Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger"

Transkript

1 Nr. 8 - oktober årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

2 Indhold nr Jubilarstævne og forældredag ved Gardehusarregimentet...3 Gardehusarregimentets årlige Idrætsdag...4 Nyhedsbrev fra Irak...6 Sommerarrangement for kredsen Mars og Merkur...7 Uge 36 ved DANBN i Kosovo...8 Tre skytter til stævne i Rendsburg...10 Flere tilbud med ny værnepligt...12 Forsidebilled: Kaptajn N.C.E. Molter og premierløjtnant P. Serup fra 4/I/GHR på ergometercyklen, som var en del af CH/NK konkurrencen. Gardehusaren udgives af Gar de hu sar re gi mentet i samarbejde med Sjællandske Liv re gi ments Soldaterforening og Danske Gar de hu sar forenin ger, hvis pro tek tor er: Hans Kongelige Højhed Kronprinsen. Bladet fordeles til alt tjenst gø ren de personel ved Gar de hu sar re gi men tet og ud sen des til alle med lem mer af Sjæl land ske Liv re gi ments Sol da - ter for ening og Gar de hu sar for enin ger ne i ind- og ud land samt per so nel i international tjeneste. Værnepligt på en ny måde...13 Forsvarets mesterskaber i Sejlsport...15 Navnenyt...16 Danske Gardehusarforeninger...18 Sjællandske Livregiment...23 Redaktion: Major K.A. Vennike, ansvarshavende redaktør Oberstløjtnant Knud Skafte, redaktør Oversergent Janne U. Ramsing, redaktør Bladudvalg Knud Rasmussen Knud Skafte. tlf Freddy Rasmussen Henning Madsen Helmer Christensen Per Küster Major K.A. Vennike Seniorsergent Marianne Beske Oversergent Janne U. Ramsing Assistent Vivi Hansen Redaktionens adresser Lokalstof: LESEK/INFOELM/GHR, 4200 Slagelse Tlf , lokal 7911 Fax: Redaktionens meninger må ikke ta ges som udtryk for regimentets offi cielle standpunkter. Ligesom re dak ti o nen ikke be hø ver at dele den op fat tel se, for fat te re af de for skel li ge ar tik ler giver ud tryk for. Trykt oplag: 5000 Repro & tryk: Slagelsetryk A/S Bladet udkommer 10 gange årligt Annoncetegning: Slagelsetryk A/S, Rosengade 7C, 4200 Slagelse Telefon Fax mail: Søgningen var stor ved feltration boden. Mange forældre og søskende skulle smage hvad deres søn/datter levede af på øvelser Se side 3 Kredsen Mars og Merkur var samlet den 7. september på Antvorskov Kaserne Se side 7 Det er et smukt syn når alle de andre Nordiske Folkebåde ligger bagved Hesteskadronens aktiviteter 3. oktober Hestens værn Antvorskov kaserne 8. oktober Kulturnat København Stof til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 30. oktober 2004.

3 Af: Chefsergent Leif Lund, Uddannelsessektionen Søgningen var stor ved feltration boden. Mange forældre og søskende skulle smage hvad deres søn/datter levede af på øvelser Jubilarstævne og forældredag ved Gardehusarregimentet I forbindelse med Jubilarstævnet/ Forældre arrangementet den 28. august, afholdt Gardehusarenes skyttelaug og Gardhusarregimentet en venskabsskydning. Vi startede dagen med fælles morgenbord, hvor chefsergent Leif Lund bød velkommen og fortalte om dagens program. Herefter kørte vi i bus til skyttecenteret i Sorø. Her skød vi en hovedskydning på 15 gældende skud og en hurtigskydning på 10 skud hvorefter det gik retur til Antvorskov Kaserne for at mødes med regimentschef oberst John Kidde-Hansen der var sat i stævne, til at forestå præmieoverrækkelsen. Gardehusarernes skyttelaug vandt holdpræmien i hovedskydningen, og GHR vandt hurtigskydningen, så det blev ligeligt fordelt. Af: Seniorsergent Marianne Beske, Ledelsessektionen Omkring 170 jubilarer og mange forældre og pårørende til husarer ved I/Panserbataljon var mødt op til det årlige jubilarstævne og forældredag på Antvorskov Kaserne, lørdag den 28. august Dagen blev indledt med en stor parade, hvor både jubilarerne, Hjemmeværnets musikkorps og I/panserbataljon deltog. Efterfølgende kunne alle, både jubilarer og pårørende gå rundt på kasernen og se de store udstillingsområder som i dagens anledning var arrangeret af I/Panserbataljon, tilbuddene var mange, idet alle havde chance for at smage feltrationer, køre med pansret mandskabsvogn, blive sløret, overvære skuespil opført af sanitetsdelingen og se modeopvisning. Udover det I/Panserbataljon kunne fremvise, var der yderligere arrangeret udstillinger ved Soldaterforeningerne, Forsvarsbrødrene, Interforce og De Blå Baretter. Klokken 1300, samledes alle jubilarerne i Teatersalen, hvor der var arrangeret spisning, menuen stod på forloren skilpadde med øl, vand og snaps og efterfølgende kunne der nydes en kop kaffe. Forældre og pårørende kunne mod betaling nyde deres frokost i Cafeteriaet. Oberst J. Kidde-Hansen overrækker sergent Morten Østfeldt præmien for den bedste individuelle skytte med 248 point. I baggrunden ses chefsergent Leif Lund der takkede af som skydeudvalgsformand og derfor har afholdt den sidste venskabsskydning Sjællandske Liregiment og Danske Gardehusarforening udmarcher fra paraden ved det årlige jubilarstævne Sergent Østfeldt, GHR vandt begge skydninger individuelt med det meget flotte resultat 248 point ud af 250 mulige. GHR tog sig af yderligere 2 præmier, og overlod derefter resten til skyttelauget. Vi afsluttede med fælles frokost, inden vi tog afsked. Tak for en god dag til alle deltagere og på gensyn til foråret, hvor vi skyder returskydning på Skyttecenter Hanebjerg. 8/2004 3

4 Gardehusarregimentets årlige Idrætsdag Af: Overkonstabel Niles Erik Sørensen og major Niels Randløv, Idrætssektionen Billederne på side 4 og 5 er stemningsbilleder fra idrætsdagen Gardehusarregimentets idrætsdag 2004 blev gennemført på en utrolig smuk, solrig og varm efterårsdag 9. september. Dagen startede med den obligatoriske åbningsparade, hvor Regimentschefen præcis og til tiden startede idrætsdagen kl. 10:15. Det relativt sene tidspunkt skyldes, at III/GHR skulle have mulighed for at komme fra Bornholm. Fra III/GHR deltog reelt kun Konstabelgrunduddannelsen, idet let opklaringseskadron var på øvelse i Tyskland. Efter åbningen strømmede alle ud til de forskellige discipliner. Vi havde tilstræbt, at holde liv i så mange discipliner som muligt, selvom der efterhånden er reduceret godt i underafdelingerne på grund af fritstillingen af værnepligtige. Der var således 350 tilmeldte deltagere fordelt på i alt 31 discipliner. Mange deltagere var tilmeldt i mere end én disciplin, og derfor var underafdelingerne spændt hårdt for, når de samtidig med at skulle afgive disciplinledere og hjælpere også skulle stille mindst 2 deltagere i næsten alle discipliner. Bland dagens dicipliner var der selvfølgelig også plads til gode gamle militære dyder. Det gik i al sin enkelhed ud på, hvem der hurtigst kunne komme ud af sin sovepose, iføre sig uniform, pakke sin bivuak sammen og derefter gennemføre en forhindringsbane iført rygsæk og våben. En diciplin som manøvrekørsel og at skifte et dæk er også med på programmet. Der blev også gået til den i håndbold, fodbold, beachvolley, ridbane dressur/spring, tovtrækning og almindelig atletik dicipliner som højdespring, længdespring, spydkast, kuglestød og løb. En anden lidt mere speciel konkurrence er stærkmandskonkurrencen, hvor første diciplin var at skubbe en GDer hurtigst, over en strækning på 25 meter. Selv cheferne og næstkommanderende tog del i idrætsdagen, blandt andet på Long John og ergometercykel. 4 8/2004

5 I alle konkurrencer blev der heppet og råbt på egne, mens modstandernes deltagere bare skulle hujes ud af den og sådan skal det også være. Der blev opnået mange fine resultater, men der blev dog ikke sat nogen nye regimentsrekorder. Bedste underafdeling blev 4/I/GHR, der samlet hev flest point hjem. Idrætsdagen har de senere år været placeret i september således at augustindkaldelsen kunne have lidt bedre forudsætninger for at gøre sig gældende i konkurrencen, specielt med I/GHR. I år var det kun Hesteskadronen, som udgjorde augustindkaldelsen. Efter den sidste præmieoverrækkelse, kunne Regimentschefen kl. 16:40 lukke idrætsdagen. Hvordan idrætsdagen ser ud i 2005, kan der p.t. ikke siges noget endeligt om endnu, for der vil givetvis ske en del ændringer på grund af 4-måneders værnepligt og på grund af den nye struktur i øvrigt. 8/2004 5

6 kun 179,- Solopgang over Camp Roulemont Nyhedsbrev fra Irak Af: Staben Irak 30 C kan virke køligt Nu er der efterhånden gået 14 dage siden vi ankom her til Irak. Og selom varmen stadig er stærk, er vi ved at vænne os til den. Man kan godt synes at det er lidt køligt om natten, selvom det er 30 C!! De første dage er gået med at vænne sig til varmen og maden. Inden vi flyttede ned i Camp Yggrasill, hvor vi bor nu, boede vi i en Engelsk gennemgangs lejr ved navn Camp Roulemont. Der var der mulighed for at prøve det indiske køkken. Menuen har i løbet af de første 10 dage bl.a. budt på kamelsteak!! Besøg I den forløbne uge har Staben haft besøg af Brigadegeneral P. M. Gibson fra 4. Armd Brigade.(England). Efter en kort orientering, var Staben vært ved en middag inden Brigadegeneral P: M. Gibson drog foto OKS-1 B. Jacobsen videre. Ligesom danskerne roterer, så rotere englænderne også. I øjeblikket er det 1. MECH Brigade der har kommandoen over den danske bataljon. Til oktober bliver det så 4. Armd Brigade, der overtager kommandoen. Feltgudstjeneste Tirsdag var en del at sektionen til feltgudstjeneste, ved feltpræst Pontoppidan, i telt 53 i Camp Roulemont. En lille gåtur på ca. 15 minutter. Feltpræsten holdt en flot feltgudstjeneste der blev afsluttet med altergang. Derefter var der kirkevand. Ellers er sektionen ved at lande på sine fødder i den irakiske ørken og er gået i gang med den daglige tjeneste efter at have overtaget fra hold 3. Arbejdstiden er dog lang her i starten, men vi er godt rustet til opgaven, takket være god træning hjemme ved Gardehusarregimentet Korndrevet 4, Bårse 4720 Præstø Hold 3 på vej hjem en sen aften. Foto: OKS-1 B. Jacobsen 6 8/2004

7 Dagen byder også på udfordringer, alle deltagerne fik prøvet at skyde M75 i garnisionskydesimulatoren. Sommerarrangement for kredsen Mars og Merkur Af: Kaptajn Tom Johansen, Ledelsessektionen Den 7. september blev der afholdt sommerarrangement for kredsen Mars og Merkur, hvor bl.a. forsvarschefen, chefen for forsvarstaben, chefen for Hærens operative kommando og en række erhvervsledere var mødt op. Forsvarschefen orienterede først deltagerne i Mars og Merkur sommerarrangement om de store hovedlinier i det nye forsvarsforlig samt den nye struktur for forsvaret. RC orienterede efterfølgende om konsekvenserne for GHR som en af myndighederne i den spidse ende herunder om nedlæggelse af enheder samt transformationen til nye enheder og det internationale engagement. Rundvisning Her blev de 40 deltagere delt op i to hold og det ene hold gik til fremvisning ved hesteskadronen (herunder forsvarschefen) og det andet hold gik i garnisionsskydesimulatoren. Inden frokosten i Parolesalen byttede holdene om. Afslutning i auditorie I. Chefen for forsvarsstaben Viceadmiral Tim Sloth Jørgensen rundede arrangementet af og besvarede uddybende på spørgsmål fra deltagerne. Fakta boks Kredsen Mars og Merkur er en kreds sammensat af førende erhvervsledere samt militære ledere i generals- og admiralsklassen. Kredsen har til formål - at virke for Forsvarets og erhvervslivets gensidige kendskab til og forståelse for hinandens virke, - at støtte forsvarsviljen, - at styrke kontakte og samarbejdet mellem dansk forsvar og erhvervslivet, bl.a. for at formidle officerers overgang til vedvarende eller midlertidig beskæftigelse i erhvervslivet, - at samarbejde med lignende kredse i andre lande for udveksling af erfaringer og yde gensidig støtte. Chefen for forsvarsstaben Viceadmiral Tim Sloth Jørgensen rundede arrangementet af og besvarede uddybende på spørgsmål 8/2004 7

8 Uge 36 ved DANBN i Kosovo Af: DANBN/KFOR 11 Ugen har været præget af, at alle efterhånden er faldet godt til i lejren og fundet sig godt tilrette i de nye rammer. Det er svært at vurdere, hvornår man kan kalde sig for rutineret men at dømme efter resultaterne i de gennemførte beredskabsøvelser samt den almindelige løsning af dagligdagens opgaver, så er vi godt kørende. Om vi efterhånden kan kalde os for gamle rotter i faget skal være usagt. At vi er nogle kloge og dygtige lejrrotter hersker der imidlertid ingen tvivl om. Ingen fare for sne på julemaden I den forgangne uge har forbedringerne af lejrens køkkenfaciliteter for alvor taget fart. Arbejdet har indebåret støbning af nyt fundament og i denne her uge er der så blevet lagt nyt tag, så man med rette kan sige, at køkkenet er blevet renoveret fra top til tå. Der har derfor været en livlig aktivitet hvor cementblandere og boremaskinerne har snurret livligt. Med færdiggørelse af projektet står vi godt rustet til at klare efterårsog vintervejret uden at skulle frygte for at skulle undvære føden. Sådan et projekt tiltrækker unægtelig nogen opmærksomhed iblandt Transformer transporteres på plads af dansk truck soldaterne i lejren. Om dette skyldes en generel glæde ved at se, at lejren bliver forbedret yderligere, er svært at vurdere. Måske skyldes det i højere grad erkendelsen af, at jo bedre vilkår kokkene og køkkenpersonalet har, jo bedre mad kan de servere for os soldater. Om ikke andet kan vi gå vinteren i møde uden at skulle frygte sne på kartoflerne. Danskere til tops i Kosovo Tirsdag morgen, faktisk så tidligt at man med rette kunne kalde det natten til tirsdag, begyndte cafeteriet at bespise de 16 mand, der havde meldt sig til det franske motionsløb TRIAL DE PLANA. Det er nok lidt af en tilsnigelse og falsk varebetegnelse at kalde det for et motionsløb, idet dette signalerer en grad af magelighed og væsentlig mildere grad af anstrengelse, end tilfældet var. Der var mulighed for at deltage i en af de tre discipliner, 27 km løb, 18 km løb eller 27 km mountainbike cykling. Af de 16 tilmeldte fra bataljonen, var der 8, der løb 27 km, 5 cyklede og 3 valgte at løbe de 18 km. Alle ruter var anlagt i meget bakket terræn, så ruterne i perioder tangerede egentlig bjergbestigning. Starten gik klokken 7 for»cyklisterne«og strabadserne begyndte. De første 5 km var rimelige tilforladelige, men så begyndte det at gå opad. Til sidst gik det så meget opad at det var umuligt at cykle. Det blev ikke gjort nemmere af, at stierne var ganske smalle samt at regnskyl havde lavet dybe fuger i stierne. Som kronen på værket kunne man tilføje en god dosis løse sten, HER- LIGT. På dele af ruten gik cyklerne derfor hen og blev unødig ekstra bagage i stedet for et transportmiddel. Løberne døjede ikke i sammen grad med belægningen, hvilket gjorde, at nogle af løberne, der ellers var startet et kvarter efter cykelrytterne, hurtigt fik hentet de bageste af cykelrytterne. 1. pladsen gik til OKS-1 Michael Jensen (i midten) i tiden 2t 17m 40s. På de følgende pladser kom OKS-1 Jonas Ejlertsen (til venstre) og OKS-1 Johnny Ramsing (til højre) Dagen blev en god dag for løberne. Halvvejs i løbet lå OKS-1 Finn Christensen på 2. pladsen, men han og den førende løber løb desværre galt 8 8/2004

9 på sidste halvdel af ruten. For god orden skyld skal det nævnes, at ruten var dårligt markeret og der var flere andre, der løb forkert. Dette ændrer ikke på, at det var meget ærgerligt. Da de fleste deltagere var kommet i mål, blev det annonceret at der var tre danskere, der skulle på sejrspodiet. Det viste sig at kategorien»bedste ikke- franske løber«havde danskere på henholdsvis og 3. pladsen. 1. pladsen gik til OKS-1 Michael Jensen i tiden 2t 17m 40s. På de følgende pladser kom OKS-1 Jonas Ejlertsen og OKS-1 Johnny Ramsing. Den samlede vinder løb i tiden 2t 4m 48s for de 27 km. Kolonnen er linet op klar til at begynde den 700 km lange køretur til havnen i Thessaloniki i Grækenland Danske soldater hjælper Trepca værket Fredag rykkede bataljonens CIMIC sektion samt transportdeling ud for at hjælpe Trepca værket med transport af en transformer. For nu alle er med fra starten, så dækker CIMIC forkortelsen over det organiserede samarbejde, der foregår mellem KFOR og de civile beboere og organisationer i ansvarsområdet. Umiddelbart kan man undre sig over, hvorfor den danske bataljon udfører sådanne opgaver og om det kan have sin rigtighed, at danske soldater rejser tusindvis af kilometer og så løser flytteopgaver? Hjemme i Danmark ville man umiddelbart mene, at dette i højere grad var en opgave for en vognmand, det er under alle omstændigheder ikke arbejde, man i første omgang forbinder med tjenesten som soldat. Dette illustrerer blot, at en udsendt bataljons opgaver til tider er meget varierede og ikke lige til at sammenligne med tjenesten derhjemme. Det skulle da også vise sig at være en god idé at bede bataljonen om hjælp, idet transformeren blev fragtet frem uden problemer. Dette til trods for, at stedet, hvor transformeren skulle læsses af, var fyldt med et stort antal»eksperter«, der havde hver sin mening om, hvordan sagen skulle ordnes. Lørdag måtte bataljonens transportdeling, støttet af kørere fra andre dele af bataljonen, tage afsked med syv pansrede mandskabsvogne af typen PIRANHA og seks pansrede mandskabsvogne af typen M113. Grunden til dette var, at PIRANHA erne skal tilbage til Danmark, hvor de skal bruges til uddannelse af fremtidige soldater og at de seks M113 skal hjem for at blive opgraderet til en moderniseret og bedre version. Køretøjerne indskibes i havnen i Thessaloniki i Grækenland, hvilket betød, at soldaterne og køretøjerne stod foran»en smuttur«på ca. 700 km hver vej, da de omkring middagstid rullede ud gennem hovedporten. NY MASKINE SNGI har indkøbt en Twist maskine, der er blevet opsat i kondirumet. Twist maskinen er god til at optræne de skrå mavemuskler, der bla. er med til at stabilisere overkroppen. Så har du problemer med ryggen er dette en god maskine at arbejde med som supplement til rygtræning. SALG SNGI har anskaffet en ny rygmaskine så den gamle skal sælges. Hvis du kender nogen der kunne bruge sådan en maskine, så kontakt idrætssektionen på Pris efter aftale. NYT SPIL IDRSEK har fremstillet et gammelt vikingespil kongespil. Kort fortalt går det ud på at vælte modstandernes pinde med sine kastepinde. Det er et spil der kan spilles af 2-20 spillere. Idrætssektionen er ved at udarbejde regler så det kan bruges som indslag i idrætten. Spillet kan lånes ved idrætssektionen. 8/2004 9

10 Tre glade skytter med deres præmier og skydebeviser/mærker set fra venstre: overkonstabel af 1. grad Einer Laursen, overkonstabel af 1. grad Finn Jensen og oversergent Janne Ramsing Tre skytter til stævne i Rendsburg Af: Oversergent Janne Ramsing, Ledelsessektionen Fra torsdag den 26. august og tre dage frem skulle tre skydende gardehusarer vise deres færdigheder ved skydekonkurrencen på Eider kaserne i byen Rendsburg, Tyskland. Kaotisk start Endelig kom dagen, da overkonstabel af 1. grad Finn Jensen, overkonstabel af 1. grad Einer Laursen og jeg selv, kunne tage bilen og køre til Rendsburg for at deltage i den årlige skydekonkurrence. Turen fik en lidt kaotisk start, for allerede ved det første stop, fik Laursen klemt sin ene finger i bildøren (gudskelov var det den venstre, så skyde kunne han stadig). Efter lidt snak frem og tilbage blev vi enige om, at han skulle på Fredericia skadestue, hvor han blev syet med to sting og en formaning om at tage noget smertestillende, hvis det gjorde ondt, og som sygeplejersken påpegede kraftigt "det skulle ikke være flydende". Så gik turen igen mod Rendsburg og efter et kort stop ved grænseshoppen, landede vi på Eider kaserne i Rendsburg by. Vi fandt hurtigt tilmeldingsteltet, hvor vi fik tildelt og hilst på vores guide, som vi havde til rådighed alle 4 dage. Hans job bestod blandt andet i, at guide os til skydebanen, sørge for at vi mødte op de rigtige steder, på de rigtige tidspunkter, han blev så også vores fjerde skytte, idet vi manglede en for at være et fuldtalligt hold. Kl gik alle til paradepladsen for at blive budt velkommen af bataljonschefen oberstløjtnant Perchtold. Alle hold blev kaldt frem for at blive budt velkommen og modtage dette års billede, derefter var der mad og gratis øl i cafeteriet. Regn, regn og atter regn Næste morgen er det en tradition, at 2 fra hvert hold skal op til borgmesteren i Rendsburg. Det endte med, at være Finn og Ramsing der skulle af sted, men for at være solidarisk, gik Laursen også med og ventede nede i byen til besøget var slut, hvorefter turen gik til skydebanen. Fredag er den dag, hvor man kan prøve de forskellige skydninger, skydestillinger og våben, som man skal bruge om lørdagen, når det rigtig gælder. Der er også altid en udenlandsk duelighedsskydning, hvor man kan erhverve udenlandske skydemærker. Denne gang var det amerikanerne, der stillede med deres M16 riffel og Beretta pistol, hvilket kunne give skydemærke expert, sharpshooter og marksman (dette svarer til vores guld sølv og bronze). Vi satte os for, at det ville vi prøve først, for med erfaringen fra tidligere år, vidste jeg, at der altid er kø ved denne skydning, idet de kun har et bestemt antal skud til rådighed. Vi fik skabt en rigtig god kontakt med den amerikanske oversergent Long, som havde medbragt våbnene og stod for skydningerne, han sørgede for, at vi kom til at skyde både riffel og pistol. Desværre var vejret ikke med os og man kan roligt sige, at det stod ned i stænger, men skyde det ville vi, så vi holdt ud. Finn skød som den eneste af alle skytter max. med riffelen, hvilket gav ham det eftertragtede expert skydemærke, mens Laursen og jeg måtte nøjes med et sharpshooter skydemærke. På pistol blev det til endnu et expert skydemærke, dennegang til Laursen og et sharpshooter skydemærke til Finn og mig. Det var ellers meningen, at vi skulle have prøveskudt tyskernes G36 gevær og Heckler&Koch pistol, men grundet den lange ventetid og vejret, tog vi tilbage til kasernen. Paraden startede med maner, en gammel kanon blev trukket ind på paradepladsen og derefter blev der affyret tre skud ( ) 10 8/2004

11 Værd at vide Åbningstider: Regimentets kontorer: Mandag - fredag: Reception: Mandag - torsdag: Fredag: Cafeteria: Mandag - torsdag: Fredag: Overkonstabel af 1. grad Finn Jensen og oversergent Long fra den amerikanske hær, lige efter overrækkelsen af skydemærket Expert Vi var klar Lørdag morgen kl stod vi igen på skydebanen, klar til at skyde de tre skydninger der var gældende. Den første var holdskydningen, den var lavet om i forhold til sidste år, så man skulle skyde to skud i stående skydestilling, to skud i knælende skydestilling og endelig to skud i liggende skydestilling, alle seks skud var med dot sigte (i sigtet er der en rød plet, som skal ligge rundt om den sorte del af skiven). Vores hold havde som skrevet tidligere, fået hjælp af vores tyske guide som jo burde kende sit våben godt, men desværre var han den der skød dårligst. Sammenlagt blev vi nummer nitten ud af 136 hold, så egentlig burde vi være tilfredse, men man er vel konkurrencemenneske. Efter holdskydningen gik vi til single skydning, som foregik siddende ved et bord, der skød vi med optisk sigte i stil med vores egen M95. Desværre fik vi heller ikke nogen god placering der. Sidste skydning var med pistol og der var også i år lavet om på reglerne. Skiverne var blevet mindre, og man havde kun tre gange tre skud uden prøveskud, man kunne ikke gå ned og se, hvor ens skud var placeret, så det var lidt et gæt. Vi gættede åbenbart rigtigt godt for både Laursen og Ramsing blev nummer 1 på pistol, hvilket lagde op til en rigtig hyggelig aften. Klokken 1900 var der samling i cafeteriet til præmieuddeling og aften spisning med bal. Danskerne løb med størstedelen af præmierne, Gardehusarregimentet havde det mindste hold, men løb sammenlagt med mest. Jeg vil slutte med at fortælle, at det var en kanon hyggelig tur, hvor man kommer i kontakt med mange nationer, mange forskellige mennesker (civile og militære fra alle tre værn). Vi håber, at der måske er lidt flere, der kunne have lyst til at deltage til næste år, så vi kan stille et helt eller måske to hold. Der var mulighed for hyggeligt samvær efter skydningerne Regnskabskontor: Dagligt (Dankort automat forefindes). Byttedepot: Mandag Mandag - tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag - fredag: Linneddepot: Mandag: Tirsdag - onsdag: Lukket Torsdag: Fredag: Lukket Miljøpladsen: Mandag - Tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag - fredag: Kasernedepot Mandag - tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag - fredag: Service: Messer, møntvask, mønttelefoner findes i centerbygningen. Taxa: Slagelse Taxa tlf afhenter gerne på kasernen. Bus: Busrute 310 direkte mellem stationen og kasernen. Stoppested v. forhindringsbanen. Busruterne 30, 31 og 88 stoppested på Næstvedvej ved kasernens indkørsel. 8/

12 Flere tilbud med ny værnepligt Af Anders V. Fridberg Uddannelsen af værnepligtige til mobiliseringsforsvaret er fortid. Den bliver erstattet af en basisuddannelsen, der skal gøre de værnepligtige til både soldater og redningsmænd. Den uddannelse de værnepligtige, der er blevet indkaldt til hæren i august 2004, netop er gået i gang med, adskiller sig grundlæggende fra den uddannelse som værnepligtige i forsvaret hidtil har modtaget. Holdene har nemlig, som de første, påbegyndt en uddannelse (overgangsordning), der så vidt, som det er muligt på nuværende tidspunkt, ligner Hærens Basisuddannelse (HBU). HBU er det officielle navn på den nye form for værnepligt, der i sin endelige form gennemføres fra foråret HBU er et af resultaterne af det forsvarsforlig for perioden 2005 til 2009, som blev indgået i juni Dermed er det i praksis forbi med at uddanne soldater til mobiliseringsforsvaret hvilket var det primære formål med den traditionelle værnepligt. Soldater til totalforsvaret Formålet med den nye værnepligt er først og fremmest, at uddanne totalforsvarssoldater, der kan bidrage til at styrke samfundets robusthed, uanset om behovet for at aktivere totalforsvaret opstår som følge af trusler om terrorvirksomhed eller i forbindelse med katastrofer af mere civilt tilsnit. De værnepligtige skal derfor lære færdigheder, der gør dem i stand til at løse en række forskellige opgaver. Det kan være opgaver af traditionel militær karakter, som at være med til at forhindre terrorvirksomhed, eksempelvis ved at bevogte vigtige installationer. Men de værnepligtige skal også være i stand til at deltage i rednings- og oprydningsarbejdet, hvis en katastrofe, uanset om den er menneske- eller naturskabt, har fundet sted. Derfor indeholder værnepligtsuddannelsen, udover en militær grunduddannelse, modulerne: Feltuddannelse, Småstyrkers kamp og Hjælp til det øvrige samfund. Arbejdsmænd Fire måneders værnepligt med i alt 700 timers uddannelse gør hverken de værnepligtige til kampsoldater eller redningsarbejdere, men de værnepligtige vil efter endt uddannelse være i stand til, som nærsikringspersonel og arbejdsmænd, at løse en række begrænsede opgaver i samarbejde med og under ledelse af andre myndigheder, der indgår i totalforsvaret. Som en bonus til hele samfundet får de værnepligtige en omfattende uddannelse i førstehjælp. Det vil øge chancerne for, at folk der er kommet til skade i trafikken eller på anden måde har været udsat for en ulykke, kan få den kvalificerede førstehjælp, der er så vigtig for chancerne for, at komme godt over et alvorligt uheld. Når de fire måneder i trøjen er forbi, bliver de værnepligtige overført til et totalforsvarsregister, hvorefter de i tre år skal stå til rådighed for samfundet, hvis totalforsvaret bliver aktiveret, og der er behov for de ekstra hænder. Ønsker de værnepligtige at få fast job i forsvaret eller at blive udsendt, skal de efter værnepligten gennemgå Hærens reaktionsstyrke Uddannelse (HRU), der vil bringe uddannelsestiden for en udsendelsesegnet soldat op på samme niveau som i dag. Rekruttering til International tjeneste Forsvaret lægger ikke skjul på, at et supplerende formål med værnepligten er at rekruttere personel til både den faste del af Forsvaret og til de Internationale missioner. De værnepligtige skal derfor også introduceres til arbejdet under fredsstøttende operationer. Men major Kim Nielsen fra Hærens Operative Kommando lægger vægt på, at Forsvaret ikke bare er ude på at hverve, men tilbyder en totalforsvaruddannelse med et højt kvalitetsniveau. Den nye værnepligt indeholder endvidere en række tilbud til de unge. De værnepligtige, der kommer ind nu vil få mange flere muligheder, end de der kom ind tidligere. Der er bedre muligheder for fastansættelse, og der er gode Det her vil vi nok ikke se så ofte, men som en bonus uddannelse i førstehjælp. Det vil øge chancerne for, at måde har været udsat for en ulykke, kan få den kvalificer et alvorligt uheld muligheder for reaktionsstyrkekontrakt og udsendelse, så der er en lang række tilbud, som åbner sig. Der er perspektiver i det, fastslår Kim Nielsen. Kim Nielsen understreger dog også, at det, at man kan gennemføre værnepligten ikke er nogen garanti for, at man også kan få en reaktionsstyrke kontrakt eller en fastansættelse, dette bestemmes af den enkeltes evner og Forsvarets behov. Basisuddannelsen er jo en uddannelse til et totalforsvarsregister, og derfor vil vi nok heller ikke se, at der er et stort antal, der ikke kan klare de fysiske krav, under værnepligten. Vi skal jo indrette kravene efter, hvad det er vi uddanner dem til. Men det også klart, at det må forudses, at nogle af dem der gennemfører værnepligten, ikke opfylder kravene til en uddannelse til reaktionsstyrkerne, slutter Kim Nielsen. 12 8/2004

13 til hele samfundet får de værnepligtige en omfattende folk der er kommet til skade i trafikken eller på anden ede førstehjælp, der er så vigtig for, at komme godt over Værnepligt på en ny måde Af Anders V. Fridberg Soldaterne skal stadig gå med grøn uniform og kunne betjene et gevær, men ellers er der flere forskelle end ligheder mellem værnepligten som den så ud før og den nye form for værnepligt, Hærens Basisuddannelse, der indføres fra Vi ser på nogle af forskellene. Formål Formålet med den traditionelle værnepligt, var at uddanne soldater til mobiliseringsforsvaret. Soldaterne skulle kæmpe i en egentlig krig i tilfælde af et angreb mod Danmark eller danske interesser. I de senere år er værnepligtige blevet sendt hjem, uden at være helt færdiguddannede. I tilfælde af mobilisering skulle de gennemgå yderligere fem ugers uddannelse. Værnepligten tjente som rekrutteringsgrundlag, til den stående styrke og den internationale brigade mv. Formålet med Hærens Basisuddannelse (HBU) er at uddanne arbejdsmænd, og nærsikrings- og bevogtningspersonel til totalforsvaret. Soldaterne skal indsættes, hvis myndighederne i totalforsvaret har behov for ekstra arbejdsmandskab i tilfælde af en terrortrussel mod Danmark eller i forbindelse med en menneske- eller naturskabt katastrofe. Værnepligten er en afsluttet uddannelse. Værnepligten udgør endvidere en væsentlig del af rekrutteringsgrundlaget til den stående styrke og reaktionsstyrkerne Uddannelsesforløb De hidtidige værnepligtige begyndte deres tid i forsvaret med en grundlæggende militæruddannelse, der var en enkeltkæmperuddannelse og en forudsætningsuddannelse, som den videre uddannelse byggede på. Efter den grundlæggende uddannelse gennemgik de værnepligtige en funktionsuddannelse. Uddannelsen var forskellig, alt efter hvilken våbenart (kamptropper, ingeniørtropper, artilleri mv.), man tilhørte, og hvilken funktion man skulle have i sin gruppe (maskingeværsskytte, kører, signalmand osv). Værnepligten sluttede med enhedsuddannelsen, hvor soldaterne lærte at fungere i rammen af en underafdeling (kompagni, batteri, eskadron). Alle værnepligtige, der gennemgår HBU, får præcist den samme uddannelse.(der er dog undtagelser for værnepligtige, der indkaldes til Hesteskorten ved Gardehusarregimentet og værnepligtige der indkaldes til Livgarden). Der er ingen funktionsuddannelse og ingen forskelle afhængig af våbenart. Alle gennemgår faget grundlæggende militærtjeneste i fire moduler, der dækker både militære discipliner og fag af civil karakter. Der er ingen egentlig enhedsuddannelse, men de værnepligtige lærer naturligvis at arbejde sammen, dels i makkerpar, dels i hold. Organisatorisk ramme De hidtidige værnepligtige blev fra begyndelsen placeret i en struktur med grupper, delinger/sektioner og kompagnier/batterier/ eskadroner, som svarede til dem, de i tilfælde af krig skulle fungere i. Værnepligtige, der uddannes til totalforsvaret bliver opdelt og uddannet i hold af 10 mand. Delinger og underafdelinger består som uddannelsesramme og formentlig også som koordinerende enheder i tilfælde af indsættelse, men holdet er den virkende enhed. Våben Før blev alle værnepligtige uddannet på gevær og panserværnsvåben, mens uddannelsen på andre våbentyper afhang af den værnepligtiges funktion. Alle, der gennemgår Hærens Basisuddannelse, bliver uddannet på gevær, Light Support Weapon og modtager en grundlæggende uddannelse på panserværnsvåben, der ikke indeholder skarpskydning. Der gennemføres ikke uddannelse på andre våbentyper. Rekruttur Når den militære grunduddannelse efter omkring tre måneder var overstået, gennemgik de værnepligtige tidligere alverdens strabadser på en rekruttur, der markerede afslutningen på rekruttiden og begyndelsen på tiden som dragon, pioner, husar mv. Senere i værnepligtstiden deltog soldaterne i øvelser, hvor bataljoner og brigader kunne bedømme de værnepligtiges kundskaber og niveau. Hærens Basisuddannelse afsluttes med en kontrolprøve på 60 timer, der skal løbe over en weekend. Øvelsen bliver en totalforsvarsøvelse, hvor alle elementer fra værnepligten kontrolleres. Øvelserne vil blive arrangeret af de nye totalforsvarsregioner (de nuværende lokalforsvarsregioner). Omgangstone Det er længe siden sergenter og officerer kunne tillade sig at sige hvad som helst til nye værnepligtige, men omgangstonen i værnepligt- 8/

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Nr. 9 - november 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 9 2004 Gardehusarregimentet

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Nr. 7 - september 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 7 2004 Kronprinseparret

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger Nr. 2 - marts 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 2 2004: Forsidebilled:

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - april 2005 5. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - april 2005 5. årgang Gardehusaren Nr. 3 - april 2005 5. årgang Indhold nr. 3 2005 Danske styrker i Irak leder stor operation....... 3 Dem vi aldrig hører om...................... 6 Min far er soldat..........................

Læs mere

Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang

Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang Indhold nr. 4 Danmarks øjne hvilede på de udvalgte og ingen skuffede... 3 Danmarks øjne hvilede på de udvalgte og ingen skuffede Af Oberstløjtnant John Dalby Forsidebillede:

Læs mere

Gardehusaren Nr. 9 - november 2005 5. årgang

Gardehusaren Nr. 9 - november 2005 5. årgang Gardehusaren Nr. 9 - november 2005 5. årgang Indhold nr. 9 HOKs hjemmeside gav tryghed...3 Danmarksmesterskaberne i skydning...5 Gardehusarregimentet gik til angreb iført fodboldstøvler...6 Forsidebillede:

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2008 8. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2008 8. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2008 8. årgang Indhold nr. 3 Hesteskadronen på adventure training i London!...3 NYT fra Forsvarets mest alsidige kampenhed...6 Tabet af Rocco...8 HESK rekrutternes slutspurt...9

Læs mere

Gardehusaren Nr. 4 - August 2008 8. årgang

Gardehusaren Nr. 4 - August 2008 8. årgang Gardehusaren Nr. 4 - August 2008 8. årgang Indhold nr 4 Et Heltesagn fra Slagelse...3 Ellevilde Esbjerg og sprudlende festlige Fredericia...4 Til lands, til vands og i luften...6 Forsidebillede: En rundtur

Læs mere

Gardehusaren. Long John Race. for underafdelings chefer og næstkommanderende

Gardehusaren. Long John Race. for underafdelings chefer og næstkommanderende Gardehusaren Nr. 4 - august 2007 7. årgang Long John Race for underafdelings chefer og næstkommanderende Indhold nr. 4 Gardehusarregimentets idrætsdag...3 Forældredag ved Hesteskadronen...6 4 måneder i

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - marts 2005 5. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - marts 2005 5. årgang Gardehusaren Nr. 2 - marts 2005 5. årgang Indhold nr 2. 2005 571 nye ansigter og et nyt bataljons mærke.......3 Generalforsamling, Sergent klubben............6 Generalforsamling, Antvorskov 6 Stormvejr

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - April 2012 12. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - April 2012 12. årgang Gardehusaren Nr. 2 - April 2012 12. årgang Indhold nr. 2 Regimentschefens leder...3 KPKMP ekskursion til Tedworth House...4 Et nytårseventyr...5 ST/II GHR gik højt!...6 Navnenyt...8 Forsidebillede: Kamppausekompagniet

Læs mere

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2012 12. årgang

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2012 12. årgang Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2012 12. årgang Indhold nr. 5 Leder...3 Combat Tracking kursus ved I/GHR...4 Fremstilling af V GHR for RC...6 Flagdag ved GHR: De danske heltes dag...7 Navnenyt...8 Forsidebillede:

Læs mere

Gardehusaren Nr. 6 - December 2009 9. årgang

Gardehusaren Nr. 6 - December 2009 9. årgang Gardehusaren Nr. 6 - December 2009 9. årgang Indhold nr. 6 DMI fodbold i Fredericia...3 Med soldaterforeningen til fods ved Nijmegenmarchen i Holland...4 Træningscenteret er indviet...6 Forsidebillede:

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2012 12. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2012 12. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2012 12. årgang Indhold nr. 2 Regimentschefens leder...3 Døgnøvelse I - Luksusophold i Kastrup Skov...4 Ambassadørmodtagelse i København...5 II PNINFBTN skydeperiode uge 12...6

Læs mere

Gardehusaren Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon "ALTID KLAR"

Gardehusaren Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon ALTID KLAR Gardehusaren Nr. 3 - juni 2006 6. årgang Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon "ALTID KLAR" Indhold nr. 3 Husarer i varmen 3 Stabskompagniet har fået skjold og mærker! 5 På Studierejse i USA del III

Læs mere

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang Indhold nr. 5 Legater...2 Mindeord for Jacob Steen Olsen...3 Tur til Broholm...4 En forrygende tur til Bornholm...5 En beslagsmeds erindringer (Del 1)...7 Forsidebillede:

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Indhold nr. 3 Leder RC... 3 Operation Tufaan Laram... 4 Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp... 6 Ingen Fidumdik, uden Logistik... 8 Forsidebillede: Under

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Indhold nr. 2 Da tøjlen skiftede hånd...3 Heltene hyldes i Holstebro!...5 5-kamp cup...7 Forsidebillede: Oberst Tommy M. Paulsen, klar til de opgaver der følger

Læs mere

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2009 9. årgang

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2009 9. årgang Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2009 9. årgang Indhold nr. 5 Velkommen hjem hold 7......................... 2 Da heltene blev hyldet.......................... 3 5x5 kilometer i Kongens København...............

Læs mere

Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2011 11. årgang Indhold nr. 1 RC leder...3 Nytårskuren 2011...4 1 LOPKESK Juleidræt...6 Militær Fysisk Træning...7 Forsidebillede: B-Coy sweeper efter IED under en patrulje,

Læs mere

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2010 10. årgang

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2010 10. årgang Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2010 10. årgang Indhold nr. 5 Mentorgruppen til støtte for veteraner...2 Velkommen hjem!...3 Soldater i børnehøjde...4 Hjemsendelse af værnepligtshold august 2009...6 Forsidebillede:

Læs mere

Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2012 12. årgang

Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2012 12. årgang Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2012 12. årgang Indhold nr. 1 Regimentschefens leder...3 En husar på Fredensborg Slot...4 Trak sin sabel i messen...5 Gæstebesøg ved Gardehusarregimentets Hesteskadron...6

Læs mere

Gardehusaren Nr. 6 - december 2007 7. årgang

Gardehusaren Nr. 6 - december 2007 7. årgang Gardehusaren Nr. 6 - december 2007 7. årgang Indhold nr. 6 Regimentschefens Julehilsen...3 Bornholm udfordrede danske og tyske soldater...4 Fra grønne soldater til hestepassere...6 Bronze til dansk patrulje...8

Læs mere

TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET. Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang

TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET. Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang Indhold nr. 1/2007 3 Vi har været hårdt spændt for FREMSYN - STYRKE - VILJE Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Major P.S. Rasmussen

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - April 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - April 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 2 - April 2011 11. årgang Indhold nr. 2 Regimentchefens indlæg...3 De gamle dyder længe leve...4 Danmark bidrager til NATOs hurtige reaktionsstyrker i 2012...6 Forsidebillede: De afghanske

Læs mere

TRÆNREGIMENTET. Hærens Center for Logistik og Militærpoliti. Nr. 4 December 2011 66. årgang

TRÆNREGIMENTET. Hærens Center for Logistik og Militærpoliti. Nr. 4 December 2011 66. årgang TRÆNREGIMENTET Hærens Center for Logistik og Militærpoliti Nr. 4 December 2011 66. årgang Trænsoldater til søs De værnepligtige blev udsat for lidt af hvert, da der blev afviklet en grænseoverskridende

Læs mere

3. årgang Nr. 3 juni 2008. Side 10. Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon

3. årgang Nr. 3 juni 2008. Side 10. Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon 3. årgang Nr. 3 juni 2008 Side 10 Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon 1 Indhold 3 Leder Det er bare herrefedt at være konstabelelev... 6 8 En dag i idrættens navn 10 Billeder fra Åbent

Læs mere

Januar 2014. Livgarden imponerer i Kosovo. GF for Vejle og Omegn 100 år

Januar 2014. Livgarden imponerer i Kosovo. GF for Vejle og Omegn 100 år Januar 2014 Juletid Livgarden imponerer i Kosovo GF for Vejle og Omegn 100 år Præsidiet 1-14 Kære Garderkammerater Så er det atter en gang blevet tid til at sende jer alle en Nytårshilsen tid til at sige

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 G R A F E N hjem, med bladet Tag så familien kan så familien kan dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 6 November 2007

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 6 November 2007 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 6 November 2007 G R A F E N Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte

Læs mere