"KALVEBOD BRYGGE VEST" Forslag til lokalplan med tilhørende forslag til kommuneplantillæg og miljøvurdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""KALVEBOD BRYGGE VEST" Forslag til lokalplan med tilhørende forslag til kommuneplantillæg og miljøvurdering"

Transkript

1 "KALVEBOD BRYGGE VEST" Forslag til lokalplan med tilhørende forslag til kommuneplantillæg og miljøvurdering BILAG 1A Borgerrepræsentationen har den 31. maj 2012 vedtaget forslag til lokalplan "Kalvebod Brygge Vest" med tilhørende forslag til kommuneplantillæg og miljøvurdering. Lokalplanområdet ligger i bydelen Vesterbro. Offentlig høringsperiode fra den 13. juni til den 13. september 2012

2 Indhold Redegørelse for forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg Formål og baggrund... 3 Området og kvarteret... 3 Bebyggelsesplanen og byggeønsker... 5 Lokalplanens indhold... 5 Udbygningsaftale Miljøforhold Skyggediagrammer Vinddiagrammer Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning og lovgivning Fingerplan Kommuneplan Lokalplanenforslaget set i forhold til mål og værdier i kommuneplanlægningen Forudgående høring om kommunplantillæg Bæredygtighedsværktøjet Tillæg til kommuneplan Bydelsplan Byomdannelsesområde Varmeplanlægning Miljø i byggeri og anlæg Regnvand Affald...17 Beplantning...17 Kulturmiljø...17 Andre lokalplaner i området...17 Tegninger Tegning nr. 1: Lokalplanområdet og underområder Tegning nr. 2: Anvendelse Tegning nr. 3: Veje, stier og parkering Tegning nr. 4: Bebyggelsesplan...37 Tegning nr. 5: Landskabstrøgets elementer Tegning nr. 5: Landskabstrøgets terræn Vejprofiler Tillæg til kommuneplan Hvad er en lokalplan og et kommuneplan tillæg Praktiske oplysninger på bagsiden Tilladelser efter anden lovgivning Jord- og grundvand Museumsloven Lokalplanens bestemmelser 1. Formål Område Anvendelse Vej-, sti- og baneforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Byrum Ubebyggede arealer og parkering ledningsforhold og tekniske anlæg Foranstaltninger mod forureningsgener Bæredygtighed og regnvand Matrikulære forhold Særlige fællesanlæg Grundejerforeninger Retsvirkninger Ophævelse af lokalplaner og servitutter KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Økonomiforvaltningen 2

3 Redegørelse for forslag til lokalplan og kommuneplantillæg H. C. Ørsted Værket Bryggebroen Havneholmen Fisketorvet Vasbygade Otto Busses Vej II III I Arni Magnussons Gade Kulbroen Kalvebod Brygge Lokalplan nr. 403 Kødbyen / Vesterbro Carstens Niebuhrs Gade Luftfoto med lokalplanområdets beliggenhed mellem vejen Kalvebod Brygge og Baneterrænet. Formål og baggrund Det er formålet, at lokalplanområdet skal kunne skabe et bynært erhvervsområde, der fremstår grønt og naturpræget. Kalvebod Brygge Vest skal dermed gøres til et særligt sted i byen, der tilbyder gode muligheder for ophold og rekreative oplevelser til glæde for både de daglige brugere og dem, der passerer igennem området. Som en del af strøget placeres ud mod banen og Kalvebod Brygge en forholdsvis høj og varieret bebyggelse. Bebyggelsen vil være synlig på lang afstand og ses som en del af ankomsten til det centrale København. Med den markante bebyggelse vil det hævede landskabelige strøg således bestå af en række forskelligt udformede grønne rum og vil kunne blive et fredeligt og grønt alternativ til Kalvebod Brygge. DSB Ejendomsudvikling A/S ønsker at udvikle området syd for Arni Magnussons Gade, svarende til den sydligste del af lokalplan nr. 403 Rigsarkivet til erhverv. Dette område har alene rammebestemmelser og kræver udarbejdelse af en supplerende lokalplan, før der kan bygges. DSBs område hører til lokalplanens underområde I. Samtidig ønsker Bygningsstyrelsen at forberede udvikling af området syd herfor, underområde II, til erhverv, mens Banedanmark skal stå for at opføre et nyt signalstyringsanlæg ved Otto Busses Vej i underområde III. Det er således valgt at udarbejde én ny lokalplan med 3 underområder og erstatte den sydligste del af lokalplan nr Lokalplan nr. 403 blev udarbejdet på baggrund af en helhedsplan, hvor hovedgrebet er et hævet landskabeligt strøg med en gennemgående stiforbindelse, som i dag er anlagt mellem Bernstorffsgade og Arni Magnussons Gade. Det hævede landskabelige strøg vil også være et bærende element i lokalplan Kalvebod Brygge Vest. Området og kvarteret Lokalplanområdet er en del af bydelen Vesterbro og omfatter et 8 ha stort jernbaneareal. Området ligger i dag isoleret på grund af barrierevirkning fra baneterrænet og den stærkt trafikerede Kalvebod Brygge. Der er adgang til området fra Arni Magnussons Gade, Kalvebod Brygge, Otto Busses Vej og Carstens Niebuhrs Gade. Området har store potentialer med den centrale beliggenhed, såvel trafikalt som geografisk. Fra de åbne banearealer er der udsyn mod byen og havnen og mod bygningsfronten langs Ingerslevsgade på Vesterbro. Midt i området skærer Dybbølsbro sig på tværs med ramper fra Kalvebod Brygge for adgang til Vesterbro, Fisketorvet Shopping Center og videre til Islands Brygge. Havneholmen øst for Fisketorvet rummer en større erhvervs- og boligbebyggelse, og et nyt hotel er på vej. Nord for Dybbølsbro ligger det tidligere godshotel, Kalvebod Brygge 32 og banearealer. Langs havnesiden af vejen ligger nyere erhvervsbebyggelser. Mod syd ligger bydelens dominerende vartegn, H C Ørsted Værket. Vesterbro er en af de bydele i København, der har mindst grønt areal pr. indbygger. Kalvebod Brygge Vest med det hævede landskabelige strøg vil tilføre bydelen et nyt grønt område. Vesterbroernes adgang til Amager Fælled blev forbedret, da Bryggebroen i 2006 blev etableret som stibro fra Havneholmen til Islands Brygge. Adgangsforholdene fra Bryggebroen til Dybbølsbro bliver i 2012 forbedret med en lang cykelrampe. 3

4 Vesterbro Sønder Boulevard KBH K Sønder Boulevard Vesterbro Vesterbro Valby KBH K Teglholmen Fisketorvet Havneholmen Havneparken hris anshavn Fisketorvet Havneholmen Havneparken Islands Brygge Islands Brygge Det eksisterende grønne strøg og byens bløde infrastruktur udbygges, og kan i fremtiden forlænges ud i de syd-vest liggende perspektivområder. (Ill. Holscher Arkitekter) Et nyt bymæssigt tyngdepunkt ved Dybbølsbro skaber bedre sammenhæng. (Ill. Holscher Arkitekter) Lokalplanområdet er overvejende ubebygget bortset fra enkelte lave, tekniske bygninger. Området rummer en enkelt bygning, der i "Bydelsatlas Vesterbro" har fået karakteren 4, dvs. middel bevaringsværdi. Det drejer sig om Kalvebod Brygge 40, Vognekspeditionsbygningen, der er den eneste væsentlige rest af den oprindelige godsbanegård fra I betragtning af, at bygningens forbliven vil være vanskeligt forenelig med den samlede bebyggelsesplan, herunder muligheden for at gennemføre det overordnede landskabelige strøg, foreslås bygningen ikke fastlagt som bevaringsværdig. Området er gennemskåret af 3 store afløbsledninger i tunnel og en fjernvarmeledning, der ligger i Kulbroen tværs over baneterrænet. Kulbroen fører i dag fjernvarmedamp og varmt vand til Vesterbro. Det forventes, at der sker en omlægning af ledninger på Kulbroen. I forbindelse med projektet er muligheden for at ombygge den eksisterende Kulbro til en stiforbindelse mellem det hævede strøg og Ingerslevgade undersøgt. Prisen anslås til ca. 40 mio. kr. Bygherre ønsker ikke at gå videre med ombygningen og kommunen har pt. ikke afsat midler til ændringen. Ombygning af Kulbroen til en stiforbindelse, er ligeledes medtaget i Handlingsplan 2012 Fra Kødbyen til Polititorvet Der er ikke registreret bevaringsværdige træer inden for området. Lokalplanområdet set fra Enghavevej. Midt i billedet anes kontrolcentret i byggefelt H. (Ill. Holscher Arkitekter) Lokalplanmrådet set fra Islands Brygge. Bygningen i byggefelt A følger højden på det hvide Tivoli Hotel. (Ill. Holscher Arkitekter) 4

5 Bebyggelsesplan og byggeønsker Byggeønsker I underområde I har DSB Ejendomsudvikling A/S flere interesserede bygherrer: En større erhvervsorganisation ønsker at opføre et nyt domicil på hjørnet af Kalvebod Brygge og Arni Magnussons Gade, og en anden investor er interesseret i at etablere udstillingslokaler under landskabsstrøget syd for Arni Magnussons Gade. Der er udarbejdet en bebyggelsesplan med byggefelter placeret omkring det hævede landskabelige strøg. Bebyggelsesplanen giver mulighed for m 2 etageareal. Området kan udbygges i etaper. Arni Magnussons Gade Den Danske stat v/bygningsstyrelsen ønsker mulighed for at tilvejebringe et knudepunkt for statslig administration i underområde II. Bygningsstyrelsen er interesseret i, at det muliggøres at opføre et større og funktionelt sammenhængende bygningskompleks i området med respekt for et gennemgående, offentligt tilgængeligt landskabeligt strøg. Der er i planen mulighed for at opføre m 2. Carsten Niebuhrs Gade I Kalvebod Brygge I underområde III foreligger en beslutning om, at Banedanmark skal opføre et nyt signalstyringsanlæg på m 2, som skal betjene det østlige Danmark og erstatte et eksisterende anlæg ved Hovedbanegården. Anlægget ønskes opført med byggestart i januar Bygningen ønskes opført i røde teglsten med vinduesåbninger, hvor der er kontor- og mødelokaler, og med flettet murværk, hvor der er kontrolrum og backoffice funktioner. Bygningen forventes i brug og dermed også oplyst døgnet rundt. Man vil meget tydeligt kunne se bygningen fra alle sider, herunder både fra banen mod vest og Kalvebod Brygge-Vasbygade mod øst. Dybbølsbro Lokalplanens indhold Lokalplanen skal udgøre det planlægningsmæssige grundlag for at fortsætte den igangværende omdannelse af banearealer ved Kalvebod Brygge til et attraktivt byområde, der ligger mellem den tætte by og de åbne bane- og havnearealer. Udformningen skal udnytte nærheden til både Hovedbanegården og Dybbølsbro Station og understøtte ns målsætning om øget beskæftigelse og forbedring af virksomhedernes vilkår for økonomisk vækst. II Området skal bruges til serviceerhverv og offentlige formål. Hvor det miljømæssigt er muligt, vil der kunne indpasses boliger og en daginstitution. Disse vil kunne bidrage til en vis aktivitet i området det meste af døgnet. Der ønskes et æstetisk varieret område, hvor funktionernes placering tager hensyn til omgivelserne, til udsigter over byen og havnen, de tilstødende overordnede veje og til at skabe et levende miljø. III Otto Busses Vej Som et afgørende strukturelement skal det hævede landskabelige grønne strøg med et stiforløb i hele områdets længde sikre rekreative kvaliteter for områdets brugere. Det grønne strøg skal klart fremstå som områdets "livsnerve" og skal tydeligt synliggøre hele den bærende idé. Det grønne strøg skal i sin helhed ses som områdets store, samlende byrum. Landskabsstrøget bevæger sig i en Det hævede grønne strøg begynder ved Bernstorffsgade i nord og er anlagt til Arni Magnussons Gade. Det skal fortsætte som et bølget og kuperet landskabeligt træk mod syd. Strøget møder Dybbølsbro i niveau og strækker sig videre til Otto Busses Vej. (Ill. SLA og Holscher Arkitekter) 5

6 Lokalplanområdet set fra Kulbroen, fra venstre i forgrunden byggefelt B, D og F. (Ill. Holscher Arkitekter) Det hævede grønne strøg bugter sig i varierende bredder gennem området fra tæt bebygget ved Dybbølbro til at åbne sig mod baneterrænet og Kalvebod Brygge. (Ill. Holscher Arkitekter) Snit gennem underområde I. Byggefelt D ses i midten, Dybbølsbro bagest til højre. (Ill. SLA og Holscher Arkitekter) 6

7 Passagen mellem byggefelt E og D med havnebassinet bagest. (Ill. Holscher Arkitekter) Mellem byggefelt D og C udvider landskabet sig. Baneterrænet og Rådhustårnet ses til venstre, Kalvebod Brygge til højre. (Ill. Holscher Arkitekter) Snit gennem underområde I. Byggefelt D ses i midten, Dybbølsbro bagest til højre. (Ill. SLA og Holscher Arkitekter) 7

8 Visualisering af en mulig udformning af "Technical Control Centre" i område III set fra landskabsstrøget. Bygningens runde form understreges med horisontale linjer i facaden. (Ill. Tranberg Arkitekter) bølgende form, således at udsigten herfra skifter fokus i takt med den varierede retning. Lokalplanen forlænger den serie af forbundne byrum, der starter ved Bernstorffsgade i nord og i dag slutter nord for Arni Magnussons Gade. Målet er at udbygge det landskabelige strøg fra Arni Magnussons Gade over Dybbølsbro, så det får fat i områderne ved Otto Busses Vej, Enghave Brygge og Teglholmen. Hvis planerne om en større udstillingshal under det landskabelige strøg i byggezone X ikke realiseres, giver det mulighed for at folde det grønne landskabsstrøg ned og føre stien ned til Arni Magnussons Gade som ved Bernstorffsgade i nord. Byggefeltet på hjørnet af Carsten Niebuhrs Gade og Arni Magnussons Gade må i så fald rykke længere mod syd. I lokalplanen markeres et dobbelt byggefelt, der giver mulighed for begge løsninger. Der skal være offentlig adgang i hele det hævede landskabelige strøgs forløb. Adgang sker primært fra Kalvebod Brygge, Arni Magnussons Gade, fra Dybbølsbro, fra Carsten Niebuhrs Gade og Otto Busses Vej. Hertil kommer en mulig ny fodgængerforbindelse, hvis Kulbroen ombygges til stibro mellem område I og Den Hvide Kødby på Vesterbro. En stiforbindelse her vil forbedre adgangen til lokalplanområdet og udgøre et infrastrukturelt supplement til Dybbølsbro. Samtidig udgør Kulbroen fra 1900 et markant kulturhistorisk spor med reference til Vestre gasværk, der blev nedlagt i 1927, og den oprindelige kystlinje, inden den nuværende Hovedbanegård blev etableret. Planen er udarbejdet, så lokal afledning af regnvand (LAR) er integereret i såvel det hævede landskabelige strøg som i bygningerne. Både synlige terrænreguleringer og vådområder samt opsamlingsbassiner i konstruktion skal bidrage til, at området er et eksempel på, hvordan regnvand kan håndteres i urbane landskaber. Den landskabelige bearbejdning samt placering og udformning af bebyggelsen skal ske således, at der på de rekreative arealer så vidt muligt opnås afskærmning mod trafikstøj. Landskabsstrøget skal være biologisk mangfoldigt. Der skal indarbejdes blomstrende og bærproducerende planter, Mulig bebyggelse i nordenden af byggefelt B kombineret med udstillingshal under terræn. (Ill. SLA) Mulig bebyggelse i sydenden af byggefelt B med slynget stiforbindelse ned til Arne Manussons Gade. (Ill. SLA) 8

9 NATUR KARAKTER URBAN KARAKTER URBAN KARAKTER Referencefotos der viser landskabsprincipperne fra urban beplantning til mere naturpræget beplantning (Ill. SLA) URBAN KARAKTER NATUR KARAKTER OTTO BUSSES VEJ URBAN KARAKTER DYBBØLSBRO NATUR KARAKTER URBAN KARAKTER FILIGRANBROEN Diagram der viser de bløde overgange mellem urbanzoner til mere naturprægede zoner i planens længdesnit (Ill. SLA) stauder og forskellige græsser, buske og træer med varierende strukturer og stor alders- og artsvariation. Beplantningen skal variere fra lave stauder til store træer i op til 10 m højde, omgivet af kuperede og flade græsarealer. Trafik og parkering Lokalplanområdet er velbeliggende i forhold til kollektiv trafikbetjening. Hovedbanegården ligger ca. 1 km fra området, og Dybbølsbro S-togs station ligger midt i området. Hele lokalplanområdet ligger således inden for 600 m fra en station og dermed stationsnært. Banedanmark har planer om at undersøge mulighederne for at aflaste Hovedbanegården. Én af løsningsmulighederne kunne være at etablere nye perroner for regionaltog fra Dybbølsbro. Passagerer vil med nye fjerntogperroner kunne skifte til Stog fra Dybbølsbro Station. En af de nye perroner vil kunne løbe parallelt med Carsten Niebuhrs Gade. Dybbølsbro fungerer i dag som hovedadgangen til Vesterbro for biler og tung trafik med bl.a. varelevering til Kødbyen. Der skal sikres god trafikafvikling over Dybbølsbro. Efter åbning af Bryggebroen er cykeltrafikken på Dybbøls- bro steget markant, og der forventes en yderligere stigning, når Cykelslangen (rampeforbindelsen fra Bryggebroen til Dybbølsbro) etableres. Sammen med den lokale cykelog fodgængertrafik mellem Vesterbro, Dybbølsbro Station og Fisketorvet vil byudviklingen på Kalvebod Brygge betyde, at antallet af blødetrafikanter vil overstige Dybbølsbros kapacitet. Der vil derfor på sigt blive behov for at udvide kapaciteten på Dybbølsbro for fodgænger- og cykeltrafik. Anlæg af Cityringen, samt Metroselskabets langsigtede planer om en afgrening til Sydhavnen, afkaster reservationslinjer til spor til kontrol- og vedligeholdelsescentret ved Vasbygade og fremtidige spor til Metroafgreningen til Sydhavnen samt til et afgreningskammer. Byggemulighederne i lokalplanforslaget skal derfor koordineres med etablering af Metrospor og afgreningskammer. De fremtidige udbygningsplaner til Sydhavnen indbefatter en station umiddelbart syd for Fisketorvet. Carsten Niebuhrs Gade forlænges mod syd og møder i et trebenet kryds Otto Busses Vej, der på et tidspunkt omlægges. Den kombinerede cykel- og fodgængersti, der starter ved Bernstorffsgade, forlænges mod syd i det hævede landskabelige strøg. Fra hovedstien skal der være ind- og udgange så hyppigt, at stiforbindelsen opleves som et attraktivt alternativ til de trafikerede veje. Den primære skæring vil være ved Dybbølsbro, der skal ombygges for at kunne klare det øgede trafikpres. Parkeringsdækning er sat til 1 parkeringsplads per 150 m2 etageareal. Parkering skal etableres i konstruktion under det hævede landskabsstrøg. Visualisering af den omlagte Dybbølsbro. (Ill. SLA) 9

"KALVEBOD BRYGGE VEST" Forslag til lokalplan med tilhørende forslag til kommuneplantillæg og miljøvurdering

KALVEBOD BRYGGE VEST Forslag til lokalplan med tilhørende forslag til kommuneplantillæg og miljøvurdering "KALVEBOD BRYGGE VEST" Forslag til lokalplan med tilhørende forslag til kommuneplantillæg og miljøvurdering Borgerrepræsentationen har den 31. maj 2012 vedtaget forslag til lokalplan "Kalvebod Brygge Vest"

Læs mere

Lokalplan nr. 485 Indhold Redegørelse for lokalplanen Lokalplan 485 - Kalvebod Brygge Vest Lokalplanens sammenhæng med anden

Lokalplan nr. 485 Indhold Redegørelse for lokalplanen Lokalplan 485 - Kalvebod Brygge Vest Lokalplanens sammenhæng med anden Lokalplan nr. 485 Indhold Redegørelse for lokalplanen...23 Formål og baggrund...23 Området og kvarteret...23 Bebyggelsesplan og byggeønsker...25 Lokalplanens indhold...25 Udbygningsaftale...30 Lokalplanens

Læs mere

"KALVEBOD BRYGGE VEST"

KALVEBOD BRYGGE VEST Bilag 1 "KALVEBOD BRYGGE VEST" Startredegørelse Redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan med tilhørende forslag til kommuneplantillæg. Kalvebod Brygge Bernstorffsgade I II Carsten Niebuhrs

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Orientering vedr. Bellahøj Vandtårn og Kulbroen

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Orientering vedr. Bellahøj Vandtårn og Kulbroen Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering vedr. Bellahøj Vandtårn og Kulbroen Københavns Energi har søgt om tilladelse til at nedrive Bellahøj Vandtårn

Læs mere

NYE BOLIGØER PÅ ENGHAVE BRYGGE

NYE BOLIGØER PÅ ENGHAVE BRYGGE NYE BOLIGØER PÅ ENGHAVE BRYGGE FEBRUAR 2014 Forudgående høring om VVM-redegørelse for nye boligøer og kanaler på Enghave Brygge BYUDVIKLING PÅ ENGHAVE BRYGGE Det aktuelle projekt med boligøer og kanaler

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 9 // Lokalplanforudsætninger

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 9 // Lokalplanforudsætninger Bilag 9 // Lokalplanforudsætninger Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 2 2 Forudsætninger for lokalplanens indhold 2 3 Forudsætninger for lokalplansprocessen 3 1 Indledning Nærværende dokument oplister

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt LUFTFOTO FRA SYD Med projektet for udvidelse af Dybbølsbro foreslås at spænde en ade ud mellem de to eksisterende broer, og derved

Læs mere

Rapport om de miljømæssige konsekvenser af lokalplan nr. xxx Kalvebod Brygge Vest med tilhørende kommuneplantillæg

Rapport om de miljømæssige konsekvenser af lokalplan nr. xxx Kalvebod Brygge Vest med tilhørende kommuneplantillæg Bilag 2 22.3.2012 Udkast Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Rapport om de miljømæssige konsekvenser af lokalplan nr. xxx Kalvebod Brygge Vest med tilhørende kommuneplantillæg

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade, Sydhavnen, Aarhus Midtby.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade, Sydhavnen, Aarhus Midtby. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. august 2016 Lokalplan 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 425 Krimsvej Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 42 Krimsvej Luftfoto af lokalplantillægsområde nr. 2, som er markeret med en hvid linje. ( JW luftfoto, oktober 201). Lokalplantillæggets baggrund

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København 28. august 2012 Udbygning af den kollektive trafik i København Peter Bønløkke // Økonomiforvaltningen // Center for Byudvikling // pb@okf.kk.dk edoc Disposition Baggrund Screeningsfasen (2011) Scenarier

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser.

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser. ØVRIGE OPLYSNINGER Beskrivende tekst suppleres så vidt muligt med angivelser på målfaste kortbilag. Se i øvrigt vejledningen på side 6-8, vedrørende ansøgningens indhold og udformning. A. Basisoplysninger:

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Juni 2017 2 Miljørapport, Sammenfattende redegørelse I 1. I 4 2. M 5 3.

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr.

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 23. juni 2011 Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 301 Ørestad Nord Introduktion og formål Denne høring omhandler et projekt for en rækkehusbebyggelse i Ørestad

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Tegning 3: Vej - og stiforhold

Tegning 3: Vej - og stiforhold BILAG 1.b Tegning : Vej - og stiforhold tma rked et 9m Fru g J EVE ORT RET EJ Tor vek ant en Ny Ellebjerg s EV ND 5m 1m GA Væ rk MM sted 0m 9m ten EL vej 0m por LA Torv e KØ GE 4m 1m Bekkersgår d vænge

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

Kalvebod brygge vest. Bilag 1. Offentlig høringsperiode fra den xx. xxxxxx til den xx. xxxxxx 2014

Kalvebod brygge vest. Bilag 1. Offentlig høringsperiode fra den xx. xxxxxx til den xx. xxxxxx 2014 Bilag 1 Kalvebod brygge vest Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 485 Kalvebod Brygge Vest Borgerrepræsentationen har den XX. XXX 2014 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 485 Kalvebod

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

Kommuneplan Tillæg nr. 2 for et område på Hov Havn Rammeområde 5 BE 1, 5 BE 2 og 5 HA 1

Kommuneplan Tillæg nr. 2 for et område på Hov Havn Rammeområde 5 BE 1, 5 BE 2 og 5 HA 1 Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 2 for et område på Hov Havn Rammeområde 5 BE 1, 5 BE 2 og 5 HA 1 Juni 2014 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 2 Baggrund for kommuneplantillægget...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Høringen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Lokalplaner på vej. 08. Maj 2017

Lokalplaner på vej. 08. Maj 2017 Lokalplaner på vej 08. Maj 2017 1020 Malling syd - Forslag 1060 Idrætsanlæg på Vidtskuevej, Viby - Forslag 1061 Generationernes Hus. Aarhus Ø Forslag 1066 Erhvervsområde ved Søren Frichsvej - Forslag Lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005

Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005 Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005 I medfør af Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse 81 af 21. juni 2007) ændres hovedstrukturens retningslinier for byudviklingspolitik, for rækkefølge for byudvikling

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 Almene boliger i serviceerhvervsområder Generelle bestemmelser Foto: JJW Luftfoto Borgerrepræsentationen har den 2. februar 2017 vedtaget at sende dette kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplanstrategi 2014

Kommuneplanstrategi 2014 Danielsen Architecture 2014.10.08 Sag nr. 694-00 TI Kommuneplanstrategi 2014 Ønske om anvendelsesændring og udnyttelsesgrad af Kommuneplanramme nr. 832, Kongens Enghave, Kommuneplan 2011 Hermed fremsættes

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan: 218.4, Børnehave Alle 3 m.fl. Sagsbehandler: Helene Jørgensen Dato: 11. december 2014, rev. 20. januar 2015 Journalnummer: 14/8866 SCREENING Befolkning

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 29. november 2016 Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej 79-83 i Tilst Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

NIELS BOHR SCIENCE PARK

NIELS BOHR SCIENCE PARK FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG FOR NIELS BOHR SCIENCE PARK Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. juni 2012. Forslaget er i offentlighøring fra d.

Læs mere

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN TØF 2.10.12 Søren Elle Center for Byudvikling Københavns Kommune Københavns langsigtede trafikpolitiske vision MINDST 1/3 CYKLER MINDST 1/3 KOLLEKTIV TRAFIK HØJST

Læs mere

TIL SALG FØLAGER 5 2500 VALBY

TIL SALG FØLAGER 5 2500 VALBY TIL SALG FØLAGER 5 2500 VALBY 2 MATR. NR.: Matr. nr. 9 a, Valby, København. ADRESSE: Følager 5, 2500 Valby. GRUNDAREAL: Grundarealet udgør aktuelt 18.093 m², heraf vej 0 m². Efter gennemførsel af magelæg

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg 1.015, udvidelse af Hotel Hvide Hus Den 22. august 2011 er et forslag

Læs mere

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området.

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. TILLÆG 15 Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 15 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

Blandet byområde på Olof Palmes Allé

Blandet byområde på Olof Palmes Allé Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 24. maj 2017 Blandet byområde på Olof Palmes Allé Dette materiale omhandler et område nær dig. Ejendommen, som i dag rummer Danmarks Medie og Journalisthøjskole,

Læs mere

Der er stillet følgende hovedspørgsmål i forbindelse med den forudgående høring:

Der er stillet følgende hovedspørgsmål i forbindelse med den forudgående høring: NOTAT Bilag 2 Hvidbog for forudgående høring om kommuneplanrammerne I forbindelse med etableringen af metro til Sydhavn ønsker Unibail- Rodamco at udvide Fisketorvet Copenhagen Mall samt at opføre ny bebyggelse

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 2. marts 2017 Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Området ligger i den sydlige del af Skejby

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Byudvikling i Nordhavn

Byudvikling i Nordhavn Byudvikling i Nordhavn Ingvar Sejr Hansen Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen 12. oktober 2016 Masterplan for Nordhavn 33 Blå og grøn by Strukturplanen: Urbant tæt på Østerbro forlængelse af byen

Læs mere

Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag

Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. september 2014 Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. august 2004 Arne Bager 8940 2643 Kollegiebyggeri,

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

Lokalplan 1056, Demens- og hjernecentrum, Skovvangsvej - Forslag

Lokalplan 1056, Demens- og hjernecentrum, Skovvangsvej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. juni 2017 Lokalplan 1056, Demens- og hjernecentrum, Skovvangsvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1056,

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Boliger på Sauntevej i Hornbæk

Boliger på Sauntevej i Hornbæk Startredegørelse for kommende lokalplan Boliger på Sauntevej i Hornbæk Beliggenhed: Sauntevej 104 i Hornbæk Lokalplanområdet omfatter Stenstrupgård, matr.nr.1 a, 4 a og 4b, Stenstrup by, Hornbæk. Desuden

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Lokalplan 1036, Sønderhøj i Viby, fortætning - Forslag

Lokalplan 1036, Sønderhøj i Viby, fortætning - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 31. maj 2016 Lokalplan 1036, Sønderhøj i Viby, fortætning - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1036, Sønderhøj

Læs mere

Skoler i Sydhavn og Ørestad

Skoler i Sydhavn og Ørestad Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Skoler i Sydhavn og Ørestad Dette notat indeholder de senest kendte bolig- og befolkningsprognoser fra Økonomiforvaltningen fra juni 2006 for henholdsvis Sydhavn og

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 29. november 2017 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

VASBYGADE FREJA EJENDOMME

VASBYGADE FREJA EJENDOMME VASBYGADE FREJA EJENDOMME Freja : grundareal: 79.700 m2 bebyggelsesprocent: 185% etagemeter areal: 147.450 m2 parkering: 19.240 m2 friareal: 52.480 m2 vasbygade - central udviklingsgrund i København Vasbygade

Læs mere

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 5 - Notat om henvendelser Endelig vedtagelse af lokalplan Grøndalsvængets Skole, Bispebjerg Forslag til lokalplan Grøndalsvængets

Læs mere

Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag

Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. maj 2017 Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 1061,

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. B-22.1 Ungdomsboliger ved Kildemarksvej November 2004 20,00 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 3 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 19 henvendelser, jf. bilag 2 Henvendelser modtaget i

Læs mere

TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2011 MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING METRO TIL NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 7. februar 2013.

TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2011 MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING METRO TIL NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 7. februar 2013. TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2011 MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING METRO TIL NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 7. februar 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Centerområde Aastrupvej

Centerområde Aastrupvej 21 2013 Centerområde Aastrupvej Status Plannavn Baggrund og formål Kladde 21 2013 Centerområde Aastrupvej Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et invester ønske om at omdanne dele af de eksisterende

Læs mere

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen.

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Tillæg nr FORSLAG KOMMUNEPLAN Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016

Tillæg nr FORSLAG KOMMUNEPLAN Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016 Tillæg nr. 13 - FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013 Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016 maj 2016 Redegørelse Baggrund Den tidligere helhedsplan for DSB-arealerne fra 2005 har vist sig vanskelig at realisere,

Læs mere

Bilag 1 - Forslag til nye fodboldbaner i København Kataloget er en oversigt over områder, hvor der på sigt kan etableres nye fodboldbaner.

Bilag 1 - Forslag til nye fodboldbaner i København Kataloget er en oversigt over områder, hvor der på sigt kan etableres nye fodboldbaner. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Bilag 1 - Forslag til nye fodboldbaner i København Kataloget er en oversigt over områder, hvor der på sigt kan etableres nye fodboldbaner.

Læs mere

Forslag til lokalplan "Rigsarkivet" med kommuneplantillæg

Forslag til lokalplan Rigsarkivet med kommuneplantillæg Forslag til lokalplan "igsarkivet" med kommuneplantillæg Offentlig høring fra 23. juni 2005 til 23. september 2005 Borgerrepræsentationen har den 15/16. juni 2005 vedtaget forslag til lokalplan "igsarkivet"

Læs mere

"strandpromenaden" startredegørelse

strandpromenaden startredegørelse "strandpromenaden" startredegørelse Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af lokalplan "Strandpromenaden" Lokalplanområdet ligger i bydelen Østerbro Luftfoto af området set mod nordvest

Læs mere