Oversigt over bestyrelsens og direktionens øvrige ledelseshverv i danske aktieselskaber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over bestyrelsens og direktionens øvrige ledelseshverv i danske aktieselskaber"

Transkript

1 Å R S R A P P O R T

2 Kreditbanken A/S Hovedkontor Ramsherred Aabenraa CVR nr Telefon Telefax Filialer Sønderborg Kreditbank Perlegade Sønderborg Telefon Telefax Haderslev Kreditbank Nørregade Haderslev Telefon Telefax Bestyrelse Civilingeniør Ulrich Jansen, Aabenraa - formand Direktør Gerth L. Møller, Aabenraa - næstformand Direktør Erik Krag, Aabenraa Indkøbschef Heinrich Chr. Clausen, Høruphav, Sydals Direktør Peter Rudbeck, Rødekro Direktør Hans B. Schlaikier, Aabenraa Direktion Bankdirektør Hans Verner Damm, Aabenraa Revision Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Esbjerg Sønderjyllands Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Aabenraa Ledelseshverv Oversigt over bestyrelsens og direktionens øvrige ledelseshverv i danske aktieselskaber Navn Selskab Hverv Civilingeniør Ulrich Jansen Max Jenne A/S, Aabenraa Direktør og bestyrelsesmedlem Rhederi M. Jebsen A/S, Aabenraa Bestyrelsesmedlem Jebsen & Co. A/S, Aabenraa Bestyrelsesmedlem Cimbria A/S, Aabenraa Bestyrelsesmedlem Direktør Gerth L. Møller Hamag A/S, Rødekro Direktør og bestyrelsesmedlem GB Aabenraa A/S Bestyrelsesmedlem Direktør Erik Krag A/S E. Krag Sten og Grus, Aabenraa Direktør og bestyrelsesmedlem Direktør Peter Rudbeck Rødekro Skofabrik A/S, Rødekro Direktør og bestyrelsesmedlem Direktør Hans B. Schlaikier Rhederi M. Jebsen A/S, Aabenraa Direktør og bestyrelsesmedlem Jebsen & Co. A/S, Aabenraa Bestyrelsesmedlem Turistbåd Årø A/S Bestyrelsesmedlem Stenbjerg Ejendomme A/S Direktør og bestyrelsesmedlem Ejendomsselskabet Stentoft A/S Direktør og bestyrelsesmedlem Øvrige bestyrelsesmedlemmer og bankens direktør har ingen ledelseshverv i danske aktieselskaber. 2

3 Årsberetning Årets resultat Med et overskud før skat på 28,6 mio. kr. blev året 2002 bankens hidtil bedste. Den pæne fremgang vi har opnået i forhold til vore forventninger ved årets begyndelse, skyldes en fortsat pæn kundetilgang samt en fornuftig udvikling i bankens aktiviteter, ikke mindst i vor nye afdeling i Haderslev. Bankens bruttoindtjening, rente- og gebyrindtægter, steg således med 5,5 mio. kr. til i alt 73 mio. kr. De samlede kursreguleringer blev derimod reduceret i forhold til året før. De udgør i dette regnskabsår 2,2 mio. kr. mod 4,6 mio. kr. året før. Det er især aktierne, som i dette år har bidraget mindre end i år Bankens samlede driftsudgifter faldt med 4% til 37,3 mio. kr. Denne gunstige udvikling skyldes dog i nogen grad, at 2001-tallene indeholder etableringsudgifter til filialen i Haderslev med 3,5 mio. kr. De samlede tab og hensættelser på udlån og garantier blev med 10,5 mio.kr. lidt mindre end året før, hvor de udgjorde 12,3 mio. kr. Der er nu hensat i alt 69,6 mio. kr. på bankens korrektivkonto, hvilket svarer til 6,4% af de samlede udlån og garantier. Årets nettoresultat blev på 19,8 mio. kr. På baggrund af det gode resultat foreslår bestyrelsen at udbyttet til aktionærerne forhøjes med 5% til i alt 25%, hvilket svarer til ca. 4,5 mio. kr. Den resterende del af årets overskud, 15,3 mio. kr., henlægges til bankens egenkapital. Balance Bankens udlån voksede i årets løb med knap 18 mio. kr. til i alt 643 mio. kr. Stigningen er noget mindre end året før, men det skyldes blandt andet, at enkelte større kreditter af midlertidig karakter er blevet indfriet i årets løb. Væksten i vore indlån blev noget større, idet de samlede indlån steg med 70 mio. kr. til i alt 839 mio. kr. Væksten skyldes blandt andet, at en del kunder har været tilbageholdende med at investere i værdipapirer i den sidste del af året. De samlede garantistillelser er i årets løb vokset med 23 mio. kr. til i alt 375 mio. kr. Hovedparten af garantierne vedrører formidling af lån fra Totalkredit, som fortsat bliver godt modtaget af vore kunder. Vort samarbejde med det lokale forsikringsselskab Sønderjysk Forsikring kan ikke umiddelbart ses i balancen, men et stigende antal kunder har i årets løb valgt at skifte til vor samarbejdspartner, ikke mindst efter at flere selskaber har varslet store stigninger i forsikringspræmierne. Bankens egenkapital udgør nu 178,6 mio. kr. I forbindelse med en ændret regnskabspraksis omkring værdiansættelsen af unoterede værdipapirer opskrives egenkapitalen med yderligere 5,5 mio. kr. i 1. kvartal Værdireguleringen sker over egenkapitalens frie reserver. Forventninger til år 2003 Der er ikke siden regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, der ændrer bestyrelsens opfattelse af bankens økonomiske stilling. Banken forventer også for det kommende år et tilfredsstillende regnskabsresultat. På baggrund af det rekordlave renteniveau forventes resultatet dog ved et uændret aktivitetsniveau at blive lidt lavere, svarende til et resultat før skat i niveauet mio. kr. Heri er ikke indeholdt ovennævnte værdiregulering af unoterede værdipapirer på 5,5 mio. kr. Tak til vore mange aktionærer og kunder for et godt og tillidsfuldt samarbejde i det forløbne år, samt tak til bankens medarbejdere for en god arbejdsindsats. 3

4 Hoved- og nøgletal Fem års hovedtal (I kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Driftsudgifter Tab og hensættelser på debitorer Ordinært resultat før skat Årets resultat Egenkapital ultimo Balancesum Nøgletal Solvensprocent... pct. 21,0 18,2 19,4 18,9 20,5 Kernekapitalprocent... pct. 20,9 18,2 19,4 18,9 20,5 Egenkapitalforrentning før skat... pct. 16,7 14,0 17,9 14,4 16,5 Egenkapitalforrentning efter skat... pct. 11,6 9,5 12,7 9,7 10,9 Indtjening pr. omkostningskrone... kr. 1,60 1,43 1,66 1,51 1,62 Renterisiko... pct. 0,0 1,2 1,7 1,9 1,7 Valutaposition... pct. 2,2 2,5 1,7 2,1 1,5 Udlån plus hensættelser herpå i forhold til indlån pct. 84,9 89,5 82,3 80,6 68,0 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet... pct. 220,8 170,5 196,8 136,8 218,7 Sum af store engagementer... pct. 56,4 75,6 80,0 25,6 35,6 Andel af tilgodehavender med nedsat rente... pct. 0,3 0,1 0,4 0,6 0,4 Hensættelsesprocent... pct. 6,4 6,1 6,1 6,3 6,9 Årets tabs- og hensættelsesprocent... pct. 1,0 1,2 0,9 0,9 0,9 Årets udlånsvækst... pct. 2,8 15,1 6,3 10,9 21,0 Udlån i forhold til egenkapital... 3,6 3,8 3,6 3,7 3,6 Årets resultat pr. aktie... kr. 111,1 83,9 103,3 72,7 75,1 Børskurs ultimo året... kr Indre værdi pr. aktie... kr Udbytte pr. aktie... kr Børskurs/årets resultat pr. aktie... 8,0 8,8 6,6 9,0 8,4 Børskurs/indre værdi pr. aktie... 0,88 0,80 0,79 0,84 0,88 Antal medarbejdere (gennemsnitlig, omregnet til heltidsbeskæftigede)... 48, ,4 42,7 41,4 Aktiernes stykstørrelse er i 1999 ændret til 100 kr. 4

5 Pengestrømsopgørelse (I kr.) Kapitalfremskaffelse: Drift: Årets nettoresultat Udbytte til aktionærer Afskrivninger på materielle aktiver Kapitalfremskaffelse via driften Egenkapital: Ingen kapitalfremskaffelse Fremmedkapital: Ændring i gæld til kreditinstitutter Ændring i indlån Ændring i andre passivposter*1) Fremmedfinansiering i alt Kapitalfremskaffelse i alt Kapitalanvendelse: Ændring i kasse m.v. og gældsbeviser, der kan refinansieres Ændring i tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v Ændring i udlån Ændring i obligationsbeholdning*2) Ændring i aktiebeholdning*3) Ændring i materielle aktiver*4) Ændring i andre aktivposter*5) Kapitalanvendelse i alt NOTER: *1) Andre passiver, periodeafgrænsningsposter og hensættelser til forpligtelser *2) Heri er indeholdt årets kursregulering af obligationer *3) Heri er indeholdt årets kursregulering af aktier *4) Korrigeret for afskrivninger på materielle aktiver *5) Andre aktiver, egne kapitalandele og periodeafgrænsningsposter 5

6 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsaflæggelse Bankens årsrapport er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om banker og sparekasser m.v., den af Finanstilsynet udsendte bekendtgørelse om pengeinstitutters regnskabsaflæggelse, danske regnskabsvejledninger samt de krav Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Der er ved udarbejdelsen af årsrapporten anvendt samme regnskabspraksis som blev benyttet i årsregnskabet for Periodiseringer Renteindtægter og renteudgifter samt løbende provisioner er fuldt ud periodiseret. Uafdækkede pensionsforpligtelser hensættes fuldt ud på grundlag af en aktuarmæssig beregnet kapitaliseret værdi. Udlån og garantier Bankens samlede engagementer er i overensstemmelse med god og forsigtig regnskabspraksis underkastet en kritisk gennemgang med henblik på vurdering af risiko for tab, og de fornødne beløb er hensat. Konstaterede tab i årets løb er afskrevet fuldt ud. Obligationer og aktier m.v. Børsnoterede værdipapirer er optaget til de officielt noterede kurser ultimo året. Unoterede investeringsforeningsandele er optaget til den af investeringsforeningen beregnede kursværdi. Unoterede værdipapirer værdiansættes til anskaffelseskurs eller skønnet lavere værdi, dog maksimalt til indre værdi. Opgørelsen af markedsværdien af spotforretninger og afledte finansielle instrumenter er opført brutto. Fonds- og valutaterminsforretninger, futures og optioner er værdiansat til markedsværdien ultimo året. Mellemværender i fremmed valuta Mellemværender i fremmed valuta er opgjort til de af Danmarks Nationalbank fastsatte kurser ultimo regnskabsåret. Mellemværender i unoterede valutaer er opgjort til skønnede kurser. Materielle aktiver Ejendomme er optaget til anskaffelsesværdien med tillæg af eventuelle forbedringer ved ombygninger. Ejendomme afskrives lineært over en forventet brugstid på 50 år. Udgifter ved etablering i lejede lokaler afskrives fuldt ud i etableringsåret. Driftsmidler afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret. Skatter Der er ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst foretaget afskrivninger efter skattemæssige regler. Kursreguleringer af værdipapirbeholdningen beskattes efter lagerprincippet. Kursreguleringer af finansielle anlægsaktiver beskattes dog efter realisationsprincippet. Udskudt skat af anlægsaktiver og af driftsmidler m.v. er beregnet og hensat. Nettoskatteaktiver opgøres i balancen efter en forsigtig vurdering. 6

7 Regnskabspåtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2002 for Kreditbanken A/S. Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om banker og sparekasser m.v., den af Finanstilsynet udsendte bekendtgørelse om pengeinstitutters regnskabsaflæggelse, danske regnskabsvejledninger samt de krav Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Aabenraa, den 5. februar 2003 Aabenraa, den 5. februar 2003 Direktionen: Bestyrelsen: U. Jansen G.L. Møller formand næstformand H.V. Damm / J. Dethlefsen E. Krag P. Rudbeck H.C. Clausen H. B. Schlaikier Revisionspåtegning Til aktionærerne i Kreditbanken A/S Vi har revideret årsrapporten for Kreditbanken A/S for regnskabsåret 1.januar - 31.december 2002, siderne 1 til 16. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2002 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2002 i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Aabenraa og Esbjerg, den 5. februar Sønderjyllands Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Hans Jørn Krogh statsaut. revisor Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Flemming Kühl statsaut. revisor 7

8 Resultatopgørelse for note 1000 kr kr. 1 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til personale m.v. og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre ordinære udgifter Tab og hensættelser på debitorer Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat Overskudsfordeling Årets resultat I alt til disposition Anvendt til udbytte Regulering vedrørende reserve for egne aktier Henlagt til egenkapital I alt anvendt

9 Balance pr. 31. december note 1000 kr kr. Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Obligationer Aktier m.v Materielle aktiver Egne kapitalandele Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver 12 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Hensættelser til forpligtelser Egenkapital Aktiekapital Reserve for egne aktier Opskrivningshenlæggelser Overført fra tidligere år Overført af årets resultat Egenkapital i alt Passiver i alt Ikke-balanceførte poster Garantier m.v Andre forpligtelser Ikke-balanceførte poster i alt

10 Noter til årsregnskabet kr kr. Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Renteindtægter/terminspræmie af: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt heraf Valutakontrakter Rentekontrakter Andet I alt renteindtægter Renteudgifter til: Kreditinstitutter og centralbanker Indlån Andet I alt renteudgifter Udbytte af: Aktier I alt udbytte af aktier og andre kapitalandele Kursreguleringer af: Obligationer Aktier Valuta Afledte finansielle instrumenter i alt heraf Valutakontrakter Rentekontrakter I alt kursreguleringer Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion Direktion Bestyrelse I alt Personaleudgifter Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration Note 6 Skat Beregnet skat af årets indkomst Udskudt skat Skat på hensættelseskonto Efterregulering af tidligere års beregnet skat I alt skat Selskabsskat betales i henhold til acontoskatteordningen. Den effektive skatteprocent kan forklares således: Gældende skattesats... 30,0% 30,0% Efterregulering af tidligere års beregnet skat... -0,5% 0,0% Ændring som følge af skat på hensættelseskonto... 1,5% 2,1% Permanente afvigelser... -0,2 0,3% Effektiv skatteprocent... 30,8 32,4% 10

11 kr kr. Note 7 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter I alt tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Løbetidsfordeling efter restløbetid Anfordringstilgodehavender Til og med 3 måneder Over et år og til og med 5 år I alt Note 8 Note 9 Udlån Løbetidsfordeling efter restløbetid På anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med et år Over et år og til og med 5 år Over 5 år I alt Obligationer Børsnoterede Andre Obligationer i alt Note 10 Aktier m.v. Aktier/investeringsbeviser noteret på Københavns Fondsbørs Andre aktier Aktier m.v. i alt Finansielle omsætningsaktiver a. Finansielle omsætningsaktiver værdiansat til markedsværdi b. Forskellen mellem købsprisen på finansielle omsætningsaktiver under a. og den højere markedsværdi på opgørelsestidspunktet c. Finansielle omsætningsaktiver, der ikke er værdiansat til markedsværdi 0 0 d. Forskellen mellem købsprisen på finansielle omsætningsaktiver under c. og den højere markedsværdi på opgørelsestidspunktet Finansielle anlægsaktiver Samlet anskaffelsespris primo Tilgang Afgang Samlet anskaffelsespris ultimo Nedskrivninger primo Årets nedskrivninger Tilbageførte op- og nedskrivninger Nedskrivninger ultimo Bogført beholdning ultimo heraf kreditinstitutter Bogført værdi primo heraf kreditinstitutter

12 kr kr. Note 11 Materielle aktiver Grunde og ejendomme: Samlet anskaffelsespris primo Årets tilgang Samlet anskaffelsespris ultimo Afskrivninger primo Årets afskrivninger Afskrivninger ultimo Bogført beholdning ultimo Bogført værdi primo Seneste off. ejendomsvurdering Driftsmidler: Samlet anskaffelsespris primo Årets tilgang Årets afgang Samlet anskaffelsespris ultimo Afskrivninger primo Årets afskrivninger Tilbageførte afskrivninger Afskrivninger ultimo Bogført beholdning ultimo Bogført værdi primo Note 12 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Gæld til centralbanker Gæld til kreditinstitutter I alt gæld til kreditinstitutter og centralbanker Løbetidsfordeling efter restløbetid Anfordringsgæld Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med et år Over et år og til og med 5 år I alt Note 13 Indlån På anfordring Med opsigelsesvarsel Tidsindskud Særlige indlånsformer Indlån i alt Løbetidsfordeling efter restløbetid På anfordring Indlån med opsigelsesvarsel: Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med et år Over et år og til og med 5 år Over 5 år I alt Note 14 Hensættelser til forpligtelser Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Øvrige hensættelser til forpligtelser Hensættelser til forpligtelser i alt

13 Note 15 Egenkapital Kapitalbevægelser Aktiekapital Reserve for egne aktier Opskrivningshenlæggelser Overført fra tidligere år Overført resultat Egenkapital i alt Note 16 Ikke-balanceførte poster, post 1 Garantier m.v. Garantier Finansgarantier Øvrige garantier Garantier m.v. i alt Ikke-balanceførte poster, post 2 Andre forpligtelser Øvrige forpligtelser Andre forpligtelser i alt Note 17 Solvensopgørelse Opgjort i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse om kapitaldækningsregler for pengeinstitutter og visse kreditinstitutter. 1. Kernekapital efter fradrag Ansvarlig kapital og kortfristet supplerende kapital efter fradrag Vægtede poster uden for handelsbeholdningen, herunder poster under stregen Vægtede poster med markedsrisiko m.v Vægtede poster i alt Kernekapital efter fradrag i procent af vægtede poster i alt... 20,9 18,2 pct. 7. Solvensprocent ifølge BSL 21, stk ,0 18,2 pct. Note 18 Afledte finansielle instrumenter Løbetidsfordeling efter restløbetid kr kr. Til og med 3 måneder Over 3 måneder Over 1 år til og med 1 år og til og med 5 år I alt Nominel Netto Nominel Netto Nomi- Netto Nomi- Netto værdi markedsværdi værdi markeds- nel markeds- nel markedsværdi værdi værdi værdi værdi Valutakontrakter Terminer, køb Terminer, salg Netto markedsværdi i alt -1 13

14 Markedsværdi Gennemsnitlig markedsværdi Pos. Neg. Pos. Neg. Valutakontrakter Terminer, køb Terminer, salg I alt I alt efter netting Kontrakterne er ikke-garanterede. Uafviklede spotforretninger Markedsværdi Nominel værdi Pos. Neg. Netto markedsværdi Renteforretninger, køb Renteforretninger, salg Aktieforretninger, køb Aktieforretninger, salg I alt Note 19 Kreditrisici Udlån og garantidebitorer fordelt på sektorer og brancher pct. pct. Offentlige myndigheder... 0,5 0,5 Erhverv Landbrug, jagt og skovbrug... 7,9 8,1 Fiskeri... 0,0 0,0 Fremstillingsvirk., råstofudv., el-, gas-, vand- og varmeværker... 2,6 3,8 Bygge- og anlægsvirksomhed... 3,2 3,0 Handel, restaurations- og hotelvirksomhed... 10,6 12,4 Transport, post og telefon... 1,2 1,4 Kredit- og finansieringsvirksomhed samt forsikringsvirksomhed... 1,6 2,1 Ejendomsadministration og -handel, forretningsservice... 8,3 5,1 Øvrige erhverv... 3,6 2,9 I alt erhverv... 39,0 38,8 Private... 60,5 60,7 I alt ,0 100,0 Kreditrisiko på afledte finansielle instrumenter Positiv markedsværdi (efter modpartsrisiko) Beløb kr. Modpart med Modpart med Modpart med risikovægt risikovægt risikovægt 0 pct. 20 pct. 100 pct. Positiv markedsværdi efter netting

15 Note 20 Akkumulerede hensættelser Hensat ultimo på udlån og garantidebitorer Hensat ultimo på tilgodehavender hos kreditinstitutter og andre poster, der indebærer en kreditrisiko I alt akkumulerede hensættelser Akkumulerede hensættelser på udlån og garantidebitorer i procent af udlån og garantier ultimo året.... 6,4 pct. 6,1 pct. Tilgodehavender med standset renteberegning udgør ultimo året Note 21 Markedsrisici Valutarisiko Aktiver i fremmed valuta i alt Passiver i fremmed valuta i alt Valutakursindikator Valutakursindikator 1 i pct. af kernekapital efter fradrag... 2,2 pct. 2,5 pct. Valutakursindikator Valutakursindikator 2 i pct. af kernekapital efter fradrag... 0,0 pct. 0,0 pct. Renterisiko Renterisiko på gældsinstrumenter m.v. i alt Valuta: DKK Note 22 Direktion og bestyrelse Størrelsen af lån, pant, kaution eller garantier samt tilhørende sikkerhedsstillelser stiftet for nedennævnte ledelsesmedlemmer i bankens Direktion Bestyrelse Nærtstående parter Nærtstående: Bestyrelse og direktion ( jf. side 2 i årsrapporten) Type af transaktion: Prisfastsættelse: Løn og vederlag (jf. note 5) Markedsbaserede vilkår Engagementer (jf. ovenfor) Markedsbaserede vilkår Note 23 Ad. Revisionshonorar Samlet honorar til de generalforsamlingsvalgte revisionsvirksomheder, der udfører den lovpligtige revision Heraf andre ydelser end revision Banken har ikke intern revision. Note 24 Ad. Andre forpligtelser Banken har indgået forpligtelser vedrørende lejemål i lejede lokaler i Haderslev Note 25 Ad. Antal beskæftigede Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret omregnet til heltidsbeskæftigede... 48,3 47,9 Note 26 Ad. Aktiekapitalen Aktiekapitalen i Kreditbanken A/S er fordelt på aktier a 100 kr. I aktionærfortegnelsen er i henhold til Aktieselskabslovens 28 b opført Michael Jebsen Fonden, Aabenraa, A/S Max Jenne, Aabenraa, A.P. Jessen, Singapore, og Investeringsforeningen Sparinvest, Hvidovre kr kr kr kr. Lån mv. Sikkerheds- Lån mv. Sikkerhedsstillelser stillelser 15

16 16

2 ÅR 0 SRA 0 PP 3 ORT 1

2 ÅR 0 SRA 0 PP 3 ORT 1 Å R S R A P P O R T 2003 1 Kreditbanken A/S Hovedkontor Ramsherred 27-6200 Aabenraa CVR nr. 16 33 90 16 Telefon 73 33 46 00 Telefax 73 33 46 46 E-mail: aab@kreditbanken.dk www.kreditbanken.dk Filialer

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel...

Lokal forankring gør en forskel... Lokal forankring gør en forskel... Årsr apport 20 09 Supplerende/korrigerende information til ÅRSRAPPORT 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 De uafhængige revisorers erklæring om supplerende/korrigerende

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Meddelelse nr. 1/2005.

Meddelelse nr. 1/2005. Meddelelse nr. 1/2005. Skive, den 25. januar 2005 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse for 2004 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer året: Årets resultat før skat udgør 20,2 mio.

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Halvårsrapport - 2002

Halvårsrapport - 2002 Halvårsrapport - 22 Halvårsrapport - 22 Efter dannelsen af Nordjyske Bank ved fusionen mellem Egnsbank Nord og Vendsyssel Bank i marts måned 22 kan banken offentliggøre den første halvårsrapport for den

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse for 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse for 2003 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Skive, den 28. januar 2004 Meddelelse nr. 1/2004 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse for 2003 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer året: Årets resultat før skat

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10 Fondsbørsmeddelelse 07/2005 27. april 2005 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2005 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2005 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2005 2004 2004

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Nakskov, den 7. august 2009 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 9,7 mio. kr. Forrentning

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2005

Årsregnskabsmeddelelse for 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. februar 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2006 Årsregnskabsmeddelelse for 2005 Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

1. halvårs resultat bedre end forrige år - og bedre end forventet:

1. halvårs resultat bedre end forrige år - og bedre end forventet: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 2.8.23 2.8.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Halvårsrapport for 23 fra Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i dag godkendt

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

CVR-nr Årsrapport regnskabsår

CVR-nr Årsrapport regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2004 98. regnskabsår Indhold Beretning........................................................ 2/4 Resultatopgørelse for regnskabsåret 2004.............................. 5 Overskudsfordeling

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003 Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar 2003 31. december 2003 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Beløb år til dato. kvartalet

Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere