(EFT L 162 af , s. 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(EFT L 162 af , s. 1)"

Transkript

1 1998R1165 DA Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1165/98 af 19. maj 1998 om konjunkturstatistik (EFT L 162 af , s. 1) Ændret ved: Tidende nr. side dato M1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 af 29. september 2003 L

2 1998R1165 DA RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1165/98 af 19. maj 1998 om konjunkturstatistik RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, under henvisning til udkast til forordning, forelagt af Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 3 ), under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Monetære Institut ( 4 ), og ud fra følgende betragtninger: (1) Med Rådets direktiv 72/211/EØF af 30. maj 1972 om afholdelse af koordinerende konjunkturstatistikker inden for industri og håndværk ( 5 ) og Rådets direktiv 78/166/EØF af 13. februar 1978 om udfærdigelse af koordinerede konjunkturstatistikker inden for bygge- og anlægssektoren ( 6 ), som havde til formål at tilvejebringe sammenhængende statistiske oplysninger, har det ikke været muligt at tage højde for økonomiske og tekniske ændringer; (2) Den Europæiske Union har i mellemtiden gjort yderligere fremskridt hen imod integration; nye politikker og retningslinjer vedrørende økonomi, konkurrence, det social- og arbejdsmarkedspolitiske område, miljø og virksomheder kræver initiativer og beslutninger, som er baseret på relevante statistikker; de oplysninger, der tilvejebringes i henhold til den eksisterende fællesskabslovgivning eller foreligger i de forskellige medlemsstater er mangelfulde eller ikke tilstrækkeligt sammenlignelige til at kunne skabe et pålideligt grundlag for Kommissionens arbejde; (3) den kommende Europæiske Centralbank har behov for hurtigt tilgængelige konjunkturindikatorer til vurdering af den økonomiske udvikling i medlemsstaterne som led i en fælles monetær politik på europæisk plan; (4) standardisering er nødvendig for at opfylde Fællesskabets behov for oplysninger vedrørende økonomisk konvergens; (5) det er nødvendigt at have adgang til pålidelige og hurtigt tilgængelige statistikker til analyse af den økonomiske udvikling i Unionens medlemsstater som led i Unionens økonomiske politik; (6) erhvervslivet, herunder erhvervslivets organisationer har behov for sådanne oplysninger for at kunne følge markederne og sammenligne deres aktiviteter og resultater med konkurrenternes inden for samme branche både nationalt og internationalt; (7) opstilling af nationalregnskaber i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 af 25. juni 1996 om det europæiske nationalog regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab ( 7 ), kræver sammenlignelige, dækkende og pålidelige statistiske kilder; ( 1 ) EFT C 267 af , s. 1. ( 2 ) Udtalelse afgivet den 20. februar 1998 (EFT C 80 af ). ( 3 ) EFT C 19 af , s ( 4 ) Udtalelse afgivet den 11. september 1997 (endnu ikke offentliggjort i EFT). ( 5 ) EFT L 128 af , s. 28. ( 6 ) EFT L 52 af , s. 17. ( 7 ) EFT L 310 af , s. 1.

3 1998R1165 DA (8) Rådet indførte med beslutning 92/326/EØF ( 1 ) et toårigt program for udvikling af europæiske tjenesteydelsesstatistikker ( ); programmet omfatter udarbejdelse af harmoniserede statistikker på nationalt og regionalt plan, navnlig for handel; (9) i overensstemmelse med nærhedsprincippet kan udarbejdelsen af fælles statistiske normer, som gør det muligt at opstille harmoniserede statistikker, kun ske effektivt på fællesskabsplan, og disse normer vil herefter blive anvendt i hver medlemsstat under tilsyn af de organer og institutioner, som er ansvarlige for udarbejdelsen af de officielle statistikker; (10) den bedste metode til vurdering af konjunkturudviklingen er at udarbejde statistikker efter fælles metodologiske principper og fælles definitioner af karakteristika; kun ved at samordne udarbejdelsen er det muligt at opfylde Kommissionens og virksomhedernes behov for harmoniserede statistikker, som er pålidelige, hurtigt tilgængelige, fleksible og hensigtsmæssigt opdelt; (11) sæsonkorrektion og beregning af trend-cykelserier foretages for så vidt angår nationale data bedst af de nationale statistiske myndigheder; indberetning til Kommissionen (Eurostat) af sæsonkorrigerede data og trend-cykelserier vil skabe større sammenhæng mellem de data, der offentliggøres nationalt, og de data, der offentliggøres på internationalt plan; (12) den faglige enhed svarer til en eller flere operationelle underopdelinger af virksomheder; for at den faglige enhed kan iagttages, må virksomheder have et informationssystem, der for hver faglig enhed kan angive eller beregne i det mindste produktionsværdien, det mellemliggende forbrug, lønomkostningerne, restindkomsterne samt antallet af ansatte og de faste bruttoinvesteringer; de faglige enheder, som er opført under en bestemt position i Den Systematiske Fortegnelse over Økonomiske Aktiviteter i De Europæiske Fællesskaber (NACE Rev 1), kan fremstille produkter uden for den pågældende homogene gruppe, hvortil deres aktivitet hører, som følge af de faglige enheders biaktiviteter, som ikke kan identificeres ud fra de tilgængelige regnskaber; virksomheden er lig med den faglige enhed, når det er umuligt for en virksomhed at angive eller beregne oplysningerne vedrørende alle de ovenfor anførte variabler for en eller flere operationelle underopdelinger; (13) de stastistiske data, som udarbejdes i henhold til et fællesskabssystem, skal være af tilfredsstillende kvalitet, og denne kvalitet såvel som den arbejdsbyrde, der er forbundet med udarbejdelsen, skal være sammenlignelig fra medlemsstat til medlemsstat; det er derfor nødvendigt i fællesskab at opstille kriterier til opfyldelse af disse krav; konjunkturstatistikkerne skal være i overensstemmelse med de resultater, som indberettes i henhold til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 af 20. december 1996 om statistik over erhvervsstrukturer ( 2 ); (14) Rådets forordning (EF) nr. 322/97 af 17. februar 1997 om EFstatistikker ( 3 ) er referencerammen for nærværende forordnings bestemmelser, navnlig vedrørende adgang til administrative data og statistisk fortrolighed; (15) det er nødvendigt at forenkle de administrative procedurer, som det påhviler virksomhederne, navnlig de små virksomheder, at følge, bl.a. ved fremme af ny teknik til indsamling og udarbejdelse af data; anvendelse af eksisterende administrative kilder til statistiske formål er et af midlerne til at undgå at øge den byrde, der pålægges virksomhederne i forbindelse med afgivelse af svar; da det fortsat er nødvendigt at indsamle data direkte fra virksomhederne for at kunne udarbejde statistikker, skal der ( 1 ) EFT L 179 af , s ( 2 ) EFT L 14 af , s. 1. ( 3 ) EFT L 52 af , s. 1.

4 1998R1165 DA anvendes metoder og teknik, som sikrer, at oplysningerne er pålidelige og aktuelle uden at pålægge de pågældende parter, især små og mellemstore virksomheder, en byrde, som er ude af proportion med de resultater, som brugerne af de nævnte statistikker med rimelighed kan forvente; (16) det er nødvendigt at have et ensartet lovgrundlag for alle aktiviteter og områder inden for virksomhedsstatistikker og også for aktiviteter og områder, for hvilke der endnu ikke er udarbejdet statistikker; målet for de ønskværdige statistikker kan defineres ved at referere til Rådets forordning (EØF) nr. 696/93 af 15. marts 1993 om de statistiske enheder til observation og analyse af det produktive system i Det Europæiske Fællesskab ( 1 ) samt Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 af 9. oktober 1990 om Den Statistiske Nomenklatur for Økonomiske Aktiviteter i De Europæiske Fællesskaber (NACE Rev 1) ( 2 ); (17) for yderligere at klarlægge reglerne for indsamling og statistisk bearbejdelse af data og for bearbejdelse og indberetning af resultater er det nødvendigt at bemyndige Kommissionen, bistået af Udvalget for Det Statistiske Program, som blev nedsat ved Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom ( 3 ), til at vedtage foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning; (18) Udvalget for Det Statistiske Program er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 3 i afgørelse 89/382/EØF, Euratom UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: Artikel 1 Formål 1. Formålet med denne forordning er at etablere fælles rammer for udarbejdelsen af fællesskabsstatistikker om konjunkturudviklingen. 2. Statistikkerne omfatter data (variabler), som er nødvendige for at skabe et ensartet grundlag for analysen af den kortfristede udvikling i udbud og efterspørgsel, produktionsfaktorer og priser. Artikel 2 Anvendelsesområde 1. Denne forordning gælder for alle de aktiviteter, der er opført i hovedafdeling C til K samt M til O i Den Statistiske Nomenklatur for Økonomiske Aktiviteter i De Europæiske Fællesskaber (NACE Rev 1), som indførtes ved forordning (EØF) nr. 3037/ Statistiske enheder af de forskellige typer, der er anført i afdeling I i bilaget til forordning (EØF) nr. 696/93, og som er klassificeret under en af de aktiviteter, der er omtalt i stk. 1, hører ind under anvendelsesområdet for nærværende forordning. Anvendelse af særlige enheder til udarbejdelse af statistikker er specificeret i bilagene til nærværende forordning. Artikel 3 Bilag 1. Kravspecifikationerne vedrørende de enkelte variabler er beskrevet ibilagene. 2. Hvert bilag indeholder i relevant omfang følgende oplysninger: a) de specifikke aktiviteter, for hvilke der skal udarbejdes statistikker ( 1 ) EFT L 76 af , s. 1. ( 2 ) EFT L 293 af , s. 1. Forordningen er ændret ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 761/93 (EFT L 83 af , s. 1). ( 3 ) EFT L 181 af , s. 47.

5 1998R1165 DA b) de forskellige typer statistiske enheder, der skal anvendes til udarbejdelse af statistikker c) listen over variabler d) variablernes form e) variablernes referenceperiode f) variablernes detaljeringsniveau g) dataindberetningsfrister h) liste over frivillige pilotundersøgelser i) første referenceperiode j) overgangsperiodens varighed. Artikel 4 Indsamling af data 1. Medlemsstaterne tilvejebringer de nødvendige data til udarbejdelse af statistiske oplysninger om de variabler, som er anført i bilagene. 2. Medlemsstaterne kan fremskaffe de nødvendige data ved at kombinere de forskellige kilder, der er angivet nedenfor, ud fra princippet om administrativ forenkling: a) obligatoriske spørgeskemaundersøgelser: de juridiske enheder som fastlagt i forordning (EØF) nr. 696/93, som de statistiske enheder, medlemsstaterne henvender sig til, hører til eller er sammensat af, er forpligtet til at give rettidige, korrekte og fyldestgørende oplysninger b) andre relevante kilder, herunder administrative data c) relevante statistiske estimationsprocedurer. 3. Medlemsstaterne og Kommissionen skaber inden for deres respektive kompetenceområder forudsætninger for at øge anvendelsen af elektronisk dataindsamling og automatisk databehandling. Artikel 5 Frekvens Oplysninger om alle variabler udarbejdes oftere end på årsbasis. Frekvensen for hver variabel fastlægges i bilagene. Artikel 6 Detaljeringsniveau Oplysningerne om variablerne udarbejdes i overensstemmelse med de gældende klassifikationer på det detaljeringsniveau, der er angivet i bilagene. Artikel 7 Bearbejdelse Medlemsstaterne bearbejder de data, som er fremskaffet ioverensstemmelse med artikel 4, stk. 2, til sammenlignelige variabler, der er fastlagt ioverensstemmelse med reglerne ibilagene. Medlemsstaterne tager også hensyn til retningslinjerne i den vejledende metodologiske manual, som er nævnt iartikel 12. Artikel 8 Indberetning Medlemsstaterne indberetter de i artikel 7 omhandlede variabler, inklusive fortrolige oplysninger, til Eurostat elektronisk eller via andre passende medier inden for en frist, som er fastlagt i bilagene. Under alle omstændigheder sendes variablerne til Kommissionen (Eurostat) senest samme dag, som de offentliggøres af den nationale myndighed.

6 1998R1165 DA Artikel 9 Behandling af fortrolige oplysninger Behandling af fortrolige oplysninger og indberetning af sådanne oplysninger som omhandlet i artikel 8 skal ske i overensstemmelse med gældende EF-bestemmelser om statistisk fortrolighed. Artikel 10 Kvalitet 1. Medlemsstaterne sikrer, at de indberettede variabler afspejler den samlede population. De data, der er tilvejebragt i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, skal omfatte så mange enheder, at det er muligt at sikre en tilstrækkelig grad af repræsentativitet. 2. Medlemsstaterne vurderer variablernes kvalitet ud fra fælles kriterier. 3. Variablernes kvalitet kontrolleres regelmæssigt ved at sammenligne dem med andre statistiske oplysninger. Desuden skal de kontrolleres i henseende til deres indre konsistens. 4. Kvaliteten evalueres ved, at man sammenligner fordelene ved, at disse data foreligger, med omkostningerne ved indsamlingen af disse og med byrden for erhvervslivet, især for små virksomheder. Med henblik på evaluering heraf skal medlemsstaterne på Kommissionens anmodning indsende de nødvendige oplysninger. Artikel 11 Ændring af vægt og basisår 1. Medlemsstaterne tilpasser om nødvendigt de sammenvejede indeksers vægtgrundlag mindst hvert femte år. Vægtene, som er brugt i det tilpassede vægtgrundlag, indberettes til Kommissionen inden tre år efter udløbet af det nye basisår. 2. Hvert femte år ændrer medlemsstaterne variablernes vægtgrundlag, idet der som basisår anvendes de år, hvis endetal er 0 eller 5. For alle indeks ændres vægtgrundlaget inden tre år efter udløbet af det nye basisår. Artikel 12 Metodologisk manual 1. Kommissionen offentliggør efter høring af Udvalget for Det Statistiske Program en vejledende metodologisk manual, som forklarer reglerne i bilagene og som indeholder retningslinjer for konjunkturindikatorerne. 2. Denne vejledning ajourføres med regelmæssige mellemrum. Artikel 13 Overgangsperiode og undtagelsesbestemmelser 1. Der kan indrømmes en overgangsperiode på højst fem år fra denne forordnings ikrafttræden for udarbejdelse af statistikkerne. 2. I overgangsperioden kan Kommissionen indrømme undtagelser fra denne forordnings bestemmelser, hvis det er påkrævet at foretage omfattende tilpasning af de nationale statistiske systemer. Artikel 14 Rapporter 1. Medlemsstaterne sender på Kommissionens anmodning alle nødvendige oplysninger om denne forordnings gennemførelse i medlemsstaterne.

7 1998R1165 DA Senest tre år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden og derefter hvert tredje år forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om de statistikker, der er udarbejdet i medfør af denne forordning, og navnlig om deres relevans og kvalitet og om virksomhedernes indberetningsbyrde. Artikel 15 Koordinering i medlemsstaterne Én national myndighed i hver medlemsstat skal koordinere: 1) Indberetning af variablerne (artikel 8) 2) Kvalitetsmåling (artikel 10) 3) Indberetning af relevant information (artikel 14, stk. 1). Artikel 16 Pilotundersøgelser 1. Kommissionen skal efter proceduren i artikel 18 iværksætte en række frivillige pilotundersøgelser, som skal gennemføres af medlemsstaterne. Pilotundersøgelserne er nærmere beskrevet i bilagene. 2. Pilotundersøgelserne gennemføres for at vurdere, om det er relevant og muligt at indhente data, og om omkostningerne ved dataindsamlingen og virksomhedernes indberetningsbyrde står i et rimeligt forhold til de pågældende datas relevans. 3. Kommissionen underretter Rådet om resultaterne af pilotundersøgelserne. Artikel 17 Gennemførelse Efter proceduren i artikel 18 vedtager Kommissionen foranstaltningerne til gennemførelse af denne forordning, herunder foranstaltningerne vedrørende tilpasning til den økonomiske og tekniske udvikling med hensyn til indsamlingen og den statistiske bearbejdning af data og indberetningen af variablerne. Der skal i denne forbindelse tages hensyn til princippet om, at omkostningerne skal stå i rimeligt forhold til foranstaltningerne, og at det ikke i større omfang vil kræve yderligere ressourcer, hverken for medlemsstaterne eller for virksomhederne, i forhold til de oprindelige bestemmelser i denne forordning. Gennemførelsesbestemmelserne til denne forordning skal navnlig omfatte: a) Anvendelsen af særlige enheder (artikel 2) b) Ajourføringen af listerne over variabler (artikel 3) c) Definitionen og den hensigtsmæssige form af de indberettede variabler (artikel 3) d) Frekvensen af statistikkernes udarbejdelse (artikel 5) e) De inddelings- og aggregeringsniveauer, som skal anvendes i variablerne (artikel 6) f) Dataindberetningsfristerne (artikel 8) g) Kriterierne for kvalitetsmåling (artikel 10) h) Overgangsperioderne og undtagelserne i overgangsperioden (artikel 13) i) Iværksættelse af pilotundersøgelser (artikel 16).

8 1998R1165 DA M1 Artikel Kommissionen bistås af Udvalget for Det Statistiske Program, i det følgende benævnt»udvalget«. 2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF ( 1 ), jf. dennes artikel 8. Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder. 3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden. Artikel 19 Ophævelsesbestemmelser Direktiv 72/211/EØF og direktiv 78/166/EØF ophæves. Artikel 20 Ikrafttræden Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart ihver medlemsstat. ( 1 ) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af , s. 23).

9 1998R1165 DA BILAG A INDUSTRI a) Anvendelsesområde Dette bilag anvendes på alle aktiviteter, der er opført i hovedafdeling C til E inace Rev 1. b) Observationsenhed 1) Medmindre andet er fastsat inr. 2) eller vedtaget efter proceduren inr. 3), er observationsenheden for alle variabler i dette bilag den faglige enhed. 2) For firmaer, hvor kun få personer er beskæftiget med sekundære aktiviteter, kan den lokale enhed eller firmaet benyttes som observationsenhed. 3) Andre observationsenheder kan besluttes anvendt efter proceduren i artikel 18. c) Variabler 1) Statistikkerne i dette bilag omfatter følgende variabler: Variabel Betegnelse 110 Produktion 120 Omsætning 121 Omsætning på hjemmemarkedet 122 Omsætning på andre markeder end hjemmemarkedet 130 Ordreindgang 131 Ordreindgang fra hjemmemarkedet 132 Ordreindgang fra andre markeder end hjemmemarkedet 210 Antal beskæftigede 220 Præsterede arbejdstimer 230 Bruttolønninger 310 Produktionspriser 311 Produktionspriser på hjemmemarkedet 312 Produktionspriser på andre markeder end hjemmemarkedet 2) Kun hvis produktionspriserne på andre markeder end hjemmemarkedet (nr. 312) ikke foreligger, kan denne variabel sættes til enhedsværdiindekset (nr. 313). 3) Fra begyndelsen af første referenceperiode kan oplysninger om ordreindgang (nr. 130, 131 og 132) skønnes ved hjælp af en alternativ ledende indikator, som kan beregnes på grundlag af data fra konjunkturtendensundersøgelser for vedkommende branche. Dette er tilladt i fem år fra forordningens ikrafttrædelsesdato. Denne periode skal forlænges i op til fem år, medmindre andet er fastsat efter proceduren i artikel 18. 4) Fra begyndelsen af første referenceperiode kan oplysninger om det samlede antal beskæftigede (nr. 210) estimeres ved hjælp af antallet af ansatte (nr. 211). Dette er tilladt i fem år fra forordningens ikrafttrædelsesdato. Denne periode skal forlænges i op til fem år, medmindre andet er fastsat efter proceduren iartikel 18. 5) Ved»hjemmemarkedet«forstås den pågældende medlemsstats område. 6) Oplysninger om produktion (nr. 110) udarbejdes ikke for hovedgruppe 41 og gruppe 40.3 inace Rev 1. 7) Oplysninger om omsætning (nr. 120, 121, 122) kræves ikke for NACE Rev 1, hovedafdeling E. 8) Oplysninger om ordrer (nr. 130, 131, 132) udarbejdes kun for følgende hovedgrupper inace Rev 1: 17, 18, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,

10 1998R1165 DA , 35. Listen over hovedgrupper inace kan efter proceduren iartikel 18 ændres inden tre år efter datoen for forordningens ikrafttræden. 9) Oplysningerne om produktionspriser eller enhedsværdiindekset (nr. 310, 311, 312 eller 313) udarbejdes ikke for følgende grupper i NACE Rev 1: 12.0, 22.1, 23.3, 29.6, 35.1, Listen over grupper kan efter proceduren i artikel 18 ændres inden tre år efter datoen for forordningens ikrafttræden. d) Form 1) Alle variablerne, bortset fra dem, der vedrører produktion (nr. 110), indberettes i ukorrigeret form. 2) Produktionsvariablen (nr. 110) indberettes med korrektion for antallet af arbejdsdage. 3) Desuden kan medlemsstaterne også indberette variablerne i sæsonkorrigeret form og i form af trend-cykelserier. Kun hvis oplysningerne ikke indberettes i sådanne former, kan Kommissionen (Eurostat) udarbejde sæsonkorrigerede serier og trend-cykelserier for disse variabler. 4) Variabler for nr. 110, 310, 311, 312 og 313 indberettes som indekstal. Alle andre variabler kan indberettes enten som indekstal eller som absolutte tal. e) Referenceperiode Følgende referenceperioder anvendes: Variabel Referenceperiode 110 måned 120 måned 121 måned 122 måned 130 måned 131 måned 132 måned 210 mindst kvartal 220 mindst kvartal 230 mindst kvartal 310 måned 311 måned 312 eller 313 måned f) Detaljeringsniveau 1) Alle variabler indberettes på 2-cifret niveau i NACE Rev 1. 2) For hovedafdeling D i NACE Rev 1 skal produktionsindekset (nr. 110) og produktionsprisindeksene (nr. 310, 311, 312 eller 313) desuden indberettes på 3-cifret og 4-cifret niveau i NACE Rev 1. De indberettede indeks på 3-cifret og 4-cifret niveau skal repræsentere mindst 90 % af den samlede værditilvækst for hver medlemsstat i hovedafdeling D i NACE Rev 1 i et givet basisår. Medlemsstater, hvis samlede værditilvækst i hovedafdeling D i NACE Rev 1 i et givet basisår udgør mindre end 5 % af summen for Det Europæiske Fællesskab, behøver ikke indberette disse variabler på et så detaljeret niveau. 3) Variabler, der indberettes på 3-cifret og 4-cifret niveau i NACE Rev 1, anvendes til udarbejdelse af samlede summer af indikatorer på disse niveauer for Fællesskabet under ét og for den gruppe af medlemsstater, der deltager i den fælles valuta. Disse indikatorer kan også videregives på 3-cifret og 4-cifret niveau for enkelte medlemsstater og andre grupper af medlemsstater, hvis de pågældende medlemsstater har tilkendegivet, at dataene har en tilstrækkelig kvalitet. 4) Endvidere indberettes alle variabler for de industrihovedgrupper, som bliver nærmere defineret (reference til aktiviteterne i NACE Rev 1) efter proceduren iartikel 18.

11 1998R1165 DA g) Dataindberetningsfrister 1) Variablerne indberettes inden for følgende frister efter udløbet af referenceperioden: Variabel Frister 110 en måned og 15 kalenderdage 120 to måneder 121 to måneder 122 to måneder 130 en måned og 20 kalenderdage 131 en måned og 20 kalenderdage 132 en måned og 20 kalenderdage 210 tre måneder 220 tre måneder 230 tre måneder 310 en måned og 15 kalenderdage 311 en måned og fem kalenderdage 312 en måned og fem kalenderdage 313 en måned og 15 kalenderdage 2) Fristen kan eventuelt forlænges med op til 15 kalenderdage for de medlemslande, hvis værditilvækst i hovedafdeling C, D og E i NACE Rev 1 i et givet basisår er mindre end 3 % af EF-totalen. h) Pilotundersøgelser Prioriteringen af pilotundersøgelserne er følgende: 1) Undersøgelse af mulighederne for tidligere dataindberetning 2) Indsamling af produktionspriser på andre markeder end hjemmemarkedet 3) Opdeling af variabler vedrørende andre markeder end hjemmemarkedet i Den Monetære Union intra-ef- og extra-ef-data 4) Indsamling af kortfristede data om etablering og nedlæggelse af virksomheder 5) Fremstilling af beskæftigelsesdata på månedsbasis 6) Indsamling af data om lagerbeholdning 7) Oplysninger vedrørende flere aktiviteter end dem, der er nævnt i afsnit C, nr. 6) - 9). 8) Indsamling af oplysninger om kortfristede investeringer 9) Indsamling af data om ordrebeholdning. i) Første referenceperiode Første referenceperiode, for hvilken alle variabler skal indberettes, er for de månedlige data januar 1998 og for data på kvartalsbasis første kvartal af j) Overgangsperiode 1) For produktionsvariablen (nr. 110), variablerne for antal beskæftigede og præsterede arbejdstimer (nr. 210 og 220) variablen for produktionspriser på hjemmemarkedet (nr. 311), kan der efter proceduren iartikel 18 indrømmes en overgangsperiode på højst tre år fra forordningens ikrafttrædelsesdato. Denne overgangsperiode kan forlænges med yderligere to år efter proceduren iartikel 18. 2) For alle andre variable kan en overgangsperiode på højst fem år fra forordningens ikrafttrædelsesdato indrømmes efter proceduren i artikel 18.

12 1998R1165 DA BILAG B BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED a) Anvendelsesområde Dette bilag anvendes på alle aktiviteter under bygge- og anlægsvirksomhed, der er opført ihovedafdeling F inace Rev 1. b) Observationsenhed 1) Medmindre andet er fastssat i nr. 2) eller 3) eller vedtaget efter proceduren i nr. 4), er observationsenheden for alle variabler i dette bilag den faglige enhed. 2) For firmaer, hvor kun få personer er beskæftiget med sekundære aktiviteter, kan den lokale enhed eller firmaet benyttes som observationsenhed. 3) Hvor det er hensigtsmæssigt, kan statistikker udledes af information, der er fremstillet i overensstemmelse med klassifikationen for bygge- og anlægsarbejder. 4) Andre obsservationsenheder kan besluttes anvendt efter proceduren i artikel 18. c) Variabler 1) Statistikkerne i dette bilag omfatter følgende variabler: Variabel Betegnelse 110 Produktion 115 Produktion - byggearbejder 116 Produktion - anlægsarbejder 130 Ordreindgang 135 Ordreindgang for byggearbejder 136 Ordreindgang for anlægsarbejder 210 Antal beskæftigede 220 Præsterede arbejdstimer 230 Bruttolønninger 320 Byggeomkostninger 321 Materialeomkostninger 322 Arbejdsomkostninger 411 Byggetilladelser: antal boliger 412 Byggetilladelser: etageareal angivet i m 2 eller ien anden tilsvarende enhed 2) Fra begyndelsen af første referenceperiode kan oplysninger om ordreindgang (nr. 130), skønnes ved hjælp af en alternativ ledende indikator, som kan beregnes på grundlag af data fra konjunkturtendensundersøgelser for vedkommende branche. Dette er tilladt i fem år fra forordningens ikrafttrædelsesdato. Perioden skal forlænges i op til fem år, medmindre andet er fastsat efter proceduren iartikel 18. 3) Fra begyndelsen af første referenceperiode kan oplysninger om det samlede antal beskæftigede (nr. 210) estimeres ved hjælp af antallet af ansatte (nr. 211). Dette er tilladt i fem år fra forordningens ikrafttrædelsesdato. Perioden skal forlænges i op til fem år, medmindre andet er fastsat efter proceduren iartikel 18. 4) Oplysninger om variabler vedrørende ordreindgang (nr. 130, 135, 136) kan estimeres ved hjælp af oplysninger vedrørende byggetilladelser. Yderligere tilnærmede værdier af disse og andre variabler kan defineres efter proceduren iartikel 18. 5) Kun hvis variablen byggeomkostninger (nr. 320, 321, 322) ikke foreligger, kan variablen produktionspriser (nr. 310) accepteres i stedet for.

13 1998R1165 DA d) Form 1) Alle variabler bortset fra dem, der vedrører produktion (nr. 110), indberettes iukorrigeret form: 2) Produktionsvariablen (nr. 110) indberettes med korrektion for antallet af arbejdsdage. 3) Desuden kan medlemsstaterne også indberette variablerne i sæsonkorrigeret form og i form at trend-cykelserier. Kun hvis oplysningerne ikke indberettes i sådanne former, kan Kommissionen (Eurostat) udarbejde sæsonkorrigerede serier og trend-cykelserier for disse variabler. 4) Variabler for nr. 110, 115, 116, 320, 321 og 322 indberettes som indekstal. Variabler for nr. 411 og 412 indberettes som absolutte tal. Andre variabler indberettes enten som indekstal eller som absolutte tal. e) Referenceperiode Der anvendes en referenceperiode på mindst et kvartal for alle variablerne i dette bilag. f) Detaljeringsniveau 1) Variabel nr. 110, 130, 210, 220 og 230 indberettes på mindst 2-cifret niveau i NACE Rev 1. 2) Ordreindgangsvariablerne (nr. 130, 135 og 136) kræves kun for gruppe 45.1 og 45.2 inace Rev 1. 3) Byggeomkostningsvariablerne (nr. 320, 321 og 322) er kun obligatoriske for boligbyggeri og omfatter ikke kollektive boliger. 4) Byggetilladelsesvariablen (nr. 411) dækker kun boligbyggeri (omfatter ikke kollektive boliger) og skal opdeles i i) enfamilieboliger ii) boliger til to eller flere familier 5) Byggetilladelsesvariablen (nr. 412) dækker kun bygninger og skal opdeles i i) enfamilieboliger ii) boliger til to eller flere familier iii) kollektive boliger iv) kontorbygninger v) andre bygninger. g) Dataindberetningsfrister 1) Variablerne indberettes inden for følgende frister efter udløbet af referenceperioden: Variabel Frister måneder måneder måneder måneder måneder måneder måneder måneder måneder måneder måneder måneder måneder måneder

14 1998R1165 DA ) Frister kan eventuelt forlænges med op til 15 kalenderdage for de medlemsstater, hvis samlede værditilvækst i hovedafdeling F i NACE Rev 1 i et givet basisår er mindre end 3 % af EF-totalen. h) Pilotundersøgelser Prioriteringen af pilotundersøgelserne er følgende: 1) Oplysninger om produktionspriser 2) Opdeling af produktionen (nr. 110) i nybyggeri og reparations- og vedligeholdelsesarbejder 3) Indsamling af oplysninger på månedsbasis 4) Opdeling af variabel nr. 210, 220 og 230 i byggearbejder og anlægsarbejder 5) Indsamling af oplysninger om byggeomkostninger (nr. 320, 321 og 322) for andre bygninger og anlæg end beboelsesbygninger, samt for reparations- og vedligeholdelsesarbejder 6) Opdeling af produktionen af byggearbejder (nr. 115) i beboelsesbygninger og ikke-beboelsesbygninger 7) Indsamling af kortfristede data om investeringer 8) Indsamling af kortfristede data om etablering og nedlæggelse af virksomheder. i) Første referenceår Den første referenceperiode, for hvilken alle variabler skal indberettes, er for de månedlige data januar 1998 og for data på kvartalsbasis første kvartal af j) Overgangsperiode 1) For produktionsvariablen (nr. 110) og variablerne vedrørende antal beskæftigede og præsterede arbejdstimer (nr. 210 og 220), kan der efter proceduren i artikel 18 indrømmes en overgangsperiode på højst tre år fra forordningens ikrafttrædelsesdato. Denne overgangsperiode kan forlænges med yderligere to år efter proceduren i artikel 18. 2) For alle andre variabler kan en overgangsperiode på højst fem år fra forordningens ikrafttrædelsesdato indrømmes efter proceduren i artikel 18.

15 1998R1165 DA BILAG C DETAILHANDEL OG REPARATION a) Anvendelsesområde Dette bilag anvendes på aktiviteter, der er opført i hovedgruppe 52 i NACE Rev 1. b) Observationsenhed 1) Observationsenheden for alle variabler i dette bilag er firmaet. 2) Andre observationsenheder kan besluttes anvendt efter proceduren i artikel 18. c) Variabler 1) Statistikkerne i dette bilag omfatter følgende variabler: Variabel Betegnelse 120 omsætning 210 antal beskæftigede 330 salgsdeflator 2) Oplysninger om salg i mængder (nr. 123) kan gives i stedet for oplysninger om salgsdeflatorer (nr. 330). 3) Fra begyndelsen af første referenceperiode kan oplysninger om antal beskæftigede (nr. 210) anslås ved hjælp af antallet af ansatte (nr. 211). Dette er tilladt i fem år fra forordningens ikrafttrædelsesdato. Perioden skal forlænges i op til fem år, medmindre andet er fastsat efter proceduren iartikel 18. d) Form 1) Alle variabler indberettes i ukorrigeret form. 2) Omsætningsvariablen (nr. 120) og salgsmængdevariablen (nr. 123) indberettes også med korrektion for antallet af arbejdsdage. 3) Desuden kan medlemsstaterne indberette variablerne i sæsonkorrigeret form og i form af trendcykelserier. Kun hvis oplysningerne ikke indberettes i sådanne former, kan Eurostat udarbejde sæsonkorrigerede serier og trendcykelserier for disse variabler. 4) Alle variabler indberettes enten som indekstal eller som absolutte tal. e) Referenceperiode Følgende referenceperioder anvendes: Variabel Referenceperiode 120 måned 210 kvartal 330 eller 123 måned f) Detaljeringsniveau 1) Omsætningsvariablen (nr. 120) og salgsdeflatoren/salgsmængdevariablen (nr. 330/123) indberettes efter de detaljeringsniveauer, der er defineret i nr. 2), 3) og 4). Variablen for antal beskæftigede (nr. 210) indberettes efter aggregerede detaljeringsniveauer, der er defineret i nr. 3) og 4). 2) Detaljeniveau efter NACE Rev 1 undergrupper og grupper: undergruppe undergruppe gruppe 52.2

16 1998R1165 DA gruppe 52.3 summen af undergruppe 52.41, og summen af undergruppe 52.44, og summen af undergruppe og undergruppe ) Aggregerede niveauer efter NACE Rev 1 undergrupper og grupper: summen af undergruppe og gruppe 52.2 summen af undergruppe og gruppe 52.3 til 52.6 summen af gruppe 52.1 til ) Hovedgruppe 52 Medlemsstater, hvis værditilvækst i gruppe 52.7 er mindre end 3 % af deres værditilvækst i hovedgruppe 52 i et givet basisår, kan indberette de data, der er omhandlet inr. 1), enten for summen af gruppe eller for hovedgruppe 52. g) Dataindberetningsfrister 1) Variabler indberettes inden tre måneder efter udløbet af referenceperioden. Variablerne for omsætning (nr. 120) og salgsdeflator/ salgsmængde (nr. 330/123) indberettes inden to måneder efter de detaljeringsniveauer, der er defineret i afsnit f, punkt 3) og 4). 2) Fristen kan eventuelt forlænges med op til en måned for de medlemsstater, hvis værditilvækst i hovedgruppe 52 i et givet basisår er mindre end 3 % af EF-totalen. h) Pilotundersøgelser Prioriteringen af pilotundersøgelserne er følgende: 1) En mere detaljeret aktivitetsopdeling 2) Vurdering af mulighederne for tidligere indberetning af data 3) Indsamling af oplysninger om antallet af ansatte 4) Indsamling af lønoplysninger 5) Anvendelse af den faglige enhed som observationsenhed 6) Indsamling af kortfristede data om etablering og nedlæggelse af virksomheder. i) Første referenceår Første referenceperiode, for hvilken alle variabler skal indberettes, er for de månedlige data januar 1998 og for data på kvartalsbasis første kvartal af j) Overgangsperiode 1) For variablen for antallet af beskæftigede (nr. 210) kan der efter proceduren i artikel 18 indrømmes en overgangsperiode på højst tre år. Denne overgangsperiode kan forlænges med yderligere to år efter proceduren i artikel 18. 2) For omsætningsvariablen (nr. 120) på de detaljeringsniveauer, der er defineret i afsnit f, punkt 3), kan der efter proceduren i artikel 18 indrømmes en overgangsperiode på højst to år. 3) For omsætningsvariablen (nr. 120) på de detaljeringsniveauer, der er defineret iafsnit f, punkt 2) og 4), og salgsdeflatoren/salgsmængden (nr. 330/ 123) kan der efter proceduren i artikel 18 indrømmes en overgangsperiode på højst fem år fra forordningens ikrafttrædelsesdato.

17 1998R1165 DA BILAG D ANDRE TJENESTEYDELSER a) Anvendelsesområde Dette bilag anvendes på alle aktiviteter, der er opført på en liste i hovedgruppe 50 og 51 og hovedafdeling H, I, J, K, M, N og O i NACE Rev 1. b) Obervationsenhed 1) Observationsenheden for alle variabler i dette bilag er firmaet. 2) Andre observationsenheder kan besluttes anvendt efter proceduren i artikel 18. c) Variabler 1) Statistikkerne i dette bilag omfatter følgende variabler: Variabel Betegnelse 120 omsætning 210 antal beskæftigede 2) Fra begyndelsen af første referenceperiode kan oplysninger om antal beskæftigede (nr. 210) anslås ved hjælp af antallet af ansatte (nr. 211). Dette er tilladt i fem år fra forordningens ikrafttrædelsesdato. Perioden skal forlænges i op til fem år, medmindre andet er fastsat efter proceduren iartikel 18. d) Form 1) Alle variabler indberettes i ukorrigeret form. 2) Omsætningsvariablen (nr. 120) skal også indberettes med korrektion for antallet af arbejdsdage. 3) Desuden kan medlemsstaterne indberette variablerne i sæsonkorrigeret form og i form af trend-cykelserier. Kun hvis oplysningerne ikke indberettes i sådanne former, kan Kommissionen (Eurostat) udarbejde sæsonkorrigerede serier og trend-cykelserier for disse variabler. 4) Alle variabler indberettes enten som indekstal eller som absolutte tal. e) Referenceperiode Der anvendes en referenceperiode på et kvartal for alle variablerne i dette bilag. f) Detaljeringsniveau 1) Omsætningsvariablen (nr. 120) indberettes efter følgende grupper i NACE Rev 1: Summen af 50.1, 50.3 og og 64, hver på 3-cifret niveau 55, 60, 61, 62, 63 og 72, hver på 2-cifret niveau Summen af 74.11, 74.12, og Summen af 74.2 og , hver på 3-cifret niveau. 2) Variablen for antal beskæftigede (nr. 210) indberettes på 2-cifret niveau i NACE Rev 1 for hovedgruppe 50, 51, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 72 og 74. 3) For hovedgruppe 50, 51, 64 og 74 i NACE Rev 1 skal omsætningsvariablen blot indberettes på 2-cifret niveau af de medlemsstater, hvis værditilvækst i disse hovedgrupper i NACE Rev 1 i et givet basisår er mindre end 5 % af EF-totalen. 4) For hovedafdeling I i NACE Rev 1 skal variablen antal beskæftigede (nr. 210) kun indberettes på hovedafdelingsniveau af de medlemsstater,

18 1998R1165 DA hvis samlede værditilvækst i hovedafdeling I i et givet basisår er mindre end 5 % af EF-totalen. g) Dataindberetningsfrister Variabler indberettes inden tre måneder efter udløbet af referenceperioden. h) Pilotundersøgelser Prioriteringen af pilotundersøgelserne er følgende: 1) Indsamling af lønoplysninger 2) Indsamling af oplysninger om deflatorer 3) Undersøgelse af, om der kan og skal indsamles data om i) rejsebureauer NACE Rev 1, gruppe 63.3 ii) fast ejendom NACE Rev 1, hovedgruppe 70 iii) udlejningsvirksomhed NACE Rev 1, hovedgruppe 71 iv) forskning og udvikling NACE Rev 1, hovedgruppe 73 v) forvaltning af holdingselskaber NACE Rev 1, undergruppe vi) NACE Rev 1, hovedafdeling J, M, N og O. 4) Anvendelse af en mere detaljeret opdeling 5) Vurdering af muligheden for tidligere indberetning af data 6) Indsamling af oplysninger om antal ansatte 7) Anvendelse af den faglige enhed som observationsenhed 8) Indsamling af kortfristede data om etablering og nedlæggelse af virksomheder. i) Første referenceperiode Første referenceperiode, for hvilken alle variabler skal indberettes, er første kvartal af j) Overgangsperiode For alle variabler kan der efter proceduren i artikel 18 indrømmes en overgangsperiode på højst fem år fra forordningens ikrafttrædelsesdato.

Forslag til Rådets forordning (EF) om konjunkturstatistik /* KOM/97/0313 endelig udg. - CNS 97/0171 */

Forslag til Rådets forordning (EF) om konjunkturstatistik /* KOM/97/0313 endelig udg. - CNS 97/0171 */ Forslag til Rådets forordning (EF) om konjunkturstatistik /* KOM/97/0313 endelig udg. - CNS 97/0171 */ EF-Tidende nr. C 267 af 03/09/1997 s. 0001 Forslag til Rådets forordning (EF) om konjunkturstatistik

Læs mere

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.4.2004. KOM(2003) 823 endelig 2003/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1165/98

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.12.2003 KOM(2003) 761 endelig 2003/0295 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0329 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0329 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0329 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.6.2011 KOM(2011) 329 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om konjunkturstatistik i overensstemmelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.8.2013 COM(2013) 571 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 381 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om konjunkturstatistik i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1165/1998

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit, Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/96/0496 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende nr.

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 13.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 73/5 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. oktober 2012 om et forslag til Kommissionens forordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 EBA-retningslinjer for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 London, den 27. juli 2012 Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder retningslinjer udstedt i medfør af artikel

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1172/95. af 22. maj om statistikker over Fællesskabets og dets medlemsstaters udveksling af goder med tredjelande

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1172/95. af 22. maj om statistikker over Fællesskabets og dets medlemsstaters udveksling af goder med tredjelande RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1172/95 af 22. maj 1995 om statistikker over Fællesskabets og dets medlemsstaters udveksling af goder med tredjelande RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EØF) nr. 2658/87. af 23. juli om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif

RÅDETS FORORDNING (EØF) nr. 2658/87. af 23. juli om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif RÅDETS FORORDNING (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR - under henvisning til traktaten om Oprettelse af

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24.

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24. 16.1.2004 L 10/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 65/2004 af 14. januar 2004 om indførelse af et system til fastlæggelse og tildeling af entydige identifikatorer til genetisk modificerede organismer KOMMISSIONEN

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0046 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0046 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0046 Bilag 2 Offentligt Notat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Folketingets Sundhedsudvalg ACH/AT RMH/JAIC Grundnotat vedr. forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik FORELØBIG 1999/0010(COD) 30. april 2002 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.11.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 16. november 2009 om forslag til Rådets forordning om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter,

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 30.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 313/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1103/2010 af 29. november 2010 om regler for mærkning af kapaciteten af bærbare genopladelige batterier og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

BESLUTNING OM KLASSIFIKATION AF DE TJENESTER, FOR HVILKE DER OPKRÆVES AFGIFTER. (Bestyrelsens beslutning)

BESLUTNING OM KLASSIFIKATION AF DE TJENESTER, FOR HVILKE DER OPKRÆVES AFGIFTER. (Bestyrelsens beslutning) Helsingfors, den 12. november 2010 MB/D/29/2010 endelig BESLUTNING OM KLASSIFIKATION AF DE TJENESTER, FOR HVILKE DER OPKRÆVES AFGIFTER (Bestyrelsens beslutning) BESLUTNING OM KLASSIFIKATION AF DE TJENESTER,

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2004 2629 - transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 1. december 2004 Med

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.5.2000 KOM(2000) 346 endelig 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 27.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 222/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 842/2011 af 19. august 2011 om standardformularer

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I P7_TA(203)0542 Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I Europa-Parlamentets ændringer af 0. december 203 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførsel af ris med oprindelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 656 final 2015/0299 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 12.3.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 97/23 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 11. december 2015 om vurderingen af tredjelandes

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2007 KOM(2007) 368 endelig 2007/0128 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.11.2006 KOM(2006) 713 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om et midlertidigt forbud mod anvendelse

Læs mere

8 Detailomsætningsindekset

8 Detailomsætningsindekset 85 8 Detailomsætningsindekset 8.1 Grundlæggende information om indekset 8.1.1 Navn Detailomsætningsindekset. Der offentliggøres indeks for udviklingen i detailhandlen i alt samt for de tre hovedgrupper

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af Rådets beslutning 77/706/EØF om en målsætning på fællesskabsplan for nedsættelse

Læs mere

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser 08/06/2017 ESMA70-151-298 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER 23.4.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 103/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION INDHOLD AFSNIT

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere