Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 10. maj 2010 Mødetidspunkt Mødelokale 188

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 10. maj 2010 Mødetidspunkt Mødelokale 188"

Transkript

1 Referat fra møde i Teknisk udvalg Referat åben Mødedato 10. maj 2010 Mødetidspunkt Mødelokale 188 Teknisk udvalg den 10. maj 2010 kl Side 1 af 25

2 Indholdsfortegnelse Åben del 3 1. Godkendelse af dagsorden i Teknisk Udvalg Budgetforslag , Teknisk Udvalg Konsekvenser af budgetopfølgning pr. 28. februar 2010, Teknisk Udvalg6 4. Endelig vedtagelse af lokalplan nr Kolonihaver mm. ved Mozartsvej Hanbjerg Marina Fonds ansøgning om etablering af vej/broanlæg ved Hanbjerg Marina Tillægsbevilling til Struervej - Cykelsti og fortov mellem Hunsballevej og Lavhedevej Frigivelse af rådighedsbeløb til forundersøgelse og renovering af Store Bro/Brotorvet Renovering af gågadebelægningen på Brostræde og Brotorvet, anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb Høring af Trafikstyregruppens forslag til principper og kriterier for fremtidige regionale rutenet og rollefordeling mellem bestillere og trafikselskabet Høring af Trafikstyregruppens forslag til kollektiv busrutenet Vej-ret for Egevænget Tvis Beredskabsstyrelsens indberetning af brandsyn Meddelelser - Teknisk Udvalg T1-1. Genoptagelse af sagen om Ændring af belægningssten ved H. C. Andersens-kvarteret efter påbud fra arbejdstilsynet Lukket del Ekspropriation af arealer til dobbeltrettet cykelsti mellem Ulfborg og Husby Orientering Teknisk udvalg den 10. maj 2010 kl Side 2 af 25

3 Åben del 1. Godkendelse af dagsorden i Teknisk Udvalg Udvalget godkendte at optage sagen Genoptagelse af sagen om Ændring af belægningssten ved H. C. Andersens-kvarteret efter påbud fra arbejdstilsynet på en tillægsdagsorden, hvorefter dagsordenen blev godkendt. Teknisk udvalg den 10. maj 2010 kl Side 3 af 25

4 2. Budgetforslag , Teknisk Udvalg Sagsfremstilling PMP - TU Økonomiudvalget har den 5. maj 2010 udmeldt budgetrammer for budgetårene Rammerne tager udgangspunkt i budgettet for 2010 uden prisfremskrivninger. For Teknisk Udvalg indgår desuden finansiering af 3,7 mio. vedr. elafgifter på gadelys. Økonomiudvalget har afsat en pulje på 4 mio., til prisregulering af de entreprisekontrakter fagudvalgene har indgået, og hvor der er indbygget en pristalsregulering. Med udgangspunkt i Økonomiudvalgets udmelding har Teknik og Miljø udarbejdet et første budgetforslag, som fremlægges til Teknisk Udvalgs drøftelse, med henblik på at udvalget den 31. maj kan vedtage et budgetforslag. Teknik og Miljø fremlægger endvidere 2 ønsker til udvidelser af budgetrammen. Det ene vedrører forøgede driftsomkostninger for Østergade jf. tidligere beslutning i Økonomiudvalget, og det andet vedrører eventuelle merudgifter på kollektiv trafik, som følge at MidtTrafiks forslag om nedlæggelse af regionale ruter. Teknik og Miljø har desuden gennemgået investeringsoversigten, og fremlægger forslag til mindre justeringer i overslagsårene. Indstilling Det indstilles at Teknisk Udvalg drøfter budgetforslaget for , med henblik på at Teknik og Miljø kan udarbejde beslutningsforslag til mødet den 31. maj 2010 Udvalget drøftede budgetforslaget for , og anmodede Teknik og Miljø om at kvalificere de forslåede besparelser med henblik på beslutning på næste møde. Udvalget drøftede og anmodede Teknik og Miljø om at kvalificere - forslaget om udvidelse af budgetrammen med kr kr. til øgede driftsudgifter efter renovering af Østergade og foreløbigt ukendte driftsudgifter vedr. kollektiv trafik, som følge af regionens besparelser på regionale ruter med henblik på beslutning på næste møde. Udvalget drøftede og anmodede Teknik og Miljø om at kvalificere forslaget om nye anlægsønsker: Gågaderenovering af Sønderlandsgade, Den Røde Plads (Åen mod øst) og Rådhusets omgivelser (nord, syd og vest), Lægårdvej, miljøprioriteret gennemfart, Ndr. Ringvej fra Mozartsvej til Vilhelmsborgvej projekt, samt indtægter ved projekterne; krydset Bisgårdsgade/Nørrebrogade/Voldgade samt Struervej sidste del, omprofilering. Dette med henblik på beslutning på næste møde. Teknisk udvalg den 10. maj 2010 kl Side 4 af 25

5 Eli Vium (O) foreslog at afsætte kr til projekter i relation til Helhedsplanen for Ulfborg. Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i sagens behandling. Bilag Teknisk Udvalg: Skabelon Forslag til budgetændringer indenfor budgetrammen Budgetudvidelse uden for driftsrammen Trafik og Park Budgetudvidelse uden for driftsrammen Trafik og Park Kollektiv Trafik Teknisk udvalg den 10. maj 2010 kl Side 5 af 25

6 3. Konsekvenser af budgetopfølgning pr. 28. februar 2010, Teknisk Udvalg Sagsfremstilling AV - TU Ved budgetopfølgning pr. 28. februar 2010 fremlagde Teknik og Miljø konsekvenserne for Holstebro Kommune ved ændring i elafgiftsloven, som medførte at der ikke længere kan forventes refusion af elafgiften for det strømforbrug som anvendes til gadelys. For Holstebro Kommune medfører dette at en ufinansieret merudgift til gadelys på 3,7 mio. kr. om året fra og med Byrådet vedtog på sit møde den 20. april 2010 i forbindelse med budgetopfølgning pr. 28. februar 2010 at tillægsbevilling på 3,7 mio. kr. til gadelys udskydes til en nærmere analyse af områderne. Efterfølgende har Teknik og Miljø anmodet Vestforsyning A/S om at undersøge mulige besparelser på gadelys. Teknik og Miljø vurderer, at det kan være vanskeligt at opnå en besparelse i 2010 på 3,7 mio. kr. på gadelys. Såfremt besparelsen skal findes på andre områder indenfor Teknisk Udvalgs område, foreslår Teknik og Miljø at det sker ved besparelser på asfalt-belægninger. Ved en besparelse på 3,7 mio. kr. resterer der kr. til asfalt-belægninger inkl. reparationer i Såfremt der senere på året findes finansiering på gadelys til de 3,7 mio. kr. eller dele heraf, vil asfalt-belægninger svarende hertil kunne udbydes i efteråret Indstilling Det indstilles at Teknisk Udvalg beslutter - om merforbruget på 3,7 mio. kr. vedr. gadelys skal finansieres ved et mindre forbrug til asfalt-belægninger i Udvalget tiltrådte indstillingen, dog forudsat, at beløbet eller en del af det først søges finansieret på planlagte anlæg for Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i sagens behandling. Teknisk udvalg den 10. maj 2010 kl Side 6 af 25

7 4. Endelig vedtagelse af lokalplan nr Kolonihaver mm. ved Mozartsvej Sagsfremstilling NHR-RV/SH - TU - BY Forslaget til lokalplan nr. 1031, som Byrådet vedtog den 15. december 2009, har været i 8 ugers offentlighedsfase, hvorefter der foreligger skriftlig reaktion fra Holstebro Museum, Vestforsyning og Kolonihaveforbundet i Danmark, Holstebro Kreds. Reaktionerne rummer bl.a. forslag om, at vejudvidelseslinie udtages, at overkørsel ved "stalden" tilføjes, og at vejadgangen til spejderhytte gives et ændret forløb. Endvidere anmodes om afklaring af en række økonomiske forhold i relation til vej- og stianlæg samt arkæologiske udgravninger. Et notat med Teknik og Miljøs resumé af reaktionerne og en anbefaling af, hvor vidt de bør medføre ændringer i lokalplanforslaget til endelig vedtagelse, er vedlagt som bilag til nærværende dagsordenpunkt. Økonomiske mellemværender reguleres ikke i lokalplanen, men skitseres afklaret senest under de opfølgende forhandlinger om udvidede lejeaftaler for havekolonierne. Indstilling Det indstilles, at Teknisk Udvalg anbefaler over for Byrådet, - at lokalplanen vedtages endeligt med de i resumenotatet anbefalede ændringer. Udvalget tiltrådte indstillingen. Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i sagens behandling. Bilag Lokalplan nr. 1031, forslag som fremlagt januar 2010 Resumenotat Teknisk udvalg den 10. maj 2010 kl Side 7 af 25

8 5. Hanbjerg Marina Fonds ansøgning om etablering af vej/broanlæg ved Hanbjerg Marina Sagsfremstilling JKH/AV - TU Hanbjerg Marina Fond søger Holstebro Kommune om anlæg af offentlig vej og broadgang til den kommende Marina i Hanbjerg. Hanbjerg Marina Fond har haft rådgivere til at beregne et overslag på anlæggene. Bro til Marina, inkl. belysning - overslag kr. Vejanlæg inkl. belysning og tunnelrør ved åløb - overslag kr. Overslag i alt kr. Hanbjerg Marina Fond forventer at udbyde projektet i juni Der er på anlægsbudgettet stednummer Hanbjerg Strandby kr. i 2009/2010 og kr. i 2011, i alt kr. til anlægstilskud, hvoraf der er disponeret over kr. til forundersøgelser. Teknisk Udvalg skal tage stilling til om Holstebro Kommune skal anlægge en offentlig vej og broadgang til den kommende Marina i Hanbjerg som søgt, eller om kommunen skal give et tilskud på kr. til anlæggene, således at Hanbjerg Marina Fond selv skal finde finansiering af det resterende beløb. om vej- og broanlæg skal optages som offentlig vej og bro. Såfremt vej- og broanlæg skal optages som offentlige anlæg vil der være afledte udgifter til fremtidig drift. Plangrundlaget for Hanbjerg Marina er på nuværende tidspunkt ikke afklaret. Teknik og Miljø forventer at Byrådet på sit møde den 22. juni 2010 behandler kommuneplantillæg samt forslag til lokalplan som efterfølgende skal i høring. Teknik og Miljø forventer at plangrundlaget er endelig afklaret i september Indstilling Det indstilles, at Teknisk Udvalg beslutter; - at udvalget vil afvente endelig afklaring af plangrundlaget inden beslutning om, hvorledes Holstebro Kommune skal indgå i projektet om etablering af vejog broadgang til den kommende Marina i Hanbjerg. Udvalget tiltrådte indstillingen. Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i sagens behandling. Bilag Teknisk udvalg den 10. maj 2010 kl Side 8 af 25

9 Kortbilag-til-ansøgning-Offentlige-anlæg-marina VS: Etablering af marina i Handbjerg, tilkørselsvej, broforbindelse, ansøgning hertil [3 vedhæftede filer] Handbjerg Marina Overslag-01_ første udkast.xls Handbjerg Marina Projekttidsplan doc vvm redegørelse febr udkast.pdf Teknisk udvalg den 10. maj 2010 kl Side 9 af 25

10 6. Tillægsbevilling til Struervej - Cykelsti og fortov mellem Hunsballevej og Lavhedevej Sagsfremstilling JKH/AV - TU-ØK-BY På anlægsbudgettet for 2009 var der afsat kr. til etablering af cykelsti og fortov langs Struervej. Teknisk Udvalg besluttede på udvalgsmødet den 2. februar 2009, at frigive rådighedsbeløbet på kr. til udarbejdelse af fortov og cykelsti langs Struervej fra Hunsballevej til Lavhedevej. Projektet udføres for at nedsætte hastigheden på strækningen og gøre køresporene smallere, samtidig adskilles biler og cyklister for at forbedre forholdene for cyklisterne. Projektet er langt fremme og strækningen er færdig etableret når der er udlagt asfalt på stierne og udført afstribning. I forbindelse med projektets gennemførelse har der været ekstraudgifter på ca kr. til håndtering af forurenet jord, ændringer i projektet som følge af ændring af afvanding langs vejen, opretning af indkørsler, opmåling af erstatning til lodsejere samt rådgivning. Teknik og Miljø vil på baggrund af erfaringerne i denne sag fremadrettet have større opmærksomhed på økonomien ved afsættelse af midler i anlægsoversigten, ved projektering samt gennemførelse af projekter. Økonomi De samlede anlægsudgifter til projektet beløber sig til ca kr. Der er tidligere meddelt en anlægsbevilling på kr. Der mangler kr. for at færdiggøre projektet. Teknik og Miljø foreslår at merudgiften afholdes fra sted nr , pulje til udmøntning af trafiksikkerhedsplanen, hvor der resterer kr. i På investeringsoversigten for 2012 er der afsat kr. på sted nr til Struervej - sidste del, omprofilering, hvilket vil udgå ved færdiggørelse af det igangværende projekt. Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen. Efter frigivelse af kr. vil restbeløbet på puljen til udmøntning af trafiksikkerhedsplan i 2010 udgøre 0 kr. Indstilling Det indstilles at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, -at der meddeles en tillægsbevilling på kr. samt at der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb -at tillægsbevillingen på kr. finansieres ved overførsel af et rådighedsbeløb på kr. fra "Pulje til udmøntning af trafiksikkerhedsplanen". Teknisk udvalg den 10. maj 2010 kl Side 10 af 25

11 Udvalget tiltrådte indstillingen. Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i sagens behandling. Teknisk udvalg den 10. maj 2010 kl Side 11 af 25

12 7. Frigivelse af rådighedsbeløb til forundersøgelse og renovering af Store Bro/Brotorvet Sagsfremstilling MMS/AV - TU - ØK - BY I forbindelse med eftersyn af Store Bro, har det vist sig, at broen er udført uden fugtisoleringer. Denne mangel medfører kraftige afskalninger af beton og nedbrydning af bærende stålarmeringer. Konsekvenserne er, at der skal igangsættes en renovering af broen. Broens tilstand samt opbygningen af brodækket skal undersøges og resultaterne heraf skal benyttes til beregning af, om broen skal renoveres eller evt. udskiftes. På anlægsbudgettet, stednummer er der i 2010 og 2011 afsat 1 mio. kr. til renovering af Store Bro. Holstebro Kommune har sendt en ansøgning til Indenrigsministeriet om fremrykning af 2011-budgettet til Indenrigsministeriet har imødekommet ansøgningen - både fremrykning og lånefinansiering. På anlægsbudgettet, sted nr , pulje til brovedligeholdelse, er der i 2010 afsat kr. Teknik og Miljø foreslår at der fra sted. nr overføres kr. til sted. nr , renovering af Store Bro, således at der i 2010 i alt er kr. til renovering af Store Bro. På anlægsbudgettet for 2009 var der til brorenovering et rådighedsbeløb på 1,25 mio., som ikke er anvendt. Dette beløb forventes genbevilget til 2010, og vil ved en senere budgetopfølgning blive søgt helt eller delvist overført til renovering af Store Bro, så der bliver en samlet ramme på op til 4,275 mio. Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen. Indstilling Det indstilles, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, - at rådighedsbeløbet på kr. vedrørende 2011 fremrykkes til 2010, - at der fra "pulje til brovedligeholdelse" overføres kr. til renovering af Store Bro og - at der meddeles en anlægsbevilling samt frigives et rådighedsbeløb på kr. til renovering af Store Bro. Udvalget tiltrådte indstillingen. Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i sagens behandling. Teknisk udvalg den 10. maj 2010 kl Side 12 af 25

13 8. Renovering af gågadebelægningen på Brostræde og Brotorvet, anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb Sagsfremstilling JJ/AV - TU - ØK - BY Der er på anlægsbudgettet i 2011 afsat kr til renovering af gågadebelægningen på Brostræde og Brotorvet. Holstebro Kommune har sendt ansøgning til Indenrigsministeriet om fremrykning af 2011-budgettet til Indenrigsministeriet har imødekommet ansøgningen - både fremrykningen og lånefinansiering. Den nye belægning på Brostræde - Brotorvet skal skabe forbindelse mellem Enghavens Parkeringsplads over Storebro til den Røde Plads og den nye Teaterplads. På den baggrund anbefaler Teknik og Miljø, at der på denne strækning vælges en anden belægning og udformning på denne strækning af gågaden. Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen. Indstilling Det indstilles, at Teknisk Udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, -at rådighedsbeløbet på kr. vedrørende 2011 fremrykkes til at der i 2010 meddeles en anlægsbevilling samt frigives et rådighedsbeløb på kr. til renovering af gågadebelægningen på Brostræde og Brotorvet. Med henvisning til forudgående behandlede sag Budgetforslag Teknisk Udvalg som behandles igen den 31. marts besluttede udvalget, at udsætte sagen. Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i sagens behandling. Teknisk udvalg den 10. maj 2010 kl Side 13 af 25

14 9. Høring af Trafikstyregruppens forslag til principper og kriterier for fremtidige regionale rutenet og rollefordeling mellem bestillere og trafikselskabet Sagsfremstilling JB/AV - TU - ØK - BY Principper og kriterier for fastlæggelse af det fremtidige regionale rutenet Regionen har vedtaget et forslag til "modernisering og effektivisering af det regionale rutenet". Overordnet er målet at sikre en god og effektiv betjening af de større samlede koncentrationer af regionale rejsemål i regionens store byer, samt at opprioritere de regionale opgaver, mod at kommunerne overtager mere lokale opgaver. Det fremlagte forslag opfylder de principper for regional kollektiv trafik, som er opstillet. Trafikstyregruppen vurderer samtidig, at de regionale ruter fortsat løser flere opgaver, end principperne lægger op til. I forhold til kørsel til ungdomsuddannelser er det konstateret, at det ikke lovgivningsmæssigt er beskrevet, hvem der har ansvaret. Trafikstyregruppens vurdering er, at kommuner og Regionen har et fælles ansvar for at sikre transport til ungdomsuddannelser. Teknik og Miljø vurderer, at Region Midtjyllands principper for det regionale rutenet bryder med det princip der lå til grund for fordeling af ruter ved oprettelse af trafikselskabet Midttrafik. Her var princippet at Regionen skal varetage den kollektive trafik der forløber i mere end en kommune, mens kommunerne varetager den interne kollektive trafik. Økonomien blev ligeledes fordelt efter dette princip. Ved Region Midtjyllands principper skal kommunerne overtage kørsel på tværs af kommunegrænser i et fællesskab med nabokommuner for primært at tilgodese elever til ungdomsuddannelser. Derved stiger kommunens udgifter til kollektiv trafik. Forslag til fremtidig rollefordeling mellem bestillere og trafikselskabet Loven giver de deltagende parter i trafikselskabet en høj grad af direkte indflydelse på serviceniveauet for kørsel i den enkelte kommune eller region, idet kommunerne og regionerne har en egentlig rolle som bestiller. Det fremgår også af loven at den enkelte bestiller ikke kan forpligtes til at betale mere end bestillerens forholdsmæssige forbrug af trafikselskabets ydelser. Trafikselskaberne har til opgave at sikre sammenhængende kollektiv trafik på tværs af myndighedsgrænser. Trafikstyregruppen anbefaler, at bestillerne fremover angiver deres ønsker til kørsel i overordnede principper og servicekrav samt den økonomiske ramme. Midttrafiks rolle bliver at omsætte disse overordnede ønsker til konkret køreplanlægning, der koordinerer og tilgodeser alle bestillerens ønsker. Dette arbejde vil ske i tæt samarbejde med den enkelte bestiller. Teknik og Miljø vurderer, at dette princip stemmer overens med intensionerne i lovgivningen. Rollefordeling Teknisk udvalg den 10. maj 2010 kl Side 14 af 25

15 Trafikstyregruppen foreslår den fremtidige rollefordeling således: Det skal sikres, at der samlet set arbejdes på at etablere de bedste løsninger for den kollektive bustrafik i Midttrafiks område indenfor de økonomiske rammer, der er til rådighed. Forskellige forslag kan have forskellige konsekvenser for bestillernes økonomi. Der skal arbejdes for at sikre de samlet set mest effektive transportløsninger. Der skal sikres en sammenhæng mellem den enkelte bestillers behov for økonomisk fleksibilitet i forhold til det fælles behov for stabilitet. Bestillerne skal have mulighed for at agere i forhold til den økonomiske udvikling, samtidig med at dette ikke medfører løsninger, der pludseligt og uventet påvirker andre bestilleres serviceniveau eller økonomi. Det skal sikres, at de administrative ressourcer anvendes bedst muligt både hos bestillere og hos Midttrafik - så det undgås, at ressourcerne anvendes til administrative drøftelser, der ikke har relevans for kunder eller ikke resulterer i efterfølgende beslutninger eller handlinger. Trafikstyregruppen anbefaler derfor at Midttrafik fremover laver stikprøver, så der kvartalsvist kan afrapporteres mere sikkert om indtægts- og passagerudviklingen end hidtil. Midttrafik efter kommunernes budgetgodkendelse indhenter oplysninger om kommunernes budget for kollektiv trafik og forklaring på evt. afvigelser i forhold til Midttrafiks budget. At der ændres i bestillernes betaling til Midttrafik, så der opkræves betaling fra bestillerne 4 gange årligt, med 30 % af den samlede betaling i 1. og 2. kvartal og 20 % af betalingen i 3. og 4. kvartal at der arbejdes for, at økonomiske afvigelser, der bliver kendt i løbet af året, kan håndteres i forhold til de enkelte bestiller ved afregning for 4. kvartal. Med hensyn til planlægning anbefaler Trafikstyregruppen at der er et godt og tæt samarbejde mellem bestillere og Midttrafik at der forefindes et holdbart og troværdigt projektkatalog, som Midttrafik kan bruge til at styre ressourcerne og som bestillerne kan stole på gennemførelsen af. at der på bestillerniveau udarbejdes beskrivelse af de overordnede kørselsprincipper og servicekrav. Teknik og Miljø vurderer, at Trafikstyregruppens forslag til rollefordeling stemmer overens med intensionerne i lovgivningen og forventningerne til samarbejdet mellem bestillerne og Midttrafik. Indstilling Det indstilles at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget tilkendegiver - at Holstebro Kommune i høringssvaret til Region Midtjylland bemærker, at Region Midtjyllands foreslåede principper for det regionale rutenet bryder med det princip, der lå til grund for fordeling af ruter ved oprettelse af trafikselskabet Midttrafik. Teknisk udvalg den 10. maj 2010 kl Side 15 af 25

16 - om Holstebro Kommune har bemærkninger til Trafikstyregruppens forslag til rollefordeling mellem bestillere og trafikselskabet Udvalget tiltrådte indstillingen uden supplerende bemærkninger. Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i sagens behandling. Bilag Bilagene er de samme som i sagen om "Høring af trafikstyregruppens forslag til kollektiv busrutenet" Bilag A Trafiksstyregruppens forslag - Sammenfatning af ruteændringer.pdf Bilag B Kort Vest.pdf Bilag C Midttrafiknettet efterspørgsel og serviceniveau, Sammenfatning.pdf Bilag D Kommissorium for trafikstyregruppen.pdf Holstebro Kommune.doc Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet - Afrapportering.pdf Teknisk udvalg den 10. maj 2010 kl Side 16 af 25

17 10. Høring af Trafikstyregruppens forslag til kollektiv busrutenet Sagsfremstilling JB/AV - TU - ØK - BY Regionsrådet og Kontaktudvalget har i fællesskab nedsat en administrativ styregruppe i tilknytning til Regionsrådets beslutning om at udsætte den planlagte "effektivisering og modernisering af det regionale rutenet" fra 2009 til Den administrative styregruppe (trafikstyregruppen) har fået til opgave at udarbejde et samlet forslag, der imødekommer de rammer, bestillerne har angivet. Region Midtjylland har fremsendt Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet, med forslag til ændringer i det regionale rutenet i høring med høringsfrist den 4. juni Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet Region Midtjylland erfarer et stort økonomisk pres på den kollektive trafik, således skal regionen finde finansiering af 343,2 mio. kr. på budgettet for at skabe balance i regionens budget til regional kollektiv trafik. Regionsrådet har ved den endelige budgetvedtagelse for 2010 besluttet at fastholde Regionsrådets tidligere beslutning om at der i perioden skal spares 120 mio. kr. svarende til gennemsnitligt 30 mio. kr. pr. år på den regionale kollektive trafik. De resterende 223,2 mio. kr. svarende til i gennemsnit 55,8 mio. kr. pr. år skal findes ved besparelser bl.a. indenfor områderne regional udvikling mv. Trafikstyregruppen har udarbejdet et samlet forslag til effektivisering af den regionale bustrafik. Forslaget medfører en regional besparelse i helårseffekt på mio. kr. Regionens besparelse i Holstebro Kommune er på kr. pr. år i 2009 prisniveau. Ved Regionens mindre køreplantimer og kommunernes flere køreplantimer såfremt kommunerne overtager en del af den kørsel Regionen nedlægger, vil betalingen til Midttrafiks fællesudgifter ligeledes blive ændret. Regionen vil få en mindreudgift på ca. 2,5-3 mio. kr. mens kommunerne vil få en tilsvarende merudgift. For Holstebro Kommune medfører det en merudgift på kr. pr. år. Trafikstyregruppen har udarbejdet forslag til ruteændringer. For Holstebro Kommune betyder det ændringer på 3 regionale ruter. Rute 21 Holstebro-Vildbjerg Ruten foreslås nedlagt. Region Midtjylland finansierer minimumsbetjening i en overgangsperiode af hensyn til uddannelsessøgende. Ved fælles finansiering mellem Herning og Holstebro samt delvis regional finansiering i overgangsperiode bliver udgiften for Holstebro Kommune ca kr. årligt. Teknisk udvalg den 10. maj 2010 kl Side 17 af 25

18 Rute 26 Holstebro-Spjald-Skjern Ruten opretholdes i reduceret omfang med minimumsbetjening mellem Spjald og Skjern. Ruten fastholdes mellem Spjald og Holstebro. Der er ingen udgifter til ruten for Holstebro Kommune. Rute 29 Holstebro-Feldborg-Haderup Ruten foreslås nedlagt. Der arbejdes i stedet med udvidelse af rute 140 finansieret af Herning og Holstebro Kommune. Merudgift for Holstebro Kommune ca kr. årligt. Samlet set medfører Trafikstyregruppens forslag en merudgift for Holstebro Kommune på ca kr. årligt frem til 2014 og herefter yderligere kr. årligt. Ved valg af løsningsforslag har der været lagt vægt på at sikre, at unge uddannelsessøgende har mulighed for at komme til ungdomsuddannelserne. Region Midtjylland har i en række tilfælde administrativt tilkendegivet, at man ønsker at medvirke til, at elever på ungdomsuddannelser fortsat i en overgangsperiode kan anvende nuværende ruter til de er færdige med deres uddannelsesforløb. Overgangsperioden er vurderet til 3 år. Rådgivningsfirmaet Tetraplan har vurderet forslagets konsekvenser for de nuværende passagerer således: negative for 8 % af de nuværende passagerer positive for 10 % af de nuværende passagerer både/og for 24 % af de nuværende passagerer neutrale for 58 % af de nuværende passagerer Teknik og Miljø vurderer, at Holstebro Kommune i samarbejde med Herning Kommune kan opretholde minimumskørsel på rute 21 og 29, som tilgodeser elever på ungdomsuddannelserne. Såfremt det ønskes at bevare de eksisterende ruter, medfører dette en merudgift, som ikke kan afholdes indenfor det nuværende budget. For vil der være en merudgift på minimum kr. og fra 2014 og frem er beløbet minimum kr. årligt. Indstilling Det indstilles at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget tilkendegiver - om Holstebro Kommune har bemærkninger til Trafikstyregruppens forslag til ruteændringer - at Holstebro Kommune fortsætter samarbejdet med Herning Kommune om opretholdelse af minimumskørsel på rute 21 og 29 Udvalget tiltrådte indstillingen og Teknik og Miljø udarbejder forslag til høringsvar, som lægges på sagen som bilag. Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i sagens behandling. Teknisk udvalg den 10. maj 2010 kl Side 18 af 25

19 Bilag Bilagene er de samme som i sagen "Høring af Trafikstyregruppens forslag til principper og kriterier for fremtidige regionale rutenet og rollefordeling mellem bestillere og trafikselskabet" Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet - Afrapportering.pdf Bilag D Kommissorium for trafikstyregruppen.pdf Bilag A Trafiksstyregruppens forslag - Sammenfatning af ruteændringer.pdf Bilag C Midttrafiknettet efterspørgsel og serviceniveau, Sammenfatning.pdf Bilag B Kort Øst.pdf Bilag B Kort Vest.pdf Holstebro Kommune.doc Teknisk udvalg den 10. maj 2010 kl Side 19 af 25

20 11. Vej-ret for Egevænget Tvis Sagsfremstilling TV/AV - TU - ØK - BY Teknik og Miljø gennemfører i øjeblikket byggemodning af 8 parcelhusgrunde (Egevænget 20-34) i Tvis. Jf. lokalplan nr skal udstykningen have vejadgang via den østlige del af Egevænget, som i dag er en privat fællesvej. Det er nødvendigt for udstykningen at opnå vejret til Egevænget for at kunne betjene parcelhusgrundene. Om nødvendigt må vejretten søges gennemført via en ekspropriation, såfremt det ikke er muligt at opnå en frivillig aftale med vejejeren. I henhold til Planloven 47, stk. 1, kan Kommunalbestyrelsen ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan. Det har for år tilbage været drøftelser mellem vejejeren og den tidligere ejer af matr. 1b, at ved udstykning af pacelhusgrunde på matr. 1b, skulle denne udstykning bidrage til vejens anlægsomkostninger. På baggrund af dette, har der efterfølgende været drøftelse mellem vejejeren og Holstebro Kommune om muligheden for at indgå en aftale om vejretten. Teknik og Miljø finder, at det vil være rimeligt at betale en erstatning på kr ,- til opnåelse af vejretten. Udgiften finansieres over byggemodningen. Indstilling Det indstilles, at Teknisk Udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget, - at Holstebro Kommune erhverver - om nødvendigt ved ekspropriation - en vejret for Egevænget 20 til 34, - at Holstebro Kommune tilbyder vejejeren en erstatning på kr. for den ønskede vejret, og - at udgifterne ved erhvervelsen inkl. erstatningen afholdes over budgettet for byggemodningen af de 8 grunde. Udvalget tiltrådte indstillingen. Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i sagens behandling. Bilag Kortbilag Teknisk udvalg den 10. maj 2010 kl Side 20 af 25

21 12. Beredskabsstyrelsens indberetning af brandsyn Sagsfremstilling TBL/HLJ - TU Teknik og Miljø har modtaget skrivelse af 26. april 2010 fra Beredskabsstyrelsen, hvori denne oplyser, at den for Holstebro Kommune har registreret følgende, vjf. vedhæftede bilag: Brandsynsobjekter i alt 619 Objekter, der var pligtige til tilsyn i 2009: 487 Gennemførte brandsyn i 2009: 360 Gennemførelsesprocent for de foretagne brandsyn i 2009: 74 Teknik og Miljø har fremsendt bemærkninger til de faktuelle tal, som dog ikke ændrer det overordnede billede (se bilag), og Teknik og Miljø vurderer imidlertid, at det ikke er tilfredsstillende, at der kun er gennemført 380 brandsyn - 20 flere end oplyst af Beredskabsstyrelsen - ud af 487 brandsynsobjekter. Gennemførelsesprocenten bliver herefter 78. Det skal oplyses, at Teknik og Miljø har lavet en planlægning for 2010, således Teknik og Miljø kan nå alle syn. Indstilling Det indstilles, at Teknisk Udvalg tager orienteringen til efterretning Udvalget tiltrådte indstillingen. Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i sagens behandling. Bilag Bilag - Registrerede brandsynstal 2009 Holstebro Rettelse indberetning brandsyn 2009 Teknisk udvalg den 10. maj 2010 kl Side 21 af 25

22 13. Meddelelser - Teknisk Udvalg Formand Bodil Pedersen (A) orienterede om - formandens skriftlige svar på henvendelse fra TAXA - trafikkampagne om højresvingsulykker Teknisk udvalg den 10. maj 2010 kl Side 22 af 25

23 T1-1. Genoptagelse af sagen om Ændring af belægningssten ved H. C. Andersens-kvarteret efter påbud fra arbejdstilsynet Sagsfremstilling JM/AV TU På Teknisk Udvalgs møde den 19. april 2010 besluttede udvalget, at Teknik og Miljø udskifter græsarmeringsstenene til plane fliser i hele indkørslernes bredde, dog således at indkørselsbredden defineres til 4-5 meter. Holger Hedegaard (V) deltog ikke i sagens behandling. I forbindelse med byggemodningen af H. C.Andersens-kvarteret i Mejrup er der udlagt græsarmeringssten i rabatten i 2 m's bredde imellem parcelhusgrundene og boligvejene ved de tragtformede fællesarealer. Med udlægningen af græsarmeringsstenene i parkerings/vigearealet, har det været tanken at fastholde det grønne præg, samt at boligvejen skulle være fællesareal for opholds- og legeområde dvs. max. 15 km/t. Arbejdstilsynet har i januar 2010, via et påbud, krævet etableret en mere jævn belægning i overkørslerne i gennem rabatten, for håndtering af renovation i området. Der har ligeledes været beboerhenvendelser over de ujævne overkørsler hvor det bl.a. anføres, at det er svært for børnene at gå og cykle igennem arealet. I marts 2010 har Teknik og Miljø ved en af parcellerne udskiftet græsarmeringsstenene og udlagt en 1,2 meter bred plan flisebelægning i gennem rabatten. Denne prøveudlægning er efterfølgende godkendt af Arbejdstilsynet, entreprenøren og NVR. Såfremt græsarmeringsstenene alene udskiftes i en bredde af 1,2 meter med en plan flisebelægning ved 89 parcelhusgrunde andrager udgiften ca ,- kr. Såfremt man delvis imødekommer beboernes ønske om en udskiftning af græsarmeringsstenene i hele indkørslens bredde, (ca. 4 meter) vil de samlede omkostninger andrage ca ,- kr. Udgiften afholdes over byggemodningen for området. Teknik og Miljø vurderer, at løsningen med udskiftning af græsarmeringsstenene i hele bredden af over/indkørslerne til parcelhusgrundene, samt fastholdelse af græsarmeringsstenene i de øvrige rabatarealer, kan rummes af Lokalplan nr. 391, og at opholds- og legeområde ligeledes kan opretholdes. Tidligere beslutning På Teknisk Udvalgs møde den 19. april 2010 besluttede udvalget, at Teknik og Miljø udskifter græsarmeringsstenene til plane fliser i hele indkørslernes bredde, dog således at indkørselsbredden defineres til 4-5 meter. Holger Hedegaard (V) deltog ikke i sagens behandling. Teknisk udvalg den 10. maj 2010 kl Side 23 af 25

24 Indstilling Det indstilles, at Teknisk Udvalg drøfter sagen på baggrund af de indkomne henvendelser fra beboerne i kvarteret Udvalget besluttede at fastholde beslutningen fra 19. april 2010 med den tilføjelse, at de enkelte grundejere tilbydes, at der etableres indkørsler med plane fliser i den fulde bredde af indkørslen, forudsat at grundejeren selv betaler for de meter, der ligger ud over beslutningen af 19. april Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i sagens behandling. Teknisk udvalg den 10. maj 2010 kl Side 24 af 25

25 Lukket del 14. Økonomi 15. Orientering Teknisk udvalg den 10. maj 2010 kl Side 25 af 25

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 02. juni 2009 Mødetidspunkt Mødelokale 187

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 02. juni 2009 Mødetidspunkt Mødelokale 187 Referat fra møde i Teknisk udvalg Referat åben Mødedato 02. juni 2009 Mødetidspunkt 16.00 Mødelokale 187 Teknisk udvalg den 02. juni 2009 kl. 16.00 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Åben del 3 1. Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 08. juni 2009 Mødetidspunkt Mødelokale 188

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 08. juni 2009 Mødetidspunkt Mødelokale 188 Referat fra møde i Teknisk udvalg Referat åben Mødedato 08. juni 2009 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Teknisk udvalg den 08. juni 2009 kl. 12.00 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Åben del 3 1. Endelig

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Bestyrelsesformandens beretning

Læs mere

Stednummer: Betegnelse: Set. Jørgens Skole, personalerum og nyt ventilationsanlæg G

Stednummer: Betegnelse: Set. Jørgens Skole, personalerum og nyt ventilationsanlæg G ANLÆGSARBEJDER EXCL. VEJARBEJDER OG BYGGEMODNING ANLÆGSREGNSKAB i henhold til kasse- og regnskabsregulativet Stednummer: 301503 Betegnelse: Set. Jørgens Skole, personalerum og nyt ventilationsanlæg 82.00.00-G01-27-12

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 04. maj 2009 Mødetidspunkt Mødelokale 188

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 04. maj 2009 Mødetidspunkt Mødelokale 188 Referat fra møde i Teknisk udvalg Referat åben Mødedato 04. maj 2009 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Teknisk udvalg den 04. maj 2009 kl. 12.00 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Åben del 2 1. Forslag

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 11.00-12.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Per Schmidt Andersen, Allan Kristensen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Fælles trafikportal

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved 135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved Sagsnr: 05.00.05-G00-1-13 Sagsansvarlig: Claus Just Madsen Sagsfremstilling Sagen omhandler Bane Danmarks opgradering af jernbanen Køge Nord

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 07. februar 2008

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 07. februar 2008 Side 1 af 12 REFERAT fra Udvalget for Børn og Unges møde den 07. februar 2008 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Orientering til Udvalget om den aktuelle pladssituation 3. Dagplejen - Leje af barnevogne 4. Skolestrukturdebat

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-15:40 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Mandag den 25-10-2010 Mødested: Fjelstrup Brandstation Skolebakken 4 Fjelstrup 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Lars Damkjær

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat

Teknisk Udvalg. Referat Referat Mødedato: Fredag den 13. november 2015 Mødetidspunkt 14:00 : Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : M.1.17/rådhuset Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Johannes

Læs mere

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3 Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 kl. 13.30 Lokale 12, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Scandinavian Congress Center Aarhus Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 21. maj Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 21. maj Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. maj 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Omdannelse af arbejdsvej langs Nordvestbanen til en banesti...2 21-05-2013

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Jørgen Korshøj Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Teknik- og miljøudvalgets budgetforslag

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 15. november 2010 Mødetidspunkt Mødelokale 188

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 15. november 2010 Mødetidspunkt Mødelokale 188 Referat fra møde i Teknisk udvalg Referat åben Mødedato 15. november 2010 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Teknisk udvalg den 15. november 2010 kl. 12.00 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Åben del 3 1.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35.

Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 60 Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35. Medlemmer: Formand Erik Lund

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 32 Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet

Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet April 2010 Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet - april 2010 1 Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet Indhold Indledning og

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr.

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. Vejen Kommune Side 1 Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. 12/23574 Administrativ indstilling: Chef

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013 Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. April 2013 kl. 19.30 i Mariehøjcentret lokale 3. Skal de 41 år gamle fortove renoveres samtidig med at der bliver lagt nyt asfalt på kørebanerne? Kom og hør,

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 09. november 2009 Mødetidspunkt Mødelokale 188

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 09. november 2009 Mødetidspunkt Mødelokale 188 Referat fra møde i Teknisk udvalg Referat åben Mødedato 09. november 2009 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Teknisk udvalg den 09. november 2009 kl. 12.00 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Åben del 3 1.

Læs mere

Region Midtjylland. Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. februar 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. februar 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr. 32 TEKNIK OG MILJØ Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Tilbagelevering af ejendom

Tilbagelevering af ejendom Pkt. 77 Tilbagelevering af ejendom Sagsnr. 88156 Byrådet Lukket punkt Resume Der søges om kommunens tilladelse til at aflyse en servitut om pligt til at tilbagelevere matr. nr. 404 C Roskilde Bygrunde

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 14. maj 2014 Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Kunstgræsbane i Hvalsø - Frigivelse af midler...2 3. KF - Eventuelt...5

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

For etablering af dette vejstykke er det nødvendigt, at kommunen erhverver et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C, der ejes af Telia Net.

For etablering af dette vejstykke er det nødvendigt, at kommunen erhverver et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C, der ejes af Telia Net. Pkt. 52 Køb af areal til vej Sagsnr. 205222 Byrådet Lukket punkt Resume Forvaltningen har forhandlet med Telia Net om at købe et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C med henblik på etablering af vej,

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 2 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.20 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Anlægsinvesteringer

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat åben Mødedato 24. april 2008 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Bemærkninger Udvalget for Børn og Unge den 24. april 2008 kl. 12.00 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr Licitationsresultat og bevillingsansøgning

Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr Licitationsresultat og bevillingsansøgning Pkt.nr. 8 Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr. 5336. Licitationsresultat og bevillingsansøgning. 358614 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget og Teknisk

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Dagsorden-skabelon Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 27. april kl. 18.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L a u g e Je n se n, J e

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Indstilling. Finansiering af høje dieselpriser for den kollektive trafik. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Finansiering af høje dieselpriser for den kollektive trafik. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. april 2006 Århus Kommune Århus Sporveje Teknik og Miljø Finansiering af høje dieselpriser for den kollektive trafik 1. Resume Over en

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. maj 2008 kl. 13:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Jørgen Nørby forlod mødet kl. 13.50, og deltog ikke under punkt 7-13. Fra administrionen

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Udlæg af vejret, M, matr. nr. 7 b Hillerød Markjorder

Udlæg af vejret, M, matr. nr. 7 b Hillerød Markjorder Dato 17. marts 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/10437-21 Side 1/6 Udlæg af vejret, M, matr. nr. 7 b Hillerød Markjorder Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 66 64 Jour. nr.: M3/2003/00391 Ref.:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: 46903 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget drøftede 12. marts 2014 forskellige muligheder for at give øget støtte til foreningslivet.

Læs mere