BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune"

Transkript

1 BEFOLKNINGSPROGNOSE Dragør Kommune Til godkendelse på Økonomi- og Planudvalgets møde den 18. april 2013

2 Indledning Hovedforudsætninger Befolkningsprognosen skaber et overblik over udviklingen i folketal og befolkningssammensætning. Prognosen danner grundlag for vurderingen af kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, SFO og plejehjem. Til brug for den fremtidige planlægning har Dragør Kommune udarbejdet en befolkningsprognose for perioden Prognosen tager udgangspunkt i folke- og boligtal fra de seneste fire år, tilskrevet den forventede udvikling i kommunens boligmasse frem til Den forventede udvikling i boligmassen er anslået af Dragør Kommune på baggrund af planlagte udbygninger og kendte muligheder for nybyggeri i kommunens boligområder. Det øvrige datagrundlag for Dragør Kommune er indhentet af Cowi. Prognosen er beregnet af Dragør Kommune i samarbejde med Cowi ved brug af prognosemodellen Demografix. Elevtalsprognosen er beregnet ud fra skoledistrikter. Jf. Kommunalbestyrelsen beslutning den 27. januar 2011 er skolestrukturen i Dragør med virkning fra 1. august 2011 ændret således, at Skolen ved Vierdiget og St. Magleby Skole er fusioneret til St. Magleby Skole Kirkevej og St. Magleby Skole Vierdiget samt at Dragør Skole og Nordstrandskolen fusioneres til Dragør Skole Nord og Dragør Skole Syd. Foreløbig dog således, at undervisningen fortsat sker på fire fysiske matrikler. Af hensyn til skolernes planlægning med overgangen fra fire skoler og fire skoledistrikter til to skoler og to skoledistrikter er dette års befolknings- og elevprognose fortsat udarbejdet på baggrund af fire skoledistrikter og skoler på fire matrikler. Dog vil der i tabelmaterialet findes tabeller for såvel de fire enheder som de nye fusionerede enheder. Det er vigtigt at understrege, at en befolkningsprognose ikke er en nøjagtig forudsigelse af fremtiden. I en prognose fremskrives kendte folketal ud fra en række forudsætninger og en forventet udvikling. En hovedforudsætning for prognosen er dermed, at de opstillede forudsætninger holder i hele prognoseperioden. Prognosens usikkerhed stiger efterhånden som prognoseåret fjerner sig fra udgangsåret. I budgetlægningen og mange planlægningssituationer er det dog den nære 5-års tidshorisont, der har interesse. Forudsætninger og datagrundlag er yderligere beskrevet i afsnit 5. Basisområder, bydele og skoledistrikter anvendt i prognosen fremgår af kortmaterialet i appendiks A. Dragør Kommune - Befolkningsprognose

3 Prognosens hovedresultat Befolkningen i Dragør Kommune er i løbet af 2012 øget med 227 personer. Den 1. januar 2012 var der personer indbyggere i Dragør Kommune mod personer den 1. januar Sidste års prognose forventede et fald i folketallet, men i stedet er der sket en markant stigning. Forklaringen på afvigelsen mellem prognosen fra 2012 og den faktiske udvikling er primært, at der er sket en markant fortætning. Tabel 1 viser den forventede befolkningsudvikling frem mod Tabel 1: Forventet befolkningsudvikling Aldersgruppe år år år år år år år år år Hovedtotal* *Hovedtotalerne er opgjort pr. 1. januar det pågældende år Folketal 2013 Faktiske og forventede tal Kommunens folketal steg i løbet af 2012 med 227 personer fra januar 2012 til januar I tabel 2 opgøres det faktiske folketal pr. 1. januar 2013 og det forventede folketal fra befolkningsprognosen fra Befolkningsprognosen fra 2012 forventede et folketal på personer, mens det faktiske folketal ultimo 2012 var personer. Dette svarer til, at der er 202 flere indbyggere i kommunen pr. 1. januar 2013 end det blev forventet i 2012-prognosen. Tabel 2: Faktisk og forventede folketal Faktisk ultimo 2012 Forventning i 2012 prognosen Forskel på faktisk og forventet i 2012 Hovedtotal Dragør Kommune - Befolkningsprognose

4 Tabel 3: Faktisk og forventet befolkningsudvikling 2012 Befolkningsudvikling Faktisk ultimo 2012 Forventet i 2012 prognosen Antal fødte Antal døde Fødselsoverskud Nettotilflytning: Til bestående boligmasse 228 Til nye boliger Nettotilflytning i alt Korrektioner Vækst Som det fremgår af tabel 3, blev der født 116 børn i Dragør i 2012 mod forventet 115. Samme år døde der 127 mod forventet 143. Samlet set betyder det, at det faktiske fødselsoverskud var -11 mod forventet -28. Nettotilflytningen er imidlertid den primære forklaring på, at folketallet i Dragør pr. 1. januar 2013 er 202 personer højere end forudsat i befolkningsprognosen for Der er en markant højere nettotilflytning til især bestående boliger. Det betyder samlet, at der er sket en kraftig fortætning i kommunens boliger i stedet for en ventet udtynding. Baggrund for 2012 prognosen Årsagen til at 2012 prognosen adskilte sig fra 2011 prognosen var forskellen i vægtning i flyttemønster i bergningsårene prognosen vægtede alle beregningsårene lige, mens 2011 prognosen gav flyttemønstret i 2009 og 20 forhøjet vægt. Udviklingen i befolkningstal er tæt forbundet med kommunens tal for nettotilflytning og udtynding i boligmassen. Den generelle tendens på landsplan er, at der sker en udtynding i den eksisterende boligmasse. Dvs. at der i gennemsnit bor færre personer i hver bolig. I 2009 og 20 var dette imidlertid ikke tilfældet i Dragør Kommune, hvor man oplevede en fortætning i stedet for en udtynding i den eksisterende boligmasse. Resultatet var i 2009 og 20, at det faktiske folketal blev højere, end det blev forudsagt i befolkningsprognosen. På denne baggrund valgte Dragør Kommune i samarbejde med COWI at ændre på vægtningen af flyttemønstret i de år der ligger til grund for beregningen af befolkningsprognosen for Formodningen var, at fortætningen ville fortsætte nogle år endnu, hvorefter tendensen igen vil nærme sig landsgennemsnittet. Den 1 Korrektioner skyldes afrundinger samt for historisk data forsinkede efterregistreringer i CPR-registret. Dragør Kommune - Befolkningsprognose

5 justerede vægtning af beregningsårene gav en højere prognose for befolkningstilvæksten end hvis der var fremskrevet normalt. Dog skete der igen i 2011 er sket en udtynding i den eksisterende boligmasse mod en ventet fortætning. Dette kan skyldes, at huse har stået tomme, at der er færre tilflyttere og flere fraflyttere end ventet. Antagelsen om at tendensen med fortætning ville fortsætte i 2011 viste sig dermed ikke at holde stik. På denne baggrund blev befolkningsprognosen for 2012 beregnet på baggrund af de gennemsnitlige flyttemønstre og fødselsoverskud for de fem beregningsår. Tabel 3 ovenfor viser imidlertid, at der igen i 2012 er sket en fortætning i den eksisterende boligmasse mod en ventet udtynding. Dette kan skyldes, at huse, der har stået tomme, er blevet beboet igen eller at boliger, hvor husstanden har været lille er blevet overtaget af større familier. Endvidere har der været flere tilflyttere og færre fraflyttere end ventet. Dragør Kommune - Befolkningsprognose

6 Befolkningsudvikling I dette kapitel gennemgås befolkningsudviklingen i Dragør på baggrund af de faktisk tal fra samt prognosens tal frem til De faktiske tal fra , danner grundlag for prognoseberegningen. Udviklingen i væsentlige befolkningsparametre Udviklingen i folketallet er et resultat af antal fødte, antal døde, antallet af flytninger samt udtynding. Udviklingen i disse parametre gennemgås i det følgende. Tabel 4a: Befolkningsparametre , faktiske tal Befolkningsudvikling Antal fødte Antal døde Fødselsoverskud Nettotilflytning bestående boligmasse nettotilflytning nye boliger Nettotilflytning i alt Udtyndingfortætning Korrektioner Vækst Fødselsoverskud Som det fremgår af tabel 4a, har de seneste fem år været præget af negative fødselsoverskud, idet der hvert år dør flere personer end der bliver født. Nettotilflytning Den generelle tendens på landsplan er, at der sker en udtynding i boligmassen. For første gang i flere år sker der imidlertid en fortætning i den bestående boligmasse i 2009 og 20. En forklaring kan være, at der har været en periode med udtynding frem mod Opbremsningen i boligmarkedet kan have gjort at mange huse stod tomme i 2007 og Fortætningen i 2009, 20 of 2012 kan skyldes at disse huse bebos igen eller at at boliger, hvor husstanden har været lille er blevet overtaget af større familier. I årene har der i øvrigt været en betydelig tilflytning til nyopførte boliger i kommunen. Mulighederne for at opføre nye boliger i Dragør Kommune er dog aktuelt begrænsende. På baggrund af allerede planlagte og kendte muligheder for nybyggeri forventes tilflytningen til nye boliger fremadrettet at blive mere begrænset. Dog er der i prognosen taget højde for udbygningen af Enggården 2. Det betyder at der i 2013 forventes, at en række ældre flytter i nye boliger på Enggården, hvilket samtidig forventes at frigive eksisterende boliger til interne flytninger samt nye tilflytninger. 2 I forudsætningerne for beregningen er der medtaget at Enggården udvides netto med boliger til 8 personer i Her er taget højde for at der kan bo flere personer i nogle af de nye boliger, samt at nogle af de nye boliger er en ombygning af eksisterende boliger. Dragør Kommune - Befolkningsprognose

7 Udviklingen i befolkningsparametre i perioden danner grundlag for beregning af den forventede udvikling i befolkningsparametre for de kommende 15 år, som er vist i tabel 4b. Tabel 4b: Befolkningsparametre , prognose Befolkningsudvikling Antal fødte Antal døde Fødselsoverskud Nettotilflytning bestående boligmasse Nettotilflytning nye boliger Nettotilflytning i alt Udtyndingfortætning Korrektioner Vækst I prognoseårene forventes antal fødte at falde en smule. Det skyldes, at antallet af kvinder i den fødedygtige alder forventes at falde de kommende år. Prognosen er desuden beregnet på fødemønsteret de sidste fire år, altså fra idet dette mønster vurderes at være tidssvarende også i fremtiden. Antal døde forventes at stige pga. af et stigende antal ældre. Det kan bemærkes, at stigningen sker, selv om der i prognosefremskrivningen forudsættes, at den gennemsnitlige levealder øges de kommende år. Nettotilflytningen er relativt stabil over hele prognoseperioden. Der er kun få aktuelle muligheder for nybyggeri i Dragør og anvendelsen af de resterende byggemuligheder er vanskelig at forudsige. Udover de igangsatte projekter er der sigtet efter en forholdsvis jævn fordeling af nybyggeri fordelt over prognosens første år. Såfremt der på et tidspunkt træffes politisk beslutning om udstykning af nye arealer til beboelse, bør der tages højde for det i det fremadrettede prognosearbejde. Dragør Kommune har en forholdsvis stor andel af ældre borgere. Efterhånden som disse vil flytte i plejeboliger ogeller dø antages det, at deres boliger frigives til andre hvormed en del mindre familier bestående af 1-2 personer kan afløses af større familier i en del af kommunens boligmasse. Udbygningen af Enggården forstærker denne effekt, idet der ved ibrugtagning af flere plejeboliger forventes en række interne flytninger, som kan frigive boliger til andre. Samlet set forventes en lille udtynding i den bestående boligmasse i prognoseårene. Det betyder, at der kommer til at bo færre personer pr. husstand. På baggrund af ovenstående befolkningsudvikling er Dragør Kommunes samlede befolkning fremskrevet som vist i figur 1 nedenfor. Dragør Kommune - Befolkningsprognose

8 Figur 1: Forventet befolkningsudvikling i Dragør Som det fremgår af figur 1, forventes befolkningen at stige i prognoseperioden. Befolkningen pr. 1. januar 2013 er Frem mod 2020 forventes en stigning, hvorefter befolkningstallet stagnerer en årrække, for at stige mod 2028 til et forventet befolkningstal på 14.0, svarende til en stigning fra 2013 til 2028 på 0,64%. For uddybende tabelmateriale se tabelmaterialet bagerst. Dragør Kommune - Befolkningsprognose

9 Forskydning mellem aldersgrupper I det følgende opgøres de faktiske og forventede folketal fordelt på aldersgrupper. For at kunne sammenligne den forholdsvise udvikling på tværs af aldersgrupperne, er tallene i tabellerne nedenfor gengivet som indekstal med 2013 som basisår. Tilsvarende tabeller med folketal opgjort i antal personer fremgår af prognosens tabelsamling bagerst. Tabel 5a: Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper , indekstal Aldersgruppe (Basisår) 0-2 år år år år år år år år år Hovedtotal Tabel 5b: Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper , indekstal Aldersgruppe Total I prognoseårene ligger alderskategorierne fra 50-66, samt 80+ ligger alle over indeks 0. det betyder, at der sker en forskydning af befolkningssammensætningen mod, at kommunen får flere ældre borgere Dragør Kommune - Befolkningsprognose

10 Den beskrevne forskydning i kommunens aldersgrupper er illustreret nedenfor i figur 2 Figur 2: Udviklingen i aldersgrupper i periode år 3-5 år 6-16 år år år år år år 80+ år Prognose 2013 sammenlignet med prognose 20, 2011 og 2012 Der sker årligt en justering af den forventede befolkningsudvikling, dels fordi det seneste års udvikling indarbejdes i prognosen, og dels fordi boligprognosen justeres hvert år på baggrund af de kendte projektplaner. Samlet set betyder justeringerne til dette års befolkningsprognose, at udviklingen i det forventede folketal ligger højere end i prognoserne for 20, 2011 og Forskellen mellem prognoserne er afbilledet i figur 3 nedenfor. Dragør Kommune - Befolkningsprognose

11 Figur 3: Forventet befolkningsudvikling, prognose 2013 versus 20, 2011 og Prognose 20 Prognose 2011 Prognose 2012 Prognose Den primære årsag til at 2013 prognosen adskiller sig fra 2012 prognosen er forskellen i vægtning i flyttemønster i bergningsårene samt et højere befolkningstal ultimo prognosen har kun vægtet fødemønsteret for årene , idet dette skønnes at give det mest retvisende billede af et fremtidigt fødemønser. De øvrige parametre, dødsfald og flytninger, beregnes prognosen har vægtet alle parametre i beregningsårene lige. Udviklingen i befolkningstal er tæt forbundet med kommunens tal for nettotilflytning og udtynding i boligmassen. Den generelle tendens på landsplan er, at der sker en udtynding i den eksisterende boligmasse. Dvs. at der i gennemsnit bor færre personer i hver bolig. I 2009 og 20 var dette imidlertid ikke tilfældet i Dragør Kommune, hvor man oplevede en fortætning i stedet for en udtynding i den eksisterende boligmasse. Resultatet var i 2009 og 20, at det faktiske folketal blev højere, end det blev forudsagt i befolkningsprognosen. På denne baggrund valgte Dragør Kommune i samarbejde med COWI at ændre på vægtningen af flyttemønstret i de år der ligger til grund for beregningen af befolkningsprognosen for Formodningen var, at fortætningen ville fortsætte nogle år endnu, hvorefter tendensen igen vil nærme sig landsgennemsnittet. Den justerede vægtning af beregningsårene gav en højere prognose for befolkningstilvæksten end hvis der var fremskrevet normalt. Dog skete der igen i 2011 er sket en udtynding i den eksisterende boligmasse mod en ventet fortætning. Dette kan skyldes, at huse har stået tomme, at der er færre tilflyttere og flere fraflyttere end ventet. Antagelsen om at tendensen med fortætning ville fortsætte i 2011 viste sig dermed ikke at holde stik. På denne baggrund blev befolkningsprognosen for 2012 beregnet på baggrund af de gennemsnitlige flyttemønstre og fødselsoverskud for årene Der er dog igen i løbet af 2012 sket en fortætning i den eksisterende boligmasse mod en ventet udtynding. Dette kan skyldes, at huse, der har stået tomme, er blevet beboet igen eller at boliger, hvor husstanden har været lille er blevet overtaget af større familier. Endvidere har der været flere tilflyttere og færre fraflyttere end ventet. Dragør Kommune - Befolkningsprognose 2013

12 Elevtalsprognose På baggrund af børnetallene i befolkningsprognosen for er der udarbejdet en særskilt elevtalsprognose til brug for skolernes planlægning. Børnetallene er kombineret med data udtrukket fra Dragør Kommunes elevadministrationssystem, der indeholder oplysninger om alle skolebørn, som bor i Dragør Kommune, samt de elever, der går i skole i Dragør Kommune men er bosat udenfor kommunen. Jf. Kommunalbestyrelsen beslutning den 27. januar 2011 er skolestrukturen i Dragør med virkning fra 1. august 2011 ændret således, at der nu er to skoler fordelt på fire matrikler. Skolen ved Vierdiget og St. Magleby skole er fusioneret til St. Magleby skole VierdigetKirkevej og Dragør Skole og Nordstrandskolen er fusioneret til Dragør Skole NordSyd. Faktisk og forventede elevtal, skoleåret Den 31. december 2012 var der skoleelever i Dragør Kommune, hvilket var 53 elever flere end forventet i sidste års prognose. I tabel 6 nedenfor opgøres det faktiske elevtal versus sidste års prognose fordelt på skoler. Tabel 6: Faktisk og forventede elevtal , Dragør Faktisk 1213 Forventet i 2012 prognosen Forskel faktisk og forventet Dragør Skole NordSyd Dragør Skole Syd Dragør Skole Nord St. Magleby skole VierdigetKirkevej Store Magleby Skole Vierdiget Store Magleby Skole Kirkevej Andre skoler Folkeskoler i andre kommuner Total Som det fremgår af tabel 6 har Dragør Skole Nord fået 115 elever flere end forventet i prognosen for 2012, og en del af forklaringen hertil er, at der sket en flytning af elever grundet den nye skolestruktur fra Store Magleby skoler, som i alt har 97 færre elever end forventet. Søgemønstre i 20, 2011 og 2012 Data udtrukket fra elevadministrationssystem for elever pr. skole pr , samt anvendes i prognosen som grundlag for de historiske søgemønstrene i Dragør. Disse udtræk er bearbejdet af COWI i samarbejde med Dragør Kommune. De historiske søgemønstre viser: Hvor stor en andel af kommunens henholdsvis 5 og 6 årige, der er startet i skole Hvilken skole eleverne bosiddende i de forskellige skoledistrikter er startet på Hvor mange elever bosat udenfor kommunen, der går på de enkelte skoler, og Dragør Kommune - Befolkningsprognose

13 Hvilken omfordeling af elever, der sker mellem skolerne ved oprykning fra klassetrin til klassetrin. Der regnes selvstændige søgemønstre for skoledistrikterne, dvs. de skolesøgende børn fordeles i prognoseperioden på de skoler, som børn i deres eget skoledistrikt historisk set søger. Endvidere er det på baggrund af erfaringer fra tidligere år estimeret, hvor mange elever fra andre kommuner, som vil søge skole i Dragør Kommune. Tabel 7: Andelen af børn bosat i et skoledistrikt versus skolen de starter på i 0. kl. Andel bosat i skoledistrikt startet på skole: (%) Dragør Skole NordSyd St. Magleby skole VierdigetKirkevej Folkeskoler i andre kommuner Andre skoler Total Skoledistrikt Dragør Skole NordSyd 94,5 3,5 1,5 0,5 0 St. Magleby Skole, VierdigetKirkevej 7,5 88, Ovenfor vises den forholdsmæssige fordeling af de skoledistrikter børn i Dragør er bosat i og den skole de starter på i 0. Klasse. De historiske søgemønstre viser kun en meget lille omfordeling af elever ved efterfølgende oprykning til næste klassetrin. Disse søgemønstre er derfor ikke medtaget her men indgår som forudsætning for prognoseberegningerne. Som eksempel fremgår det af ovenstående, at det på baggrund af de historiske søgemønstre forventes, at 94,5 % af de elever, der bor i skoledistriktet Dragør Skole NordSyd, starter på Dragør Skole NordSyd, 3,5 % starter på Store Magleby Skole KirkevejVierdiget, 1,5 % starter på folkeskoler i andre kommuner og 0,5 % starter på andre skoler udenfor Dragør Kommune. Til ovenstående tabel skal det i øvrigt bemærkes, at Dragørs samarbejde med Tårnby Kommune i forhold til specialklasseundervisning betyder, at elever der går i specialklasse i ovenstående tabel vil indgå i kolonnen: Folkeskoler i andre kommuner. Denne kolonne kan dog også inkludere normalskoleelever, der har valgt at gå på en folkeskole i en anden kommune. Udover Dragør kommunes egne skolebørn har skolerne hvert år indskrevet en række skolebørn bosat i andre kommuner. Andelen af kommunens 5-6 årige, der er startet i skole, indgår også som forudsætning for elevprognosen. Cowi vurderer, at andelen af børn der er startet i skole som 6 årige historisk er meget lavt sammenlignet med andre kommuner. I en prognose på baggrund af de historiske søgemønstre lå det samlede antal elever samt antallet af elever, der ville forventes at starte i 0-klasse i skoleåret , en smule under de enkelte skoles forventede elevtal det kommende skoleår. På baggrund deraf samt på baggrund af Cowis bemærkning til Dragørs andel af 6-årige, der er startet i skole, har Dragør valgt at justere søgemønstret således, at det fremadrettet antages at 93% af skolebørnene er startet i skole det år de fylder 6 år. De resterende 7 % forventes derved at starte i skole det år de fylder 7 år. Dragør Kommune - Befolkningsprognose

14 Forskellen på de to prognosefremskrivninger fremgår af figuren nedenfor. Dragør Kommune har således valgt at anvende den justerede fremskrivning, der i figuren er illustreret med den røde streg. Som det fremgår af figuren betyder det, at elevtallet frem til skoleåret 2324 forventes at blive en smule højere end hvis Dragør havde valgt at fremskrive alene på baggrund af skolestartsmønsteret de seneste tre år. Ved udarbejdelsen af næste års prognose bør det naturligvis evalueres, hvorvidt den justerede fremskrivning kom til at harmonere med det kommende skoleårs faktisk indskrevne elever, herunder den gennemsnitlige alder på de elever, der startede i 0-klasse, for at vurdere, hvorvidt der også fremadrettet vil være behov for mindre justeringer af de historiske søgemønstre. Figur 4: Valg af fremskrivningsmetode, elevprognosen Elevtal, justeret fremskrivning Elevtal, alm. Fremskrivning Dragør Kommune - Befolkningsprognose

15 Udvikling i elevtal Elevtalsprognosen venter et fald i antallet af elever i folkeskolens klasser fra elever i skoleåret til elever i skoleåret Dette svarer til et fald på 7,2 % i prognoseperioden. Udviklingen i elevtal for kommunen samlet set er illustreret af nedenstående figur. Figur 5: Udviklingen i elevtal i Dragør i perioden Fordelingen af elever på kommunens skoler fremgår af nedenstående tabeller. Af tabel 8a fremgår skolernes elevtal. Tilsvarende tabel med elevtal for de enkelte skoler opdelt på klassetrin findes bagerst i prognoses tabelsamling. Af tabel 8b fremgår udviklingen i elevtal omregnet til indekstal med skoleåret som basisår. I denne tabel er de fire fysiske skoler sammenlagt jf. beslutningen om fusionen af de fire skoler. Tabel 8a: Udviklingen i elevtal på kommunens fysiske skoler Skoleår Dragør Skole NordSyd Dragør Skole Nord Dragør Skole Syd St. Magleby Skole VierdigetKirkevej St. Magleby Skole Vierdiget St. Magleby Skole Kirkevej Andre skoler Folkeskoler andre kommuner Dragør i alt Dragør Kommune - Befolkningsprognose

16 Tabel 8b: Udviklingen i elevtal på kommunens fusionerede skoler omregnet til indekstal Skoleår Dragør Skole NordSyd Store Magleby Skole VierdigetKirkevej Andre skoler Folkeskoler i andre kommuner Dragør i alt Som det fremgår af ovenstående tabeller forventes en udvikling i elevtallet for Store Magleby Skole frem mod , hvorefter elevtallet forventes at falde. Anderledes ser det ud for Dragør Skole, som vil opleve en nogenlunde status quo indtil , hvorefter der forventes en stabil nedgang. Nedgangen i elevtal for andre skoler og skoler i andre kommuner sker dog hurtigere og er mere udpræget end skoler i Dragør Kommune. Omregnet til indekstal forventes en nedgang i det samlede elevtal fra indeks 0 i til indeks 92 i skoleår På Dragør Skole NordSyd forventes elevtallet at falde fra 971 elever i til 899 elever i Omregnet til indekstal svarer det til en nedgang fra indeks 0 til indeks 93. På Store Magleby Skole KirkevejVierdiget forventes elevtallet at falde fra 863 i til 828 i Omregnet til indekstal svarer det til en nedgang fra indeks 0 til indeks 96. Folkeskoler i andre kommuner inkluderer blandt andet Dragørs specialklasse elever, der går i specialklasser i Tårnby Kommune. Antallet af elever i andre kommuners folkeskoler forventes at falde fra 78 i til 53 i Omregnet til indekstal svarer det til en nedgang fra indeks 0 til indeks 68. Udover folkeskoler i andre kommuner kan børn i Dragør være tilmeldt andre skoler. Det kan blandt andet være privatskoler men også forskellige typer af specialskoler eller efterskoler. Antallet af elever i øvrige skoler forventes at falde fra 3 i til 79 i Omregnet til indekstal svarer det til en nedgang fra indeks 0 til indeks 77. I figuren nedenfor er udviklingen i elevtal vist for Dragørs folkeskoler. Dragør Kommune - Befolkningsprognose

17 Figur 6a+b: Udvikling i elevtal på Dragørs folkeskoler, indekstal som basisår Dragør Skole NordSyd Store Magleby Skole KirkevejVierdiget Usikkerhed i elevtalsprognosen Søgemønstrene, som anvendes til fordeling af eleverne i prognoseårene, er dannet ud fra de seneste tre skoleårs søgemønstre med mindre justeringer som beskrevet ovenfor. Har der været ekstremeunormale søgemønstre i disse år, vil det således slå igennem i alle prognoseårene. Befolkningsprognosen giver et bud på, hvor mange børn i forskellige aldre, der vil bo i de enkelte distrikter på baggrund af en række forudsætninger - herunder det planlagte boligprogram. Prognosen regner med gennemsnitlige udviklingstal, men kan ikke tage højde for årlige udsving i flytninger, som altid og helt naturligt forekommer - et år kan der tilfældigvis være stor tilflytning af børn i en vis alder, mens der næste år måske er stor fraflytning. Det estimerede børnetal i prognosen vil således være forbundet med en vis usikkerhed. Da elevtallene er afledt af børnetallene, kan elevtallene ikke være mere nøjagtige end de beregnede børnetal. Alle prognosetal forudsætter, at skolerne fortsat er opdelt på fire fysiske matrikler, og at skolebørnene fra de dertilhørende skoledistrikter bliver ved med at søge de samme skoler som de senest tre år. Med virkning fra 1. august 2013 er det besluttet, at St. Magleby Skole Vierdiget ikke længere optager 0. klasser. Da det endnu ikke vides, hvordan dette vil påvirke søgemønstrene til skolerne, kan prognosen ikke tage højde for dette. Forudsætningerne for befolkningsprognosen generelt er beskrevet i det følgende. Dragør Kommune - Befolkningsprognose

18 Datagrundlag og forudsætninger Beregningsmetode Ændringer i folketallet er afhængige af en række demografiske komponenter, og eftersom der ikke sker udveksling med andre befolkninger, vil balancen mellem fødsler og dødsfald være eneste årsag til ændringer i folketallet. Udveksling med andre befolkninger defineres ved vandringsbalancen. Samspillet mellem befolkningens størrelse og de demografiske komponenter kan sammenfattes i befolkningsbalanceligningen: P t = P 0 + (F D) + (T f F f ) hvor: P 0 er antal personer et i delområde på et givet tidspunkt ( t 0 ) P t er antal mennesker i et delområde på et senere tidspunkt ( t ) F er antal fødsler i et delområde i perioden ( t t 0 ) D er antal døde i et delområde i perioden ( t t 0 ) T f er antal tilflyttere til et delområde i perioden F f er antal fraflyttere i et delområde i perioden. I DemoGrafix prognosen beregnes ovenstående ligning for befolkningen i hvert af kommunens basisområder fordelt på køn og alder (1-års intervaller). Antal tilflyttere (T f ) består dels af antal tilflyttere (T f,bevar ) til den bevarede boligmasse og dels af antal tilflyttere (T f,ny ) til nye boliger i prognoseåret. På lignende måde opdeles antal fraflyttere (F f ) i antal fraflyttere (F f,bevar ) fra den bevarede boligmasse samt antal fraflyttere (F f,ned ) fra nedlagte boliger. Befolkningsprognosen er ikke en præcis forudsigelse af den fremtidige befolkningsudvikling. Den beskriver, hvordan befolkningen vil udvikle sig, eftersom de forudsætninger, den bygger på, er gældende i hele prognoseperioden. Usikkerheden vil øges, efterhånden som prognoseåret fjerner sig fra basisåret. Desuden vil der være knyttet størst statistisk usikkerhed til delområder med små folketal. CPR-udtræk Befolkningsprognosen bygger på befolkningsdata fra Det Centrale Personregister (CPR) for årene Udtrækkene indeholder oplysninger om antallet af kvinder og mænd i 1-års aldersklasser, fødsler og dødsfald samt antallet af flytninger såvel internt i kommunen (intraregionale) som til og fra kommunen (interregionale). Bestanden og hændelserne blandt befolkningen i de fem historiske år danner basis for prognosen, idet beregninger af kommunens fødselsniveau og flyttemønstre i perioden bruges til udregning af de fremtidige fødsler og flytninger. Antallet af dødsfald i de historiske år bruges til at Dragør Kommune - Befolkningsprognose

19 justere den landsdækkende dødshyppighed til niveauet i Dragør Kommune. Væsentlige forudsætninger for henholdsvis fødselsparametre, dødsfald og flyttemønstre beskrives i det følgende. Fødselsparametre Det forventede antal fødsler beregnes på baggrund af antallet af kvinder i den fødedygtige alder samt den aldersbetingede fødselshyppighed (antallet af fødsler blandt kvinder i alderen 15-49). Fertilitetsniveauet varierer meget selv indenfor en kommune, hvorfor der arbejdes med varierende fødselshyppigheder i de forskellige delområder. Alle fertilitetsniveauer er beregnet på baggrund af det gennemsnitlige fertilitetsniveau for Dragør Kommune i Grunden til, at der er valgt disse år, er, at fødselsmønstret har ændret sig de seneste år til en faldende tendens i modsætning til årene , hvor tendensen var stigende. Det gennemsnitlige fertilitetsniveau for hele kommunen er for denne årrække 2,146. Til sammenligning kan det tilføjes, at fertilitetsniveauet på landsplan de seneste tre år har været gennemsnitlig 1,78 iflg. Danmarks Statistik. Fertilitetsniveauerne i Dragør er fastholdt med normalværdier gennem hele prognoseperioden. Det vil sige, at Dragørs fertilitetsniveau følger Danmarks Statistiks vurderinger for udviklingen på landsplan, hvilket medfører en svag stigning i fertilitetsniveau i løbet af prognoseperioden. Dødsfald Den aldersbetingede dødelighed er lig antallet af døde i en aldersgruppe i relation til antal mennesker i den pågældende alder. Tallene, som bruges i prognosen, er de gennemsnitlige landsdækkende dødshyppigheder baseret på tal for perioden Dertil er indregnet forventning om sænket dødelighed med 1,95% for mænd og 1,95 % for kvinder. Dertil er desuden korrigeret for udviklingen lokalt, hvilket betyder, at der forventes en højere levealder i Dragør end på landsplan, idet Dragør de seneste fem år har haft en dødelighed der ligger under landsgennemsnittet. Cowi har med de senere udgaver af Demografix valgt at justere en smule i beregningen af dødelighed således at der i prognosen i endnu højere grad en tidligere tages højere for den lokale udvikling. Tilflytning til nye boliger Kommunens forventede fremtidige boligbyggeri fordelt på delområder indgår som en særskilt forudsætning i prognosefremskrivningen. Antallet af boliger der opføres er en af de vigtigste faktorer i befolkningstilvæksten. Boligprognosen har således en afgørende betydning for befolkningsprognosens resultat. Såfremt kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, at en eller flere arealer i kommunens kan udstykkes til beboelse, bør det derfor indgå i fremtidige prognoseberegninger. Boligprognosen er opgjort på baggrund af planlagte udbygninger og kendte muligheder for nybyggeri i kommunens boligområder primo Udover allerede planlagte udbygninger, er der ved udarbejdelse af prognosen kun få aktuelle muligheder for nybyggeri i Dragør. I prognoseårene forventes opført i alt 58 boliger, heraf er 8 boliger plejeboliger, der er planlagt som del af den igangværende udbygning af Enggården. Det skal bemærkes, at antal af nye plejeboliger Dragør Kommune - Befolkningsprognose

20 er korrigeret for nedlagte plejeboliger i forbindelse med ombygningen, samt at nogle af boligerne er 2-personers boliger. Antallet af tilflyttere til de nye boliger beregnes på basis af aldersfordelte husstandsstørrelser for de enkelte boligtyper. Den aldersfordelte husstandsstørrelse angiver hvor mange personer, der forventes at være i hver aldersklasse pr. ny bolig. Der regnes med lige kønsfordeling blandt tilflyttere til nye boliger. I prognosen er anvendt følgende tal for tilflytning til nye boliger i Dragør Kommune: Parcelhuse: 3,03 tilflyttere pr. ny bolig Rækkehuse: 2,46 tilflyttere pr. ny bolig Etageboliger: 1,91 tilflyttere pr. ny bolig Ungdomsboliger: 1,08 tilflyttere pr. ny bolig Ældreboliger: 1,00 tilflyttere pr. ny bolig Splitfaktor Ud over antallet af tilflyttere til nye boliger indgår også forudsætninger om, hvor stor en andel af tilflytterne til nye boliger, der kommer fra henholdsvis Dragør Kommune og andre kommuner. Andelen af tilflyttere fra andre kommuner opgøres som kommunens splitfaktor. Til prognosefremskrivningen er anvendt en gennemsnitsberegning på de seneste fem år, således at prognosen er fremskrevet med en splitfaktor på 55 % for alle år, hvor der forventes opførelse af nye boliger. For plejeboliger er splitfaktoren alle år sat til 5%, da det forventes, at langt de fleste tilflyttere til sådanne nye boliger vil komme fra egen kommune. Beregningssikkerhed Præcisionen af de beregnede resultater afhænger af, hvor præcist de benyttede data afspejler virkeligheden med hensyn til flyttemønstre, fertilitet, dødshyppighed osv. Er udgangsåret for befolkningsprognosen et år, der afviger fra de "normale år f.eks. med ekstraordinært mange tilflytninger eller fødsler, vil dette mønster afspejle sig i alle prognoseårene og dermed føre til en forkert tendens i resultaterne. Problemet kan forebygges ved at basere flyttemønsteret på flere år for at udligne enkelte års udsving. Det betyder til gengæld, at prognosen vil være mere "konservativ, og nye tendenser i befolkningsudviklingen vil blive opfanget senere end ellers. Befolkningsprognosen for Dragør Kommune er baseret på tal fra de seneste fem år og resultaterne skal derfor sammenholdes med en vurdering af, om disse udgangsår var "typiske år. Det er ikke muligt at beregne en gennemsnitlig usikkerhed på beregningerne, idet prognosen i princippet kan være fuldstændig nøjagtig, hvis alle forudsætningerne holder. Omvendt kan beregningerne afvige meget fra det faktiske resultat, hvis forudsætningerne skrider og f.eks. fødselstallet stiger voldsomt, eller der ikke bliver bygget så meget som forudsat. Grundlæggende er usikkerheden for forudsætningerne - og dermed også for resultaterne - større, jo længere man fjerner sig fra udgangsåret. Dragør Kommune - Befolkningsprognose

21 Usikkerheden er endvidere betinget af størrelsen på de årgange, der regnes på. Når årgangens størrelse øges, øges sikkerheden også. Derfor er usikkerheden på meget små årgange størst. Resultattabeller De følgende resultattabeller viser befolkningsudviklingen fordelt på en række aldersgrupper med relevans for kommunens forskellige forvaltninger. Resultattabellerne er opdelt i tabeller for hele Dragør Kommune samt tabeller for kommunens skoledistrikter, jf. afsnittet om områdeinddeling. Forvaltningen har desuden adgang til en mere detaljeret opdeling på bydelsniveau, der ikke er medtaget her. Alle tabellerne er gengivet i absolutte tal. Alle folketal er opgjort pr. 1. januar det pågældende år og 2013 er faktiske tal, resten er prognosetal. Bemærk at personer bosat på fiktive adresser (ca. 36 personer) ikke indgår i optællingerne på skoledistriktsniveau. Sammentællinger af folketal på skoledistrikter vil derfor ikke give samme resultat som kommunetotalen. Tabel 9: Befolkning fordelt på alderskategorier, hele kommunen Alders gruppe Grand Total Dragør Kommune - Befolkningsprognose

22 Tabel : Befolkning fordelt på alderskategorier og skoledistrikter Tabel a: Distrikt Dragør Skole NordSyd Alders gruppe Grand Total Tabel b: Distrikt St. Magleby skole VierdigetKirkevej Alders gruppe Grand Total Dragør Kommune - Befolkningsprognose

23 Tabel 11: Elevprognose Fordelingen af elever på klassetrin fremgår af nedenstående tabeller. Tabel 14a er indekstal for Dragør Kommune i alt. Øvrige tabeller er antal elever. Tabel 11a: Udviklingen i elevtal (indekstal, basisår ) pr. klassetrin, Dragør i alt Dragør Skole NordSyd Dragør Skole Nord Dragør Skole Syd St. Magleby skole VierdigetKirkevej St. Magleby Skole Kirkevej St. Magleby Skole Vierdiget Andre skoler Folkeskoler i andre kommuner Total Tabel 11b: Udviklingen i elevtal pr. klassetrin, Dragør Skole Nord KLASSE Dragør Kommune - Befolkningsprognose

24 Tabel 11c: Udviklingen i elevtal pr. klassetrin, Dragør Skole Syd KLASSE Tabel 11d: Udviklingen i elevtal pr. klassetrin, St Magleby Skole, Vierdiget KLASSE Tabel 11e: Udviklingen i elevtal pr. klassetrin, St. Magleby Skole, Kirkevej KLASSE Dragør Kommune - Befolkningsprognose

25 Tabel 11f: Udviklingen i elevtal pr. klassetrin, folkeskoler i andre kommuner KLASSE Denne tabel inkluderer kommunen elever i specialklasser i Tårnby Kommune Tabel 11g: Udviklingen i elevtal pr. klassetrin, Øvrige skoler KLASSE Dragør Kommune - Befolkningsprognose

26 Appendiks A Kort 1: Basisområder, udsnit Dragør Kommune - Befolkningsprognose

27 Kort 2: Bydele 1: Dragør 2: Dragør Nord 3: Dragør Syd 4: Vængekvarteret 5: Omk. Hartkornsvej 6: St. Magleby landsby 7: Søvang 8: Rosenlund 9: Landområde Dragør Kommune - Befolkningsprognose

28 Kort 3: Skoledistrikter Dragør Kommune - Befolkningsprognose

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Dragør Kommune 2016-2031 Til godkendelse på Økonomiudvalgets møde den 17 marts 2016 Indledning Hovedforudsætninger Befolkningsprognosen skaber et overblik over udviklingen i folketal

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Ikast-Brande Kommune 2012-2029 Februar 2012 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Befolkningsprognosens resultater... 9 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 5.1 Boligbyggeri 11 5.2 Flytninger 14 5.3 Fødsler og dødsfald

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2010-2020 April 2010 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2027 EXCL.FLYGTNINGE INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2013-2020 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2017 2028 Befolkningsprognosen 2017 2028 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2014-2021 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2014-2024 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2013-2021 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2015-2022 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Boligbyggeri

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2016-2023 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Sammenligning

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for 2012 2023 Befolkningsprognosen 2012 2023 er udarbejdet af, Strategi & Analyse, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts 2011. Kontaktperson:

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2014-2027 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2015 2027 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 14/34068 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2016/ /30

ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2016/ /30 ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2016/17-2029/30 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 9 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 15 5 Resultattabeller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse Forord 1 Forord Forord Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Befolkningsprognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning, indbyggertal

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2014/15-2027/28

ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2014/15-2027/28 ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE /-/ INDHOLD Indledning og hovedforudsætninger Modelmæssige forudsætninger Elevfordelingstabeller 9 Elevtalsprognosens hovedresultater Resultattabeller 6 Elevtalsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2010-2023 0. Forord. I Thisted Kommune tilstræbes det at træffe beslutninger på et så solidt grundlag som muligt. Det er altid svært præcist at forudse, hvordan fremtiden vil udarte

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE 2018-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2016-2028 MED BOLIGBYGGEPROGRAM INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Opfølgning på 2015-prognosen 4 4 Befolkningsprognosens resultater 6 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016/ /30

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016/ /30 ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016/17-2029/30 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 10 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 16 5 Resultattabeller

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015/ /29

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015/ /29 ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015/16-2028/29 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 9 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 15 5 Resultattabeller

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26 ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 9 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 15 5 Resultattabeller

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2035 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2015-2035 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025 ØKONOMI Befolkningsprognose 2015 til 2025 Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen 2015 sammenlignet med sidste prognose.... 3 Forudsætninger for prognosen...5 Udviklingen på aldersgrupper....6 Udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for årene 2017 til 2029 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 3% 8% 1% 6% 9% 12% 50% 50% 85+ årige 75-84 årige 65-74 årige 25-64 årige 17-24 årige 6-16 årige 0-5 årige

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 APRIL 2012-1 - Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Resume af prognosen... 3 II. Hovedtabeller... 7 III. Datagrundlag og forudsætninger... 19 Områdeinddeling...

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2017-2037 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2017-2037 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Marts 2013 Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads laursen fra

Læs mere

Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune

Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune Udarbejdet april 2011 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 5 Overordnede prognoseforudsætninger...

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2036 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2016-2036 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017 Befolkningsprognose 2017-2030 Svendborg Kommune, april 2017 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2017-2030 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2017. Spørgsmål

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2015-2027 BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Opfølgning på 2014-prognosen 4 4 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 216 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES UDVIKLING

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Marts 2015 Dette er befolkningsprognosen 2015-2027 for Glostrup Kommune. Prognosen er udarbejdet af Center for It og Udvikling. Prognosen er udarbejdet med anvendelse af ProPlan

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2030 April 2016 Indhold Indledning... 3 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune... 5 1.1. Befolkningsudviklingen... 5 1.2. Befolkningens aldersfordeling... 7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029 Udarbejdet februar-marts 2014 Befolkningsprognose 2014-2029 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2014-2029 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Bilag 2. Forudsætninger

Bilag 2. Forudsætninger Bilag 2 Forudsætninger 64 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model. Resultatet af

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Bolig- & befolkningsudvikling... 10 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ BRØNDBY TELEFON MAIL WEB

CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ BRØNDBY TELEFON MAIL WEB CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ 160 2605 BRØNDBY TELEFON 43 28 28 28 MAIL OKONOMI@BRONDBY.DK WEB WWW.BRONDBY.DK REDAKTION ØKONOMIAFDELINGEN TRYK BRØNDBY KOMMUNES TRYKKERI SIDE 1 1 RESUME... 4 1.1 OVERORDNET

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i april måned 2006. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Morsø Kommune frem til år 2020. Prognosen er resultatet af en

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

GIS og befolkningsprognoser

GIS og befolkningsprognoser GIS og befolkningsprognoser 1. GIS og inddata 2. DemoGrafix-prognosen 3. GIS og uddata 4. Perspektiver for brug af GIS til befolkningsanalyser og prognoser Thomas Jensen Civilingeniør Sven Allan Jensen

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

Udarbejdet marts-april Befolkningsprognose

Udarbejdet marts-april Befolkningsprognose Udarbejdet marts-april 2016 Befolkningsprognose 2016-2031 Indhold Indledning Indledning 2 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2031 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt på

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ BRØNDBY TELEFON MAIL WEB

CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ BRØNDBY TELEFON MAIL WEB CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ 160 2605 BRØNDBY TELEFON 43 28 28 28 MAIL OKONOMI@BRONDBY.DK WEB WWW.BRONDBY.DK REDAKTION ØKONOMIAFDELINGEN TRYK BRØNDBY KOMMUNES TRYKKERI SIDE 1 1 RESUME... 4 1.1 OVERORDNET

Læs mere

Udarbejdet marts Befolkningsprognose

Udarbejdet marts Befolkningsprognose Udarbejdet marts 2017 Befolkningsprognose 2017 2032 Indhold Indledning Indledning 2 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2017-2032 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt på områder

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024 Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 7 Overordnede prognoseforudsætninger... 7 Bolig- &

Læs mere