Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014"

Transkript

1 Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014

2 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Indledning og formål... 4 DEL Fastsættelse af mål på baggrund af kvalitetsrapporten Opsummering fra arbejdet med kvalitetsrapporten Opsamling af mål for 2013 og Resultataftalen Baggrund og fundament for udarbejdelse af kvalitetsrapporten Metode og indsamling af materiale og data... 8 Pædagogisk udvikling... 9 Læreplaner Arbejdet med dokumentation og vurdering/evaluering Digitalisering på dagtilbudsområdet Digitalisering af pladsanvisningen Børneintra Kompetencehjulet Udvikling af det pædagogiske område De Pædagogiske Uddannelser Kompetenceudvikling Fælles læringssyn Inkluderende lærings- og udviklingsmiljøer og ressourceinstitutioner Sprogvurderinger og sprogindsatser Forskningsprojektet Barnet i Centrum Vuggestuetilbuddet for unge mødre Brobygning Forældresamarbejde Temaer og tiltag i de 4 distrikter mål på distriktsniveau Temaer og tiltag i forhold til forældresamarbejde - samlet fra alle Næstveds kommunale dagtilbud Essenser fra fokusgruppeinterview med forældre Brugerundersøgelse af oplevelsen af kvaliteten i Næstved kommune Pædagogiske tilsyn Opsamling af pædagogiske tilsyn i de kommunale daginstitutioner Opsamling af pædagogisk tilsyn i dagplejen Opsamling af tilsyn i de private institutioner Hygiejnetilsyn Diverse: Opsamling af arbejdet med læreplaner Opsamling af arbejdet med læreplaner i personalegrupperne Evaluering af arbejdet med læreplaner i bestyrelserne DEL Sammenlignelige data Opsamling af status og udviklingspunkter Praksisfortællinger fra dagtilbuddene Distrikt Nord Distrikt Øst Distrikt Syd Distrikt Vest Dagplejen Kvalitetsrapport

3 Introduktion Forord Næstved kommune udarbejdede sin første kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet i Kvalitetsrapporten for 2014, er således den anden kvalitetsrapport på området, og den vil blandt andet indeholde opfølgning af indsatsområder fra sidste kvalitetsrapport, give overblik over de tiltag, der er i gang på området, samt give mulighed for at stille skarpt på det der skal udvikles i den kommende periode. Både ledere, medarbejdere og forældre har alle været involveret i processen på forskellig vis, således at flere perspektiver er bragt i spil. I Næstved kommune står vi over for en ny udfordring i 2015, hvor vi skal indføre en ny struktur på området, med ansættelse af 4 områdeledere. Dette vil give anledning til at drøfte kvaliteten i dagtilbuddene i en ny kontekst. Kvalitetsrapporten er tænkt som et fælles afsæt for drøftelse af, hvordan vi også i fremtiden kan arbejde med at udvikle dagtilbud med høj kvalitet. Vi ser frem til denne drøftelse! I Næstved vil vi gerne klæde børnene på til fremtiden, og bidrage til at de får gode forudsætninger for dannelse og uddannelse. Derfor er vores daginstitutioner og dagpleje ikke blot et pasningstilbud, men et sted hvor børn skal trives, udvikle sig og lære. Børnenes nysgerrighed skal understøttes, så de motiveres til livslang læring. Vi vægter kvaliteten i dagtilbud højt, og der er således fokus på forskellighed, fællesskab og faglighed, herunder det gode læringsmiljø, engageret velkvalificeret personale samt forældreinddragelse. Søren Dysted Formand for Børne og Skoleudvalget Johnni Helt Chef i Center for Dagtilbud Kvalitetsrapport

4 Indledning og formål Ifølge økonomiaftalen mellem regeringen og KL, skal kommunerne udarbejde en kvalitetsrapport hvert andet år, med henblik på at offentliggøre faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet. Kvalitetsrapporten tager udgangspunkt i dagtilbudslovens 1, 5 og 7. Formålet med rapporten er overordnet at give et samlet billede af det pædagogiske arbejde i Næstved kommunes dagtilbud med fokus på trivsel, læring og udvikling og skabe et overblik over de udviklingsmuligheder, der kan være brug for i den kommende periode. Derudover er formålet at samle den dokumentation, der ifølge Dagtilbudsloven og tilknyttede love og bestemmelser skal tilgå Kommunalbestyrelsen og borgerne. Den skal endvidere opfylde de kommunalt fastsatte krav til dokumentation. Center for Dagtilbud har udarbejdet kvalitetsrapport med udgangspunkt i den praksis, der er på dagtilbudsområdet i Næstved kommune og er inspireret af KL s model for udarbejdelse af kvalitetsrapporter, samt erfaringer af udarbejdelse af rapporten i Kvalitetsrapporten kan bruges til en gensidig refleksion i distrikterne og samtidig danne grundlag for refleksion, vurdering og udvikling på dagtilbudsområdet i samarbejde mellem Kontaktudvalg, MED udvalg, Forældrenævn, Børne og skoleudvalg og Center for Dagtilbud. Der udarbejdes ikke en decideret kvalitetsrapport i forhold til det enkelte dagtilbud. Rapporterne fra de pædagogiske tilsyn, som er gennemført systematisk på de enkelte dagtilbud i 2013 og 2014, danner grundlag for en fælles kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet. Derudover suppleres rapporten med undersøgelser og indsamlede facts, der ikke indgår i tilsynet, systematisk opsamling af arbejdet med læreplaner, samt praksisfortællinger i forhold til arbejdet med forældreinvolvering. De pædagogiske konsulenter i Center for Dagtilbud er ansvarlige for udarbejdelsen af kvalitetsrapporten. Kvalitetsrapport

5 Kvalitetsrapporten består af to dele, hvoraf den ene omhandler: Overordnet beskrivelse af arbejdet med arbejds- og strategigrundlaget for de 0-6 årige, de fælles overordnede læreplaner. Konkrete beskrivelser af arbejdet med læreplaner og de 6 læreplanstemaer. Opsummering af arbejdet med kvalitetsrapport 2012 Opsamling af de udmeldte mål for 2013/2014 Indførelse af Kompetencehjulet og Børneintra. Beskrivelse af det fælles læringssyn Ressourceinstitutioner og inkluderende læringsmiljøer Vuggestuetilbuddet ung mor. Børns overgange mellem forskellige tilbud Evaluering af arbejdet med læreplaner Forældretilfredshedsundersøgelse i forhold til kvaliteten i dagtilbud Forældretilfredshedsundersøgelse omkring inddragelse i læreplansarbejdet. En generel opsamling i forhold til dagtilbuddenes arbejde med virksomhedsplaner. Iværksatte udviklingstiltag fra Center for Dagtilbud omkring personaleudvikling og pædagogisk udvikling, de pædagogiske uddannelser og sprogindsats. Essenser fra de pædagogiske tilsyn Hygiejnetilsyn Den anden del af kvalitetsrapporten indeholder sammenlignelige data og praksisfortællinger: Der tages udgangspunkt i KL s forslag til sammenlignelige data, som fremgår af KL s Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet. Det drejer sig om følgende områder: Børns overgange fra en institutionsform til en anden Sprogvurderinger af 3-årige Ledelse og ledelsens muligheder for efter - og videreuddannelse Det pædagogiske personales muligheder for efter - og videreuddannelse Skoleudsættelser Ressourcer (kapacitet og dækningsgrad) Personaleressourcer Specialressourcer Åbningstider Dagtilbudstyper (kommunale/private daginstitutioner, dagpleje, vuggestue, børnehaver og integrerede institutioner) Økonomi, opgjort på årsbasis Takster heraf forældrebetalingsandel Sygefravær Diverse Konkrete praksisfortællinger fra de enkelte dagtilbud om forældresamarbejde/forældreinvolvering. Derudover indeholder rapporten sammenfatning, opsamling, tendenser og anbefalinger i forhold til arbejdet i 2015 og Kvalitetsrapport

6 DEL 1 2. Fastsættelse af mål på baggrund af kvalitetsrapporten 2012 Opsummering fra arbejdet med kvalitetsrapporten 2012 I resultataftalen, der blev indgået mellem Center for Dagtilbud og Direktionen i 2013, blev det valgt at inddrage tre af punkterne fra kvalitetsrapporten 2012, som mål for 2013: 1) Yderligere forældreinvolvering i fælles indsats i forhold til barnets trivsel, udvikling og læring, herunder arbejdet med læreplaner. 2) Indførelse af Børneintra. Ad 1) 3) Fortsat fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling med udgangspunkt i Arbejds- og strategigrundlaget. Udvikling af forældresamarbejde og forældreinvolvering har således været et fokusområde i CDA for 2013, hvor der er arbejdet med dette tema på fælles ledermøder og lederkonference. Desuden har lederrepræsentanter og konsulenter deltaget i netværk om forældresamarbejde i KL. Derudover var forældresamarbejde tema på det fælles temamøde for forældrenævn, forældrebestyrelser og politikere i foråret Der er lokalt i de enkelte distrikter og institutioner, sat mål for hvilke konkrete tiltag der iværksættes i 2014, hvor forældresamarbejdet også blev et politisk mål. Punktet uddybes nærmere i afsnittet Forældresamarbejde. Ad 2) Digitalisering af dagtilbudsområdet er ligeledes blevet styrket på en række områder i Indførelse af Børneintra, er et af tiltagene i forbindelse med opfyldelse af dette mål. I øvrigt er det et mål i den nationale digitaliseringsstrategi, at forældre senest i 2015 skal kunne kommunikere digitalt med deres daginstitution. Punktet uddybes nærmere i afsnittet om Digitalisering på dagtilbudsområdet. Ad 3) Sikre og videreudvikle det høje faglige niveau hos medarbejderne, der er opnået på dagtilbudsområdet. Bl.a. ved at der gennemføres en række interne kurser/uddannelse både for de uddannede og de ikke uddannede (pædagogmedhjælpere og dagplejere). I 2013/14 er bl.a. gennemført interne kurser vedrørende: Sprogpakken børns sproglige udvikling Læringsguiden Babytegn og sprogpakken i dagplejen Rotationsprojekt fuld diplom - for pædagoger på Diplomniveau Rotationsprojekt enkeltmoduler i henholdsvis praktikvejledning samt kommunikation og relationskompetence - for pædagoger på Diplomniveau Evaluering af læreplaner Kompetencehjulet Børneintra Punktet uddybes nærmere under afsnittet Kompetenceudvikling Kvalitetsrapport

7 Opsamling af mål for 2013 og 2014 Byrådsmål for folkeskole og dagtilbud 2013 og 2014: Vi skal fremme børns læring i skole og dagtilbud, så resultaterne bliver bedre. Dagtilbudsområdet har udvalgt et delmål under dette, der hedder: Institutionerne skal udvikle et forpligtende forældresamarbejde med fokus på betydningen af et godt hjemmelæringsmiljø. Målet er at 82 % af forældrene hjemme støtter op om tema og fokus fra læreplansarbejdet. Målingerne præsenteres i denne kvalitetsrapport via opsamling af de temaer/tiltag, som de enkelte distrikter og institutioner har igangsat og essenserne fra et fokusgruppeinterview med forældre om deres oplevelse af medinddragelse i forhold til læreplansarbejdet. Resultaterne kan læses i afsnittet forældresamarbejde. Fagudvalgsmål for 2013 og 2014: 1. Ved udgangen af 2013 skal 86 % af de 3 årige børn være placeret i gruppen generel indsats i forhold til sproglig udvikling. Målingerne af dette vil fremgå af denne kvalitetsrapport, ligesom de tiltag, der er iværksat for at fremme resultaterne beskrives under punktet sprogvurderinger og sprogindsatser. 2. I 2013 og 2014 skal der etableres mulighed for digital kommunikation mellem institutioner og forældre ved indførelse af et Børneintra. Resultaterne kan læses under afsnittet Børneintra. Resultataftalen for 2013 og 2014 mellem direktionen og centerchef for dagtilbudsområdet har en række mål og delmål. Disse er særskilt samlet op og evalueret i slutopfølgningen på resultataftalen. Disse mål er således ikke specifikt evalueret i denne kvalitetsrapport, men de omtalte indsatser, der er beskrevet i kvalitetsrapporten har naturligvis en tæt sammenhæng med målene i resultataftalen. Kvalitetsrapport

8 3. Baggrund og fundament for udarbejdelse af kvalitetsrapporten. Metode og indsamling af materiale og data De pædagogiske tilsyn danner rammen for indsamlingen af størstedelen af materialet til kvalitetsrapporten. På tilsynet, der foretages af de pædagogiske konsulenter, gennemgås institutionens praksis ud fra en systematisk koncept, der blandt andet gennemgår overskrifterne i virksomhedsplanen. Af virksomhedsplanen fremgår det, hvordan værdierne fra Børne- og Ungepolitikken og Arbejds- og Strategigrundlaget og læringssynet bliver omsat til praksis i den enkelte institution. Den enkelte institutions målsætning for det pædagogiske arbejde er beskrevet ud fra de 6 læreplanstemaer. Derudover er der konkrete beskrivelser af praksis i forhold til specifikke områder inden for det pædagogiske arbejde og i forhold til forældresamarbejde og personalesamarbejde/personaleudvikling, ledelse og økonomi. Næstved kommunes overordnede værdier for personalesamarbejde og ledelse er ligeledes beskrevet i forhold til egen praksis i institutionerne. Virksomhedsplanerne er tilgængelige i institutionen og kan, i de fleste tilfælde findes på institutionens hjemmeside/på Børneintra. De pædagogiske tilsyn foretages hvert andet år i de kommunale institutioner, herunder den kommunale dagpleje og hvert år i de private institutioner. Selve tilsynet har en varighed af 3-3,5 time. Der deltager minimum leder og en medarbejderrepræsentant i tilsynsbesøgene. Der er mulighed for at en forældrebestyrelsesrepræsentant kan deltage, og det er ligeledes muligt at flere medarbejderrepræsentanter kan deltage. Denne kvalitetsrapport rummer en særskilt opsamling af tilsyn i henholdsvis de kommunale daginstitutioner, dagplejen og de private institutioner. På tilsynet er det undersøgt hvordan den enkelte institution arbejder med læreplaner ud fra en skabelon/spørgeskema, der er udarbejdet af Pædagogisk team. Det fremgår bl.a. hvilke temaer der generelt har været arbejdet med bevidstheden i forhold til børnenes læring og de metoder der anvendes eksempler på interaktioner mellem barn/børn og pædagoger hvordan der arbejdes med undersøgelsesmetoder, dokumentation og evaluering hvordan der videndeles og skabes plads til refleksion og læring i medarbejdergruppen. Forældrebestyrelsens oplevelse af arbejdet med læreplaner er opsamlet via et spørgeskema. Alle forældre har været indbudt til at deltage i en Survey undersøgelse om deres oplevelse af kvaliteten i deres barns dagtilbud. Dette vil ligeledes vil fremgå af kvalitetsrapporten. Kvalitetsrapport

9 De pædagogiske tilsyn tager udgangspunkt i dagtilbudsloven og i kommunens vedtagne mål og politikker. Tilsynene tager afsæt i institutionernes skriftlige materiale i arbejdet med virksomhedsplan og læreplaner, en rundvisning i institutionen, samt en konkret observation af en pædagogisk aktivitet med børnene. Tilsynet er dialogbaseret og er dels en status på institutionens arbejde, dels en udviklingsorienteret sparring i forhold til institutionens videre arbejde. De punkter og data, der ikke har kunnet blive samlet op via de pædagogiske tilsyn er sideløbende indhentet og beskrevet af de relevante fagpersoner i Center for Dagtilbud. Pædagogisk udvikling Gennem de senere år er der sket en stor forandring i opfattelsen af den pædagogiske faglighed. Tidligere har mange pædagoger opfattet det som pædagogens kerneydelse at give børnene omsorg og skabe tryghed. Det er ikke længere alene pædagogens kerneydelse, men det er dog stadigvæk en forudsætning for læring og dermed noget helt grundlæggende, som skal være til stede - alle lærer bedre, når de oplever at være i omsorgsfulde omgivelser og er trygge. I dag opfattes dagtilbud som et lærings og udviklingsrum for børnene, og det pædagogiske personale har et ansvar for børnenes læring. De skal sikre at børnene har optimale muligheder og være medvirkende til at nedbringe følgerne af negativ social arv, og sikre at børnene inkluderes i fællesskaber. Der arbejdes hele tiden med at finde veje til børns læring og sikre at de metoder der anvendes målretter sig til børn i alderen 0-6 år. Der er altså ikke tale om at trække skolen ned i dagtilbuddet, men at skabe forudsætninger for at barnet kan lære. Det pædagogiske personale skal udfordre barnets nysgerrighed, barnets lyst til at udforske og fordybe sig, samtidig med at barnet lærer sig noget om den virkelighed, som det er en del af. Det bliver mere og mere nødvendigt at kunne tænke systematisk og arbejde didaktisk. At kunne planlægge ud fra det, vi ved børnene skal lære, møde dem hvor de er, tilbyde dem det mest optimale læringsmiljø og reflektere over hvad der lykkedes, hvad der skal justeres, og indtænke det i den efterfølgende planlægning. I arbejdet med kvalitetsrapporten har vi valgt at tage afsæt i Næstved Kommune Børne- og Ungepolitik og et fælles læringssyn. Vi har udarbejdet følgende pædagogiske materialer på 0-6 årsområdet: Arbejds- og strategigrundlag for arbejdet på Dagtilbudsområdet Læringsguide til inspiration for de pædagogiske tiltag på baggrund af Arbejds- og strategigrundlaget. Koncept for proces og indhold i forbindelse med pædagogisk tilsyn. Fælles koncept for udarbejdelse af de enkelte dagtilbuds virksomhedsplaner, som danner grundlag for det pædagogiske tilsyn. Fælles overordnede læreplaner for aldersgrupperne 6-18 måneder, måneder, 3-4 år, 4-5 år og 5-6 år med progressive mål for de enkelte aldersgrupper inden for hvert af læreplanstemaerne, således at man kan se udviklingen hos børnene. Der arbejdes med alle 6 læreplanstemaer i løbet af året. o De enkelte dagtilbud udarbejder detailplaner, hvor de overordnede mål beskrives konkret og hvor arbejdet planlægges. Disse danner, sammen med virksomhedsplanen, grundlag for det pædagogiske tilsyn. o Pædagogerne inddrager de fysiske, psykiske, og æstetiske områder i forhold til børnenes læringsmiljø (børnemiljø) når der udarbejdes detailplaner. Det fysiske omhandler bl.a. rum, indretning, lys, lyd og temperaturer, de psykiske omhandler bl.a. anerkendelse og omsorg og tilpasse udfordringer. Det æstetiske omhandler bl.a. erkendelser gennem sansemæssige oplevelser. o De enkelte dagtilbud udarbejder for- og efterundersøgelser, som dels har til formål at indkredse børnenes viden - det, som børnene ved om det pågældende emne/tema, som der arbejdes med og samtidig også til at vurdere børnenes læring efterfølgende med henblik på udvikling af de pædagogiske processer. Kvalitetsrapport

10 Derudover arbejdes der med pædagogisk dokumentation på børnenes, forældrenes og personaleniveau med henblik på dels formidling, dels refleksion og vurdering. Der arbejdes med refleksionsredskaber, f.eks. logbøger der understøtter arbejdet med refleksion over de pædagogiske processer og videreudvikling af disse (hvad gjorde jeg?, hvordan reagerede børnene?, hvilke tanker satte det i gang hos mig?, hvad vil jeg gøre mere af efterfølgende?). Der arbejdes systematisk med evaluering. Der anvendes ikke et specifikt vurderings/ evalueringsredskab, men der stilles flere redskaber til rådighed, som institutionerne kan anvende både i forhold til de voksnes refleksioner og børnenes læring. Der arbejdes med en særlig detailplan for børn i udsatte positioner. Denne har til formål at organisere en fokuseret indsats hvor det er nødvendigt, i et inkluderende børnefællesskab, og i sammenhæng med detailplanen for hele gruppen. Der udarbejdes handleplan for børn, der får udsat skolestart. Læreplaner De 6 læreplanstemaer Dagtilbudsloven nævner 6 temaer, som skal indgå i arbejdet med læreplaner. Med udgangspunkt i loven har vi i Næstved beskrevet temaerne således: Barnets alsidige personlige udvikling Med det alsidige personlige menes evnen til fordybelse, forundring, opmærksomhed, koncentration og eftertanke. Det er, at have kendskab til egne holdninger og følelser og kunne genkende dem hos andre, samt være i stand til at handle i overensstemmelse hermed under hensyntagen til andre. Børnene skal fornemme og mærke rytmer både i naturen og i hverdagen. De skal kunne nyde og sanse stemninger. For at kunne det, skal børnene opleve at være betydningsfulde og opleve selvværd. Dette sætter barnet i stand til at møde verden med et åbent sind, føle tillid til sig selv og andre og dermed se muligheder frem for begrænsninger og turde tage imod nye udfordringer. Barnet skal opleve sig selv, som en væsentlig del af fællesskabet og opleve de glæder og pligter, der følger med. Barnets sociale udvikling Med det sociale menes at kunne leve sig ind i andres følelser og tanker og at kunne knytte sig til andre. Det er evnen til at indgå i fællesskaber og i relationer til andre, som er præget af indlevelse og interesse. Samtidig er det også evnen til at kunne danne Kvalitetsrapport

11 kammeratskaber, venskaber, være i og kunne samarbejde i grupper, bidrage til og være medudviklende af kultur. Den enkelte påtager sig naturligt et ansvar for egne handlinger og medansvar overfor fællesskabet og lærer at mestre nogle sociale spilleregler, der er nødvendige for at kunne fungere i en gruppe. Dette indebærer også udvikling af evne til at håndtere konflikter på en konstruktiv og ligeværdig måde. Barnets sproglige udvikling Sprog er mange ting. Der er nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Gennem disse sprog kan børnene udtrykke følelser, egne tanker og blive i stand til at forstå andres. Børnene udvikler og fastholder identitet og selvfølelse ved at udtrykke sig. Sprog og sprogbrug kan ses som en enhed af funktion, indhold og form. Funktionen er det første i børns udvikling af sproget. Indholdet hænger sammen, med den situation børnene er i og den verden, de lever i. Indholdet er forbundet med det, de ved, mener, føler og er optaget af og formen er udtale, bøjninger og sætningsdannelse og har stor betydning for små børns brug af sproget. Sprog er også tegn, symboler og den skriftsproglige verden, herunder bogstaver og tal. Natur og -videnskab Naturen og det naturvidenskabelige handler om at børnene får erfaringer med naturen og dens 4 elementer: jord, vand, ild og luft. De får en begyndende naturfaglig dannelse. En sådan dannelse kan deles op i tre perspektiver: produkt-, metode- og samfundsperspektiv. Produktperspektivet handler om at børnene får udfordret deres viden om naturfænomener og teknik f.eks. leg med vand, sætter drager op, laver mad på bål osv. osv. Metodeperspektivet handler om at børn stiller spørgsmål ved egne erfaringer og systematiserer og kategoriserer verden, erfarer årsag og virkning, konstruerer og bygger med forskellige materialer og får en begyndende forståelse af før-matematiske begreber som f.eks. større end, mindre end, flere og færre, osv. Samfundsperspektivet handler om at børnene får en begyndende forståelse af, at vi kan påvirke naturen og omvendt, og en erkendelse af, at vi alle er en del af naturen. Samtidig skal børnene også stifte bekendtskab med den naturvidenskabelige arbejdsmetode, det vil sige at begynde at analysere og danne synteser. Barnet får en begyndende forståelse af rytmer og cyklus. Det være sig både biologiske rytmer, årstidernes rytme, dagens rytme, forskellige rækkefølger af hændelser. Krop og bevægelse Mennesker er forankret i verden via deres krop og kroppen er udgangspunkt for især barnets læring og forståelse af sig selv i verden. Kroppen er børnenes værktøj, idet børnene fortrinsvis lærer ved at røre og gøre, det vil sige taktilt og kinæstetisk. Barnet skal udvikle grundlæggende færdigheder, som gør det selvhjulpent og i stand til at udtrykke sig kropsligt. Barnet lærer at orientere sig både inde og ude, lærer også at fornemme og afgrænse sig fysisk i forhold til andre mennesker og omgivelserne. Dette er en væsentlig forudsætning, for at børnene kan lære at afgrænse sig psykisk, det vil med andre ord sige at kunne koncentrere sig og fordybe sig, uden at lade sig forstyrre. Kvalitetsrapport

12 Gennem krop og bevægelse oplever barnet forskellen på spænding og afspænding, og det er betydningsfuldt, at de også oplever glæde ved at bevæge sig og udvikle en såvel fysisk som mental sejhed, som kan være dem til hjælp senere i livet. Kulturelle udtryksformer Kulturelle udtryksformer er en måde at give udtryk for tanker, følelser og oplevelser, som det enkelte individ har frihed til at tolke. For at kunne udtrykke sig, skal børnene have mulighed for at få kendskab til, og erfaringer med, forskellige udtryksformer. Børnene skal have erfaring med materialers anvendelse og muligheder. De skal lære om farver og om hvordan man tegner, klipper, klistrer og arbejder flerdimensionelt. De skal opleve musikkens glæde, de skal afprøve dans og bevægelse til musik, ligesom drama, dukketeater og sang er en del af disse udtryksformer. Æstetik er den del af det kulturelle, der beskæftiger sig med kreative og kunstneriske udtryksformer, som kan siges at være sanselige erfaringer og oplevelser. I æstetisk sammenhæng er sanseligheden det, der skaber mening. Børnene lærer at skelne mellem og udtrykke, hvad de synes er smukt og grimt, samt hvordan det påvirker stemningen. Alle dagtilbud I Næstved arbejder ud fra fælles overordnede lære- og udviklingsplaner, der er politisk vedtaget i byrådet og udarbejder derfra egne lokale detailplaner. De fælles overordnede lære og udviklingsplaner retter sig mod alle børn i alderen 0-6 år og sigter mod hele barnets udvikling og læring. De indeholder de mål, der skal arbejdes med i forhold til den enkelte aldersgruppe og indeholder alle de elementer, som dagtilbuddene skal arbejde med jfr. kravene i dagtilbudsloven. Målene i de overordnede lære og udviklingsplaner er tænkt som værende vejledende i forhold til planlægning af den pædagogiske praksis. Det vil sige, at indholdet og selve udarbejdelsen af detailplaner ligger hos det pædagogiske personale. Alle temaer og fokusområder skal indgå, og det er op til det enkelte dagtilbud selv at beslutte hvordan det skal gøres. Arbejdet skal dog understøtte værdierne i Strategi- og Arbejdsgrundlaget. Hvis der er et barn i den lille gruppe, som er i en udsat position og dermed har behov for særlig opmærksomhed og læring, udarbejdes der også en særlig detailplan for dette barn, men udførelsen sker sammen med den øvrige børnegruppe. Der er altså her to detailplaner, som skal spille sammen. Læreplanerne indeholder de 6 læreplanstemaer fra lovgivningen, som vi, i Næstved arbejder med som tema- og fokusområder. Tema er krop og bevægelse, kulturelle udtryk og natur/naturvidenskab. Fokus er sproget, det personlige og det sociale. Både tema og fokus vægtes i planlægningen med mål for begge områder. Tema (de mørkeblå) er det konkrete som kan stå alene, fokus(de tre i midten) arbejdes der med, samtidig med det tema der er i den pågældende plan, fordi det giver mening at arbejde med sproget, det personlige og det sociale, samtidig med at der er et tema som handler om noget konkret, som f.eks. smådyr i naturen. Med begrebet læring menes, at mennesket lærer kundskaber og færdigheder i form af viden og handling. Læringsprocessen indeholder også en erkendelse, der udvikler værdier, holdninger og følelser. Mens læringen (kundskaber og færdigheder) læres ved at se efter, få fortalt, få vist, prøve og øve sig, så er det anderledes med det, vi kalder erkendelse (værdier, Kvalitetsrapport

13 holdninger og følelser) de kan nemlig kun tilegnes, hvis man er en del af et fællesskab, som udviser og efterlever disse værdier, holdninger og følelser. Derfor arbejdes der med både lærings- og erkendelsesmål i detailplanerne. Der kan arbejdes med detailplaner på tre forskellige trin. Trin 1 hvor der fokuseres mest på arbejdet med at sætte mål og arbejde efter disse i praksis. Trin 2 der bygger ovenpå og hvor der arbejdes mere bevidst med bl.a. læringsmiljø, inklusion og for- efterundersøgelser. Modning + læring + (erkendelse) = udvikling Kundskaber Viden Færdigheder Kunnen Værdier, holdninger, følelser Erkendelse indre Måden vi gør det, vi gør Relationerne og kommunikationen Læring ydre Formel og uformel Det, vi gør med børnene og de rammer vi skaber for dem Trin 3, hvor der bygges oven på Trin 2 og bl.a. arbejdes systematisk med didaktiske overvejelser og hvor der er udarbejdet et særligt skema til hjælp til systematisk opsamling af dokumentation og evaluering. helikopterperspektiv og uddrage temaer, der kan debatteres i forhold til systematisk udvikling af praksis i institutionen. Dokumentation er det materiale der danner grundlag for den efterfølgende vurdering/evaluering. Dokumentation kan blandt andet være børnenes værker, billeder med målrettet fokus, video, observationer, matrix (afkrydsning), narrativer(fortællinger) og børneinterview. I Næstved har vi valgt ikke at lægge os fast på én bestemt evalueringsmetode, men at give institutionerne mulighed for at vælge forskellige metoder, der alle lægger sig op ad arbejds- og strategigrundlaget. Evalueringen foregår dels i et læringsperspektiv (formativ evaluering), hvor der reflekteres over egen praksis og forbedring af denne, dels i summarisk perspektiv, hvor der fokuseres på hvad børnene lærer. Sidstnævnte er den største udfordring inden for dagtilbudsområdet. Der udvikles fortsat på at finde og afprøve anvendelige metoder. Arbejdet med dokumentation og vurdering/evaluering. Ligesom arbejdet med detailplaner kan foregå på trin 1,2 og 3, så foregår dokumentation, refleksion og vurdering/evaluering også på tre niveauer. Trin 1 er kendetegnet ved at man reflekterer over hvad der er gået godt og hvad man kan gøre mere af næste gang. Trin 2 inddrager i højere grad faglige refleksioner i evalueringen, anvender for- og efterundersøgelse og følger direkte op på om lærings- og erkendelsesmål er opnået. Desuden reflekteres over hvordan man kan udvikle praksis, ved som voksen dels at kigge på egen praksis og dels reflektere over bl.a. egen måde at kommunikere på, samt materialevalg og indretningens betydning. Trin 3 indebærer derudover at teori beskrives og holdes op som argument for den måde man tænker og handler på, at børnemiljø og læringsstile er indtænkt, at der er tale om at kunne se på egen praksis i Kvalitetsrapport

14 4. Digitalisering på dagtilbudsområdet Digitalisering af pladsanvisningen Der er i de seneste år blevet stillet krav om, at borgeren skal kunne betjene sig selv digitalt, blandt andet ved opskrivning på venteliste til et dagtilbud. I Næstved Kommune har vi også valgt, at borger digitalt skal kunne takke ja eller nej til et tilbud om plads. Som følge af kravene om digitalisering har institutionerne siden sommeren 2012 brugt ProKap, som er en del af det institutionssystem, der bruges i Pladsanvisningen. Dagtilbuddene bruger ProKap til at følge udviklingen i børnenormering og venteliste ligesom det bruges til at følge udviklingen i den økonomi der tildeles/fratrækkes som følge af de konkrete børnetal. Siden starten af 2013 bruges ProKap også til at holde øje med, når der indog udmeldes børn. Platformen Børneintra synkroniserer automatisk med ProKap, når der indmeldes børn. Børneintra Siden 2009 har KL arbejdet for at støtte kommunerne i at nå det offentlige e2012-mål om fuld digital kommunikation. I e2012 målet var der bl.a. en målsætning om, at al relevant skriftlig kommunikation skal kunne foregå digitalt fra 2012, for at sikre en digital tilgang til information på alle tidspunkter af døgnet. Der er sat et minimumskrav for hvilke informationer hvert dagtilbud skal have på Børneintra. Kravene er: oplysning om dagtilbuddet, åbningstider, introduktion til dagtilbuddet med tekst og foto, oprettelse af børn forældre og personale og oprettelse af børnegrupper. Disse minimumskrav er selvfølgelig støttet op af introduktionskurser i samarbejde med KMD. dagtilbuddene har også fået mulighed for blandt andet at benytte sig af det tilkøbte komme gå modul, der digitalt administrerer hvor mange fremmødte børn der er i institutionen. Dette modul er der mange der har taget i brug. Administrationen i Center for Dagtilbud anvender ligeledes Børneintra, da vi, ad den vej, kan nå ud til den enkelte borger, med relevant information. Status på Børneintra og digitalisering af pladsanvisningen. Det være interessant at undersøge i forbindelse med næste kvalitetsrapport: 1) hvor mange anvender komme/gå moduler 2) forældretilfredshed i anvendelse af henholdsvis Børneintra og digital pladsanvisning I dag bliver dagtilbuddene mødt med ønsket om et højt informationsniveau fra brugerne. Et massivt ønske fra forældrene, samt et generelt ønske om mere information til den enkelte bruger af dagtilbuddet, afstedkom beslutningen om, at anskaffe et program, der kunne håndtere kommunens behov for et intra på dagtilbudsområdet. I første kvartal 2014 blev programmet Børneintra fra KMD implementeret i vores dagtilbud, og det er blevet godt modtaget af personalet og forældregruppen. Kvalitetsrapport

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Områdeinstitution: Børnehusene Langebjerg Institutionens navn og adresse: Langebjerg Klub, Langebjergvej 345, 3050 Humlebæk Dato: 9. december

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Vuggestuen Himmelblå

Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Rammer for tilsyn 2012 Vuggestuen Himmelblå Tilsyn 2012 Hvordan arbejder I med det politiske mål: Børn i fællesskaber? Refleksion over inklusionsbegrebet Hvad forstår i ved inklusion

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 213 Leder: Dorte Dam Jensen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 25.11.2011 Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll (pæd.konsulent) Deltagere

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Sprogpakken praksis der gør en forskel Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Hvad er sprogpakken? Sprogpakken er et initiativ iværksat

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset Bøgevej 7 9670 Løgstør Normeret børnetal

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Centrumpladsen 7, 1. sal tv. 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 19 Britt.lykke.ejby@svendborg.dk www.svendborg.dk December 2014 Sagsid:

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Læring og inklusion i dagtilbud

Læring og inklusion i dagtilbud Læring og inklusion i dagtilbud Norddjurs Kommune Skole- og dagtilbudsafdelingen Læring og inklusion i dagtilbud Oktober 2012, 3. udgave Skole- og dagtilbudsafdelingen, Norddjurs Kommune Billeder og illustrationer:

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

Roskilde Kommune Udvalg for Folkeskolereformen. 4. september 2014 Stig Broström Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet

Roskilde Kommune Udvalg for Folkeskolereformen. 4. september 2014 Stig Broström Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet En sammenhængende overgang og vellykket brobygning for fremtidens børn og unge i Roskilde Kommune i forhold til skift mellem dagtilbud, skole i lyset af skolereformen Roskilde Kommune Udvalg for Folkeskolereformen

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Daginstitution Stensballe Pædagogisk læreplan 2014 2016

Daginstitution Stensballe Pædagogisk læreplan 2014 2016 Daginstitution Stensballe Pædagogisk læreplan 2014 2016 Pædagogisk læreplan Side 1 Indledning: I Daginstitution Stensballe definerer vi os som Højkvalitetsdagtilbud, udfra en bevidsthed om, at forskningsresultater

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde:

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde: TilmeldingNNS Status Aktiv Dokument-id 014.38M.512 Afsluttet den Sagsnummer 003.21M.511 Sagsbehandler Morten Outzen Larsen Sagstitel Den kommunale Dagpleje - Org.nr. 37100, Ministeriets journalnr. 8261-0066

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Veddelev Børnehus Roskilde Nordøst

Veddelev Børnehus Roskilde Nordøst Veddelev Børnehus Roskilde Nordøst Pædagogisk udviklingsplan 2014-2016 Kontaktoplysninger Institution: Veddelev børnehus Roskilde Nordøst Telefon: 46314955 1 Mail: bhveddelev@roskilde.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Tilsynsrapport, Firkløveren, 2010

Tilsynsrapport, Firkløveren, 2010 Kapitel 1: Indledning... 2 Lovgivning og målsætning... 2 Faktuelle oplysninger... 2 Kapitel 2: Tilsynets helhedsindtryk... 3 Kapitel 3: Relationer... 3 Kapitel 4: Pædagogisk praksis... 4 Kapitel 5: Ledelse...

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 213 Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere