Rødovre Skole. Virksomhedsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rødovre Skole. Virksomhedsplan"

Transkript

1 Rødovre Skole Virksomhedsplan juli 2006

2 Indhold Indledning Udviklings- og indsatsområder fra august 2006 Lokaliseringsprojekt Familieklasse Bilag A: Drejebog for familieklassen Bilag B: Etablering af familieklasse på Rødovre Skole Evaluering evalueringskultur Rummelighed mange måder at lære på Madordning Lektiecafé Status på Virksomhedsplan oktober 2004 Fysiske rammer Legeplads Idræt-ude -udvalg Brand Udviklings- og indsatsområder Anskaffelse og ibrugtagning af et videndelingssystem Hjemmeside Brug af computer ved de skriftlige afgangsprøver Junior PC-kørekort (JPCK) Elevernes alsidige personlige udvikling Teamsamarbejde Overgang fra børnehave til skole Bilag C: Skolestart 06/07 Evaluering (portfolio og logbog) Omgangsformer og elevernes undervisningsmiljø Signaler til BKF og BSU

3 Indledning Denne virksomhedsplan vil afsløre, at vi i de kommende år skal arbejde med en lang række udviklingstiltag, som er kommunalt besluttet, nemlig lokaliseringsprojekt, evalueringskultur, rummelighed (mange måder at lære på) - samt madordning og lektiecafé, som dog ikke kræver en så omfattende indsats. Som følge heraf vil fokus blive flyttet fra en del af de udviklingstiltag, vi lokalt har arbejdet med på Rødovre Skole. Imidlertid fremlægges der her også en status på udviklings- og indsatsområderne fra oktober dels for at kommunikere og dokumentere arbejdet og kontinuiteten, og dels for at runde af på de områder, der ikke foreløbigt vil være i fokus. Det fremgår, at vi på visse områder er nået så langt, at vi kan sige, at indsatsen har ført til varige ændringer i skolens praksis. Udviklings- og indsatsområder fra august 2006 Lokaliseringsprojekt Der er her tale om, at Rødovre Skole nu er koblet på dette tværfaglige projekt mellem social- og sundhedsforvaltningen og børne- og kulturforvaltningen. For nærmere beskrivelse henvises der til den fyldige projektbeskrivelse: Lokaliseringsprojekt til børn, unge og familier med særlige behov. Lokalt tværfagligt samarbejde. Maj Team Rødovre er etableret og har siden jul holdt en del møder, selvom to af medlemmerne først tiltræder pr. 1. august Møderne har haft til hensigt at afklare forståelsen af projektbeskrivelsen i forhold til de forskellige personalegruppers faglige baggrund og indfaldsvinkler. (Der har været samarbejdet med de skoler, der allerede er godt i gang og dermed har indhøstet en del erfaringer). Endvidere er der fastlagt en mødeplan for det kommende års arbejde. Uddannelsen af teamets medlemmer finder sted mellem august og december 2006, og sideløbende arbejder teamet med at fremstille informationsmateriale, informere om projektet i relevante fora samt træne den systemiske interviewmetode. Målet er, at Team Rødovre er klar til at udføre det egentlige arbejde i forhold til de professionelle samarbejdspartnere og dermed til gavn for udsatte børn og unge - pr Familieklasse Rummelighed er et KVIS-projekt (KValitet I Specialundervisningen initieret at Undervisningsministeriet).

4 Lokaliseringsprojektet kan ses som et led i kommunens bestræbelser på at forsøge at skabe større rummelighed i kommunens folkeskoler. Det samme formål har en familieklasse. Familieklassen er for børn, der har svært ved at gå i skole og derfor skal blive bedre skoleelever. Det afgørende nye er den anderledes forældreinddragelse: En forælder går i skole sammen med barnet i de 12 uger, et forløb for hvert enkelt barn i familieklassen varer. Tiltaget med familieklasser, som formentlig er kendt fra medierne af de fleste med interesse for skole, er baseret på de erfaringer Helsingør Kommune, som har introduceret metoden i Danmark, har gjort sig. Metoden er udviklet af Marlborough School i London. Ledelsen og skolebestyrelsen på Rødovre Skole har været meget interesseret i denne side af rummelighedsarbejdet, siden metoden blev præsenteret på et skolerådsmøde Familieklassearbejdet vurderes fra alle sider at være en succes, der giver mærkbare resultater i forhold til formålet. Det lykkedes at få to medarbejdere (samt skoleinspektøren) på det kursus, det blev arrangeret af PPR i Helsingør i dette forår. De ansvarlige for Malborough School- projektet i London var bl.a. instruktører. Der har siden på Rødovre Skole været arbejdet på forskellige områder for at gøre klar til at etablere en familie her. Det er målet at tilbuddet iværksættes efter efterårsferien En nærmere beskrivelse af dette tiltag kan læses i: Bilag A: Drejebog for familieklassen Forud for igangsætning af projektet er der udarbejdet en handleplan (i form af et arbejdspapir), som kan ses i: Bilag B: Etablering af familieklasse på Rødovre Skole Evaluering - evalueringskultur Som det er beskrevet i statusdelen nedenfor (punktet: Evaluering (portfolio og logbog)) falder dette, kommunalt besluttede tiltag helt i tråd med den udvikling, vi så småt havde taget fat på på Rødovre Skole. Vi er ikke i tvivl om, at en kultur med en mere systematisk evaluering vil kunne medvirke til, at elevernes udbytte af skolegangen øges. Rødovre Skoles opgave består i i det kommende år at få udarbejdet en strategiplan for arbejdet med at få skabt en evalueringskultur. Arbejdet vil tage udgangspunkt i de mål, retningslinjer m.v., der er beskrevet i Evalueringskultur. Rødovre Kommunes skolevæsen. (April 2006). Udarbejdelsen af strategiplanen vil foregå i et samarbejde mellem ledelse, medarbejdere (skolens udviklingsråd) og skolebestyrelse.

5 KUU (det kommunale uddannelses- og udviklingsudvalg) vil udsende en vejledning/idékatalog til dette, hvorefter arbejdet på skolerne vil gå i gang. Strategiplanen udarbejdes i det kommende skoleår, år 1, hvorefter en egentlig kulturændring, der også vil tage udgangspunkt i den praksis, vi allerede har oparbejdet på området, vil kunne sættes i gang på et velbeskrevet grundlag. Implementeringen starter altså i år 2, og indsatsen evalueres på kommunalt plan i sommeren Rummelighed mange måder at lære på Rødovre Skole har indgået aftale med PUC (pædagogisk udviklingscenter) om i det kommende år at igangsætte endnu et rummelighedsprojekt hvor det er hensigten at indføre personalet i teorien om elevers (/menneskers) forskellige læringsstile samt at bibringe dem viden om udarbejdelse af såkaldte læringsprofiler. Formålet med hele projektet er på længere sigt igen at optimere elevernes indlæring, eftersom det er en antagelse, at en effektiv undervisningsdifferentiering bedst tager udgangspunkt i den viden, man kan skaffe sig om elevernes forskellige måder at lære på hvorefter et undervisningsmiljø, der kan tilgodese mangfoldigheden, søges skabt. I det forgangne skoleår er der taget hul på projektet i og med at alle medarbejderne har deltaget i 2 pædagogiske eftermiddage nemlig: Mange måder at lære på v. Svend Erik Schmidt, SIS Akademi og Undervisning på elevens vilkår v. dr. phil. Lena Boström. Der er planlagt en pædagogisk lørdag for personale (og skolebestyrelse) i oktober 2006, hvor indholdet vil blive det oven for nævnte, ligesom praksiserfaringer fra Hendriksholm Skole vil blive fremlagt af nogle medarbejdere, der har været i gang med et tilsvarende projekt i de sidste 2 år. Herefter vil Rødovre Skoles ledelse og udviklingsråd i samarbejde med PUC arbejde på at skitsere rammerne for og indholdet i en egentlig beskrivelse af et 3-årigt projekt, der så tænkes gennemført i årene Madordning Den 2. maj 2006 var Rødovre Skole endelig klar med et tilbud til børn (og forældre) om, at der kunne købes mad på skolen. Ordningen har skolebestyrelsens største bevågenhed. Hele ordningen er blevet fulgt særdeles nøje af ledelsen, der har foretaget daglige registreringer på alle tænkelige aspekter, således at der kunne udarbejdes et udspil som grundlag for en evaluering, der blev foretaget i skolebestyrelsen allerede inden sommerferien. Resultatet af evalueringen blev, at skolebestyrelsen og ledelsen vil arbejde på, at der etableres én eller anden form for digital bestilling samt betaling via net. Dette skal naturligvis ske i samarbejde med leverandøren også.

6 Det er et mål at sikre, at der er mad nok, at spild (kassering af usolgt mad) undgås og at den monitære del af forehavendet ikke skal håndteres af dem, der udleverer maden. Endvidere vil det blive overvejet, om der af miljømæssige hensyn kan gøres noget for, at den store mængde éngangsservice, der pt. bruges, kan begrænses. Lektiecafé Skolebestyrelsen har slået fast, at den ikke opfatter en lektiecafé som et specialundervisningstilbud men et tilbud om, at elever, hvis forældre har tilkendegivet at det ønskes, vil få mulighed for at lave lektier under voksenvejledning under rare forhold. Det er besluttet foreløbigt at give tilbuddet 2 x 1 time om ugen. De nærmere vilkår og detaljer for tiltaget vil blive beskrevet i starten af skoleåret, og ordningen vil blive offentliggjort evt. i form af en pjece. Det skønnes, at tilbuddet vil kunne benyttes af eleverne meget hurtigt efter skoleårets start.

7 Status på Virksomhedsplan oktober Fysiske rammer Legeplads I juni 2004 kunne vi endelig med borgmesterens deltagelse indvi legepladsen efter næsten 2 års lukning. Det var en længe imødeset begivenhed. Her 2 år senere bliver det meste af legepladsen så igen byggeplads, idet den kommunale tandpleje skal have udbygget ind på vores legeplads. Idræt-ude -udvalg Med udgangspunkt i det af skolen udarbejdede skitseforslag til etablering af en kondi-/forhindringsbane på skolens sportsplads, har vi i samarbejde med Vej og park, landskabarkitekt m.fl. fået projektet gennemført. Opbygningen blev gennemført i det tidlige forår, og banen var klar til ibrugtagning efter påske Anlægget bruges særdeles flittigt såvel i undervisnings- som i fritidssammenhæng. Brand Primo juli 2005 udbrændte administrationskontorerne i Portbygningen. Heldigvis blev branden opdaget så hurtigt, at den kunne slukkes, før den fik egentligt tag i selve bygningerne. Men vand og især sodskaderne var så store, at kun meget få af de ting, der var i bygningerne, kunne reddes. Dette har medført et omfattende arbejde med oprydning, registrering herunder indhentning af priser i forhold til forsikringsselskabet, rekonstruktion af dokumenter og retablering af fysiske arkiver, etablering af midlertidige kontorer m.m.m. Arbejdsforholdene for ledelsen og det administrative personale har ikke været de bedste, eftersom vi hele året har befundet os i interimistiske lokaler. Imidlertid gav branden anledning til, at en del af skolens helhedsplan for ombygning blev fremskyndet. De tidligere administrationskontorer er sat i stand til brug for sundhedsplejerske/læge, psykolog og tale-høre-lærer, som flyttede ind i foråret 2006.

8 De lokaler i Dommerbygningen, de forlod, blev malet og taget i brug af SFO2 (Tempotanken). (Der bør dog foretages en mindre bygningsændring etablering af en direkte gennemgang via en dør så lokalerne kommer til at hænge sammen. Vi vil arbejde på at dette sker snarest). Endelig blev så den anden side af Portbygningen ledig, da SFO2 flyttede. Herefter startede istandsætningen af lokalerne der. Det er planen, at flytning af administrationen fra de midlertidige lokaler skal ske primo august 2006, så det kommende skoleår kan starte noget mindre turbulent end det forgangne. Udviklings- og indsatsområder Anskaffelse og ibrugtagning af et videndelingssystem I hele dette skoleår har skoleintra et system til den såkaldte videndeling været i brug på skolen. Indtil videre har vi fokuseret på den del at systemet, der kan håndtere intern, digital kommunikation, personaleintra. Gradvist er papiret blevet erstattet af kommunikation på nettet. I dag er det efterhånden helt nødvendigt, at medarbejderne og ledelsen holder sig orienteret på personaleintra, ikke alene i forhold til den daglige kommunikation, men også fordi mange vigtige arkiver efterhånden er flyttet, så de befinder sig her altid tilgængelige, når blot man har en computer med netadgang inden for rækkevidde. Det kan konstateres, at stadigt flere medarbejdere logger sig på systemet dagligt eller endog flere gange om dagen ikke blot for at orientere sig men også for at meddele sig - et tegn på, at skolens kommunikation bliver mere og mere digital, hvilket også er målet. Hjemmeside Fra anden side har der på det seneste været udført et omfattende arbejde med at få den hidtidige hjemmeside til at spille sammen med skoleintra, således at data herfra kan sendes direkte ud på hjemmesiden. På længere sigt et dette rationelt og arbejdsbesparende hvad vedligeholdelse angår. I starten af skoleåret 06/07 vil ledelsen foretage de nødvendige justeringer og opdateringer på den nye hjemmeside, som tages i brug den 1. august 06. Det er ledelsens tanke i langt højere grad end tilfældet er i dag at inddrage personalet i at være medspillere i forhold til vedligeholdelsesopgaven og især for størstedelens vedkommende med henblik på at få skabt en levende hjemmeside, der både er informativ og aktiv kort sagt værd at besøge.

9 Det er planen gradvist at få skabt en kulturændring, så digitaliseringen også slår igennem på dette område. Brug af computer ved de skriftlige afgangsprøver Anskaffelsen af et stort antal bærbare computere samt etablering af trådløst netværk i det forgangne skoleår har gjort håndteringen af tilbuddet til eleverne om skriftlig prøveafvikling på computer betragteligt lettere. Tilbuddet er nu permanent. Ledelsen udsender stadigvæk forud for terminsprøverne et kompendium om tekstbehandling og layout (med træningsøvelser) til brug for lærerne og eleverne i 9. klasse. Men det er konstateret, at gennemsnittet for ordenskarakterer på landsplan er højere, for de elever, der skriver i hånden end de, der skriver på computer. Om årsagen er elevernes manglende formåen på computer eller censorernes ukendskab/konservatisme i forhold til bedømmelsen, kan vi ikke vide. Men vi gør meget ud af at forholde eleverne disse facts, så de forstår, hvad der skal til for at få en god ordenskarakter. Vi har konstateret, at knapt så mange elever vælger computeren Dette betragter vi som et tegn på større bevidsthed hos eleverne om, hvad de er bedst til, hvilket giver grundlag for det bedste valg. Junior PC-kørekort Rødovre Skole meldte sig ultimo 2004 til Undervisningsministeriet som Junior PC-kørekort-skole men vi har endnu ikke udstedt kørekort til nogen elev! Baggrunden for foretagendet er, at ét af de statsstøttede ITMF-projekter har haft til formål at udvikle et koncept, der kunne gøre det muligt at udstede kørekort til eleverne som bevis på, at de har erhvervet sig nærmere beskrevne kompetencer på forskellige niveauer på IT- og medieområdet. Der kan læses mere om projektet på Vi føler os godt rustet til at påtage os opgaven med at bibringe eleverne de beskrevne kompetencer i forhold til de vejledende mål og handleplaner, som vi har besluttet skal erstatte de mål og handleplaner, vi selv opstillede på Rødovre Skole i foråret Junior PC-kørekortet kan erhverves på 3 niveauer. Hvert niveau kræver mere en ét års undervisning. Der er altså tale om langstrakte forløb, hvor mange forskellige kompetencer skal dokumenteres og bedømmes/evalueres.

10 Det er op til skolerne selv at opstille evalueringsmetoder, der kan dokumentere, at kravene til at få et Junior PC-kørekort er opfyldt. I det forgangne skoleår har skolens to pædagogiske IT-vejledere arbejdet på at finde frem til egnede dokumentations- og evalueringsmetoder samt overvejet en systematisk beskrivelse af, hvornår hvilke metoder kan/skal anvendes, da ensartethed i bedømmelsen af elevernes kompetencer er ønskværdig. Endvidere har de pædagogiske IT-vejledere udarbejdet et digitalt skema, der skal udfyldes af de lærere, der har gennemført de relevante trænings- og undervisningsforløb med eleverne. Disse data lagres som en portfolio, som den enkelte elev bærer med sig som dokumentation for kompetencer på et givet område. Eftersom der er tale om forløb, der rækker ud over mere end ét skoleår, må det sikres, at eleven bærer dokumentation med sig uanset eventuelt lærer- eller skoleskift. Eftersom vi i det kommende skoleår kun har afsat et enkelt møde i lærerkollegiet til behandling af hele dette indsatsområde, må vi forudse, at det vil skulle fortsætte som et fokusområde flere år endnu før arbejdet med og udstedelsen af JPCK er er en fuldt integreret praksis i det daglige skolearbejde. Elevernes alsidige personlige udvikling Arbejdet med at opstille nye, lokale mål på dette område stilles i bero, da nye, kommunalt besluttede udviklingsopgaver træder i stedet. Lærere og pædagoger arbejder videre med at implementere de allerede opstillede mål for ansvarlighed og engagement i undervisning og fritid. Teamsamarbejde Arbejdet med at styrke trinteamsamarbejdet fortsætter bl.a. ved i alle relevante, pædagogiske sammenhænge konsekvent at bruge disse enheder som debat-/dialogfora. Som noget nyt har vi besluttet at erstatte skolens pædagogiske udvalg med et nyt udvalg: udviklingsrådet. Udviklingsrådet har samme funktion som det pædagogiske råd nemlig i samarbejde med ledelsen at designe og planlægge gennemførelsen af og opfølgningen på de pædagogiske udviklingstiltag og indsatsområder. Men det har en anden sammensætning. Udviklingsrådet vil fra 1. august 06 bestå af ledelsen samt en repræsentant fra hvert klassetrinteam. Målet med denne nye organisering er at sikre en endnu højere grad af kommunikation om samt arbejde med udviklingsspørgsmålene og indsatsområderne i de enkelte team. Hvert klassetrin får også hermed en funktion som en pædagogisk enhed. Den systematiske erfaringsudveksling/-overlevering, hvor et klassetrinteam overleverer årets erfaringer og evalueringer til det underliggende klassetrintrinteam, vurderes af medarbejderne at være meget givende.

11 Vi fortsætter altså med dette tiltag. Det afvikles, når fagfordelingen er foretaget og det kommende skolårs team dannet. Ud over at vi på teamsamtalerne mellem klassetrinteamene og ledelsen følger op på, hvordan det går med at efterleve de mål, vi selv har sat os på en lang række områder (dvs. alle skolens handleplaner), vil vi i det kommende skoleår ikke føje nye aspekter til udviklingen af teamsamarbejdet. Overgang fra børnehave til skole I maj 2006 blev der afholdt evalueringsmøde mellem Rødovre Skole (repræsenteret ved inspektør og børnehaveklasseleder) og distriktets børnehaver (repræsenteret ved fire af de seks institutionsledere) med henblik på en plan for det kommende skoleår. For at optimere samarbejdet blev det besluttet, at vi som noget nyt vil gennemføre en inspiraiondag (6 timer), hvor de pædagoger på institutionerne, der får som opgave at arbejde med førskole-børn deltager en hel dag i arbejdet i en børnehaveklasse. I umiddelbar forlængelse heraf afholdes en 2-timers konference mellem børnehaveklasselederne og de deltagende pædagoger. Institutionslederne deltager så vidt muligt i konferencen. Vi har i indeværende år haft tor s succes med arrangementerne: Storforældremøde om skoleparathed og Første møde med min klasse. (Vi konkluderer, at det har været en succes, fordi fremmødet i forhold til hjemmenes repræsentation i begge tilfælde lå over 75 %). Disse to tiltag fortsætter derfor i kommende år. Bilag C: Handleplan for skolestart 06/07 Det kommende års indsats på området evalueres på et møde mellem skolen og institutionslederne den Evaluering (portfolio og logbog) I virksomhedsplanen fra oktober 2004 skrev vi følgende: Som beskrevet i tidligere virksomhedsplaner arbejder vi konsekvent med brugen af lemniskaten som evalueringsværktøj, når det handler om skoleudvikling. Dog evaluerer vi på mange andre niveauer - bl.a. på progressionen i elevens præstationer. Samtaler og skøn samt i mere begrænset omfang: tests er velkendte evalueringsmetoder. Imidlertid er vi klar over, at hovedanken mod den danske folkeskole i den sidste OECD-rapport er fraværet af en systematisk evaluering. Endvidere er vi under forarbejdet med indførelse af Junior PC-kørekortet blevet klar over, at det i hvert fald her bliver nødvendigt systematisk at anvende nogle værktøjer, vi ikke hidtil har brugt i forhold til evaluering/dokumentation af elevernes kunnen. Logbøger og portfolio er værktøjer, der kan tjene til formålet.

12 Derfor er det besluttet, at vi på tre møder i foråret skal skaffe os indblik i formålet med og brugen af disse værktøjer. Portfolio som evalueringsværktøj er blevet introduceret, og nogle klassetrin er begyndt at bruge metoden i undervisningen. Vi har endvidere presset på for at få KUU (det kommunale uddannelses- og udviklingsudvalg ) til at beskæftige sig med den efter vores mening påtrængende opgave: at arbejde på at facilitere en nødvendig indsats for at få sat fokus på og systematiseret evalueringsbestræbelserne på skolerne. Vi hilser det velkomment, at vores opfordring er blevet taget op og har ført til, at kommunalbestyrelsen i april 2006 har besluttet, at der på kommunalt plan skal sættes fokus på en Evalueringskultur i Rødovre Kommunes skolevæsen. Omgangsformer og elevernes undervisningsmiljø Af de fire planlagte kampagner blev kun de to gennemført. Vi måtte sande, at vi ikke sideløbende med alle de andre indsatser kan gennemføre fire så intensive kampagner på bare et skoleår. Det var for ambitiøst. Men de opstillede Retningslinjer for omgangsformen på Rødovre Skole samt de 7 deciderede ordensregler arbejdes der bevidst med i alle undervisnings- og fritidssammenhænge - for at sikre et godt undervisningsmiljø for eleverne og af hensyn til deres alsidige personlige udvikling. Der var særdeles stor forældreopbakning om gennemførelsen af kampagnerne. Dette har ganske givet bevirket, at også eleverne blev meget bevidste om betydningen af, at de hver især og sammen skal gøre en indsats for at skabe og vedligeholde et godt undervisningsmiljø. De gennemførte, standardiserede temperaturmålinger i klasserne før og efter gennemførelsen af kampagnerne viste tydeligt, at det gør en forskel, at sætte noget under lup. De blev mere bevidste om forholdene i og med, at de blev italesat. Vi betragter dette som et tegn på, at kvaliteten af elevernes undervisningsmiljø er blevet højnet. Dette indsatsområde vil indtil videre blive tilsidesat på grund af andre presserende udviklings- /indsatsområder. For uddybning og kontinuitet i forhold til ovenstående henleder vi opmærksomheden på tidligere virksomhedsplaner, der har henvisninger til relevante bilag. (Se Rødovre Skoles hjemmeside).

13 Signaler til BKF og BSU Skolen opfordrer stadig indtrængende til, at arbejdet med at gennemføre hele ombygnings-/udbygningsplanen som skitseret i Helhedsplan for Rødovre Skole får højeste prioritet. Det er bl.a. vort håb, at skurvognen, som både skæmmer og optager dyrebar plads, snart fjernes. Dette så meget desto mere, da altså en del af den lille gård/legeplads nu bliver bebygget ved udbygningen af tandlægehuset. Vi ser derfor også nu i højere grad frem til at få inspektørhaven tilbage og rettet op, da den efterhånden er ualmindeligt nedslidt. Endvidere er faciliteterne til idrætsundervisningen helt utilstrækkelige, hvilket skolebestyrelsen sidst har dokumenteret i brev til BSU den Til sidst vil vi gerne appellere til bevågenhed m.h.t. at afsætte økonomi til en fortsat opretning af de øvrige, nødlidende udearealer. Ledelsen på Rødovre Skole Ved skoleinspektør Hanne Bach 1. august 2006

14 Bilag A Rødovre Skole August 2006 Drejebog for familieklassen Målgruppe For elever der har svært ved at gå i skole, og som skal blive bedre skoleelever. Familieklassen er for elever der: - Er urolige - Har svært ved at koncentrere sig - Har svært ved at organisere og planlægge sit skoleliv - Har svært ved at indordne sig efter skolens regler og normer - Har svært ved at begå sig blandt andre børn - Er passive, stille og ikke-deltagende i skolelivet Når lærer/teamet overvejer om en elev er egnet til familieklassen, er det vigtigt, at der tages udgangspunkt i, hvordan eleven fungerer i skolen og ikke i, om familien er velfungerende eller ej. Alle familier er velkomne. Familieklassen er en foregribende indsats inden en evt. indstilling til PPR af målgruppens elever. Familieklassen er et skoletilbud forankret i almenundervisningen. Visitation 1. Visitationsudvalget består af Lone Jegind (LJ), Bjarne Busk (BB) og Hanne Bach (HB) 2. Den henvisende lærer tager kontakt til LJ eller BB og udfylder visitationspapir. 3. Elevens lærere og skolepædagoger kan indstille til familieklassen. 4. Klasselæreren tager den første kontakt til forældre, udleverer folder om familieklassen, og formidler kontakt familieklassen (evt. besøg). 5. Klasselæreren sørger for at eleven eventuelt bliver testet i dansk og matematik. Klasselæreren vurderer (i samarbejde med testlærer), hvilke prøver der er relevante. Arbejdsmøde 1. Familieklasselærerne arrangerer det første arbejdsmøde, hvor eleven, forældre, klasselærer og eventuelt elevens andre lærere og skolepædagoger deltager. 2. Det er elevens lærere, der fremkommer med forslag til mål for eleven. Familieklasselæreren hjælper med at formulere de endelige mål. 3. Forældre og eleven skal kunne acceptere målene. 4. Familieklasselærerne udformer et målskema med de endelige mål. Rollefordeling i forbindelse med familieklassen 1. Klassens lærere og eventuelt skolepædagoger har ansvaret for at målskemaet bliver udfyldt efter hver time. 2. Eleven vurderes i målskemaet med karakterer fra 1-4, hvor 1-2 er ikke-tilfredsstillende og 3-4 er tilfredsstillende. Eventuelle kommentarer kan skrives på bagsiden. Vi er mest interesseret i kommentarer om det, der er gået godt for eleven.

15 3. Klasselæreren har ansvaret for at eleven har relevant undervisningsmateriale til rådighed hver torsdag i familieklassen. 4. Forældrene har ansvaret for undervisningen af deres eget barn og for at udfylde målskemaet, når deres eget barn er i familieklassen. 5. Familieklasselærerne coacher forældrene i forbindelse med, at de varetager deres barns undervisning. 6. Familieklasselærerne iagttager samspillet mellem forældre og deres børn og intervenerer i forhold til dette. Midtvejsmøde 1. Klasselærer, forældre, elev og familieklasselærer deltager. 2. Målene evalueres og rettes eventuelt til. Afslutningsmøde 1. Klasselærer, forældre, elev og familieklasselærer deltager. 2. Forløbet og målskemaet evalueres. 3. Klasselæreren har eventuelt igen testet eleven i dansk og matematik. Disse evalueres i forhold til tidligere tests. Kursusbevis 1. Hvis en elev efter 12 uger har opfyldt sine mål tilstrækkeligt (min.75 %), får eleven et bevis for at have deltaget og bestået familieklassekurset. Evaluering 1. Efter 12 uger i familieklassen er det målet, at eleverne i familieklassen har opnået at have min.75 % tilfredsstillende i målskemaet. Forældre, klasselærere og elever skal udfylde et evalueringsskema angående forløbet i familieklassen. 2. Elevernes målskemaer og de faglige tests i dansk og matematik evalueres og synliggøres for klassens lærere, forældre og elever på afslutningsmødet. 3. Tre måneder fra afslutningen i familieklassen sender familieklasselærerne målskema og evalueringsskema til klasselæreren, der sørger for at udfylde det og returnere det til familieklasselærerne. Skemaet er en evaluering i forhold til eleven. 4. Efter et år udfylder elevens lærere endnu engang målskema og evalueringsskema vedrørende eleven. Praktiske oplysninger Eleverne går i familieklassen torsdage fra på 1. sal i Dommerbygningen. (Tidligere modtageklassens lokaler. Indgang i gavlen). Hver anden torsdag fra har vi forældrerunde uden elever. Ofte vil det være muligt at træffe Lone og Bjarne i familieklassens lokaler torsdage fra Familieklassens døre er altid åbne og skolens personale og forældre er velkomne til at besøge os, men helst efter aftale. Lone Jegind & Bjarne Busk Hanne Bach

16 Bilag B Rødovre Skole Etablering af familieklasse på Rødovre Skole? Historik/baggrund: I eftersommeren 2005 blev der orienteret om familieklasser på et skolerådsmøde (for politikere og skolebestyrelser) To familieklasselærere fra Enghavegård Skole i Gladsaxe stod for oplægget. (Frank Poder og HB deltager og orienterer efterfølgende kort på et bestyrelsesmøde). Udmelding fra skolepolitikerne: en vældig god idé, der gerne ses ført ud i livet deltog HB i et møde om familieklasser arrangeret af specialundervisningskonsulent, Hanne Marie Christoffersen fra PUC (pædagogisk udviklingscenter) i Rødovre. Mødet tager udgangspunkt i en DVD om familjeklasser i Helsingør samt i Tinderhøj Skoles erfaringer HB finder en interesseret lærer (Lone Jegind, LJ) og pædagog (Bjarne Busk, BB) da der viser sig en mulighed for måske at få plads på et kursus i Helsingør med de englændere, der har været inspiratorer til det danske projekt. (Kursusprogram vedlagt som bilag). Målgruppe: Familieklassen er for børn, der har svært ved at gå i skole og derfor skal blive bedre skoleelever. Familieklassen er for elever, der: Er urolige Har svært ved at koncentrere sig Har svært ved at organisere og planlægge deres skoleliv Har svært ved at indordne sig efter skolens normer og regler Har svært ved at begå sig blandt andre børn Er passive, stille og ikke-deltagende i skolelivet Når lærer/team overvejer, om en elev er egnet til familieklassen, er det vigtigt, at der tages udgangspunkt i, hvordan eleven fungerer i skolen og ikke i, om familien er velfungerende eller ej. Alle familier er velkomne. Familieklassen er en foregribende indsats inden en evt. indstilling til PPR af målgruppens elever. Familieklassen er et skoletilbud forankret i almenundervisningen.

17 Opgaver i forbindelse med etablering af familieklasse (arbejdspapir) (HB s udspil) Hvad Hvordan Hvem Hvornår Rammer: Lokaler Finde egnede lokaler på skolen Ledelsen (+ BB, LJ) Indretning Omfang: Åbningstid Arbejdstid Financiering Udarbejdelse af forslag (møbler, computer, andet....) 1 dag om ugen i 3 lektioner Forældregruppe 1 t. hver 14. dag (HB) Forslag: åbningstid + ca. 50 t. i akkord til diverse til BB og LJ (HB) AKT-tid samt forebyggende specialundervisning BB og LJ (i samarb. med ledelsen) Inden sommerferie Inden sommerferie/aug ust Formidling: Skolebestyrelse Oplæg HB Maj 06 Medarbejdere: PR-møde Oplæg v. erfarne fam.klasselærere. Formidling af indhold, rammer, målgruppe osv. SKB inviteres Skoleintra Relevante oplysninger til medarbejderne BB, LJ og ledelsen Forældre Folder Inspiration: Tinderhøj Skoles folder BB, LJ, HB Layout og tryk: købes Hjemmeside Relevante oplysninger til forældre og andre Ledelsen (+BB og LJ) September 06 Forud for start, som planlægges til efter efterårsferien Forud for start, som planlægges til efter efterårsferien Forud for start, som planlægges til efter efterårsferien Familieklasselærere: Kursus Besøg Netværk Supervision Planlægning/forberedelse/ visitaionsprocedure m.m.m. Med lærerne fra Marlborough School i London (20-25 års erfaring) En dag i en fungerende familieklasse. Gerne Gladsaxe? Netværk 4 5 gange pr. år Deltagere: Tinderhøj, Islev og Rødovre Tovholder: Hanne Marie Christoffersen Af Hanne Marie Christoffersen. Deltagelse i starten senere efter behov Samtaler, udarbejdelse af materialer osv. osv. BB, LJ og Primo maj 06 HB BB og LJ August 06 HB tager initiativ til etablering HB kontakter HMC BB, LJ (+HB) Aftales juni 06 Maj/juni 06 Maj oktober 06

18

Rødovre Skole. Virksomhedsplan

Rødovre Skole. Virksomhedsplan Rødovre Skole Virksomhedsplan oktober 2004 Indhold Afklaring af ressourcer Personaleforhold 1 Økonomi 1 Fysiske rammer Legeplads 2 Legepladssikring 2 Inspektørhaven 2 Idræt-ude -udvalg 3 Indskolingsbygningen

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Dato? What? Why? How? Who? Kendskab til børn i supplerende skoletilbud. Kendskab til børn i specialundervisningstilbud

Dato? What? Why? How? Who? Kendskab til børn i supplerende skoletilbud. Kendskab til børn i specialundervisningstilbud Dato? What? Why? How? Who? Visitationsdrøftelser lokalt på skolerne. Hele året. Det aftales lokalt hvor ofte man mødes. Samarbejde læringskonsulent og inklusionsmedarbejder. Læringskonsulent holder faste

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Integration på Enghøjskolen 2011/12

Integration på Enghøjskolen 2011/12 1 Mål 2 Baggrund 3 Handleplan 4 Måling Hvad vil vi? Hvorfor vil vi det? Hvordan vil vi gøre det? Hvordan kan det måles/vises, at målet nås? Lektiecafe Målet med lektiecafeen er, at give eleverne mulighed

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole og er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside, i januar 2014,

Læs mere

Principper for den løbende evaluering

Principper for den løbende evaluering Principper for den løbende evaluering Evalueringen skal: 1. være en integreret del af undervisningen, og skal omfatte den personlige-, den sociale- og den faglige udvikling 2. Omfatte såvel lærerens som

Læs mere

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Fokus på læring Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering i folkeskolen Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering er centrale

Læs mere

Videndeling. Pit-vejleder uddannelsen

Videndeling. Pit-vejleder uddannelsen Videndeling Pit-vejleder uddannelsen Dorthe Koch 16-04-2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Definition af videndeling... 3 Hvilken viden er det relevant at dele?... 3 Hvorfor anvende videndeling

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

1. Værdigrundlag s Mål og vision s. 3. a) Almen- og specialklasseundervisning s. 3. b) Særlige tilbud til elever s. 3. c) Evalueringskultur s 4

1. Værdigrundlag s Mål og vision s. 3. a) Almen- og specialklasseundervisning s. 3. b) Særlige tilbud til elever s. 3. c) Evalueringskultur s 4 Virksomhedsplan Gildbroskolen 2008-2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Værdigrundlag s. 3 2. Mål og vision s. 3 3. Organisationen a) Almen- og specialklasseundervisning s. 3 b) Særlige tilbud til elever s. 3

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 7 Specialundervisning

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 7 Specialundervisning Evaluering af kapitel 7: Specialundervisning Formålet med kapitlet er at evaluere skolens indsats for at sikre undervisningen af elever med særlige behov. Pia Mosebo, afdelingsleder med ansvar for specialundervisning,

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: Hjemmeside: Mail:

Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: Hjemmeside:  Mail: Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: 47 74 90 23 Hjemmeside: www.oelstedskole.skoleintra.dk Mail: olstedskole@halsnaes.dk Undervisningsmiljøvurdering på Ølsted Skole Oktober 2009 Seneste svar

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse $ % & (( 2 1. Indledning ( $ % & ( * % * * $ % $ (, - * % $. ( * * / * ( 0 $ 1 3 1. Indledning - 2 - % ( ( ( % 33 ( 4 4 4 ( % & ( ( ( $, 1 %, 5 $$ %- /%4 $$&- 4

Læs mere

for børn med behov for en særlig indsats

for børn med behov for en særlig indsats DEN GODE OVERGANG for børn med behov for en særlig indsats FRA DAGTILBUD TIL SKOLE I VARDE BY Fælles retningslinjer for dagtilbud og folkeskoler i Varde by for overgangen fra dagtilbud til skole for børn

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

Tjørring Skole gode overgange

Tjørring Skole gode overgange Der er mange overgange i et barns forløb fra børnehave til skole og videre op gennem skolens afdelinger. Tjørring Skole har i dette projekt fokus på hvordan pædagoger og børnehaveklasseledere kan samarbejde

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT 21-03-2007 Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 1 2. Retningslinjer

Læs mere

Specialundervisning med fokus på sprog og relationer. Evaluering af forsøg med familieklasse

Specialundervisning med fokus på sprog og relationer. Evaluering af forsøg med familieklasse Specialundervisning med fokus på sprog og relationer Evaluering af forsøg med familieklasse Gribskov Kommune, maj 2011 Indledning Evaluering af 'Specialundervisning med fokus på sprog og relationer' er

Læs mere

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger.

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger. Januar 2014. Kære forældre og elever. Den 11. august starter det nye skoleår og Skolereformen træder i kraft (den er besluttet i folketinget i dec. 2013). Det vil indebære mange spændende og mærkbare forandringer.

Læs mere

Den Røde Tråd - Skolestart

Den Røde Tråd - Skolestart Den Røde Tråd - Skolestart Natur og Udvikling Indledning I Halsnæs Kommune ønskes det, at børn og forældre oplever en god overgang mellem kommunens tilbud. Den røde tråd skal sikre en sammenhæng for børn

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

På Skovboskolen har vi nogle principper og værdier der kendetegner skolen. Vi lægger vægt på åbenhed, dialog, ansvarlighed og fleksibilitet.

På Skovboskolen har vi nogle principper og værdier der kendetegner skolen. Vi lægger vægt på åbenhed, dialog, ansvarlighed og fleksibilitet. Mål- og indholdsplan for Skovboskolens SFO 1, 2 & ungdomsklub: Skovboskolen er beliggende i Bjæverskov. Vi er en del af Køge Kommune. Skolen består af en undervisnings-del og en SFO-del. SFO 1, Regnemark:

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen.

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. I medfør af 15, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om

Læs mere

TRIN-undervisningen i mellemtrinnet

TRIN-undervisningen i mellemtrinnet Nordagerskolen september 2016 TRIN-undervisningen i mellemtrinnet I forbindelse med gennemførelsen af folkeskolereformen i 2014, besluttede Nordagerskolen, at indføre aldersintegreret undervisning med

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere Guide til netværk i fagene med faglige vejledere I denne guide sættes fokus på, hvordan skolens faglige vejledere kan medvirke til at arbejde med implementering af forenklede Fælles Mål, bidrage til den

Læs mere

På 4- og 8- årgang tages der fortsat pædagogisk, psykologisk trivselsprøve (PVSK), som efterfølgende drøftes med AKT, klasseteam og eleverne.

På 4- og 8- årgang tages der fortsat pædagogisk, psykologisk trivselsprøve (PVSK), som efterfølgende drøftes med AKT, klasseteam og eleverne. Elevernes undervisningsmiljø Skoleåret 2010/2011 Det indgående kendskab til elevernes trivsel på Højby Skole skyldes den måde lærernes frikvarterer afholdes på. Lærerne er i næsten alle frikvarterer i

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning"

Orientering om Undervisningsministeriets Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning Punkt 6. Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning" 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Undervisningsministeriets"Aktionsplan

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Indhold 1. Evalueringsformer der benyttes på skolen 2. Evaluering af den samlede undervisning i skoleåret 3. Plan for opfølgning på evalueringen

Læs mere

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Fælles Skoleudvikling Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Forord Mange spændende udviklingsprojekter er blevet udtænkt, gennemført og om sat i praksis på skolerne, siden Aalborg Kommunale

Læs mere

Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering

Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering Side 1 af 5 Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering Vejledning til skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering: Skolelederen skal nedenfor give en samlet kvalitetsvurdering ud fra data og dokumenter på

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Ejnar Mikkelsenila Aluarpia. fax: 99 11 32 Telefon: 36 78 60 pemo@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse.

Ejnar Mikkelsenila Aluarpia. fax: 99 11 32 Telefon: 36 78 60 pemo@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse. Ejnar Mikkelsenila Aluarpia Atuarfiup aqqa /skolens navn fax: 99 11 32 Telefon: 36 78 60 pemo@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Postboks 504 Atuarfiup/skolens postadresse

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

læsning indskoling trivsel og undervisningsmiljø sund mad/skole

læsning indskoling trivsel og undervisningsmiljø sund mad/skole Al-Hilal skolen Evaluering Ifølge Friskolelovens krav til evaluering i de frie skoler skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 Kvalitetsrapport 2008/2009 Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Kapitel 1. Resumé med konklusioner. Side 4. Kapitel 2. Tal og tabeller Side 5. Kapitel 3 Fagligt niveau

Læs mere

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion 1. (K) 2012 -? Søholmskolens virksomhedsrapport 2012-14 (K)=fælles kommunale indsatsområder (L)= lokale indsatsområder Rød skrift er justeringer juni 2013 Fortsat udvikling mod mere inklusion Ingen eller

Læs mere

Syvstjerneskolen. - en fleksibel skole. Nyttige links vedr. skoleudvikling:

Syvstjerneskolen. - en fleksibel skole. Nyttige links vedr. skoleudvikling: Nyttige links vedr. skoleudvikling: Undervisningsministeriet: www.uvm.dk De mange intelligenser: www.demangeintelligenser.dk Furesø Kommune www.furesoe.dk Fælles mål hos undervisningsministeriet www.faellesmaal.uvm.dk/.

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Folkeskolerne i Struer kommune

Folkeskolerne i Struer kommune Folkeskolerne i Struer kommune Bekymrende fravær Ansvar og handlemuligheder Forord Skolelederen har ansvaret for at følge op på børn med for meget fravær fra skolen. Som en hjælp til skolelederens arbejde,

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Signaturskolens mål- og indholdsbeskrivelse på fritidsdelen 2015/2016

Signaturskolens mål- og indholdsbeskrivelse på fritidsdelen 2015/2016 Indhold Indledning:... 2 Signaturskolens mission... 3 Konkrete mål- og indholdsbeskrivelser:... 3 Trivsel og fællesskab:... 3 Krop og bevægelse:... 4 Helhed og overgange:... 4 Læring og Science:... 4 Børn

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen

I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen Pædagogisk vision. Assensskolen vil være skole for alle de børn og familier, der bor i vores område, så længe fællesskabet

Læs mere

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning. København, 22. januar 2014 Til Børne- og Ungeudvalget, Københavns Kommune Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Notat Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt andet, at kommunerne og skolerne kan omsætte viden

Læs mere

Elevplaner i Meebook

Elevplaner i Meebook Elevplaner i Meebook en vejledning til ledere, lærere og pædagoger september 2017 Denne vejledning søger at guide ledere og pædagogisk personale til, hvordan arbejdet med elevplaner i Meebook foregår.

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen Læringsmiljøer i folkeskolen resultater og redskaber fra evalueringen Kort om evalueringen L Æ R I N G S S Y N E T D E F Y S I S K E R A M M E R E V A L U E R I N G S K U LT U R E N U N D E R V I S N I

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015

Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015 Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015 Hvert år opstilles en evalueringsform og metode, hvor et særligt område på Stubbekøbing efterskole evalueres. I 14/15 evaluerede

Læs mere

- vi søger langsigtede resultater

- vi søger langsigtede resultater Hedensted chat amfetamin forældre ssp hash butikstyveri alkohol børn ansvar unge fuld stoffer Skoleår 11-12 ungdomskultur mobning lærer SSP - vi søger langsigtede resultater I Hedensted Kommune er SSP

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen DETALJERET RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Aastrup Skole årsberetning 2007

Aastrup Skole årsberetning 2007 Aastrup Skole årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering

Læs mere

Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen

Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen Skjoldenæsvej 70 4174 Jystrup 57 62 73 37 www.soeholmskolen.dk Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen - principper og organisering Der arbejdes mod et rummeligt og fleksibelt skolemiljø, hvor mangfoldighed

Læs mere

Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering

Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering Side 1 af 5 Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering Skolens navn: Næsby Skole Skoleår: 08/09 Ledelsens samlede kvalitetsvurdering Vurdering Evt. kommentarer Interne kvalitetssikringssystemer Næsby Skole

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre 29 Skole - med rapport

Læs mere

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet.

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Inkluderende tiltag på Dronninggårdskolen Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Jørn Nielsen Dronninggårdskolen Rønnebærvej 33 2840 Holte Tlf.: 4611 4500 Dronninggaardskolen@rudersdal.dk

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk Et godt sted at lære og være IDEER til forældremøder og forældrerådene: Se Dybbøl-Skolens hjemmeside www.dybbol-skolen.dk ( Information Mest for

Læs mere

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD START 3 INDLEDNING Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Derudover henvender

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Baggesenskolen skoleåret 2014/2015 Kære forældre og elever på Baggesenskolen Sommeren er så småt begyndt at indfinde sig, og afgangselevernes sidste skoledag nærmer sig. Dette betyder at et skoleår går

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Udviklingsplan Kirkeby Skole Maj. 2007. Sammenhæng. Kirkeby Skole er en skole fra 0. til 7. klassetrin

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere