Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering"

Transkript

1 Til Markedsaktører og ejere af havvindmølleparker 15. oktober 2016 HEP/HEP Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Version 3.0 af 12. oktober 2016 Dok. 13/ /11

2 Indholdsfortegnelse: Hvilke anlæg er omfattet? Under hvilke omstændigheder kan Energinet.dk påbyde nedregulering? Force majeure situationer Hvordan giver Energinet.dk besked om påbudt regulering? Fastsættelse af kompensation Indledning... 5 I begge tilfælde gælder følgende generelle regler: Ordre før kl. 11 dagen før driftsdøgnet Ordre efter kl. 11 dagen før driftsdøgnet Modellering af ikke-leveret produktion fra havvindmølleparker Indledning Metoder til beregning af ikke-leveret produktion Metode Metode Indeksberegning Fastsættelse af korrektionsfaktor... 9 Bilag 1: Regneeksempler på afregning Introduktion Ordre før kl. 11 dagen før driftsdøgnet Ordre efter kl. 11 dagen før driftsdøgnet Dok. 13/ /11

3 Indledning Nærværende dokument er udstedt i henhold til 35, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr af 25. november 2013 om fremme af vedvarende energi, herefter kortfattet benævnt VE-loven. VE-loven beskriver de overordnede regler for, hvornår Energinet.dk kan påbyde nedregulering af havvindmølleparker og fastlægger rammerne for, hvorledes størrelsen af tabt elproduktion som følge af nedregulering beregnes, og hvorledes størrelsen af den mistede indtjening opgøres med henblik på at dække elproducentens tab. I dette dokument detaljeres de rammevilkår, som er fastsat i VE-loven, herunder fastlægges: - Under hvilke omstændigheder kan Energinet.dk påbyde nedregulering - Hvordan beregnes kompensationen for ikke leveret produktion forårsaget af nedregulering - Hvordan fastlægges størrelsen af ikke leveret produktion forårsaget af nedregulering Dokumentet henvender sig således til de virksomheder, som enten har etableret eller overvejer at etablere havvindmølleparker. Baggrunden for denne version 3.0 er, at fremgangsmåden ved beregning af ikke-leveret produktion i version 2.0 var utilstrækkelig, idet det sædvanligvis ikke er muligt at hjemtage online data fra en havvindmøllepark ved spændingsløst net forårsaget af kabelbrud. Samtidig er beregningen af korrektionsfaktorer ændret efter omfattende dataanalyser for at sikre mere retvisende resultater og undgå tilfældige udsving. Konkret foretages sammenstillingen af beregnede og målte værdier nu som udgangspunkt for en måned ad gangen mod tidligere 15 minutter. De regler, der beskrives i nærværende dokument, er afstemt med Energinet.dk's markedsforskrifter og tekniske forskrifter. Eventuel uenighed om adgangen til betaling og dennes størrelse kan af elproducenten indbringes for domstolene, jf. VE-lovens 35, stk. 4. Nærværende dokument kan hentes på Anmeldelse Version 1.0 af dette dokument blev anmeldt til Energistyrelsen den 14. maj Version 2.0 af dette dokument blev anmeldt til Energitilsynet den 2. juni Version 3.0 af dette dokument blev godkendt af Energitilsynet den 12. oktober 2016 Dok. 13/ /11

4 1. Hvilke anlæg er omfattet? Det fremgår af VE-lovens 34 og 35, at bestemmelserne om regulering af elproduktionen fra havvindmølleparker samt medfølgende kompensation gælder for havvindmølleparker, som er etableret efter afholdelse af udbud. Den første havvindmøllepark, der er omfattet af nærværende regler, er således Horns Rev 2, der blev idriftsat i Vilkårene omkring nedregulering og kompensation gælder i 25 år fra meddelelsen om tilladelse til udnyttelse af energi på søterritoriet er givet til ansøgeren. 2. Under hvilke omstændigheder kan Energinet.dk påbyde nedregulering? Det fremgår af VE-lovens 34, at Energinet.dk kan påbyde reduktion eller afbrydelse af elproduktionen, hvis dette er nødvendigt på grund af: - Fejl eller vedligeholdelsesarbejder til ilandføringen af elproduktionen eller i det øvrige transmissionsnet - Kapacitetsbegrænsninger i det sammenhængende transmissionsnet Det fremgår videre af VE-lovens 34, at påbud om nedregulering skal være betinget af, at nedreguleringen er nødvendig af hensyn til forsyningssikkerheden eller en samfundsøkonomisk optimal udnyttelse af det sammenhængende elforsyningssystem, herunder sikringen af et velfungerende konkurrencemarked. Det fremgår af ovenstående formuleringer samt af bemærkningerne til loven, at de særlige principper om prioritering i nettet af elektricitet fra vindmøller ikke gælder for havvindmølleparker, som er etableret efter udbud. De beskrevne vilkår gør det muligt for Energinet.dk at bestemme en økonomisk optimal balance mellem ydelse af betalinger for nedregulering og forstærkning af transmissionsnettet, og agere i overensstemmelse hermed. For så vidt angår lovens formuleringer omkring velfungerende konkurrence, fremgår det af lovens bemærkninger, at der sigtes til, at Energinet.dk kan foretage en samfundsøkonomisk afvejning imellem mulighederne for at udnytte vindkraften fuldt ud og mulighederne for at anvende transmissionsnettet til effektudveksling med udlandet. 2.1 Force majeure situationer Det fremgår direkte af VE-lovens 35, stk. 3, at der ikke ydes kompensation, hvis nedreguleringen er en følge af force majeure. Det er ikke fastlagt i 35, hvad der kan statuere force majeure, men af lovens bemærkninger, herunder bemærkningerne til den oprindelig bestemmelse i elforsyningslovens 27g, stk. 3, følger, at force majeure situationer bl.a. omfatter hændelser, som skyldes ekstreme vejrforhold. Force majeure situationer er i forvejen indbygget i Energinet.dk s markedsforskrift C2 vedrørende balancemarkedet, jf. forskrift C2, afsnit 4.2. Følgelig benyttes samme definition og fremgangsmåde her: I situationer, hvor forsyningssikkerheden er truet på grund af omfattende driftsforstyrrelser eller ekstreme vejrforhold mv., som indebærer, at landsdele er uden normal forsyning, kan Energinet.dk erklære force majeure. I situationer, hvor Energinet.dk erklærer force majeure, ydes ingen kompensation i forbindelse med nedregulering af havvindmølleparker. Dok. 13/ /11

5 3. Hvordan giver Energinet.dk besked om påbudt regulering? Påbud om absolut produktionsbegrænsning for en havvindmøllepark vil kunne blive givet i følgende tilfælde: a) Ved kapacitetsbegrænsninger i det sammenhængende transmissionsnet. b) Ved fejl og vedligeholdelsesarbejder på de dele af ilandføringsanlægget, som ejes og drives af Energinet.dk. c) Ved driftssituationer, der truer det sammenhængende transmissionsnets driftssikkerhed, herunder ved kritisk eloverløb. d) Ved automatisk begrænsning eller udkobling af produktionen, forårsaget af netværn i transmissionsnettet. Ved forudsete kapacitetsbegrænsninger i det sammenhængende transmissionsnet dagen før driftsdøgnet, vil påbud om nedregulering blive meddelt dagen før driftsdøgnet, senest kl. 11:00. I praksis vil Energinet.dk meddele påbud om reduktion eller afbrydelse af elproduktionen efter nedennævnte principper: Påbuddet vil være en absolut produktionsbegrænsning (MW), der udmeldes for havvindmølleparken, og som ubetinget skal følges. Påbuddet skal effektueres ved at aktivere havvindmølleparkens regulering for Absolut produktionsbegrænser som beskrevet i tilslutningsbetingelserne, jf. teknisk forskrift 3.2.5, afsnit 5.2. Påbuddet vil ske i form af, at Energinet.dk s kontrolcenter tager kontakt til berørte kontrolcentre og aftaler tidspunkt og grænseværdier for produktionen. Aftalen bekræftes skriftlig via mail og/eller fax. Den balanceansvarlige aktør kvitterer for aftalen ved at indsende en 5-minutters køreplan for parkens produktion, der er i overensstemmelse med aftalen. Hver gang, at Energinet.dk påbyder produktionsbegrænsninger, giver Energinet.dk samtidig besked til Nord Pool Spot om restriktionerne for at undgå, at parkejeren får adgang til insiderinformation. 4. Fastsættelse af kompensation 4.1 Indledning I det følgende bestemmes størrelsen af kompensationen. Princippet er, at ejeren af havvindmølleparken så vidt det er praktisk muligt skal holdes skadesløs for nedreguleringen, dvs. alt i alt have det samme som i referencesituationen uden nedregulering. De praktiske hensyn taler for en meget simpel kompensation i tillæg til en helt normal balanceafregning. For at sikre den nødvendige dokumentation, skal følgende krav være opfyldt og i daglig drift før kompensationsordningen kan træde i kraft: Den balanceansvarlige aktør skal på daglig basis indsende tidsserier for havvindmølleparkens beregnede produktion til Energinet.dk i form af 5 minutters tidsserier, jf. afsnit 5. Dok. 13/ /11

6 Der sondres mellem to situationer: 1) Behovet for nedregulering kendes om formiddagen dagen før driftsdøgnet, således at beordring af nedregulering kan ske før, at den pågældende balanceansvarlige aktør (i det følgende benævnt PBA) må forventes at have indsendt bud til Nord Pool Elspot. 2) Behovet kendes først efterfølgende, således at beordring af nedregulering sker efter, at den balanceansvarlige aktør må forventes at have givet bud til Nord Pool Elspot. I begge tilfælde gælder følgende generelle regler: - Afregningsmålinger sker på 15 minutters basis, både i Øst- og Vestdanmark. - PBA'en skal til Energinet.dk hele tiden indsende opdaterede 5-minutters køreplaner for den forventede produktion på havvindmølleparken. - Beordringen af nedregulering gives altid som en maksimal tilladt effekt, jf. afsnit 3. - Så vidt muligt beordres nedregulering påbegyndt ved kvarterskift. - Der ydes kompensation frem til det tidspunkt, hvor der er givet meddelelse om, at havvindmølleparken igen kan producere frit, og hvor nødvendigt den foreskrevne tekniske driftstilstand for møllerne i parken er genetableret. Perioden for genetablering af den foreskrevne tekniske driftstilstand kan maksimalt udgøre 24 timer fra det tidspunkt, hvor der er givet meddelelse om, at havvindmølleparken igen kan producere frit 1. - Der gennemføres ordinær balanceafregning og anlægsafregning efter de til enhver tid gældende regler. - I tillæg hertil betaler Energinet.dk en kompensation for nedreguleringen, jf. afsnit 4.2 og Energinet.dk vil inden 1. april 2017 anmelde en supplerende metode til bestemmelse af kompensation i forbindelse med et påbud efter kl.11 om en forlængelse/forkortelse af nedreguleringsperioden. 4.2 Ordre før kl. 11 dagen før driftsdøgnet I dette afsnit forudsættes, at Energinet.dk beordrer nedregulering af havvindmølleparken i det følgende driftsdøgn inden kl dagen før driftsdøgnet. PBA'en skal i dette tilfælde indsende en 5 minutters køreplan for havvindmølleparkens forventede produktion til Energinet.dk, der er konsistent med den beordrede nedregulering. Energinet.dk's kompensation fastsættes som: Kompensation = (beregnet produktion faktisk produktion)*(elspotpris+pristillæg) Med pristillæg forstås det pristillæg i øre/kwh for pågældende havvindmøllepark, som er specificeret i VE-lovens 37, stk. 2. Ved udbetaling af kompensation efter påbudt nedregulering indgår en mængde, som ligger ud over den målte produktion. Denne ekstra produktion - det kompenserede produktionstab medgår i den samlede elproduktion for havvindmølleparken, hvortil der ydes pristillæg. 1 Udvidelsen af kompensationsperioden med 24 timer kommer kun i betragtning ved udetider, som foranlediger, at der efterfølgende er behov for at fjerne fugt fra møllernes elektronik mv. inden de aktiveres på ny (dry out funktion). Dok. 13/ /11

7 For Anholt Havvindmøllepark gælder særlige vilkår i de timer, hvor elspotprisen er 0. I disse timer udbetales der ingen kompensation, jf. VE-lovens 35, stk. 3. Dette særlige vilkår gælder i op til 300 timer pr. kalenderår. Afregningen er illustreret med et regneeksempel i bilag Ordre efter kl. 11 dagen før driftsdøgnet I dette afsnit forudsættes, at Energinet.dk's beordring af nedregulering først sker efter kl dagen før driftsdøgnet. Af praktiske grunde vil Energinet.dk i dette tilfælde tidligst beordre nedregulering efter, at der dagen før driftsdøgnet foreligger en godkendt aktørplan fra PBA en. PBA'en skal i dette tilfælde indsende en 5 minutters køreplan for vindmølleparkens forventede produktion til Energinet.dk, der er konsistent med den beordrede nedregulering. Energinet.dk's kompensation fastsættes som: Kompensation = (beregnet produktion faktisk produktion)*(maksimum (balancekraftpris, elspotpris)+ pristillæg). Med balancekraftpris forstås den balancekraftpris i pågældende prisområde, som anvendes ved forbrugs- og handelsubalancer. Ved udbetaling af kompensation efter påbudt nedregulering indgår en mængde, som ligger ud over den målte produktion. Denne ekstra produktion - det kompenserede produktionstab medgår i den samlede elproduktion for havvindmølleparken, hvortil der ydes pristillæg. For Anholt Havvindmøllepark gælder særlige vilkår i de timer, hvor elspotprisen er 0. I disse timer udbetales der ingen kompensation, jf.ve-lovens 35, stk. 3. Dette særlige vilkår gælder i op til 300 timer pr. kalenderår. 5. Modellering af ikke-leveret produktion fra havvindmølleparker 5.1 Indledning Som systemansvarlig virksomhed stiller Energinet.dk krav om, at datagrundlaget til afregning af ikke-leveret produktion, forårsaget af Energinet.dk's påbudte nedregulering, stilles til rådighed af ejeren af havvindmølleparken uden beregning. Datagrundlaget for afregning af ikke-leveret produktion omfatter: 1. En direkte på anlægget online målt og beregnet mulig produktion fra driftsklare anlæg. 2. En online måling af den faktiske produktion. 3. En online beregning af ikke-leveret produktion. 4. En beregning af mulig park produktion ud fra vejrdata/effektkurver mv. 5. En indeksberegning, der angiver, om beregnede data er OK eller ej. Ovenstående data skal alle "logges" online og overføres til Energinet.dk som 5-minutters tidsserier, både ved normal drift, nedreguleret drift og hvor relevant ved udkoblet anlæg. Data overføres én gang i døgnet til Energinet.dk. Dok. 13/ /11

8 Metodeanvendelse og grundlaget for dataopsamling for online målt produktion, beregnet mulig produktion og beregningen af ikke-leveret produktion skal være testet og godkendt af Energinet.dk inden endelig nettilslutning og idriftsættelse af anlægget. Efter idriftsættelse af havvindmølleparken kontrollerer Energinet.dk løbende beregningen af ikkeleveret produktion, jf. afsnit 5.4. Ved systematiske og vedvarende afvigelser større end +/- 5 % i forhold til anlæggets afregningsmåling over flere måneder, forbeholder Energinet.dk sig ret til at kræve beregningsmodellen korrigeret. En ny beregningsmetode skal verificeres af anlægsejeren og godkendes af Energinet.dk før den kan anvendes som grundlag for afregning. Såfremt der måtte blive behov for nedregulering af en havvindmøllepark umiddelbart efter idriftsættelse dvs. uden at de fremsendte data har været udsat for kvalitetskontrol etc. gennemføres kompensationsberegningen ved hjælp af data for ikke-leveret produktion, bestemt ud fra en teoretisk beregning, og uden brug af korrektionsfaktorer. 5.2 Metoder til beregning af ikke-leveret produktion Der findes principielt to forskellige metoder til beregning af ikke-leveret produktion. Den første metode (nedenfor benævnt metode 1) anvendes ved påbudt nedregulering og i øvrigt når parkens opsamlingsnet er intakt og under spænding dvs. de enkelte møller er idriftsat og kommunikationssystemet er intakt. Den anden metode (nedenfor benævnt metode 2) anvendes, når metode 1 ikke er tilgængelig dvs. typisk efter kabelbrud ved spændingsløst net. Data efter begge metoder skal løbende indberettes til Energinet.dk. I tilfælde af at kommunikation til Energinet.dk svigter, skal data kunne lagres og sikres på anlægsejerens lokation indtil data igen kan overføres. For begge metoder gælder, at anlægsejeren skal udarbejde et forslag til verificering af beregningerne, og Energinet.dk skal godkende beregningsprincipperne inden implementering Metode 1 En kontinuerlig online beregning med udgangspunkt i den enkelte vindmølles mulige produktion, som skal leveres som en kontinuert beregnet værdi. Havvindmølleparkens mulige produktion findes ved at summere den mulige produktion fra de vindmøller, som er nettilsluttet i hele den pågældende periode. I den sammenhæng tages der højde for reduceret skyggevirkning, nettab og ikke tilgængelige vindmøller m.m. Beregningen af den mulige produktion i realtid aggregeres til 5-minutters værdier og overføres som tidsserie til Energinet.dk én gang i døgnet Metode 2 I tilfælde af, at parkregulatoren, der anvendes til metode 1, ikke er aktiv, eller ingen møller er i drift, kan beregningen baseres på vejrdata, lokalt målt ved eller i havvindmølleparken, kombineret med data fra vindmøllernes effektkurver korrigeret for vindhastighed, vindretning, og de enkelte møllers indbyrdes placering m.m. Dok. 13/ /11

9 Oplysninger om antal driftsklare møller vil sædvanligvis ikke være til stede online, når parkregulatoren ikke er aktiv dvs. informationer om vedligeholdelsesarbejder på møllerne må i dette tilfælde hentes fra logbøger el.lign. 5.3 Indeksberegning I tilknytning til de fremsendte data skal medsendes oplysninger om, hvorvidt data er velegnet til at indgå i beregningen af korrektionsfaktoren, jf. afsnit 5.4. Indeks 0 angiver, at den pågældende 5-minutters værdi er helt OK. Indeks 1 angiver, at data er fremkommet ved lineær interpolation (se efterfølgende afsnit). Et indekstal større end 1 angiver, at data ikke kan benyttes ved beregningen af korrektionsfaktor. Dette kan enten skyldes, at data er fejlbehæftet/fraværende for en længere periode eller at parken deltager i markedet for systemydelser, hvorved beregningen af mulig produktion ikke længere er retvisende. Det præcise indhold og format for denne indeksberegning skal aftales med Energinet.dk inden fremsendelse. 5.4 Fastsættelse af korrektionsfaktor Energinet.dk udfører løbende kvalitetskontrol og beregner usikkerheden på de overførte data. Kontrollen udføres ved at Energinet.dk sammenligner de indmeldte data med produktionsdata fra anlæggets afregningsmåling. Som udgangspunkt laves beregningen af den såkaldte korrektionsfaktor for en måned ad gangen for hvert af de beregningsprincipper/metoder, som anlægsejeren har fået godkendt. Ved beregning af korrektionsfaktoren gælder følgende retningslinjer for så vidt angår data: I tilfælde af manglende værdier i en periode på højst 30 minutter, kan data interpoleres lineært mellem nærliggende datapunkter. Hvis anlægsejeren anvender flere godkendte metoder til beregning af ikke-leveret energi, jf, afsnit 5.2, og den ene metode midlertidig svigter, da kan data fra den fejlramte model substitueres med data fra den/de velfungerende modeller. Data, der ender med at være fejlbehæftet eller helt mangler (indeks > 1), indgår ikke i beregningen af korrektionsfaktoren. Hvis det efterfølgende viser sig muligt at retablere fejlbehæftede eller manglende data, kan korrigerede data fremsendes til Energinet.dk frem til 5. hverdag efter månedsskiftet, hvorved disse data vil indgå ved beregningen af korrektionsfaktoren. Såfremt data ønskes korrigeret efter denne deadline, kan det kun ske efter forudgående henvendelse og med godkendelse fra Energinet.dk 2. Data for perioder, hvor parken har deltaget med systemydelser indgår ikke i beregningen af korrektionsfaktoren (indeks > 1). Data for perioder, hvor havvindmølleparken har produceret mindre end 20% af den nominelle kapacitet i henhold til afregningsmålingerne, indgår ikke ved beregningen af korrektionsfaktoren. På baggrund af kvalificerede data for den forgangne måned, jf. ovenstående, beregnes en korrektionsfaktor for hver af de godkendte metoder. For at sikre et robust datagrundlag ved beregning af korrektionsfaktoren, skal mindst 75% af kvartersværdierne (0,75 * 30 * 24* 4 = værdier) for en måned være indeholdt. Hvis dette vilkår ikke er opfyldt, vægtes foregående måneders korrektionsfaktorer indtil kriteriet er opfyldt. 2 Ved fremsendelse af korrigerede data skal anlægsejeren forlods træffe aftale med Energinet.dk s afdeling Markedsdrift. Dok. 13/ /11

10 Korrektionsfaktoren beregnes på følgende måde: hvor N angiver antallet af kvalificerede observationer (kvartersværdier) svarende til f.eks. en måned 3. En korrektionsfaktor større end 1 betyder, at den beregnede produktion for den forgangne periode har ligget under den målte produktion. Tilsvarende betyder en korrektionsfaktor mindre end 1, at den beregnede produktion har ligget over den målte produktion. Efter udløbet af hver måned findes der således en korrektionsfaktor for hver af de metoder, som anlægsejeren har fået godkendt til beregning af ikke-leveret produktion. I tilfælde af, at der i den kommende måned opstår perioder med påbudt nedregulering/kabelbrud, anvendes korrektionsfaktoren til opskalering/nedskalering af den beregnede produktion som led i opgørelse af kompensationen: Kompensation [MWh] = Beregnet produktion [MWh] x korrektionsfaktor De beregnede korrektionsfaktorer sendes til anlægsejeren senest 10 hverdage efter månedens afslutning. 3 Hvis antallet af kvalificerede observationer i en måned ikke er tilstrækkelig (N < 2160), inddrages forrige (eventuelt flere) måneders korrektionsfaktorer i beregningen. For hver måned opgøres antallet af kvalificerede observationer, den faktiske produktion og den beregnede korrektionsfaktor. Den resulterende korrektionsfaktor for måneden bestemmes nu som det vægtede gennemsnit af de forudgående måneders korrektionsfaktorer. Som vægte benyttes månedens faktiske produktion, og antallet af måneder i regnestykket bestemmes af, hvornår antallet af kvalificerede observationer sammenlagt overstiger Dok. 13/ /11

11 Bilag 1: Regneeksempler på afregning Introduktion I det følgende illustreres med regneeksempler, hvordan afregningen sker. Den beregnede produktion uden nedlukning forudsættes i alle tilfælde at være 100 MWh/h. Ordren om nedlukning antages at være max 50 MW, der grundet variation indenfor timen antages at give en faktisk produktion på 45 MWh/h. Der ses forenklet bort fra regulerkraft. Der anvendes følgende prisforudsætninger: - Garantipris for pågældende vindmøllepark: 600 kr./mwh - Elspotpris: 400 kr./mwh - Pristillæg: = 200 kr./mwh - Balancekraftpris for forbrug & handel: 500 eller 300 kr./mwh Ordre før kl. 11 dagen før driftsdøgnet Følgende data forudsættes: Ordre Faktisk produktion Beregnet produktion < 50 MW 45 MWh 100 MWh Kompensationen til aktøren bliver: (100-45)*( )= kr. Ordre efter kl. 11 dagen før driftsdøgnet Følgende data forudsættes: Ordre Faktisk produktion Beregnet produktion < 50 MW 45 MWh 100 MWh Kompensation til aktøren bliver afhængig af aktuel balancekraftpris: 1) (100-45)*( )= kr. eller 2) (100-45)*( )= kr. Dok. 13/ /11

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Til Produktionsbalanceansvarlige aktører m.fl. 2. juni 2014 HEP-KDJ/HEP Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Version 2.0 af 2. juni 2014 Dok. 13/91893-57 1/10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Til Produktionsbalanceansvarlige aktører m.fl. 8. januar 2014 HEP-KDJ/HEP Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Version 2.0 af 8. januar 2014 Dok. 13/91893-57 1/9 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

KOMPENSATION TIL HAVVINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT NEDREGULERING

KOMPENSATION TIL HAVVINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT NEDREGULERING KOMPENSATION TIL HAVVINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT NEDREGULERING 1/13 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-nr. 28 98 06 71 Dato: 12/7 2017 KOMPENSATION TIL HAVVINDMØLLEPARKER

Læs mere

KOMPENSATION TIL HAVVINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT NEDREGULERING

KOMPENSATION TIL HAVVINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT NEDREGULERING KOMPENSATION TIL HAVVINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT NEDREGULERING 1/12 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-nr. 28 98 06 71 Dato: 2/11 2017 Forfatter: HEP/HEP

Læs mere

Anmeldelse af ændret metode til kompensation af havvindmølleparker ved påbudt nedregulering. 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet

Anmeldelse af ændret metode til kompensation af havvindmølleparker ved påbudt nedregulering. 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet Til Sekretariatet for Energitilsynet Anmeldelse af ændret metode til kompensation af havvindmølleparker ved påbudt nedregulering 19. februar 2016 HEP/HEP Med henvisning til Elforsyningslovens 73a anmoder

Læs mere

UDKAST TIL SEKRETARIATSAFGØRELSE VEDRØRENDE KOMPENSATION AF HAV- VINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT NEDRE- GULERING

UDKAST TIL SEKRETARIATSAFGØRELSE VEDRØRENDE KOMPENSATION AF HAV- VINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT NEDRE- GULERING UDKAST TIL SEKRETARIATSAFGØRELSE VEDRØRENDE KOMPENSATION AF HAV- VINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT NEDRE- GULERING 27. september 2016 Engros & Transmission 16/03264 PCO SAGSFREMSTILLING BAGGRUND 1. I denne sag

Læs mere

3. Den 7. august 2017 anmeldte Energinet den supplerende metode, jf. bilag 2, til Sekretariatet.

3. Den 7. august 2017 anmeldte Energinet den supplerende metode, jf. bilag 2, til Sekretariatet. Energinet Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia 2. november 2017 Engros & Transmission Fremsendt via mail: hpa@energinet.dk GODKENDELSE AF SUPPLERENDE METODE TIL KOMPENSATION AF HAVVINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT

Læs mere

Rådighed af decentrale kraftvarmeanlæg

Rådighed af decentrale kraftvarmeanlæg 1. juli 2010 HEP/MAW Rådighed af decentrale kraftvarmeanlæg Version 4.0 af 25. juni 2010 Godkendt af Energistyrelsen den 28. juni 2010 Dokument nr. 35139/10 Henning Parbo 1/12 Indholdsfortegnelse: 1. Hvilke

Læs mere

Forskrift B: Vilkår for adgang til. elmarkedet 78260-07. Marts 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME

Forskrift B: Vilkår for adgang til. elmarkedet 78260-07. Marts 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME Forskrift B: Vilkår for adgang til elmarkedet Marts 2007 Rev. 1 Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 78260-07 Energinet.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw for anlæg til og med 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A1 2 Publiceret udgave 10.04.2017 12.04.2017 21.04.2017 21.04.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw Tillæg til Teknisk forskrift 3.2.1 for anlæg til og med 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A1 3 Publiceret udgave 24.05.2017 30.05.2017 06.06.2017 06.06.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

31/82 32/82 33/82 34/82 35/82 36/82 37/82 38/82 39/82 40/82 41/82 42/82 43/82 44/82 45/82 46/82 47/82 48/82 49/82 50/82 51/82 Bilag 2 Svar på spørgsmål fra ENT Til Energitilsynet Besvarelse af Energitilsynets

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for termiske anlæg større end 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for termiske anlæg større end 11 kw for termiske anlæg større end 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A2 2 Publiceret udgave 10.04.2017 12.04.2017 21.04.2017 21.04.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED

Læs mere

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v.

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Generelle bestemmelser Anvendelse af transmissionsnettet Forskrifter Planlægning Miljøberetninger Forskning-

Læs mere

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen Til Energitilsynets sekretariat Att: Iben Hvilsted-Olsen UDKAST Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen 2. august 211 SKL-HEP/SKL I forbindelse med Energitilsynets godkendelse

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.7.2013 C(2013) 4772 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøtte

Læs mere

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Temadag hos Dansk Fjernvarme den 31. august 2015 Henning Parbo, Energinet.dk Temadag: Kraftvarmeværkers deltagelse i elmarkederne 1 Indkøb

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet Teknisk forskrift 5.1.2 Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker tilsluttet transmissionsnettet 0 Endelig udgave REV. DESCRIPTION 15.03.2015 18.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 DATE KDJ XLOC NNM

Læs mere

Bilag 2 til Aftale om Klimapartnerskab Aftale om køb og indløsning af RECS certifikater, Horns Rev II

Bilag 2 til Aftale om Klimapartnerskab Aftale om køb og indløsning af RECS certifikater, Horns Rev II Bilag 2 til Aftale om Klimapartnerskab Aftale om køb og indløsning af RECS certifikater, Horns Rev II Mellem parterne Hørsholm kommune, Ådalsparkvej, 2, 2970, Hørsholm, cvr-nr. DK70960516, herefter kaldet

Læs mere

forhold er dog meget afhængigt af den aktuelle afstand mellem havmølleparkerne og nettilslutningspunktet.

forhold er dog meget afhængigt af den aktuelle afstand mellem havmølleparkerne og nettilslutningspunktet. Norddjurs kommune Torvet 3 8500 Grenå Dato: 13. august 2010 J.nr.: 567.378 - hca Sekr.: Ulla Visby/hc-d Dir. Tlf.: 79127518 E-mail: uvi@dahllaw.dk Fakta: DAHL er 145 jurister blandt 300 medarbejdere og

Læs mere

Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser

Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser Til Energitilsynets sekretariat. Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser 30. april 2015 SKL/SKL Dette notat beskriver håndteringen af leveringen

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Forskrift A: Principper for elmarkedet

Forskrift A: Principper for elmarkedet Forskrift A: Principper for elmarkedet December 2007 Rev. 1 Juni 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG/MRP LEG/MRP LEG LSO NAME Sep./Okt. 2006 LEG/MRP REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Harmoniseret balanceafregning v1.0. 1. Intro. 5. august 2008 MRP/LRO

Harmoniseret balanceafregning v1.0. 1. Intro. 5. august 2008 MRP/LRO Harmoniseret balanceafregning v1.0 5. august 2008 MRP/LRO 1. Intro Dette notat kan betragtes som et baggrundsnotat til præsentationen Harmoniseret balanceafregning på Energinet.dk aktørseminar den 24.6.2008.

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) BEK nr 1063 af 07/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2110/1181-0045 Senere

Læs mere

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Syd Energi Service A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Energinet.dk har behandlet din ansøgning om, hvorvidt solcelleanlægget

Læs mere

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas 14. december 2015 Vejledning vedrørende pristillæg til biogas Denne vejledning vedrører Energinet.dk s vejledning af borgere om reglerne og ansøgningsproceduren for pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Forskrift om administrative procedurer for driftsmæssig håndtering af elproduktionsanlæg tilsluttet transmissionsnettet.

Forskrift om administrative procedurer for driftsmæssig håndtering af elproduktionsanlæg tilsluttet transmissionsnettet. Forskrift om administrative procedurer for driftsmæssig håndtering af elproduktionsanlæg tilsluttet transmissionsnettet. V.v 8. sept. DATE GEE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 14/22995-7

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

TILLÆG TIL MARKEDSFORSKRIFT C3: PLANHÅNDTERING - DAGLIGE PROCEDURER, NOV 2011, REV. 3

TILLÆG TIL MARKEDSFORSKRIFT C3: PLANHÅNDTERING - DAGLIGE PROCEDURER, NOV 2011, REV. 3 Tillæg til markedsforskrift C3: Planhåndtering - daglige procedurer, nov 2011, rev. 3 1/8 TILLÆG TIL MARKEDSFORSKRIFT C3: PLANHÅNDTERING - DAGLIGE PROCEDURER, NOV 2011, REV. 3 1 Tillæg for at følge GLDPM

Læs mere

Teknisk forskrift TF 2.1.2

Teknisk forskrift TF 2.1.2 Teknisk forskrift TF 2.1.2 Automatisk og manuel elforbrugsaflastning 2.3 Gældende pr. 25. juni 2014 19.06.2014 19.06.2014 DATE LGS TSK NAME 2.2 Til NSU (Netsamarbejdsudvalget) (juni 2014) 2.1 Opfølgende

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg FebruarJuni 20110 Version 21.0 1.0 2.0 6-6-2010 7-6-2010 30-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 1-3-2011 1-3-2011 1-3-2011 DATE LRO ADA LRP

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Kontraktperiode defineres i Aftalen fra datoen, hvor begge parter har underskrevet Aftalen til og med datoen for leveringsperiodens udløb.

Kontraktperiode defineres i Aftalen fra datoen, hvor begge parter har underskrevet Aftalen til og med datoen for leveringsperiodens udløb. Bilag 1 Aftale om køb og indløsning af RECS certifikater, Frederikshavn Mellem parterne DONG Energy El & Gas A/S Nesa Allé 1 2820 Gentofte Tlf 99 55 11 11 Fax 99 55 55 98 www.dongenergy.dk Cvr-nr. 25 47

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning

Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning 30. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010 anmelde sine

Læs mere

Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennem-

Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennem- KLIMA-, ENERGI- OG BYGNINGSMINISTERIET Energinet.dk info@enerqinet.dk Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennem- Ministeren førsel af forundersøgelser for storskala havmølleparker ved

Læs mere

BILAG 7. Refiksering fra start til slut. 1. Opstart af DataHub og genfiksering. 1.1 Månedsafregning i normal drift fra januar 2014

BILAG 7. Refiksering fra start til slut. 1. Opstart af DataHub og genfiksering. 1.1 Månedsafregning i normal drift fra januar 2014 BILAG 7 Til Direktørgruppen Refiksering fra start til slut I nærværende notat gives uddybende begrundelser for de afgørende udfordringer i forbindelse med afregning af elmarkedet efter idriftsættelsen

Læs mere

Betingelser for deltagelse i automatisk balancering i Danmark (FRR-A)

Betingelser for deltagelse i automatisk balancering i Danmark (FRR-A) Til Danske aktører i balancemarkedet Betingelser for deltagelse i automatisk balancering i Danmark (FRR-A) 17. juli 2015 EOR/KAC Dok. 13/93066-47 1/8 Indholdsfortegelse 0. Indledning... 3 1. Tekniske betingelser...

Læs mere

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning 15. maj 2017 Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger 1. Indledning Dette notat beskriver forskellige støtteformer til vindenergi og notatet illustrerer

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

Vejledning til verifikationsrapport TF 3.2.5

Vejledning til verifikationsrapport TF 3.2.5 Vejledning til verifikationsrapport TF 3.2.5 0 Endelig udgave 12.12.2014 12.12.2014 15.12.2014 15.12.2014 DATE KDJ XLOC BJA TSK NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 13/96336-13 Energinet.dk

Læs mere

TILSLUTNING AF REGULERKRAFTANLÆG

TILSLUTNING AF REGULERKRAFTANLÆG TILSLUTNING AF REGULERKRAFTANLÆG Rev. 5 Jan. 2007 Feb. 2007 April 2007 Maj 2007 DATE KAC HEP NU NU NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 15824-07 Energinet.dk DOC. NO. Juni KAC DATE

Læs mere

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: SLS Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-697-4.0 24-01-2013 Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet Baggrund I november 2012 udarbejdede

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Forskrift C3: 259081-06. Planhåndtering daglige procedurer. November 2011. Rev. 3. Nov. 2006 Dec. 2006 Apr. 2007 April 2007 DATE

Forskrift C3: 259081-06. Planhåndtering daglige procedurer. November 2011. Rev. 3. Nov. 2006 Dec. 2006 Apr. 2007 April 2007 DATE Forskrift C3: Planhåndtering daglige procedurer November 2011 Rev. 3 Nov. 2006 Dec. 2006 Apr. 2007 April 2007 DATE KAC HEP KAC 200720070 LSO NAME Okt. 2008 Okt. 2008 Dec. 2008 Dec. 2008 DATE KAC MRP 220082008

Læs mere

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet "Energinet.dk")

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet Energinet.dk) Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia (i det følgende kaldet "Energinet.dk") og «Aftalefirma langt_navn» «Aktør_adresse_1» «Aktør_adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende kaldet "aktøren")

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

UDKAST. Metodegodkendelse af markedsmodel for Kriegers Flak havvindmøllepark elforsyningslovens 73 a

UDKAST. Metodegodkendelse af markedsmodel for Kriegers Flak havvindmøllepark elforsyningslovens 73 a Punkt Energitilsynets møde den 17. november 2013 Engros & transmission 13/08233 /HGO UDKAST Metodegodkendelse af markedsmodel for Kriegers Flak havvindmøllepark elforsyningslovens 73 a Resumé 1. I denne

Læs mere

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi LOV nr 1705 af 23/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5549

Læs mere

Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse

Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse Til Energitilsynets sekretariat Att.: Henrik Thomsen Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse 20. september

Læs mere

Balancemarkedet og balanceafregning

Balancemarkedet og balanceafregning Forskrift C2: Balancemarkedet og balanceafregning December 2008 Rev. 2 Dec. 2006 Jan. 2007 Apr. 2007 Apr. 2007 DATE HEP MRP/HWA HEP LSO NAME Okt. 2008 Okt. 2008 Dec. 2008 Dec. 2008 DATE HEP 20082008 MRP

Læs mere

Deklarering af el i Danmark

Deklarering af el i Danmark Til Deklarering af el i Danmark 4. juni 2015 CFN/CFN Elhandlere er, ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde deklarationer for deres levering af el til forbrugerne i det forgangne

Læs mere

Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark

Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark Til Energinet.dk Markedets aktører Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark 1. Indledning Dette notat beskriver kort den forventede udvikling i vindkapaciteten på land i Danmark samt de

Læs mere

Varmepumpedagen 2010. Fra Vindkraft til Varmepumper. Steen Kramer Jensen Chefkonsulent skr@energinet.dk

Varmepumpedagen 2010. Fra Vindkraft til Varmepumper. Steen Kramer Jensen Chefkonsulent skr@energinet.dk Varmepumpedagen 2010 Fra Vindkraft til Varmepumper Steen Kramer Jensen Chefkonsulent skr@energinet.dk 1 Indhold 1. Energinet.dk El og Gas 2. Varmepumper i fremtidens fleksible energisystem 3. Fælles og

Læs mere

Indhold. Anmeldelse af Sanktioner for overtrædelse af markedsforskrifterne. 1. Anmeldelse og baggrund. Til Energitilsynet

Indhold. Anmeldelse af Sanktioner for overtrædelse af markedsforskrifterne. 1. Anmeldelse og baggrund. Til Energitilsynet Til Energitilsynet Anmeldelse af Sanktioner for overtrædelse af markedsforskrifterne D1, F1, H1, H2 og I 18. september 2012 HSF/GEE/HBK Indhold 1. Anmeldelse og baggrund... 1 2. Hjemmelsmæssig sanktionering

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift af en

Læs mere

Årsregnskab for Energinet.dk

Årsregnskab for Energinet.dk Årsregnskab for Energinet.dk 14. maj 2006 Dette notat uddyber delregnskaberne i Årsrapport for Energinet.dk. Der gives således en forklaring på de væsentligste indtægter og omkostninger på elog gassegmenterne

Læs mere

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående

Læs mere

REVURDERING AF TARIFMODEL 2.0 EGENPRODUCENTERS RÅDIGHEDSBETA- LING

REVURDERING AF TARIFMODEL 2.0 EGENPRODUCENTERS RÅDIGHEDSBETA- LING PUNKT 5 MØDE DEN 21. JUNI 2017 REVURDERING AF TARIFMODEL 2.0 EGENPRODUCENTERS RÅDIGHEDSBETA- LING 21. juni 2017 Detail & Distribution 17/06429 laa RESUMÉ 1. Egenproducenters rådighedsbetaling dækker omkostninger

Læs mere

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Støtte til solceller Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Oversigt støtte til solceller Nettoafregning inkl. lejere 60/40 øre pr. kwh Forhøjet afregning Pulje på 20 MW årligt Definition af fælles anlæg Overgangsordninger

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift

Læs mere

Teknisk forskrift TF Systemtjenester

Teknisk forskrift TF Systemtjenester Teknisk forskrift TF 5.9.1 Systemtjenester Systemtjenester som produktionsanlæg skal levere vederlagsfrit som en betingelse for tilslutning til nettet. 1.1 19.06.2012 W26-2012 04.07.2012 05.07.2012 DATE

Læs mere

Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE)

Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE) NOTAT 22. april 2013 J. nr. 2102/1162-0007 Ref. MPE, HLA, RZS Forsyning Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE) Energipolitisk aftale af 22. marts 2012 Den

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 3, nr. 1, 47, stk. 9, nr. 1 og 2, og 47

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om fremme af vedvarende energi 1)

Forslag. Lov om fremme af vedvarende energi 1) 2008/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Klima- og Energiministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen Fremsat den 5. november 2008 af klima og energiministeren

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug - for høj forsyningssikkerhed og et velfungerende elmarked v. civiling. Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S

Prisfølsomt elforbrug - for høj forsyningssikkerhed og et velfungerende elmarked v. civiling. Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S 25. august 25 MJ Prisfølsomt elforbrug - for høj forsyningssikkerhed og et velfungerende elmarked v. civiling. Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S Nogle dyre dage i juni Tirsdag d. 21. juni om morgenen

Læs mere

Dato: Samlede høringskommentarer. Forslag til ændringer

Dato: Samlede høringskommentarer. Forslag til ændringer Dato: 07.07.2017 Samlede høringskommentarer Kommentarskema vedr.: TF 3.4.1 Elforbrugsanlæg tilsluttet over 100 kv - høringsrevision 1.3.A. Sagsnr. 17/03665 Nr. Afsnitnr. Linjenr. Figur/ tabel Kommentartype:

Læs mere

Introduktion til udtræk af markedsdata

Introduktion til udtræk af markedsdata Introduktion til udtræk af markedsdata Opdatering af markedsdata Hjemmesiden opdateres to gange ugentligt med seneste godkendte data. Der opdateres 3 måneder tilbage i tiden for at få eventuelle ændringer

Læs mere

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet 23. oktober 2014 J.nr. 122-0016 BANK 2 PEB Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel

Læs mere

Notat om PSO-fremskrivning ifm. Basisfremskrivning 2017

Notat om PSO-fremskrivning ifm. Basisfremskrivning 2017 Notat om PSO-fremskrivning ifm. Basisfremskrivning 2017 Kontor/afdeling Systemanalyse Dato -22. juni 2017 J nr. 2017-2206 Indhold Introduktion... 2 PSO-fremskrivningens metode... 2 Usikkerhed i elprisen

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 22. september 2015

Lovtidende A Udgivet den 22. september 2015 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Lovtidende A 2015 Udgivet den 22. september 2015 18. september 2015. Nr. 1113. Bekendtgørelse om pristillæg til

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation med DataHub i elmarkedet Juni 2014 HBK/ADA Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

Planhåndtering i det danske elmarked

Planhåndtering i det danske elmarked Forskrift F: EDI-kommunikation BS-dokument: Planhåndtering i det danske elmarked Fælles forretningsprocesser mellem balanceansvarlige aktører og Energinet.dk jævnfør forskrift C3: "Planhåndtering - daglige

Læs mere

Nye systemydelsesprodukter. Dok.: Klassificering: 1

Nye systemydelsesprodukter. Dok.: Klassificering: 1 Nye systemydelsesprodukter Dok.: Klassificering: 1 Dagsorden 1. Indledning og baggrund 2. Gennemgang og diskussion af mulige produkter 3. Frokost 4. Gennemgang og diskussion af mulige produkter forsat

Læs mere

Lov om fremme af vedvarende energi 1)

Lov om fremme af vedvarende energi 1) 1 von 16 18.08.2009 15:56 LOV nr 1392 af 27/12/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-12-2008 Klima- og Energiministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 224 af 16/03/2009 LOV nr 509 af 12/06/2009

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2009

Udvikling i dansk vindenergi siden 2009 Udvikling i dansk vindenergi siden 2009 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009, 2010 og 2013 - højere i 2011 og 2012.

Læs mere

BILAG BILAGSOVERSIGT. 1. 2-4 Metodeanmeldelse af nettarif ved forbrugstilslutning på 132/150 kv. 2. 5 Høringssvar fra Banedanmark

BILAG BILAGSOVERSIGT. 1. 2-4 Metodeanmeldelse af nettarif ved forbrugstilslutning på 132/150 kv. 2. 5 Høringssvar fra Banedanmark BILAGSOVERSIGT BILAG 6. januar 2015 Engros & Transmission 14/12879 PCO/HGO BILAGS NR. SIDE CONTENTS 1. 2-4 Metodeanmeldelse af nettarif ved forbrugstilslutning på 132/150 kv 2. 5 Høringssvar fra Banedanmark

Læs mere

Automationsstrategi - hvor svært kan det være?

Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Smart Grid: Hvad bliver forskellen på energioptimering og smart grid optimering? v/ Chefkonsulent Steen Kramer Jensen, Energinet.dk 1 Agenda Energinet.dk?

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 5 Offentligt Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) I medfør

Læs mere

NETTOAFREGNING. Hvorfor og hvordan virker det. Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design

NETTOAFREGNING. Hvorfor og hvordan virker det. Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design NETTOAFREGNING Hvorfor og hvordan virker det Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design 1 NETTOAFREGNING Hvad siger lovgivningen og hvordan er det implementeret Lovgivningen Implementering

Læs mere

Kontrakt. Hovedaftale om levering af systemydelser. 1. Indledning

Kontrakt. Hovedaftale om levering af systemydelser. 1. Indledning Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia CVR nr.: 28980671 (herefter kaldet Energinet.dk) og XX A/S Vej nr. DK-yyyy By CVR nr.: xxxxxxxx (herefter kaldet leverandøren) har indgået følgende:

Læs mere

METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2)

METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2) Bilag 2 - Metodeanmeldelse af flexafregning d. 4. september 2015 1/9 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2) +45 70 10 22

Læs mere

Specialregulering i fjernvarmen

Specialregulering i fjernvarmen Specialregulering i fjernvarmen Elkedler omsætter massive mængder af overskuds-el fra Nordtyskland til varme Nina Detlefsen Side 1 Dato: 04.02.2016 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Jesper

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere