Opfølgning pr. 1. september Resultatkontrakt. Vedrørende Energi i Væksten. 1. juli juni 2015 Journalnummer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfølgning pr. 1. september 2014. Resultatkontrakt. Vedrørende Energi i Væksten. 1. juli 2012 30. juni 2015 Journalnummer: 1-30-76-14-12"

Transkript

1 Opfølgning pr. 1. september 2014 Resultatkontrakt Vedrørende Energi i Væksten 1. juli juni 2015 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Operatør: Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) Østerbro Skive CVR. nr Kontaktperson: Henning Laursen Tlf / Kontaktperson: Thea Lyng Thomsen Tlf / dir Resumé Initiativet Energi i Væksten skal støtte op om energiprojekterne i Skive Kommune med henblik på at sikre, at erhvervspotentialet for disse projekter optimeres til størst mulig gavn for lokalområdet for derigennem at fremme den lokale erhvervsudvikling og skabe erhvervsmæssig vækst, herunder nye arbejdspladser, i Skive Kommune. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. september Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Konklusion og akkumuleret status Der er siden projektstart på Energi i Væksten (EiV) arbejdet på at skabe overblik og sammenhæng mellem de lokale virksomheders kompetencer og potentialer og de erhvervsmæssige vækstmuligheder, som er i energiprojekterne og -initiativerne. Energi i Væksten fokuserer på at skabe aktiviteter, der bringer virksomhederne i forbindelse med energiprojekterne og initiativerne med henblik på produktudvikling og øget vækst. Projektet Energi i Væksten har stadig nogle udfordringer ifm. den dynamik, som er i ikke at være energi-projektejer, men skulle skabe forbindelse mellem virksomheder og energiprojekter. Det imødekommer vi ved at hente viden, ekspertise og inspiration fra energiprojekterne og på det grundlag skabe virksomhedsrettede aktiviteter i Energi i Væksten. Projektet orienterer sig løbende og justerer sig ift. de temaer, som optager henholdsvis det lokale erhvervsliv og energiprojekterne for at skabe den mest optimale kobling. Den organisatoriske opbygning Organiseringen i Energi i Væksten er løbende blevet justeret for at kunne eksekvere bedst muligt på resultatkravene. Det betød, at kommissoriet i feb. 14 blev skærpet med et særligt fokus på effekter og resultater i projektet. Det betød, at styregruppen samt koordinationsgruppen øgede mødefrekvensen fra 2 gange årligt til 4 gange årligt. Dette har betydet en dybere involvering i projektet for begge grupper og har også bidraget til en skærpelse af aktiviteterne i projektet, der er mere målrettede ift. at bringe virksomheder og energiprojekter/initiativer sammen. Projektenheden består pt. af 3 personer (2 faste og 1 med løsere tilknytning til EiV) der tilsammen leverer timer til projektet ift. budgettet, da det har vist sig mere hensigtsmæssigt ift. at fastholde en forankring i SET og samtidig sikre den daglige fremdrift af projektet. Kommunikationen af EiV er blevet yderligere skærpet i den sidste periode via et selvstændigt website med tilknyttede nyhedsbreve. Der er stadig en forankring i Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, hvilket sikre EiV et solidt fodfæste. Kommunikationen foregår via web, Direct mailkampagner, nyhedsbreve, produktblade og dialog via konsulentmøder i SET overalt bliver EiV bliver kommunikeret med egen designlinje. Den skærpede kommunikation har genereret god interesse for projektet i det lokale erhvervsliv og der har været god respons fra virksomhederne. Aktiviteternes afvikling, omfang og kvalitet Aktiviteterne i Energi i Væksten dækker over dels virksomhedsbesøg og -forløb, arrangementer samt netværksaktiviteter. Forløbene i Energi i Væksten er både af individuel og fælles karakter. Innovation Fur EiV arbejder pt. på et produkt- og serviceinnovationsforløb - også i regi af Innovation Fur. Den først planlagte aktivitet er en workshop, shift to services på Cambridge Universitet, hvor EiV samler en delegation af lokale virksomheder; mellem 4 og 6 virksomheder. Dette er planlagt til at forløbe 13/10-15/10. Der er fokus på større produktionsvirksomheder, der alle er underleverandører og derfor med fordel kan lave produkt- og serviceinnovation i ét. Det vil blive fulgt op med 2 workshops med fokus på forankring og

3 implementering i de 2 efterfølgende måneder. De deltagende virksomheder arbejder i forløbet med en case med konkret produkt- og forretningsudvikling i forløbet og deltager i forløb med en case. Der er på baggrund af erfaringer med energirenoveringer i Innovation Fur fra Skive Kommunes side startet et nyt energiprojekt Grøn Erhvervsindsats. EiV har støttet dette projekt og skal i 2014 fokuserer på at sikre forankringen lokalt hos håndværksvirksomhederne, og bidrage til de lokale virksomheders mulighed for vækst på baggrund af det iværksatte initiativ. Det søges gjort gennem en række virksomhedsmøder samt en messe. Møderne og messe vil både henvende sig til håndværksvirksomhederne og til producenter af energiprodukter og VE-løsninger. EiV styrker samarbejdet mellem de to grupper og samtidig forventes det øgede kendskab at understøtte produktudviklingen hos leverandørerne. Dette bliver gjort i perioden ultimo sep. frem mod slut okt. I regi af Innovation Fur afholdt EiV 30.april 2014 arrangementet Smart Up! Temaet var digitalisering af eksisterende produkter samt nye services på baggrund af arbejdet i Innovation Fur med dels smart grid og smart home. Efterfølgende har Energi i Væksten faciliteret et forløb for en gruppe bestående af 6 virksomheder, der alle ønskede at arbejde med produktudvikling inden for dette tema. Forløbet har indeholdt 3 fælles workshops. Virksomhederne arbejder nu videre individuelt. Resultatet har været at 4 af virksomheder på nuværende tidspunkt er involveret i produktudvikling. Forgasning Med udgangspunkt i netværket Grøn Gas er der iværksat en undersøgelse af forretningsmulighederne ifm. Skive Fjernvarmes forgasningsanlæg. Det store erhvervsmæssige potentiale har været svært tilgængeligt for de lokale virksomheder i netværket, og derfor vil der blive lavet en afdækning og efterfølgende en inddragende proces, der skal tydeliggøre potentialet, give konkrete værktøjer til virksomhederne og styrke involveringen af flere lokale virksomheder i værdikæden omkring forgasningsanlægget. Undersøgelsen er pt. i gang, der bliver løbende afholdt møder med virksomhederne. Der vil være 2 workshop i dels ultimo okt. og ultimo nov.. På disse workshop skal der inddrages flere lokale virksomheder fra både logistik, styrring, smede-og vvs samt ingeniørvirksomheder, og der skal arbejdes med resultaterne af undersøgelsen med henblik på at øge og udfolde forretningspotentialerne ifm. forgasningsanlægget for dels eksisterende forretningspartnere og dels nye forretningspartnere. Tidligere er der med udgangspunkt i koordinationsgruppens medlemmer blevet afholdt et advisory board arrangement, hvor der blev gennemført en proces med fokus på at initiere et netværk. Netværkets omdrejningspunkt skulle være forgasningen samt forgasningsanlægget på Thorsvej under Skive Fjernvarme, der i forvejen indgår i udviklingsprojekter i samarbejde med Haldor Topsøe og Teknologisk Institut. Denne proces førte til opstarten af et netværk med tre virksomheder. Eiv faciliterede både praktiske rammer samt indhentede eksterne bidragsydere ind til gruppen ifm. 4 afholdte workshops. Biogas GreenLab Skive GreenLab Skive er under udvikling og er pt. ved at sætte det rigtige hold af samarbejdspartnere samt udarbejde en køreplan. EiV er i løbende dialog med Energibyen omkring den videre proces. Dette for at sikre størst mulig inddragelse af virksomhedsperspektiv. Der er et stort potentiale for lokale virksomheder ift. test og udvikling omkring fx vindenergi og grøn gas. EiV er forberedte på at understøtte projektet med virksomhedsrettede aktiviteter, når det kræves. Der er tidligere blevet afholdt visionsseminaret om GreenLab, Skive aug. 13 i samarbejde med Energibyen Skive og i alt 43 virksomheder, organisationer og institutioner deltog. Energi i Væksten har desuden støttet en proces frem mod et optimeret beslutningsgrundlag for GreenLab Skive. Side 3

4 Energi i Væksten har arbejdet på at få etableret virksomhedskontakter til såvel producenter af biogasanlæg, biogasproducenter og potentielle underleverandører mhp. at opstarte et netværk ift. produkt og serviceudvikling til biogasanlæg og underleverandøropgaver. Der blev ifm. Biogasdage i Skive 2014, afholdt et arrangement med fokus på biogasproduktion. Mulighederne for etablering af underleverandørnetværk blev afsøgt. Det viste sig, at virksomhedernes behov ikke matchede EiVs resultatkrav, hvorfor EiV henviste til andre aktører med dette fokus og kompetencer. Det har vist sig vanskeligt at få udmøntet de erhvervsmæssige potentialer, da de markedsmæssige strukturer gør, at virksomhedernes erkendte behov ligger udenfor EiV s virkefelt, og derfor har EiV pt. ikke planlagte aktiviteter inden for dette energiinitiativ. Grøn omstilling I samarbejde med COWI afholder EiV d et arrangement med fokus på genanvendelse og nye produkter i byggebranchen. Arrangementet er opstart på et fælles forløb for virksomheder, der ønsker at arbejde med produktudvikling inden for dette tema fx entreprenører, maskinfabrikker og genvindingsindustri. Der vil blive afholdt workshop med dette fokus i midio okt. og nov. For de virksomheder, der går videre i forløbet efter d.30/9, og som ønsker at arbejde med udvikling af maskiner til fx sortering og forædling. I samarbejde med COWI, Erhvervsstyrelsen og Energistyrelsen afholdt Energi i Væksten i dec. 13 et arrangement med fokus på vækst- og udviklingsprojektmuligheder inden for grøn omstilling, VE-proces samt en række andre muligheder. Der deltog 8 virksomheder, hvoraf 6 efterfølgende er gået videre i forløb med Energi i Væksten, COWI eller andre projekter. Virksomhedsbesøg Der er inden for dette energiprojekt gennemført 12 virksomhedsbesøg, der har haft til formål at bringe de lokale virksomheder ind på markedet ift. grøn omstilling. 3 af de 12 virksomheder er gået videre med et konkret forløb, mens de resterende 9 endnu ikke er afklarede. Der bliver fra EiV s side løbende fulgt op med virksomhederne. Energieffektivisering EiV fokuserer derfor på et fremtidigt fælles forløb med VE til eksport som hovedtema, hvilket er blevet efterspurgt fra koordinationsgruppen. Der er planlagt et arrangement medio oktober, og efterfølgende 2 workshops i november. Dette forløb fører hen imod et markedsbesøg i februar planlagte initiativer tidligere i 2014 og 2013 har desværre ikke haft tilstrækkelig tilslutning, og er derfor blevet aflyst. Dels 3 arrangementer i samarbejde med OK energi samt en kampagne i samarbejde med Landbo Limfjord ift. energieffektivisering. Okt. 12 blev der afholdt et virksomhedsorienteret messe omkring mulighederne for energirenovering. Energi Midt og Skive Fjernvarme gav de fremmødte værdifuld information og en række gode cases til vurdering af potentialet i egen virksomhed. Energirenovering Jan. 13 blev der afholdt en forbrugerrettet messe om energirenovering af lavt, privat boligbyggeri. 16 lokale virksomheder deltog og fik besøg af ca. 200 interesserede borgere. Både virksomheder og besøgende var godt tilfredse med messen og dens udbytte. Geotermi Der er pt. ikke aktiviteter i Energi i Væksten, der retter sig mod geotermien. Side 4

5 Aktiviteter rettet mod 2 eller flere energiprojekter Arr. EU Udbud EiV afholder 9.oktober 2014 et arrangement ang. udbudsregler og muligheder for SMV er i forhold til større udbudsopgaver. Dette er med deltagelse fra EnergiNet.dk og Boligselskabet Bomiva Kompetencetilførsel EiV planlægger at afholde en arrangementsrække bestående af 3 fyrtårnsarrangementer, der skal sætte fokus på energiprojekter og fremtidens krav og forretningsmuligheder. Disse er planlagt til januar 15 (uge 5), februar 15 (uge 9), marts 15 (uge 14). EiV har faciliteret samarbejde mellem AU, Herning og DEIF. På nuværende tidspunkt arbejder 2 masterstuderende fra AU på et projekt hos DEIF. Arr. Fyraftensmøde omkring Kompetenceudvikling I samarbejde med Jobcenter Skive, 3F Skiveegnen samt Skive Tekniske Skole faciliterede Energi i Væksten et fyraftensmøde for lokale virksomheder ift. deres aktuelle kompetencebehov. Mødet blev afholdt d. 28/8 med deltagelse fra 7 lokale virksomheder, der skitserede 3 overordnede behov: generelle kompetencer (sprog, it, læse-/skrivefærdigheder samt procesforståelse og selvledelse), fokus på længere/kompetencegivende uddannelsesforløb og fokus på tiltrækning af højtuddannede. Ift. kompetenceudvikling er forløbene med DAMRC og Erhvervsakademi Danias aktuelle uddannelse indenfor gasteknik ligeledes centrale elementer. Fundraiser-workshop Feb. 14 blev der afholdt en fundraiserworkshop, hvor 6 virksomheder deltog. Formålet med aktiviteten var at understøtte virksomhedernes arbejde med energirelaterede projekter og initiativer samt at fremme deres vækstmuligheder. Virksomhedsbesøg Der er på nuværende tidspunkt gennemført 45 virksomhedsbesøg, der har identificeret virksomheder med potentiale indenfor energiprojekterne/initiativerne. Projektet arbejder løbende med at skabe forbindelse mellem virksomhederne og projekterne/initiativerne. De forventede effekter Status på projektet Energi i Væksten er at der er 72 virksomheder involveret i aktiviteter heraf er 12 involveret direkte i projekterne/initiativer. Ud af disse 12 virksomheder, vurderer vi, at 6 vil have forventning om vækst. De 72 virksomheder har deltaget i aktiviteter, som fx virksomhedsbesøg, arrangementer, seminarer, workshops o. lign. De 12 virksomheder, der er direkte involveret i energiprojekter/initiativer fordeler sig ved 5 virksomheder der har individuelle forløb og 2 fælles forløb med henholdsvis 4 og 3 virksomheder. Gruppen på 4 har direkte produktudvikling gennem et fælles forløb, hvor gruppen på 3 har form af en vidensgruppe. Projektet vil stadig fokusere kraftigere på at flytte flere virksomheder fra involveret i aktiviteter til involveret direkte i energiprojekter/initiativer gennem et større fokus på meget målrettede arrangementer og efterfølgende intensive forløb både individuelle og fælles. Energi i Væksten vil stadig søge at skabe en forbindelse mellem virksomhederne og den viden og de potentielle vækstmuligheder, der er i projekter/initiativer. EiV forventer, at der sammenlagte ud af de planlagte forløb med tilhørerende workshops bliver skabt virksomhedsinvolveringer således at resultatkontrakten opfyldes. De 6 virksomheder, som vi på nuværende tidspunkt vurderer, vil have forventning om vækst er vokset ud af både individuelle og fælles forløb. Vi forventer, at effekten af Energi i Væksten vil stige løbende frem mod projektafslutning, da en række af aktiviteterne, der er afholdt og planlagt, først da vil opnå den fulde effekt. Side 5

6 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Organisering Resultatkrav Målemetode Opfølgning Senest 1. maj 2012 skal der foreligge en organisationsplan, som sikrer forankring og fremdrift af Energi i Væksten. Organisationsplan skal fremlægges. Organisationsplan fremlagt og godkendt 6. juli Justering af kommissorium pr. feb. 2013, hvor bl.a. mødefrekvensen blev sat op fra 2 til 4 gange årlig. Der er afholdt 4 møder i koordinationsgruppen, og 6 møder i styregruppen. Der er planlagt 3 møder for hver gruppe i resten af projektperioden. Projektenheden er forankret i SET og den daglige fremdrift bliver fulgt tæt. Overblik over vækstmuligheder Senest med udgangen af 2012 skal der være skabt overblik over de erhvervsmæssige vækstmuligheder og de lokale virksomheders kompetencer og potentialer i forhold til hvert af de igangværende og planlagte initiativer og projekter på energiområdet. Notat skal fremlægges. Overblikket over de lokale virksomheders kompetencer og potentiale ift. initiativerne og projekterne på energiområdet blev afdækket og bliver løbende nuanceret og konkretiseret gennem projektet aktiviteter. Foranstående overblik revideres og detaljeres løbende efter behov. Ajourførte notater skal fremlægges. Der er pt. 7 projekter/initiativer, som EiV beskæftiger sig med. Det drejer sig om Innovation Fur, Forgasning, Biogas (herunder Green- Lab Skive), Grøn omstilling, Energieffektivisering, Energirenovering samt Geotermi (sidstnævnte er dog på standby). Overblikket ajourføres løbende. Der er identificeret 94 lokale virksomheder, som har potentiale ift. projekterne/initiativerne indenfor energiområdet. Virksomhederne Side 6

7 screenes løbende og overblikket nuanceret, således at EiV kan målrette aktiviteterne bedst muligt. Planlægning og iværksættelse Senest 1. juli 2012 skal der foreligge en tids- og aktivitetsplan for Energi i Væksten. Foranstående tids- og aktivitetsplan revideres og detaljeres løbende efter behov. Aktiviteter iværksættes i henhold til tids- og aktivitetsplan. Tids- og aktivitetsplan skal fremlægges. Ajourførte tids- og aktivitetsplaner skal fremlægges. Oversigt over iværksatte aktiviteter skal fremlægges. Tids- og aktivitetsplan fremlagt og godkendt 6. juli Tids- og aktivitetsplanen bliver løbende ajourført. På baggrund af de ajourførte projekt og virksomhedsoverblik er tids- og aktivitetsplanen blevet justeret for at sikre opnåelse af de ønskede resultater. Den væsentligste ændring er indførelsen af en række intensive fælles virksomhedsforløb ifm. energiprojekterne/initiativerne. Der er afholdt en række aktiviteter, der tilsammen har skabt 142 kontakter i form af virksomhedsbesøg og virksomhedsdeltagelse ved arrangementerne og netværksaktiviteter. Herunder bl.a.: 57 Virksomhedsbesøg 8 Workshops 7 Arrangementer 3 Messe/konference Der er pt. planlagt for den resterende projektperiode: 10 Workshops 8 Arrangementer 1 Messe/konference Hertil kommer en række virksomhedsbesøg ift. Energiprojekter og initiativer. Side 7

8 Effekter Resultatkrav Målemetode Opfølgning Min. 40 lokale/regionale virksomheder skal involveres i aktiviteter iværksat i regi af Energi i Væksten. (Ved virksomheder forstås her producenter/leverandører af teknologi, løsninger og viden. Ved involvering forstås her deltagelse i de under denne resultatkontrakts punkt 4 nævnte aktiviteter.) Min. 15 lokale/regionale virksomheder skal direkte involveres i de igangværende energiprojekter. Involveringen skal bestå i udvikling og/eller demonstration af ny teknologi eller nye løsninger med potentiale for markedet. Min. 80 % af de 15 direkte involverede virksomheder i de igangværende energiprojekter skal have forventning om vækst som følge af involveringen. Oversigt over involverede virksomheder skal fremlægges. Oversigt over involverede virksomheder skal fremlægges. Skal fremgå af rapport vedr. uvildig evaluering. Der er et stort antal virksomheder, der har deltaget i aktivisterne, heraf er der 72 virksomheder, som fremadrettet har potentiale i projektet. Deres umiddelbare potentiale ift. energiprojekterne/initiativerne fordeler sig pt. således: Innovation Fur: 11 Forgasning: 4 Biogas: 16 Grøn omstilling: 15 Energieffektivisering: 12 Energirenovering: 13 Geotermi: 1 Der er på nuværende tidspunkt 9 virksomheder, der er direkte involveret. Dertil kommer de 3 virksomheder i netværket vedr. forgasning. De fordeler sig ift. energiprojekterne/initiativerne, således: Innovation Fur: 4 Forgasning: 3 Biogas: 0 Grøn omstilling: 2 Energieffektivisering: 2 Energirenovering: 1 Geotermi: 0 Der er efter projektets vurdering på nuværende tidspunkt 6 virksomheder med vækstforventninger. De fordeler sig ift. energiprojekterne/initiativerne, således: Innovation Fur: 1 Forgasning: 1 Biogas: 0 Grøn omstilling: 2 Energieffektivisering: 2 Energirenovering: 0 Geotermi: 0 (Vi angiver en neutral smiley, da dette vil fremgå af den uvildige eva- Side 8

9 luering.) Evaluering Resultatkrav Målemetode Opfølgning Senest 1. juli 2014 skal der fremlægges en plan for uvildig evaluering af Energi i Væksten. Forannævnt uvildige evaluering iværksættes efter nærmere aftale med RM. Plan for uvildig evaluering skal fremlægges. Der skal fremlægges en fremgangsmåde for gennemførelse af den uvildige evaluering, som RM kan tilslutte sig. Planen bliver pt. udarbejdet mhp. at lave en foreløbig evaluering med udgangen af Punktet er pt. ikke aktuelt. 3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget 1000 kr I alt Lønomkostninger Kontorhold Konsulentbistand Arrangementer Evaluering Diverse I alt Finansieringsbudget I alt Skive kommune Region Midtjylland I alt Side 9

10 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsbudget 1000 kr I alt Lønomkostninger Kontorhold 12 5 Konsulentbistand (+300*) Arrangementer Evaluering Diverse I alt (+300*) * De +300 er afsat til Grøn Erhvervsindsats, energirenoveringsprojekt i Skive Kommune. Finansieringsbudget Skive kommune I alt Region Midtjylland I alt Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. september 2014 Region Midtjylland TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Budget Efter justering i budgettet ved kontraktopfølgningen september 2013, så er 2013 planmæssigt afviklet med en mindre afvigelse i posterne Lønomkostninger samt Konsulentbistand. Det skyldes, at projektet i højere grad har gjort brug af eksterne konsulenter fremfor egne timer pga. opgavernes indhold og tidshorisont fx afdækningsrapport ang. potentialet vedr. GreenLab Skive. For budget for 2014 og projektets forbrug, så gælder det, at vi ikke forventer at nå budgettallene for 2014 på posterne Kontorhold, Arrangementer og Diverse. De resterende poster Løn, Konsulentbistand og Evaluering forventes at balancere. Vi følger budgettet og forbruget tæt sammenholdt med effekterne og målopfyldelsen på projektet og vi ønsker en foreløbig evaluering med udgangen af 2014 danner grundlag for en justering af budgettet og evt. projektet ifm. afrapporteringen marts Side 10

Resultatkontrakt. Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling. 1. januar 2012 31. december 2014. Journalnummer: 1-33-76-23-34-10

Resultatkontrakt. Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling. 1. januar 2012 31. december 2014. Journalnummer: 1-33-76-23-34-10 Resultatkontrakt Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling 1. januar 2012 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-23-34-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) Resultatkontrakt Vedrørende Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) For perioden 1. oktober 2011 31. december 2014 (Vækstforum tager i 2014 stilling til muligheden

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Regionalt-statsligt Program for grønne forretningsmodeller. [1. december 2013 31. december 2015] 1-33-87-4-13

Resultatkontrakt. Vedrørende. Regionalt-statsligt Program for grønne forretningsmodeller. [1. december 2013 31. december 2015] 1-33-87-4-13 Opfølgning pr. 1. marts 2015 på Resultatkontrakt Vedrørende Regionalt-statsligt Program for grønne forretningsmodeller [1. december 2013 31. december 2015] 1-33-87-4-13 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 (forlænget til 1. februar 2015) Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29. Resultatkontrakt Vedrørende Grøn Vækst Limfjorden Journalnummer: 1-33-76-23-15-11 Start- og slutdato: 2. april 2012 29. oktober 2014 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 M, Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Dato: 9. september 2013 BILAG 1 1.0. Baggrund Regionsrådsformanden, formanden for KKR Hovedstaden og Københavns Kommunes overborgmester blev den 22. maj 2013 enige

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Status redegørelse for projekt: ERDFS-07-0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley) a) Projektets fremdrift

Læs mere

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling DREJEBOG KOMPETENCEFORSYNINGmidt Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling Prioritetsakse 4 - Aktivitet 4.2.B: Erhvervsuddannelse til voksen- og videregående uddannelse Vedrørende

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. marts 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-13-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Direktionen Dagsorden

Direktionen Dagsorden Direktionen Dagsorden Fredag 12. juni 2015 9.15 Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Repræsentationslokale 1 Mødedeltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Mikael Jentsch Frederikshavn Kommune

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Status redegørelse for projekt: ERDFS 07 0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley) a) Projektets fremdrift

Læs mere

Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013

Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013 Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Future Food Innovation -Megasatsning fødevarer 18. december 2009 31. december 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-18-09 Kontraktens parter

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive/Viborg

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive/Viborg Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2008 Projekt slut dato: 31-12-2010 Bevilling A: Midtjylland: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård Deltagere: Steen Bach Nielsen - Afbud Jens Stenbæk Flemming Stenild Henning Jensen Mette Touborg Stig Vestergaard

Læs mere