SIKKERHEDSDATABLAD. (REACH forordning (EF) nr. 1907/ nr. 453/2010)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD. (REACH forordning (EF) nr. 1907/ nr. 453/2010)"

Transkript

1 SIKKERHEDSDATABLAD (FORORDNING (EF) n 1907/ REACH) Dato : 08/04/2015 Side 1/8 SIKKERHEDSDATABLAD (REACH forordning (EF) nr. 1907/ nr. 453/2010) PUNKT 1 : IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : LENOX LUBE TUBE Produktkode : LUBE TUBE 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes smøremiddel 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Firma :. Adresse : Stamholmen 155, 2nd floor.2650.hvidovre.denmark. Telefon : Fax : Nødtelefon : Leverandør : Giftlinjen - Bispebjerg Hospital. PUNKT 2 : FAREIDENTIFIKATION 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og senere tilpasninger. Hudirritation, Kategori 2 (Skin Irrit. 2, H315). Hudsensibilisering, Kategori 1 (Skin Sens. 1, H317). Farlig for vandmiljøet - Kronisk fare, Kategori 3 (Aquatic Chronic 3, H412). Denne blanding medfører ingen fysisk fare. Se henstillinger om de andre produkter i rummet. I overensstemmelse med direktiv 67/548/EØF, 1999/45/EF og senere ændringer. Hudirritation (Xi, R 38). Hudsensibilisering (Xi, R 43). Farlig for vandmiljøet, kronisk toksicitet: Sundhedsskadelig (R 52/53). Denne blanding medfører ingen fysisk fare. Se henstillinger om de andre produkter i rummet Mærkningselementer I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og senere tilpasninger. Farepiktogrammer : GHS07 Signalord : ADVARSEL Produktidentifikatorer : EC D-LIMONENE Faresætninger : H315 Forårsager hudirritation.

2 SIKKERHEDSDATABLAD (FORORDNING (EF) n 1907/ REACH) Dato : 08/04/2015 Side 2/8 H317 H412 Sikkerhedssætninger - Forebyggelse : P261 P273 P280 Sikkerhedssætninger - Reaktion : P302 + P352 P321 P333 + P313 P362 + P364 Sikkerhedssætninger - Bortskaffelse : P501 Kan forårsage allergisk hudreaktion. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/... Særlig behandling (se... på denne etiket). Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/ Internationale regler 2.3. Andre farer Blandingen indeholder ikke Særligt problematiske stoffer" (SVHC) >= 0,1% udgivet af Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) i henhold til artikel 57 i REACH: Blandingen overholder ikke kriterierne for PBT- eller vpvb-blandinger i henhold til bilag XIII i REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 3 : SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER 3.2. Blandinger Sammensætning : Identifikation (EF) 1272/ /548/EØ Note % CAS: GHS07 Xi [1] 25 <= x % < 50 EC: Wng Skin Irrit. 2, H315 Xi;R38 PARAFFIN WAXES AND HYDROCARBON WAXES INDEX: X CAS: EC: N 25 <= x % < 50 VASELIN CAS: EC: ACIDE STEARIQUE CAS: EC: D-LIMONENE GHS07 Wng Skin Irrit. 2, H315 GHS07, GHS09 Wng Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 M Acute = 1 Aquatic Chronic 1, H410 M Chronic = 1 Xi Xi;R38 Xi,N Xi;R38-R43 N;R50/53 R10 10 <= x % < 25 [1] 0 <= x % < 2.5 Oplysninger om indholdsstoffer : [1] Stof, for hvilket der findes grænseværdier for eksponering på arbejdspladsen. Note N: Stoffet skal ikke klassificeres som kræftfremkaldende, da hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende.

3 SIKKERHEDSDATABLAD (FORORDNING (EF) n 1907/ REACH) Dato : 08/04/2015 Side 3/8 PUNKT 4 : FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Søg læge ved vedvarende gener. N.B. Få aldrig en bevidstløs person til at indtage noget 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger I tilfælde af stænk eller kontakt med øjnene : Skyl grundigt med ferskvand i 15 minutter og hold øjelågene åbne. Søg øjenlæge hvis der opstår smerte, rødsprængthed eller synsbesvær. I tilfælde af stænk eller kontakt med huden : Tag det gennemvædede tøj af og vask huden omhyggeligt med vand og sæbe eller brug et kendt rensemiddel Vær opmærksom på materiale, der kan befinde sig mellem huden og tøjet, på ur, sko osv. Kontakt lægen ved allergisk reaktion. Hvis et større område har været udsat for og/eller hvis huden er skadet skal der søges læge. I tilfælde af indtagelse : Forsøg ikke at få personen til at indtage noget. I tilfælde af indtagelse, skyl munden med vand og søg læge Tilkald omgående lægehjælp, og vis lægen etiketten Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig PUNKT 5 : BRANDBEKÆMPELSE Ikke-antændelig Slukningsmidler 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Brand skaber ofte en tyk sort røg. Udsættelsen for nedbrydningsprodukter kan medføre en risiko for helbreddet. Undgå indånding af røg. I tilfælde af brand kan der dannes : - kulmonoxid (CO) - kuldioxid (CO2) 5.3. Anvisninger for brandmandskab PUNKT 6 : FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Følg sikkerhedsforanstaltningerne nævnt under punkt 7 og 8. For ikke-indsatspersonel Undgå kontakt med hud og øjne. For indsatspersonel Indsatspersonellet skal være udstyret med individuelt passende beskyttelsesudstyr (se afsnit 8) Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Forhindre udstrømning til kloak og vandløb Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Opsaml produktet mekanisk (skylning/udsugningsapparat).

4 SIKKERHEDSDATABLAD (FORORDNING (EF) n 1907/ REACH) Dato : 08/04/2015 Side 4/ Henvisning til andre punkter PUNKT 7 : HÅNDTERING OG OPBEVARING Forskrifterne for oplagringslokalerne gælder for de rum, hvor blandingen håndteres. Personer med fortilfælde af hudoverfølsomhed må under ingen omstændigheder håndtere denne blanding Forholdsregler for sikker håndtering Vask hænder efter brug. Tag forurenet tøj af og vask det, inden det bruges igen. Forebyggelse af brand : Forhindre adgang for uvedkommende Udstyr og anbefalede fremgangsmåder : Se afsnit 8 angående personlige beskyttelsesforanstaltninger. Bemærk sikkerhedsforanstaltningerne på etiketten såvel som reglerne for arbejdsbeskyttelse. Forbudt udstyr og fremgangsmåde : Det er forbudt at ryge og indtage mad- og drikkevarer i de lokaler, hvor blandingen anvendes Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Emballage Opbevares altid i original emballage Særlige anvendelser PUNKT 8 : EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 8.1. Kontrolparametre Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering : - ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) : CAS TWA : STEL : Ceiling : Definition : Kriterier : mg/m Frankrig (INRS - ED984 :2008) : CAS VME-ppm : VME-mg/m3 : VLE-ppm : VLE-mg/m3 : Noter: TMP N : Det Forenede Kongerige/WEL (Workplace exposure limits, EH40/2005, 2007) : CAS TWA : STEL : Ceiling : Definition : Kriterier : mg/m3 6 mg/m Danmark (2007) : CAS TWA : TWA : Anm : mg/m Eksponeringskontrol Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler Anvend rent og korrekt vedligeholdt personligt beskyttelsesudstyr. Opbevar det personlige beskyttelsesudstyr på et rent sted adskilt fra arbejdsområdet. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Tag forurenet tøj af og vask det, inden det bruges igen. Sørg for passende ventilation, navnlig i tillukkede områder.

5 SIKKERHEDSDATABLAD (FORORDNING (EF) n 1907/ REACH) Dato : 08/04/2015 Side 5/8 - Beskyttelse af øjne/ansigt Undgå kontakt med øjnene. Inden håndtering af pulver eller emission af pulver skal der bæres beskyttelsesbriller, der opfylder kravene i EN Håndbeskyttelse Anvend passende beskyttelseshandsker, der er modstandsdygtige over for kemiske stoffer i overensstemmelse med normen EN374. Handskerne skal vælges alt efter anvendelsen og anvendelsens varighed på arbejdspladsen. Arbejdshandskerne skal vælges alt efter arbejdspladsen : Andre kemikalier, der skal anvendes, nødvendig fysisk beskyttelse (snitsår, stik, varmeafskærmning), nødvendig behændighed. Anbefalede egenskaber : - Vandtætte handsker i overensstemmelse med normen EN374 - Kropsbeskyttelse Undgå kontakt med huden. Anvend tilstrækkeligt beskyttende beklædning Type passende arbejdstøj : Brug kemikaliebeskyttelsesdragter mod faste kemikalier, svævestøv (type 5) i overensstemmelse med normen EN for at undgå kontakt med huden. Brug i tilfælde af stærke projektioner væsketætte (type 3) kemikaliebeskyttelsesdragter i overensstemmelse med normen EN14605 for at undgå kontakt med huden. Brug ved risiko for sprøjt kemikaliebeskyttelsesdragter (type 6) i overensstemmelse med normen EN13034 for at undgå kontakt med huden. Personalet skal bære arbejdstøj, der vaskes regelmæssigt. Efter kontakt med produktet skal alle urene dele af kroppen vaskes. - Åndedrætsværn Undgå at indånde støv. Type FFP-maske : Bær en engangsfilterhalvmaske mod støv i overensstemmelse med normen EN149. PUNKT 9 : FYSISK-KEMISKE EGENSKABER 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Generel information Tilstand : Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljø ph : Kogepunkt/kogepunktsinterval : Flammepunktinterval : Damptryk (50 C) : Massefylde : Vandopløselighed : Smeltepunkt/smeltepunktsinterval : Selvantændelses-temperatur : Nedbrydningspunkt/-interval : 9.2. Andre oplysninger fast ikke relevant. Ikke relevant. Er ikke vedrørt. Ikke oplyst Ikke specificeret. uopløselig. Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant

6 SIKKERHEDSDATABLAD (FORORDNING (EF) n 1907/ REACH) Dato : 08/04/2015 Side 6/8 PUNKT 10 : STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Kemisk stabilitet Denne blanding stabil ved de håndterings- og opbevaringsbetingelser, der anbefales i afsnit Risiko for farlige reaktioner Forhold, der skal undgås Træf foranstaltninger mod : - støvdannelse Støvet kan danne en sprængfarlig blanding sammen med luft Materialer, der skal undgås Farlige nedbrydningsprodukter Den termiske nedbrydning kan frigive/danne : - kulmonoxid (CO) - kuldioxid (CO2) PUNKT 11 : TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Oplysninger om toksikologiske virkninger Kan fremkalde reversibel beskadigelse af huden, nemlig inflammation af huden eller rødme- og skorpedannelse eller væskeansamling, efter at stoffet har været påført huden i indtil fire timer. Kan medføre allergisk reaktion ved hudkontakt Stoffer Akut toksicitet : ACIDE STEARIQUE (CAS: ) Oral : DL50 > 2000 mg/kg Art : rotte Dermal : DL50 > 5000 mg/kg Art : kanin Blanding Der forefindes ingen toksikologiske oplysninger om blandingen. Monografi(er) fra CIRC (Det Internationale Kræftforskningscenter) : CAS : IARC Gruppe 3 : Der findes ikke tilstrækkelig viden til, at stoffet eller blandingen kan klassificeres som kræftfremkaldende eller ikke kræftfremkaldende hos mennesker. PUNKT 12 : MILJØOPLYSNINGER Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Må ikke ledes i kloak eller vandløb Toksicitet Blandinger Der forefindes ingen oplysninger om blandingen angående akvatisk toksicitet Persistens og nedbrydelighed

7 SIKKERHEDSDATABLAD (FORORDNING (EF) n 1907/ REACH) Dato : 08/04/2015 Side 7/ Bioakkumuleringspotentiale Mobilitet i jord Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Andre negative virkninger Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Tysk forordning om vandforureningsklasser (WGK) : WGK 1 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws) : Medfører en lav fare for vand. PUNKT 13 : FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE En korrekt affaldshåndtering af blandingen og/eller egnede beholdere skal fastlægges i overensstemmelse med kravene i direktiv 2008/98/EF Metoder til affaldsbehandling Hæld ikke i kloak eller vandløb. Affald : Affaldshåndtering foretages, uden at menneskets sundhed bringes i fare, uden at miljøet skades, og navnlig uden at der opstår risiko for hverken vand, luft, jord, planter eller dyr. Genbrug eller bortskaf i henhold til gældende lovgivning så vidt muligt via en affaldsindsamler eller en godkendt virksomhed. Foruren ikke jorden eller vandet med affaldet, lad det ikke gå til grunde i naturen. Forurenet emballage : Tøm beholderen fuldstændigt. Etiketten skal blive på beholderen. Gives tilbage til en godkendt affaldshåndteringsvirksomhed. PUNKT 14 : TRANSPORTOPLYSNINGER Ikke klassificeret som farlig gods under transport. Transport af produkterne iht. bestemmelserne for ADR, RID, IMDG og ICAO/IATA (ADR IMDG ICAO/IATA 2014). PUNKT 15 : OPLYSNINGER OM REGULERING Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø - Informationer om klassifikation og mærkning i afsnit 2: Følgende bestemmelser er blevet lagt til grund: - Direktiv 67/548/EØF og senere tilpasninger - Direktiv 1999/45/EF og senere tilpasninger - Regulativ 1272/2008/EØF ændret ved regulativ 487/2013/EØF - Regulativ 1272/2008/EØF ændret ved regulativ 758/2013/EØF - Regulativ 1272/2008/EØF ændret ved regulativ 944/2013/EØF - Regulativ 1272/2008/EØF ændret ved regulativ 605/2014/EØF - Informationer om emballagen: - Specielle forholdsregler : - Tysk forordning om vandforureningsklasser (WGK) : Tyskland : WGK 1 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws)

8 SIKKERHEDSDATABLAD (FORORDNING (EF) n 1907/ REACH) Dato : 08/04/2015 Side 8/ Kemikaliesikkerhedsvurdering PUNKT 16 : ANDRE OPLYSNINGER Eftersom vi ikke kender brugerens arbejdsforhold, er oplysningerne i den foreliggende leverandørbrugsanvisninger baseret på vort nuværende kendskab og på bestemmelserne både nationalt og i fællesmarkedet. Blandingen må ikke anvendes til andre formål end dem, der er anført i rubrik 1, uden forudgående skriftlige anvisninger vedrørende håndteringen. Det er altid brugers ansvar at tage alle nødvendige forholdsregler for at opfylde lovkrav og lokale bestemmelser. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad skal anses for at være en beskrivelse af sikkerhedskravene for denne blanding og ikke som en garanti for dens egenskaber. I overensstemmelse med direktiv 67/548/EØF, 1999/45/EF og senere ændringer. Faresymboler : Lokalirriterende Indeholder : EC Risikosætninger : R 52/53 R 43 R 38 Sikkerhedssætninger : S 24 S 37 S 60 D-LIMONENE H-, EUH- og R-sætninger i afsnit 3 : H315 H317 H400 H410 R 10 R 38 R 43 R 50/53 Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Irriterer huden. Undgå kontakt med huden. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Meget giftig for vandlevende organismer. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Brandfarlig. Irriterer huden. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Forkortelser : ADR : Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej. IMDG : Den internationale kode for søtransport af farligt gods. IATA : Den Internationale Luftfartssammenslutning. OACI : Organisationen for International Civil Luftfart. RID : Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane. WGK : Wassergefahrdungsklasse (vandforureningsklasse). GHS07 : udråbstegn

SIKKERHEDSDATABLAD. (REACH forordning (EF) nr. 1907/ nr. 453/2010)

SIKKERHEDSDATABLAD. (REACH forordning (EF) nr. 1907/ nr. 453/2010) SIKKERHEDSDATABLAD (FORORDNING (EF) n 1907/2006 - REACH) Dato : 08/04/2015 Side 1/6 SIKKERHEDSDATABLAD (REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 - nr. 453/2010) PUNKT 1 : IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. (REACH forordning (EF) nr. 1907/ nr. 453/2010)

SIKKERHEDSDATABLAD. (REACH forordning (EF) nr. 1907/ nr. 453/2010) SIKKERHEDSDATABLAD (FORORDNING (EF) n 1907/2006 - REACH) Dato : 18/02/2015 Side 1/6 SIKKERHEDSDATABLAD (REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 - nr. 453/2010) PUNKT 1 : IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. (REACH forordning (EF) nr. 1907/ nr. 453/2010)

SIKKERHEDSDATABLAD. (REACH forordning (EF) nr. 1907/ nr. 453/2010) SIKKERHEDSDATABLAD (FORORDNING (EF) n 1907/2006 - REACH) Dato : 08/04/2015 Side 1/9 SIKKERHEDSDATABLAD (REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 - nr. 453/2010) PUNKT 1 : IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/09/2011 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. (REACH forordning (EF) nr. 1907/ nr. 453/2010)

SIKKERHEDSDATABLAD. (REACH forordning (EF) nr. 1907/ nr. 453/2010) SIKKERHEDSDATABLAD (FORORDNING (EF) n 1907/2006 - REACH) Dato : 08/04/2015 Side 1/10 SIKKERHEDSDATABLAD (REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 - nr. 453/2010) PUNKT 1 : IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. (REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 - nr. 453/2010)

SIKKERHEDSDATABLAD. (REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 - nr. 453/2010) SIKKERHEDSDATABLAD (FORORDNING (EF) n 1907/2006 - REACH) Dato : 05/05/2014 Side 1/8 SIKKERHEDSDATABLAD (REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 - nr. 453/2010) PUNKT 1 : IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 453/2010 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 16.11.2012 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: December 2013 Revisionsdato: December 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: BIO Urinal tablet

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD (REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006 - nr. 453/2010)

SIKKERHEDSDATABLAD (REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006 - nr. 453/2010) SIKKERHEDSDATABLAD (Forordning (EF) nr. 1907/2006 - REACH) Dato: 10/02/2012 Side 1/8 SIKKERHEDSDATABLAD (REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006 - nr. 453/2010) PUNKT 1 : IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ætsende Alvorlig ætsningsfare.

SIKKERHEDSDATABLAD. Ætsende Alvorlig ætsningsfare. SIKKERHEDSDATABLAD (Forordning (EF) nr. 1907/2006 - REACH) Dato: 07/04/2010 Side 1/5 SIKKERHEDSDATABLAD 1 - IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Identifikation af stof eller kemisk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/05/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Synonymer: TAKE OFF 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. RS CLP/GHS revision date 01/12/15 8 v1.0 RS -, - Side: 1 Kompileringsdato: 14/10/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Colour flakes 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 06/06/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 62502 Synonymer: MULTIGEL

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Dammbindning 1K. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Dammbindning 1K. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Hagmafloor Dammbindning 1K 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 18.02.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 2011-04-04 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: FHRW130 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506244; 506245 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Tanaco udvanding mod myrer Xtra Produkt nr. - REACH registreringsnummer Ikke anvendelig

Læs mere

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan F 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/05/2015 Revision: 03/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 14/08/2014 Revision: 01/02/2016 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 12/08/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL HÅNDRENS. Side 1 af 5. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BARDAHL HÅNDRENS

BARDAHL HÅNDRENS. Side 1 af 5. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BARDAHL HÅNDRENS Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60300 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 09/12/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Forkortelse: Elektrolyt CDM 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 12/12/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: RRFF4000 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

BARDAHL INDUSTRI LITHIUM FEDT

BARDAHL INDUSTRI LITHIUM FEDT Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 74004 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Side: 1 Kompileringsdato: 10-09-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: VSSK9530 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SHELLAK, FILTRERET REN

SHELLAK, FILTRERET REN Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Shellak, filtreret ren PR-nr.: Under anmeldelse Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 24/11/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: WP25 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Kan forårsage irritation af øjnene, luftvejene og halsen.

Kan forårsage irritation af øjnene, luftvejene og halsen. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203241 - Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs Udstedelsesdato: 31.07.2009 Revisionsdato: 23.08.2010 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliebaseret vægmaling, udendørs PR-nr.: Ikke anmeldepligtig

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 04/04/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 8646098 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 18.02.2011 Revision: 08.10.2015 Version: 6.1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

CUT-MAX METAL CUTTING COMPOUND

CUT-MAX METAL CUTTING COMPOUND Udstedelsesdato: 15.05.2007 Revisionsdato: 18.03.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie),

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie), Udstedelsesdato: 30.10.2007 Revisionsdato: 23.10.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 365289 Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 22/08/2008 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5256 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

VÆG OG FACADE, udendørs

VÆG OG FACADE, udendørs Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facade, udendørs PR-nr.: Under anmeldelse Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 05/09/2008 Revision: 19/08/2011 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 6014

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD CMT

SIKKERHEDSDATABLAD CMT PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

BLYERSTATNING. Side 1 af 6. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BLYERSTATNING Produktkode: 12211

BLYERSTATNING. Side 1 af 6. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BLYERSTATNING Produktkode: 12211 Udfærdigelsesdato: 19.11.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 12211 PR-nr.: 934525 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 03/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kan udløse allergisk reaktion: INDEX CAS EF Navn Symb. R: % FATTY ACIDS, C6-19-BRANCHED, COBALT(2+) SALTS

SIKKERHEDSDATABLAD. Kan udløse allergisk reaktion: INDEX CAS EF Navn Symb. R: % FATTY ACIDS, C6-19-BRANCHED, COBALT(2+) SALTS SIKKERHEDSDATABLAD (Forordning (EF) nr. 1907/2006 - REACH) Dato: 08/03/2010 Side 1/5 SIKKERHEDSDATABLAD 1 - IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Identifikation af stof eller kemisk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 19-12-2014 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pipe Clean 12 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2146493 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08092014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1/6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: DK 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere