DISPOSITIONSFORSLAG UNGDOMS- OG FAMILIEBOLIGER I DET TIDLIGERE GRENAA DAMPVÆVERI FOR BOLIGSELSKABET B45 MAJ 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISPOSITIONSFORSLAG UNGDOMS- OG FAMILIEBOLIGER I DET TIDLIGERE GRENAA DAMPVÆVERI FOR BOLIGSELSKABET B45 MAJ 2014"

Transkript

1 1 DISPOSITIONSFORSLAG UNGDOMS- OG FAMILIEBOLIGER I DET TIDLIGERE GRENAA DAMPVÆVERI FOR BOLIGSELSKABET B45 MAJ 2014

2 2 INDHOLD REDEGØRELSE 1. Introduktion: 1.1. Historie og idégrundlag.....s Oversigtskort......s Den arkitektoniske idé.....s Funktion......s Konstruktion.....s Teknik......s Bæredygtighed......s Helheden s Generel beskrivelse: 2.1. Byggesagens organisation Bygherre og tekniske rådgivere...s Byggesagens forudsætning Myndighedsmæssige forhold...s Eksisterende forhold vedr. grund og evt. bygninger.s Forsyningsmæssige forhold...s Miljøforhold.....s Jordbundsforhold....s Generel beskrivelse af byggeriet Hoveddisposition.....s Adgangsforhold.....s Friarealer.....s Funktioner.....s Boligtyper......s Byggeteknik Bygningsbasis.....s Primære bygningsdele....s Komplettering.....s Overflader.....s VVS-anlæg.....s El- og mekaniske anlæg....s Ventilation....s Inventar og udstyr....s Opgørelse af bruttoetageareal s Tidsplan s Tegningsbilag 3.1. Beliggenhedsplan 1: s Etageplaner 1: s Facader 1: s Snit 1: s Terrænplan, hovedføringsveje for tekniske install. 1:500.s Plantegninger med etage, hovedføringsveje for install. 1:200.s. 43

3 3 Oprindelig kedelbygning Værkstedsbygning Ungdomsboliger/erhverv Jetfarveri Familieboliger 1.1. HISTORIE OG IDÉGRUNDLAG GRENAA DAMPVÆVERI - FRA INDUSTRI TIL BOLIGER Grenaa var en fuldt udbygget industriby, indtil globaliseringen indhentede mange af byens fabrikker omkring årtusindeskiftet - herunder Grenaa Dampvæveri. Byen er ved at finde ny identitet og i den anledning er Grenaa Dampvæveri kommet i spil. Den mest markante bygning på GD grunden - kedelbygningen - er for nylig genopbygget som ungdomsboliger. Selv om bygningen er nyopført, er den bygget med reference til den gamle kedelbygning. Et vigtigt udgangspunkt for byggeriet har været at repræsentere både fortid og nutid, hvorved man genkender bygningen som historisk element samtidig med at den nye funktion formidles. I sammenhæng med de nye ungdomsboliger ligger GD s forhenværende Jetfarveri og Maskinværksted. Disse bygninger har arkitektonisk samhørighed og lægger op til, sammen med de kedelbygningens ungdomsboliger, at skabe et GD samlingspunkt hvor historien mindes og kulturen i Grenaa dyrkes. Med disse bygninger udvider Boligselskabet B45 området med flere ungdomsboliger samt enkelte familieboliger og en AAT Ejendomme står for en erhvervsdel i Jetfarveriets stueplan KONTINUERLIG TRANSFORMATION Pga. bygningernes tilstand er man nødsaget til at genopbygge. Her kan de nye funktioner og genopbygningen betragtes som et led i de gamle bygningers lange historie, hvor bygningerne flere gange er blevet transformeret for at tilgodese den industrielle udvikling og varierende ordrebeholdning. I 2012/13 fik både skorstenen og kedelbygningen nye funktioner, som bygger videre på historien om Grenaa Dampvæveri. På samme måde kommer Jetfarveriet og Maskinværkstedet til at leve videre i nye klæ r med nye brugere. GD grunden før kedelbygningens genopbygning

4 OVERSIGTSKORT

5 DEN ARKITEKTONISKE IDÉ Fig. 1 KONCEPT - ÆSTETISK HELHED Det er målet at opnå en æstetisk helhed for GD området, hvor bygningerne bindes sammen i udtryk. Samhørigheden for GD området understreges idag af bygningerne ikoniske teglfacader med hvide bånd. For at binde bygningerne yderligere sammen kommer gavltrekanterne (gavle afsluttet i kip) på kedelbygningens nordfacade i spil. Fig. 1: De 3 gavle er, sammen med skorstenen, med til at give kedelbygningen en vertikal orientering. Fig. 2: Jetfarveriet, der genopbygges som ungdomsboliger med en nedre erhvervsdel, står i kontrast til det vertikale med sin aflange bygningskrop. Fig. 2 Fig. 3: For at binde de to bygninger sammen introduceres gavltrekanterne nu også på Jetfarveriets nordside. Kedelbygningens yderste gavl forlænges og hægter sig fast som en krog ind over Jetfarveriet, samtidig danner den basis for en trappeopgang i Jetfarveriet samt en øvre passage mellem de to bygninger (fra tagterrasse til tagterrasse.) Fig. 3

6 DEN ARKITEKTONISKE IDÉ KONCEPT (fortsat) Fig. 4 Fig. 4: Endnu en gavltrekant tilføjes, denne skaber rum for en central elevator- og trappe opgang. Fig. 5: Den lille værkstedsbygning omdannes til familieboliger. Bygningen omfavnes af Jetfarveriet og Kedelbygningen og bliver naturligt integreret i bygningshelheden. Fig. 6: Mindre huse med den genkendelige gavltrekant tilføjes nu som trappeopgange og disponible rum til tagterrasserne på både jetfarveri og værkstedsbygning. Fig. 5 Fig. 6

7 DEN ARKITEKTONISKE IDÉ Fig. 7 kuldebrosafbrydning DEN NORDLIGE FACADE - DET SAMLENDE UDTRYK OG DEN HISTORISKE REFERENCE Den nordlige facade fremstår nu som et samlende udtryk for alle bygninger og dermed hele GD området. Fig. 8 For at understrege Jetfarveriets horisontale udtryk introduceres svævende svalegange, der fremstår som to streger på facaden (fig. 7). (Dette opnås ved at anvende CRC (fiberarmeret højstyrkebeton) og et veludviklet konstruktionsprincip, som sikrer mod kuldebroer. (Fig. 8)) Historisk er den nordlige side på Jetfarveriet ikke en egentlig facade, men har som udgangspunkt fungeret som indervæg til flere tilsluttende bygninger (fig. 9). Både som en reference hertil, men også som en kontrast til de gavltrekanter, som står nord for denne bygning, udføres den nordlige facade i grå-hvid beton, hvor gavltrekanterne opføres i tegl (fig. 10). Fig. 10 Fig. 9

8 DEN ARKITEKTONISKE IDÉ ØSTLIG OG VESTLIG FACADE - ADGANGSFORHOLD TIL BYGNINGER Jetfarveriets længde betyder, at der er behov for 3 adgange - 2xtrapper og 1xtrappe og elevator, alle placeret inde i bygningen med udgang til svalegangene og direkte adgang til tagterrasse. Opgangene har adgang med brik/nøglekort og svalegangene har ikke tilgang ude fra, hvilket giver sikkerhed i bygningen. Som beskrevet indledningsvis, danner konceptet med at føje gavltrekanter nord for bygningen basis for hhv. en trappeopgang med passage til kedelbygningen og en kombineret elevator-trappeopgang. Den tredje trappeopgang munder ud i en af de små huse på tagterrassen. Facade mod øst Facade mod vest trappe elevator/trappe trappe øvre forbindelse mellem Kedelbygning og Jetfarveri

9 DEN ARKITEKTONISKE IDÉ Fig. 11 DEN SYDLIGE FACADE - DEN KARAKTERISTISKE GD FREMTONING I BYBILLEDET Den nordlige bygning, med ungdomsboliger og erhverv, danner ryg for og omfavner familieboligerne og kedelbygningen. Herved bindes bygningerne sammen (fig. 11). Samtidig opføres både syd-, øst- og vestfacade på ungdomsboligerne/erhverv med rød tegl og hvid opdeling som de oprindelige facader. Her er inddelingen nu afstemt med bygningens nye moduler og er afpasset med familieboligernes (tidligere maskinværksted) nye opbygning (fig. 12). trappe elevator trappe Fig. 12 Sydfacade ungdomsboliger (tidligere Jetfarveri) Hele GD set fra syd-øst

10 10 N 1.4. FUNKTION I ND R E TNI NG SPR I NC I PPE R UNG D O MSLE J L I G H E D E R FR A STR I N G E NT I ND U STR I TI L I NTI M E FÆ L L ES S KAB E R Alle opgange er som nævnt placeret inde i bygningen pga. sikkerhed, men også da der ikke er plads uden for bygningen pga. grundens begrænsninger mod nord og brandveje mod syd. Det er en fordel at placere trapper og elevator i bygningens sider, således at man ikke bryder rummene i stueetagen uhensigtsmæssigt med en placering midt i rummet. 1. sal med ungdomsboliger Jetfarveri Der bliver plads til 18 lejligheder på hver étage - altså 36 lejligheder ialt. Der er krav om maksimum 50 m2 inkl. fællesareal pr. bolig. Stueétagen indrettes til erhverv, hvor der er krav om min. 400 m2 pr. erhvervslejemål. Dette inkluderer indskudte dæk i erhvervsdelen, som er indrettet med dobbelthøje rum. Som i kedelbygningen indrettes gangarealerne med teknikskakte, der bryder korridorvirkningen. Der dannes lommer i forbindelse med lejlighedernes indgang og man opnår et mere intimt miljø. Som udgangspunkt deler 4 lejligheder en fælles gang samt mindre altan mod syd. Dette er med til at skabe intime fællesskaber i et større boligkompleks. Alle værelser har dagslys fra enten syd eller nord. Køkkenet er en del af en åben planløsning og får derved gavn af dagslyset, selvom det ligger inderst i lejligheden. Toilettet er forsynet med et vindue over døren for at sikre dagslys. principielt længdesnit Jetfarveri Gangarealer er forsynet med glas i begge ender og fremstår således lyse og venlige. Der arbejdes med et teknisk logisk byggesystem, repetitiv installation og modulopbygning. indretningsforslag

11 FUNKTION stor indgang gæstetoilet ophold/stue køkken arb. rum hobby el. lign. INDRETNINGSPRINCIPPER FAMILIEBOLIGER - INDUSTRIEL NEW YORKER STIL Der arbejdes fortsat med at beslutte hvilke type lejligheder familieboligerne skal være. I tråd med bygningernes oprindelse er udgangspunktet lejligheder med industriel stil - lig med det man typisk definerer som New Yorker stil. Der indrettes 6 lejligheder på ca. 110 m2. Udgangspunktet er en dobbelhøj stueetage med indskudt dæk og en standard 1. sal. Der vil være adgang til privat tagterrasse. (fig. 13) Facaden ind mod ungdomsboligerne, den nordlige, markeres med hvide indgangs partier, som har reference til gavltrekanten - her er trappeopgangenes afslutning på tagterrassen (fig. 14). badeværelse Vinduer følger som udgangspunkt Jetfarveriets nye udtryk. 2 værelser soveværelse udgang tagterrasse Fig. 13 Fig. 14

12 FUNKTION RUMLIGT UDTRYK - ERHVERSDEL OG FAMILIEBOLIGER Rumligt udtryk i eksisterende bygning, Maskinværksted Rumligt udtryk i eksisterende bygning, Jetfarveri For at viderebringe det flotte rumlige udtryk, man idag oplever i de eksisterende bygninger, introduceres søjle/bjælke system i beton som det bærende system i erhvervsdelen og familieboligerne. Der arbejdes endvidere med en dobbelthøj stueétage, hvor man laver indskudte dæk, som er med til at skabe en spændende rumooplevelse og samtidig refererer til det industrielle. Igen som reference til det industrielle føres ventilationen i erhvervsdelen synligt. I familieboliger og ungdomsboliger føres ventilationen i skakte og dæk. Det bærende system i ungdomsboligerne er skivesystem (betonvægge). Tidlige skitser kontorfaciliter i enkelthøjt rum Tidlige skitser med anden type funktion i dobbelthøjt rum Tværsnit af tidligere Jetfarveri

13 KONSTRUKTION KONSTRUKTION OG RUMHØJDER - Koter: Kedelbygningens 4. sals gulvkote skal møde tagterrasseniveau på de nye ungdomsboliger i Jetfarveriet. Gulvkoten i stueplan sættes til samme gulvkote som i kedelbygningens stueplan. Bygningshøjden med murkrone på ungdomsboligerne bliver 14 m. Bygningshøjden på familieboligerne bliver ca. 10,3 m. (Fig. 15) Konstruktion: Den generelle konstruktion ses af fig. 16, hvor der på overétagerne opbygges med betonvægge i lejlighedsskel og som bærende element og lette vægge inde i lejligheder. (Se også side 14). beton/slidlag isolering huldæk betonbjælker betonloft beton bagmur isolering tegl formur betonsøjler Fig. 16 Fig. 15

14 KONSTRUKTION KONSTRUKTIONSPRINCIP Generelt opføres bygningen efter kendte og gennemprøvede byggeprincipper. Der anvendes robuste og så vidt muligt miljøvenlige løsninger. Konstruktionen i tagetagen består af en brystning langs facaden, med underliggende elementdæk. 1. og 2. sal opføres i elementvægge og huldæk. Ligeledes udføres lejlighedsskel, facader i betonelementer. Stueetagen udføres som dobbelthøje rum, hvor det bærende system består af søjler og bjælker (mørkegrå), hvorpå etageadskillelsen, udført i elementdæk, hviler. Søjler og bjælker dimensioneres, således stueetagen har stor fleksibilitet mht. valgfri placering af indskudte dæk. Søjle- / bjælkesystemet sørger for, at lodret last bliver ført til facadevæggene og fundament. Vandrette laster føres via skivevirkning, gennem betonelementdækkene, til stabiliserende elementer i konstruktionen. Henholdsvis facadevægge, trappeskakte (grøn) og tværgående vægge (blå og røde), er alle udført i betonelementer. Skillevægge og etagedæk udføres, så der sikres tilfredsstillende lydforhold mellem de enkelte lejligheder og mod gangarealer. I de enkelte lejligheder udføres skillevæggene mellem værelserne og mod køkken som lette skillevægge med stålskelet og beklædt med gips.

15 TEKNIK INSTALLATIONSPRINCIP Bygningens tekniske installationer skjules eller indarbejdes som en del af bygningens udformning. Der placeres en række lodrette installationsskakte i forbindelse med gangarealerne i ungdomsboligerne. Skaktene fungerer som hovedføringsveje for de tekniske installationer til de enkelte etager og indgår som en afgrænsning af gang arealerne og er hermed til at skabe variation i gangforløbet. I erhvervsdelen er der synlig rørføring som en del af det industrielle udtryk. Ventilationsanlæggene placeres hhv. på 1. og 2. sal og et enkelt på tagterrassen, hvor det er placeret i en af de mindre huse.

16 BÆREDYGTIGHED INDUSTRI MED GRØNNE TANKER HÆNGENDE HAVER Gangbroen mellem Kedelbygningens og Jetfarveriets tagterrasser refererer til den måde man førte rør mellem bygningerne, da dampvæveriet var i brug (fig. 17). For at fremhæve dette udtryk er der behov for repetition. Således introduceres de hængende haver i passagen mellem kedelbygning/værkstedsbygning og Jetfarveri. Dette er et grønt tiltag, som er med til at skabe stemning og fremhæve forbindelsen bygningerne imellem. MINI PARK Foran familieboligerne etableres der små haver med fælles park foran. Det er tanken at der skal plantes træer, som forholder sig til skalaen af de store industribygninger. Parkeringsarealer (som placeres mod øst) laves med armeringssten, som tillader nedsivning af overfladevand samt grønne mellemrum. Alt i alt store flader, som tillader nedsivning af regnvand. Fig. 17 GENBRUG AF REGNVAND Der anvendes regnvand til skyl i toiletter. VENTILATION Ventilationsanlæg udføres med varmegenvinding. AFFALD Affaldsanlæg med kildesortering placeres under jorden. BLØD TRAFIK Gående og cyklister har fortrinsret på hele GD området. Hængende haver i passagen

17 HELHEDEN

18 HELHEDEN

19 BYGGESAGENS ORGANISATION BYGHERRE OG TEKNISKE RÅDGIVERE BYGGERIETS ORGANISATION: Byggeriets organisation vil primært tage sig af den daglige styring af projektet, herunder varetages den tekniske formidling og bearbejdning af projektmateriale. Totalentreprenør vil indgå i projektgruppen efter ordretildeling. Det skal påregnes at holde projektgruppemøder hver 14. dag eller i øvrigt efter behov. BYGHERRE OG DRIFTSORGANISATION B45 Engdalen Grenaa Anders Lisvad / Bjarne Bøhl Pedersen Tlf.: / / BYGHERRERÅDGIVER Kuben Management Skibbrogade Aalborg Henrik Steen Sørensen Tlf BYGHERRERÅDGIVER Arkikon ApS 8500 Grenaa Thomas Enevold Tlf BYGHERRE 2 (Erhvervsdel i Jetfarveri) AAT Ejendomme Toftevej 4, Aalsrode 8500 Grenaa Klaus Allermann Tlf

20 BYGGESAGENS FORUDSÆTNING MYNDIGHEDSMÆSSIGE FORHOLD BYPLAN OG LOKALPLANMÆSSIGE FORHOLD Byggeriet er omfattet af lokalplan nr. 171 fra Norddjurs Kommune. Lokalplanen giver mulighed for følgende byggeri i Område I: Bebyggelsesprocent: Følger Bygningshøjde: 14 m Projektet er udarbejdet i samarbejde med: Norddjurs Kommune: Byg- og miljøchef Lotta Dybdahl Sandsgaard Plan og Byg, Kirkestien 1, 8961 Allingåbro Dir. tlf , Planlægger Gerda Enevoldsen Plan og Byg, Kirkestien 1, 8961 Allingåbro Dir. tlf: , Byggesagsbehandler Jacob Frost Pedersen Plan og Byg, Kirkestien 1, 8961 Allingåbro Dir. tlf: , EKSISTERENDE FORHOLD VEDR. GRUND OG EVENTUELLE BYGNINGER De eksisterende bygninger er opført i røde teglsten delvis med hvid indramning. Facadestenene er udført med krydsforbandt og der er generelt mange gennemførte arkitektoniske og bygningsmæssige detaljer, der får byggeriet til at fremstå solidt og tidstypisk FORSYNINGSMÆSSIGE FORHOLD VARME Grenaa Varmeværk a.m.b.a. Energivej 6, 8500 Grenaa Tlf.: VAND Grenaa og Anholt Vandforsyning Teknologivej 2 Tlf.: ELFORSYNING NRGI A.m.b.a Dusager 22, 8200 Århus N Tlf.: , KLOAK Aqua Djurs Århusvej 22C, 8500 Grenaa Tlf.: , RENOVATION Reno Djurs I/S Nymandsvej 11, 8444 Balle Tlf.: ,

21 BYGGESAGENS FORUDSÆTNING MILJØFORHOLD Der er foretaget poreluftsprøver af undergrunden for at vurdere luftkvaliteten ved dimensionering af terrændækket i forhold til opstigning af gasarter. Disse er endnu ikke modtaget, hvorfor planlægning af eventuelle tiltag afventer JORDBUNDSFORHOLD Der er udført undersøgelser af jordbudsforholdene på grunden i form af 6 prøveboringer. Øverst i alle boringer er der truffet fyld i varierende mægtigheder på mellem 0,75 og 3,25m. Der er overvejende tale om sand- og grusfyld med varierende indhold af muld. Fyldlagene underlejres i alle boringer af postglaciale marine aflejringer, øverst typisk i form at friktionsmateriale (marint sand), der afløses at blødbund (gytje og i mindre omfang gytjeholdigt ler). Lagene er truffet til 10,15m under terræn, og er potentielt stærk sætningsgivende. De kan derfor ikke regnes for bærende. Herunder og til boringernes bund træffes intakte funderingsfaste istidsaflejringer. Der træffes udelukkende aflejringer, der er stærkt prægede af kalkundergrunden. Ved borearbejdets afslutning er der truffet frit vandspejl i alle boringer. Vandspejlet er fundet liggende så højt som 1,15m under terræn. Der er tale om det primære grundvandsspejl. Niveauet vil kun variere svagt afhængigt af årstid og nedbør. Der udarbejdes en jordhåndteringsplan internt på grundstykket.

22 GENEREL BESKRIVELSE AF BYGGERIET HOVEDDISPOSITION Bygningerne er genopførsler af Jetfarveri og Maskinværksted i det tidligere Grenaa Dampvæveri. Bygningerne forholder sig til det gamle udtryk, men er tilpasset den fremtidige brug. De bygges i hhv. 4 og 3 etagers højde (hvoraf stueplan udgør 2 etager) og sluttes begge af med en tagterrasse. Bygningerne peger ud mod bygaden Østerbrogade og er placeret i nærhed af indkøbs-faciliteter og skoler ADGANGSFORHOLD Man ankommer til hovedindgangen fra Østerbrogade som ligger syd for bygningerne - eller fra Øster Allé, hvor der er tilknyttet parkeringspladser øst for bygningerne FRIRAREALER Der er disponeret med et område syd for bygningen, hvor der anlægges park. Endvidere etableres der tagterrasser på begge bygninger, hvor der er adgang fra og til tagterrassen i de nyetablerede ungdomsboliger i kedelbygningen og tagterrassen på jetfarveriet. Der etableres yderligere mindre altaner i forbindelse med ungdomsboligernes gangarealer. Parkering Park Beliggenhedsplan 1:500

23 23 N 2.3. GENEREL BESKRIVELSE AF BYGGERIET Stueplan 1: FUNK TI O NE R Alle boliger forsynes med eget toilet, bad og køkken. STUEETAGEN (Jetfarveri) Indrettes i dobbelthøjde til erhvervsformål og har separat bygherre (AAT Ejendomme) 1. OG 2. SAL (Jetfarveri) indeholder 18 ungdomslejligheder pr. étage. 1. sal 1:400 ØVERST (3. SAL) Består af en tagterrasse. 2. sal 1:400 tagterrasse 1:400

24 GENEREL BESKRIVELSE AF BYGGERIET BOLIGTYPER Der findes 1 type ungdomslejlighed. Den er indrettet til 1 beboer. Lejligheden består af 1 værelser, med en niche til seng eller arbejdsbord. Der foreslås opbevaringsskabe over sengen/bordet som fast indventar. Til boligen hører et køkken med skabsplads foroven og forneden. Toilet og bad er indrettet med en bruseniche på 900x900 mm.

25 BYGGETEKNIK BYGNINGSBASIS FUNDERING - GEOTEKNISKE FORHOLD Der er udført undersøgelser af jordbudsforholdene på grunden i form af 6 prøveboringer. Øverst i alle boringer er der truffet fyld i varierende mægtigheder på mellem 0,75 og 3,25m. Der er overvejende tale om sand- og grusfyld med varierende indhold af muld. Fyldlagene underlejres i alle boringer af postglaciale marine aflejringer, øverst typisk i form at friktionsmateriale (marint sand), der afløses at blødbund (gytje og i mindre omfang gytjeholdigt ler). Lagene er truffet til 10,15m under terræn, og er potentielt stærk sætningsgivende. De kan derfor ikke regnes for bærende. Herunder og til boringernes bund træffes intakte funderingsfaste istidsaflejringer. Der træffes udelukkende aflejringer, der er stærkt prægede af kalkundergrunden. Ved borearbejdets afslutning er der truffet frit vandspejl i alle boringer. Vandspejlet er fundet liggende så højt som 1,15m under terræn. Der er tale om det primære grundvandsspejl. Niveauet vil kun variere svagt afhængigt af årstid og nedbør. FUNDERINGSMETODE På grund af de ovennævnte jordbundsforhold kan bygningen ikke funderes på traditionel vis, med stribe og punktfundamenter ført til frostfri dybde. De miljømæssige forhold på grunden gør desuden, at så lidt jordhåndtering som muligt vil være at foretrække. I forhold til ovennævnte udføres fundamenterne derfor, som et system af fundamentspæle og fundamentsbjælker under de bærende og stabiliserende facader, skillevægge og søjler. Terrændækket i stueetagen udføres som et selvbærende dæk, der spænder mellem fundamentsbjælkerne.

26 BYGGETEKNIK PRIMÆRE BYGNINGSDELE BÆRENDE KONSTRUKTIONER Bygningens bærende konstruktion består på første og anden sal hhv. af facadeelementer samt langs- og tværgående vægelementer (blå og røde). Stueetagens bærende konstruktion består af et søjle- / bjælkesystem (mørkegrå) med tilhørende facadeelementer, trappeskakte (grønne) og tværgående elementvægge (røde). Søjle- / bjælkesystemet sørger ligeledes for at understøtte de gennemgående bærende vægge på første og anden etage (blå og røde). Lasten føres således forsvarligt til facadeelementer og fundament. Dækelementerne spænder primært i bygningens længderetning, med undtagelse ved teknikskakte i gangarealer og trappeskakt nær midten af byggeriet. Dækelementernes spænd varierer fra 2,8m til 5,6m, alt afhængig af hvor i byggeriet de indgår. Af hensyn til lydkrav for etageadskillelser mellem lejlighederne, udføres dækelementerne med en tykkelse på min. 220 mm. Fundamentet opbygges på rammede pæle, som rammes til bæredygtige jordlag. De bæredygtige jordlag ligger i variabel dybde. Rammedybden forventes, at varierer fra 8-10m i den vestlige del af byggeriet, og 14-16m i den østlige del. STABILISERENDE KONSTRUKTIONER Vandrette laster virkende på tværs af bygningen via etagedækket til trappeskakte (grønne) og tværgående elementvægge (røde). Trappeskakte og tværgående elementvægge fører dernæst lasten til fundamentet. Vandrette laster virkende på langs ad bygningen, føres via etagedækket til facaderne, som dernæst afleverer lasten til fundamentet. Dækplan ungdomsboliger

27 BYGGETEKNIK KOMPLETTERING VINDUER OG DØRE Vinduer er placeret i fuld lejlighedshøjde og er disponeret for optimalt dagslysindtag. Alle oplukkelige udvendige døre og vinduer i forsynes med sikringsbeslag. Alle nye vinduer-og yderdøre udføres i.h.t DVC s specifikationer (eller lign. kontrolordning) og leveres overfladebehandlede fra fabrik. Glas leveres som lavenergiglas med u-værdi min. svarende til BR10. U-værdi kan justeres i.h.t varmetabsberegning. Krav til flugtveje overholdes. DÆK Der skal udføres fald mod afløb i vådrumsgulve i.h.t gældende lovgivning. Alle gulve skal udføres således at rengøring kan foregå uden at belægning og eventuelle fodlister tager skade, og derved udgør en risiko for det hygiejniske niveau. LOFTER Lofter skal kunne tåle afvaskning med almindelige rengøringsmidler OVERFLADER Der må ikke anvendes materialer, som har en sundhedsskadelig virkning på indeklimaet. Der skal fortrinsvis anvendes naturmaterialer. TAG OG TAGTERRASSER Taget under tagterrassen opbygges af betondækelementer med fald mod midten af bygningen. Oven på dækelementerne lægges et lag trykfast isolering. Ovenpå placeres en plade, hvorpå der brændes to lag tagpap. Opbygningen skal kunne bære tagterrassens belægning, der består af opklodsede fliser. TAG - SKRÅ TAGFLADER De skrå tagflader opbygges som en let tagkonstruktion i gitterspær. Taget beklædes med tagpap. FACADER Facaderne består af en beton bagmur med hård isolering og rød teglfacade (nordgavl på Jetfarveri med betonfacade). De hvide bånd i facaden udføres som en pudset overflade. SKILLEVÆGGE Alle betonskillevægge spartles og males, så de fremstår med en jævn overflade. Synlige betonflader fremstår med formsiden udad og samlinger med affasning. De lette skillevægge spartles og males i lyse farver, således at de er med til at fordele lyset i rummet. LOFTER Lofter i lejligheder udføres som nedhængte lofter med en ensartet og jævn overflade i lyse farver, der er med til at fordele lyset i rummet. Loftsbeklædningen skal have gode lydabsorberende egenskaber, der kan bidrage til et godt akustisk indeklima. Lofterne i fælles- og gangarealer udføres ligeledes som nedhængte lofter med de samme lydabsorberende egenskaber. Lofterne udføres med mulighed for adgang til de tekniske installationer, der befinder sig over det nedhængte loft. GULV Gulvene udføres i rengøringsvenlige og slidstærke materialer.

28 VVS-ANLÆG VVS-ANLÆG Alle Installationer udføres i overensstemmelse med gældende bygningsreglement, normer og forsyningsselskabers gældende tekniske bestemmelser, samt Normkrav til kvalitet og indretning. Der benyttes udelukkende afprøvede systemudformninger og vælges anerkendte leverandører af materialer og komponenter. Ved valg af materialer og systemudformning tages der hensyn til den betydelige belastning, der kan forekomme i ungdomsboliger BYGGETEKNIK VARME Bygningerne opvarmes ved hjælp af fjernvarme. Hovedforsyningen føres ind i bygningens stueetage til flere fordelere. Bygningens interne varmefordelingssystem opbygges som Flat Station system. Det vil sige, at der fra fordeleren føres tre rør op i hver installationsskat. Ét rør til varmt fremløbsvand, èt til koldt returvand og ét cirkulationsrør. For hver etage fordeles de tre rør til de enkelte lejligheder. Ved hver lejlighed placeres en DHW-enhed med indbygget varmeveksler, der sørger for varmt brugsvand og varmt vand til opvarmning af den enkelte lejlighed, dette system placeres ligeledes i de to teknikrum i erhversdelen, således dette også opbygges som Flat Station system. Systemet muliggør præcis varmeafregning for hver enkelt enhed, samtidig med at varmeforbruget pr. m2 kan reduceres med op til % i forhold til et almindeligt varmefordelingssystem. Det interne varmefordelingssystem hvor hver enkelt enhed føres i etagedækket. Til familieboligerne føres der hovedforsyning ind til hver enkelt lejlighed, hvor der placeres hovedmålere samt varmevekslere til opvarmning af varmt brugsvand og varmt vand til opvarmning. BRUGSVAND Flat station systemet gør, at der kun skal føres koldt brugsvand ind til de enkelte enheder, hvorefter DHW-enheden sørger for opvarmningen af det varme brugsvand. Det kolde brugsvand føres ud til de enkelte enheder efter samme princip som for fjernvarme. SPILDEVAND / AFLØBSINSTALLATIONER Afløb fra toiletter og køkken føres i samme faldstammer. Faldstammernes placeres i forbindelse med toiletkernerne og er gennemgående i hele bygningens højde. Udluftning af faldstammer placeres skjult på tagterrasse. Fra toiletkernerne i stueetagen føres spildevand føres spildevand fra faldstammerne i jordledninger til det kommunale kloaksystem. REGNVAND Afvanding af tagterrasse sker ved hjælp af tagbrønde placeret på tagfladen. Dækket der bærer tagterrassen flisebelægning udføres med fald mod tagbrøndende. Flisebelægningen opklodses så den danner en vandret flade. Tagafvandingssystemet etableres som et vakuumsystem, der medfører mindre rørdimensioner og mindre fald hvorved der skal bruges mindre plads til monteringen. Fra tagbrøndende føres regnvandet til en opsamlingstank placeret i teknikrummene. Regnvandet genanvendes som skyldevand i bygningens toiletter. Opsamlingstanken udføres med et overløbsrør, der føres fra tanklen via installationsskaktene og videre ned til stueetagen, hvor fra det via jordledninger føres til et forsinkelsesbassin ved siden af bygningen. Herfra føres regnvandet til det offentlige kloaksystem. Afvandingssystemet opbygges på samme måde i familieboligerne, med vakuumsystem og genanvendelse af regnvandet til skyldevand i toiletter.

29 BYGGETEKNIK EL- OG MEKANISKE ANLÆG Hovedkablet føres ind i stueetagen til en hovedtavle med aflæsningsmåler for fællesstrøm. Fra hovedtavlen føres kabler videre til installationsskaktene og op til de enkelte etager. For hver etage fordeles strømmen til de enkelte lejligheder. Hver lejlighed har sin egen aflæsningsmåler, ligeledes placeres der aflæsningsmålere til erhversdelen. Til familieboligerne føres der et hovedkabel ind til hver enkelt lejlighed - til en hovedtavle med aflæsningsmåler.

30 BYGGETEKNIK VENTILATION Bygningerne ventileres ved hjælp af mekanisk ventilation med varmegenvinding i form af krydsvekslere. Der placeres i alt fire ventilationsanlæg, to i teknikrum på 1.sal til at forsyne de to erhvervslokaler i stuetagen. Der placeres ligeledes et anlæg i teknikrum på 2.sal til forsyning af venstre del af ungdomsboligerne. Det sidste anlæg placeres på taget i et ventilationshus til forsyning af højre del af ungdomsboligerne. Ventilationsanlæggene varetager, udover rumventilation, også ventilering af baderum, køkkener og fællesarealer. Ventilationskanalerne føres til hver enkelt etage og fordeles til de enkelte lejligheder. Kanalføring rundt i de enkelte lejligheder foregår over den nedhængte loftkonstruktion. Kanalføringen i erhvervsdelen føres synligt som spiralfalsede rør udført i galvaniserede plader INVENTAR OG UDSTYR Centralt placeres postkasser tilhørende hver enkelt lejlighed. Postkasserne monteres jf. reglerne i Den Nye Postlov (BEK nr af 14/12/2004, Bilag 1). Hver lejlighed forsynes med fast inventar i form af et køkkenmodul, der er tilpasset rummets udformning. Værelserne forsynes ligeledes med fast inventar i form et skab tilpasset lejlighedens udformning. Køkkener og fælles vaskerum forsynes med A-mærkede hårde hvidevarer, samt vandbesparende armaturer. Vaskerum deles med kedelbygningens ungdomsboliger. Baderum og toiletter forsynes med vandbesparende sanitetsudstyr og armaturer.

DISPOSITIONSFORSLAG UNGDOMSBOLIGER I DET TIDLIGERE GRENAA DAMPVÆVERI September 2012. Fornæsvej 9 DK-8500 Grenaa +45 86 32 78 44 www.arkikon.

DISPOSITIONSFORSLAG UNGDOMSBOLIGER I DET TIDLIGERE GRENAA DAMPVÆVERI September 2012. Fornæsvej 9 DK-8500 Grenaa +45 86 32 78 44 www.arkikon. DISPOSITIONSFORSLAG UNGDOMSBOLIGER I DET TIDLIGERE GRENAA DAMPVÆVERI September 2012 Fornæsvej 9 DK-8500 Grenaa +45 86 32 78 44 www.arkikon.dk 1 INDHOLD REDEGØRELSE 1. Introduktion: 1.1. Historie og idégrundlag.....s.

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Etageboligbyggeri Konservesfabrikken - Odense

Etageboligbyggeri Konservesfabrikken - Odense Forord Projektforslag udviklet på baggrund af dispositionsforslaget Boliger - Konservesfabrikken Odense oprindeligt udviklet af Kuben, Nordicom og Creo Arkitekter. Dette projektforslag omhandler blok B

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER Byggeafsnit: 2 AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER INDHOLD: Generelt om BYGGEAFSNIT 2... side 3 Indflytningstidspunkt - situationsplan... side 4 Indflytningstidspunkt, typer og adresser...

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Skyums Totalrestaurering Jordkærvej 1 8600 Sikleborg Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m² opv

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Elme Alle 6 8963 Auning Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. december 2012 Til den 14. december 2022. Energimærkningsnummer 310017534

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

H0_N00. Tegningsliste. Current Revision. Current Revision Date Current Revision Description. Tegningsnr. Titel Tegner Dato Afbildningstype

H0_N00. Tegningsliste. Current Revision. Current Revision Date Current Revision Description. Tegningsnr. Titel Tegner Dato Afbildningstype Tegningsnr. Titel Tegner ato fbildningstype Tegningsliste urrent Revision urrent Revision ate urrent Revision escription H_N0 eliggenhedsplan 6/0/ H - Planer H_N0 Stueplan 6/0/ H - Planer H_N0 Kloakplan

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Klithuse Etape I Slettestrand

Klithuse Etape I Slettestrand Klithuse Etape I Slettestrand D. 25.05.2015 6 boliger www.klithuseslettestrand.dk Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail: info@projektselskab.dk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Herningvej 1 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-407807 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m²

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

PILEVANGEN SOLBJERG AFD. ALBOA BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse

PILEVANGEN SOLBJERG AFD. ALBOA BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse AFD. 79 PILEVANGEN SOLBJERG ALBOA PILEVANGEN BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse INDHOLD: Generelt om afdelingen... side 3 Boligtyper, størrelser og priser... side 4 Materialer

Læs mere

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Borgergade 105-107 Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Arbejdernes Andels-Boligforening og Silkeborg Boligselskab har i samarbejde været drivkraften bag dette toneangivende byggeri i centrum af Silkeborg.

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² vm/tt 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Evt. saksespær Terrasse Entré

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Fasanskellet 2-10 31 moderne familieboliger i Ishøj. September 2014

Fasanskellet 2-10 31 moderne familieboliger i Ishøj. September 2014 Fasanskellet 2-10 31 moderne familieboliger i Ishøj September 2014 1 Indholdsfortegnelse s.3 Beliggenhed s.4 Bebyggelsen og lokalområdet s.6 Situationsplan s.8 Materialer og Udstyr s.12 Plantegninger -

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Clara Pontoppidans Vej 2 2500 København 101-000000-000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af

Læs mere

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn Muldafrømning, afgravning af råjord, udgravning af jord i byggegrube, tilfyldning med grus og råjord. (12) Fundamenter Fundamenter i rende og forskalling.

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus MATERIALEBESKRIVELSE 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Gammelbro 60 7190 Billund Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. marts 2013 Til den 4. marts 2023. Energimærkningsnummer 310027953 ENERGIKONSULENTENS

Læs mere

BYGGEPROGRAM NYT PÆGAGOGISK SERVICECENTER. Matrikelnr. 107 E UDARBEJDET AF BRIAN HANSEN FOR VEJLE KOMMUNE

BYGGEPROGRAM NYT PÆGAGOGISK SERVICECENTER. Matrikelnr. 107 E UDARBEJDET AF BRIAN HANSEN FOR VEJLE KOMMUNE NYT PÆGAGOGISK SERVICECENTER Matrikelnr. 107 E UDARBEJDET AF BRIAN HANSEN FOR VEJLE KOMMUNE Indholdsfortegnelse. 1.0 Bygherren og projektorganisation 1 2.0 Det Aktuelle projekt 2 3.0 Bygningsmæssig status

Læs mere

Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager

Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager stairs Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager KAB Boligforeningen 3B Domea Almen Bolig + Rammeaftale 1 variationer Scandibyg a/s ONV Arkitekter Bascon A/S Ellehauge & Kildemoes

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

Kreativrum S23. Indgang. lift. Udvidelse af vandrehal 95kvm. Auditorium m. 55 pladser 80kvm (inkl. rampe) siddetrappe. glasfoldevæg.

Kreativrum S23. Indgang. lift. Udvidelse af vandrehal 95kvm. Auditorium m. 55 pladser 80kvm (inkl. rampe) siddetrappe. glasfoldevæg. Kreativrum S23 Indgang Udvidelse af vandrehal 95kvm siddetrappe Auditorium m. 55 pladser 80kvm (inkl. rampe) lift glasfoldevæg Vandrehallen Ny personaleforberedelse (19 pladser) 57kvm 77kvm 64kvm 70kvm

Læs mere

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014 2014 Statisk analyse Statisk Redegørelse: Marienlyst alle 2 3000 Helsingør Beskrivelse af projekteret bygning. Hovedsystem: Bygningens statiske hovedsystem udgøres af et skivesystem bestående af dæk og

Læs mere

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008 1 Stationsgade AD E 30 Grunden må ifølge lokalplan 470 bebygges med 25 % i 2 etage - svarende til 125 m2. (130 m2). max. bygningshøjde er 8,5 meter. Ny bebyggelse

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3:

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 11 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186840 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Ved Boldparken EJENDOMS- ADMINISTRATION

Ved Boldparken EJENDOMS- ADMINISTRATION Ved Boldparken EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 18. september 2013 Kundenummer 41-898 Direkte telefon +45 39 46 61 41 cra@deas.dk Dato: 12.september 2013 Deltagere: Fra Boldparken: Beboere fra opgang

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS Albertslund Syd, gård- og rækkehusene, Albertslund Syd, gårdhusene, 1966 2007 løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter as løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

K o m p r o m i s l ø s t

K o m p r o m i s l ø s t E j g å r d s p a r k e n - O r d r u p L i e b h a v e r b o l i g e r i g r ø n n e o m g i v e l s e r K o m p r o m i s l ø s t Arkitektonisk er liebhaverboligerne på Ordrup Cykelbane et kompromisløst

Læs mere

Søndergade 21 E, Frederikshavn MATERIALE-BESKRIVELSE Haverslev, 06.02.2010 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Søndergade 21 E, 9900 Frederikshavn.

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strøvej 94 Postnr./by: 3330 Gørløse BBR-nr.: 219-152752 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Øbyvej 12 6990 Ulfborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2012 Til den 24. september 2022. Energimærkningsnummer 310005802

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Tegnings- og dokumentliste - Udbudsgrundlag. Boligkontoret Århus. Nydamsparken - ombygning og renovering

Tegnings- og dokumentliste - Udbudsgrundlag. Boligkontoret Århus. Nydamsparken - ombygning og renovering Eksisterende konstruktionstegninger 2-394.4891 Bærende konstruktioner - Blok A 60x84 3-394.4892 Bærende konstruktioner - Blok B 60x84 4-394.4893 Bærende konstruktioner - Blok C 60x75 5-394.4894 Bærende

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Nærværende energimærke omfatter Blok 1 af kollegiebyggeriet Daugbjergvej/ Åparken 1, ejendomsnr. 751-910258.

Energikonsulentens kommentarer Nærværende energimærke omfatter Blok 1 af kollegiebyggeriet Daugbjergvej/ Åparken 1, ejendomsnr. 751-910258. SIDE 1 AF 5 Adresse: Åparken 1 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri.

OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri. OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri. Skitseforslag til Skema A maj 2015 Situationsplan OVER BÆKKEN, STØVRING /DISPOSITIONSPLAN FOR GRUNDEN OVER BÆKKEN,

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens Dato: 25.09.2011 Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan *** Tegningen er ikke målfast *** 2 Visualisering Indgangsfacade

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

AB HØRSHOLM KOKKEDAL afd. 9 Byengen Nordengen. Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.00

AB HØRSHOLM KOKKEDAL afd. 9 Byengen Nordengen. Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.00 AB HØRSHOLM KOKKEDAL afd. 9 Byengen Nordengen Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent og stemmetællere 2. Projektøkonomi 3. Helhedsplan

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder.

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder. SIDE 1 AF 6 Adresse: Promenadebyen 6 Postnr./by: Resultat 5000 Odense C BBR-nr.: 461-703065-001 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

SØNDERVANGEN I VIBY J

SØNDERVANGEN I VIBY J AFD. 24 SØNDERVANGEN I VIBY J OMBYGGEDE BOLIGER INDHOLD: Generelt...side 3 Boligtyper og priser...side 4 Materialer og tekniske data...side 5 Materialer og tekniske data fortsat...side 6 Plantegning 2

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ved Aalborg Kommune Idræts- og Naturbørnehaven OLYMPIA / Marathonvej 6 / Svenstrup SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Knudsen & Østergaard A/S /

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

arkitekttegnede typehuse

arkitekttegnede typehuse arkitekttegnede typehuse m²concept brochure 2014 m²plus :: østre kanalgade 20 :: 9000 aalborg :: 61 61 31 31 m²concept - inspired by life De oplyste priser gælder for JYLLAND m²plus har udviklet en række

Læs mere

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Udfordringer Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Byggetekniske løsninger Byggesystem og konstruktioner Lufttæthed Vinduer Installationen Bygningsreglement Luftskifte 0,5/h

Læs mere