Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger"

Transkript

1 Nr. 8 - oktober årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

2 Indhold nr Jubilarstævne og forældredag ved Gardehusarregimentet...3 Gardehusarregimentets årlige Idrætsdag...4 Nyhedsbrev fra Irak...6 Sommerarrangement for kredsen Mars og Merkur...7 Uge 36 ved DANBN i Kosovo...8 Tre skytter til stævne i Rendsburg...10 Flere tilbud med ny værnepligt...12 Forsidebilled: Kaptajn N.C.E. Molter og premierløjtnant P. Serup fra 4/I/GHR på ergometercyklen, som var en del af CH/NK konkurrencen. Gardehusaren udgives af Gar de hu sar re gi mentet i samarbejde med Sjællandske Liv re gi ments Soldaterforening og Danske Gar de hu sar forenin ger, hvis pro tek tor er: Hans Kongelige Højhed Kronprinsen. Bladet fordeles til alt tjenst gø ren de personel ved Gar de hu sar re gi men tet og ud sen des til alle med lem mer af Sjæl land ske Liv re gi ments Sol da - ter for ening og Gar de hu sar for enin ger ne i ind- og ud land samt per so nel i international tjeneste. Værnepligt på en ny måde...13 Forsvarets mesterskaber i Sejlsport...15 Navnenyt...16 Danske Gardehusarforeninger...18 Sjællandske Livregiment...23 Redaktion: Major K.A. Vennike, ansvarshavende redaktør Oberstløjtnant Knud Skafte, redaktør Oversergent Janne U. Ramsing, redaktør Bladudvalg Knud Rasmussen Knud Skafte. tlf Freddy Rasmussen Henning Madsen Helmer Christensen Per Küster Major K.A. Vennike Seniorsergent Marianne Beske Oversergent Janne U. Ramsing Assistent Vivi Hansen Redaktionens adresser Lokalstof: LESEK/INFOELM/GHR, 4200 Slagelse Tlf , lokal 7911 Fax: Redaktionens meninger må ikke ta ges som udtryk for regimentets offi cielle standpunkter. Ligesom re dak ti o nen ikke be hø ver at dele den op fat tel se, for fat te re af de for skel li ge ar tik ler giver ud tryk for. Trykt oplag: 5000 Repro & tryk: Slagelsetryk A/S Bladet udkommer 10 gange årligt Annoncetegning: Slagelsetryk A/S, Rosengade 7C, 4200 Slagelse Telefon Fax mail: Søgningen var stor ved feltration boden. Mange forældre og søskende skulle smage hvad deres søn/datter levede af på øvelser Se side 3 Kredsen Mars og Merkur var samlet den 7. september på Antvorskov Kaserne Se side 7 Det er et smukt syn når alle de andre Nordiske Folkebåde ligger bagved Hesteskadronens aktiviteter 3. oktober Hestens værn Antvorskov kaserne 8. oktober Kulturnat København Stof til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 30. oktober 2004.

3 Af: Chefsergent Leif Lund, Uddannelsessektionen Søgningen var stor ved feltration boden. Mange forældre og søskende skulle smage hvad deres søn/datter levede af på øvelser Jubilarstævne og forældredag ved Gardehusarregimentet I forbindelse med Jubilarstævnet/ Forældre arrangementet den 28. august, afholdt Gardehusarenes skyttelaug og Gardhusarregimentet en venskabsskydning. Vi startede dagen med fælles morgenbord, hvor chefsergent Leif Lund bød velkommen og fortalte om dagens program. Herefter kørte vi i bus til skyttecenteret i Sorø. Her skød vi en hovedskydning på 15 gældende skud og en hurtigskydning på 10 skud hvorefter det gik retur til Antvorskov Kaserne for at mødes med regimentschef oberst John Kidde-Hansen der var sat i stævne, til at forestå præmieoverrækkelsen. Gardehusarernes skyttelaug vandt holdpræmien i hovedskydningen, og GHR vandt hurtigskydningen, så det blev ligeligt fordelt. Af: Seniorsergent Marianne Beske, Ledelsessektionen Omkring 170 jubilarer og mange forældre og pårørende til husarer ved I/Panserbataljon var mødt op til det årlige jubilarstævne og forældredag på Antvorskov Kaserne, lørdag den 28. august Dagen blev indledt med en stor parade, hvor både jubilarerne, Hjemmeværnets musikkorps og I/panserbataljon deltog. Efterfølgende kunne alle, både jubilarer og pårørende gå rundt på kasernen og se de store udstillingsområder som i dagens anledning var arrangeret af I/Panserbataljon, tilbuddene var mange, idet alle havde chance for at smage feltrationer, køre med pansret mandskabsvogn, blive sløret, overvære skuespil opført af sanitetsdelingen og se modeopvisning. Udover det I/Panserbataljon kunne fremvise, var der yderligere arrangeret udstillinger ved Soldaterforeningerne, Forsvarsbrødrene, Interforce og De Blå Baretter. Klokken 1300, samledes alle jubilarerne i Teatersalen, hvor der var arrangeret spisning, menuen stod på forloren skilpadde med øl, vand og snaps og efterfølgende kunne der nydes en kop kaffe. Forældre og pårørende kunne mod betaling nyde deres frokost i Cafeteriaet. Oberst J. Kidde-Hansen overrækker sergent Morten Østfeldt præmien for den bedste individuelle skytte med 248 point. I baggrunden ses chefsergent Leif Lund der takkede af som skydeudvalgsformand og derfor har afholdt den sidste venskabsskydning Sjællandske Liregiment og Danske Gardehusarforening udmarcher fra paraden ved det årlige jubilarstævne Sergent Østfeldt, GHR vandt begge skydninger individuelt med det meget flotte resultat 248 point ud af 250 mulige. GHR tog sig af yderligere 2 præmier, og overlod derefter resten til skyttelauget. Vi afsluttede med fælles frokost, inden vi tog afsked. Tak for en god dag til alle deltagere og på gensyn til foråret, hvor vi skyder returskydning på Skyttecenter Hanebjerg. 8/2004 3

4 Gardehusarregimentets årlige Idrætsdag Af: Overkonstabel Niles Erik Sørensen og major Niels Randløv, Idrætssektionen Billederne på side 4 og 5 er stemningsbilleder fra idrætsdagen Gardehusarregimentets idrætsdag 2004 blev gennemført på en utrolig smuk, solrig og varm efterårsdag 9. september. Dagen startede med den obligatoriske åbningsparade, hvor Regimentschefen præcis og til tiden startede idrætsdagen kl. 10:15. Det relativt sene tidspunkt skyldes, at III/GHR skulle have mulighed for at komme fra Bornholm. Fra III/GHR deltog reelt kun Konstabelgrunduddannelsen, idet let opklaringseskadron var på øvelse i Tyskland. Efter åbningen strømmede alle ud til de forskellige discipliner. Vi havde tilstræbt, at holde liv i så mange discipliner som muligt, selvom der efterhånden er reduceret godt i underafdelingerne på grund af fritstillingen af værnepligtige. Der var således 350 tilmeldte deltagere fordelt på i alt 31 discipliner. Mange deltagere var tilmeldt i mere end én disciplin, og derfor var underafdelingerne spændt hårdt for, når de samtidig med at skulle afgive disciplinledere og hjælpere også skulle stille mindst 2 deltagere i næsten alle discipliner. Bland dagens dicipliner var der selvfølgelig også plads til gode gamle militære dyder. Det gik i al sin enkelhed ud på, hvem der hurtigst kunne komme ud af sin sovepose, iføre sig uniform, pakke sin bivuak sammen og derefter gennemføre en forhindringsbane iført rygsæk og våben. En diciplin som manøvrekørsel og at skifte et dæk er også med på programmet. Der blev også gået til den i håndbold, fodbold, beachvolley, ridbane dressur/spring, tovtrækning og almindelig atletik dicipliner som højdespring, længdespring, spydkast, kuglestød og løb. En anden lidt mere speciel konkurrence er stærkmandskonkurrencen, hvor første diciplin var at skubbe en GDer hurtigst, over en strækning på 25 meter. Selv cheferne og næstkommanderende tog del i idrætsdagen, blandt andet på Long John og ergometercykel. 4 8/2004

5 I alle konkurrencer blev der heppet og råbt på egne, mens modstandernes deltagere bare skulle hujes ud af den og sådan skal det også være. Der blev opnået mange fine resultater, men der blev dog ikke sat nogen nye regimentsrekorder. Bedste underafdeling blev 4/I/GHR, der samlet hev flest point hjem. Idrætsdagen har de senere år været placeret i september således at augustindkaldelsen kunne have lidt bedre forudsætninger for at gøre sig gældende i konkurrencen, specielt med I/GHR. I år var det kun Hesteskadronen, som udgjorde augustindkaldelsen. Efter den sidste præmieoverrækkelse, kunne Regimentschefen kl. 16:40 lukke idrætsdagen. Hvordan idrætsdagen ser ud i 2005, kan der p.t. ikke siges noget endeligt om endnu, for der vil givetvis ske en del ændringer på grund af 4-måneders værnepligt og på grund af den nye struktur i øvrigt. 8/2004 5

6 kun 179,- Solopgang over Camp Roulemont Nyhedsbrev fra Irak Af: Staben Irak 30 C kan virke køligt Nu er der efterhånden gået 14 dage siden vi ankom her til Irak. Og selom varmen stadig er stærk, er vi ved at vænne os til den. Man kan godt synes at det er lidt køligt om natten, selvom det er 30 C!! De første dage er gået med at vænne sig til varmen og maden. Inden vi flyttede ned i Camp Yggrasill, hvor vi bor nu, boede vi i en Engelsk gennemgangs lejr ved navn Camp Roulemont. Der var der mulighed for at prøve det indiske køkken. Menuen har i løbet af de første 10 dage bl.a. budt på kamelsteak!! Besøg I den forløbne uge har Staben haft besøg af Brigadegeneral P. M. Gibson fra 4. Armd Brigade.(England). Efter en kort orientering, var Staben vært ved en middag inden Brigadegeneral P: M. Gibson drog foto OKS-1 B. Jacobsen videre. Ligesom danskerne roterer, så rotere englænderne også. I øjeblikket er det 1. MECH Brigade der har kommandoen over den danske bataljon. Til oktober bliver det så 4. Armd Brigade, der overtager kommandoen. Feltgudstjeneste Tirsdag var en del at sektionen til feltgudstjeneste, ved feltpræst Pontoppidan, i telt 53 i Camp Roulemont. En lille gåtur på ca. 15 minutter. Feltpræsten holdt en flot feltgudstjeneste der blev afsluttet med altergang. Derefter var der kirkevand. Ellers er sektionen ved at lande på sine fødder i den irakiske ørken og er gået i gang med den daglige tjeneste efter at have overtaget fra hold 3. Arbejdstiden er dog lang her i starten, men vi er godt rustet til opgaven, takket være god træning hjemme ved Gardehusarregimentet Korndrevet 4, Bårse 4720 Præstø Hold 3 på vej hjem en sen aften. Foto: OKS-1 B. Jacobsen 6 8/2004

7 Dagen byder også på udfordringer, alle deltagerne fik prøvet at skyde M75 i garnisionskydesimulatoren. Sommerarrangement for kredsen Mars og Merkur Af: Kaptajn Tom Johansen, Ledelsessektionen Den 7. september blev der afholdt sommerarrangement for kredsen Mars og Merkur, hvor bl.a. forsvarschefen, chefen for forsvarstaben, chefen for Hærens operative kommando og en række erhvervsledere var mødt op. Forsvarschefen orienterede først deltagerne i Mars og Merkur sommerarrangement om de store hovedlinier i det nye forsvarsforlig samt den nye struktur for forsvaret. RC orienterede efterfølgende om konsekvenserne for GHR som en af myndighederne i den spidse ende herunder om nedlæggelse af enheder samt transformationen til nye enheder og det internationale engagement. Rundvisning Her blev de 40 deltagere delt op i to hold og det ene hold gik til fremvisning ved hesteskadronen (herunder forsvarschefen) og det andet hold gik i garnisionsskydesimulatoren. Inden frokosten i Parolesalen byttede holdene om. Afslutning i auditorie I. Chefen for forsvarsstaben Viceadmiral Tim Sloth Jørgensen rundede arrangementet af og besvarede uddybende på spørgsmål fra deltagerne. Fakta boks Kredsen Mars og Merkur er en kreds sammensat af førende erhvervsledere samt militære ledere i generals- og admiralsklassen. Kredsen har til formål - at virke for Forsvarets og erhvervslivets gensidige kendskab til og forståelse for hinandens virke, - at støtte forsvarsviljen, - at styrke kontakte og samarbejdet mellem dansk forsvar og erhvervslivet, bl.a. for at formidle officerers overgang til vedvarende eller midlertidig beskæftigelse i erhvervslivet, - at samarbejde med lignende kredse i andre lande for udveksling af erfaringer og yde gensidig støtte. Chefen for forsvarsstaben Viceadmiral Tim Sloth Jørgensen rundede arrangementet af og besvarede uddybende på spørgsmål 8/2004 7

8 Uge 36 ved DANBN i Kosovo Af: DANBN/KFOR 11 Ugen har været præget af, at alle efterhånden er faldet godt til i lejren og fundet sig godt tilrette i de nye rammer. Det er svært at vurdere, hvornår man kan kalde sig for rutineret men at dømme efter resultaterne i de gennemførte beredskabsøvelser samt den almindelige løsning af dagligdagens opgaver, så er vi godt kørende. Om vi efterhånden kan kalde os for gamle rotter i faget skal være usagt. At vi er nogle kloge og dygtige lejrrotter hersker der imidlertid ingen tvivl om. Ingen fare for sne på julemaden I den forgangne uge har forbedringerne af lejrens køkkenfaciliteter for alvor taget fart. Arbejdet har indebåret støbning af nyt fundament og i denne her uge er der så blevet lagt nyt tag, så man med rette kan sige, at køkkenet er blevet renoveret fra top til tå. Der har derfor været en livlig aktivitet hvor cementblandere og boremaskinerne har snurret livligt. Med færdiggørelse af projektet står vi godt rustet til at klare efterårsog vintervejret uden at skulle frygte for at skulle undvære føden. Sådan et projekt tiltrækker unægtelig nogen opmærksomhed iblandt Transformer transporteres på plads af dansk truck soldaterne i lejren. Om dette skyldes en generel glæde ved at se, at lejren bliver forbedret yderligere, er svært at vurdere. Måske skyldes det i højere grad erkendelsen af, at jo bedre vilkår kokkene og køkkenpersonalet har, jo bedre mad kan de servere for os soldater. Om ikke andet kan vi gå vinteren i møde uden at skulle frygte sne på kartoflerne. Danskere til tops i Kosovo Tirsdag morgen, faktisk så tidligt at man med rette kunne kalde det natten til tirsdag, begyndte cafeteriet at bespise de 16 mand, der havde meldt sig til det franske motionsløb TRIAL DE PLANA. Det er nok lidt af en tilsnigelse og falsk varebetegnelse at kalde det for et motionsløb, idet dette signalerer en grad af magelighed og væsentlig mildere grad af anstrengelse, end tilfældet var. Der var mulighed for at deltage i en af de tre discipliner, 27 km løb, 18 km løb eller 27 km mountainbike cykling. Af de 16 tilmeldte fra bataljonen, var der 8, der løb 27 km, 5 cyklede og 3 valgte at løbe de 18 km. Alle ruter var anlagt i meget bakket terræn, så ruterne i perioder tangerede egentlig bjergbestigning. Starten gik klokken 7 for»cyklisterne«og strabadserne begyndte. De første 5 km var rimelige tilforladelige, men så begyndte det at gå opad. Til sidst gik det så meget opad at det var umuligt at cykle. Det blev ikke gjort nemmere af, at stierne var ganske smalle samt at regnskyl havde lavet dybe fuger i stierne. Som kronen på værket kunne man tilføje en god dosis løse sten, HER- LIGT. På dele af ruten gik cyklerne derfor hen og blev unødig ekstra bagage i stedet for et transportmiddel. Løberne døjede ikke i sammen grad med belægningen, hvilket gjorde, at nogle af løberne, der ellers var startet et kvarter efter cykelrytterne, hurtigt fik hentet de bageste af cykelrytterne. 1. pladsen gik til OKS-1 Michael Jensen (i midten) i tiden 2t 17m 40s. På de følgende pladser kom OKS-1 Jonas Ejlertsen (til venstre) og OKS-1 Johnny Ramsing (til højre) Dagen blev en god dag for løberne. Halvvejs i løbet lå OKS-1 Finn Christensen på 2. pladsen, men han og den førende løber løb desværre galt 8 8/2004

9 på sidste halvdel af ruten. For god orden skyld skal det nævnes, at ruten var dårligt markeret og der var flere andre, der løb forkert. Dette ændrer ikke på, at det var meget ærgerligt. Da de fleste deltagere var kommet i mål, blev det annonceret at der var tre danskere, der skulle på sejrspodiet. Det viste sig at kategorien»bedste ikke- franske løber«havde danskere på henholdsvis og 3. pladsen. 1. pladsen gik til OKS-1 Michael Jensen i tiden 2t 17m 40s. På de følgende pladser kom OKS-1 Jonas Ejlertsen og OKS-1 Johnny Ramsing. Den samlede vinder løb i tiden 2t 4m 48s for de 27 km. Kolonnen er linet op klar til at begynde den 700 km lange køretur til havnen i Thessaloniki i Grækenland Danske soldater hjælper Trepca værket Fredag rykkede bataljonens CIMIC sektion samt transportdeling ud for at hjælpe Trepca værket med transport af en transformer. For nu alle er med fra starten, så dækker CIMIC forkortelsen over det organiserede samarbejde, der foregår mellem KFOR og de civile beboere og organisationer i ansvarsområdet. Umiddelbart kan man undre sig over, hvorfor den danske bataljon udfører sådanne opgaver og om det kan have sin rigtighed, at danske soldater rejser tusindvis af kilometer og så løser flytteopgaver? Hjemme i Danmark ville man umiddelbart mene, at dette i højere grad var en opgave for en vognmand, det er under alle omstændigheder ikke arbejde, man i første omgang forbinder med tjenesten som soldat. Dette illustrerer blot, at en udsendt bataljons opgaver til tider er meget varierede og ikke lige til at sammenligne med tjenesten derhjemme. Det skulle da også vise sig at være en god idé at bede bataljonen om hjælp, idet transformeren blev fragtet frem uden problemer. Dette til trods for, at stedet, hvor transformeren skulle læsses af, var fyldt med et stort antal»eksperter«, der havde hver sin mening om, hvordan sagen skulle ordnes. Lørdag måtte bataljonens transportdeling, støttet af kørere fra andre dele af bataljonen, tage afsked med syv pansrede mandskabsvogne af typen PIRANHA og seks pansrede mandskabsvogne af typen M113. Grunden til dette var, at PIRANHA erne skal tilbage til Danmark, hvor de skal bruges til uddannelse af fremtidige soldater og at de seks M113 skal hjem for at blive opgraderet til en moderniseret og bedre version. Køretøjerne indskibes i havnen i Thessaloniki i Grækenland, hvilket betød, at soldaterne og køretøjerne stod foran»en smuttur«på ca. 700 km hver vej, da de omkring middagstid rullede ud gennem hovedporten. NY MASKINE SNGI har indkøbt en Twist maskine, der er blevet opsat i kondirumet. Twist maskinen er god til at optræne de skrå mavemuskler, der bla. er med til at stabilisere overkroppen. Så har du problemer med ryggen er dette en god maskine at arbejde med som supplement til rygtræning. SALG SNGI har anskaffet en ny rygmaskine så den gamle skal sælges. Hvis du kender nogen der kunne bruge sådan en maskine, så kontakt idrætssektionen på Pris efter aftale. NYT SPIL IDRSEK har fremstillet et gammelt vikingespil kongespil. Kort fortalt går det ud på at vælte modstandernes pinde med sine kastepinde. Det er et spil der kan spilles af 2-20 spillere. Idrætssektionen er ved at udarbejde regler så det kan bruges som indslag i idrætten. Spillet kan lånes ved idrætssektionen. 8/2004 9

10 Tre glade skytter med deres præmier og skydebeviser/mærker set fra venstre: overkonstabel af 1. grad Einer Laursen, overkonstabel af 1. grad Finn Jensen og oversergent Janne Ramsing Tre skytter til stævne i Rendsburg Af: Oversergent Janne Ramsing, Ledelsessektionen Fra torsdag den 26. august og tre dage frem skulle tre skydende gardehusarer vise deres færdigheder ved skydekonkurrencen på Eider kaserne i byen Rendsburg, Tyskland. Kaotisk start Endelig kom dagen, da overkonstabel af 1. grad Finn Jensen, overkonstabel af 1. grad Einer Laursen og jeg selv, kunne tage bilen og køre til Rendsburg for at deltage i den årlige skydekonkurrence. Turen fik en lidt kaotisk start, for allerede ved det første stop, fik Laursen klemt sin ene finger i bildøren (gudskelov var det den venstre, så skyde kunne han stadig). Efter lidt snak frem og tilbage blev vi enige om, at han skulle på Fredericia skadestue, hvor han blev syet med to sting og en formaning om at tage noget smertestillende, hvis det gjorde ondt, og som sygeplejersken påpegede kraftigt "det skulle ikke være flydende". Så gik turen igen mod Rendsburg og efter et kort stop ved grænseshoppen, landede vi på Eider kaserne i Rendsburg by. Vi fandt hurtigt tilmeldingsteltet, hvor vi fik tildelt og hilst på vores guide, som vi havde til rådighed alle 4 dage. Hans job bestod blandt andet i, at guide os til skydebanen, sørge for at vi mødte op de rigtige steder, på de rigtige tidspunkter, han blev så også vores fjerde skytte, idet vi manglede en for at være et fuldtalligt hold. Kl gik alle til paradepladsen for at blive budt velkommen af bataljonschefen oberstløjtnant Perchtold. Alle hold blev kaldt frem for at blive budt velkommen og modtage dette års billede, derefter var der mad og gratis øl i cafeteriet. Regn, regn og atter regn Næste morgen er det en tradition, at 2 fra hvert hold skal op til borgmesteren i Rendsburg. Det endte med, at være Finn og Ramsing der skulle af sted, men for at være solidarisk, gik Laursen også med og ventede nede i byen til besøget var slut, hvorefter turen gik til skydebanen. Fredag er den dag, hvor man kan prøve de forskellige skydninger, skydestillinger og våben, som man skal bruge om lørdagen, når det rigtig gælder. Der er også altid en udenlandsk duelighedsskydning, hvor man kan erhverve udenlandske skydemærker. Denne gang var det amerikanerne, der stillede med deres M16 riffel og Beretta pistol, hvilket kunne give skydemærke expert, sharpshooter og marksman (dette svarer til vores guld sølv og bronze). Vi satte os for, at det ville vi prøve først, for med erfaringen fra tidligere år, vidste jeg, at der altid er kø ved denne skydning, idet de kun har et bestemt antal skud til rådighed. Vi fik skabt en rigtig god kontakt med den amerikanske oversergent Long, som havde medbragt våbnene og stod for skydningerne, han sørgede for, at vi kom til at skyde både riffel og pistol. Desværre var vejret ikke med os og man kan roligt sige, at det stod ned i stænger, men skyde det ville vi, så vi holdt ud. Finn skød som den eneste af alle skytter max. med riffelen, hvilket gav ham det eftertragtede expert skydemærke, mens Laursen og jeg måtte nøjes med et sharpshooter skydemærke. På pistol blev det til endnu et expert skydemærke, dennegang til Laursen og et sharpshooter skydemærke til Finn og mig. Det var ellers meningen, at vi skulle have prøveskudt tyskernes G36 gevær og Heckler&Koch pistol, men grundet den lange ventetid og vejret, tog vi tilbage til kasernen. Paraden startede med maner, en gammel kanon blev trukket ind på paradepladsen og derefter blev der affyret tre skud ( ) 10 8/2004

11 Værd at vide Åbningstider: Regimentets kontorer: Mandag - fredag: Reception: Mandag - torsdag: Fredag: Cafeteria: Mandag - torsdag: Fredag: Overkonstabel af 1. grad Finn Jensen og oversergent Long fra den amerikanske hær, lige efter overrækkelsen af skydemærket Expert Vi var klar Lørdag morgen kl stod vi igen på skydebanen, klar til at skyde de tre skydninger der var gældende. Den første var holdskydningen, den var lavet om i forhold til sidste år, så man skulle skyde to skud i stående skydestilling, to skud i knælende skydestilling og endelig to skud i liggende skydestilling, alle seks skud var med dot sigte (i sigtet er der en rød plet, som skal ligge rundt om den sorte del af skiven). Vores hold havde som skrevet tidligere, fået hjælp af vores tyske guide som jo burde kende sit våben godt, men desværre var han den der skød dårligst. Sammenlagt blev vi nummer nitten ud af 136 hold, så egentlig burde vi være tilfredse, men man er vel konkurrencemenneske. Efter holdskydningen gik vi til single skydning, som foregik siddende ved et bord, der skød vi med optisk sigte i stil med vores egen M95. Desværre fik vi heller ikke nogen god placering der. Sidste skydning var med pistol og der var også i år lavet om på reglerne. Skiverne var blevet mindre, og man havde kun tre gange tre skud uden prøveskud, man kunne ikke gå ned og se, hvor ens skud var placeret, så det var lidt et gæt. Vi gættede åbenbart rigtigt godt for både Laursen og Ramsing blev nummer 1 på pistol, hvilket lagde op til en rigtig hyggelig aften. Klokken 1900 var der samling i cafeteriet til præmieuddeling og aften spisning med bal. Danskerne løb med størstedelen af præmierne, Gardehusarregimentet havde det mindste hold, men løb sammenlagt med mest. Jeg vil slutte med at fortælle, at det var en kanon hyggelig tur, hvor man kommer i kontakt med mange nationer, mange forskellige mennesker (civile og militære fra alle tre værn). Vi håber, at der måske er lidt flere, der kunne have lyst til at deltage til næste år, så vi kan stille et helt eller måske to hold. Der var mulighed for hyggeligt samvær efter skydningerne Regnskabskontor: Dagligt (Dankort automat forefindes). Byttedepot: Mandag Mandag - tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag - fredag: Linneddepot: Mandag: Tirsdag - onsdag: Lukket Torsdag: Fredag: Lukket Miljøpladsen: Mandag - Tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag - fredag: Kasernedepot Mandag - tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag - fredag: Service: Messer, møntvask, mønttelefoner findes i centerbygningen. Taxa: Slagelse Taxa tlf afhenter gerne på kasernen. Bus: Busrute 310 direkte mellem stationen og kasernen. Stoppested v. forhindringsbanen. Busruterne 30, 31 og 88 stoppested på Næstvedvej ved kasernens indkørsel. 8/

12 Flere tilbud med ny værnepligt Af Anders V. Fridberg Uddannelsen af værnepligtige til mobiliseringsforsvaret er fortid. Den bliver erstattet af en basisuddannelsen, der skal gøre de værnepligtige til både soldater og redningsmænd. Den uddannelse de værnepligtige, der er blevet indkaldt til hæren i august 2004, netop er gået i gang med, adskiller sig grundlæggende fra den uddannelse som værnepligtige i forsvaret hidtil har modtaget. Holdene har nemlig, som de første, påbegyndt en uddannelse (overgangsordning), der så vidt, som det er muligt på nuværende tidspunkt, ligner Hærens Basisuddannelse (HBU). HBU er det officielle navn på den nye form for værnepligt, der i sin endelige form gennemføres fra foråret HBU er et af resultaterne af det forsvarsforlig for perioden 2005 til 2009, som blev indgået i juni Dermed er det i praksis forbi med at uddanne soldater til mobiliseringsforsvaret hvilket var det primære formål med den traditionelle værnepligt. Soldater til totalforsvaret Formålet med den nye værnepligt er først og fremmest, at uddanne totalforsvarssoldater, der kan bidrage til at styrke samfundets robusthed, uanset om behovet for at aktivere totalforsvaret opstår som følge af trusler om terrorvirksomhed eller i forbindelse med katastrofer af mere civilt tilsnit. De værnepligtige skal derfor lære færdigheder, der gør dem i stand til at løse en række forskellige opgaver. Det kan være opgaver af traditionel militær karakter, som at være med til at forhindre terrorvirksomhed, eksempelvis ved at bevogte vigtige installationer. Men de værnepligtige skal også være i stand til at deltage i rednings- og oprydningsarbejdet, hvis en katastrofe, uanset om den er menneske- eller naturskabt, har fundet sted. Derfor indeholder værnepligtsuddannelsen, udover en militær grunduddannelse, modulerne: Feltuddannelse, Småstyrkers kamp og Hjælp til det øvrige samfund. Arbejdsmænd Fire måneders værnepligt med i alt 700 timers uddannelse gør hverken de værnepligtige til kampsoldater eller redningsarbejdere, men de værnepligtige vil efter endt uddannelse være i stand til, som nærsikringspersonel og arbejdsmænd, at løse en række begrænsede opgaver i samarbejde med og under ledelse af andre myndigheder, der indgår i totalforsvaret. Som en bonus til hele samfundet får de værnepligtige en omfattende uddannelse i førstehjælp. Det vil øge chancerne for, at folk der er kommet til skade i trafikken eller på anden måde har været udsat for en ulykke, kan få den kvalificerede førstehjælp, der er så vigtig for chancerne for, at komme godt over et alvorligt uheld. Når de fire måneder i trøjen er forbi, bliver de værnepligtige overført til et totalforsvarsregister, hvorefter de i tre år skal stå til rådighed for samfundet, hvis totalforsvaret bliver aktiveret, og der er behov for de ekstra hænder. Ønsker de værnepligtige at få fast job i forsvaret eller at blive udsendt, skal de efter værnepligten gennemgå Hærens reaktionsstyrke Uddannelse (HRU), der vil bringe uddannelsestiden for en udsendelsesegnet soldat op på samme niveau som i dag. Rekruttering til International tjeneste Forsvaret lægger ikke skjul på, at et supplerende formål med værnepligten er at rekruttere personel til både den faste del af Forsvaret og til de Internationale missioner. De værnepligtige skal derfor også introduceres til arbejdet under fredsstøttende operationer. Men major Kim Nielsen fra Hærens Operative Kommando lægger vægt på, at Forsvaret ikke bare er ude på at hverve, men tilbyder en totalforsvaruddannelse med et højt kvalitetsniveau. Den nye værnepligt indeholder endvidere en række tilbud til de unge. De værnepligtige, der kommer ind nu vil få mange flere muligheder, end de der kom ind tidligere. Der er bedre muligheder for fastansættelse, og der er gode Det her vil vi nok ikke se så ofte, men som en bonus uddannelse i førstehjælp. Det vil øge chancerne for, at måde har været udsat for en ulykke, kan få den kvalificer et alvorligt uheld muligheder for reaktionsstyrkekontrakt og udsendelse, så der er en lang række tilbud, som åbner sig. Der er perspektiver i det, fastslår Kim Nielsen. Kim Nielsen understreger dog også, at det, at man kan gennemføre værnepligten ikke er nogen garanti for, at man også kan få en reaktionsstyrke kontrakt eller en fastansættelse, dette bestemmes af den enkeltes evner og Forsvarets behov. Basisuddannelsen er jo en uddannelse til et totalforsvarsregister, og derfor vil vi nok heller ikke se, at der er et stort antal, der ikke kan klare de fysiske krav, under værnepligten. Vi skal jo indrette kravene efter, hvad det er vi uddanner dem til. Men det også klart, at det må forudses, at nogle af dem der gennemfører værnepligten, ikke opfylder kravene til en uddannelse til reaktionsstyrkerne, slutter Kim Nielsen. 12 8/2004

13 til hele samfundet får de værnepligtige en omfattende folk der er kommet til skade i trafikken eller på anden ede førstehjælp, der er så vigtig for, at komme godt over Værnepligt på en ny måde Af Anders V. Fridberg Soldaterne skal stadig gå med grøn uniform og kunne betjene et gevær, men ellers er der flere forskelle end ligheder mellem værnepligten som den så ud før og den nye form for værnepligt, Hærens Basisuddannelse, der indføres fra Vi ser på nogle af forskellene. Formål Formålet med den traditionelle værnepligt, var at uddanne soldater til mobiliseringsforsvaret. Soldaterne skulle kæmpe i en egentlig krig i tilfælde af et angreb mod Danmark eller danske interesser. I de senere år er værnepligtige blevet sendt hjem, uden at være helt færdiguddannede. I tilfælde af mobilisering skulle de gennemgå yderligere fem ugers uddannelse. Værnepligten tjente som rekrutteringsgrundlag, til den stående styrke og den internationale brigade mv. Formålet med Hærens Basisuddannelse (HBU) er at uddanne arbejdsmænd, og nærsikrings- og bevogtningspersonel til totalforsvaret. Soldaterne skal indsættes, hvis myndighederne i totalforsvaret har behov for ekstra arbejdsmandskab i tilfælde af en terrortrussel mod Danmark eller i forbindelse med en menneske- eller naturskabt katastrofe. Værnepligten er en afsluttet uddannelse. Værnepligten udgør endvidere en væsentlig del af rekrutteringsgrundlaget til den stående styrke og reaktionsstyrkerne Uddannelsesforløb De hidtidige værnepligtige begyndte deres tid i forsvaret med en grundlæggende militæruddannelse, der var en enkeltkæmperuddannelse og en forudsætningsuddannelse, som den videre uddannelse byggede på. Efter den grundlæggende uddannelse gennemgik de værnepligtige en funktionsuddannelse. Uddannelsen var forskellig, alt efter hvilken våbenart (kamptropper, ingeniørtropper, artilleri mv.), man tilhørte, og hvilken funktion man skulle have i sin gruppe (maskingeværsskytte, kører, signalmand osv). Værnepligten sluttede med enhedsuddannelsen, hvor soldaterne lærte at fungere i rammen af en underafdeling (kompagni, batteri, eskadron). Alle værnepligtige, der gennemgår HBU, får præcist den samme uddannelse.(der er dog undtagelser for værnepligtige, der indkaldes til Hesteskorten ved Gardehusarregimentet og værnepligtige der indkaldes til Livgarden). Der er ingen funktionsuddannelse og ingen forskelle afhængig af våbenart. Alle gennemgår faget grundlæggende militærtjeneste i fire moduler, der dækker både militære discipliner og fag af civil karakter. Der er ingen egentlig enhedsuddannelse, men de værnepligtige lærer naturligvis at arbejde sammen, dels i makkerpar, dels i hold. Organisatorisk ramme De hidtidige værnepligtige blev fra begyndelsen placeret i en struktur med grupper, delinger/sektioner og kompagnier/batterier/ eskadroner, som svarede til dem, de i tilfælde af krig skulle fungere i. Værnepligtige, der uddannes til totalforsvaret bliver opdelt og uddannet i hold af 10 mand. Delinger og underafdelinger består som uddannelsesramme og formentlig også som koordinerende enheder i tilfælde af indsættelse, men holdet er den virkende enhed. Våben Før blev alle værnepligtige uddannet på gevær og panserværnsvåben, mens uddannelsen på andre våbentyper afhang af den værnepligtiges funktion. Alle, der gennemgår Hærens Basisuddannelse, bliver uddannet på gevær, Light Support Weapon og modtager en grundlæggende uddannelse på panserværnsvåben, der ikke indeholder skarpskydning. Der gennemføres ikke uddannelse på andre våbentyper. Rekruttur Når den militære grunduddannelse efter omkring tre måneder var overstået, gennemgik de værnepligtige tidligere alverdens strabadser på en rekruttur, der markerede afslutningen på rekruttiden og begyndelsen på tiden som dragon, pioner, husar mv. Senere i værnepligtstiden deltog soldaterne i øvelser, hvor bataljoner og brigader kunne bedømme de værnepligtiges kundskaber og niveau. Hærens Basisuddannelse afsluttes med en kontrolprøve på 60 timer, der skal løbe over en weekend. Øvelsen bliver en totalforsvarsøvelse, hvor alle elementer fra værnepligten kontrolleres. Øvelserne vil blive arrangeret af de nye totalforsvarsregioner (de nuværende lokalforsvarsregioner). Omgangstone Det er længe siden sergenter og officerer kunne tillade sig at sige hvad som helst til nye værnepligtige, men omgangstonen i værnepligt- 8/

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup.

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup. Foreningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Starten... 3 Skydning er vel ikke så svær?... 4 Lidt om Gundsølille Skytteforening's mål og aktiviteter... 5 Lidt om vores faciliteter... 5 Øvrige

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Masser af medaljer til SKL-skytter i Sverige

Masser af medaljer til SKL-skytter i Sverige Nr. 1. Januar kvartal 2007 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af medaljer til SKL-skytter i Sverige Ombygning på stadion sæsonstart udskudt til uge 7 Skytten nr. 1, januar kvartal 2007

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

SPORT FOR ALLE FYRAFTEN 31. ÅRGANG 2013 NR. 1 NU ER SOMMEREN OVER, SÅ ER DET TID TIL LIDT VINTERMOTION OG AKTIVITETER

SPORT FOR ALLE FYRAFTEN 31. ÅRGANG 2013 NR. 1 NU ER SOMMEREN OVER, SÅ ER DET TID TIL LIDT VINTERMOTION OG AKTIVITETER SPORT FOR ALLE FYRAFTEN 31. ÅRGANG 2013 NR. 1 NU ER SOMMEREN OVER, SÅ ER DET TID TIL LIDT VINTERMOTION OG AKTIVITETER SÅ HUSK NU AT MELDE JER TIL I TIDE THISTED FIRMA SPORT Tilsluttet Dansk Firma-Idrætsforbund

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

50 m banen på stadion er lukket indtil videre

50 m banen på stadion er lukket indtil videre Nr. 1. januar kvartal 2011 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby 50 m banen på stadion er lukket indtil videre Der er fundet skimmelsvamp på banen. Læs mere side 3! Skytten nr. 1, januar kvartal

Læs mere

Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark

Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark 1. 3. juli 2011 Dansk Skytte Union indbyder alle nordiske veteran riffelskytter velkommen Forord København er Danmarks hovedstad og er med 1.181.239 indbyggere

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 1. 2015 20. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26 362 123 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 REFERAT Mandag den 23. marts blev der afholdt generalforsamling i Nylars Samlingshus, hvor 23 friske gamle gardere var mødt op. Aftenen begyndte med et godt måltid mad, og herefter

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Nr. 9 - november 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 9 2004 Gardehusarregimentet

Læs mere

Stor dansk triumf ved EM

Stor dansk triumf ved EM Stor dansk triumf ved EM 14 Åbningsceremonien ved EM politi i Prag Prag i brydning i De danske brydere hentede historisk flot EM-sølv og en plads. Af Morten Ahlefeldt Hansen - landstræner politilandsholdet

Læs mere

Referat af: Gundsølille skytteforenings medlemsmøde onsdag, den 16. februar 2012. Gundsølille d. 24. februar 2012

Referat af: Gundsølille skytteforenings medlemsmøde onsdag, den 16. februar 2012. Gundsølille d. 24. februar 2012 Referat af: Gundsølille skytteforenings medlemsmøde onsdag, den 16. februar 2012 Gundsølille d. 24. februar 2012 1. Valg af dirigent: Helle Østergaard Mark 2. Valg af Protokolfører: Tonni Larsen 3. Formandens

Læs mere

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING OG RIFFEL SKYDNING 2014 www.skydecenter.dk VELKOMMEN til en ny skydesæson sammen med HØJDERYGGENS SKYDECENTER. Vi glæder os igen i år til at modtage de jægere og skytter, som

Læs mere

Gardehusaren Nr. 8 - oktober 2005 5. årgang

Gardehusaren Nr. 8 - oktober 2005 5. årgang Gardehusaren Nr. 8 - oktober 2005 5. årgang Indhold nr 8 Klip, klip, og 3 klip...3 Blå snor konkurrence...4 Der blev opnået flotte resultater i Rendsburg...5 Hvordan er det at starte som KFOR 13?...6 Forsidebillede:

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Roskilde Skytteforening. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00

Referat af generalforsamling i Roskilde Skytteforening. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00 Referat af generalforsamling i. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev afholdt på skydebanen med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formanden 3. Fremlæggelse

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

- Forestå landsdækkende skydninger, indendørs såvel som udendørs. - være afdelingerne/lokalafdelingerne behjælpelig i sager vedrørende skydninger.

- Forestå landsdækkende skydninger, indendørs såvel som udendørs. - være afdelingerne/lokalafdelingerne behjælpelig i sager vedrørende skydninger. Skydeudvalget Håndbog Afsnit : 14.0. Skydeudvalget Dato: 9. juni 2008 Side: Skydeudvalgets formand vælges af repræsentantskabet og indtræder som medlem af dette samt i forretningsudvalget. Valget gælder

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Kompagni-Nyt. Januar kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn

Kompagni-Nyt. Januar kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn Kompagni-Nyt Januar kvartal 2015 Hjemmeværnskompagni Hasle Det Bornholmske Hjemmeværn Hjemmeværskompagni Hasle - vi gør en forskel Indhold Chefens hjørne. Næstkommanderende klumme. Kommandobefalingsmanden

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT Ny tilmeldingsprocedure: I forbindelse med digitaliseringen og den nye hjemmeside er der ændret på måden at tilmelde sig. På hjemmesiden under Event kan du se alle

Læs mere

Gardehusaren Nr. 1 - februar 2005 5. årgang

Gardehusaren Nr. 1 - februar 2005 5. årgang Gardehusaren Nr. 1 - februar 2005 5. årgang Indhold nr. 1 2005 Regimentschefens besøg ved den danske Bataljon i Irak....................... 3 De springende heste skal i pension............. 6 Forsidebillede:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger Nr. 2 - marts 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 2 2004: Forsidebilled:

Læs mere

Bilag 22. Delrapport vedrørende beskrivelse af grunduddannelsesforløb for konstabelgruppen

Bilag 22. Delrapport vedrørende beskrivelse af grunduddannelsesforløb for konstabelgruppen Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 8. juni 2007 Bilag 22 Delrapport vedrørende beskrivelse af grunduddannelsesforløb for konstabelgruppen i forsvaret Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde lørdag d. 12. maj 2012 kl.

Læs mere

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program.

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. SKALLEBØLLESTÆVNE 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. Nyhed: nu også sommerbiatlon. Husk tilmelding FØR du går på sommerferie! 13.-15. august 2010 Der er tilmelding via www.skydetid.dk 1 Skallebøllestævnet

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Pistol. Indbydelse DM udendørs 2015. alle klassegrupper. 25 meter Standard, Fin- og grov

Pistol. Indbydelse DM udendørs 2015. alle klassegrupper. 25 meter Standard, Fin- og grov Indbydelse DM udendørs 2015 Pistol alle klassegrupper 25 meter Standard, Fin- og grov DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Konkurrencer Pistol: D. 12.-13.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Apr Maj. Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153

Apr Maj. Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 Apr Maj 2013 Jun Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 April 2013 4 Maduge Nicklas Projekt genbrugsdåser Maduge Morten Projekt Smykker m.m. 15 Maduge Louise Projekt Konfirmation sangskulere m.m.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Gardehusaren. Long John Race. for underafdelings chefer og næstkommanderende

Gardehusaren. Long John Race. for underafdelings chefer og næstkommanderende Gardehusaren Nr. 4 - august 2007 7. årgang Long John Race for underafdelings chefer og næstkommanderende Indhold nr. 4 Gardehusarregimentets idrætsdag...3 Forældredag ved Hesteskadronen...6 4 måneder i

Læs mere

Formandens side Af Christian Stounberg

Formandens side Af Christian Stounberg Formandens side Af Christian Stounberg Kære medlem Du sidder nu med 2007 udgaven af det grønne blad i hånden og det er mit lod at give bladet og aktiviteterne i og omkring Vejle Jagtforening et par ord

Læs mere

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader.

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. 1 Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. GMC ere og en Dodge ¾ t 1960 erne foto: UMAK DLR Denne lille artikel blev oprindelig skrevet i 2003. siden da har jeg fra forskellige kilder og billeder fået flere

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Kirke Hyllinge Skytteforening

Kirke Hyllinge Skytteforening Kirke Hyllinge Skytteforening 4. november 2013 Referat af generalforsamlingen 1. november 2013 1. Velkomst Bent bød velkommen til de 35 fremmødte medlemmer. 2. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Kjeld

Læs mere