13. NOMENKLATUR. En væskes eller et plastisk stofs vedhængning til et fast stofs overflade.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "13. NOMENKLATUR. En væskes eller et plastisk stofs vedhængning til et fast stofs overflade."

Transkript

1 13. NOMENKLATUR Denne nomenklatur omfatter hovedsageligt bitumen- og asfaltprodukter og egenskaber samt nogle begreber i forbindelse med tagdækning. Nomenklaturen tager sigte på at opnå ensartet sprogbrug såvel inden for branchen som blandt branchens kunder. Specielt er betydningen af gloserne asfalt og bitumen omstridt. Her benyttes betegnelsen bitumen som oftest om den rene vare fra olieraffinaderiet og betegnelsen asfalt, når der er tilsat mineralsk fyldstof (som i tagpap og vejmaterialer). Betegnelserne asfalt og bitumen benyttes dog ofte i flæng. A Absorption Adhæsion Adsorption Opsugning. Optagelse. Ved en absorption trænger et stof ind i et andet stof, hvor det fastholdes. F.eks. er opsugning af en væske i et porøst, fast stof og opløsning af en luftart i en væske absorptionsprocesser. En væskes eller et plastisk stofs vedhængning til et fast stofs overflade. Vedhængning af en luftarts, en væskes eller et i en væske opløst faststofs molekyler til overfladen af et fast stof, som de er i berøring med. Det karakteristiske ved adsorption er, at de adsorberede molekyler kun befinder sig på overfladen af det faste stof. Trænger molekylerne ind i det faste stof, betegnes processen absorption. Afbinding a. Ændring af et bindemiddels egenskaber ved fordampning af flygtige bestanddele. b. Vandafgivelse fra en emulsion under og efter brydningen. Under denne proces kan der opstå adhæsion f.eks. mellem stenmateriale og de gradvis koagulerede og sammensmeltede bindemiddelpartikler fra emulsionen. Afdækning Afretning Anbringelse af beskyttelseslag mod mekaniske og/eller vejrmæssige påvirkninger. Udjævning af et underlag.

2 Afstrøningsmateriale Et finkornet materiale, der påføres tagpap for at hindre sammenklæbning i rullen. APP Armering Asbest Asfalt Asfaltemulsion Asfalténer Ataktisk Polypropylen er en plastpolymer, som kan tilsættes bitumen. (Se også Bitumen). Baneformet materiale, som danner kerne i tagpap. Kaldes også stammen. Armeringsmaterialet kan være filt, væv eller folie af glasfibre, polyesterfibre, plastfolie eller metalfolie. Kombinationer af disse råvarer er almindeligt forekommende. Asbest er et tavet mineral (calcium-magnesium-jernsilikat). Asbeststøv er farligt at indånde. Er i dag forbudt at anvende. Betegnelsen asfalt benyttes i Icopal Håndbog om bitumen iblandet mineralske bestanddele som f.eks. filler. (Se også Bitumen). (Se i øvrigt indledningen til nomenklaturen). Se Emulsion. Dispergerede, stærkt kulstofholdige bestanddele af bitumen. Asfalténindholdet bestemmes som den del af en bitumen, der er opløselig i et opløsningsmiddel, der f.eks. kan være mættede kulbrinter eller diethylether. Asfalténindholdet er afhængigt af det anvendte opløsningsmiddels art. Asfaltharpikser Asfaltimprægnering Asfaltkit Asfaltmastic Asfaltopløsning Asfaltpap Harpiksagtige bestanddele af bitumen. Antages at virke som beskyttelseskolloid for asfalténer. Imprægnering med varm bitumen. Tætningsmasse på bitumenbasis, se også Tagkit. Støbeasfalt bestående af bitumen, filler og sand. Udstøbes ved høj temperatur. Se Bitumenopløsning. Se Tagpap.

3 B Banket Bestrøningsmateriale Bitumen Forhøjning på flade tage, som hæver tagdetaljer over tagfladens niveau (f.eks. ovenlys). Et kornet, mineralsk produkt oftest skiferflager som anbringes på tagpaps overflade for at beskytte den underliggende asfalt mod især solens uv-bestråling. Bitumen er et sort-brunt termoplastisk stof, som fremkommer som et restprodukt ved raffinering af jordolie. Bitumen er en naturlig del af de fleste råolier (jordolier), hvori den findes opløst i de lettere olier. Naturasfalt forekommer nogle få steder, hvor jordolien er trængt op til jordoverfladen, og de lette olier er fordampet. De bedst kendte naturasfalter er Trinidadasfalt og Gilsonite. Oliebitumen (jordoliebitumen) udvindes fra råolie ved afdestillering af olier, som oparbejdes til forskellige jordoliedestillater. Det resterende produkt benævnes destilleret bitumen eller straight run bitumen, som kan være af forskellig konsistens. De hårdest vakuumdestillerede bituminer kaldes højvakuumbitumen (HVB). For destilleret bitumen er der et ret lille temperaturinterval mellem brudpunkt og blødgøringspunkt. Dette interval kan øges ved at oxydere bitumen, det vil sige blæse luft igennem meget varm bitumen. Herved fås oxyderet (blæst) bitumen. Bitumen er i hovedsagen en blanding af højmolekylære kulbrinter, som normalt opdeles i asfalténer, asfaltharpikser og asfaltolier. Bitumens sammensætning er afhængig af råolie, destillation og oxydation. Stabiliteten kan bedømmes efter flere metoder. For eksempel kan foreneligheden (kompatibiliteten) mellem to bituminer måles ved oliensistest (se denne).

4 Modificeret bitumen er en fællesbetegnelse for bitumen, hvis egenskaber er ændret ved tilsætning af organiske stoffer. Bitumen tilsat elastomer eller plastmateriale, der radikalt ændrer bitumenens temperaturfølsomhed og egenskaber, betegnes på følgende måder: Elastomerbitumen er bitumen tilsat en termoplastisk elastomer, som f.eks. SBS = StyrenButadienStyrencopolymer. Elastomerbitumen har overvejende elastiske egenskaber. SBS-bitumen har specielt gode kuldetekniske egenskaber. Plastomerbitumen er bitumen tilsat termoplast som f.eks. APP = Ataktisk Polypropylen. Plastomerbitumen er termoplastisk uden elastiske egenskaber. APP-bitumen har specielt gode varmetekniske egenskaber. Polymerbitumen er et fællesudtryk for Elastomerbitumen og Plastomerbitumen. SBS-polymerbitumen indeholder normalt % SBS. APP-polymerbitumen indeholder tilsvarende normalt % APP. Bitumenemulsion Bitumenopløsning Bitumenpap Bitumenplade Bituminøs Blister (Blærer) Blokasfalt, blokbitumen Blæst bitumen Se Emulsion. Opløsning af bitumen i flygtigt organisk opløsningsmiddel. Se Tagpap. Se Membraner. Materiale, der indeholder bitumen, se dette. Små halvkugleformede uregelmæssigheder, som kan dannes på tagpaps overflade. Se Klæbeasfalt. Se Bitumen. Blødhedspunkt Se Smeltepunkt K og R.

5 Brudpunkt efter Fraass Brydning Built-up tagdækning C Centipoise Centistoke Copolymer Cracking Den temperatur, ved hvilken et tyndt lag af et stof, fastsmeltet til et stålblad, brister, når bladet bøjes til en bestemt bue (standardiseret prøvningsmetode). Udfældning af de emulgerede partikler i en emulsion, hvorved emulsionstilstanden helt eller delvis ophører. En tagdækning på flade tage bestående af flere lag tagpap, afsluttet med et lag søsten (16-35 mm) eller lignende. En viskositetsenhed. 1 centipoise (cp) = 1/100 poise. Vands viskositet ved stuetemperatur er ca. 1 cp. En viskositetsenhed. En væskes viskositet i centistoke er lig viskositeten målt i centipoise, divideret med væskens massefylde. Polymer bestående af flere kemiske stoffer, f.eks. SBR (StyrenButadien-gummi) Nedbrydning ved høj temperatur af organiske bestanddele, for eksempel jordolieprodukter. Cracking resulterer i fremkomsten af stoffer med lavere molekylevægt end udgangsmaterialet. Cutbacking D Dampbuler Dampspærre (Dampbremse) Destilleret bitumen (Uoxyderet bitumen) Diffusion Tilsætning af flygtigt opløsningsmiddel til et bitumenprodukt. En luftfyldt lomme under eller i tagdækningen. Opstår på grund af indesluttet fugt. Et vanddampbremsende lag, som anvendes i forbindelse med varmeisolering for at nedsætte risikoen for ophobning af fugt i denne. Se Bitumen. Se Vanddampdiffusion.

6 Diffusionsbremse Duktilitet (Strækkelighed) Dækbitumen Dækmasse E Elastomerbitumen Emulgator (Emulgeringsmiddel) Emulsion Se Dampspærre. Den længde i cm, hvortil et i en standardform udstøbt prøvelegeme kan strækkes under standardiserede forsøgsbetingelser uden at bryde. Det øverste bitumenlag i en built-up tagdækning, hvorpå stenmaterialet udlægges. Se Overfladebitumen. Se Bitumen. Et stof, der anvendes i forbindelse med emulsionsfremstilling for at lette emulgeringen og for at gøre emulsionen holdbar (se emulsion). Et system af to væsker, hvoraf den ene er fordelt som dråber i den anden. Bitumenemulsion består af bitumenpartikler emulgeret i vand under anvendelse af en passende emulgator. Englergrad F Fast klæbemasse Filler (fyldstof) Flammepunkt En viskositetsenhed, der anvendes, når viskositeten måles i et Englerviskosimeter. Se Klæbebitumen. Stenmel eller andet mineralsk stof med stor finhed. Tilsættes bitumen for at forbedre egenskaberne. Ved en væskes flammepunkt forstås den laveste temperatur, ved hvilken væsken under standardiserede forsøgsbetingelser afgiver en dampmængde af en sådan størrelse, at det luftblandede damplag over overfladen ved antændelse danner en flamme, som umiddelbart derefter slukkes.

7 Fluxning Forsegling Forstrygningsmiddel Fraass Fugeasfalt Fuldklæbning Fyldstof Tilsætning af tungt flygtige olier til bitumenprodukter, hvorved viskositeten og dermed smeltepunktet varigt nedsættes. Tætning af fuger, overlæg eller sammenskæringer mellem tagdækning og tilstødende bygningsdele. Se Grunder. Se Brudpunkt. Asfaltkomposition, som er særligt egnet til udfyldning og tætning af fuger. Klæbning af tagpap- og membranbaner, isoleringsplader m.v. på hele fladen. a. Filler. Se dette. b. Tavet materiale af mineralske eller organiske fibre. G Gasolie Gilsonite Glasfilt (Glasvlies) Glasvæv Glidning Grat Gratbane Se Jordolie-destillater. Hård naturasfalt uden indhold af mineralske bestanddele. Armeringsmateriale til tagpap, bestående af et tyndt lag sammenlimede glasfibre. (Se også Armering). Armeringsmateriale til tagpap og membranbaner, bestående af sammenvævet glasfibergarn. (Se også Armering). Forskydning af tagdækning som helhed i nedadgående retning. Linjen mellem to tagflader, der mødes i et udadgående hjørne. Tagpap, der placeres over graten på et tag.

8 Grunder H Højvakuumbitumen I Imprægnering Inddækning J Jordolie Jordolie-destillater Bitumenopløsning, i reglen tyndtflydende, til første strygning af underlaget for at binde eventuelle løse partikler og for at skabe god kontakt mellem underlaget og det efterfølgende lag. Destilleret bitumen, underkastet en ekstra destillation ved høj temperatur og lavt tryk til fjernelse af tungtflygtige olier. Behandling af armeringsmaterialet i tagpap og membraner med varm, tyndtflydende bitumen, således at fibrene omhylles, og hulrum mellem fibrene udfyldes. Afslutning af tagdækning i forbindelse med kanter, hjørner og gennembrydninger på taget (skorsten, ventilationshætter, ovenlys m.m.). Naturligt forekommende mineralske olier, der hovedsagelig består af kulbrinter. Ved destillation af jordolie fås bl.a. Destillat Kogepunkts- Massefylde interval Benzindestillater C 0,62-0,79 kg/l Terpentin C 0,78 kg/l Petroleumsdestillater C 0,78-0,83 kg/l Gasoliedestillater C 0,82-0,92 kg/l Bitumen over 360 C ca. 1,0 kg/l

9 K Kapillaritet Klæbebitumen Klæbeforbedrer Klæbemasse Klæbning Knækpunkt Koldflydende asfalt Et materiales evne til opstigning af væske i rør eller porer med meget lille indvendig diameter som følge af væskens overfladespænding. Ren bitumenblokke med så højt smeltepunkt, at den er fast ved stuetemperatur. Anvendes opvarmet til ca. 200 C til klæbeformål. Et stof, der tilsat et bindemiddel forøger dettes klæbeevne. Aktiv klæbeforbedrer gør et bindemiddel i stand til at fortrænge vand fra f.eks. en våd stenover flade. Passiv klæbeforbedrer giver et bindemiddel forøget modstandsevne mod at blive fortrængt af vand fra et stenmateriale, der i tør tilstand er omhyllet med bindemidlet. Se Klæbebitumen. Se Fuldklæbning og Punktklæbning. Se Brudpunkt efter Fraass. Asfalt, som er gjort flydende ved stuetemperatur ved tilsætning af flygtigt opløsningsmiddel (cutbackasfalt). Koldflydende bitumen Bitumen, som er gjort flydende ved stuetemperatur ved tilsætning af flygtigt opløsningsmiddel. Kompatibilitet Krakelering Krakning L Lunke To bitumener siges at være kompatible, når der ved længere tids kontakt ikke udskilles olieagtige bestanddele i grænsefladen mellem dem. (Se Oliensistest) Overfladiske revnedannelser, som danner et netlignende mønster. Se cracking. Lokal afvigelse fra et tilstræbt fladeprofil, der kan give mulighed for vandansamling.

10 M Malténer Membraner Membranisolering Migrering Mineralfilt Murpap N Naturasfalt O Oliensistest Optørring Overfladebitumen Overlæg Oxyderet bitumen (blæst bitumen) Fællesbetegnelse for asfaltolier og asfaltharpikser. Et materiale til vandisolering bestående af bitumenimprægneret armeringsmateriale, som dobbeltsidigt er belagt med et asfaltdæklag (overfladeasfalt). Membranen kan eventuelt have et indlæg af metalfolie. Isolering mod vandtryk. Vandring af olieagtige bestanddele fra et materiale til et andet. Drivkraften er forskel i fysisk-kemisk potentiale for den vandrende bestanddel. Se Glasfilt. Asfaltpap i strimmelform til fugtisolering af mur mod grundfugt. Asfalt, som forekommer i naturen. Findes som regel i blanding med faste, mineralske stoffer. (Se Bitumen). Prøvningsmetode til måling af kompatibiliteten (tendens til olieudskillelse) mellem to bitumener. Tørring af underlag, inden grunding eller klæbning udføres. Det øvre lag af tagdækningsmaterialet, hvori bestrøningsmaterialet bliver nedvalset og fastholdt. Det stykke, hvormed en tagpapbane overlapper en anden. Se Bitumen.

11 P PAM = værdi Penetration Penetrationsindex Plastomerbitumen Poise Polycarbonat Polyesterfilt (-vlies) Polymerbitumen Primer Punktklæbning PVC Enhed for modstand mod vanddampdiffusion. Se dette. Penetrationen, der er et mål for et materiales konsistens, er den dybde (i tiendedele millimeter), hvortil en standdardnål synker ned i materialet under nærmere fastlagte forsøgsbetingelser. Normalt måles penetration ved en temperatur på 25 C. Et udtryk for en bitumens temperaturfølsomhed. PI beregnes ud fra bitumenens penetration og blødgøringspunkt. Se Bitumen. Se Centipoise. Et termoplastisk materiale med gode egenskaber mht. ældning, varmebestandighed og slagstyrke. Armeringsmateriale til tagpap og membranbaner. Filten består af sammenbundne polyesterfibre. (Se også Armering). Se Bitumen. Se Grunder. Pletvis klæbning af tagpap og membraner, isoleringsplader m.v. F.eks. 5 pletter a 400 cm 2 /m 2 jævnt fordelt (ca. 20 %). PolyVinyChlorid. PVC er et termoplastisk materiale med mange anvendelsesmuligheder (folier, vinyltapeter, rør, tagplader, tagrender, profiler etc.). PVC har gode egenskaber mht. brand på grund af chloridindholdet. Blødgøringspunktet på 82 C gør, at materialet nedbrydes ved f.eks. kraftig solopvarmning. Egenskaber ved færdigvarer kan varieres ved tilsætning af blødgøringsmidler, de såkaldte phthalater, der er miljømæssigt omdiskuterede.

12 Q QuickSeal R Rygbane S SBS Shingles Skotrende Skridning Smeltepunkt K og R SRI Stern (sternbræt) Straight bitumen Stribesvejsning Stoke Strækkelighed Stød Opløsningsmiddelfri, 1-komponent fugthærdende polymertætningsmasse baseret på polysilylether. Tagpapstrimmel, der anbringes midt over tagryggen. StyrenButadienStyrencopolymer er en gummipolymer, som tilsættes bitumenen. (Se også Bitumen). Faconstykker, udskåret af tagpap med bestrøning, til udlægning i specielle mønstre. Rende mellem to skrå tagflader. Forskydning af de enkelte lag i tagpap eller af de enkelte tagpaplag i en tagdækning i forhold til de øvrige lag. Den temperatur, ved hvilken et termoplastisk materiale bliver så blødt, at det, udstøbt i en ring af standardiserede dimensioner, under standardiserede forsøgsbetingelser synker ned under belastning af en stålkugle (Kugle- og Ring-metoden). Angiver tagets evne til at afvise solvarme målt i form af temperaturstigninger. Det er defineret således, at en standard sort (reflektans 0,05, emittans 0,90) er 0, og en standard hvid (reflektans 0,80, emittans 0,90) er 100. På højkant anbragt plade eller bræt som afslutning for tagbeklædningen, som regel fastgjort for enden af spærene. Se Bitumen. Se svejsning. Se Centistoke. Se Duktilitet. Tæt samling uden overlæg af to tagpapbaner.

13 Støvbinder Syntan Svejsning Sømløs dækning T Tagbrønd Tagfod Taghældning Tagkit Tagpap Tagpapsøm Tagryg Teglunderlag Se Grunder. Acrylat-coatning som skillelag mellem bitumenlag eller erstatning for sand. Opvarmning af svejseasfalten med gasbrænder eller lignende, hvorved asfalten bliver klæbende (fuld- eller stribesvejsning). Dækning, hvor den enkelte bane sømmes i bagkanten, således at alle søm skjules af den efterfølgende banes overlæg. Baner oplægges normalt parallelt med brædder. Brønd til indvendig afvanding af fladt tag. Laveste udvendige afslutning af en tagflade. Den vinkel, tagfladen danner med vandret plan. Taghældningen udtrykkes normalt som forholdet mellem højde og vandret længde (h/l). Koldflydende plastisk asfaltmasse indeholdende fibre. Tagpap er et tagdækningsmateriale bestående af bitumenimprægneret armeringsmateriale, som dobbeltsidigt belægges med asfalt eller bitumen. På overfladen kan anbringes bestrøningsmateriale. Som armeringsmateriale benyttes filt eller væv af organiske eller uorganiske fibre. Eventuelt kan anvendes foliemateriale. Blanke søm med stort hoved, der ved 25 mm tagbrædder skal være type 25/25 og ved tyndere brædder tilsvarende kortere. Synlige tagpapsøm skal være galvaniserede. Mødelinie for 2 tilstødende flader på toppen af et tag. Se Undertag.

14 Termoplastisk Tjære TPO TPU Trinidadasfalt Trykudligning Trækstyrke Tætningsmasse U Undertag Et termoplastisk stof kendetegnes ved, at det ved opvarmning bliver gradvis blødere og mere plastisk, og at det ved efterfølgende afkøling igen går over i sin oprindelige tilstand. Under opvarmningen sker ingen kemiske forandringer, og processen kan derfor gentages. Tjære fremkommer ved tør destillation af stenkul eller træ, især nåletræ (Finsk tjære). Tjære og tjæreholdige produkter anvendes ikke længere i forbindelse med tagdækninger. TermoplastiskPolyOlefiner (Typisk blandinger med PP eller PE samt additiver). TermoplastiskPolyurethane, en kemisk stofgrupper, der dækker over mange forskellige polymerer alle med urethan (-secnh-co-or grupper). Naturasfalt, der findes i en asfaltsø på øen Trinidad. I renset tilstand som Trinidadpuré indeholder den ca. 55 % bitumen og ca. 45 % yderst finkornede uorganiske bestanddele. Udligning af lokale overtryk under tagdækningen til yderluften gennem f.eks. luftspalter eller hætter. Trækstyrken for et materiale, f.eks. tagmembran/-pap, er det træk, en prøvestrimmel kan belastes med, før brud finder sted. Trækstyrken måles under standardiserede forsøgsbetingelser. En pastaagtig opløsning af bitumen, tilsat tavestoffer og/eller finkornede, mineralske fyldstoffer. Vandtæt underlag for tagsten og skifer, bestående af f.eks. asfaltimprægneret pap, som anbringes mellem lægter og spær, med det formål at hindre slagregn eller fygesne i at trænge ind på loftet.

15 V Vanddampdiffusion Vanddamps vandring gennem f.eks. en væg eller en membran, når vanddamptrykket (partialtrykket) er større på den ene side end på den anden side. Væggen eller membranens modstand mod vanddampens vandring måles som PAM-værdi eller Z-værdi (SI-enhed). Z-værdi = 0,48 PAM-værdi. Ventilation (af tagkonstruktioner) Luftskifte i forbindelse med varmeisolering med det formål at holde isolering og konstruktion tør. Det er normalt tillige nødvendigt, at der etableres en dampspærre på isoleringens indvendige, varme side. Vindskede Vindtæt pap Viskositet På højkant anbragt plade, bræt eller metalprofil fastgjort langs kanten af gavlen som afslutning for tagbeklædningen. Vindtæt pap er diffusionsåben, men tæt mod vind og slagregn. Vindtæt pap anvendes på den kolde side af isoleringen i en bygningskonstruktion. Et mål for en væskes tykt- eller tyndtflydenhed. Lav viskositet: tyndtflydende, høj viskositet: tyktflydende.

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning Valg af metode og tagpaptype Underlag Hældning/ Tagpaptyper fald i cm pr. m og metoder *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0 A,B,G,H,P,R

Læs mere

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning Tagbogen Til byggefolk der skal lægge Icopal tag Vi beskytter din bygning Icopal Tagbog Bogen er skrevet til dig, der skal lægge nyt Icopal-tag på et enfamiliehus, sommerhus eller en carport. Tagdækningerne

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af

Læs mere

GODT I GANG MED BYGMA

GODT I GANG MED BYGMA GODT I GANG MED BYGMA INSPIRATION OG VEJLEDNING TIL UDENDØRS BYGGEPROJEKTER CARPORT & KOMPETANCE 1 GODT BEGYNDT ER... Velkommen til Bygma. Velkommen til vores produkter og kompetencer inden for udendørs

Læs mere

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning. side 1. Ydre påvirkninger 2A. Aput = sne 2B. Sialuk = regn 2C. Seqineq = sol 2D.

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning. side 1. Ydre påvirkninger 2A. Aput = sne 2B. Sialuk = regn 2C. Seqineq = sol 2D. FORORD Denne udgave af "GTO's anvisning i udformning af bygningers tage" er udfærdiget af Grønlands tekniske organisation, Danmarksafdeling af Bygge- og Anlægsafdelingens Ingeniørkontor. Anvisningen handler

Læs mere

Er der tvivl om, hvorvidt en mursten egner sig til overfladebehandling, kan man kontakte et af teglværkernes salgskontorer.

Er der tvivl om, hvorvidt en mursten egner sig til overfladebehandling, kan man kontakte et af teglværkernes salgskontorer. Overfladebehandling ved påførsel af et tyndt mørtellag Overfladebehandling med tyndt mørtellag kan defineres som finpuds, der påføres direkte på underlaget - eksempelvis murværk - således at dettes overfladekarakter

Læs mere

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling.

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS-Håndbogen Indholdsfortegnelse Godkendt af din håndværker...

Læs mere

En Verden i Plast. Plastens abz

En Verden i Plast. Plastens abz En Verden i Plast Plastens abz Redaktion: Plastindustrien i Danmark Bestilling: Plastindustrien i Danmark Nørre Voldgade 48, 1358 København K e-mail: pd@plastindustrien.dk Oplag: 50.000 / 1999 Pris: Kr.

Læs mere

16 fyldstoffer 17 opløsningsmidler. 3 Hvad består maling af? 4 Bindemidler. 21 Tørstoffer - hvad er det? 23 Organismer relateret til maling

16 fyldstoffer 17 opløsningsmidler. 3 Hvad består maling af? 4 Bindemidler. 21 Tørstoffer - hvad er det? 23 Organismer relateret til maling ? 3 INdLEDNING 3 produktion Af MALING 3 Hvad består maling af? 4 Bindemidler 4: Olier - Alkyd 5: Hvordan hæfter alkyd (olie) til underlaget? 5: Alkydens (oliens) tørreproces 6: Eksempel på olier 7: Linolie

Læs mere

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af 10 Polyester Hvad består en glasfiberbåd af Polyesterens egenskaber Opbevaring Der bruges som regel polyester til at holde sammen på glasset. Dette produkt er en kunstharpiks, fremstillet af spildprodukter

Læs mere

Decra. Monteringsvejledning

Decra. Monteringsvejledning Decra Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse detaljer før du går i gang 03 sikkerhed og arbejdsmiljø 03 decra 04 sortiment 05 sortimentsoversigt tilbehør 06 værktøj 08 søm og skruer 09 tagfladen 10 l

Læs mere

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade DS Montagevejledning DS Trapez stålplader til tag og facade DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Modtagelse og kontrol s. DS Materialebeskrivelse s. DS Overfladebeskrivelse

Læs mere

Det Lille Plastleksikon

Det Lille Plastleksikon Det Lille Plastleksikon ABS plast Er meget slagfast, stiv, har fin overflade, men ringe vejrbestandighed. Fås med forskellige egenskabskombinationer. Bruges bl.a. til edbkabinetter, husholdningsmaskiner,

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

undervisningsmateriale

undervisningsmateriale Udgivet af Plastindustrien i Danmark - o Et undervisningsmateriale om plast www.blivplastmager.dk PLASTINDUSTRIEN I DANMARK o Et undervisningsmateriale om plast Platform er et undervisningsmateriale, der

Læs mere

GODE RÅD OM MALING MED TRADITIONELLE MALINGSTYPER PÅ TRÆ OG MURVÆRK AF SØREN VADSTRUP ARKITEKT MAA

GODE RÅD OM MALING MED TRADITIONELLE MALINGSTYPER PÅ TRÆ OG MURVÆRK AF SØREN VADSTRUP ARKITEKT MAA GODE RÅD OM MALING MED TRADITIONELLE MALINGSTYPER PÅ TRÆ OG MURVÆRK AF SØREN VADSTRUP ARKITEKT MAA indhold indledning..................... 3 1. oliefarver.....................4 linolie 5 linoliefarve 8

Læs mere

SKALFLEX PRODUKTKATALOG

SKALFLEX PRODUKTKATALOG PRODUKTKATALOG 08/2012 SKALFLEX PRODUKTKATALOG Indhold Puds og cementbaserede produkter Skaltherm Grundpuds... 4 Skalcem 1000... 4 Skalcem 2000 / Colour Filts 2000... 5 Skalcem 3000... 5 Multipuds... 6

Læs mere

Natursten i det danske byggeri Anvisning nr. 1. Natursten, geologi og egenskaber

Natursten i det danske byggeri Anvisning nr. 1. Natursten, geologi og egenskaber Natursten i det danske byggeri Anvisning nr. 1 Natursten, geologi og egenskaber Realdania Natursten i det danske byggeri Anvisning nr. 1 Natursten, geologi og egenskaber 2006-2009 Final version Dato 2009-02-27

Læs mere

Indhold 1. Indhold. Farvekort emaljer Farvekort bundmaling

Indhold 1. Indhold. Farvekort emaljer Farvekort bundmaling DEN LILLE SØSTÆRKE Indhold 1 Før du maler Hvornår kan jeg male?........... 3 Ventilation...4 Fjernelse af gammel maling....... 4 Affedtning og rengøring...5 Slibning...6 Spartling...8 Udregning af malingsareal....9

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

Tilbygning/fladt tag 1960-

Tilbygning/fladt tag 1960- Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning/fladt tag 1960- Opført i perioden: ca. 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at

Læs mere

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2014-05 DK LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211

Læs mere

Sne og is på tage. Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg og Miljöteknologi Byggnadsteknologi Göteborg Sverige

Sne og is på tage. Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg og Miljöteknologi Byggnadsteknologi Göteborg Sverige Sne og is på tage Professor Anker Nielsen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitetet Dr. Neergårdsvej 15 DK-2970 Hørsholm Danmark E-mail: ani@sbi.dk Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Hvad er det? Det er med til at holde

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

MILJØVENLIG BRUG AF TRÆ I HAVE OG LANDSKAB HAVE & LANDSKABSRÅDET. Miljøvenlig brug af træ i have og landskab

MILJØVENLIG BRUG AF TRÆ I HAVE OG LANDSKAB HAVE & LANDSKABSRÅDET. Miljøvenlig brug af træ i have og landskab MILJØVENLIG BRUG AF TRÆ I HAVE OG LANDSKAB HAVE & LANDSKABSRÅDET RESUMÉ Ved brug af træ til småkonstruktioner i have og landskab må konstruktionens ønskede levetid afstemmes med træart og graden af konstruktiv

Læs mere