Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014"

Transkript

1 Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014

2 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Indledning og formål... 4 DEL Fastsættelse af mål på baggrund af kvalitetsrapporten Opsummering fra arbejdet med kvalitetsrapporten Opsamling af mål for 2013 og Resultataftalen Baggrund og fundament for udarbejdelse af kvalitetsrapporten Metode og indsamling af materiale og data... 8 Pædagogisk udvikling... 9 Læreplaner Arbejdet med dokumentation og vurdering/evaluering Digitalisering på dagtilbudsområdet Digitalisering af pladsanvisningen Børneintra Kompetencehjulet Udvikling af det pædagogiske område De Pædagogiske Uddannelser Kompetenceudvikling Fælles læringssyn Inkluderende lærings- og udviklingsmiljøer og ressourceinstitutioner Sprogvurderinger og sprogindsatser Forskningsprojektet Barnet i Centrum Vuggestuetilbuddet for unge mødre Brobygning Forældresamarbejde Temaer og tiltag i de 4 distrikter mål på distriktsniveau Temaer og tiltag i forhold til forældresamarbejde - samlet fra alle Næstveds kommunale dagtilbud Essenser fra fokusgruppeinterview med forældre Brugerundersøgelse af oplevelsen af kvaliteten i Næstved kommune Pædagogiske tilsyn Opsamling af pædagogiske tilsyn i de kommunale daginstitutioner Opsamling af pædagogisk tilsyn i dagplejen Opsamling af tilsyn i de private institutioner Hygiejnetilsyn Diverse: Opsamling af arbejdet med læreplaner Opsamling af arbejdet med læreplaner i personalegrupperne Evaluering af arbejdet med læreplaner i bestyrelserne DEL Sammenlignelige data Opsamling af status og udviklingspunkter Praksisfortællinger fra dagtilbuddene Distrikt Nord Distrikt Øst Distrikt Syd Distrikt Vest Dagplejen Kvalitetsrapport

3 Introduktion Forord Næstved kommune udarbejdede sin første kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet i Kvalitetsrapporten for 2014, er således den anden kvalitetsrapport på området, og den vil blandt andet indeholde opfølgning af indsatsområder fra sidste kvalitetsrapport, give overblik over de tiltag, der er i gang på området, samt give mulighed for at stille skarpt på det der skal udvikles i den kommende periode. Både ledere, medarbejdere og forældre har alle været involveret i processen på forskellig vis, således at flere perspektiver er bragt i spil. I Næstved kommune står vi over for en ny udfordring i 2015, hvor vi skal indføre en ny struktur på området, med ansættelse af 4 områdeledere. Dette vil give anledning til at drøfte kvaliteten i dagtilbuddene i en ny kontekst. Kvalitetsrapporten er tænkt som et fælles afsæt for drøftelse af, hvordan vi også i fremtiden kan arbejde med at udvikle dagtilbud med høj kvalitet. Vi ser frem til denne drøftelse! I Næstved vil vi gerne klæde børnene på til fremtiden, og bidrage til at de får gode forudsætninger for dannelse og uddannelse. Derfor er vores daginstitutioner og dagpleje ikke blot et pasningstilbud, men et sted hvor børn skal trives, udvikle sig og lære. Børnenes nysgerrighed skal understøttes, så de motiveres til livslang læring. Vi vægter kvaliteten i dagtilbud højt, og der er således fokus på forskellighed, fællesskab og faglighed, herunder det gode læringsmiljø, engageret velkvalificeret personale samt forældreinddragelse. Søren Dysted Formand for Børne og Skoleudvalget Johnni Helt Chef i Center for Dagtilbud Kvalitetsrapport

4 Indledning og formål Ifølge økonomiaftalen mellem regeringen og KL, skal kommunerne udarbejde en kvalitetsrapport hvert andet år, med henblik på at offentliggøre faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet. Kvalitetsrapporten tager udgangspunkt i dagtilbudslovens 1, 5 og 7. Formålet med rapporten er overordnet at give et samlet billede af det pædagogiske arbejde i Næstved kommunes dagtilbud med fokus på trivsel, læring og udvikling og skabe et overblik over de udviklingsmuligheder, der kan være brug for i den kommende periode. Derudover er formålet at samle den dokumentation, der ifølge Dagtilbudsloven og tilknyttede love og bestemmelser skal tilgå Kommunalbestyrelsen og borgerne. Den skal endvidere opfylde de kommunalt fastsatte krav til dokumentation. Center for Dagtilbud har udarbejdet kvalitetsrapport med udgangspunkt i den praksis, der er på dagtilbudsområdet i Næstved kommune og er inspireret af KL s model for udarbejdelse af kvalitetsrapporter, samt erfaringer af udarbejdelse af rapporten i Kvalitetsrapporten kan bruges til en gensidig refleksion i distrikterne og samtidig danne grundlag for refleksion, vurdering og udvikling på dagtilbudsområdet i samarbejde mellem Kontaktudvalg, MED udvalg, Forældrenævn, Børne og skoleudvalg og Center for Dagtilbud. Der udarbejdes ikke en decideret kvalitetsrapport i forhold til det enkelte dagtilbud. Rapporterne fra de pædagogiske tilsyn, som er gennemført systematisk på de enkelte dagtilbud i 2013 og 2014, danner grundlag for en fælles kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet. Derudover suppleres rapporten med undersøgelser og indsamlede facts, der ikke indgår i tilsynet, systematisk opsamling af arbejdet med læreplaner, samt praksisfortællinger i forhold til arbejdet med forældreinvolvering. De pædagogiske konsulenter i Center for Dagtilbud er ansvarlige for udarbejdelsen af kvalitetsrapporten. Kvalitetsrapport

5 Kvalitetsrapporten består af to dele, hvoraf den ene omhandler: Overordnet beskrivelse af arbejdet med arbejds- og strategigrundlaget for de 0-6 årige, de fælles overordnede læreplaner. Konkrete beskrivelser af arbejdet med læreplaner og de 6 læreplanstemaer. Opsummering af arbejdet med kvalitetsrapport 2012 Opsamling af de udmeldte mål for 2013/2014 Indførelse af Kompetencehjulet og Børneintra. Beskrivelse af det fælles læringssyn Ressourceinstitutioner og inkluderende læringsmiljøer Vuggestuetilbuddet ung mor. Børns overgange mellem forskellige tilbud Evaluering af arbejdet med læreplaner Forældretilfredshedsundersøgelse i forhold til kvaliteten i dagtilbud Forældretilfredshedsundersøgelse omkring inddragelse i læreplansarbejdet. En generel opsamling i forhold til dagtilbuddenes arbejde med virksomhedsplaner. Iværksatte udviklingstiltag fra Center for Dagtilbud omkring personaleudvikling og pædagogisk udvikling, de pædagogiske uddannelser og sprogindsats. Essenser fra de pædagogiske tilsyn Hygiejnetilsyn Den anden del af kvalitetsrapporten indeholder sammenlignelige data og praksisfortællinger: Der tages udgangspunkt i KL s forslag til sammenlignelige data, som fremgår af KL s Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet. Det drejer sig om følgende områder: Børns overgange fra en institutionsform til en anden Sprogvurderinger af 3-årige Ledelse og ledelsens muligheder for efter - og videreuddannelse Det pædagogiske personales muligheder for efter - og videreuddannelse Skoleudsættelser Ressourcer (kapacitet og dækningsgrad) Personaleressourcer Specialressourcer Åbningstider Dagtilbudstyper (kommunale/private daginstitutioner, dagpleje, vuggestue, børnehaver og integrerede institutioner) Økonomi, opgjort på årsbasis Takster heraf forældrebetalingsandel Sygefravær Diverse Konkrete praksisfortællinger fra de enkelte dagtilbud om forældresamarbejde/forældreinvolvering. Derudover indeholder rapporten sammenfatning, opsamling, tendenser og anbefalinger i forhold til arbejdet i 2015 og Kvalitetsrapport

6 DEL 1 2. Fastsættelse af mål på baggrund af kvalitetsrapporten 2012 Opsummering fra arbejdet med kvalitetsrapporten 2012 I resultataftalen, der blev indgået mellem Center for Dagtilbud og Direktionen i 2013, blev det valgt at inddrage tre af punkterne fra kvalitetsrapporten 2012, som mål for 2013: 1) Yderligere forældreinvolvering i fælles indsats i forhold til barnets trivsel, udvikling og læring, herunder arbejdet med læreplaner. 2) Indførelse af Børneintra. Ad 1) 3) Fortsat fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling med udgangspunkt i Arbejds- og strategigrundlaget. Udvikling af forældresamarbejde og forældreinvolvering har således været et fokusområde i CDA for 2013, hvor der er arbejdet med dette tema på fælles ledermøder og lederkonference. Desuden har lederrepræsentanter og konsulenter deltaget i netværk om forældresamarbejde i KL. Derudover var forældresamarbejde tema på det fælles temamøde for forældrenævn, forældrebestyrelser og politikere i foråret Der er lokalt i de enkelte distrikter og institutioner, sat mål for hvilke konkrete tiltag der iværksættes i 2014, hvor forældresamarbejdet også blev et politisk mål. Punktet uddybes nærmere i afsnittet Forældresamarbejde. Ad 2) Digitalisering af dagtilbudsområdet er ligeledes blevet styrket på en række områder i Indførelse af Børneintra, er et af tiltagene i forbindelse med opfyldelse af dette mål. I øvrigt er det et mål i den nationale digitaliseringsstrategi, at forældre senest i 2015 skal kunne kommunikere digitalt med deres daginstitution. Punktet uddybes nærmere i afsnittet om Digitalisering på dagtilbudsområdet. Ad 3) Sikre og videreudvikle det høje faglige niveau hos medarbejderne, der er opnået på dagtilbudsområdet. Bl.a. ved at der gennemføres en række interne kurser/uddannelse både for de uddannede og de ikke uddannede (pædagogmedhjælpere og dagplejere). I 2013/14 er bl.a. gennemført interne kurser vedrørende: Sprogpakken børns sproglige udvikling Læringsguiden Babytegn og sprogpakken i dagplejen Rotationsprojekt fuld diplom - for pædagoger på Diplomniveau Rotationsprojekt enkeltmoduler i henholdsvis praktikvejledning samt kommunikation og relationskompetence - for pædagoger på Diplomniveau Evaluering af læreplaner Kompetencehjulet Børneintra Punktet uddybes nærmere under afsnittet Kompetenceudvikling Kvalitetsrapport

7 Opsamling af mål for 2013 og 2014 Byrådsmål for folkeskole og dagtilbud 2013 og 2014: Vi skal fremme børns læring i skole og dagtilbud, så resultaterne bliver bedre. Dagtilbudsområdet har udvalgt et delmål under dette, der hedder: Institutionerne skal udvikle et forpligtende forældresamarbejde med fokus på betydningen af et godt hjemmelæringsmiljø. Målet er at 82 % af forældrene hjemme støtter op om tema og fokus fra læreplansarbejdet. Målingerne præsenteres i denne kvalitetsrapport via opsamling af de temaer/tiltag, som de enkelte distrikter og institutioner har igangsat og essenserne fra et fokusgruppeinterview med forældre om deres oplevelse af medinddragelse i forhold til læreplansarbejdet. Resultaterne kan læses i afsnittet forældresamarbejde. Fagudvalgsmål for 2013 og 2014: 1. Ved udgangen af 2013 skal 86 % af de 3 årige børn være placeret i gruppen generel indsats i forhold til sproglig udvikling. Målingerne af dette vil fremgå af denne kvalitetsrapport, ligesom de tiltag, der er iværksat for at fremme resultaterne beskrives under punktet sprogvurderinger og sprogindsatser. 2. I 2013 og 2014 skal der etableres mulighed for digital kommunikation mellem institutioner og forældre ved indførelse af et Børneintra. Resultaterne kan læses under afsnittet Børneintra. Resultataftalen for 2013 og 2014 mellem direktionen og centerchef for dagtilbudsområdet har en række mål og delmål. Disse er særskilt samlet op og evalueret i slutopfølgningen på resultataftalen. Disse mål er således ikke specifikt evalueret i denne kvalitetsrapport, men de omtalte indsatser, der er beskrevet i kvalitetsrapporten har naturligvis en tæt sammenhæng med målene i resultataftalen. Kvalitetsrapport

8 3. Baggrund og fundament for udarbejdelse af kvalitetsrapporten. Metode og indsamling af materiale og data De pædagogiske tilsyn danner rammen for indsamlingen af størstedelen af materialet til kvalitetsrapporten. På tilsynet, der foretages af de pædagogiske konsulenter, gennemgås institutionens praksis ud fra en systematisk koncept, der blandt andet gennemgår overskrifterne i virksomhedsplanen. Af virksomhedsplanen fremgår det, hvordan værdierne fra Børne- og Ungepolitikken og Arbejds- og Strategigrundlaget og læringssynet bliver omsat til praksis i den enkelte institution. Den enkelte institutions målsætning for det pædagogiske arbejde er beskrevet ud fra de 6 læreplanstemaer. Derudover er der konkrete beskrivelser af praksis i forhold til specifikke områder inden for det pædagogiske arbejde og i forhold til forældresamarbejde og personalesamarbejde/personaleudvikling, ledelse og økonomi. Næstved kommunes overordnede værdier for personalesamarbejde og ledelse er ligeledes beskrevet i forhold til egen praksis i institutionerne. Virksomhedsplanerne er tilgængelige i institutionen og kan, i de fleste tilfælde findes på institutionens hjemmeside/på Børneintra. De pædagogiske tilsyn foretages hvert andet år i de kommunale institutioner, herunder den kommunale dagpleje og hvert år i de private institutioner. Selve tilsynet har en varighed af 3-3,5 time. Der deltager minimum leder og en medarbejderrepræsentant i tilsynsbesøgene. Der er mulighed for at en forældrebestyrelsesrepræsentant kan deltage, og det er ligeledes muligt at flere medarbejderrepræsentanter kan deltage. Denne kvalitetsrapport rummer en særskilt opsamling af tilsyn i henholdsvis de kommunale daginstitutioner, dagplejen og de private institutioner. På tilsynet er det undersøgt hvordan den enkelte institution arbejder med læreplaner ud fra en skabelon/spørgeskema, der er udarbejdet af Pædagogisk team. Det fremgår bl.a. hvilke temaer der generelt har været arbejdet med bevidstheden i forhold til børnenes læring og de metoder der anvendes eksempler på interaktioner mellem barn/børn og pædagoger hvordan der arbejdes med undersøgelsesmetoder, dokumentation og evaluering hvordan der videndeles og skabes plads til refleksion og læring i medarbejdergruppen. Forældrebestyrelsens oplevelse af arbejdet med læreplaner er opsamlet via et spørgeskema. Alle forældre har været indbudt til at deltage i en Survey undersøgelse om deres oplevelse af kvaliteten i deres barns dagtilbud. Dette vil ligeledes vil fremgå af kvalitetsrapporten. Kvalitetsrapport

9 De pædagogiske tilsyn tager udgangspunkt i dagtilbudsloven og i kommunens vedtagne mål og politikker. Tilsynene tager afsæt i institutionernes skriftlige materiale i arbejdet med virksomhedsplan og læreplaner, en rundvisning i institutionen, samt en konkret observation af en pædagogisk aktivitet med børnene. Tilsynet er dialogbaseret og er dels en status på institutionens arbejde, dels en udviklingsorienteret sparring i forhold til institutionens videre arbejde. De punkter og data, der ikke har kunnet blive samlet op via de pædagogiske tilsyn er sideløbende indhentet og beskrevet af de relevante fagpersoner i Center for Dagtilbud. Pædagogisk udvikling Gennem de senere år er der sket en stor forandring i opfattelsen af den pædagogiske faglighed. Tidligere har mange pædagoger opfattet det som pædagogens kerneydelse at give børnene omsorg og skabe tryghed. Det er ikke længere alene pædagogens kerneydelse, men det er dog stadigvæk en forudsætning for læring og dermed noget helt grundlæggende, som skal være til stede - alle lærer bedre, når de oplever at være i omsorgsfulde omgivelser og er trygge. I dag opfattes dagtilbud som et lærings og udviklingsrum for børnene, og det pædagogiske personale har et ansvar for børnenes læring. De skal sikre at børnene har optimale muligheder og være medvirkende til at nedbringe følgerne af negativ social arv, og sikre at børnene inkluderes i fællesskaber. Der arbejdes hele tiden med at finde veje til børns læring og sikre at de metoder der anvendes målretter sig til børn i alderen 0-6 år. Der er altså ikke tale om at trække skolen ned i dagtilbuddet, men at skabe forudsætninger for at barnet kan lære. Det pædagogiske personale skal udfordre barnets nysgerrighed, barnets lyst til at udforske og fordybe sig, samtidig med at barnet lærer sig noget om den virkelighed, som det er en del af. Det bliver mere og mere nødvendigt at kunne tænke systematisk og arbejde didaktisk. At kunne planlægge ud fra det, vi ved børnene skal lære, møde dem hvor de er, tilbyde dem det mest optimale læringsmiljø og reflektere over hvad der lykkedes, hvad der skal justeres, og indtænke det i den efterfølgende planlægning. I arbejdet med kvalitetsrapporten har vi valgt at tage afsæt i Næstved Kommune Børne- og Ungepolitik og et fælles læringssyn. Vi har udarbejdet følgende pædagogiske materialer på 0-6 årsområdet: Arbejds- og strategigrundlag for arbejdet på Dagtilbudsområdet Læringsguide til inspiration for de pædagogiske tiltag på baggrund af Arbejds- og strategigrundlaget. Koncept for proces og indhold i forbindelse med pædagogisk tilsyn. Fælles koncept for udarbejdelse af de enkelte dagtilbuds virksomhedsplaner, som danner grundlag for det pædagogiske tilsyn. Fælles overordnede læreplaner for aldersgrupperne 6-18 måneder, måneder, 3-4 år, 4-5 år og 5-6 år med progressive mål for de enkelte aldersgrupper inden for hvert af læreplanstemaerne, således at man kan se udviklingen hos børnene. Der arbejdes med alle 6 læreplanstemaer i løbet af året. o De enkelte dagtilbud udarbejder detailplaner, hvor de overordnede mål beskrives konkret og hvor arbejdet planlægges. Disse danner, sammen med virksomhedsplanen, grundlag for det pædagogiske tilsyn. o Pædagogerne inddrager de fysiske, psykiske, og æstetiske områder i forhold til børnenes læringsmiljø (børnemiljø) når der udarbejdes detailplaner. Det fysiske omhandler bl.a. rum, indretning, lys, lyd og temperaturer, de psykiske omhandler bl.a. anerkendelse og omsorg og tilpasse udfordringer. Det æstetiske omhandler bl.a. erkendelser gennem sansemæssige oplevelser. o De enkelte dagtilbud udarbejder for- og efterundersøgelser, som dels har til formål at indkredse børnenes viden - det, som børnene ved om det pågældende emne/tema, som der arbejdes med og samtidig også til at vurdere børnenes læring efterfølgende med henblik på udvikling af de pædagogiske processer. Kvalitetsrapport

10 Derudover arbejdes der med pædagogisk dokumentation på børnenes, forældrenes og personaleniveau med henblik på dels formidling, dels refleksion og vurdering. Der arbejdes med refleksionsredskaber, f.eks. logbøger der understøtter arbejdet med refleksion over de pædagogiske processer og videreudvikling af disse (hvad gjorde jeg?, hvordan reagerede børnene?, hvilke tanker satte det i gang hos mig?, hvad vil jeg gøre mere af efterfølgende?). Der arbejdes systematisk med evaluering. Der anvendes ikke et specifikt vurderings/ evalueringsredskab, men der stilles flere redskaber til rådighed, som institutionerne kan anvende både i forhold til de voksnes refleksioner og børnenes læring. Der arbejdes med en særlig detailplan for børn i udsatte positioner. Denne har til formål at organisere en fokuseret indsats hvor det er nødvendigt, i et inkluderende børnefællesskab, og i sammenhæng med detailplanen for hele gruppen. Der udarbejdes handleplan for børn, der får udsat skolestart. Læreplaner De 6 læreplanstemaer Dagtilbudsloven nævner 6 temaer, som skal indgå i arbejdet med læreplaner. Med udgangspunkt i loven har vi i Næstved beskrevet temaerne således: Barnets alsidige personlige udvikling Med det alsidige personlige menes evnen til fordybelse, forundring, opmærksomhed, koncentration og eftertanke. Det er, at have kendskab til egne holdninger og følelser og kunne genkende dem hos andre, samt være i stand til at handle i overensstemmelse hermed under hensyntagen til andre. Børnene skal fornemme og mærke rytmer både i naturen og i hverdagen. De skal kunne nyde og sanse stemninger. For at kunne det, skal børnene opleve at være betydningsfulde og opleve selvværd. Dette sætter barnet i stand til at møde verden med et åbent sind, føle tillid til sig selv og andre og dermed se muligheder frem for begrænsninger og turde tage imod nye udfordringer. Barnet skal opleve sig selv, som en væsentlig del af fællesskabet og opleve de glæder og pligter, der følger med. Barnets sociale udvikling Med det sociale menes at kunne leve sig ind i andres følelser og tanker og at kunne knytte sig til andre. Det er evnen til at indgå i fællesskaber og i relationer til andre, som er præget af indlevelse og interesse. Samtidig er det også evnen til at kunne danne Kvalitetsrapport

11 kammeratskaber, venskaber, være i og kunne samarbejde i grupper, bidrage til og være medudviklende af kultur. Den enkelte påtager sig naturligt et ansvar for egne handlinger og medansvar overfor fællesskabet og lærer at mestre nogle sociale spilleregler, der er nødvendige for at kunne fungere i en gruppe. Dette indebærer også udvikling af evne til at håndtere konflikter på en konstruktiv og ligeværdig måde. Barnets sproglige udvikling Sprog er mange ting. Der er nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Gennem disse sprog kan børnene udtrykke følelser, egne tanker og blive i stand til at forstå andres. Børnene udvikler og fastholder identitet og selvfølelse ved at udtrykke sig. Sprog og sprogbrug kan ses som en enhed af funktion, indhold og form. Funktionen er det første i børns udvikling af sproget. Indholdet hænger sammen, med den situation børnene er i og den verden, de lever i. Indholdet er forbundet med det, de ved, mener, føler og er optaget af og formen er udtale, bøjninger og sætningsdannelse og har stor betydning for små børns brug af sproget. Sprog er også tegn, symboler og den skriftsproglige verden, herunder bogstaver og tal. Natur og -videnskab Naturen og det naturvidenskabelige handler om at børnene får erfaringer med naturen og dens 4 elementer: jord, vand, ild og luft. De får en begyndende naturfaglig dannelse. En sådan dannelse kan deles op i tre perspektiver: produkt-, metode- og samfundsperspektiv. Produktperspektivet handler om at børnene får udfordret deres viden om naturfænomener og teknik f.eks. leg med vand, sætter drager op, laver mad på bål osv. osv. Metodeperspektivet handler om at børn stiller spørgsmål ved egne erfaringer og systematiserer og kategoriserer verden, erfarer årsag og virkning, konstruerer og bygger med forskellige materialer og får en begyndende forståelse af før-matematiske begreber som f.eks. større end, mindre end, flere og færre, osv. Samfundsperspektivet handler om at børnene får en begyndende forståelse af, at vi kan påvirke naturen og omvendt, og en erkendelse af, at vi alle er en del af naturen. Samtidig skal børnene også stifte bekendtskab med den naturvidenskabelige arbejdsmetode, det vil sige at begynde at analysere og danne synteser. Barnet får en begyndende forståelse af rytmer og cyklus. Det være sig både biologiske rytmer, årstidernes rytme, dagens rytme, forskellige rækkefølger af hændelser. Krop og bevægelse Mennesker er forankret i verden via deres krop og kroppen er udgangspunkt for især barnets læring og forståelse af sig selv i verden. Kroppen er børnenes værktøj, idet børnene fortrinsvis lærer ved at røre og gøre, det vil sige taktilt og kinæstetisk. Barnet skal udvikle grundlæggende færdigheder, som gør det selvhjulpent og i stand til at udtrykke sig kropsligt. Barnet lærer at orientere sig både inde og ude, lærer også at fornemme og afgrænse sig fysisk i forhold til andre mennesker og omgivelserne. Dette er en væsentlig forudsætning, for at børnene kan lære at afgrænse sig psykisk, det vil med andre ord sige at kunne koncentrere sig og fordybe sig, uden at lade sig forstyrre. Kvalitetsrapport

12 Gennem krop og bevægelse oplever barnet forskellen på spænding og afspænding, og det er betydningsfuldt, at de også oplever glæde ved at bevæge sig og udvikle en såvel fysisk som mental sejhed, som kan være dem til hjælp senere i livet. Kulturelle udtryksformer Kulturelle udtryksformer er en måde at give udtryk for tanker, følelser og oplevelser, som det enkelte individ har frihed til at tolke. For at kunne udtrykke sig, skal børnene have mulighed for at få kendskab til, og erfaringer med, forskellige udtryksformer. Børnene skal have erfaring med materialers anvendelse og muligheder. De skal lære om farver og om hvordan man tegner, klipper, klistrer og arbejder flerdimensionelt. De skal opleve musikkens glæde, de skal afprøve dans og bevægelse til musik, ligesom drama, dukketeater og sang er en del af disse udtryksformer. Æstetik er den del af det kulturelle, der beskæftiger sig med kreative og kunstneriske udtryksformer, som kan siges at være sanselige erfaringer og oplevelser. I æstetisk sammenhæng er sanseligheden det, der skaber mening. Børnene lærer at skelne mellem og udtrykke, hvad de synes er smukt og grimt, samt hvordan det påvirker stemningen. Alle dagtilbud I Næstved arbejder ud fra fælles overordnede lære- og udviklingsplaner, der er politisk vedtaget i byrådet og udarbejder derfra egne lokale detailplaner. De fælles overordnede lære og udviklingsplaner retter sig mod alle børn i alderen 0-6 år og sigter mod hele barnets udvikling og læring. De indeholder de mål, der skal arbejdes med i forhold til den enkelte aldersgruppe og indeholder alle de elementer, som dagtilbuddene skal arbejde med jfr. kravene i dagtilbudsloven. Målene i de overordnede lære og udviklingsplaner er tænkt som værende vejledende i forhold til planlægning af den pædagogiske praksis. Det vil sige, at indholdet og selve udarbejdelsen af detailplaner ligger hos det pædagogiske personale. Alle temaer og fokusområder skal indgå, og det er op til det enkelte dagtilbud selv at beslutte hvordan det skal gøres. Arbejdet skal dog understøtte værdierne i Strategi- og Arbejdsgrundlaget. Hvis der er et barn i den lille gruppe, som er i en udsat position og dermed har behov for særlig opmærksomhed og læring, udarbejdes der også en særlig detailplan for dette barn, men udførelsen sker sammen med den øvrige børnegruppe. Der er altså her to detailplaner, som skal spille sammen. Læreplanerne indeholder de 6 læreplanstemaer fra lovgivningen, som vi, i Næstved arbejder med som tema- og fokusområder. Tema er krop og bevægelse, kulturelle udtryk og natur/naturvidenskab. Fokus er sproget, det personlige og det sociale. Både tema og fokus vægtes i planlægningen med mål for begge områder. Tema (de mørkeblå) er det konkrete som kan stå alene, fokus(de tre i midten) arbejdes der med, samtidig med det tema der er i den pågældende plan, fordi det giver mening at arbejde med sproget, det personlige og det sociale, samtidig med at der er et tema som handler om noget konkret, som f.eks. smådyr i naturen. Med begrebet læring menes, at mennesket lærer kundskaber og færdigheder i form af viden og handling. Læringsprocessen indeholder også en erkendelse, der udvikler værdier, holdninger og følelser. Mens læringen (kundskaber og færdigheder) læres ved at se efter, få fortalt, få vist, prøve og øve sig, så er det anderledes med det, vi kalder erkendelse (værdier, Kvalitetsrapport

13 holdninger og følelser) de kan nemlig kun tilegnes, hvis man er en del af et fællesskab, som udviser og efterlever disse værdier, holdninger og følelser. Derfor arbejdes der med både lærings- og erkendelsesmål i detailplanerne. Der kan arbejdes med detailplaner på tre forskellige trin. Trin 1 hvor der fokuseres mest på arbejdet med at sætte mål og arbejde efter disse i praksis. Trin 2 der bygger ovenpå og hvor der arbejdes mere bevidst med bl.a. læringsmiljø, inklusion og for- efterundersøgelser. Modning + læring + (erkendelse) = udvikling Kundskaber Viden Færdigheder Kunnen Værdier, holdninger, følelser Erkendelse indre Måden vi gør det, vi gør Relationerne og kommunikationen Læring ydre Formel og uformel Det, vi gør med børnene og de rammer vi skaber for dem Trin 3, hvor der bygges oven på Trin 2 og bl.a. arbejdes systematisk med didaktiske overvejelser og hvor der er udarbejdet et særligt skema til hjælp til systematisk opsamling af dokumentation og evaluering. helikopterperspektiv og uddrage temaer, der kan debatteres i forhold til systematisk udvikling af praksis i institutionen. Dokumentation er det materiale der danner grundlag for den efterfølgende vurdering/evaluering. Dokumentation kan blandt andet være børnenes værker, billeder med målrettet fokus, video, observationer, matrix (afkrydsning), narrativer(fortællinger) og børneinterview. I Næstved har vi valgt ikke at lægge os fast på én bestemt evalueringsmetode, men at give institutionerne mulighed for at vælge forskellige metoder, der alle lægger sig op ad arbejds- og strategigrundlaget. Evalueringen foregår dels i et læringsperspektiv (formativ evaluering), hvor der reflekteres over egen praksis og forbedring af denne, dels i summarisk perspektiv, hvor der fokuseres på hvad børnene lærer. Sidstnævnte er den største udfordring inden for dagtilbudsområdet. Der udvikles fortsat på at finde og afprøve anvendelige metoder. Arbejdet med dokumentation og vurdering/evaluering. Ligesom arbejdet med detailplaner kan foregå på trin 1,2 og 3, så foregår dokumentation, refleksion og vurdering/evaluering også på tre niveauer. Trin 1 er kendetegnet ved at man reflekterer over hvad der er gået godt og hvad man kan gøre mere af næste gang. Trin 2 inddrager i højere grad faglige refleksioner i evalueringen, anvender for- og efterundersøgelse og følger direkte op på om lærings- og erkendelsesmål er opnået. Desuden reflekteres over hvordan man kan udvikle praksis, ved som voksen dels at kigge på egen praksis og dels reflektere over bl.a. egen måde at kommunikere på, samt materialevalg og indretningens betydning. Trin 3 indebærer derudover at teori beskrives og holdes op som argument for den måde man tænker og handler på, at børnemiljø og læringsstile er indtænkt, at der er tale om at kunne se på egen praksis i Kvalitetsrapport

14 4. Digitalisering på dagtilbudsområdet Digitalisering af pladsanvisningen Der er i de seneste år blevet stillet krav om, at borgeren skal kunne betjene sig selv digitalt, blandt andet ved opskrivning på venteliste til et dagtilbud. I Næstved Kommune har vi også valgt, at borger digitalt skal kunne takke ja eller nej til et tilbud om plads. Som følge af kravene om digitalisering har institutionerne siden sommeren 2012 brugt ProKap, som er en del af det institutionssystem, der bruges i Pladsanvisningen. Dagtilbuddene bruger ProKap til at følge udviklingen i børnenormering og venteliste ligesom det bruges til at følge udviklingen i den økonomi der tildeles/fratrækkes som følge af de konkrete børnetal. Siden starten af 2013 bruges ProKap også til at holde øje med, når der indog udmeldes børn. Platformen Børneintra synkroniserer automatisk med ProKap, når der indmeldes børn. Børneintra Siden 2009 har KL arbejdet for at støtte kommunerne i at nå det offentlige e2012-mål om fuld digital kommunikation. I e2012 målet var der bl.a. en målsætning om, at al relevant skriftlig kommunikation skal kunne foregå digitalt fra 2012, for at sikre en digital tilgang til information på alle tidspunkter af døgnet. Der er sat et minimumskrav for hvilke informationer hvert dagtilbud skal have på Børneintra. Kravene er: oplysning om dagtilbuddet, åbningstider, introduktion til dagtilbuddet med tekst og foto, oprettelse af børn forældre og personale og oprettelse af børnegrupper. Disse minimumskrav er selvfølgelig støttet op af introduktionskurser i samarbejde med KMD. dagtilbuddene har også fået mulighed for blandt andet at benytte sig af det tilkøbte komme gå modul, der digitalt administrerer hvor mange fremmødte børn der er i institutionen. Dette modul er der mange der har taget i brug. Administrationen i Center for Dagtilbud anvender ligeledes Børneintra, da vi, ad den vej, kan nå ud til den enkelte borger, med relevant information. Status på Børneintra og digitalisering af pladsanvisningen. Det være interessant at undersøge i forbindelse med næste kvalitetsrapport: 1) hvor mange anvender komme/gå moduler 2) forældretilfredshed i anvendelse af henholdsvis Børneintra og digital pladsanvisning I dag bliver dagtilbuddene mødt med ønsket om et højt informationsniveau fra brugerne. Et massivt ønske fra forældrene, samt et generelt ønske om mere information til den enkelte bruger af dagtilbuddet, afstedkom beslutningen om, at anskaffe et program, der kunne håndtere kommunens behov for et intra på dagtilbudsområdet. I første kvartal 2014 blev programmet Børneintra fra KMD implementeret i vores dagtilbud, og det er blevet godt modtaget af personalet og forældregruppen. Kvalitetsrapport

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Indledning og formål... 4 DEL 1... 6 2. Fastsættelse af mål på baggrund af kvalitetsrapporten 2012... 6 Opsummering fra arbejdet

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2014/2015

Evaluering af læreplaner 2014/2015 Evaluering af læreplaner 2014/2015 Forord Åbyhøj Dagtilbuds læreplaner evalueres årligt i perioden ultimo april ultimo maj. Den Årlige evaluering skal ses i sammenhæng med, at der i er aftalt årlig evaluering

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal Dagtilbudspolitik Forord - uarbejdes af formanden for Børne- og Skoleudvalget Indledning Det er Hørsholms Kommunes opgave at understøtte og styrke børns muligheder og udvikling. Hørsholm skal skabe de

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Udarbejdet februar 2014 0 INDLEDNING Denne pjece er udarbejdet med henblik på at støtte og inspirere Kalundborg

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere

Dagplejens Lære- og udviklingsplan

Dagplejens Lære- og udviklingsplan Dagplejens Lære- og udviklingsplan Dagplejen tager hånd om dit barn 2009 2011 1 Lære- og udviklingsplanen Hvert 2. år udarbejdes en lære- og udviklingsplan. Målet er at leve op til de krav der, såvel lovmæssigt

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014.

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014. Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2015 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens kerneopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens kerneopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens I samarbejde med forældrene er Dagplejens kerneopgave at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-2 års børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet Indholdsfortegnelse Gribskov Kommune 2017 - Gribskov Indholdsfortegnelse...1 Indledning...3 Mål og rammer for pædagogisk tilsyn...3 Organisering af pædagogisk tilsyn...4

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 års børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse

Læs mere

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Sammenhæng - Hvilke værdier og prioriteringer har vi Politisk beslutning

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge Tilsyn foretaget 23.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Krudtuglen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

PÆDAGOGISK PLAN. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan. Dagtilbudsområdet

PÆDAGOGISK PLAN. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan. Dagtilbudsområdet PÆDAGOGISK PLAN Vejledning til udarbejdelse af Dagtilbudsområdet 2013 Indholdsfortegnelse 1. H V A D? 3 2. H V O R F O R? Politik for Dagtilbud Politiske mål på dagtilbudsområdet 4 6 3. H V O R D A N?

Læs mere

Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011

Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 11/28371 Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011 Børnehus, distrikt Pædagogisk leder, mail. Tlf. Antal fastansatte medarbejder Antal børn (enheder) Idrætsbørnehuset Troldhøjen

Læs mere

Gemsevejens Børnehus. Virksomhedsplan 2013

Gemsevejens Børnehus. Virksomhedsplan 2013 Gemsevejens Børnehus Virksomhedsplan 2013 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 4 Personale (budget 2013) 4 Sygefravær 4 Økonomi 5 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

INDLEDNING. Baggrund. Formål. Opgaven. Strategien

INDLEDNING. Baggrund. Formål. Opgaven. Strategien Strategi for dagtilbudsområdet Brøndby Kommune 2015 INDLEDNING Baggrund Det er et landspolitisk og kommunalpolitisk mål, at der skabes viden om, hvordan man kan øge kvaliteten i dagtilbud, så børns trivsel

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Center for Dagtilbud

Center for Dagtilbud Center for Dagtilbud Kvalitetsrapport 2012 Forord Velkommen til læsning af Næstved kommunes første kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet. I Næstved vil vi gerne klæde børnene på til fremtiden, og bidrage

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Bilag 1. Læreplansarbejdet Faglig vejledning Indstillinger til støtte Tværfagligt samarbejde og Vejledning af og samarbejde med forældre

Bilag 1. Læreplansarbejdet Faglig vejledning Indstillinger til støtte Tværfagligt samarbejde og Vejledning af og samarbejde med forældre Bilag 1 Præsentation af Kompetencehjulet Kompetencehjulet er et IT-baseret praksisredskab der i opbygningen tager afsæt i de 6 læreplanstemaer, der fremgår af Dagtilbudsloven. Under hvert læreplanstema

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Pædagogisk assistentuddannelse PAU Daginstitution Højvang 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn Hoved tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013

Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013 Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013 Lederen af Lerbjerg Børnehus er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder følge

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Lære kroppens navne at kende

Lære kroppens navne at kende Detailplan skema Trin 2 Eventuelt overordnet ramme for hele året: Fri for Mobberi Aldersgruppe og antal børn: Deltagende voksne: Tidsramme: Stjernehulen 6 mdr. 3 år Jannie, Marlene, Mette og Lykke Marts

Læs mere

Nyhedsbrev - september 2010

Nyhedsbrev - september 2010 Nyhedsbrev - september 2010 Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i dagtilbud

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. Side 1 Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013 PLATANGÅRDEN AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Styringsredskaber for Dagtilbud til børn til understøttelse af kvalitetsudviklingen i dagtilbuddene

Styringsredskaber for Dagtilbud til børn til understøttelse af kvalitetsudviklingen i dagtilbuddene Bilag 8.7.2010 Styringsredskaber for Dagtilbud til børn til understøttelse af kvalitetsudviklingen i dagtilbuddene 1. Indledning Dagtilbuddene på 0 til 5 års området har gennem de senere år oplevet et

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud Lokal udviklingsplan for Ellekær dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 27.oktober 2010 Institutionens navn: Nordstjernen Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: TR Diana Levisen,

Læs mere

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Børn og Skole 2012 Forord.... 3 Kerneydelse: Hvad siger Dagtilbudsloven?... 3 Hvad er højkvalitet i kerneydelsen i vores dagtilbud?... 3 Faktorer der er medvirkende

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan Pædagogisk Plan Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan BRØNDERSLEV KOMMUNE Dagpasningsområdet 2009 Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvad?...4 2. Hvorfor?...4 3. Hvordan... 5-7 3.1. Hvem er vi... 5

Læs mere

Afrapportering af lærerplaner i Birkebo og A lykke

Afrapportering af lærerplaner i Birkebo og A lykke Afrapportering af lærerplaner i Birkebo og A lykke Vi har i Dagtilbud Sydvest valgt, at lave en fælles afrapportering af punkterne 1-5 + 8. I Birkebo og Ålykke har de 2 børnehuse fælles pædagogisk leder

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

2. Indsamling af viden og metoder der kan udbredes til hele Køge Kommune, for at forbedre alle børns sproglige forudsætninger.

2. Indsamling af viden og metoder der kan udbredes til hele Køge Kommune, for at forbedre alle børns sproglige forudsætninger. NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og unge Sekretariatet Evaluering af projekt Fælles sprog, fælles fremtid I perioden 2013 til 2014 har der i Moseengens Børnehus været et projekt om fælles

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer BASISKVALITET Har i udarbejdet læreplan for 2011? Har i fremsendt evaluering heraf? Kendskab til ændringer i dagtilbudsloven? Ja Ja, Nogenlunde Har hele personalegruppen kendskab til børn- og Nogenlunde

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Indledning Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumentere mål og indsatsområder. Institutionslederen er ansvarlig

Læs mere

Viborg Kommune. Hald Ege Børnehave UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Hald Ege Børnehave UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Hald Ege Børnehave UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Sprogindsats 4 3 TOPI 5 2 1 Barnet i centrum

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere