Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren"

Transkript

1 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Se teknisk datablad. Firmanavn International Farvefabrik A/S Lyskaer 9 1th 2730 Herlev Denmark Telefonnr Facsimile Telefonnr.i nødituationer: +44 (0) International Paint Ved uheld: Anvendelsesbegrænsninger: Må ikke anvendes af unge under 18 år, jvfr. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde. Krav til særlig uddannelse: 2. Sammensætning / oplysning om Indholdsstoffer Farlige stoffer i henhold til dansk lovgivning (Symbol og R-sætning er for det rene stof). Navn EINECS Koncentration Symbol R-sætninger 1,2,4-Trimethylbenzen < 2.5 Xn,N R10,R20,R36/37/38,R51-53 Ethylbenzen < 2.5 F,Xn R11, R20 Kobber (I) oxid < 50 Xn,N R22, R50-53 Solventnaphtha (råolie), let aromatisk < 10 Xn,N R51-53, R65 Terpentinoliefri harpiks < 25 Xi R43 Xylen < 10 Xn R10,R20/21,R38 Zinkoxid < 25 N R50-53 Den fulde ordlyd af sætningerne: se afsnit 16 Page 1

2 3. Fareidentifikation I overensstemmelse med miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering Fareklassificering Sundhedsskadelig Miljøfarlig Indeholder Kobber (I) oxid Terpentinoliefri harpiks R-sætninger: Brandfarlig. Farlig ved indtagelse. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet S-sætninger: Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger. Undgå kontakt med huden. Må ikke kommes i kloakafløb. Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet. Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Må kun bruges på steder med god ventilation. P-sætninger: 4. Førstehjælpsforanstaltninger Generelt: I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Indånding: Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdes under opsyn. Ved bevidstløshed, undersøges det om patienten trækker vejret. Hvis patienten ikke trækker vejret gives kunstigt åndedræt. Hvis den bevidstløse trækker vejret, lejres han i aflåst sideleje og holdes varm med tæpper eller lignende. Tilkald straks læge eller ambulance. Øjnene: Skyl straks med vand i mindst 10 minuter. Spil øjet godt op. Søg læge. Huden: Forurenet tøj fjernes straks, og forurenet hud vaskes grundigt med sæbe og vand. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder.

3 Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Tilkald læge eller ambulance. Page 2

4 5. Brandbekæmpelse Brand slukkes med skum, kulsyre eller pulver. Brug ikke vandstråle, der spreder branden. Brand vil udvikle tæt, sort røg. Forbrændingsprodukter er sundhedsskadelige, og åndedrætsværn er påkrævet. Afkøl udsatte lukkede beholdere med vand. 6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld Fjern om muligt antændelseskilder og sørg for god ventilation. Undgå indånding af dampe. Se beskyttelsesforanstaltninger under punkt 7 og 8. Opsaml spild med ubrændbart, absorberende materiale f.eks. sand, jord, granulat og anbring i engangsbeholdere (se punkt 13). Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb. Page 3

5 7. Håndtering og opbevaring Håndtering: Dampene er tungere end luft og spredes langs gulvet. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft. Forebyg dannelsen af brandbare eller eksplosive blandinger og undgå dampkoncentrationer højere end grænseværdien. Ved opbevaring: Håndter beholdere forsigtigt for at undgå beskadigelse og spild. Produktet må ikke anvendes i nærheden af åben ild eller andre antændelseskilder. Elektriske installationer bør beskyttes, i henhold til Stærkstrømsreglementets bestemmelser.. Ved brug: Undgå hud og øjenkontakt. Undgå indånding af dampe og sprøjtetåge. Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler. Personlig beskyttelse: se afsnit 8. Anvend altid emballage af samme materiale som originalemballagen. Beholderen må ikke tømmes ved hjælp af tryk. Produktet kan lades elektrostatisk. Anvend altid jordledning ved overførsel fra en beholder til en anden. Personale bør bære antistatisk fodtøj og beklædning. Gulve bør være ledende. Ingen gnistdannende værktøjer bør anvendes. Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug de nødvendige personlige værnemidler. Opbevaring: Følg nationale tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Stabelhøjde max. 3 paller. Produktet opbevares utilgængeligt for børn, i tæt lukket emballage og i overensstemmelse med gældende regler på et tørt og godt ventileret sted og adskilt fra fødevarer. Hold produktet væk fra antændelseskilder og oxiderende stoffer og stærkt sure og basiske materialer. Rygning forbudt. Uvedkommende ingen adgang. Åbnet emballage må lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage. Page 4

6 8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler Tekniske foranstaltninger Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Hvis dette ikke er muligt, anvendes åndedrætsværn i henhold til kodenummeret (Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter). Sprøjtetåge indeholder samtlige bestanddele i produktet og må aldrig indåndes. Grænseværdier Navn ppm mg/m³ 1,2,4-Trimethylbenzen Ethylbenzen K Xylen H Zinkoxid - 4 (H) stoffet kan optages gennem huden, (L) loftværdi (K) stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende Personlige værnemidler: Åndedrætsværn: Hvis ansatte udsættes for koncentrationer, der overskrider den tilladte grænsværdi, skal de benytte passende og godkendte åndedrætsværn. Brug kombineret kul- og filterkomination A2-P2. Anvend åndedrætsværn med trykluft eller frsikluft i lukkede rum. Øjenværn: Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk. Håndværn: Brug viton eller nitrile handsker. Brug evt. bomuldshandsker som underhandsker. Beskyttelsescreme må ikke bruges under handsker eller i stedet for handsker. Hudværn: Anvend evt. særligt arbejdstøj, ved sprøjtning anvendes overtræksdragt. Page 5

7 9. Fysisk-kemiske egenskaber Fysisk tilstand: Flydende Flammepunkt ºC: 23 Vægtfylde (kg/l): Brandfarlig væske af klasse: II-1 Eksplosionsgrænser (vol%): 0.8 Vægt% org. opløsningsmidler: Stabilitet og reaktivitet Produktet er stabilt ved de anbefalede håndterings- og opbevaringsbetingelser, (se afsnit 7). Ved udsættelse for høje temperaturer kan dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter f.eks. kulilte, kuldioxid, røg og nitrogenoxider. Hold produktet væk fra oxidationsmidler, stærkt sure og stærkt basiske materialer for at undgå varmeudviklende reaktioner. 11. Toksikologiske oplysninger (sundhedfarlige egenskaber) Der er ingen tilgængelige data for produktet. Udsættelse for produktets opløsningsmiddeldampe i koncentrationer over de tilladte grænseværdier kan forårsage skader på en række organer, herunder nervesystemet. Forgiftningssymptomer er bl.a. hukommelses- og koncentrationsbesvær, unormal træthed, irritabilitet og i ekstreme tilfælde bevidsthedstab. Organiske opløsningsmidler affedter huden. Gentagen og langvarig kontakt med produktet kan forårsage rødme og irritation. Organiske opløsningsmidler kan optages gennem huden. Stænk i øjnene giver irritation. Indtagelse i forbindelse med uheld kan give opkastninger og mavesmerter. Kemisk lungebetændelse kan opstå, hvis der ved opkastning kommer opløsningsmidler i lungerne. Indeholder ethylbenzen der er optaget på Arbejdstilsynets liste over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende Page 6

8 12. Miljøoplysninger Der er ingen tilgængelige data om produktet. Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb. Produktet er klassifiseret miljøfarlig i henhold til beregningsmetoden i Bekendtgørelsen om klassifisering, mærking m.v. af kemiske stoffer og produkter. Se punkt 2 og 15 for yderlig information. Naphtha (råolie): Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet Dichlofluanid (EINECS ) Økotoksikologiske data Toksikologiske data fisk Oncorhynchus mykiss LC50 96 timer 0.05 mg/l Toksikologiske data daphnia Daphnia magna EC50 48 timer 0.42 mg/l Toksikologiske data alg Desmodesmus subspicatus EC50 72 timer >1 mg/l Nedbrydning Abiotisk nedbrydning: halveringstid (rene aktive ingrediens) T1/2 > 15 dage ph4 (22 C) T1/2 > 18 timer ph7 (22 C) T1/2 << 10 minutter ph9 (22 C) Zinkoxid (EINECS ) Økotoksikologiske data Toksikologiske data fisk Oncorhynchus mykiss LC50 96 timer 1 mg/l Toksikologiske data daphnia Daphnia magna EC50 48 timer mg/l Toksikologiske data alg Desmodesmus subspicatus EC50 72 timer mg/l 13. Bortskaffelse Rester af produktet er klassificeret som kemikalieaffald: EØF Affaldsnummer Affaldstype H Affaldskort Transportoplysninger Transport kan finde sted i overensstemmelse med nationale regler eller ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG for søtransport. ADR/RID UN1263 Maling, 3, III IMDG Klasse 3 Underklasse Shippingnavn Maling UN-nr 1263 EmS F-E,S-E PK.gr. III

9 MP Ja ICAO/IATA Shipping Name Maling Class 3 UN-nr 1263 Pk.gr. III Page 7

10 15. Oplysninger om forskrifter I overensstemmelse med miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering Fareklassificering Sundhedsskadelig Miljøfarlig Indeholder Kobber (I) oxid Terpentinoliefri harpiks R-sætninger: Brandfarlig. Farlig ved indtagelse. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet S-sætninger: Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger. Undgå kontakt med huden. Må ikke kommes i kloakafløb. Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet. Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Må kun bruges på steder med god ventilation. P-sætninger: Produktet Brugsklar blanding. MAL-tal (m³/l): 1774 MAL-kode: 4-3 MAL-tal (m³/l): MAL-kode: - Page 8

11 16. Andre oplysninger Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes somangivet i sektion 1, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes somen beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber. Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten. Den fulde ordlyd af R-sætningerne i afsnit 2: R10 Brandfarlig. R11 Meget brandfarlig. R20 Farlig ved indånding. R20/21 Farlig ved indånding og ved hudkontakt. R22 Farlig ved indtagelse. R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. R38 Irriterer huden. R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. R50-53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet R51-53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse. Page 9

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Se teknisk datablad. Firmanavn International Farvefabrik A/S Lyskaer 9 1th 2730

Læs mere

50705 WATSKI MARINE WAX

50705 WATSKI MARINE WAX 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Se teknisk datablad. www.yachtpaint.com (sök YMB634) Firmanavn Watski AB Kantyxegatan

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: 1320592 Varetype Maling Anvendelsesområde Se teknisk datablad. Firmanavn International Farvefabrik A/S Lyskaer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Se teknisk datablad. Firmanavn International Farvefabrik A/S Lyskaer 9 1th 2730

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Bundmaling Firmanavn International Farvefabrik A/S Lyskaer 9 1th 2730 Herlev

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Bundmaling Firmanavn International Farvefabrik A/S Lyskaer 9 1th 2730 Herlev

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Se teknisk datablad. Produktets anvendelse er forbeholdt erhvervsmæssige brugere.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: 1016283 Varetype Maling Anvendelsesområde Se teknisk datablad. Firmanavn International Farvefabrik A/S Lyskaer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Thinner Firmanavn International Farvefabrik A/S Lyskaer 9 1th 2730 Herlev Denmark

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Firmanavn International Farvefabrik A/S Lyskaer 9 1th 2730 Herlev Denmark Telefonnr

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: 1029455 Varetype Maling Anvendelsesområde Se teknisk datablad. Firmanavn International Farvefabrik A/S Lyskaer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Se teknisk datablad. Firmanavn International Farvefabrik A/S Lyskaer 9 1th 2730

Læs mere

Sikkerhedsdatablad YHA184 Perfection Med. White Part A Versionsnr. 7 Revisionsdato 08/05/09. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad YHA184 Perfection Med. White Part A Versionsnr. 7 Revisionsdato 08/05/09. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Se teknisk datablad. Firmanavn International Farvefabrik A/S Lyskaer 9 1th 2730

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: 1315902 Varetype Maling Anvendelsesområde Thinner Firmanavn International Farvefabrik A/S Lyskaer 9 1th 2730 Herlev

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: 1065720 Varetype Maling Anvendelsesområde Se teknisk datablad. Firmanavn International Farvefabrik A/S Lyskaer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produk tkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Se teknisk datablad. Firmanavn International Farvefabrik A/S Lyskaer 9 1th 2730

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. YPA212 Gelshield 200 Green Part A Versionsnr. 21 Revisionsdato 22/01/10. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. YPA212 Gelshield 200 Green Part A Versionsnr. 21 Revisionsdato 22/01/10. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: 552754 Varetype Maling Anvendelsesområde Se teknisk datablad. Firmanavn International Farvefabrik A/S Lyskaer 9

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: 1016283 Varetype Maling Anvendelsesområde Se teknisk datablad. Firmanavn International Farvefabrik A/S Lyskaer

Læs mere

ESBJERGVEJ 18 B 6000 KOLDING TLF. 75 50 82 11. Grøn Kobber. Leverandørbrugsanvisning Revisionsdato: november 2001. Sikkerhedsdatablad

ESBJERGVEJ 18 B 6000 KOLDING TLF. 75 50 82 11. Grøn Kobber. Leverandørbrugsanvisning Revisionsdato: november 2001. Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN : Produktnavn : PR-nr. : 1159954 Leverandør : TRÆ-NORD A/S Esbjergvej 18 B 6000 Kolding Tlf. 75 50 82 11 Fax. 75 50 82 12 Nødtelefon

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR:

LEVERANDØRBRUGSANVISNING. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR: Side 1/5 Efalyn 0120 - xxxxx da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR: Varetype: Maling baseret på styrenmodificeret alkyd Producent: Esbjerg Farve- & Lakfabrik

Læs mere

ESBJERGVEJ 18 B 6000 KOLDING TLF. 75 50 82 11. EP-V Gulvmaling, komponent A. Leverandørbrugsanvisning Revisionsdato: november 2001. Sikkerhedsdatablad

ESBJERGVEJ 18 B 6000 KOLDING TLF. 75 50 82 11. EP-V Gulvmaling, komponent A. Leverandørbrugsanvisning Revisionsdato: november 2001. Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN : Produktnavn : EP-V Gulvmaling PR-nr. : Leverandør : TRÆ-NORD A/S Esbjergvej 18 B 6000 Kolding Tlf. 75 50 82 11 Fax. 75 50 82

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren. International Farvefabrik A/S Lyskaer 9 1th 2730 Herlev Denmark

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren. International Farvefabrik A/S Lyskaer 9 1th 2730 Herlev Denmark 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Se teknisk datablad. Firmanavn International Farvefabrik A/S Lyskaer 9 1th 2730

Læs mere

ESBJERGVEJ 18 B 6000 KOLDING TLF Heldækkende Træbeskyttelse. Leverandørbrugsanvisning Revisionsdato: januar Sikkerhedsdatablad

ESBJERGVEJ 18 B 6000 KOLDING TLF Heldækkende Træbeskyttelse. Leverandørbrugsanvisning Revisionsdato: januar Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN : Produktnavn : PR-nr. : Leverandør : TRÆ-NORD A/S Esbjergvej 18 B 6000 Kolding Tlf. 75 50 82 11 Fax. 75 50 82 12 Nødtelefon :

Læs mere

A. Produkter med indhold af organiske opløsningsmidler. Produktnr: 561-2493 1. Sikkerhedsdatablad

A. Produkter med indhold af organiske opløsningsmidler. Produktnr: 561-2493 1. Sikkerhedsdatablad A. Produkter med indhold af organiske opløsningsmidler. Produktnr: 561-2493 1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stof/præparat og af selskabet/virksomheden. Revisionsdato: Juni 1998 Produktets navn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Se teknisk datablad. Firmanavn International Farvefabrik A/S Lyskaer 9 1th 2730

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Eksklusiv Glansshampoo. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Anvendelse: Skumrens til biler. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Tekstil Rens. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Anvendelse: Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. Dato: 29. 05. 2002. Rev. dato: 14. 10. 2002.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: 1029455 Varetype Maling Anvendelsesområde Se teknisk datablad. Firmanavn International Farvefabrik A/S Lyskaer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung. Xn R10, R65, R66 4, H 1 + 2

SIKKERHEDSDATABLAD. naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung. Xn R10, R65, R66 4, H 1 + 2 Cementmaling 0152 - xxxxx 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ PRODUKTET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Cementmaling 0152 - xxxxx Varetype: Alkyd gulvmaling Producent/Importør: Esbjerg Farve- & Lakfabrik

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF /PRÆPARAT OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN Produktets navn: Permacor Hærder 2330/00

1. IDENTIFIKATION AF STOF /PRÆPARAT OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN Produktets navn: Permacor Hærder 2330/00 Dato: 25.04.2005 Erstatter: 11.10.1999 Side: 1(5) 1. IDENTIFIKATION AF STOF /PRÆPARAT OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN Produktets navn: Permacor Hærder 2330/00 Firmanavn: Baden-Jensen A/S Adresse: Baltorpbakken

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. R10, R65, R48/20, R51/53 Xn, N R10, R37, R65, R66, R67, R51/53 2-butanonoxim Xn, Xi, Carc3 R21, R40, R41, R43 3 + 4

SIKKERHEDSDATABLAD. R10, R65, R48/20, R51/53 Xn, N R10, R37, R65, R66, R67, R51/53 2-butanonoxim Xn, Xi, Carc3 R21, R40, R41, R43 3 + 4 Efalyn Metallic 0125 - xxxxx 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ PRODUKTET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Efalyn Metallic 0125 - xxxxx Varetype: Maling baseret på styrenmodificeret alkyd Producent/Importør:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-930 205, 210, 215. Produktregistreringsnummer: 1515111. Dato: 11. 07. 2002. Rev. dato: 14. 10. 2002.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-930 205, 210, 215. Produktregistreringsnummer: 1515111. Dato: 11. 07. 2002. Rev. dato: 14. 10. 2002. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Super Glans (Hart Glans). Varenummer: 03-930 205, 210, 215. Produktregistreringsnummer: 1515111. Anvendelse: Lakbeskyttende voks. Dato: 11. 07. 2002. Rev. dato: 14. 10.

Læs mere

DK 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR:

DK 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR: Side 1/5 SIKKERHEDSDATABLAD DK 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR: Produktnavn: Maskinemalje 0130 - xxxxx Varetype: Alkydmaling Producent: Esbjerg Farve-

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD % ,5-10% ,5-10%

SIKKERHEDSDATABLAD % ,5-10% ,5-10% Efaspray 0790 - xxxxx 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ PRODUKTET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Efaspray 0790 - xxxxx Varetype: Spraymaling Producent/Importør: Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S Energivej

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktnavn: Special Lakrens D2. Varenummer: 03-930 405. Produktregistreringsnummer: 1515058. Lakrensemiddel til autolakker.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktnavn: Special Lakrens D2. Varenummer: 03-930 405. Produktregistreringsnummer: 1515058. Lakrensemiddel til autolakker. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Special Lakrens D2. Varenummer: 03-930 405. Produktregistreringsnummer: 1515058. Anvendelse: Lakrensemiddel til autolakker. Dato: 16. 07. 2002. Rev. dato: 05. 01. 2004.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-921 410, 415. Produktregistreringsnummer: 1515154. Rensemiddel til ruder og emaljerede overflader.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-921 410, 415. Produktregistreringsnummer: 1515154. Rensemiddel til ruder og emaljerede overflader. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Ruderens. Varenummer: 03-921 410, 415. Produktregistreringsnummer: 1515154. Anvendelse: Rensemiddel til ruder og emaljerede overflader. Dato: 16. 07. 2002. Rev. dato: 14.

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: December 2013 Revisionsdato: December 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: BIO Urinal tablet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kontaktlim Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation:

SIKKERHEDSDATABLAD. Kontaktlim Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation: SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produkt: Kontaktlim 281 Varetype: Opløsningsmiddelholdig lim på polychloropren (neopren) basis. PR-nummer:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 15112005 Udarbejdet den: 15112005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

ARBEJDSHYGIEJNISK BRUGSANVISNING FOR MALEVARER M.V.

ARBEJDSHYGIEJNISK BRUGSANVISNING FOR MALEVARER M.V. ARBEJDSHYGIEJNISK BRUGSANVISNING FOR MALEVARER M.V. Produkt: COLAD STØVBINDELAK Dato: 19.01.2015 Erstatter: 03.10.2001 1. IDENTIFIKATION AF STOF/PRÆPARAT OG AF VIRKSOMHEDEN Produktets navn: Firmanavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-979 910. Produktregistreringsnummer: 1515138. Rense- og plejemiddel til autodæk.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-979 910. Produktregistreringsnummer: 1515138. Rense- og plejemiddel til autodæk. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Dækglans. Varenummer: 03-979 910. Produktregistreringsnummer: 1515138. Anvendelse: Rense- og plejemiddel til autodæk. Dato: 11. 07. 2002. Rev. dato: 14. 10. 2002. SIKKERHEDSDATABLAD

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktets navn og/eller nr. UV Fortynder f. Füller, 1 L, D01 Flash-T Vare nr. 35715 PR-nr. 1660431

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktets navn og/eller nr. UV Fortynder f. Füller, 1 L, D01 Flash-T Vare nr. 35715 PR-nr. 1660431 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Produktets navn og/eller nr. UV Fortynder f. Füller, 1 L, D01 Flash-T Vare nr. 35715 PR-nr. 1660431 Anvendelse: Fortynder f. UV Füller Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. Handelsnavn Leverandør Vindues rens Nymann Kemi A/S Nyhåbsvej 2 8560 Kolind Tlf.: 86 39 18 00 Fax.: 86 39 15 74 2. Fareidentifikationer. Sundhed/miljø

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Chok Fluespray Reg. Nr.: 25-11 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 17-09-2009 / LFH WoodCare Denmark A/S Tværvej 6 Anvendelse: Overfladebehandling

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 822-06-0 212-485-8 < 0,5%

SIKKERHEDSDATABLAD 822-06-0 212-485-8 < 0,5% PUR-Hærder 0610-84150 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ PRODUKTET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: PUR-Hærder 0610-84150 Varetype: Isocyanathærder Producent/Importør: Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung. Xn R10, R65, R66 4, H 1 + 2

SIKKERHEDSDATABLAD. naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung. Xn R10, R65, R66 4, H 1 + 2 Produktnavn: Maskinemalje 0130 - xxxxx Databladsnr.: 0130 Versionsnr: 16 Maskinemalje 0130 - xxxxx 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ PRODUKTET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Maskinemalje 0130 -

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1052460 Revideret den: 10-12-2003 / MBM Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ en naturlig

Læs mere

Aerosol med indhold af organiske opløsningsmidler. Leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad)

Aerosol med indhold af organiske opløsningsmidler. Leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad) Oasis Spray Color 1/5 Aerosol med indhold af organiske opløsningsmidler. Leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet / materialet og af leverandøren. Identifikation af produktet:

Læs mere

Aerosol med indhold af organiske opløsningsmidler. Leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad)

Aerosol med indhold af organiske opløsningsmidler. Leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad) Oasis Gold, Silver og Copper 1/5 Aerosol med indhold af organiske opløsningsmidler. Leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet / materialet og af leverandøren. Identifikation

Læs mere

343-4. L2. To-komponent syrehærdende lakker. Produktnr.: 1326-09 Etiketnr. 4905 Side 1 af 5. Sikkerhedsdatablad

343-4. L2. To-komponent syrehærdende lakker. Produktnr.: 1326-09 Etiketnr. 4905 Side 1 af 5. Sikkerhedsdatablad L2. To-komponent syrehærdende lakker. Produktnr.: 1326-09 Etiketnr. 4905 Side 1 af 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og af fremstiller, leverandør eller importør. Produktets

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: Borup Møbel- og Træbeskytter+ Reg. Nr.: 179-82 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800

Læs mere

SAFETY DATASHEET. SATWIPE med ETHANOL

SAFETY DATASHEET. SATWIPE med ETHANOL 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1 Produktnavn: 1.2 Anvendelse: Industri 1.3 Leverandør: IPS Group A/S Hejreskovvej 22A DK-3490 Kvistgaard Denmark 1.4 Kontakt: +45 49132800 (08.00

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ROST STOP 400ml aerosol vare nr. 35032 Anvendelse: Aerosol rustbeskyttelse Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand, tlf. 8624

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KØLERVÆSKE. ethylenglycol Xn R22 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue.

SIKKERHEDSDATABLAD KØLERVÆSKE. ethylenglycol Xn R22 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1032718 Revideret den: 19-11-2003 / MBM Anvendelse: Voksbehandling af afsyret ege- og fyrretræ og voksbehandlede møbler.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-185-4 -

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-185-4 - Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1032726 Revideret den: 19-11-2003 / MBM Anvendelse: Renser og polerer alle malede og lakerede overflader:køleskabe,

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: FlueStop Reg. Nr.: 179-139 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering:

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: S-TOX Reg. Nr.: 179-76 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendelse: Til behandling

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-125-8 232-151-5 232-151-5

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-125-8 232-151-5 232-151-5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 30-04-2008 Revision: 30-04-2008 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Universal

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 008 7440 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. zinkpulver-zinkstøv(stabilis eret) dimethylether Fx R12 3 xylen Xn, Xi R10, R38, R20/21 3 solventnaphtha (råolie), let aromatisk

SIKKERHEDSDATABLAD. zinkpulver-zinkstøv(stabilis eret) dimethylether Fx R12 3 xylen Xn, Xi R10, R38, R20/21 3 solventnaphtha (råolie), let aromatisk Efaspray Zinkspray 0790-69045 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ PRODUKTET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Efaspray Zinkspray 0790-69045 Varetype: Spraymaling Producent/Importør: Esbjerg Farve- &

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EOF (dk)

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EOF (dk) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Produkt: UV Klarlak, 1 L, H01 Flash-3 Vare nr.: 35720 Anvendelse: 1K transparent autolak (UV) PR-Nummer: 1660853 Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 067865 Revideret den: 9--2003 / MBM Anvendelse: Højglanspolerer alle metaller. Leverandør: Sterling Polish Company A/S

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Varenummer 487619 National producent/importør Virksomhed Scania CV AB Postnr. / sted 151 87 Södertälje Land Sweden E-mail safety_data_sheet@scania.com

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR

Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR Sikkerhedsdatablad Produktnr.: 2806/2807/2809 (B) Revisionsdato: 2003-01-20 Erstatter: 1998-10-23 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR Produktets navn og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. TT 323 gear fedt 1/4. 1. Identifikation af stoffet / produktet og selskabet virksomheden. Identifikation af produktet:

Sikkerhedsdatablad. TT 323 gear fedt 1/4. 1. Identifikation af stoffet / produktet og selskabet virksomheden. Identifikation af produktet: TT 323 gear fedt 1/4 Aerosol. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet / produktet og selskabet virksomheden. Identifikation af produktet: TT 323 Gear Fedt Identifikation af leverandør: Top-Tek

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 960 2673 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tæpperens

Sikkerhedsdatablad. Tæpperens Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Leverandør: Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Telefon: 75 45 48 28 Fax.: 76 11 50 80 E-mail: info@cabdan.com Produktnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD EPIFANES 1-K SPRØJTE FORTYNDER

SIKKERHEDSDATABLAD EPIFANES 1-K SPRØJTE FORTYNDER Udfærdigelsesdato: 26.05.2009 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren: Produktnavn: Pr-nr.: Leverandør: H F INDUSTRI & MARINE ApS Adresse: Gotlandsvej 6 5700 Svendborg e-mail:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning Iht. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr juli 2002 samt EU-forskrift 67/548 for farlige stoffer.

Leverandørbrugsanvisning Iht. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr juli 2002 samt EU-forskrift 67/548 for farlige stoffer. SIKKERHEDSDATABLAD Leverandørbrugsanvisning Udstedelsesdato: Oktober 2003 Revisionsdato: Oktober 2016 1. IDENTIFIKATION AF STOF / PRÆPARAT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Identifikation af stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. I tvivlstilfælde bør skadestue eller læge kontaktes medbring emballage eller dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. I tvivlstilfælde bør skadestue eller læge kontaktes medbring emballage eller dette sikkerhedsdatablad. Socko Kontaktrens 1/5 Aerosol. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet / produktet og selskabet virksomheden. Identifikation af produktet: Kontaktrens u/smøring. Identifikation af leverandør: Socko

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD EPIFANES KLAR LAK MED EKSTRA UV-FILTER

SIKKERHEDSDATABLAD EPIFANES KLAR LAK MED EKSTRA UV-FILTER Udfærdigelsesdato: 11.05.2009 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren: Produktnavn: Pr-nr.: Leverandør: H F INDUSTRI & MARINE ApS Adresse: Gotlandsvej 6 5700 Svendborg e-mail:

Læs mere

1/5. Dekorationslak/elefanthud Nordiq. 1. Identifikation af stoffet / produktet og selskabet virksomheden. Identifikation af produktet:

1/5. Dekorationslak/elefanthud Nordiq. 1. Identifikation af stoffet / produktet og selskabet virksomheden. Identifikation af produktet: 1/5 Aerosol med indhold af organiske opløsningsmidler. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet / produktet og selskabet virksomheden. Identifikation af produktet: Revisionsdato: 14. September 2009

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD EPIFANES BILAGE MALING

SIKKERHEDSDATABLAD EPIFANES BILAGE MALING Udfærdigelsesdato: 16.04.2008 Revisionsdato: 13.05.2009 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren: Produktnavn: Pr-nr.: Leverandør: H F INDUSTRI & MARINE ApS Adresse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 006 1069 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD EPIFANES NONSKID DECKCOATING (ALLE FARVER)

SIKKERHEDSDATABLAD EPIFANES NONSKID DECKCOATING (ALLE FARVER) Udfærdigelsesdato: 06.05.2009 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren: Produktnavn: Pr-nr.: Leverandør: H F INDUSTRI & MARINE ApS Adresse: Gotlandsvej 6 5700 Svendborg e-mail:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung 3-iodo-2-propynyl butyl carbamate

SIKKERHEDSDATABLAD. naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung 3-iodo-2-propynyl butyl carbamate Arsinol, dækkende 0171 - xxxxx 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ PRODUKTET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Arsinol, dækkende 0171 - xxxxx Varetype: Alkydbaseret træbeskyttelsesmiddel Producent/Importør:

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 006 1035 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

ARBEJDSHYGIEJNISK BRUGSANVISNING FOR MALEVARER M.V. Produkt: BERLACRYL Hærder 042.900.080 (186-0) Nr. Dato: 14.09.2006 Erstatter: Side: 1(5)

ARBEJDSHYGIEJNISK BRUGSANVISNING FOR MALEVARER M.V. Produkt: BERLACRYL Hærder 042.900.080 (186-0) Nr. Dato: 14.09.2006 Erstatter: Side: 1(5) Dato: 14.09.2006 Erstatter: Side: 1(5) 1. IDENTIFIKATION AF STOF /PRÆPARAT OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN Produktets navn: BERLACRYL Hærder 042.900.080 Firmanavn: Baden-Jensen A/S Adresse: Baltorpbakken

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Xn Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

Sikkerhedsdatablad. Xn Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1032718 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Voksbehandling af afsyret ege- og fyrretræ og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Oldopal 0181 klæbemasse. Transformervej 29, 1. 2730 Herlev Tlf. : + 45 44 85 05 00 Fax: + 45 44 85 15 01 E-mail: epost@monofiber.

Oldopal 0181 klæbemasse. Transformervej 29, 1. 2730 Herlev Tlf. : + 45 44 85 05 00 Fax: + 45 44 85 15 01 E-mail: epost@monofiber. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 559 af 04. juli 2002 Side 1 af 6 1. Identifikation af stoffet/materialet og af leverandøren Produktnavn: Firma: Nødsituation: Oldopal 0181 klæbemasse Monofiber

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. PP Grundrengøring 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. PP Grundrengøring 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2103741 Leverandør: Udarbejdet den: 01-09-2008 / IRE PP Mester Maling A/S Islevdalvej 185 Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Trælim PU Lys 421. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation:

SIKKERHEDSDATABLAD. Trælim PU Lys 421. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation: Trælim PU Lys 421 DK - Side 1/4 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produkt: Trælim PU Lys 421 Varetype: 1-komponent fugthærdende polyurethanlim.

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD EPIFANES POLY-URETHAN FORTYNDER TIL SPRØJTE

SIKKERHEDSDATABLAD EPIFANES POLY-URETHAN FORTYNDER TIL SPRØJTE Udfærdigelsesdato: 26.05.2009 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren: Produktnavn: Pr-nr.: Leverandør: H F INDUSTRI & MARINE ApS Adresse: Gotlandsvej 6 5700 Svendborg e-mail:

Læs mere

BLYERSTATNING. Side 1 af 6. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BLYERSTATNING Produktkode: 12211

BLYERSTATNING. Side 1 af 6. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BLYERSTATNING Produktkode: 12211 Udfærdigelsesdato: 19.11.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 12211 PR-nr.: 934525 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR

Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR Sikkerhedsdatablad Produktnr.: Revisionsdato: 09-02-2010 Erstatter: - 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR Produktets navn og nummer Junckers LærkeTræsOlie

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Anvendes som "kølemiddel" ved gulvafslibning. Leverandør: Borup Kemi I/S

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: K-Othrine Insektpudder Reg. Nr.: 18-421 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: 067865 Revideret den: 7062005 / LW Anvendelse: Højglanspolerer alle metaller. Leverandør: Sterling

Læs mere