13. NOMENKLATUR. En væskes eller et plastisk stofs vedhængning til et fast stofs overflade.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "13. NOMENKLATUR. En væskes eller et plastisk stofs vedhængning til et fast stofs overflade."

Transkript

1 13. NOMENKLATUR Denne nomenklatur omfatter hovedsageligt bitumen- og asfaltprodukter og egenskaber samt nogle begreber i forbindelse med tagdækning. Nomenklaturen tager sigte på at opnå ensartet sprogbrug såvel inden for branchen som blandt branchens kunder. Specielt er betydningen af gloserne asfalt og bitumen omstridt. Her benyttes betegnelsen bitumen som oftest om den rene vare fra olieraffinaderiet og betegnelsen asfalt, når der er tilsat mineralsk fyldstof (som i tagpap og vejmaterialer). Betegnelserne asfalt og bitumen benyttes dog ofte i flæng. A Absorption Adhæsion Adsorption Opsugning. Optagelse. Ved en absorption trænger et stof ind i et andet stof, hvor det fastholdes. F.eks. er opsugning af en væske i et porøst, fast stof og opløsning af en luftart i en væske absorptionsprocesser. En væskes eller et plastisk stofs vedhængning til et fast stofs overflade. Vedhængning af en luftarts, en væskes eller et i en væske opløst faststofs molekyler til overfladen af et fast stof, som de er i berøring med. Det karakteristiske ved adsorption er, at de adsorberede molekyler kun befinder sig på overfladen af det faste stof. Trænger molekylerne ind i det faste stof, betegnes processen absorption. Afbinding a. Ændring af et bindemiddels egenskaber ved fordampning af flygtige bestanddele. b. Vandafgivelse fra en emulsion under og efter brydningen. Under denne proces kan der opstå adhæsion f.eks. mellem stenmateriale og de gradvis koagulerede og sammensmeltede bindemiddelpartikler fra emulsionen. Afdækning Afretning Anbringelse af beskyttelseslag mod mekaniske og/eller vejrmæssige påvirkninger. Udjævning af et underlag.

2 Afstrøningsmateriale Et finkornet materiale, der påføres tagpap for at hindre sammenklæbning i rullen. APP Armering Asbest Asfalt Asfaltemulsion Asfalténer Ataktisk Polypropylen er en plastpolymer, som kan tilsættes bitumen. (Se også Bitumen). Baneformet materiale, som danner kerne i tagpap. Kaldes også stammen. Armeringsmaterialet kan være filt, væv eller folie af glasfibre, polyesterfibre, plastfolie eller metalfolie. Kombinationer af disse råvarer er almindeligt forekommende. Asbest er et tavet mineral (calcium-magnesium-jernsilikat). Asbeststøv er farligt at indånde. Er i dag forbudt at anvende. Betegnelsen asfalt benyttes i Icopal Håndbog om bitumen iblandet mineralske bestanddele som f.eks. filler. (Se også Bitumen). (Se i øvrigt indledningen til nomenklaturen). Se Emulsion. Dispergerede, stærkt kulstofholdige bestanddele af bitumen. Asfalténindholdet bestemmes som den del af en bitumen, der er opløselig i et opløsningsmiddel, der f.eks. kan være mættede kulbrinter eller diethylether. Asfalténindholdet er afhængigt af det anvendte opløsningsmiddels art. Asfaltharpikser Asfaltimprægnering Asfaltkit Asfaltmastic Asfaltopløsning Asfaltpap Harpiksagtige bestanddele af bitumen. Antages at virke som beskyttelseskolloid for asfalténer. Imprægnering med varm bitumen. Tætningsmasse på bitumenbasis, se også Tagkit. Støbeasfalt bestående af bitumen, filler og sand. Udstøbes ved høj temperatur. Se Bitumenopløsning. Se Tagpap.

3 B Banket Bestrøningsmateriale Bitumen Forhøjning på flade tage, som hæver tagdetaljer over tagfladens niveau (f.eks. ovenlys). Et kornet, mineralsk produkt oftest skiferflager som anbringes på tagpaps overflade for at beskytte den underliggende asfalt mod især solens uv-bestråling. Bitumen er et sort-brunt termoplastisk stof, som fremkommer som et restprodukt ved raffinering af jordolie. Bitumen er en naturlig del af de fleste råolier (jordolier), hvori den findes opløst i de lettere olier. Naturasfalt forekommer nogle få steder, hvor jordolien er trængt op til jordoverfladen, og de lette olier er fordampet. De bedst kendte naturasfalter er Trinidadasfalt og Gilsonite. Oliebitumen (jordoliebitumen) udvindes fra råolie ved afdestillering af olier, som oparbejdes til forskellige jordoliedestillater. Det resterende produkt benævnes destilleret bitumen eller straight run bitumen, som kan være af forskellig konsistens. De hårdest vakuumdestillerede bituminer kaldes højvakuumbitumen (HVB). For destilleret bitumen er der et ret lille temperaturinterval mellem brudpunkt og blødgøringspunkt. Dette interval kan øges ved at oxydere bitumen, det vil sige blæse luft igennem meget varm bitumen. Herved fås oxyderet (blæst) bitumen. Bitumen er i hovedsagen en blanding af højmolekylære kulbrinter, som normalt opdeles i asfalténer, asfaltharpikser og asfaltolier. Bitumens sammensætning er afhængig af råolie, destillation og oxydation. Stabiliteten kan bedømmes efter flere metoder. For eksempel kan foreneligheden (kompatibiliteten) mellem to bituminer måles ved oliensistest (se denne).

4 Modificeret bitumen er en fællesbetegnelse for bitumen, hvis egenskaber er ændret ved tilsætning af organiske stoffer. Bitumen tilsat elastomer eller plastmateriale, der radikalt ændrer bitumenens temperaturfølsomhed og egenskaber, betegnes på følgende måder: Elastomerbitumen er bitumen tilsat en termoplastisk elastomer, som f.eks. SBS = StyrenButadienStyrencopolymer. Elastomerbitumen har overvejende elastiske egenskaber. SBS-bitumen har specielt gode kuldetekniske egenskaber. Plastomerbitumen er bitumen tilsat termoplast som f.eks. APP = Ataktisk Polypropylen. Plastomerbitumen er termoplastisk uden elastiske egenskaber. APP-bitumen har specielt gode varmetekniske egenskaber. Polymerbitumen er et fællesudtryk for Elastomerbitumen og Plastomerbitumen. SBS-polymerbitumen indeholder normalt % SBS. APP-polymerbitumen indeholder tilsvarende normalt % APP. Bitumenemulsion Bitumenopløsning Bitumenpap Bitumenplade Bituminøs Blister (Blærer) Blokasfalt, blokbitumen Blæst bitumen Se Emulsion. Opløsning af bitumen i flygtigt organisk opløsningsmiddel. Se Tagpap. Se Membraner. Materiale, der indeholder bitumen, se dette. Små halvkugleformede uregelmæssigheder, som kan dannes på tagpaps overflade. Se Klæbeasfalt. Se Bitumen. Blødhedspunkt Se Smeltepunkt K og R.

5 Brudpunkt efter Fraass Brydning Built-up tagdækning C Centipoise Centistoke Copolymer Cracking Den temperatur, ved hvilken et tyndt lag af et stof, fastsmeltet til et stålblad, brister, når bladet bøjes til en bestemt bue (standardiseret prøvningsmetode). Udfældning af de emulgerede partikler i en emulsion, hvorved emulsionstilstanden helt eller delvis ophører. En tagdækning på flade tage bestående af flere lag tagpap, afsluttet med et lag søsten (16-35 mm) eller lignende. En viskositetsenhed. 1 centipoise (cp) = 1/100 poise. Vands viskositet ved stuetemperatur er ca. 1 cp. En viskositetsenhed. En væskes viskositet i centistoke er lig viskositeten målt i centipoise, divideret med væskens massefylde. Polymer bestående af flere kemiske stoffer, f.eks. SBR (StyrenButadien-gummi) Nedbrydning ved høj temperatur af organiske bestanddele, for eksempel jordolieprodukter. Cracking resulterer i fremkomsten af stoffer med lavere molekylevægt end udgangsmaterialet. Cutbacking D Dampbuler Dampspærre (Dampbremse) Destilleret bitumen (Uoxyderet bitumen) Diffusion Tilsætning af flygtigt opløsningsmiddel til et bitumenprodukt. En luftfyldt lomme under eller i tagdækningen. Opstår på grund af indesluttet fugt. Et vanddampbremsende lag, som anvendes i forbindelse med varmeisolering for at nedsætte risikoen for ophobning af fugt i denne. Se Bitumen. Se Vanddampdiffusion.

6 Diffusionsbremse Duktilitet (Strækkelighed) Dækbitumen Dækmasse E Elastomerbitumen Emulgator (Emulgeringsmiddel) Emulsion Se Dampspærre. Den længde i cm, hvortil et i en standardform udstøbt prøvelegeme kan strækkes under standardiserede forsøgsbetingelser uden at bryde. Det øverste bitumenlag i en built-up tagdækning, hvorpå stenmaterialet udlægges. Se Overfladebitumen. Se Bitumen. Et stof, der anvendes i forbindelse med emulsionsfremstilling for at lette emulgeringen og for at gøre emulsionen holdbar (se emulsion). Et system af to væsker, hvoraf den ene er fordelt som dråber i den anden. Bitumenemulsion består af bitumenpartikler emulgeret i vand under anvendelse af en passende emulgator. Englergrad F Fast klæbemasse Filler (fyldstof) Flammepunkt En viskositetsenhed, der anvendes, når viskositeten måles i et Englerviskosimeter. Se Klæbebitumen. Stenmel eller andet mineralsk stof med stor finhed. Tilsættes bitumen for at forbedre egenskaberne. Ved en væskes flammepunkt forstås den laveste temperatur, ved hvilken væsken under standardiserede forsøgsbetingelser afgiver en dampmængde af en sådan størrelse, at det luftblandede damplag over overfladen ved antændelse danner en flamme, som umiddelbart derefter slukkes.

7 Fluxning Forsegling Forstrygningsmiddel Fraass Fugeasfalt Fuldklæbning Fyldstof Tilsætning af tungt flygtige olier til bitumenprodukter, hvorved viskositeten og dermed smeltepunktet varigt nedsættes. Tætning af fuger, overlæg eller sammenskæringer mellem tagdækning og tilstødende bygningsdele. Se Grunder. Se Brudpunkt. Asfaltkomposition, som er særligt egnet til udfyldning og tætning af fuger. Klæbning af tagpap- og membranbaner, isoleringsplader m.v. på hele fladen. a. Filler. Se dette. b. Tavet materiale af mineralske eller organiske fibre. G Gasolie Gilsonite Glasfilt (Glasvlies) Glasvæv Glidning Grat Gratbane Se Jordolie-destillater. Hård naturasfalt uden indhold af mineralske bestanddele. Armeringsmateriale til tagpap, bestående af et tyndt lag sammenlimede glasfibre. (Se også Armering). Armeringsmateriale til tagpap og membranbaner, bestående af sammenvævet glasfibergarn. (Se også Armering). Forskydning af tagdækning som helhed i nedadgående retning. Linjen mellem to tagflader, der mødes i et udadgående hjørne. Tagpap, der placeres over graten på et tag.

8 Grunder H Højvakuumbitumen I Imprægnering Inddækning J Jordolie Jordolie-destillater Bitumenopløsning, i reglen tyndtflydende, til første strygning af underlaget for at binde eventuelle løse partikler og for at skabe god kontakt mellem underlaget og det efterfølgende lag. Destilleret bitumen, underkastet en ekstra destillation ved høj temperatur og lavt tryk til fjernelse af tungtflygtige olier. Behandling af armeringsmaterialet i tagpap og membraner med varm, tyndtflydende bitumen, således at fibrene omhylles, og hulrum mellem fibrene udfyldes. Afslutning af tagdækning i forbindelse med kanter, hjørner og gennembrydninger på taget (skorsten, ventilationshætter, ovenlys m.m.). Naturligt forekommende mineralske olier, der hovedsagelig består af kulbrinter. Ved destillation af jordolie fås bl.a. Destillat Kogepunkts- Massefylde interval Benzindestillater C 0,62-0,79 kg/l Terpentin C 0,78 kg/l Petroleumsdestillater C 0,78-0,83 kg/l Gasoliedestillater C 0,82-0,92 kg/l Bitumen over 360 C ca. 1,0 kg/l

9 K Kapillaritet Klæbebitumen Klæbeforbedrer Klæbemasse Klæbning Knækpunkt Koldflydende asfalt Et materiales evne til opstigning af væske i rør eller porer med meget lille indvendig diameter som følge af væskens overfladespænding. Ren bitumenblokke med så højt smeltepunkt, at den er fast ved stuetemperatur. Anvendes opvarmet til ca. 200 C til klæbeformål. Et stof, der tilsat et bindemiddel forøger dettes klæbeevne. Aktiv klæbeforbedrer gør et bindemiddel i stand til at fortrænge vand fra f.eks. en våd stenover flade. Passiv klæbeforbedrer giver et bindemiddel forøget modstandsevne mod at blive fortrængt af vand fra et stenmateriale, der i tør tilstand er omhyllet med bindemidlet. Se Klæbebitumen. Se Fuldklæbning og Punktklæbning. Se Brudpunkt efter Fraass. Asfalt, som er gjort flydende ved stuetemperatur ved tilsætning af flygtigt opløsningsmiddel (cutbackasfalt). Koldflydende bitumen Bitumen, som er gjort flydende ved stuetemperatur ved tilsætning af flygtigt opløsningsmiddel. Kompatibilitet Krakelering Krakning L Lunke To bitumener siges at være kompatible, når der ved længere tids kontakt ikke udskilles olieagtige bestanddele i grænsefladen mellem dem. (Se Oliensistest) Overfladiske revnedannelser, som danner et netlignende mønster. Se cracking. Lokal afvigelse fra et tilstræbt fladeprofil, der kan give mulighed for vandansamling.

10 M Malténer Membraner Membranisolering Migrering Mineralfilt Murpap N Naturasfalt O Oliensistest Optørring Overfladebitumen Overlæg Oxyderet bitumen (blæst bitumen) Fællesbetegnelse for asfaltolier og asfaltharpikser. Et materiale til vandisolering bestående af bitumenimprægneret armeringsmateriale, som dobbeltsidigt er belagt med et asfaltdæklag (overfladeasfalt). Membranen kan eventuelt have et indlæg af metalfolie. Isolering mod vandtryk. Vandring af olieagtige bestanddele fra et materiale til et andet. Drivkraften er forskel i fysisk-kemisk potentiale for den vandrende bestanddel. Se Glasfilt. Asfaltpap i strimmelform til fugtisolering af mur mod grundfugt. Asfalt, som forekommer i naturen. Findes som regel i blanding med faste, mineralske stoffer. (Se Bitumen). Prøvningsmetode til måling af kompatibiliteten (tendens til olieudskillelse) mellem to bitumener. Tørring af underlag, inden grunding eller klæbning udføres. Det øvre lag af tagdækningsmaterialet, hvori bestrøningsmaterialet bliver nedvalset og fastholdt. Det stykke, hvormed en tagpapbane overlapper en anden. Se Bitumen.

11 P PAM = værdi Penetration Penetrationsindex Plastomerbitumen Poise Polycarbonat Polyesterfilt (-vlies) Polymerbitumen Primer Punktklæbning PVC Enhed for modstand mod vanddampdiffusion. Se dette. Penetrationen, der er et mål for et materiales konsistens, er den dybde (i tiendedele millimeter), hvortil en standdardnål synker ned i materialet under nærmere fastlagte forsøgsbetingelser. Normalt måles penetration ved en temperatur på 25 C. Et udtryk for en bitumens temperaturfølsomhed. PI beregnes ud fra bitumenens penetration og blødgøringspunkt. Se Bitumen. Se Centipoise. Et termoplastisk materiale med gode egenskaber mht. ældning, varmebestandighed og slagstyrke. Armeringsmateriale til tagpap og membranbaner. Filten består af sammenbundne polyesterfibre. (Se også Armering). Se Bitumen. Se Grunder. Pletvis klæbning af tagpap og membraner, isoleringsplader m.v. F.eks. 5 pletter a 400 cm 2 /m 2 jævnt fordelt (ca. 20 %). PolyVinyChlorid. PVC er et termoplastisk materiale med mange anvendelsesmuligheder (folier, vinyltapeter, rør, tagplader, tagrender, profiler etc.). PVC har gode egenskaber mht. brand på grund af chloridindholdet. Blødgøringspunktet på 82 C gør, at materialet nedbrydes ved f.eks. kraftig solopvarmning. Egenskaber ved færdigvarer kan varieres ved tilsætning af blødgøringsmidler, de såkaldte phthalater, der er miljømæssigt omdiskuterede.

12 Q QuickSeal R Rygbane S SBS Shingles Skotrende Skridning Smeltepunkt K og R SRI Stern (sternbræt) Straight bitumen Stribesvejsning Stoke Strækkelighed Stød Opløsningsmiddelfri, 1-komponent fugthærdende polymertætningsmasse baseret på polysilylether. Tagpapstrimmel, der anbringes midt over tagryggen. StyrenButadienStyrencopolymer er en gummipolymer, som tilsættes bitumenen. (Se også Bitumen). Faconstykker, udskåret af tagpap med bestrøning, til udlægning i specielle mønstre. Rende mellem to skrå tagflader. Forskydning af de enkelte lag i tagpap eller af de enkelte tagpaplag i en tagdækning i forhold til de øvrige lag. Den temperatur, ved hvilken et termoplastisk materiale bliver så blødt, at det, udstøbt i en ring af standardiserede dimensioner, under standardiserede forsøgsbetingelser synker ned under belastning af en stålkugle (Kugle- og Ring-metoden). Angiver tagets evne til at afvise solvarme målt i form af temperaturstigninger. Det er defineret således, at en standard sort (reflektans 0,05, emittans 0,90) er 0, og en standard hvid (reflektans 0,80, emittans 0,90) er 100. På højkant anbragt plade eller bræt som afslutning for tagbeklædningen, som regel fastgjort for enden af spærene. Se Bitumen. Se svejsning. Se Centistoke. Se Duktilitet. Tæt samling uden overlæg af to tagpapbaner.

13 Støvbinder Syntan Svejsning Sømløs dækning T Tagbrønd Tagfod Taghældning Tagkit Tagpap Tagpapsøm Tagryg Teglunderlag Se Grunder. Acrylat-coatning som skillelag mellem bitumenlag eller erstatning for sand. Opvarmning af svejseasfalten med gasbrænder eller lignende, hvorved asfalten bliver klæbende (fuld- eller stribesvejsning). Dækning, hvor den enkelte bane sømmes i bagkanten, således at alle søm skjules af den efterfølgende banes overlæg. Baner oplægges normalt parallelt med brædder. Brønd til indvendig afvanding af fladt tag. Laveste udvendige afslutning af en tagflade. Den vinkel, tagfladen danner med vandret plan. Taghældningen udtrykkes normalt som forholdet mellem højde og vandret længde (h/l). Koldflydende plastisk asfaltmasse indeholdende fibre. Tagpap er et tagdækningsmateriale bestående af bitumenimprægneret armeringsmateriale, som dobbeltsidigt belægges med asfalt eller bitumen. På overfladen kan anbringes bestrøningsmateriale. Som armeringsmateriale benyttes filt eller væv af organiske eller uorganiske fibre. Eventuelt kan anvendes foliemateriale. Blanke søm med stort hoved, der ved 25 mm tagbrædder skal være type 25/25 og ved tyndere brædder tilsvarende kortere. Synlige tagpapsøm skal være galvaniserede. Mødelinie for 2 tilstødende flader på toppen af et tag. Se Undertag.

14 Termoplastisk Tjære TPO TPU Trinidadasfalt Trykudligning Trækstyrke Tætningsmasse U Undertag Et termoplastisk stof kendetegnes ved, at det ved opvarmning bliver gradvis blødere og mere plastisk, og at det ved efterfølgende afkøling igen går over i sin oprindelige tilstand. Under opvarmningen sker ingen kemiske forandringer, og processen kan derfor gentages. Tjære fremkommer ved tør destillation af stenkul eller træ, især nåletræ (Finsk tjære). Tjære og tjæreholdige produkter anvendes ikke længere i forbindelse med tagdækninger. TermoplastiskPolyOlefiner (Typisk blandinger med PP eller PE samt additiver). TermoplastiskPolyurethane, en kemisk stofgrupper, der dækker over mange forskellige polymerer alle med urethan (-secnh-co-or grupper). Naturasfalt, der findes i en asfaltsø på øen Trinidad. I renset tilstand som Trinidadpuré indeholder den ca. 55 % bitumen og ca. 45 % yderst finkornede uorganiske bestanddele. Udligning af lokale overtryk under tagdækningen til yderluften gennem f.eks. luftspalter eller hætter. Trækstyrken for et materiale, f.eks. tagmembran/-pap, er det træk, en prøvestrimmel kan belastes med, før brud finder sted. Trækstyrken måles under standardiserede forsøgsbetingelser. En pastaagtig opløsning af bitumen, tilsat tavestoffer og/eller finkornede, mineralske fyldstoffer. Vandtæt underlag for tagsten og skifer, bestående af f.eks. asfaltimprægneret pap, som anbringes mellem lægter og spær, med det formål at hindre slagregn eller fygesne i at trænge ind på loftet.

15 V Vanddampdiffusion Vanddamps vandring gennem f.eks. en væg eller en membran, når vanddamptrykket (partialtrykket) er større på den ene side end på den anden side. Væggen eller membranens modstand mod vanddampens vandring måles som PAM-værdi eller Z-værdi (SI-enhed). Z-værdi = 0,48 PAM-værdi. Ventilation (af tagkonstruktioner) Luftskifte i forbindelse med varmeisolering med det formål at holde isolering og konstruktion tør. Det er normalt tillige nødvendigt, at der etableres en dampspærre på isoleringens indvendige, varme side. Vindskede Vindtæt pap Viskositet På højkant anbragt plade, bræt eller metalprofil fastgjort langs kanten af gavlen som afslutning for tagbeklædningen. Vindtæt pap er diffusionsåben, men tæt mod vind og slagregn. Vindtæt pap anvendes på den kolde side af isoleringen i en bygningskonstruktion. Et mål for en væskes tykt- eller tyndtflydenhed. Lav viskositet: tyndtflydende, høj viskositet: tyktflydende.

3. Råvarer til Icopal

3. Råvarer til Icopal 3. 3.1 Bitumen I mere end hundrede år har bitumen og tjære været anvendt inden for tagpapindustrien. Omkring 1970 ophørte brugen af tjære af miljømæssige årsager. I dag anvendes udelukkende bitumen som

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning monteringsvejledning MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning Til renovering og nye tage Indholdsfortegnelse Forord side 3 Generelt side 4 2-lags løsning side 5 Undgå folder side 7 1-lags løsning side 8

Læs mere

til store og små byggeopgaver

til store og små byggeopgaver SCAN tagpap, murpap og flydende asfaltprodukter til store og små byggeopgaver Scan tagpap, murpap og flydende asfaltprodukter Indhold og informationer indholdsfortegnelse Svejseoverpap PF-5100 SBS & PF-5500

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

8. Tagdækning og membranisolering

8. Tagdækning og membranisolering 8. 8.5 Tagafvanding I Bygningsreglementet (BR10) kap. 4.6 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal udføres, så regn og smeltevand fra sne på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand skal via tagrender og/eller

Læs mere

ICOPAL Fastsafe Plade. Traditionelt undertag i nyt koncept

ICOPAL Fastsafe Plade. Traditionelt undertag i nyt koncept ICOPAL Fastsafe Plade Traditionelt undertag i nyt koncept ICOPAL Fastsafe Plade er stærk og enkel at montere ICOPAL Fastsafe Plade er færdige tagplader til et fast undertag, et nyt koncept der kan reducere

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

MONTERING DETAILTEGNINGER

MONTERING DETAILTEGNINGER MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING DETAILTEGNINGER Skitser og uddybende beskrivelser Indholdsfortegnelse Dampbremse Side 3 Inddækning Side 4 Snitteknik, udvendigt hjørne Side 5 Snitteknik, indvendigt hjørne

Læs mere

8. Tagdækning og membranisolering

8. Tagdækning og membranisolering 8. 8.6 Vedligeholdelse og renovering af tagdækninger Et Icopal-tag er et godt og holdbart tag med lang levetid, men i løbet af årene nedbrydes tagdækningen ligesom alt andet, der udsættes direkte for vejrliget

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

ICOPAL Fonda Universal. Til fundamenter og kældervægge

ICOPAL Fonda Universal. Til fundamenter og kældervægge ICOPAL Fonda Universal Til fundamenter og kældervægge ICOPAL Fonda Universal gør det enklere at beskytte fundamentet maksimalt mod fugt Icopal Fonda Universal udtørrer og beskytter effektivt kældervæggen

Læs mere

Smøreolier og -midler

Smøreolier og -midler 30 Det der smører godt kører godt. Et vigtigt redskab til at sikre sikker drift af et maskinanlæg, er at der anvendes korrekt smøremiddel. Det er videre vigtigt at kunde anvende smøreolieanalyser i forbindelse

Læs mere

ICOPAL. Leverandør af den indre ro. Vindspærrer. - effektiv beskyttelse af isoleringen

ICOPAL. Leverandør af den indre ro. Vindspærrer. - effektiv beskyttelse af isoleringen ICOPAL Vindspærrer - effektiv beskyttelse af isoleringen Leverandør af den indre ro Anvendelse Icopal vindspærrer anvendes i lette facader, hvor der er ventilation mellem facadebeklædning og isolering.

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Shingle Den lette tagløsning

Shingle Den lette tagløsning Shingle Den lette tagløsning den lette tagløsning Produktet Shingle Uovertruffen holdbarhed Med Shingle tilbyder Metrotile et produkt der har sat byggetraditioner og arkitektur i højsædet. Samtidig har

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

KEIM Silikatfarve til villaer

KEIM Silikatfarve til villaer KEIM Silikatfarve til villaer Beskytter dine værdier Gratis rådgivning Vi beskytter dine værdier KEIM silikatfarve er en investering i lang holdbarhed. De første KEIM behandlede facader i Skandinavien

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING INDHOLD 1. BESKRIVELSE 03 2. TEKNISKE EGENSKABER 04 3. ANVENDELSE 05 4. MONTERINGSVEJLEDNING 06 4.1. GENERELT 4.1.1. VANDAFVISENDE OG VINDTÆT 06 4.1.2.

Læs mere

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet!

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet! MASONITE UNDERTAG -det bedste tag overhovedet! Det stærke undertag Det er enkelt og billigt at få tætte tage med Masonite tagplader, som sømmes direkte på tagspærene. Den yderste beklædning monteres derefter

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

Blower Door-test og praktiske erfaringer

Blower Door-test og praktiske erfaringer ISOLINK rådgivende ingeniørvirksomhed Lars Due ITC Level III termograf og instruktør Blower Door-test Bygningstermografering Rådgivning om materialer og metoder til tæt klimaskærm. Undervisning ITC Level

Læs mere

8. Tagdækning og membranisolering

8. Tagdækning og membranisolering 8. 8.2 Retningslinjer for bærende underlag Underlagets stabilitet og beskaffenhed er af afgørende betydning for en tagdæknings styrke og holdbarhed. Tagpapbranchen har derfor erkendt nødvendigheden af

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

Adeso tagpap. Selvklæbende tagpap med lang levetid

Adeso tagpap. Selvklæbende tagpap med lang levetid Adeso tagpap Selvklæbende tagpap med lang levetid Unikt tagpapsystem Selvklæbende tagpap, der sikrer hurtig, problemfri montage og lang levetid ADESO tagpap er et unikt, selvklæbende tagpap system, specielt

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års produktgaranti på undertage... Side 3 Garantivilkår...

Læs mere

Lærervejledning tagfod

Lærervejledning tagfod Lærervejledning tagfod På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen. Modellen er udført

Læs mere

Adeso Tagpap. Fuldklæbende tagpap til det nordiske klima

Adeso Tagpap. Fuldklæbende tagpap til det nordiske klima Adeso Tagpap Fuldklæbende tagpap til det nordiske klima Fuldklæbende tagpap 10 års produktgaranti Fuldklæbende tagpap, der sikrer hurtig, problemfri montage og lang levetid ADESO tagpap er et unikt, fuldklæbende

Læs mere

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk Scan Alu-profiler Flot og vedligeholdelsesfri beskyttelse af dit træ- og murværk. Scan Alu-profiler er en bred vifte af standard profiler, der er med

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

Garantibeviser. Produktgaranti & Udførselsgaranti. Produktgarantien: dækker udbedring af mangler ved produkt i 10 år (iht. Protan s gamle hjemmeside).

Garantibeviser. Produktgaranti & Udførselsgaranti. Produktgarantien: dækker udbedring af mangler ved produkt i 10 år (iht. Protan s gamle hjemmeside). Garantibeviser garanti & Udførselsgaranti garantien: dækker udbedring af mangler ved produkt i 10 år (iht. Protan s gamle hjemmeside). Udførselsgarantien: dækker udførsel og er en forsikringsdækket garanti.

Læs mere

Ytong Multipor Projektering og udførelse, flade tage

Ytong Multipor Projektering og udførelse, flade tage Projektering og udførelse, flade tage Den optimale løsning til isolering af tag mineralske isoleringsplader er velegnede til isolering af en lang række tagtyper både tage med fald og flade tage. Betontage

Læs mere

MONTERING Fugtspærre i murværk

MONTERING Fugtspærre i murværk monteringsvejledning MONTERING Fugtspærre i murværk Samt radonsikring af terrændæk Indholdsfortegnelse Forord side 3 Fugtspærrens funktioner side 4 Murpap PF 2000 side 5 Murfolie side 6 Klæbeasfalt side

Læs mere

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage 20-6-2012 Søren Peter Bjarløv Lektor Minisymposium 20. juni 2012 kl. 13-16 lokale 151 Ventilationsforhold

Læs mere

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor.

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Indledning En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Skallen, der foruden lukker (døre, vinduer m.v.) kan bestå af ydervægge,

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

ADESO. - fuldklæbende tagpap med lang levetid PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER

ADESO. - fuldklæbende tagpap med lang levetid PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER ADESO - fuldklæbende tagpap med lang levetid PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER Unikt tagpapsystem 10 års produktgaranti Fuldklæbende tagpap, der sikrer hurtig, problemfri montage og lang

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3.

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3. HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF METODE FOR RENOVERING AF TAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Monteringsvejledning Tagstensplade

Monteringsvejledning Tagstensplade Monteringsvejledning Tagstensplade Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tagdækning Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse................................................

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene Monteringsvejledning Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING INDHOLD GENERELT Pakken indeholder materialer til inddækning af skorsten (72x72 cm) på en tagkonstruktion

Læs mere

Capapor Facadeprofiler

Capapor Facadeprofiler er Detailtegninger F ACADE / UDVENDIG ISOLERING Facadeprofil med konsolliste Slutbehandling Tætning Fald 6 Grunder Profilklæber Capapor Skruedybel Konsolliste (fuldflade opklæbning) Profilklæber Vægmateriale

Læs mere

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse Isola Undertage Dækker alle konstruktioner og krav Tørre og sunde huse Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør som blæser

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Platon X-tra den originale knastplade

Platon X-tra den originale knastplade Platon X-tra den originale knastplade Til udvendig grundmur, tørv- og græstag Fugtsikring og energibesparende Tør kælder og sundt indemiljø Sikker og varig løsning på taget Tørre og sunde huse Platon X-tra

Læs mere

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Typiske svigt fra de seneste eftersyn. Undertage, fugt og skimmel i tagrum, træelementer m.v. v/ Jens Dons Klassifikationsordning for undertage! Byg

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

GIPSSTØBNING ARKITEKTSKOLEN AARHUS - 2011

GIPSSTØBNING ARKITEKTSKOLEN AARHUS - 2011 GIPSSTØBNING ARKITEKTSKOLEN AARHUS - 2011 Hvad er gips? Hvad anvendes gips til? Hvad består gips af? Brændingsproces Støbning Afbindingsproces Gipstyper Redskaber Sikkerhed Støbeform Blanding af gips Tørring

Læs mere

ICOPAL Tagpapbogen. Til dig der skal lægge ICOPAL tag

ICOPAL Tagpapbogen. Til dig der skal lægge ICOPAL tag ICOPAL Tagpapbogen Til dig der skal lægge ICOPAL tag ICOPAL Montagevejledning Denne vejledning er skrevet til dig, der skal lægge nyt Icopal-tag på dit eget hus, sommerhus, carport eller lign. Der er omtalt

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Bæredygtig. asfalt. Genbrug. Genbrug. Genbrug

Bæredygtig. asfalt. Genbrug. Genbrug. Genbrug Bæredygtig asfalt Genbrug Genbrug Genbrug Tendenser i samfundet I det moderne samfund tilstræber man i høj grad at spare på naturressourcerne. Genbrug af materialer og produkter er noget, der prioriteres

Læs mere

Tagrummet. Når du skal ventilere 0-03-11.2005

Tagrummet. Når du skal ventilere 0-03-11.2005 0-03-11.2005 Når du skal ventilere Tagrummet Taghætter Inline ventilation Ventilationselementer til rygning Bølgeklodser og fuglegitter til tagfod Rygnings- og gratbånd Effektiv ventilation holder taget

Læs mere

DAFA Airstop System når tæt er tæt

DAFA Airstop System når tæt er tæt Airstop System når tæt er tæt Komplet dampspærreprogram med fem nye folier tætner alle opgaver NYHED! DiFoil UniFoil EcoFoil ProFoil AluFoil Nr. 3 Marts 200 for det bæredygtige byggeri 2 universal rørkrave

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

Damp- fugt- radonog vindspærrer

Damp- fugt- radonog vindspærrer Damp- fugt- radonog 4. august 2008 - side V-1 Kundeservice Telefon direkte: 44 88 55 55 Telefax: 44 88 55 30 E-handel: www.byg-e.dk Telefonekspedition: Mandag til torsdag: Kl. 08.00-16.00 Fredag: Kl. 08.00-15.30

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af 10 Polyester Hvad består en glasfiberbåd af Polyesterens egenskaber Opbevaring Der bruges som regel polyester til at holde sammen på glasset. Dette produkt er en kunstharpiks, fremstillet af spildprodukter

Læs mere

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering Spar energi med garanti - ideer til sikker isolering Indledning I denne lille brochure kan du få et overblik over mulighederne for efterisolering med Rockwool stenuldsgranulat og de deraf følgende energibesparelser.

Læs mere

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade DAFA AirVent System TM Montagevejledning NOVEMBER 2014 Tæt bag tag og facade Indholdsfortegnelse Valg af undertag Anvendelsesmuligheder Montering Blafring Opbevaring Ventilerede konstruktioner Uventilerede

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2 PRODUKT TEKST 402 B&J Loftmaling 2 Lugtsvag maling til lofter og overvægge der skal fremstå med helmat finish. Produktet er også velegnet til airless. B&J 402 opfylder kravene til EU Miljømærket Blomsten.

Læs mere

Undervisningsforløb om plast:

Undervisningsforløb om plast: Øvelsesvejledning samt en plan for et uv-forløb om plast. Desuden er der en prøve, som mine elever har udarbejdet og en elevs forsøg på at lave et flow-chart over analysen i WOW - DetEtPlast. Det skal

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning Valg af metode og tagpaptype Underlag Hældning/ Tagpaptyper fald i cm pr. m og metoder *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0 A,B,G,H,P,R

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere