringsmodel er der foretaget en estimering, der viser at produktionsværdien og industrialiseringsandelen relateret til de tre bygningsdele i perioden beløber sig til: Minimum scenarie ca. 18,7 mia. kr. med en industrialiseringsandel på ca mia. kr. svarende til ca. 68%. Ambitiøst scenarie ca. 24,6 mia. kr. med en industrialiseringsandel på ca mia. kr. svarende til ca. 76%. 8

9 Kapitel 6: Hovedprojektets udviklingsmål, indhold og budget I Kapitel 6 gøres rede for Hovedprojektets formål, organisering og gennemførelse, herunder: At Hovedprojektets overordnede formål er skabelse af et gennembrud i industrialiseringen i perioden ved renovering og fornyelse af almene boliger opført før At understøtte dette gennembrud ved anvendelse af en fælles innovations- og forretningsmodel. Der gøres endvidere rede for, at Hovedprojektets innovation og udvikling vil være relateret til følgende indsatsområder: Industriel renovering og energirenovering, regionale rammeudbud med tilhørende byggesagsspecifikke miniudbud. Gennemførelse finder sted i en struktur, hvor indsatsområderne følger følgende tre spor: Spor 1 Bygherre-initiativer. Spor 2 Branche-initiativer. Spor 3 FoU-initiativer. Der etableres et Strategi-forum og et projektsekretariat samt en webbaseret/bim-relateret kommunikationsportal. Derudover vil der blive afholdt en række ProjektEvents. Hovedprojektet foreslås gennemført i perioden oktober 2011 december Ifølge implementeringsplanen for Hovedprojektet etableres: En webbaseret kommunikations-platform til at understøtte almene bygherrers programmering relateret til regionale rammeudbud, projektering og udførelse af leverancer til industriel renovering, herunder udvikling af læring i bygherreorganisationen og byggesagernes projektorganisation. En BoligEnergiskole og BoligFornyelsesskole for beboere og driftspersonale. Et koncept for drift og effektevaluering af industriel og energirenoverede boliger og bygninger i drift. Budgettet for Hovedprojektet er anslået til i alt 12,9 mio. kr. Hovedprojektet er nærmere beskrevet i Appendiks 2. Kapitel 7: Projektformål, hovedkonklusioner og anbeaflinger Appendiks I Kapitel 7 gøres rede for opfyldelsen af Forprojektets formål og hovedkonklusioner samt for anbefalinger til opfølgning af hovedkonklusionerne i Hovedprojektet. Appendiks 1: Skitser til metode og værktøjer i industriel renovering Appendiks 1.1: Model til estimering af potentialet for industriel renovering. Appendiks 1.2: BadButik a/s-modellen som Forprojekt-værktøj. Appendiks 1.3: Lokalisering og screening af industrialiseringsegnede bygningsdele som Forprojekt-værktøj. Appendiks 1.4: Bygningsinformationsmodeller (BIM) og AlmenFaserne som Forprojekt-værktøj. Appendiks 2: Forslag til program for Hovedprojekt. 9

10 KAPITEL 1: FORPROJEKTETS BAGGRUND, FORMÅL OG RESULTATFORVENTNINGER Forprojektet som grundlag for et Hovedprojekt Forprojektets formål Hvorfor industrialisering? Forprojektets formål var et danne grundlag for planlægning af et større Hovedprojekt til implementering af et koncept til fremme af industrialisering og renovering af almene boliger og bebyggelser baseret på trinvis fornyelse af almene boliger i en innovativ beboerdreven proces. Forprojektets gennemførelse er baseret på input fra flere almene renoveringsbyggesager med forskellige industrielle udviklingsspor. Forprojektets formål var endvidere kortlægning af industrialiseringsegnede bygningsdele, herunder: 1. Lokalisering af hvilke nye kompetencer, der er knyttet til industriel ledelse og styring af almene fornyelses-/renoveringsbyggesager med en digital tilgang. 2. Undersøgelse af industrialiseringspotentialet indenfor fornyelse/renovering af almene boliger. 3. Undersøgelse af dilemmaer og udfordringer i skabelse af en markedsåbning for industrialisering af proces og produkt baseret Trinvis fornyelse af almene boliger som en beboer/brugerdreven proces. 4. Skitsering af AlmenVejledninger og oplæg til AlmenVærktøjer. 5. Skitsering af et program for et Hovedprojekt til realisering af en strategi, der kan bidrage til at øge industrialiseringsgraden i renovering af almene bebyggelser samt i trinvis fornyelse af almene boliger ved gennemførelse af regionale rammeudbud af industrialiseringsegnede bygningsdele i almene boliger opført før 1975 med tilhørende byggesagsspecifikke miniudbud. I Den Byggepolitiske Task Force Byggeriets fremtid fra tradition til innovation fra 2000 blev der for første gang gjort rede for, at anvendelse af industrielle produkter og processer er én afgørende vej til bedre og billigere byggeri. Siden da er industrialiseringsgraden ikke øget væsentlig og slet ikke indenfor renovering/fornyelse af almene boliger. I Den Byggepolitiske Task Force gøres endvidere rede for, at en del af årsagen til den lave industrialiseringsgrad findes på efterspørgselssiden i kraft af dennes konjunkturfølsomhed og fragmentering. Her til kommer, at byggeproduktion er baseret på enkeltstående byggerier, hvor man bygger helt nyt hver gang med et helt nyt hold af underleverandører. Samlet set giver disse rammebetingelser dårlige vilkår for industrielle gentagelsesprocesser og dermed for innovation og læring. Ifølge Den Byggepolitiske Task er nyindustrialisering af byggeriet relateret til følgende nye områder: Brug af industriel ledelse og styring en overførsel og tilpasning af produktionsprincipper fra industrien mht. organisation, ledelse, ansvarlighed, innovation, kvalitetskontrol/-styring og kunderelationer mv. Industriel projektering projektering, design og planlægningsproces gøres mere professionel. Industrielle byggesystemer udvikling af fleksible byggesystemer, som kan fremstilles industrielt og leveres modul- og sektionsopdelt på byggepladsen, så processen på byggepladsen i videst muligt omfang kan reduceres til montage. Industriel byggeplads arbejdet på byggepladsen gøres mere rationelt og fejlfrit, og den samstemmes med de industrielle byggesystemer og den industrielle projektering. 10

11 Resultatforventninger Skitser til AlmenVejledninger Forprojektets resultatforventninger var: 1. Skabelse af forståelse for, at den almene bygherre er en central og samlende aktør, der vil kunne skabe en markedsåbning for øget industriel renovering ved - Udmelding af en fælles politik om industriel renovering. - Krav om industrielle løsninger i renoverings-/fornyelsesbyggesager. - Valg og afprøvning af industrielle løsninger. 2. Samarbejde med rådgivere, entreprenører, leverandører/komponentproducenter om nye industrielle produkter, byggetekniske løsninger og industrielle processer, herunder lokalisering og start på udvikling af vilje og evne til at ændre deres praksis så alle punkter opfyldes. 3. Skabelse af netværk til videndeling og erfaringsopsamling, herunder udarbejdelse af arbejdsnotater, der samler og bearbejder kendt viden om energi- og bæredygtigt byggeri med en industriel og digital tilgang. 4. Afholdelse af workshops med deltagelse af repræsentanter for bygherrerne bag udvalgte, beslægtede almene renoveringsbyggesager og aktørerne i leveranceteam med kompetence til at forestå design, produktion og montering af industrielle komponenter og bygningsdele relateret til rammeudbud af industrialiseringsegnede bygningsdele i Hovedprojektet. Forprojektets resultatforventninger var endvidere tilvejebringelse af skitser til følgende AlmenVejledninger med tilhørende værktøjer: AlmenVejledninger 1. Bygherrekrav til leverancesystemets medvirken til udvikling, produktion og montering ved industriel renovering af energi- og klimabæredygtige facader, badeværelser, installationsskakte, installationssystemer og udearealer. 2. Krav til almene bygherrers udarbejdelse af rammeudbud for industriel renovering. AlmenVærktøjer 3. Skitsering af følgende AlmenVærktøjer til udarbejdelse i Hovedprojektet: - Bygherrekrav til anvendelse af en BIM-baseret standardbygningsmodel, en digital afleveringsmodel og en digital model til effektestimering og effektmåling relateret til i bygherrekrav, jf. redegørelser herfor AlmenVærktøj 1 og 2 i henholdsvis Almenfaserne B: Projektering, C: udførelse og D: Drift og Vedligehold. - Bygherrekrav til BIM-baseret Produktkatalog, Produktionskort til håndværkerne for de under pkt. (1) angivne bygningsdele. - Bygherrekrav til tolerancer i den industrielle produktion og montering af de under pkt. (1) angivne bygningsdele. - Bygherrekrav til en BIM-baseret integreret og værdibaseret samarbejds- og kommunikationsmodel. 11

12 KAPITEL 2. FORPROJEKTETS GENNEMFØRELSE Indledning I dette kapitel gøres rede for: Den etablerede styregruppes kommissorium og virke i relation til projektledelsen og tre udviklingsteams med forskellige byggeparter. Forprojektets fire workshops. Formidlingen og samarbejdsrelationer i Forprojektet. I afsnit 2.4 og Bilag 3 til dette kapitel rede gøres rede for bidrag til Forprojektet fra: Udvalgte AlmenNet projekter, som har relevans for udvikling industrialisering i den almene sektor. Forskningsprojekter samt en rapport fra Landsbyggefonden (2001) og et arbejdsnotat fra Velfærdsministeriet (2009). I afsnit 2.5 og Bilag 4 til dette kapitel gøres rede for erfaringer fra fire udvalgte renoveringssager, som kan indgå i det efterfølgende Hovedprojekt som en del af et rammeudbud. De to sager fra København, én fra Århus og én fra Frederikshavn er fordelt på fire forskellige boligorganisationer. De fire projekter er beskrevet i forhold til deres relevans for udvikling af AlmenNet koncept for industriel renovering. 2.1 Forprojektets organisering og parter Styregruppe - styregruppens virke og kommissorium Styregruppen har i sit virke taget afsæt i, at Forprojektets overordnede formål var: At undersøge mulighederne for at opnå en bedre, billigere og hurtigere energirenovering baseret på en bygherre- og beboerdreven, Trinvis fornyelse/renovering af almene boliger baseret på industrialisering af produkt og proces med en digital tilgang (industriel renovering). At udvikle incitamenter til skabelse af bygherrepartnerskaber, der kunne stå bag skabelse af et nyt markedssegment for industriel renovering. Styregruppens kommissorium er vist i Bilag 1. - styregruppens medlemmer Styregruppen medlemmer: Michael Graae, projektleder (formand), fsb-drift og anlæg/byg. Torben Trampe Teknisk chef. KAB. Claus Poulsen Forretningsfører, AL2bolig. Jens Dons Teknisk chef, Bygeskadefonden Olav Kirchhoff Sekretariatsleder, AlmenNet. Styregruppen har afholdt 6 møder. Styregruppens virke blev faciliteret af Henrik Davidsen, PKEConsult, og Niels Haldor Bertelsen, AlmenNet-koordinator. 12

13 Forprojekt-udviklingsteam I Forprojektet blev der, som vist oversigten nedenfor, etableret tre udviklingsteam deltagelse af repræsentanter for tre af landets største entreprenørvirksomheder samt en række arkitekt- og ingenørrådgivningsfirmaer. Udviklingsteam Industrialisere skakte Præfabrikere badeværelse Industrialisere facader Deltagere NCC MTHøjgaard Enemærke & Petersen Arbejdet i de tre udviklingsteam blev understøttet ved afholdelse af fire videndelings-workshops. Arbejdet i de tre udviklingsteam er endvidere blevet understøttet ved bidrag fra: CREDIT projektet - er et nordisk/baltisk forskningsprojekt om egenskaber, evaluering og benchmarking af byggerier. Interreg-projekt Digitalisering og Nyindustrialisering. NICe-projektet, der har bidraget med Forretningskonceptet BadButik a/s relateret til etableringen af en ny type virksomheder, der kan levere renoverede bygningsdele i en høj kvalitet som ét industrielt produkt med fast pris, fast leveringstid, kort produktionstid, standard som aftalt og uden fejl. Skitseringen af bygningsdels- og systemkoncepter i de tre udviklingsteam er beskrevet i Kapitel 5 og Appendiks Udviklingsworkshops i forprojektet Workshop 1: 14. april 2010 Workshop 2: 17. maj 2010 Workshop 3: 23. juni 2010 Workshoppens formål var: Introduktion til Forprojektet. Belysning af industrialiseringspotentialet i alment byggeri. Videndeling og præsentation af Forprojektets arbejdsmodeller og skøn over deres potentiale. Lokalisering af centrale udviklingsområder. Etablering af udviklingsteam til skitsering af prototyper for komponenter og bygningsdele med henblik på afprøvning i Hovedprojektet.. Workshoppens formål og temaer var: Præsentation af oplæg fra workshopdeltagerne om deres firmakoncepter for en industriel renovering af bygningsdele og rum ved renovering af ældre almene boliger. Introduktion til og dialog om Forprojektets arbejdsmodel. Krav til prototypedesign og prioritering af løsningsforslag. Etablering af udviklings- og designteam. Opdatering af Forprojektets procesplan. Workshoppens formål og temaer var: Fremlæggelse af og dialog om arbejdet i de tre udviklings- og designteam: Facaderenovering af betonbyggeri Installationsskakte Badeværelser. Introduktion til forretningsmodel, jf. rapporten BadButik A/S En brugerorienteret udviklings- og forretningsmodel til Boligrenovering, SBi 2009:21. 13

14 Workshop 4: 6. september 2010 Workshopdeltagere og workshopreferater Workshoppens formål og temaer var to-partsdialoger med Styregruppen om: Opfølgning af de tre udviklingsteams fremlæggelse på workshop 3 d. 23. juni 2010 af deres arbejde med henholdsvis Facaderenovering af betonbyggeri Installationsskakte Badeværelser. Fremlæggelse af og dialog om supplerende overvejelser i de tre udviklingsteam. Dialog om Styregruppens forslag til supplerende temaer. Workshopdeltagerne er vist i Bilag 2. Der er udarbejdet udførlige referater fra workshop 1 4, som kan rekvireres ved henvendelse til projektleder Michael Graae, fsb-drift og anlæg/byg. Foto fra Forprojekt-workshop 1 14

15 2.3 Formidlingsaktiviteter i Forprojektet Formidling Planlagt, men ikke gennemført forskningsseminar Målgruppe Forventet udbytte Form og indhold Interreg IVA aktivitet 6 - parterne Forprojektets formidlingsaktivitet har fundet sted ved præsentation på AlmenNets hjemmeside og formidlingsmøder i AlmenNet. Det planlagte, men ikke gennemførte Interreg IVA aktivitet 6 forskningsseminar Integration og vareudveksling d. 22. september 2010, havde som formål at behandle følgende temaer: Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser i Øresundsregionen. Trods stærke ligheder i regionens byggebranche for ejere, rådgivere, entreprenører og producenter findes der i øjeblikket kun et svagt Øresundsregionalt byggemarked. Dette forhold kan i høj grad tilskrives forskellige traditioner, industristrukturer og nationale standarder i Sverige og Danmark. Denne situation indebærer bl.a., at leverandører ofte kun opererer i et land eller tilvirker forskellige produkter i de to lande. Styrkelse af det grænseregionale samarbejde med reference til EUprojektet Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser med anvendelse af informations- og kommunikationsteknologier med det formål at bidrage til at opbygge et fælles Øresundsregionalt bygge- og boligmarked, hvor offentlige og private aktører kan operere på tværs af grænser. Seminarets formål var endvidere: Udveksling viden og erfaringer mellem byggevirksomheder, myndigheder og forskning mellem danske og svenske parter. Drøftelse af produktions- og organisatoriske principper i et nyindustrielt koncept. Drøftelse af status og udviklingsmuligheder for et fælles svensk/dansk digitalt varekatalog for byggevarer, som er tilpasset BIM. Seminarets målgruppe var medarbejdere og beslutningstagere fra myndigheder, offentlige og private organisationer og institutioner samt virksomheder, der arbejder med projektering, udførelse og drift af bygninger. Endvidere var medarbejdere, der arbejder med design og fremstilling af byggevarekomponenter samt forskere og undervisere også velkomne. Ifølge programmet kunne deltagerne forvente at opnå følgende udbytte af deltagelsen i workshoppen: Udbygning af faglige netværk. Indblik i og anvendelse af digitale værktøjer Øget kendskab til Øresundsregionale barrierer og potentialer. Seminaret var planlagt som en workshop med oplæg og efterfulgt af en dialog om muligheder og implementering og udbredelse en øget Integration og vareudveksling i Øresundsregionen. Oplæggene skulle præsentere state-of-the-art på de to områder i henholdsvis Sverige og Danmark, og de efterfølgende faglige diskussioner skulle være faciliterede med henblik på at guide dialogen mod konkrete forslag og løsninger til at forbedre de digitale processer og arbejdsmetoder samt fremme nyindustrialiseret byggeri i regionen. Interreg IVA aktivitet 6/forskningprojektet Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser - med anvendelse af informations- og kommunikationsteknologier gennemføres i et samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet og Lunds Tekniske Högskola. Dette initiativ forventes relateret til og videreført i Hovedprojektet Læs mere om Interreg-projektet i Bilag

16 2.4. Redegørelse for beslægtede forsknings- og AlmenNetprojekter Fem AlmenNet-initiativer, 2 publikationer og to forskningsprojektet Redegørelsen for seks AlmenNet-initiativer viser, at disse har behandlet eller behandler temaer, der med fordel kan bidrage til at understøtte gennemførelse af Hovedprojektet. Det gælder udvalgte temaer i: AlmenRapport 6 : Energiforbedring af den almene boligsektor. AlmenProjektet : Nye finansieringsformer til energirenovering. AlmenProjektet : Projektledelse af større fornyelser. AlmenRapport 5 : Den værdiskabende og lærende byggesag. AlmenVejledning C2 : Trinvis fornyelse af almene boliger. Redegørelsen viser også, at udvalgte temaer behandlet i følgende publikationer ligeledes med fordel vil kunne bidrage til at støtte gennemførelse af Hovedprojektet: Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger - Landsbyggefonden (marts 2001). Arbejdsnotatet Barrierer og incitamenter for energibesparelser i Lejeboliger - Velfærdsministeriet (januar 2009). Redegørelsen viser endelig, at følgende igangværende forskningsprojekter kan forventes af bidrage afgørende til udvikling af viden- og metodegrundlaget for Hovedprojektet: Credit-projektet Benchmarking og egenskaber. Interreg-projekt Digitalisering og Nyindustrialisering. Læs mere om beslægtede forsknings- og AlmenNetprojekter i Bilag Redegørelse for beslægtede almene renoveringsbyggesager og DEMO-projekter Fire eksempler på Almen- Nets princip for konkrete afprøvninger AlmenNet har i sin innovationsmodel (se afsnit 4.1) arbejdet ud fra et princip om at gennemføre konkrete afprøvninger, hvor mindst tre boligorganisationer er involveret, og hvor demo-projekterne både ligger i Øst- og Vestdanmark. Der gøres rede for fire almene renoveringsbyggesager, som alle på forskellig vis er baseret på anvendelse af industrielt producerede bygningsdele. Erfaringerne herfra vil blive videreført i Hovedprojektet. I Forprojektet er opserveret et bredt ønske blandt boligorganisationer om at deltage i et koordineret udviklingsarbejde vedrørende industriel renovering, som er målrettet de enkelte bebyggelsers renoveringsbehov i forhold til bl.a. energi- og indeklimaforbedringer. Læs mere om de beslægtede almene renoveringsbyggesager i Bilag 4. 16

17 2.3 Sammenfatning I Forprojektets organisering blev der etableret en Styregruppe og tre udviklingsteam med deltagere fra tre af landets største entreprenørvirksomheder samt en række arkitekt- og Styregruppe ingeniørrådgivningsfirmaer. Tre udviklingsteam Der blev endvidere etableret tre udviklingsteam og afholdt af fire videnlings-workshops, der havde som formål at understøtte arbejdet i de tre team. Beslægtede Almenprojekter Beslægtede rapporter fra LBF og Velfærdsministeriet Beslægtede forskningsprojekter Fire beslægtede almene demonstrationsprojektet Formidling Redegørelsen for i alt seks beslægtede AlmenNet-initiativer viser, at erfaringer fra udvalgte temaer med fordel vil kunne videreføres i Hovedprojektet. Redegørelsen for beslægtede rapporter fra LBF (2001) og Velfærdsministeriet (2009) viser at udvalgte temaer herfra ligeledes med fordel vil kunne bidrage til at gennemførelse af Hovedprojektet. Arbejdet i de tre udviklingsteam er endvidere blevet understøttet ved bidrag fra: CREDIT projektet - er et nordisk/baltisk forskningsprojekt om egenskaber, evaluering og benchmarking af byggerier. Interreg-projekt Digitalisering og Nyindustrialisering. NICe-projektet, der har bidraget med Forretningskonceptet BadButik a/s relateret til etableringen af en ny type virksomheder, der kan levere renoverede bygningsdele i en høj kvalitet som ét industrielt produkt med fast pris, fast leveringstid, kort produktionstid, standard som aftalt og uden fejl. Redegørelsen for fire beslægtede almene renoveringsbyggesager viser, at erfaringerne relateret til forskellige tilgange til anvendelse af industrielt producerede bygningsdele i energirenovering og fornyelse af alene boliger, med fordel vil kunne videreføres og videreudvikles i Hovedprojektet. Formidlingen af Forprojektets resultater har fundet og vil finde sted i samarbejde med AlmenNet. 17

18 KAPITEL 3. SKITSER TIL ALMENVEJLEDNING I INDUSTRIEL RENOVERING Indledning I dette kapitel gøres rede for skitser til en AlmenVejledning i industriel renovering af almene etageboliger opført før med tilhørende værktøjer. Vejledningen med tilhørende værktøjer vil blive udarbejdet i Hovedprojektet. I Forprojektet er der udarbejdet skitser til følgende temaer, der vil blive behandlet i vejledningen: 1. Helhedsplan-screening af industrialiseringsegnede bygningsdele. 2. Estimering af potentialet for industriel renovering. 3. Organisering af innovation i tre basisorganiseringer relateret til industriel renovering (se afsnit 6,5). 4. Programmering og gennemførelse af rammeudbud af industrialiseringsegnede bygningsdele. 5. Den almene projektleders rolle og opgaver i industrielt energirenoverings-byggesager. 6. Implementering af rammeudbud af industrialiseringsegnede bygningsdele. 7. BIM-anvendelse i AlmenFaserne. 8. Erfaringsopsamling, læring, innovation og udvikling ved industriel renovering. 9. Beboerdreven trinvis industriel renovering og energirenovering. 10. Effektestimering og effektevaluering ved industriel energirenovering. I Forprojektet er der udviklet en foreløbig version af følgende værktøjer: 1. Model til estimering af potentialet for industriel renovering 2. BadButik a/s-modellen som Forprojekt-værktøj 3. Lokalisering og screening af industrialiseringsegnede bygningsdele. 4. Bygnings Informations Modeller (BIM) og AlmenFaserne som Forprojekt-værktøj. Værktøjerne er omtalt i kapitel 4 og 5 med henvisning til en mere udtømmende redegørelse i Appendiks 1. 18

19 3.1 Screening af industrialiseringsegnede bygningsdele Tre overordnede bygningsdele I Forprojektet er dette vejledningstema skitseret med afsæt i krav til lokalisering af følgende industrialiseringsegnede bygningsdele: Klimaskærm: Facaderenovering, herunder vinduer samt etablering af tagboliger i forbindelse med tagrenovering. Installationer: Installationsskakte og energireguleringssystemer. Boligfornyelse: Nye badeværelser og mekaniske ventilationssystemer i boligen. De angivne bygningsdele er nærmere beskrevet i afsnit og i Appendiks 1.3. I Hovedprojektet vil vejledningstemaet blive udviklet til webbaserede guidelines i anvendelse af et digitalt værktøjer til gennemførelse af helhedsplanscreening af et valgfrit antal industrialiseringsegnede bygningsdele ved trinvis fornyelse af boliger samt energirenovering af almene etagebebyggelser opdelt på følgende segmenter: Almene etageboliger opført før Almene etageboliger opført Almene etageboliger opført Vejledningstemaet vil i en tilpasset form også kunne anvendes til en tilsvarende screening af øvrige lejeboliger opført som etagebyggeri i de angivne perioder. 3.2 Estimering af potentialet for industriel renovering Potentialet for industriel renovering I Forprojektet er der udviklet en foreløbig version af et AlmenVærktøj til estimering af potentialet for industriel renovering. Værktøjet er blevet anvendt til bedømmelse af markedspotentialet for de lokaliserede industrialiseringsegnede bygningsdele relateret til Almene etageboliger opført frem til Værktøjet er nærmere beskrevet afsnit 5.4 og Appendiks 1.1. Uddata fra Værktøjet er endvidere vist i Appendiks 2. Dette tema vil i Hovedprojektet indgå i en webbaseret AlmenVejledning med tilhørende værktøj til foretage nationale og specificerede regionale estimeringer baseret på et valgfrit antal bygningsdele. Værktøjet vil endvidere blive suppleret med et modul til estimering af produktionsværdien i det samlede renoveringspotentiale og et finansieringsmodul. 19

20 3.3 Organisering af innovation i tre basisorganiseringer relateret til industriel renovering Tre basisorganiseringer og seks arbejdsmodelinfrastruktur-elementer I Forprojektet er der skitseret et værktøj til brug for arbejdet i de tre udviklingsteam relateret til industriel renovering med reference til Bad- Butik a/s-konceptet, der er omtal i afsnit 4.2 og mere udtømmende beskrevet Appendiks 1.2. I Forprojektet er der endvidere skitseret en videreudvikling af dette værktøj til brug for arbejdet i tre basisorganiseringen i Hovedprojekt. Denne skitse er omtalt i kapitel 6 og yderlige beskrevet i Appendiks 2.2. Temaet vil i Hovedprojektet indgå i en vejledning indeholdende et paradigme for anvendelse af Hovedprojektets arbejdsmodel i de tre basisorganiseringer relateret til følgende Arbejdsmodel-elementer: 1. Programmering af indsatsområder. 2. Et forum for markedsåbning. 3. En produktplatform. 4. En organisations- og procesplatform. 5. En økonomi-platform. 6. En forretnings-platform. 3.4 Rammeudbud af industrialiseringsegnede bygningsdele Webbaseret løsning Dette vejledningstema er indgået som et element i Forprojekt-arbejdsmodellen og vedrører dannelse af regionale bygherrenetværk, hvor flere almene bygherrer med afsæt i en volumenbedømmelse baseret på anvendelse af Vejlednings-tema 1: Helhedsplan-screening af industrialiseringsegnede bygningsdele - går sammen om at gennemføre fælles rammeudbud af industrialiseringssegnede bygningsdele relateret til de før omtalte tre bebyggelses-segmenter. Temaet er under konkretisering og afprøvning i AL2boligs projekt Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere energifacaderenovering af almene etageboliger opført , der gennemføres i med støtte fra Socialministeriets udviklingspulje. I Hovedprojektet vil temaet indgå i en webbaseret vejledning med tilhørende værktøjer, som vil kunne anvendes af alle almene bygherrer. Der vil blive udarbejdet paradigmer for alle relevante ramme-udbudsdokumenter, herunder udvikling af webbaserede faciliteter til gennemførelse af digitale udbud. 20

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma)

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Rammeudbud og konkretiseres i den konkrete Rammeaftale. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt

Læs mere

Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen?

Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen? Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen? AlmenNet projekt Industrialisering ved fsb Tirsdag den 8. maj 2012 Domea Frederikssund Indlæg ved Niels Haldor Bertelsen,

Læs mere

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 12:50 Produktivitet og effektivitet i byggelogistik - Nyt forskningsprojekt støttet af Trafikstyrelsen

Læs mere

1. TRE EFFEKTEVALUERINGS-MODELLER

1. TRE EFFEKTEVALUERINGS-MODELLER Titel Undertitel Udgave Værktøj 5: Lærende Effektevaluering - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere

Læs mere

1. HVAD ER KLASSIFIKATION? 1.1 Nyt klassifikationssystem på vej i byggeriet. Klassifikation

1. HVAD ER KLASSIFIKATION? 1.1 Nyt klassifikationssystem på vej i byggeriet. Klassifikation Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

Sunshine House 2008. Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house

Sunshine House 2008. Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house Agenda 1. Velkommen (Teknologisk Institut, Nordicom, VIB) 2. Præsentation af dalbygård helhedsplan (Vicedirektør Stig Isaksen kolding kommune)

Læs mere

Projektets historiske baggrund

Projektets historiske baggrund Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere energifacaderenovering af almene etageboliger opført 1960-1975. 1 FORORD Projektets historiske baggrund Projektet er muliggjort med en bevilling

Læs mere

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Energirenovering for lejere Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Program 12:00 Let frokost 12:30 Introduktion til handlingsplanen og projektet, herunder resultatet af kickoffseminar

Læs mere

Trinvis fornyelse af almene boliger. AlmenVejledning C 2. - en renoveringsform mellem Råderet og Totalrenovering

Trinvis fornyelse af almene boliger. AlmenVejledning C 2. - en renoveringsform mellem Råderet og Totalrenovering Trinvis fornyelse af almene boliger AlmenVejledning C 2 - en renoveringsform mellem Råderet og Totalrenovering Kolofon Titel AlmenVejledning C2: Udgave 1. udgave ISBN 978-87-992950-2-9 Udgivelsesår 2009

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Udgivelsesår 2012. Sparring

Udgivelsesår 2012. Sparring Titel Undertitel Udgave Værktøj 1: Ramme- og Miniudbudskoncept - Vejledning i Ramme- og miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere energi-facaderenovering af almene etageboliger

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

AlmenHæfte A 2. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde. Fundamentet for fremtidssikringen

AlmenHæfte A 2. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde. Fundamentet for fremtidssikringen AlmenHæfte A 2 Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde 1 Fundamentet for fremtidssikringen Indhold 1 1 2 3 4 5 6 7 Helhedsplanen er fundamentet for fremtidssikringen... 4 Helhedsplanens fire faser:...

Læs mere

AlmenRapport 7 Læring og uddannelse et forprojekt

AlmenRapport 7 Læring og uddannelse et forprojekt AlmenRapport 7 Læring og uddannelse et forprojekt AlmenRapport 7 Titel Undertitel Udgave AlmenRapport 7: Uddannelse og læring et forprojekt 1. udgave Udgivelsesår 2010 Styregruppe Arbejdsgruppe Illustrationer

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Bedre, billigere og hurtigere!

Bedre, billigere og hurtigere! KONFERENCE OM UDVIKLING AF BYGGERIET 14. april 2015. Bygningskulturens Hus, Borgergade 111, 1300 København K Bedre, billigere og hurtigere! Industrialisering i nybyggeri og renovering - State of the art

Læs mere

Udgivelsesår 2012. Illustrationer og layout

Udgivelsesår 2012. Illustrationer og layout Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Økonomisk støtte Illustrationer

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

AlmenBolig + et forsøgsprojekt. v Rolf Andersson, byggechef

AlmenBolig + et forsøgsprojekt. v Rolf Andersson, byggechef AlmenBolig + et forsøgsprojekt v Rolf Andersson, byggechef Vi mangler i høj grad børnefamilien med lav eller mellem indkomster i den almene boligsektor De flytter fordi de ikke kan finde en passende bolig

Læs mere

1. PRINCIPPER FOR FORBEDRING AF PRODUKTIVITET

1. PRINCIPPER FOR FORBEDRING AF PRODUKTIVITET Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Bygherre og projekterende. Forslag til 3-5 SBi-anvisninger i byggelogistik. Byggesjak. Byggeledelse. Materiel Byggevarer Affald

Bygherre og projekterende. Forslag til 3-5 SBi-anvisninger i byggelogistik. Byggesjak. Byggeledelse. Materiel Byggevarer Affald Læseretning Program Granskning Aflevering Effektiv byggelogistik i praksis Indholdsstruktur for projektweb, rapportering og anvisninger Rapporteringen af erfaringer fra projektet er opbygget som en sammenhængende

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT KONFERENCE 28. SEPTEMBER 2015 BOLIGKONTORET DANMARK KLAUS KRAMSHØJ, SENIORKONSULENT IDA RAVNHOLDT POULSEN, PROJEKTLEDER En innovativ vej til effektiv drift Udlændinge-,

Læs mere

Netværksmøde. Den 16. December 2014

Netværksmøde. Den 16. December 2014 Netværksmøde Den 16. December 2014 Indhold. 1. Præsentation Allan Revsbech 2. Himmerland i tal. 3. Bygherre ansvar 4. En case vedr. belysning 5. Spørgsmål Præsentation Allan Revsbech. Projektleder ved

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Digitale redskaber Rapport

Digitale redskaber Rapport Digitale redskaber Rapport 14 Indhold Det Digitale Byggeri... 3 Digital renovering... 4 Planlægning og projektering... 5 Udbud og udførelse... 6 Drift og administration... 7 Digital bygningsmodel... 8

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme

BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme BVU*net Projekt 3 Renoveringsuddannelse BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme BVU*net samarbejder med Advice om analyse af undervisning og kompetencer i bygningsrenovering på de forskellige

Læs mere

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde 1 Totaløkonomi INDHOLD 2 Introduktion til totaløkonomi Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Eksempel på beregning Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Strategisk fokus Totaløkonomiske

Læs mere

Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter i den almene boligsektor 2014

Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter i den almene boligsektor 2014 NOTAT Dato: 27. juni 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-110 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: 450565 Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter i den almene boligsektor 2014 Ministeriet

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Organisationsdiagram 1 Masterplan Syd samarbejdet

Organisationsdiagram 1 Masterplan Syd samarbejdet Organisationsdiagrammet er opdelt i følgende: 1. Partnerskabets er det overordnet gældende og af Partnerskabets organisationsdiagram udspringer Følgegruppen for rækkehusene i syd. 2. Følgegruppen er det

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Aalborg Universitet Værktøj 2. Klassifikation af bygningsdele Davidsen, Henrik; Bertelsen, Niels Haldor; Jørgensen, Olaf Brun; Kjær, Rolf; Alrø, Erik; Bertelsen, Niels Haldor; Kragh, Andreas Publication

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER cuneco en del af bips Dato 13. august 2013 Projektnr. 17021 Sign. Niels Haldor Bertelsen 0 Dokumentstatus Udgave

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Af Bent Madsen 14. december 2000 PROJEKT HUS

Af Bent Madsen 14. december 2000 PROJEKT HUS i:\december-2000\bolig-a-12-00.doc Af Bent Madsen 14. december 2000 RESUMÈ Journal 0203/BM PROJEKT HUS Forberedelsesfasen i Projekt Hus er slut, og der ligge 1650 sider rapporter. Nu skal målet Dobbelt

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V.

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V. KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V Effektiv drift Effektiv drift AlmenNet har fornøjelsen at invitere til konference

Læs mere

Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt. - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces

Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt. - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces VIL DU NÅ DINE ENERGIMÅL? Når et bygge- eller renoveringsprojekt starter,

Læs mere

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger 1. udgave, 2009 Etablering af tagboliger Ernst Jan de Place Hansen (red.) Lis Strunge Andersen (red.) SBi-anvisning 225 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer?

Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer? Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer? - Erfaringer fra kommuner og almene boliger Marianne Fox og Frederikke Abildtrup, Byggeri Management 1 Hvad er ESCO? Finansieringsmodel for energirenovering

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard Det Nye Universitetshospital Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål Vejledning mv. omkring overenskomstmæssige

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU Implementering og indhentning af gevinster Erfaringer fra DUBU Agenda Hvordan bidrager forandringsledelse til et vellykket projekt? Janni Bormann, Konsulent, KOMBIT DUBU implementering i praksis? Anders

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14.

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14. REFERAT 17. juni 2011 MM6 - RBF Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde Mødested: Hånbæk - fælleshus Mødedato: 14. juni 2011 Deltagere: Beboere fra Afd. 1 Vinkelgården Repræsentanter fra Frederikshavns

Læs mere

Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips

Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips Temaer Hvilke produkter er kommet ud til medlemmerne det sidste år Hvilke projekter er sat i søen, og hvilke produkter er på vej Oversigt over bips fora og lidt

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser 7. Og 8. oktober 2008 Marianne Forman maf@sbi.dk # 1 Dagsorden 1. Projektets aktiviteter og mål 2. Projektets erfaringer

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst 3 Eksempler o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst Ved Claus Poulsen, seniorkonsulent, AL2bolig Energirenovering af klimaskærm i Langkærparken Formål:

Læs mere

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Virksomhedsrådgiver, Strategisk ledelse Ellen Vejle Faglige kompetencer Strategi-

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere