Opfølgning pr. 1. september Resultatkontrakt. Vedrørende Energi i Væksten. 1. juli juni 2015 Journalnummer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfølgning pr. 1. september 2014. Resultatkontrakt. Vedrørende Energi i Væksten. 1. juli 2012 30. juni 2015 Journalnummer: 1-30-76-14-12"

Transkript

1 Opfølgning pr. 1. september 2014 Resultatkontrakt Vedrørende Energi i Væksten 1. juli juni 2015 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Operatør: Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) Østerbro Skive CVR. nr Kontaktperson: Henning Laursen Tlf / Kontaktperson: Thea Lyng Thomsen Tlf / dir Resumé Initiativet Energi i Væksten skal støtte op om energiprojekterne i Skive Kommune med henblik på at sikre, at erhvervspotentialet for disse projekter optimeres til størst mulig gavn for lokalområdet for derigennem at fremme den lokale erhvervsudvikling og skabe erhvervsmæssig vækst, herunder nye arbejdspladser, i Skive Kommune. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. september Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Konklusion og akkumuleret status Der er siden projektstart på Energi i Væksten (EiV) arbejdet på at skabe overblik og sammenhæng mellem de lokale virksomheders kompetencer og potentialer og de erhvervsmæssige vækstmuligheder, som er i energiprojekterne og -initiativerne. Energi i Væksten fokuserer på at skabe aktiviteter, der bringer virksomhederne i forbindelse med energiprojekterne og initiativerne med henblik på produktudvikling og øget vækst. Projektet Energi i Væksten har stadig nogle udfordringer ifm. den dynamik, som er i ikke at være energi-projektejer, men skulle skabe forbindelse mellem virksomheder og energiprojekter. Det imødekommer vi ved at hente viden, ekspertise og inspiration fra energiprojekterne og på det grundlag skabe virksomhedsrettede aktiviteter i Energi i Væksten. Projektet orienterer sig løbende og justerer sig ift. de temaer, som optager henholdsvis det lokale erhvervsliv og energiprojekterne for at skabe den mest optimale kobling. Den organisatoriske opbygning Organiseringen i Energi i Væksten er løbende blevet justeret for at kunne eksekvere bedst muligt på resultatkravene. Det betød, at kommissoriet i feb. 14 blev skærpet med et særligt fokus på effekter og resultater i projektet. Det betød, at styregruppen samt koordinationsgruppen øgede mødefrekvensen fra 2 gange årligt til 4 gange årligt. Dette har betydet en dybere involvering i projektet for begge grupper og har også bidraget til en skærpelse af aktiviteterne i projektet, der er mere målrettede ift. at bringe virksomheder og energiprojekter/initiativer sammen. Projektenheden består pt. af 3 personer (2 faste og 1 med løsere tilknytning til EiV) der tilsammen leverer timer til projektet ift. budgettet, da det har vist sig mere hensigtsmæssigt ift. at fastholde en forankring i SET og samtidig sikre den daglige fremdrift af projektet. Kommunikationen af EiV er blevet yderligere skærpet i den sidste periode via et selvstændigt website med tilknyttede nyhedsbreve. Der er stadig en forankring i Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, hvilket sikre EiV et solidt fodfæste. Kommunikationen foregår via web, Direct mailkampagner, nyhedsbreve, produktblade og dialog via konsulentmøder i SET overalt bliver EiV bliver kommunikeret med egen designlinje. Den skærpede kommunikation har genereret god interesse for projektet i det lokale erhvervsliv og der har været god respons fra virksomhederne. Aktiviteternes afvikling, omfang og kvalitet Aktiviteterne i Energi i Væksten dækker over dels virksomhedsbesøg og -forløb, arrangementer samt netværksaktiviteter. Forløbene i Energi i Væksten er både af individuel og fælles karakter. Innovation Fur EiV arbejder pt. på et produkt- og serviceinnovationsforløb - også i regi af Innovation Fur. Den først planlagte aktivitet er en workshop, shift to services på Cambridge Universitet, hvor EiV samler en delegation af lokale virksomheder; mellem 4 og 6 virksomheder. Dette er planlagt til at forløbe 13/10-15/10. Der er fokus på større produktionsvirksomheder, der alle er underleverandører og derfor med fordel kan lave produkt- og serviceinnovation i ét. Det vil blive fulgt op med 2 workshops med fokus på forankring og

3 implementering i de 2 efterfølgende måneder. De deltagende virksomheder arbejder i forløbet med en case med konkret produkt- og forretningsudvikling i forløbet og deltager i forløb med en case. Der er på baggrund af erfaringer med energirenoveringer i Innovation Fur fra Skive Kommunes side startet et nyt energiprojekt Grøn Erhvervsindsats. EiV har støttet dette projekt og skal i 2014 fokuserer på at sikre forankringen lokalt hos håndværksvirksomhederne, og bidrage til de lokale virksomheders mulighed for vækst på baggrund af det iværksatte initiativ. Det søges gjort gennem en række virksomhedsmøder samt en messe. Møderne og messe vil både henvende sig til håndværksvirksomhederne og til producenter af energiprodukter og VE-løsninger. EiV styrker samarbejdet mellem de to grupper og samtidig forventes det øgede kendskab at understøtte produktudviklingen hos leverandørerne. Dette bliver gjort i perioden ultimo sep. frem mod slut okt. I regi af Innovation Fur afholdt EiV 30.april 2014 arrangementet Smart Up! Temaet var digitalisering af eksisterende produkter samt nye services på baggrund af arbejdet i Innovation Fur med dels smart grid og smart home. Efterfølgende har Energi i Væksten faciliteret et forløb for en gruppe bestående af 6 virksomheder, der alle ønskede at arbejde med produktudvikling inden for dette tema. Forløbet har indeholdt 3 fælles workshops. Virksomhederne arbejder nu videre individuelt. Resultatet har været at 4 af virksomheder på nuværende tidspunkt er involveret i produktudvikling. Forgasning Med udgangspunkt i netværket Grøn Gas er der iværksat en undersøgelse af forretningsmulighederne ifm. Skive Fjernvarmes forgasningsanlæg. Det store erhvervsmæssige potentiale har været svært tilgængeligt for de lokale virksomheder i netværket, og derfor vil der blive lavet en afdækning og efterfølgende en inddragende proces, der skal tydeliggøre potentialet, give konkrete værktøjer til virksomhederne og styrke involveringen af flere lokale virksomheder i værdikæden omkring forgasningsanlægget. Undersøgelsen er pt. i gang, der bliver løbende afholdt møder med virksomhederne. Der vil være 2 workshop i dels ultimo okt. og ultimo nov.. På disse workshop skal der inddrages flere lokale virksomheder fra både logistik, styrring, smede-og vvs samt ingeniørvirksomheder, og der skal arbejdes med resultaterne af undersøgelsen med henblik på at øge og udfolde forretningspotentialerne ifm. forgasningsanlægget for dels eksisterende forretningspartnere og dels nye forretningspartnere. Tidligere er der med udgangspunkt i koordinationsgruppens medlemmer blevet afholdt et advisory board arrangement, hvor der blev gennemført en proces med fokus på at initiere et netværk. Netværkets omdrejningspunkt skulle være forgasningen samt forgasningsanlægget på Thorsvej under Skive Fjernvarme, der i forvejen indgår i udviklingsprojekter i samarbejde med Haldor Topsøe og Teknologisk Institut. Denne proces førte til opstarten af et netværk med tre virksomheder. Eiv faciliterede både praktiske rammer samt indhentede eksterne bidragsydere ind til gruppen ifm. 4 afholdte workshops. Biogas GreenLab Skive GreenLab Skive er under udvikling og er pt. ved at sætte det rigtige hold af samarbejdspartnere samt udarbejde en køreplan. EiV er i løbende dialog med Energibyen omkring den videre proces. Dette for at sikre størst mulig inddragelse af virksomhedsperspektiv. Der er et stort potentiale for lokale virksomheder ift. test og udvikling omkring fx vindenergi og grøn gas. EiV er forberedte på at understøtte projektet med virksomhedsrettede aktiviteter, når det kræves. Der er tidligere blevet afholdt visionsseminaret om GreenLab, Skive aug. 13 i samarbejde med Energibyen Skive og i alt 43 virksomheder, organisationer og institutioner deltog. Energi i Væksten har desuden støttet en proces frem mod et optimeret beslutningsgrundlag for GreenLab Skive. Side 3

4 Energi i Væksten har arbejdet på at få etableret virksomhedskontakter til såvel producenter af biogasanlæg, biogasproducenter og potentielle underleverandører mhp. at opstarte et netværk ift. produkt og serviceudvikling til biogasanlæg og underleverandøropgaver. Der blev ifm. Biogasdage i Skive 2014, afholdt et arrangement med fokus på biogasproduktion. Mulighederne for etablering af underleverandørnetværk blev afsøgt. Det viste sig, at virksomhedernes behov ikke matchede EiVs resultatkrav, hvorfor EiV henviste til andre aktører med dette fokus og kompetencer. Det har vist sig vanskeligt at få udmøntet de erhvervsmæssige potentialer, da de markedsmæssige strukturer gør, at virksomhedernes erkendte behov ligger udenfor EiV s virkefelt, og derfor har EiV pt. ikke planlagte aktiviteter inden for dette energiinitiativ. Grøn omstilling I samarbejde med COWI afholder EiV d et arrangement med fokus på genanvendelse og nye produkter i byggebranchen. Arrangementet er opstart på et fælles forløb for virksomheder, der ønsker at arbejde med produktudvikling inden for dette tema fx entreprenører, maskinfabrikker og genvindingsindustri. Der vil blive afholdt workshop med dette fokus i midio okt. og nov. For de virksomheder, der går videre i forløbet efter d.30/9, og som ønsker at arbejde med udvikling af maskiner til fx sortering og forædling. I samarbejde med COWI, Erhvervsstyrelsen og Energistyrelsen afholdt Energi i Væksten i dec. 13 et arrangement med fokus på vækst- og udviklingsprojektmuligheder inden for grøn omstilling, VE-proces samt en række andre muligheder. Der deltog 8 virksomheder, hvoraf 6 efterfølgende er gået videre i forløb med Energi i Væksten, COWI eller andre projekter. Virksomhedsbesøg Der er inden for dette energiprojekt gennemført 12 virksomhedsbesøg, der har haft til formål at bringe de lokale virksomheder ind på markedet ift. grøn omstilling. 3 af de 12 virksomheder er gået videre med et konkret forløb, mens de resterende 9 endnu ikke er afklarede. Der bliver fra EiV s side løbende fulgt op med virksomhederne. Energieffektivisering EiV fokuserer derfor på et fremtidigt fælles forløb med VE til eksport som hovedtema, hvilket er blevet efterspurgt fra koordinationsgruppen. Der er planlagt et arrangement medio oktober, og efterfølgende 2 workshops i november. Dette forløb fører hen imod et markedsbesøg i februar planlagte initiativer tidligere i 2014 og 2013 har desværre ikke haft tilstrækkelig tilslutning, og er derfor blevet aflyst. Dels 3 arrangementer i samarbejde med OK energi samt en kampagne i samarbejde med Landbo Limfjord ift. energieffektivisering. Okt. 12 blev der afholdt et virksomhedsorienteret messe omkring mulighederne for energirenovering. Energi Midt og Skive Fjernvarme gav de fremmødte værdifuld information og en række gode cases til vurdering af potentialet i egen virksomhed. Energirenovering Jan. 13 blev der afholdt en forbrugerrettet messe om energirenovering af lavt, privat boligbyggeri. 16 lokale virksomheder deltog og fik besøg af ca. 200 interesserede borgere. Både virksomheder og besøgende var godt tilfredse med messen og dens udbytte. Geotermi Der er pt. ikke aktiviteter i Energi i Væksten, der retter sig mod geotermien. Side 4

5 Aktiviteter rettet mod 2 eller flere energiprojekter Arr. EU Udbud EiV afholder 9.oktober 2014 et arrangement ang. udbudsregler og muligheder for SMV er i forhold til større udbudsopgaver. Dette er med deltagelse fra EnergiNet.dk og Boligselskabet Bomiva Kompetencetilførsel EiV planlægger at afholde en arrangementsrække bestående af 3 fyrtårnsarrangementer, der skal sætte fokus på energiprojekter og fremtidens krav og forretningsmuligheder. Disse er planlagt til januar 15 (uge 5), februar 15 (uge 9), marts 15 (uge 14). EiV har faciliteret samarbejde mellem AU, Herning og DEIF. På nuværende tidspunkt arbejder 2 masterstuderende fra AU på et projekt hos DEIF. Arr. Fyraftensmøde omkring Kompetenceudvikling I samarbejde med Jobcenter Skive, 3F Skiveegnen samt Skive Tekniske Skole faciliterede Energi i Væksten et fyraftensmøde for lokale virksomheder ift. deres aktuelle kompetencebehov. Mødet blev afholdt d. 28/8 med deltagelse fra 7 lokale virksomheder, der skitserede 3 overordnede behov: generelle kompetencer (sprog, it, læse-/skrivefærdigheder samt procesforståelse og selvledelse), fokus på længere/kompetencegivende uddannelsesforløb og fokus på tiltrækning af højtuddannede. Ift. kompetenceudvikling er forløbene med DAMRC og Erhvervsakademi Danias aktuelle uddannelse indenfor gasteknik ligeledes centrale elementer. Fundraiser-workshop Feb. 14 blev der afholdt en fundraiserworkshop, hvor 6 virksomheder deltog. Formålet med aktiviteten var at understøtte virksomhedernes arbejde med energirelaterede projekter og initiativer samt at fremme deres vækstmuligheder. Virksomhedsbesøg Der er på nuværende tidspunkt gennemført 45 virksomhedsbesøg, der har identificeret virksomheder med potentiale indenfor energiprojekterne/initiativerne. Projektet arbejder løbende med at skabe forbindelse mellem virksomhederne og projekterne/initiativerne. De forventede effekter Status på projektet Energi i Væksten er at der er 72 virksomheder involveret i aktiviteter heraf er 12 involveret direkte i projekterne/initiativer. Ud af disse 12 virksomheder, vurderer vi, at 6 vil have forventning om vækst. De 72 virksomheder har deltaget i aktiviteter, som fx virksomhedsbesøg, arrangementer, seminarer, workshops o. lign. De 12 virksomheder, der er direkte involveret i energiprojekter/initiativer fordeler sig ved 5 virksomheder der har individuelle forløb og 2 fælles forløb med henholdsvis 4 og 3 virksomheder. Gruppen på 4 har direkte produktudvikling gennem et fælles forløb, hvor gruppen på 3 har form af en vidensgruppe. Projektet vil stadig fokusere kraftigere på at flytte flere virksomheder fra involveret i aktiviteter til involveret direkte i energiprojekter/initiativer gennem et større fokus på meget målrettede arrangementer og efterfølgende intensive forløb både individuelle og fælles. Energi i Væksten vil stadig søge at skabe en forbindelse mellem virksomhederne og den viden og de potentielle vækstmuligheder, der er i projekter/initiativer. EiV forventer, at der sammenlagte ud af de planlagte forløb med tilhørerende workshops bliver skabt virksomhedsinvolveringer således at resultatkontrakten opfyldes. De 6 virksomheder, som vi på nuværende tidspunkt vurderer, vil have forventning om vækst er vokset ud af både individuelle og fælles forløb. Vi forventer, at effekten af Energi i Væksten vil stige løbende frem mod projektafslutning, da en række af aktiviteterne, der er afholdt og planlagt, først da vil opnå den fulde effekt. Side 5

6 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Organisering Resultatkrav Målemetode Opfølgning Senest 1. maj 2012 skal der foreligge en organisationsplan, som sikrer forankring og fremdrift af Energi i Væksten. Organisationsplan skal fremlægges. Organisationsplan fremlagt og godkendt 6. juli Justering af kommissorium pr. feb. 2013, hvor bl.a. mødefrekvensen blev sat op fra 2 til 4 gange årlig. Der er afholdt 4 møder i koordinationsgruppen, og 6 møder i styregruppen. Der er planlagt 3 møder for hver gruppe i resten af projektperioden. Projektenheden er forankret i SET og den daglige fremdrift bliver fulgt tæt. Overblik over vækstmuligheder Senest med udgangen af 2012 skal der være skabt overblik over de erhvervsmæssige vækstmuligheder og de lokale virksomheders kompetencer og potentialer i forhold til hvert af de igangværende og planlagte initiativer og projekter på energiområdet. Notat skal fremlægges. Overblikket over de lokale virksomheders kompetencer og potentiale ift. initiativerne og projekterne på energiområdet blev afdækket og bliver løbende nuanceret og konkretiseret gennem projektet aktiviteter. Foranstående overblik revideres og detaljeres løbende efter behov. Ajourførte notater skal fremlægges. Der er pt. 7 projekter/initiativer, som EiV beskæftiger sig med. Det drejer sig om Innovation Fur, Forgasning, Biogas (herunder Green- Lab Skive), Grøn omstilling, Energieffektivisering, Energirenovering samt Geotermi (sidstnævnte er dog på standby). Overblikket ajourføres løbende. Der er identificeret 94 lokale virksomheder, som har potentiale ift. projekterne/initiativerne indenfor energiområdet. Virksomhederne Side 6

7 screenes løbende og overblikket nuanceret, således at EiV kan målrette aktiviteterne bedst muligt. Planlægning og iværksættelse Senest 1. juli 2012 skal der foreligge en tids- og aktivitetsplan for Energi i Væksten. Foranstående tids- og aktivitetsplan revideres og detaljeres løbende efter behov. Aktiviteter iværksættes i henhold til tids- og aktivitetsplan. Tids- og aktivitetsplan skal fremlægges. Ajourførte tids- og aktivitetsplaner skal fremlægges. Oversigt over iværksatte aktiviteter skal fremlægges. Tids- og aktivitetsplan fremlagt og godkendt 6. juli Tids- og aktivitetsplanen bliver løbende ajourført. På baggrund af de ajourførte projekt og virksomhedsoverblik er tids- og aktivitetsplanen blevet justeret for at sikre opnåelse af de ønskede resultater. Den væsentligste ændring er indførelsen af en række intensive fælles virksomhedsforløb ifm. energiprojekterne/initiativerne. Der er afholdt en række aktiviteter, der tilsammen har skabt 142 kontakter i form af virksomhedsbesøg og virksomhedsdeltagelse ved arrangementerne og netværksaktiviteter. Herunder bl.a.: 57 Virksomhedsbesøg 8 Workshops 7 Arrangementer 3 Messe/konference Der er pt. planlagt for den resterende projektperiode: 10 Workshops 8 Arrangementer 1 Messe/konference Hertil kommer en række virksomhedsbesøg ift. Energiprojekter og initiativer. Side 7

8 Effekter Resultatkrav Målemetode Opfølgning Min. 40 lokale/regionale virksomheder skal involveres i aktiviteter iværksat i regi af Energi i Væksten. (Ved virksomheder forstås her producenter/leverandører af teknologi, løsninger og viden. Ved involvering forstås her deltagelse i de under denne resultatkontrakts punkt 4 nævnte aktiviteter.) Min. 15 lokale/regionale virksomheder skal direkte involveres i de igangværende energiprojekter. Involveringen skal bestå i udvikling og/eller demonstration af ny teknologi eller nye løsninger med potentiale for markedet. Min. 80 % af de 15 direkte involverede virksomheder i de igangværende energiprojekter skal have forventning om vækst som følge af involveringen. Oversigt over involverede virksomheder skal fremlægges. Oversigt over involverede virksomheder skal fremlægges. Skal fremgå af rapport vedr. uvildig evaluering. Der er et stort antal virksomheder, der har deltaget i aktivisterne, heraf er der 72 virksomheder, som fremadrettet har potentiale i projektet. Deres umiddelbare potentiale ift. energiprojekterne/initiativerne fordeler sig pt. således: Innovation Fur: 11 Forgasning: 4 Biogas: 16 Grøn omstilling: 15 Energieffektivisering: 12 Energirenovering: 13 Geotermi: 1 Der er på nuværende tidspunkt 9 virksomheder, der er direkte involveret. Dertil kommer de 3 virksomheder i netværket vedr. forgasning. De fordeler sig ift. energiprojekterne/initiativerne, således: Innovation Fur: 4 Forgasning: 3 Biogas: 0 Grøn omstilling: 2 Energieffektivisering: 2 Energirenovering: 1 Geotermi: 0 Der er efter projektets vurdering på nuværende tidspunkt 6 virksomheder med vækstforventninger. De fordeler sig ift. energiprojekterne/initiativerne, således: Innovation Fur: 1 Forgasning: 1 Biogas: 0 Grøn omstilling: 2 Energieffektivisering: 2 Energirenovering: 0 Geotermi: 0 (Vi angiver en neutral smiley, da dette vil fremgå af den uvildige eva- Side 8

9 luering.) Evaluering Resultatkrav Målemetode Opfølgning Senest 1. juli 2014 skal der fremlægges en plan for uvildig evaluering af Energi i Væksten. Forannævnt uvildige evaluering iværksættes efter nærmere aftale med RM. Plan for uvildig evaluering skal fremlægges. Der skal fremlægges en fremgangsmåde for gennemførelse af den uvildige evaluering, som RM kan tilslutte sig. Planen bliver pt. udarbejdet mhp. at lave en foreløbig evaluering med udgangen af Punktet er pt. ikke aktuelt. 3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget 1000 kr I alt Lønomkostninger Kontorhold Konsulentbistand Arrangementer Evaluering Diverse I alt Finansieringsbudget I alt Skive kommune Region Midtjylland I alt Side 9

10 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsbudget 1000 kr I alt Lønomkostninger Kontorhold 12 5 Konsulentbistand (+300*) Arrangementer Evaluering Diverse I alt (+300*) * De +300 er afsat til Grøn Erhvervsindsats, energirenoveringsprojekt i Skive Kommune. Finansieringsbudget Skive kommune I alt Region Midtjylland I alt Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. september 2014 Region Midtjylland TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Budget Efter justering i budgettet ved kontraktopfølgningen september 2013, så er 2013 planmæssigt afviklet med en mindre afvigelse i posterne Lønomkostninger samt Konsulentbistand. Det skyldes, at projektet i højere grad har gjort brug af eksterne konsulenter fremfor egne timer pga. opgavernes indhold og tidshorisont fx afdækningsrapport ang. potentialet vedr. GreenLab Skive. For budget for 2014 og projektets forbrug, så gælder det, at vi ikke forventer at nå budgettallene for 2014 på posterne Kontorhold, Arrangementer og Diverse. De resterende poster Løn, Konsulentbistand og Evaluering forventes at balancere. Vi følger budgettet og forbruget tæt sammenholdt med effekterne og målopfyldelsen på projektet og vi ønsker en foreløbig evaluering med udgangen af 2014 danner grundlag for en justering af budgettet og evt. projektet ifm. afrapporteringen marts Side 10

Opfølgning 1. marts 2011. Resultatkontrakt. Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen

Opfølgning 1. marts 2011. Resultatkontrakt. Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen Opfølgning 1. marts 2011 Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen 1. marts 2009 31. december 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Projektets titel På vej mod methansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere] Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: 1-33-76-22-3-11 ESFM-11-0037 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2014. Resultatkontrakt. Vedrørende CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2014. Resultatkontrakt. Vedrørende CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2014 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder -

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 (forlænget til 1. februar 2015) Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010. Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk MidtVind. 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-09

Opfølgning 1. september 2010. Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk MidtVind. 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-09 Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende Netværk MidtVind 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg. Vedrørende INNO-X Healthcare 01.01-2014 31.10.2015. Journalnummer: 1-33-76-23-2-10

Resultatkontrakt. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg. Vedrørende INNO-X Healthcare 01.01-2014 31.10.2015. Journalnummer: 1-33-76-23-2-10 Resultatkontrakt Vedrørende INNO-X Healthcare 01.01-2014 31.10.2015 Journalnummer: 1-33-76-23-2-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Resultatkontrakt Vedrørende M odtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JO Bmidt [15. september 2008 31. august 2011] Journalnummer:1-33-76-22-12-08 Kontraktens parter Region: Region M idtjylland(r

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Oplevelseskoncept for World of Energy. 1. januar 2010 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-23-13-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Oplevelseskoncept for World of Energy. 1. januar 2010 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-23-13-08 Resultatkontrakt Vedrørende Oplevelseskoncept for World of Energy 1. januar 2010 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-23-13-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 M, Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad Januar 2009 december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling. 1. januar 2012 31. december 2014. Journalnummer: 1-33-76-23-34-10

Resultatkontrakt. Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling. 1. januar 2012 31. december 2014. Journalnummer: 1-33-76-23-34-10 Resultatkontrakt Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling 1. januar 2012 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-23-34-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) Resultatkontrakt Vedrørende Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) For perioden 1. oktober 2011 31. december 2014 (Vækstforum tager i 2014 stilling til muligheden

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP)

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Dato 12-10-2012 Rev. 7-12-2012 1. Baggrund Baggrund Styregruppen Der har fra politisk side været ønske om et større fokus på energibesparelser i Svendborg kommune.

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

! " # " "! $ %! " "&'() * +,! ) " " -.-- $

!  #  ! $ %!  &'() * +,! )   -.-- $ Resultatkontrakt Vedrørende Interaktiv prioritering og planlæ gning af el-forbrug. 01.09.2011 01.06.2010-30.12.2011 Journalnum m er: 1-33-76-23-25-10 Kontraktens parter Region M idtjylland(r M ) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Massiv Acceleration af Fotorealistisk Interaktiv Rendering MAFIR 10.09.2010 01.09.2010-01.05.2012

Resultatkontrakt. Vedrørende Massiv Acceleration af Fotorealistisk Interaktiv Rendering MAFIR 10.09.2010 01.09.2010-01.05.2012 Resultatkontrakt Vedrørende Massiv Acceleration af Fotorealistisk Interaktiv Rendering MAFIR 10.09.2010 01.09.2010-01.05.2012 Journalnummer: 1-33-76-23-24-10 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Fremtidens industri - image. 1. september 2013-31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-24-1-13

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Fremtidens industri - image. 1. september 2013-31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-24-1-13 Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Fremtidens industri - image 1. september 2013-31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-24-1-13 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk August 2012 Sag Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Baggrund Virksomhedsportalen Virk.dk blev etableret i 2003, og er jf. den

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december 2009 - bilag til pkt. 3. Resultatkontrakt. Vedrørende

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december 2009 - bilag til pkt. 3. Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Development of new Business Opportunities i Ungarn i 2010 01.01.2010 31.12.2010 Journalnummer: 1-15-2-76-9-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Netværksklubber for langtidsledige Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/nanna Bruhn Lilhav Søvej 1 8600 Silkeborg E-post: nbl@silkeborg.dk Tlf.

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 0; Bilag Generelle beskrivelser; Årets gang. Dato: 2010-03-29 Revision: 2

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 0; Bilag Generelle beskrivelser; Årets gang. Dato: 2010-03-29 Revision: 2 VEJDIREKTORATET Generelle beskrivelser Bilag 3: Årets gang dokument: VD_Drift_Modul_0_Bilag_Årets_gang.doc Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Revision og Gyldighed... 3 2. ÅRETS GANG - OVERSIGT...

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Flere 50+ i arbejde i Silkeborg kommune Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29. Resultatkontrakt Vedrørende Grøn Vækst Limfjorden Journalnummer: 13376231511 Start og slutdato: 2. april 2012 29. oktober 2014 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. KRAFT Powers of Nature [1. maj 2010 31. december 2013] Journalnummer: 1-33-76-23-18-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. KRAFT Powers of Nature [1. maj 2010 31. december 2013] Journalnummer: 1-33-76-23-18-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende KRAFT Powers of Nature [1. maj 2010 31. december 2013] Journalnummer: 1-33-76-23-18-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Resultatkontrakt. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg. Vedrørende INNO-X Healthcare 01.04.2013 31.12.2013. Journalnummer: 1-33-76-23-2-10

Resultatkontrakt. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg. Vedrørende INNO-X Healthcare 01.04.2013 31.12.2013. Journalnummer: 1-33-76-23-2-10 Resultatkontrakt Vedrørende INNOX Healthcare 01.04.2013 31.12.2013 Journalnummer: 1337623210 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5 798

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere