REFERAT Udvalget for Børn og Unge den 29. marts 2007 i lokale 188, KL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT Udvalget for Børn og Unge den 29. marts 2007 i lokale 188, KL"

Transkript

1 REFERAT Udvalget for Børn og Unge den 29. marts 2007 i lokale 188, KL ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Vuggestueafsnit Kærnen 3. Dagtilbudsområdet organisering, udvikling og ledelse 4. Ressourcetildelingsmodel for daginstitutioner 5. Dagplejedistrikter 6. Udtræden af skolebestyrelsen Birkelundskolen 7. Registrering af elevers fravær fra undervisningen 8. Klassedannelse, Folkeskolen skoleåret 2007/ Ressourcer til tosprogede elever i skoleåret 2007/ fra PPR om omfanget af specialundervisning for skoleåret 2007/ Vakant skolelederstilling 12. Skolestrukturdebat 13. Udvalgets temabesøg LUKKET DEL 14. Indskrivning til børnehaveklasserne 2007/ Personsag 16. Personsag 17. Personsag

2 1 Fraværende: Ingen. Mødet slut kl.: ÅBEN DEL Meddelelser 1. Ingen P20/ BE/MD BU ØK - BY 2. Vuggestueafsnit Kærnen Byrådet besluttede den at oprette 12 vuggestuepladser i daginstitutionen Kærnen. Projektet blev forberedt til en udvidelse på yderligere 12 pladser. Til oprettelse af yderligere 12 pladser bevilgede Byrådet den en anlægsbevilling på kr. og kr. til inventar samt frigivelse af rådighedsbeløbet, i alt kr. Projektet er nu endeligt beregnet og der er indhentet tilbud, som viser et behov for yderligere anlægsmidler, grundet nødvendige tilpasninger af det oprindelige projekt og prisudviklingen. De samlede anlægsomkostninger, incl. inventar: kr. Der er altså behov for yderligere kr. til gennemførelse af anlægsarbejdet. Finansiering kan ske via pulje til mindre anlæg i 2007 på dagtilbudsområdet. Budgetafdelingen har ikke yderligere kommentar til sagen. Det indstilles til Udvalget for Børn og Unge,

3 2 Bilag Ingen. - at sagen fremsendes til Økonomiudvalg/Byråd med anmodning om tillæg til anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på kr. til oprettelse af 12 vuggestuepladser i daginstitutionen Kærnen. - at tillægsbevillingen finansieres af pulje til mindre anlæg, hvorefter puljen udgør kr. en følges. Sagen følges af et forklarende notat vedr. forholdet med oprindeligt budget/overslag for opgaven og den faktiske anlægsudgift. Udvalget finder det beklageligt, at der er så stor forskel på overslaget og den faktiske udgift og at der som følge heraf ikke er mulighed for at tilgodese mindre anlægsønsker på det samlede dagtilbudsområde A BE/MD - BU Dagtilbudsområdet organisering, udvikling og ledelse 3. På Udvalgets møde den 8. februar 2007 besluttede Udvalget for Børn og Unge at igangsætte en debat i forbindelse med arbejdet vedr. nye strukturer og ledelsesformer på dagtilbudsområdet. Der er efterfølgende afholdt dialogmøder 19., 21. og 22. marts På dialogmøderne afleverede forældrebestyrelserne deres indstilling om bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at indgå i en arbejdsgruppe. Tilsvarende indstillede BUPL og FOA et antal medarbejderrepræsentanter til at indgå i arbejdsgrupperne. Arbejdsgruppernes sammensættes ud fra flg. principper:

4 3 En arbejdsgruppe består af 7 eller 9 repræsentanter, heraf er der 2 medarbejderrepræsentanter. Der udpeges 2 daginstitutionsledere som mødeledere og sekretærer for arbejdsgruppen. Den endelige godkendelse af arbejdsgruppernes sammensætning foretages af udvalget for Børn og Unge,. Repræsentanterne i en arbejdsgruppe skal komme fra forskellige institutioner. Det tilstræbes at forskellige institutionsstørrelser og typer bliver repræsenteret i en arbejdsgruppe. De udpegede daginstitutionsledere informeres umiddelbart efter den 29. marts 2007 om gruppernes sammensætning og indkalder grupperne. Den 30. april 2007 afleverer arbejdsgrupperne deres hvidbøger. Kommissorium for arbejdsgrupperne: Arbejdsgrupperne skal sagligt beskrive såvel fordele som ulemper herunder kulegrave, analysere og vurdere. Arbejdsgruppen skal ikke anbefale, konkludere eller indstille. Redegørelsen må maksimum fylde 10 sider. Redegørelsen fra arbejdsgrupperne vil indgå i høringsmaterialet. Arbejdsgrupperne fastsætter i øvrigt selv deres kommissorium. Forvaltningen fremlægger på mødet forslag til sammensætning af arbejdsgrupper. Der dannes et antal arbejdsgrupper på baggrund af de afleverede ønsker. Forløbet af de tre dialogmøder indstilles til drøftelse og evaluering. Bilag Ingen. Oplæg til arbejdsgrupper taget til efterretning. Spørgsmål/emner fra de tre dialogmøder udsendes sammen med forslaget om mere fleksibel børnepasning, som er et bilag fra budgetforliget.

5 A BE/MD/ALJ - BU Ressourcetildelingsmodel for daginstitutioner 4. På Udvalgets møde den 10. november 2006 besluttede udvalget at anbefale Ressourcetildelingsmodel 4c, der til forskel fra til tidligere drøftede modeller indeholder en særskilt tildeling til madordning og pedel, variabel grundtildeling samt pulje til udligning af anciennitetstillæg. Forvaltningen orienterer om ressourceudmålingen via indekstal og puljer. Forvaltningen indstiller, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af institutionsledere og forvaltningen med henblik på at udarbejde en evaluering af modellen set fra institutionslederens synsvinkel. en følges. Udvalget præsenteres for resultatet af evalueringen inden sommerferien A BE/MD - BU Dagplejedistrikter 5. Uddrag fra budgetforudsætninger 2007: Dagplejen opdeles i et antal distrikter, der ledelsesmæssigt og fagligt knyttes til en daginstitution. Der tilstræbes en distriktsstørrelse, der muliggør ansættelse af to dagplejepædagoger. Dagplejerne opdeles inden for distriktet i mindre samarbejdsgrupper beroende på nærhedsprincippet. Dagplejerne benytter områdets daginstitutioner til legestue, og hvor de fysiske rammer giver mulighed for det, iværksættes et udviklingsarbejde med at oprette gæstepasning i forbindelse med institutionen.

6 5 I forbindelse med en evaluering af udlægningen af Dagplejen i gl. Holstebro Kommune er der afdækket følgende problemstillinger ved for små distrikter Sårbarhed ved ferie og sygdom Dagplejepædagogens ensomhed i jobbet Vanskeligt at prioritere uddannelse Mængden af administrative opgaver herunder det samlede tidsforbrug ved morgenvagt i 13 distrikter. På sit møde den 18. januar 2007 under punktet Organisering og ledelse af dagtilbud besluttede Udvalget at Forvaltningen arbejder videre på baggrund af de forelagte anbefalinger med henblik på et oplæg, der skal indeholde en tids- og handleplan, herunder en dialog med de decentrale parter. Udvalget besluttede på sit møde den 8. februar 07 at følgende sendes til høring i daginstitutionernes bestyrelser: Dagplejen opdeles i 6 distrikter, der følger skoledistrikterne Dagplejen knyttes ledelsesmæssigt til følgende daginstitutioner: Wagnerhus, Mejruphus, Kærnen, Børne- og Ungdomscentret i Mejdal. Tilknytningen til institution i distrikt Ulfborg-Vemb og Vinderup afventer nærmere afklaring. Inden for hvert distrikt opdeles dagplejerne i mindre samarbejdsgrupper beroende på nærhedsprincippet. Der etableres samarbejdsrelationer mellem dagplejegrupperne og nærområdets daginstitution med henblik på besøg/ legestue. Forvaltningen undersøger mulighederne for at oprette gæstepasning i forbindelse med institutioner, hvor de fysiske rammer giver mulighed for dette. Høringsfristen er den 20. marts Der er indkommet 19 høringssvar. Høringssvarene og en oversigt over indholdet i disse er vedlagt som bilag som også indeholder uddybende/ supplerende bemærkninger til indstillingen På baggrund af høringssvarene indstiller forvaltningen, at de punkter, der er udsendt til høring, vedtages til gennemførelse snarest muligt dog med den ændring, at Lyngbjeghus fortsætter som selvstændigt dagplejedistrikt til udløbet af forsøgsperioden vedr. Fælles ledelse, hvorefter sagen revurderes. Bilag Høringssvar

7 6 Oversigt over høringssvar Notat af en følges. Fouad Saleh Karnib (B) ønsker ikke at følge indstillingen, idet nærhedsprincippet forsvinder og ønsker afventning på ledelsesstruktur og afklaring af gæstepasningen i institutionerne. Karsten Filsø (F) finder, at antallet af tilsynstimer er for ringe G BE/AL - BU Udtræden af skolebestyrelsen Birkelundskolen 6. Karin Susanne Gade, skolebestyrelsesmedlem ved Birkelundskolen ansøger om at udtræde af skolebestyrelsen for resten af funktionsperioden. Der henvises til styrelsesvedtægtens 31. Ønsket om udtræden er begrundet med helbredsmæssige årsager. Ansøgningen kan imødekommes under henvisning til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 784 af 10. oktober 1997 kapitel 11, 31, stk. 1 Forvaltningen indstiller, at ansøgningen imødekommes. Bilag Ingen. en følges.

8 G BE/BS - BU Registrering af elevers fravær fra undervisningen 7. Folketinget ændrede 19. maj 2004 Folkeskolelovens 39. Ændringen betyder, at de fraværslister skolerne udarbejder, fra og med den 1. aug. 2004, skal indsendes til skolemyndighederne. De foreliggende oversigter omhandler fraværslister fra december 2006 til og med januar I henhold til beslutningen den 2. nov forelægges alene samlede oversigter. Indtil skolestart august 2007 forelægges de 4 oversigter, der er gældende for indeværende skoleår. Til udvalgets orientering. Bilag Registrering af elevers fravær den 20. februar Registreringen omfatter samlede oversigter i alt 4 sider. Orienteringen taget til efterretning P BE/AL - BU Klassedannelse, Folkeskolen skoleåret 2007/ I henhold til skolestyrelsesvedtægten tages der central beslutning om dannelse af klasser forud for et skoleår.

9 8 Klassedannelsen sker på grundlag af det forventede elevtal ved det kommende skoleårs start. På grund af til og fraflytning kan elevtallet på en årgang ændres i løbet af et skoleforløb. Det kan betyde, at der på et klassetrin hvor man startede med 60 elever efter nogle år vil være 55 elever. Der vil nu være mulighed for at danne 2 klasser med henholdsvis 27 elever og 28 elever, eller fortsætte med 3 klasser med eksempelvis 18 elever, 18 elever og 19 elever. I forvaltningens indstilling til klassedannelse er der foretaget en sammenlægning af klasser, hvor det er muligt. Ressourceudmålingen tager udgangspunkt i den godkendte klassedannelse. Det er herefter op til den skole at beslutte, hvor mange klasser der dannes på de enkelte årgange. At skoleåret 2007/2008 planlægges med de i bilaget anførte klassetal. Konsekvenser De afledte udgifter i forhold til den foreslåede klassedannelse er indeholdt i budgettet. Bilag Oversigt over skolernes forventede elev- og klassetal pr. 1. august (1 side, dateret den ) en følges G BE/AL/BS - BU Ressourcer til tosprogede elever i skoleåret 2007/08 I forbindelse med skoleårets planlægning skal ressourcerne til sprogstøttetimer til tosprogede elever, sprogskoler i børnehaveklasserne og 9.

10 9 timer til modtageklasserne på Sønderlandsskolen fordeles. Forvaltningen har udarbejdet forslag til uændret ressourceforbrug til sprogstøttetimer og sprogskolerne. Fordelingen fremgår af vedhæftede bilag. Med hensyn til modtageklasserne på Sønderlandsskolen, er elevtallet stabilt og forvaltningen indstiller derfor, at der bevilges en uændret ressourcetildeling i det kommende skoleår. Der tildeles 144 sprogstøttetimer og 16 lektioner til sprogskoler i henhold til forvaltningens indstilling. Der bibeholdes to modtageklasser på Sønderlandsskolen i skoleåret 2007/08 med to lærere på hver klasse. Økonomiske konsekvenser Ressourcerne til sprogstøtte, sprogskoler og modtageklasser er indeholdt i budgettet. Bilag. Notat vedr. modtageklasser af 20. marts Fordeling af sprogstøttetimer og lektioner til sprogskoler af 20. marts en følges G BE/AL - BU fra PPR om omfanget af specialundervisning for skoleåret 2007/2008. Resurserne til specialundervisning i skolerne på klassetrin tildeles med en faktor på 0,122 time pr. elev i klasse og en faktor på 0,050 time pr. elev i klasse. I det kommende skoleår fordeles ressourcerne til speci-

11 10 alundervisning efter denne fordelingsnøgle med udgangspunkt i det aktuelle elevtal på skolerne. Herudover er der afsat en pulje som fordeles af forvaltningen efter konkret ansøgning fra skolerne. en omfatter endvidere resurser til specialklasserne, Birken, Obsklassen, motorik, læsekursus samt det forventede omfang af den vidtgående specialundervisning. For at kompensere for øgede udgifter til den vidtgående specialundervisning og undervisningen i specialklasserækkerne er der reduceret i den centrale pulje. I forhold til det samlede forbrug til i de tre tidligere kommuner, er der reduceret med ca. 80 timer. Forvaltningen indstiller den samlede plan til godkendelse. Konsekvenser Forslaget indebærer en stigende udgift til specialundervisningen i specialklasserne, OBS en Birken og til udgiften til den vidtgående specialundervisning. Udgiftsstigningen er ikke endelig beregnet. Erfaringsmæssigt er det svært på dette tidspunkt af året at give et præcist bud på udgiften til den vidtgående specialundervisning. Forvaltningen følger derfor løbende budgettet, og vil medtage emnet i forbindelse med budgetopfølgningen. Bilag Specialundervisning og specialpædagogisk bistand for skoleåret (6 sider) Tildeling af specialundervisning for skoleåret 2007/08. (1 side) Forvaltningen har beregnet den forventede merudgift i 2007 til ca. 1,6 mio. kr. Merudgiften tages op i forbindelse med budgetopfølgningen. Merudgiften søges afholdt indenfor Udvalgets budgetramme. Den samlede plan godkendes.

12 G BE/AL - BU Vakant skolelederstilling Skolelederstillingen på Nørrelandsskolen er vakant pr. 1. august Inden stillingen evt. genopslås, forelægges sagen for Udvalget for Børn og Unge, med henblik på en drøftelse af en evt. anderledes ledelsesmæssig organisering. Det indstilles at stillingen som skoleleder ved Nørrelandsskolen opslås. en følges. Morten Flæng (A) ønsker, at beslutningen skal afvente resultatet af skolestrukturdebatten. 12. Skolestrukturdebat P22/ BE/FL/AL - BU I forbindelse med vedtagelsen af budget 2007 blev der indgået et bredt budgetforlig. Af forligsteksten fremgår: Forligsparterne har aftalt følgende økonomiske ændringer - jfr. bilag 1 Med henblik på at opnå en bæredygtig (pædagogisk/økonomisk) skolestruktur fremover gennemføres der senest primo 2007 en skolestrukturdebat. vedr. den fremtidige skolestruktur inkl. placering af 7. og 10. klasser træffes snarest muligt efter debatten, således at den fremtidige struktur kan få virkning fra medio 2008.

13 12 De indarbejdede besparelser til 1. behandling af budgettet er på kr. i 2007, kr. i 2008 og 1,5 mio. kr. i henholdsvis 2009 og Provenu udover det der er optaget i budgettet forbliver i området." Udvalget for Børn og Unge behandlede første gang sagen på sit møde den 18. januar På mødet den 8. februar 2007 besluttede Udvalget for Børn og Unge, som en del af skolestrukturdebatten at nedsætte 7 arbejdsgrupper, der skulle arbejde med flg. temaer: årgangs placering 2. Skolen i lokalsamfundet 3. Skoledistriktsgrænser 4. Organisering af specialordninger årgangs placering 6. Fælles ledelse for flere skoler 7. Fremtidens skole Arbejdsgrupperne afleverede deres hvidbøger den 16. marts 2007, og disse indgår hermed i den videre skolestrukturdebat. Forvaltningen har på baggrund af hvidbøgerne og budgetforliget opstillet en række mulige forslag til ændringer af skolestrukturen. Forslagene tager blandt andet afsæt i den forventede udvikling af elev- og klassetallene for de kommende år. Hvis vi fortsætter med uændret skolestruktur. På baggrund af budgetforliget skal der skaffes et årligt provenu på 1,5 mio. kr. En mulighed kunne være en reduktion i lektionstimetallet på 5. klassetrin fra 26 til 25 ugentlige lektioner og på 6. klassetrin fra 28 til 26 ugentlige lektioner. En reduktion på samlet 3 ugentlige lektioner vil udløse et mindre forbrug på ca. 1,7 mio. kr. Den vejledende timefordelingsplan for Holstebro Kommune ligger herefter samlet 1 time over folkeskolelovens minimumstimetal. Det forudsættes her, at der tilføres midler til den igangværende timetalsudvidelse i henhold til folkeskoleloven som kommunen kompenseres over bloktilskuddet. Forvaltningen har efterfølgende beregnet hvorledes lønudgiften til lærere og børnehaveklasseledere fordeler sig på forskellige skolestørrelser. Der er ikke lavet beregninger på overbygningsklasserne, da ressourcetildelingen her er elevtalsafhængig. Nettodriftsudgiften til undervisningspersonalet stiger når skolerne har under 135 elever. Hvis der medregnes lønudgift til ledelse, sekretær, pedel m.m. vil skoler med et højere elevtal være billigere pr. elev. Spørgsmålet om økonomi nævnes i flere hvidbøger.

14 13 Der er i hvidbøgerne både et ønske om på den ene side at få flere ressourcer til eksempelvis eksterne aktiviteter og på den anden side et ønske om at bevare skolen i lokalsamfundet Max. 20 elever i klassen ingen klasser med under 12 elever. Mange mener, at under 12 elever i en klasse er for lidt og over 20 er for mange. (citat fra hvidbogen). Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet en ny klasseoversigt, hvor ingen klasser har over 20 elever, og klasser med under 12 elever nedlægges. Forvaltningen har efterfølgende undersøgt lokalesituationen ud fra forskellige scenarier. På en række af de større skoler vil der være behov for at udvide med et antal klasselokaler. Skønsmæssigt vil et sådant forslag udløse et merbehov for ca. 50 nye klasselokaler allerede fra skoleåret 2008/09. Fælles ledelse for flere skoler Det nævnes i hvidbogen, at god ledelse giver øget velfærd. Der er således et godt belæg for at arbejde videre med emnet. I forhold til de øvrige spørgsmål i skolestrukturdebatten, bør det overvejes at parkere spørgsmålet om ledelse for flere skoler til senere på året. Ved stillingsledighed bør det forsat vurderes om der skal ændres ved ledelsesstrukturen. Organisering af specialordninger Jf. hvidbogen er det vanskeligt at diskutere organiseringen overordnet, da man nødvendigvis må tage udgangspunkt i det enkelte barn. Området bør vurderes under hensyntagen til de specialordninger der dels er i kommunen og i nabokommunerne. Eksempelvis vil oprettelse af et eventuelt autismetilbud med fordel kunne etableres i samarbejde med andre kommuner. Den samlede organisering af specialordninger bør vurderes særskilt i løbet af det kommende skoleår. 7. årgangs placering Der fremføres argumenter for og imod 7. årgangs placering i hvidbøgerne. Hvis alle skoler uden overbygning afgiver eleverne efter 6. klasse, vil det give et årligt provenu på ca kr. Samlet drejer det sig om en reduktion på ca. 3 lærerstillinger og en forøget udgift til buskort. Den gældende bekendtgørelse om undervisningstimetallet i folkeskolen opdeler minimumstimetallet i 3 forløb klassetrin, klassetrin og klassetrin. I del 3 fra klassetrin er der en række nye fag, der påbegyndes i 7. klasse. En flytning af eleverne fra 7. årgang vil umiddelbart give lokaleproblemer på Skave Skole og på Ulfborg Skole. På Skave Skole vil der mangle 2 klasselokaler og på Ulfborg Skole vil der mangle 4 klasselokaler. Et klasselokale skønnes i gennemsnit at koste 1,5 mio. kr. i anlægsudgifter. 10. årgangs placering

15 14 Hvidbogens konklusioner er i god overensstemmelse med det forslag Undervisningsministeriet har fremsat vedrørende ændring af 10. klasse. Af bemærkningerne til loven fremgår, at det næsten er en forudsætning, at man samler 10. klasse i nogle centre, idet det ellers vil være vanskeligt at kunne leve op til den fleksibilitet, der er indeholdt i den nye lov om 10. klasse. På baggrund af de nuværende elevtal på årgangen foreslås det at samle 10. klasse på Sct. Jørgens Skole. Følges forslaget forventes der et fald på 20 elever i kommunens 10. klasser. Det skønnes at de 20 elever vælger ungdomsuddannelse i stedet for folkeskole. De 20 elever, der forventes at starte ungdomsuddannelserne et år tidligere, er hermed under anden finansiering end folkeskolens. Forslaget giver en besparelse på ca kr. årligt. I dette beløb er der fratrukket udgiften til ekstra buskort. Forslaget kræver en ændring af aftalen med Vinderup Realskole. Aftalen kan opsiges med et varsel på 2 år til en 1. august. Aftalen kan opsiges nu, men kan først træde i kraft til 1. august Vinderup Realskole modtager i dag kr. pr. elev i tilskud fra Vinderup Kommune, samt et tilskud fra staten på kr. pr. elev. De kr. svarer til det beløb som kommunen mister når en elev er tilmeldt en friskole i stedet for en kommunal skole. Skoledistriktsændringer. Forældrene har krav på at deres barn optages i en distriktsskole. Det bør sikres at der til hver adresse kun knytter sig en distriktsskole. Der vil således skulle træffes beslutning om tilhørsforholdet for det tidligere Ulfborg Hovedskoles distrikt og Sdr. Nissum skoledistrikt samt vængerne i Ulfborg. Det foreslås at Ulfborg Hovedskole tilknyttes Ulfborg Skole, Sdr. Nissum Skole tilknyttes Staby Skole og Vængerne i Ulfborg tilknyttes Ulfborg Skole. I hvidbogen peges der på muligheden for at se på de nuværende distriktsgrænser for at udnytte den eksisterende bygningsmasse bedst muligt. Et område mellem Skave og Mejrup har tidligere været en del af Skave skoledistrikt. Man kunne overveje en distriktsændring, selvom der er tale om få børn i dette område. Skolelukning. Udsagnet om at der maksimalt bør være 20 elever i en klasse og at ingen klasser bør være under 12 elever, lægger op til overvejelser om skolelukninger. Hvis et elevtal på 12 elever er kritisk kunne man overveje at lukke Thorsminde Skole og Herrup Skole. Den ideelle skole 20 elever i hver klasse. Hvis man skulle begynde forfra og opførte to sporede skoler med 20 elever i hver klasse, ville der alene på undervisningsdelen kunne fremskaffes et årligt provenu på knap 9 mio. kr. om året svarende til 18 lærerstillinger og 5 børnehaveklasselederstillinger. Børnehuse

16 15 Det peges i hvidbogen Skolen i lokalsamfundet på vigtigheden af et skole og dagpasningstilbud i lokalsamfundet. Hvis 12 elever i en klasse er et kritisk tal, kunne man overveje at lave børnehuse i Thorsminde, Ejsing og Herrup. Det vil være muligt at skaffe et provenu på ca. 2 mio. kr. på skoledelen ved at omdanne de 3 skoler til børnehuse. I Ejsing er der et provenu på ca kr. I Thorsminde er der et provenu på ca kr. I Herrup er der et provenu på ca. 1 mio. kr. Der er ikke lavet en endelig beregning over forøgede udgifter til buskørsel. Overbygningsskoler. Man bør overveje at overflytte overbygningen fra Vemb Skole til Ulfborg Skole. Med kun en klasse i henholdsvis 8. og 9. klasse vil der være begrænsede muligheder for holddannelse og valgfag. Forslaget vil medføre en mindre udgift til øget elevbefordring. Forvaltningen indstiller at de enkelte forslag til strukturændringer gøres til genstand for en drøftelse på udvalgsmødet. På baggrund af drøftelsen udarbejder forvaltningen et forslag til høringsmateriale som forelægges på Udvalgets møde den 12. april med henblik på iværksættelse af en høring. Forvaltningen indstiller at høringsmaterialet omfatter: Samling af 10. klasse på Sct. Jørgens Skole Eleverne på 7. årgang placeres på overbygningsskolerne Eleverne i overbygningen på Vemb Skole flyttes til Ulfborg Skole Der etableres børnehuse i Thorsminde, Ejsing og Herrup omfattende årgangene klassetrin. Forslag til ændring af skoledistriktsgrænserne i det tidligere Ulfborg Hovedskoles distrikt, Sdr. Nissum skoledistrikt, vængerne i Ulfborg samt Savstrup området mellem Mejrup og Skave. Konsekvenser Der er indarbejdet besparelser i budgettet på kr. i 2007, kr. i 2008 og 1,5 mio. kr. i henholdsvis 2009 og Et provenu derudover bliver på området. Bilag Notat med prognosemateriale Notat med de 7 hvidbøger Oversigt over lokalesituationen i 4 scenarier

17 16 Forvaltningens oplæg og Hvidbøgernes indhold blev drøftet. Udvalget udtrykte stor tilfredshed med arbejdet bag Hvidbøgerne og den inspiration, de bidrager med. Desuden var der anerkendende ord til forvaltningens oplæg. Sagen genoptages på Udvalgets møde den 12. april med afsæt i følgende, som inden mødet gøres til genstand for vurderinger/beregninger i forvaltningen: årgange samles på færre skoler i ungdomsmiljøer 7. årg. forbliver på fødeskoler Modtagende skoler/overbygningsskoler modtager eleverne fra samme klassetrin, hvis der er flere fødeskoler 10. årg. samles to steder i kommunen Skoledistriktsgrænserne revurderes Ressourcer til børn/undervisning går frem for ressourcer til ledelse Konsekvenser som følge af evt. vigende børnetal i Holstebro by Sammenlægning af skoler; skoleforbund med filialer? BE - BU Udvalgets temabesøg 13. Udvalget har torsdag den 22. marts 2007 besøgt skoler og institutioner i den vestlige del af Kommunen. Formålet med besøgene er, at øge indsigten i Udvalgets politiske ansvarsområder. Evaluering af besøgene. Udsættes til næste møde.

REFERAT Udvalget for Børn og Unge temamøde den 12. april 2007, kl. 9.00 i lokale 188

REFERAT Udvalget for Børn og Unge temamøde den 12. april 2007, kl. 9.00 i lokale 188 REFERAT Udvalget for Børn og Unge temamøde, kl. 9.00 i lokale 188 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Budget 2008 - tema 3. Skolestrukturdebat - tema 4. Pressen 5. Eventuelt 1 Fraværende: Ingen Mødet slut kl.:

Læs mere

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 24. januar 2008

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 24. januar 2008 Side 1 af 17 REFERAT fra Udvalget for Børn og Unges møde den 24. januar 2008 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Skolestrukturdebat 2007 - Thorsminde skole og Udsigten 3. Dagtilbud - Etablering af 72 pladser (0-2

Læs mere

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 07. februar 2008

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 07. februar 2008 Side 1 af 12 REFERAT fra Udvalget for Børn og Unges møde den 07. februar 2008 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Orientering til Udvalget om den aktuelle pladssituation 3. Dagplejen - Leje af barnevogne 4. Skolestrukturdebat

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl i lokale 188

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl i lokale 188 REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl. 08.00-12.00 i lokale 188 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Budget 2008 3. Daginstitutionsområdet organisering, udvikling og ledelse

Læs mere

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188 REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde kl. 12.00 i lokale 188 Åben del 1. Meddelelser 2. Budgetopfølgning pr. 31.03.2007 3. Budget 2008 4. Daginstitutionsområdet organisering, udvikling og ledelse

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat åben Mødedato 24. april 2008 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Bemærkninger Udvalget for Børn og Unge den 24. april 2008 kl. 12.00 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 27. marts 2008

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 27. marts 2008 Side 1 af 14 REFERAT fra Udvalget for Børn og Unges møde den 27. marts 2008 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Orientering til udvalget om den aktuelle pladssituation 3. Nyt Kultur- og Fritidscenter Borbjerg-Hvam.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Skolestruktur 2011 Udvalget for Børn- og Unge Høring om ændringer i Holstebro Kommunes skolestruktur

Skolestruktur 2011 Udvalget for Børn- og Unge Høring om ændringer i Holstebro Kommunes skolestruktur 1. Indledning Holstebro Kommune har udarbejdet en Skolepolitik, hvor der er fokus på temaerne: faglighed og inklusion, læringsmiljø og fællesskab, samarbejde og ledelse. Udfordringen for skolevæsenet i

Læs mere

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune NOTAT 10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune 1. Resumé I forbindelse med vedtagelse af budget for Mariagerfjord Kommune for 2007 er det besluttet, at der skal ske en harmonisering fra tre 10. klassetrins

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Til Børn & Kultur Skoleadministrationen Esbjerg Kommune b-k@esbjergkommune.dk Ribe den 12. januar 2015 Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Skolebestyrelsen har den 19. november 2014

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Kapitel 1: Dagsordenspunkt med Direktionens indstilling

Kapitel 1: Dagsordenspunkt med Direktionens indstilling Skole og Undervisning Kapitel 1: Dagsordenspunkt med Direktionens indstilling UFB 2010 den 30.november 2010 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson 17A00 2010/13801 Indstilling vedrørende skolestruktur

Læs mere

Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune. HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007

Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune. HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007 Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007 INDHOLD Indledning side 3 Beskrivelse af processen vedrørende ny skolestruktur side

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl. 08.00. EKSTRAORDINÆRT MØDE 1. Meddelelser 2. Ansøgning om skoleintegreret musiktilbud i partnerskab mellem Holstebro

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Skoledistriktsgrænser

Skoledistriktsgrænser 1 Arbejdsgruppe 3 Kommissorium: Arbejdsgruppen skal sagligt beskrive såvel fordele som ulemper herunder kulegrave, analysere og vurdere. Arbejdsgruppen skal ikke anbefale, konkludere eller indstille. Redegørelsen

Læs mere

Tids- og Handleplan for sammenlægningen af. Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen. i perioden fra 21. februar 1. august 2012

Tids- og Handleplan for sammenlægningen af. Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen. i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Tids- og Handleplan for sammenlægningen af i perioden fra 21. februar 1. august 2012 De to skolebestyrelser mødet den 8. marts 2012 Indledning Byrådet har besluttet at lukke Nørrelandsskolen på Byrådsmødet

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

Ny struktur for dagtilbud og skoler

Ny struktur for dagtilbud og skoler FAQ 2 om: Ny struktur for dagtilbud og skoler Børne- og Kulturforvaltningen d. 7. december 2010 I anden halvdel af høringsperioden har Børne- og Kulturforvaltningen svaret på følgende spørgsmål: Dagtilbudsområdet

Læs mere

Høring om Landsbyordninger. Baggrundsmateriale

Høring om Landsbyordninger. Baggrundsmateriale Høring om Landsbyordninger Baggrundsmateriale August 2016 1 1. Indledning Byrådet har på møde 23. august 2016 godkendt Masterplanen for Dagtilbud 2016-2020. Som en del af Masterplanen skal der etableres

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 30. august 2007

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 30. august 2007 Side 1 af 27 REFERAT fra Udvalget for Børn og Unges møde den 30. august 2007 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Budget 2008 3. Mødekalender for 2008 - Byråd og stående udvalg 4. Skolestrukturdebat 5. Suppleringsvalg

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Version 2010-09-14 Vedtægt for styrelsen af folkeskolen i Horsens Kommune. Som vedtaget af Horsens Byråd den 24. april 2007 med de ændringer, der følger

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.:

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Overgangsordning ved ændring fra 4 til 3 skoledistrikter Til: Byrådet Dato: 25. august 2011 Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: 10-22281 Overgangsordning

Læs mere

REFERAT Temamøde Udvalget for Børn og Unge den 08. marts 2007 i lokale 188, kl

REFERAT Temamøde Udvalget for Børn og Unge den 08. marts 2007 i lokale 188, kl REFERAT Temamøde Udvalget for Børn og Unge i lokale 188, kl. 12.00 1. Meddelelser 2. Rusmiddelpolitik for aldersgruppen 12 24 år - tema 3. Anbringelser af børn og unge på døgninstitution og socialpædagogiske

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 19. februar 2003 kl. 14.

Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 19. februar 2003 kl. 14. Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Børn og Ungeudvalget 19. februar 2003 kl. 14.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, Selim Yumuk, Anette Lauge

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Ændringsforslag Februar 2016 Skoleafdelingen Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter,

Læs mere

Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012

Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Indledning Byrådet har besluttet at lukke Nørrelandsskolen på Byrådsmødet

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Indhold KAPITEL 1 2 KOMMUNALBESTYRELSEN 2 SKOLEBESTYRELSEN 2 SAMMENSÆTNING OG VALG 2 MØDEVIRKSOMHED 4 KAPITEL 2 6 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 6 KAPITEL

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Forslag Skoleafdelingen Februar 2016 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Valg af skole...4 3. Valg til skolebestyrelser...5 4. Skolebestyrelsens

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 33 Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Scenarier og løsninger 0-18 år.

Scenarier og løsninger 0-18 år. Lang proces Implement Forvaltning Allerød Privatskole? Faglighed, trivsel og kvalitet på 0-18 års området! (notater) ØU: Byg-komprimering forslag på 10% Den fysiske udviklingsplan for 0-6 års området.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 5. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Børn og ungeudvalget den 2. april 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Børn og Ungeudvalget 2. april 2001 kl. 16.30 i Byrådssalen og mødelokale 6 Mødedeltagere: Morten Andersen, Finn Vester,

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Hjørring Kommune. 1. Beskrivelse af principper for ny skole. Til Skolebestyrelser. Hjørring den

Hjørring Kommune. 1. Beskrivelse af principper for ny skole. Til Skolebestyrelser. Hjørring den Hjørring Kommune Til Skolebestyrelser Hjørring den 08-09-2016 Sagsnr.: 17.01.04-K04-1-16 Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281 SOLRØD KOMMUNE PÆDAGOGISK UDVIKLING NOTAT Emne: Til: Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur Familie og Uddannelsesudvalget Dato: 10. november 2010 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.:

Læs mere

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Dagsordenpunkt Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Sagsbehandler: Dr16610 Sags-ID: EMN-2015-01327 Resume Den 11 april 2016 er der tiltrådt en bred politisk aftale om den fremtidige

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2 Børne- og Kulturudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 16:00-19:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Fredag den 27-05-2005 Deltagere: Steen Gundertofte, Hanne Staff, Orla Hansen, Vibeke Rindom Bemærkninger:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK 16. august 2016 16-3099 lb.nr. 163943-16/AN Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK Der har fra 2015 været en stigning i antallet af børn med behov for modtagegrupper

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B Bilag B til styrelsesvedtægten Styrelsen af de kommunale folkeskoler er i folkeskoleloven fastsat ved en række bestemmelser om kompetencefordelingen mellem henholdsvis Byrådet, skolebestyrelsen og skolens

Læs mere

Strukturelle og organisatoriske ændringer på dagtilbudsområdet

Strukturelle og organisatoriske ændringer på dagtilbudsområdet Strukturelle og organisatoriske ændringer på dagtilbudsområdet Sagsnummer 14/34637 Åbent punkt Resume På baggrund af nye muligheder/ændringer i Folkeskoleloven i forhold til samdrift mellem dagtilbud og

Læs mere

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 10. januar Meddelelser 2. Orientering til Udvalget om den aktuelle pladssituation 3.

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 10. januar Meddelelser 2. Orientering til Udvalget om den aktuelle pladssituation 3. Side 1 af 22 REFERAT fra Udvalget for Børn og Unges møde den 10. januar 2008 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Orientering til Udvalget om den aktuelle pladssituation 3. Dagtilbud - Udbygning af Institutions-

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune

Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune AFTALEFORLIG. - Anmodning om udtalelse fra skolebestyrelser ved de berørte skoler: Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune 1 Indhold 1. Forord... 3 2. Udtalelse til ændringer i forslaget til ny skolestruktur...

Læs mere

Klassedannelsesprincip Byskovskolen

Klassedannelsesprincip Byskovskolen Klassedannelsesprincip Byskovskolen Lovgrundlag/baggrund Folkeskolelov: 17. Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet

Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016 og overslagsårene 2017-2019 blev det besluttet, at reducere budgettet til specialundervisning med

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere