Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver"

Transkript

1 1. juli 2003 HS/ Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets direktiv 92/50/EØF af 18. juni 1992 med senere ændringer om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige tjenesteydelsesaftaler. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud. Revisionsopgaverne omfatter alle under Århus Kommune hørende regnskaber og regnskabsområder jf. kravspecifikationens afsnit 1 til Udbudsmaterialets opbygning Udbuddet af Århus Kommunes revisionsopgaver består af følgende materiale: 1. Nærværende udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 2. Kravspecifikation vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 3. Situationsbeskrivelse af Århus Kommune i relation til kravene til og omfanget af revisionsydelser i Århus Kommune 4. Gældende revisionsregulativ for Århus Kommune 5. Tilbudsdisposition vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 6. Kontraktudkast vedrørende aftale om revision i Århus Hertil kommer de i bilagslisten nævnte bilag.

2 Betingelse for afgivelse af tilbud (udvælgelseskriterier) 2.1 Tro og loveerklæring Tilbudsgiver afgiver på tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, jf. lov nr af 21. december 1994 om lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger. Ved gæld til det offentlige forstås: w Forfaldne ubetalte skatter. w Forfaldne ubetalte afgifter, herunder forbrugsafgifter. w Forfaldne ubetalte bidrag til sociale sikringsordninger. Der er tale om gæld til offentlige myndigheder såvel i Danmark som det land, hvor tilbudsgiver har sit erhvervsmæssige hovedsæde. Hvis virksomhedens ubetalte forfaldne gæld overstiger kr., oplyses: w Om der er stillet sikkerhed for den del af gælden, der overstiger kr. w Om der senest på accepttidspunktet vil blive stillet sikkerhed for den del af gælden, der overstiger kr. w Om der med inddrivelsesmyndigheden evt. er aftalt en afdragsordning. w Om en evt. afdragsordning er overholdt på tilbudstidspunktet. Tilbudsgiver skal herudover godkende, at de afgivne oplysninger kan kontrolleres af Århus Kommune ved henvendelse til relevante inkassomyndigheder. 2.2 Ansvarsforsikring Tilbuddet vedlægges kopi af forsikringspolice og forsikringsbetingelser på eksisterende eller tilbud på påtænkt tegnet erhvervsansvarsforsikring, der dækker såvel revisionsarbejde som rådgivning. Policen og forsikringsbetingelserne skal være skrevet på dansk eller oversat til dansk og bl.a. indeholde præmisserne for dækningsgrad. 2.3 Referencer Der skal medsendes relevante referencer.

3 Sagkyndig revision Sagkyndig revision, der skal kunne godkendes af Århus kommunes tilsynsmyndighed. Lovbekendtgørelse nr. 615 af 18. juli 1995 om kommunernes styrelse med senere ændringer 3. Afgivelse af tilbud Tilbuddet skal være Århus Kommune, Regnskabskontoret i hænde senest den 3. september 2003, kl , hvor tilbuddene åbnes. Tilbudsgiverne kan ikke overvære åbningen. Regnskabskontoret bekræfter efterfølgende overfor tilbudsgiver modtagelsen af tilbud. Tilbuddet udarbejdes for egen regning og returneres ikke. Tilbuddet udfærdiges i 5 eksemplarer og lægges i lukket kuvert eller kasse mærket "Udbud af revisionsopgaver - må ikke åbnes ved poståbningen" og stiles til: w Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Regnskabskontoret att. kontorchef Jan Trosborg Rådhuset Postboks 36, 8100 Århus C. Der vedlægges endvidere en elektronisk kopi at tilbuddet på diskette/cd-rom af tilbudsmaterialet i PDF-format. 4. Tilbudsdisposition Tilbuddet skal være gældende 6 måneder fra tilbudsfristens udløb. Der kan ikke afgives bud på dele af den ordinære revision. Tilbuddet bedes følge den disposition, der fremgår af tilbudsdispositionen. Tilbud skal affattes på dansk.

4 Basistilbudssum Basistilbudssummen skal omfatte de ordinære revisionsopgaver, som de er beskrevet i udbudsmaterialet. Den ordinære revision omfatter de opgaver, der er beskrevet under punkt 1 til 3 i kravspeficikationen, det vil sige, både den ordinære finansielle revision og den lovpligtige forvaltningsrevision. Basistilbudssummen skal således dække såvel den ordinære finansielle revision som den løbende lovpligtige forvaltningsrevision. De institutioner, der er nævnt i situationsbeskrivelsens punkt 3, er omfattet af den ordinære revision. Der må forventes en vis til- eller afgang i antallet af tilsvarende institutioner omfattet af punkt 3. Det forudsættes, at den ordinære revision opfattes som den revision, der af revisor skønnes nødvendig for at opfylde både eksterne og interne krav til revisionen. Tilbuddet skal i den forbindelse indeholde en præcis definition af, hvad der er omfattet af den ordinære revision i form af bindende revisionsplaner for både den finansielle og den lovpligtige forvaltningsrevision. Herudover skal tilbuddet udtømmende og entydigt beskrive hvilke forhold, som ikke er indeholdt i den ordinære revision, og som man mener vil berettige til en selvstændig honorering Tilbudssummen skal omfatte honorar inkl. alle omkostninger for revision af et års regnskaber ekskl. moms. For så vidt angår evt. omkostninger forbundet med overtagelse af revisionsopgaven skal disse være indeholdt i tilbudssummen. Tilbuddet skal indeholde oplysninger om, hvorvidt rejsetid og omkostninger forbundet hermed er indeholdt i tilbudssummen. Størrelsen af evt. sådanne omkostninger skal anslås i tilbuddet. Det skal ligeledes oplyses, om der er andre omkostninger, der ikke er indeholdt i tilbudssummen. Størrelsen af evt. sådanne omkostninger skal anslås i tilbuddet.

5 Supplerende ydelser Tilbuddet skal indeholde oplysninger om bindende timepriser for udførelse af rådgivning og ekstraarbejder m.v., der ikke er indeholdt i tilbudssummen. Tilbuddet skal endvidere indeholde bindende timepris for udførelse af revisionsopgaver for institutioner og organisationer (f.eks. selvejende institutioner) med tilknytning til Århus Kommune, som ikke allerede er omfattet af den ordinære revision, jf. situationsbeskrivelsens punkt 3.1. Det timetal, der skal bruges på sådanne institutioner og organisationer, aftales særskilt. Disse institutioner og organisationer er ikke forpligtet til at benytte kommunens revision, og denne del af tilbuddet skal derfor opfattes som en option 4.3 Aftaleperiode Tilbuddet skal omfatte en 5 års periode med mulighed for forlængelse med 1 år. Det første år af aftaleperioden opfattes som en prøveperiode. Århus Kommune kan indenfor denne periode opsige kontrakten vederlagsfrit med 1 års varsel. Den samlede betaling fra Århus Kommune kommer således til at udgøre betaling for revision af 5 til 6 regnskabsår. Det kan oplyses, at Århus Kommune afregner revisionshonoraret for et regnskabsår bagud i 5 rater, hvoraf sidste rate forfalder i forbindelse med afleveringen af revisionsberetningen for regnskabsåret. Tilbuddet skal indeholde forslag til regulering af honoraret fra år til år. 4.4 Alternative tilbud Der kan afgives alternative tilbud, herunder på: w Udførelse af opgaven på andet grundlag end fast pris. w Andre kontraktvilkår. Det er en forudsætning for afgivelse af alternativt tilbud, at der også afgives tilbud på grundlag af fast pris samt, at der medsendes en beskrivelse af de forventede økonomiske konsekvenser ved valg af et alternativt tilbud i forhold til tilbuddet til fast pris.

6 Supplerende spørgsmål Såfremt der er eventuelle supplerende spørgsmål til det fremsendte udbudsmateriale, bedes disse fremsat skriftligt til den i afsnit 3 anførte adresse senest den 15. august 2003, kl Spørgsmålene vil blive besvaret skriftligt senest 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb. Århus Kommunes besvarelse heraf vil tilgå de øvrige tilbudsgivere i kopi. 6. Valg af tilbud (tildelingskriterier) Ved valg af revision vil kriteriet for valg af revisionsfirma være det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ved vurderingen heraf vil bl. a. indgå følgende ikke prioriterede tildelingskriterier: w Pris w Dokumenterede resultater, resourcer og medarbejdere w Kvalitet Vedrørende udvælgelseskriterier henvises til afsnit Indgåelse af aftale Aftaleindgåelse vil være betinget af byrådets beslutning om valg af revisor og tilsynsmyndighedens godkendelse heraf. Der er vedlagt udkast til kontrakt, der rettes til i overensstemmelse med det valgte tilbud. 8. Forbehold Indgåelse af aftale sker under forbehold for Byrådets godkendelse. Åhus Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle tilbud Århus Kommune forbeholder sig endvidere ret til w at indhente supplerende oplysninger indenfor det enkelte tilbuds rammer fra alle eller enkelte tilbudsgivere. Sådanne oplysninger vil blive betragtet som en del af tilbuddet. w at forkaste alle tilbud uden erlæggelse af vederlag til tilbudsgiverne.

7 - 7 - Der kan ikke overdrages dele af den samlede revisionsopgave til tredjemand uden Århus Kommunes forudgående skriftlige accept. Det bemærkes, at situationsbeskrivelsen er et udtryk for et billede af de forhold i Århus Kommune i dag, der forventes at indvirke på revisionsopgaven. Der sker løbende ændringer i disse forhold. Hvis der gennemføres ændringer, som i væsentligt omfang får indflydelse på revisionsopgavens omfang set i forhold til den samlede opgave, har begge parter efter kontrakten krav på, at kontrakten genforhandles. Bilagsliste: 1. Styrelsesvedtægt 2. Kasse- og regnskabsregulativ 3. Revisionsberetninger m.v. for Regnskabsredegørelse og regnskab for 2002 bind I og II. NB! Herudover er udarbejdet et beskrivende bind III, som kun foreligger på elektronisk form. Afsnit herfra kan udleveres ved henvendelse til den under øvrigt materiale nævnte kontaktperson 5. Tidsplan for regnskabsafslutning Budget for 2003 bind I, II. NB! Herudover er udarbejdet et beskrivende bind III, som kun foreligger på elektronisk form. Afsnit herfra kan udleveres ved henvendelse til den under øvrigt materiale nævnte kontaktperson 7. Århus Kommunalhåndbog 2002 Øvrigt materiale: 1. De gældende instruktioner fremgår af Situationsbeskrivelsens bilag 1. Relevante instruktioner kan rekvireres ved henvendelse til Regnskabskontoret på til eller på E-postadresse

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Udbudsmateriale. vedrørende. revisionsopgave. for. Ny Esbjerg Kommune

Udbudsmateriale. vedrørende. revisionsopgave. for. Ny Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune Udbudsmateriale vedrørende revisionsopgave for Ny Økonomi Juni 2006 Esbjerg Kommune 1 INDLEDNING... 4 1.1 AFTALENS OMFANG...4 1.2 FORHOLD VEDRØRENDE TILBUD...5 1.3 BESLUTNINGSPROCEDURE...6

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBREV. Tønder Kommune ønsker at udbyde følgende projekt i offentligt udbud. Tilbud afgives som købstilbud i henhold til tilbudsloven.

UDBUDSBREV. Tønder Kommune ønsker at udbyde følgende projekt i offentligt udbud. Tilbud afgives som købstilbud i henhold til tilbudsloven. Team Ejendomme Direkte tlf.: 74929292 Mail: teknisk@toender.dk Sags id.: xxxxx Dato: 13.09.2013 UDBUDSBREV Tønder Kommune ønsker at udbyde følgende projekt i offentligt udbud. Tilbud afgives som købstilbud

Læs mere

Udbudsmateriale for revisionsopgaven i Horsens Kommune

Udbudsmateriale for revisionsopgaven i Horsens Kommune H O R S E N S K O M M U N E Udbudsmateriale for revisionsopgaven i Horsens Kommune Indholdsfortegnelse 1 Udbud af revisionsydelsen... 3 1.1 INDLEDNING... 3 1.2 AFTALEPERIODE... 3 1.3 FØRTIDIG OPSIGELSE

Læs mere

Plus Bolig Afdeling Tove Ditlevsens Vej

Plus Bolig Afdeling Tove Ditlevsens Vej Plus Bolig Afdeling Tove Ditlevsens Vej UDBUDSMATERIALE EU-udbud af Kombination af byggelån og realkreditlån til finansiering af renovering i afdeling Tove Ditlevsens Vej 10. februar 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser EU-UDBUD på levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune Udbudsbetingelser 10102013 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 2007/S 159-198789 Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling Århus Kommune, Juridisk

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

NY FREDERIKSSUND KOMMUNE

NY FREDERIKSSUND KOMMUNE NY FREDERIKSSUND KOMMUNE BEGRÆNSET UDBUD UDBUDSMATERIALE Vedr. Udbud af REVISIONSYDELSEN TILBUDSFRIST: 16. august 2006 kl. 12.00 1. Udbudsmateriale 2. Årsberetning/ regnskab 2004 3. Årsbudget 2006 4. Kasse-

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 6 3.1. Udbuddets opbygning... 6

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316.

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316. November 2014 Sagsnr. 056958-0007 Udbudsbetingelser Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015 Indkøb af BANKYDELSER Region Hovedstaden Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Ordregiver... 4 1.1 Kontaktafdeling

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentlig licitation. Aarhus Kommune. Udbud af levering, montage og service af rottespærrer

Udbudsmateriale. Offentlig licitation. Aarhus Kommune. Udbud af levering, montage og service af rottespærrer Udbudsmateriale Offentlig licitation Aarhus Kommune Udbud af levering, montage og service af rottespærrer for Center for Administration og Ejendomme Aarhus Kommune 04 2015 Udbudsmateriale April 2015 Aarhus

Læs mere