Kontrakt vedrørende indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem i Køge Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt vedrørende indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem i Køge Kommune."

Transkript

1 Kontrakt vedrørende indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem i Køge Kommune. 1

2 1. Parter Køge Kommune Køge Kommune v/ Social- og Sundhedsafdelingen Torvet Køge CVR-nr Kontraktreference: og Leverandøren Firma Adresse Postnr. og by CVR-nr. Kontraktreference: Navn, 2. Kontraktgrundlag Kontraktgrundlaget mellem parterne er: A. Kontrakt mellem Leverandøren og Køge Kommune B. Bilag 1: Kravspecifikationen. C. Bilag 2: Kvalitetsstandard for indkøb. D. Bilag 3: Tilbudslisten. F. Bilag 4: Leverandørens tilbud i øvrigt. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem et eller flere af ovennævnte dokumenter, har disse indbyrdes forrang i den overfor angivne rækkefølge. Leverandørens almindelige salgs- og leveringsbestemmelser finder ikke anvendelse i denne kontrakt. 3. Kontraktens genstand og omfang Leverandøren er forpligtet til at levere indkøb til borgere i eget hjem på hverdage mellem kl i overensstemmelse med Køge Kommunes konkrete og individuelle afgørelser efter 83 i Serviceloven og i overensstemmelse med nærværende kontrakt inkl. bilag. Leverancen omfatter alle de beskrevne opgaver, herunder opgaver, der ikke er eksplicit beskrevet i kontraktgrundlaget, men som fremstår som naturlige led i udførelsen af leverancen. Leverandøren skal deltage i planlægningen og overtagelsen af leverancen fra tidspunktet for underskrivelsen af kontrakten. Leverandøren vil ikke modtage særskilt honorering herfor. Leverandøren skal have alt personel samt materiel, maskinel og andet udstyr, som er nødvendigt for at udføre leverancen, til rådighed. 2

3 I forbindelse med kontraktens udløb skal Leverandøren levere alle informationer, data mv. til brug for Køge Kommunes gennemførelse af nyt udbud, og Leverandøren skal medvirke aktivt til kontraktens eventuelle overdragelse til ny Leverandør. Leverandøren vil ikke modtage særskilt honorering herfor. Leverandøren kan ikke fravælge én eller flere borgere. Leverandøren skal derfor kunne levere til alle visiterede borgere i Køge Kommune, såfremt borgerne måtte ønske det. Leverandørens evt. aftale om og udførelse af ekstraydelser for borgeren er Køge Kommune uvedkommende, og Køge Kommune hæfter ikke for Leverandørens udækkede krav. Køge Kommune kan under ingen omstændigheder garantere en vis omsætning på aftalen. De visiterede borgere vælger selv, om de vil benytte sig af nærværende kontrakt. 4. Kontraktperiode Kontrakten træder i kraft den xx 2015 og ophører uden varsel den xx 2019, medmindre Køge Kommune mindst 3 måneder forinden skriftligt har meddelt Leverandøren, at Køge Kommune ønsker at forlænge kontrakten. Køge Kommune kan forlænge kontrakten i op til 2 x 12 måneder. Meddelelse herom skal ske skriftligt til Leverandøren med mindst 3 måneders varsel. 5. Pris Priserne fremgår af tilbudslisten i bilag 3, som omfatter samtlige direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med at levere indkøb hos kommunens borgere Prisen er i danske kroner og inkluderer alle ved kontraktens underskrift gældende afgifter, bortset fra moms. 6. Prisregulering Tilbudsprisen kan reguleres en gang om året til den 1. marts, og første prisregulering kan tidligst finde sted den Priserne kan reguleres i henhold til prisudviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks, jf. lbkg. nr. 76 af 3. februar 1999 om beregning af et netto prisindeks. Prisregulering kan ske én gang pr. år - første gang pr. den Prisregulering kan dog kun ske for dokumenterede prisstigninger hos Leverandøren. Den forholdsmæssige prisregulering udregnes på følgende måde: indekstal [måned år] [måned år] * 100 = P[år] indekstal [måned år] Tilsvarende reguleringsformel gælder for evt. følgende prisreguleringer. Regulering sker på Leverandørens foranledning ved meddelelse og dokumentation af indekstal. Meddelelse om prisregulering skal ske via mail til senest 30 dage før den dato fra hvilken regulering skal ske. Ingen prisregulering kan iværksættes uden Køge Kommunes forudgående skriftlige godkendelse heraf. I modsat fald vil det være at betragte som en væsentlig misligholdelse. 3

4 Eventuelle ændringer i afgifter og øvrige bidrag i henhold til dansk lovgivning, og anden offentlig regulering bevirker en ændring af priserne i overensstemmelse med de varsler som fremgår af den pågældende lov, eller offentlige regulering. 7. Fakturering Fakturering skal ske i henhold til lbkg. nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger m.v., og de til enhver tid gældende bekendtgørelser udstedt i medfør heraf, herunder bkg. nr. 206 af 11. marts 2011 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder samt bkg. nr. 354 af 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder. Leverandøren har ansvaret for at sikre, at fakturaer overholder standarden i OIOUBL. Fakturaer sendes elektronisk til Køge Kommune, Social- og Sundhedsafdelingen, EAN med angivelse af: Udstedelsesdato (fakturadato) Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) Leverandørens CVR/SE-nummer Leverandørens navn og adresse Periode for levering Faktura skal desuden være vedhæftet den i 8 anførte dokumentation. Køge Kommune er berettiget til at udskyde betalingen, hvis fakturaen ikke modtages elektronisk, hvis ovenstående oplysninger mangler, eller hvis den i 8 krævede dokumentation ikke er tilsendt. Finder Køge Kommune, at et krævet beløb ikke er forfaldet, skal Køge Kommune give Leverandøren skriftlig meddelelse herom. Leverandøren sender faktura svarende til en hel kalendermåned ad gangen (fra den 1. til den 31. i måneden). Fakturering og betaling for andet end den visiterede ydelse er Køge Kommune uvedkommende. Ved restancer ved dødsfald mv. må Leverandøren gøre krav gældende mod boet. 8. Dokumentation og statistik Leverandøren skal levere dokumentation for leverede ydelser i elektronisk form. Leverandøren skal endvidere levere registrering af aflyst indkøb. Dokumentation for leverede ydelser og registrering af aflyst indkøb skal ligesom fakturaen sendes svarende til en hel kalendermåned ad gangen (fra den 1. til den 31. måneden) og fremsendes via sikker mail til den 10. i efterfølgende måned. Statistikken skal være i Excel-format eller lignende og åben for bearbejdning. Dokumentationen skal indeholde: Borgerens fulde cpr.nr. Borgerens for- og efternavn samt adresse Dato for den leverede hjælp opdelt på ydelser Pris pr. enhed ekskl. moms 4

5 Køge Kommune foretager stikprøver af den fremsendte dokumentation. Leverandøren skal derudover hvert ½ år fremsende statistik over: 1) Antal leverancer opdelt på almindelige-, ekstra- og fejlleverancer. 2) Klager fra borgere. 3) Flytninger af aftaler forårsaget af leverandøren 4) Forsinkelser i leveringer forårsaget af leverandøren 5) Antal flytninger/afmeldinger efter tidsfristen forårsaget af leverandøren. 6) Hvor mange og hvilke borgere, der ikke har taget imod deres varer. 7) Erstatningsvarers værdi i kr. som andel af samlede vareomsætning. Statistik skal fremsendes elektronisk i Microsoft Excel til Køge Kommunes kontaktreference. Derudover kan Køge Kommune til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at Leverandøren lever op til kontrakten og aftalegrundlaget. 9. Betaling Betalingsbetingelsen er 30 dage netto fra modtagelsen af fyldestgørende faktura. Rentelovens almindelige bestemmelser er gældende. 10. Uklarheder, hindringer eller lignende forhold Leverandøren skal indhente anvisninger fra Køge Kommune, hvis: Kontrakten ikke yder tilstrækkelig vejledning ved udførelsen af leverancen, Leverancen ikke kan udføres som forudsat i Kontrakten, Der opstår forhold, som hindrer eller vanskeliggør arbejdet, eller gør det nærliggende, at Køge Kommune påføres ulempe eller tab, herunder pådrager sig ansvar over for tredjemand Hvis der ikke er tid for Leverandøren til at indhente Køge Kommunes anvisninger, skal Leverandøren bedst muligt træffe de foranstaltninger, som er nødvendige for at undgå, at Køge Kommune lider tab. Leverandøren har krav på rimelig betaling herfor. 11. Genfremsendelse af bestilling Såfremt Leverandøren anmoder om genfremsendelse af bestillingsseddel, betaler Leverandøren et administrationsgebyr på 250 DKK ekskl. moms, som krediteres førstkommende faktura. Ved behov for genfremsendelse af bestilling, skal Leverandøren kontakte den Leverandør, der er angivet som borgerens personlige og/eller praktiske leverandør. 12. Henvendelser, klager mv. Alle henvendelser fra presse, borgere, offentlige myndigheder mv. samt alle klager over Leverandørens varetagelse af leverancen, som tilgår Leverandøren, skal Leverandøren videresende til Køge Kommune hurtigst muligt. 13. Opfølgning og brugerundersøgelser Køge Kommune fører kontrol med Leverandørens leverance. 5

6 Køge Kommune er f.eks. berettiget til at gennemføre brugerundersøgelser eller på anden vis indhente oplysninger om opgavens udførelse for at sikre, at leverancen lever op til det aftalte. Leverandøren skal medvirke positivt til disse undersøgelser. Såfremt Leverandøren foretager egne tilfredsundersøgelser skal disse tilsendes Køge Kommune. Køge Kommune kan bemyndige tredjemand til at føre tilsyn med Leverandørens opfyldelse af kontrakten. I så fald skal Køge Kommune informere herom. 14. Statusmøder Statusmøder afholdes uden beregning og efter aftale mellem parterne. Statusmøderne har bl.a. til formål at afstemme parternes forventninger til kontrakten og at afklare eventuelle uoverensstemmelser. 15. Procesoptimering Begge parter skal bidrage til gensidig procesoptimering med henblik på at reducere leverancens samlede omkostninger. Eventuelle dokumenterede effektiviseringer deles mellem parterne efter nærmere aftale. 16. Ændringer i kontraktgrundlaget Køge Kommune kan ændre kontraktens omfang, herunder kravspecifikationen. Leverandøren skal implementere og efterleve ændringer og tilføjelser med de tidsfrister, der fastsættes af Køge Kommune. Ændringer af kvalitetsstandarden, jf. bilag 2, skal af Køge Kommune varsles med mindst 1 måneds varsel. Hvis ændringen medfører, at Kontrakten herefter kun kan opfyldes under anvendelse af væsentligt forøgede ressourcer, skal der samtidig ske en justering af vederlaget. Omfanget af ændringen vurderes både isoleret og i sammenhæng med tidligere gennemførte ændringer. Det samme gælder, hvis ændringen medfører en væsentlig lettelse af Leverandørens opfyldelse af kontrakten. Den økonomiske konsekvens af ændringen baseres så vidt muligt på den aftalte pris i tilbudslisten i bilag 4. Leverandøren har dog pligt til at efterleve ændringen. Ændringer i kontraktgrundlaget indarbejdes i kontrakten i form af allonger, som udarbejdes af Køge Kommune og tiltrædes af Leverandøren. 17. Forsinkelser og mangler Leverandøren skal give meddelelse til Køge Kommune, straks Leverandøren må forudse risiko for, at Kontrakten ikke bliver rigtigt opfyldt som følge af forsinkelse eller mangler. Leverandøren skal samtidig oplyse årsagen til forsinkelsen/manglen samt et skøn over, hvornår kontraktmæssig levering vil kunne finde sted. Hvis en leverance er forsinket eller mangelfuld, skal Leverandøren straks foretage afhjælpning/omlevering. 6

7 Køge Kommune kan fastsætte en frist for afhjælpning/omlevering. Hvis Leverandøren ikke leverer kontraktmæssigt inden for denne frist, kan Køge Kommune foretage dækningskøb. Foretager Køge Kommune dækningskøb, er Leverandøren forpligtet til at godtgøre en eventuel difference. 18. Misligholdelse Ved Leverandørens væsentlige misligholdelse kan Køge Kommune ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning og uden forudgående varsel. Til væsentlig misligholdelse henregnes navnlig, men ikke udelukkende, følgende situationer: - Leverandøren og dennes ydelser opfylder, trods skriftlig reklamation fra Køge Kommune, ikke de angivne krav. - Manglende overholdelse af 28 og/eller Gentagne overtrædelser af Overtrædelse af Indtræden af andre omstændigheder, der bringer kontraktens rette opfyldelse i alvorlig fare. Ved manglende eller forsinket levering, hvor Køge Kommune er nødt til at foretage erstatningskøb, påhviler alle udgifter i forbindelse hermed Leverandøren. Derudover kan der gøres misligholdelse gældende efter dansk rets almindelige regler herom, dvs. såfremt en part misligholder sine forpligtelser i henhold til kontrakten, kan den anden part foretage erstatningskøb, modregning, kræve forholdsmæssigt afslag, modtage erstatning mv. Al korrespondance omkring misligholdelse og ophævelse skal foregå skriftligt. 19. Erstatning Begge parter er erstatningspligtige over for modparten efter dansk rets almindelige regler. I tilfælde af Køge Kommunes ophævelse af kontrakten som følge af Leverandørens misligholdelse, skal Leverandøren erstatte Køge Kommunes tab som følge af ophævelsen. Køge Kommune skal stilles, som om kontrakten fortsat var gældende. 20. Forsikring Leverandøren er i kontraktperioden forpligtet til at have tegnet og opretholde en produkt- og erhvervsansvarsforsikring med dækning på en årlig forsikringssum på 10 mio. kr. Leverandørens eventuelle selvrisiko må ikke overstige kr. pr. skade. Leverandørens erstatningsansvar er ikke begrænset til forsikringssummerne. Leverandøren er forpligtet til skriftligt at give sit forsikringsselskab meddelelse om, at ophør eller ændring af forsikringen skal meddeles Køge Kommune omgående. Kopi af brev herom skal sendes til Køge Kommune senest 30 dage fra underskrift af kontrakt. Køge Kommune kan til hver tid bede om dokumentation for, at Leverandøren har de fornødne forsikringer. 7

8 21. Garantistillelse Som sikkerhed for sine forpligtelser i henhold til kontrakten skal Leverandøren senest 8 arbejdsdage efter kontraktens indgåelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtigelser overfor Køge Kommune. Sikkerheden stilles som anfordringsgaranti i form af betryggende bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden betryggende måde, som skal godkendes af Køge Kommune. Den stillede sikkerhed skal svare til 10 % af den årlige kontraktsum, ekskl. moms; som minimum kr. Dvs. fra kontraktstart og indtil 1. marts 2016 udgør sikkerheden kr. Herefter reguleres sikkerheden i henhold til antallet af visiterede borgere og dermed kontraktsum i det forudgående år. Sikkerheden frigives 3 måneder efter sidste afregning, med mindre Køge Kommune forinden skriftligt har fremsat krav gældende under garantien. Hvis Køge Kommune ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal dette skriftligt og samtidigt meddeles Leverandøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som Køge Kommune har i anledning af aftaleforholdet herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder, skader på tredjemands ejendom og tilbagebetaling af for meget udbetalt kontraktsum. Ethvert erstatningskrav eller lignende, som Køge Kommune måtte have overfor Leverandøren, er ikke begrænset til sikkerhedsstillelsens beløb eller Leverandørens forsikringssum. 22. Force majeure I tilfælde af force majeure suspenderes parternes forpligtelser, så længe force majeure er til stede, og i det omfang force majeure er til hinder for Leverandørens opfyldelse af sine forpligtelser. Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure, skal give den anden part skriftlig meddelelse herom, så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Meddelelsen skal angive: Årsagen til force majeure situationen Forventet varighed af force majeure situationen Indsats fra Leverandørens side for at genoptage leveringen. I tilfælde af force majeure kan Køge Kommune opsige kontrakten med 1 måneds varsel. 23. Socialt og etisk ansvar Ved indgåelse af denne kontrakt indestår Leverandøren for, at denne og eventuelle underleverandører ved opfyldelse af kontrakten til enhver tid overholder de internationale konventioner, som er tiltrådt af Danmark, herunder bl.a. følgende grundlæggende ILO-konventioner: Forbuddet mod tvangsarbejde, jf. ILO konvention nr. 29 om tvangsarbejde og ILO konvention nr. 105 om afskaffelse af tvangsarbejde. Ingen diskrimination i ansættelsen, jf. ILO konvention nr. 111 om diskrimination og ILO konvention nr. 100 om ligeløn. Forbuddet mod børnearbejde, jf. ILO konventionen nr. 138 om minimumsalder og ILO konventionen nr. 182 om afskaffelse af de værste former for børnearbejde. 8

9 Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger, jf. ILO konvention nr. 87 om foreningsfrihed, ILO konventionen nr. 98 om retten til organisering og ILO konventionen nr. 135 om beskyttelse af arbejdsrepræsentanter. Retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø, jf. ILO konvention nr. 155 om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Det forudsættes endvidere, at Leverandøren og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Køge Kommune kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at bestemmelsen overholdes af Leverandøren og evt. underleverandører. Såfremt Leverandøren og/eller evt. underleverandører gentagne gange ikke lever op til foranstående bestemmelse eller undlader at efterkomme påbud om at bringe forholdet i overensstemmelse hermed, vil det blive anset som en væsentlig misligholdelse, hvilket berettiger Køge Kommune til at ophæve kontrakten med omgående virkning. 24. Arbejdsklausul Køge Kommune ønsker, med henvisning til ILO-konvention nr. 94 (1955) vedrørende løn- og ansættelsesforhold, at sikre gode vilkår for medarbejderne hos Leverandøren og eventuelle underleverandører af de udbudte ydelser. Leverandøren forpligter sig derfor til at sikre, at de ansatte som Leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på opgavens udførelse til enhver tid, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesvilkår som i henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet skal udføres. Overholder Leverandøren ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra arbejdstagerne, kan Køge Kommune tilbageholde vederlag til Leverandøren med henblik på at sikre arbejdstagerne de nævnte ansættelsesvilkår. Køge Kommune kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til denne forpligtelse. Leverandøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdstagere. Dokumentationen skal være Køge Kommune i hænde senest 10 arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Den relevante dokumentation er lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser, arbejdssedler, dokumentation for faktiske betalinger samt den referenceramme, der blev anvendt ved fastsættelsen af løn- og ansættelsesforholdene for de ansatte. Køge Kommune kan udbede sig yderligere nødvendig dokumentation i forhold til denne forpligtelse. Såfremt Leverandøren ikke overholder foranstående bestemmelser, eller hvis fyldestgørende dokumentation ikke bliver fremsendt, bliver det betragtet som en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Stikprøvekontrol Køge Kommune eller tredjepart er i kontraktperioden berettiget til løbende at foretage stikprøvekontrol. En eller flere medarbejdere vil blive udvalgt til stikprøvekontrol. Leverandøren er herefter forpligtet til at fremsende relevant dokumentation for, at Leverandøren, i forhold til disse medarbejdere, overholder sine kontraktforpligtelser. Det påhviler Leverandøren en forpligtelse til loyalt at samarbejde ved en stikprøvekontrol. Såfremt Leverandøren ikke overholder foranstående bestemmelser eller loyalt samarbejder ved stikprøvekontrollen, bliver det betragtet som en væsentlig misligholdelse af kontrakten. 9

10 25. Social klausul Køge Kommune ønsker, at kommunens leverandører deltager aktivt i forbindelse med aktivering af ledige. Køge Kommune kan derfor indkalde leverandører til at deltage i et orienteringsmøde med Køge Kommunes Jobcenter med henblik på at afklare, om virksomheden kan og vil medvirke til at opkvalificere ledige. Leverandøren har pligt til at deltage i et sådant evt. møde. 26. Overdragelse af kontrakt Leverandøren kan ikke overdrage sine forpligtelser i henhold til kontrakten til tredjemand, hverken helt eller delvist, uden forudgående skriftlig accept fra Kunden. Køge Kommune har adgang til at afvise tredjemand, såfremt denne ikke kan opfylde kontrakten inkl. bilag, samt det øvrige udbudsmateriale. Leverandøren kan ikke uden Køge Kommunes skriftlige samtykke overdrage sine tilgodehavender til tredjemand. Køge Kommune har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne kontrakt uden forudgående skriftligt samtykke fra Leverandøren. 27. Insolvens og konkurs Hvis Leverandøren går konkurs, standser sine betalinger, indgår forhandlinger om akkord, eller hvis Leverandørens formueforhold i øvrigt er sådanne, at Leverandøren må antages ikke at kunne opfylde kontrakten, kan Køge Kommune hæve kontrakten for fremtiden. Det samme gælder, hvis Leverandøren ophører med den virksomhed, som kontrakten vedrører, eller der indtræder andre omstændigheder, der bringer Kontraktens rette opfyldelse i fare. 28. Offentlighed og tavshedspligt Kontrakten er undergivet aktindsigt i henhold til forvaltningslovens og offentlighedslovens bestemmelser herom. Parterne og deres personale er underlagt tavshedspligt i forhold til alle oplysninger, som de måtte blive bekendt med under udførelsen af leverancen, og som efter deres karakter eller forholdene i øvrigt er at anse som fortrolige. Tilsvarende tavshedspligt er enhver underleverandør og person, der gennem en tilknytning til parterne er beskæftiget med udførelsen af opgaverne i henhold til kontrakten, underlagt. Tavshedspligten består også efter kontraktens ophør. 29. Underleverandører Såfremt Leverandøren anvender underleverandører til opfyldelsen af kontrakten, garanterer Leverandøren for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis Leverandøren selv havde udført kontrakten. Leverandørens forpligtigelser kan i kontraktperioden ikke overlades til udførelse af underleverandører uden at Køge Kommune forud er orienteret skriftligt herom, og Leverandøren samtidigt angiver underleverandørs navn og CVR.nr. 30. Tredjemandsrettigheder Leverandøren indestår for, at Leverandørens ydelser ikke krænker andres rettigheder, herunder ejendomsrettigheder, patenter eller ophavsrettigheder. 10

11 Rejser tredjemand krav mod en part med påstand om retskrænkelse, skal parten give den anden part skriftlig meddelelse herom. Leverandøren overtager herefter sagen og samtlige hermed forbundne omkostninger og er pligtig i enhver henseende at holde Kommunen skadesløs. Hvis tredjemands rettigheder hindrer Leverandørens opfyldelse af kontrakten i et omfang, som er væsentligt for Kunden, er Køge Kommuneberettiget til skriftligt at hæve kontrakten med omgående virkning, og Leverandøren vil herefter blive erstatningsansvarlig for det tab, Køge Kommune lider som følge af denne ophævelse. 31. Offentlig regulering Leverandøren er forpligtet til at overholde alle gældende direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud på tidspunktet for indgåelse af kontrakten som i kontraktperioden. Opgaverne udføres på vegne af Køge Kommune, og Leverandøren er forpligtet til at acceptere, at arbejdet udføres i overensstemmelse med principperne i den offentlige forvaltning og i henhold til dansk lovgivning. Herunder fremhæves specielt serviceloven, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om offentlighed i forvaltningen samt forvaltningsloven. Opgaven er omfattet af de almindelige regler (i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område) om klageadgang til Ankestyrelsen, hvorfor Leverandøren er forpligtet til at videregive oplysninger i overensstemmelse hermed. Leverandøren skal desuden medvirke ved en eventuel klagebehandling ved at stille information og ressourcer til rådighed Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, hvilket berettiger Køge Kommune til at ophæve kontrakten med omgående virkning. 32. Opsigelse Kontrakten kan opsiges af parterne med 3 måneders skriftlig varsel til den 1. i en måned. 33. Tvister Enhver tvist mellem parterne skal søges bilagt ved forhandling. Såfremt uoverensstemmelsen ikke kan løses ved forhandling, skal tvisten afgøres endeligt og bindende ved domstolsbehandling. Dansk ret finder anvendelse. Værnetinget er Køge Kommunes retskreds. 34. Underskrift Køge Kommune: Dato Sundhedschef Rasmus Baagland Leverandøren: Dato Titel og Navn 11

Kontrakt. Levering af skolemælk. mellem. Frederiksberg Kommune. Kontrakthaver

Kontrakt. Levering af skolemælk. mellem. Frederiksberg Kommune. Kontrakthaver Kontrakt om Levering af skolemælk mellem Frederiksberg Kommune og Kontrakthaver Indhold 1. Parter... 4 2. Kontraktgrundlaget... 4 3. Kontraktperiode... 4 4. Kontraktens genstand... 4 5. Priser... 5 6.

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Nærværende kontrakt er indgået mellem Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg (i det følgende kaldet ordregiver) og [Virksomhed]

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - kontrakt Side 1 af 8 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 89591000 Norddjurs@norddjurs.dk og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør]

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør] Side 1 af 11 Rammeaftale om brystproteser mellem Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] (Herefter benævnt Kunden) og [Leverandør] (Herefter benævnt Leverandøren) Kontraktid: [Anføres af Ordregiver]

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS)

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Kontraktudkast Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Indhold Indhold... 3 1 Parterne... 4 2 Baggrund og formål... 5 3 Fortolkningsprincipper... 5 4 Parternes

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 1 KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Børn og Unge HRKT, Ledelse og Organisation Grøndalsvej

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ>

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Dato: 14. oktober 2013 Udarbejdet af: OFD Version: 1 Godkendt af: side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuspladsen Aarhus C (herefter kaldet Aarhus Kommune)

KONTRAKT. mellem. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuspladsen Aarhus C (herefter kaldet Aarhus Kommune) KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus C (herefter kaldet Aarhus Kommune) og XXX (herefter kaldet Leverandøren) vedrørende husstandsomdeling af fællesannoncesider

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense 1. Parterne Mellem Socialstyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver) og Tilbudsgiver CVR-nr. (i det følgende benævnt leverandøren ) er dags dato indgået

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

Standard arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Læs mere

Bilag 1 - Rammeaftale

Bilag 1 - Rammeaftale Bilag 1 - Rammeaftale Taxikørsel Version 2 19.08.2015 Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende rammeaftale er gældende [delaftale x] og omhandler levering af taxikørsel i delaftalens geografiske område. Rammeaftalen

Læs mere

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister Norddjurs Kommune, Indkøbsfunktionen november 2014 Side 1 af 8 Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister 1. Aftalens parter Nærværende prisaftale

Læs mere

Aftalehavers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancer foretaget i henhold til nærværende aftale.

Aftalehavers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancer foretaget i henhold til nærværende aftale. Aftale vedrørende levering af drikkevarer, udskænknings- og salgsudstyr til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 4. juli til 7. juli 2013 Aftale vedr. levering af drikkevarer, udskænknings- og salgsudstyr

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Bilag 1 - Rammeaftale

Bilag 1 - Rammeaftale Bilag 1 - Rammeaftale 1 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem: ORDREGIVER Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe og LEVERANDØR [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling]

Læs mere

Kontrakt vedr. levering af digitale byportaler

Kontrakt vedr. levering af digitale byportaler [1] Bilag 2 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens

Læs mere

Bilag 1 Kontrakt. På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN)

Bilag 1 Kontrakt. På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN) Bilag 1 Kontrakt På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN) Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag...

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Bilag 2 - Kontrakt. Delaftale B

Bilag 2 - Kontrakt. Delaftale B Bilag 2 - Kontrakt Delaftale B Side 1 af 13 Indhold 1. Parterne... 4 2. Kontraktgrundlag... 4 3. Kontraktens omfang... 4 4. Levering og leveringsbetingelser... 4 5. Kontraktperiode... 5 6. Kontakt mellem

Læs mere

Bilag 10, udkast til rammeaftale

Bilag 10, udkast til rammeaftale Bilag 10, udkast til rammeaftale 1. Parterne Mellem Holbæk Kommune [Indsæt adresse] [Indsæt postnummer] [Indsæt CVR-nr.] (herefter kaldet ordregiver) og [Indsæt navn på leverandør] [Indsæt adresse] [Indsæt

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

Overordnet aftale om basisydelser

Overordnet aftale om basisydelser Del II: Overordnet aftale om basisydelser Mellem Mariagerfjord Kommune og LO Mariagerfjords fagforeninger og a-kasser (I det følgende benævnt LO A-kasserne) 1 Grundlag for aftalen Nærværende aftale er

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 [Uddannelsesklausul]... 5 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 6 Lovvalg og værneting...

Læs mere

Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016

Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016 KØBENHAVNS UNIVERSITETS BOLIGFOND AF 2008 Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016 Kontrakt - udkast Under enkelte punkter er anført: Udfyldes

Læs mere

Rammeaftale. Levering af nødkaldssystemer til. Rebild Kommune

Rammeaftale. Levering af nødkaldssystemer til. Rebild Kommune Rammeaftale Levering af nødkaldssystemer til Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Parterne 3 2. Definitioner 3 3. Kontraktgrundlag 4 3.1 Kontrakt og bilag 4 3.2 Ændringer 4 3.3 Underleverandører 4 4.

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsafdelingen Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte Køge Rådhus

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Tolstrup & Hvilsted ApS Livøvej 10 A 8800 Viborg www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203

Bilag 1 - kontrakt. Tolstrup & Hvilsted ApS Livøvej 10 A 8800 Viborg www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 Bilag 1 - kontrakt 1 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive Tlf. 99 15 55 00 og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEAFTALEHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2.

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Udkast til KONTRAKT. levering af BANKYDELSER. mellem. REGION SYDDANMARK (herefter benævnt Kunden) [Bank] (herefter benævnt Leverandøren)

Udkast til KONTRAKT. levering af BANKYDELSER. mellem. REGION SYDDANMARK (herefter benævnt Kunden) [Bank] (herefter benævnt Leverandøren) Udkast til KONTRAKT om levering af BANKYDELSER mellem REGION SYDDANMARK (herefter benævnt Kunden) og [Bank] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden og Leverandøren benævnes herefter samlet som Parterne/Parter

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Kontrakt. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Leverandør CVR-nr. xxxxxx Adresse Postnr. by

Kontrakt. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Leverandør CVR-nr. xxxxxx Adresse Postnr. by om mellem parterne HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR og Leverandør CVR-nr. xxxxxx Adresse Postnr. by herefter betegnet Leverandøren Indholdsfortegnelse

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Udkast til kontrakt vedrørende madproduktion og levering heraf i Roskilde. Kontrakt om madproduktion og levering heraf Kontrakten er indgået mellem:

Udkast til kontrakt vedrørende madproduktion og levering heraf i Roskilde. Kontrakt om madproduktion og levering heraf Kontrakten er indgået mellem: Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Udkast til kontrakt vedrørende madproduktion og levering heraf i Roskilde Kontrakt om madproduktion og levering heraf Kontrakten er indgået mellem: Roskilde

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende bistand i forbindelse med følgeforskning i projektet Rummelig imidt. mellem

Kontrakt. Vedrørende bistand i forbindelse med følgeforskning i projektet Rummelig imidt. mellem Aarhus Maj 2016 Sagsnr. 063547-0001 psj/cen/dla Kontrakt Vedrørende bistand i forbindelse med følgeforskning i projektet Rummelig imidt mellem Projektselskabet ApS CVR.nr.: 98 13 31 00 Rummelig imidt c/o

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG 2017 Bilag 2 Sociale klausuler Udbud November 2016 Arbejdsklausul

Læs mere