Referat af generalforsamling på Odder Lille Friskole, onsdag d. 25. april 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling på Odder Lille Friskole, onsdag d. 25. april 2012"

Transkript

1 Referat af generalforsamling på Odder Lille Friskole, onsdag d. 25. april Valg af dirigent og referent Bjarne Baggesen valgt til dirigent. Natalie Munkholm valgt til referent. Dirigenten takker for valget og opridser reglerne for afholdelse af generalforsamling, med henvisning til retningslinjerne for afholdelse af generalforsamlinger i Odder Lille Friskole. Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og dermed lovlig. 2. Bestyrelsens beretning v. formand Ole Bach Beretningen kan læses her Dirigenten henviser eventuelle kommentarer og spørgsmål til beretningen til efter skolelederens beretning. Ingen indsigelser hertil. 3. Skoleleders beretning. Beretningen er skrevet af skoleleder Lene Isager, der dog er sygemeldt, og beretningen læses op af viceskoleleder Monika Bisgaard Sørensen. Skoleleders beretning kan læses her Viceskoleleder Monika Bisgaard Sørensen aflægger sin supplerende beretning om årets aktiviteter på skolen. Viceskoleleders beretning kan læses her Herefter åbnes for spørgsmål og kommentarer fra forsamlingen: Spørgsmål: Hvilken ejendom overvejes det helt præcist at købe af Odder Kommune? Svar fra bestyrelsen: Et lille stykke jord ved siden af skolens grund. Der er ingen bygning på. Spørgsmål: Sidste års debat og beslutning om at manglende deltagelse i forældrearbejdsdage skulle udløse regning har det betydet at flere er mødt op til arbejdsdagene? Svar fra bestyrelsen: Vi har endnu ikke set på antallet af udeblevne eller udskrevet regninger, og det er utilfredsstillende. Der bliver sendt regninger inden sommerferien. Vi har ikke noget at måle på endnu, så vi kan ikke svare på om deltagelsen er øget. Bemærkning: Det bliver godt med en udmelding, så man får et overblik over hvor stort problemet reelt er.

2 2 Bemærkning fra byggeudvalget v. Frank Schütt: Byggeudvalget tog emnet op, fordi kun knap 60% af forældrene mødte op til arbejdsdage. Byggeudvalgte har modtaget mange positive tilbagemeldinger på at det blev taget op, og entusiasmen har været væsentligt større end tidligere. Der er endnu ikke målt på effekten. Ingen yderligere bemærkninger eller spørgsmål. Punktet afsluttet med klapsalver. 4. Forelæggelse af revideret årsregnskab for Årsregnskab for 2011 og budget for 2012 aflægges ved revisor Bjarne Pedersen. Lidt statistik: Danmarks Friskoleforening foretog i 2010 en regnskabsanalyse af alle friskoler i Danmark. Af disse ligger 56 i Midtjylland, hvor Odder lille Friskole hører til. Af de 56 havde de 31 af dem underskud i 2010 og 25 overskud. I 2010 havde OLF et overskud, og lå som nr. 15 i analysen ud af de 56 skoler i Midtjylland. Revisoren gennemgår hovedtallene. Regnskabsuddrag med hovedtallene fremlagt i print på bilagsbordet. Revisoren pointerer, at der i 2011 var særligt store udgifter, der var årsag til at vi gik ud af 2011 med underskud. Først resultatopgørelsen: Indtægter: Det er statstilskud fra staten, skolepenge betalt af forældre, andre indtægter ved leje af pavillon mv. Indtægterne er godt ramt. Revisoren bemærker, at en enkelt elev på bundlinjen betyder kr. Samtidig betyder regeringens genopretningspakke at tilskuddet per elev vil falde over de næste år. Omkostninger: De fleste omkostninger er undervisningsudgifter. Heraf er lønomkostninger noget større end budgetteret. Afvigelserne ligger primært i øgede udgifter til vikar pga. sygdom, og lidt mere til SFO. Herudover til undervisningsmaterialer, uddannelser af personale, afskrivninger på undervisningsudstyr, lejrskoler. Posterne er både steget markant i budgettet, og har endda store afvigelser i forhold til budget. Afvigelsen skyldes et stort uddannelsesprojekt i 2011, at lejrudgifter var større, og afskrivninger også var større end budgetteret. Afskrivningerne er investeringer på knap 1 mio. kr. i udstyr, fx inventar og pc ere. Så pengene er ikke gået ud af kassen i år, men tidligere og fordeles i de efterfølgende år. Ejendomsdrift. Det er lønomkostninger mv. vedrørende pedellen, forbrugsafgifter, forsikringer, vedligehold, afskrivninger. Afvigelsen ift. Budgettet, ligger primært på bygningsvedligeholdelse og lidt på forbrugsafgifter. Afskrivninger indgår her med ca kr. Administration. Lønomkostninger vedrørende sekretær, kontorhold, forsikringer, annoncer, edb. Afvigelsen her skyldes primært store udgifter til annoncering efter nye medarbejdere.

3 3 Resultatet før de finansielle poster viser et underskud på , men der var budgetteret med et overskud på kr. Det er en alvorlig afvigelse på driften. Finansieringsudgifterne er renter på prioritetsgæld, og ligger stort set som budgetteret. Årets resultat giver dermed et underskud på , i stedet for et budgetteret overskud. Så fra at ligge nr. 15 vipper vi nu ned ad listen i Midtjylland. Tager man afskrivningerne ud af resultatopgørelsen, fordi det netop ikke er penge der går ud af kassen i år, men bare fordeles på dette år, så kan man se at årets kontante resultat er et overskud på kr. Underskuddet gør, at vi på balancen forringer vores likviditet med kr. efter at der er betalt af på gælden. Ser vi på budgettet for 2012 er der budgetteret med et 0. Budgettet indeholder afskrivninger fra de seneste år på ca kr., så det beløb kan man lægge til resultatet (afskrivningerne er ikke penge ud af kassen, men tidligere års investeringer der fordeles regnskabsmæssigt). Det vil sige budgettet for 2012 er et kontant budgetteret resultat på kr. De kr. skal bruges til at afdrage på kreditforeningsgælde, og der er så kr. tilbage der kan forbedre likviditeten (et positivt cashflow). Dvs. hvis driften i 2012 forløber som budgetteret, og man ikke foretager investeringer, vil der stå kr. i banken igen efter Balancen: Aktiver: De materielle anlægsaktiver: mursten, mv. står til indkøbspris minus akkumulerede afskrivninger. Bogføres til (Off. ejendomsvurdering udgør kr.) Der er i alt anlægsaktiver på Der er lagt kr. til i årets løb for svævebane, stole, pc ere, gasinstallationer i fysiklokalet. Årets afskrivninger trækkes fra. Omsætningsaktiver: Det er tilgodehavender pr. 31. december, fx vikarafregninger. Periodeafgrænsningsposter, det er forudbetalt løn og omkostninger. Likvide beholdninger er ved årets udgang på kr , mens de året før var på kr., der jo som nævnt skyldes driftsunderskuddet fra resultatopgørelsen. Passiverne: Egenkapitalen udgjorde ved årets begyndelse kr , og falder med årets underskud og udgør ved årets udgang. Kortfristet gæld er afdrag på den lange gæld det første år. Andre kortfristede gældsforpligtelser er fx feriepengeforpligtelser, a-skatter, mv. Periodeafgrænsning under gæld er forudbetalt statstilskud, der betales 1 måned forud.

4 4 Statistisk set igen: En sammenligning af udgifterne på resultatopgørelsen per elev (udgiften divideres med 134, der er antal årselever på OLF i 2011) med gennemsnittet i Midtjylland for skoler på samme størrelse. På administrationsudgifterne ligger OLF lidt billigere end gennemsnittet, og på ejendomsomkostninger ligger vi præcist på gennemsnittet. Men på undervisningsudgifterne afviger vi kr. per elev i forhold til gennemsnittet, og afskrivninger på IT har alle skoler, så det kan man ikke bruge som forklaring. En afvigelse på kr. for 134 elever giver noget på bundlinjen. Kan man gøre noget ved det? De klasser, hvor der kun er få elever vejer enormt tungt i regnskabet. En elev er som sagt ca kr. på bundlinjen, dvs. vi mangler kun 2-3 elever på skolen, så rammer vi lige på gennemsnittet igen. Også på indtægtssiden har OLF en afvigelse i forhold til andre skoler. Hver elev giver 2500 kr. mindre i indtægter end gennemsnittet for sammenlignelige skoler. Andre skoler laver indsamlinger og projekter for at rejse penge. Det giver godt på indtægtssiden. Konklusion på regnskabet: der er grund til rettidig omhu, lige nøjagtig nu, for det var et dårligt år. Dirigenten åbnede for spørgsmål og bemærkninger: Spørgsmål: Underskuddet skyldes til dels afskrivninger, men afskrivninger må man da have kendt til, da man lagde budgettet? Svar fra revisor: Jo, men ikke alle afskrivninger var budgetteret. Afskrivningerne burde have ligget kr. højere i budgetteret. Men det er især de øgede udgifter til personale, der gør at underskuddet bliver stort - sygevikarer, sfo-udgifter. Spørgsmål: Bestyrelsens overvejelse om at investere i en grund til næste år hvordan hænger det sammen med rettidig omhu økonomisk? Svar fra revisor: Man skal jo først kunne låne pengene, og så kommer det an på hvad grunden koster. Men det kommer mest an på elev-prognosen. Genopretningspakken fra regeringen tager fat i de tomme stole, og der er ikke langt fra overskud til underskud i butikken. Men en friskole skal jo ikke være en pengemaskine, men det kontante overskud skal være så stort at det kan betale afskrivningerne på den lange gæld, så vil likviditeten være intakt. Det er bedst at have en god likviditet, på OLF burde der være 1 million i likviditet. En god likviditet betyder frihed, at man ikke skal ændre sine mål og aktiviteter, fordi der kommer uforudsete regninger. Der er dog stadig plus i banken nu, og det skal der blive ved med at være sådan som tingene ser ud. Det vigtigste er elevprognosen, hvor sikker man er på den. Spørgsmål: Kender du noget til de andre friskoler i området, deres økonomi? Svar fra revisor: Det er ikke mit indtryk, at der er stor konkurrence mellem friskoler, men man skal være opmærksom på det.

5 5 Spørgsmål: Det ligner et stramt budget, når man fx kigger på ejendomsudgifterne, der nedjusteres meget ift. tidligere år? Det giver ikke ret meget margin og vi risikerer at komme ud med et yderligere negativt resultat der påvirker kontantbeholdningen. Svar fra revisor: Det er stramt, det er rigtignok, lønudgiften er nok budgetteret lidt lille. Og - selvfølgelig betyder det noget med mange bække små, den det afgørende er at rammer man et godt elevtal så giver det meget. Der er ikke noget at slå til søren med i 2012, nærmest det modsatte. Bemærkning fra Dorthe Redder, sekretær: Budgettet er skåret ind til benet, fordi der har været et minus, og der er ingen investeringer i år. Dog i 2012 går 10 børn ud af rød, men 16 starter op i 0. Så vi starter på fuld knald i 0. klasse, det er godt. Spørgsmål: Når vi taler om hvad de ekstra elever betyder på bundlinjen, er det sandt, at der tælles hvert år d. 5. september? Svar fra revisor: Ja, de forskudsvise månedsbetalinger af tilskuddet bliver sat ud fra tallet d. 5. september, men det reguleres efterfølgende efter hvor mange elever, der rent faktisk er på skolen hver måned. Det gøres op hvert år i december, hvor man får en regning eller en efterbetaling. Bemærkning fra bestyrelsen: Vi kan ikke styre folks sygdom. Men det vi kan styre er at gøre skolen mere attraktiv, at formidle det bedre det vi kan. I bestyrelsen har vi lovet hinanden, at i stedet for at gå ud og spare, vil vi i første omgang gerne udvikle OLF. Vi har alt det gode, vi har et godt fundament, vi skal bare formidle det bedre end vi gør i dag. Det skal vi have vendt. Vi skal have gjort OLF mere attraktivt i offentlighedens øjne, og måske bliver vi endda nødt til at investere. Det er noget vi hele tiden skal arbejde med, og tage alvorligt. Vi tror på det kan lade sig gøre at tiltrække flere elever på den måde. Bemærkning fra bestyrelsen: Man skal se på hvordan man kommer igennem sådan noget som det her, ikke specifikt se på om man har råd til at investere i en grund eller ej. Man kan enten spare sig ud af den krise, eller øge indtægterne ved at tjene flere penge. Og denne bestyrelse mener, at vi skal tjene os ud af det. Vi har en attraktiv skole og vi skal blive ved med at gøre den attraktiv. Bemærkning fra bestyrelsen: Enig i at man jo ikke skal spørge en revisor om man skal investere. En revisor vil altid se på at spare, og være forsigtig. Bemærkning fra revisor: Man kan ikke bare spare og spare og spare sig ud af det. Det betyder at man udsætter noget nødvendigt, vedligehold, osv. Men man skal se på om investering i fornyelse kan betyde en elevfremgang. Punktet afsluttet. 5. Beslutningsforslag vedrørende optagelse af nye elever v. Anders Laursen Årets resultat var ikke tilfredsstillende. Vi har samtidig en målsætning om, at OLF skal være den bedste skole, den skole folk gerne vil have deres børn i, en skole med ventelister til klasserne, en skole der bliver valgt positivt, ikke kun fordi folk ikke kan komme ind på andre.

6 6 Nogen ting ser godt ud lige nu. De to kommende 0. klasser er fulde. Men fremadrettet er der nogle udfordringer: Vi har ikke en stor buffer likviditetsmæssigt, og vi kan ikke holde til underskud flere år i træk. Derfor kan vi vælge at skrue på flere ting: Vi kan lave en spareskole: Det vil give en lille gevinst, og vi kommer til at opleve en nedgang i kvaliteten. Og hvem vil vælge en spareskole? Vi kan udvide elevtallet: Det slår rigtigt stærkt igennem på økonomien, fordi staten betaler mange af de ekstra penge. Vi kan øge forældrebetalingen: Det giver lidt, men det giver ikke meget. Generalforsamlingen sidste år gav mulighed for at elevtallet kunne øges i de store klasser. Der har dog ikke været elev-søgning nok i de store klasser, men der er folk på ventelister til andre klasser. Samtidig er der friholdt to pladser i hver klasse til lærerbørn og søskende. Det er en luksus vi har givet os selv, men måske har vi ikke råd til den luksus nu. Bestyrelsen har vendt forslaget med lærerne. Det er ikke kun en økonomisk beslutning, flere elever i klasserne giver flere muligheder for relationer, social og faglig sparring når klasserne bliver ældre. Lærerne mener, at det vil være positivt at få en lille stigning. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen beslutter at give tilsagn til at skolens undervisningskapacitet udnyttes fuldt ud, under forudsætning af at læreren vurderer at klassen er egnet til at optage flere elever. Bestyrelsen foreslår, at det bliver muligt at optage op til 18 elever i de klasser, hvor der er mulighed for det. Lige nu er det ikke i klasse, som generalforsamlingen gav tilsagn til sidste år. Bemærkning: Revisoren siger, at det er økonomisk nødvendigt. Da vi valgte skolen for 9 år siden, var det et aktivt valg på grund af de små klasser. Med dette forslag kan vi få storgrupper på 36, hvor der er en lærer. Det er en debat der skal med, det skal ikke kun handle om økonomi. Spørgsmål: Sidst der var forslag om et øget elevtal, var der mange redegørelser for lokaleforholdene på skolen. Er det tænkt med her? Er det forslaget, at der skal optages op til 18 elever i de første 4 klasser, hvor det viser sig muligt. Er det klasse? Svar: Det er ikke tænkt fra klasse, men at de første fire klasser, hvor der er mulighed for det, kan optage op til 18 elever. Mht. lokalerne så er der 4 klasseværelser, hvor der kan være op til 18 elever. Bemærkning: Man rokker ved noget meget OLF-agtigt. Er der talt pædagogisk med lærerne om undervisningen i storgrupper på op til 36 elever. Svar: Storgrupper på 36 ville forudsætte at de klasser med 18 elever ligger lige op ad hinanden. Det kan potentielt ske. Bemærkning: En gang kunne man også prioritere på grund af køn, det kan man ikke længere, og vi har klasser hvor der er få af det ene køn og mange af det andet køn. Så - de forudsætninger jeg valgte friskolen på er ved at smuldre.

7 7 Svar: Nye elever i klassen er stadig forudsat lærerens vurdering. Svar: Vi kan ikke køre en skole med underskud, så kan vi blive nødt til at lukke skolen Spørgsmål: Der er bestemte lokaler der kan rumme de store klasser på 18 elever. Er der taget højde for potentielle omrokeringer af klasserne i et nyt system? I år er vi ramt af at klasserne ofte rykker rundt i klasselokalerne. Det er ærgerligt med en skole hvor klasserne hele tiden er i opbrud, der går for meget tid og for meget energi med det. Svar: Det var oppe at vende med de ansatte på skolen, de klasser der flytter rundt. Man vinder hævd på sit klasselokale, man får et tilhørsforhold. Spørgsmål igen: I år var det sådan, at fordi der skulle starte en ekstra elev i en klasse, så skulle man bytte lokaler igen. Hvis man i det nye system optager ekstra elever løbende, så vil man pludselig skulle rykke rundt hele tiden på hele skolen. Så bliver det noget rod. Svar: Det er en af de konsekvenser der kunne blive på den korte bane, at der vil være endnu en ombytning af nogle klasseværelser. Men - det samlede billede på den lange bane giver en anden stabilitet for skolen. Vi kommer hurtigt til at tænke på den korte bane, fordi det er så vigtigt for OLF det her. Bemærkning: tag børnene med når der skal tages beslutnings om skift af klasselokaler. Bemærkning: Man kunne jo også fyre en personale i stedet for, det ville virkelig batte noget. Bemærkning: Jeg ville ønske det ikke var sådan, at vi havde denne situation. Men - virkeligheden kræver at nogen gør noget ved den ustabile økonomi, og der er ikke andre til at fikse det end mig. Så selvom det er en svær beslutning, der rører ved noget der smerter os, kan vi blive nødt til at hanke op i os selv og tage den beslutning der er nødvendig og fornuftig, men ikke rar. Det kan ikke være en bekymring over om lærerne kan klare en klasse på 18, selvfølgelig kan de det. Bemærkning fra bestyrelsen: Jeg synes også det er ærgerligt på en måde, men andre siger at det også giver nogle gode ting. Bestyrelsen er enig i, at det er en nødvendig vej at gå, dem, som har indsigt i økonomien. Samfundsudviklingen betyder også noget for hvad vi kan gøre for tiden. Bemærkning: Bestyrelsen har selvfølgelig arbejdet længere med forslaget og økonomien, og affundet sig med det. Det tager tid for os andre. Og - der er altid flere muligheder: Vi kan målrettet sigte på de klasser hvor der er få elever, det ville betyder noget. Og vi kan gøre noget ved de rygter man hører i byen, om at der har været en del uro på skolen det skaber uro omkring skolen. Vi skal passe godt på vores lærere og vores rygte. Vi skal passe på dem der har valgt den her skole, fordi de har valgt den på grund af de små klasser. Bemærkning fra revisor: De 3 klasser med små kvotienter kan komme til at køre hele vejen igennem systemet, så det er et vigtigt sted at sætte ind.

8 8 Bemærkning: Jer i bestyrelsen, I har arbejdet med det. Vi andre kommer fordi vi gerne vil have indflydelse. Lige nu føler man måske man bliver talt ned til at bestyrelsen. I bliver også nødt til at tage inputs med fra forældrene: Måske skal der flere elever ind, men det skal være en ligeværdig og åben diskussion. I er nødt til at lytte til vores bekymringer også. Svar fra bestyrelsen: Tak det er godt, at det bliver sagt, hvis det er sådan det opfattes. Det er ikke sådan, det er tænkt. Som bestyrelse har vi forholdt os en masse også til det økonomiske. Så kan det mere eller mindre komme til at blive sådan, at det må være den rigtige måde at løse problemet på. Billedet der skal tegnes er, at vi ønsker at høre hvad der bliver meldt ind, og at så mange meninger som muligt bliver ytret. Det kan komme til at lyde som om forslaget går meget på det økonomiske, revisoren fremlægger jo regnskabet med underskud i Og samtidig er der andre ting vi ønsker for skolen, nye ting vi gerne vil kunne have mulighed for at se på. Bestyrelsens tilgang har været, at vi gerne vil sætte ting i spil for skolen, fordi vi ikke tror, at der er noget der er umuligt. VI kan løse det her. Og vores forslag til at løse det, er flere børn i klasserne. Bemærkning: Under forudsætning af at man indretter sig fysisk og pædagogisk efter et elevtal på 18, og at klassen visiteres dertil af læreren, har vi ikke noget imod at der er 18 i klassen. Det har noget at gøre med hvilke 18 elever der er. Vi har to af børnene i de skrøbeligt små klasser på 11 elever, og det er i hvert fald ikke godt at være så få i klasserne, og det betyder også noget for køns-kvoterne. Men netop storgrupper på 36 skal vi nok forsøge at undgå. Hvis der så bliver for meget sygdom ligesom i år, så kan det give problemer at der står en lærer med 36 elever hver gang, og det giver øget sygdom og dårlig omtale. Det skal vi passe på med. Bemærkning fra bestyrelsen: Dengang mit barn startede op i en af de klasser med lav kvotient, var der ikke høje ambitioner nok for at få klassen fyldt op, og ventelisten var i virkeligheden ikke så stor. Det er spændende at sætte nogle ting i gang, at være kreativ. Men økonomien er også nødvendig. Formen her på generalforsamlingen er som den er vi som bestyrelse skal fremsætte forslag, og vi skal tage beslutninger i et samarbejde med generalforsamlingen. Vi har også ansvar for at fremtidssikre skolen og for at kunne udvide. Bestyrelsens ansvar er ikke kun at kigge på i morgen, men også at langtidssikre skolen. Vi bliver nødt til at sætte snakken i gang om, hvordan vi kan skabe mere liv på skolen. Men hvis generalforsamlingen stemmer nej til det her, så har bestyrelsen bare en anden opgave. Så må vi arbejde videre med det - vi har et ansvar for at få skolens økonomi til at hænge sammen. Det er ikke noget vi bare skyder over til jer. Den største skade er hvis vi ikke udvikler skole eller bruger den energi der er til noget fornuftigt. Bemærkning: Lidt historieskrivning: Der var engang en skoleleder og en formand, der skulle beslutte om der skulle bygges en pavillon og en lille pavillon, eller om stedet skulle sælges og skolen bygges op forfra på en mark. Dengang var forudsætningen, at der aldrig ville blive mere end 16 i klasserne, og derfor blev man her. Hvis man tænker langsigtet på at få endnu flere i klasserne, så tænk på beliggenheden og mulighederne, om det er bedre at sælge og bygge nyt. Spørgsmål: I sidste års debat omkring forøgelse af klassekvotienten i de store klasser, var der mange pædagogiske og sociale argumenter. I dag har vi haft for meget vægt på tabsorienteringen, at det betaler sig at øge kvotienten. Hvad siger lærerne til en udvidelse, bliver det problematisk?

9 9 Svar fra viceskoleleder: Det er ikke problematisk, at der kommer flere ind. Bare det at komme op på 16 i alle grupper ville lette økonomien, og ville give flere sociale og faglige sparringsmuligheder. Da vi var færrest i klasserne var vi 13 børn (ikke 12). Selv 14 ville være dejligt at have over det hele, vi er sårbare de år hvor vi ikke har fået dem alle sammen. 16 er også godt. 18 ville også være fint, vi har jo lokalerne. I år var det uheldigt at flytte rundt i løbet af skoleåret, det skulle gerne kunne undgås ved at man planlægger ved årets begyndelse. Vi vil hellere have 18 i nogle grupper, end at man bliver presset til at tage nogle børn ind som ikke passer her. Bemærkning: Jeg vil gerne have et barn der går på en skole, hvor der er mulighed for at lave gode ting og udvikle skolen. Der skal være noget der kan tiltrække på skolen. Lærerne siger, at det skal de nok få til at fungere, det er jeg tryg ved. Det er læreren, jeg afleverer mit barn til, og at de siger ja, det betyder noget for mig. Det kan være vi i en periode skal det her, for at kunne få sat nogle fede ting i gang. Vi er blevet ramt økonomisk, og skolesektoren går nok ikke ram forbi. Vi bliver nødt til at stabilisere det så det kan hænge sammen. Bemærkning: Vi vil gerne skabe grundlag for store klasser i de ældste klasser. Hvis vi kan fylde op nedefra, så de er fyldte op hele vejen op, så er det godt. Vi vil gerne kunne tage børn ind, der kan få det godt her. Det er ærgerligt hvis vi skal sige nej fordi det står på et stykke papir. Bemærkning: Mit ønske er, at bestyrelsen havde mere fokus på undervisningens niveau, og det vi forventer af eleverne. I mellemniveauet og i de højere klasser på skolen, kan der godt kræves lidt mere af dem. De lektier de laver derhjemme afspejler at der ikke kræves meget af dem. Forældre vil gerne vide at barnet har de redskaber ved afslutningen af skolegangen som der kræves af dem når de kommer ud i livet. Hvis jeg bliver i tvivl om det, så stopper jeg dem på skolen. Og - hvis vi styrker den side af arbejdet, vil det komme ud rundt omkring i byen, at vi ikke kun har forskellige børn, vi har kreative børn, og at vi har styrket det akademiske niveau. Svar fra bestyrelsen: Vi har fuld tillid til at lærerne underviser på et tilstrækkeligt højt akademisk niveau. Man kan blive utryg som forælder ved om barnet lærer det de skal. De får ikke pisken med lektier. Det er noget vi forholder os til, den utryghed. Vi har talt om at lave nogle samlinger om hvorfor forældre og børn forlader denne skole. Er der noget vi ikke får set, er der noget vi mangle at skabe synlighed om? Det handler om at tage udgangspunkt i det gode vi har. Der går stadig rygter i byen, det må vi gøre noget ved. Bemærkning: Der bliver ikke stillet spørgsmålstegn ved lærernes kompetencer, den er i orden. Men de må gerne presse lidt mere på. Bemærkning: Vent og se når de kommer i 8. og 9. klasse, så kan de lige pludselig en hel masse tage ansvar for egen læring, og også af de basale færdigheder. Dette emne er et langt vigtigere punkt, end hvor mange elever man har. Bemærkning: Jeg opfatter ikke bestyrelsen som nedladende, men som bekymrede. En OLF-ånd er svært at tale om, for vi har alle sammen defineret for os selv hvad en olf-ånd er. Det er ikke beskrevet nogen steder. Klassekvotienten er ikke nødvendigvis en del af OLF-ånden. Det bekymrende er, om man kan føle

10 10 sig presset til at tage en ekstra elev ind, der ikke nødvendigvis passer. Er der stillet kriterier for visitationen i klasserne, så læreren ikke føler sig presset? Monika: Jeg synes vi tackler det godt, spørgsmålet om hvad der er godt for grupperne og for skolen, og vi er ærlige overfor forældrene om, at deres barn ikke vil have godt af at være her i det lange løb. Det vigtigste for os er, at børnene passer ind. Det er vi meget omhyggelige med, både af hensyn til det barn der skal ind, og af hensyn til den gruppe den skal ind i så den ikke risikerer at falde fra hinanden. Bemærkning: Har selv oplevet at få afslag på en plads på skolen, fordi der ikke var ledige pladser i de store klasser. Især dem der kommer fra Hou tænker nu seriøst på de tre friskoler i byen. Man sammenligner med hvad man får for pengene i de tre skoler. Er selv underviser i de store klasser på en anden skole, og vil nødigt have en klasse på under 18. Det vil være ideelt at styrke overbygningen. Fagligt går det fint i de store klasser, men man hører at der kan mangle lidt dynamik fordi der ikke altid er fyldt op i de større klasser. Bemærkning: Mor til et barn i en af de klasser, hvor der kun er 9. Ville vi mon sidde i denne diskussion, hvis de små klasser var fyldt op? Det er interessant først. Pas også på forældrene i de yngre klasser, det er noget der kan få forældre til at vælge skolen fra. Kunne man lave mere sammenlæsning for at få større grupper i klasserne? Bemærkning fra bestyrelsen: Det er svært at fylde de små klasser op det kan vi ikke selv regulere. Vi kan nemmere arbejde med at regulere rammerne, og så styre efter det. Det er ikke lykkedes med at skaffe elever til de større klasser, eller at fylde de mindre klasser op. Bemærkning fra bestyrelsen: Vi har arbejdet meget med dette i år. Ja, det ville give en bedre balance at få de små klasser fyldt op, men nej, vi kan ikke nøjes med at gøre det. Vi skal skabe stabilitet i de næste år, så vi måske har ventelister, og som gør det skægt at være her. Det koster noget at lave noget godt. Vi kan gøre noget mere for de store klasser. Det kunne være spændende at lave den proces og have penge til at arbejde med det også. Udvidelsen af kvotienten er et styringsredskab, ikke andet. Bemærkning: Til beroligelse, så er der ingen garanti for at klasser med få elever bliver ved med at være få. Bemærkning: Få elever kan også være godt, har haft piger i klasser med meget få elever, det var rigtigt hyggeligt. I forhold til klassebyttet, så giv eleverne tydelig besked om at der ikke er automatik i at de store klasser skal være på 2. sal. Fortæl eleverne, at der nu er en ny måde at have skole på. Det er godt at I tænker udvikling. Fødekæden fra børnehaverne har det svært for tiden, børnehaverne lukker. Så vi skal udvikle os. Bemærkning: Mor til et barn i en af de klasser med få elever. Vi forsøgte at sætte initiativer i gang for at få fyldt klassen op, men fik ikke lov at sætte en annonce i avisen, fordi det kostede for meget. Det er ærgerligt nu. Monika: Vi kan ikke nøjes med at lave sammenlæsning i de små klasser, så skal vi fyre nogen vi har ikke et andet sted at putte de ekstra løntimer hen. Vi prøver på at lægge storgruppetimer, hvor der kun er en

11 11 lærer til stede, de steder, hvor det kan lade sig gøre. Det tager vi selvfølgeligt hånd om. Det er rarest at få fyldt klasserne op helt nede fra, det er klart. Men hav tålmodighed: Normalt fyldes klasserne op i 4. klasse. Vi er sårbare, når vi bliver uvenner på friskolen og nogen tager sit tøj og går og der så ryger tre børn med. Og endelig det viser sig at vores børn klarer sig godt, når de går ud af skolen, Det er ikke altid mængden af lektier der gør en forskel. Debatten afsluttes. Bestyrelsen forslag bringes til skriftlig afstemning, da dette ønskes. To stemmetællere vælges. Der afgives 2 blanke stemmer, 1 nej-stemme, 35 ja-stemmer. Bestyrelsens forslag er dermed vedtaget med overvældende flertal. 6. Fastsættelse af skolepenge og arbejdsforpligtigelse Skolepenge. Der skal tages stilling til niveauet for skolepenge på den årlige generalforsamling. Sidste år blev niveauet for skolepenge ikke hævet. Den afgående bestyrelse kom med opfordring til at hæve niveauet gradvist, for ikke at tage for store spring. Bestyrelsen foreslår derfor at hæve skolepengene med 50 kr. fra 1450 kr. pr. md. til 1500 kr. pr. md. Det svarer til en stigning på 3,3%, der afspejler den generelle prisudvikling på 3%. Ingen bemærkninger eller spørgsmål til forslaget. Forslaget bragt til afstemning. Forslaget vedtaget enstemmigt. Arbejdsforpligtigelse: Der skal tages stilling til niveauet for forældrenes arbejdsforpligtelse på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen foreslår at der ikke ændres på det nuværende niveau. Det nuværende niveau kan man blandt andet se i referatet fra generalforsamlingen 2010: 3 x almindelig rengøring á 3 timer, 1 gange hovedrengøring á 3½ timer, 2 arbejdsdage á 8 timer. Nybyggeri kan udløse yderligere arbejdsdage, men der er ikke nybyggeri for tiden, så næste skoleår bliver et år med almindelig forpligtelse. Ingen bemærkninger eller spørgsmål. Forslaget bringes til afstemning. Spørgsmål: Hvordan lægges arbejdsweekenderne? Kommer der flere i år? Det kan være svært at finde så mange ledige weekenddage i den samme sæson, forår eller efterår. Svar: Der er også mulighed for at få arbejdstjanser på andre dage ved fx at kontakte haveudvalget. Svar fra byggeudvalget: Der kommer ikke flere arbejdsweekender i dette skoleår. Efter sommerferien starter vi på et nyt skoleår, og en ny omgang.

12 12 Svar fra Dorthe Redder: Det er muligt at have arbejdsdage med at sy gardiner det ligger klar, hvis nogen vil hjælpe til med det. Det tæller for arbejde. Svar: I øvrigt er der en række opgaver man kan varetage i stedet for at lægge arbejdsdage i arbejdsweekender, fx deltage i udvalg eller bestyrelsen, lave forældrevikardage. Forslaget bringes til afstemning igen. Forslaget enstemmigt vedtaget. 7. Skolekredsens valg af 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant Torben Munkholm er på valg, genopstiller. Dirigenten redegør for forskellen på skolekreds og forældrekreds. Der er pt. ingen forældre, der kun er medlemmer af skolekredsen, alle tilstedeværende må derfor stemme til begge valg. Spørgsmål: Hvad er forskellen på suppleanter og andre medlemmer. Svar fra dirigenten: Suppleanter vælges for 1 år ad gangen, medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter har taleret, men ingen stemmeret. Medlemmer har taleret og stemmeret. Dirigenten supplerer med oplysning om at ifølge vedtægterne skal bestyrelsen være fyldt op med 7 medlemmer og 2 suppleanter i alt, ellers skal der indkaldes til ny generalforsamling. Nye medlemmer efterspørges. Ingen melder sig. Dirigenten fastsætter en kort pause til overvejelse. Efter pausen stadig ingen opstiller. Dirigenten aflyser punktet og det følgende punkt på dagsordenen (pause med forældrekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer), da der ikke kan vælges nye medlemmer til bestyrelsen. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer gennemføres ikke. Punktet udgår. 8. Indkomne forslag Ingen indkomne forslag. 9. Evt. Formanden orienterer om, at der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for at finde nye medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen skal selv gøre et stykke arbejde for at finde nye folk inden da, men det arbejde skal alle forældre deltage i. Opfordring: Kunne bestyrelsen melde ud hvilke kompetencer der er brug for? Svar: Man skal kunne fastholde det arbejde der er gang i og man skal være stabil i sin indsats og indgå på holdet. Man skal være klar til at sætte ting til side for at kunne være med i situationer når de opstår. Af

13 13 personlige kompetencer der byder man ind med det man har, det sætter man selv rammerne for. Man er bestyrelse for hele skolen, og er med til at sætte sit præg på skolen. Svar: Der er milevid forskel på omfanget af arbejdet. Denne gang har vi haft meget at lave, det har krævet en indsats. Vi er en ambitiøs bestyrelse, og vi prøver at strække os langt, gøre mange ting, være i berøring med mange interessenter på skolen, der har mange meninger. Man skal have lyst til det, gide lave noget. Vi deler opgaver op, og vi deles om det. Det er virkeligt spændende. Svar: Noget der har overrasket mig er at vi har noget fagligt med fra vores private liv og job. Men vi kommer også omkring andre ting - hvordan kommer vi igennem, hvordan former vi et budskab, osv. Man kan bidrage med rigtigt meget. Vi kan ikke bestille hvilken kompetence vi mangler i bestyrelsen, men vil hellere præcisere ansvaret. Dirigenten anmoder bestyrelsen om at indkalde til ekstraordinær generalforsamling snarest muligt. Indtil der er valgt nye bestyrelsesmedlemmer, fungerer den siddende bestyrelse. Dirigenten takkede for god ro og orden, og afsluttede generalforsamlingen kl Bjarne Baggesen, dirigent Natalie Munkholm, referent

Referat af ordinær generalforsamling for Odder Lille Friskole

Referat af ordinær generalforsamling for Odder Lille Friskole Referat af ordinær generalforsamling for Odder Lille Friskole Onsdag d. 18. april 2007 kl. 19.30 Dagsorden: Bestyrelsen foreslår Rasmus Mynster og Steen Kilde 2. Bestyrelsen aflægger beretning a. Formandens

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling Odder lille Friskole Randlevvej 4 8300 Odder Onsdag den 22. april 2009 kl. 19:30 REFERAT Ad 1 Valg af dirigent og referent. Følgende valgtes enstemmigt som indstillet af bestyrelsen:

Læs mere

Haslev Privatskole Generalforsamling 2012

Haslev Privatskole Generalforsamling 2012 Haslev Privatskole Generalforsamling 2012 Haslev Privatskole Resultat sammenligning Resultat 2011 Budget 2011 Resultat 2010 Elevtal i alt 298 298 251 Elevtal SFO 5/9 116 102 104 Statstilskud 13.023.304

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Odder lille Friskole. onsdag d. 30. maj 2012 kl

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Odder lille Friskole. onsdag d. 30. maj 2012 kl Referat af ekstraordinær generalforsamling på Odder lille Friskole onsdag d. 30. maj 2012 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Bjarne Baggesen. Bjarne Baggesen valgt. 2. Valg af referent.

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 5/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 5/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 5/3 2014 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 120 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV og Henrik Hansen, YouSee deltog som

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af generalforsamling DAF Lokalforeningen Københavns Vestegn

Referat af generalforsamling DAF Lokalforeningen Københavns Vestegn Referat af generalforsamling DAF Lokalforeningen Københavns Vestegn * Ordinær generalforsamling 25. marts 2015. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Finn Jørding bød velkommen og foreslog Frank Hansen som dirigent

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Odense, den 13. marts 2014 Kære Forældre- og Skolekreds ved FCO Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Dagsorden:

Læs mere

Referat af Generalforsamling ved Svenstrup Friskole

Referat af Generalforsamling ved Svenstrup Friskole Referat af Generalforsamling ved Svenstrup Friskole Tirsdag d. 21. april 2015 i gymnastiksalen på skolen Ordstyrer: Karin Frost Jensen Referent: Lene Christiansen Formanden Morten Carstensen aflagde årets

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde nr. 50 torsdag den 10. oktober 2013 kl. 19.00 i 10. klasses fællesrum.

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. april 2009.

Referat fra generalforsamlingen den 18. april 2009. Referat fra generalforsamlingen den 18. april 2009. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Karsten Jensen blev enstemmigt valgt til dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og indvarslet. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Tilstede: 5 medlemmer tilstede. 1. Valg af dirigent: Henrik Simonsen 2. Valg af referent: Davy Eskildsen 3. Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 1. Valg af dirigent. Advokat Lars Stuckert blev valgt som dirigent og bød efterfølgende velkommen. 2. Forslag til vedtægtsændring.

Læs mere

Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf ,

Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf , Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf. 33212800, e-mail post@jordbrugsakademikerne.dk Referat Foredrag og Debatmøde ved Kathrine Richardson samt Generalforsamling

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

NR. ASMINDRUP FRISKOLE FORENING GENERALFORSAMLING 25 MAR 2014

NR. ASMINDRUP FRISKOLE FORENING GENERALFORSAMLING 25 MAR 2014 NR. ASMINDRUP FRISKOLE FORENING GENERALFORSAMLING 25 MAR 2014 Velkommen Valg af dirigent Forslag til dirigent: Morten Møller Forslag til referent: Finn Jensen Dagsorden 2. Revisor forelægger årets regnskab

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Mammen Friskole Tirsdag den 22. april 2007 kl på Mammen Friskole

Referat fra ordinær generalforsamling i Mammen Friskole Tirsdag den 22. april 2007 kl på Mammen Friskole Referat fra ordinær generalforsamling i Mammen Friskole Tirsdag den 22. april 2007 kl. 19.00 på Mammen Friskole I alt 52 deltagere 41 forældre, 1 medlem af skolekredsen og 10 medarbejdere - var mødt op

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14.

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14. Efter velkomst og en kort præsentation af bestyrelsens medlemmer, orienterede Steen om skolens økonomi. Steen forklarede søjlediagrammet, hvor hele søjlen viser udgiften pr. elev i folkeskolen. 120 100

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Holluf Piles ordinære generalforsamling tirsdag d. 15.2.2011

Referat af Grundejerforeningen Holluf Piles ordinære generalforsamling tirsdag d. 15.2.2011 Pkt. 1 valg af dirigent/referent: Ole Halkiær Jørgensen, HK 355, valgt som dirigent. Maya Lykke Nielsen, bestyrelsen, valgt som referent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Glade børn lærer bedst

Glade børn lærer bedst Bestyrelsesmøde d. 30/11 2016 Mødested: Rødding Friskole Mødetidspunkt: 19.00 22.00 Deltagere: Maja, Ditte, Pernille (senere), Pehr (forsinket), Kristen, Henrik, Jens Kaffe og andet godt: Kristen Referent:

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. "Horsens Badminton Hal

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. Horsens Badminton Hal FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION "Horsens Badminton Hal 1 1 INSTITUTIONENS NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Institutionens navn er Horsens Badminton Hal, der er en selvejende institution. 1.2.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Sorø antenneforening

Referat fra generalforsamling i Sorø antenneforening Referat fra generalforsamling i Sorø antenneforening Tid og Sted Valg af dirigent Onsdag d. 9. juni 2010 - Kl. 19.00 Sorø Kultur- & Fritidscenter - Frederiksvej 27 Niels Kruuse blev valgt som dirigent

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Sønderjyllands Golfklub

Sønderjyllands Golfklub Sønderjyllands Golfklub indkalder til ordinær generalforsamling I henhold til vedtægternes 11 indkaldes der herved til ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub. Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

GENERALFORSMLINGS REFERAT VESTERBY MOTIONSKLUB

GENERALFORSMLINGS REFERAT VESTERBY MOTIONSKLUB Til stede Bernd (Formand) Karim (Bestyrelsesmedlem) Rikke (Bestyrelsesmedlem)) Tine (Bestyrelsesmedlem) Nicolaj (Suppleant) Michael (Suppleant) 8 aktive medlemmer Generalforsamling torsdag d. 10. april

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset

Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset Snekkersten Skotterup Sejlklub Strandvejen 71C, 3070 Snekkersten. www.sssejlklub.dk Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset 1. Valg af dirigent Per Reinholdt

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. Valbjergaard Sportsrideklub d. 30. januar 2017 kl

Referat ordinær generalforsamling. Valbjergaard Sportsrideklub d. 30. januar 2017 kl Referat ordinær generalforsamling Valbjergaard Sportsrideklub d. 30. januar 2017 kl. 17-19. 1. Valg af dirigent. Britt Simonsen valgt og konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

Nr. Asmindrup Friskole Asmindrupvej Nr. Asmindrup Tlf.:

Nr. Asmindrup Friskole Asmindrupvej Nr. Asmindrup Tlf.: Nr. Asmindrup Friskole Asmindrupvej 38 4572 Nr. Asmindrup Tlf.: 59328100 E-mail: Emne: Referat af generalforsamling 03. April 2017 Til stede: - Formand Jeanette H. Olsen - Næstformand/sekretær Maria B.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling.

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Odense den 20.02.17 Onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.00 på Odense Fagskole Ørstedsgade 28-5000 Odense C Mod forudbestilling er der spisning

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling 03.03.2017 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Dato og tid: Tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 19.30 Sted: Fælleshuset i Lindehøj Dagsorden i henhold til

Læs mere

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014.

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Side 1 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune 1 Institutionens navn Stk.1 Privatinstitutionens navn er Mammen frivuggestue. Institutionens hjemsted er Viborg kommune. Institutionen

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013

Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013 Bilag 35.5.1. Bestyrelsesmødet 23.04.13 Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013 Realiseret Budgetteret Afvigelse ift. budget Sidste år Omsætning 25.814.263 25.790.276 23.987 28.048.431 Løn -15.914.510-16.640.207

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140 Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140 Der afholdtes ordinær generalforsamling onsdag, den 6. maj 2015 på Restaurant Hedelund - Brønderslev med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat Generalforsamling i Glasnettet den 13. september 2015

Referat Generalforsamling i Glasnettet den 13. september 2015 Referat Generalforsamling i Glasnettet den 13. september 2015 Deltagere: Anders Raad, Rikke Bruzelius, Jane Helledie, Mikkel Yerst, Karen Lise Krabbe, Rikke Stenholt, Kirsten Lindmann, Lene Højlund, Anja

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere