Beslutning: Teknik og Miljø Udvalget den 6. februar 2002 kl i Raadsalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutning: Teknik og Miljø Udvalget den 6. februar 2002 kl i Raadsalen"

Transkript

1 Beslutning: kl i Raadsalen Fraværende: Carsten Cederholm, som suppleant deltog Birgit Eckeroth Visti Christensen deltog ikke i behandlingen af pkt 29 og 30. Indhold Orientering og efterretning Økonomirapportering Areal overførsel af del af privat fællesvej, Birkemosevej Frigivelse af midler i Parkeringsfonden, Optagelse af privat stiareal som offentligt stiareal Vejsyn 2001, privat fællesvej Buresø Takstregulering taxikørsel Bøllemosevej 10. Ansøgning om dispensation fra lokalplan og bygningsreglement til 42 m antennemast for mobiltelefoni Erik Arupsvej 1. Dispensationsansøgning ffa bestemmelser i Bygningsreglement for småhuse Mølledammen 8. Dispensation fra lokalplan nr. 47 til terrænregulering Møllevangen 2, Børnehuset Møllevang. Tilladelse til terrænregulering jf. bestemmelse i lokalplan Skolelodden 7. Ansøgning dispensation ffa Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, til nedlæggelse af lejlighed Sundhedscenter, M. P. Jensensvej 4. Dispensation fra bestemmelser om lofthøjde og stigning på ramper, samt fra krav om individuel måling af el, vand og varme Slagslundevej 15. Ansøgning om landzonetilladelse til lovliggørelse af 347 m2 bolig Ansøgning om tilladelse til råstofindvinding, Højskolevej Udpegning til statsskovdistriktets brugerråd Genbrugsplads - nye containere Lokalplanarbejde i Slangerup Kommune Område Ansøgning om dispensation til helårsbeboelse i sommerhus Eventuelt Orientering og efterretning a. Dagsordener/referater Beslutninger fra Udvalget for Teknik og Miljøs møde den Frb. amt. Dagsorden til Udvalget for Teknik og Miljøs møde den Frb. amt. 19

2 b. Love og bekendtgørelser Bekendtgørelser, cirkulærer og love. c. Tidsskrifter, rapporter, information m.v. Link til offentlige myndigheder4 Frederiksborg Amt: Revideret vinterregulativ, d. Spildevand Analyserapporter med bemærkninger fra Mil jø- og Levnedsmiddelkontrollen e. Badevand Analyser apporter med bemærkninger fra Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen f. Drikkevand Analyserapporter med bemærkninger fra Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen g. Byggeri Slagslundevej 16/ Slangerup Foderstofforretning. 3 antenner (højdeforøgelse) og 1 teknikskab. Byggetilladelse. Byggetilladelse. Bygmarken 8. Tilbygning, 32 m2. Byggetilladelse. Mølledammen 4. Enfamiliehus, 147 m2. Byggetilladelse. Ågårdsstræde 4. Udstue, 12 m2 Byggetilladelse. Mølled ammen 6. Enfamiliehus, 130 m2. Byggetilladelse. Havremarken 1. Tagetage på enfamiliehus. 66 m2. Byggetilladelse. Lindegårds Alle 18, Lindegård s skolen. 2 tilbygninger. 514 m2. Byggetilladelse til en tilbygning (beboelse) på Københavnsvej m2. Stationsvej 4. Påbud om udbedring af væsentlige mangler. Påbudet anket til statsamtet. Svar på anke med tilhørende notat. h. Miljø Brev fra Vi cykler til arbejde - sekretariatet om at kampagnen i år bliver 22. april maj De opfordrer kommunen til at deltage. Grønt Borum har besluttet at lave nogle aktiviteter i forbindelse med kampagnen. Frederiksborg Amts B jørneklo sekretariat har sendt brev med opfordring til kommunerne m.fl. til at deltage i kampagne i foråret. Grønt Forum planlægger at deltage. Danmarks Idrætsforbund ønsker underretning om afgørelser på miljøbeskyttelses lovens område iliht. Århus-konventionen. 20

3 Slang erup i. Repræsentation i bestyrelser AF AV I/S (Kommunen er repræsenteret ved: Henrik Maag og Erik Fristrøm) Buresøudvalget (Kommunen er repræsenteret ved: Erik Fristrøm og Henrik Maag) Ejerforeningen Ventesalsbygningen (Kommunen er repræsenteret ved: Erik Fristrøm) MQFA (Kommunen er repræsenteret ved: John Sclnnidt Andersen og Henrik Maag) Geodatacentret (Kommunen er repræsenteret ved: Erik Fristrøm og Henrik Maag) Kratmpileskoven (Kommunen er repræsenteret ved: Henrik Maag og Carsten Cederholm) Grønt Forum (Kommunen er repræsenteret ved: Henrik Maag og Ejvind Mortensen) Referat af Grønt Forum møde d. 17. januar 2002 MIFAV (Kommunen er repræsenteret ved: Erik Fristrøm) Agenda 21 Center (Kommunen er repræsenteret ved: Henrik Maag og Visti Christensen) j. Udviklings- og samarbejdsprojekter k. Planlægning Miljøministeriet fremsender debatoplæg til landsplanredegørelse Se følgebrev. Hæfte med debatoplæg fremlægges til gennemsyn. l. Diverse 13. Økonomirapportering Sagsnr.: anri [>3 Regnskab srapp orter pr. 4. j anuar Regnskabsrapporterne indeholder posteringer til og med 31. december a. Driftsregnskab, det skattefinansierede område 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget Udgift kr Indtægt kr Dagsordenen er klargjort den 31.januar 2002

4 J Forbrug Udgift kr Indtægt kr Der er mindre overskridelser på både udgifts- og indtægtssiden, som behandles i forbindelse med regnskab Trafik og infrastruktur Budget Udgift kr Indtægt kr. 0 Forbrug Udgift kr Indtægt kr Overskridelsen der består af en række mindre poster (renholdelse, vejbelysning, afmærkning af kørebaner, EDB og Fortov ved Gørløsevej) behandles i forbindelse med regnskab b. Driftsregnskab, forsyningsvirksomheder Budget Udgift kr. Indtægt kr Forbrug Ingen bemærkninger. Udgift kr. Indtægt kr c. Regnskab, investeringer 0022 Jordforsyning: Budget Udgift kr Indtægt kr. Vedrører ØU Forbrug Udgift kr. Indtægt kr Vedrører ØU Anlægsarbejder og betalinger vil strække sig ind i Spildevandsanlæg: Budget Udgift kr Indtægtkr Forbrug Udgift kr Indtægt kr Anlægsarbejder og betalinger budgetteret i 2001 vil strække sig ind i Indtægterne er blevet større end forventet primært pga. større interesse for tilslutning til regnvandsafledningssystemet end forventet Kommunale veje: Budget Udgift kr Indtægt kr Dagsordenen er klargjort den 31.januar

5 Forbrug Udgift kr Indtægt kr. 0 Anlægsarbejder og betalinger budgetteret i 2001 vil strække sig ind i Vedhæftet ses, som aftalt på Teknik- og Miljøudvalgets januarmøde, en oversigt over og en status for anlægsrammer, som hører under udvalget. F onul tn ingen indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning. Teknik og Miljo Udvalget den 6. februar 2002 Taget til efterretning. 14. Arealoverførsel af del af privat fællesvej, Birkemosevej Sagsnr.: Initialer j ej o Fra landinspektør er der fremsendt sag om arealoverførsel af del af den private fællesvej, matr. nr. 13 af Slangerup, Birkemosevej til privat ejendom, matr. ni*. 13 bh Slangerup, idet dette kræver vejbestyrelsens erklæring i medfør af Lov nr, 670 af den 19. august 1999 om private fællesveje. Det areal der ønskes overført udgøres af det vejareal der udgøres af det 6 m brede forbindelsesareal fra den private fællesvej Birkemosevej til den offentlige sti Møllestien. I den matrikulære ændring er der indpasset en fremtidig stiadgang ffa Birkemosevej til Møllestien, idet der udlægges et 2,5 m bredt stiareal til sikring af gående/cyklende adgang. Økonomi Arealoverførslen vil ikke belaste Slangerup Kommune økonomisk. Den ønskede areal overførsel vil ikke være til hinder for afvikling af trafikken, da den til fulde tilgodeser gående ved stiforbindelse fra Birkemosevej til Møllestien, og vil ikke være til hinder for afvikling af kørende trafik i området. At der i medfør af Lov nr. 670 af den 19. august 1999 om private fællesveje, 53, erklæres accept af at det ønskede areal til overførsel nedlægges som vejareal, på nær den 2,5 m brede strimmel, der opretholdes som sti. Tiltrådt. 15. Frigivelse af midler i Parkeringsfonden, 2002 Sagsnr.:

6 Slang erup 7 Initialer jejo I forbindelse med ny og ombygning af bebyggelse i Slangerup bymidte, er det i visse tilfælde vanskeligt for grundejerne at etablere nødvendige parkeringsarealer på egen grund. I sådanne tilfælde stilles der krav om indbetaling til Parkeringsfonden, der så ved anlæg af offentlige parkeringsarealer forsøger at skabe dækning for parkeringsbehov. Som forholdene omkring parkering i forbindelse med handel i bymidten har udviklet sig, er der opstået et stigende behov formere parkeringsareal ved torvet ved NETTO. Økonomi I Parkeringsfonden er der opsparet et beløb på kr ,-, som kan frigives til dækning af udgifterne ved etablering af parkeringsarealer. En befæstelse af en del af den brede vejrabat langs Kongshøj alle, fra torvet og mod syd, vil kunne medvirke til at tilfældige parkeringer, til gene for omkringboende og trafikafviklingen, vil kunne reduceres. Fremsendes ØU med anbefaling, at Parkeringsfondens midler frigives til dækning af udgifterne ved etablering af befæstet parkeringsareal langs Kongshøj alle. Tiltrådt. 16. Optagelse af privat stiareai som offentligt stiareal Sagsnr,: Initialer jejo Som forbindelsessti fra Uvelse Byvej til Komvænget er der i forbindelse med udstykning i 1971, udlagt matrikuleret stiareal, matr. nr, 3 ad Uvelse by, Uvelse, Stiarealet har siden udstykningen været registreret som ejet af udstykkeren A/S Paros, et firma der efterfølgende gik konkurs. Det forhold blev konstateret omkring Reelt er arealet uden ejer. Med jævne mellemrum har Teknisk Forvaltning modtaget henvendelse fra borgere omkring manglende ren- og vedligeholdelse af arealet, hvorfor Teknisk Forvaltning i 1995 administrativt besluttede at påtage sig forpligtigelsen til fremtidig ren- og vedligeholdelse. Vejbestyrelsen (teknisk udvalg) kan i medfør af Lov nr. 671 af 19. august 1999 om offentlige veje, 97, beslutte at optage almene stier og private fællesstier som offentlige. Dagsordenen er klargjort den 31.januar

7 Økonomi En overtagelse af arealet som offentligt sti areal vil kunne gennemføres for en udgift på ca ,- kr. til landinspektørarbejde. For en gang for alle at fa placeret ejerforholdet, vil det være at foretrække, at Slangerup Kommune overtager arealet, da ansvaret for ren- og vedligeholdelse allerede er påtaget. At det i medfør af Lov nr. 671 af 19, august 1999 om offentlige veje, 97, besluttes at optage matr, ni*. 3 ad Uvelse by, Uvelse, som offentlig sti. Tiltrådt 17. Vej syn 2001, privat fællesvej Buresø 2-10 Sagsnr.: jejo Der er af vej berettigede på adgangsvejen til Buresø 2-10 fremsat ønske om afholdelse af vejsyn for fastlæggelse af istandsættelse og vedligeholdelse af adgangsvejen, samt fastsættelse af begrænsninger for færdsel. Fra ejerne af Buresø 2 og 4 er der rejst indsigelse mod regelmæssig færdsel med personbil på strækningen Buresø Vejudlægget forløber over ejendommene Buresø 2, 6, 8, og Birkevej 2, og har en samlet længde på ca. 95 m. Adgangsvejen Buresø 2-10 er oprindeligt anlagt i forbindelse med udstykning af parceller langs Bure Sø, og tjener som adgang for ejendommene Buresø 6, 8 og 10. På den første strækning over ejendommen Buresø 2, ca. 35 meter, er udlægget 2,51 m, og på det videre forløb, ca. 60 meter, et udlæg på 3 meter. Adgangsvejen er anlagt på skrånende terræn uden nogen egentlig form for sidestøtte, når der ses boit fra nyopført støttemur på Buresø 6. I 1997 blev der i forbindelse med en drøftelse om hvem der var adgangsberettiget, truffet beslutning om at etablere en hjørneafskæring for at forbedre adgangsmulighederne. I den forbindelse blev der talt om transport af byggematerialer i forbindelse med byggeri, ikke om regelmæssig færdsel med motorkøretøjer. Hjørneafskæringen er etableret. I adgangsvejen Buresø 2-10 er placeret såvel vandledning som kloakledning til betjening af områdets brugere. I oplægget til istandsættelse og vedligeholdelse er der kalkuleret med regelmæssig færdsel med køretøjer på op til 3500 kg, hvilket ejeren af Buresø 4 gør indsigelser mod. Økonomi 25

8 I det fremsatte forslag til istandsættelse og vedligeholdelse er det medtaget, at udgifterne fordeles efter anvendelse, 3 parter for heltidsanvendelse og 2 parter for deltidsanvendelse, blandt de 4 vej berettigede. Som forholdene er og forefindes for adgangsvejen Buresø 2-10, vil det være meget betænkeligt at tillade regelmæssig kørsel med køretøjer på op til 3500 kg, dels på grund af de meget trange forhold, dels på grund af manglende opbygning som vej, og dels på grund af terræn forholdene, hvor sidestøtte for adgangsvejen forekommer noget mangel hild hvis den overhovedet kan påvises. En anvendelse som hidtil har ikke givet de store problemer, hvorfor dette niveau må kunne accepteres. Såfremt der skal ske forøget færdsel på arealet, er det fremsendte forslag ikke tilstrækkeligt. En udvidelse af arealet samt en beregning af stabilitet vil være nødvendig. Afgørelse træffes efter besigtigelse. Teknisk Udvalg den 6. juni 2001 Udvalget kan godkende færdsel for beboerne i nr. 6, 8 og 10 forudsat at de fremsender dokumentation for vejens stabilitet på hele strækningen. Eftervisning af stabilitet samt istandsættelse og vedligeholdelse påhviler ovennævnte grundejere. Mht. skiltning til begrænsning af trafikken afklares med politiet. Der foreslås skiltning med motorkørsel forbudt med undertavle ^undtagen vejens beboere samt undertavle max kg. På baggrund af beslutning truffet af Teknisk Udvalg den , og meddelt de færdseisberettigede ved brev af den 27. juni 2001, har ejerne af ejendommene Buresø 6, 8 og 10 ladet gennemføre undersøgelse og ladet udarbejde en Geoteknisk Rapport, for eftervisning af underbundens stabilitet og bæreevne for det areal, hvorpå den ønskede kørevej skal placeres. Ejerne af Buresø 2 og 4 har fremsendt bemærkninger til udvalgets beslutning af den , hvori de gør indsigelse. Stabilitet. Som grundlag for den Geotekniske Rapport er der på strækningen fra adgangsvejen Buresø og forbi ejendommene Buresø 2, 6, 8 og frem til Buresø 10, udført 5 boringer, samt fremskaffet beregning af den etablerede støtte mur på ejendommen Buresø 6. Rapportens konklusion er, at underlaget er stabilt og bæredygtigt for etablering af den ønskede vejadgang under forudsætning af, at den største totalvægt for køretøjer er sat til 2000 kg. 26

9 I rapporten er der forudsat et opbygningsprincip ved udlægning af stive geonet på den stabile underbund, hvorpå bærelagsopbygningen af stabile og komprimerbare materialer skal opbygges, afsluttet med en overbygning afsluttet med et lag af perlesten/nøddesten. Det er i rapporten medtaget, at eksisterende ledninger, vand og kloak, placeres i eller under overkant bæredygtigt lag (OBL). Dybde til OBL overstiger i rapporten ikke 0,8 m, og da såvel vand- som kloakledninger burde ligge med jorddækning på min. 1,2 m, skulle dette ikke afføde styrkemæssigt problem. Indsigelse. Det fremføres, at udvalget ikke er gjort opmærksom på, at en del af vejen er udlagt på ejendommen Buresø 4, og udvalget derfor ikke har været i stand til på korrekt grundlag at træffe afgørelse. Buresø 4 forringes væsentligt, da en af bygningerne på grunden kommer til at ligge i Vejskel, mod tidligere skel mod sti. Der fremføres betænkelighed ved stabiliteten for stensætning og sokkelsten på Buresø 4 og skrænten mod Buresø 2 ved kørsel i forbindelse med tøbrud eller kraftig regn. Der udtrykkes også betænkelighed omkring stabilitet overfor vand-, kloak-, el- og telefonledninger, samt forholdet omkring den snævre passage mellem Buresø 2 og 4, p.g.a. elskab placeret i arealet, hvorved passagen reduceres i bredde. Der ønskes fremsendt dokumentation til eftervisning af bæredygtighed og stabilitet for vej samt de påtalte punkter. Økonomi Slangerup Kommune vil ikke blive økonomisk belastet af sagens gennemførelse. Det forudsættes at udgifterne til gennemførelse af den ønskede vejadgang afholdes af ejerne af Buresø 6, 8 og 10. Den fremsendte Geotekniske Rapport dokumenterer tilstrækkelig stabilitet og bæreevne for at det ønskede projekt kan gennemføres. De i indsigelsen fremførte punkter omkring ledninger og stabilitet overfor omgivelserne, vil naturligt medtages i krav der forud for en gennemførelse skal dokumenteres ved udarbejdelse af projekt med beskrivelse. Indsigelsens fremlægning af forholdet skel mod sti og vej, er ikke korrekt. Uagtet om det udlagte areal er benævnt sti eller vej, er forholdet det samme hvad angår skel. Det til andet brug (vej eller sti) udlagte areal medregnes ikke værdimæssigt til ejendommen, og "skel må ikke bygningsmæssigt overskrides. Udvalgets beslutning træffes i medfør af Lov nr. 670 af 19, august 1999 om private fællesveje, afsnit II, private fællesveje på landet. 27

10 At der meddeles tilladelse til det ansøgte på de efter mødet den 6. juni 2001 meddelte vilkår, suppleret med vilkår om hensyntagen til eksisterende forhold overfor ledninger, bygninger og tilstødende arealer, samt at der skal udarbejdes projekt og beskrivelse, der før arbejdets igangsætning skal godkendes af Teknisk Forvaltning. Indstil ingen tiltrådt. Birgit Eckeroth kan ikke tiltræde og beder om at sagen forelægges byrådet, idet vejarealet findes for smalt til at fungere som en vej. 18. Takstregulering taxikørsel Sagsnr.: Initialer lian Teknisk Udvalg behandlede på mødet den 2. januar 2002 en ansøgning om takstregulering fra vognmændene Jan Britze og Knud Romanowski. Efterfølgende har forvaltningen haft et møde med Jan Britze, der ønsker, at sagen genbehandles, da han mener at udgangspunktet for reguleringen i 2000 er forkert. Ved behandlingen af ansøgning om takst regulering i 1998 besluttede Teknisk Udvalg, at taksterne fremover skulle følge Roskilde Taxa's takster i stedet for som tidligere Storkøbenhavns Taxinævns takster. Vognmændene søgte dog om en regulering, der svarede til taksterne for Roskilde taxa fia 1. december 1997 til 1. november 1998 og Teknisk Udvalg godkendte denne takststigning den 2. december Det vil sige, at Knud's og Jan's Taxi kørte med takster, der var lavere end Roskildes indtil næste ansøgning den 20. november (Jans Taxi har dog i forbindelse med ansøgning om fælles bestillingskontor med Ølstykke i 1999 søgt takstregulering, der blev afslået). Da Teknisk Udvalg på mødet den 29. november 2000 behandlede denne ansøgning og besluttede, at taksterne skulle reguleres efter den faktiske udgiftsstigning var udgangspunktet således en takst, der var et år ældre end niveauet i Roskilde Taxa. Jan Britze mener derfor, at vognmændene aldrig vil kunne komme op på samme niveau som nabokommunerne Ølstykke og Stenløse, der begge følger Roskilde Taxi, efter Slangerup er begyndt på den nye beregningsform med indekstal. Forvaltningen har efterfølgende undersøgt, hvorledes taksterne var i nabokommunerne Stenløse og Ølstykke. Begge kommuner har godkendt nyt takstregulativ den 21. november 1998, der fuldstændig følger Roskilde Taxas regulativ fra 1. november Begge kommuner bekræfter da også, at de følger disse takster. Roskildes takster fremgår af nedenstående. Forvaltningen har herefter lavet en beregning med henholdsvis Roski Ide-taksterne og Slangerup-taksterne for 1998 tillagt de %-stigninger (12,04%+3,04%), som Teknisk Udvalg har godkendt. Forskellen i taksterne fremgår af nedenstående skema. 28

11 G ennem snitstur lille vogn 9,2 R oskilde 2002 G ennem snitstur Slangerup 1998 G ennem snitstur Stigning 15,08% R oskilde 1998 G ennem snitstur Stigning 15,08% D ag k l G rundtakst 1 25,00 25,00 24,00 24,00 25,00 25,00 M etertakst pr. km km 9,2 10,65 97,98 8,30 76,36 8,30 76,36 V entetid pr. tim e sek ,00 12,08 250,00 9,58 285,00 10,93 I alt for dagtur på 9,2 km 135,06 109,94 126,52 112,29 129,22 N a t kl G randtakst 1 30,00 30,00 29,00 29,00 30,00 30,00 M eter pr. k m km 9,2 12,70 116,84 10,30 94,76 10,30 94,76 V entetid pr. tim e sek ,00 12,08 250,00 9,58 285,00 10,93 I alt for nattu r p å 9,2 km 158,92 133,34 153,45 135,69 156,15 G ennem snits tur stor vogn 13,2 km D ag kl G randtakst 1 35,00 35,00 33,00 33,00 34,00 35,00 M etertakst pr. km km 13,2 12,50 165,00 9,00 118,80 9,50 125,40 V entetid pr. tim e sek ,00 12,08 250,00 9,58 285,00 10,93 I alt for dag tu r på 13,2 k m 212,08 161,38 185,72 171,33 197,16 N at kl G ran d tak st 1 40,00 40,00 38,00 38,00 39,00 40,00 M eter pr. km km 13,2 14,75 194,70 11,10 146,52 12,00 158,40 V entetid pr. tim e sek ,00 12,08 250,00 9,58 285,00 10,93 I alt for n attu r p å 13,2 km 246,78 194,10 223,37 209,33 240,89 Som det fremgår er der stor forskel på om taksterne beregnes efter Roskilde 1997 (Slangerup 1998) eller 1998, men vogmnændene vil ikke helt komme op på det sammen takster som Roskilde selv om udgangspunktet ændres. Jan Britze ønsker at taksterne reguleres til Roskilde 2001 takster og begrunder sit ønske med at taxikørslen i Slangerup de seneste 3 år har kørt til takster noget under nabokommunerne. Derved har indtjeningen været noget mindre end vanligt og han mener ikke at kunne opretholde forretningen i længere tid på disse forudsætninger. Det er forvaltningens vurdering, at vognmændene i Slangerup som minimum skal have reguleret deres takster svarende til Roskilde 1998 niveau + 15,08 %. Set i lyset af, at nabokommunerne ikke regulerer efter indekstal, men udelukkende følger Roskilde, må det konstateres, at Knuds og Jans Taxi ikke vil kunne opnå de samme takster efter beregningsmetoden med indekstal. Det må dog forventes, at det nye af Danmarks Statistik indførte indekstal vil blive brugt ved regulering af Roskilde Taxas takster fremover. Da vognmændene samtidig de sidste 3 år har kørt til noget lavere takster, foreslår forvaltningen, at taksterne denne gang reguleres til Roskilde 2001 niveau. For at fastsætte principperne for fremtidige takst reguleringer, vil Teknisk Udvalg fa forelagt en sag om dette i løbet af foråret. 29

12 Det foreslås At godkende en takststigning som ansøgt i brev af25. november Teknik og Miljø Udvalget den 6, februar 2002 Indstillingen tiltrådt. 19. Bøllemosevej 10. Ansøgning om dispensation fra lokalplan og bygningsreglement til 42 m antennemast for mobiltelefoni fikr På ejendommen matrikel nr. 6 m Uvelse by, Uvelse, Bøllemosevej 10, der ejes af Bøllemosevej A/S, søger landinspektørfmnaet LE34 Tele A/S på vegne af Telia Mobile om tilladelse til opsætning af en 42 m høj antemiemast. Det ansøgte er nedrivning af en eksisterende 40 m høj TV - antennemast (se fotos) og opførelse af en ny mast med tilhørende antenner for mobiltelefoni med en højde på i alt 42 m over terræn. Desuden en mindre radiohytte. Se bilag. Forøgelsen skyldes jf. ansøger, at den eksisterende mast ikke opfylder gældende nonner til bæreevne - mod vandrette (vind-) påvirkninger. Nye master er som standard 42 m. De ønskede mobilantenner er angiveligt dimensionerede for opsætning i de ansøgte højder over terræn. Den ny antennemast med antenner kræver dispensation fra lokalplan nr. 56 Hånd værksparcel ler på Bøllemosevej i Uvelse 6.3 vedrørende maksimal højde 8,5 m og fra 7.4 ifølge hvilken der ikke må opsættes udvendige antenner. Desuden kræver det ansøgte dispensation fra Bygningsreglement af 1995 kap. 2 - igen fordi det ansøgte er højere end 8,5 m. Jf. lokalplanens 3.1 må området kun anvendes til erhvervsformål, såsom håndværks- og lagervirksomhed (herunder servicevirksomhed) med tilhørende boliger. Den ny antennemast er en stålgittennast, der opstilles på et betonfundament. På masten ønskes opsat 3 stk. 35 x 17 x 260 cm (b x d x h) panelantenner og op til 4 ø 120 x 60 cm minilinkantenner. Antennerne monteres direkte på masten - ikke på udragende bærerør. Ansøger anfører (se ansøgning), at antennerne er til brug for områdets beboere og erhvervsliv og besøgende. Desuden anføres, at masten er dimensioneret til at kunne bære andre operatørers antenner - der er således realitetsforhandlinger i gang med mindst 1anden operatør. Der er for nuværende 3 andre tilsvarende operatører. En eventuel dispensation vil være gældende i 2 år. Ejendommen hvor masteanlægget ønskes opført er beliggende i et blandet bolig- og erhvervsområde grænsende til landbrugsjord. Der er den 16. januar 2002 udsendt naboorientering til beboere/ brugere i lokalplanområdet, naboer og Dansk Naturfredningsforening. På mødet er høringsperioden udløbet og Teknisk Forvaltning vil orientere om eventuelle relevante indsigelser. 30

13 Det inderes, at det ansøgte er en relativt mindre forøgelse (2 m) i forhold til den eksisterende 40 m mast. Det vurderes videre, at det ansøgte som antennemast for mobiltelefoni er en fonn for servicevirksomhed, der er indbefattet lokalplanens 3.1 og, at det ansøgte derfor ikke skal dispensationsbehandles i relation til denne bestemmelse. Det vurderes, at det ansøgte i øvrigt er i overensstemmelse med lokalplanens hovedprincipper og intentioner. Det foreslås, at der meddeles dispensation til det ansøgte. Indstillingen tiltrådt. 20. Erik Arupsvej 1. Dispensationsansøgning fra bestemmelser i Bygningsreglement for småhuse Sagsnr.: fikr Erik Arupsvej 1 søger dispensation fra bestemmelser Bygningsreglement for småhuse, BR-S 98, afsnit 2,5.1 vedrørende bebyggelsens mindste afstand til skel og fra afsnit 2.8,1 vedrørende bebyggelsens højde i forhold til skel. Det ansøgte er en tilbygning til enfamiliehus. Tilbygningen er med tagetage. Se bilag. Tilbygningen ønskes opført i en afstand af 2 m fra naboskel. Jf. Bygningsreglement for småhuse, BR-S 98 må bebyggelse ikke opføres nærmere skel end 2,5 m. Det ansøgte er desuden ca. 0,9 m højere end tilladt i forhold til det skrå højdegrænseplan mod naboskel, angivet i BR-S 98. Højdegrænseplanet er 1,4 x bebyggelsens afstand til skel. Ansøger anfører, at en alternativ placering af en tilbygning vil være mere kompliceret og angiver tillige indretningsmæssige årsager. Desuden anføres økonomiske årsager. Se dispensationsbegrundelse. Bestemmelserne i Bygningsreglementet er fastsat af hensyn til brandsmitte parceller indbyrdes og desuden af sundhedsmæssige årsager, herunder lys og luft omkring/ ved bebyggelse. Det vurderes ikke, at de angivne motiver for ansøgningen er afen sådan art, at hensyn til brandfare og sundhed kan tilsidesættes. Det findes tillige, at Erik Arupsvej overvejende er præget af fritliggende bebyggelse og at den ansøgte by fortætning ville være fremmed for området. Det foreslås, at der meddeles afslag til det ansøgte. Indstillingen tiltrådt. 31

14 Slang erup 21. Mølledammen 8. Dispensation fra lokalplan nr. 47 til terrænregulering Sagsnr.: fikr Ejeren af Mølledammen 8, Bulow og Nielsen søger tilladelse til udføre terrænregulering der er omhandlet i lokalplan ni*. 47 for Hauge Møllegård-området, 9.6. Det ansøgte er en regulering af terræn især omkring bygning og mod nabo i Mølledammen 18. Jf. lokalplan 47 må terrænregu leri nger kun foretages med kommunalbestyrelsens godkendelse og det ansøgte kræver derfor dispensation. Grunden skråner ca. 1,1 m. Se tegningsbilag. Formålet med reguleringen er en indplacering af beboelsesbygningen på et vandret plateau, der ønskes ca. midt mellem den højeste og laveste kote på ejendommen. Ved etablering sker der dels en afgravning af terrænet der bl.a. indebærer en niveauforskel mod nabo mod nordøst - Mølledammen 18 - på 90 cm, der dels optages i en lodret støttemur i betonbrosten på 60 cm dels en skråning. Dette anlæg fortsætter på en strækning af ca. 6 m i grundens skel mod det fælles friareal mod sydøst. Mod vej vil der ske en mindre påfyldning på grunden. Der er ikke tidligere udført støttemure mod de fælles friarealer. Det ansøgte indebærer bl.a., at bygningen placeres midt mellem grundens højeste og laveste punkt og desuden bedre mulighed for etablering af niveaufri adgang til bygningen. Når bevoksning på ejendommen og naboejendommen er vokset til vil anlægget mod ni*. 18 være af mindre betydning. Det findes, at det ansøgte generelt er i overensstemmelse med andre reguleringer, der er udført i området, dog er der ikke tidligere meddelt tilladelse til støttemure mod fællesarealer. Det foreslås, at der på betingelse af positiv naboorientering, meddeles tilladelse til terrænreguleringen mod vej og nabo men, at terrænforskelle mod fælles friareal skal optages i skråningsanlæg maks. 1 på 2 eller ved terrassering med samme maks. hældning. Det foreslås tillige, at naboorienteringen - reguleringens begrænsede omfang taget i betragtning - begrænses til Mølledammen nr. 18. Indstillingen tiltrådt. 22. Møllevangen 2, Børnehuset Møllevang. Tilladelse til terrænregulering jf. bestemmelse i lokalplan Genfremstilling Sagsnr.: fikr 32

15 / Slangerup Kommune søger for Børnehuset Møllevang, Møllevangen 2 tilladelse til terrænreguleringer der er omhandlet i lokalplan ni*. 47 for Hauge Møllegård-området, 9.6 vedrørende terrænregulering. Det ansøgte er udearealerne omkring Børnehuset Møllevang - og deres tilslutning til de offentlige friarealer. Se tegningsbilag. Jf. lokalplan 47 må terrænreguleringer kun foretages med kommunalbestyrelsens godkendelse. Ved udformningen af terrænet er der taget størst mulig hensyn til arealernes anvendelighed i det daglige brug. Der er derfor indarbejdet et amfi-teater og en kælkebakke. Samtidig er der andre steder etableret vandrette områder til boldspil m.m. Grundens beliggenhed som yderste/ sidste i rækken har medført, at der er problemer ha andre udstykninger, der er blevet eksporteret til ejendommen og som derfor har skullet optages indenfor ejendommens område. Ved tilslutningen til de eksisterende friarealers koter er der i videst muligt omfang tilvejebragt naturlige overgange med slyngede forløb. Det findes, at intentionerne i lokalplanen så vidt det er muligt er tilgodeset. Det foreslås, at der meddeles tilladelse til det ansøgte. Teknisk Udvalg den 5. december 2001 Godkendt under forudsætning af positiv naboorientering. Fornyet sagsfremstilling Der er den 13. december 2001 udsendt naboorientering. Der er indkommet 3 nabo bemærkninger, se vedlagte. På baggrund af de indkomne nabobemærkninger er det fortsat forvaltningens anbefaling, at der meddeles dispensation til de ansøgte terrænreguleringer. Det foreslås, at der meddeles dispensation til det ansøgte. Indstillingen tiltrådt. 23. Skolelodden 7. Ansøgning dispensation fra Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, til nedlæggelse af lejlighed Sagsnr.: fikr 33

16 Skolelodden 7 ønsker at nedlægge en selvstændig lejlighed. Det ansøgte kræver dispensation fra Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, 46. Det ansøgte er nedlæggelse af en lejlighed. Se bilag. Jf, også Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, 46 er det ikke uden kommunalbestyrelsens samtykke tilladt, at nedlægge en bolig helt eller delvis. Dette gælder, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, ved hel eller delvis sammenlægning af 2 eller flere boliger eller ved, at boligen helt eller delvis tages i brug til andet end beboelse. Det ansøgte kræver således dispensation. Ejeren af Skolelodden 7 fik i 1996 tilladelse til en opdeling af beboelsesbygningen (enfamiliehus) i 2 lejligheder, Skolelodden 7A og 7B. Datteren som lejer af 7B. Datteren er nu fraflyttet. Se i øviigt vedlagte ansøgning. Området udgøres generelt af enfamiliehuse. Det ansøgte er således typisk for området. Det vurderes ikke, at det ansøgte er i strid med intentioner i Lov om midlertidig regulering af boligforholdene. Forslag ti! beslutning Det foreslås, at der meddeles dispensation til det ansøgte. Indstillingen tiltrådt. 24. Sundhedscenter, M. P. Jensensvej 4. Dispensation fra bestemmelser om lofthøjde og stigning på ramper, samt fra krav om individuel måling af el, vand og varme Sagsnr.: ftkr Sundhedscenteret, beliggende M. P. Jensensvej 4/ Kongensgade 47, søger om dispensation fra bestemmelser i Bygningsreglement 1995 om mindste lofthøjde i enkelte rum og om maksimal stigning på ramper i fælles adgangsveje. Desuden søges dispensation fra Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme. I forbindelse med større til- og ombygning af Sundhedscenteret ansøges om: 1. Dispensation fra Bygningsreglement 1995, kap Stk. 1 og kap Stk. 1 vedrørende lofthøjde mindst 2,5 m i beboelsesrum, køkkener og arbejdsrum. Omfanget er ombyggede rum, ca. 140 m2 i Arupshus, der oprindeligt er opført til beboelse, senere anvendt til institution. Disse lokaler ønskes nu anvendt til beboerkøkken, grupperum, tekøkken og opholdsrum (Oasen). Se bilag 1, mrk. A. Fremtidig lofthøjde angives til 2,35 m. Desuden udvidelse af 2 beboerkøkkener, hver på ca. 7 m2 i åben forbindelse med opholdsstuer. Fremtidig lofthøjde angives til 2,4 m. Se bilag 2, mrk. B. I begge tilfælde anføres bygningens konstruktion at være til hinder for tilvejebringelse af den i 34

17 Slang erup / bygningsreglementet krævede lofthøjde. I eksisterende del af kokkenerne er den krævede lofthøjde til stede. 2. Dispensation fta Bygningsreglement 1995, kap Stk. 4: Ramper må ikke udføres med en større hældning end 1;20. Omfanget er 2 ramper, der forbinder eksisterende bygning med nybygning mod øst. Se bilag 3, mrk. Ci og 02. Den projekterede stigning er 1:12. Slangerup Byråd har den 24. januar 2001 vedtaget følgende hensigtserklæring: Slangerup kommune tager i videst muligt omfang hensyn til handicappede og inddrager repræsentanter fra ældre - og handicapråd medflere ved offentlige projekter herunder om - og tilbygninger i kommunen Slangerup kommune indskærper over for lodsejerne at de har pligt til ifølge loven, at vedligeholde fortove, at klippe deres hæk ind således at man frit og ubesværet kan passere. Slangerup kommune vil gøre en indsats for, at Slangerup by fortsat vil være ældre- og handicapvenlig. Slangerup kommune henstiller til det private erhvervsliv om at gøre en indsats for at ældre og handicappede, og folk med barnevogn, ubesværet har adgang til omgivelserne. 3. Dispensation fra Bekendtgørelse om individuel måling af el, vand og varme. Jf. bekendtgørelsen skal der i ejendomme, der består af flere bolig- eller erhvervsenheder etableres fordelingsmålere for forbruget af el, gas, vand og varme i de enkelte enheder. Der forbruges ikke gas i ansøgte ejendom. Jf, bekendtgørelsens 12 kan kommunalbestyrelsen dog meddele dispensation jf. bekendtgørelsens 10 til plejeinstitutioner eller lign. institutionsbygninger. Som begrundelse for ansøgningen (se bilag 4) anfører ansøger (Mangor og Nagel), at store dele af boligarealet ligger i fælles opholds- og køkkenområder. Desuden, at der ofte vil være åbent mellem gang og den enkelte plejebolig, hvorved decentral måling af forbruget ikke vil være udtryk for det faktiske forbrug i boligen. 1. Minimumskrav til rumhøjde hænger bl.a. sammen med indeklimaet. For lav en lofthøjde kan således være medvirkende årsag til problemer med forhøjet luftfugtighed og problemer som følge heraf Desuden kan der være gener i form af støj eller en oplevelse af, at det pågældende rum opleves som indelukket eller på anden måde uegnet til ophold. Teknisk Forvaltning finder, at der dels er tale om relativt mindre områder, dels en mindre forskel til den krævede lofthøjde, men også at lysindfaldet vil være så stort, at de berørte rum ikke vil føles som uegnede til formålene. 2. For at opnå den i bygningsreglementet maksimalt krævede hældning er det nødvendigt enten at øge længden på ramperne til næsten dobbelt længde eller hæve den lodrette indplacering af nybygningen. Det bemærkes, at en højere placering af nybygningen, der kunne minimere ramperne vil indebære enten ramper ved alle udgange fta værelser til terræn, eller at terrænet omkring nybygningen hæves. Rampe mrk. C kan umiddelbart forlænges ved at blænde dør mrk. D 3. Det vurderes, at måling af el-, vand- og varmeforbruget i boligerne ikke kan udføres korrekt indefor den enkelte boligs rammer men, at der tillige vil være et forbrug i f.eks. fælles gang-, køkken- og opholdsarealer. Det findes, at energiforbrug i Sundhedscenterets storkøkken-funktion, i træningslokaler/ terapirum og i kontorafsnit bør måles separat. Boligområder bør desuden mindst underdeles i 3 afsnit. Se bilag 5 og 6, 35

18 1. Det foreslås, at der meddelelse dispensation til den ansøgte lofthøjde i de ansøgte rum på betingelse, at det i forbindelse med byggesagsbehandlingen dokumenteres, at tilstrækkelig rumventilation er til stede. 2. Det foreslås, at der meddeles dispensation til den ansøgte hældning på rampe C2 men, at rampe Ci skal forlænges til den på bilag 3 viste punkterede linie, hvorved rampen bliver mindre stejl. 3. Det foreslås, at der udover central måling af ejendommens samlede forbrug skal etableres særskilte målere for el, vand og vanneforbrug separat for hver af de 3 boligafsnit; for Sundhedscenterets storkøkken-funktion med tilhørende kantine; for træningslokaler/ terapirum; for øvrige fællesarealer, samt for kontorafsnit. Måling af forbrug for den enkelte bolig fastsættes pr. bolig m2 plus en skønnet andel af forbrug i træningslokaler/ terapirum, kontorafsnit og øvrige fællesarealer. Se bilag 5 og 6. Indstillingen tiltrådt. 25. Slagslundevej 15. Ansøgning om landzonetilladelse til lovliggørelse af 347 m2 bolig Sagsnr.: thbl Arkitektfirmaet Krogh Hansens Tegnestue søger for Slagslundevej 15, matr. nr. 7b Jørlunde by, ejet af Per John Jensen, om godkendelse af udført tagetage på 97 m2, hvorefter boligarealet udgør 347 m2. Boligen er beliggende i landzone. Udvidelsen af boligarealet til mere end 250 m2 kræver landzonetilladelse. Hovedstadens Udviklingsråd (HUR), er Landzonemyndighed i sagen. Slangerup Kommune skal sammen med ansøgningen fremsende en udtalelse til HUR. Ejendommen er beliggende indenfor Skovbeskyttelseslinien omkring Slagslunde Skov, og ejendommen er tillige omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af d. 20. august 1973, om fredning af arealer i Jørlunde, Slagslunde og Sperrestrup. Ifølge loven om Naturbeskyttelse, skal henholdsvis Frederiksborg Amt og Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt høres. Det ansøgte er lovliggørelse af en udført udvidelse af boligarealet. Udvidelsen er udført ved ombygning/ udnyttelse af et eksisterende tagrum. Der er således ikke ændret på boligens ydre volumen eller arkitektur. Se tegningsbilag. Tagrummet - ikke udnyttet - er udført i forbindelse med en tilbygning, som der blev meddelt byggetilladelse til den forbindelse med byggesagen er der meddelt tilladelser fra Frederiksborg Amt og Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt fordi ejendommen er beliggende på førnævnte fredede areal og indenfor skovbyggelinien. Ejeren har udover 2 bygninger (02 og 04), der er fjernet i forbindelse med byggetilladelsen af nedrevet yderligere 2 bygninger (III og 05) Se bilag A. Se tillige opdateret situationsplan, bilag B. Vedlagt er desuden fotoregistrering, udført januar

19 Ejendommen er omfattet af kommuneplanens rammebestemme!ser for ramme L.L.3. Kommuneplanen fastlægger, at der kun må opføres og indrettes bebyggelse og anlæg, der er nødvendig for jordbrugserhvervet samt boliger for indehavere og ansatte i virksomheden. Efter forvaltningens vurdering er beboelsesbygningen - hvori tagetagen er udført - ikke markant i oplevelsen af området omkring ejendommen, herunder fra Slagslundevej, pga. terrænets form, beboelsesbygningen er placeret i en sænkning/ dal i terrænet, og bevoksning/ træer/ buske. Især om sommeren vil bygningen være næsten skjult af bevoksningen. Ejeren har desuden nedrevet og fjernet flere gamle skure-/ driftsbygninger, så ejendommen fremstår ryddeligt. Det foreslås, at det anbefales overfor Hovedstadens Udviklingsråd, at der meddeles tilladelse til det ansøgte og at det ansøgte fremsendes til Frederiksborg Amt og Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt med Slangerup Kommunes anbefaling på betingelse, at tagmaterialerne på beboelsesbygningen holdes i en mørk, ikke reflekterende farve, og at ydervæggene holdes i jordfarver, sort, hvid eller en blanding af disse. Indstillingen tiltrådt. 26. Ansøgning om tilladelse til råstofindvinding, Højskolevej 1 Sagsnr jejo/rier Frederiksborg Amt fremsender ansøgning om tilladelse til råstofindvinding på matr.nr. 3e Sundbylille by, Jørlunde, beliggende på Højskolevej 1. Frederiksborg Amt er myndighed i sager vedrørende råstofindvinding, og i den forbindelse anmodes Slangerup Kommune, som plan- og vejmyndighed, om en udtalelse til sagen. Se ansøgning (pga. at det er en stor ansøgning, ligger den til gennemsyn i Thomas Kingo) Region- og kommuneplanforhold: Ejendommen er beliggende i et regionalt råstofområde for indvinding af sand og grus (område D, Frederikssund i Regionplan 2001, for Frederiksborg Amt), og området er ligeledes udpeget som råstofområde i kommuneplanen. I kommuneplanen er ejendommen beliggende i landområde L.L.2 og er primært forbeholdt jordbrugs fonnål (råstofindvinding betragtes også som sådan) Forhold vedrørende ansøgning: Det påtænkte indvindingsområde er beliggende mellem Frederikssundsvej og Sundbylille, såvel øst som vest for Højskolevej. Ejendommen er på ca m2. Der ansøges om over en periode på 10 år (ca. frem til 2011) at indvinde ca m3 om året. 37

20 Driftstider: Der søges om følgende driftstider: For gravemaskiner* transportanlæg og oparbeidningsanlæg; Mandag - fredag : 6:00-16:00 lørdage : 6:00-12:00 For udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område: Mandag - fredag : 6:00-16:00 lørdage : 6:00-12:00 Efterbearbejdning a f arealet efter endt indvinding: Muld og råjord graves af og lægges i depot på ejendommen. Når indvindingen er afsluttet vil området blive efterbehandlet, således at råjorden fordeles i grusgraven og afdækkes med muld, og udlægges til jordbrugsmæssig drift, skovtilplantning og rekreativt formål. Vejadgang: Tit- ogfrakørselsforhold til ejendommen på Højskolevej l foregår i dag ad Højskolevej fra henholdsvis Frederikssundsvej og Sundbylillevej. Der er i ansøgningen søgt om etablering af 2 nye vejadgange fra ejendommen til Højskolevej. Teknisk Forvaltning vil i samråd med politiet tage stilling til sagen. Intentionerne er at til- og frakørsel skal ske fra Frederikssundvej og at ud- og indkørsel s forholdene vil blive udformet således at dette vil være naturligt. Vedrørende vandindvindingsanlæg i området. Forholdet er ikke belyst af ansøger, men indvindingsboringer til Sundbylille Vandværk er beliggende tættere på ejendommens sydlige skel end 300 m, og i området op mod det angivne indvindingområde findes også enkeltindvindinger. For at sikre vandkvaliteten bør Frederiksborg Amt i forbindelse med behandlingen af ansøgningen foretage en konkret vurdering af, om den ønskede råstofindvinding kan medføre en forureningsrisiko for disse anlæg. Se kortbilag med angivelse af vandindvindingerne i området, samt placering af volde omkring graveområdet. Teknisk Forvaltning vurderer, at det kan anbefales overfor Frederiksborg Amt, at der meddeles tilladelse til råstofindvinding på ejendommen, dog med bemærkning og betingelser som nævnt i nedenstående beslutningsforslag. Det indstilles at det anbefales overfor Frederiksborg Amt, at der meddeles tilladelse til råstofindvinding på ejendommen, dog med følgende bemærkning/ betingelser: - At det sker på betingelse af, at der ikke gives tilladelse til drift om lørdagen. Dette for at tage hensyn til de omkringliggende naboer, samt beboerne i Sundbylille. 38

21 - At det sker på betingelse af, at der ikke som ønsket i ansøgningen, må tilføres jord udefra, da det vil medføre yderligere trafikbelastning og øget omfang af drift på ejendommen. - At kommunen anbefaler at amtet undersøger risikoen for forurening af de eksisterende vandindvindinger, da kommunen har en formodning om at råstofindvinding kan påvirke enkeltindvindingsanlæg samt de nærliggende vandforsyningsanlæg, der er beliggende indenfor en afstand af 300 m fra ejendommen. Samtidig anbefaler kommunen at amtets vurdering fremsendes til ejerne af anlæggene inden for 300 m zonen. - At kommunen bemærker, at der på ejendommen er udpeget 1 område, hvor der iht. Naturbeskyttelseslovens 3 ikke må foretages ændringer i tilstanden. Udpegningen vedrører arealer på ejendommen med forekomst af naturlig sø og mose. Kommunen anmoder amtet om, at der bliver foretaget en præcis kortlægning af 3 områdets omfang, placering og en registrering af de beskyttede naturtyper i området. - At kommunen bemærker, at der bør stilles krav til tilstrækkelig vandingsanlæg til sikring mod sandflugt. - At kommunen bemærker, at der bør stilles udførlige krav til efterbehandlingen af arealet, således at de landskabelige værdier sikres på bedst mulige måde efter endt råstofindvinding i området. - At kommunen bemærker at anbefalingen af tilladelse til råstofindvinding gives under forudsætning af at der kan opnås tilladelse til etablering af udkørsler fra ejendommen. Det meddeles amtet, at kommunen ikke kan tiltræde råstofgravningen. Der udarbejdes i samarbejde med formanden et notat om de nærmere begrundelser. 27. Udpegning til statsskovdistriktets brugerråd Sagsnr.: anri Tisvilde Statsskovdistrikt har anmodet Slangerup Kommune om at udpege et medlem til skovdistriktets brugerråd. Formålet med brugerrådet er at sikre større inddragelse af lokale myndigheder, organisationer og brugere af statens skove i driften og benyttelsen af skovene. I brugerrådet er følgende repræsenteret; Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Frederiksborg Amt, Dansk Idrætsforbund, Landboforeningen, Arresøforeningen, Jægerforbundet, Naturparkens Venner og to kommuner. Kommunerepræsentationen går på skift. I sidste 4-årsperiode var det Stenløse og Helsinge. I indeværende periode anmodes Slangerup og Frederiksværk om at udpege et medlem hver. Der afholdes mindst 2 møder i rådet om året. Brugerrådet yder ikke godtgørelse i forbindelse med deltagelse i arbejdet. 39

22 Det indstilles, at Teknik og Miljøudvalget udpeger et medlem af brugerrådet. Teknik og Miljo Udvalget den 6. februar 2002 Erik Fristrøm udpeges til medlem af brugerrådet. 28. Genbrugsplads - nye containere Sagsnr.: JO Den nuværende kontrakt med fa. Marius Pedersen A/S om leje af containere til Genbrugspladsen udløber pr. den 28, februar I den anledning ønsker forvaltningen at indkøbe en ny containerbestand og lease materiellet tilbage af Kommuneleasing. Forvaltningen har beregnet at indkøb af nyt materiel ved en leasingaftale over 8 år kan give en besparelse på godt kr pr. år i forhold til at leje det tilsvarende materiel - i så fald brugt materiel. Det ønskede materiel kan indkøbes til en pris af kr Ved leasing over 8 år skal der med fast rente betales ca. kr pr. år i 7 år og det 8. år indfris kontrakten med kr Leje af det tilsvarende materiel (delvist brugt materiel) vil ved fire års leje koste kr pr. år. Hertil kommer årlige prisreguleringer. Økonomi Genbrugspladsen er hjemsøgt af stigende affaldsmængder og deraf følgende udgiftsstigninger, hvorfor besparelser på driften er velkomne og nødvendige. Genbrugspladsen har p.t. et driftunderskud på knap kr. 3 mill. En egenfinansiering vil forøget underskuddet og tilbagebetalingstiden. Leasing ordningen vil for det første udgøre en besparelse på driftbudgettet og for det andet fordele udgiften over 8 år. Det er forvaltningens vurdering at leasing af nye containere er hensigtsmæssig i forhold til den nuværende lejeordning. Det foreslås at der indkøbes en ny containerbestand og at indkøbet finansieres ved en leasingkontrakt over 8 år med Kommuneleasing. Indstillingen tiltrådt. 29. Lokalplanarbejde i Slangerup Kommune Status og tidsplan Sagsnr.:

23 å ner I 2000 og 2001 er der endeligt vedtaget henholdsvis 2 og 3 lokalplaner. Behovet for lokalplanlægning er større og der er opstået et efterslæb. Hermed fremlægges en liste over igangværende og fremtidigt lokalplanarbejde i Slangerup Kommune, med status for de enkelte planer og oplæg til afvikling af efterslæbet. Forslaget betyder at Teknisk Forvaltnings planressourcer i 2002 fokuseres på lokalplanlægning. I Slangerup Kommune gælder fortiden 52 lokalplaner/byplanvedtægter. Arbejdet med lokalplan for Boligområde i Jørlunde øst, Rappendam Have m.m. forventes afsluttet i februar Se notat om forholdene vedr, de respektive lokalplaner på nedenstående liste. Liste over forestående lokalplanarbejde i Slangerup Kommune. Område Idrætsområdet i Uvelse Bem æ rkninger Ny lokalplan til erstatning for LP 51, udvidelse af boldbaner, børnehave m.m. mulighed for erhverv vedr. hallens lokaler. Tidsplan/stutus Byrådet har besluttet at igangsætte lokalplanen. Lokalplanen forventes klar til høring i april. S tat i onsbygn i ngen LP 54 Hørup Ruder, fritidsområde Der er nedlagt 14 forbud mod nedrivning. Der skal udarbejdes en bevarende lokalplan. Skal vedtages senest august Planen igangsættes nu. Igangsat, men afventer projekt fra Speedway-banen, Forvaltningen forventer at modtage projekt i februar 2002, herefter kan lokalplanarbejdet genoptages. LP 53 Minibyen Igangsat. Der er udført forarbejder til en lokalplan af forvaltningen i samarbejde med Slangerup Miniby. Et oplæg til 1oka 1p lanl ægn i ngen forelægges politisk i april. 41

24 Ønsker om yderligere lokalplaner Industriområde Øst (erstatning for byplanvedtægt 5, samt 19/ 19.2). C aval logrund en, Bygaden 9, Jørlunde Etape 2 og 3 af ny lokalplanlægning for Industriområde Øst Boligområde i Uvelse Øvej - tagmaterialer Nyt Industriområde Vest Slangerupgård Økonomiudvalget besluttede i sept at imødekomme et ønske om ny lokalplan for at muliggøre mindre industrigrunde. Samtidig er der besluttet at nedlægge forbud mod nye boliger i området (iht. Regionplanen), hvilket ikke svarer overens med de gældende planer. Det virker ugennemskueligt for borgerne. Det foreslås at lokalplanlægning for Industriområde Øst opdeles i flere mindre områder, og at første lokalplan omfatter de ejendomme, der ønsker mindre byggegrunde. Der foreligger ikke projekt for området. Grunden udbydes til salg dette forår. Køberne beskriver en udnyttelse af grunden (samme salgsform som Kingovej 6). Erstatning for byplanvedtægt 5 og LP 19 og Ajourføring af gældende lovgivning (regionplanen) om fortsat udbygning af industriområder, samt forbud mod nye boliger i området. Der foreligger ikke projekt for området. Grunden forventes ikke udbudt til salg i Der foreslås at deime lokalplan ikke igangsættes nu. Igangsættes når Slangerupgård har været Det foreslås at arbejdet igangsættes nu. Grunden udbydes til salg i løbet af første halvår. Lokalplanen kan igangsættes, når grunden er solgt. Lokalplanen indgår i prioriteringen for andet halvår af2002. Etape 2 og 3 vil indgå i prioriteringen for andet halvår af2002. Det foreslås, at en konsulent i 2002 udarbejder oplæg til politisk drøftelse om indhold i denne lokalplan. 42

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Plan-, Bygge- og Miljøcenter Sagsbehandler: Kristina Moos Den 11. september 2008 Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Lovmæssigt grundlag Tre forskellige lovgivningsområder

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300 Partiel Byplan 3 For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.06.1975 3011502PB0300 BJERGSTED KOMMUNE Partiel Byplanvedtægt nr. 3, for dele af Havnsø og Egemarke

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune

Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune 1. Formål Denne administrationsvejledning har to formål: i. At sikre at antennemaster og mobilantenner udformes og placeres, så

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Meningen med at udarbejde en lokalplan er: 1. at sikre kvalitet

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING 5 2 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 GRENAA KOMMUNE LOKALPLANNR. 147 Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. Landzonetilladelse til udstykning

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr.   Landzonetilladelse til udstykning AAKJAER Landinspektører Vestergade 8 8100 Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. e-mail: apa@aalsp.dk Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken LOKALPLAN 4-13 Adventkirken KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 4-13 ADVENTKIRKEN INDHOLD : side Redegørelse Forhold til anden planlægning 5 6 Retsvirkninger 7 Lokalplanen 9 Kortbilag bagerst i hæftet KØGE KOMMUNE,

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i oktober kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 7. september 2007.

Indstilling. Orientering om afgørelser i oktober kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 7. september 2007. Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 7. september 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Frederiks Allé 28-36, Århus C, indretning af lejligheder i tagetage. Frederiks

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998. By- og Boligministeriet

Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998. By- og Boligministeriet 12 1 Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998 By- og Boligministeriet Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998 2 11 I Bygningsreglement for småhuse, der trådte i kraft den 15. september 1998,

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN Indholdsfortegnelse Lokalplaneksempler...7 Baggrunden for bestemmelserne...9 Bebyggelsens udformning...10 Bolig med forskudte etager...11 Indledning

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

R U D B J E R G K O M M U N E

R U D B J E R G K O M M U N E R U D B J E R G K O M M U N E L O K A L P L A N 31 SOMMERHUSOMRÅDE s 14 STUBBE STRANDVEJ, ULIGE VEST FOR NÆSBY STRANDVEJ Juni 1996 Indholdsfortegnelse: A. Redegørelse for lokalplanen side 2 B. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Kommunen kan med hjemmel i planlovens 43 vælge at håndhæve servitutterne, men er ikke forpligtet til det.

Kommunen kan med hjemmel i planlovens 43 vælge at håndhæve servitutterne, men er ikke forpligtet til det. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 10. oktober 2017 Bemyndigelser i tilknytning til villaservitutter Borgerrepræsentationen har den 24. august 2017 godkendt: at Magistratens

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Diverse myndigheder og naboer inden for 300 m fra det ansøgte område m.fl. Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø CVR: 26 69 63 48 11. juli 2016 J. nr. 01.09.00P19-0048

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND)

REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND) REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND) 1. Lovgrundlag og område. 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i overensstemmelse med Byggeog Boligstyrelsens cirkulære nr. 10 af 17. januar 1994 om

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger.

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger. NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Planafdelingen Ansøgninger om udstykning i landzone forår 2017 Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING ipa. Tillægsdagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING ipa. Tillægsdagsorden. til TEKNISK FORVALTNING ipa HVIDOVRE KOMMUNE Tillægsdagsorden til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. marts 2007, Kl. 16.30 i Ny Kaffestue, Hvidovre Rådhus. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 17 1 Ejendommen matr.nr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

LOKALPLAN NR. 004.240

LOKALPLAN NR. 004.240 LOKALPLAN NR. 004.240 For et område i Christiansminde 4 SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen september 1991 Hvad er en lokaiplan En lokalpian er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere

Hovedargumenter fra ansøger:

Hovedargumenter fra ansøger: Hovedargumenter fra ansøger: 1) Projektet vil (i tråd med Overfredningsnævnets kendelse af 20/8 1973) forskønne området, fordi det nye byggeri er bedre tilpasset den omgivende natur (arkitektur, materialevalg,

Læs mere

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Høringsnotat Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Ansøgning har været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Jeckelsvej 11 og 20, Jens Rasmussens Vej 16, Jens Bergs

Læs mere

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7)

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7) Videbæk i februar 1984. J.nr. 27-11-7-1. IMR.7-TILLÆG IMR.1 VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING Videbæk kommune Tlf. (o7) 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr. 16 til 15-rammer for Videbæk kommune.

Læs mere

Landzonetilladelse til udstykning af en del af matr.nr. 1r, Skjød By, Skjød samt til opførelse af et enfamiliehus og garage/udhus bygning på grunden.

Landzonetilladelse til udstykning af en del af matr.nr. 1r, Skjød By, Skjød samt til opførelse af et enfamiliehus og garage/udhus bygning på grunden. Postadresse: Ark.firmaet Leo T. Mortensen aps Skovbrynet 107 8450 Hammel Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Øde Hastrup, Roskilde Debatperiode fra den 16. marts til den 19. april 2015. Send dine idéer og

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten d og Omsorg Den 5. marts 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Nedlæggelse af del af privat fællesvej ved

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.03 Boligområde med fritliggende enfamilieshuse nord for St. Valby, mellem St. Valby Vej og Maglemose å. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 734 af 2 december

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,-

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,- VORDINGBORG KOMMUNE BOR N CHS VEJ E T OLE G O N R Æ E V V E S U N D V E J N Y V E J T JØ R N E J LOKALPLAN NR. B - 15.2 Plejecenter Solvang, Ore Vordingborg april 2002 Pris kr. 20,- Om kommune- og lokalplaner

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1.

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1. Dato 8. april 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/16754-18 Side 1/6 Spærring af vejadgang til Vestre Strandvej 6 I brev af 20. november 2015 har Landinspektører

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-00865 Ref.: HO AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere