Leveringsomfang/apparatdele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leveringsomfang/apparatdele"

Transkript

1

2 A 2 1 2

3 B

4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon WLR-750AC 7 WiFi/WPS-LED 2 RJ 45 LAN-kabel 8 2x RJ 45-LAN-tilslutninger 3 ON/OFF kontakt 9 Moduskontakt 4 Power-LED 10 Reset-knap 5 LAN-LED 11 WPS-tast 6 WAN/LAN-LED 4

5 Indhold Leveringsomfang... 2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4 Generelt...6 Sikkerhed Kontrol af produkt og leveringsomfang...17 Ibrugtagning Overblik Opbevaring...36 Rengøring...36 Tekniske data...39 Overensstemmelseserklæring...40 Bortskaffelse

6 Generelt Læse og opbevare brugsanvisningen Denne brugsanvisning hører til WLAN-forstærkeren. Den indeholder vigtige oplysninger om ibrugtagning og håndtering. Læs brugsanvisningen og især sikkerhedshenvisningerne omhyggeligt, inden du bruger WLAN-forstærkeren. En manglende overholdelse af brugsanvisningen kan medføre skader på WLAN-forstærkeren. Brugsanvisningen er baseret på de standarder og regler, som gælder i den Europæiske Union. Overhold også landets særlige direktiver og love i udlandet. 6

7 Opbevar brugsanvisningen til den videre brug. Ved videregivelse af WLAN-forstærkeren til tredjemand, skal denne brugsanvisning absolut medfølge. Tegnforklaring De følgende symboler og signalord anvendes i brugsanvisningen, på WLAN-forstærkeren eller på emballagen. FARE! Dette billedsymbol angiver en fare med høj risiko, som, hvis den ikke undgås, kan medføre døden eller en alvorlig kvæstelse. 7

8 ADVARSEL! Dette billedsymbol angiver en fare med middel risiko, som, hvis den ikke undgås, kan medføre døden eller en alvorlig kvæstelse. FORSIGTIG! Dette billedsymbol angiver en fare med lav risiko, som, hvis den ikke undgås, kan medføre en mindre eller moderat kvæstelse. HENVISNING! Dette billedsymbol advarer mod en mulig materiel skade. 8

9 Dette symbol giver dig nyttige ekstrainformationer om sammenbygningen eller driften. Overensstemmelseserklæring (se kapitlet Overensstemmelsesattest ): Produkter, som er kendetegnet med dette symbol, opfylder alle forskrifter, som skal anvendes, fra det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. 9

10 Sikkerhed Brug i overensstemmelse med formålet WLAN-forstærkeren er udelukkende konstrueret som WLAN-forstærker. WLAN-forstærkeren er udelukkende beregnet til den private brug og egner sig ikke til erhvervsmæssig brug. Brug kun WLAN-forstærkeren som beskrevet i denne brugsanvisning. Enhver anden brug regnes for ikke at være i overensstemmelse med formålet og kan medføre materielle skader eller personskader. Producenten eller forhandleren fralægger sig ethvert ansvar for skader, som skyldes brug i modstrid med formålet eller forkert brug. 10

11 Sikkerhedshenvisninger ADVARSEL! Fare for elektrisk stød! En forkert el-installation eller for høj netspænding kan føre til elektrisk stød. Tilslut kun WLAN-forstærkeren, hvis stikkontaktens netspænding stemmer overens med angivelsen på typeskiltet. Den V~ stikkontakt, som bruges til WLAN-forstærkeren, skal til enhver tid være fri og tilgængelig, for at forstærkeren i tilfælde af fejl hurtigt kan skilles fra strømnettet. Undlad at bruge WLAN-forstærkeren, hvis den har synlige skader. 11

12 Sørg for en tilstrækkelig udluftning og undlad at dække WLAN-forstærkeren til for at undgå en overophedning. Åbn ikke huset, men overlad reparationen til fagfolk. Kontakt hertil et fagværksted. Ved egenmægtigt gennemførte reparationer, ukorrekt tilslutning eller forkert betjening er ansvars- og garantikrav udelukket. Ved reparationer må der kun bruges dele, som svarer til de oprindelige apparatdele. I dette apparat befinder der sig elektriske og mekaniske dele, som er uundværlige som beskyttelse mod farekilder. ON-/OFF-kontakten er ikke beregnet til at skille apparatet fra vekselstrømskredsløbet. 12

13 WLAN-forstærkeren må ikke bruges med en ekstern timer eller et separat fjernstyringssystem. WLAN-forstærkeren må ikke dyppes i vand eller andre væsker. Undlad at røre ved WLAN-forstærkeren med fugtige hænder. Træk LAN-kablet således, at man ikke kan snuble over det. LAN-kablet må hverken knækkes eller lægges hen over skarpe kanter. Hold WLAN-forstærkeren fjern fra åben ild og varme overflader. Brug kun WLAN-forstærkeren indendørs. Brug aldrig WLAN-forstærkeren i fugtige rum eller i regnen. Opbevar aldrig WLAN-forstærkeren sådan, at den kan falde ned i et kar eller en håndvask. 13

14 Hvis WLAN-forstærkeren udvikler røg, lugter brændt eller har usædvanlige lyde, skal den straks tages af nettet og ikke tages i brug mere. Sørg for, at børn ikke stikker genstande ind i WLAN-forstærkeren. Når du ikke bruger WLAN-forstærkeren, rengør den eller i fejltilfælde skal WLAN-forstærkeren altid slukkes og trækkes ud af stikkontakten. Undlad at bruge WLAN-forstærkeren mere, hvis kunststof- eller metalkomponenter af apparatet har revner, ridser eller er blevet deforme. Udskift altid kun beskadigede dele med passende originale reservedele. WLAN-forstærkeren må ikke være uden opsyn under driften. 14

15 ADVARSEL! Fare for børn og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner (for eksempel delvis handicappede, ældre personer med indskrænkede fysiske eller mentale evner) eller manglende erfaring og viden (for eksempel ældre børn). Denne WLAN-forstærker kan bruges af børn fra otte år og mere samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, hvis der holdes opsyn med dem eller de er blevet instrueret vedrørende en sikker brug af apparatet og har forstået de deraf resulterende farer. Børn må ikke lege med WLAN-forstærkeren. Børn må ikke udføre rengøring og brugervedligeholdelse uden opsyn. 15

16 Hold børn under otte år fjerne fra WLAN-forstærkeren. Børn må ikke lege med apparatet. Lad ikke børn lege med emballagefolien. Under legen kan de blive indfanget af den og blive kvalt. Dyp aldrig WLAN-forstærkeren i vand til rengøring, og undlad at bruge en damprenser til rengøringen, idet WLAN-forstærkeren i modsat fald kan blive beskadiget. Kun til brug med apparater til informationsteknik. 16 HENVISNING! Fare for skader! En sagligt ukorrekt brug af WLAN-forstærkeren kan medføre beskadigelser af WLAN-forstærkeren.

17 Kontrol af produkt og leveringsomfang HENVISNING! Fare for beskadigelser! Hvis du åbner emballagen uforsigtigt med en skarp kniv eller andre spidse genstande, kan WLAN-forstærkeren hurtigt blive beskadiget. Gå derfor forsigtigt til værks, når du åbner. 1. Tag WLAN-forstærkeren ud af emballagen og kontroller, om WLAN-forstærkeren eller de enkelte dele er beskadigede. I dette tilfælde må WLAN-forstærkeren ikke bruges. Kontakt producenten på den serviceadresse, som er angivet på garantibeviset. 2. Kontroller, at leveringen er fuldstændig (se fig. A). 17

18 Ibrugtagning Basisrengøring Fjern emballagematerialet og alle beskyttelsesfolier. Rengør alle dele af WLAN-forstærkeren inden første brug som beskrevet i kapitlet Rengøring. HENVISNING! Fare for beskadigelse! En sagligt ukorrekt brug af WLAN-forstærkeren kan føre til beskadigelser af WLAN-forstærkeren. 18

19 Overblik Denne WLAN-forstærker forstærker hurtigt og effektivt rækkevidden på et eksisterende WLAN-netværk. Den understøtter WLAN-standarderne ac/a/b/g/n inden for 2,4 GHz-området og WLAN-standarderne ac/a/n inden for 5,0 GHz-området. Den overfører med op til 733 Mbit/s. En simpel konfiguration via tryk på knappen er mulig takket være WPS-tast. Ved den konfiguration, som er beskrevet her, kan du desuden bruge fast-ethernet-bøsningen til tilslutning af kabelbundne netværksdele (f.eks. netværkskameraer) med op til 100 Mbit/s. Den har en kompakt konstruktion med 3 integrerede antenner for en optimal og fejlfri datatransmission. 19

20 Klargøring MAGINON WLAN-forstærkeren er beregnet til en rumlig udvidelse af dit bestående WLAN-net. Hertil forbindes WLAN-forstærkeren med en WLAN-router via radio eller kabel og overtager så funktionen af sender og modtager for andre trådløse apparater. Desuden kan apparatet også bruges som access point. Inden du konfigurerer enheden som client eller access point, skal enhedens fabriksindstillinger genetableres. Tænd WLAN-forstærkeren via ON/OFF-kontakten og hold RESET-tasten nede i 10 sekunder. 20

21 Klargøring som WLAN-forstærker I funktionen som WLAN-forstærker forstørrer apparatet radionetværkets rækkevidde. For at klargøre WLAN-forstærkeren gøres følgende: 1. Sæt modus-kontakten på AP/Repeater. 2. Stik WLAN-forstærkeren i en netstikkontakt. 3. Tænd forstærkeren med ON-/OFF-kontakten. Power-LED en lyser. 4. Etabler forbindelsen med din computer eller notebook her: Via radio: hvis din computer har en WLAN-forbindelse, skal du klikke på symbolet for radioforbindelser nederst til højre på skrivebordet. Vælg fra den liste, som åbner sig, WiFi-Repeater, og klik på Forbind. Efter nogle sekunder etableres forbindelsen. 21

22 Via kabel: Tilslut det medleverede netværkskabel til computeren og WLAN-forstærkeren. 5. Indtast adressen i browseren for at etablere en forbindelse til WLAN-forstærkeren. Hvis det ikke lykkes at opkalde , bemærk venligst henvisningen. 6. Vinduet med forbindelsen til WLAN-forstærkeren er åbnet. Vælg det ønskede sprog i valgvinduet. Indtast nu brugernavn og password. Ved levering eller efter en re-initialisering af WLAN-forstærkeren er brugernavn og password admin. Læs hertil afsnittet Ændre password. 22

23 7. Klik på Repeater øverst i hovedmenuen. 23

24 8. Alle eksisterende radionetværk søges og vises. Vælg det netværk, som WLAN-forstærkeren skal forbindes med, ved at klikke på Tildel. 9. Indtast nu netværksnøglen (Security Key) for netværket. Lad de øvrige parametre forblive uændrede. Klik herefter på Tildel. Navnet på netværket (SSID) og netværksnøglen skal stemme overens med angivelserne i WLAN-routeren. Efter klargøringen som WLAN-forstærker er enheden ikke længere på computeren via fordi den er integreret i routerens netværk. Hvis computeren ikke forbindes automatisk med WLAN-forstærkeren, skal du foretage en manuel klargøring af netværket med følgende angivelser (åbn hertil netværksindstillingerne på din computer): 24

25 IP-adresse: x (hvor x ligger inden for 2-254) Subnetmaske: Standard-gateway: Klargøring via WPS-tasten Hvis routeren har en tast Push Botton Configuration eller WPS-tast (PBC/WPS), hvormed det er muligt at gennemføre en hurtig konfiguration af nye enheder i netværket, kan du dermed også forbinde WLAN-forstærkeren med WLAN. 1. Stik WLAN-forstærkeren i en netstikkontakt. 2. Tænd forstærkeren med ON-/OFF-kontakten. Power-LED en lyser. 25

26 3. Trik på PBC/WPS-tasten ved routeren. (Informationer vedrørende PBC/WPS-funktionen finder du i brugsanvisningen for din router). 4. Hold WPS-tasten på WLAN-forstærkeren nede i minimum 6 sekunder. 5. Efter nogle sekunder etableres forbindelsen. Klargøring som access point Installier WLAN-forstærkeren som access point. 1. Begynd med punkterne 1 til 5 af afsnittet Klargøring som WLAN-forstærker, åbn konfigurationsprogrammet for WLAN-forstærkeren. 2. Klik på AP i hovedmenuen. 3. Indtast først dataene for access point: 26

27 SSID: Indtast navnet på din WLAN. Security Type: Indtast krypteringstypen og en nøgle. 4. Klik på Tildel for at gemme indtastningerne. Efter genstart af WLAN-forstærkeren kan den bruges som access point. Brug Efter klargøring af MAGINON WLAN-forstærkeren kan du via radio eller med et netværkskabel forbinde en computer med WLAN-forstærkeren. 27

28 Etabler WLAN-forbindelse manuelt For at etablere en radioforbindelse mellem en computer og en WLAN-forstærker gøres følgende: 1. Klik på symbolet for radioforbindelser nederst til højre på skrivebordet af den computer, som WLAN-forstærkeren skal være forbundet med. 2. Vælg netværket for WLAN-forstærkeren fra den liste, som åbner sig, og klik så på Forbind. 3. Indtast netværksnøglen for WLAN og klik så på OK. Så snart forbindelsen til netværket er etableret, modtager du en bekræftelse. 4. For at kontrollere, om computeren er forbundet med netværket, skal du klikke på Start på computeren, og vælg så systemstyringen. Åbn netværket Netværks- og tildelingscenter og tjek, om computeren er forbundet med netværket. 28

29 Etablering af WLAN-forbindelsen via WPStasten Hvis computerens WLAN-adapter har en WPS-tast for hurtig konfiguration, kan radioforbindelsen til WLAN-forstærkeren ligeledes etableres med denne: 1. Start computeren. 2. Hold WPS-tasten ved den tændte WLAN-forstærker nede i minimum 6 sekunder. 3. Hold WPS-tasten ved computerens WLAN-adapter nede i 2 til 3 sekunder. 4. Når forbindelsen er etableret, klik da på Afslut på computeren. 29

30 Etablering af LAN-forbindelse Du kan tilslutte en enkelt computer til WLAN-forstærkeren med et netværkskabel. 1. Tilslut det medleverede netværkskabel til WLAN-forstærkeren og computeren. 2. For at kontrollere, om computeren er forbundet med netværket, klik da på Start på computeren og vælg herefter systemstyring. Åbn netværks- og tildelingscenter og tjek, om computeren er forbundet med netværket. Hvis computeren ikke forbindes med WLAN-forstærkerens netværk automatisk, skal du foretage en manuel klargøring af netværket med følgende data (åbn hertil din computers netværksindstillinger): 30

31 IP-adresse: x (hvor x ligger inden for 2-254) Subnetmaske: Standard-gateway: Hvis der er flere computere tilsluttet til WLAN-forstærkerens netværk, skal du sørge for, at den anvendte IP-adresse ikke er optaget af en anden computer. Grundindstillinger I dette afsnit forklares WLAN-forstærkerens basisindstillinger mere detaljeret. Åbn hertil menuen med enhedens parametre ved at indtaste adressen i computerens browserlinje og etablere en forbindelse via indtastning af brugernavn og password (ved levering er brugernavn og password admin ). 31

32 Sikkerhedsindstillinger For at konfigurere WLAN-forbindelserne vælges optionen Basisindstillinger i klargøringsmenuen Radioindstilling. Indtast din krypteringstype og den nødvendige netværksnøgle. Kun krypteringstyperne 64/128 Bit WEP, WPA, WPA2 og WPA/WPA2 er tilgængelige. Indstillingerne afhænger her af den valgte driftsmåde for WLAN-forstærkeren, nemlig access point eller forstærker (repeater). Med optionen Radio ON/OFF kan du tænde eller slukke for WLAN. Optionen SSID giver dig mulighed for at give dit netværk et navn. Lad optionen Kanal stå på Auto. I driftsmåden Repeater skal SSID-parametrene, krypteringen (Security Type) og netværksnøglen svare til din routers egenskaber, og du skal indtaste dine personalige data for access point. Klik på Tildel for at gemme din indstilling. 32

33 Ændring af password Ved levering og efter en RESET er WLAN-forstærkerens adgangspassowrd admin. Dette password skal absolut ændres, idet radiotilgangen i modsat fald ikke er tilstrækkeligt sikret. 33

34 Vælg Management i indstillingsmenuen og herefter Password. Indtast dit brugernavn og to gange det nye password og klik herefter på Tildel. Aktualisere firmware Når en ny firmware til WLAN-forstærkeren er tilgængelig, kan du installere den via indstillingsmenuen. Vælg hertil Management og Opdater firmware. Klik på Gennemsøg... og vælg firmware-filen på harddisken. Klik på Upload for at starte installationen. Denne proces kan tage nogle minutter. Afbryd ikke installationen af firmware! Undlad at lukke browseren under lagringen eller skille forbindelsen til computeren, og især ikke til strømforsyningen. 34

35 Gemme og indlæse indstillinger WLAN-forstærkeren giver dig mulighed for at gemme dine indstillinger i en fil og indlæse dem på et senere tidspunkt. På den måde har du ikke kun mulighed for at bruge forskellige konfigurationer, men kan også lave sikringskopier. Vælg Management i indstillingsmenuen og herefter Gemme/ indlæse indstillinger. Vælg Gem indstillinger for at gemme de aktuelle indstillinger i en fil. Med Indlæs indstillinger kan du med Gennemsøg... vælge en sikringsfil på computeren og indlæse indstillingen med Upload. Med Indlæs standard nulstiller du indstillingerne til deres standardværdier. 35

36 Opbevaring Når WLAN-forstærkeren ikke bruges, skal den skilles fra strømforsyningen og opbevares på et rent og tørt sted uden for børns rækkevidde. Rengøring ADVARSEL! Risiko for forbrændinger! WLAN-forstærkeren bliver meget varm under driften! Lad WLAN-forstærkeren køle fuldstændigt af inden hver rengøring! 36

37 ADVARSEL! Fare for kortslutning! Vand, som er trængt ind i huset, kan forårsage en kortslutning. Dyp aldrig WLAN-forstærkeren i vand. Sørg for, at der ikke trænger vand ind i kabinettet. HENVISNING! Fare på grund af forkert betjening! En sagligt ukorrekt brug af WLAN-forstærkeren kan føre til beskadigelse. 37

38 Brug aldrig aggressive rengøringsmidler, børster med metal- eller nylonbørsten, samt skarpe eller metalliske rengøringsgenstande som knive, hårde spartler og lignende. Disse kan beskadige overfladerne. Sæt under ingen omstændigheder WLAN-forstærkeren i opvaskemaskinen. Forstærkeren ville blive ødelagt. 1. Sluk for WLAN-forstærkeren inden rengøringen og træk netstikket ud. 2. Lad WLAN-forstærkeren køle fuldstændigt af. 3. Tør WLAN-forstærkeren med en let fugtet klud. Lad herefter alle dele tørre fuldstændigt af. 38

39 Tekniske data Model: Tilslutning: Datasignalhastighed: Wireless standard: Driftsmåder MAGINON WLR-750AC Trådløs & netværkskabel Op til 733 Mbps IEEE ac/a/b/g/n Access point og forstærker Krypteringer: 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2 og WPS/WPA2 Antenne 3x integrerede antenner Strømforsyning Intern ( V~, 50/60Hz, 0,3A) Driftstemperatur 5 C til 35 C LED-indikatorer Power, LAN, WAN/LAN, WIFI/WPS 39

40 Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelsesattesten kan rekvireres på den adresse, som er angivet i garantikortet (i slutningen af vejledningen). Hermed erklærer producenten, at CE-markeringen er anbragt på dette apparat i overensstemmelse med de grundlæggende krav og de øvrige gældende bestemmelser fra følgende europæiske direktiver: 1999/5/EF (R&TTE) direktiv 2009/125/EF ErP-direktiv supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH, Denisstr. 28A D Kaiserslautern, Tyskland 40

41 Bortskaffelse Bortskaffelse af emballagen Bortskaf emballagen rensorteret. Bring pap og kanton til genbrugspapir og folier til indsamlingen af værdifulde materialer. 41

42 Bortskaffelse af gamle enheder (Anvendes i den Europæiske Union und andre europæiske lande med systemer til separat indsamling af værdifuldt materiale) Gamle enheder må ikke bortskaffes som husholdningsaffald! Hvis WLAN-forstærkeren en dag ikke længere skal bruges, er hver forbruger ved lov forpligtet til at aflevere gamle enheder separat fra husholdningsaffald, f.eks. hos et indsamlingssted i kommunen/bydelen. Herved sikres det, at brugte enheder udnyttes korrekt, og at negative påvirkninger af miljøet undgås. Derfor er el-apparater markeret med det her viste symbol. 42

43

44 supra Elektronik-Vertriebs-GmbH, Denisstraße 28A Kaiserslautern, Tyskland KW 44/2015

Leveringsomfang apparatdele. Indhold

Leveringsomfang apparatdele. Indhold A B 2 3 1 11 4 10 9 8 7 6 5 2 3 Leveringsomfang apparatdele 1 Maginon WLR-750AC 7 WiFi/WPS-LED 2 RJ 45 LAN-kabel 8 2x RJ 45-LAN-tilslutninger 3 ON/OFF kontakt 9 Moduskontakt 4 Power-LED 10 Reset-knap 5

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Leveringsomfang/apparatdele

Leveringsomfang/apparatdele A 2 1 2 B 3 11 4 10 9 8 7 6 5 3 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon WLR-755 AC 7 WiFi/WPS-LED 2 RJ 45 LAN-kabel 8 2x RJ 45 LAN-tilslutninger 3 ON/OFF kontakt 9 Moduskontakt 4 Power-LED 10 Reset-knap

Læs mere

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter Brugsanvisning Smart LED pære KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: SLED-470.1 Brugsanvisning Garantidokumenter Generelt Læs og opbevar brugsanvisningen Betjeningsvejledningen hører til denne Smart LED-lampe.

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Brugsanvisning. Bluetooth kropsanalysevægt +45 699 603 39. 2 batterier type AAA Brugsanvisning Garantidokumente KUNDESERVICE MODEL: BKW-150

Brugsanvisning. Bluetooth kropsanalysevægt +45 699 603 39. 2 batterier type AAA Brugsanvisning Garantidokumente KUNDESERVICE MODEL: BKW-150 Brugsanvisning Bluetooth kropsanalysevægt KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: BKW-150 2 batterier type AAA Brugsanvisning Garantidokumente 1 A 1 2 B 3 4 2 C 5 6 7 kg lb st 3 Leveringsomfang / apparatets

Læs mere

Indholdsfortegnelse Leveringsomfang/apparatdele... 4 Forord... 5 Generelt... 6 Sikkerhed... 8 Ibrugtagning... 13

Indholdsfortegnelse Leveringsomfang/apparatdele... 4 Forord... 5 Generelt... 6 Sikkerhed... 8 Ibrugtagning... 13 1 Indholdsfortegnelse Leveringsomfang/apparatdele... 4 Forord... 5 Generelt... 6 Sikkerhed... 8 Brug i overensstemmelse med formålet...8 Sikkerhedshenvisninger...8 Ibrugtagning... 13 Udskiftning af batteriet...14

Læs mere

Brugsanvisning KUNDESERVICE MODEL: BSS-750. Bluetooth -fjernudløser med CR 2032 batteri Håndrem Brugsanvisning Garantibevis

Brugsanvisning KUNDESERVICE MODEL: BSS-750. Bluetooth -fjernudløser med CR 2032 batteri Håndrem Brugsanvisning Garantibevis Brugsanvisning Selfie-Stick Stick med Bluetooth KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: BSS-750 Bluetooth -fjernudløser med CR 2032 batteri Håndrem Brugsanvisning Garantibevis Oversigt 1 A 2 1 3 4 Apparatets

Læs mere

Mobile. Brugsanvisningsning. Håndfrit sæt med Bluetooth

Mobile. Brugsanvisningsning. Håndfrit sæt med Bluetooth Mobile Brugsanvisningsning Håndfrit sæt med Bluetooth Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Generelt...7 Sikkerhed...10 Kontrol af produkt og leveringsomfang...18 Ibrugtagning... 19 Opbevaring...

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016 DK Ventilator BF-12A KLANTENSERVICE + 45 69 91 81 71 www.brs-intermedia.de Model: BF-12A 06/2016 ORIGINAL BRUGSANVISNING 29076963 06/2016 WKNF6245/2016 Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Informationer

Læs mere

Brugsanvisning. Smart Plug +45 699 603 39. Smart Plug. Brugsanvisning. Garantidokumenter KUNDESERVICE MODEL: SP-2

Brugsanvisning. Smart Plug +45 699 603 39. Smart Plug. Brugsanvisning. Garantidokumenter KUNDESERVICE MODEL: SP-2 Brugsanvisning Smart Plug Smart Plug Brugsanvisning Garantidokumenter Kære kunde! Hjertelig tillykke med købet af et kvalitativt førsteklasses MAGINON produkt. Du har valgt en moderne smart plug med godt

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING 25015959 09/2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Dok./Rev.-Nr.: ALDIDKWE17_BA_V3 GENERELT Denne betjeningsvejledning

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt.

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. WiFi forstærker/router med op til 2500 meters rækkevidde og med DANSK quick guide/installationsvejledning. Denne WiFi forstærker

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Kortfattet vejledning for Mac-Computer - IPC-20 C

Kortfattet vejledning for Mac-Computer - IPC-20 C Kortfattet vejledning for Mac-Computer - IPC-20 C Udpakning Pak forsigtigt overvågningskameraet ud og kontroller, at alle de nedenfor angivne dele er vedlagt: 1. MAGINON IPC-20 C 2. Vægholder 3. 2x LAN-kabel

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

1. Emballagens indhold

1. Emballagens indhold Kære kunde! Hjertelig tillykke med købet af et kvalitativt førsteklasses MAGINON produkt. Du har købt en moderne audiokassette-konverter med godt teknisk udstyr og tilsvarende tilbehør, som lader sig betjene

Læs mere

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual Wi-Fi Repeater UNX-1293 Brugermanual Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 Indhold VIGTIG NOTE... 5 INDEN IBRUGTAGNING... 5 INTRODUKTION... 6 FUNKTIONER... 6 KOM GODT I GANG... 7 Opsætning

Læs mere

Brugsanvisning. USB oplader

Brugsanvisning. USB oplader Brugsanvisning USB oplader 1 Indhold Hvad USB oplader er beregnet til...3 Sikkerhedsinstrukser...4 Konformitet...5 Beskrivelse af de enkelte dele og leveringsomfanget...6 Tilslutning af USB oplader...8

Læs mere

Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278

Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278 Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278 Denne guide beskriver hvordan man hurtigt kan lave opsætning på Powerline Netværkssæt. Ønskes der en mere detaljeret beskrivelse af opsætningen se manual: www.accessionx.com/download/documents_downloads/1278_-_danish_manual.pdf

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsanvisning. Outdoor IP Security Vandtæt WLAN Outdoor-Overvågningskamera +45 699 603 39 KUNDESERVICE

Brugsanvisning. Outdoor IP Security Vandtæt WLAN Outdoor-Overvågningskamera +45 699 603 39 KUNDESERVICE Brugsanvisning Outdoor IP Security y Cam Vandtæt WLAN Outdoor-Overvågningskamera KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: IPC-20C PoEPPoE-adapter oe-ada adapter Vægholder 2x LAN-kabel Antenne Software-CD Brugsanvisning

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde:

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde: B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 0 2 1 P A K K E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E S O M R Å D E 4 I N S TA L L AT I O N A F H A R D W A R E

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 Bredbånd Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 120911 Indhold Kapitel 1 Kom godt i gang Introduktion Klargør udstyr til installation Find en passende placering Kapitel 2 Installer dit bredbåndsmodem

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL2+ Modem / Router Kom hurtigt i gang BiPAC 7202/7202G (802.11g) ADSL2+Modem/ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10 BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE Model GT-LCS-10 II/05/10 INDHOLDSFORTEGNELSE LEVERINGSOMFANG Side 1 TEKNISKE DATE Side 1 LEVERINGSOMFANG 1 Lyskæde til udendørs brug Adapter NFD-240010-IP44 Betjeningsvejledning

Læs mere

Kortfattet vejledning for Windows-Computer - IPC-20 C

Kortfattet vejledning for Windows-Computer - IPC-20 C Kortfattet vejledning for Windows-Computer - IPC-20 C Udpakning Pak forsigtigt overvågningskameraet ud og kontroller, at alle de nedenfor angivne dele er vedlagt: 1. MAGINON IPC-20 C 2. Vægholder 3. 2x

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Router (modem) til Bredbånd, Coax. Installationsvejledning

Router (modem) til Bredbånd, Coax. Installationsvejledning Router (modem) til Bredbånd, Coax Installationsvejledning Tillykke med din nye Router (modem) Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos TDC Erhverv. I den forbindelse har du fået tilsendt en

Læs mere

Brugsanvisning Digital natkikkert 4 x 40

Brugsanvisning Digital natkikkert 4 x 40 Brugsanvisning Digital natkikkert 4 x 40 4 GB microsdhc-hukommelseskort med SD-kortadapter 3 batterier type 123A Video-kabel Taske Rengøringsklud Brugsanvisning Garantidokumenter Kære kunde! Hjertelig

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Øvelse Wireless LAN med routeropsætning

Øvelse Wireless LAN med routeropsætning Øvelse Wireless LAN med routeropsætning I denne øvelse skal hver gruppe etablere et trådløst netværk baseret på: En eller flere trådløse klienter og En SO-HO Router med indbygget trådløst net Målet for

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

1 Danish Manual C903IP

1 Danish Manual C903IP 1 Danish Manual C903IP C903IP PLUG & PLAY WIFI NETVÆRKSKAMERA IP-kameraet giver en hurtig og let adgang til at vise de ønskede optagelser på en hver PC tilkoblet dit intranet, eller over internettet via

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har købt et produkt fra On Networks. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt på www.on-networks.com/register.

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100 / 5100W Trådløs ADSL-router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

venstre, mærket med ) Aftagelig antenne Tjek at indikatorerne for Wireless og Internet lyser Et sæt fødder til router Strømforsyning Netværkskabel

venstre, mærket med ) Aftagelig antenne Tjek at indikatorerne for Wireless og Internet lyser Et sæt fødder til router Strømforsyning Netværkskabel Installationsvejledning Netgear router Netgear trådløs router (WGR614v6) har en indbygget guide, som hjælper dig med at opsætte den trådløse sikkerhed, når du første gang tilslutter routeren. Guiden hjælper

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE INSTALLATIONSVEJLEDNING PAKKENS INDHOLD Wireless AC1200 Dual Band Access Point Bemærk: Med to aftagelige antenner. 12 V 1A STRØMFORSYNING

Læs mere

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall-router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall-router Forside-LED'er Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 ST1800 825212 Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 114 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 114 1.2 Symbolerklæring... 118 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 119 2. Generelle

Læs mere

RYG-/NAKKE-VARMEPUDE Betjeningsvejledning

RYG-/NAKKE-VARMEPUDE Betjeningsvejledning RYG-/NAKKE-VARMEPUDE Betjeningsvejledning Model: ANP 100 Indholdsfortegnelse Dele og betjeningselementer / Leveringsomfang...3 Sikkerhedsanvisninger...4 Mange tak for din tillid!... 4 Anvendte symboler...

Læs mere

Brugervejledning. Linksys PLWK400. Powerline trådløst AV-extendersæt

Brugervejledning. Linksys PLWK400. Powerline trådløst AV-extendersæt Brugervejledning Linksys PLWK400 Powerline trådløst AV-extendersæt Indhold Indhold Oversigt............... 3 Funktioner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Hvordan Powerline-netværk fungerer............................5

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Kreppeisen_MD41267_DK.book Seite 3 Dienstag, 23. März 2004 3:08 15. Sikkerhedshenvisninger... 4 Med et enkelt blik... 7 Anvendelse...

Kreppeisen_MD41267_DK.book Seite 3 Dienstag, 23. März 2004 3:08 15. Sikkerhedshenvisninger... 4 Med et enkelt blik... 7 Anvendelse... Kreppeisen_MD41267_DK.book Seite 3 Dienstag, 23. März 2004 3:08 15 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedshenvisninger............. 4 Med et enkelt blik.................. 7 Anvendelse....................... 8 Påsætning

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100S ADSL-Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100S ADSLModem/Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall Router,

Læs mere

Trådløs sikkerhed Windows XP

Trådløs sikkerhed Windows XP 8 trins guide til øget sikkerhed i dit trådløse netværk (Windows XP). Denne guide gælder for det trådløse modem Billion BiPAC 5200GR3. Med hjælp fra denne guide kan du registrere de computere, som du ønsker

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Med en førsteklasses laser, uskadelig for øjnene Praktisk lommeformat Ergonomisk, handy form for betjening med en hånd Forseglede objektivlinser

Med en førsteklasses laser, uskadelig for øjnene Praktisk lommeformat Ergonomisk, handy form for betjening med en hånd Forseglede objektivlinser Kære kunde! Hjertelig tillykke med købet af et kvalitativt førsteklasses MAGINON produkt. Du har valgt en moderne golf laser afstandsmåler med tilsvarende tilbehør, som lader sig betjene særlig nemt. Læs

Læs mere

1. Emballagens indhold

1. Emballagens indhold Kære kunde! Hjertelig tillykke med købet af et kvalitativt førsteklasses MAGINON produkt. Du har valgt et moderne digitalkamera med godt teknisk udstyr og tilsvarende tilbehør, som lader sig betjene særlig

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Mini Plus 203530 V1/0213

Mini Plus 203530 V1/0213 Mini Plus 203530 V1/0213 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 86 1.1 Generelt om denne vejledning...

Læs mere

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2. Generelle

Læs mere

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751)

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Betjeningsvejledning Indhold Om denne brugsanvisning... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 2 Korrekt anvendelse... 3

Læs mere

BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall router med 3DES-accelerator Bemærk Hvis du vil have

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Trådløs-N Mini Router Brugermanual

Trådløs-N Mini Router Brugermanual Trådløs-N Mini Router Brugermanual INTRODUKTION... 9 FUNKTIONER... 10 KOM I GANG... 11 Opsætning af et trådløst infrastrukturnetværk... 11 Repeater:... 11 Access Point:... 14 Router:... 17 Bridge:...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere