Måleprogram EU-støttet solvarme-lavenergi renoveringsprojekt på Østerbro. 1. INDLEDNING 2 2. KONKLUSION FJERNVARMEFORBRUG 6 4.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Måleprogram EU-støttet solvarme-lavenergi renoveringsprojekt på Østerbro. 1. INDLEDNING 2 2. KONKLUSION. 4 3. FJERNVARMEFORBRUG 6 4."

Transkript

1 Måleprogram EU-støttet solvarme-lavenergi renoveringsprojekt på Østerbro. 1. INDLEDNING 2 2. KONKLUSION FJERNVARMEFORBRUG 6 4. VARMT BRUGSVAND 7 5. ENERGISIGNATUR 9 6. SOLVARME VENTILATION MED VARMEGENVINDING SOLVÆG LUFTSKIFTE: TOTALØKONOMI REFERENCER 26 1

2 1. Indledning Der blev i 1990 opnået støtte fra EU's energidemonstrationsprogram - Thermie og fra Energistyrelsen, til gennmførelse af et energidemonstrationsprojekt i en ældre bolig karré på Østerbro i København. Ejendommen karré F, som er bygget i 1920, administreres af boligselskabet AAB afd. 23 og består af 76 lejligheder med ialt 9896 m². Figure 1.1.: Gadebillede fra Østerbrogade af ejendommen. Det er projektets formål, som led i en facade- og energirenovering, at reducere fjernvarmeforbruget og reducere kravet til fjernvarmenettes fremløbstemperatur, dvs. etablere lavtemperaturfjernvarme. For byområder, med gamle etagebebyggelser, vil det normalt være nødvendigt at øge radiatorernes størrelse betragteligt, hvis der skal opnås lavtemperaturfjernvarme. Det er også en udbredt holdning, at en begrænsning af energiforbruget ved hjælp af facadeisolering er meget vanskelig at foreslå af arkitektoniske hensyn, selvom der kun er ringe eller slet ingen isolering er i facaden. Det er ud fra denne problemstilling at EU-støtten er givet. Et af de vigtigste punkter er derfor, at designe en arkitektonisk attraktiv facadeløsning, som kan tilføre bygningen et selvstændigt udtryk, der kan accepteres, som et energibesparende alternativ til den murstensløsning der findes i dag. Projektet er gennemført i årene med en efterfølgende måleperiode hvor ejendommens CTS-anlæg er benyttet til indsamling af data. Denne rapporten omhandler en evaluering af projektet med hensyn til ejendommens fjernvarmeforbrug før og efter renoveringen. De opnåede besparelser sammenholdes i den forbindelse med beregningsforsætningerne. Der er gennemført detaljerede målinger af ventilationsanlægget med varmegenvinding. Ventilationen i den renoverede ejendom er sammenlignet med en tilsvarende ejendom, som ikke er renoveret. Lufttæthedsmålinger er foretaget i udvalgte lejligheder. Solvarmeanlæggets og solvæggens ydelse er målt og analyseret. Solvæggens egenskaber som energibesparende element er vurderet herunder forvarmning af udeluften i kombination med ventilation med varmegenvinding. 2

3 Rapporten her beskriver således de opnåede besparelser ved gennemførelsen af forskellige forbedringer. Hvis der ønskes yderligere information om de anvendte tekniske løsninger henvises til tidligere udarbejdede rapporter samt brochurer og videofilm, se referencelisten. Rapporten er udarbejdet af Teknikumingeniør: Jens H. Andersen Civilingeniør: Peder Vejsig Pedersen Civilingeniør: Ole Balslev-Olesen Cenergia Energy Consultants Sct. Jacobs Vej Ballerup Tlf.: December

4 2. Konklusion. Besparelsesmålsætningen for det EU-Thermie støttede solvarme lavenergi renoveringsprojekt på Østerbro (AAB afd. 23 karré F på hjørnet af Østerbrogade og Hjortøgade/Tåsingegade) var at opnå en reduktion af fjernvarmeforbruget på 50-60% i forhold til før renoveringen, således at det i praksis kunne påvises, at det var muligt at opnå en halvering af energiforbruget til varme og varmt vand i ældre etageejendomme, svarende til målsætningen i de officielle energispareplaner. Resultatet er blevet, at der er opnået en samlet besparelse på 51% af fjernvarmeforbruget til de 76 lejligheder der indgik i energispareprojektet. Dette er opnået ved en reduktion af opvarmningsforbruget med 54% og en nedsættelse af energiforbruget til varmt vand på 37,5% ved hjælp af tilskud fra et installeret solvarmeanlæg. Ialt er det årlige fjernvarmeforbrug til opvarmning og varmt vand til de 76 lejligheder ændret fra 1241 MWh til 607 MWh, svarende til et fjernvarmeforbrug på 61 kwh/m². Dette er et ekstremt lavt fjernvarmeforbrug, når der sammenlignes med erfaringstal fra VKO vedrørende fjernvarmeforbrug for denne type bygninger. Her har de 50% bedste et årsforbrug på 140 kwh/m² og de 25% bedste et årsforbrug på 102 kwh/m². I bygningen indgår også en række butikker og et opvarmet kælderområde, som det ikke lykkedes at foretage forbedringer for. Når disse medtages er besparelsen på fjernvarmeforbruget for den samlede boligblok på 41%, idet dette er ændret fra 1564 MWh til 930 MWh. Tidligt udførte beregninger inden projektet var færdiggjort viste, at man burde kunne spare helt op til 70% af fjernvarmeforbruget. Denne besparelsesmålsætning kunne dog ikke fastholdes, da man i realiseringsforløbet af hensyn til økonomien var nødt til at lave en række forringelser i forhold til det oprindelige oplæg. Solvarmeanlægget er mindre end først antaget. Der var forventet en årlig ydelse på 160 MWh, og der er opnået en ydelse på 88 MWh. Det skyldes alene et mindre solfangerareal end først antaget. Der er ikke foretaget forbedringer i butikker og kældre som først antaget. Luftskiftet er noget større end først antaget, dvs. en større infiltration som ikke udnytter genvindingsanlægget. Forbruget af varmt vand er noget større end forventet. Der er et stort vandspild på grund af lang ventetid på det varme vand, og vandbesparende foranstaltninger er kun indført i mindre omfang. Arealet af den transparente isolering er reduceret. Den transparente isolering skulle, udover den sydlige gavl, også have været på den øst og venstvendte gavl indvendig i gården. Vinduernes U-værdi er 1,24 W/m²K hvor det oprindelige mål var 0,9-1,0 W/m²K. Øget loftisolering og gulvisolering er ikke gennemført. I forbindelse med realiseringen af projektet lykkedes det at få etableret langt de fleste af de indgående energisparetiltag på tilfredsstillende vis. Men med hensyn til det renoverede varme- og varmtvandsanlæg har projektet fungeret mindre godt. Dette skyldes primært fejl i forbindelse med udførelsen fra VVS-firmaets side, og at det efterfølgende gik konkurs, inden fejlene nåede at blive rettet. 4

5 Projektering og tilsyn vedrørende denne del af projektet lå hos ingeniørfirmaet, som var ansvarlig for konstruktionerne og projektstyringen. Det havde nu, set i bakspejlet, nok været en fordel hvis dette istedet havde ligget hos Cenergia, som var samlet rådgiver for energiprojektet. Heldigvis lykkedes det dog Cenergia i 1996 af få en mindre bevilling fra Energistyrelsens midler vedrørende byøkologiske projekter (som vist desværre ikke findes mere) til opfølgning vedørende projektet, hvilket er grundlaget for nærværende rapport, som udgør slutrapport for dette projekt. Ud af disse midler er det blevet prioriteret at hjælpe boligforeningen AAB med at sikre en fornyet indregulering og forbedring af varmesystemet. Et arbejde som i praksis udføres af AAB i løbet af vinteren 1998, således at en forbedret lavtemperaturdrift af radiatoranlægget kan ske fremover. Som det påvises i rapporten burde også varmtvandssystemet forbedres, for at få sænket distributionstabene og vandforbruget, men det har der endnu ikke været midler til at sikre. 5

6 3. Fjernvarmeforbrug Det årlige aflæste fjernvarmeforbrug 1, dvs. opvarmning og basisforbrug incl. varmt vand, er gengivet i figur 3.1. Forbruget er baseret på aflæsninger og er korrigeret for normalåret. Renoveringen fandt sted i 1994, hvilket også fremgår af figuren, hvor der fra 1993 til 1995 kan konstateres et markant fald i forbruget. I årene før renoveringen var fjernvarmeforbruget 158 kwh/m² (gennemsnit for årene ) og efter renoveringen 94 kwh/m² (gennemsnit for årene ). Det giver en samlet årlig besparelse på 41%. Korrigeret fjernvarmeforbrug kwh/m² gen 25% 75% Figur 3.1. Årlige aflæste fjernvarmeforbrug 1 i årene 1990 til De sidste 3 søjler viser gennemsnitsforbrug for tilsvarende ejendomme jf. VKO-rapport - Info-nr-39. Sammenlignes forbruget i ejendommen med tilsvarende VKO-registreringer ses, at forbruget er mindre end gennemsnitet for de 25% mindst forbrugende ejendomme (102 kwh/m²). Det skal her bemærkes, at det opvarmede boligareal er 9896 m² svarende til en gennemsnitslejlig på 130 m², dvs. det er relativt store lejligheder. Dette areal er brugt i ovenstående opgørelse til at finde forbruget pr. kvm opvarmet boligareal. Da en del af kælderen er opvarmet, er det samlede opvarmede areal noget større, dvs m². Hvis forbruget ses i forhold til dette areal fås et forbrug på 84,2 kwh/m². Der er således opnået en tydelig reduktion i fjernvarmeforbruget gennem de forbedringer der er gennemført og forbruget ligger i dag under hvad der kan forventes i nye ejendomme som opføres efter den gældende standard. 1 omfatter hele ejendommen med 76 lejligheder, butikker samt delvist opvarmet kælder. 6

7 Den samlede årlige besparelse er 633 MWh. Den variable fjernvarmeudgift er pr. 1 oktober 1998: 394,76 kr/mwh inkl. moms, og det giver en besparelse i fjernvarmeforbruget for ejendommen på kr om året. 4. Varmt brugsvand Aflæst månedsforbrug af varmt vand er vist i figur 4.1. Det gennemsnitlige forbrug af varmt vand er målt til 0.28 m³/m². Nøgletal for vandforbrug (koldt incl. varmt vand) i etageboliger er 1,1 m³/m² jf. VKO-rapport info nr. 39. Det samlede vandforbrug i ejendommen er ikke målt i denne undersøgelse, men antages et standardforbrug 1,1 m³/m², udgør det varme vand således 25% af det samlede vandforbrug. Med 76 lejligheder giver det et dagligt forbrug af vamt vand på ca. 8m³, som om sommeren falder til omkring 6 m³, se figur 4.1. Forbrug af varmt vand m³/dag apr-95 maj-95 jun-95 jul-95 aug-95 sep-95 okt-95 nov-95 dec-95 jan-96 feb-96 mar-96 Figur 4.1.: Aflæst varmtvandsforbrug - CTS-aflæsninger. Det registrerede forbrug på 0.28 m³/m³ svarer til et dagligt forbrug på 100 liter pr. bolig. Der blev oprindeligt antaget et forbrug af varmt på 80 liter pr. bolig før renoveringen med en forventning om en besparelse 25%, dvs. til et forbrug på 60 liter pr. lejlighed. Der blev dog aldrig foretaget nogen registrering af vandforbruget før renoveringen. I forhold til før renoveringen er der blevet installeret nye vandbesparende armaturer i alle lejligheder, hvilket burde nedsætte det samlede vandforbrug. Det tyder dog ikke på, at forbruget af varmt vand er blevet reduceret i praksis, og dette skyldes uden tvivl at cirkulationssystemet for varmt vand ikke fungerer tilfredsstillende. Problemet er her, at der er lang ventetid. Det betyder, at der tappes en del halvvarmt varmt inden temperaturen er tilstrækkelig varm, og det giver et stort vandspild. Cirkulationsledningen 7

8 sikrer således ikke varmt vand ved lejlighederne, og det skyldes blandt andet forkert indstilling af cirkonventiler. Det registrerede varmeforbruget i sommerperioden fra d. 6 juli 95 til 24 juli 95 er vist i figur 4.2. I denne periode er der lukket for varmen til rumopvarmning, så varmen går alene til opvarmning af det varme brugsvand og til tabet i cirkulationsledningen. I figuren er varmeforbruget vist som fjernvarmeforbruget og suppleringsvarmen fra solvarmeanlægget. Det gennemsnitlige forbrug for perioden er 568 kwh/dag. Antages et forbrug af varmt vand på 6 m³/dag (sommerforbruget i figur 4.1) kan nettoforbruget beregnes: Q = / 3600 = 280kWh / dag Forskellen mellem det samlede varmeforbrug (568kWh/dag) og nettoforbruget (280kWh/dag), beregnet efter ovenstående, giver tabet i beholder og cirkulationsledning. Der kan således konstateres et tab på 288 kwh/dag svarende til 50% af det samlede forbrug. Tabet svarer også til et årligt tab på 10,6 kwh/m². I energistyringshåndbogen oplyses, at tabet fra et brugsvandsanlæg med central produktion udgør 17 kwh/m², hvis isoleringstilstanden er god, dvs. det målte tab er mindre end hvad der kunne forventes. En del af forklaringen til det lave tab er, som nævnt ovenfor, at cirkulationen ikke har fungeret. Temperaturen i cirkulationsledningen er ikke tilstrækkelig høj med det resultat at ventetiden er lang og varmetabet lille. 800 Sommerforbrug Sol FjV 700 Gennemsnit: 568 kwh/dag kwh/dag jul jul jul jul jul jul jul jul jul jul jul jul jul jul jul jul jul jul jul-95 Figur 4.2.: Samlet varmeforbrug til det varme brugsvand, dvs. fjernvarme og solvarme, i en sommerperiode uden rumopvarmning. Det årlige varmeforbrug til varmtvandsforbruget kan nu beregnes ved at antage et konstant tab over året på 288 kwh/dag og et nettoforbrug beregnet efter ovenstående ligning og med det aktuelle forbrug i figur 4.1. Det giver et samlet årligt forbrug på 235 MWh til det varme brugsvand og tab fra installationen. Der var antaget et varmeforbrug til det varme brugsvand på 203 MWh med en forventning om et reduceret forbrug på 137 MWh. Den manglende besparelse kan sikres ved en optimering af cirkulationsledningen. 8

9 5. Energisignatur I CTS-anlægget er der opsamlet dagsværdier for fjernvarmeforbruget og udelufttemperaturen. Sammenhængen mellem fjernvarmeforbruget og udelufttemperaturen er vist som energisignatur i figur 5.1 og 5.2 for henholdsvis 1995 og Hældning på linien viser den del af bygningens varmetab som afhænger af udetemperaturen, dvs. transmissionstabet og ventilationstabet uden transmissionstab til jord. Det dimensionerende varmetab er beregnet til 301 kw, hvoraf 26 kw går til kælderen. Det aflæste varmetab fra energisignaturen er 351 kw og det tilsvarende dimensionerende varmetab er 275 kw. Det tyder på, at det dimensionerende varmetab er for lille hvilket svarer godt til, at der efter renoveringen har været vanskeligt at forsyne lejlighederne med tilstrækkelig varme i kolde perioder. Det har således været nødvendigt at hæve fremløbstemperaturen for at få tilstrækkeligt med varme ud til boligerne. Energisignaturen for 1995 og 1996 viser stort set samme forbrug. Der kan konstateres en relativ stor spredning, som skyldes solvarmeanlægget, vindens betydning for varmeforbruget og styringen af varmeforsyningen. Spredningen er mindre i 1996 i forhold til 1995, og det kan forklares ved, at der er gjort en ekstra indsats for at indregulere varmeanlægget, dvs. en forbedret styring der netop sikrer et fjernvarmeforbrug som svarer til det øjeblikkelige behov i lejlighederne Energisignatur kwh/dag y = x R 2 = Udetemperatur Figur 5.1. Energisignatur for 1995 optegnet med målte dagsværdier. Der er kun medtaget værdier fra varmesæsonen. Hældning, energisignatur kwh/dag/ C Varmetab, målt 11 kw/ C Varmetab (dt=32 C), målt 351 kw Dimensionerende varmetab, beregnet heraf kælder kw kw Specifikke varmetab, beregnet 30,4 W/m² 9

10 8000 Energisignatur kwh/dag y = x R 2 = Udetemperatur Figur.5.2: Energisignatur for 1996 optegnet med målte dagsværdier. Der er kun medtaget værdier fra varmesæsonen. Hældning, energisignatur kwh/dag/ C Varmetab, målt 11.2 kw/ C Varmetab (dt=32 C), målt 357 kw Dimensionerende varmetab, beregnet heraf kælder kw kw Specifikke varmetab, beregnet 30,4 W/m² I tabel 5.1 er de aflæste forbrug fra CTS-anlægget vist måned for måned for I visse perioder mangler der data bl.a. på grund af svigt i teletransporten af data fra bebyggelsen til Cenergia. I tabellen er vist korrigeret data for fjernvarmeforbruget. De korrigerede data er fremkommet ved at benytte referenceåret for vejrdata og den målte sammenhæng mellem udetemperatur og fjernvarmeforbrug som er vist ved energisignaturen figur 5.1 og 5.2. Solvarmeanlæggets ydelse er ikke korrigeret. Det korrigerede fjernvarmeforbrug for 1995 og 1996 er henholdsvis 1116 MWh og 1143 MWh. I tabellen er også angivet den korrigerede ydelse for solvarmeanlæggene jf. metode beskrevet i afnit 6. Solvarme. 10

11 Table 6.1. CTS-aflæsninger FjV FjV,kor SOL SOL,kor I Temp MWh KWh kwh KWh/m² C jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec FjV FjV,kor SOL SOL,kor I Temp KWh KWh kwh KWh/m² C jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec FjV FjV,kor SOL SOL,kor I Temp FjV FjV,kor SOL MWh MWh KWh jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Aflæst fjernvarmeforbrug CTS-anlæg Korrigeret fjernvarmeforbrug Aflæst solvarme til lager Korrigeret solvarme efter normalåret Målt solindfald på vandret Målt udetemperatur 11

12 Varme til rumopvarmning i lejlighederne er målt med særskilt måler. Målingerne er vist i figur 5.3. som energisignatur Energisignatur kwh/dag y = x Udetemperatur Figur 5.3: Aflæst energisignatur for rumvarmeforbruget i lejlighederne i Hældning, energisignatur kwh/dag/ C Varmetab, målt 7.8 kw/ C Varmetab (dt=32 C), målt kw Dimensionerende varmetab, beregnet 236 kw Det temperaturafhængige varmeforbrug aflæses som hældningen på linien. Der kan således udledes et varmetab på 249,6 kw hvor det tilsvarende dimensionerende varmetab er 236 kw. I tabel 5.2 er vist det aflæste fjernvarmeforbrug sammen med rumvarmeforbruget i lejlighederne både de aktuelle aflæsninger og de tilsvarende korrigerede forbrug for normalåret. Lejlighederne har således et årligt forbrug på 646,4 MWh ud af et samlet fjernvarmeforbrug på 1116,3 MWh eller ca. 58%. Det resterende forbrug på 470 MWh går derfor til det varme brugsvand og til opvarmning af kælder og butikker samt varmetab i distributionen. Varmeforbruget til opvarmning af det varme brugsvand inkl. tab i cirkulation er fundet til 235 MWh ( se afsnit 4.Varmt brugsvand), hvor det kan forventes, at solvarmen dækker 88 MWh. For 1995 kan der opstilles følgende balance: Rumvarme lejligheder 646 MWh Varmt brugsvand (235MWh-88MWh) 147 MWh Kælder og butikker 323 MWh Sum, svarende til fjernvarmeforbrug (tabel 5.2) 1116 MWh Solvarme (tabel 5.2) 88 MWh 12

13 Table 5.2. Aflæst og korrigeret varmeforbrug i 1995, registreret i CTS-anlægget FjV FjV,kor Lejl Lejl,kor SOL SOL,kor I Temp MWh MWh MWh MWh KWh kwh KWh/m² C jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec FjV FjV,kor Lejl. Lejl,kor SOL SOL,kor I Temp. Aflæst fjernvarmeforbrug Korrigeret fjernvarmeforbrug Målt varmeforbrug til lejlighederne Korrigeret varmeforbrug til lejlighederne, normalåret Målt solvarme tilført lager Korrigeret solvarme tilført lager, normalåret Målt solindfald Målt udelufttemperatur. Fordelingen af varmeforbruget er vist grafisk i figur 5.4. For 1995 svarer fordelingen til tabel 5.2. I er der antaget et forbrug på 94 kwh/m² svarende til figur 3.1 og solvarme, brugsvand og butikker + kælder er uændret fra I er der taget udgangspunkt i et forbrug på 158 kwh/m² ( figur 3.1) og en fordeling af brugsvand og butikker + kælder svarende Det ses af figur 5.4 at det årlige varmeforbrug i lejlighederne er reduceret fra 1006 MWh og til 460 MWh (46 kwh/m², år). Samtidigt påregnes fjernvarmeforbruget til varmt vand nedsat fra 235 MWh og til 147 MWh (15 kwh/m², år) på grund af bidrag fra solvarmeanlægget, svarende til en reduktion på 37,5%. Ialt er det årlige fjernvarmeforbrug til opvarmning og varmt vand ændret fra 1241 MWh ( ) og til 607 MWh ( ), svarende til 61 kwh/m², år i fjernvarmeforbrug til lejlighederne. Dette er ekstremt lavt i forhold til erfaringstal fra VKO vedrørende fjernvarmeforbrug for denne type bygninger. 50% har et gennemsnitligt årsforbrug på 140 kwh/m² og de 25% bedste har et gennemsnitligt årsforbrug på 102 kwh/m². Den samlede reduktion i fjernvarmeforbruget til lejlighederne fra 1241 MWh og til 607 MWh svarer til en 51% reduktion i fjernvarmeforbruget. Altså et pænt resultat set i forhold til målet om en reduktion i fjernvarmeforbruget på 50-60% i forhold til normalt. 13

14 solvarme brugsvand butikker+kælder lejl MWh Figur 5.4. Fordelingen af fjernvarmeforbruget i ejendommen før og efter renoveringen baseret på målinger (tallene i figuren er i MWh/år). De gennemførte forbedringer har primært haft betydning for varmeforbruget i boligerne. Af figur 5.4 fremgår det, at varmeforbruget i lejlighederne er faldet 54% fra årene til årene Det er en markant forbedring som skyldes: Udvendig facadeisolering i gården. Udskiftning af vinduer til super lavenergi vinduer. Ventilation med varmegenvinding i alle lejligheder. Transparent solvæg. 14

15 6. Solvarme Der er installeret solvarme som supplerende varmekilde til det varme brugsvand. Der er monteret 240 m² solfanger på taget, hvilket giver 3.2 m² pr. lejlighed og en solvarmelagertank på 7 m³ i kælderen. Solfangeren er tagintegreret (se figur 6.1) hvor tagsten er fjernet og der er lagt et fast undertag med tagpap. Herpå er der lagt isolering absorber og yderst et glasdæklag. Figur 6.1.: Foto af tagintegreret solfanger under opbygningen, fabrikat Batec s/s. Solvarmeanlæggets ydelse er målt, som den energi som tilføres lagertanken fra solfangeren. Målingerne af solfangerens ydelse er vist i figur 6.1 hvor månedlige ydelser er vist som funktion af månedlig solindfald. Der er fundet følgende sammenhæng mellem ydelse og solindfald: Qsol = * I kwh/m²/måned hvor Qsol = måned ydelse fra solindfald, kwh/m²/måned. I = solindfald på vandret, kwh/m²/måned. 15

16 Solvarmeanlæggets virkningsgrad kwh/m2/måned y = x MWh/m²/måned Figur 6.1: Månedlig sammenhæng mellem solindfald og solvarmeanlæggets ydelse. Figur 6.1 giver forholdet mellem solfangerens ydelse og solindfaldet. Benyttes dette forhold sammen med refernceårets vejrdata kan ydelsen beregnes svarende til normalåret. Det giver en årlig ydelse på 88 MWh og med et solfangerareal på 240 m² svarer det til 366 kwh/m². Solfangeren er placeret i gården på tre tagflader med hver sin orientering, øst, vest og syd. Det har tilsyneladende ikke haft indflydelse på ydelsen, hvor en ydelse på 366 kwh/m² må siges at være tilfredsstillende, og anlægget tilhører klassen af bedre solvarmeanlæg. Der var oprindeligt påregnet en årlig ydelse på 160 MWh, men det var også med et tilsvarende større solfangerareal. 16

17 7. Ventilation med varmegenvinding Der er etableret ventilation med varmegenvinding i alle lejligheder (se figur 7.1).. Figur 7.1.: Ventilationsanlæg med modstrøms varmegenvinding er installeret i gang over nedhængt loft, fab. TemoVex. Et enkelt anlæg er målt ved temperaturen før og efter aggregatet. Der er gennemført 2 serier af målinger, hvor den første viste en meget lav virkningsgrad, som skyldes et tilstoppet udsugningsfilter. Filtrene blev så skiftet, og målingen gentaget, og disse målinger er gengivet i figur 7.2 med et væsentligt bedre resultat. 17

18 30 25 Afkøling T2: udsugning 20 T4:Tilført luft Temp. 15 T3:afkast 10 5 Opvarmning T1:udeluft feb96-4.mar96 Figur 7.2.: Temperaturen før og efter genvindingsaggregat. Ventilationsaggregatets temperaturvirkningsgrad kan findes af følgende formel. Med målingerne fra figur 7.2 fås en gennemsnitlig virkningsgrad på 82%. C η = ( T T ) friskluft 4 1 = 82% C ( T T ) min 2 1 Der kan således konstateres en høj virkningsgrad svarende til fabriksoplysninger. Energibesparelsen ved at anvende varmegenvind svarer derfor til forventningerne. Det gælder dog kun hvis filtrene er rene, og det samlede luftskifte ikke er større end nødvendigt. 18

19 8. Solvæg I gården er der på den sydlige facade monteret en solvæg. Solvæggen dækker kun en del af facaden svarende til den del som er mest solbeskinnet. På fotoet herunder kan skyggen svagt ses til venstre, hvor den følger fint grænsen mellem solvæggen og den almindelige mur. Solvæggen består yderst af et glasdæklag og herefter et lag med transparent isolering og en luftspalte mellem den transparente isolering og muren. Muren er en massiv mustensmur med varierende tykkelse fra 600 øverst til 350mm nederst. Det samlede areal af solvæggen er 178m². Figur 8.1.: Foto af solvæg og med solfanger på tag. Solvæggen absorberer solindstrålingen og opvarmer den bagvedliggende mur og nedsætter dermed transmissionstabet. Derudover forvarmes ventilationsluften ved at friskluften suges ind gennem solvæggen forneden og passerer mellem den transparente isolering og muren op til et friskluftindtag til en bolig. Herfra går luften videre til et genvindingsaggregat i boligen. Ialt 12 lejligheder får forvarmet friskluften i solvæggen, således at der er ca. 15 m² solvæg for hver af disse lejligheder. Om sommeren, på solrige dage, er der risiko for overophedning. Derfor er der monteret et spjæld, som kan regulere indblæsningstemperaturen til boligen ved at blande luft fra solvæggen med uopvarmet friskluft, se figur

20 Figur 8.2.: Principdiagram af genvindingsanlæg med forvarmning af friskluften i solvæggen. Målepunkterne er vist ved punkterne 1-4. Foruden disse temperaturer er udeluften, solindfaldet på vandret og indblæsningsluften målt via CTS anlægget. I tabel 8.1 er dagsmiddelværdier af temperaturer før og efter genvindingsaggregat, udetemperaturen og solindfaldet samt en beregnet energi svarende til forvarmningen af udeluften inden genvindingsaggregatet. Energitilskud fra solvæggen er fundet ved: dq = V * Cp* ρ*( T1 Ta)* 24 / 3600 dq = *( T1 Ta) * 24 [kwh/dag] (1) Hvor V = friskluftskifte, 126 m³ pr. time T1= temperaturen af udeluft før genvinder Ta= udetemperaturen 20

21 Tabel 1.: Dagsværdier af målinger. Ta: omgivelsernes temperatur ( C), I: globalstråling på vandret (Wh/m²), dq: forvarmning af udeluft (kwh/dag). T1 T2 T3 T4 Ta I dq Ved hjælp af lineær regression er det muligt at finde sammenhængen mellem opvarmningen af udeluft som funktion af udetemperaturen og solindfaldet. Der er fundet følgende sammenhæng: hvor dq = * Ta * I Ta: gennemsnitlige udelufttemperatur pr. dag I: solindfald på vandret pr. dag, W/m²/dag Korrelationen mellem målte og beregnede værdier er vist i nedenstående figur

22 Beregnet Målt Figur 8.3. korrelation mellem målte og beregnede værdier for forvarmningen af udeluften i solvæggen. Forvarmningen skyldes dels tilskuddet fra solen og dels en genindvinding af væggens transmissionstab. Det temperaturafhængige led i ovenstående ligning svarer til den del af varmetabet gennem muren, som genanvendes ved opvarmning af udeluften. Med stigende udetemperatur falder opvarmningen af udeluften. Det sidste led i ligningen giver bidraget fra solen som stiger ved øget solindfald. Beregnes den samlede årlige forvarmning af udeluften ved at bruge ovenstående formel og referenceåret for vejrdat fås en årlig ydelse på 2500 kwh/lejlighed. Det er ikke hele denne varmemængde som kan udnyttes. Fratrækkes 3 sommermåneder fås en forvarmning af udeluften på 1900 kwh pr. lejlighed. Det samlede solvægsareal er 178 m² som deles af 12 lejligheder. Det giver en ydelse pr. kvm. solvæg på 128 kwh/m² hvoraf det direkte bidrag fra solen er en tredjedel eller ca. 42 kwh/m². Udeluftens forvarmning sker ved hjælp af solvarme og ved at genvinde vametabet gennem muren. Figur 8.4 viser bidraget fra hver sin del. Solens bidrag optræder primært om foråret og om sommeren og genvundne varmetab især om vinteren. Det aktuelle anlæg har foruden forvarmningen også varmegenvinding, dvs. der er 3 forhold som medvirker til forvarmning af udeluften. Ud fra målingerne er der udledt følgende størrelser for de 3 forskellige bidrag (der er ikke medtaget 3 sommermåneder): Ventilation med varmegenvinding 14.6 kwh/m² Genvinding af varmetab 9.8 kwh/m² Solvarme 4.8 kwh/m² Bidraget fra solvæggen og fra ventilationsanlægget med varmegenvinding er altså her af samme størrelsesorden - 14,6 kwh/m² eller 1900 kwh/lejlighed om året. 22

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Varmt brugsvand. Måling af forbrug og varmetab fra cirkulationsledninger.

Varmt brugsvand. Måling af forbrug og varmetab fra cirkulationsledninger. EFP 05, J.nr. 33031-0055: Energi-effektiv produktion og fordeling af varmt brugsvand i bygninger, set i lyset af EU s bygningsdirektiv og kommende nationale krav til bygningers energiforbrug. Varmt brugsvand.

Læs mere

Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata

Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata Elsa Andersen Simon Furbo Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-09 (DK) December 2010 1 Forord I nærværende

Læs mere

SOLTAG CO2 neutrale tagboliger

SOLTAG CO2 neutrale tagboliger Peder Vejsig Pedersen Direktør, Civ.ing. Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Danmark Tlf.: +45 44 66 00 99, fax: +45 44 66 01 36, e-mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. Præsentation

Læs mere

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller.

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken boligbyggeriet i Herning består af i alt 72 boliger, som

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21 , PLAN klinker indblæsning udsugning ventilationsanlæg nedhængt loft FORSLAG TIL VENTILATION EKSISTERENDE FORHOLD 9,6 m 2 19,6 m 2 7,0 m 2 4,1 m 2 12,3 m 2 11,9 m 2 7,8 m 2 12,4 m 2 Plan mål 1:50 GÅRDHAVE-FACADER

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

BBR-nr.: 580-008835 Energimærkning nr.: 100110677 Gyldigt 5 år fra: 09-02-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-008835 Energimærkning nr.: 100110677 Gyldigt 5 år fra: 09-02-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillevang 15 Postnr./by: 6230 Rødekro BBR-nr.: 580-008835 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme

Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme vand og el Marts Normalår Graddag Aflæste forbrug + Besparelse Summeret Aflæste forbrug måned Budget Korr.budget Forbrug pr. VKO- - Merforbrug Korr.budg.

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Der er 9 lokale Energitjenester

Der er 9 lokale Energitjenester Der er 9 lokale Energitjenester 70 333 777 Energitjenesten Nordjylland Energitjenesten Midt- Østjylland Energitjenesten Vestjylland Energitjenesten Samsø Energitjenesten København Energitjenesten Fyn og

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østergade 27A 4050 Skibby Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2015 Til den 6. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egilsgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-112497 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kallemosen 22 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-022566 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lave temperaturer i eksisterende fjernvarmeforsyning

Lave temperaturer i eksisterende fjernvarmeforsyning Dansk Fjernvarme, 9. og 10. december 2014 Lave temperaturer i eksisterende fjernvarmeforsyning Flemming Hammer, Energiplanlægning og fjernvarme 1 Aktuel viden, udfordringer og perspektiver "Etablering

Læs mere

Målinger og analyser, D26

Målinger og analyser, D26 Målinger og analyser, D26 Jesper Simonsen, 1. jan. 2014 Projektet skal følge op på erfaringerne med energirenoveringsprojektet ved en række målinger (2014-2015) der kan give andre beboere og offentligheden

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Koncepter for hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger fra midten af 1900-tallet.

Koncepter for hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger fra midten af 1900-tallet. Koncepter for hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger fra midten af 1900-tallet. Et projekt under Den Almene Forsøgspulje under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Arkitektur

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011 Nye energikrav Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 11 Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi AALBORG UNIVERSITET Indlæggets indhold Krav 10 og 15 (kort) Nødvendige tiltag

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark skøbing Fjernvarme Beskrivelse skøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel på 1.600 kw, samt et solfangeranlæg på ca. 4.900 m 2 leveret af ARCON Solvarme. Ved etableringen af solvarmeanlægget

Læs mere

Solvarme i forbindelse med bygninger

Solvarme i forbindelse med bygninger Solvarme i forbindelse med bygninger Registrering og beregning Ivan Katic, SolenergiCentret Ivan.Katic@Teknologisk.dk tel. 7220 2482 1 Ivan Katic Januar 2007 Hvad kan solenergi-anlæg? Brugsvand Ventilation

Læs mere

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingerslevsgade 108 Postnr./by: 1705 København V BBR-nr.: 101-262502 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Søndergade 37 Postnr./by: 9480 Løkken BBR-nr.: 860-029525-001 Energikonsulent: Brian Demuth Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kongensgade 1 Postnr./by: 6070 Christiansfeld BBR-nr.: 621-259743 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9314 kwh Elvarme, -48 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9314 kwh Elvarme, -48 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåsevig 29 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005138 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Besparelsesforslag. Adresse: Prinsesse Charlottes Gade 27

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Besparelsesforslag. Adresse: Prinsesse Charlottes Gade 27 SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Prinsesse Charlottes Gade 27 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2200 København N BBR-nr.: 101-441431 Energikonsulent: Ole Søndergaard Programversion:

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme

Lavtemperaturfjernvarme Lavtemperaturfjernvarme Om Lavtemperaturfjernvarme Hvorfor Lavtemperaturfjernvarme før klimaskærm Løsningen Resultater Målinger og test Kontakter Et forsøg i SFO Højkær i Brøndby Kommune har vist, hvordan

Læs mere

Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13

Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13 Notat BILAG 2 Fremtidens Parcelhuse - Energierne Jesper Kragh 27. aug. Journal nr. 731-51 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Energierne Energimærkning af bygninger sker ved en af energiet til varme og varmt brugsvand

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Bedre solcelleøkonomi med multifunktionel klimaskærm

Bedre solcelleøkonomi med multifunktionel klimaskærm 503 Bedre solcelleøkonomi med multifunktionel klimaskærm Danmarks første forsøgsprojekt med facademonterede solceller viser, at der er gode muligheder for at opnå en samlet forbedring af solcellers økonomi

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 35 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-000443 Energikonsulent: Stine Jacobsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12740 kwh Fjernvarme 66 kwh Elvarme, -833 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12740 kwh Fjernvarme 66 kwh Elvarme, -833 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gråbrødre Kirke Str. 3 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-036259 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Tværvej 3 D 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033461 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: SIDE 1 AF 8 Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-083714-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi Få mere varme ud af fjernvarmen God afkøling gavner både miljø og økonomi U d n y t v a r m e n d e t b e t a l e r s i g Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen Fjernvarmen er et fælles

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri

Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri Forsyningsselskab og varmeleverandør Varmefordelingsmålere og varmeenergimålere Korrektion for udsat beliggenhed

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -70 kwh el 450,0 m³ naturgas. -67 kwh el 477,3 m³ naturgas. -61 kwh el 618,2 m³ naturgas

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -70 kwh el 450,0 m³ naturgas. -67 kwh el 477,3 m³ naturgas. -61 kwh el 618,2 m³ naturgas SIDE 1 AF 28 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Slotshaven 3 A 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-012401-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hyldebjerg 77 Postnr./by: 4330 Hvalsø BBR-nr.: 350-008239 Energikonsulent: Robert Grünberger Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Klostergårdsvej 5A 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009882 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534930 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug,

Læs mere

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst 3 Eksempler o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst Ved Claus Poulsen, seniorkonsulent, AL2bolig Energirenovering af klimaskærm i Langkærparken Formål:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Skovvejen 2 3450 Allerød Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. maj 2015 Til den 11. maj 2025. Energimærkningsnummer 311112094

Læs mere

Komforthusene Udvikling af passivhuskonceptet i en dansk kontekst

Komforthusene Udvikling af passivhuskonceptet i en dansk kontekst Komforthusene Udvikling af passivhuskonceptet i en dansk kontekst Passivhus Norden konference, 7. oktober 2010 Tine S. Larsen Lektor, PhD Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet tsl@civil.aau.dk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karenvej 7 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-061040 Energikonsulent: Marie-Louise Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sennelsgade 6 8900 Randers 730-017226-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Bygningers Kyoto pyramide: Passive

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 MWh Fjernvarme, 382 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 MWh Fjernvarme, 382 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stadion Alle 10 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-018470 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Lorentzgade 5 8900 Randers 730-014462-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baunehøjvænge 5 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001742 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bobakken 1 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-056201 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Kursus i energiregler og energiberegninger

Kursus i energiregler og energiberegninger Kursus i energiregler og energiberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten Faktaark Dagens program 9.30 velkomst 10.00 energireglerne i bygningsreglementet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Solvarme 2: Danske solvarmeanlæg til rumopvarmning - er det den rigtige type anlæg?

Solvarme 2: Danske solvarmeanlæg til rumopvarmning - er det den rigtige type anlæg? Solvarme 2: Danske solvarmeanlæg til rumopvarmning - er det den rigtige type anlæg? I Danmark er der en udbredt praksis for at solvarmeanlæg til rumopvarmning udføres efter et princip, som f.eks. ikke

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Øsby Stadionvej 103 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014002 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bærhaven 4 2500 Valby Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. november 2012 Til den 5. november 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal.

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal. SIDE 1 AF 6 Adresse: Kranvejen 37 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-001 Energikonsulent: Jes Bøgelund Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9.4 MWh Fjernvarme. 668 MWh fjernvarme. 73 MWh. Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9.4 MWh Fjernvarme. 668 MWh fjernvarme. 73 MWh. Fjernvarme SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Njalsgade 20 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-392708 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Prissætning og rentabilitet af besparelsesforslag

Prissætning og rentabilitet af besparelsesforslag og rentabilitet af besparelsesforslag Indhold: INTRODUKTION GENNEMGANG AF VÆRKTØJ ENERGIRAMMEN PRISSÆTNING RENTABILITET ØVELSER. Ole Balslev-Olesen Cenergia obo@cenergia.dk Introduktion En energirenovering

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngaardsholmsvej 57E 9000 Aalborg 851-282351-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rymarksvej 23 Postnr./by: 2900 Hellerup BBR-nr.: 101-004715-002 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere