Anmeldelser. frygtelig mange strandinger, ofte med døden i følge, om kække red. John M. Larsen kom han i besiddelse af isværker.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldelser. frygtelig mange strandinger, ofte med døden i følge, om kække red. John M. Larsen kom han i besiddelse af isværker."

Transkript

1 Anmeldelser Fisker går i land. Claus Sørensens erindringer II Bogen er en fortsættelse af de spændende barndoms- og ungdomsoplevelser, som udkom sidste år. Den er ligeledes bearbejdet og tilrettelagt af A. Hjorth Rasmussen og fremtræder i samme smukke udstyr med en rigdom af billeder og er udkommet på Engers Hansens for lag, Esbjerg. Claus Sørensen er nu blevet skipper på egen fisker båd.»fiskeriet var mit liv, det var det herligste og mest spændende arbejde, man kunne tænke sig.«ja, i sandhed var det spændende - og hårdt! Hans dristige og ofte livsfarlige ture og kolossale udbytte blev ligefrem legendarisk og kunne vække misundelse hos andre fiskere. Navnlig under første verdenskrig gav fiskeriet så eventyr lige afregninger, at sagnet endnu snakker om fiskerdrenge, der brugte lookrone sedler som pålæg på smørrebrødetl Hvad blev det så ikke til for den, der forstod at holde styr på pengene 1 Men også minesprængninger og forlis hørte med i billedet. Som et eksempel på C. S. forvovenhed skal nævnes, at han gav sig til at fiske under List, hvor tyskerne havde flyvestation og depot for ubåde, han blev opbragt af et krigsskib, men med uhørt dristighed og held stak han af og slap bort! Samtidig spekulerede han i aktieselskaber og på børsen. Arbejdet var dog blevet for hårdt. Sørensen blev syg og måtte 1916 efter lægens påbud gå i land, men ikke for at hvile. Han blev kutterreder, ofte under vovelige tiltag, som da han hentede et knapt færdigbygget, men betalt skib på et fallerende værft, så eks perimenterede han med nye kuttertyper, østersfangst, direkte lan dinger i England og Hamborg, Islandsfiskeri (hvor broderen S. P. Sørensen må nævnes) og ved forbindelse med dansk-amerikaneren John M. Larsen kom han i besiddelse af isværker. Som den vældige Nimrod, direktøren er, fortæller han sluttelig om jagten og dens glæder, fritid og familieforhold. Endnu en bog med skumsprøjt og bølgeslag og udgivet af Fiskeriog Søfartsmuseet og forøvrigt med støtte af Claus Sørensens Fond må nævnes her, nemlig strandfoged P. Chr. Dahl: Strandinger og Strandingsgods , ligeledes tilrettelagt af A. Hjorth Ras mussen. Dahl har ejet Gml. Bjerregård på Holmsland Klit mellem hav og fjord. Her har hans slægt levet omtrent siden gården blev bygget 17%. Og det var en strandfogedgård. Her fortælles om de frygtelig mange strandinger, ofte med døden i følge, om kække red ningsmænds bedrifter, om spændende og for en landkrabbe sær egne begivenheder, og om det eventyrlige liv på den isolerede gård, hvis dagligliv også beskrives, men næppe vil føles»dagligt«af andre end klitboere, strandfogder og redningsmænd! Bogen beret ter også noget om Nyminde, Lønne m.m. i vort amt. Dahl bygger delvis på sine dagbøger, strandingsprotokoller og gode hukom melse, og han fortæller jævnt og naturligt. Der er et væld af gode billeder. 517

2 Anmeldelser Alfred Kaaes sidste storværk Staby sogn, bekostet udgivet af Sta bys sidste sogneråd, er skrevet i Kaaes kendte brede, levende stil, med samme fortællerglæde og prydet med hans fine tegninger, lige som tilfældet er i den lange række lokalhistoriske arbejder, han var mester for. Vemodigt, at bogen skulle blive hans sidste. H, N. Skade: Noget om Sejstrups historie i Hunderup sogn. Skade nævner i forordet, at han har valgt at beskrive ikke sognet, men en enkelt landsby, bl.a. for at kunne koncentrere sig om landbrugsfor hold og befolkningens slægtsforhold. Og dette mål har han nået på ypperlig måde. Blandt lokale hjælpere fremhæver han lærer J. H. Hyldtoft,»uden hvis medvirken denne bog ikke kunne være la vet.«- Interessante er de to kort, Skade har konstrueret væsentlig på grundlag af oplysninger i markbogen Iøvrigt falder bogen i to hovedafsnit: Landsbyens forhold i almindelighed og Gårdhi storien. Med vanlig grundighed behandler Skade i 1. afsnit en række forhold bl.a. gaden, tægter, fæstet, birketinget, udskiftnin gen, parcellering, financiering af selvejet, skolen, indvandrede sles vigere, bolsmænd og håndværkere, stavnsbundnes flugt, viden 1732, og møllepligt. Der vair gårdfællesskab som dengang almindeligt i amtet. Både i den almindelige del og i gårdhistorien vises klart, hvordan fæstet overtages af søn eller svigersøn, hvorved Danske Atlas' oplysning bekræftes, når det skriver :»Eierne har gierne conserveret Børnene ved Stederne efter Forældrene, saa Bøndergaardene i denne Egn med Herskabernes Tilladelse, ere blevne en Art af smaae Stamhuse.«- Gårdhistorien, det vanskeligste at udarbejde, er så kyndigt og indgående beskrevet, at det næppe kan gøres bedre. Netop det mindre område gør det muligt at kunne brede sig, noget, der ikke så godt kan tillades i beskrivelsen af et større sogn. Bogen må være af største interesse for byen, sognet og de mange slægter, der har haft tilknytning til Sejstrup. Den kan vist endnu fås hos lærer J. H. Hyldtoft, Sejstrup, Gredstedbro, for 15 kr. I Kuml 1971 og 72 har Mogens Bencard offentliggjort resultaterne af indgående undersøgelser over middelalderfund af stenmortere og lertøj. I 1971 skriver han om Middelalderlige stenmortere i Dan mark. Påfaldende mange af disse sjældne redskaber er fundet i Ribe. De fleste er fremstillet af en art kalksten, der stammer fra egnene omkring Kanalen. Ved hjælp af sammenligning med uden landsk materiale daterer Bencard dem til årene. I 1972 kom resultatet af hans studier over Dansk middelatderlertøj med antropomorf (menneskeformet) dekoration. Bencard gennemgår alt skårmateriale af denne udførelse, som findes her i landet, ind deler og daterer det og bestemmer sluttelig produktionsstedet. Han påviser en gruppe»sydskandinavisk«keramik, hvoraf han dog ud skiller en sjællandsk. Gruppen er blevet til under hollandsk påvirk ning, men ellers er denne keramik importeret fra udlandet, fra Nordvestfrankrig, England og Holland. Også inden for dette om råde møder den gamle kultur- og handelsby Ribe med mange fund. Af Gyldendals Egnsbeskrivelse er udkommet 10. bind: Vestjylland med det nordlige vadehav under redaktion af Bent Rying og Gre- 518

3 Anmeldelser gers A. Jensen, og som i 21 afsnit giver en samlet geografisk-historisk fremstilling af egnen. Det vil her fore for vidt at komme nær mere ind på alle afsnit, men vi kan nævne Horst Meesenburgs store og indgående bidrag om Landskabet (og vestjyder) også Kirsten Agerbæks geniale Historie (vestjysk Danmarkshistorie) glæder man sig over, ligeledes K. Ringgaards og Ellen Andersens lysende klare behandling af henholdsvis Folkemål og Egnsdragter, også Knud Jensens arbejde om Overtroens talrige former og udslag må fremhæves. De andre emner Forhistorien, Herregårde, Religiøse strømninger, Kirker, Byer og Vadiehavsområdet er ligeledes be handlet af kyndige medarbejdere. Mange billeder letter tilegnelsen. Lidt irriterende er det dog s. 232 at se egnens maler Chr. Lyngbos tegning af en gemytlig vestjyde tituleret således, at man skulle tro, den skyldes en af 111. Tidendes tegnere. Valdemar Andersen har beskæftiget sig med Kristian IVs bryllup med Anna Cathrine 1597, der stod på Haderslevhus. Det har ikke tidligere været meget behandlet i historien. Nu viser Andersen i Sønderjyske årbøger 1973, at det ikke kan være gået helt stille af. Det viser de fantastiske dynger af madvarer, som er leveret til det. Fra andre len kom bl.a. 120 tdr. hvedemel, 161 okser og lam og 457 sider flæsk. Hertil kommer stærkt forøgede indkøb og leve rancer på selve Haderslevhus. Var kvæget end meget mindre den gang og et stort tal mennesker har skullet bespises i mange dage, tør man nok sige, at ingen behøvede at gå sultne fra det bryllup! I samme årbog er der som sædvanligt meget godt at hente. H. V. Gregersen skriver om studedrift og toldopkrævning i middelalde ren langs den sønderjyske hærvej, Dorrit Andersen om Redaktør Nis Petersens erindringer fra Flensborg Avis , G. Japsen om Betragtninger over den danske bevægelse i Nordslesvig, Inger Svane om Vælgerforeningen og de dansksindede nordslesvigeres politik og Frants Thygesen om Danmark og Sydslesvig spørgsmålet efter Desuden er der anmeldelser og Noter og nyt. I Arv og Eje 1973 har S. Fritz med vanlig kyndighed skrevet om nok en Ribe guldsmed Jochum Bøttcker ( ) og hans ar bejder og oplyser tillige om kunderne. Peter Beck: Dansk dreng i Sundeved. En kendt sønderjyde, lektor ved Åbenrå statsskole i 30 år efter forst at have oplevet Vestjyl land, tilknyttet Tarm gymnasium, fortæller i denne bog om sin barndom på gården Junkershof i Ullerup. Det var hans bedstefar, som i 1787 købte parcellen Junkerskoppel og der byggede gården, hvis stuehus står endnu. Her fortælles om drengens oplevelse af naturen, om blomsterverdenen ved barndomshjemmet.»ak, ingen steds er roserne så røde, Ak, ingensteds er tornene så små...«for Beck blev de ikke blot stemningsfyldte minder, de blev livsoplevelse, for»en mængde barndomsoplevelser danner basis for en se nere mere udviklet forståelse. Oplevelsens styrke og forundringsevnen er i ens første leveår meget stor.«et eksempel: En aprilmor gen skilte drengen sløret, som en påskeblomst, der var under ud foldelse, var ved at sprænge; kort tid derefter sad han ved fade- 519

4 ... Springer Anmeldelser rens side i kirken og hørte påskeevangeliet: graven sprængt. Denne oplevelse var med til at danne et grundlag for lektorens undervis ning i litteratur, i Grundtvigs»Sig mig blomst, hvad vil du her? klart af gule lagen livet frem med påskedagen?«- Der fortælles indgående om livet og personerne i det sundevedske sogn, bl.a. om N. L. Feilberg, kendt fra Alslev-Hostrup og V. Vedsted, præst i Ullerup , om kirkelige forhold, den nationale spæn ding, skoletiden, bl.a. vintermorgenen i den uoplyste skolestue i varmen fra den store kakkelovn, hvorfra gnister fløj ud under bø gebrændets hyggelige buldren, mens degnen fortalte om paradiset, syndefaldet og brodermordet.»en bedre indforelse i livets vilkår kan ikke tænkes.«- Også 1. verdenskrig måtte drengen opleve, hans kusines og hans søsters mænd faldt og efter et frygteligt fæng selsophold faldt hans bror ved Blaches. En klog, medfølende skil dring, skrevet af et fint menneske, gør det til en berigelse at læse denne erindringsbog. H. K. Kristensen. Harald Nielsen: Fra det kommunale skolevæsen i Ribe amt sider. Fhv. amtsskolekonsulent Harald Nielsen har gen nem mange år syslet med historiske studier vedrørende Ribe amts skolevæsen, som han er dybt fortrolig med fra sin mangeårige læ rergerning i Starup og dernæst siden 1947 som amtsskolekonsulent. Det foreliggende skrift meddeler først en kortfattet oversigt over skolevæsenets udvikling gennem de 100 år, med særlig vægt lagt på den ejendommelige»vestjyske skoleordning«, der ofte er blevet skildret i litteraturen. Det derpå følgende hovedstykke er et register over samtlige skoler i amtets 68 landkommuner og 3 købstæder. Herunder er lærernes navne opført med fortløbende numre er registreret, hvoraf dog henved vinterlærere, der kun har virket i kortere tid, i mange tilfælde kun et år. Med al respekt for det kæmpearbejde, der er nedlagt i dette registreringsarbejde kan det være et spørgsmål, om det har været umagen værd. Som et ku riosum kan det nævnes, at senere biskop Lindegaard i sine unge dage var vinterlærer et år ved Rousthøje skole. Over for det knyt ter der sig mest interesse til, hvad der oplyses om vinterlærernes senere skæbne. Trods enkelte fejl eller udeladelser må man sige, at H. Nielsen har ydet et værdifuldt bidrag til Vestjyllands skole historie. Også som opslagsbog vil den være god at anvende. Svend Mogensen. Aage Trommer: Modstandsarbejde i Nærbillede. Universitetsfor laget, Odense (90,00 + moms). Med denne omfangs- og indholdsrige bog har forf. omtalt det illegale arbejde i Syd- og Sønderjylland , Region III. Om kring de kendte hovedpunkter i besættelsestidens forløb: Den før ste modstandsbevægelse, oprettelsen af Frit Danmark, sabotagen, folkestrejken 1943 o.s.v. grupperer sig de mere detaillerede træk i bevægelsens udvikling, således som de, alt efter deres udgangs punkt, fordelte sig ideologisk og rent geografisk. Når man betæn ker, at bevægelsen udfoldede sig så planløst, som den efter sin ille gale karakter nødvendigvis måtte gøre det, båret frem af personer 520

5 - Anmeldelser af højst forskellig observans, hvoraf nogle bagefter var mere villig end andre til at fortælle, og det skriftlige materiale var lige så uens artet, er det forståeligt, at billedet må blive lidt flimrende under historiens søgelys. Nogle punkter forbliver dunkle, idet der vel endnu, kun et kvart århundrede efter begivenhederne, må tages diskretionshensyn. Mere analytisk end egentlig vurderende vil dr. Trommers bog, ligesom hans forudgående disputats om jernbanesabotagen, være kildeskrifter af afgørende værdi, når engang i fremtiden den hele historie om vort lands besættelse skrives. For selvfølgelig vil dette skæbnesvangre drama i dansk historie tiltrække fremtidens forsk ning. Og der vil givetvis blive fremdraget aspekter, hvorom nutiden må foretrække at tie. Man vil med speciel interesse hæfte sig ved enkeltheder i Trommers bog, f.eks. den grafiske fremstilling over anslået mandskabsstyrke i militær- og sabotagegrupper januar 1944 april 1945 (s. 389) og et brev af 30. april 1945 fra Bennike til Høj land Christensen, hvori omtales den forventede nært foreståencle tyske kapitulation.»for at undgå enhver misforståelse i fremtiden bør vi søge at modtage denne overgivelse - og ikke lade den ske til en eller anden ældre officer, der findes på stedet, og som ikke står i modstandsbevægelsens rækker.«(s. 365). Verner Bruhn: Da Esbjerg blev by. I Esbjergs hastigt fremadskri dende udvikling blev 25 års jubilæet i 1893 og den efterfølgende overgang til selvstændig kommune, udskilt fra Jerne-Skads, kun et kort ophold på vejen frem mod det endelige mål, byens anerken delse som købstad. 12. jan fremsattes i landstinget forslag til lov herom, og sagen fandt sin løsning s.a. Esbjerg var købstad. Be givenheden blev selvfølgelig fejret på behørig vis, og så kom hver dagen med valgkamp om byrådsposterne, ført med den friske åben hjertighed, som også på anden måde blev betegnende for det nye bysamfund. Forf. har fået det hele med. Den lille bog dækker et vigtigt afsnit af byhistorien. (Engers Hansens forlag. Kr. 14,75). Mark og Montre 1973 bringer blandt andet godt stof Mogens Bencards foreløbige beretning om Ribe-udgravningerne i , der kom til at stå som en arkæologisk sensation. Den noksom bekendte uoverensstemmelse mellem historiens og arkæologiens vidnesbyrd om det ældste Ribe havde længe været en udfordring til museums folkenes sporsans og undersøgelser i byens metertykke kulturlag. Trods de mange foretagne og i øvrigt resultatrige udgravninger ude blev beviserne på et Ribe i vikingetiden, indtil man i vinteren fik mulighed for en undersøgelse i grunden under Ribe Kunstmu seum i Set. Nicolajgade, der var under restaurering. En gravning i bygningens kælder viste et ca. 2 m tykt kulturlag, der ikke i sig selv var opsigtsvækkende - men overraskelserne kom. Keramik af uden landsk oprindelse, horn- og benarbejder, mønter o.s.v. samt stolpe rækker, der tolkes som en del af et hus, hvis vægge har bestået af fletværk. Det sensationelle skulle dog få en yderlig understregning ved fundet af en menneskelig hjerneskal med en runeindskrift. Alt i alt var Ribes forhistorie med disse fund rykket et godt stykke til

6 Anmeldelser bage, og nye undersøgelser vil sandsynligvis underbygge de resul tater, vi foreløbig har set. Steen Hvass skriver om Hodde, en vestjysk jernalderlandsby med social deling. Her er udgravet huse af stærkt varierende læng de, mens bredden er 5-5,5 m. I de fleste af husene har der i østen den været kreaturbåse. En fortsat afsluttende udgravning i efter året 1973 bragte husenes antal på 76, og hele landsbyen har været omgivet af et hegn. Hans Chr. Vorting fortæller om Et usædvan ligt enkeltgravsanlæg ved Veldbæk. En fuldstændig ukendt og for længst overpløjet gravhøj indeholdt tre økser, deriblandt en 14,5 cm lang stridsøkse af en grågrønlig bjergart. Af særlig interesse var gravens»flise«belagte bund samt spor af stolper eller planker. Samme forf. beretter om en i 1972 fundet bopladsforekomst fra germansk jernalder i Esbjerg, først bemærket af»den allestedsnær værende amatørarkæolog Julie Christensen.«Med middelalderud stillingen i Den antikvariske Samling i Ribe i 1972 som det inspire rende udgangspunkt har Torkil Funder og Niels Henrik Olsen med frodig, men veltøjlet fantasi sat tingene i relief, så vi får en masse at vide om Ribe Henrik Thrane fortæller om den berømte ripenser Jacob A. Riis, der i 1883 fandt nogle pilespidser på Long Island ved New York. Hans teori om fundets oprindelse underkendtes af amerikansk arkæologi, hvilket turde være tilgive ligt. Men det er værd at bemærke, at Riis sendte sit fund til sin hjembys samlinger. Vald. Andersen. 522

7 Virksomheden Der holdtes årsmøde og generalforsamling den 8. november i Ribe. Man samledes i den nymalede domkirke, hvor antikvar Mogens Bencard fortalte om kirkens historie og ledede en omvisning. Ved det efterfølgende foredrag i seminariets festsal var det atter Mogens Bencard, der måtte holde for med en beretning om sine opsigts vækkende fund i Kunstmuseets undergrund og nærmeste omgivel ser, ledsaget af lysbilleder. Det blev for deltagerne et interessant møde med det ældste, hidtil ukendte Ribe. Generalforsamlingen med kaffebord foregik på hotel Munken. Formanden, redaktøren og kassereren aflagde beretninger. Alle valg var genvalg. Også sommerens udflugt den 9. juni gik til den gamle stiftsby. De mere end 300 deltagere samledes i Set. Katharina kirke, som blev beskrevet af Bencard. Deltagerne deltes i to hold, som på skift beså Den antikvariske Samling, Queedens gård, der kyndigt blev forklaret af mag. art. Kirsten Agerbæk, og den nyeste, store ud gravning, som antikvaren gjorde rede for, så deltagerne fik et ind blik i arkæologiens spændende arbejde. I øvrigt har beretningsåret været præget af bogudgivelser. O. 1. novb. udkom Vald. Andersen: Foldingbro, udgivet med støtte fra Carlsbergfondet, Den Hielmstierne-Rosencronske Stiftelse samt dagbladet»vestkysten«s sociale og kulturelle fond. Derefter fulgte udgivelsen af den genoptrykte David Grønlund: Historisk Efter retning om de i Ribe Bye for Hexerie forfulgte og brændte Men nesker, med forord, noter og registre af Kirsten Agerbæk. Til denne udgivelse var ydet støtte fra Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorck's Fond og af Ribe Sparekasse-Bikuben. Endelig udsendtes et af H. K. Kristensen og S. Manøe Hansen udarbejdet gennem illustreret skrift: Glimt fra Ribe amts fortid, en ny og sikkert gentagelsesværdig form for lokalhistorisk publikation.»glimt«fik en god modtagelse, ikke mindst hos vore medlemmer, der modtog bo gen som gave. Det har været Hist. Samf. en stor opmuntring og glæde at få til delt støtte fra ovennævnte fonds, så vore bøger har kunnet tilbydes til overkommelige priser. Nye medlemmer : Albertslund: Henry Koop. Andst: gdr. Halfdan Østergård, yinsa ger: Chr. Christensen. Askov: H. Lervad. Billum: lærertage Uhre. 35* 523

8 Nye medlemmer Bramming: fhv. gross. Georg Hansen, landinsp. Bent Nielsen, ma nufakturhandler Hans Hejbøl. Brørup: Otto Vedsted. Ejstrupholm: Ester Bjeldbak. Esbjerg: fru Helga Christensen, maskinmester P. Hojbak, ingeniør Poul Lange, lærerstuderende Arne V. Thomsen, civilingeniør V. Tagmose, lærerstuderende Kurt Lyhne, H. Chr. Jensen, materialeforvalter V. Jensen, fru Erna Voss, John Peder sen, Bidde Hansen. Fredericia: Familie- og slægtsarkivet. Gammelby: gdr. Frd. Flintholm. Gredstedbro: Erling Geil. Herning: arkitekt Anton Christensen. Hjallelse: E. Dam Laursen. Hjerting: kaptajn Georg Rhod Hansen. Holsted: Lokalhistorisk arkiv, kon sulent Asger Albertsen. Jedsted: sem.adjunkt Birthe Refslund. Jernved: sognepræst Birgitte Grell. København: Institut for navne forskning, afdelingschef J. Møller Kristensen. Lindknud: montør Kaj Larsen. Låsby: Juul Jensen. Nordenskov: frk. Kristense H. Madsen. Nyby: gdr. J. Andersen. Nærum: fru Benthe Johnsen. Oxbøl: Blåvandshuk Egnsmuseum, overklitfoged A.Feilberg, lærer P. Iversen. Ribe: gdr. Jørgen Bjerrum, domprovst P. Kiilerich, bankdirektør R. Hyldahl, frk. Grethe Valeur, kontorchef J. Jepsen, frk. Johanne Nielsen, bibliotekar fru Birte Brabrand, Verner Pors gård, bibliotekar Susanne Jacobsen, amtsfuldmægtig Edith Nielsen, mus.forvalter Niels Henrik Olsen, advokat Finn Garvold, tand læge Knud Tranekjær, amtssygehusdirektør Henning Willumsen, adjunkt Anna Marg. Paludan, amtssundhedsplejerske Johanne Ascanius. Roskilde: fru Elisabeth Tang, kontroltelefonist Grethe Bang, sekretær Hans-Jørgen Jensen..Røcfovre: maskinmester Knud Thøgersen. Skærbæk: uddeler Schack Pedersen. Tjæreborg: hus moder Anna Choubum, toldbetjentformand P. LiUeør. Tønballegård: jægermester Erik Sanders. Varde: laborant frk. Kamma Sø rensen, fru Karen Christensen, Vibeke Johansen, Alioe Andreasen, fotograf B. Kjær, fru Ladefoged, ingeniør Bjerre Pedersen, T. Krog-Meyer. Vejen: installatør Fl. Ehlers, herrefrisør J. Skov, E. Egebjerg, handelsoverlærer Aksel Andersen, boligkonsulent E. S. A. Hyldig, fabrikant Ejlif Aaltonen, sognepræst A. Hjøllund Frandsen, bogtrykker H. P. Frandsen, skoleinspektør Sigurd Bak, erhv-ervssekretær Arthur Vistisen, kommunaldirektør Henning Andersen, kontorchef Aage Bloch. Vejrs: Ansgar Andersen. V. Vedsted: sognepræst Erling Sønnichsen. Ølgod: gdr. Børge Forsom, H. G. Windfeldt Olesen, direktør M. Klastrup, Ingefred Nis sen, direktør Aage 0. Dahl. Øster Gasse: Anna Marie Terkelsen. Øster Lindet: Martin Bruun. Åbyhøj: arkitekt Sven Fritz. Århus: Anna Rasmussen. 524

9 Regnskab for 1973/74 INDTÆGTER Kassebeholdning pr ,89 Kontingent ,25 Bogsalg ,96 Indgået moms 2.549,77 Portogodtgørelse 739,60 Renter af legater 577,50 Renter af beholdninger i sparekasse og giro 2.238,16 Refunderet moms 454,00 Tilskud: Staten 3.000,00 Ribe amtsråd 1.500,00 Kommuner 6.050,00 Pengeinstitutioner 2.500, ,00 Forskelligt: Tilskud, konsul Jorcks fond 6.000,00 Tilskud, Hielmstierne stiftelse 2.000,00 Hævet grundfond 7.284,66 Hævet udgiverkonto 4.938, ,55 lait ,68 UDGIFTER Kontingent til S.L.F. samt forsikringer 1.024,00 Forfatterhonorar 2.900,00 Trykning af årbog»fra Ribe Amt« ,65 Trykning af»glimt fra Ribe amts Fortid«samt»Historiske efterretninger...«40.379,75 Porto ved udsendelser m.m 7.390,34 Kontorartikler, telefon og porto 4.302,64 Møder, foredrag og udflugter 1.264,47 Kurser 647,68 Repræsentation 90,00 Bogkøb og bibliotek 991,00 Forskelligt 1.531,35 Udgået moms 5.580,28 Indsendt moms 691,00 Udgifter ialt ,16 Beholdning at overføre til ,52 Ialt ,68 525

10 AKTIVER Beholdninger: Indestående i Ølgod Sparekasse: Konto nr måneder ,95 Konto nr anfordring 1.520,04 Konto nr check 39,78 Konto nr Mølhedes legat 0, ,77 Kontant 523,38 Girokonto 729, ,52 Th. Mølhedes legat ,00 GI. årbøger og andre publikationer 3.000,00 lait ,52 Regnskabet er revideret og fundet i orden. Det konstateredes, at de opførte beholdninger var til stede. Ribe, den 26. juni Svend B. Troelsen. Jens Kusk. TILSKUD Staten 3.000,00 Ribe amtsråd 1.500,00 Billund kommune 300,00 Blåbjerg kommune 300,00 Blåvandshuk kommune 200,00 Bramminge kommune 300,00 Brørup kommune 300,00 Esbjerg kommune 1.500,00 Fanø kommune 100,00 Grindsted kommune 200,00 Helle kommune 150,00 Holsted kommune 300,00 Ribe kommune 500,00 Varde kommune 400,00 Vejen kommune 1.000,00 Ølgod kommune 500, ,00 Esbjerg Bank 200,00 Esbjerg og Omegns sparekasse 200,00 Den danske Provinsbank, Ribe 200,00 Landbosparekassen for Ribe og Omegn 200,00 Ribe Sparekasse - Bikuben 400,00 Sparekassen Sydjylland, Vejen 200,00 Sparekassen Sydjylland, Varde 200,00 A/S Varde Bank, Varde 400,00 Ølgod Sparekasse 500, ,00 lait ,00 526

11 Registre Personer (fortrinsvis artiklernes hovedper soner). A Abildgaard, Dorthe, 86; Svend, arkivtegn Adam af Bremen, 261. Agerbæk, Kirsten., mag. art Alkærsig, S., forf Amerius, Hans L., 264. Andersen, Vald., læ., 168, 357. Ansgar, 261. Amtred, J. Th., forst., 179f. Asger, bisp, 267. Astrup, L., landmåler, 219. B Bakkensen, Chr. J., strandf., 503; Jens, 501. Balslev, biskop, 299. Bartholdy, Olga, forf., 354. Bartskær, Poul J., 409f. Bech, C., godsejer, 183; Vilh., pr., 308. Bencard, Mogens, antikvar, 166, 364, 374, 521,523. Bertram, Maren H., 429. Bie, Simon L., landinsp., 226,246. Bjerg«, P., højskiæ., 301. Brinch, Hans, lektor, 351; Laurs. H., skibsf., 483; Mik kel J., styrm., 482f; Th., læ ge, 351; Th. L., skibsf.,483. Brorson, provst, 336. Bruhn, Verner, lektor, 350. Bruun, J. L., godsejer, 221,244; C., pr., 355; Jørgen, læ., 339. Brus, Joh., pr., 351. Bundesen, Gertrud, 334; Ras mus, 336., C Castenskjold, amtmand, 220. Christensen, I. C., 303. Christiern, bisp, 266. la Cour, Poul, 179. Cramer, skoleholder, 211. D Daugaard, Christine, 31. Debbert, J.D. W., pr., 122f. E Ehrenfeld, St. N., godsejer, 285. Eller, Poul, musinsp., dr. phil., 168. Eskesen, Morten, 320. F Feilberg, H. F., pr., 276. Ferslev, Marie, 3. Fink, Markus, gmd., 129; Tro els, generalkonsul, dr. phil., 250. Flintholm, Anton, gmd., 121. Fogtman, L., herredsf., 501. Frausing, Joh. L., 244. Fridsch, borgm., 225. Frifelt, Sal. J., forf., 344f. Friis,Alb.,lensmand, 393; Chr. H., ridef., 158; H. C. A apoteker, 88. Fritsche, rektor, 6. Fraas, J. Ph. Chr., rektor, 16f. G Gammeltoft, D., gmd., 185. Graae, Inger Cathr., 122f. Grøn, Joh. Bendtsen, korporal, 471. Gundorf, Hans, godsejer, 225. H Hagerup, E., biskop, 334. Hald, Carsten Teilman, cand. jur., 86. Hansen, godsejer, 218; Bertel, borgm., 475; C. T., amt- 527

12 Lorenz, Registre mand, 219; Georg, grosserer, 425; Gunde, 475; H læ., 122; H. P., museumsbestyrer, 81; Karl M., gmd., 429; kromand, 470; Takobsen, N., billedhugger, 123; Otto, skovf., 145; S.-L. Manøe, musinsp., 102. Hegelund, Peder, 389, 399L Hejbøl, Jeppe, læ., 292f; Johs., seminarielektor, 292. Heineth, skovrider, 186. Helias, bisp, 267. Helms.J., pr., kirkearkæolog, 372, 407. Hoff, H. Muhle, pr., 308. Homer, bisp, 269. Hygum, J. P., godsejer, 220; Søren, ridef., 285f. Hiibschmann, Aug., 29. Haae, Chr. P., ridef., 290. Haahr, J., provst, 112, 226. I Ibsen, L., postm., 500. Iversen, Peder, gmd., 498f. J Jackson, Hamilton, 446f. Jacobsen, Niels, gmd., 188. Jankuhn, arkæolog, 370. Jensen, Hans, gmd., 165; Ingvard, kromand, 178; Jens Busk, gmd., 121; Knud, po litiassistent, 67; Knud, læ., 293; Niels, læ., 161, 276; - Peter Math., kapt., 106; -Klint, P. V., arkitekt, 179; Tage, pr., 134. Jermiin, J. Chr., degn, 240. Jespersen, L., læ., 173. Jessen, Niels Chr., 117. Juel, Jens, 475; Vincens, 476. Jørgensen, Ellen, historiker, 260. K Kaihauge, Hans N., delef., 244. Kastbjerg, provst, 114. Kelstrup, G., pr., 170. Kinch, J. Fr., historiker, 281, 374. Klausen, S., 338f. Klinting, Th læ., 275. Kniphof, Claus, kaper, 388. Knudsen, Jac., herr.f., 338. Koch, V., arkitekt, 411. Kolwig, Carl Vilh., postm., 486. Konow, kommandør, 431. Kragelund, T. Tobiasen, forf., 489. Krarup, Hans, pr., 117. Krebs, F. H., ingeniør, 187. Kristensen, Evald Tang, 340; H. K., læ., historiker, 54, 161, 363; Marius, højsk.læ., 341; O., gmd., 190. Krummes, Karl, 488. Kusk, Jens, gmd., 354. Kvist, Christa Heltberg, 347f; John, læ., historiker, 347, 357. Kaas, Jens, hmd., 237. L Lassen, Marg., 105. Lasson, Fr., godsejer, 510. Lauridsen, Johs., nationalb.dir., 128; J.M., gmd., 188. Lautrup, H. H. C., godsejer, 147. Liafdag, bisp, 261. Lindhardt, pr., 213. Lorenzen, amtsforv., 342. Lunge, Ove, 476; Vibeke, 475. Låge, apoteker, 11. M Madsen, M. C., pr., 308. Mathiasen, Ejnar, murer, 131. Matthiessen, Hugo, historiker, 375. Molkte, W. S. A., stiftamtmand, 28, 247. Mortensen, borgm., 185. Mylford, landvæsenskomm., 226. Møller, John M., pr., 351. N Nielsen, C. Lindberg, landsarki var, 514; Harald, amtsskolekon., 173, 250; Jens, borgm., 393; Jul., rektor, 7; Niels, sognef., 133; Niels, tømmer mand, 478; Niels, godsejer, 468; Oluf, historiker, 351; Steffen, borgm., 394, 478, 508. Nothel, bisp,

13 Registre o Obelitz, Chr., pr., 304. Oddo, bisp, 261. Odinkar, bisp, 261. Olav, bisp, 260, 263. Oldager, sagfører, 187. Olrik, pr., 292. Olsen, Albert, prof., historiker, 372; Olaf, prof., dr. phil., 406f. Outzen, birkedommer, 222. P Pedersen, Hans, sognef., 341. Petersen, Anna, 482; O. Rybner, skolebest., 355; Parmo Carl, propr., 3; Parmo Carl Tang, lektor, 3f; Ulrich, in geniør, 187. Q Quistgaard, Niels, forp., 510f. R Radulph, bisp, 267. Rantzau, Chr., 509; Henrik, 509. Rasmussen, R., gmd., 186. Reedtz, Kirsten, 86. Reventlow, C. D., godsejer, 248. Rismøller, Peter, musinsp., 414. Rosenkrantz, Jørgen, 93. Rostoch, M. P., pr., 378. Rothkirch, Wenzel, godsejer, 86f. S Saltum, Jens, ridef., 511. Saxild, G.Chr.,kammerass.,484f; Jac., 485; Peter, læge,482. Schack, greve, 225; Hans, stift amtmand, 467f. Schilling, Fr., kapt., 501f. Schmidt, kancelliråd, 328; Hans, gmd., 190; Andersen, J., arkitekt, 480. Sehested, N. P., pr., 216. Siemsen, landinsp., 214. Sindberg, læ., 299. Skautrup, Peter, prof., 356. Skov, Sigvald, musinsp., 171. Spangsberg, N. C., 224. Sponnech, stiftamtmand, 213. Steensberg, Axel, prof., 250. Stephanus, bisp, 269. Sterm, godsejer, 216; Søren, godsejer, 335; Th. Reenberg, godsejer, 334. Stockholm, godsejer, 218. Stoklund, Bjarne, musinsp., 363. Sundbo, J. P., redaktør, 190, 355. Svejstrup, pr., 122. Svend Grathe, 262. Søgaard, Helge, bibliotekar, dr. phil., 260. Søhane, Hans Jessen, 388. Sørensen, Th., læ., 298. Såbye, Andr. Nielsen, herredsf T Tang-Petersen, Noe, læge, 3. Tang Petersen, Parmo, lektor, 3f. Teilmann, Andr. C., godsejer, 209, 240f; Th. Reenberg, godsejer, 212, 239; frk. Ro senørn, 310. Terkelsen, Bertel M., herredsf Terpager, Peder, forf., 264. Thorvildsen, Elise, arkæolog, 351. Thuri, bisp, 266. Thøgersen, P., degn, 116f. Tobiassen, T., gmd., 190. Toftegaard-Jensen, gmd., 190. Tranberg, F., ex. jur., 214; N., gmd., 213. Troelsen, Svend B., gmd., 351. Tuvo, bisp, 270. Tuxen, landinsp., 220. U Ugelvig, N. L., gmd., 220. Urne, stiftamtmand, 223. W Wal, bisp, 261. Warthoe, H. S., landv.komm., 226, 244. Wesenberg, D., landinsp., 218, 224, 246f; L., landinsp Wodschou, S., godsejer, 212. Vogt, landmåler, 213. Worm, Ole,

14 R., kirke,,div. Registre Wuchters, Abraham, portrætma ler, 92. Wulff, H.A.,ridef 285. Wøldicke, Vibeke, godsejer, 217. Z Zeylow, kommandør, ØUaard, N. R.,godsejer,221,244; landv.komm., 244; Terman, godsejer, 238. Østergaard, K. Høgsbro, pr., ar kæolog, 351. Lokaliteter A Adserbøl, Lindknud, 251,476. Agerbæk, Faaborg, 251. Agersnap, Ølgod, 295. Allerslev, Ovtrup, 251. Alslev, 251. Antvorskov, 86. Askov, 180, 230, 236f, 251. Astrup, Brøndum, 228, 251. B Bahl, Ovtrup, 251. Baun, Farup enge, 214. Billum, 251. kirke, 407. Blåbjerg, 467. Blåvand, 501. Bobøl, Føvling, 253. Borremark, 467. Bramming, 207. hgd., 207. Brøndum, 253. Brørup, 341. Bækbølling, Føvling, 253. præstegård, 113. Bække, 357. C Christianssted, 446f. D Dankirk, V. Vedsted, 351f, 365. Darum, 207, 253. Dorestad, Friisland, 366. Drostrup, Læborg, 253. E Edelsborg, Læborg, 127. Endrupholm, 207. Esbjerg, 350. Estrup, hgd., 207. F Fanø, 102, 326f. Farup, 253. fællesenge, 212. Faurholt, Seem, 222, 253. Filsø, 337. Folding, 256. Foldingbro, 178. Forum, Brøndum, 253. Frederikssted, 455. Frøstrup, hgd., 207. Frøstrup, Lunde, 274. Faaborg, 253. G Galstho, Starup, 253. Gammelby, Læborg, 226, 253. Gammelby, Jerne, 253, 367., Gimsinghoved, 3. Gjesing, Brøndum, 253. Gluckstadt, 390, 402, 467f. Gram skov, 32. Gredsted, 253. Grene, Grydvad mølle, 67. Grønfeldgård, Ølgod, 293. Guldager, 253. Gunderup, 254. Gørding, Jernved, 253. H Haderslevhus gods, 208. Hald-lejren, 312. Hannevanggård, Billum, 336. Hejbøl, plantage, 302. Henne, 185. gårde 489f. Hennegård, hgd., 207. Herredsbjerg, Vilslev, 467. Hesselmed, hgd., 207. Hillerup, Farup, 222, 254, 343. Hjedding, 300. Hjerting, Guldager, 254. Ho, 254. Ho-Oksby, 56f. 530

15 marsk, div. birk, Hebo, katedralskole, Registre Holsted, 254. Hornelund, 337. Horns rev, 501. Hoven, 298. Hunderup, 254. Hvidding nakke, 397. Hyllerslev, 254. Højlund, Ølgod, 292. Høm, Seem, 254. I Inder Bjerrum, 229. J Janderup, Jerne, 255. Jernved, 255. Jernvedlund, Jernved, 255. K Kalvslund kirke, 404f. æ Kappel, Oksby, 57. Karlsgårde, 187. Kaupang, 369. Kiel, 339. Kikkenborg, 239. Kirkeby, Henne, 255. Kjærbøl, Farup, 222, 255. Klelund, Lindknud, 255. Klinting, Henne, 255. Knoldeflod, Grimstrup, 305. Kongeåkroen, 178. Kokspang, Henne, 255. Kravense, Hostrup, 255. Krogsgård, hgd., 86, 207. Kvolund, Jerne, 255. Kvong, 255, 494. præstegård, 2. Kyvling, Lønborg, 314. Kærbæk, Ansager, 308. Kærgård hgd., 207. L Langsom, Alslev, 255. Liljebjerg, Ribe, 211. Lille Darum, 255. Lindevedske gods, 208. Lintrup, Holsted, 255. Lucasgrue, Vejen, 255. Lummerbæk, Kvong, 2. Lunde, 255. gårde, 492. Lunderup hgd., 207. Lundtang, Lunde, 256. Lustrup, Set. Cathr. sg., Lustrupholm gods, 235f. Lydum, og Nr. Nebel, div. gårde, 256, 493. Lydumgård hgd., 207. Løgumkloster, 354. M Malt, 207. Maltbæk, Malt, 256. Mandø hølade, 212. Mølbygård, Ansager, 296. Maade, Jerne, 256. N Nielsbygård hgd., 207. Nikolaj kirke, Varde, 478. Nollund kloster, Grindsted, 129. Nordby, Fanø, 223, 256. Nyby, Læborg, 256. Nykirke sg., 207. Nymandsgab, 468. Nørbølling, Folding, 256. Nørholm hgd., 207, 286f, 310. Nørre Bøel, Lønborg, Vosborg, 3. O Obbekjær, 256. Okholm, 367. Oksby, 257. Ovtrup, 257. sogn, div. gårde, 491. P Plovstrup, Jernved, 236, 257. Puggårdsminde, 28. Puglund, Starup, 139f. R Ravnsbjerg, Guldager 257. Ribe, 210, 257. hospital, f. Riberhus amt,

16 Omme, kirke, kro, Registre Riber nakke (sml. Hvidding nak ke). Rottarp, Ovtrup, 257. Roust, Grimstrup, 257. Rousthøje, 224, 257. Rørkjær, 257. S St. Croix, 446. St. Thomas, 443. Seem, 257. Sejstrup, 470, 518. Skads, 257. Skads-Gørding - Malt herr., 207. Skonager, 153. Sneum, 207. Sneumgård hgd., 207. Sn>eum-Tjæreborg, 353. Stade, 378. Starup, 173. Stavsø, Henne, 257. Surhave, Brørup, 257. Sædden, Guldager, 257. Sønderho, Fanø, 223, 257, 481. Søndersig, Lunde, 257. Sønderskov hgd., 207. Sdr. Bork marsk, 219. Farup, V. Vedsted, 228, Søvig hgd., 207. T Tange, Set. Cathr. sg., 258. Terpling, Aastrup, 258. Tjæreborg, 207, udejerenge, 221. Tobøl, Føvling, 228, 258., Guldager, 258. Tombhul, Vejen, 121. Tradsborg, Tjæreborg, 233. Trøjborg gods, 209. Tved, Set. Cathr. sg., 258. Tømmerby, Sneum, 258. V Varde, 468, 486. hospital, 208. Varming, Seem, 258. Vejen, 170f, 207, 258. Vejrup, 207, 259. Vester Horne herr., 207. Vesterbæk, Øse, 259. Vester Nebel, 256. Vester Starup kirke, 407. Vester Vedsted, 259. Vestindien, 443f. Vestterp, Starup, 259. Viborg latinskole, 282. Villebøl, Kalvslund, Visselbjerg hgd., Alslev, 259. Vittarp, Ovtrup, 259. Vittrup, Lindknud, 259. Vong. Nykirke, 498f. Vrenderup, Faaborg, 259. Vældbæk, Jerne, Ølgod, 318f. Øllufgård hgd., 207. Ørbæk, Ølgod, 295. Øse, 259. Øster Vedsted, Ribe domsg., 224, 259. Aa Aal, 251. kirke, 473f. Aastrup, 157. Aatte, Føvling, 251. Emner A adkomst, 200. amtmanden, 243. anneksgård, 207. artikler, til blade forbudt, 433. B bakskuld, 332. bavne, 467. bavnevagts- ordinans, 464f. begravelse, 334. benedder, 124. beneficeret gods, 208. bindebrev, 102f. bispekrønike, 260f. boelsmænd, 209. boggaver, 243. bondeskippere, 364. brandlag, 416f. brintlys,

17 Registre brobygning, 149. brotakster, 149f. brændevin, 274. byhyrde, 236. bøffelhorn, 372. C la Cour-nøgle, 182. D Dankirke - fund, 365. Danske Lov 1683,195. dombøger, landstingets, 173. drab, 154f. E eftergraesning, 213, 220. eftermålsmand, 155. egetræ, 375. eksport, 370f. elektricitet, 179. elektrificering, Vestjylland, 185f. engkommune, 215. enkeltbrev, 480. enhedsporto, 480. enkepension, 112. enuar, 385. F faner, 469. farvebort, 424. ferskvandsfiskeri, 356. fiskeri 1513, 382f. fiskerlejer, 381. fogedpenge, 289. forbud - træeksport, 376. forker, afskaffet som våben, 467. forordninger, ang. udskiftn., 196f. forpagtninger, 511. forstrandsret, 381. forsøgsmølle, 179. frimærker, 480. frisere, sørøvere, 381. friskole, 293. frændebod, 154. frøhandel, 146. frådsten, 417. fyrbødere, 433. fællesskabets ophævelse, 196f. fæstebonde, 209. G Generallandvæsenskollegium, 200. glas, frankiske, 365. goderåd, 278. gods, røvet, 385f. godsejere,238f. granitsten, 372. grave, i kirkegulv, 409. gravramme, 409. grubehuse, 355. grundtakst, 211. græsning, 212. gårdmænd, 209. H handel, i vikingetid, 365f. hansestæderne, 383. havfiskeri, 381. herregårde, Riberhus amt, 207. holm, sted-, naturnavn, 74. hospitalstjenere, 228. huse, med - uden jord, 207. husmænd, 208f. hyrdedreng, 295f. I import, 371f. Indre Mission, 134. J jagtret, 199. juleaften, på»valkyrien«, 446. juleoffer, 278. K kapitelstakst, 116. kirkegulv, 406. kirkerestaureringer, 405. kirkeskib, Vorbasse, 131. kirkevagt, 465. kobberstik, 90f. kogge, 386. Kongeåen, skibsfart på, 370. kongetiende, 157. korduan, skind, 387. købstæderne, handel,

18 Registre L landeværn, 464. landlov, Porto Rico, 461. landinspektører. 201, 246. landmålere, 201, 245. landsindsamlingen, 115. landvæsenskommissioner, 193, 244. landvæsenskommissærer, 198, 244. laver, sømærker, 468. legat, 112f. lejermål, 115, 286. lergulv, i kirke, 408. lodsejer, 201, 209. lærerkarakteristikker, Ribe, 9f. løsepenge, Valdemar d. Store, 273. R rav, 65. rebning, 198. Ribe årbog, 264., fund, 369. Riper Hense, handelskompagni, 377. Ribe Oldemoder, 263. Riber Ret, 150. Ribe, Sønder- og Nørreport, 211., toldsted, 400. Riber øl, 387. ridefogder, 284f. ridefogedinstruks, 285f. rokokkodøre, 334. rytterskoler, 279. M maltkølle, 495. markeder, Ribe, 380. mellemporto, 486. mensalgårde, 201. mikkeldagsmarked, Varde, 233. mytteri, 461. mønter i kirkegulv, 406. månedsseddel, 498. O Okholm, fund, 367. oldtidshøje, bortgravet, 341. orfejdebrev, 340. orkan, 457. otting, 234. overdrev, 196f. P peterspenge, 391. pinsebod, 80. pinsefest, 79f. portobrev, 480. portrætter, 87f. postbefordring, 380f. pramsted, Varde, 372. proba, 279f. provsteret, 114. præbender, 270f. præstegårde, 207. præstegrave, 420. S S.A.E.F., Esbjerg, 189. salt, 385. salttold, 270. sandflugt, 219. selvejere, 217f. sidealter, 413. Sild, øen, 272. Skads-Gørding-Malt herr., 208. skibbrudne, 392f. skibsfart, Ribe, 164. skibsmandsret, Ribe, 383. skoleopdrikning, 274f. skoleplan, Esbjerg, 355. skovfogedsted, 147. skårmateriale, 372. Slesvig årbog, 264. smeltegrube, 413. smelteovne, 416. smykke, malle, fund, 420. soldaterbrev, 339f. soldateri, 471. statsbankerot 1813, 118. sten-lertøj, import, 373. stolpehuller, 418. strandauktion, 337. stranding, 501. strandlen, 54. strandvasker, 62. strejke, Christianssted, 452. strude, kv. hovedtøj, 329. strøgods, 207. studehandlere, div., 506f. 534

19 Registre studeopstaldning, div., 506f. studeudførsel, Ribe 1641, 505f. sødige, 213. søforhør, 501. søretter, 393. sørøvere, 384. søtjeneste, 498. T talionsprincippet, 150.»tammesgild«, 276. tamperdag, 104. teglovne, 488f. teglværker, 488f. teglovnssjov, 495. testamente, 116f. thomasdag, 276f. tingbud, 342. Tjæreborgfondet, 354. toldsted, 178. tournoser, fransk mønt, 377. translokation, 33, 45. trommer, 469. træhest, 466. tufsten, 371, 375. U udejerenge, 212f., Tjæreborg, 221. udplyndring, 143. udskiftning, 193f., betaling for, 225f., procedure, 205f., ringe, 239f., skematisk oversigt, 250., kort, 67.»Valkyrien«, 429. Weiss' Stue, Ribe, 24. vejarbejde, nægtet, 342. velstand, 140f. vesersandsten, 372. vikingetid, handel, 364f. vippeforslag, 182. visitats, 299. voldsted, Hyllerslev, 73. vraggods, 63f. vægtlodder, fund, 365. vækkelse, 308. våben, primitive, 467. Æ ægtkørsel, øksneeksport, 395. øksne, udskibede, 401. øksneflåder,

20 J

FRA RIBE AMT BIND 18 HISTORISK SAMFUND FOR RIBE AMT UDGIVET AF

FRA RIBE AMT BIND 18 HISTORISK SAMFUND FOR RIBE AMT UDGIVET AF FRA RIBE AMT BIND 18 UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR RIBE AMT 19721974 Bestyrelse: Mag. art. Kirsten Agerbæk, Ribe. Pens. overlærer Vald. Andersen, Vejen. Antikvar Mogens Bencard, Ribe. Stiftamtmand M.

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Arkiv nr. STEDKODER LOKALE STEDKODER Stedkode Nr. 573-01 Lokale Stedkoder. Varde Lokalhistoriske Arkiv

Arkiv nr. STEDKODER LOKALE STEDKODER Stedkode Nr. 573-01 Lokale Stedkoder. Varde Lokalhistoriske Arkiv Arkiv nr. STEDKODER LOKALE STEDKODER Stedkode Nr. 573-01 Varde Lokalhistoriske Arkiv 573-02 573-03 573-04 Varde Købstad Kongsgård, Varde Jorder Varde Bygrunde Varde Markjorde Varde Landsogn, Hyllerslev

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

FRA RIBE AMT UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR RIBE AMT P. HAASE & SØN - KØBENHAVN BINDS 1. HÆFTE BOGLADEPRIS KR.

FRA RIBE AMT UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR RIBE AMT P. HAASE & SØN - KØBENHAVN BINDS 1. HÆFTE BOGLADEPRIS KR. FRA RIBE AMT 1928 UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR RIBE AMT 7. BINDS 1. HÆFTE BOGLADEPRIS KR. 5,00 ØRE f P. HAASE & SØN - KØBENHAVN - 1928 V ort Samfunds Medlems«og Subskribent-Antal stillede sig 1. November

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 02-02-2013 19:48:26 - DDS SP v.3.13.1.1 RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 95037 Jacob H. Jørgensen 06-072 Helle Skytteforening 199/09 198/06 397/15 2 98903 Troels Nielsen

Læs mere

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814.

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814. 1794 Confirmerede i Lindknud kirke. Poul Thomsen, 16, Gjerndrup. Jens Jeppesen, 16, Rasmus Knudsen, 16, Thuesbøl. Jørgen Sørensen, 16, Møllen. Christen Christensen, 14, Gravengård. Else Kirstine Jacobsdatter,

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Vinderliste for Lør- og Søndagsstævner 2016. Stævne: Række: Navn: Klub:

Vinderliste for Lør- og Søndagsstævner 2016. Stævne: Række: Navn: Klub: Vinderliste for Lør- og Søndagsstævner 2016 Stævne: Række: Navn: Klub: M1p1 Viggo Kring Vesterhede M1p1 Stenn Hansen Vesterhede M1p2 Christian Jacobsen Nordenskov M1p2 Verner Nielsen Nordenskov M2p1 Anna

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt Side 1 1670 søn Lars Mogensen Brøllund født 1671 1672 1673 1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening Jensen Søren Peder 1932 Formand 1932-12-19 Vib. Sveigård M.R 1932 Kasserer Knudsen Karen 1932 Nielsen Emma (Møller) 1932 Torrup Jensen Søren Peder 1932 Formand 1933-09-11 Sveigård M.R. 1932 Kasserer Gade

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret okt. 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

Race: Marsk Lars Therkelsen ( )

Race: Marsk Lars Therkelsen ( ) Besætningshitliste Listen viser racevis gennemsnittet af indekser hos får, der har læmmet indenfor det sidste år. Kun besætninger med mindst 10 læmninger og som har deltaget i GEFA i mindst 3 år er med

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

JKF Varde Kommune. Aktiviteter i året. 1. Valg af dirigent (Ingolf Knudsen). 2. Beretning v. Kim Madsen.

JKF Varde Kommune. Aktiviteter i året. 1. Valg af dirigent (Ingolf Knudsen). 2. Beretning v. Kim Madsen. JKF Varde Kommune 1. Valg af dirigent (Ingolf Knudsen). 2. Beretning v. Kim Madsen. Aktiviteter i året. Jagtfeltskydning d.23-3 i Oxbøl 300 deltagere. Resultater. Dagens vindere blev: 1. Jacob Christensen/

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Texel Får 81607-00080 11.03.93 39908-00529 127 119 109 107 120 104 94 113 106 50 K Flemming Ulrich 98838020 85393-00810 17.03.98 85393-00543 126 115 104 110 127 103 104 112 101 40 Mogens Ladefoged 75299192

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Nr. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 47 Marie-Louise Achton-Lyng Damer KFK 37

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Apoteker. Frøstrup 2004 (138) Foto Apoteker. Frøstrup 2004 (139) Foto Dagligstueinteriør, 1925 Apoteker. Frøstrup 2004 (142) Foto Vaskedag,

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Efterkommere af Søren Jepsen

Efterkommere af Søren Jepsen Efterkommere af Søren Jepsen Indholdsfortegnelse. Efterkommere........... af.. Søren..... Jepsen........................................ 1.. 1... generation.......................................................

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

200m Gevær - Mesterskab Klasse Bent P. Nielsen 021-Brørup Skyttekr /7 Guld

200m Gevær - Mesterskab Klasse Bent P. Nielsen 021-Brørup Skyttekr /7 Guld Landsdelsskydning DDS Ribe 2010 50m. Børnehold. Ribe Skyttekreds Christian F. Sørensen Ribe 150/8 Nicklas Roust Wind Ribe 148/8 Sanne Knudsen Ribe 148/8 Jakob Hansen Ribe 147/5 Casper Rasmussrn Ribe 146/4

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Fortegnelse over Artikler

Fortegnelse over Artikler Fortegnelse over Artikler af lokalhistorisk-topografisk Art i lokale Blade i Ribe Amt. Ved Fabrikant N. M. Kromann, Esbjerg m v. Vestkysten 1918 1930. Præstegaardens Lade (i N. Nebel). Af Sognepræst Moos.

Læs mere

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling 2014-2015 Klasse: Mester Silkeborg Grand Prix Skanderborg Grand Prix Grand Prix 1 Jan Pedersen, Skanderborg 6 1 17 6½ 1 17 34 2 Jackie Andersen, Skanderborg 4½

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Gilbjerg bye 1. gård. Thomas Hansen, 48, G, Hejnsvig, Gårdmand Johanne Gregersen, 48, G, Sønder Omme, Hans kone Hans Thomsen, 19, U, Hejnsvig, Søn Gregers Thomsen, 17, U, Hejnsvig, Søn Anders Thomsen,

Læs mere

D.M. Hold. Vildbjerg den 19 og 20 september C1 Runde 2 Bane : XXX XXX : XXX XXX

D.M. Hold. Vildbjerg den 19 og 20 september C1 Runde 2 Bane : XXX XXX : XXX XXX D.M. Hold Vildbjerg den 19 og 20 september 2015 C1 Runde 2 Bane 32-34 Anna Andersen Bjarne Jensen Aksel Jensen Kurt Poulsen Ritta Jørgensen Tove Nielsen Bent Nielsen Hilda Jensen Birgit Christoffersen

Læs mere

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009 Resultatliste Pistolterræn I Nymindegab 3. maj 2009 Terrænskydning Nymindegab 2009 TERRÆNBANE Skive Distance Farve ---------------------- Station 1 - Stående Mål 1 S 5 6 Gul Mål 2 B 65 50 Gul Mål 3 B 100

Læs mere

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Georg Metz Danske billeder fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Illustrationsliste 6 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk Arkiv for 9 Roskilde Lokalhistoriske Arkiv 11 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

RESULTATLISTE JM 2008. 15m Std.- Grov- & Fripistol. HERNING D. 8. & 9. Feb.

RESULTATLISTE JM 2008. 15m Std.- Grov- & Fripistol. HERNING D. 8. & 9. Feb. RESULTATLISTE JM 2008 15m Std.- Grov- & Fripistol HERNING D. 8. & 9. Feb. UNGDOM U1 Præmie G Kaare Jensen Års 93 96 95 284 100 S Emil Hoff Hjort Vadum 92 91 95 278 B Kevin Blom Grønhøj Vadum 90 88 92 270

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

FORELØBIG RESULTATLISTE Ø L G O D S K Y D N I N G 2013

FORELØBIG RESULTATLISTE Ø L G O D S K Y D N I N G 2013 01-12-2013 19:02:12 - DDS SP v.3.13.11.1 FORELØBIG RESULTATLISTE Ø L G O D S K Y D N I N G 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 92931 Anne Sofie Madsen 06-015 Ølgod Skytteforening 198/06 198/12 396/18 2

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere