SP0RGESKEMA til Brug for milit< re og civile M yndigheder ved Afh0ring angaaende observerede >) Raketter«o. 1. ( RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SP0RGESKEMA til Brug for milit< re og civile M yndigheder ved Afh0ring angaaende observerede >) Raketter«o. 1. ( RCS: CHODDEN INT-2o2o9)"

Transkript

1 SP0RGESKEMA til Brug for milit< re og civile M yndigheder ved Afh0ring angaaende observerede >) Raketter«o. 1. ( RCS: CHODDE IT-2o2o9) Iagttagerens avn: ~! !!~~~~--~~~~~~~~~~" Stilling: Alder:---- Syn: Adresse: ,.., '1. Z.ooL u h..l{ Iagttagelsesdato: _t--_~... J~.IY. Klokkeslet: 0-,oo 'C- (nejagtigt?) o-r se>t- C..L Iagttaget fra (nejagtig Stedangivelse):..:::5~' ~==!-!ol~lf.f..l..oar--lk:.::&:::.:j:p.;; e..,_..lnae...~<d:.~..-.:..;yy:.:.:lad~--.:h-.:;~~t--:.;;;...~..;;.-~-... I hvilket Verdenshjerne saas Genstanden? ---~S:_;yd~ : Angiv ved et Rids, under hvil~. ken Skraavinkel (v), den saas: Eksempel: Genstandens Udseende (Form, Farve, Sterrelse, Beskaffenhed o.l.): 1 0-kt;i ~s ;'ltv) f!rl2n kj t. sk ~ &nf?j J~ :/ (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,.rids over Genstandens Form). Genst~ndens Opfers~l i Luften (~ksplosion~r, R0g, Lyd o.l.?): hevazg<::.!.~" I~J.J;dj 4 'V~~ k~ ~frwv~.- ( Zk $c}wt ~ ~~ ~ Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjernerne: a).)..p re.,j-11/v~~.. ~ 2 CW\ 1 \ he,vll j~<!- p~ ~"\A wt\ev\ Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyveh0jden: _.1:._/,._ Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at gennemflyve en ncermere angiven Strrekning eller Vinkel angivet ved et Par Pile som hosstaaende): /_ _ I Tilfcelde af edslag:. 11 Sek. edslagssted (nejagtig Angivelse): --~.c_ edslagsvinkel ( u) angi vet ved en Skitse Genstandens Opf0rsel i edslagsojeblikket (Eksplosion o.l.?): ---~ Bar nogen fjernet Rester af Genstanden? I sa a F aid: H vor beror de? "_,.,.;_,------

2 til Brug for milit~re Iagttagerens avn: Stilling: Adresse: evt. Telf.: SP0RGESKEMA og civile M yndigheder ved Afhering angaaende observerede )) Raketter«o. 1. (RCS: CHODDE IT-2o2o9) Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjarnerne: -----::...---, Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyveh0jden:...::::. Genstandens F art ( evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at. gennemflyve en nrermere angiven Strrekning el~~~nkel angivet 11 Sek. ved et Par Pile som hosstaaende): ~ / c I ///'' I Til{a?lde af edslag: // edslagssted (najagtig Angivelse):.::-:::.../ edslagsvinkel ( u) angi vet ved en Skitse ~ // / /,_ Genstandens Opforsel i edslagsajeblikket (Eksplosion o. I.?):...;/:.. /

3 SP0RGESKEMA til Brug for milit< re og civile M yndigheder ved Afh0ring angaaende observerede >) Raketter«o. 1. ( RCS: CHODDE IT-2o2o9) ens avn: Stilling: Adresse: evt. Telf.: rq :;'? 2(;";;c z.. lagttagelsesdato: -'-/~ ~-- Klokkeslet:...;;... Iagttaget fra ( n0jagtig Stedangivel se) : _.b~~:z&~~~.!: ld2...\.&.!~<f.-:(--.i.:::..:.:j~:::..:::::.:..,.,;.::..:::::._:::;;.;:;;~~ I hvilket Verdenshj0rne saas Genstanden? _.Li\ L ~ff:::::.~_. -l. bj"-.::.tti::..=....:::w~"~'t-jf/1.(: Angiv ved et Rids, under hvil~. ~ Genstandf,..' ken Skraavinkel (v), den saas: ti.i..t Eksempe l : Ge. ns;an~~ns Udseende (Form, fttv\jiujl v t- Iagttager v M~-----~ (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,.rids over Genstandens Form). Gaevga~ /5U (I Genstandens Flyveretning i For hold til Verdenshjernerne: V_, e:;:;;.q_.a.-"yt--"'-'{"",yq"-'"+vi,. / I / v Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehejden: ---"'----: Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at gennemflyve en n<l!rmere angiven Stra!kning eller Vinkel angivet ved et Par Pile som hosstaaende): -----,../"'-/-;:--'"' I Tilfcelde af edslag: '. 11 Sek. Iagttager edslagssted (nejagtig Angivelse): edslagsvinkel ( u) angi vet ved en Skitse Genstandens Opf0rsel edslagsl?jjeblikket (Eksplosion o.l.?): Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I sa a F ald: H vor beror de?.:::.~_

4

5

6 til Brug 3oE SP~.RGE~KEMA A.: IY7?)~. J\JU 1 'j~ for mtht.:ere og c1vtle Myndtgheder ved Afh.ermg.. angaaende.~----'---- observerede >) Raketter«o. 1..-~ 1 (RCS: CHODDE IT-2o2o9) ~ Stilling: Adresse: evt. Telf.: IIIIII!II.IIIIIIIII!IJIIIIIJIII Iagttagelsesdato: -.fl; rj- 19Cj Lf Klokkeslet: lo'zc>- jc)? 5 (2~nejagtigt?) Iagttaget fra (nejagtig Stedangivelse): _ _._B""'-o'""Tfrn"""'~l~ =~~~~ Angiv ved et Rids, under hvil. ken Skraavinkel ( v ), den saas: '~G"'''"d Eksempel: [agttager Genstandens Udseende (Form, Farve, Sterrelse, Beskaffenhed o.l.): \--\0\d J l~setads, J S~b[q (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et_,.rids over Genstandens Form). Genstandens Opfersel i Luften (Eksplosioner, Reg, Lyd o. I.?): -,----, ,--- J;evaL~: S\S hcu-h r ooq= hik'vtirn itjl~b~~.bvvl Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjernerne: o&_ ~ l)(.).,{-_ Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehejden: /._ Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at gennemflyve en n<ermere angiven Str<ekning eller Vinkel angivet ved et Par Pile som hosstaaende):?: 11 Sek. I Tilf;;elde af edslag: edslagssted (nejagtig Angivelse): /._' edslagsvinkel (u) angivet ved en Skitse Genstandens Opfersel i edslagsejeblikket (Eksplosion o.l.?):...:.-" :_ s Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa F aid: H vor beror de? ---'-''/:'_' ~ Indsendende Myndighed= ~ Karakteristik af Kilden: %. edslagssted bevogtes af:

7 SP0RGESKEMA til Brug for milit<ere og civile Myndigheder ved Afhering angaaende observerede» Raketter«o. 1. (RCS: CHODDE IT-2o2o9) Iagttagerens avn: Toftlund Iagttagelsesdato: l!:t;_6_ 19_2i_ Klokkeslet: 0210 (nejagtigt?) Iagttaget fra (n0jagtig Stedangivelse): H0jt pa den sydlige stjernehirrunel _(0st) I hvilket Verdenshjorne saas Genstanden? Angiv ved et Rids, under hvil.. ken Skraavinkel ( v ), den saas: Eksempel: Iagttager,~v Genstand.~\ _ Genstandens Udseende (Form, Farve, St0rrelse, Beskaffenhed o.i.):_"""'rums-""""'-k~ib;t_"_... _ Form: ikke definerbar Farve:? dog 3-4 lys (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et_,.rids over Genstandens Form). Genstandens Opf0rsel i Luften (Eksplosioner, R0g, Lyd o. I.?): Fra vest mod 0st Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjornerne: Fra vest mod 0st Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyveh0jden: --:M.:.:e::t:g:>.::e:..::t:...::;h:.:::0c..Jjc.:::t' Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 11 Sek. gennemflyve en n<ermere angiven Str<ekning eller Vinkel angivet ved et Par Pile sorn hosstaaende): Iagttager I Tilf<elcle af edslag: edslagssted (nojagtig Angivelse): edslagsvinkel (u) angivet ved en Skitse sorn hosstaaende: Genstandens Opfersel i edslags0jeblikket (Eksplosion o. I.?): Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa F aid: H vor beror de? (\j (\j ';R Indsendende M yndighed: -~:J:I.l;!l.!..I...U...J.J;;;.~!.lk.--1.~1111 i Karakteristik af Kilden: --...:..::=:12-..:.:..:.E...::.::..::..:_:::=== o rx. edslagssted bevogtes af:

8 ' ir'l 05 _ 9tl SIEt lehis 910l(JE0CIJf'lf 1CEhl IIEDB~E\( ( SP0RGESKEMA til firug fm milltrere og civile M yndlghcder ved Afh0rlng angaaende observerede ~>Raketter«o.l. (RCS: CHODDE IIJ.l ) t,d'i'w'fiff,.. rtrtrtttt In~:ttagerer1s nvn 1 Sti!U ng: 1\clreuc: <:vt. T~lfo1...;;..= 19!11.. Klokkeslcott 22 3D Iasttaaet Era (nojagtla Stedanalveh~)! llli'itt~~~~iimo:w ( :t d,q /5 /?-711}) 1 hvllkct Vcrdl!nRhiGrne~ sans Ocmstanden?,.Y,~C!~S_/~-~ AnJJiv vecl et l\lds, undor hvu,, ken Skranvlnkcl (v), don uas1 Ek1empolt Genstilndens Udsecnde (Form, Farve, Starreb~,...;S;;...;...o...::.J.. ''... o _IJ;...V...;;;C:;.;..~~:f2. Beska{t'unhad o.l.)t---~-~~~-..._t ;:::; i49~t...:;;p:...:s::o:...~e-...;;...$;;.;,1?_:;.. _;_1-t~"'-~---~----- :: (Tern, om m~tllfi't, P4A Paplroli Ba1d<le ct.:j~id~ ov*r O natandem Form). O~n~t11ndQn5 Opfoml i Lu(ton (EkaploalQner, Rei, Lyd o.l.?)i ----~~----- L.P_~I(!r...A ~ l.? :,47 i - 17c:;._,p d:f y2 I'?.Sil<;;c/2 I L./) -ft_ 4 L.A::" ( IV& 111..?t ~114-t.lt:; ~.14/e,l ~ /A/G,t l- YJ) ~ L.IZ:[: (2 ;5,. Ovntt11ndons Flyvaretning I. Fo.rho!t! til VndtnGhJ"rnUMI ~~m. ~ -~-- ~ --~ Oplysnlni~r, der kan ilve Hold-opunkt r,' for PJyvehejdtr~i -'.., ,'.:' ' - ;! ~;t; '1 '' ';,, ' '., 1 Oenst11ndl'ht Put (~?vt. Ant01l Stkunc!u, dtt. t~ij Gt:utand n t R'onnomflyve on ncermere nnglv~n' Str~~i!IM vu11i Vinkd &nilvtt vod et P11 -Pile som hosataaende) 1 <.3o SfE.KMA!,j)E.R_ l Tllftt:lc.l.n t1/ llri.~lag: '' edsjngssted (ne~jagtlg Ansivels~) 1 -:/..._Y._'Il_ w._. _;z>_ht_~t_ L.;;... e_-9._ ~..::..3._;0:::::.. ~._n!._t u;:::."'";.;:;z;:;,..e.;.:; :.;..FR..;...;,F9~;. eclslngsvink~l ( u) nng!vet vcd en Skltse som hu~~lililih"iclo 1 nrmt~nrlrm imf11nnl I 1rlrlarrrr~i h1lh t dt k;11lnrln n! '01 ~: j:~{~~~a.. I I ' '' I /!._?./ r::f! /c._ (".1: I -~ -..- Hnr nn!ll"m fj,mvt Rtster af G6tiiiAt\d(ln? I UA 11Aid, Wvep!sua ' e!a 1 --~---~- IA/4 1./ ~{~~' ~B ~e:u/' - ~!vt-~1--~t/~~./{{ 71_ IV'I"~iff~' ~ mu~enqeuue myn<:ugneal,.j._...::- '~~-' e Karakterii!lk af Kilden: ,-,_,_. ~--- ~ edsl~gsstod bevogte$ ~{~-----~-~----~

9 SP0RGESKEMA til Brug for militcere og civile M yndigheder ved Afh0ring angaaende observerede»raketter«o. I. ( RCS: CHODDE IT-2o2o9) I Iagttagerens avn: 5600 Fabor Alder:--"'6~5 Syn: briller Iagttagelsesdato: _12_;_3_ 19~ Klokkeslet: (nejagtigt?) Iagttaget fra ( nejagtig Stedangivelse): _ A~d"=r..s;e"'"s"'"s:s::;e..un' a=1.;,.tuan!..!.esnll- ~~---- I hvilket Verdenshjorne saas Genstanden? :E:.::::. t:g'sk;::,,~k~,~~)~~~:' ~:~;.~ G"''"d ~=-'. '<5, Eksempel: Iagttager Genstandens Udseende (Form, Farve, Storrelse, Beskaffenhed o.l.): Krans a hvide prikker, der lignede stjerner 0 (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,.rids over Genstandens Form). Genstandens Opforsel i Luften (Eksplosioner, Rog, Lyd o. I.?): _...:I::.:n::s;g;,.:e:::n:...:l:2y~d= "sejlede" roligt gennem luftrummet i ca. 15 min. Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjornerne: ::E~~rn~o~d~S.!!W Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehojden: Lavere end normal trafik i luftve en Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 11 Sek. gennemflyve en n<ermere angiven Str<ekning eller Vinkel angivet ved et Par Pile som hosstaaende): Ej rnuligt at besvare lagtlager I Tilf<elde af edslag: edslagssted (nojagtig Angivelse): edslagsvinkel (u) angivet ved en Skitse Genstandens Opforsel i edslagsojeblikket (Eksplosion o.l.?): Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? (\j (\j ';R Indsendende Myndighed: Eskadrille 602. Postboks Vojens i Karakteristik af Kilden: T::::r::.:o:::..vce~r::.:d:::l::.;. 0> o r:. edslagssted bevogtes af:

10 SP0RGESKEMA til Brug for militc:ere og civile Myndigheder ved Afhering angaaende observerede >) Raketter«o. 1. (RCS: CHODDE IT-2o2o9) Iagttagerens avn: Stilling: Adress,.: evt. Telf.' Iagttagelsesdato: ~~-~- 199.:{ Klokkeslet:! 0 -/0 S...Q ~jagtigt?) \[o \o ', G [' t.7r o J U Atvn.1 V, i~. V\. o c Jrlilf)_ Iagttaget fra (nejagtig Stedangivelse): '-' S,.L d--q.,;'ia. c:.r:rs- 1 Jvl V\.. f-iv I hvilket Verdenshjerne saas Genstanden? U\JCX" ~'( S( o,,'ho~ Angiv ved et Rids, under hvil. v ~v Gensland ken Skraavinkel ( v ), den saas: «~\ _ Eksempel: Iagttager 1 li~. Genstandens Udseende (Form, Farve, Sterrelse, Beskaffenhed o.l.)= ,: Y6S\u-Q)~ ffi ~- 09 Cf bcl am~rvujc(,uol ~ bof~ VtC\&rJl citt Cll)J\rJtJ-- ~OJ J;M VI\ -41e ttt~ 1'Vleul j - 2 Slll-7&i Qjf; \Oteh'Mck 0/Vl~n,Vv( S10 (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et-.,.rids over Genstandens Form). Genstandens Opfersel i Luften (Eksplosioner, Reg, Lyd o.l.?): Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjernerne: ,,.---;,.-c../ Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehejden: ,,...:: Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 11 Sek. gennemflyve en n<l'!rmere angiven Stra!kning eller Vinkel angivet ved et Par Pile som hosstaaende): ----~::... Iagttager I Til{a!lde af edslag: edslagssted (nejagtig Angivelse):,::._..:. edslagsvinkel (u) angivet ved en Skitse /' Genstandens Opfersel edslagsejeblikket (Eksplosion o.l.?): -----~ Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?._..,.7"'-r ';R Indsendende Myndighed: ,-/<::: ~ Karakteristik af Kilden: :::..L..--' r.:. edslagssted bevogtes af: =

11 til Brug for milit~re Iagttagerens avn: Stilling: Adresse: evt. T elf.: SP0RGESKEMA og civile Myndigheder ved Afh0ring angaaende o bserverede >) Raketter«o. 1. (RCS: CHODDE IT-2o2o9) I hvilket Verdenshjerne saas Genstanden? Angiv ved et Rids, under hvil. ken Skraavinkel ( v ), den saas: /V- V Eksempel: Iagttager d R <vo Genstan ens Udseende (Form, Farve, Sterrelse, Beskaffenhed o. I.):- JJ 0 v-ee n~e /q ujhj, i'w? 9.d ~,1 vojl ~ f0j! d ;g J 3 3 tfk_ n,.: :.;-c~./2..,_;(!. ~ (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et.,.rids over Genstandens Form). Genstandens Opforsel i Luften (Eksplosioner, Rag, Lyd o.l.?): '-<cr""Je~ ~ o:c/~j. 4d ~ Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjornerne: 1 Jo~~ 1 J)c./ecfe u.,., Oplysninger, de_,f kan give Holdepunkter for Flyvehojden: i..)l.~ ~ ~IA..R_~c~ hp[t- 1 ; Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at gennemflyve en n<ermere angiven Str<ekning eller Vinkel angivet ved /}et Par Pile 0 SOilJ hosstaaende): --,----,----,----,--,-- t~9 wwcr,:j<~-&1 ~"'...:Jk. o-. fc~.. kr. (, h.cr fe,~ 11 Sek. I Tilfcelde af edslag: "" edslagssted (nejagtig Angivelse): --"/<_0 edslagsvinkel (u) angivet ved en Skitse Genstandens Opforsel i edslagsojeblikket (Eksplosion o. I.?): Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa F aid: H vor beror de? C\J ~ Indsendende Myndighed: _'f=._j_ lv_'_t!_/.t_r wlt~'q~g..:!./~.eo::::.'f/:::::~~---- s Karakteristik af Kilden: /._pj r()fr<t 0 '1 1.--ov(flr-cflrq_ fa~o-~f,>r.r~-et c/ t7:.----rtf{c,, /"~er.sc rv "'.r + 0 rx. edslagssted bevogtes af:

12 ,... n r. /, ' Bilag til FSVJER skr i...- C U -t ' J" ::z_jc <.. ; -- -~ l SP0RGESKEMA A -J:c\:7?::/b-l -F~ j til Brug for militcere og civile M yndigheder ved Afh0r ng _ angaaendf 0 J&U 1iJY.i / observerede ))Raketter«o. 1. ' Iagttagerens avn: Stilling: Adresse: evt. T elf.: Iagttagelsesdato: flo ;L_ 19~ Klokkeslet: (1250-0~~ejagtigt?) Iagttaget fra (nejagtig Stedangivelse): 'b~\\v..,\j :::\t_) ~~ t-_(j~ti{:;;t_. v~ CHODDE IT-2o2o9) I hvilket Verdenshjerne saas Genstanden? S~:...>.L Angiv ved et Rids, under hvil. ken Skraavinkel ( v ), den saas: Eksempel:!agttager '~G,Mt'"d Udseende (Form, Farve, Sterrelse, Beskaffenhed o.l.): ~\Jf\J...~; ~-l.ts, \lf2_ \.\Lti \F.Q~;\,c,\ ~:-3t, L\ S~J.,'-~ V\,1..;0\?E.. ~>F. Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjernerne: -'-'><--.:=--'--""'"""""'-.;::..:,:.'--"f',.,_--- Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehejden: -==-"'-"--"-'-=-"...,~-1--"-'=~"'--- 1.,.~()\ Olr-t'- "' Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at gennemflyve en n<ermere angiven Str<ekning ~Her Vinkel aqgiv!!t l.,. ved et Par Pile som hosstaaende): I Til{<.elde af edslag: \ Y),.-;- - \,, <,,y >. \ SV..R 1:'\U 1'-\ \e.\ IJ.JJ." X \'.lf,~;i::ll(;:::- _, 11 Sek. edslagssted (n0jagtig Angivelse): edslagsvinkel (u) angivet ved en Skitse Genstandens Opfersel i edslagsejeblikket (Eksplosion o.l.?): Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ';R Indsendende Myndighed: ~ Karakteristik af Kilden: r:. edslagssted bevogtes af:

13 til Brug for milit~re Iagttagerens avn: SP0RGESKEMA og civile M yndigheder ved Afh0ring angaaende observerede )) Raketter«o. 1. ( ) RCS: CHODDE IT-2o2o9 Stilling ---- Syn: Adresse: evt. T elf. G...--'T.c---_r,- Iagttagelsesdato: '3.c.;3 19/3 Klokkeslet: ;J/(.5/:J (nejagtigt?) Iagttaget fra (nejagtig Stedangivelse): --:&:..e_~---~- ; =-:-t,. ~~~--~ I hvil ket Verdensh jerne sa as Genstanden? _/7:12-_~.:...->.'.~--'-'':-'-:;'..::-:.:./-_4-_/ tp_ ~~ _..:;.!'..:;..,;ic..::.../-.:l{{/_v_'_, Angiv ved et Rids, under hvil. ken Skraavinkel (v), den saas: Eksempel: ~/v Gensland ~~l Genstanpens Udseende (Form,.Fa~ Beskaffenhed o. 1.): i~ f;f'cea ~ (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,rids over Genstandens Form). Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjarnerne: M"'--1-/-' plysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehajden: ;/ Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at gennemflyve en n<l:!rmere angiven Stra!kning eller Vinkel angi~ _ ved et Par Pile som hosstaaende): Cc. d"?-(_., ~ L /..; 11 Sek. Iagttager I Tilfrelde af edslag: / edslagssted (najagtig Angivelse): :_-""" ""/:.._/ \ edslagsvinkel (u) angivet ved en Skitse Genstandens Opfarsel i edslagsejeblikket (Eksplosion o. 1.?): ~ '?\_ Har nogen fjernet Resty af Gen~.ta~den? I saa F aid: H vor beror A.? (' _?? _ /~. ~(~ 1J5FI 1- tta.-c-~t-~.~ }:z i!vp/k-ry ~c0 h gj f I ;R lndsendende Myndighed: Karakteristik af Kilden: '-< & edslagssted bevogtes af:

14 SP0RGESKEMA til Brug for milit<i!re og civile M yndigheder ved Afh0ring angaaende observerede >) Raketter«o. 1. (RCS: CHODDE IT-2o2o () / Iagttagerens avn:.::::::-----:--- Alder: Syn: {1.-! (,t2 CD S7 fldj?a- /(/Yi_ V>-_: 0 1}-J (nejag,tigt?) iagttagelsesdato:?d_;_l_ t{jj Klokkeslet:. lagttaget fra (nejagtig Stedangivelse): Vcj-e"-l v"-<..1/t~-... A ~{V/2/{ lt- 'f.'d. {12/J-fn. h )k h / ::J,; ~ yo tir;- / 1 ---vfe..._j. I vi et Verdens jerne saas Genstanden? -J,.::...:." ; -=. :.. :_: :.. ::_; Angiv ved et Rids, under hvil. _::=:v Genstand ken Skraavinkel ( v ), den saas:.~ ~ Genstandens S.:o ~""' Eksempel: Iagttager (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et-,rids over Genstandens Form). Genstandens Opfersel i Luften (Eksplosioner, Reg, Lyd o. 1.?) : \)f\d\c..-;:-\ ~\'ijv't.._c4 ~u ot ~ 0 rto v f'~0 Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjernerne:.;C_.r-<:r: n_._d_ v_'.::t::._~..: _:-_..:._. Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehajden: Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 11 Sek. gennemflyve en nrermere angiven Strrekning eller Vinkel angivet ved et Par Pile som hosstaaende): Iagttager I Tilfrelde af edslag: edslagssted (nejagtig Angivelse): :::_... edslagsvinkel (u) angivet ved en Skitse Gens tan dens Opfersel i edslagsejeblikket (Eksplosion o. I.?): -.<::..." Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa F aid: H vor beror de?-----,...- " /.:: ;g Indsendende Myndighed: -----tl--h------r------, e Karakteristik af Kilden: r-' '--~ H 0 P«edslagsste d bevo gtes a f: -r::, r-:----c>"=----=

15 SP0RGESKEMA ~ til Brug for militcere og civile M yndigheder ved Afhering angaaende observerede >) Raketter«o. 1. (RCS: CHODDE IT-2o2 //l / {._/ ens avn: Stilling: Adresse: evt. Telf.: _l._. n_._ --- Syn: --'"C'...;;""_:--_l.,._\. Iagttagelsesdato: ;_f_' _ 19_._. Klokkeslet: \ ~ b 'l- (nejagtigt?) Iagttaget fra (nejagtig Stedangivelse): --'f-_,...:"'"' """-'d;...;J- ~-~-- I hvilket Verdenshjarne saas Genstanden? : Angiv ved et Rids, under hvil. ken Skraavinkel ( v ), den sa as: Eksempel: "~v Genstand.~ _ Iagttager Genstandens Udseende (Form, Farve, Sterrelse, Beskaffenhed o.l.):_..:.{...:'~;;:..-z...:j'---'-'t'j..:.l;:;..c l_-'...: 0-r (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,.rids over Genstandens Form). Genstandens Opfersel i Luften (Eksplosioner, Reg, Lyd o. I.?): _...c('"-y_:j-'-, :_}_C::..:.t _; _...:.<..:..'-...::~'.:::..)_\ -'t\r-1!- r f..!_...;.',( \ o:j- Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjernerne: Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehejden: Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at ~ gennemflyve en n<ermere angiven Str<ekning eller Vinkel angivet ved et Par Pile som hosstaaende): -...:....:'': ''+1...::::--"",:?...:::;..~J..:..'...:'.!.:.. _ ~) I Tilf<elde af edslag: 11 Sek. Iagttager edslagssted (nejagtig Angivelse): edslagsvinkel ( u) angivet ved en Skitse Genstandens Opfersel i edslagsejeblikket (Eksplosion o.l.?): Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I sa a F aid: H vor beror de? ';R Indsendende Myndighed: Karakteristik af Kilden: ~-< ~ edslagssted bevogtes af:

16 Bilag til FSVkR skr SP0RGESKEMA til Brug for milita:re og civile Myndigheder ved Afhering angaaende observerede»raketter«o. 1. (RCS: CHODDE IT-2o2o9) Iagttagerens avn: Stilling: Adresse: evt. T elf.: iagttagelsesdato: J2; J1_ 19 '1 2. Klokkeslet: _.::::.=...;:::...::...:::::. Iagttaget fra (nejagtig Stedangivelse): ;c.:c::...:..:...:.:..;..:.::.:.=::::~ I hvilket Verdenshjerne saas Genstanden?.Lf/...:...!oYi.::..!..IJC..'...l/.!..;:5:.;.,... ;A~~( Angiv ved et Rids, under hvil. ken Skraavinkel ( v ), den saas: Eksempel: Iagttager.~v Genstand.~ \ Genstandens Udseende (Form, Farve, Sterrelse, Beskaffenhed o.l.):--~ Lf?f \ej. hcj s kterre. roiejpdz ruh'l (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et _,.Rids over Genstandens Form). Genstandens Opfersel i Luften (Eksplosioner, Reg, Lyd o. I.?): cf,,l_,.a:>::)"-''.._----"0~v.!..r...lll!-(:1:{.!f_ rvnji. S~oJ s-li/e, ei <eieb\il<. Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshj0rnerne:.:_A/..:...::.rr;--'-"'t{_,...-!v}e:.l-~--.!;tlc..--"2:..{;. Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyveh0jden: /_ _' Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at gennemflyve en n<ermere angiven Str<ekning eller Vinkel angivet ved et Par Pile som hosstaaende): C"'- --{ sc.k.. I Tilf;elcle af edslag: j/; Iagttager edslagssted (n0jagtig Angivelse): edslagsvinkel (u) angivet ved en Skitse Genstandens Opforsel edslagsejeblikket (Eksplosion o. l.?): ;-~:.,~:: _ Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa F aid: H vor beror de?----""~/=----- / /' ~ Indsendende Myndighed= Karakteristik af Kilden: '-' 0!%< edslagssted bevogtes af:

17 Bilag til FSV~R skr til Brug ens avn: Stilling: Adresse: evt. Telf.: for milit~re -14,79 I.._,...). SP0RGESKEMA (J' :~~--_/ "C~ ~--- - _: u_ %L lj.sl.. og civile Myndigheder ved Afhering angaaende observerede >)Raketter«o. 1. r;/ //} (RCS: CHODDE IT-2o2o9) Iagttagelsesdato: 2...:; jlq_ 19 'S2. Klokkeslet: 11-Y~- IC)Lt:;-fnejagtigt?) Iagttaget fra (nojagtig Stedangivelse): fq_.f.:\ ADD f\l( /"\~ I hvilket Verdenshjorne saas Genstanden? z_l::::..'--'-\-_' Angiv ved et Rids, under hvil.. " --::v Genstand ken Skraavinkel ( v ), den sa as: ~~ Eksempel: Genstandens Udseende (Form, Farve, Storrelse, Beskaffenhed o.l.): '/ (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et.. Rids over Genstandens Form). Genstandens Opforsel i Luften (Eksplosioner, Reg, Lyd o.l.?): Ctt-.>G~L-'1'0 ~q-..)~ Kl2.Ai \\(:,\ L '{").f\i:q.l0.0l.':>k./ Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjornerne: ---' Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehojden: fl "i vt:. ri~.:yd.;_ 1.../W c_.c_l.. ct-j o Q..01~~s.<, ~e:~~s. ':Jt::O... k\jp~.::.~":> ~~0~.'2..c:. Off'. Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at gennemflyve en n< rmere angiven Str< kning eller Vinkel angivet ved et Par Pile som hosstaaende): ---'/' I Tilfcelcle af edslag: 11 Sek. Iagttager edslagssted (nojagtig Angivelse):...:/_ edslagsvinkel (u) angivet ved en Skitse Genstandens Opfersel i edslagsojeblikket (Eksplosion o.l.?): ~-/_ Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ;_/_ ';R lndsendende Myndighed: ~ Karakteristik af Kilden: ~ edslagssted bevogtes af:

18 til Brug for milit~re SP0RGESKEMA og civile M yndigheder ved Afhering angaaende observerede >) Raketter«o. 1. (RCS: CHODDE IT-2o2o9) j Iagttagerens a vn: Stilling: Adresse: evt. Telf.: ~-----Alder: Syn: (11 u ttc{.-.._ (A([ a: J,-..t t~1 lfv-~.._" ) ( 7 Iagttagelsesdato: 7/ lo 197G Klokkeslet:,Zo~fl (nojagtigt?) O'Q lagttaget fra (nejagtig Stedangivelse): ~---- I hvilket Verdenshjerne saas Genstanden? ;::2.-e _c:t.,--y,-?..ccx. Angiv ved.t Rids, und" hvil. ken Skraavinkel ( v ), den saas: Eksempel:.:::v Genstand.. ~l~ (T egn, om muligt, paa Papirets Bagside et,:rids over Genstandens Form). Genstandens Opfersel i Luften (Ek;p~os~~ner, Reg, Lyd o. I.?}:. ~-- ;f c fjz <'(.;,../"VVt. L~C-f.,/J'l C t-c-( Ll-f~ /Y--<...C~.~-< <j ACJ7.~)t -..,_~ ( ~ ( Genstandens Flyveretning i For hold til Verdenshjernerne: ~.ei25jvz.:5 y D -~ /VC'Il!) ) Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehejden: -_, Genstandens F art ( evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at gennemflyve en ncermere angiven. Strcekning eller Vinkel angivet ved et Par Pile som hosstaaende): I Tilfcelde af edslag: / /- ;" ij, edslagssted (nejagtig Angivelse):,~..._..../- 0'7;-v.Jhk-J v. r;ulcr v.,.~ 11 Sek. Iagttager 0 :!c./..<..lt:l-v...-. edslagsvinkel ( u) angivet ved en Skitse Genstandens Opfersel edslagsejeblikket (Eksplosion o.l.?): _._-f_ Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa F ald: H vor beror de?,...:

19 Iagttagerens avn: Stilling: Adresse: evt. Telf.: /J Q, I I z 7 r;-r, ( ) agttage sesdato: f.j.b_ 19.iQ_ Klokkeslet:..:::::,..>~v;_;::_L/ nejagtigt? Iagttaget fra ( nojagtig Stedangivelse): _b::;;:::?:...:$n;..w:...=02::::._=-== ~~---~ I hvilket Verdenshjerne saas Genstanden?...,:. L;:o:-:.Lr.;JC::<::!'/~_0'?::._'::_ 7_::;-L/: ~..::.:.::.:::::::...:/~ / '~Genstand Angiv ved et Rids, under hvil~, ken Skraavinkel ( v ), den saas: Eksempel: Iagttager Genstandens Udseende (Form, Farve, Storrelse, Beskaffenhed o.l.):..:. 6_ui-/ A~if ~/.) r f' 7 {./,lrj'd/- 1~-.d) (T egn, om muligt, paa Papirets Bagside e(,.rids over Genstandens Form). I Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjernerne: ----=S::..:.--?7, <?c_:::_c/_~ Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehejden: Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at gennemflyve en n~rmere angiven Strzekning eiler Vinkel angivet ved et Par Pile som hosstaaende): trf0-?/".rtft/? ('t:;?%- 4:t';- 11 Sek. Iagttager I Tilfadde af edslag: edslagssted (n0jagtig Angivelse): --~~,:;,:.:::..:,/c-='t/--/_..::./7-'_::_,...::::v:.:..,--c-=t;----~_k'"" t edslagsvinkel ( u) angivet ved en Skitse Genstandens Opfersel edslagsojeblikket (Eksplosion o. 1.?) : Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? C\1 C\1 'fr Indsendende Myndighed: ---'----'-"-----'"-Li=-!.-'-' e Karakteristik af Kilden: A c-it_. ' -U s.l-h~ f):!; A~ (/!U<-c(/,Jj-t[ /'--"t---4 ~ / 0 IX. edslagssted bevogtes af:

20 ens l"' avn: Stilling: Control teknikker a_r Syn: ormalt syn. Adresse: evt. Telf.: Iagttagelsesdato: _7_;_1_ 192..L Klokkeslet: ca 2055L T (najagtigt?) Iagttaget fra (najagtig Stedangiveise): Personen. stod pa Agernaos og sa mod Helnaos, D.v.s. personen sa mod syd. l hvil ket Verdensh jerne saas Genstanden? _P_a_s_,y_d_l_i~g"-e_h_i,_m_m_e_l_. Angiv ved et Rids, under hvil. ken Skraavinkel ( v ), den saas: Eksempel: ~ Genstand 20 v )f Genstandens Udseende (Form, Farve, Sterrelse, Beskaffenhed o. I.): G~:mstanden var rund o~ orange. Den havde en daompet udstraling og lysstyrken var konstant/daompet mat fast lys. Genstanden havde inqen hale. Personen afviser at der kan vaore tale om en komet eller et stjerneskud, da han f0r har set sadanne. (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et.rids over Genstandens Form). Genstandens Opfersel i Luften (Eksplosioner, Reg, Lyd o. I.?): Genstanden opstar pa sydlig_e himmel ca. 20 grader over horisonten og bevaoger sig fra ves.l.!jl.q..d~ i en bue hen over himlen, geooem den nederste del af Orion B&ltet Gcastanden forsvinder i 0stlig retning ca. 20 grad9r over horisonten. Hmndelsens vari~hed ca.45 se Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjernerne: Fra vest mod 0st. Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehejden: Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at. gennemflyve en nrermere angiven Strrekning eller?vinkel angivet ved et Par Pile som hosstaaende): Iagttager I Tilfcelcle af edslag: edslagssted (nejagtig Angivelse):...:_! edslagsvinkel ( u) angi vet ved en Skitse Genstandens Opfersel edslagsojeblikket (Eksplosion o. I.?): ---J.' Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?--:../ Indsendende fvlyndighed: ~ontrol og Varslinqsgruppen. ESK 602. FS SKP. Karakteristik af Kilden: Palidelig med god kendskab til astronomi. edslagssted bevogtes af: _..:._;._

21 SP0RGESKEMA til Brug for rnilit<ere og civile M yndigheder ved Afhering angaaende o bserverede >> Raketter«o. 1. ( ~========~~==~~==~~ RCS: CH~O~D~DE~~~~~ Iagttagerens avn: Syn: or malt syn. Iagttagelsesdato: _7_{_1_ 192..:!_ Klokkeslet: ca 2055L T (nejagtigt?) lagttaget fra (nejagtig Stedangivelse): Personen. stod pa Agernres og sa mod Helnres, D.v.s. personen sa mod syd. I hvilket Verdenshjerne saas Genstanden? _c.p:.:a:...:s:..<y:.:d:.:l:.:i:.o;gc:e...:ch.::i:.:m:.:m.:.e.::l.: Angiv ved et Rids, under hvil. ken Skraavinkel ( v ), den sa as: Eksempel: ~ ~Genstand 2o v Genstandens Udseende (Form, Farve, Sterrelse, Beskaffenhed o. 1.): Genstanden var rund o~ orange. Den havde en drempet udstraling og lysstyrken var konstant/drempet mat fast lys. Genstanden havde ingen hale. Personen afviser at der kan vrere tale om en komet eller et stjerneskud, da han fer har set sadanne. (Tegn, om muligt, paa. Papircts Ba.gside et.,.rids over Genstandens Form). Genstandens Opfersel i Luften (Eksplosioner, Reg, Lyd o. 1.?): Gr,nstanden opstar pa sydlig_e himmel ca. 20 grader over hor isonten oq bevreqer sig fra ves.l.lr!ll.q...act i en bue hen over himlen. geooem den nederste del af Orion Rreltet Gcostanden forsvinder i estlig retniog ca. 20 gradar over horisonten. H~~delsens vari~hed ca.4~ Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjernerne: Fra vest mod est. Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehejden: Genstandens F art ( evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at gennemflyve en nrermere angiven' Strre kning eller Vinkel angivet ved et Par Pile som hosstaaende): st?' ~est.t ~ ~./ Syd. v I Tilfrelde af edslag: edslagssted (nejagtig Angivelse): --' edslagsvinkel ( u) angivet ved en Skitse Genstandens Opfersel edslagsejeblikket (Eksplosion o. 1.?): ---1.~ Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?...:...1 Indsendende f1yndighed: gontrol og Varslingsgruppen. ESK 602. FS SKP. Karakteristik af Kilden: Palidelig med god kendskab til astronomi. edslagssted bevogtes af: _.;_"/.

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

REGISTRATURER BIND 6

REGISTRATURER BIND 6 GODSARKIVER PÅ SJÆLLAND REGISTRATURER BIND 6 Indholdsfortegnelse Side Løvenborg 1-90 Marienberg og Snertingegaard 91-92 Marienborg 93-99 Marienlyst 100-102 Merløsegaard 103-117 Mørkegaard st. - se Toftholm

Læs mere

Gasværksfest i Thisted.

Gasværksfest i Thisted. Side 4. 1439 væse Best mng Bala - val til Mark.egnlngen beg,.ndør I Aften KJ. 19,30 og varer til Kl. 6,30 f'ærdaelaly,terne tændes 19,30, OJ slukkes 7.02. Gasværksfest i Thisted. Byraadet bædrer de gamle

Læs mere

--------------------.----------------

--------------------.---------------- --------------------.---------------- sfde 4. M.rkl_IPI'.ge....lIder l Alt 7 'I KJ. 2iOO eg varer Ul Kl. JltW'd.elllygterne f.olllel 2250 "."k.. o4oa. Smørtyvens Hæler dømt o.t blev 4 Moooeders I'lIIol8el.

Læs mere

GRI DSTED ~, KOST- OG REALSKOLE

GRI DSTED ~, KOST- OG REALSKOLE 1982 'AVv".J. ~~CJh( C~ 1 42~ 4dl~, GRI DSTED ~, KOST- OG REALSKOLE Bereh1.ing Beretning om skoleåret 1981-82 80. 80. SKOLEÅR Erling Erling Frederiksen 1982 1982 MrDnYSK MIDllYSK BOGTRYK GRINDSTED Skolens

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

rr "/5. 2-,,o9 fnde f B'LRDEI : ELODDIQYPFENDf Kl'?iMi.l VCLDCGDIJMHID, S[]L_SF3RJ-, rnl-ilrvifwol'4,['1

rr /5. 2-,,o9 fnde f B'LRDEI : ELODDIQYPFENDf Kl'?iMi.l VCLDCGDIJMHID, S[]L_SF3RJ-, rnl-ilrvifwol'4,['1 rr "/5. 2-,,o9 fnde f B'LRDEI : ELODDIQYPFENDf Kl'?iMi.l VCLDCGDIJMHID, S[]L_SF3RJ-, rnl-ilrvifwol'4,['1. 2. NYT R.sDAKTioxsLornrE! i- rt gl rngtt Der er sket meget, siden vi I februar udsendte d.et forste

Læs mere

,,,,, <\10"""'1 II~ I ~~Inc. H_, o< I.~ ".,. .. ".. r,., .\,Lal.fn ~"""..,J ",,,.~. f'r jw,i "," n~,,~..., cl" IH.,I., Ul ø, hl... r'r li...

,,,,, <\10'1 II~ I ~~Inc. H_, o< I.~ .,. .. .. r,., .\,Lal.fn ~..,J ,,,.~. f'r jw,i , n~,,~..., cl IH.,I., Ul ø, hl... r'r li... Riller. Den store øvelse l Luftværns. Thisted. Fer. r.. (j.n li 'on'... 11~.l l paa Ell' lalm_ r.wn s n. -11M e. rur~l dp ur ~~ J~ U e' \ul~hm fle. ~ ru. ;~\'!l~ ' Hnln~. \. f. t 1\.11- T. d. 11 lil. d

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet t:'1 AUUJU'~lJ Ul ~J~..."'" ~~U'... ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. U Miner mere. Ved Agger er yderligere nddrevet 3 Miner ved Lyngby 6 ved Sten bjerg 4 ved Vorupør 2 ved Vangsaa

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

,,~..,,.. " "_.". '" f "',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U""."-tf I,,,t., "'"." " \'rl,,"'i"* "".,..1 ".,...,... 1,, ll... llit 1'.

,,~..,,..  _.. ' f ',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U.-tf I,,,t., '.  \'rl,,'i* .,..1 .,...,... 1,, ll... llit 1'. -,..... I -...... I EL I' t...,... t....,1 1_,_ n...... ~ "1.1,. ;;.,.;l"... '.... II' h' ;JI '\1 bl'jttt, l'tl hjl''''~'frl l. Md" ~._1t-.C'J - t.. lilo :;., 1 fll al.,.,.:1 th!\itl.hl,,,,,1, I ' l...

Læs mere

Gal. Benzin Rationeringen. har b. ber hun. en falsk Sikkerhedsfølelse hos d~

Gal. Benzin Rationeringen. har b. ber hun. en falsk Sikkerhedsfølelse hos d~ t:' U Ulf 11111:; I gø øaadan p Uideon WahiDerg og I:.lot Abrle. ) d ed Avisen arve. u hvide Armbind! mærksom- Der er nu Udsigt til, at Bestern. agt.beret- melsen om det hvide ArmbinG e er sa. vii blive

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

Schwerinkorps, men flygtede elter tre Maaneders Forløb. f Porvelen havde han været tysk Vagtmand. Arne Smith-Sagen. Hvor ligger Akterne benoe?

Schwerinkorps, men flygtede elter tre Maaneders Forløb. f Porvelen havde han været tysk Vagtmand. Arne Smith-Sagen. Hvor ligger Akterne benoe? raad det sidste KommuligninRen nderskrilt, - Arbejd.! ecloges. Kaffebord Medlemgneraadsde Medarbejdet kke med e Tid. tlluerende ngen. Pol- Tvivlen. vind mel- Marked'- 1 R.hr, rogaard, i Træet lokale i

Læs mere

Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1

Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1 Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Udbud generelt... 4 Konkurrencestyrelsens vejledning om tilbudsloven... 6 Firmaets overvejelser... 7 Vejledning til

Læs mere

SPECIALEOPGAVE I HISTORIE1

SPECIALEOPGAVE I HISTORIE1 1 SPECIALEOPGAVE I HISTORIE1 Niela Jonassen l Jpeoial områd$t 'urop~ernes forhold til Afrika 1 første halvdel af det 19. århundrede. Afleve~et d. 16/ll 1964 2 Indhold" I. F.u;ropæerne 1 Vestafrika, Guldk:yaten

Læs mere

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv dtborg blev ligesom et stort Kabel som forsynede Vejle Amts og Bys Sygehus med strøm blev ødelagt hvilket var til megen Gene. norske Regering en ring formelt fastslaaet at der bestaar Krigstilstand mellem

Læs mere

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet.

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet. ørtheml1t1u UUHlIe Tiden herskende e Punkter paa Kammeraterne gende iii al møde r. by? fra Koldbyegnen gs sammen med hjem Ira Thisted en ung Mand ud øndag den o KI. \-5 nde: Øre r 2 dl. 92 48 &3 12 12

Læs mere

hvor tier andre'. tør Danmarks inte!'nation~

hvor tier andre'. tør Danmarks inte!'nation~ tør. hvor 1 andre'. tier SKE INTER Danmarks inte!'nation~ : l I Mel.: I en skoven hytte lå. I et hus på Nørrebro Ville 20 men'sker bo Og la' liv og glæde gro Helt i fred og ro Så kom kapitalens hær, med

Læs mere

r. on. I.nllge koi,rn. I ~.

r. on. I.nllge koi,rn. I ~. Inder ri s t e n s en u s l r u itruer. Pru Kristen.Iammer fr. Bedsred. I.IIIIg I Mørklæln/o Kl. 19'1 Skoler fr. i Aften skal der være m.rk. k Skole. 'Igt i Tiden Kl. 19J/I_ 61/. tvuncen 11o e I Hjælpearbejderen

Læs mere

En Jule-Gættekonkurrence. De rre ud8atte Præmier vflndles of Inger Færgeellord, WInthersmøllevej, realiseres.

En Jule-Gættekonkurrence. De rre ud8atte Præmier vflndles of Inger Færgeellord, WInthersmøllevej, realiseres. ~ \ - Nylaarsulykke med Sprængstof. Ea Dreoi' fik SD hølre Hasod serni læderet. umuligt af konstatere om re eller rite Fingre Var revel bort Thi~ted 3.20. Anlr. Struer 505. Paa S'rækniflj:!en Skive Ol)'ngø'l'

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

FRED ERICIA- ~ SAGEN ~~? ~ GRUPPEN. Interview. m.m. Grethe Bartram-b ""E'V t'l 1 moderen - ~ . mm. ~mt~~1~~~itw1~[paæ

FRED ERICIA- ~ SAGEN ~~? ~ GRUPPEN. Interview. m.m. Grethe Bartram-b E'V t'l 1 moderen - ~ . mm. ~mt~~1~~~itw1~[paæ FRED ERICIA- ~ SAGEN ~~? ~ GRUPPEN q, Interview m.m. Grethe Bartram-b ""E'V t'l 1 moderen " - - ~. mm ~mt~~1~~~itw1~[paæ SITUATIONEN **************************** blev udgivet af Danmarks kommunistiske

Læs mere

Lokalplan nr. 267 og kommuneplantillæg nr. 25. Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund

Lokalplan nr. 267 og kommuneplantillæg nr. 25. Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund og kommuneplantillæg nr. 25 Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund Januar 2014 Forord Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor lokalplanens

Læs mere