SP0RGESKEMA til Brug for milit< re og civile M yndigheder ved Afh0ring angaaende observerede >) Raketter«o. 1. ( RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SP0RGESKEMA til Brug for milit< re og civile M yndigheder ved Afh0ring angaaende observerede >) Raketter«o. 1. ( RCS: CHODDEN INT-2o2o9)"

Transkript

1 SP0RGESKEMA til Brug for milit< re og civile M yndigheder ved Afh0ring angaaende observerede >) Raketter«o. 1. ( RCS: CHODDE IT-2o2o9) Iagttagerens avn: ~! !!~~~~--~~~~~~~~~~" Stilling: Alder:---- Syn: Adresse: ,.., '1. Z.ooL u h..l{ Iagttagelsesdato: _t--_~... J~.IY. Klokkeslet: 0-,oo 'C- (nejagtigt?) o-r se>t- C..L Iagttaget fra (nejagtig Stedangivelse):..:::5~' ~==!-!ol~lf.f..l..oar--lk:.::&:::.:j:p.;; e..,_..lnae...~<d:.~..-.:..;yy:.:.:lad~--.:h-.:;~~t--:.;;;...~..;;.-~-... I hvilket Verdenshjerne saas Genstanden? ---~S:_;yd~ : Angiv ved et Rids, under hvil~. ken Skraavinkel (v), den saas: Eksempel: Genstandens Udseende (Form, Farve, Sterrelse, Beskaffenhed o.l.): 1 0-kt;i ~s ;'ltv) f!rl2n kj t. sk ~ &nf?j J~ :/ (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,.rids over Genstandens Form). Genst~ndens Opfers~l i Luften (~ksplosion~r, R0g, Lyd o.l.?): hevazg<::.!.~" I~J.J;dj 4 'V~~ k~ ~frwv~.- ( Zk $c}wt ~ ~~ ~ Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjernerne: a).)..p re.,j-11/v~~.. ~ 2 CW\ 1 \ he,vll j~<!- p~ ~"\A wt\ev\ Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyveh0jden: _.1:._/,._ Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at gennemflyve en ncermere angiven Strrekning eller Vinkel angivet ved et Par Pile som hosstaaende): /_ _ I Tilfcelde af edslag:. 11 Sek. edslagssted (nejagtig Angivelse): --~.c_ edslagsvinkel ( u) angi vet ved en Skitse Genstandens Opf0rsel i edslagsojeblikket (Eksplosion o.l.?): ---~ Bar nogen fjernet Rester af Genstanden? I sa a F aid: H vor beror de? "_,.,.;_,------

2 til Brug for milit~re Iagttagerens avn: Stilling: Adresse: evt. Telf.: SP0RGESKEMA og civile M yndigheder ved Afhering angaaende observerede )) Raketter«o. 1. (RCS: CHODDE IT-2o2o9) Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjarnerne: -----::...---, Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyveh0jden:...::::. Genstandens F art ( evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at. gennemflyve en nrermere angiven Strrekning el~~~nkel angivet 11 Sek. ved et Par Pile som hosstaaende): ~ / c I ///'' I Til{a?lde af edslag: // edslagssted (najagtig Angivelse):.::-:::.../ edslagsvinkel ( u) angi vet ved en Skitse ~ // / /,_ Genstandens Opforsel i edslagsajeblikket (Eksplosion o. I.?):...;/:.. /

3 SP0RGESKEMA til Brug for milit< re og civile M yndigheder ved Afh0ring angaaende observerede >) Raketter«o. 1. ( RCS: CHODDE IT-2o2o9) ens avn: Stilling: Adresse: evt. Telf.: rq :;'? 2(;";;c z.. lagttagelsesdato: -'-/~ ~-- Klokkeslet:...;;... Iagttaget fra ( n0jagtig Stedangivel se) : _.b~~:z&~~~.!: ld2...\.&.!~<f.-:(--.i.:::..:.:j~:::..:::::.:..,.,;.::..:::::._:::;;.;:;;~~ I hvilket Verdenshj0rne saas Genstanden? _.Li\ L ~ff:::::.~_. -l. bj"-.::.tti::..=....:::w~"~'t-jf/1.(: Angiv ved et Rids, under hvil~. ~ Genstandf,..' ken Skraavinkel (v), den saas: ti.i..t Eksempe l : Ge. ns;an~~ns Udseende (Form, fttv\jiujl v t- Iagttager v M~-----~ (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,.rids over Genstandens Form). Gaevga~ /5U (I Genstandens Flyveretning i For hold til Verdenshjernerne: V_, e:;:;;.q_.a.-"yt--"'-'{"",yq"-'"+vi,. / I / v Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehejden: ---"'----: Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at gennemflyve en n<l!rmere angiven Stra!kning eller Vinkel angivet ved et Par Pile som hosstaaende): -----,../"'-/-;:--'"' I Tilfcelde af edslag: '. 11 Sek. Iagttager edslagssted (nejagtig Angivelse): edslagsvinkel ( u) angi vet ved en Skitse Genstandens Opf0rsel edslagsl?jjeblikket (Eksplosion o.l.?): Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I sa a F ald: H vor beror de?.:::.~_

4

5

6 til Brug 3oE SP~.RGE~KEMA A.: IY7?)~. J\JU 1 'j~ for mtht.:ere og c1vtle Myndtgheder ved Afh.ermg.. angaaende.~----'---- observerede >) Raketter«o. 1..-~ 1 (RCS: CHODDE IT-2o2o9) ~ Stilling: Adresse: evt. Telf.: IIIIII!II.IIIIIIIII!IJIIIIIJIII Iagttagelsesdato: -.fl; rj- 19Cj Lf Klokkeslet: lo'zc>- jc)? 5 (2~nejagtigt?) Iagttaget fra (nejagtig Stedangivelse): _ _._B""'-o'""Tfrn"""'~l~ =~~~~ Angiv ved et Rids, under hvil. ken Skraavinkel ( v ), den saas: '~G"'''"d Eksempel: [agttager Genstandens Udseende (Form, Farve, Sterrelse, Beskaffenhed o.l.): \--\0\d J l~setads, J S~b[q (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et_,.rids over Genstandens Form). Genstandens Opfersel i Luften (Eksplosioner, Reg, Lyd o. I.?): -,----, ,--- J;evaL~: S\S hcu-h r ooq= hik'vtirn itjl~b~~.bvvl Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjernerne: o&_ ~ l)(.).,{-_ Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehejden: /._ Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at gennemflyve en n<ermere angiven Str<ekning eller Vinkel angivet ved et Par Pile som hosstaaende):?: 11 Sek. I Tilf;;elde af edslag: edslagssted (nejagtig Angivelse): /._' edslagsvinkel (u) angivet ved en Skitse Genstandens Opfersel i edslagsejeblikket (Eksplosion o.l.?):...:.-" :_ s Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa F aid: H vor beror de? ---'-''/:'_' ~ Indsendende Myndighed= ~ Karakteristik af Kilden: %. edslagssted bevogtes af:

7 SP0RGESKEMA til Brug for milit<ere og civile Myndigheder ved Afhering angaaende observerede» Raketter«o. 1. (RCS: CHODDE IT-2o2o9) Iagttagerens avn: Toftlund Iagttagelsesdato: l!:t;_6_ 19_2i_ Klokkeslet: 0210 (nejagtigt?) Iagttaget fra (n0jagtig Stedangivelse): H0jt pa den sydlige stjernehirrunel _(0st) I hvilket Verdenshjorne saas Genstanden? Angiv ved et Rids, under hvil.. ken Skraavinkel ( v ), den saas: Eksempel: Iagttager,~v Genstand.~\ _ Genstandens Udseende (Form, Farve, St0rrelse, Beskaffenhed o.i.):_"""'rums-""""'-k~ib;t_"_... _ Form: ikke definerbar Farve:? dog 3-4 lys (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et_,.rids over Genstandens Form). Genstandens Opf0rsel i Luften (Eksplosioner, R0g, Lyd o. I.?): Fra vest mod 0st Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjornerne: Fra vest mod 0st Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyveh0jden: --:M.:.:e::t:g:>.::e:..::t:...::;h:.:::0c..Jjc.:::t' Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 11 Sek. gennemflyve en n<ermere angiven Str<ekning eller Vinkel angivet ved et Par Pile sorn hosstaaende): Iagttager I Tilf<elcle af edslag: edslagssted (nojagtig Angivelse): edslagsvinkel (u) angivet ved en Skitse sorn hosstaaende: Genstandens Opfersel i edslags0jeblikket (Eksplosion o. I.?): Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa F aid: H vor beror de? (\j (\j ';R Indsendende M yndighed: -~:J:I.l;!l.!..I...U...J.J;;;.~!.lk.--1.~1111 i Karakteristik af Kilden: --...:..::=:12-..:.:..:.E...::.::..::..:_:::=== o rx. edslagssted bevogtes af:

8 ' ir'l 05 _ 9tl SIEt lehis 910l(JE0CIJf'lf 1CEhl IIEDB~E\( ( SP0RGESKEMA til firug fm milltrere og civile M yndlghcder ved Afh0rlng angaaende observerede ~>Raketter«o.l. (RCS: CHODDE IIJ.l ) t,d'i'w'fiff,.. rtrtrtttt In~:ttagerer1s nvn 1 Sti!U ng: 1\clreuc: <:vt. T~lfo1...;;..= 19!11.. Klokkeslcott 22 3D Iasttaaet Era (nojagtla Stedanalveh~)! llli'itt~~~~iimo:w ( :t d,q /5 /?-711}) 1 hvllkct Vcrdl!nRhiGrne~ sans Ocmstanden?,.Y,~C!~S_/~-~ AnJJiv vecl et l\lds, undor hvu,, ken Skranvlnkcl (v), don uas1 Ek1empolt Genstilndens Udsecnde (Form, Farve, Starreb~,...;S;;...;...o...::.J.. ''... o _IJ;...V...;;;C:;.;..~~:f2. Beska{t'unhad o.l.)t---~-~~~-..._t ;:::; i49~t...:;;p:...:s::o:...~e-...;;...$;;.;,1?_:;.. _;_1-t~"'-~---~----- :: (Tern, om m~tllfi't, P4A Paplroli Ba1d<le ct.:j~id~ ov*r O natandem Form). O~n~t11ndQn5 Opfoml i Lu(ton (EkaploalQner, Rei, Lyd o.l.?)i ----~~----- L.P_~I(!r...A ~ l.? :,47 i - 17c:;._,p d:f y2 I'?.Sil<;;c/2 I L./) -ft_ 4 L.A::" ( IV& 111..?t ~114-t.lt:; ~.14/e,l ~ /A/G,t l- YJ) ~ L.IZ:[: (2 ;5,. Ovntt11ndons Flyvaretning I. Fo.rho!t! til VndtnGhJ"rnUMI ~~m. ~ -~-- ~ --~ Oplysnlni~r, der kan ilve Hold-opunkt r,' for PJyvehejdtr~i -'.., ,'.:' ' - ;! ~;t; '1 '' ';,, ' '., 1 Oenst11ndl'ht Put (~?vt. Ant01l Stkunc!u, dtt. t~ij Gt:utand n t R'onnomflyve on ncermere nnglv~n' Str~~i!IM vu11i Vinkd &nilvtt vod et P11 -Pile som hosataaende) 1 <.3o SfE.KMA!,j)E.R_ l Tllftt:lc.l.n t1/ llri.~lag: '' edsjngssted (ne~jagtlg Ansivels~) 1 -:/..._Y._'Il_ w._. _;z>_ht_~t_ L.;;... e_-9._ ~..::..3._;0:::::.. ~._n!._t u;:::."'";.;:;z;:;,..e.;.:; :.;..FR..;...;,F9~;. eclslngsvink~l ( u) nng!vet vcd en Skltse som hu~~lililih"iclo 1 nrmt~nrlrm imf11nnl I 1rlrlarrrr~i h1lh t dt k;11lnrln n! '01 ~: j:~{~~~a.. I I ' '' I /!._?./ r::f! /c._ (".1: I -~ -..- Hnr nn!ll"m fj,mvt Rtster af G6tiiiAt\d(ln? I UA 11Aid, Wvep!sua ' e!a 1 --~---~- IA/4 1./ ~{~~' ~B ~e:u/' - ~!vt-~1--~t/~~./{{ 71_ IV'I"~iff~' ~ mu~enqeuue myn<:ugneal,.j._...::- '~~-' e Karakterii!lk af Kilden: ,-,_,_. ~--- ~ edsl~gsstod bevogte$ ~{~-----~-~----~

9 SP0RGESKEMA til Brug for militcere og civile M yndigheder ved Afh0ring angaaende observerede»raketter«o. I. ( RCS: CHODDE IT-2o2o9) I Iagttagerens avn: 5600 Fabor Alder:--"'6~5 Syn: briller Iagttagelsesdato: _12_;_3_ 19~ Klokkeslet: (nejagtigt?) Iagttaget fra ( nejagtig Stedangivelse): _ A~d"=r..s;e"'"s"'"s:s::;e..un' a=1.;,.tuan!..!.esnll- ~~---- I hvilket Verdenshjorne saas Genstanden? :E:.::::. t:g'sk;::,,~k~,~~)~~~:' ~:~;.~ G"''"d ~=-'. '<5, Eksempel: Iagttager Genstandens Udseende (Form, Farve, Storrelse, Beskaffenhed o.l.): Krans a hvide prikker, der lignede stjerner 0 (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,.rids over Genstandens Form). Genstandens Opforsel i Luften (Eksplosioner, Rog, Lyd o. I.?): _...:I::.:n::s;g;,.:e:::n:...:l:2y~d= "sejlede" roligt gennem luftrummet i ca. 15 min. Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjornerne: ::E~~rn~o~d~S.!!W Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehojden: Lavere end normal trafik i luftve en Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 11 Sek. gennemflyve en n<ermere angiven Str<ekning eller Vinkel angivet ved et Par Pile som hosstaaende): Ej rnuligt at besvare lagtlager I Tilf<elde af edslag: edslagssted (nojagtig Angivelse): edslagsvinkel (u) angivet ved en Skitse Genstandens Opforsel i edslagsojeblikket (Eksplosion o.l.?): Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? (\j (\j ';R Indsendende Myndighed: Eskadrille 602. Postboks Vojens i Karakteristik af Kilden: T::::r::.:o:::..vce~r::.:d:::l::.;. 0> o r:. edslagssted bevogtes af:

10 SP0RGESKEMA til Brug for militc:ere og civile Myndigheder ved Afhering angaaende observerede >) Raketter«o. 1. (RCS: CHODDE IT-2o2o9) Iagttagerens avn: Stilling: Adress,.: evt. Telf.' Iagttagelsesdato: ~~-~- 199.:{ Klokkeslet:! 0 -/0 S...Q ~jagtigt?) \[o \o ', G [' t.7r o J U Atvn.1 V, i~. V\. o c Jrlilf)_ Iagttaget fra (nejagtig Stedangivelse): '-' S,.L d--q.,;'ia. c:.r:rs- 1 Jvl V\.. f-iv I hvilket Verdenshjerne saas Genstanden? U\JCX" ~'( S( o,,'ho~ Angiv ved et Rids, under hvil. v ~v Gensland ken Skraavinkel ( v ), den saas: «~\ _ Eksempel: Iagttager 1 li~. Genstandens Udseende (Form, Farve, Sterrelse, Beskaffenhed o.l.)= ,: Y6S\u-Q)~ ffi ~- 09 Cf bcl am~rvujc(,uol ~ bof~ VtC\&rJl citt Cll)J\rJtJ-- ~OJ J;M VI\ -41e ttt~ 1'Vleul j - 2 Slll-7&i Qjf; \Oteh'Mck 0/Vl~n,Vv( S10 (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et-.,.rids over Genstandens Form). Genstandens Opfersel i Luften (Eksplosioner, Reg, Lyd o.l.?): Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjernerne: ,,.---;,.-c../ Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehejden: ,,...:: Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 11 Sek. gennemflyve en n<l'!rmere angiven Stra!kning eller Vinkel angivet ved et Par Pile som hosstaaende): ----~::... Iagttager I Til{a!lde af edslag: edslagssted (nejagtig Angivelse):,::._..:. edslagsvinkel (u) angivet ved en Skitse /' Genstandens Opfersel edslagsejeblikket (Eksplosion o.l.?): -----~ Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?._..,.7"'-r ';R Indsendende Myndighed: ,-/<::: ~ Karakteristik af Kilden: :::..L..--' r.:. edslagssted bevogtes af: =

11 til Brug for milit~re Iagttagerens avn: Stilling: Adresse: evt. T elf.: SP0RGESKEMA og civile Myndigheder ved Afh0ring angaaende o bserverede >) Raketter«o. 1. (RCS: CHODDE IT-2o2o9) I hvilket Verdenshjerne saas Genstanden? Angiv ved et Rids, under hvil. ken Skraavinkel ( v ), den saas: /V- V Eksempel: Iagttager d R <vo Genstan ens Udseende (Form, Farve, Sterrelse, Beskaffenhed o. I.):- JJ 0 v-ee n~e /q ujhj, i'w? 9.d ~,1 vojl ~ f0j! d ;g J 3 3 tfk_ n,.: :.;-c~./2..,_;(!. ~ (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et.,.rids over Genstandens Form). Genstandens Opforsel i Luften (Eksplosioner, Rag, Lyd o.l.?): '-<cr""Je~ ~ o:c/~j. 4d ~ Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjornerne: 1 Jo~~ 1 J)c./ecfe u.,., Oplysninger, de_,f kan give Holdepunkter for Flyvehojden: i..)l.~ ~ ~IA..R_~c~ hp[t- 1 ; Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at gennemflyve en n<ermere angiven Str<ekning eller Vinkel angivet ved /}et Par Pile 0 SOilJ hosstaaende): --,----,----,----,--,-- t~9 wwcr,:j<~-&1 ~"'...:Jk. o-. fc~.. kr. (, h.cr fe,~ 11 Sek. I Tilfcelde af edslag: "" edslagssted (nejagtig Angivelse): --"/<_0 edslagsvinkel (u) angivet ved en Skitse Genstandens Opforsel i edslagsojeblikket (Eksplosion o. I.?): Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa F aid: H vor beror de? C\J ~ Indsendende Myndighed: _'f=._j_ lv_'_t!_/.t_r wlt~'q~g..:!./~.eo::::.'f/:::::~~---- s Karakteristik af Kilden: /._pj r()fr<t 0 '1 1.--ov(flr-cflrq_ fa~o-~f,>r.r~-et c/ t7:.----rtf{c,, /"~er.sc rv "'.r + 0 rx. edslagssted bevogtes af:

12 ,... n r. /, ' Bilag til FSVJER skr i...- C U -t ' J" ::z_jc <.. ; -- -~ l SP0RGESKEMA A -J:c\:7?::/b-l -F~ j til Brug for militcere og civile M yndigheder ved Afh0r ng _ angaaendf 0 J&U 1iJY.i / observerede ))Raketter«o. 1. ' Iagttagerens avn: Stilling: Adresse: evt. T elf.: Iagttagelsesdato: flo ;L_ 19~ Klokkeslet: (1250-0~~ejagtigt?) Iagttaget fra (nejagtig Stedangivelse): 'b~\\v..,\j :::\t_) ~~ t-_(j~ti{:;;t_. v~ CHODDE IT-2o2o9) I hvilket Verdenshjerne saas Genstanden? S~:...>.L Angiv ved et Rids, under hvil. ken Skraavinkel ( v ), den saas: Eksempel:!agttager '~G,Mt'"d Udseende (Form, Farve, Sterrelse, Beskaffenhed o.l.): ~\Jf\J...~; ~-l.ts, \lf2_ \.\Lti \F.Q~;\,c,\ ~:-3t, L\ S~J.,'-~ V\,1..;0\?E.. ~>F. Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjernerne: -'-'><--.:=--'--""'"""""'-.;::..:,:.'--"f',.,_--- Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehejden: -==-"'-"--"-'-=-"...,~-1--"-'=~"'--- 1.,.~()\ Olr-t'- "' Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at gennemflyve en n<ermere angiven Str<ekning ~Her Vinkel aqgiv!!t l.,. ved et Par Pile som hosstaaende): I Til{<.elde af edslag: \ Y),.-;- - \,, <,,y >. \ SV..R 1:'\U 1'-\ \e.\ IJ.JJ." X \'.lf,~;i::ll(;:::- _, 11 Sek. edslagssted (n0jagtig Angivelse): edslagsvinkel (u) angivet ved en Skitse Genstandens Opfersel i edslagsejeblikket (Eksplosion o.l.?): Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ';R Indsendende Myndighed: ~ Karakteristik af Kilden: r:. edslagssted bevogtes af:

13 til Brug for milit~re Iagttagerens avn: SP0RGESKEMA og civile M yndigheder ved Afh0ring angaaende observerede )) Raketter«o. 1. ( ) RCS: CHODDE IT-2o2o9 Stilling ---- Syn: Adresse: evt. T elf. G...--'T.c---_r,- Iagttagelsesdato: '3.c.;3 19/3 Klokkeslet: ;J/(.5/:J (nejagtigt?) Iagttaget fra (nejagtig Stedangivelse): --:&:..e_~---~- ; =-:-t,. ~~~--~ I hvil ket Verdensh jerne sa as Genstanden? _/7:12-_~.:...->.'.~--'-'':-'-:;'..::-:.:./-_4-_/ tp_ ~~ _..:;.!'..:;..,;ic..::.../-.:l{{/_v_'_, Angiv ved et Rids, under hvil. ken Skraavinkel (v), den saas: Eksempel: ~/v Gensland ~~l Genstanpens Udseende (Form,.Fa~ Beskaffenhed o. 1.): i~ f;f'cea ~ (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,rids over Genstandens Form). Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjarnerne: M"'--1-/-' plysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehajden: ;/ Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at gennemflyve en n<l:!rmere angiven Stra!kning eller Vinkel angi~ _ ved et Par Pile som hosstaaende): Cc. d"?-(_., ~ L /..; 11 Sek. Iagttager I Tilfrelde af edslag: / edslagssted (najagtig Angivelse): :_-""" ""/:.._/ \ edslagsvinkel (u) angivet ved en Skitse Genstandens Opfarsel i edslagsejeblikket (Eksplosion o. 1.?): ~ '?\_ Har nogen fjernet Resty af Gen~.ta~den? I saa F aid: H vor beror A.? (' _?? _ /~. ~(~ 1J5FI 1- tta.-c-~t-~.~ }:z i!vp/k-ry ~c0 h gj f I ;R lndsendende Myndighed: Karakteristik af Kilden: '-< & edslagssted bevogtes af:

14 SP0RGESKEMA til Brug for milit<i!re og civile M yndigheder ved Afh0ring angaaende observerede >) Raketter«o. 1. (RCS: CHODDE IT-2o2o () / Iagttagerens avn:.::::::-----:--- Alder: Syn: {1.-! (,t2 CD S7 fldj?a- /(/Yi_ V>-_: 0 1}-J (nejag,tigt?) iagttagelsesdato:?d_;_l_ t{jj Klokkeslet:. lagttaget fra (nejagtig Stedangivelse): Vcj-e"-l v"-<..1/t~-... A ~{V/2/{ lt- 'f.'d. {12/J-fn. h )k h / ::J,; ~ yo tir;- / 1 ---vfe..._j. I vi et Verdens jerne saas Genstanden? -J,.::...:." ; -=. :.. :_: :.. ::_; Angiv ved et Rids, under hvil. _::=:v Genstand ken Skraavinkel ( v ), den saas:.~ ~ Genstandens S.:o ~""' Eksempel: Iagttager (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et-,rids over Genstandens Form). Genstandens Opfersel i Luften (Eksplosioner, Reg, Lyd o. 1.?) : \)f\d\c..-;:-\ ~\'ijv't.._c4 ~u ot ~ 0 rto v f'~0 Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjernerne:.;C_.r-<:r: n_._d_ v_'.::t::._~..: _:-_..:._. Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehajden: Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 11 Sek. gennemflyve en nrermere angiven Strrekning eller Vinkel angivet ved et Par Pile som hosstaaende): Iagttager I Tilfrelde af edslag: edslagssted (nejagtig Angivelse): :::_... edslagsvinkel (u) angivet ved en Skitse Gens tan dens Opfersel i edslagsejeblikket (Eksplosion o. I.?): -.<::..." Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa F aid: H vor beror de?-----,...- " /.:: ;g Indsendende Myndighed: -----tl--h------r------, e Karakteristik af Kilden: r-' '--~ H 0 P«edslagsste d bevo gtes a f: -r::, r-:----c>"=----=

15 SP0RGESKEMA ~ til Brug for militcere og civile M yndigheder ved Afhering angaaende observerede >) Raketter«o. 1. (RCS: CHODDE IT-2o2 //l / {._/ ens avn: Stilling: Adresse: evt. Telf.: _l._. n_._ --- Syn: --'"C'...;;""_:--_l.,._\. Iagttagelsesdato: ;_f_' _ 19_._. Klokkeslet: \ ~ b 'l- (nejagtigt?) Iagttaget fra (nejagtig Stedangivelse): --'f-_,...:"'"' """-'d;...;J- ~-~-- I hvilket Verdenshjarne saas Genstanden? : Angiv ved et Rids, under hvil. ken Skraavinkel ( v ), den sa as: Eksempel: "~v Genstand.~ _ Iagttager Genstandens Udseende (Form, Farve, Sterrelse, Beskaffenhed o.l.):_..:.{...:'~;;:..-z...:j'---'-'t'j..:.l;:;..c l_-'...: 0-r (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,.rids over Genstandens Form). Genstandens Opfersel i Luften (Eksplosioner, Reg, Lyd o. I.?): _...c('"-y_:j-'-, :_}_C::..:.t _; _...:.<..:..'-...::~'.:::..)_\ -'t\r-1!- r f..!_...;.',( \ o:j- Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjernerne: Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehejden: Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at ~ gennemflyve en n<ermere angiven Str<ekning eller Vinkel angivet ved et Par Pile som hosstaaende): -...:....:'': ''+1...::::--"",:?...:::;..~J..:..'...:'.!.:.. _ ~) I Tilf<elde af edslag: 11 Sek. Iagttager edslagssted (nejagtig Angivelse): edslagsvinkel ( u) angivet ved en Skitse Genstandens Opfersel i edslagsejeblikket (Eksplosion o.l.?): Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I sa a F aid: H vor beror de? ';R Indsendende Myndighed: Karakteristik af Kilden: ~-< ~ edslagssted bevogtes af:

16 Bilag til FSVkR skr SP0RGESKEMA til Brug for milita:re og civile Myndigheder ved Afhering angaaende observerede»raketter«o. 1. (RCS: CHODDE IT-2o2o9) Iagttagerens avn: Stilling: Adresse: evt. T elf.: iagttagelsesdato: J2; J1_ 19 '1 2. Klokkeslet: _.::::.=...;:::...::...:::::. Iagttaget fra (nejagtig Stedangivelse): ;c.:c::...:..:...:.:..;..:.::.:.=::::~ I hvilket Verdenshjerne saas Genstanden?.Lf/...:...!oYi.::..!..IJC..'...l/.!..;:5:.;.,... ;A~~( Angiv ved et Rids, under hvil. ken Skraavinkel ( v ), den saas: Eksempel: Iagttager.~v Genstand.~ \ Genstandens Udseende (Form, Farve, Sterrelse, Beskaffenhed o.l.):--~ Lf?f \ej. hcj s kterre. roiejpdz ruh'l (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et _,.Rids over Genstandens Form). Genstandens Opfersel i Luften (Eksplosioner, Reg, Lyd o. I.?): cf,,l_,.a:>::)"-''.._----"0~v.!..r...lll!-(:1:{.!f_ rvnji. S~oJ s-li/e, ei <eieb\il<. Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshj0rnerne:.:_A/..:...::.rr;--'-"'t{_,...-!v}e:.l-~--.!;tlc..--"2:..{;. Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyveh0jden: /_ _' Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at gennemflyve en n<ermere angiven Str<ekning eller Vinkel angivet ved et Par Pile som hosstaaende): C"'- --{ sc.k.. I Tilf;elcle af edslag: j/; Iagttager edslagssted (n0jagtig Angivelse): edslagsvinkel (u) angivet ved en Skitse Genstandens Opforsel edslagsejeblikket (Eksplosion o. l.?): ;-~:.,~:: _ Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa F aid: H vor beror de?----""~/=----- / /' ~ Indsendende Myndighed= Karakteristik af Kilden: '-' 0!%< edslagssted bevogtes af:

17 Bilag til FSV~R skr til Brug ens avn: Stilling: Adresse: evt. Telf.: for milit~re -14,79 I.._,...). SP0RGESKEMA (J' :~~--_/ "C~ ~--- - _: u_ %L lj.sl.. og civile Myndigheder ved Afhering angaaende observerede >)Raketter«o. 1. r;/ //} (RCS: CHODDE IT-2o2o9) Iagttagelsesdato: 2...:; jlq_ 19 'S2. Klokkeslet: 11-Y~- IC)Lt:;-fnejagtigt?) Iagttaget fra (nojagtig Stedangivelse): fq_.f.:\ ADD f\l( /"\~ I hvilket Verdenshjorne saas Genstanden? z_l::::..'--'-\-_' Angiv ved et Rids, under hvil.. " --::v Genstand ken Skraavinkel ( v ), den sa as: ~~ Eksempel: Genstandens Udseende (Form, Farve, Storrelse, Beskaffenhed o.l.): '/ (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et.. Rids over Genstandens Form). Genstandens Opforsel i Luften (Eksplosioner, Reg, Lyd o.l.?): Ctt-.>G~L-'1'0 ~q-..)~ Kl2.Ai \\(:,\ L '{").f\i:q.l0.0l.':>k./ Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjornerne: ---' Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehojden: fl "i vt:. ri~.:yd.;_ 1.../W c_.c_l.. ct-j o Q..01~~s.<, ~e:~~s. ':Jt::O... k\jp~.::.~":> ~~0~.'2..c:. Off'. Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at gennemflyve en n< rmere angiven Str< kning eller Vinkel angivet ved et Par Pile som hosstaaende): ---'/' I Tilfcelcle af edslag: 11 Sek. Iagttager edslagssted (nojagtig Angivelse):...:/_ edslagsvinkel (u) angivet ved en Skitse Genstandens Opfersel i edslagsojeblikket (Eksplosion o.l.?): ~-/_ Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ;_/_ ';R lndsendende Myndighed: ~ Karakteristik af Kilden: ~ edslagssted bevogtes af:

18 til Brug for milit~re SP0RGESKEMA og civile M yndigheder ved Afhering angaaende observerede >) Raketter«o. 1. (RCS: CHODDE IT-2o2o9) j Iagttagerens a vn: Stilling: Adresse: evt. Telf.: ~-----Alder: Syn: (11 u ttc{.-.._ (A([ a: J,-..t t~1 lfv-~.._" ) ( 7 Iagttagelsesdato: 7/ lo 197G Klokkeslet:,Zo~fl (nojagtigt?) O'Q lagttaget fra (nejagtig Stedangivelse): ~---- I hvilket Verdenshjerne saas Genstanden? ;::2.-e _c:t.,--y,-?..ccx. Angiv ved.t Rids, und" hvil. ken Skraavinkel ( v ), den saas: Eksempel:.:::v Genstand.. ~l~ (T egn, om muligt, paa Papirets Bagside et,:rids over Genstandens Form). Genstandens Opfersel i Luften (Ek;p~os~~ner, Reg, Lyd o. I.?}:. ~-- ;f c fjz <'(.;,../"VVt. L~C-f.,/J'l C t-c-( Ll-f~ /Y--<...C~.~-< <j ACJ7.~)t -..,_~ ( ~ ( Genstandens Flyveretning i For hold til Verdenshjernerne: ~.ei25jvz.:5 y D -~ /VC'Il!) ) Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehejden: -_, Genstandens F art ( evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at gennemflyve en ncermere angiven. Strcekning eller Vinkel angivet ved et Par Pile som hosstaaende): I Tilfcelde af edslag: / /- ;" ij, edslagssted (nejagtig Angivelse):,~..._..../- 0'7;-v.Jhk-J v. r;ulcr v.,.~ 11 Sek. Iagttager 0 :!c./..<..lt:l-v...-. edslagsvinkel ( u) angivet ved en Skitse Genstandens Opfersel edslagsejeblikket (Eksplosion o.l.?): _._-f_ Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa F ald: H vor beror de?,...:

19 Iagttagerens avn: Stilling: Adresse: evt. Telf.: /J Q, I I z 7 r;-r, ( ) agttage sesdato: f.j.b_ 19.iQ_ Klokkeslet:..:::::,..>~v;_;::_L/ nejagtigt? Iagttaget fra ( nojagtig Stedangivelse): _b::;;:::?:...:$n;..w:...=02::::._=-== ~~---~ I hvilket Verdenshjerne saas Genstanden?...,:. L;:o:-:.Lr.;JC::<::!'/~_0'?::._'::_ 7_::;-L/: ~..::.:.::.:::::::...:/~ / '~Genstand Angiv ved et Rids, under hvil~, ken Skraavinkel ( v ), den saas: Eksempel: Iagttager Genstandens Udseende (Form, Farve, Storrelse, Beskaffenhed o.l.):..:. 6_ui-/ A~if ~/.) r f' 7 {./,lrj'd/- 1~-.d) (T egn, om muligt, paa Papirets Bagside e(,.rids over Genstandens Form). I Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjernerne: ----=S::..:.--?7, <?c_:::_c/_~ Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehejden: Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at gennemflyve en n~rmere angiven Strzekning eiler Vinkel angivet ved et Par Pile som hosstaaende): trf0-?/".rtft/? ('t:;?%- 4:t';- 11 Sek. Iagttager I Tilfadde af edslag: edslagssted (n0jagtig Angivelse): --~~,:;,:.:::..:,/c-='t/--/_..::./7-'_::_,...::::v:.:..,--c-=t;----~_k'"" t edslagsvinkel ( u) angivet ved en Skitse Genstandens Opfersel edslagsojeblikket (Eksplosion o. 1.?) : Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? C\1 C\1 'fr Indsendende Myndighed: ---'----'-"-----'"-Li=-!.-'-' e Karakteristik af Kilden: A c-it_. ' -U s.l-h~ f):!; A~ (/!U<-c(/,Jj-t[ /'--"t---4 ~ / 0 IX. edslagssted bevogtes af:

20 ens l"' avn: Stilling: Control teknikker a_r Syn: ormalt syn. Adresse: evt. Telf.: Iagttagelsesdato: _7_;_1_ 192..L Klokkeslet: ca 2055L T (najagtigt?) Iagttaget fra (najagtig Stedangiveise): Personen. stod pa Agernaos og sa mod Helnaos, D.v.s. personen sa mod syd. l hvil ket Verdensh jerne saas Genstanden? _P_a_s_,y_d_l_i~g"-e_h_i,_m_m_e_l_. Angiv ved et Rids, under hvil. ken Skraavinkel ( v ), den saas: Eksempel: ~ Genstand 20 v )f Genstandens Udseende (Form, Farve, Sterrelse, Beskaffenhed o. I.): G~:mstanden var rund o~ orange. Den havde en daompet udstraling og lysstyrken var konstant/daompet mat fast lys. Genstanden havde inqen hale. Personen afviser at der kan vaore tale om en komet eller et stjerneskud, da han f0r har set sadanne. (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et.rids over Genstandens Form). Genstandens Opfersel i Luften (Eksplosioner, Reg, Lyd o. I.?): Genstanden opstar pa sydlig_e himmel ca. 20 grader over horisonten og bevaoger sig fra ves.l.!jl.q..d~ i en bue hen over himlen, geooem den nederste del af Orion B&ltet Gcastanden forsvinder i 0stlig retning ca. 20 grad9r over horisonten. Hmndelsens vari~hed ca.45 se Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjernerne: Fra vest mod 0st. Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehejden: Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at. gennemflyve en nrermere angiven Strrekning eller?vinkel angivet ved et Par Pile som hosstaaende): Iagttager I Tilfcelcle af edslag: edslagssted (nejagtig Angivelse):...:_! edslagsvinkel ( u) angi vet ved en Skitse Genstandens Opfersel edslagsojeblikket (Eksplosion o. I.?): ---J.' Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?--:../ Indsendende fvlyndighed: ~ontrol og Varslinqsgruppen. ESK 602. FS SKP. Karakteristik af Kilden: Palidelig med god kendskab til astronomi. edslagssted bevogtes af: _..:._;._

21 SP0RGESKEMA til Brug for rnilit<ere og civile M yndigheder ved Afhering angaaende o bserverede >> Raketter«o. 1. ( ~========~~==~~==~~ RCS: CH~O~D~DE~~~~~ Iagttagerens avn: Syn: or malt syn. Iagttagelsesdato: _7_{_1_ 192..:!_ Klokkeslet: ca 2055L T (nejagtigt?) lagttaget fra (nejagtig Stedangivelse): Personen. stod pa Agernres og sa mod Helnres, D.v.s. personen sa mod syd. I hvilket Verdenshjerne saas Genstanden? _c.p:.:a:...:s:..<y:.:d:.:l:.:i:.o;gc:e...:ch.::i:.:m:.:m.:.e.::l.: Angiv ved et Rids, under hvil. ken Skraavinkel ( v ), den sa as: Eksempel: ~ ~Genstand 2o v Genstandens Udseende (Form, Farve, Sterrelse, Beskaffenhed o. 1.): Genstanden var rund o~ orange. Den havde en drempet udstraling og lysstyrken var konstant/drempet mat fast lys. Genstanden havde ingen hale. Personen afviser at der kan vrere tale om en komet eller et stjerneskud, da han fer har set sadanne. (Tegn, om muligt, paa. Papircts Ba.gside et.,.rids over Genstandens Form). Genstandens Opfersel i Luften (Eksplosioner, Reg, Lyd o. 1.?): Gr,nstanden opstar pa sydlig_e himmel ca. 20 grader over hor isonten oq bevreqer sig fra ves.l.lr!ll.q...act i en bue hen over himlen. geooem den nederste del af Orion Rreltet Gcostanden forsvinder i estlig retniog ca. 20 gradar over horisonten. H~~delsens vari~hed ca.4~ Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjernerne: Fra vest mod est. Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehejden: Genstandens F art ( evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at gennemflyve en nrermere angiven' Strre kning eller Vinkel angivet ved et Par Pile som hosstaaende): st?' ~est.t ~ ~./ Syd. v I Tilfrelde af edslag: edslagssted (nejagtig Angivelse): --' edslagsvinkel ( u) angivet ved en Skitse Genstandens Opfersel edslagsejeblikket (Eksplosion o. 1.?): ---1.~ Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?...:...1 Indsendende f1yndighed: gontrol og Varslingsgruppen. ESK 602. FS SKP. Karakteristik af Kilden: Palidelig med god kendskab til astronomi. edslagssted bevogtes af: _.;_"/.

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

& 0 // *0 // 70 " : /"

& 0 // *0 // 70  : / ## # " # $ %& () * +, --./ 01." 231.$ *.$ * 3 *.+,. 04. 0. 0.5 & 0.5 *0.5 (6.5 70.5 80 / 06 / 09 / :-) 0 / :0 / : / ; / 20 / 8 /. 04 // 0 // ' '.' "# 0 // & 0 // *0 // (6 // 70 /" 80 /" 06 /" 09 /" :)

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

"The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence"

The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence h cy f cq Cc I Cc cy Cph, 27 ch 2009 f Cc, W p p h h 43 f h I Cc cy Cph 2013 h w fw 40 y f h 3 IC h Cph 1973, wh h f, f h f fh f h IC, h fc W pp h h IC 2013 h f y 9 p Fy 13 p 2013 f y 16 p Fy 20 p 2013

Læs mere

!"#$% $& $ $&" ' $ '( " )& $% * %+$& )&" $&, +-$&+ % $+$&+ $%%. /0123 1 4 5 6 78 9:;: ? @ 1 A B10? C C0DEF D G7 H=I8 G7II78 J7: G= : K 7 I I77 77 77 I 77II 7 7 7: ; 7 I 7 I I 7< 7 I 7 7 7 I= 78 II77

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EO

EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EO Ejerfrenlngen Lindevang 7e EJERFRENINGEN LINEVANG 7 E RESULTATPGRELSE FR 1. JUL1214-3. JUNI 215 G BALANCE PR. 3. JUNI 215-1- Ejerfrenlngen Lindevang 7e INHL SF RTEGNELSE Resultatpgrelse, driftsregnskab...

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H?

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H? Mtr. nr., ejerhv, sogn: (i København kvarter) \ eller (i de sønderjydske lands- ' dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: $»m*.jm«mb..m/m Stempel: T&^kr. øre Akt: Skab Købers

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

- Alt stål varmforzinkes.

- Alt stål varmforzinkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVCruDE INGENIØRER?m GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr.

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr. V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening 1 Navn og medlemmer Foreningens navn er Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr.

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Fredningsdeklaration

Fredningsdeklaration 02048.21 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.21 Fredningen vedrører: Hammer Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

c7~ . Et kodeord, som du skal bruge til afmelding af eventuelle alarmsignaler. Peter Christensen Mariehøj 33 2970 Hørsholm 8.

c7~ . Et kodeord, som du skal bruge til afmelding af eventuelle alarmsignaler. Peter Christensen Mariehøj 33 2970 Hørsholm 8. c7~ Group 4 Securicor Mariehøj 33 2970 Hørsholm G4S Security Serviæs AIS K-2620 Albertslund Tlf. 43 86 50 00 Fax 43 62 27 21 www.g4s.dk 8. juni 2007 Anlægsnummer: 450 343966 rdrenummer: 455 338966 Tak

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma Opma Vejledning ril o lerprogram - EDB Oprettelse af regnskab Det er let at ïa adgangtil den elektroniske udgave af opmålerprogrammet. Du skal ind på forbundets hjemmeside www.blikroer.dk På siden skal

Læs mere

Grafisk design Logo til sports event. Andreas Ernst Tørnqvist

Grafisk design Logo til sports event. Andreas Ernst Tørnqvist Logo til sports event Andreas Ernst Tørnqvist Redegørelse Opgaven Opgaven omhandler forslag til logo for Sportslege 2013. Bidrag Jeg vil tage udgangspunkt i et logoforslag, som jeg ud arbejdede til lejligheden.

Læs mere

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD Oversigt over genvejstaster i GeoCAD (Husk at der er forskel på STORE og små bogstaver!) Oversigten er opdelt efter menu-bjælken fra juni 2008. FILER rg gg GG lg ag aw rf gf fo og AI AE af kf xu xm RASTER

Læs mere

', loktj- Café GOD ENERGI

', loktj- Café GOD ENERGI t'sr*^mr ', loktj- Café GOD ENERGI i t SKRTV VENLIGST MED BLOKBOGSTAVER! oj lo vol ve *- Itø^c (/-O^K > rk

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Fuldstændigt Prospekt I nv esteringsf oreningen A lm. B ra nd I nv est A f deling 3 - Pa nteb rev e P r. 1. m a j 2006 A n s v a r f o r p r o s p e k t e t V i e r k l æ r e r h e r v e d, a t o p l y

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Metal Sorting Plant - Copenhagen Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Overview 1. Plant capacity, lay-out and function 2. Supply of Screens

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

\ DEAS. E/F Niels Ebbesens Gade 12 & 12A Niels Ebbesensgade 12 & t2 A. Årsregnskab for 2OL4. Administrator. Ejd. 1o8-6s4lJER.

\ DEAS. E/F Niels Ebbesens Gade 12 & 12A Niels Ebbesensgade 12 & t2 A. Årsregnskab for 2OL4. Administrator. Ejd. 1o8-6s4lJER. \ DEAS EJEDOMS- ADMSTRATO E/F iels Ebbesens Gade 12 & 12A iels Ebbesensgade 12 & t2 A 9OOO Aalbrg CVR nr. 29475952 Årsregnskab fr 2OL4 Administratr DEAS A/S Skibbrgade 3 9OOO Aalbrg Ejd. 18-6s4lJER Ledelsespåtegning

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

AM Interactive (AMI) designguide

AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive designguide, Arild Garde Opdateret 3. september 2008 Identitet AMIs identitet sikres ved gennemført brug af logo, payoff, farver og typografi. Payoff time

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

F o r s l a g. Lokalplan 222. for et område ved Lendemosevej og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009

F o r s l a g. Lokalplan 222. for et område ved Lendemosevej og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009 F o r s l a g Lokalplan 222 for et område ved og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009 Helsingørmotorvejen Mariehøjvej Hvad er en lokalplan? Ifølge Lov om planlægning kan

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

I@+ !"#$%&'()*$+,--,".+ !(+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ "#$$!

I@+ !#$%&'()*$+,--,.+ !(+/0.1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),#&3+ #$$! "#$%&'()*'"+,-.'' "#$%&'()*$+,--,".+ (+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4$#%+,-6++ 7,%8&)(#+9#:#&+;>?@>++ A)$$#+B)(%8#&+;#(*#(=+>CDE@+++

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

!"##$ %% %!&' ""##* + ' "$# 5### %% %. /0 +* "#1% "1##* 2

!##$ %% %!&' ##* + ' $# 5### %% %. /0 +* #1% 1##* 2 !"##$!&' ()" ""##* +,-. /0 +* "#1 "1##* 2,- 34 1 ' "$# 5### 6 4 &7 1 )** +, 4 84 & 4 8 4 4 * * & 4 *4!4! "4 8 #$ 4 4& 9 4* 2 -,$ '.""/0.1112+ '. -+,!48 4"##$ "##$48 4 4 1++ 3 4,++15 4,1,3:, ( ++,4, ; 44

Læs mere

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF =

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = TELEGRAM fra + KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = Adressen Tj. Bem. BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = ''v-vs. i ). Kl. af Lbnr. X /! > # 9 ui den Kl. Telegrafstation ^ N y k ø b i n g F / t t j l l t j j g D at?:.9.apa..m

Læs mere

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted:

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted: REFERAT Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning Ejendm: E/F Dmmervænget 4-'14 Sted: Strandberg Cafå g Spisehus, Skmagergade 11-15, Rskilde Tidspunkt: 10. april2003, kl. 19.00 Til stede var

Læs mere

Detektionsgraenser og isotopidentifikation

Detektionsgraenser og isotopidentifikation INlSmf 6 DET FJERDE NORDISKE RADIO0KOLOGISEMINAR 27. FEBRUAR. MARTS 985 GOL, NORGE Detektongraener og otopdentfkaton Sven Poul Ntlen Foraganlaeg R» DK4000 Roklde INDLEDNING Ved det nordke mnemnar 67 februar

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 vedr. høring forud for evt. dispensation fra lokalplan 228. Som medlem af Grundejerforeningen Klitheden er jeg

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Ds ese Uestet Sde sde Stlg pøe pøe, /, / og 3/, Kusus ys Kusus. //4 Vghed: 4 te lle hjælpedle: Ige hjælpedle "Vægtg": Beselse bedøes so e helhed. Alle s sl begudes ed de det e get. Alle elleegge sl eges.

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993.

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. I b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. Man To (442-100) rn i 1996 og ucerer ravab skal ses pi le 5.:ngde. Kapitel 9: Budgetter I modsretning

Læs mere