Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr."

Transkript

1 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produkttype Andre former for identifikation SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden EF nummer REACH Registreringsnummer Registreringsnummer XXXX XXXX Produktkode ; Produktbeskrivelse EF GØDNING Ammoniumsulfatnitrat 2600 Fast stof. Ammoniumsulfat Ammoniumnitrat Stofidentifikation 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Kunstgødning. Identificerede brugere Ingen. Anvendelse der frarådes Ikkefarligt produkt. Årsag 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Agrium Europe SA Avenue Louise 326/ Bruxelles Belgium Tel +32 (0) Fax +32 (0) adresse på person ansvarlig for dette SDS 1.4 Nødtelefon Nationalt rådgivende organ/giftinformationscentral Telefonnummer Agrium Sikkerhedsdatablade er tilgængelige på mange sprog på http//www.agrium. com/products/ae Læger, Poison centre, eller offentligheden kan kontakte Agrium Global Emergency Response Number 24/7/365 til service på mange sprog på en ØSTRIG ASERBAJDSJAN BELARUS BELGIEN BULGARIEN ; KROATIEN TJEKKIET DANMARK ESTLAND 16662; FINLAND FRANKRIG Angers +33 (0) Bordeaux +33 (0) Udgivelsesdato/Revisionsdato 8/18/2016 Dato for forrige udgave 10/22/2015 Version 3.1 1/15

2 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Leverandør Lille (nationale opkaldere) Lyon +33 (0) Marseille +33 (0) Nancy +33 (0) Paris +33 (0) Rennes +33 (0) Strasbourg +33 (0) Toulouse +33 (0) GEORGIA TYSKLAND Berlin Bonn Erfurt Freiburg Göttingen Homburg (Saar) Mainz München GRÆKENLAND UNGARN ISLAND Irland (læger) (offentlig) ISRAEL ITALIEN Bergamo Firenze Foggia Genoa Milan Padova Pavia Rom Torino KASAKHSTAN LITAUEN ; HOLLAND NORGE POLEN Gdansk Krakow Lodz Sosnowiec Warszawa Wroclaw PORTUGAL (nationale opkaldere) RUMÆNIEN DEN RUSSISKE FØDERATION Ekaterinburg Moskva SaintPetersburg SERBIEN SLOVAKIET SLOVENIEN SPANIEN SVERIGE 112 (nationale opkaldere); +46 (0) SCHWEIZ (i Schweiz dial 145) DEN TIDLIGERE JUGOSLAVIEN TYRKIET eller DET FORENEDE KONGERIGE Belfast Birmingham Edinburgh Newcastle Upon Tyne ; Penarth Udgivelsesdato/Revisionsdato 8/18/2016 Dato for forrige udgave 10/22/2015 Version 3.1 2/15

3 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Telefonnummer Virkomheden kan kontaktes i tidsrummet Agrium Europe SA Nødtelefon Transportoplysninger Sundhed /7/365 PUNKT 2 Fareidentifikation 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen Produktdefinition Blanding Klassificering i henhold til EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS] Ikke klassificeret. Dette produkt ikke opfylder kriterierne for klassificering i en fareklasse i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. 2.2 Mærkningselementer Faresætninger Forebyggelse Reaktion Opbevaring Bortskaffelse Særlige krav til pakning/emballage Beholdere, som skal være forsynet med børnesikre lukninger Følbar advarselstrekant 2.3 Andre farer Andre farer, som ikke indebærer klassificering Ingen kendte. PUNKT 3 Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Produkt/ingrediens navn Identifikatorer Europa Ammoniumnitrat REACH # XXXX ECnr CAS Ammoniumsulfat REACH Reg. # XXXX ECnr CAS # Klassificering % Forordning (EF) nr. Type 1272/2008 [CLP] 38 Ox. Sol. 3, H272 Eye Irrit. 2, H Ikkefarligt [A] [A] Udgivelsesdato/Revisionsdato 8/18/2016 Dato for forrige udgave 10/22/2015 Version 3.1 3/15

4 PUNKT 3 Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Type [A] Indholdsstof [B] Urenhed [C] Stabiliserende tilsætningsstof Grænseværdier er nævnt under afsnit 8, hvis de er tilgængelige. PUNKT 4 Førstehjælpsforanstaltninger 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Øjenkontakt Indånding Hudkontakt Indtagelse Beskyttelse af førstehjælpere Se den komplette tekst for Hfaresætninger nævnt ovenfor i punkt 16. Kan forårsage irritation på grund af mekaniske handling. Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand i mindst 15 minutter, og løft med jævne mellemrum de øvre og nedre øjenlåg. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Søg lægehjælp, hvis irritationen varer ved. Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Søg læge hvis der er alvorlige eller vedvarende skadevirkninger for sundheden. Hvis der ingen vejrtrækning er, hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller hvis åndedrættet ophører, så sørg for kunstigt åndedræt eller ilt fra uddannet personale. Er personen bevidstløs, lægges personen i NATOstilling og der søges straks lægebehjælp. Ved indånding af nedbrydningsprodukter ved brand kan symptomerne være forsinkede. Den tilskadekomne skal muligvis holdes under lægeopsyn i 48 timer. Vask med rigeligt sæbe og vand. Sørg lægebehandling, hvis der udvikles irritation. Ammoniumnitrat baserede sammensat gødning. Kan være irriterende for mund, hals og mave. Kan forårsage methæmoglobinæmi (en tilstand, der forstyrrende for en blodets evne til at transportere ilt) hvis det indtages i betydelige mængder eller over en længere tidsperiode. Mundtlige eksponering hvis patienten kræver en genoplivningsudstyr, undgå mund til mund kontakt. Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, så prøv at holde hovedet lavere end brystet, så opkast ikke kommer ind i lungerne. Vask (dekontaminering) ansigt og munden med vand for at fjerne synlige materiale. Hvis patienten er ved bevidsthed og kan sluge, giver 12 slurke af vand. Giv ikke noget andet gennem munden. Løsn stram beklædning som f.eks krave, slips, bælte eller linning at forhindre eventuelle restriktioner for vejrtrækning. Transport til et hospital med ambulance, hvis patienten føler syg eller har åndedrætsbesvær, eller hvis en stor mængde er blevet indtaget. For yderligere råd, så ring til medicinsk nødsituation nummer på dette Leverandørbrugsanvisning eller din GIFTINFORMATION eller en læge. Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Mundtilmund genoplivning er ikke anbefalet til patienter med oral eksponering. Førstehjælpsydere med forurenet tøj skal være ordentligt renset. 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Potentielle akutte helbredspåvirkninger Øjenkontakt Kan forårsage irritation på grund af mekaniske handling. Indånding Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. Der kan efter eksponering opstå forsinkede alvorlige virkninger. Hudkontakt Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. Indtagelse Kan være irriterende for fordøjelseskanalen. Kan forårsage kvalme, opkastning, diarré og mavesmerter. Kan forårsage methæmoglobinæmi, hvis det indtages i store mængder, eller over en længere periode. Personer med methæmoglobinæmi kan have en blå farve på læberne, negle og hud. Også, kan de have åndenød eller vejrtrækningsbesvær. Personer mere modtagelige for methæmoglobinæmi omfatter meget unge (mindre end 3 måneder gammel), de ældre, patienter med kronisk obstruktiv pulmonær sygdom, anæmi, koronararteriesygdom, nylig operation eller infektion, og dem med en genetisk mangel på G6PD. Tegn/symptomer på overeksponering Udgivelsesdato/Revisionsdato 8/18/2016 Dato for forrige udgave 10/22/2015 Version 3.1 4/15

5 PUNKT 4 Førstehjælpsforanstaltninger Øjenkontakt Indånding Hudkontakt Indtagelse Kan forårsage irritation på grund af mekaniske handling. Stoffet vil ikke brænde. Gennemgår en termisk nedbrydning ved forhøjede temperaturer til at producere giftige og brandfarlige gasser. Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer Ammoniak nitrogenoxider Alvorlige symptomer kan omfatte følgende hovedpine irritation i luftvejene hosten Ingen specifikke data. Overeksponering følge af indtagelse er usandsynligt under normale arbejdsbetingelser. Alvorlige symptomer kan omfatte følgende Iltsvind kvalme eller opkastning mavesmerter diarré Methæmoglobinæmi (se akutte helbredspåvirkninger) 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Anmærkninger til lægen. I tilfælde af indånding af nedbrydningsprodukter (kulilte, kuldioxid, nitrogenoxider) i en brand kan symptomerne være forsinkede. Patienten skal muligvis holdes under lægeopsyn i op til 72 timer. I tilfælde af mistanke om methæmoglobinæmi, overvåge methæmoglobin i blodet. Behandl efter symptomer og støt; methylenblåt angivelser kan meddeles baseret på patientens sværhedsgrad. 24 Hr Medical Nødtelefon til professionel support Særlige behandlinger PUNKT 5 Brandbekæmpelse Ring til medicinsk nødsituation nummer i dette Leverandørbrugsanvisning eller din giftkontrolcenter eller læge straks, hvis der er sluges store mængder. I tilfælde af mistanke om methæmoglobinæmi, kan methylenblåt anvendes, baseret på alvorligheden af patienten. 5.1 Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Uegnede slukningsmidler Ikkebrændbart. Materialet vil ikke brænde. Brug et slukningsmiddel, der er egnet til den omgivende brand. Forsøg ikke at kvæle ilden. 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Risici ved stof eller blanding Farlige nedbrydningsprodukter ved opvarmning Oxiderende materiale. Kan forstærke branden. Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning. Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer Ammoniak nitrogenoxider 5.3 Anvisninger for brandmandskab Specielle beskyttelsesforanstaltninger for brandslukningspersonale Særlige personlige værnemidler, som skal bæres af brandmandskabet Yderligere oplysninger Hvis der er ildebrand, så isoler straks området ved at fjerne alle personer i nærheden af branden. Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Flyt beholderne væk fra brandområdet, hvis det kan gøres uden risiko. Brug vandspray til at afkøle beholdere, der er udsat for brand. Brandmænd bør bære passende beskyttelsesudstyr og selvforsynet, lufttilført åndedrætsapparatur (SCBA) med fuld ansigtsmaske, som skal anvendes i positiv tryktilstand. Beklædning for brandfolk (inklusive hjelme, beskyttelsesstøvler og handsker) i henhold til den europæiske standard EN 469 vil yde et grundlæggende beskyttelsesniveau ved kemikalie uheld. Oxiderende materiale. Bekæmp ilden fra et beskyttet sted eller på den størst mulige afstand. Inddæm og indsaml det vand, der anvendes til at bekæmpe branden med henblik på senere behandling og bortskaffelse. Udgivelsesdato/Revisionsdato 8/18/2016 Dato for forrige udgave 10/22/2015 Version 3.1 5/15

6 PUNKT 6 Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer For ikkeindsatspersonel Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Sørg for at unødvendige og ubeskyttede personer ikke kan komme ind. Anvend egnet, personligt beskyttelsesudstyr. Undgå at skabe støvede forhold og vindspredning. For indsatspersonel Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende og upassende materialer. Se også informationen under "For ikkeakut personale". 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker. Underret myndighederne hvis produktet har medført miljøforurening (kloakker, vandveje, jord og luft). 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Lille udslip Flyt beholdere væk fra spildområdet. Anvend passende redskaber til at overføre det spildte faste stof til en egnet affaldsbeholder. Anbring spildt materiale i en egnet beholder til bortskaffelse. eller Recover materialet og bruge det til sit formål. Stort udslip Ingen yderligere bemærkninger. 6.4 Henvisning til andre punkter PUNKT 7 Håndtering og opbevaring Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer. Se punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr. Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering. Hvis relevant Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier. 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Beskyttelsesforanstaltninger Råd om generel bedriftsmæssig hygiejne Brug egnede personlige værnemidler (se sektion 8). Må ikke indtages. Undgå kontakt med øjne, hud og beklædning. Opbevares i den originale beholder eller godkendt alternativ, der er fremstillet af et tilsvarende materiale, hold den tæt lukket, når den ikke bruges. Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i områder, hvor dette produkt håndteres, oplagres og forarbejdes. Brugere skal vaske hænder og ansigt, før de spiser, drikker eller ryger. Fjern tilsmudset tøj og beskyttelsesudstyr, før der gås ind på arealer til spisning. Se også punkt 8 for yderligere oplysninger om hygiejneforanstaltninger. 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevares i henhold til lokale regler. Opbevares i original emballage, beskyttet fra direkte sollys på et tørt, køligt og velventileret sted, væk fra uforenelige materialer (se Punkt 10) samt føde og drikkevarer. Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage. Hygroskopisk Hold beholderen tæt lukket. Absorberer fugtighed ved langtidsopbevaring under forhold med høj luftfugtighed. Må ikke opbevares i umærkede beholdere. Kan danne stejle dynger, der kan kollapse uden advarsel, når den opbevares i løs vægt. Undgå dannelse af stejle skråninger, når du fjerner produkt. Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening. 7.3 Særlige anvendelser Anbefalinger Specifikke løsninger til den industrielle sektor Ikkefarligt produkt. Udgivelsesdato/Revisionsdato 8/18/2016 Dato for forrige udgave 10/22/2015 Version 3.1 6/15

7 PUNKT 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1 Kontrolparametre Arbejdstilsynets grænseværdier Produkt/ingrediens navn Grænseværdier for eksponering Europa Ingen kendt grænseværdi. Bulgarien Ammoniumsulfat Anbefalede målingsprocedurer Tjek din lokale regler for at afgøre, om eksponeringsgrænserne eksisterer for opløseligt støv. Tjekkiet Ammoniumnitrat 178/2001 (Tjekkiet, 12/2007). TWA 10 mg/m³ 8 time (timer). Form dust DNEL'er/DMEL'er България Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването (Bulgarien, 1/2012). Limit value 8 hours 10 mg/m³ 8 timer. Hvis dette produkt indeholder ingredienser med eksponeringsgrænser, kan det være nødvendigt at foretage personlig og biologisk overvågning samt overvågning af atmosfæren på arbejdspladsen for at kontrollere effektiviteten af ventilationen og andre kontrolforanstaltninger og/eller nødvendigheden for at anvende åndedrætsværn. Der henvises til den Europæiske Standard EN 689 for metoder til vurdering af eksponering via inhalering af kemiske stoffer samt nationale retningslinier for metoder til at fastsætte farlige stoffer. Produkt/ingrediens navn Type Eksponering Værdi Befolkning Effekter Ammoniumnitrat DNEL Langvarig Dermal 5,1 mg/kg bw/dag Arbejdere DNEL Langvarig Indånding 36 mg/m³ Arbejdere DNEL/DMEL sammendrag PNEC'er Meget lav giftighed for mennesker og dyr. Produkt/ingrediens navn Beholderoplysninger Værdi Metodeoplysning Ammoniumnitrat Ferskvand 0,45 mg/l Vurderingsfaktorer PNEC sammendrag Meget lav akut toksicitet for fisk. 8.2 Eksponeringskontrol Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol Individuelle beskyttelsesforanstaltninger Hygiejniske foranstaltninger Beskyttelse af øjne/ansigt Beskyttelse af hud Beskyttelse af hænder Beskyttelse af krop Anden hudbeskyttelse Der kræves ingen speciel ventilation. God generel ventilation skulle være tilstrækkeligt til at kontrollere arbejdernes udsættelse for luftbårne urenheder. Hvis dette produkt indeholder indholdsstoffer med eksponeringsgrænser, skal der bruges afskærmning af processerne, lokal udsugningsventilation eller andre tekniske kontroller til at holde arbejderes eksponering under eventuelle anbefalede eller lovmæssige grænseværdier. Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter håndtering af kemiske produkter, før der spises, ryges eller benyttes toilet, og ved arbejdsperiodens afslutning. Sørg for, at øjenvaskestationer og nødbruser befinder sig tæt på arbejdsstationens beliggenhed. Der bør anvendes beskyttelsesbriller, ansigtsskjold eller anden beskyttelse til hele ansigtet, hvis der foreligger mulighed for direkte eksponering for støv. Den personlige værnemidler kræves varierer, afhængig af din risikovurdering. Når kemiske produkter håndteres, bør der på alle tidspunkter anvendes kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Personligt beskyttelsesudstyr til kroppen bør vælges på grundlag af den opgave, der skal udføres, og de involverede risici og bør godkendes af en specialist, før dette produkt håndteres. Passende fodtøj og alle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger bør vælges baseret på opgaven, som skal udføres og de involverede risici, og bør godkendes af en specialist før håndtering af dette produkt. Udgivelsesdato/Revisionsdato 8/18/2016 Dato for forrige udgave 10/22/2015 Version 3.1 7/15

8 PUNKT 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler Åndedrætsværn Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet PUNKT 9 Fysiske og kemiske egenskaber Brug en korrekt tilpasset luftrensende eller luftforsynet gasmaske, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Valg af respirator skal være baseret på kendte eller forventede eksponeringsniveauer, faren ved produktet og sikre funktionsgrænser for den valgte respirator. Emissioner fra udluftnings eller arbejdsudstyr bør kontrolleres for at sikre, at de opfylder de juridiske krav for miljøbeskyttelse. I visse tilfælde vil det være nødvendigt med luftrensere, filtre eller andre tekniske modifikationer til udstyret for at reducere emissionerne til acceptable niveauer. Fjern affald i henhold til gældende lovgivning. 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende Fysisk tilstandsform Farve Fast stof. [Fast granulat.] Råhvid eller Gul til Orange. Lugt Lugtfri. Lugttærskel ph Smeltepunkt/frysepunkt Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval 169,6 C Dekomponeringstemperatur >210 C Flammepunkt Fordampningshastighed Antændelighed (fast stof, luftart) Forbrændingstid Forbrændingshastighed Øvre/nedre antændelses eller eksplosionsgrænser Ikkebrandfarligt. Perleformet fast stof. Ikke brandfarlig ved tilstedeværelse af følgende materialer eller tilstande åbne flammer, gnister og statisk elektricitet, varme, stød og mekaniske stød, Oxiderende materialer, Reducerende materialer, brandbare materialer, organiske materialer, metaller, syrer, alkalier og fugt. Kan forstærke brand, brandnærende. ikke brandbart. Nedbrydes. ikke brandbart. Nedbrydes. Uorganisk salt. Damptryk Dampmassefylde Relativ massefylde Opløselighed Fordelingskoefficient n oktanol/vand Opløses nemt i de følgende materialer varmt vand. Opløselig i følgende materialer koldt vand. Selvantændelsestemperatur Dekomponeringstemperatur Viskositet Eksplosive egenskaber Oxiderende egenskaber >210 C Fast stof. Oxiderende materiale. Oxidationsmiddel. Kan forstærke branden. 9.2 Andre oplysninger Ingen yderligere oplysninger. Udgivelsesdato/Revisionsdato 8/18/2016 Dato for forrige udgave 10/22/2015 Version 3.1 8/15

9 PUNKT 10 Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Stabil ved anbefalede opbevarings og håndteringsforhold (se Punkt 7) Kemisk stabilitet Produktet er stabilt Risiko for farlige reaktioner En farlig reaktion eller ustabilitet kan opstå under særlige opbevarings eller anvendelsesforhold. Forhold kan omfatte følgende kontakt med brændbare materialer Reaktioner kan omfatte følgende fare for at forårsage eller forstærke brand Under normale opbevarings og anvendelsesforhold opstår der ingen farlige reaktioner Forhold, der skal undgås Nedbrydes ved opvarmning. Undgå alle former for antændingskilder (gnist eller flamme). Undgå indelukning Materialer, der skal undgås Fugtfølsomt stof. Hygroskopisk Hold beholderen tæt lukket. Undgå kontaminering fra enhver kilde, inklusive metaller, støv og organiske materialer Farlige nedbrydningsprodukter PUNKT 11 Toksikologiske oplysninger 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet Ved normale opbevarings og brugsforhold bør der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter. Hvis stoffet nedbrydes i forbindelse med brand, kan der udvikles giftige gasser/røg. Produkt/ingrediens navn Resultat Arter Dosis Eksponering Ammoniumnitrat LD50 Dermal Rotte Mand, Kvinde LD50 Oral Rotte Mand, Kvinde Irritation/ætsning Mutagenicitet Ammoniumnitrat Kræftfremkaldende egenskaber Meget lav giftighed for mennesker og dyr. OECD 471Omvendt mutation test i bakterier OECD 476 Genmutationsundersøgelse i pattedyrceller In vitro Eksperiment In vitro Emne Bakterier Eksperiment In vitro Emne Pattedyr dyr >5000 mg/kg 2950 mg/kg Produkt/ingrediens navn Resultat Arter Score Eksponering Observation Ammoniumnitrat Hud Kanin 0 72 timer Øjne Ødem i conjunctivae Kanin 3 3 dage Hud Øjne Overfølsomhed Produkt/ingrediens navn Test Eksperiment Resultat Irriterer ikke huden. Der ventes ingen markant irritation ud over en eventuel mekanisk irritation. Produkt/ingrediens navn Eksponeringsmetode Arter Resultat Ammoniumnitrat Hud Mus Ikke sensibiliserende Hud Respiratorisk Ikkesensibiliserende. Ikkesensibiliserende. Ingen mutagene effekter. Negativ Negativ Udgivelsesdato/Revisionsdato 8/18/2016 Dato for forrige udgave 10/22/2015 Version 3.1 9/15

10 PUNKT 11 Toksikologiske oplysninger Reproduktionstoksicitet Produkt/ingrediens navn Modertoksicitet Frugtbarhed Udviklingsgift Arter Ammoniumnitrat Negativ Negativ Negativ Rotte Mand, Kvinde Dosis Oral 1500 mg/ kg Eksponering 53 dage; 7 dage pr. uge Teratogenicitet Anses ikke for at være giftigt for det reproduktive system. Produkt/ingrediens navn Resultat Arter Dosis Eksponering Ammoniumnitrat Negativ Oral Rotte Kvinde 1500 mg/kg 53 dage Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje Potentielle akutte helbredspåvirkninger Øjenkontakt Kan forårsage irritation på grund af mekaniske handling. Indånding Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. Der kan efter eksponering opstå forsinkede alvorlige virkninger. Hudkontakt Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. Indtagelse Kan være irriterende for fordøjelseskanalen. Kan forårsage kvalme, opkastning, diarré og mavesmerter. Kan forårsage methæmoglobinæmi, hvis det indtages i store mængder, eller over en længere periode. Personer med methæmoglobinæmi kan have en blå farve på læberne, negle og hud. Også, kan de have åndenød eller vejrtrækningsbesvær. Personer mere modtagelige for methæmoglobinæmi omfatter meget unge (mindre end 3 måneder gammel), de ældre, patienter med kronisk obstruktiv pulmonær sygdom, anæmi, koronararteriesygdom, nylig operation eller infektion, og dem med en genetisk mangel på G6PD. Symptomer forbundet med fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber Øjenkontakt Indånding Hudkontakt Indtagelse Kan forårsage irritation på grund af mekaniske handling. Stoffet vil ikke brænde. Gennemgår en termisk nedbrydning ved forhøjede temperaturer til at producere giftige og brandfarlige gasser. Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer Ammoniak nitrogenoxider Alvorlige symptomer kan omfatte følgende hovedpine irritation i luftvejene hosten Ingen specifikke data. Overeksponering følge af indtagelse er usandsynligt under normale arbejdsbetingelser. Alvorlige symptomer kan omfatte følgende Iltsvind kvalme eller opkastning mavesmerter diarré Methæmoglobinæmi (se akutte helbredspåvirkninger) Forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og længerevarende eksponering Eksponering i kort tid Potentielle øjeblikkelige effekter Potentielle forsinkede effekter Eksponering i lang tid Barnmethæmoglobinæmi Udgivelsesdato/Revisionsdato 8/18/2016 Dato for forrige udgave 10/22/2015 Version /15

11 PUNKT 11 Toksikologiske oplysninger Potentielle øjeblikkelige effekter Potentielle forsinkede effekter Potentielle kroniske sundhedseffekter Produkt/ingrediens navn Resultat Arter Dosis Eksponering Ammoniumnitrat Kronisk NOAEL Oral Rotte Mand, Kvinde 256 mg/kg Generelt Kræftfremkaldende egenskaber Mutagenicitet Teratogenicitet Udviklingseffekter Fertilitets effekter Absorption Fordeling Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. 50 % af Oral Dermal Indånding Systemisk Andre oplysninger PUNKT 12 Miljøoplysninger 12.1 Toksicitet Produkt/ingrediens navn Resultat Ammoniumnitrat NOEC >1700 mg/l Havvand Alger 10 dage Akut EC mg/l Ferskvand Dafnie 48 timer Akut LC mg/l Ferskvand Fisk 48 timer Arter Eksponering Meget lav akut toksicitet for fisk. Stortset ikkegiftig for organismer, som lever i vand Persistens og nedbrydelighed Produkt/ingrediens navn Halveringstid i vand Fotolyse Bionedbrydelighed Ammoniumnitrat let 12.3 Bioakkumuleringspotentiale 12.4 Mobilitet i jord Fordelingskoefficient for jord/vand (KOC) Mobilitet Uorganisk salt. Bioakkumuleringspotentiale lav 12.5 Resultater af PBT og vpvbvurdering PBT Uorganisk salt. vpvb Uorganisk salt Andre negative virkninger Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. Udgivelsesdato/Revisionsdato 8/18/2016 Dato for forrige udgave 10/22/2015 Version /15

12 PUNKT 13 Bortskaffelse Hvis relevant Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier Metoder til affaldsbehandling Produkt Metoder for bortskaffelse Farligt Affald Europæisk affaldskatalog (EWC) Emballage Affaldskode Metoder for bortskaffelse Særlige forholdsregler Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Betydelige mængder af rester af affaldsproduktet bør ikke bortskaffes via kloakken, men skal behandles i et passende anlæg til behandling af spildevand. Overskudsprodukter og produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og eventuelle biprodukter bør til enhver tid overholde kravene i lovgivningen om miljøbeskyttelse og bortskaffelse af affald og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav. Sørg for, at al spildevand indsamles og behandles via et spildevandsanlæg. Bortskaf affaldsprodukter eller brugte beholdere i henhold til lokale regulativer. Affaldsbetegnelse Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af kvælstofforbindelser, kemiske processer, hvori indgår kvælstof, samt affald fra fremstilling af kunstgødning Andet affald, ikke andetsteds specificeret PUNKT 14 Transportoplysninger Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Affaldsemballage bør genbruges. Forbrænding eller deponering på losseplads bør kun overvejes, hvis genvinding ikke er muligt. Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Der skal udvises omhu ved håndtering af tomme beholdere, som ikke er blevet rengjorte eller skyllede af. Tomme beholdere eller den indvendige beklædning kan indeholde rester fra produktet. Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker. ADR/RID ADN IMDG IATA 14.1 FNnummer Ikke reguleret. Ikke reguleret. Ikke reguleret. Ikke reguleret UNforsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) 14.3 Transportfareklasse (r) 14.4 Emballagegruppe III III 14.5 Miljøfarer Nej. Nej. Nej. Nej. Yderligere oplysninger 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren Udgivelsesdato/Revisionsdato 8/18/2016 Dato for forrige udgave 10/22/2015 Version /15

13 PUNKT 15 Oplysninger om regulering 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø EU regulativ (EF) Nr. 1907/2006 (REACH) Bilag XIV Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse Bilag XIV Ingen af bestanddelene er angivet. Særligt problematiske stoffer Ingen af bestanddelene er angivet. Bilag XVII Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler Andre EU regler Europa's register Nationale regler Danmark Frankrig Forstærket medicinsk overvågning Tyskland Opbevaringsklasse (TRGS 510) Forordning angående farlige uheld Fareklasse for vand Teknisk vejledning til kontrol af luftkvalitet Italien D.Lgs. 152/06 Forordning om biocidholdige produkter Forordning angående Thermoset plastik Schweiz VOC indhold Internationale regelsæt Dette materiale er angivet eller undtaget. Lov af 11 juli 1977, der fastsætter listen over aktiviteter, der kræver forstærket lægelig overvågning Ikke relevant 5.1B Anvendelig. Kategori 15.1 Ammoniumnitrat 1 Bilag nr. 2 TALuft Nummer Ikke klassificeret. Thermoset plastikaffald Affaldsgruppe Frigivet. Liste over Kemiske våbenbestemmelser, del I, II og III Kemikalier Ikke på listen. Montreal protokollen (Bilag A, B, C, E) Ikke på listen. Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte (POP) Ikke på listen. Rotterdamkonventionen om forudgående informeret samtykke (PIC) Ikke på listen. UN ECE Aarhus Protokol for POP'er og tungmetaller Ikke på listen. Udgivelsesdato/Revisionsdato 8/18/2016 Dato for forrige udgave 10/22/2015 Version /15

14 PUNKT 15 Oplysninger om regulering 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering Komplet. PUNKT 16 Andre oplysninger Revisionskommentarer Henvisninger til klassificeringer i henhold til direktiv 1999/45 / EF er blevet fjernet i overensstemmelse med gældende lovgivningsmæssige krav givet i forordning (EF) nr 1272/2008, og forordning (EF) 1907/2006. Angiver oplysninger, der er ændret fra den tidligere udgave. Forkortelser og initialord ATE = Vurdering af Akut Toksicitet CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og blandinger [EuropaParlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008] DMELværdi = DerivedMinimalEffectLevel DNELværdi = DerivedNoEffectLevel EUH sætning = CLPspecificeret faresætning PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk PNECværdi = PredictedNoEffectConcentration RRN = REACH Registreringsnummer vpvb = Meget Persistente og Meget Bioakkumulerende Vigtige litteraturhenvisninger og datakilder Udskrivningsdato Udgivelsesdato/ Revisionsdato Dato for forrige udgave Version FORORDNING (EF) Nr 1907/2006 EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS af 18. december 2006, med senere tilpasninger, ændringer og berigtigelser. FORORDNING (EF) Nr 1272/2008 EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS af 16. december 2008, med senere tilpasninger, ændringer og berigtigelser. ECHA, Det Europæiske Kemikalieagentur, klassificering og mærkning Database Direktiv 2012/18 / EU EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDET FOR 4 juli 2012 Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR), seneste revision. Direktiv 2008 EuropaParlamentets / 68 / EF af Rådet af 24. september 2008 om indlandstransport af farligt gods, med ændringer. FORORDNING (EF) Nr 2003/2003 EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS af 13. oktober 2003 om GØDNING, med senere tilpasninger, ændringer og berigtigelser. Amerikanske konference for statslige Industrial Tandplejere, grænseværdier for kemiske stoffer, seneste udgave. Korrosion data Survey, sjette udgave, 1985, National Association of Corrosion Engineers ERG 2012 Emergency Response Guidebook IARC Monographs om evaluering af kræftfremkaldende risici for mennesker. Gødningen Institute, Toksicitet testresultater, marts 2003 Fora for informationsudveksling om stoffer Procedure brugt til at opnå klassificeringen i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS] Klassificering Ikke klassificeret. Dette produkt ikke opfylder kriterierne for klassificering i en fareklasse i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. Europa Komplet tekst af forkortede Hsætninger Fulde tekst af klassificeringer [CLP/GHS] H272 H319 8/18/2016 8/18/ /22/ Begrundelse Kan forstærke brand, brandnærende. Forårsager alvorlig øjenirritation. Eye Irrit. 2, H319 ALVORLIGE ØJENSKADER/ØJENIRRITATION Kategori 2 Ox. Sol. 3, H272 BRANDNÆRENDE FASTE STOFFER Kategori 3 Udgivelsesdato/Revisionsdato 8/18/2016 Dato for forrige udgave 10/22/2015 Version /15

15 PUNKT 16 Andre oplysninger Bemærkning til læseren ANSVARSFRASKRIVELSE OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR De oplysninger og anbefalinger indeholdt i dette Safety Data Sheet ("SDS") vedrører kun det specifikke materiale, der er omhandlet heri (den "materiale") og vedrører ikke anvendelsen af sådant materiale i kombination med andre materialer eller proces. De oplysninger og anbefalinger heri menes at være aktuelle og korrekte på datoen for denne MSDS. Men de oplysninger og anbefalinger uden garanti, REPRÆSENTATION eller licens AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, med hensyn til deres, rigtige eller FULDSTÆNDIGHED, og sælgeren, leverandør og producent af materialet og DERES respektive tilknyttede (SAMLET "leverandør") FRASKRIVER ANSVAR FOR tillid til sådan information OG ANBEFALINGER. Dette SDS er ikke en garanti for sikkerhed. En køber eller bruger af materialet (en "Modtager") er ansvarlig for at sikre, at den har alle de nuværende nødvendige oplysninger til sikkert bruge materialet til sit specifikke formål. DESUDEN MODTAGEREN påtager sig al risiko I FORBINDELSE MED BRUGEN af materialet. MODTAGEREN påtager sig alle ansvar SIKRE materialet anvendes på en sikker måde i overensstemmelse med gældende miljø, sundhed og sikkerhed love, politikker og retningslinjer. Leverandøren ikke GARANTERER SALGBARHED af det materiale eller egnethed af materialet til en bestemt anvendelse og tager intet ansvar for skader forårsaget direkte eller indirekte af eller FORBINDELSE MED brug af materialet.

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr.

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Produktidentifikator Produktnavn Produkttype SIKKERHEDSDATABLAD

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden GE Healthcare SIKKERHEDSDATABLAD Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark SIKKERHEDSDATABLAD Clinitest hcg Pregnancy Test Kit Leverandørbrugsanvisningsnr. 1760 1. Identifikation af stoffet/materialet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr.

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Produktidentifikator Produktnavn Produkttype Støvfrit pulver

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: 1 Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 02042014 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: DYRUP Børneværelse Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udarbejdet den: 29/08/2012 Erstatter: 30/09/2010 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 12/08/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. RS CLP/GHS revision date 01/12/15 8 v1.0 RS -, - Side: 1 Kompileringsdato: 14/10/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr.

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Produktidentifikator Produktnavn Produkttype Støvfrit pulver

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Forkortelse: Elektrolyt CDM 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Colour flakes 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD INTERTHERM 181 GRAY PART A. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD INTERTHERM 181 GRAY PART A. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2015/830 - Danmark PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD CMT

SIKKERHEDSDATABLAD CMT PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2 Side 1 af 9 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: MIKROSUPPORT Synonymer: KobberSupport 20, KobberChelat 2 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506244; 506245 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr.

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produkttype Andre former for identifikation SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden EF nummer 2317645 REACH Registreringsnummer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flashband

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Udgave 1.0 Revisionsdato 09.11.2015 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF SELSKABET 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn Natriumsulfat Stofnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 03-10-2012 Version: V001,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 51212 Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks Sikkerhedsdatablad Revision: 02-07-2012 Erstatter: Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tarkett vaskemiddel med voks

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 11-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse Pool Klar Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 16/12/2014 Revision: 04/02/2016 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 18.02.2011 Revision: 08.10.2015 Version: 6.1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr.

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Andre former for identifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360 Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 06/06/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 62502 Synonymer: MULTIGEL

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 2011-04-04 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: FHRW130 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne.

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 31-10-2016 Version: 01.01 / DK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Cembrit Construction,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 14/08/2014 Revision: 01/02/2016 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/09/2011 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden GE Healthcare SIKKERHEDSDATABLAD Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. EU forordning nr. 1907/2006, bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad iht. EU forordning nr. 1907/2006, bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet: Pure Alginat Farve hurtig hærdende (500 g - REF 701036) Anvendelse af stoffet eller

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD GAS ENGÅNG POWERGAS 220294 24560203

SIKKERHEDSDATABLAD GAS ENGÅNG POWERGAS 220294 24560203 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn/-betegnelse GRUPPENAVN Gasolverktyg 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne.

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. Sikkerhedsdatablad Revision: 04-12-2013 Erstatter: 25-01-2012 Version: 0101 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: R10 Lugtfjerner

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2015 07 14 Revideret den: 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr:. Artikelnr: 304, 305. 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Reparationsmaling til lakeret zink (Giftlinien) Udstedelsesdato: Version:

Sikkerhedsdatablad. Reparationsmaling til lakeret zink (Giftlinien) Udstedelsesdato: Version: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 27-01-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Reparationsmaling til lakeret zink

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 20-11-2015 SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 20-11-2015 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 20112015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Sterling Køleskabsrens Produkt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad udgave: 3 revision: 06.09.10 Skalflex Silikat- Grunder side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad udgave: 3 revision: 06.09.10 Skalflex Silikat- Grunder side 1 af 5 Skalflex Silikat- Grunder side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden Produktidentifikation: Skalflex Silikat-Grunder PR-nr.: 920887 Relevante identificerede anvendelse

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08092014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 2

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 2 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Brake Fluid DOT3 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Danfugestenmel Ørkengrus

Sikkerhedsdatablad. Danfugestenmel Ørkengrus Sikkerhedsdatablad Revision: 25052011 Erstatter: 04032008 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Danfugestenmel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 2K Reaktiv Komp. B. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 2K Reaktiv Komp. B. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra 2K Reaktiv Komp. B PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra 2K Reaktiv Komponent B 1.2 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. OP-A, OP-AA, OP-AN Suspension. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. OP-A, OP-AA, OP-AN Suspension. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700021, 40700052, 40700054 500 ml, 750 ml 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 03/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør. Dade Behring, A Siemens Company

Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør. Dade Behring, A Siemens Company Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark SIKKERHEDSDATABLAD Clinitek Microalbumin 2 Leverandørbrugsanvisningsnr. 2083 1. Identifikation af stoffet/materialet og

Læs mere

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie),

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie), Udstedelsesdato: 30.10.2007 Revisionsdato: 23.10.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 365289 Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør. Cy 5 Direct; part of 'CyScribe Direct mrna labeling kit' RPN5665

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør. Cy 5 Direct; part of 'CyScribe Direct mrna labeling kit' RPN5665 GE Healthcare SIKKERHEDSDATABLAD Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC Danmark Dansk 1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. BUNA CB 21 Dormagen

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. BUNA CB 21 Dormagen Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-10-2012 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Repa Quick 20 PR-nummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Træsæbe Natur

SIKKERHEDSDATABLAD Træsæbe Natur Træsæbe Natur Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Træsæbe Natur SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed. : Kemisk produkt til byggeri og industri

1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed. : Kemisk produkt til byggeri og industri SIKKERHEDSDATABLAD Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Identifikation af stoffet eller præparatet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 04/04/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 8646098 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere