Marts 08 nr.31. Pædagogik Hvad forstås med problemorienteret undervisning? En underviser på KEA fortæller om sit speciale på DPU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts 08 nr.31. Pædagogik Hvad forstås med problemorienteret undervisning? En underviser på KEA fortæller om sit speciale på DPU"

Transkript

1 Marts 08 nr.31 4 Pædagogik Hvad forstås med problemorienteret undervisning? En underviser på KEA fortæller om sit speciale på DPU 7 Htx-elev springer ud som forfatter Den 18-årige htx-elev Fatima AlZahra a Alatraktchi har netop fået udgivet bogen Da 3. verdenskrig brød ud på Politikens Forlag 10 Muligheder frem for begrænsninger Læs hvordan et inspektørområde forholder sig til den nye EUDreform

2 IND HOLD Leder : 3: 4: 6: 8: 10: 11: 12: 14: 15: Bagside:»Fornuftens finanslov Man lærer ikke»für Elise«uden at øve sig på klaveret«. Underviser Kim Apitz sætter fokus på problemorienteret undervisning»kort nyt Studievejledningen har fået et løft«vejledningskontoret i Prinsesse Charlottes Gade summer af ny energi»muligheder frem for begræsninger«interview med inspektør Dorthe Frost Personaleforeningen:«Dyrene i HakkebakkeskovenBoksegale elektrikere«el-grundforløb på Rebslagervej deltager med stor iver i frivilligt idrætsprojekt. Nye ansatte og fratrædelser» Fastelavn er mit navn«indlæg fra fastelavnsfest i Personaleforeningen Personaleforeningen: BonBon-land»Sådan bliver du populær hos chefen«undgå de røde æbler lær nyttige tips og tricks er Københavns Tekniske Skoles medarbejderblad. Det trykkes i 1050 eksemplarer. Trykkeri : Rosenberg Bogtryk, Ballerup bliver fordelt til alle ansatte på Københavns Tekniske Skole. Desuden bliver det sendt til skolens samarbejdspartnere, udvalgte dag- og ugeaviser og relevante fagblade. Man vil også kunne finde en pdf-udgave af personalebladet på skolens hjemmeside på adressen : Deadline for indlevering af materiale til næste nummer er mandag den 11. april. Udkommer den 24. april. Send materialet til Ansvarshavende redaktør Direktør Mogens Nielsen Direkte : Mobil : Mail: Redaktør Theresa Vind Direkte : Mobil : Mail : Redaktion Kommunikationsafdelingen Mediegrafik GrafiSKP/Narchie M. Batol Forsidefoto: Marousca Helqvist

3 FORNUFTENS FINANSLOV Af direktør Mogens Nielsen Karakteristikken af finanslovsforliget i forrige uge blev givet af finansminister Lars Løkke Rasmussen, der for første gang skulle hale et forlig hjem. Benævnelsen fornuftens finanslov skal måske tolkes i retning af, at de foregående finanslove har været ret så ufornuftige, i det man fra regeringens side har været nogenlunde loyale over for egne politiske udmeldinger, det vil sige, at udmøntningen af de politiske visioner versus det økonomiske grundlag har været omtrent synkrone størrelser. Forbedret driftsøkonomi Resultatet af indeværende års finanslov blev en generel besparelse på en halv procent, der, kombineret med en omrokering af kvalitetsudviklingsmidlerne, reducerer pengestrømmen til KTS med cirka seks millioner. KTS strategi har hele tiden været, at vi vil ekspandere os ud af de forskellige besparelsestiltag, hvilket faktisk er lykkedes os ganske godt. Denne strategi kan skolen dog ikke leve op til i 2008 grundet den kommende reform, hvor adgangsbegrænsningen er flyttet frem til indgangen af uddannelsen. Til gengæld får efteruddannelsesområdet et økonomisk løft, der netto tilfører Københavns Tekniske Skole cirka en million kroner. Det er positivt, at efteruddannelsesaktiviteten nu kommer til at give en positiv driftsøkonomi: Det giver mange flere muligheder, og KTS vil kende sin besøgelsestid gennem en offensiv strategi på hele AMU-området. Erhvervsakademierne [ ] Det er positivt, at efteruddannelsesaktiviteten nu kommer til at give en positiv driftsøkonomi: Det giver mange fl ere muligheder. Hvad angår de afsatte puljemidler til kvalitetsudvikling på knapt 81 millioner kroner, blev disse midler reduceret således, at der i finanslovssammenhæng blev afsat cirka 30 millioner kroner til at udskille erhvervsakademierne fra KTS og gøre dem til selvstændige institutioner med ultimo I skrivende stund tyder det ikke på af, at etableringstidspunktet flyttes yderligere et år frem, det vil sige til 1. januar 2010, som det tidligere har været meldt ud. Alt i alt overstiger de positive sider af finansloven 2008 de negative ditto, der gør, at Københavns Tekniske Skole godt kan tilslutte sig finansministerens karakteristik af åres finanslov som fornuftens finanslov. 3

4 Man lærer ikke Für Elise uden at øve s H vordan kan problemorienteret undervisning forstås for EUD? Det lyder næsten som en problemformulering til en skriftlig opgave. Det er det ikke. Det er det spørgsmål, som Indtryks udsendte stillede underviser Kim Apitz. Hvorfor lige han kan og vil svare på dette spørgsmål, kan du få svaret på inde i artiklen Af Theresa Vind Den efterhånden velkendte sætning, at 95 procent af en ungdomsårgang skal igennem en ungdomsuddannelse fra 2015 får ikke blot lærerstaben rundt om på KTS skoler til at tænke kreativt i forhold til at tilbyde eleverne noget, som fastholder dem i deres uddannelsesvalg. Det sætter også den pædagogiske diskussion på dagsordenen. Flere undersøgelser blandt andet fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole tyder på, at ungdomsgenerationen i dag har andre behov og krav end t idligere årgange. De bliver i medierne kaldt zapper-generationen og What s in it for me-årgangene, med henvisning til, at unge i dag skal kunne se et tydeligt formål og en tydelig fordel ved det, de beskæftiger sig med. Ellers er de hurtigt ude af vagten igen. I gang med noget mere interessant. Ifølge Kim Apitz, der til dagligt underviser på produktionsteknolog-uddannelsen og er pg-vejleder i Prinsesse Charlottes Gade, er én af måderne at fastholde de unge på EUD ved problemorienteret undervisning: Man bliver nødt til at have fokus på, hvordan man laver undervisningen mere vedkommende for de unge, og dermed indirekte på det læringsyn, der ligger til grund for, hvornår de unge dygtiggøres inden for de kompetenceområder deres fag omhandler, fortæller Kim Apitz med reference til FoUprojektet, Praktikum, som på forsøgsbasis blev kørt på værktøjsmageruddannelsen på Tuborgvej i tidsrummet 2000 til Praktikum går kort fortalt ud på, at lærlingene på skoleopholdene mellem deres praktikforløb beskæftiger sig med et konkret projekt eller problem, som er formuleret i et samarbejde mellem skolen, eleven og virksomheden. Et projekt som efterfølgende har en værdi for praktikvirksomheden. Lærlingene skal stilles over for konkrete og for dem vedkommende problemstillinger, hvis de skal være mentalt aktive i undervisningen. Det vil sige, at teoretiske problemstillinger må kunne afprøves i praksis, hvis de for lærlingene skal fremstå som troværdige. Man lærer jo heller ikke Für Elise på klaveret uden at øve sig, fortsætter Kim. Hr. Apitz selv taler både ud fra praktiske og teoretiske erfaringer. Foruden sin kandidatuddannelse i pædagogik (2004) er han også uddannet maskinarbejder og siden ingeniør. Kims speciale fra kandidatuddannelsen, som desværre er upubliceret, med titlen Praktikum som sammenhængende læringsrum i vekseluddannelsessystemet er netop skrevet på baggrund af praktikumforsøget på Tuborgvej. «Det rigtige liv» Den unges opfattelse af det rigtige liv er ikke, ifølge Kim, på skolebænken, men ude i virksomheden. Derfor må lærerteamet, hvis de vil fange [ ] «I den problemorienterede undervisning fi ndes der som sådan ingen valg uden fravalg. Man tvinger så at sige lærlingen til at være aktive i og med, at de skal dokumentere, hvorfor de vælger og lige så vigtigt fravælger forskellige løsningsmuligheder.» de unges interesse, søge at nærme sig den virkelighed, som den opleves i virksomheden. Undervisningen skal i dette perspektiv både være praksisnær og problemorienteret. At undervisningen skal være problemorienteret betyder i denne sammenhæng, at undervisningen handler om mere end at lære sig givne faglige områder og discipliner, som for eksempel det at kunne udføre relevante håndværksmæssige færdigheder, og det at have en grundlæggende viden og fornemmelse af materialers egenskaber. Det er selvfølgelig vigtigt, men ifølge Kim ikke tilstrækkeligt i forhold til at fange de unges interesse. Ingen valg uden fravalg Et godt kodeord for at forstå ideerne bag praktikum og problemorientering - er autenticitet. Det betyder for det første, at de opgaver der arbejdes med under skoleopholdene i en eller anden grad skal have en konsekvens for nogen. I praktikums tilfælde for praktikvirksomheden. Man laver med andre ord ikke 4

5 ig på klaveret produkter, der efterfølgende skrottes. Under et skoleforløb handler det derfor om at arbejde med nogle problemstillinger, som virksomheden og dermed også lærlingen har behov for at få løst, forklarer Kim og fortsætter: For det andet betyder det, at det ikke er virksomhedens rutineopgaver, der undervises ud fra. Eksempelvis handler det ikke om at lave masseproduktion. Problemet eller opgaven der arbejdes med under et praktikumog skoleforløb kan have mange løsninger, som det er lærlingens opgave under vejledning fra såvel lærerne som virksomheden at finde svar på og at få løst. I den problemorienterede undervisning findes der som sådan ingen valg uden fravalg. Man tvinger så at sige lærlinggen til at være aktive i og med, at de skal dokumentere, hvorfor de vælger og lige så vigtigt fravælger forskellige løsningsmuligheder. Et koncept, som Kim i øvrigt selv holder sig til i sin undervisning. Faldgruber Praktikum og den problemorienterede undervisningen er dog ikke uden faldgruber, pointerer Kim. Blandt andet kan man nemt risikere at tabe de svage elever, hvis man ikke er forsigtig og har gjort sit hjemmearbejde ordentligt. Problemorienteret undervisning kræver både meget planlægning fra lærerne side - og samarbejde mellem de Undervisning handler om mere end at lære sig givne faglige områder og discipliner, mener Kim Apitz Foto: Theresa Vind involverede parter: lærlingene, lærerne, virksomhederne. Det er klart, at for at sikre at kvaliteten af undervisningen lever op til de krav og forventninger, der stilles såvel internt som eksternt, samtidig med, at undervisningen skal differentieres i forhold til lærlingenes forskellige forudsætninger, kræver den problemorienterede undervisning megen planlægning og teamarbejde. Hvis det omtalte autenticitetsprincip tillige skal indbygges i undervisningen, kommer planlægning og samarbejdsperspektivet blot endnu mere i fokus. Teori i sig selv har liden interesse i forhold til en problemorienteret undervisning. Den hviler mere på det såkaldte induktive princip, hvor teori udledes fra det praktiske arbejde. På jävla vis skabes en bedre mening med skoleopholdet i lærlingeperspektivet - svarende til det, man i 1990erne vist nok mente med helhedsorientering. Og dermed lever det bedre op til skolens formål, der jo først og fremmest handler om at klæde unge mennesker på med erhvervsfaglige kompetencer, afslutter Kim Apitz. Praktikum Et FoU-projekt som forløb i perioden på værktøjsmageruddannelsen på Tuborgvej Praktikum praktiseres - så vidt vides ikke - i sit oprindelige koncept i dag. Men mange af de bærende ideer bag praktikum som blandt andet det tætte samarbejde mellem skolen og virksomhederne, de virksomhedsbaserede projekter, problemorientering med mere har stadig sin gang på mange EUD-uddannelser Ophavsmændende til praktikum hedder Søren Lundsgaard og Hans Henrik Kock 5

6 KORT NYT Ny DTL-publikation Dansk Teknisk Lærerforbund, DTL, fejrede i september sin 100 års fødselsdag. I den anledning er der nu udkommet en publikation, hvor du kan læse om, hvad der skete på dagen. Du kan få publikationen hos din lokale DTL-tillidsrepræsentant (så længe lager haves) Tvi Elever til Baskerlandet I midten af april tager 28 af KTS elever af sted til Baskerlandet, hvor de i tre uger skal undervises på baskiske erhvervsskoler. Det drejer sig om seks værktøjsmagerlærlinge, ti murerlærlinge og tolv snedkerlærlinge. Indtryk følger naturligvis op på deres ophold i det spanske nordland. Tvi KORT NYT KORT NYT Foto: Michael Hartig M IX,Y M I = mat,x,y + M Ienergi,X,Y KTS Vinter CUP for 9. år i træk Club Danmark Hallen var rammen om KTS Vinter CUP i weekenden den 1. og 2. marts. På stævnet, der er for Danmarks mest talentfulde fodboldjuniorhold, bliver der dystet om ære og præmier. I KTS CUP deltager 12 juniorhold fordelt på fire puljer. Der bliver spillet indledende puljekampe om lørdagen og placeringskampe om søndagen. I pulje 1 og 2 blev Frem nummer et foran Kastrup. I pulje 3 og 4 var det juniorerne fra Lyngby, der vandt foran KB. Der blev spillet spændende og jævnbyrdige kampe, som blev dømt af KBUdommere og finalekampen af Kim Milton. Læs kampresultater og se billeder på Htx-elev på vinderseminar i national og nordisk matematikkonkurrence Benjamin Braithwaite fra 2.xy (science-klassen) på Htx Vibenhus er gået videre i matematikkonkurrencen Georg Mohr. Første runde, som samtlige 2.g elever på Htx Vibenhus deltog i, forløb som en multiple choice prøve i slutningen af Ved prøverne har eleven alene måtte anvende papir og blyant - andre hjælpemidler er ikke tilladt. Der deltog 969 elever på landsplan i konkurrencens anden runde den 17. januar i år; heraf syv Vibenhus-elever. Samtidigt har Benjamin kvalificeret sig til den Nordiske Matematikkonkurrence, NMC, der afholdes den 31. marts i alle de nordiske lande. Georg Mohr er en matematikkonkurrence, der henvender sig til alle matematikinteresserede elever på de gymnasiale uddannelser. Formålet med konkurrencen er at stimulere og styrke interessen for matematik ved at udfordre de dygtige elever med opgaver, der ligger over det gymnasiale niveau. Tvi BMH 6

7 Htx-elev springer ud som forfatter Den 18-årige htx-elev Fatima AlZahra a Alatraktchi har netop fået udgivet bogen Da 3. verdenskrig brød ud på Politikens Forlag. Bogen, der roses til skyerne i medierne, er en ungdomsroman, som Fatima skrev da hun blot var 14 år gammel. Fatima bliver student fra Htx-Sukkertoppen til sommer. Efter sommerferien skal hun læse nanoteknologi og kernefysik på DTU. Hun slipper dog ikke skriverierne af den grund: Fordi fysik og det at skrive er to så forskellige ting, tror jeg, det bliver rigtig sjovt, fortæller Fatima, der til at starte med har valgt htx blandt andet fordi hun får lov til at arbejde videre selvstændigt med de opgaver, hun får af lærerne. Det bedste ved htx er, at vi her får lov til at lave tværfaglige projekter med frie rammer, hvor det er op til eleverne selv at opfinde og udvikle idéer, siger den nyudsprungne forfatter. Fatima er allerede i gang med sin næste roman. Tvi 7

8 Studievejledningen har fået et løft Studievejledningen på KEA i Prinsesse Charlottes Gade/ Lersøpark Allé har fået et gevaldigt løft. Vejledningen er først og fremmest blevet synlig og nærværende for de studerende Af Theresa Vind For at blive mere synlig og proaktiv er studievejledningen på KEA i Prinsesse Charlottes Gade/ Lersøpark Allé blevet tilført flere ressourcer; både i form af timer og nye kræfter. Målet er blandt andet at være med til at mindske frafaldet blandt de studerende. I december 2007 blev cand. mag. Annette Pedersen og cand.mag. og vejleder Gitte Jul ansat, Gitte Jul som koordinator i studievejledningen i Prinsesse Charlottes Gade/Lersøpark Allé. I alt er der nu en bemanding på fem vejledere og det tyder på, at den nytilførte energi giver gode resultater: Først og fremmest har vi fået lavet et indbydende kontor i forbindelse med ombygningen her i Prinsesse Charlottes Gade, hvor vi har hovedkontor. Og så har vi fået skabt et rigtigt godt samarbejde med administrationen, underviserne og de studerende, fortæller Gitte Jul med en energi, der meget tydeligt signalerer en enorm portion arbejdsglæde. Søjler med pjecer og andet læsestof til de studerende pryder indgangen til studievejledningen sådan, at ingen [ ] Vi er blevet meget mere synlige. De studerende ved, hvor de kan finde os, og mange flere er begyndt at stikke hovedet ind med hurtige spørgsmål, eksempelvis, hvordan man forholder sig i forhold til barsel og orlov. kan være i tvivl om, hvad der gemmer sig bag glasfacaden: Vi er blevet meget mere synlige. De studerende ved, hvor de kan finde os, og mange flere er begyndt at stikke hovedet ind med hurtige spørgsmål, eksempelvis, hvordan man forholder sig i forhold til barsel og orlov. Devisen er, at når de studerende er startet her, så skal de også igennem på bedst mulige vis og de skal også udsluses på bedst mulige vis: alle, der melder sig ud skal ind til en samtale hos os, så vi kan klarlægge årsagerne til udmelding og om vi eventuelt kan hjælpe den studerende til at færdiggøre sin uddannelse. Det forudsætter, at de kender til os og bruger os. Vi er andet og mere end krisevejledning, som mange desværre har opfattet os som. Man behøver ikke kun komme her, når krisen er indtruffet. For mange handler det også om at få svar på helt elementære spørgsmål, fortæller Gitte. Nye tiltag Studievejlederne møder som noget nyt op ved semesterstart i 7. semester, og der er sendt mail til alle studerende, hvor de gøres opmærksom på muligheden for at få råd og vejledning i studievejledningen. Som led i den nye strategi har studievejledningen startet et samarbejde med en psykolog, der kørte et eksamensangst-kursus for 7. semesterstuderende op til vintereksamen. Planen er, at alle fremover skal have tilbuddet. Det er dog især dem på 7. semester, der er mest frafaldstruede. Og det er simpelthen for ærgerligt at være nået så langt og så droppe ud uden at få sit eksamensbevis, siger Gitte og forklarer, at en del af Synlighed og brugervenlighed er kodeordene, fortæller Gitte Jul fra Studievejledningen Foto: Theresa Vind 8

9 Birgitte Hestbech vejleder to studerende der stak hovederne ind da Indtryks udsendte var på besøg. frafaldet skyldes, at der er rift om de studerende på arbejdsmarkedet, og at mange bliver lokket af en løn, der langt overstiger SU en. Vores arbejde er altså, at få disse studerende til at færdiggøre studiet. I den forbindelse forsøger vi også at lave nogle mere målrettede arrangementer til dem undervejs. Men meget er det er stadig på tegnebrættet, fortæller Gitte og lyser endnu engang op, da hun forklarer om det nye link om studievejledningen på hjemmesiden, som er på vej. Her kan de studerende og kommende studerende gå ind og finde svar på alle relevante spørgsmål, blive linket videre eller læse de publiktioner, der måtte være relevante. Igen et spørgsmål om brugervenlighed og synlighed. Synlighed er ligeledes kodeordet i planerne om nyt studievejledningskontor på Lersøpark Allé, som man af strategiske grunde planlægger at placere lige der, hvor de studerende går forbi, når de skal uden for og ryge. Samarbejdet med lærerstaben For underviserne har de nye tiltag i studievejledningen betydet, at de meget nemmere kan opfordre deres elever til at søge råd og vejledning der. Især har de mange internationale studerende en tendens til kun at bruge deres underviser, når de har haft spørgsmål vedrørende deres uddannelse. Det handler i høj grad om at få skabt et godt miljø for de studerende og det skaber man også ved de arrangementer, vi har på tegnebrættet, siger Gitte og fremhæver det virkelig godt fungerende samarbejde studievejlederne i mellem, som foruden Gitte Jul består af Annette Pedersen, Morten Petersen, Birgitte Hestbech og Eva Weincke. Det handler for os om at få lavet en såkaldt forventningsafstemning blandt de studerende i forhold til deres forventninger både til uddannelsen, underviserne og os. Det er første skridt til at reducere frafaldet. Derfor har jeg også udarbejdet et evalueringsskema, som studievejledningen løbende udfylder, og det er meningen, der skal foretages en evaluering af vores tiltag blandt de studerende henimod slutningen af semestret. På den måde kan vi få målbare resultater af vores indsatser ligesom vi forhåbentligt kan aflæse det på frafaldsstatistikkerne, afslutter Gitte. Foto : Theresa Vind 9

10 Muligheder frem for begrænsninger Den nye EUD-reform, som træder i kraft til sommer, har især påvirket Sukkertoppen og Kongedybet, der mister hele Service-indgangen. Fra august måned kan de ikke længere udbyde grundforløbene til frisør, kosmetiker og beklædningshåndværker, idet adgangsbegrænsningen er flyttet frem til indgangen af uddannelsen. Inspektør Dorthe Frost fortæller her, hvordan de griber den nye situation an Af Theresa Vind Et af de inspektørområder, som bliver hårdest ramt af den nye EUD-reform er Sukkertoppen/Kongedybet, der mister hele serviceindgangen herunder de meget populære frisør- og kosmetikergrundforløb. Men spørger man inspektør Dorthe Frost, så bliver inspektørområdet ikke ramt det skal blot omstille sig til nye tider som det har gjort så mange gange tidligere: Vi omstiller afdelingen til at køre efter den nye reform. Vi kommer til fortsat at benytte vores udstyr, som står i eksempelvis frisørlokalet til andre formål. Hvordan forholder I jer til de nye arbejdsbetingelser, som følge af reformen? Det er ledelsens forventning at kunne omstille afdelingen i forhold til den nye reform med samme bemanding og samme udstyr. Det er udgangspunktet. Vi har som ledelse gjort meget ud af at informere vores lærergruppe om den nye reform og dens følger det startede vi med allerede i sommer, så der er ikke noget, der kommer som en overraskelse Og så har jeg en lærerstab, der er ekstremt omstillingsparate. Omkring 61 procent af lærerne omstillede sig, da vi startede på Sukkertoppen og generelt vil jeg da sige, at vi hele tiden oplever mange forandringer. Som situationen er nu, bliver ti personer flyttet rundt; de har været med inde over beslutningen. Stemningen i medarbejderstaben er absolut god. Hvordan ser I på fremtiden? Det skal ikke være en hemmelighed, at jeg helt personligt mener, det er forkert at lave adgangsbegrænsninger på uddannelser. Men når det [ ] Nu er lovgivningen sådan og så må vi rette os derefter. Vores opgave er at lave gode uddannelser og god undervisning og det gør vi så inden for de rammer, vi har. er sagt, så er det ikke min opgave at have en holdning! Nu er lovgivningen sådan og så må vi rette os derefter. Vores opgave er at lave gode uddannelser og god undervisning og det gør vi så inden for de rammer, vi har. Så vi ser absolut lyst på fremtiden. Vi ser muligheder frem for begrænsninger i forhold til den nye reform. Mister I årselever som følge af reformen? Det håber jeg da ikke. Vi har opgraderet vores vejlederkorps sådan, at alle, der søger ind på en gammel uddannelse det vil sige skriver de i ansøgningen, at de gerne vil være eksempelvis frisører, bliver de indkaldt til en vejledningssamtale, hvor vi vil rådgive dem og tilbyde dem et andet grundforløb. For eksempel et, hvori der indgår praktikpladssøgning, så de bliver bedre rustet til at finde den praktikplads, der fremover bliver bremseklodsen for mange unges uddannelsesdrømme. 10

11 Så er det lykkedes med hiv og sving at skaffe 100 billetter, til Dyrene i Hakkebakkeskoven søndag d. 10. August 2008 kl.: 13:00 på Bellahøj Friluftsteater. Mange af os husker dette teaterstykke, og nu er det muligt, at tage børn, børnebørn eller selv gense dette stykke. Efter teatret vil der være mulighed for at mødes på Drejervej 11, hvor der vil blive sat grill op til pølser, og der vil være en lille en til halsen, for dem der har lyst til dette. Du kan læse mere om stykket på: Dette arrangement vil kun blive gennemført hvis der er tilmeldinger nok! Slippen skal sendes til Eva, Tuborgvej senest den 23. marts 2008, dette er p.g.a reservationsfristen (Dyrene i Hakkebakkeskoven) Jeg deltager til kr: 150,- _ jeg har ledsager med til kr: _ jeg har antal børn med á kr: 100,- Jeg er indforstået med at beløbet bliver trukket fra min løn kr.: Underskrift Int Cpr.nr AFD Navn blokbogstaver Vi vil gerne deltage på Drejervej (Grill) 11

12 Boksegale elektrikere Inspireret af idræts- og sundhedsguruen Chris MacDonald har elektriker-grundforløbseleverne i snart seks uger haft idræt på deres skoleskema. I små tre timer hver uge har 14 elever bokset, styrketrænet, svedt og grinet i henholdsvis fitness.dk og i Grøndalscentret. Uddannelsesleder Børge Askov, som selv deltager i træningen, fortæller: Udover den positive fysiske del af projektet, så oplever jeg, at idrætten giver et sammenhold eleverne imellem, som jeg ikke oplever til dagligt. De udvikler en helt anden form for kammeratskab, og jeg er sikker på, at det også har positiv effekt i forhold til frafald på holdet. Vi starter idrætsundervisningen med fælles og sund morgenmad. Der skal jo lægges en solid havregrynsbund, når vi skal over og svede. Og eleverne er vilde med det. Idrætten er på frivillig basis og er lagt ind som ekstra timer. Alle har valgt at være med. Samarbejde med kommunen Idrætsprojektet får økonomisk støtte fra Københavns Kommune via et samarbejde med Folkesundhed København, der betaler for leje af lokaler samt instruktører. Tilbage i 2005 startede et lignede forløb for VVS erne, og målet er naturligvis at fremme sundheden blandt unge. Den 21. maj afsluttes idrætsprojektet med en fodboldkamp et brag af en magtkamp, hvor elektrikerne har udfordret VVS erne. Kampen spilles på B93 s baner på Østerbro. Tvi Nye ansatte Lene Dalsgaard Olesen, kontorfunktionær, pr på Vibenhus Fratrædelser Anders Nicolai Thaarup, Tæbyvej, er fratrådt den 29. februar 2008 Jan Haurholm, Sukkertoppen, fratræder den 31. marts 2008 Faglærer Steffen Hansen Glostrup fratræder den 31. marts Uddannelsesleder Heidi J. Johansson, Glostrup, fratræder den 30. april Idrætten er med til at skabe sammenhold på grundforløbet om end det ikke just ser sådan ud!

13 Foto: Børge Askov

14 Fastelavn er mit navn Søndag den 24. februar holdt Personaleforeningen fastelavn på Rebslagervej for 15 udklædte børn og cirka 20 voksne nogle af dem også udklædte.keld Kurdahl og Lasse Petersen, havde sørget for fire tønder fordelt i tre børnealdersgrupper og en tønde til de voksne. Tønderne var fyldt med appelsiner, rosinpakker og slikposer. Der blev slået hårdt til alle tønder faktisk så hårdt, så to af battene revnede, og saften fra appelsinerne sprøjtede ud over de revnede slikposer. I gruppen 3-6 år blev prinsessen Jasmin kattedronning og ballonpigen Rositha kattekonge. I gruppen 7-10 år blev punkeren Patrick både kattedronning og kattekonge. I gruppen år var det Al Capone Flemming, der blev kattedronning, og teenageren Nanna blev kattekonge. Hos de voksne endte Michael Ziegler fra Sukkertoppen med at blive både kattedronning og kattekonge. Derefter var der chokoladeboller og teboller, varm kakao med flødeskum, øl og sodavand til de mange deltagere. Eva Andersen delte præmier ud til samtlige dronninger og konger der var DVD-film og cd er at hente. Anette & Lasse Petersen var dommerpanel i udvælgelsen af bedst udklædte dreng og pige. Valgene faldt på Brøleren Ronnie og Askepot Trine, der begge fik en DVD i præmie. Stort tillykke til alle kattedronninger, kattekonger og til de to bedst udklædte. Igen havde Eva & Keld fået arrangeret en hyggelig søndag eftermiddag tak Hilsen (Patrick og) Susanne Andersen, Sekretariatet 14

15 Lørdag 21. juni 2008 Personaleforeningen har planlagt familietur til BONBON-LAND Vi bliver hentet i bus på Lygten og er i Holme Olstrup, når dørene åbnes. Hjemtur er ved lukketid. Nærmere information kommer senere. Prisen er kr. 200,- pr. person for bus og entre samt frokost. Tilmelding senest den 30. april Jeg vil gerne deltage og jeg tager ledsager med og jeg tager antal børn med Navn: Cpr.nr. Afd Jeg er indforstået med kr. trækkes fra min løn Underskrift Tilmeldingen skal sendes til Per Ludvig, Lygten 15

16 FLID, FEDT og SNYD - eller sådan bliver du populær hos chefen Involver dig Medarbejdere skal give udtryk for sine holdninger og involvere sig i det projekt en virksomhed nu engang er. Kom med løsningsforslag på centrale problemstilling. Lad være med blot at sidde og vente på at opgaverne bliver lagt på dit skrivebord. En måde at fedte lidt ekstra på, er at præsentere din idé som noget, der er udsprunget med inspiration fra din chef. Pas dog på med at overdrive det. Match din chefs energi Hvis din chef arbejder hurtigt og systematisk, så match det. Hvis din chef er mere afslappet i sin måde at være på, så match det. Det skaber større tillid og styrker forholdet. Respekter din chef Du skal have respekt for din chef og du skal være ærlig. Det er en god ide at kende hinandens værdier, så du ved, hvor chefen står. Det betyder ikke, at du skal gå på listefødder, men kend din besøgelsestid, så du ikke træder over stregen. Skab god stemning Vær med til at skabe god stemning på arbejdspladsen. Det kan lyde banalt, men godt humør og et simpelt godmorgen, når du møder om morgen, er en let måde at skabe god stemning på. Godt humør smitter og det er væsentligt i en travl hverdag. Det er i chefens interesse, at stemningen er god blandt de ansatte. Spørg ind til ledelse Allerede til ansættelsessamtalen bør du give udtryk for dine forventninger og spørge ind til, hvordan ledelsen foregår på netop denne arbejdsplads. Hvordan udvikler lederen sine medarbejdere, hvordan afholder lederen møder, hvordan skaber lederen en balance mellem arbejdslivet samt privatlivet, og hvordan fremmer lederen den gode stemning på arbejdspladsen? Stop dit brok Giv chefen, hvad hun eller han gerne vil have. Hvis din chef går op i detaljerne, og vil have dig til at ændre en lille ting, der ikke umiddelbart har den store betydning, så gør det. Lad være med at beklage dig. Kritik skal være konstruktiv. Moderne chefer vil gerne have engagerede medarbejdere, men brok, der ikke er løsningsorienteret, kan ikke bruges til noget som helst. Tal det samme sprog som din chef Hvis din chef er stor fan af sport, så sæt dig lidt ind i det univers. Du kan eventuelt lære dig sportsmetaforer og indbygge dem i jeres samtaler. Hvis I deler en interesse for eksempelvis golf, så tag en snak om det. Undgå overdrevene komplimenter Der er ingen grund til at falde baglæns ned af stolen af begejstring over din chefs nyeste jakkesæt. Brug komplimenter strategisk. Eksempelvis kan du komplimentere en af chefens ideer og efterfølgende komme med et forslag til, hvordan den kan bringes videre. 16 Kilde:

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse.

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse. EUX-uddannelserne Indhold EUX kort fortalt........................................................................................... 4 Byggeriets uddannelser................................................................................

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Team skole på besøgsdag den 17. april 2012 til EUC Sjælland og Waldemarsbo efterskole. Arr. V. Søren og Gertrud

Team skole på besøgsdag den 17. april 2012 til EUC Sjælland og Waldemarsbo efterskole. Arr. V. Søren og Gertrud UUV den 8.5.2012 Team skole på besøgsdag den 17. april 2012 til EUC Sjælland og Waldemarsbo efterskole. Arr. V. Søren og Gertrud Reportage fra dagen v. Louise: EUC Sjælland Oplæg v/ pædagogisk konsulent

Læs mere

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september.

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Velkommen til Danske Bank Cup - Næstved 2011. Håndboldspillere, dommere, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere bydes velkommen til dette års Danske

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Indholdsfortegnelse over bilag

Indholdsfortegnelse over bilag Indholdsfortegnelse over bilag Bilag 1: Interview med Helge Bjørneboe Fynsk, Tømrerfaglærer, EUC Syd... 1 Bilag 2: Interview af nyuddannet tømrersvend hos Tømrer-snedkermester Juul Valentin, Simon Borch

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S - 1 - Indhold: Side 3 Lodsedler 4 Mikro-/Mini, Mærkedage mikro/mini 5 Afbud og mødeknapper 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mikro/mini: Vigtige datoer 8 Juniorprogram 9

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Bliv håndværker og student på én gang med EUX

Bliv håndværker og student på én gang med EUX Bliv håndværker og student på én gang med EUX hvis du vil være murer eller tømrer EUX er til dig, der vil kunne læse videre efter en erhvervsuddannelse. Tager du en EUX, får du både svendebrev og studenterhue.

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel www.ibc.dk Skræddersy din elevs uddannelse Et bedre sted at lære 1 "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling"

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse Eux - to i en håndværker og student i én uddannelse Eux kort fortalt Eux er en helt ny ungdomsuddannelse, hvor du både bliver håndværker og student i én og samme uddannelse. Den tager 4,5 år, hvis du vælger

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne GRINDSTED L a n d b r u g s s k o l e EUX Landbrug Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne Et unikt samarbejde mellem Grindsted Landbrugsskole og Grindsted Gymnasium & HF Tronsø

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 03-04-2014 Selandia Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Charlotte Haslund Pet Vedel Helle Lemvig Ellis Jørgensen Niels

Læs mere

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget.

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX er en helt ny ungdomsuddannelse, som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX En faglig uddannelse som tømrer eller murer samtidig

Læs mere

Dekoration Modul 9. Side 2 Dekorations Kursus Modul 9 2011 Che Bello Design

Dekoration Modul 9. Side 2 Dekorations Kursus Modul 9 2011 Che Bello Design Dekoration Modul 9 Velkommen til det niende og sidste modul i dit dekorationskursus. Du har nu været igennem en bred vifte af grundlæggende dekorations viden. Med den viden du nu har samt de opgaver du

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

Selv-evalueringsrapport for Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen, forår 2014 Heldagsskolen juni 2014

Selv-evalueringsrapport for Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen, forår 2014 Heldagsskolen juni 2014 Selv-evalueringsrapport for Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen, forår 2014 Heldagsskolen juni 2014 1. Indledning Gennemførelsesprocenten på heldagsskoleholdene ligger i de fleste tilfælde højere

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014

HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014 HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014 FOR U12 PIGER OG DRENGE (årgang 02-03) U14 PIGER OG DRENGE (årgang 00-01) U16 PIGER OG DRENGE (årgang 98-99) U18 PIGER OG DRENGE (årgang

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP (Billede af tutorteamet 2015) DANMARKS INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK ARTS AARHUS UNIVERSITET VELKOMMEN PÅ

Læs mere

Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013

Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013 Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013 Kolding Svømmeklub og Slotssøbadet har hermed fornøjelsen at indbyde din klub til et enestående stævne, afviklet i to bassiner samtidigt! Et

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Bellinge Gymnasterne byder velkommen til en ny sæson 2015/2016. Sæsonen starter mandag den 24. august i uge 35. www.bellingegymnasterne.

Bellinge Gymnasterne byder velkommen til en ny sæson 2015/2016. Sæsonen starter mandag den 24. august i uge 35. www.bellingegymnasterne. Bellinge Gymnasterne byder velkommen til en ny sæson 2015/2016 Sæsonen starter mandag den 24. august i uge 35 www.bellingegymnasterne.dk Gymnastik for alle Børn Talent-afdeling Hold 1.1: Forældre/barn

Læs mere

Selvevaluering af skituren Brugerorienteret evaluering. 01-06- 2010 Helle Hansen, Anne- Mette Pinderup, Betina Lynge Lavrsen Flemming Efterskole

Selvevaluering af skituren Brugerorienteret evaluering. 01-06- 2010 Helle Hansen, Anne- Mette Pinderup, Betina Lynge Lavrsen Flemming Efterskole Selvevaluering af skituren Brugerorienteret evaluering 01062010 Helle Hansen, AnneMette Pinderup, Betina Lynge Lavrsen Flemming Efterskole Brugerorienteret evaluering hvad er det reelt, vi gør? Hvordan

Læs mere

MÅL. Guide. Drøm om fremtiden og kom i. 1sid0er. Styrk dit liv med Chris MacDonald. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

MÅL. Guide. Drøm om fremtiden og kom i. 1sid0er. Styrk dit liv med Chris MacDonald. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Drøm om fremtiden og kom i 1sid0er MÅL Styrk dit liv med Chris MacDonald Drøm om fremtiden og kom i mål Vi er de eneste levende

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Mellemtrinnet på Nordagerskolen

Mellemtrinnet på Nordagerskolen Juni 2015 Mellemtrinnet på Nordagerskolen Vi har valgt at arbejde med en trinopdeling i dansk og matematik som en del af folkeskolereformen. På de følgende sider, kan I med udgangspunkt i forskellige forældre

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde.

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Lige lidt praktisk. Jeg vil først bruge små 20 minutter på et indlæg. Derefter er der kaffe/te sodavand og et stykke brødtorte, hvor I kan sidde og

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG 1 Materiale til forældreinddragelse: Se med forældrenes øjne Vil I gerne vide, hvad forældrene mener om deres barns dagtilbud? Vil I gerne høre om, de har

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Vvs-nyhedsbrev - september 2014

Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Tak, fordi du læser EVU s nyhedsbrev. De seneste tre måneder har Det Faglige Udvalg for Vvs-energiuddannelsen arbejdet hårdt med at foretage en masse af de mellemregninger,

Læs mere

Tale til studiestart 25. august 2015

Tale til studiestart 25. august 2015 Tale til studiestart 25. august 2015 1 Velkommen God morgen God morning! Hjertelig velkommen til Ingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet. A very warm welcome to Engineering at SDU My name is Henrik

Læs mere

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Finansloven for 2011 og VKO s genopretningsplan medfører besparelser på over 5 milliarder kroner på forskning og uddannelse frem til 2013. Alene på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET 10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546 5880

Læs mere

6 trin til håndtering af mobning

6 trin til håndtering af mobning 6 trin til håndtering af mobning Det tager tid og koster penge at få bugt med mobning på arbejdspladsen. Men hvis du som leder ikke handler, er konsekvenserne på sigt større end omkostningerne. Få her

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Monday, February 06, 2012 1:22 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten februar 2012 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar

Læs mere

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Udgifterne til elever med særlige behov stiger. Ofte tages pengene fra den almene undervisning. Det bliver ikke ved at gå. Men eleverne har krav

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SunD MAD på ARBejDet et ledelsesansvar det sunde valg skal være det nemme valg Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

EUX. en hue, to uddannelser

EUX. en hue, to uddannelser EUX en hue, to uddannelser Hvad er EUX? EUX er en ungdomsuddannelse ligesom STX, HTX og HHX. Men EUX er speciel, fordi den kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag. Tager du en EUX, får du altså

Læs mere

Verninge Skole. 14. 16. oktober 2011

Verninge Skole. 14. 16. oktober 2011 Verninge Skole Evt. supp. lederovernatning HOG Hinnerup Karlslunde IF Vorup fb Karlslunde IF 14. 16. oktober 2011 Velkommen til Apollo Cup for U-10 drenge i Verninge, som arrangeres i samarbejde mellem

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

GEK-nyt. Velkommen tilbage fra sommerferien

GEK-nyt. Velkommen tilbage fra sommerferien GEK-nyt Velkommen tilbage fra sommerferien Nu vender vi tilbage til de vante rammer, efter vi og især vores heste forhåbentlig har haft en dejlig afslappet sommer. Noget vi (red.) har savnet i lang tid

Læs mere

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner kbm@sundtrivsel.dk LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Fakta og myter om stx

Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Hvordan kan det være et problem, at omkring 30 procent af en ungdomsårgang får en studentereksamen (stx), når regeringens målsætning om, at 95 procent af en

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere