REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING"

Transkript

1 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Skrædderlauget-repræsentanter: Johnny Wichmann Tilforordnede: Jette Rosendal Sørensen, TEKO Kim von Bülow, CPH West Karin Jespersen, EUC Syd København den 10. november F-repræsentanter: Connie Sørensen Vinni Nørgaard Claus Eskesen Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen Afbud: Evy Andersen REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Tirsdag den 27. september 2011 kl Hos CPH West, Vejlebrovej 45, 2635 Ishøj OPSUMMERING AF DAGSORDEN 1. Indledning 2. Meddelelser 3. Drift af beklædningshåndværkeruddannelsen A. Ny uddannelsesordning B. Beskæftigelsesundersøgelse 2011 C. 78 praktikerklæring D. Skolernes indsats for flere ordinære praktikpladsaftaler E. Tidsfrister for optag af kvoteelever F. Statistik 4. Eksamen beklædningshåndværker trin 1 og 2 A. Ny svendeprøvevejledning B. Ny beskrivelse af eksamen C. Censorkonference Udvikling af beklædningshåndværkeruddannelsen A. EUD Udviklingsredegørelse 2012 B. Oplæg om fremtidens profiler 6. AMU efteruddannelse A. Status på udbuddet B. Udviklingsaktiviteter Handlingsplan A. Status på handlingsplan 2011 B. Punkter til handlingsplan Udvalgets principielle beslutninger Mødekalender Evt. Side 1 af 7

2 1. Indledning 1. Indledning Formanden oplyser, at sidste møde blev aflyst, fordi der ikke fremkom punkter til dagsorden fra udvalgets medlemmer. A. Godkendelse af referat Referat af møde d. 22. februar 2011 er lagt på hjemmesiden under udvalgets materialer, se links nederst i dokumentet. A. Godkendelse af referat Jette Rosendal, TEKO oplyser, at hun har et punkt omkring praktikpræmier til drøftelse under punkt 10 i dagsordenen. Fra referatet er der følgende opfølgningspunkter: praktikerklæringer På sidste møde blev det besluttet, at TEKO var tovholder på at lave 78 praktikerklæring, som godkendes af formandskabet. Opfølgningen behandles under punkt 3.A. i dagsorden. 2. Brev vedr. tidsfrister På sidste møde blev det besluttet, at sekretariatet i samarbejde med skolerne skulle udarbejde et brev til ministeriet vedr. de oplevede problemer med forkortede tidsfrister for optag af elever. Dette behandles under punkt 3.B. 3. Analyse af fremtidens jobprofiler i beklædnings- og tekstilindustrien På det foregående møde blev det besluttet, at udvalget på baggrund af resultaterne fra TEKO s faglærer vil afklare mulighederne for at igangsætte yderligere analysearbejde omkring fremtidens jobprofiler i beklædnings- og tekstilindustrien. Dette behandles under punkt 5.B. B. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser B. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendes. 2. Meddelelser A. Formandskabet Formandskabet skal indskærpe vigtigheden af, skolerne sikrer overholdelse af overenskomstens bestemmelser i 16 vedr. arbejdstid, når elever udsendes til praktik i udlandet. A. Formandskabet Formanden oplyser, at baggrunden for indskærpelsen er, at der på faglærerkonferencen den maj i år fremkom beretninger fra elever, som skabte tvivl om, hvorvidt overenskomstens bestemmelser vedr. ar- Side 2 af 7

3 bejdstid bliver overholdt. Formanden har medbragt flere eksemplarer af overenskomsten, således at alle kan orientere sig i den, hvis der er behov herfor. Formanden oplyser, at der ifølge 3F s egne registreringer kun er én elev under 20 år, hvor virksomheden tegnet en forsikring for død, invaliditet og kritisk sygdom. 3F har tidligere udsendt information om behovet for at tegne forsikring for elever under 20 år til samtlige godkendte praktikvirksomheder. Informationen har tilsyneladende ikke virket tilstrækkeligt. Formanden opfordrer skolerne til at informere praktikvirksomhederne om konsekvenserne ved ikke at tegne en forsikring. Det kan blive meget dyrt for virksomheden, hvis uforsikrede elever bliver invalide, kritisk syge eller dør i aftaleperioden. Formanden oplyser, at udvalget for nylig har modtaget ansøgning om en forholdsvis stor afkortning af fem SKP elevers uddannelsestid. Ansøgningen blev modtaget meget sent i de fem elevers uddannelsesforløb, og udvalget har oplevet, at eleverne er blevet informeret meget uklart om, hvem der har bemyndigelsen til at fastsætte ændringer i deres uddannelsestid. Formanden understreger, at skoler ikke kan iværksætte ændringer af uddannelsestid, uden at dette har været behandlet af det faglige udvalg. Principielt godkender udvalget ikke en halvering af praktiktiden for uddannelsens trin, medmindre der er meget væsentlige faglige forhold, der taler herfor. Formanden understreger, at merit som hovedregel tildeles inden uddannelsesaftalen indgås. B. Udvalgets medlemmer B. Udvalgets medlemmer Ingen meddelelser. C. Meddelelser fra sekretariatet C. Meddelelser fra sekretariatet Sekretariatet oplyser, at arbejdet med fastsættelse af uddannelsestid er blevet omorganiseret, således at der nu er et team bestående af en jurist og to studenter, som tager sig af alle ansøgninger om ændringer af uddannelsestid. Såfremt skolerne har behov for vejledning i sager omkring ændring af uddannelsestid, er det altid muligt at henvende sig til uddannelsestid-teamet. Side 3 af 7

4 3. Drift af beklædningshåndværkeruddannelsen 3. Drift af beklædningshåndværkeruddannelsen A. Ny uddannelsesordning Beklædningshåndværkeruddannelsen har fået ny uddannelsesordning, der trådte i kraft den 15.juli I den nye uddannelsesordning er der foretaget følgende ændringer Nyt indhold af trin 1 eksamen: Fremover eksamineres der kun i et produkt, som indeholder både obligatoriske og valgfrie elementer. Det valgfrie specialefag Dokumentation, kvalitetskontrol og kommunikation 2 udgår på trin 1 Faget Dokumentation og kvalitetskontrol oprettes som nyt valgfri specialefag på trin 1 Dokumentation, kvalitetskontrol og kommunikation 2 bliver nyt bundent valgfag på trin 2 De faglige mål for konstruktionsprofilen er ændret for at opnå bedre match mellem fagets niveau og dets længde. Med den nye uddannelsesordning skulle der gerne være skabt en bedre bedømmelsesmetode på trin 1 samt en større sammenhæng mellem uddannelsens faglige mål og det som elever reelt kan præstere på den fastlagte uddannelsestid. A. Ny uddannelsesordning Formanden understreger, at det skal kommunikeres til alle censorer, at det nu er den nye eksamen som der eksamineres efter. Sekretariatet vil gøre dette. Den nye uddannelsesordning kan hentes på B. Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Sekretariatet har opgjort resultatet af årets beskæftigelsesundersøgelse. I alt 82 elever har besvaret undersøgelsen, heraf var 82% fra TEKO. Det fremgår af resultaterne, at i alt 14 elever fra EUC Syd har besvaret undersøgelsen. Sekretariatet vurderer, at der er tale om en fejl, da EUC Syd ikke har så mange elever på en årgang. Muligvis har eleverne krydset forkert af. Resultaterne viser, at flertallet af trin 1 elever, nemlig 93% søger direkte videre på trin 2. Endvidere viser resultaterne, at 28% af trin 2 eleverne er i gang med uddannelsen som designteknolog, hvilket er meget høj videreuddannelsesfrekvens. Beskæftigelsesundersøgelsen er vedlagt (bilag 1). Det indstilles at udvalget drøfter de fremlagte resultater. B. Beskæftigelsesundersøgelse 2011 EUC oplyser, at der er talt tre elever for meget med i undersøgelsen. Beskæftigelsesundersøgelsen bekræfter billedet af, at der er mange af uddannelsens elever, som videreuddanner sig som designteknolog. CPH West oplyser, at de har gjort stor indsats i forhold til at få deres elever til at svare. Men tilsyneladende gør eleverne det ikke, selvom de pr. telefon har bekræftet at de vil udfylde skemaet. Side 4 af 7

5 C. 78 praktikerklæring Der er udarbejdet skema til 78 løbende praktikerklæring. Denne kan findes på industriens uddannelsers hjemmeside. Link til skemaet findes nederst i dokumentet. C. 78 praktikerklæring TEKO oplyser, at skolen har gode erfaringer med at udsende den løbende praktikerklæring sammen med indkaldelsesbrevet samt at fremsende det tidligere udfyldte praktikerklæring ved næste indkaldelse. Det giver det ønskede flow og informationsniveau. Skolen har valgt at yde denne ekstra service, for at sikre, at virksomhederne bruger praktikerklæringerne gennem hele uddannelsesforløbet. D. Skolernes indsats for flere ordinære praktikpladsaftaler Skolerne vil her opdatere udvalget om, hvilke initiativer, der har været gjort i perioden november 2010 til september 2011, for at skaffe flere praktikpladser. Et resume af tidligere initiativer er vedlagt (bilag 2) D. Skolernes indsats for flere ordinære praktikpladsaftaler TEKO Skolen har haft en indsats i forbindelse med modemessen, hvilket har givet mange gode kontakter til potentielle praktikvirksomheder. Herudover lægges der stadigt et stort arbejde i at skabe praktikpladser i udlandet. Skolen oplever, at det er praktik i udlandet, som rykker mest lige nu. CPH West Skolen har fået 2 mio. kr. fra Industriens Fond til at udvikle metoder til bedre kontakt til praktikvirksomheder på strøm og smedeområde. I forbindelse med projektet skal der gennemføres en evaluering af virksomhedernes oplevelser med at have elever. Det er forventningen at viden fra dette metodeprojekt kan give input til nye veje for det praktikpladsopsøgende arbejde inden for beklædningsområdet. EUC Syd Skolen oplever, at virksomhedsforlagt undervisning i grundforløbet virker godt. Men der er alligevel en stor træghed, til trods for den høje praktikpladspræmie. Skolen har sat særlig fokus på dialog med godkendte praktikvirksomheder, som pt. ikke er uddannelsesaktive. Det har haft en vis effekt på antallet af uddannelsesaftaler. E. Tidsfrister for kvoteoptag På sidste udvalgsmøde blev det besluttet, at sekretariatet i samarbejde med skolerne skulle formulere et brev til UVM, hvor problemstillingen omkring tidsfrister for kvoteoptag blev skitseret, og der blev opstillet mulige løsningsforslag. Sekretariatet har lavet udkast til E. Tidsfrister for kvoteoptag Skolerne oplever stadigt, at det er et stort problem at overholde tidsfristerne for kvoteoptag. TEKO har taget det op med kvalitetspatruljen, som har været på besøg. Side 5 af 7

6 brev, men dette er aldrig blevet endeligt konfirmeret af skolerne. Brevet er vedlagt (bilag 3). Det indstilles at udvalget drøfter, om brevet stadig er relevant at sende. CPH West oplever at eleverne springer fra, for der går for lang tid mellem optag og start. Beslutning: Det i bilag 3 vedlagte brev sendes til Undervisningsministeriet. F. Statistik Statistikken for indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1.april september 2011 er vedlagt (bilag 4). Statistikken for godkendte praktikvirksomheder viser, at der er godkendt 12 virksomheder i perioden fra 1.april til 15.september 2011 (bilag 5). I alt 267 virksomheder er godkendt til uddannelsen pr. 15.september Oversigt over godkendte virksomheder med aktuel lærlingestatus er vedlagt (bilag 6). F. Statistik Flere udvalgsmedlemmer undrer sig over, at Strauss Skrædderi i Odense er godkendt. Udvalget har oplevet flere tvistsager med Strauss Skrædderi i København. Der gøres opmærksom på, at praktikvirksomheder godt kan søge om godkendelse uden om skolen. Det sker, at en ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed alene sker på opfordring fra en praktikpladssøgende elev. Beslutning: Sekretariatet gennemgår historikken for virksomhedens godkendelse og orientere udvalget herom. 4. Eksamen beklædningshåndværker trin 1 og 2 4. Eksamen Beklædningshåndværker trin 1 og 2 A. Ny svendeprøvevejledning Sekretariatet har udarbejdet en svendeprøvevejledning, som ligger på IU s hjemmeside. Link til vejledningen findes nederst i dokumentet. A. Ny svendeprøvevejledning Sekretariatet understreger vigtigheden af, at alle tre skoler bruger den samme svendeprøvevejledning. Dette sikres ved at alle skoler indsender evt. ændringsforslag til sekretariatet, således at disse kan koordineres med de andre skoler inden de evt. integreres i den svendeprøvevejledning som ligger på udvalgets hjemmeside. B. Ny beskrivelse af eksamen Der er udarbejdet ny beskrivelse af trin 1 og trin 2 eksamen. Disse ligger også på udvalgets hjemmeside. Link til beskrivelserne findes nederst i dokumentet. B. Ny beskrivelse af eksamen Sekretariatet understreger vigtigheden af, at alle tre skoler bruger de samme beskrivelser. Dette sikres ved at alle skoler indsender evt. ændringsforslag til sekretariatet, således at disse kan koordineres med de andre skoler inden de evt. integreres i den eksamensbeskrivelse som ligger på udvalgets hjemmeside. C. Censorkonference 2012 Der er blevet udtrykt ønske om at afholde censorkonference igen i Det indstilles at udvalget drøfter, hvilke punkter der vil være vigtige at drøfte på konferencen. C. Censorkonference 2012 Udvalget understreger, at emnerne på censorkonferencen skal tilgodese censorernes behov. Blandt mulige emner er: Side 6 af 7

7 Evaluering af nye trin 1 eksamen Kommunikation omkring censorbordet Rekruttering af nye censorer - hvordan Det aftales, at sekretariatet laver oplæg til punkter på censorkonferencen og sender det til høring hos censorerne. Formanden oplyser, at der er mangel på censorer. Derfor er det vigtigt, at udvalget styrker indsatsen i forhold til at rekruttere nye censorer. Det er et krav, at nye censorer er medlem af 3F eller Dansk Mode- og Textil. Det vil være godt, hvis der allerede nu indstilles nye censorer, så de har mulighed for at blive inviteret med til konferencen i januar. Beslutning: Udvalget beslutter, at der skal afholdes en censorkonference i en af de første tre uger af januar næste år. Konferencen afholdes hos 3F Odense og afholdes fra kl. 9 til kl. 16. Det besluttes at afholde udvalgsmøde dagen efter konferencen samme sted. Det vil være Det Faglige Udvalg som betaler middagen, for dem der skal overnatte. Det vil være organisationerne, som hver især betaler hotelovernatning for egne medlemmer. 5. Udvikling af beklædningshåndværkeruddannelsen 5. Udvikling af beklædningshåndværkeruddannelsen A. EUD udviklingsredegørelse 2012 Sekretariatet har udarbejdet en udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen, der blev indsendt til UVM den 23.september Der er i årets redegørelse lagt op til ændringer i uddannelsens indhold i form af færre områdefag med længere varighed end hvad vi har i dag (bilag 7) A. EUD udviklingsredegørelse 2012 Udvalget tager redegørelsen til efterretning. B. Oplæg om fremtidens profiler På baggrund af de input som er fremkommet på faglærerkonferencen den maj 2011 vil Jette Rosendal lave oplæg om kompetencebehov for fremti- B. Oplæg om fremtidens profiler Jette Rosendal oplevede, at de deltagende virksomheder på faglærerkonferencen har svært at forstå beklædningshåndværkeruddannelsen indehold. Side 7 af 7

8 dens profiler på beklædningshåndværkeruddannelsen. Det indstilles at udvalget drøfter behovet for at igangsætte yderligere analyser. En løsning på problemet er ifølge TEKO at lave en pixieudgave af uddannelsens indhold. På konferencen fremkom følgende udsagn om væsentlige kompetencer for de tre profiler: Design-profil: Kvalitetsforståelse Kvalitetskontrol Konstant opdatering i forhold til miljø og ressourcer Teknisk stærk Materialekendskab Konstruktions-profil: Kvalitetskontrol Målskemaer Målforståelse Graduering og tilretning Kommentering Procesforståelse Produktions-profil: Syning som kompetence Stærk teknisk Kvalitetsforståelse Kvalitetskontrol Generelt gælder det, at der i alle tre profiler er behov for stærkere fokus på kvalitetsforståelse og materialekendskab. Det er endvidere væsentligt, at de danske beklædningshåndværkere også fremover har en god viden om, hvordan produkterne fremstilles, også selv om de ikke deltager i alle produktionsprocesserne selv. På baggrund af input fra faglærerkonferencen har TEKO i samarbejde med de to andre skoler sammentrukket flere af fagenes målpinde, således at der fremover kan blive færre områdefag. Det er skolernes vurdering, at færre områdefag vil kunne styrke fagligheden, fordi man på den måde får mere tid til fordybelse i de enkelte fag. Udvalgsmedlem Johnny Wichmann vurderer, at færre områdefag også vil gøre det lettere for censorerne at vurdere elevernes faglige niveau. Det aftales, at sekre- Side 8 af 7

9 tariatet fremsender skolernes forslag til nye, bredere områdefag til censorerne, således at disse også kan give deres input. Udvalgsmedlem Vinni Nørgaard fortæller, at hun oplevede, at faglærerkonferencen gav mulighed for en god dialog med de deltagende virksomheder. Hun oplevede, at virksomhederne var meget interesseret i udvalgets uddannelse og gerne ville i en nærmere dialog med udvalget. Beslutning: Udvalget beslutter, at der afholdes et møde i maj 2012, hvori der indgår et besøg hos en af de virksomheder, som deltog i faglærerkonferencen. Sekretariatet vil i samarbejde med TEKO planlægge dette. 6. AMU efteruddannelse Udvalget beslutter, at man allerede på næste udvalgsmøde i januar 2012 vil fortsætte drøftelserne omkring de fremtidige jobprofiler. Dette vil ske med udgangspunkt i TEKO undersøgelsen, som udkommer 9. januar Jette Rosendal vil på mødet i januar præsentere de væsentligste resultater af undersøgelsen. Udvalget vil på baggrund af dette tage stilling til, om der skal søges AMU ad hoc pulje midler til yderligere undersøgelser. 6. AMU efteruddannelse A. Status på udbuddet Der er endnu ikke registreret nogen aktivitet på den nye FKB. Det indstilles at skolerne giver status på, hvordan udviklingen har været indtil og hvad forventningerne er til de kommende måneders aktivitet. Det skal bemærkes, at der stilles krav om minimumaktivitet for fastholdelse af udbuddet. A. Status på udbuddet CPH West Grundet systemtekniske forhold kan CPH West ikke følge aktiviteten på de kurser, som er udlagt til TEKO og EUC Syd. CPH Wests kursusafdeling har fem beklædningskurser i udbud lige nu, men ingen tilmeldte. CPH West indhentet inspiration til markedsføringen hos andre AMU udbydere, men resultatet har været begrænset. Skolen finder generelt ikke situationen opløftende. Skolen vil meget gerne modtage ideer til markedsføringstiltag fra udvalgets medlemmer. TEKO: Skolen har venteliste på deres AMU kurser. Der er mangel på lærer, ikke tilmeldte. Skolen har planlagt AMU udbud hver anden uge i starten af Der er venteliste til kurserne. TEKO har markedsført kurserne Side 9 af 7

10 gennem netværket. TEKO har afdækket behov for tre nye AMU kurser. Det aftales at målbeskrivelserne fremsendes til sekretariatet med henblik på godkendelse snarest. Udvalgsmedlem Claus Eskesen gør opmærksom på, at udbud af garantikurser (dvs. kurser som gennemføres uanset deltagerantal) for nogle skoler opleves som en måde at vende den dårlige udvikling på. Ordet garanti kan gøre, at flere virksomheder tør at binde an med at planlægge efteruddannelse via AMU. B. Udviklingsaktiviteter 2012 Forhåndsanmeldelse 2012 Udvalget skal i oktober 2011 indmelde til Undervisningsministeriet, hvilke udviklingsbehov udvalget har i forhold til AMU kurser, undervisningsmaterialer og faglæreruddannelse. Det indstilles at udvalget drøfter, hvorvidt der foreligger konkrete udviklingsbehov. B. Udviklingsaktiviteter 2012 Det aftales at skolerne fremsender behov til forhåndsanmeldelsen til sekretariatet i første uge af oktober. 7. Handlingsplan 7. Handlingsplan A. Status på handlingsplan 2011 Den nuværende opdaterede handlingsplan er vedlagt med angivelse af, hvilke aktiviteter der er gennemført (bilag 8). A. Status på handlingsplan 2011 Sekretariatet giver en mundtlig redegørelse for status på handlingsplanens indsatsområder. B. Punkter til handlingsplan 2012 Sekretariatet har udarbejdet forslag til handlingsplan for 2012 (bilag 9). Det indstilles, at udvalget drøfter, hvorvidt man har yderligere punkter og/eller punkter som ønskes fjernet eller revideret. 8. Udvalgets principielle beslutninger Oversigt over udvalgets principielle beslutninger findes på hjemmeside, se link nederst i dokumentet. Det anbefales at udvalgets medlemmer orienterer sig i dette materiale jævnligt. B. Punkter til handlingsplan 2012 Beslutning: Udvalget beslutter at videreføre de tre indsatsområder fra 2011 til også at gælde i Herudover beslutter udvalget, at det i 2012 skal være et indsatsområde at skaffe flere censorer på både A og B- siden. 8. Udvalgets principielle beslutninger Udvalgets formand opfordrer udvalgets medlemmer til at orientere sig i oversigten jævnligt. Side 10 af 7

11 9. Mødekalender Næste møde er planlagt til den 17.november 2011 (hvis behov) på EUC Syd. Pga. forskellige omstændigheder vil EUC Syd gerne afstå fra at være vært på dette møde. Der skal findes et andet mødested. 9. Mødekalender På mødet er blevet besluttet flere nye mødedatoer for Sekretariatet vil derfor udarbejde en revideret mødekalender for 2012, som udsendes til udvalgets medlemmer. Mødekalender for 2012 er vedlagt (bilag 10) Formandskabet vil tage stilling til om mødet den 17.november 2011 aflyses. 10. Evt. 10. Evt. TEKO har konstateret, at praktikvirksomhederne ikke kan få det fulde praktikpladstilskud på kr., fordi der er tale om en trindelt uddannelse. Dette er en stor udfordring i forhold til at markedsføre uddannelsen. TEKO er orienteret om, at man inden for SOSU området har en særordning, således at virksomhederne får det fulde tilskud, selvom de har eleven i flere trin aftaler. TEKO oplever regelsættet som diskriminerende for beklædningshåndværkeruddannelsen i forhold til andre erhvervsuddannelsers støttemuligheder. Det aftales, at TEKO fremsender relevant korrespondance mellem skole og virksomheder til sekretariatet og udvalgsmedlem Claus Eskesen. Formandskabet vil på baggrund af dette træffe beslutning om, hvorvidt der skal rettes henvendelse til Undervisningsministeriet om problemstillingen. Side 11 af 7

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann København den 9. oktober 2012 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard Connie Sørensen Tilforordnede:

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann København den 18. oktober 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING København den 8. maj 2013 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard Connie Sørensen Tilforordnede:

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 10.00 14.00 Hos Kopenhagen Fur, Langagervej 60, 2600 Glostrup

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 10.00 14.00 Hos Kopenhagen Fur, Langagervej 60, 2600 Glostrup DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard København den 22. maj 2012 Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC Syd Jette

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Johnny Wichmann København den 22.juni 2015 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC

Læs mere

Claus Eskesen. OPLÆG TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 18. januar 2012 kl. 9.30 15.00

Claus Eskesen. OPLÆG TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 18. januar 2012 kl. 9.30 15.00 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Skrædderlauget-repræsentanter: Johnny Wichmann Tilforordnede: Jette Rosendal Sørensen, TEKO Kim von Bülow, CPH West Karin Jespersen, EUC

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann København den 25. oktober 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING Torsdag den 18. januar kl. 10-12 Dansk Mode & Textil Birk Centerpark 38 7400 Herning Deltagere Formand Jannie Andersen, 3F Næstformand Jette Lindgaard, DMT Benedikte

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 21. april 2010 hos TEKO Center Danmark, Kystvejen 37, 8000 Århus C.

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 21. april 2010 hos TEKO Center Danmark, Kystvejen 37, 8000 Århus C. København den 28. april 2010 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Skrædderlaugs-repræsentant: Johnny Wichmann Afbud Dorte Junker (Dansk Mode og Textil) 3F-repræsentanter: Connie Sørensen

Læs mere

Vinni Nørgaard. Peter Kobjevsky

Vinni Nørgaard. Peter Kobjevsky DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Tilforordnede: Jacob Bay Fuhr (for Karen Jespersen), EUC Syd Jette Rosendal Sørensen, TEKO Kim von Bülow, CPH West Sekretariatet: Christina Stougaard

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann København den 18. maj 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann Jette Lindberg København den 6. juni 2017 3F-repræsentanter: Vinni Nørgaard Benedikte Maul Andersen Jannie Andersen Connie

Læs mere

Connie Sørensen. Afbud:

Connie Sørensen. Afbud: København den 17. maj 2013 DMT-repræsentanter: Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann Tilforordnede: Karen Jespersen, EUC Syd Jette Rosendal Sørensen, TEKO Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Næstformand Aage K. Feddersen Johnny Wichmann Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC Syd Jette Rosendal Sørensen, TEKO (VIA EUD) Kim von Bülow, CPH West Sekretariatet: Christina Stougaard

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann København den 27. januar 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING København den 4. november 2013 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Johnny Wichmann Tilforordnede: Jette Rosendal Sørensen, TEKO Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER,

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, 2. oktober 2009 SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, I mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten Revsbeck, DI Claus Henriksen,

Læs mere

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 28. marts 2017 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Elise Andsager (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt Jim Hansen Tom Brandt Benny Vinther

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL. 10.00-CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 16. september 2013 DI-repræsentanter Asger Smedegaard

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013 København d. 27. februar 2013 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud)

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud) DI-repræsentanter: Niels-Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads 3F-repræsentanter: Vakant post (formand) Flemming Kristensen Benedikte Maul Andersen

Læs mere

København den 2.august 2011

København den 2.august 2011 København den 2.august 2011 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Jan Lorentzen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 4. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt Dansk Byggeri

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE København den 29. september 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand)

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) København den 15. november 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 15.maj 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær) Afbud: Claus Henriksen Morten V.B.

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. onsdag den 28. oktober 2009 kl på Thise Mejeri

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. onsdag den 28. oktober 2009 kl på Thise Mejeri Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg onsdag den 28. oktober 2009 kl. 13.00 på Thise Mejeri Der forelå afbud fra Lars Kaae Mødets dagsorden var følgende: 1. Godkendelse

Læs mere

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 25. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen Dansk Byggeri repræsentanter: Benny

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017 JD DI-repræsentanter: Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen (afbud) Steffen Daigaard 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette Rosgaard Kristensen

Læs mere

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN SSK REFERAT FRA MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 7. JUNI 2012 KL. 10.00-12.30 HOS GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI, BÆKGÅRDSVEJ 40, 6900 SKJERN VI MØDES VED RECEPTIONEN EFTER MØDET ER DER FROKOST

Læs mere

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Næste møde i fagligt udvalg er den 18. september. Bemærk temamøde fra kl. 10-14. Deltagere: Peder Ring,

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann København den 4. maj 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Det faglige udvalgs navn: Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS) Dato: 21. sept. 2015 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174 DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen København den 10.maj 2012 Afbud:

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V København den 4. december 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal BILAG 1 IF 23/9-2011 Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler Nøgletal 2008 2009 2010 Igangværende uddannelsesaftaler 26 32 34 pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

Ivan Bak REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI. Tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10.00 13.00

Ivan Bak REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI. Tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10.00 13.00 DI-repræsentanter: Brigitte Pudor Gullev Rene Damgaard Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Jesper Juul Sørensen Afbud: Niels Henning Jørgensen, DI Benny Vinter Jensen, 3F Poul Viggo Fischer, AMU Vest

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: Oktober 2017 Udviklingsredegørelse

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRIEN

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRIEN DI-repræsentanter: Britta Munk Overgaard (næstformand) Birgitte Høst-Madsen Rasmus Grusgaard 3F-repræsentanter: Henry Andersen (formand) Morten Dalby Bodholt Benedikte Maul Andersen Sekretariatet: Casper

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2017

Udviklingsredegørelser for 2017 Udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse 2017 for Handelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen

Læs mere

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 31. januar 2017 TAB/CSH Deltagere: DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Michael Risager Nørgaard Niels Henning Jørgensen

Læs mere

René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 17.september 2012 DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Resume af UG 4 møde. Udviklingsgruppe elektronik og automatik

Resume af UG 4 møde. Udviklingsgruppe elektronik og automatik Udviklingsgruppe elektronik og automatik Deltagere: Trine Rasmussen, DM (TR) Niels Henning Holm Jørgensen, DI (NHHJ) Jørgen Albøge, DI (JA) Terma Karl Erik Rasmussen, DM (KER) Brüel og Kjær Henrik Jensen,

Læs mere

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT Til stede: Afbud: Claus Agø Hansen, Jannie Arge, Søren Bach-Petersen, Bonnie Blirup, Kirsten Møller Christensen, Henrik Lytsen,

Læs mere

Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 30. NOVEMBER 2010 KL: 10.00-13.00 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, VESTERBROGADE 6D, KBH. MED EFTERFØLGENDE JULEFROKOST HOS FROKOSTEN, GL. KONGEVEJ.

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017

Udviklingsredegørelse for 2017 Udviklingsredegørelse for 2017 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Opfølgning på Justering af detailhandelsuddannelsen

Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Opfølgning på Justering af detailhandelsuddannelsen Møde 3/2012 13. september 2012 Referat Formandskabet og Driftsudvalget / Detail Tilstede: Afbud: Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Gorm Johansen,

Læs mere

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009 Til Per Kristian Jansen, formand, Danske Regioner Anne Dalhberg, Teknisk Landsforbund Heidi Leen, FOA Lene Nielsen, FOA Michael Bille, Danske Regioner Randi Wetke, Danske Regioner (afbud) Lotte Meilstrup,

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 31. marts 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00 Bilag 2.2, Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl. 10.00 til 12.00 Tilstede: Joan Prahl, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov,

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD København den 21.oktober 2013 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Rene Brix Olesen (3F Industri) Afbud: Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F

Læs mere

Punkt 6 om udviklingen i neurofysiologispecialet indledte mødet.

Punkt 6 om udviklingen i neurofysiologispecialet indledte mødet. Referat af møde i FUHA, team neurofysiologi den 15. september kl. 14.30 16.00 Til stede: Per Kristian Jansen, Danske Regioner Birgit Andersen, Danske Regioner Heidi Leen, FOA Anita Bak Johansen, FOA Lotte

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker Redegørelsens

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 6. oktober 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 12. februar 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

København den 22.september 2011

København den 22.september 2011 København den 22.september 2011 LUU AMU Vest Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) LUU Tradium Erhverv Vagn Smidt (3F Byg) ** Niels Ove Pedersen (Tradium) Benny Madsen (Tradium)

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer.

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

UG september 2014

UG september 2014 30. september 2014 jbn Resume fra møde i UG 7 Afholdt den 16. september 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, lilla mødelokale Ved mødet deltog: Birgitte Winge Jonas Pedersen

Læs mere

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Onsdag den 12. januar 2011 fra kl. 10:00 til ca. 14:00 i Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 5. sal, 1780 København V Afbud:

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker Redegørelsens omfang

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Formand Niels Henning Holm Jørgensen Brigitte Pudor Gullev København den 12. december 2014 3F-repræsentanter: Næstformand Allan B. Schmidt Vagn Schmidt Benny Vinther Jensen Tom Brandt

Læs mere

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke København den 23. september 2011 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT Til stede: Claus Agø Hansen, Jannie Arge, Søren Bach-Petersen, Bonnie Blirup, Kirsten Møller Christensen, Henrik Lytsen, Ole Marker,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 27. august 2013 TAB MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

Referat af udvalgsmøde Industriens Fællesudvalg

Referat af udvalgsmøde Industriens Fællesudvalg 26. september 2016 Referat af udvalgsmøde Industriens Fællesudvalg TAB/CSH Tid: Torsdag d. 1. september 2016 kl. 10.00-15.30. Sted: Danlind Lægårdvej 90-94, Holstebro Deltagere: DI-repræsentanter Christine

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet blev holdt hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg I mødet deltog: Christine Bernt

Læs mere

REFERAT af LUU på ZBC - 3. møde. Torsdag den 7. februar 2013, kl. 8.00 til 11.00

REFERAT af LUU på ZBC - 3. møde. Torsdag den 7. februar 2013, kl. 8.00 til 11.00 Deltagere: Lotte Høgh, HK/Handel Benedicte Drejer, HK/Privat REFERAT af LUU på ZBC - 3. møde Torsdag den 7. februar 2013, kl. 8.00 til 11.00 Michael Rosenberg Hansen, HK/Kommunal Benjamin Rasmussen, BILKA

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 24.oktober 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Søren Sejr Nielsen (3F Byg) Niels Henning Jørgensen (DI) Jørn Lausten (3F Byg) Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri) Benny Vinther

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 31.august 2010 Deltagere på mødet: LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen Lausten (3F Byg) Oluf Lauritsen (DI) Poul Viggo Fisher (AMU Vest) Hans Hansen

Læs mere

Referat. Dato: 30. august 2012. Emne: Referat

Referat. Dato: 30. august 2012. Emne: Referat Referat Udvalg: PASS Udvalget Dato: 30. august 2012 Emne: Referat Til stede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Kirsten Højlyng, KL Stig Ove Jensen, FOA Lotte Meilstrup, FOA Gitte

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

Møde 2/ maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA

Møde 2/ maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA Møde 2/2017 17. maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA Tilstede: Afbud: Dagsorden: Per Gaunø Jensen, Kirsten Møller Christensen, Anna Anholm Egeberg, Bente

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 30.januar 2012 DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev René Damgaard Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Tilforordnede: Poul Viggo Fischer, AMU Vest Jan Nørskov

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København den 28. august 2009 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt Andersen Klaus Høffer Larsen Connie Jørgensen 3F-repræsentanter: Mads Andersen (næstformand) Claus Eskesen Tonny Hindberg

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Mødet blev holdt hos Terma, Hovmarken 4, 8520 Lystrup Mødedeltagere: DI-repræsentanter Morten Revsbeck

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015 København marts 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager (Tilforordnet) Lars Sørensen

Læs mere

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg tager afsæt i følgende: A. Bekendtgørelser for området B. Opgaver for det lokale uddannelsesudvalg C. Møder

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. tirsdag den 22. april 2008 kl. 10.00. i sekretariatet

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. tirsdag den 22. april 2008 kl. 10.00. i sekretariatet MEJERIFAGETS FÆLLESUDVALG R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 22. april 2008 kl. 10.00 i sekretariatet Der forelå afbud fra Vagn Henriksen og Jens Ingvardsen. Mødets dagsorden

Læs mere

UG2. 13. marts 2014. Referat fra møde i UG 2 afholdt den 11. marts 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.

UG2. 13. marts 2014. Referat fra møde i UG 2 afholdt den 11. marts 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. 13. marts 2014 jbn Referat fra møde i UG 2 afholdt den 11. marts 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. orange mødelokale Ved mødet deltog: Brian Mikkelstrup, Metal Finn Kyed,

Læs mere

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5.

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. sal A-side: Christine B. Henriksen, DI Vakant plads B-side

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen (afbud) Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Kirsten Hjøllund Karen Jensen Indkaldelse til:

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Handlingsplaner gældende for Teknisk EUD V45

Handlingsplaner gældende for Teknisk EUD V45 Handlingsplaner 2013-2014 gældende for Teknisk EUD V45 Smedeafdelingen (Produktion og Udvikling GF + HF): Generelt set er der sket et pædagogisk løft i afdelingen, idet lærerne har gennemført et projektforløb

Læs mere

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Til stede: Peder Ring, Danske Regioner Per Hvenegaard, TL Birgit Andersen, H:S

Læs mere