Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser"

Transkript

1 Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser Beretning 1. april december 2008 Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser Forsknings- og MTV-afdelingen Odense Universitetshospital Sdr. Boulevard 29, indgang 101, 3. og 4. sal 5000 Odense C Kontaktinformationer: Telefon: Telefax: Hjemmeside: Færdigredigeret marts 2009

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD ORGANISATORISKE FORHOLD Bemanding Organisatorisk indlejring DATABASER TILKNYTTET KCS BupBase: Database for Børne- og Ungdomspsykiatri DAMD: Dansk Almen Medicinsk Database DLCR: Dansk Lunge Cancer Register DNOR: Dansk Neuro Onkologisk Register DNSL: Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister DugaBase: Dansk Urogynækologisk Database NIP-DLCR NIP-depression NIP-fødsler AKTIVITETER I FORHOLD TIL KLINISKE DATABASER Driftsmæssigt arbejde i forhold til databaserne Medarbejdernes deltagelse i udvalg, komiteer m.v VIDENSKABELIGE AKTIVITETER Medarbejdernes forskningsopgaver Medarbejdernes deltagelse i kongresser og afholdte foredrag Publikationer udgående fra KCS Medarbejdernes bedømmelsesarbejde Arbejdsrapporter Hædersbevisning Andet

3 1. FORORD Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser, i daglig tale Kompetencecenter Syd (KCS), er én ud af tre regionale Kompetencecentre for Kliniske Databaser. Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser er inde i en positiv udvikling, og aktiviteterne og antallet af medarbejdere udvides således støt. Dermed er afdelingen på under to år vokset fra to til ni medarbejdere. Det overordnede formål med kompetencecentret er at bidrage til udviklingen af kvaliteten i det danske sundhedsvæsen. Kvalitet og informatik er derfor i højsædet. Vejen frem til dette er ved at vedligeholde, udvikle og afrapportere fra de nationale kliniske kvalitetsdatabaser, som er tilknyttet kompetencecentret. Derudover er et vigtigt fokusområde den videre forskning på området, således at kvaliteten inden for området løbende forbedres. Dokumentationen af behandlingsresultater samt den erfaringsopsamling der gøres, kan dermed på sigt bidrage til bedre behandlingstilbud til patienterne, dvs. behandlingstilbud med en bedre effekt og med få eller evt. ingen bivirkninger. De primære driftsydelser, som KCS leverer til de kliniske kvalitetsdatabaser, ligger indenfor tre områder: 1. Epidemiologisk ekspertise og rådgivning 2. Statistiske analyser 3. IT-opbakning Derudover skal der som nævnt drives klinisk epidemiologisk forskning på et internationalt niveau initieret af: KCS s egne ansatte Samarbejde med Syddansk Universitet/klinikere/databasers styregrupper/andre interessenter Den Videnskabelige Koordinationsgruppe PhD-studerende 2. ORGANISATORISKE FORHOLD 2.1. Bemanding Området med kliniske kvalitetsdatabaser er i tiltagende grad i fokus i det danske sundhedsvæsen. Dette har betydet, at kompetencecentret har været i rivende udvikling både område- og personalemæssigt inden for den periode, som beretningen omfatter. Med 3

4 udgangen af perioden, dvs. pr. 31/ , havde KCS følgende bemanding (for de medarbejdere, der er ansat inden for beretningens periode anføres ansættelsesdato): Overlæge, klinisk lektor, PhD, daglig leder Bente Mertz Nørgård (ansat pr. 1/5 2007) Overlæge, professor, dr.med. Anders Green Akademisk datamanager, cand.oecon. Jesper Kjær Hansen (ansat pr. 1/9 2007) Biostatistiker, cand.scient. Maria Iachina (ansat pr. 1/6 2008) Akademisk datamanager, cand.oecon. Rolf Kjærby (ansat pr. 1/9 2008) Koordinator, BA Susanne Møllerstrøm (ansat pr. 1/9 2008) Overlæge, PhD Linda Kærlev (ansat pr. 1/ ) I beretningens periode har cand.scient. Anne Ravn været ansat i perioden Organisatorisk indlejring Organisatorisk hører KCS formelt under Forsknings- og MTV-afdelingen på OUH, som er en del af Udviklingsstaben på OUH, jf. figur 3. Dermed er KCS en selvstændig afdeling under Forsknings- og MTV-afdelingen og har egne ledelse og økonomi. Figur 1: Udviklingsstabens organisation herunder kompetencecentrets placering Udviklingschefen Strategi og innovation Kvalitetsafdelingen Forskningsog MTV-afdelingen Afdelingen for ledelse, organisation og uddannelse Informationscentret Kompetencecenter Syd / klin. databaser Klinisk Uddannelsesenhed Kilde: Udviklingsstaben, OUH Svendborg Sygehus (2008) 4

5 3. DATABASER TILKNYTTET KCS 3.1. BupBase: Database for Børne- og Ungdomspsykiatri BupBasen er en landsdækkende kvalitetsdatabase i børne- og ungdomspsykiatrien under Dansk Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab. Børne- og ungdomspsykiatri er et blødt klinisk speciale, hvor de psykopatologiske tilstande beskrives ud fra mere eller mindre specifikke symptomer og observerbar adfærd, som optræder i varierende omfang, afhængigt af kontekst. BupBasen startede i drift som internetbaseret fællesdatabase i oktober Følg venligst dette link til databasens hjemmeside med yderligere information og årsrapporter: DAMD: Dansk Almen Medicinsk Database Dansk Almen Medicinsk Database (DAMD) er en nyoprettet godkendt specialespecifik database for almen praksis. Databasen bygger på et pilotprojekt fra 2005, og er i Landsoverenskomsten mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Sygesikringens Forhandlings Udvalg fra 2006 inddraget som den database, de praktiserende læger skal indrapportere deres diabetesbehandling i forbindelse med brug af diabetes forløbsydelsen. Formålet med databasen er kort sagt at levere rapporter om egne kvalitetsdata til de indrapporterende læger med henblik på at udvikle behandlingskvaliteten i almen praksis DLCR: Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) er en velkonsolideret klinisk kvalitetsdatabase, og databasen har gennem flere år modtaget driftsstøtte fra regionernes fælles databasepulje. Databasen er landsdækkende, idet 51 ud af 51 relevante afdelinger indberetter. DLCR er fra 1. april 2007 overgået fra at være kontaktbaseret til at være forløbsbaseret. Der registreres årligt ca nye tilfælde af lungecancer i Danmark. Der er tale om en yderst alvorlig sygdom, idet femårsoverlevelsen blot er ti procent. Lungecancer er således den cancersygdom i Danmark, der har den højeste mortalitet. Der er endvidere tale om et ressourcetungt sygdomsområde. På hjemmesiden er der links til information om DLCR, herunder års- og kvartalsrapporter. Databasen er fagligt forankret i Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG), som er paraplyorganisation for videnskabelige selskaber med relation til udredning og behandling af lungecancer. 5

6 3.4. DNOR: Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro-Onkologisk Register (DNOR) er en nystartet klinisk landsdækkende database, hvor sekretariatet har tilhørsforhold i onkologisk afdeling på Odense Universitetshospital. Hovedformålet bag DNOR er at indsamle oplysninger om udredning og behandling af hjernetumorer i Danmark. Det er således ideen, dels at sikre hensigtsmæssige patientforløb ud fra referenceprogram og klinisk database og dels at sikre valide data, der kan bruges til forskning i hjernetumorer. Herudover åbner databasen mulighed for at dokumentere den kliniske aktivitet og vurdere om behandlingsresultaterne er på højde med de ønskede mål. Der skabes endvidere mulighed for, at de deltagende afdelinger får et instrument til løbende kvalitetsvurdering DNSL: Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL), også i daglig tale kaldet nyresvigtsdatabasen, er en klinisk kvalitetsdatabase, der dækker behandling af kronisk nyresvigt med dialyse og transplantation. Databasen har indsamlet data siden 1990, og ligger således inde med en mængde oplysninger og informationer, der kan bruges fremadrettet. Databasen har igennem flere år modtaget driftsstøtte fra regionernes fælles databasepulje, og databasen modtager fortsat driftsstøtte fra denne pulje. Endvidere er databasen landsdækkende, idet samtlige 15 nefrologiske afdelinger indberetter, og den er fagligt forankret i Dansk Nefrologisk Selskab. På hjemmesiden findes links til årsrapporterne fra DNSL. Baggrunden bag nyresvigtsdatabasen er bl.a., at alene i Danmark var der i patienter, der som følge af kronisk nyresvigt enten fik dialysebehandling (2.536 patienter) eller nyretransplantation (1.703 patienter). Der er tale om en alvorlig sygdom, som er dødelig, hvis den ikke behandles. Behandlingen er endvidere ressourcekrævende DugaBase: Dansk Urogynækologisk Database DUGABase er en klinisk kvalitetsdatabase inden for urogynækologi, som omfatter urininkontinens og nedsynkning af underlivet hos kvinder. Herudover er det blevet tiltagende almindeligt, at urogynækologer også står for anden rekonstruktiv kirurgi så som følger efter fødselslæsioner og ekstensiv cancerkirurgi. 6

7 Urogynækologien er kendetegnet ved, at lidelserne ikke er livstruende, men betyder invaliderende forringelser af patienternes livskvalitet. På grund af lidelsernes karakter medfører de social isolation, indskrænket aktivitetsniveau og forringet sexliv. På baggrund af nogle uheldige erfaringer med indførelse af nye operationsmetoder for urininkontinens tog Dansk Urogynækologisk Arbejdsgruppe (DUGA) i midten af 1990 erne de første initiativer til at registrere kvaliteten af den kirurgiske aktivitet på området. Der er over en årrække arbejdet videre med dette, og resultatet er blevet DUGABase NIP-DLCR Det Nationale Indikatorprojekt om lungecancer (NIP-DLCR) startede i Datagrundlaget tilvejebringes fra Dansk Lunge Cancer Register, hvorfor der også arbejdes med samme indikatorsæt. Ved hver årsrapport afholdes der nationale og regionale audits, hvor formålet bl.a. er, at komme med forslag til forbedringer i henhold til seneste rapport. Der henvises til for informationer og rapporter om NIP generelt og om NIP-lungecancer specielt NIP-depression Primo 2009 blev det besluttet, at et af de nye NIP områder bliver Depression. De første faser i forbindelse med igangsætning er påbegyndt NIP-fødsler Primo 2009 blev det besluttet, at et af de nye NIP områder bliver Fødsler. De første faser i forbindelse med igangsætning er påbegyndt. 4. AKTIVITETER I FORHOLD TIL KLINISKE DATABASER 4.1. Driftsmæssigt arbejde i forhold til databaserne Retningslinjerne for kompetencecentrenes arbejde med landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser blev stadfæstet i Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser, som løbende revideres via Danske Regioner, Databasesekretariatet. Det senest reviderede notat findes på: 0til%20kliniske%20kvalitetsdatabaser.aspx Kompetencecentrenes arbejdsområde i forhold til landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser er ligeledes specificeret i ovenstående notat, hvori de basale krav til nationale kompetencecentre er specificerede. Det hedder bl.a.: Et kompetencecenter skal bl.a. kunne tilbyde biostatistisk, klinisk epidemiologisk, IT-mæssig og formidlingsmæssig ekspertise i relation til udvikling og drift af de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. 7

8 I praksis betyder det, at KCS blandt andet yder kontinuerlig epidemiologisk rådgivning og sparring til databaserne og styregruppemedlemmer varetager vejledning ved specifikke processer ved etablering af modeller for dataindberetning yder vejledning angående hensigtsmæssige IT driftsforhold bistår databaser i forhold til dataudtræk og koblinger fra centrale administrative registre bistår databaser ved analyser af databasekomplethed udtager specifikke dataudtræk fra produktionsdata bistår ved datavalidering og dataoprensning udformer og dokumenterer beregningsalgoritmer i forhold til indikatorer bistår og foretager dokumentation af beregninger og foretager biostatistiske analyser foretager epidemiologisk og biostatistisk fortolkning af resultater bistår ved klinisk fortolkning af resultater forestår kvartalsmæssige afrapporteringer af indikatorresultater bidrager og forestår udformning af endelige årsrapporter bistår databaserne i forbindelse med årlige ansøgninger til den centrale databasepulje bistår databaserne ved ansøgninger til IT udviklingspuljen udformer årlig kontrakt med den enkelte database angående de specifikke ydelser fra KCS hvad angår epidemiologi, biostatistik og IT support deltager i mødeaktiviteter og styregruppemøder 4.2. Medarbejdernes deltagelse i udvalg, komiteer m.v. For de databaser, som er tilknyttet KCS, indgår mindst én epidemiolog fra KCS i den pågældende databases styregruppe. De enkelte medarbejderes repræsentation i disse styregrupper specificeres ikke nærmere i denne årsrapport. Anders Green: Siden marts 2006 medlem af forretningsudvalget for Dansk Lunge Cancer Register. Siden marts 2007 medlem af ekspertgruppe vedrørende monitorering af patientforløb i region Syddanmark. 8

9 Siden december 2007 af Sammenslutningen af de multidisciplinære cancergrupper (DMCG.dk) udpeget som medlem af følgegruppen for etablering af det nye cancerregister under Sundhedsstyrelsen. I perioden maj 2007-januar 2008 medlem af arbejdsgruppen vedr. forløbsbegrebet i sundhedssektoren (NBS10) under Nationale Begrebsråd for Sundhedssektoren. Medlem af Fagligt Forum under Danske Regioner. Bente Mertz Nørgård: Medlem af Fagligt Forum under Danske Regioner. 5. VIDENSKABELIGE AKTIVITETER 5.1. Medarbejdernes forskningsopgaver Akademiske medarbejdere ved KCS har med baggrund i deres forskellige kandidatuddannelser og deres videreuddannelser, herunder speciallægeuddannelser, en række forudsætninger for at udføre forskning inden for deres respektive specialer på højt internationalt niveau. KCS støtter op om disse forskningsaktiviteter og dermed også de akademiske medarbejderes egne forskningsmæssige initiativer. De akademiske medarbejdere ved KCS forventes tillige at udnytte de landsdækkende kliniske databasers forskningsmæssige potentiale. Databasernes formål er primært at monitorere kvaliteten af diagnosticering og behandling af en række sygdomme og tilstande i Danmark og eventuelt påpege områder, hvor der er behov for forbedringer. Disse databaser rummer samtidig enestående muligheder for at gennemføre klinisk epidemiologisk forskning og sundhedstjenesteforskning Medarbejdernes deltagelse i kongresser og afholdte foredrag Green A: Diabetes in Europe: current and future perspectives. 33rd National Congress of Diabetes, Nutrition and Metabolic Diseases. Bukarest, maj Green A: Forløbsregistrering: Er det vigtigt? Møde Akut Kræftbehandling arrangeret af DMCG. DK og Kræftens Bekæmpelse. København, marts Green A: Prognoser for diabetesepidemien. Diabetestinget 08 Hvordan stopper vi epidemien? arrangeret af Diabetesforeningen. København, april Green A: Monitoring chronic diseases: The epidemiological approach illustrated by results from the Danish Lung Cancer Registry (DLCR). 25 th International Conference of The International Society for Quality in Health Care, København, oktober

10 Laustrup, Voss A, Green A, Junker P: SLE Occurrence in a Danish Community. A 8-year prospective study. 7 th European Lupus Meeting, Amsterdam, maj Publikationer udgående fra KCS Populærvidenskabelig fremstilling Green A: Bidragyder og ressourceperson for temanummer om diabetes, FokusMagasinet, maj Green A: Dødeligheden blandt diabetespatienter. BestPractice 2008, 2: 6-7 (november 2008)). Artikler i peer-reviewed tidsskrifter. Der medtages kun publicerede og accepterede artikler for den periode, årsrapporten dækker. 1. Green A, Kyvik KO: Epidemiologi. Pp i: Hilsted J, Borch-Johnsen K, Christensen JS (eds): Diabetes. Munksgaard, København, Green A: Descriptive epidemiology of Type 1 diabetes in youth: Incidence, mortality, prevalence, and secular trends. a. Pp i: Dabelea D, Klingensmith G (eds): Epidemiology of Pediatric and Adolescent Diabetes, Informa Healthcare, New York, 2008 b. Endocrine Research 33: 1-15, Kristensen JK, Drivsholm TB, Carstensen B, Steding-Jessen M, Green A: Validering af metoder til identifikation af erkendt diabetes på basis af administrative sundhedsregistre. Ugeskr. Læger 2007;169: Støvring H, Andersen M, Beck-Nielsen H, Green A, Vach W: Counting drugs to understand the disease: The case of measuring the diabetes epidemic. Pop Health Metrics 2007;5:2 (DOI: / ) 5. Stochholm K, Gravholt CH, Laursen T, Laurberg P, Andersen M, Kristensen LØ, Feldt- Rasmussen U, Christiansen JS, Frydenberg M, Green A: Mortality in growth hormon deficiency a nationwide study. Eur J Endocrinol 2007;157: Grauslund J, Green A, Sjølie AK: Proliferative retinopathy and proteinuria predict mortality in early onset diabetic patients from Fyn County, Denmark. Diabetologia 2008 (DOI: /s ) 7. Laustrup H, Voss A, Green A, Junker P: Systemic lupus erythematosis. Occurrence in a Danish community. An 8-year prospective study. Scand J Rheumatol (i trykken) 8. Green A, Emneus M: Diabetesepidemien I Danmark: Hvad foregår der og hvor skal vi hen?. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 2008;7:

11 9. Gopinath S, Ortqvist E, Nordgren S, Green A, Sanjeevi CB: Variations in incidence of type 1 diabetes in different municipalities of Stockholm. Ann N Y Acad Sci 2008; 1150: Patterson CC, Dahlquist G, Gyürüs E, Green A, Soltész G and the EURODIAB Study Group: Incidence trends for childhood type 1 diabetes in Europe during and predicted numbers: possible doubling of new cases diagnosed under 5 years of age between 2005 and 2020? The Lancet (I trykken) 11. Munk EM, Nørgård B, Detlevsen C, Gregersen H, Drewes AM, Funch-Jensen P, Sørensen HT. Risk of heart disease and mortality in patients with chest/epigastric pain and normal upper endoscopy compared with population controls: A Danish 10- year follow-up study. BMC Gastroenterology 2008;8: Nakano A, Bendix J, Adamsen S, Buck D, Nørgård B, Mainz J, Bartels P. Thirty days mortality in patients with perforated peptic ulcer. A National survey and audit. Risk Management and Healthcare Policy 2008;1: Stochholm K, Laursen T, Green A, Laurberg P, Andersen M, Kristensen LO, Feldt- Rasmussen U, Christiansen JS, Frydenberg M, Gravholt CH. Morbidity and GH deficiency: a nationwide study. Eur J Endocrinol 2008;158: Medarbejdernes bedømmelsesarbejde Bedømmelsesudvalg, akademiske afhandlinger Green A: Af det sundhedsvidenskabelige fakultet, Syddansk Universitet, udpeget som formand for bedømmelsesudvalg vedr. Jesper Boldsen s disputats Leprosy in medieval Denmark. A comprehensive analysis. Bedømmelse afgivet april 2007, forsvaret 25. januar Bedømmelsesudvalg, akademiske stillinger Green A: Ekstern bedømmer for Faculty of Medicine, Univeristy of Turku, i forbindelse med besættelse af stilling som Professor in Public Health, indstilling oprindeligt afgivet januar 2007 med revurdering december 2008 Nørgård BM: Bedømmelsesudvalg, ved det sundhedsvidenskabelige fakultet, Syddansk Universitet, i forbindelse med besættelse af videnskabelig stilling,

12 Bedømmelsesudvalg, videnskabelige fonde Nørgård BM: Bestyrelsesmedlem i Hjerteforeningens Biomedicinske Forskningsudvalg siden 2004 (fondsuddeling to gange årligt). Genvalgt senest i Green A: medlem af Hjerteforeningens Forebyggelsesudvalg siden 1999 (fondsuddeling to gange årligt). Hvervet afsluttet maj 2007 Reviewer for tidsskrifter og fonde Medarbejderne ved KCS har i perioden udført bedømmelsesarbejde for nedenstående videnskabelige tidsskrifter: American Journal of Gastroenterology Scandinavian Journal of Public Health Expert Opinion on Pharmacotherapy European Journal of Gastroenterology and Hepatology Pharmacoepidemiology and Drug Safety Diabetes Care Diabetologia Diabetic Medicine Acta Ophthalmologica Scandinavica PhD-vejledning Green A: Jakob Grauslund: Øjenkomplikationer hos fynske diabetikere en 30 års opfølgende undersøgelse. Syddansk Universitet Metodevejleder. Green A: Aneta Aleksandra Nielsen: Biobank for diabetes. Syddansk Universitet Metodevejleder Arbejdsrapporter Green A: Om HSMR (hospitalsbaseret mortalitetsratio) som indikator for at monitorere kvalitet af indsats. Kompetencecenter Syd for nationale kliniske kvalitetsdatabaser, Odense Universitetshospital, Odense,

13 Green A: Diabetes mellitus i Danmark : Epidemiologiske analyser. Kompetencecenter Syd for nationale kliniske kvalitetsdatabaser, Odense Universitetshospital, Odense, Hædersbevisning Green A: Maj 2007 modtaget titlen Diabetes Honoris Causa fra Paulescu Foundation og The Romanian Society of Diabetes, Nutrition and Metabolic Diseases Andet Undervisning uden for SDU-læseplan Green A: Forelæser over Epidemiology of diabetes (3 lektioner) ved Global Diabetes Epidemic Course, arrangeret af Karolinska University Hospital, Stockholm (Sverige), oktober Green A: Underviser (1 dag) i epidemiologisk metode og analyse af overlevelsesdata ved Course for Applied Statistics, arrangeret af the Romanian Society for Diabetes, Nutrition and Metabolic Diseases, Timisoara (Rumænien), november Green A: Gæsteforelæser (0,5 dag) i Statistical methods in register studies ved Course: Register-based epidemiology, Nordiska Hälsovårdshögskolan, Göteborg (Sverige), april

Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser

Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser Beretning 1. januar 2010 31. december 2010 Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser OUH Odense Universitetshospital Svendborg

Læs mere

Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser

Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser Beretning 1. januar 2011 31. december 2011 Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser Forskningsenheden for Klinisk Epidemiologi

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

Hvem er registerudvalget hvilke skal opgaver er der (Lisbet, 10 min)

Hvem er registerudvalget hvilke skal opgaver er der (Lisbet, 10 min) DAGSORDEN Hvem er registerudvalget hvilke skal opgaver er der (Lisbet, 10 min) Hvad er min (James) særlige opgave og hvad er mine visioner for udvalget fremadrettet (James, 15 min) Hvilken særlig PROMs

Læs mere

FORBEDRET OVERLEVELSE Fremtidige udfordringer inden for lungekræft

FORBEDRET OVERLEVELSE Fremtidige udfordringer inden for lungekræft FORBEDRET OVERLEVELSE Fremtidige udfordringer inden for lungekræft Anders Green, professor, overlæge, dr.med. OPEN, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet på vegne af Dansk Lunge Cancer Gruppe

Læs mere

Diabetes Impact Study

Diabetes Impact Study Diabetes Impact Study Pressemøde den 20. august 2015 Henrik Nedergaard Adm. direktør Baggrund 306.624 registreret med diabetes i Danmark (år 2011) Seneste økonomital er fra 2006 - beregnet på tal fra 2001

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Kan kvalitet reduceres til ét tal?

Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til ét tal? Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Lørdag d. 11. januar 2014,Nyborg Erik Jakobsen, Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til

Læs mere

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats Anders Green & Maria Iachina, i samarbejde med Erik Jakobsen i opdrag fra Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register

Læs mere

Da disse to grupper af patienter ikke umiddelbart kan sammenlignes, har vi valgt at præsentere indikatormålingeme separat for hver gruppe.

Da disse to grupper af patienter ikke umiddelbart kan sammenlignes, har vi valgt at præsentere indikatormålingeme separat for hver gruppe. Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 374 Offentligt C ' -C t D A N B I O ^i DANSK REUMATOLOGISK DATABASE Juli 2010 Til alle med interesse for behandling af patienter med kronisk leddegigt. Hermed

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 Styregruppe Dansk Pancreas Cancer Gruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab

Læs mere

DANSK LUNGE CANCER REGISTER. Deadline Deadline for indberetninger vedrørende 2009 til Det Nationale Indikatorprojekt og DLCR er i år

DANSK LUNGE CANCER REGISTER. Deadline Deadline for indberetninger vedrørende 2009 til Det Nationale Indikatorprojekt og DLCR er i år DANSK LUNGE CANCER REGISTER Nyhedsbrev ÅRGANG 10 NR. 1 JANUAR 2010 I DETTE NUMMER: Deadline 2010 Deadline for indberetninger vedrørende 2009 til Det Nationale Indikatorprojekt og DLCR er i år fredag den

Læs mere

Prioriteringskoncept version 1.0, April 2014

Prioriteringskoncept version 1.0, April 2014 Prioriteringskoncept version 1.0, April 2014 Konceptets formål Som udgangspunkt for prioritering af databasen skal foreligge en beskrivelse, som nuancerer volumen og alvorlighed og betydning af databasen.

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

Retningslinjer for forskningsadgang til data fra de støttede, landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser

Retningslinjer for forskningsadgang til data fra de støttede, landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Retningslinjer for forskningsadgang til data fra de støttede, landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Version 4.01, d. 25.09.15. Retningslinjerne for forskningsadgang er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2007

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2007 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009:1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Kræft og komorbiditet alle skal have del i de gode resultater 6. marts 2013 Kosmopol, København Erik Jakobsen, Leder I hovedpunkter

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Anvendelse af kvalitetsdata Forskningsvinklen

Anvendelse af kvalitetsdata Forskningsvinklen Anvendelse af kvalitetsdata Forskningsvinklen Søren Paaske Johnsen Status Der anvendes meget betydelige ressourcer (inklusiv penge samt tid af personale, ledelse og patienter) på at indsamle data til kvalitetsudvikling

Læs mere

OPENs rolle i registerforskning ved OUH: Aktuelt og fremadrettet

OPENs rolle i registerforskning ved OUH: Aktuelt og fremadrettet OPENs rolle i registerforskning ved OUH: Aktuelt og fremadrettet Hvilke data og faciliteter er der til rådighed? Hvad kommer der ud af det? Perspektiver for fremtiden Er tiden inde til statistikertilknytning?

Læs mere

Danish Colorectal Cancer Group

Danish Colorectal Cancer Group Danish Colorectal Cancer Group Vedtægter december 2009 Baggrund DCCG er en multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Radiologisk

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Register Udvikling og status Erik Jakobsen, leder Visionsmøde for de nationale kliniske kvalitetsdatabaser Tirsdag d. 16. juni 2009 Skejby Sygehus Hvad er Landsdækkende godkendt og støttet

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Vedtægter for Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) 1 1 Formål 1.1 DPCG er en multidisciplinær og nationalt dækkende organisation, hvis hovedformål er at forbedre behandlingen og prognosen for patienter

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Vedtægter for Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) 1 Formål 1.1 DPCG er en multidisciplinær og nationalt dækkende organisation, hvis hovedformål er at forbedre behandlingen og prognosen for patienter med

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Dansk PancreasCancer Gruppe ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2014 1. Nationale Kliniske Retningslinjer 2. DPCD Årsrapport 2013-2014 3. Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK)

Læs mere

Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00.

Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00. Referat af Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00. Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer og godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde (27/11 2008) 3. Meddelelser

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Den fynske model for diabetesbehandling

Den fynske model for diabetesbehandling Den fynske model for diabetesbehandling Jan Erik Henriksen Overlæge, Klinisk lektor, PhD Formand for Fyns Diabetes Udvalg Endokrinologisk Afdeling M Odense Universitetshospital Den fynske model - Idégrundlag

Læs mere

Farmakoepidemiologi Den grimme ælling

Farmakoepidemiologi Den grimme ælling Farmakoepidemiologi Den grimme ælling Jesper Hallas Professor i klinisk farmakologi Syddansk Universitet DSKFs jubilæumsmøde April 2016 Outline Datakilder i Danmark Anvendelser DKs position Hvilke ændringer

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret april 2016 1. GCP-enhedens baggrund GCP står

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) Baggrund og formål Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) er en tilstand, der kan give betydelig funktionsnedsættelse

Læs mere

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud I Sundt Samarbejde er princippet co-branding. Det betyder, at både Aarhus Universitet og Region Midtjylland fremstår som tydelige afsendere. For at

Læs mere

DLCG/DLCR Årsmøde 2013

DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 Torben Riis Rasmussen Siden sidste Årsmøde DLCG s mangeårige formand, Torben Palshof, måtte fratræde af helbredsmæssige årsager. Siden sidste Årsmøde DLCG

Læs mere

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp Præsentation Torben Palshof overlæge, dr.med. speciallæge i onkologi & intern medicin Onkologisk afdeling, Århus Universitetshospital Formand for: Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe

Læs mere

Organisering. kompetencecentrene og den regionale organisering. Anne Nakano kvalitetskonsulent og kontaktperson for

Organisering. kompetencecentrene og den regionale organisering. Anne Nakano kvalitetskonsulent og kontaktperson for Organisering kompetencecentrene og den regionale organisering Anne Nakano kvalitetskonsulent og kontaktperson for Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase Indikatorer Overvåger centrale aspekter af sundhedsfaglige

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Torsdag d. 29. august 2013

DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Torsdag d. 29. august 2013 Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK) Implementering i Dansk Lunge Cancer Register Erik Jakobsen, Odense Universitetshospital DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Torsdag d. 29. august 2013 05-09-2013 Hvorfor

Læs mere

Center for Klinisk Epidemiologi

Center for Klinisk Epidemiologi Center for Klinisk Epidemiologi Statusmeddelelse for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 Center for Klinisk Epidemiologi Forskningsenheden for Klinisk Epidemiologi OUH Odense Universitetshospital

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2016 2017 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Årsrapport 2016 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 DD2 Status Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 > Hvorfor DD2? 250.000 patienter med type 2 diabetes (T2D) i Danmark 65 nye tilfælde hver dag i Danmark Forkorter livet med omkring

Læs mere

kliniske databaser Jan Mainz Psykiatrien i Region Nordjylland, Syddansk Universitet Det Nationale Indikatorprojekt Jan Mainz, Syddansk Universitet

kliniske databaser Jan Mainz Psykiatrien i Region Nordjylland, Syddansk Universitet Det Nationale Indikatorprojekt Jan Mainz, Syddansk Universitet Jan Mainz, Syddansk Universitet National kvalitetsudvikling I Danmark på grundlag af kliniske databaser Jan Mainz Professor, ledende overlæge, Ph.D Psykiatrien i Region Nordjylland, Syddansk Universitet

Læs mere

DECV Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV)

DECV Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV) DECV Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Status på opfyldelse af kvalitetsmål

Status på opfyldelse af kvalitetsmål Status på opfyldelse af kvalitetsmål Den patientoplevede kvalitet Kvalitetsmål 1 Patientoplevet kvalitet, ambulatorier Ambulante patienter skal have et godt samlet indtryk af ambulatoriet. Indikatoren

Læs mere

Kommissorium Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD)

Kommissorium Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD) Kommissorium Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD) Kapitel 1 Navn og hjemsted 1 Stk.1. Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD) er en del af den Kardiologiske Fællesdatabase under Dansk Cardiologisk

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

Komorbiditet og hoved-hals cancer

Komorbiditet og hoved-hals cancer Kræft og komorbidtet alle skal have del i de gode resultater Komorbiditet og hoved-hals cancer Charlotte Rotbøl Bøje Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi Århus Universitetshospital Hoved-hals

Læs mere

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N.

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Institute of Public Health University of Southern Denmark hphansen@health.sdu.dk 1 1. Hvordan kan telemedicin og velfærdsteknologi

Læs mere

Programbeskrivelse for sygehusejernes fælles finansiering af de kliniske databaser - Organisation og Beslutningsproces

Programbeskrivelse for sygehusejernes fælles finansiering af de kliniske databaser - Organisation og Beslutningsproces Programbeskrivelse for sygehusejernes fælles finansiering af de kliniske databaser - Organisation og Beslutningsproces Amtsrådsforeningen og H:S den 12. september 2001 Forord Sygehusejerne er i disse år

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 25 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 26 : 24 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts 2012 Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet Dansk Kræftforsknings Forum Infrastruktur for klinisk kræftforskning - arbejdsgruppe

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Vi kontakter dig, fordi den landsdækkende Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte

Læs mere

Perspektiver på fysisk aktivitet

Perspektiver på fysisk aktivitet Perspektiver på fysisk aktivitet V/Tue Kristensen, Projektleder Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse Kontakt: tuk@sst.dk Disposition Hvor meget? - Tal på fysisk aktivitet/inaktivitet - Reviderede

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2015/2016 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2015 30. juni 2016 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

Brug af kliniske kvalitetsdata. Jens Hillingsø, klinikchef, overlæge, ph.d., MPG Kirurgisk Klinik Ctx, Rigshospitalet

Brug af kliniske kvalitetsdata. Jens Hillingsø, klinikchef, overlæge, ph.d., MPG Kirurgisk Klinik Ctx, Rigshospitalet Brug af kliniske kvalitetsdata Jens Hillingsø, klinikchef, overlæge, ph.d., MPG Kirurgisk Klinik Ctx, Rigshospitalet Kvalitetsbegrebet Kvalitet Kvalitet: Egenskab ved en ydelse eller et produkt, der betinger

Læs mere

Ret til hurtig udredning også for demenspatienter

Ret til hurtig udredning også for demenspatienter Januar 2014 Ret til hurtig udredning også for demenspatienter Antallet af danskere med en demenssygdom 170.000 155.000 150.000 130.000 130.000 100.000 110.000 85.000 90.000 70.000 50.000 2011 2020 2030

Læs mere

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det?

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Kirsten Ohm Kyvik, læge, ph.d., MPM Institutleder, professor Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL Institut for Regional Sundhedsforskning Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL 2008-2011 2. udgave juni 2012 Indholdsfortegnelse Vision... 3 Forskning Forskningspublikationer...

Læs mere

Diabetes i Danmark. Diabetes i Danmark. Milepæle DANSK VOKSEN DIABETESDATABASE (DVDD) TVÆRSEKTORIEL SAMARBEJDE

Diabetes i Danmark. Diabetes i Danmark. Milepæle DANSK VOKSEN DIABETESDATABASE (DVDD) TVÆRSEKTORIEL SAMARBEJDE DANSK VOKSEN DIABETESDATABASE (DVDD) TVÆRSEKTORIEL SAMARBEJDE Formandskab: Peter Rossing, forskningsleder, overlæge dr.med. Steno Diabetes Center Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør, cand.cur., E-MBA

Læs mere

Forslag om regionalt kompetencecenter til styrket brug af Medicinsk Teknologivurdering (MTV) i Region Syddanmark

Forslag om regionalt kompetencecenter til styrket brug af Medicinsk Teknologivurdering (MTV) i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jakob Dragsdal Sørensen Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning E-mail: Jakob.Dragsdal.Soerensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-3239 Telefon: 1349 Dato:

Læs mere

Fremtidens praksisformer. Jens Søndergaard, forskningsleder, professor, prakt. læge, klin. farmakolog, ph.d.

Fremtidens praksisformer. Jens Søndergaard, forskningsleder, professor, prakt. læge, klin. farmakolog, ph.d. KIROPRAKTIK 2014 Fremtidens praksisformer Jens Søndergaard, forskningsleder, professor, prakt. læge, klin. farmakolog, ph.d. THE DANISH POPULATION AND HEALTHCARE ATTENDANCE DURING 1 YEAR Directly to hospital

Læs mere

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 22. september 2011 Notat om aflyste operationer Sundhedsudvalget blev på møde den 30. august præsenteret for en statistik over

Læs mere

Koordination af sundhedsydelser - et reguleringsteoretisk perspektiv

Koordination af sundhedsydelser - et reguleringsteoretisk perspektiv Kroniske patientforløb i et tværsektorielt perspektiv Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Nyborg Strand, 14. Januar 2011 Koordination af sundhedsydelser - et reguleringsteoretisk perspektiv Sarah

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Kommissorium for Styregruppen for Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Kommissorium for Styregruppen for Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database (senest revideret april 2015) Organisering Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database (DHHD) er organiseret på følgende måde:

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser BEK nr 851 af 02/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. november 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Statens Serum Institut, j.nr. 15/04514 Senere ændringer

Læs mere

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser Område: Sundhedsområdet Afdeling: Center for Kvalitet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 11/32645 Dato: 5. december 2013 Udarbejdet af: Inge Pedersen, Allan Vejlgaard Jensen E mail: Inge.pedersen@rsyd.dk,

Læs mere

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase. Kort introduktion og demonstration På vegne af styregruppen for DHRD

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase. Kort introduktion og demonstration På vegne af styregruppen for DHRD Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase Kort introduktion og demonstration På vegne af styregruppen for DHRD Styregruppen for DHRD REPÆRSENTANTER FRA FEM REGIONER Overlæge Ida Gustafsson, Region Hovedstaden

Læs mere

Faglige visioner Palliation 04.10.2009

Faglige visioner Palliation 04.10.2009 Faglige visioner Palliation 04.10.2009 Lise Pedersen Speciallæge i onkologi, Diplomuddannlse i Palliativ Medicin fra GB Ledende overlæge dr. med. Palliativ medicinsk afd., BBH WHO Definition af Palliativ

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors

Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors KornceRN Økonomi / Sundhedsøkonomi Den sundhedspolitiske dagsorden er pt. præget af et øget fokus på service og kvalitet. Dette er også afspejlet i Økonomiaftalen for

Læs mere

Hvad foregår der og hvor skal vi hen?

Hvad foregår der og hvor skal vi hen? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 172 Offentligt Diabetesepidemien i Danmark: Hvad foregår der og hvor skal vi hen? Af Anders Green og Martha Emneus Danmark oplever som resten

Læs mere

Den ambulante Diabetes konsultation

Den ambulante Diabetes konsultation EBJ-observatoriets årskonference 11. Oktober 2007 Den ambulante Diabetes konsultation Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Jørgen Hangaard medicinsk afdeling, SHF Den ambulante Diabetes konsultation FDDB,

Læs mere

AUDIT. - en metode til kvalitetsudvikling af klinisk praksis. Jan Mainz, Syddansk Universitet

AUDIT. - en metode til kvalitetsudvikling af klinisk praksis. Jan Mainz, Syddansk Universitet AUDIT - en metode til kvalitetsudvikling af klinisk praksis Workshop 4 Hvordan skal vi gennemføre audit i det danske sundhedsvæsen? Program Introduktion: Hvad er audit og har det effekt på kvaliteten af

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Vejledning i brug af DLCR Afrapporteringsportal

Vejledning i brug af DLCR Afrapporteringsportal Afdeling: Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Udarbejdet af: Jesper Kjær Hansen Kliniske Databaser Journal nr.: 2-93-00113-2008 E-mail: jesper.kjaer.hansen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 12. november

Læs mere

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring...

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring... Årsrapport 2015 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

DOOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG)

DOOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG) DOOG Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3

Læs mere

DSG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG)

DSG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG) DSG Årsberetning 2015 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Bestyrelse

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning. Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d.

Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning. Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d. Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d. Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg Hospital Antal analysesvar per år fra KBA BBH

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 459 af 16/05/2006

retsinformation.dk - BEK nr 459 af 16/05/2006 Side 1 af 5 Den fulde tekst Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser I medfør af 2, 3, stk. 1 og 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 900 af 10. november 2003

Læs mere

Tidlig palliativ indsats - overvejelser ift. klinik og forskning

Tidlig palliativ indsats - overvejelser ift. klinik og forskning Tidlig palliativ indsats - overvejelser ift. klinik og forskning Forskerdag i palliationsnetværket 5. november, 2014 Karen Marie Dalgaard, spl., cand. scient. soc., ph.d. Forsker PAVI -Videncenter for

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 OPFØLGNING PÅ VENTRIKELRESEKTION FOR CANCER I DANMARK 2004-2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Monitorering og Evaluering Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Præsentation af DECV

Præsentation af DECV Præsentation af DECV v/overlæge Lone S. Jensen Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. L, Århus Sygehus DECV Styregruppe Stående Udvalg Ad-hoc grupper Lokale grupper Forskning o.a. DECV-styregruppe Hvert Center

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Vejledning 2014 vedr. udmøntning af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet gældende for alle landsdækkende kliniske databaser og DMCG

Vejledning 2014 vedr. udmøntning af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet gældende for alle landsdækkende kliniske databaser og DMCG Vejledning 2014 vedr. udmøntning af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet gældende for alle landsdækkende kliniske databaser og DMCG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund...

Læs mere

Dansk Voksen Diabetes Database hvordan kan data bruges?

Dansk Voksen Diabetes Database hvordan kan data bruges? Dansk Voksen Diabetes Database hvordan kan data bruges? Oplæg på Diabetes Update 2012 d. 14. november 2012 v. Helle Adolfsen, Sygeplejefaglig direktør, Cand. Cur., E-MBA medlem af formandskabet for DVDD

Læs mere

Hvad kom der ud af det?

Hvad kom der ud af det? Christiansborg 5 marts 2015 Evaluering af de første kræftplaner, herunder strålebehandlingskapacitet og DMCG ernes tilkomst. Hvad kom der ud af det? Kaj Munk 1943 Jens Overgaard, Haven ved Vedersø Præstegård

Læs mere