8. oplag: e k s p l. Soraner-serien består iøvrigt a f:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8. oplag: e k s p l. Soraner-serien består iøvrigt a f:"

Transkript

1 i l i ix r v w ;Polehavec?.ard Hørsholm 79 S ORA1VE RB LAD ET MAAMEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND 34. A A R G A N G 1949 N U M M E R 11. N O V E M B E R En soranerbog a f A D OLPH STENDER REXIN E Kunstlæder Drenge er Drenge 8. oplag: e k s p l. VYNIDE Plastiklæder K. B. HERTZ Chr. IX.s Gade 6 Central 4505 Soraner-serien består iøvrigt a f: FRISK MOD, 8. oplag SKOLEKAMMERATER, 8. oplag DRENGE ER DRENGE, 8. oplag MÅLET NÅET, 7. oplag BRAMNER OG KORCDS FORLAG K. B. HERTZ Chr. IX.s Gade 6 Central 4505 Til Lands - Til Vands - I Luften... NE E D N IN C 5K 0R P 5E T Stationer over hele Landet Tegn A b onnem en t

2 A/S N. PETERSENS TRÆLASTFORRETNING FREDERIKSBROENS KALKVÆRK A/S. ' P. Sfukr-Sfeenriksen Direktør ODENSE E M U L G A T O R E R til M argarine, Iscreme, Mayonnaise, Kosmetik etc. E M U L S I O N A/s Juelsminde Raadhuspladsen 16,*, København V. Telf. As 50 (5 Linier) Telf. Central HOTEL KONG FREDERIK SORØ ALMINDELIGT DANSK VARE- OG INDUSTRILOTTERI Svend Meijer Sorø Isenkram & Udstyr Chr.Soelberg & Søn Sorø - Telf. 31 ALMINDELIGT DANSK VARE 06 INDUSTRILOTTERl De manges fordel I V T S P I L L E P L A N fo r alment vel! Gevinsterne forøget med over */2 million ( kr.) til kr. halvårlig. Indtil 4 gevinster på een lodseddel herunder præmier til første og sidste nr. i hver trækning. Lodsedler fås i hovedkollektionen, Bredgade 41, København K., central ' 1290 og hos de autoriserede kollektører. Chr. Bjødstrup Andreasens Automobillakereri Aut. Forhandler af Nordisk Dieselauto og W illys Jeep Telf. Sorø 888 Mogens Krog-Meyer L a n d s re ts s a g fø re r S k in d e rg a d e 3 8 K. C e n tr a l C 3 9 BOLIG MONTERING Georg Jensen Pedersborg. Sorø Johs. Brinck aut. Gas- og V andm ester Sorø Th. Rasmusens T rælastforretning m. m. Filtfabriken Norden A/s Lyngby H ovedgade 4 - Lyngby Direktør Peter de Neergaard Axel Olsen Sorø Telefon 454 Sorø S to lefabrik v/ E. Mogensen Telefon N r. 13 Korsør A/S G R U N D LA G T V. NIELSEN Herreekviperin g og Skræderi S O R Ø

3 34. AARGANG *R T NOVEMBER 1949 PROF., DR. PHIL. ARTHUR ARNHOLTZ: DEN SKJULTE VILHELM Til Professor Vilhelm Andersen paa 85 års dagen. Når jeg i mine første studenterår havde hørt en forelæsning af Vilhelm Andersen, så havde jeg to m uligheder bagefter. Enten kunde jeg gå ned til min gamle onkel og fortælle, hvor godt det havde været. Han sad som indehaver af Fløjlshuset på Købmagergade inderst inde i sin gamle, mørke butik, skjult for kunderne bag bogstabler, og ekspederede aldrig. Han elskede ikke fløjl, men literaturen. Han slugte hvert ord, jeg fortalte, og jeg tror, han fra sin himmel vil give mig lov til at bringe en tak også fra ham i aften. Den anden mulighed var at gå over på frokoststuen og træffe en»bleeg«og dengang endnu»maver«mand og af hans kritiske mund at få at vide, om det, jeg lige havde hørt og var opfyldt af, nu også havde været godt. Denne min anden konsulent var den senere profet Jørgen Bukdahl. Hans»Præterea censeo«, som sluttede bordtalerne dengang, lød:»men De må læse Kinch!«og det døjede jeg pligtskyldigst med. Havde det været få år senere, vilde han utvivlsomt have afdækket»den skjulte Vilhelm«for mig. Og det er denne bordtale, jeg aldrig fik, som jeg er kommet til at tænke på ved at mindes mine bevægede og frugtbare discipelår hos Vilhelm Andersen. Lad mig da, nu vi m å savne profeten iblandt os, prøve på at fremlægge lidt materiale til den på m in egen facon, blot i form af et par småhistorier. Se, den mand, som i dag er blevet hyldet i skrift og tale, det er jo ham, som hele landet kender: Studenternes og folkets lærer, den beåndede taler og oplæser. Lad os kalde ham den synlige eller, for kraftens og klangens skyld, den skinbarlige Vilhelm. Men der gives en anden! Vi havde en ganske festlig forprøveeksamination i sommer. Skulde eksaminanden være her tilstede, m å hun tilgive mig, om jeg nu genfortæller den i let smykket form. Det er jo fortrinsvis den poetiske sandhed, der interesserer i vort fag. Den unge dame fik forelagt Tom Kristensens hyldestdigt til Vilh. Andersen, og vi hørte om det mørke anneksauditorium, som på en grå regnvejrsdag fyldtes af poesiens og veltalenhedens lys. Så spurgte prof. Thomsen, blidt og farligt:»savner De noget, frøken, i dette billede af den berømte literaturprofessor?«intet svar.»forbinder man ikke andet end åndfuld talekunst med en professor?jo, lærdom.«censorerne rettede sig lettet. Thomsen fortsatte uforstyrret:»tror De, Vilh. Andersen savnede lærdom?«eksaminanden i god tro:»ja.«stemningen i auditoriet var ubeskrivelig; uden ord syntes man at fornemme:»en sagte torden dundrer.«så sagde Thomsen, lige roligt og blidt:»jeg kan forsikre Dem, at vi, der sad i Vilh. Andersens auditorium dengang, fik mangen forelæsning så streng og grundlærd, at vi vel skulde vogte os for at tage vores professor for en forlystelsesråd.«denne ene side'af den skjulte Vilhelm, ensomheden ved bogen, den lærdes vildsomme vandring, har vi ældre nok alle fornummet i mange år. Omend belæsthed jo ikke er m in egen stærke side, har jeg dog bildt

4 82 SORANER-BLADET 34. AARGANG NR. 11 mig ind, at jeg kunde hygge mig med visse husguder for mig selv de i smug dyrkede poetse. minores, Morike, Collins, Gray og Smart f. eks. Men nej, så kommer»horats«, og i 3. bind er de allesammen, endda med oversættelser: Den Gamle kender godt mine stier. Det sidste billede (af de hemmelige veje) leder over til den anden historie, jeg vilde fortælle. Dens pointe er, at selv en taler, der behersker sit auditorium så suverænt som Vilh. Andersen, kan intetanende få latteren imod sig. Men jeg fortæller den ikke for pointens skyld, men af en helt anden grund. I en tale i Studenterforeningen skildrede Vilh. Andersen en daglang tur i Gribskov. Han havde engang tidligere stået på et dejligt højdedrag; nu vilde han gerne gense det, men kunde ikke finde det.»hele dagen red jeg rundt i skoven,«sagde han,»først sent på eftermiddagen kom jeg til bakkedragets fod. Jeg steg af og trak derop...«her løftede Vilh. Andersen hovedet, måske for eneste gang i sit liv forbavset over en latter, han ikke selv havde villet. Det var en gammel gloses skyld: Vilh. Andersen red sine første cykler; men det ungdommelige auditorium havde set ham for sig til hest, indtil han altså... stod af og trak op ad bakken. Det, jeg i aften vilde se i denne taleranekdote, er imidlertid ikke pointen, men billedet. I sin omtale af klubvisetiden nævner Vilh. Andersen»den kvælende vi-følelse og savnet af ensomhed«. Det er bemærkelsesværdige ord af en mand, som har fået evnen til menneskelig kontakt i vuggegave. Men paradokset er alment gældende for de harmoniske åndsarbejdere: Kilden er den stille ensomhed, bogens og naturens; strømmen bagefter bliver fællesskabet, det levende ord. Lad os vende os et øjeblik fra den skinbarlige til den skjulte Vilhelm, manden alene med bogen og cyklen. Lad os vende os til hans eneste vidne her iblandt os, professorinde Rose Andersen. Lad os råbe et leve for den stille egn hos disse to, skønt det egentlig er synd at forstyrre den; men lad os gøre det... med tak og med ønsket om, at kilderne stadig må rinde. PROFESSOR VILHELM ANDERSENS 85 AARS DAG Under store og velfortjente Ovationer fejredes den 16. Oktober vort Æresmedlem, Prof. Vilh. Andersens 85 Aars Fødselsdag. Dagen igennem strømmede Lykønskninger og Deputationer fra det ganske Land til»vedbendhuset«i Fredensborg. Fra Bestyrelsen for Tersløsegaard mødte Louw og H. G. Olrik. Soransk Samfund var repræsenteret af Formanden, General Jacobsen, Næstformanden, Prokurist Svend Clausen, og Prof. Otto Mikkelsen, der overrakte den berømte Soraner en med Egeløv omvundet Soranerkasket samt en Flaske ædel Champagne. Forinden udtalte Formanden følgende: Hr. Professor! Soransk Samfund har ønsket at yde sit beskedne Bidrag til den Hyldest, af hvilken De i Dag er bleven og vil blive ombølget og:»som Styrelsesmedlemmer af Soransk Samfunds anseelige Laug fremstiller vi uværdige os for Dem for at aflægge en lige saa ærbødig som kærlig Gratulation. Vi ønsker af inderste Hjertens Grund velbaarne Hr. Professor til Lykke til denne høje Fødselsdag og til den Berømmelse og høje Værdighed, som Deres Velbaarenhed har banet Dem Vej til ikke ved Rigdom, Slægt eller Venner, men alene ved Deres bekendte store Dyder, Lærdom og Erfarenhed udi dansk Aandsliv.«Efter denne Indlednng, som vi har søgt at holde nær op til den Holbergske Stil en Stil, som næppe vil være Dem, Hr. Professor, fremmed beder vi om Lov til at fortsætte i et Sprog, der i højere Grad er i Overensstemmelse med Nutidens. Hr. Professor! De er inden for dansk Aandsliv en Stormand, vel vor Tids største. Denne Kendsgerning involverer, at De ogsaa er en stor Soraner, vort Skolesamfunds største, og det er som saadan, at Soransk Samfund i Dag ærer og hylder Dem, vort mangeaarige og højt skattede Æresmedlem. De har jævnsides med at kaste en straalende Glans over Deres eget Navn ogsaa kastet Glans over den Skole, som vi har fælles, og som vi er stolte af at have fælles med Dem. Vi frembærer vore varmeste Ønsker for selve Festdagen i Dag og for Tiden frem over, for en lys og lykkelig Livsaften et Tidsafsnit som De uanset de 85 Aar, som De i Dag runder, næppe nok har indledet. Den ukuelige Aandskraft og Livskraft, der sammen med saa mange andre rige Gaver er skænket Dem af et naadigt Forsyn, borger for rige Muligheder i saa

5 34. AARGANG NR. 11 SORANER-BLADET 83 Henseende og for en fortsat frodig Udfoldelse af Deres enestaaende Livsvirke til Glæde for Dem selv, men dog især til Glæde og Belæring for den tusindtallige Skare af taknemmelige Beundrere, som De har skabt Dem. Vi vilde ønske, at vi kunde sætte dansk Aandslivs Krone paa Deres Hoved. Det kan vi ikke. Vi maa desværre nøjes med en beskednere Hyldest, nemlig en Soranerhue, omvunden med Egeløv. Huen skulde genkalde i Deres Erindring Deres soranske Udspring, og Egeløvet være Symbolet paa den Kraft, den Styrke, den Skønhed og den Danskhed, der har præget Deres lange og saare fremragende Virke. Hr. Professor! Soransk Samfund ønsker Dem hjertelig til Lykke og takker Dem for alt, hvad De har betydet for Sorø Akademi og Soransk Samfund. * Som bekendt hyldedes Vilhelm Andersen om Aftenen ved et Fakkeltog og paafølgende Punchesold paa»store Kro«. Det er overflødigt at referere Enkeltheder heraf, Dagspressen har gjort dette tilstrækkeligt; men ogsaa ved denne Lejlighed gjorde det soranske Islæt sig gældende. Blandt Talerne var Arkivar Hans Ellekilde og Prof., Dr. phil. Arthur Arnholtz, hvis dybtgaaende Karakteristik af Vilhelm Andersen kan læses andetsteds i Soraner-Bladet. Beundringsværdig var den 85-aariges Oplagthed;»man mærkede ikke, at han hele Dagen havde været i Aande; fysisk og psykisk udstraalede han Vitalitet, og vi Soranere er glade ved, at vi maatte være med til at gøre denne Dag til en god Mindedag for den Soraner, der gennem et langt, værdifuldt Virke har gjort sig fortjent til ubetinget Hyldest fra hele Norden. TALE VED SORANSK SAMFUNDS RUSFEST DEN 12. OKTOBER Af Statsskovrider Poul Lorenzen (S. 05). Soranerkammerater! Vi sad engang nogle gamle Soranere bænket ved et festligt Bord, og da Sulten var stillet, blev der talt, mange Taler, lange Taler, gode Taler og mindre gode Taler, og vor gamle Skole samt Kammeratskabet og husker 1 fik alt, hvad der tilkom dem. Men saa var der en, den ældste af os, som rejste sig og holdt en Tale paa 3 Ord. Han hævede sit Glas og sagde bare: De blanke Knapper! Vi andre tænkte vist alle det samme, at de 3 Ord i Grunden indeholdt, hvad der skulde siges, og der blev ikke holdt flere Taler ved den Lejlighed. I, det yngste Hold gamle Soranere, som sidder her, kommer saa omtrent lige nede fra Sorø, hvor Omgivelserne har talt til Eder, enten det har været Eder bevidst eller ej. Skolen, Kirken, Søen, Akademihaven, Skovene, de store, gamle Træer, hvor store Navne dybt i Barken sidde og vokse større med hvert Aar, der svandt. Fortids Storhed og Nutids Jævnhed (for at citere Vilhelm Andersen) har hvisket til Eder saa indtrængende, at det er gaaet Eder i Blodet. Det vil I sande, alt som Aarene gaar og paaskønne; thi sandt er det, som en af vore store Digtere har skrevet, at kun den, i hvem Fortiden, er stuvet op, har Fragt ind i Fremtiden. Vi lære ikke for Skolen, men for Livet, kan vi alle sige, non scolæ, sed vitæ discimus, enten vi er Sproglige eller Matematikere eller Realister. Rektor Hoff sagde det ofte, og han mente det af Hjertens Grund. Det Aar, jeg blev Student, var der mod Sædvane en Udmærkelse paa Holdet (det var ikke mig!). Den unge Mand, som fik Udmærkelsen, kom glad løbende fra Eksamensbordet i sidste Fag. Da han naaede Gymnasiet, stod Rektor udenfor. Hurrah, jeg fik Udmærkelse, raabte Studenten; men Rektor bare kløede sig i Skægget og sagde: Naa, saa gaar du vel i Hundene! I det Tilfælde fik Rektor nu ikke Ret. Studenten lever endnu og er en af dem, der positivt har ført sit Fag fremad. Selv gamle, erfarne Rektorer kan tage fejl. I har lært meget af Eders Lærere i Sorø, men maaske endnu mere af Kammeraterne. Jeg tænker her paa alle de uskrevne Love for Samvær mellem Drenge og Mænd, Love, I ubevidst vil følge og have Gavn og Glæde af Resten af Eders Liv. Maa jeg som Talsmand for Eders ældre Kammerater prøve at give Eder et Par Raad med paa Vejen, idet jeg gaar ud fra, at I unge mindst lige saa godt som vi ældre ved, hvad der sømmer sig for en hvid Mand, og hvad en Gentleman er. Det er sin egen Sag at give Raad; kan man gøre andet end pege paa de Linjer, man selv har søgt at følge og som man vilde søgt; at følge igen, hvis man skulde begynde forfra dernede i det gamle, graa Hus ved Sorø Sø? I en af vore Soranersange synger vi: En bli r Sjover, to Ministere, de fleste sikkert kun Filistere. Sørg for, at den Spaadom ikke gaar i Opfyldelse for Eders Vedkommende. Vær large i Eders Færd, bliv ikke Pedanter, gør Forskel paa de store og de smaa Ting dog ikke som Manden, der omhyggeligt skelnede mellem smaat og stort, for med fuld Energi at hellige sig alle Smaatingeue. Lad være at nedværdige Eder til Misundelse og Skadefryd som om nogen blev større eller rigere eller lykkeligere ved andres Uheld eller Ulykke. Bevjir dit Selv, din Personlighed, hvad der end sker. Det er det eneste, der helt er dit, det eneste, ingen nogensinde kan tage fra dig, og paa det Omraade er du uafhængig af, om du bliver rig eller fattig, lærd eller ulærd. Nogle af de største og stærkeste Personligheder, jeg har kendt, kunde kun lige akkurat læse og skrive; men de var i Besiddelse af en aandelig Styrke og Livsvisdom, som helt var deres egen, fordi de havde levet sig til dem, og det var en Ære at eje deres Venskab. Vær modig, lad dig ikke besnakke, og lad dig ikke true til noget. Man kan kun dø een Gang, og: Det gor det samma, var du stuper kavaljer ty rosorna de gloda uti dodens hogkvarter det gor det samma, var du stuper kavaljer. Prøv at finde din rette Hylde uden Fordomme, en Gerning, som har dit Hjerte, noget, du føler som et Kald, og gør dit

6 84 SORANER-BLADET 34. AARGANG Nr. 11 Arbejde redeligt og af al din Evne. De færreste af os er skabt for Tinderne, og jo ældre du bliver, desto mere vil du lære at sætte Pris paa at arbejde over eller under Mennesker med en god og retskaffen Karakter, Mennesker, hvis ja betyder ja og intet andet. Dernede i Sorø gik man og drømte om Fremtiden, Lykken, Prinsessen og det halve eller hele Kongerige. Det gør man forhaabentlig endnu; men Drømmene skal I have i Fred for mig. De hører hjemme i Lønkammeret, og det er godt at have et Lønkammer. Sky ikke Ensomheden, men opsøg den engang imellem i denne travle og støjende Verden. Man har vel til Overmaal fortalt Eder, at Drømme ikke altid gaar i Opfyldelse. Det er lige saa sandt som det er usandt, at de aldrig gør det. I Strindbergs Drømmespil foregaar en Scene i Landet paa den anden Side Døden. En Mand med en grøn Fiskeketcher bliver spurgt, hvad han nu gik og drømte om og ønskede sig, da han levede paa Jorden, og han svarer: En grøn Fiskeketeher! Jamen saa er du vel lykkelig nu, da du har faaet dit Ønske opfyldt? Manden svarer, at han er glad for Ketcheren, men tilføjer, at det nu ikke helt var netop den grønne Farve, han havde drømt om. Det samme, Skuffelsen, naar Maalet er naaet, giver Johannes V. Jensen Udtryk for i sit Digt om Kolumbus: For da han fandt den frelsende 0, forgik hans Drøm. Der skød sig en Verden imellem ham og den yderste Strøm... Men Froding har ogsaa Ret, naar han siger om Drømmeren : Han ar vår faders karaste son... Evnen til at drømme nye Drømme, sætte sig nye Maal, naar de gamle er naaet, er en af Gudernes Gaver til Menneskene, og afgørende for Bevarelsen af Ungdommen, Drengesindet, om man vil. En af vore bedste Soranersange er Aage Linds I Øst i Vest i Syd og i Nord : Men Landet, som vi undertvang og slap, da vi blev større, fra Kongebro til Egevang, fra Sønderskov til Nørre det findes dog endnu et Sted, thi hvor du er, der er det med, det ligger og venter i Øst i Vest i Syd og i Nord. Det Land, vi raaded indenfor, har Himmelrummets Sider, den Barndom, som engang var vor, er vor til alle Tider... Enten du naar en stor eller en beskeden Stilling, saa lær at anerkende andres Arbejde, dine Overordnedes som dine Underordnedes og vis dem engang imellem, at du gør det. Du har, Soraner, gode Muligheder for at blive Verdensmand, ikke i Ordets banale Betydning, men i Ordets bedste Betydning, saaledes at du er dig selv, hvor du end færdes og hvem du end er sammen med, saaledes at du omgaas alle Mennesker lige naturligt og faar det bedste frem i dem. Der sidder rundt i Verden paa de mærkeligste Steder Soranere, der føler sig som og er smaa Gesandter for Sorø og Danmark. De har set og lært andet og mere, end Sorø kunde give dem; men de tog Sorø og Drengeaarene med til Verdens fjerneste Kroge, og enten de kender Michael Rosings Ord eller ej, lever de efter dem: Staa rank med Haab i Livets Kvæld, og saa betal i Daad din Gæld... Naar du Toppen, bliver du en stor eller rig eller berømt Mand, saa lad dig ikke sluge af dit Arbejde, bliv ikke dets Træl, men und dig engang imellem Tid og Ro til bare at lade Solen skinne paa dig. Vi kender alle den travle Mand i den store Forretning eller i det store Embede, som bare vil blive ved et Par Aar endnu, saa vil han tage det lidt lettere, lægge noget mere i andres Hænder, tage sig Tid til at nyde Livet osv. Men det bliver stadig udsat, og en Dag er det for sent. Mon det den Dag, man for sidste Gang skal gøre sit Regnebræt op, er Forretningens og Embedets Størrelse, der vejer mest og glæder dybest, naar man ser tilbage? Nu er det jo ikke saa forfærdeligt mange af os, der bliver af det store Format. Mindre kan ogsaa gøre det, og skulde du kun naa en saare beskeden Stilling i Tilværelsen, saa trøst dig ved, at stort længere end til det gamle Almueideal kan man ikke naa: Arbejde sig træt, spise sig mæt og sove sig let. Desuden er det sundest ogsaa for den rige Mand at leve spartansk, jævnfør Johannes V. Jensens Beskrivelse af en Levemands Levnetsløb: Daadrig ved Bordet! Bedøvelser! Kræft! Dejlig er Jorden. Naar jeg anbefaler en passende spartansk Levevis, er det dog ikke alene af sundhedsmæssige Grunde, men ogsaa, fordi det har en Værdi i sig selv, og fordi det giver et godt Eksempel. De gamle Embedsslægter, som gennem Generationer sendte deres Sønner til Sorø og siden til Studierne i Hovedstaden, kan tale med om det spartanske, og det var ikke ringe Folk. Bliv ikke for meget Specialist, der er trods alt en Verden udenfor Verona, og det er godt selv for den dygtigste i sit Fag at kende lidt til andre Horisonter. Læg desuden Mærke til, at de største Fremskridt ikke sjældent sker paa Grænseomraåder mellem flere Fag. Vær ikke bange for at dyrke humaniora saa lidt som for at ride en hobby. Der er en vigtig Ting, I ikke maa glemme. Tag det lille, medvidende og overbærende danske Smil med ud i Livet, det vil ofte bane Vej, hvor Alvor og Dysterhed kommer til kort. Tænk blot paa, hvilket Vaaben og Skjold vi havde under Besættelsen i vort lille Frimureri med Smilet, Humoren, Munterheden. Prøv at ærgre dig saa lidt som muligt, brug det Lune, du fik i Vuggegave. Hermed skal dog ikke være sagt, at man skal gaa evigt smilende gennem Verden, der saamænd kan være alvorlig og trist nok; men der kan for den Sags Skyld godt være dyb Alvor bag et Smil, ja, man kan endog smile gennem Taarer. Et gammelt Ord lyder: Klog Skemt er Alvors Tale. * * * De unge og yngre blandt mine Tilhørere ved næppe, hvad en Neu-Ruppiner er, eller ogsaa tror de, det er et tolin jet Vers i Blæksprutten. De rigtige Neu-Ruppinere var Ark med

7 34. AARGANG NR. 11 SORANER-BLADET 85 kulørte Billeder, hvorunder stod smaa Vers, og da saavel Billeder som Vers var made in Germany, var Sproget ofte ubehjælpsomt eller ufrivilligt komisk. Neu-Ruppiner Arkene solgtes paa Markederne, jeg tror for 2 Øre Stykket. I Dag er de formentlig Museumsgenstande. Jeg husker et Billede, hvorpaa man saa nogle Indianere med løftede Tomahawker styrte frem mod en Flok Soldater. I Forgrunden saa man en Soldat styrte til Jorden, idet Geværet faldt ham af Haanden. Teksten lød: De Vilde stormer frem med Øxer, Soldaten taber sine Buchser. Formentlig skulde der have staaet Buchser; men selv da er det jo som saa med Poesien og Sproget. Paa et andet Billede saas en Ridder med vajende Fjerbusk højt til Hest paa en vælig Ganger. Foran sig paa Hesten havde han en skøn Kvinde i en blaa Kjole og med udslaget gult Haar. Nedenunder stod: Ridderen vil Pigen bortføre, det burde han ikke gøre. Det er saa sandt, saa sandt. Det burde han ikke. Og I vil mangen Gang komme til at staa overfor Mennesker, der foretager sig noget, de ikke burde. Prædiker man for dem, gør de alligevel, som de selv vil, samtidig med, at de forarges over andre, der gør det samme. Forfatteren til de to Linjer har ikke anet, hvor megen Visdom han er kommen til at udtrykke saa enkelt. Hvad skal man stille op med Menneskene? Mon vi ikke mangen Gang gaar rundt og retter alt for meget paa hinanden til ingen Nytte? Var det mon ikke klogere af og til at nøjes med at konstatere, at Riddere og Piger og vi alle ikke saa sjældent gør noget, vi ikke burde gøre? Og endelig kan Tingene jo undertiden vende sig til det bedre. Havde Riddere aldrig bortført Piger, sad vi ikke her i Aften. * * * Et Menneskeliv er baade langt og kort, langt, naar man har det foran sig, kort, naar man ser tilbage. Ambrosius Stub har beskrevet et Levnetsløb fra Vuggen til Graven saaledes: Fødes, svøbes, vugges, ammes, Lege, voxe, Tanker faae. Glædes, under Tvang anammes, Elske, beile, giftes saa. Leve, lyde, rettes, aves, Immer halte ved et Haab, Ældes, svækkes, dø, begraves, Saa omtrent er Levnetslaab. Det lyder maaske lidt vemodigt, selvom det er sandt; men den, som har de unge Aar, skal med Ingemann se frem, men ej tilbage. En engelsk Købmand skrev: Verden er fremdeles fuld af interessante og nyttige Ting, der bare venter paa at blive gjort. (The world is still full of interesting and useful things waiting to be done). Det er et Privilegium at være Soraner, det medfører Forpligtelser, og vi, Eders ældre Kammerater, venter os meget af Eder, blandt andet at I skal udrette en hel Del af alle de interessante og nyttige Ting, der ligger og venter paa at blive gjort. Det smukkeste og vanskeligste af alt er at udøve Livets Kunst til Glæde og Berigelse for sig selv og andre, at blive en af dem, der lyser og varmer, en af dem, i hvis Fodspor det grønnes og blomstrer. Hvor I end færdes og hvad I end bliver, saa husk Phønixknapperne, hold dem blanke! ÅRSFESTEN 12. OKTOBER Onsdag den 12. oktober kl. 18,30 stod der på indbydelseskortet til rusmodtagelsen og årsfesten i år for første gang i flere år afholdtes festen om aftenen, hvorfor vi havde opgivet de ærefulde gemakker i Metro-annekset til fordel for Håndværkerforeningens festlige lokaler. Og det blev en fest, som vi havde håbet, værdig til hyldning af vore jubilarer og modtagelse af det nye kuld fra Sorø. Men hvorfor er vi så få om at hylde? Æresgæsterne mødte flittigt op, men hvor var de menige medlemmer? På trods af den fabelagtig ringe sum, der krævedes af juniormedlemmerne, var vi kun 2 og vi sidder i bestyrelsen! Tænk, hvormange af dine kammerater du ville træffe, hvis du kom! Efter det akademiske kvarter betrådte vi den første af de hellige haller under anførsel af Generalen, som førte rektor Bohn og æres jubilaren, forsøgsleder, cand. polyt. Em il Holm, (r. 1879) ind. Vor faste dirigent Sverre Forchammer spillede soranermarchen, og vi råbte de traditionelle hurra er for skolen. Derefter bød formanden, generalmajor Jacobsen, velkommen, specielt til russer og jubilarer, æresmedlemmer, Rektor og årets rustaler, vor forh. formand, skovrider Poul Lorenzen; Generalen fastslog, at når vi nu begyndte at holde årsfesten om aftenen, var det ikke brud på traditionen, men tværtimod overholdelse af denne, da dagfesten var et krigsfænomen. Derefter blev ordet givet til Lorenzen, som holdt en fortrinlig tale med udgang og udmunding i de blanke knapper (se andetsteds i bladet). Umiddelbart derefter nød vi ruskantaten, glimrende udført af orkestret og den delvis nye kvartet (Niels Brincker, Otto Mackeprung, Gudmund, Magnussen og Svend Sadby), hvorefter Generalen takkede for tale, spil og sang. Så blev de nye medlemmer, d. v. s. russer og realister beskuet af alt folket, og først efter at de havde modtaget soranernåle, vedtægter og klapsalver, slap de ned på deres pladser igen, kun for at give plads for jubilarernes rækker; man duperedes over en del fine navne og chokeredes på det voldsomste over den mængde 25-års jubilarer, der tren frem der var nemlig hele 1 (een!) mand! Med soranermarchen sluttede første del af aftenen, hvorefter alle med forventning begav sig ind i festsalen for at studere gastronomi. Også her bød Generalen velkommen, specielt rektor Bohn, der også var 40-års jubilar, omend ikke fra samme ædle skole. Og så gik vi ombord i stegen! Da den var vederfaret fuld ret, indledede 70-års jubilaren Em il Holm talernes lange række med at påpege, at intet er fuldkomment her i livet, alt kan forbedres; efter nogle sorøminder cricket indtog en finere position end de ti skoletimer fulgte en opfordring til de unge til at slutte op om samfundet. Provst Biering (60 år) tog sit udgangspunkt i Grundtvigs: Mindet vel lader som ingenting, er dog et lønligt kildespring, og gik gennem sorøhistorieme over til at fortælle om den lykkelige tjeneste, som livet er. Efter afsyngelse af Olriks Du hvide slot dernede bragte Rektor en frisk hilsen fra Sorø, det forjættede land, det tabte paradis, takkede samfundet for festen og Lorenzen for talen, især for fremhævelsen af de blanke knapper, de blanke våben; samfundet blev særlig takket, fordi det tager så vel imod drengene, der ikke alene lærer af de samtidige kammerater, men af alle dem, der har præget stedet, de lærer i Sorø af tidens ånd, kontinuiteten. Sluttelig udbragte rektor et leve for samfundet.

8 86 SORANER- BLADET 34. AARGANG NR. 11 Man havde ventet, at landstingsformand K. K. Steincke (50 år) ville holde en tale. Det slog ikke fejl. Men han ville ikke fortælle minder, da han i modsætning til de øvrige talere havde skrevet sine erindringer, han ville blot protestere på damernes vegne over, at der hele tiden blev talt om drengene. Og så fik de to fremmødte soranerpusser et rungende mandfolkehurra! Efter Hellig er vor ungdoms lyst ridsede de to 60-års jubilarer ORS E jnar Krarup og fabrikant, civilingeniør Gudfred Eickhoff minder op, hvorefter Jens Bang Dreyer på dimittendernes vegne takkede samfundet og dets bestyrelse for modtagelsen; i en velholdt tale modsagde han den gamle soraner, der engang under et besøg i Sorø havde følt sig udenfor, vi er alle soranere; sluttelig fik vi ældre gammelsoranere et hurra af de unge. Vi var en flok fra øst og vest blev derefter sunget, hvorefter forstander Aksel Skytte (50 år) talte om Sorøs sjæl, hvis bånd binder os sammen, og Assurandør G. N. Bugge (40 år) om kammeratskabet i forhold til vore lærere. Efter et kort ordskifte mellem apoteker Emil Bang og Generalen om, hvordan et rigtigt soranerhurra er, kom kontorchef Mackeprang med nogle frivillige bekendelser, hvor han bl. a. oplyste, at han siden sin barndom kunne kende forskel på kønnene. Det tvivler vi ikke om. Efter afsendelse af en hilsen til kantatefædrene Hamerik og Lind og oplæsning af en telegrafisk hilsen fra chefredaktør L. Schiøttz-Christensen (70 år), der beklagede ikke at kunne være til stede, gik vi ind til kaffen og smågrupperne. Første årsfest af førkrigssnit var slut. sem. UNGDOMSAFTENEN DEN 3. NOVEMBER En uge før: Bladet ikke kommet, nervøsitetet, når det i det hele taget at komme før aftenen? 5 dage før: Bladet kommer men kan nogen nå at invitere damer på så kort tid? Dirrende nervøsitet hos juniorbestyrelsesmedlemmerne. Torsdag den 3. nov. formiddag: 101 tilmeldte, tallet taler for sig selv hvor stort havde det mon været, dersom bladet ikke var blevet forsinket? Formanden indledte aftenen med at byde forsamlingen velkommen og give ordet til direktør S tig J ensen, som bød rektor Friis-Hansen, Herlufsholm, velkommen og i en lille, glimrende tale introducerede ham for tilhørerne ved at omtale hans indsats i frihedskampen og hans kendskab til såvel engelsk som dansk kostskoleliv. Derefter tog rektor ordet for i en let causerende form at rulle kostskolens udvikling såvel her som hisset op for os navnlig de materielle forhold fik vi indblik i gennem oplæsning af menu er. Der er ingen tvivl om, at de danske kostskoler rent madmæssigt havde føringen; da var det værd at være alumne! Ligeledes så vi, hvor stor betydning public schools har for England, idet langt de fleste englændere på høje poster er gamle p.s.-drenge. Efter denne åndelige føde begav vi os ind i de tilstødende lokaler for at få vores pølser; man havde snart fundet nogle årgangskammerater, og sludren gik livligt. Knap var bunden på flasken nået, før man hørte Bent Fabricius-Bjerre spille op til dans, og sålunde forløb resten af aftenen i umådelig hyggelig stemning. Aftenen var en succes her var beviset på, at det er det, der skal til for at få vore juniormedlemmer til at troppe op. Et billigt traktement og så dans batter meget, bedre end et dyrt traktement og diskussion. Lad os tage det hensyn til vore juniores noget oftere. sem. Holberg-forestillingen på Det kgl. Teater den 3. december. Det er lykkedes atter i år at skaffe et antal billetter til teatrets ordinære priser, og eventuelle lysthavende bedes henvende sig skriftligt til kassereren, R. E. Brincker, Malmøgade 7, København 0., senest mandag den 28. ds. Lodtrækning foretages mellem de indkomne anmodninger, såfremt disses antal overstiger antallet af billetter til rådighed. GAMLE SORANERE O G SORANSKE NOTER Soransk Samfund lykønsker følgende Kammerater, der har Fødselsdag i December: 5. Carl Vilh. Nielsen (f. 1884). Stilling og Adresse ubekendt. 7. Gaardejer Poul Clausen (f. 1899), Spanggaard pr. Svindinge, Fyn. 12. Direktør, cand. pharm. Richard Henr. Roeszler Larsen (f. 1874), Rødstensvej 1, Hellerup. 13. Ingeniør Chr. Iversen Edsberg (f. 1899), Sydamerika? 16. Sagfører Hans Chr. Langkjær (f. 1884), Sorø. 19. Bankfuldmægtig Kivud Wognsen Jølver (f. 1884), Grønningen 3, København K. 20. Overlæge Valdemar Vigfus Poulsen (f. 1879), Drosselvej 38, København F. 21. Overlæge Johan Josef Boserup (f. 1874), Haslev. 28. Fhv. Direktør, Dr. phil. M. Mackeprang (f. 1869), Ordruphøjvej 40, Charlottenlund. Efter elskværdig Meddelelse fra Antikvarboghandler Otto Vilh. Sommer (S. 37) er Carl Emil Jordan, hvis Data efterlystes i Soraner-Bladets Oktobernummer, for et Aars Tid siden død. Han var sidst Lektor i Slagelse. 60 Aar. Den 30. Oktober fyldte Direktør, cand. polit. K ai Heckscher 60 Aar. Han blev glemt paa Fødselsdagslisten for Oktober og mindes herved. H. blev Student fra Sorø 1908 og drev i sine unge Aar Reassurance-Virksomhed, først i København, senere i Oslo, Amsterdam og Bruxelles, hvor han 1923 blev Direktør i Handelshuset Vendsyssel. Siden 1931 har han ledet En-gros-Virksomhed i eget Navn i Bruxelles. Forlovelser: Sygeplejerske, Frøken Lena Johansen og stud. med. H. G. Jespersen (S. 45). Frøken Inge Philipsen, Datter af Maskinfabrikant, fhv. Borgmester A. Philipsen, Viborg, og Antikvarboghandler Otto Vilh. Sommer (S. 37), København. Bryllup: Frøken Mette Anker Lund og stud. med. Peer-Jørgen H m th (S. 45). Udnævnelser: Justitsministeriet har under 16. September 1949 fastsat, at Dommerfuldmægtig af 3. Grad Knud Hjelm Lind (S. 36), der siden 1. Oktober 1948 med Justitsministeriets Tilladelse har staaet udenfor Nummer, fra 1. Oktober 1949 at regne vil have

9 34. AARGANG NR. 11 SORANER-BLADET 87 at gøre Tjeneste som Fuldmægtig ved Embedet som Dommer i Faaborg Købstad m. v. Undervisningsministeriet har under 27. Oktober 1949 ansat Kunstmaler Knud Raaschou-Nielsen (S. 33) som Aspirant til en Stilling som Mellemskolelærer ved Sorø Akademis Skole fra 1. November Under denne noget farveløse, lakoniske Meddelelse skjuler sig det Faktum, at den unge Maler Knud Raaschotu-Nielsen er blevet Siegfred Neuhaus Efterfølger som Tegnelager ved Sorø Akademi. Dermed fortsættes den Tradition, at Tegnelæreren paa Sorø skal være Kunstner, hvad der allerede blev fastslaaet i Fundatsen af Det hedder her, at Tegnelæreren skal oc vere en goed maler, som skal vere forpligt at lere... udi ritzen oc malen saa vel som udi fundamentis architectonices. Den nye Tegnelærer, der er Søn af afd. Rektor H. Raaschou-Nielsen, er uddannet paa Kunstakademiet. Forhaabentlig vil det lykkes at forene Kunsten og Pædagogikken. 75 Aar. Blandt de Skolefæller, der i November kan fejre en rund eller halvrund Fødselsdag, er der særlig Grund til at omtale Godsejer, Dr. med. K. A. Ha-sselbalch, Borupgaard ved Snekkersten. Med en forbløffende Alsidighed spænder han over to saa vidt forskellige Omraader som Medicin og Landbrug, og paa begge Felter har hans Indsats været fremragende. Efter Studentereksamen fra Sorø 1891 tog han 1898 medicinsk Embedseksamen, blev Aaret efter Dr. med. og var Forstander for Laboratoriet ved Finsens Lysinstitut. Da Dr. H. efter sin Svigerfader, Gehejmekonferensraad G. A. Hagemanns Død i 1916 arvede Borupgaard, gik han baade praktisk og teoretisk ind for den nye, store Opgave som Landmand; i 1918 blev han Landbrugskandidat. Han eksperimenterede med rationel Faareavl og rationel Opdyrkning af Heder og naaede her meget vidt; et stort Hedeareal ved Sønder Omme forvandlede han til frugtbart Agerland, og hans Arbejde indenfor Landbrugets Organisationer paaskønnedes derved, at han 1943 blev Æresmedlem af Det kgl. danske Landhusholdningsselskab. Dr. Hasselbalch er en trofast Soraner; i sin Rustale i Soransk Samfund den 26. November 1932 (Sor.-Bl. 17. Aarg. S. 95) erkender han med Taknemmelighed, hvad han skylder Rektor H off; Talen tegner Billedet af en rank Personlighed, der kan staa som et Forbillede for unge Soranere; han slutter med at erklære: Mit Soranermærke forlader aldrig mit Knaphul. Det er min eneste Ordensdekoration, for mig selv en stille Mindelse om, at i Sorø blev jeg mig mit Herreværd bevidst. Fem Sønner har han haft paa Sorø; til Minde om Sønnen Anders Hasselbalch, der døde den 25. August 1929, knap 16 Aar gi., af Leukæmi, oprettede han sammen med sin Hustru Anders Hasselbalchs Fand til Leukæmiens Bekæmpelse, med en Kapital paa Kr. (Sor.-Bl. 14. Aarg. S. 95). Vi andre Soranere hilser vor gode Kammerat og ønsker ham en lykkelig Livsaften. P. Sch. Ordensdekorationer: De britiske Dekorationer Star, Arica Star og Burma Star samt den britiske Krigsmedaille er blevet tildelt Kaptajn F. Giimoes (Udg. 08), Makwa Estate, Thika, Kenya. Om Frederik Giimoes findes en Artikel En Soraner i Central-Afrika i Sor.-Bl. 20. Aarg., S Aars Jubilæum: Sparekassebogholder Jens Madsen (S. 19), Hadsund, fejrede den 15. Oktober 25 Aars Jubilæum i Hadsund og Omegns Sparekasse. Ved Festen for Studenterne fra 1899 den 20. Oktober holdt fhv. Justitsminister, Landstingsformand K. K. Steincke en Tale: En dansk Student fra 99 ser tilbage Talen findes aftrykt efter Talerens Manuskript i Berl. Aftenavis for 21. Oktober. Kunst og Litteratur: I Soraner-Bladet Nr. 7, S. 56 bragte vi en Omtale af Mindeudstillingen for Michael Anchers Hundredaarsdag. Den kunde ses paa Skagens Museum; men for ogsaa at gøre Anchers Kunst tilgængelig for Øboerne, har Kunstforeningen i Tiden fra 22. Oktober til 13. November arrangeret en Udstilling af Anchers Værker. Udvalget, der omfatter 73 Billeder, er foretaget med stor Finhed af Kunstnerens Datter, Frøken Helga Ancher og Direktør V. Thorlacius-Ussing (S. 09). Det er en sjælfuld Oplevelse at skue disse fremragende Billeder; af soransk Interesse er et fortrinligt Portræt nisophus Schandorph (S. 55) fra 1889; en Anmelder erklærer om det, at Manet ikke vilde have skammet sig over at have frembragt det; kan dette Portræt ikke engang havne i Sorø? Paa Charlottenborgs Efteraarsudstilling findes af Maleren Aage Øbro tre Billeder med soransk Tilknytning: Lynge Kirke, Slaglille Mose og Vinterdag ved Sorø Sø; sidstnævnte Billede giver meget smukt Vinterstemningen ved Søen. Af Mogens Kai Nørregaard er der en lille, fin Tegning: Sorø, Regensen, som senere angives som solgt, forhaabentlig til en Soraner. Paa Maleren, Grev Sophus Danneskjold-Samsøes (S. 95) Udstilling i Illums Bolighus har bl. a. Statens Museum for Kunst erhvervet Portræt af en ung Pige. Blandt Medarbejderne ved det af Thaning & Appel udsendte nye Tidsskrift Vor Viden er Soranerne Dr. phil. S. A. Andersen (S. 20) og Dr. med. Gudmwnd Magnussen (S. 26). Sidst paa Efteraaret kommer en Række originale Grammofonplader i Handelen som Turistvare. Det er en Serie Grammofonplader med Optagelser fra Højby Kirke, hvor man har indspillet Klokkeringning, Kimning, Salmesang, Orgelspil, Bedeslag og anden Musik fra Kirkeaaret. Odsherred Turistforening har faaet den gode Idé, og Redaktør Tage Christiansen (S. 20) har realiseret den. Forlagsboghandler Jarl Borgen (S. 37) Borgens Forlag hvis Bog Boghandel i Paris omtales med stor Ros af den for Øjeblikket i København bosatte franske Oversætter Gilles Gérard-Arlberg (der er i Færd med at oversætte Holbergs Komedier), udsender i November en Samling Digte af Soya: Hjerte og Smerte. Paa Branner og Korchs Forlag er nu kommet 8. Oplag af Adolph Stenders Soranerbog Drenge er Drenge. Det er en Fortsættelse af Frisk Mod og Skolekammerater. En

10 88 SORANER-BLADET 34. AARGANG NR. 11 selvstændig Bog. Forfatterens to Helte er kommet i 3. Klasse (svarer til 4. Mellem), hvor de oplever en Række dramatiske Begivenheder paa Baggrund af Livet paa Skolen. Forfatteren kender sine Drenge, og han skildrer med Liv og Anskuelighed deres Færd i Timerne og i Læsetiden og ikke mindst deres Leg paa en overordentlig tiltalende Maade. Vi kan tidsfæste Begivenhederne til omkring 1895, for Gymnasiasterne gaar med hvide Straahatte. Det er altsaa en læseværdig Bog, ogsaa for de gamle Drenge. Badse W. Assistent ved fysiurgisk Klinik i København, Læge Erik H am Poul Peytz (S. 23) er blevet Speciallæge i Fysiurgi. Kristeligt-kulturelt Samarbejde er Navnet paa en Organisation med det Formaal at berede, fæstne og udvide det kristne Livssyn gennem Fremførelse af kristelig inspireret Digtning og Musik. I Ledelsen sidder bl. a. Prof., Dr. phil. Arthur Arnholtz (S. 20). I Berl. Aftenavis for 24. Oktober udtaler Prof. Arnholtz, at Organisationen vil søge at bygge Bro mellem det kristelige og det verdslige. Prof. A. selv har i 1943 skrevet et Julespil til Brug ved Skoler; det blev opført ikke mindre end 43 Steder. Bestræbelsen for at give Højtiderne et dybere Indhold end det rent materielle maa hilses med Anerkendelse. Kinamissionær Johannes Rasmussen (S. OO), Mukden, vender lige efter Nytaar tilbage til Danmark. Se om ham Sor.- Bl. 1949, S. 8. Lektor i Grønlandsk, fhv. Provst paa Grønland Aage Bugge (S. 13) holdt den 12. Oktober i Det grønlandske Selskab et Foredrag om Mentalitetsændring hos Grønlænderne med en dybtgaaende Karakteristik af grønlandsk Mentalitet og en indtrængende Appel om at søge at forstaa Grønlænderne og nænsomt at føre dem ind i alt det nye, der presser paa. Dr. phil. Anton Fr. Bruun (S. 20) er en af Hovedmændene for Udforskningen af Havdybets Hemmeligheder. Ved Hjælp af en Hydraphon, en Mikrofon, der nedsænkes i Havet, er man i Stand til at registrere de mange forskellige Lyde, Havdybets Fisk udstøder. Man har bl. a. opfanget Lyden fra en Fisk, man ikke har set, og som udtrykker sig saa vemodigt, at man foreløbig har kaldt den Den sørgende Havfrue. Fra Sorø. Odd Fellowlogen Sorana har af Inspektør Olsen (Odd Fellowlogens Hvile- og Rekreationshjem Enrum i Vedbæk) faaet overladt et Originalmanuskript af B. S. Ingemann. Det er en Sang paa 6 Strofer, skrevet umiddelbart efter Kong Christian den Ottendes Død den 20. Januar 1848 og senere indgaaet som Led i en Kantate, der blev afsunget paa Sorø Akademi den 12. Marts 1848 ved en Sørgefest, hvor Ingemann holdt Talen. Manuskriptet vil blive skænket til Sorø historiske Museum. I denne Forbindelse skal nævnes, at eand. mag. Carl Langballe har skrevet en stor Bog: B. S. Ingemann. Et Digterbillede i ny Belysning, der senere vil blive omtalt i Soraner-Bladet, samt at Apoteker Hertz, Løve-Apoteket i Hjørring, der stammer fra Roskilde, har testamenteret det Spinet, hvorpaa C. F. Weyse komponerede de fleste af sine Melodier, deriblandt Ingemanns Morgen- og Aftensange, til Roskilde Museum. Spinettet har staaet i Roskilde Domkirkes Præstegaard, hvor Weyse jævnligt opholdt sig. Sorø bliver dobbelt saa stor. Fra 1. April 1950 indlemmes Sorø Købstads Landdistrikt i Sorø Kobstadskommune, fastslaas det ved kgl. Resolution af 4. Oktober. Derved slettes den meget indviklede Grænse mellem de to Kommuner. Sorø Kirke har hidtil ligget i Landsognet. Et pudsigt Vidnesbyrd om de forviklede Grænseforhold frembyder Ejendommen paa Torvet mellem Regensen og den røde to-etages Bygning. Her gaar Grænsen tværs igennem Huset, og det siges, at Beboerne har Spisekammer i een Kommune og Soveværelse i en anden! Den 22. Oktober holdt Kong Frederik for tredie Gang Jagt i Alsted Skov under Sorø Akademis 1. Skovdistrikt hos Skovrider Fritz Lorenzen (R. 07). Majestæten nedlagde en Ræv, en Grævling og to Fasaner. Apoteker Em il Bangs (R. 94) Svigersøn Joen David Magnussen (S. 32) har af det færøske Lagting faaet overdraget Apoteket i Thorshavn fra 1. November. Der var 18 Ansøgere, og Joen faar ved Udnævnelsen sit Livs store Maal opfyldt. Han er født paa Færøerne (Saxen) den 27/ og har alle Dage ønsket at blive Apoteker i Thorshavn. Hans Frue er ogsaa Cand. pharm., uddannet hos sin Fader paa Apoteket i Brande. Der er stor Glæde i Familien, og Soraner-Bladet føjer sine Lykønskninger dertil. Soraner frokosten den 3. November. Vi maatte rykke tæt sammen denne Gang for at være ved Bordet, fire Efternølere fik serveret deres Mad i Vindueskarmen... men det havde de rigtig godt af. Svend Clausen præsiderede, bød velkommen og oplæste Telegramhilsener fra Torben Madsen og Frue og fra Sophus, der p. T. er i Paris. Hilsenen fra Kaj Børge var sikkert et Kodetelegram, for Svend Clausen rejste sig,og raabte ud over Forsamlingen, at han havde den store Glæde at meddele os, at Snaps Nr. 2 var at betragte som en Gave fra Sophus. Rwidskaalen blev drukket til hans Ihukommelse, og vi lod ham selvfølgelig længe leve. Alt i alt var det en ualmindelig god Frokost, med hyggelig Passiar og en vis indvendig Glæde og Tilfredshed ved blot at være sammen i kammeratligt Vennelag. Kostskoledrengen og Minderne til Ære. Restauratøren havde sørget godt for os, og der var et Utal af Kager til Kaffen baade Lagkage, Kransekage og Basser. E. S. Frokosten sluttede ikke Klokken 2, som den plejer. Der var et Par Stykker -gamle Sammensvorne, der blev og larmede over et Glas men det er en Sag for sig. Klokken 7,30 mødtes vi igen i Studenterforeningen til Ungdoms-Aften det blev en lang Dag. Skal vi ses igen Torsdag den 1. December, mon ikke? Badse W. R ed aktion: Kongevejen 80, Hørsholm, Lektor P. Schjærff, Tlf. Hørsholm 427. Redaktionssekretær og Annoncer: Grosserer John. H. Winther, Jens Munksgade 3, Øbro E k s p e d i tion: Lyngbyvej 170, Ryvang Selandia Bogtryk, København.

11 R in g : tlin K a m m e r a t op og; sæt h a m Stæ vne Soraner BANKEN /'SORØ O G O M E G N % Carl Brincker Elektrotekniske H alvfabrikata Paludan M ullersvej 8 Kbhvn.V. Eva 8505 Frokosten Torsdag den 1. December GRAND CAFE KL. 12 F r i m æ rlte s a m le re se h e r! >$ Prislister over Sæt og Landepakker sendes paa forlangende. Et Besøg hos mig vil lønne sig. BALTIC STAMP CO. Kronprinsensgade 12 (Werner D. Schack) Tlf. Byen 3710 (Kongens Nytorv) DANSKE TAPETFABRIKKER f IC SELSKABET HARBOE - CARL DAHL KRÜGER - KØBENHAVN 0 ANMARK E. L I S B O R G SLAGELSE jf^en^jsllandske J^ondestands^parekasse»Gr* 82 Kontorsteder: derby ^ ^_Ovfby. Nykøbing Hovedkontor: V ester V oldgade 107 København V. Telf. C e n tr a l , P ro v in s 6 J U L IU S G U L D M A N N S EFTFLG. HELGE FISCHER K O R S Ø R Hofel Postgaarden SORØ T elefon 4 t G æ s te r m o d ta g es 1. K l. Pension hele A aret. H. MORTENSEN a SØN Mandens Forretning; S O R O Menmark Herremagasinet i Borgernes Hus Mellem Kultorvet og Norreport BY 8000

12 Københavns Ejendoms-Forvaltning A ktieselskab K. E. F. A. S. A dm inistratio n af E jendom m e Aktiekapital Kr Vestre Boulevard 3 8. C PAPIR & POSER EN GROS PAPIRVAREFABRIK Bastue Jacobsen & Søn TLF. BYEN MITCHELLSGADE 11. KØBENHAVN V KRONSKJOLD URE - BRILLER Moderne briller Omhyggelig tilpasning Gratis synsprøve Ø sterbrogade T ria 1966 ALFRED BENDTSEN T O B A K O G V IN H. C. Ø rstedsve j 2 3 Telf Anlæg og Vedligeholdelse af Haver. Forlang Tegning og Overslag. E. BERGSTRØM - ANLÆGSGARTNER Rationel Sprøjtning med Motorsprøjte PA LÆ 5989 BeskærinS Gødskning Plom bering INGER NORRIES Sølvsmedie L e v e ra n d ø r til Vare lotteriet. NB. Deres gam le Phønixk napper laver jeg om til de a f alle gam le Soranere saa yndede M anchetknapper. Peder Skramsgad«14. Palæ 5848 V. STEINS analytisk-kemiske LABORATORIUM NØRREVOLDGADE 12 K Ø B E N H A V N K. T lf Petersen& Jørgensen K o lo n ia l K u l S tø b e g o d s Telefon 136 S O R Ø Gregers Tage Nielsen Landsretssagfører Skindergade 23' C.3264 Palæ 7710 Sorø Beklædningsoplag 1ste Kl.s Skræderi. Alt i Herreekvipering. Uniformer til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. FOIII/s El«. Telf. 67 D.S.I. Den danske Badmintonbold A R IS T O " A u t o r is e r e t T u r n e r in g s b o ld F o rh a n d le s af alle førende S portsforretninger Dansk Sportsvareindustri A,'s R O S E N V Æ N G E T S A L L E 6 K ø b e n h a v n 0 T e le fo n Ø b r o STAALKONTORET V. R E. B R I N C K E R MALMØGADE 7 KØBENHAVN 0 OLUF C. MADSEN Køb og Salg a f nye og brugte Maskiner fo r Jernindustrien. Tagensvej 93, Taga 7075, Ægir 1371 D en kloge Soraner køber hos A.Wilmer Nielsen Drenge- & Herreekvipering Tlf. 789 Torvet, Sorø Sven Aage B orchorst Fa. P. CARL P E T E R S E N S E FT F. K øbenhavn S o r ø B o g h a n d e l O. Nordentoft Storgade 38 Sorø T lf.!4 S A/sTage Knøvl & Co. Skind Pelsvarer en gros Vesterbrogade 52. Kbhvn. V IIØ Y E R S B A G E R I ék K O N D IT O R I v/ PER HØYER TLF. 401 & 677 SLAGELSE MERKURE HERMODSGADE 24 Ka{\e o f i l t e evi <jlos

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen

TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen Kære rektor, kære lærere på Sorø Akademis Skole, og især: Kære jubilarer, Det er en stor

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 2. Paaskedag

Prædiken til 2. Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

En død Bogs levende Tale

En død Bogs levende Tale Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

Evighedens sange. Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Erik Høegh-Andersen

Evighedens sange. Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Erik Høegh-Andersen 1 Evighedens sange Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2012. Erik Høegh-Andersen Herre, dit rige er dér, hvor man død byder trods, det komme til os. Amen. Det er høstgudstjeneste

Læs mere

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Augustmorgen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Augustmorgen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Prædiken til Paaskedag

Prædiken til Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Med Jesus i båden - påske

Med Jesus i båden - påske Med Jesus i båden - påske Jesus tilgiver Mål: Forklar børnene, at Jesus altid elsker os og ønsker at tilgive os alle vore fejl. Tekst: Joh. 21, 1-19 (Peter bliver tilgivet). Visualisering: Pynt rummet

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken Pinsedag søndag den 19-05-13 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Menighedssvar Judas, ikke Iskariot, sagde til Jesus:»Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig

Læs mere

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Stine Munch Da vi præster for snart ret længe siden stillede os selv og hinanden den opgave at prædike over de taler som Søren Kierkegaard

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Sukket efter Hitler. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sukket efter Hitler. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

De tre Vidner. »Det er meget simpelt,«svarede Kongedatteren,»jeg kan jo herske over det!«

De tre Vidner. »Det er meget simpelt,«svarede Kongedatteren,»jeg kan jo herske over det!« De tre Vidner Der var engang en stor Stad, hvori der blandt andet boede en Konge og en Kludekræmmer. Kongen havde en Søn og en Datter. Kludekræmmeren derimod kun en Søn, som var en rigtig Svend, velvoksen,

Læs mere

Læringsspørgsmål til de 15 sange. 10. Hvilken del af sangen synes du bedst om eller mindst om? Hvorfor?

Læringsspørgsmål til de 15 sange. 10. Hvilken del af sangen synes du bedst om eller mindst om? Hvorfor? Læringsspørgsmål til de 15 sange Askepot 1. Hvorfor er det figuren Askepot, der er hovedperson? 2. Hvad er Askepots drøm? 3. Hvad er Askepots virkelighed? 4. Hvad vil Shu- Bi- Dua gerne fortælle med denne

Læs mere

Prædiken til julesøndag, 1. tekstrække. Luk. 2,25,40.

Prædiken til julesøndag, 1. tekstrække. Luk. 2,25,40. 1 Nollund Kirke. Søndag d. 30. december 2012 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til julesøndag, 1. tekstrække. Luk. 2,25,40. Salmer. DDS 110 Nu vil vi sjunge og være glad. DDS 117 En rose så jeg skyde.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag 1930

Prædiken til Skærtorsdag 1930 En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

9. søndag efter trinitatis 2. august 2015

9. søndag efter trinitatis 2. august 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (dåb + kirkekaffe) Tema: God forvaltning Salmer: 749, 683, 448; 728, 375 Evangelium: Luk. 16,1-9 Sikke en svindler vi hører om i dag! Han har snydt sin herre, og nu hvor det er ved

Læs mere

4.s.i adv.b Johs 3,25-36 Salmer: Den amerikanske forfatter og komiker Mark Twain har sagt følgende: Jeg har i livet haft

4.s.i adv.b Johs 3,25-36 Salmer: Den amerikanske forfatter og komiker Mark Twain har sagt følgende: Jeg har i livet haft 4.s.i adv.b. 2015 Johs 3,25-36 Salmer: 86-90-108 325-87-80 Den amerikanske forfatter og komiker Mark Twain har sagt følgende: Jeg har i livet haft tusinder af bekymringer, kun enkelte af dem er blevet

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21 Prædiken til Pinsedag 15. maj 2016 Vestervang Kirke kl. 10.00 to dåb. V. Else Kruse Schleef Salmer: 290Ialsinglans 448v.1 3Fyldtafglæde 448v.4 6 331Uberørtafbyenstravlhed 291Dusomgårud 725Detdufterlysegrønt

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev)

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form

Læs mere

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Aftenens taler ved Randbøldal Borgerforenings Skt. Hans Bål, var pastor ved Randbøl Kirke, Helle Pahus, der her forøger at få styr

Læs mere

15.6. 1926 15.6. 1927 15.6. 1928 15.6. 1929 15.6. 1930. Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 1 (af 11)

15.6. 1926 15.6. 1927 15.6. 1928 15.6. 1929 15.6. 1930. Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 1 (af 11) Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 1 (af 11) 15.6. 1926 15.6. 1927 15.6. 1928 15.6. 1929 15.6. 1930 Forstander Alfred Povlsen, Ryslinge højskole, talte om sange, der betyder

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. 5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 313-651/ 673-67 Vinderslev kl.10.30: 313-651- 301/ 673-484- 67 Tekst Joh 17,1-11: Sådan talte Jesus; og han så

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016 Kl. 9.00 Ravsted Kirke 745, 616; 680, 672 Kl. 10.00 Burkal 745, 680, 616; 534, 672 Tema: Rigdom Evangelium: Luk. 12,13-21 Rembrandt: Lignelsen om den rige mand (1627) "Spis, drik og vær glad!" Det var

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Septuagesima. En prædiken af. Kaj Munk

Septuagesima. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke

Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke Der var engang Ja, sådan starter et rigtigt eventyr. Det der følger er også et eventyr, som man ikke har kendt mage. Lad eventyret begynde: Der var engang

Læs mere

Sangen om Danmark. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sangen om Danmark. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Langfredag 3. april 2015

Langfredag 3. april 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gudsforladt Salmer: 193, 191; 192, 196 Læsninger: Sl. 22,2-12; Matt. 27,46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst:»elí, Elí! lemá sabaktáni?«det betyder:»min Gud,

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard

Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard Side 1 af 9 Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard Evangeliet til 2. påskedag Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du?

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Forestil dig, at du møder en person, som intet kender til dig. Forestil dig, at den person spørger dig, hvem du er. Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Fortæller du,

Læs mere

Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n

Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Feens kys I dette hæfte skal vi beskæftige os med et musikværk, der hedder Feens kys. Det bliver spillet af et stort symfoniorkester. Musikken er

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere