Specialevejledning for neurologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialevejledning for neurologi"

Transkript

1 j.nr /20 Specialevejledning for neurologi Specialebeskrivelse Neurologi omfatter forebyggelse, diagnostik, medicinsk behandling, specialiseret genoptræning (neurorehabilitering) og palliation af patienter med sygdomme i hjerne, rygmarv, nerver og muskler. Sygdommene kan være medfødte eller erhvervede som følge af vaskulær, neoplastisk, infektiøs, immunologisk grundsygdom, traumatisk eller toksisk skade eller udtryk for en degeneration af ukendt årsag. Sundhedsplanlægning Islands Brygge København S Tlf Fax E-post Klinisk neurofysiologi er et fagområde inden for specialet, som omfatter fysiologiske undersøgelser af nerve- og muskelfunktionen og anvendes i diagnostik og behandling af sygdomme i hjerne, rygmarv, nerver og muskler. Hovedopgaver I neurologi er der følgende hovedopgaver: Apopleksi og hjernekarsygdomme Neuroonkologi: Kræft eller godartede svulster i nervesystemet Multipel (dissemineret) sklerose Sygdomme i rygmarv, nerverødder, nervetråde og muskler fx nervebetændelse, følgetilstande til diskusprolaps og muskelsvind Bevægeforstyrrelser fx Parkinsons sygdom Demenssygdomme fx Alzheimers sygdom Epilepsi Hovedpinesygdomme Neurogene smertetilstande Søvnsygdomme Neurologiske udviklingsforstyrrelser Infektion i nervesystemet Desuden omfatter neurologi følgende tværgående opgaver: Klinisk neurofysiologi Neurorehabilitering Neurogenetik Særlige former for billeddiagnostik Opgaverne omfatter akut og elektiv diagnostik og behandling.

2 Forhold af betydning for specialeplanlægning Neurologien har tidligere primært haft fokus på diagnostik af de mange forskellige sygdomme i nervesystemet. Specialet er inden for de senere år blevet bredere grundet udvikling i nye behandlingsmetoder, og neurologien kan nu tilbyde behandling af flere sygdomme end tidligere, herunder behandling af de store sygdomsgrupper som apopleksi og demens. Andelen af akutte neurologiske patienter er stigende. Ca % af de neurologiske indlæggelser er akutte pga. nyopstået neurologisk sygdom (fx apopleksi, anfaldsfænomener, kræft, neurotraumer og infektioner), som kræver akut diagnostik, observation og behandling. Det neurologiske speciale er herudover præget af høj ambulant aktivitet i forbindelse med diagnostik og opfølgning af kroniske neurologiske sygdomme. Side 2 Neurologi omfatter behandlingen af neurologiske kræftformer. Der er indført pakkeforløb for kræftpatienter med henblik på at undgå ikke-fagligt begrundet ventetid ved diagnostik og behandling. Pakkeforløbet er multidisciplinært organiseret, og hele patientforløbet er som udgangspunkt på forhånd fastlagt og booket. Pakkeforløbet kan således involvere flere sektorer, afdelinger og specialer både på hovedfunktionsniveau og specialfunktionsniveau. I behandlingen af neurologiske sygdomme er der ofte behov for tværfaglig ekspertise, som involverer flere faggrupper og samarbejde med flere lægelige specialer. Dette gælder særligt i behandling af apopleksi og demens. I dag foregår rehabilitering af apopleksi nogle steder på intern medicinske afdelinger, andre steder på neurologiske afdelinger eller specialiserede neurorehabiliteringssygehuse. Tilsvarende varetages diagnostik, behandling og opfølgning af demens forskellige måder i landet inden for enten intern medicin: geriatri, neurologi eller psykiatri. Samtidig er en væsentlig del af de neurologiske sygdomme kroniske og fremadskridende over en årrække eller efterlader den sygdomsramte med meget væsentlige følgetilstande og handikap. Patienter med neurologiske sygdomme har således ofte et stort behov for hjælp i dagligdagen, hvilket stiller øgede krav til koordination og samarbejde med afdelingernes egne tværfaglige teams og den kommunale sektor. Specialiseret rehabilitering af multipel sclerose patienter varetages på specialsygehusene i Ry og Haslev. Inden for de seneste år er der sket en betydelig udvikling i behandlingsmulighederne af de neurologiske sygdomme. Den akutte diagnostik og trombolysebehandling af iskæmisk apopleksi er under forsat udbygning. Det nuværende tidsvindue for trombolysebehandling på 3 timer forventes i fremtiden udvidet, som konsekvens af forbedret udredningsteknik med MRI. Desuden pågår en udvikling af en række nye indgreb, hvor man via katetre indført i hjernens blodkar enten kan fjerne, opløse eller udvide blodkarret. Således forventes flere patienter i fremtiden at kunne tilbydes effektiv behandling for iskæmisk apopleksi. Ligeledes forventes en intensivering i den medicinske og kirurgiske indsats overfor demens, mulitipel sklerose, epilepsi, parkinsonisme, hovedpine/smerter i form af nye behandlingsmuligheder. Medfødte stofskifteanomalier vil kunne behandles med erstatningsterapi, og fremadskridende neurogenerative sygdomme evt. med sygdomsmodificerende immunologisk be-

3 handling. Der forventes således en stigning i aktiviteten inden for det neurologiske speciale. Inden for fagområdet klinisk neurofysiologi efterspørges i stigende grad specialiserede undersøgelser inden for bl.a. epilepsidiagnostik og intraoperativ monitorering. Et område under etablering er EEG-døgnovervågning af patienter med epileptisk status eller akut hjerneskade. Den faglige tilrettelæggelse og organisering af neurologi Specialevejledningen tager afsæt i specialerapporten for neurologi, som er udarbejdet af sundhedsfaglige repræsentanter fra regionerne, det videnskabelige selskab og de relevante faglige selskaber. I forbindelse hermed er der foretaget søgning på litteratur, som beskriver organiseringen af neurologi og opgørelser af aktivitetstal fra Landspatientregistret. Det har imidlertid generelt været vanskeligt at anvende aktivitetsopgørelserne bl.a. på grund af forskellig registreringspraksis, ligesom det har været vanskeligt at finde litteratur med relevans for organisering af neurologi. Begge dele er således kun inddraget i begrænset omfang i specialegennemgangen. Side 3 Nedenstående udgør bidrag til anbefalinger og krav til den faglige tilrettelæggelse og organisering af neurologi: Pakkeforløb for alle kræftformer fra 2008, som også vil omfatte diagnostik behandling af neurologiske kræftsygdomme s MTV-rapport Udredning og behandling af demens fra 2008 s rapport Styrket akutberedskab planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen, hvor neurologi indgår i planlægning af traumecentre s rapport Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi fra 2005 s redegørelse Behandling af traumatiske hjerneskader og tilgrænsende lidelser fra 1997 (forventes revideret i 2009) Praksisområdet Diagnostik af elektive neurologiske problemstillinger påbegyndes ofte i almen praksis. For hovedparten af de neurologiske sygdomsgrupper viderehenviser almen praksis til diagnostik og behandling i speciallægepraksis eller på sygehus. I nogle tilfælde kan både diagnostik og behandling færdiggøres i almen praksis fx i forbindelse med hovedpine. Derudover kan indledende diagnostik samt dele af behandling og opfølgning af demenstilstande foregå i almen praksis i samarbejde med specialistenhed, ligesom det videre behandlingsforløb for velbehandlede patienter med fx moderate grader af Parkinsons sygdom og epilepsi, hvor der foreligger en behandlingsplan fra sygehusregi. Der bør for de hyppigste områder inden for neurologien foreligge retningsliner for samarbejde og opgavevaretagelse mellem almen praksis og sygehusvæsenet. Speciallægepraksis i neurologi varetages af 27 fuldtidspraksis, 9 deltidspraksis og 3 overlægeydernumre. Speciallægepraksis hovedopgave er en vurdering af, hvorvidt symptomer og undersøgelsesfund er udtryk for neurologisk sygdom. Praktiserende speciallæger kan varetage visse opfølgnings- og be-

4 handlingsforløb for patienter med kroniske neurologiske sygdomme fx epilepsi, migræne og Parkinsons sygdom. Der udføres desuden i begrænset omfang specialiserede undersøgelsesmetoder og behandlinger i speciallægepraksis. Det kommunale sundhedsvæsen Et sammenhængende patientforløb med særligt fokus på forebyggelse, udskrivning fra sygehus herunder opfølgende behandling og rehabilitering bør sikres i et tværsektorielt samarbejde mellem neurologi og det kommunale sundhedsvæsen. Kommuner og regioner skal i medfør af Sundhedsloven indgå sundhedsaftaler med henblik på at sikre forpligtende koordinering og samarbejde på tværs af sektorer. Sundhedsaftalerne omfatter obligatoriske samarbejdsområder og samarbejdet mellem regioner og kommuner vil således være nærmere beskrevet i sundhedsaftalerne. Der kan indgås aftaler inden for flere områder end de obligatoriske. Side 4 Sygehusvæsenet Oplysning om, hvilke konkrete sygehuse, der varetager specialfunktioner i neurologi, kan findes på s hjemmeside når funktionerne er tildelt. Oplysning om, hvilke konkrete sygehuse, der varetager hovedfunktioner i neurologi, kan tilsvarende findes på hjemmesiden, når oplysning herom foreligger fra regionerne. forudsætter generelt et vist patientvolumen som grundlag for varetagelsen af en specifik specialfunktion. Nogle specialfunktioner minder imidlertid så meget om hinanden, at der kan opbygges specifik erfaring, der dækker på tværs af disse funktioner. I sådanne tilfælde vil det samlede volumen for disse funktioner indgå i vurderingen af den fremtidige varetagelse af funktionerne. Anbefalinger til hovedfunktionsniveau Neurologiske hovedfunktioner omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og neurorehabilitering inden for cerebrale karsygdomme, multipel sklerose, neuromuskulære sygdomme, parkinsonisme, demens, epilepsi, hovedpine, neurogene smertetilstande, infektioner i nervesystemet samt neurologiske tumorer (primær diagnostik og behandling af neurologiske komplikationer til cancersygdom, hvor specialet varetager en tovholderfunktion). Ukompliceret søvnapnø varetages ligeledes på hovedfunktionsniveau men bør samles på få steder i hver region. Komplicerede, svære og sjældne tilfælde af disse sygdomsgrupper varetages på specialfunktionsniveau. Det bør være muligt på hovedfunktionsniveau at få assistance fra en speciallæge i neurologi i løbet af kort tid. Ved varetagelse af hovedfunktioner i neurologi bør der være samarbejde med følgende specialer/funktioner: Anæstesiologi med intensiv niveau 2 Neurokirurgi Ortopædisk kirurgi Intern medicin: geriatri

5 Intern medicin: kardiologi Intern medicin: infektionsmedicin Intern medicin: reumatologi Klinisk onkologi Pædiatri ved behandling af børn Psykiatri Diagnostisk radiologi med mulighed for MR- og CT-skanning Der bør desuden være adgang til følgende: Ultralydsundersøgelse af halskar EEG (i et formaliseret samarbejde med regionsfunktionsniveau) Side 5 Krav til specialfunktionsniveau Regionsfunktioner De anbefalinger, som er anført for hovedfunktionsniveauet, gælder som krav på regionsfunktionsniveauet. Derudover stilles der følgende krav til varetagelse af regionsfunktioner: Det skal være muligt på regionsfunktionsniveau at få assistance fra en speciallæge i neurologi i løbet af kort tid. Ved trombolysebehandling skal det være muligt at få assistance fra en speciallæge i neurologi umiddelbart. På regionsfunktionsniveau skal der være mulighed for kliniske neurofysiologiske undersøgelser, herunder akut EEG. Ved varetagelse af regionsfunktioner i neurologi skal der afhængigt af den enkelte funktion være samarbejde med følgende specialer/funktioner: Diagnostisk radiologi med kompetence i neuroradiologi Klinisk fysiologi og nuklearmedicin med mulighed for SPECT og PET-skanning Følgende er regionsfunktioner: Multipel (dissemineret) sklerose Opfyldning af Baklofenpumper (200 pt. opfyldning 6-12 gange årligt) Behandling af komplicerede tilfælde af spasticitet med botulinumtoxin (300 pt.) Sygdomme i rygmarv, nerverødder, nervetråde og muskler Myastenia gravis (300 pt) Diagnostik og behandling af lette til moderate tilstande. Se også højt specialiseret niveau Neuropati Diagnostik af moderate til svære tilstande (500 pt.) Akut polyradikulitis (GBS), diagnostik og behandling (100 pt.). Se også højt specialiseret niveau Muskelsygdomme (300 pt.) Elektrofysiologisk og evt. genetisk diagnostik. Se også højt specialiseret niveau

6 Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) (75 pt.) Klinisk og elektrofysiologisk diagnostik, behandling og opfølgning. Se også højt specialiseret niveau Bevægeforstyrrelser Parkinsons sygdom: o Diagnostik og behandling af patienter med parkinsonisme, hvor diagnosen er uklar eller med komplekse problemstillinger ( pt.) o Diagnostik og behandling af atypisk parkinsonisme (MSA, PSP, CBD) ( pt.) Varetages i tæt samarbejde med klinisk fysiologi og nuklearmedicin, anæstesiologi, diagnostisk radiologi, urologi og kirurgi o Diagnostik og behandling af patienter i senstadiet af Parkinsons sygdom med apomorfinpumpe (subcutan indgift) (20-30 nye pt./80 pt. i alt) eller duodopapumpe (intestinal indgift) (10 nye pt./20 pt. i alt) Side 6 Dystoni o Dystonibehandling med botulinumtoxin (EMG vejledt behandling) ( pt., behandlinger). Undtaget herfra er laryngeal og oromandibulær dystoni o Botolinumtoxin behandling af svære dystonier og hemifaciale spasmer med funktionshæmning og symptomer > 1 år (500 pt.) Demens Diagnostik, behandling og opfølgning i et tæt samarbejde mellem neurologi, intern medicin: geriatri og psykiatri af særligt svære tilfælde af demens fx diagnostisk uafklaret demens, fronto-temporale demensformer og svære adfærdsforstyrrelser Epilepsi Døgn video EEG under indlæggelse af patienter med svære eller uafklarede anfald eller funktionshæmning som følge af månedlige anfald (300 pt., forventes at stige til 600 pt.) Diagnostik og særlig medicinsk behandling af patienter med fortsatte anfald og bivirkninger 2-3 år efter diagnosetidspunktet (1.000 pt.) Diagnostik og behandling af patienter med kompliceret status epilepticus (100 pt.) Diagnostik og særlig medicinsk behandling af patienter med kombineret udviklingshæmning og epilepsi (prævalens pt.) Tværfaglig diagnostik og behandling af patienter med vedvarende psykogene non-epileptiske anfaldsfænomener (100 pt.) Behandling og kontrol af komplicerede gravide epilepsipatienter. Varetages i tæt samarbejde med gynækologi og obstetrik ( pt.) Kontrol og justering af vagusstimulator i vedligeholdelsesfasen ( pt.)

7 Hovedpinesygdomme (ca pt.) Diagnostik, behandling og rehabilitering af sværere hovedpinetilstande, hvor funktionsevnen er truet, herunder: Hyppig migræne eller spændingshovedpine Klyngehovedpine Medicin- og overdoseringshovedpine Symptomatiske hovedpiner Trigeminusneuralgi Se også højt specialiseret niveau Neurogene smertetilstande (ca. 650 pt.) Diagnostik, behandling og rehabilitering af svære centrale og perifere neurogene smerter, hvor funktionsevnen er truet, herunder: Svære centrale neurogene smerter (150 pt.) Svære perifere neurogene smerter, herunder CRPS (refleksdystrofi) (500 pt.) Se også højt specialiseret niveau Side 7 Søvnsygdomme Diagnostik og behandling af ukompliceret narkolepsi og andre hypersomnier hos voksne (100 pt. stigende til 400 pt.) Diagnostik og behandling af almindelige parasomnier (100 pt. stigende til 400 pt.) Diagnostik og behandling af søvnrelaterede bevægesygdomme (restless legs, periodiske benbevægelser etc.), almindelige døgnrytmmesygdomme og almindelig kroniske insomnier (100 pt. stigende til 400 pt.) Klinisk neurofysiologi Udover de specifikke kliniske neurofysiologiske funktioner, som er beskrevet under højt specialiseret niveau, er alle klinisk neurofysiologiske funktioner regionsfunktioner, herunder: Elektromyeografi (EMG), nerveledningsundersøgelse og specielle teknikker for neuromuskulære sygdomme (6.300 pt.) EMG vejledt botulinumtoksin behandling af fokale dystonier og spasticitet (3.000 pt.) Døgn video EEG ved kompliceret epilepsi (300 pt. stigende til 600 pt.) Specielle evoked potential undersøgelser og andre teknikker for bl.a. multipel sclerose og rygmarvsskade samt overvågning under operationer (1.200 pt.) Polysomnografi og multipel søvnlatens test for narkolepsi og andre søvnsygdomme (900 pt. stigende til pt.) Nedenstående funktioner kan evt. varetages på hovedfunktionsniveau i et formaliseret samarbejde med regionsfunktionsniveau: Elektroencephalografi (EEG), ( pt.) Elektroneuronografi (ENG) for nerveafklemning og screening for nervebetændelse ( pt.) Visuel og somatosensorisk evoked potential (VEP og SEP) undersøgelse for dissemineret sclerose og rygmarvsskade (3.500 pt.)

8 Cardiorespiratorisk undersøgelse for søvnapnø (1.150 pt, forventet stigning til pt.) Neurorehabilitering Erhvervet hjerneskade efter kranietraumer eller tilgrænsende sygdomme (inkl. anoxisk hjerneskade) o Moderate hovedtraumer (særligt indrettede neurorehabiliteringscentre) (1.000 pt.) o Særlige kognitive og psykiske problemstillinger efter erhvervede hjerneskader Apopleksi o Svære tilfælde af apopleksi, evt. med kognitive forstyrrelser eller svær spasticitet med behov for gipsning, botulinumtoksin eller baklofenpumpebehandling (500 pt.) Andre kroniske neurologiske sygdomme o Rehabilitering af svære neuropatier, herunder Guillian Barrés sygdom (GBS) Side 8 Neurogenetik Identifikation af patienter/familier med mulig arvelig neurologisk sygdom. Varetages i tæt samarbejde med klinisk genetik Højt specialiserede funktioner De krav, som er anført for regionsfunktionsniveauet, gælder også for det højt specialiserede niveau. Derudover stilles der følgende krav til varetagelse af højt specialiserede funktioner: Det skal være muligt på højt specialiseret niveau at få assistance fra en speciallæge i neurologi umiddelbart. Ved varetagelse af højt specialiserede funktioner i neurologi skal der afhængigt af den enkelte funktion være samarbejde med følgende specialer/funktioner: Anæstesiologi men intensiv afsnit niveau 3 og respirationscenter samt med kompetence i neuroanæstesiologi Karkirurgi Patologisk anatomi og cytologi med kompetence i neurologiske sygdomme Klinisk genetik og molekylærgenetisk laboratorium Følgende er højt specialiserede funktioner: Apopleksi og hjernekarsygdomme Apopleksi Varetages i (semi)intensive apopleksi afsnit. Intra-arteriel trombolysebehandling +/-trombektomi ( pt.) o Nyopererede som ikke kan behandles med i.v. trombolyse o Akutte cerebrale embolier under kardiologiske indgreb

9 o Hovedstammeokklusioner af arteria cerebri media hvor i.v. trombolyse ikke har haft effekt (0-6 timer) Hovedstamme-okklusion Behandling af patienter med fokal cerebral hypoperfusion af arteria cerebri media dokumenteret med PET (eller SPECT). Varetages i tæt samarbejde med neurokirurgi: o Extrakraniel til intrakraniel bypass operation (5-10 pt.) Primær cerebral vaskulit Diagnostik og immunmodulerende behandling. Varetages i tæt samarbejde med intern medicin: reumatologi (25-50 pt.) Side 9 Multipel (dissemineret) sklerose Stærk immunsuppression med mitoxantron (150 pt.) Behandling med specialiseret immunmodulerende behandling med natalizumab ( pt.) Baklofenpumper: o Vurdering af patienter til behandling med Baklofenpumper ( pt.) o Neurologiske opgaver i forbindelse med indoperation af Baklofenpumper ( pt.) o Baklofenpumpedysfunktion/fornyelse af pumpe (10-20 pt.) Anden specialbehandling af spasticitet (fenolblokader) Behandling af børn og unge (under 18 år) med multipel sklerose (10-20 pt.). Varetages i tæt samarbejde med pædiatri Neuromyelitis optica og akut demyeliniserende encephalopati (ADEM), hvor diagnostik og behandling adskiller sig fra multipel sklerose (4-5 pt.) Sygdomme i rygmarv, nerverødder, nervetråde og muskler Myastenia gravis (150 pt.) Behandling af patienter med myasten krise eller svær myasteni, hvor tilfredsstillende funktion ikke er opnået efter ½ års behandling efter diagnosetidspunktet Neuropati o Diagnostik og iværksættelse af immunmodulerende behandling med immunosuppressiva, immunglobulin og plasmaferese ved kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati og vaskulitisneuropati (50 pt.) o Vedligeholdelsesbehandling med immunoglobulin. Kan evt. på regions- eller hovedfunktionsniveau i et formaliseret samarbejde med højt specialiseret niveau. Samarbejdet skal godkendes af Akut polyradikulitis (GBS) Diagnostik og behandling af svære tilfælde, hvor der er truende respirationspåvirkning eller truet førlighed. Varetages i tæt samarbejde med anæstesiologi

10 Muskelsygdomme o Histologisk, genetisk og molekylærbiologisk diagnostik af dystrofier, myopatier og polymyositis (300 pt.) o Komplikationer i form af respirationssvækkelse, skoliose, kontrakturer, kardiomyopati mm. (200 pt.). Varetages i tæt samarbejde med anæstesiologi, ortopædisk kirurgi og intern medicin: kardiologi Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) Diagnostisk afklaring i uafklarede tilfælde (< 50 pt.) Side 10 Bevægeforstyrrelser Parkinsons sygdom Diagnostik og operativ behandling (dyb hjernestimulation) af parkinsonpatienter og patienter med tremor, der ikke kan behandles tilfredsstillende medikamentelt (50 pt.). Varetages i tæt samarbejde med neurokirurgi samt klinisk fysiologi og nuklearmedicin Dystoni o Diagnostik og operativ behandling af medicinsk behandlingsrefraktær dystoni o Behandling af laryngeal (40-50 pt.) og oromandibulær dystoni (40-50 pt.) med botulinumtoxin i tæt samarbejde med foniater, tandlægeskole (bidfunktion) Diagnostik og behandling af svære /uafklarede/sjældne/arvelige bevægesygdomme, herunder behandlingsrefraktær Tourettes syndrom, sjældne dystonier og ataxier Demenssygdomme: Diagnostisk uafklaret demens (100 pt.) Visse sjældne sygdomme med demens, herunder arvelige sygdomme med demens (se neurogenetik) (<250 pt.) Arvelige neurodegenerative sygdomme (Alzheimers sygdom, frontotemporal demens, spinocerebellar atrofi, Huntingtons sygdom) Patienter med behov for hjernebiopsi (1-5 pt.) Patienter med behov for lumbal perfusionsundersøgelse (diagnostik af normaltryks hydrocephalus) ( pt.) Epilepsi Diagnostik med henblik på evt. kirurgi af patienter med medikamentelt intraktabel epilepsi med invaliderende anfald (100 pt.). Varetages i henhold til s retningslinjer for kirurgisk behandling af medicinsk intraktabel epilepsi fra 2003 og s notat Den fremtidige tilrettelæggelse af epilepsikirurgi fra 2004 Behandling og observation af patienter med invaliderende epilepsi med ledsagende psykologiske, sociale samt arbejdsmæssige problemer og behov for længerevarende observation samt behandling eller socialmedicinsk rehabilitering pga. funktionshæmmende anfald samt behandling og observation efter epilepsikirurgi ( pt.)

11 Diagnostik og anlæggelse samt initial justering af nervus vagus stimulator hos patienter med medikamentel intraktabel epilepsi, hvor mulighed for epilepsikirurgi er udelukket Særlig diætbehandling af visse epilepsipatienter Hovedpinesygdomme Diagnostik og behandling af sjældne hovedpinetilstande eller komplicerede hovedpinetilstande, hvor der ikke er opnået tilfredsstillende smertelindring efter ½ års behandling på regionsfunktionsniveau (500 pt.), herunder: Svært behandlelig migræne og spændingshovedpine med behov for tværfaglig indsats ( pt.) Sjældne hovedpineformer, herunder idiopatisk intrakraniel hypertension og spontan ortostatisk hypotensiv hovedpine (50-75 pt.) Vanskelige behandlelige tilfælde af trigeminusneuralgi og Hortons hovedpine (50-75 pt.) Implantation af neurostimulation ved behandlingsfraktære hovedpine- og smertetilstande (10 pt.) Patienter med hovedpine eller ansigtssmerter kompliceret af svær komorbiditet (50-75 pt.) Side 11 Neurogene smertetilstande Diagnostik, behandling og rehabilitering af patienter med komplicerede centrale og perifere neurogene smerter, hvor der ikke er opnået tilfredsstillende smertelindring efter ½ år på regionsfunktionsniveau (150 pt), herunder: Komplicerede centrale neurogene smerter (50 pt.) Komplicerede perifere neurogene smerter, herunder CRPS (refleksdystrofi) (100 pt.) Søvnsygdomme Diagnostik og behandling af komplicerede respirationsrelaterede søvnforstyrrelser, såsom central søvnapnø eller hypoventilation ved neurologisk eller medicinsk sygdom (200 pt. stigende til 400 pt.) Diagnostik og behandling af komplicerede tilfælde af narkolepsi, andre hypersomnier, komplicerede insomnier, søvnrelatede bevægesygdomme, REM behaviour disorders samt andre komplicerede parasomnier, døgnrytmesygdomme hos børn og voksne (200 pt. stigende til 400 pt.) Infektion og inflammation i nervesystemet: Neuroinfektioner og neuroinflammationer som kræver særlig specificeret diagnostik, observation og behandling, herunder neurosarcoidose, kronisk meningitis, ikke-akut operationskrævende abscesser samt særlige vanskelige tilfælde af transversel myelitis, neuroborreliose og encephalitis (50-80 pt.). Varetages i tæt samarbejde med relevante specialer, herunder intern medicin: infektionsmedicin og neurokirurgi Diagnostik af uklare tilfælde af mulig Creutzfeldt-Jakobs sygdom (5 pt.)

12 Klinisk neurofysiologi: Intrakraniel registrering med døgn video EEG med henblik på epilepsikirurgisk diagnostik (10-20 pt.) Botulinumbehandling i specialteam ved oro-mandibulær dystoni og spastisk dysfoni (400 pt.) Neurorehabilitering: Erhvervet hjerneskade efter kranietraumer eller tilgrænsende sygdomme: o Neurorehabilitering af svære traumatiske hjerneskader og meget svære følger efter anoxi, neuroinfektioner, subaraknoidealblødninger, tumorer, forgiftninger apopleksi og hjerneblødning Rygmarvsskader: o Rehabilitering af para- og tetraplegipatienter. Varetages i henhold til s vejledning Para- og tetrapelgi organisation af behandling og kontrol fra 1994 Andre kroniske neurologiske sygdomme: o Patienter med epilepsi med behov for socialmedicinsk rehabilitering o Patienter med svære neuromuskulære sygdomme Side 12 Neurogenetik: Neurogenetisk diagnostik, rådgivning, behandling og opfølgning i tæt samarbejde med klinisk genetik og molekylær biologisk ekspertise: Diagnostik af familier med uafklaret arvelig neurologisk sygdom (50 pt.) Behandling og opfølgning til patienter med verificerede sjældne og sent debuterende neurogenetiske sygdomme (100 pt.) Genetisk rådgivning af familiemedlemmer til disse patienter (100 pt.) Opfølgning kan varetages på regionsfunktionsniveau i et formaliseret samarbejde med højt specialiseret niveau. Samarbejdet skal godkendes af Diagnostisk uafklarede kritisk syge patienter med neurologisk udredningsog behandlingsbehov (50 pt.) Udviklingsfunktioner Apopleksi og hjernekarsygdomme: Iskæmisk apopleksi med intravenøs trombolysebehandling Behandling med natalizumab ved multipel sklerose

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i neurologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i ovennævnte

Læs mere

Administrationens uddybende bemærkninger til sagsfremstillingen om flytning af regionsfunktioner

Administrationens uddybende bemærkninger til sagsfremstillingen om flytning af regionsfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Administrationens uddybende bemærkninger til sagsfremstillingen

Læs mere

Specialevejledning for neurologi

Specialevejledning for neurologi j.nr. 7-203-01-90/20 Specialevejledning for neurologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

Specialevejledning for neurologi

Specialevejledning for neurologi Specialevejledning for neurologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Specialeansøgning for Neurologi Offentlig: Privat:

Specialeansøgning for Neurologi Offentlig: Privat: Specialeansøgning for eurologi Offentlig: Privat: Regionshospitalet Hammel eurocenter SOR ID: 6081000016005 CVR: Geografisk lokalitet: 921000016914 P R: Kravopfyldelse for funktioner Formaliseret Placering

Læs mere

Revideret specialevejledning for neurologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for neurologi (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for neurologi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Kodning af behandlingsniveau på Neurologisk Afd. OUH

Kodning af behandlingsniveau på Neurologisk Afd. OUH Kodning af behandlingsniveau på Neurologisk Afd. OUH Diagnoser Regionsfunktion: AZAC3 Højt specialiseret funktion: AZAC4 Apopleksi og hjernekarsygdomme Epilepsi Trombolyse: Patienter som vurderes af trombolyse

Læs mere

Specialevejledning for Neurologi

Specialevejledning for Neurologi Specialevejledning for Neurologi Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen af specialfunktioner

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. speciale Neurologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Specialevejledning for neurologi

Specialevejledning for neurologi j.nr. 7-203-01-90/20 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialevejledning for neurologi Specialebeskrivelse Neurologi omfatter forebyggelse, diagnostik, medicinsk behandling, specialiseret

Læs mere

Specialevejledning for neurologi

Specialevejledning for neurologi Specialevejledning for neurologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger s anbefalinger

Læs mere

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret:

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret: !!" # $ # % &$ I henhold til akutplan og hospitalsplan for Region Midtjylland planlægges etableret 5 fælles akutmodtagelser placeret på Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet

Læs mere

Specialevejledning for neurologi

Specialevejledning for neurologi Specialevejledning for neurologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin j.nr. 7-203-01-90/12 Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialebeskrivelse Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværgående speciale, der udfører og fortolker diagnostiske

Læs mere

Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt j.nr. 7-203-01-90/13 Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialebeskrivelse Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialebeskrivelse Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Specialevejledning for karkirurgi

Specialevejledning for karkirurgi Specialevejledning for karkirurgi j.nr. 7-203-01-90/11 Specialebeskrivelse Karkirurgi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af patienter med sygdomme, skader og medførte

Læs mere

Specialevejledning for neurokirurgi

Specialevejledning for neurokirurgi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt Specialevejledning for neurokirurgi Specialebeskrivelse Neurokirurgi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/19 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialebeskrivelse Klinisk

Læs mere

Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013

Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013 Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013 Speciale/område Funktion Begrundelse og forventninger til status 2013 Kirurgi Mavesæk og tolvfingertarm, benign øvre kirurgi Mavesæk

Læs mere

Rapport for specialet: neurologi

Rapport for specialet: neurologi Rapport for specialet: neurologi Rapportens tilblivelse Specialerapporten er et resultat af en gennemgang af specialet foretaget af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra relevante videnskabelige og faglige

Læs mere

Specialevejledning for neurokirurgi

Specialevejledning for neurokirurgi Specialevejledning for neurokirurgi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger s

Læs mere

Driftsoverenskomst 2014-2017

Driftsoverenskomst 2014-2017 Driftsoverenskomst 2014-2017 mellem Region Sjælland (på vegne af alle regioner i Danmark) og Den selvejende institution Filadelfia vedrørende Epilepsihospitalet November 2013 Side 1 1 Aftalens parter Denne

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

GENERELLE PRINCIPPER, KRAV OG ANBEFALINGER FOR SPECIALEPLANLÆGNING

GENERELLE PRINCIPPER, KRAV OG ANBEFALINGER FOR SPECIALEPLANLÆGNING GENERELLE PRINCIPPER, KRAV OG ANBEFALINGER FOR SPECIALEPLANLÆGNING j.nr. 7-203-01-90/1 1. Baggrund rådgiver om planlægning i det danske sundhedsvæsen, og med hjemmel i Sundhedslovens 208 fastsætter krav

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S.

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S.

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Specialevejledning for oftalmologi

Specialevejledning for oftalmologi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt Specialevejledning for oftalmologi Specialebeskrivelse Oftalmologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering

Læs mere

Specialevejledning for neurokirurgi

Specialevejledning for neurokirurgi j.nr. 7-203-01-90/28 Specialevejledning for neurokirurgi Specialebeskrivelse Neurokirurgi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af patienter med sygdomme, skader og

Læs mere

Specialevejledning for patologisk anatomi og cytologi

Specialevejledning for patologisk anatomi og cytologi j.nr. 7-203-01-90/22 Specialevejledning for patologisk anatomi og cytologi Specialebeskrivelse Patologisk anatomi og cytologi omfatter diagnostik af sygdomme på basis af undersøgelser af organer, væv og

Læs mere

Specialevejleding for klinisk mikrobiologi

Specialevejleding for klinisk mikrobiologi j.nr. 7-203-01-90/2 Specialevejleding for klinisk mikrobiologi Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Klinisk mikrobiologi

Læs mere

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Region/privat udbyder: Dato: 16. februar 2011 1 1 Specialets hovedfunktionsniveau 1.1 Kort generel beskrivelse af den planlagte organisering af hovedfunktionerne

Læs mere

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets 24. januar 2014 Specialevejledning for oftalmologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Bilag 4 Samarbejde om specialiserede funktioner

Bilag 4 Samarbejde om specialiserede funktioner Bilag 4 Samarbejde om specialiserede funktioner Heri beskrives Region Sjællands samarbejde om specialiserede funktioner. A. Region Sjællands samarbejde med Region Hovedstaden Region Sjælland og Region

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: kardiologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Revideret specialevejledning for neurokirurgi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for neurokirurgi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for neurokirurgi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: nefrologi

Specialevejledning for intern medicin: nefrologi j.nr. 7-203-01-90/37 Specialevejledning for intern medicin: nefrologi Specialebeskrivelse Intern medicin: nefrologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af patienter

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri

Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri j.nr. 7-203-01-90/18 Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse Børne- og ungdomspsykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik,

Læs mere

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%(

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%( !""# $ % $!&% Der vil som hidtil være én neurokirurgisk afdeling i regionen, som varetager de højt specialiserede funktioner inden for neurokirurgien. Afdelingen er placeret på Århus Universitetshospital,

Læs mere

Flowchart vedrørende borgerhenvendelse fra borgere med funktionstab eller risiko for funktionstab

Flowchart vedrørende borgerhenvendelse fra borgere med funktionstab eller risiko for funktionstab Flowchart vedrørende borgerhenvendelse fra borgere med funktionstab eller risiko for funktionstab Ukompliceret samt omfattet af diagnoselisten Henvisning til vederlagsfri fysioterapi individuelt og/eller

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning) 24-11-2015 Sagsnr. 4-1012-45/9 Reference DGO T 7222 7563 Specialevejledningen er udarbejdet som led

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark. Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 29.maj 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark. Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 29.maj 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Neurologi Dato: 29.maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale neurologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Specialevejledning for Intern medicin: Geriatri

Specialevejledning for Intern medicin: Geriatri Specialevejledning for Intern medicin: Geriatri Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen

Læs mere

af speciale og det aktuelle

af speciale og det aktuelle !!"# "#$!% "%# Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug

Læs mere

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære.

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære. FAGBESKRIVELSE SOMATISK SYGDOMSLÆRE Fagbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi, BEK nr. 832 af 13/08/2008. Der opnås størst sammenhæng

Læs mere

Specialevejledning for plastikkirurgi

Specialevejledning for plastikkirurgi j.nr. 7-203-01-90/3 Specialevejledning for plastikkirurgi Specialebeskrivelse Plastikkirurgi omfatter diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af patienter med sygdomme, skader og medfødte

Læs mere

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets Specialevejledning for patologisk anatomi og cytologi 31. oktober 2013 Sagsnr. 4-1012-14/32/ Reference KSA T 7222 7469 E syb@sst.dk Specialebeskrivelse Patologisk anatomi og cytologi omfatter diagnostik

Læs mere

Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning) 1. juni 2015 Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Anæstesiologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Epilepsihospitalets fremtidige opgaver

Epilepsihospitalets fremtidige opgaver Epilepsihospitalets fremtidige opgaver April 2012 Indhold 1. Indledning og baggrund 3 2. Overordnet beskrivelse af Epilepsihospitalet 4 3. Aktuelle specialiserede behandlingstilbud på Epilepsihospitalet

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Specialevejledning for urologi

Specialevejledning for urologi Specialevejledning for urologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Specialevejledning for neurokirurgi

Specialevejledning for neurokirurgi Specialevejledning for neurokirurgi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger s

Læs mere

Specialevejledning for thoraxkirurgi

Specialevejledning for thoraxkirurgi Specialevejledning for thoraxkirurgi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger

Læs mere

Neurologi - sygdomme i nervesystemet

Neurologi - sygdomme i nervesystemet Neurologi - sygdomme i nervesystemet Introduktion til neurologi Neurologi omfatter sygdomme i hjerne og rygmarv (centralnervesystemet), samt i nerver og muskler på arme og ben (det perifere nervesystem).

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering

Læs mere

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Baggrundspapir om specialeplanlægning, version 1.0, beskriver overordnet, hvordan specialegennemgangene

Læs mere

Specialevejledning for klinisk genetik

Specialevejledning for klinisk genetik Specialevejledning for klinisk genetik Specialebeskrivelse Klinisk genetik er et tværgående speciale og omfatter diagnostik af og rådgivning om genetisk betingede sygdomme og tilstande til patienter og

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi

Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt j.nr. 7-203-01-90/25 Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: nefrologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

REFERAT AF 11. MØDE I DEN REGIONALE BAG- GRUNDSGRUPPE DEN 28. AUGUST 2008

REFERAT AF 11. MØDE I DEN REGIONALE BAG- GRUNDSGRUPPE DEN 28. AUGUST 2008 REFERAT AF 11. MØDE I DEN REGIONALE BAG- GRUNDSGRUPPE DEN 28. AUGUST 2008 Til stede: Lone de Neergaard (formand), Claus Toftgaard, Region Syddanmark Per Busk, Region Syddanmark Svend Skov Jensen, Region

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Neurologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Neurologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Neurologi Region/privat udbyder: Region Syddanmark Dato: 14. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. reumatologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

Specialevejledning for urologi

Specialevejledning for urologi Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 249 Offentligt j.nr 7-203-01-90/24 Specialevejledning for urologi Specialebeskrivelse Urologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation

Læs mere

Status på revision af specialeplanen 2015

Status på revision af specialeplanen 2015 Status på revision af specialeplanen 2015 Revisionen af den eksisterende specialeplan har taget det afsæt, at planen i vid udstrækning fungerer godt, og hensigten med revision af specialeplan har således

Læs mere

Specialevejledning for klinisk onkologi

Specialevejledning for klinisk onkologi j.nr. 7-203-01-90/40 Specialevejledning for klinisk onkologi Specialebeskrivelse Klinisk onkologi omfatter forebyggelse diagnostik, ikke-kirurgisk behandling, palliation og rehabilitering af patienter

Læs mere

Specialevejledning for thoraxkirurgi

Specialevejledning for thoraxkirurgi j.nr. 7-203-01-90/30 Specialevejledning for thoraxkirurgi Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Thoraxkirurgi omfatter

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: reumatologi

Specialevejledning for intern medicin: reumatologi j.nr. 7-203-01-90/6 Specialevejledning for intern medicin: reumatologi Specialebeskrivelse Intern medicin: reumatologi omfatter forebyggelse, diagnostik og behandling af patienter med medfødte og erhvervede

Læs mere

Revideret specialevejledning for karkirurgi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for karkirurgi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for karkirurgi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: kardiologi

Specialevejledning for intern medicin: kardiologi j.nr. 7-203-01-90/16 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for intern medicin: kardiologi Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk Samarbejde mellem psykiatri og somatik set med psykiatriens øjne ved chefsygeplejerske Claus Graversen, Psykiatri og Social - torsdag den 9. september 2010 www.regionmidtjylland.dk Disposition 1. Samarbejde

Læs mere

Regionsfunktionen: Transluminal nefroskopi er ændret til: Transluminal nefroskopi (endoskopisk undersøgelse af nyrebækken)

Regionsfunktionen: Transluminal nefroskopi er ændret til: Transluminal nefroskopi (endoskopisk undersøgelse af nyrebækken) TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i urologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i ovennævnte

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: endokrinologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: endokrinologi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: endokrinologi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

KAG uden for højt specialiseret hjertecenter

KAG uden for højt specialiseret hjertecenter N O T A T KAG uden for højt specialiseret hjertecenter Baggrund I forbindelse med s specialegennemgang samt udarbejdelse af pakkeforløb på hjerteområdet blev det tydeliggjort, at der var behov for en revision

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Neurologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Neurologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Neurologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 15. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Retningslinier for kirurgisk behandling af medicinsk intraktabel epilepsi - 2003

Retningslinier for kirurgisk behandling af medicinsk intraktabel epilepsi - 2003 2. februar 2004 J.nr. 0-203-02-11/1/MJ 5. kontor Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S Retningslinier for kirurgisk behandling af medicinsk intraktabel epilepsi - 2003 Telefon 7222 7400 Fax

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: lungesygdomme Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Rehabilitering, nationale initiativer Indsatsen vedrørende rehabilitering

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat:

Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat: Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat: Regionshospitalet Herning SOR ID: 6081000016005 CVR: Område Hypofyse og hypothalamus sygdomme Ernæringsrelaterede sygdomme Funktion Regionsfunktioner

Læs mere

Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per speciale Region/privathospital og dato: Sygehus samt afdeling:

Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per speciale Region/privathospital og dato: Sygehus samt afdeling: Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per speciale Region/privathospital og dato: Sygehus samt afdeling: Thorak Afdelingens SKS-kode (matrikel-entydig 6 eller 7 cifferkode) Speciale:

Læs mere