EJENDOMSSTRATEGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EJENDOMSSTRATEGI"

Transkript

1 EJENDOMSSTRATEGI et grundlag for beslutninger om anlæggelse, udnyttelse, vedligeholdelse og drift af ejendomme og anlæg i Allerød Kommune. Indhold A. Indledning... 2 B. Formål med strategien... 3 C. Overordnede principper... 3 D. Status og strategiske pejlemærker... 5 E. Konklusion... 8 Bilag 1: Fordeling af bygningsmassen i Allerød Kommunes ejendomme... 9 Bilag 2: Kvalitetsniveauer og ejendomsdatabasen Bilag 3: Oversigt over gennemført bygningskomprimering Bilag 4: Faseopdeling af større anlægssager Bilag 5: 6 råd om den politiske proces i større anlægssager

2 A. INDLEDNING Allerød Kommunes ejendomsportefølje er opbygget gennem mange år og trækker tråde helt tilbage til de tre oprindelige kommuner. Hidtil har kommunen fokuseret på at udnytte de eksisterende faciliteter bedst muligt - også til formål, som ejendommene måske ikke oprindeligt er designet til. Nu er tiden inde til at tænke strategisk. Færre børn, flere ældre og en folkeskolereform er nogle af de faktorer, der de senere år har øget kommunens behov for ejendomme og anlæg, der er lettere at omstille til nye formål, og som bliver udnyttet så meget som muligt, gerne af flere forskellige brugergrupper. Samtidig skal der sikres en effektiv, økonomisk drift og vedligeholdelse af de fysiske faciliteter. Økonomiudvalget administrerer de 106 ejendomme, som Allerød Kommune ejer. Den samlede bygningsmasse er cirka m 2 (se bilag 1), og ejendommene udgør langt de vigtigste fysiske rammer for den kommunale velfærd. Strategien skal skabe grundlag for en langsigtet politisk prioritering i udviklingen af bæredygtige fysiske enheder, der understøtter kommunens aktiviteter. Målet er en ejendomsportefølje, der er så lille, så fleksibel og så billig som mulig set i forhold til de behov og kvalitetskrav, der knytter sig til de konkrete aktiviteter. Ejendomsstrategien tager afsæt i de krav til fysiske rammer, som er beskrevet i kommunens visioner og politikker på især børne- og ungeområdet, sundheds- og velfærdsområdet samt idræts- og kulturområdet. Desuden ønsker Allerød Kommune, at ejendommene skal styrke byrummet, understøtte et aktivt liv i lokalområdet og leve op til kommunens krav om miljørigtigt byggeri og tilgængelighed for alle. Økonomiudvalget har det overordnede ansvar for strategien, der gennemføres i dialog med fagudvalgene. Udvalgene har ansvaret for anlæg på deres respektive områder og for at afdække, hvilke krav udviklingen stiller til de fysiske rammer på deres områder. Økonomiudvalget iværksatte arbejdet med den nye strategi i september Udkastet til strategien har efterfølgende været drøftet i de politiske fagudvalg og er blevet revideret i forhold til fagudvalgenes input og Økonomiudvalgets beslutning i januar 2015 om bygningskomprimering. Derefter er strategien blevet behandlet i Økonomiudvalget og vedtaget i Allerød Byråd den xx.xx

3 Opgørelse af ejendomsomkostninger Tommelfingerreglen er, at hvis der i løbet af en bygnings levetid bruges 1 krone på bygge- og anlægsomkostninger, går der 5 kroner til drift og vedligehold og 200 kroner til aktiviteter i ejendommen, f.eks. personaleomkostninger. Tallene er naturligvis ikke endegyldige, men illustrerer forholdet mellem anlægsomkostning, drift og aktivitet. Kilde: The Royal Academy of Engineering, England (RAENG), 1998 B. FORMÅL MED STRATEGIEN Ejendomsstrategien skal understøtte dialogen mellem Økonomiudvalget og de enkelte fagudvalg om, hvilke krav kommunens aktiviteter stiller til de fysiske rammer. Hensigten er at gøre strategien til en fælles platform for politiske prioriteringer, der fremmer udviklingen af en funktionel og fleksibel ejendomsportefølje. Strategien er også et led i indsatsen for at sikre lave løbende omkostninger på kommunens ejendomme, bl.a. via en styrket planlægning af nybyggerier og renoveringer samt fokus på byggeprojekternes totalomkostninger. Derfor beskriver strategien også, hvordan større anlægssager skal faseopdeles, så der fra begyndelsen bliver opsat klare mål for byggeriet. Strategien skal understøtte: Bygninger og udearealer, der opfylder kravene til en tidssvarende og professionel varetagelse af kommunale opgaver Effektiv drift bygningsmassen både økonomisk og energimæssigt Tilpasning af bygningsmassen til det omfang, der er nødvendigt for at varetage de kommunale opgaver Definering af den ønskede vedligeholdelsestilstand for alle bygninger til brug for en prioritering af midlerne En fleksibel bygningsmasse, der kan omstilles til andre aktiviteter En struktureret, målrettet proces i forhold til planlægning og udførelse af større anlægs- og byggeprojekter C. OVERORDNEDE PRINCIPPER 1. Understøttelse af de kommunale tilbud Allerød Kommunes ejendomme skal danne attraktive rammer om de primære brugergruppers specifikke behov, og brugerne skal inddrages i afklaringen af disse behov. Hvert fagudvalg har ansvaret for at beskrive ønsker og krav til de fysiske rammer set i forhold til den strategiske udvikling på det relevante fagområde, der kan gøre den basale drift billigere. Den samlede prioritering vedtages af Allerød Byråd. 3

4 2. Fleksibilitet og optimal udnyttelse De kommunale ejendomme skal så vidt muligt indrettes, så flere brugergrupper - enten tidsforskudt eller samtidigt - kan udnytte faciliteterne. Hensigten er dels at reducere det totale arealbehov (bygningskomprimering), dels at udnytte bygningerne maksimalt, dels at øge servicen over for borgerne i lokalområderne i form af flere foreningslokaler m.v. Mulighederne for at samarbejde på tværs af kommunen om de forskellige faciliteter og funktioner skal også udnyttes. 3. Arkitektonisk kvalitet, aktivering af udearealer, tilgængelighed og bæredygtighed Allerød Kommune ønsker ejendomme af arkitektonisk kvalitet. Derfor skal det fra begyndelsen tænkes ind, at bygningerne skal være funktionelle, konstruktivt aflæselige og velproportionerede. Arkitekturen skal også sikre gode rammer for arbejde, uddannelse, fritid, ophold, bolig m.v., og bygningerne skal være tilgængelige for alle, herunder borgere med handicap eller funktionsnedsættelser. Også udearealerne skal aktiveres, så de sammen med bygningerne og udearealer fremstår som et hele. Arealerne bør desuden understøtte muligheden for selvorganiseret brug. Allerød Kommune arbejder for at leve op til Green Cities målsætning om, at el- og vandforsyningen i de kommunale ejendomme er CO2-neutral i Kommunens nybyggeri lever pt. op til 2015-kravene i bygningsreglementet. Med udgangspunkt i en af de eksisterende standarder for bæredygtigt byggeri udarbejdes en drejebog, der skal sikre, at bæredygtighed bliver tænkt ind i processen fra begyndelsen ved nybyggeri og større ombygninger. Drejebogen bliver forelagt KMU og ØU. 4. Vedligeholdelse efter en langsigtet plan Vedligeholdelsen af Allerød Kommunes ejendomme skal ske efter en plan, der giver overblik over den forventede økonomi over en længere årrække. Allerød Kommunes ejendomme er registreret i en ejendomsdatabase (se bilag 2). På baggrund af disse oplysninger fastsættes vedligeholdelsesbehovet set i forhold til de langsigtede mål for hver enkelt ejendom. Er en ejendom i ringere stand end ønsket, skal der udarbejdes konkrete overslag den tid og økonomi, der er nødvendig for at bringe ejendommen i den ønskede stand. 5. Fokus på proces og totaløkonomi ved større anlæg og projekter Allerød Kommune ønsker at øge budgetsikkerheden og brugerdialogen i forbindelse med større anlægssager (over 5 mio. kr.) Ved at styrke planlægning og proces gennem en faseopdeling af sagerne (bilag 4) kan man gradvist præcisere prissætning og tidsforbrug og dermed skabe et godt grundlag for den politiske prioritering. 4

5 Faseopdelingen vil også understøtte muligheden for en god brugerdialog, da drøftelserne i højere grad vil blive delt i de overordnede politiske mål og de praktiske udfordringer og muligheder, som et hvert byggeri indeholder. Ved alle nybyggerier udarbejdes der et totaløkonomisk overslag for at sikre, at omkostningerne til både drift og anlæg bliver inddraget i beslutningerne. I forbindelse med påtænkte større ombygnings- og renoveringsprojekter vurderes den eksisterende ejendoms tilstand og energiforbrug for at afklare, om nedrivning og nybyggeri er en bedre løsning på længere sigt. D. STATUS OG STRATEGISKE PEJLEMÆRKER Ved at samle de kommunale aktiviteter og reducere de løbende omkostninger frigøres der midler, som i stedet kan bruges på at skabe gode, fysiske rammer for brugere, beboere og medarbejdere. Kommunen arbejder løbende med bygningskomprimering (se oversigten i bilag 3). Opgaven med at udarbejde konkrete forslag er forankret i de relevante fagudvalg, bl.a. for at sikre dialogen med de relevante brugere og borgere. Selve prioriteringen og den overordnede udvikling af de fysiske rammer sker på tværs af sektorer, og den opgave påhviler Økonomiudvalget og byrådet. Den eksisterende bygningsmasse i Allerød Kommune er opdelt i fem hovedområder. Her beskrives status og strategiske pejlemærker på hvert af områderne samt allerede kendte beslutninger, der har konsekvenser for de fysiske forhold. I januar 2015 har Allerød Byråd vedtaget, at Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget skal anvise forslag til en reduktion på 10 % af bygningsarealerne på deres områder, udover den løbende bygningskomprimering. Børne- og ungeområdet (skoler, dagtilbud, tandpleje) Fagudvalg: Børne- og Skoleudvalget (BSU) Bygningsmasse: Ca m 2 eller cirka 60 % af de kommunale m 2 (se bilag 1) Strategiske pejlemærker Tilpasning til et faldende børnetal i de kommende år Færre, men større faciliteter til dagtilbud Tættere fysisk sammenhæng mellem tilbud til børn og unge Øget sambrug af lokaler og udearealer Sager under fagudvalget BSU begyndte i 2014 arbejdet med en langsigtet fysisk udviklingsplan på dagtilbudsområdet og en strukturanalyse på skoleområdet. Arbejdet sker inden for rammen af en vedtaget driftsbesparelse på 5 mio. kr. samt Økonomiudvalgets beslutning om, at der skal opstilles forslag til en reduktion af 5

6 bygningsmassen på 10 %. BSU arbejder i foråret 2015 med flere scenarier, der kan imødekomme de opstillede krav. Investeringsoversigt ( ) - Ny daginstitution i Ravnsholtområdet - Fysisk udviklingsplan, Blovstrød (om-/tilbygning, Tusindbassen - endnu ikke indarbejdet i budget 2016) - Udvikling af fælles inde- og udearealer ( ) - Folkeskolereform (2017) Sundheds- og velfærdsområdet (plejecentre, bo-/væresteder, akutboliger m.v.) Fagudvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget (SVU) Bygningsmasse: Ca m 2 svarende til ca. 9 % af de kommunale m 2 (se bilag 1) Strategiske pejlemærker Behov for ældreegnede boliger, plejehjemspladser og demensegnede boliger samt specialindrettede plejehjem pga. et stigende antal ældre Større sammenhæng mellem tilbud på sundhedsområdet og på ældreområdet for at øge fleksibiliteten og sænke driftsomkostningerne Øget behov for akutboliger og små, billige lejeboliger til anvisning Sager under fagudvalg og Økonomiudvalg SVU har gjort status over det fremtidige behov for demens, ældre- og plejeboliger. Udvalget har også gennemført en strukturanalyse på ældre- og sundhedsområdet og arbejdet med den fremtidige placering af genoptræning og hjemmepleje. ØU har set på mulighederne for at udvide antallet af mindre, almene boliger. Investeringsoversigt (marts 2015) - Flytning af genoptræningen - Køb af gang på Engholm - Indskud til opførelse af almene boliger Idrætsområdet (idrætshaller og andre idrætstilbud) Fagudvalg: Kultur- og Idrætsudvalget (KIU) Bygningsmasse: Ca m 2 eller ca. 14 % af de kommunale m 2 (se bilag 1) Idrættens Analyseinstitut (IDAN) og Syddansk Universitet har i 2014 gennemgået idrættens vilkår og faciliteter i Allerød Kommune. Analysen indeholder en lang række anbefalinger, der især handler om at udvide målgruppen og udnytte kapaciteten bedre. Samtidig giver analysen et grundlag for at vurdere niveauet af faciliteterne. Strategiske pejlemærker 6

7 Udvidelse og øget nuancering af målgrupperne i idrætspolitikken, f.eks. de skoleaktive, de foreningsaktive, de idrætssvage, teenagere samt selvorganiserede voksne og ældre Optimeret udnyttelse af eksisterende faciliteter i form af f.eks. øget sambrug og tættere styring af anvendelsen Øget dialog og samarbejde med foreninger og borgere Sager under fagudvalg KIU arbejder med at udmønte intentionerne fra analysen af det samlede idrætsområde og en revision af fritidspolitikken. Udvalget har desuden arbejdet med bygningskomprimering af skydebanefaciliteterne og med en udvidelse af Blovstrødhallen. Investeringsoversigt ( ) Der er ikke afsat midler til særskilte projekter indenfor idrætsområdet i budgetperioden. Kulturområdet (teater, musikskole, Aktivitets-, Foreningshus og bibliotek m.v.) Fagudvalg: Kultur- og Idrætsudvalget (KIU) Bygningsmasse: Ca m 2 svarende til ca. 7 % af de kommunale m 2 (se bilag 1) Strategiske pejlemærker Tidssvarende faciliteter, der understøtter sammenhængskraften i kommunen Optimeret udnyttelse af de eksisterende faciliteter gennem f.eks. øget sambrug og tættere styring af anvendelsen Øget dialog og samarbejde med foreninger og borgere Øget samarbejde med forskellige aktører i kulturlivet Sager under fagudvalg KIU har arbejdet med etablering af Aktivitets-, Foreningshus og Bibliotek samt en udvidelse af musikskolen. Udvalget har også arbejdet med nye rammer for Teater Mungo Park og en udvidelse af Allerød Bio. Investeringsoversigt ( ) - Aktivitets-, Foreningshus og Bibliotek - Udvidelse af Musikskolen - Nye rammer for Teater Mungo Park Øvrige faciliteter (driftsbygninger, affaldshåndtering m.v.) Fagudvalg: Økonomiudvalget og Teknik- og Planudvalget Bygningsmasse: Ca m 2 svarende til ca. 10 % af de kommunale m 2 (se bilag 1). Rådhuset udgør med sine m 2 den største ejendom på dette hovedområde. Strategiske pejlemærker Driftsbygninger, der opfylder kravene til arbejdspladser 7

8 Faciliteter med fokus på effektiv drift, energi- og miljøanbefalinger m.v. Optimeret udnyttelse af eksisterende faciliteter, f.eks. ved øget sambrug Dialog og samarbejde med foreninger og borgere, hvor det er relevant Sager under fagudvalg og Økonomiudvalg ØU har arbejdet med Allerød Service, herunder de fysiske faciliteter. KMU har arbejdet med affaldsområdet, bl.a. med ordningen Spillopperne og med naturområdet, herunder tilbud til børn og unge i Vestre Hus. Investeringsoversigt ( ) Naturlegeplads E. KONKLUSION Allerød Kommune ønsker at sikre brugere og borgere fysiske rammer, der er tidssvarende og understøtter en professionel opgaveløsning. Denne strategi er derfor et levende dokument, der skal understøtte løbende forbedringer af de fysiske forhold i en prioriteret rækkefølge, og at der ved nybyggeri og større renoveringer sker en behovsafklaring så tidligt som muligt i processen. Derved øges brugertilfredsheden og budgetsikkerheden i forbindelse med byggeri. Den videre proces ser således ud: August 2015: Efter behandling i fagudvalgene i foråret 2015 fremlægges revideret forslag til Ejendomsstrategi for Økonomiudvalget. September-Oktober 2015: Økonomiudvalget behandler som led i budgetprocessen oplæg fra Kultur- og Idrætsudvalget og Børn og Skoleudvalget i forhold til en reduktion af bygningsmassen på 10 %. December 2015: Udarbejdelse af handlingsplan, der omsætter strategien til konkrete aktiviteter med angivelse af tidshorisont, ansvarsfordeling og løbende opfølgning. Februar 2016: Årlig opgørelse af ejendommenes tilstand og værdi som en indikation på, om strategien opfyldes og til brug for prioritering af den fremadrettede indsats. 8

9 BILAG 1: FORDELING AF BYGNINGSMASSEN I ALLERØD KOMMUNES EJENDOMME Allerød Kommune ejer 106 ejendomme med en bygningsmasse på cirka m 2, der er fordelt på 5 hovedområder. Bemærk, at der i oversigten ikke er medtaget legepladser, boldbaner og andre udenoms faciliteter, der ikke vedrører bygningerne. Hensigten er løbende at udbygge oversigten med f.eks. oplysninger om energiforbrug og ønsket fremtidig stand. Oversigt indsættes. 9

10 BILAG 2: KVALITETSNIVEAUER OG EJENDOMSDATABASEN Allerød Kommunes ejendomme er registreret i ejendomsdatabasen Dansk Bygnings Data (DBD). Samtlige ejendomme er blevet gennemgået i 2013/2014 og kategoriseret i tre kvalitetsniveauer: Kvalitetsniveau A B C Bygningen fremstår Bygningen fungerer Bygningen er slidt og som ny eller efter hensigten, men kan have skader og Indtryk fungerer efter hensigten. kan have tegn på slitage. mangler, der i et vist omfang påvirker anvendelsen. Funktionskrav Ingen patina, ingen defekter, få/ingen funktionssvigt. Få/flere tegn på slitage. Få/flere ridser eller mærker. Ingen/få defekter. Få funktionssvigt. Synlig patina. Synlige tegn på slidtage. Defekter/huller. Funktionssvigt forekommer. En ejendoms ønskede stand bliver defineret ud fra DBD og evt. supplerende besigtigelser. På den baggrund foretages et realistisk skøn over, hvilke midler der kan forventes at blive afsat til formålet, og derpå lægges der en plan for vedligehold og nedbringelse af efterslæb. For ejendomme, som kommunen ikke forventer at bruge fremadrettet, besluttes det, om ejendommen nedrives, afhændes eller ændre anvendelse. Sidstnævnte kategori af ejendomme kan være fornuftige at vedligeholde på et vist niveau for at opnå optimal salgspris. I vurderingen af den aktuelle vedligeholdelsesstand for de kommunale ejendomme er alle bygninger summarisk blevet gennemgået visuelt. Ejendommenes skader og tilstand er blevet noteret, og vedligeholdelsesopgaverne er blevet inddelt i kategorier i et prioriteringssystem med syv niveauer: M: Myndighedskrav eller lovliggørelse. UN: Undersøges nærmere. Det anbefales at foretage en nøjere undersøgelse. 1: Sikkerhed. Endvidere kritisk tilstand, der medfører væsentlige følgeskader på andre bygningsdele, eller som er til fare for personer. 2: Meget slidt tilstand med risiko for følgeskader på andre bygningsdele. Bygningsdelen bør genoprettes eller fornys. 3: Forebyggende vedligehold. Slidt med begyndende skader. 4: Forebyggende vedligehold. Almindelig slidt med mindre betydende skader af æstetisk eller komfortmæssig art. 5: Bygningsforbedringer, hvor årsagen til behovet er energiforbedringer, forbedret funktion og æstetik. 10

11 I DBD kan der genereres lister over prioriteringskategorier, fagområder, ejendomme, årstal osv. Databasen kan generere simple grafer over fordelingen af udgifter, så man kan se eventuelle udgiftspukler over en periode. Der kan ligeledes trækkes enkelte arbejdsopgaver ud til brug for opgaveløsning eller udarbejdelse af udbudsmateriale. Databasen indeholder ikke udgifter til driftsopgaver. Opgaverne handler i høj grad om genoprettelse, og databasen indeholder ikke hensættelser til fornyelser af tekniske installationer. I forbindelse med større anlægssager skal renovering kontra nedrivning /nyt anlæg vurderes. 11

12 BILAG 3: OVERSIGT OVER GENNEMFØRT BYGNINGSKOMPRIMERING I marts 2014 gav forvaltningen en status på den bygningskomprimering, der allerede er gennemført som følge af beslutninger truffet i relevante fagudvalg og byråd. Bygninger, der har fået ny anvendelse eller er afhændet (pr. marts 2014): Lyngsvinget 2 - indrettet med hybler og Kontakten Frederiksborgvej 50A - indrettet med specialskole Frederiksborgvej 59 - indrettet til familietilbuddet Paraplyen Lokaler på Kirkehavegård, længe mod vest - indrettet til Huset Ørnevang Fritidshjem - indrettet til SFO for Skovvangskolen Rådhusvej 4 - først indrettet til SFO for Engholmskolen, nu Børnesproggruppen (tidligere på biblioteket) Vestvej 18 - bygning overdraget til spejderne Ørnevang 21 - udlejet til Frederiksberg Kommune frem til Lyngsvinget 10 - udlejet til Frederiksberg Kommune frem til Lyngsvinget 6 - anvendes fortsat til kommunal daginstitution efter 1. januar 2012 Baunesvinget indrettet som akutboliger Sydkæret 6 - solgt Arealer ved Lyngsvinget - Lokalplan for boligområde godkendt Kollerødvej 8b - udlejet til Frederiksberg kommune frem til , nu midlertidigt It pensionister i stueetagen - på 1. sal midlertidig lokaleanvisning til AOF m.fl. (til ) samt tilbud under socialpsykiatrien Rønnealle 41 - Hjemmeplejen, lejemålet opsagt pr Køkken og caféarealet på Plejecenter Engholm - indrettes sammen med kommunens øvrige servicearealer til Aktiviteten, Genoptræningen og Hjemmeplejen Lyngevej ombygget til central Tandpleje Møllemosegård - nedrevet bortset fra hangar, som benyttes af Allerød Service Sportsvej 4 - nedrevet Skakten, tidligere SFO på Skovvangskolen - overtaget af skolen, jvf. ØU-beslutning Kirkehavegård - kontorlokaler (tidligere udlejet til spildevandsselskabet) er overtaget af LAFAK Vestvej 20 - Indgår pr i Engholmskolens bygningskapacitet Frederiksborgvej 17A (biografboligen) - midlertidig udleje til boligformål er ophørt , der er konstateret skimmelsvamp i ejendommen, som nedrives som led i realisering af lokalplan for bymidten Efterfølgende har Økonomiudvalget besluttet følgende: Skovmarkens Stadion, Sandholmgårdsvej 29 sælges Rådhusvej 4 solgt Baunesvinget forslag om ny lokalplan, der giver muligheder for boliger iværksat 12

13 Æblehaven 1A: Ny funktion. Beskæftigelsestilbud under Social rehabilitering og integration Elmedalen 2A: Indrettes foreslås indrettet til midlertidige boliger til flygtninge 13

14 BILAG 4: FASEOPDELING AF STØRRE ANLÆGSSAGER For at øge budgetsikkerheden og sikre brugerinddragelse m.v. skal større anlægsarbejder (over 5 mio. kr.) gennemføres i faser, der lægges op til politisk beslutning. Det fastholder fokus på planlægning og risikostyring, hver gang man går ind i en ny fase. Budgetsikkerheden øges for hver fase. I den indledende fase, hvor projekterne ofte prissættes, starter projektet med en idé og en forholdsvis løs skitsering af en ny-, til- eller ombygning. Det er afgørende at afdække og herefter fastholde ønsker og behov i den første fase, og at der samtidigt fastsættes en økonomisk ramme for projektet. Denne ramme har ikke stor budgetsikkerhed, da projektet endnu ikke er skitseret. Først i projekteringsforløbet fastlægges bygningsarealer, indhold og kvaliteter. Der opsamles således løbende større og mere præcis viden om slutresultatet, og der kan udarbejdes et bedre og bedre projektmateriale som grundlag for prissætning og politiske beslutninger. Desuden skal der så tidligt som muligt skabes en formel organisation til at løfte projektet. Bemandingen kan skifte over tid fra idéfase til implementering, men organiseringen skal sikre en rød tråd i forløbet. FASE 1. Idéfase: Afklaring af behov, indhentning af inspiration, opstilling af løsningsscenarier, brugerdialog. POLITISK BESLUTNING FASE 2. Byggeprogram og dispositionsforslag: Der afsættes og frigives et mindre beløb til programmering, dvs. yderligere idéudvikling, behovsafklaring og en skitsering af byggeriet. Der skal foreligge et groft bud på de samlede omkostninger, dvs. den økonomiske ramme, som ønskes prioriteret til formålet. Usikkerheden vil typisk være %. I denne fase undersøges også jordbunden for bæreevne og forurening samt forekomster af f.eks. PCB, asbest eller bly. POLITISK BESLUTNING FASE 3. Budget, tidsplan og skitse: Anlægssagen afsættes og frigives på baggrund af et mere præcist budget, en tidsplan og et skitseprojekt. I denne fase kan omkostningerne typisk fastsættes med en usikkerhed på +/ %. POLITISK BESLUTNING? 14

15 FASE 4. Projektering: I større projekter er det vigtigt med realisme i såvel budget som tidsplan. Budgettet bør bl.a. indeholde uforudsete udgifter, da der uvægerligt vil ske ændringer undervejs. Ellers bør man øge den økonomiske ramme og bruge mere tid på forundersøgelserne. Der er et dilemma mellem den usikkerhed, man er villig til at acceptere, og omkostningerne til det samlede byggeri. Når byggeriet først er i gang, er ændringer næsten altid forbundet med økonomiske tab. POLITISK BESLUTNING FASE 5. Gennemførelse af byggeriet Efter udbud af byggeriet starter selve anlægsfasen, her styres projektet af en projektleder, der skal sikre, at projektet realiseres som aftalt, den løbende kvalitetssikring, koordinering i forhold til afklaring af tvivlspørgsmål i forhold til myndigheder, brugere mv. Samt orientering af det ansvarlige politiske udvalg. Ved store mere komplekse projekter kan der etableres et særskilt byggeudvalg eller en følgegruppe for at sikre en tæt koordinering i forhold til de opstillede mål for byggeriet. POLITISK BESLUTNING FASE 6. Evaluering og anlægsregnskab Når byggeriet afleveres skal der ske en evaluering af forløbet. Er målene nået? Hvad gik godt? Hvad kan gøres bedre? Evalueringen vil typisk være delt op i en administrativ del der omhandler arbejdsgange interne og eksterne og en politisk, der i højere grad omhandler målopfyldelsen og processen i forhold til afklaringsproces og brugerinddragelse. Når evt. mangelafhjælpning ved byggeriet er afklaret aflægges anlægsregnskab. 15

16 BILAG 5: 6 RÅD OM DEN POLITISKE PROCES I STØRRE ANLÆGSSAGER 1. Afsæt tid til afklaring af ønsker og behov i den første fase og udstik en økonomisk overordnet ramme til projektet. 2. Forsøg at dele byggeaktiviteter ud over årene - det giver byggestyringen de bedste betingelser, og forvaltningens ressourcer udnyttes bedst muligt. 3. Fasthold fokus på de oprindeligt afdækkede behov - behovene øges generelt i takt med konkretiseringen af projektet 4. Budgettet bør baseres på et skitseprojekt. Husk at gennemgå forbehold i skitseprojektet. Ønsker man stor budgetsikkerhed, så afsæt tid og økonomi til afklaringer. 5. Husk, at de reelle omkostninger afhænger af markedsvilkårene på et givet tidspunkt. De konkrete omkostninger kendes altså først efter en licitation. 6. Øget budgetsikkerhed har også en pris. Afvej, hvad der vejer tungest: Samlede omkostninger? Øget tid? Budgetsikkerhed? 16

EJENDOMSSTRATEGI 2015-2018

EJENDOMSSTRATEGI 2015-2018 EJENDOMSSTRATEGI 2015-2018 - et grundlag for beslutninger om anlæggelse, udnyttelse, vedligeholdelse og drift af ejendomme og anlæg i Allerød Kommune. Indhold A. Indledning... 2 B. Formål med strategien...

Læs mere

Sidst i notat gives en status på gennemført bygningskomprimering i perioden 2011 2014.

Sidst i notat gives en status på gennemført bygningskomprimering i perioden 2011 2014. NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Status bygningskomprimering og salgbare arealer Byrådet har som led i de

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 01. december 2014 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45.

Mødet blev holdt mandag den 01. december 2014 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45. ALLERØD KOMMUNE Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 Møde nr. 12 Mødet blev holdt mandag den 01. december 2014 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45. Medlemmer: Formand

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen Herværende

Læs mere

Behandles i Økonomiudvalg december 2014.

Behandles i Økonomiudvalg december 2014. NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 Opfølgning på Forlig om budgettet for Allerød 2015-2018 Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2015 2018 har Borgmesteren anmodet

Læs mere

Ejendomsstrategi. Allerød Kommune

Ejendomsstrategi. Allerød Kommune Ejendomsstrategi Allerød Kommune 2017-2020 EJENDOMSSTRATEGI 2017-2020 - et grundlag for beslutninger om anlæggelse, udnyttelse, vedligeholdelse og drift af ejendomme og anlæg i Allerød Kommune. Ejendomsstrategi

Læs mere

Fælles afsæt fælles udvikling

Fælles afsæt fælles udvikling Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Revideret Forslag til ejendomsstrategi

Revideret Forslag til ejendomsstrategi Revideret Forslag til ejendomsstrategi Bruger Økonomi Bygning 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Baggrund og udfordringer... 4 Vision... 6 Mission... 6 Mål... 6 Hvor skal vi hen?...

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene. Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016

Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene. Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016 Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016 1 Indholdsfortegnelse Besparelsesrammer og besparelseskrav ift. Servicerammen Tidsplan for fagudvalgenes

Læs mere

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Notat 6. april 2016 Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Indledning Skanderborg Kommune ønsker med projektet Mere velfærd færre mursten at optimere ejendomsanvendelsen

Læs mere

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Baggrund og behov for en ejendomsstrategi Hvidovre kommune råder over ca. 285.000 m 2 bygninger og ca. 318,3 ha. arealer til skoler, institutioner, sports-, fritids-

Læs mere

Ejendomsstrategi Varde Kommune

Ejendomsstrategi Varde Kommune Ejendomsstrategi Varde Kommune 2017-2022 1 Varde gamle Rådhus 2 Indholdsfortegnelse Fra mange m² til smarte m² Grunddata let anvendelige og valide grunddata Arealoptimering Smartere ud nyttelse af kvadratmeter

Læs mere

Velfærd frem for mursten. Langsigtet investerings og udviklingsstrategi en del af budgetaftalen

Velfærd frem for mursten. Langsigtet investerings og udviklingsstrategi en del af budgetaftalen Velfærd frem for mursten Langsigtet investerings og udviklingsstrategi en del af budgetaftalen 09-03-2017 Om velfærd frem for mursten Hørsholm Kommune gennemfører i de kommende år 'Velfærd frem for mursten',

Læs mere

Vurdering af tandklinikker i Holbæk Kommune Et bygningsmæssigt perspektiv

Vurdering af tandklinikker i Holbæk Kommune Et bygningsmæssigt perspektiv HOLBÆK Notat Dato: 19. december 2016 Sagsb.: Kim Ravnkilde Sagsnr.: Dir.tlf.: 72361377 E-mail: kirav@holb.dk Vurdering af tandklinikker i Holbæk Kommune Et bygningsmæssigt perspektiv Baggrund og formål

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Forslag til implementeringsplan for Ejendomsstrategien

Forslag til implementeringsplan for Ejendomsstrategien Forslag til implementeringsplan for Ejendomsstrategien Indledning Målet med handlingsplanen er at oversætte ejendomsstrategiens visioner, mål og strategier til konkrete handlinger. Denne handlingsplan

Læs mere

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet?

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet? NOTAT Allerød Kommune Skole og Dagtilbud Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fælles afsæt fælles udvikling Opsamling fra gruppedrøftelserne på

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser.

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser. Forberedelse fremmer I dette kapitel beskrives nogle af de faser og opgaver, hvor byggeprojektets aktører kan forbedre deres forberedelse og opgavestyring. Der er til dette vedlagt en folder der beskriver

Læs mere

Hvilke kendetegn har et godt breddeidrætsprojekt? Evalueringens hovedresultater Jørgen Hansen Brian Landbo 11. juni 2012

Hvilke kendetegn har et godt breddeidrætsprojekt? Evalueringens hovedresultater Jørgen Hansen Brian Landbo 11. juni 2012 Hvilke kendetegn har et godt breddeidrætsprojekt? Evalueringens hovedresultater Jørgen Hansen Brian Landbo 11. juni 2012 Den samlede evaluering 3 evalueringsrapporter 5 ERFA-møder 2 konferencer Hovedformål

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Kommunen modtager årligt et antal flygtninge. Flygtningene fordeles blandt landets kommuner ud fra landstal. Antal forløb primo

Kommunen modtager årligt et antal flygtninge. Flygtningene fordeles blandt landets kommuner ud fra landstal. Antal forløb primo NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Midlertidig og varig boligplacering af flygtninge og andre med akut boligbehov

Læs mere

GENNEMGANG AF 6 FOLKESKOLER I ALLERØD KOMMUNE - SAMMENFATTENDE NOTAT

GENNEMGANG AF 6 FOLKESKOLER I ALLERØD KOMMUNE - SAMMENFATTENDE NOTAT 07.04.2017 GENNEMGANG AF 6 FOLKESKOLER I ALLERØD KOMMUNE - SAMMENFATTENDE NOTAT 1. INTRODUKTION I nærværende notat med tilhørende bilag er angivet resultaterne af de undersøgelser der er foretaget på Allerød

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

NOTAT. Dato: 24. januar 2016 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 24. januar 2016

NOTAT. Dato: 24. januar 2016 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 24. januar 2016 NOTAT Dato: 24. januar 2016 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 24. januar 2016 Fagsekretariatet Ældre og Handicap Skanderborg Kommune Baggrund Projektet omkring plejeboligplanen har i efteråret haft fokus

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Lokale funktionsbygninger (skoler og andre undervisningsfaciliteter).

Lokale funktionsbygninger (skoler og andre undervisningsfaciliteter). KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Intelligente m 2 12-01-2012 Sagsnr. 2011-185553 Dokumentnr. 2012-36513 Københavns Kommunes Porteføljestrategi 2012 Københavns

Læs mere

Opfølgning på. Forlig om budgettet for Allerød

Opfølgning på. Forlig om budgettet for Allerød Bilag 1 Opfølgning på Forlig om budgettet for Allerød - 2019 11. november 2015 Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2019 har Forvaltningen udarbejdet en samlet oversigt og opfølgningsskema

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

Oplæg og Drøftelser, Dagtilbud

Oplæg og Drøftelser, Dagtilbud Oplæg og Drøftelser, Dagtilbud Program for gruppedrøftelser Kl. 19.15 Oplæg om grundlag for drøftelsen på dagtilbudsområdet 19.25 Hver daginstitutions forældrebestyrelserne drøfter deres holdning og kommentarer

Læs mere

Ejendomsstrategi i kommunen

Ejendomsstrategi i kommunen Ejendomsstrategi i kommunen Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvilke politiske konsekvenser? Oplæg på Politisk Forum KL Teknik og Miljø 2. maj 2013 v. Centerchef John Larsen, Center for Ejendomme og Intern Service

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere

Forundersøgelse -Varmtvandsbassin

Forundersøgelse -Varmtvandsbassin Forundersøgelse -Varmtvandsbassin Sagsnr.: 16/12904 November 2016 1 Indhold: 1. Baggrund 2. Tre hovedformål og målgrupper som kriterie for politisk valg om løsning o Hovedformål 1: Tilbud til visiteret

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi) Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift)

Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi) Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift) Bilag med forvaltningens bemærkninger til valg af Green Cities delmål Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi) Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift)

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2015

Langsigtede mål , samt delmål for 2015 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2015 Udvalg: - og Planudvalget ØPU-1 formulering Bright Green Island fra vision til handling (De 4 visioner) elforsyning, varmeforsyning, byggeri og transport

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Strategisk ejendomsdrift i en ejendomsadministration. Bygherreforeningen Workshop om Ejendomsstrategier og porteføljestyring

Strategisk ejendomsdrift i en ejendomsadministration. Bygherreforeningen Workshop om Ejendomsstrategier og porteføljestyring Strategisk ejendomsdrift i en ejendomsadministration Bygherreforeningen Workshop om Ejendomsstrategier og porteføljestyring Drifts og vedligeholdelsesprocessen Identificering Scenarier Organisering Udførsel

Læs mere

Politikområde 4. Politik for kommunale ejendomme

Politikområde 4. Politik for kommunale ejendomme Politikområde 4 Politik for kommunale ejendomme 1 Forord Det er med glæde, at jeg på udvalgets vegne nu kan præsentere den første politik for de kommunale bygninger. Med denne politik er det vores håb,

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Det er således ikke hensigten, at kvalitetskontrakten skal udgøre et katalog over samtlige politiske mål i kommunen.

Det er således ikke hensigten, at kvalitetskontrakten skal udgøre et katalog over samtlige politiske mål i kommunen. Kvalitetskontrakt Center for Plan, HR og Udvikling Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 00.22.10-P22-1-10 Ref.: Pernille Müller Direkte

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

NOTAT. Skovvang 2 I forbindelse med budgettet for blev der afsat midler til et nyt demenscenter.

NOTAT. Skovvang 2 I forbindelse med budgettet for blev der afsat midler til et nyt demenscenter. NOTAT Allerød Kommune Skovvang 2 I forbindelse med budgettet for 2016-2019 blev der afsat midler til et nyt demenscenter. Dato: 25. februar 2016 Sagsnr: 16/2271 Sagsbehandler: jamp Konstruktionen er lig

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Forlig vedrørende budget 2008 - Et budget i balance

Forlig vedrørende budget 2008 - Et budget i balance Forlig vedrørende budget 2008 - Et budget i balance Mellem følgende partier i Allerød Byråd: Det konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Blovstrødlisten,

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 35 Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Almen boligstrategi 2014-2016. En almen boligsektor i balance

Almen boligstrategi 2014-2016. En almen boligsektor i balance Almen boligstrategi 2014-2016 En almen boligsektor i balance Indhold Forord 3 Indledning 4 Rammer og kendetegn 5 Bæredygtighed i strategien 6 balance som et grundlæggende ønske Boligernes placering 7 -

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Strategisk ejendomsdrift i en ejendomsadministration. Bygherreforeningen Workshop om Ejendomsstrategier og porteføljestyring

Strategisk ejendomsdrift i en ejendomsadministration. Bygherreforeningen Workshop om Ejendomsstrategier og porteføljestyring Strategisk ejendomsdrift i en ejendomsadministration Bygherreforeningen Workshop om Ejendomsstrategier og porteføljestyring Drifts og vedligeholdelsesprocessen Identificering Scenarier Organisering Udførsel

Læs mere

BILAG 4 - OPLÆG TIL EJERSTRATEGI

BILAG 4 - OPLÆG TIL EJERSTRATEGI 1 BILAG 4 - OPLÆG TIL EJERSTRATEGI Glostrup Ejendomme administrerer ejerskabet af kommunens ejendomme for Glostrup Kommune. Ejerstrategien skal på et overordnet niveau beskrive Glostrup Kommunes strategi

Læs mere

Handleplaner. 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken

Handleplaner. 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken Social- og Sundhedssekretariatet Dok. nr. 306-2009-1889039 Handleplaner 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken Funktionsnedsættelsen i sig selv gør ikke den enkelte handicappet. Handicappet

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget Med et budget på 468,5 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Grøn styring i Rødovre Kommune

Grøn styring i Rødovre Kommune GRØNT REGNSKAB 2016 Indhold Indhold... 2 Grøn styring i Rødovre Kommune... 3 Grundlag og begreber... 3 Målsætninger og resultater... 4 Arealudviklingen... 4 Varmeforbrug... 6 Elforbrug... 8 Solceller...

Læs mere

TILSYNET MED STØTTET BYGGERI

TILSYNET MED STØTTET BYGGERI - 1 - EJENDOMSFORVALTNINGEN TILSYNET MED STØTTET BYGGERI Til: Byrådet Dato: 25. juni 2004 Notat Emne.: Evaluering af retningslinier for alment nybyggeri Notatet omhandler en evaluering af de eksisterende

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Mandag den Mødetid: 16:00-16:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Plejeområdet i Skanderborg tager afsæt i eksisterende bygninger (Kildegården, Møllehjørnet og Dagmargården)

Plejeområdet i Skanderborg tager afsæt i eksisterende bygninger (Kildegården, Møllehjørnet og Dagmargården) NOTAT Dato: 20. marts Sagsnr.: 15/7551 Byråds- og Direktionssekretariatet Adelgade 44 8660 Skanderborg Navn: Jan Borregaard / Birgit Møller Direkte. tlf.: 87 94 70 79 / 24 64 92 22 E-mail: Jan.Borregaard@skanderborg.dk

Læs mere

Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015

Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015 1 Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015 Udvalg Projekt Økonomi / budget / Til- og ombygning af Terndrup skole, idrætshal og svømmehal. (Tidligere benævnt Terndrupprojektet ) Licitation

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Forslag til procesplan

Forslag til procesplan Forslag til procesplan Udvikling af helhedsplan for skole/institution i Allerød Version 2, 20.01.2017 Opgaven Allerød kommune har besluttet at der skal opføres en ny institution i Blovstrød med en kapacitet

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

A. Allerød Kommune i Storbyregionen. B. Boliger og Befolkning

A. Allerød Kommune i Storbyregionen. B. Boliger og Befolkning A. Allerød Kommune i Storbyregionen 1 Initiativer Arbejde for en opgradering af trinbrættet ved Høvelte til en egentlig station Udvalg Aktioner Allerød Kommune inviterer til nedsættelse af en arbejdsgruppe

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Udarbejdelse af Skole- og Dagtilbudspolitik, samt udviklingsplan for de fysiske rammer

NOTAT. Allerød Kommune. Udarbejdelse af Skole- og Dagtilbudspolitik, samt udviklingsplan for de fysiske rammer NOTAT Udarbejdelse af Skole- og Dagtilbudspolitik, samt udviklingsplan for de fysiske rammer Byrådet godkendte på møde den 21. juni 2012 forslag om revision af den samlede børne- og ungepolitik, herunder

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

6 Familieplejen Bornholm

6 Familieplejen Bornholm Åbent punkt 6 Familieplejen Bornholm 27.18.00A00-0003 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 6 Hvem beslutter Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner Slutevaluering - Resumé Udarbejdet for Af Juni 2012 1 Resumé I forsommeren 2009 udbød Kulturministeriet og Nordea-fonden en fælles pulje til breddeidrætskommuner.

Læs mere

Strategi for ejendomsområdet 2013-2018

Strategi for ejendomsområdet 2013-2018 Strategi for ejendomsområdet 2013-2018 Indledning Dette dokument udgør DDS' strategi for den langsigtede udvikling af ejendomsporteføljen. Formålet med dokumentet er at sikre gode langsigtede dispositioner,

Læs mere

Politikområde 4. Politik for Kommunale Ejendomme

Politikområde 4. Politik for Kommunale Ejendomme Politikområde 4 Politik for Kommunale Ejendomme Godkendt i Byrådet den 29/2-2016 1 Forord Det er med glæde, at jeg på udvalgets vegne hermed kan præsentere en revideret politik for de kommunale bygninger.

Læs mere

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

Forslag til Bornholms Udviklingsplan Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012

Forslag til Bornholms Udviklingsplan Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012 Forslag til Bornholms Udviklingsplan 2012 Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012 Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 7. december 2011 at sende forslaget til Bornholms Udviklingsplan

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Fire modeller inden for kommunens nuværende styreform 1. Kommunens organisering i dag (med ny placering af Københavns Ejendomme) 2. Udgangspunkt i borgere

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Plejeområdet i Skanderborg tager afsæt i eksisterende bygninger (Kildegården, Møllehjørnet og Dagmargården)

Plejeområdet i Skanderborg tager afsæt i eksisterende bygninger (Kildegården, Møllehjørnet og Dagmargården) NOTAT Dato: 18. februar Sagsnr.: 15/7551 Byråds- og Direktionssekretariatet Adelgade 44 8660 Skanderborg Navn: Jan Borregaard / Birgit Møller Direkte. tlf.: 87 94 70 79 / 24 64 92 22 E-mail: Jan.Borregaard@skanderborg.dk

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50.

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 42 Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. Medlemmer: Borgmester Erik Lund

Læs mere

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 15. maj 2014 Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Læs mere