BIG 2 A/S. Arrangør: Prospekt. 10. februar Obligationslån 2003/2008 med sikkerhed i AAA-ratede obligationer 1 og call-optioner på aktieindeks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIG 2 A/S. Arrangør: Prospekt. 10. februar Obligationslån 2003/2008 med sikkerhed i AAA-ratede obligationer 1 og call-optioner på aktieindeks"

Transkript

1 Prospekt BIG 2 A/S 10. februar 2003 Obligationslån 2003/2008 med sikkerhed i AAA-ratede obligationer 1 og call-optioner på aktieindeks Serie Minimumsrente p.a. Udløbsdato Salgskurs 2 PLUS Basisrente ,5 % 3 4/ Fondskode: DK PLUS Extrarente ,0 % 4 4/ Fondskode: DK Arrangør: BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S 1 Collateralised Debt Obligations der på udstedelsesdagen vil have en Fitch rating AAA, eller en tilsvarende rating fra Moodys eller Standard & Poors. 2 Franko kurtage. 3 Obligationen er variabelt forrentet. Renten for den første renteperiode er fastsat til 2,5 % p.a. 4 Obligationen er variabelt forrentet. Renten for den første renteperiode er fastsat til 2,5 % p.a. 1

2 2

3 Dette prospekt (herefter benævnt Prospektet ) danner grundlag for noteringen af de på forsiden omtalte obligationer (herefter benævnt "Obligationerne") på Københavns Fondsbørs A/S på den i Prospektet anførte første noteringsdag. Obligationerne er ikke og vil ikke blive registreret under the U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer. Ingen er bemyndiget til at give oplysninger i forbindelse med udstedelsen og salget af Obligationerne bortset fra, hvad der er indeholdt i Prospektet. Det må ikke lægges til grund, at oplysninger, som ikke er indeholdt i prospektet, er godkendt af eller afgivet på vegne af BIG 2 A/S (herefter benævnt "Selskabet") eller BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (herefter benævnt "BIAM"). BIAM erhverver alle Obligationerne på udstedelsesdagen til den på forsiden af Prospektet angivne salgskurs, med fradrag af den BIAM tilkommende tegningsprovision med henblik på videresalg til salgskursen. BIAM har bistået Selskabet med finansiel rådgivning i forbindelse med udstedelsen. Prospektet er ikke en opfordring til at købe Obligationerne alene på baggrund af Prospektets oplysninger. Købere opfordres til at søge supplerende individuel rådgivning. Udlevering af Prospektet og udbuddet af Obligationerne er i visse lande begrænset af den der gældende lovgivning. Personer, der kommer i besiddelse af Prospektet, anmodes om at indhente oplysninger herom og overholde disse begrænsninger. Prospektet må ikke anvendes som (eller i forbindelse med) et tilbud eller en opfordring til nogen, hvor et sådant tilbud eller opfordring er ulovlig i henhold til gældende lovgivning. I forbindelse med obligationsudstedelsen kan BIAM inden for rammerne af gældende lovgivning vælge at indgå handler, der stabiliserer eller opretholder markedskursen for Obligationerne på et niveau, der ligger højere end det, som ellers ville være gældende. Hvis en sådan stabilisering påbegyndes, kan den afbrydes til enhver tid. Udstedelsen er baseret på to porteføljer af AAA-ratede børsnoterede obligationer samt to aktieoptioner på et i Prospektet beskrevet aktieindeks. Der henvises til afsnittet "Obligationernes Sikkerhedsgrundlag". 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Erklæringer 5 Obligationsvilkår 8 Risikofaktorer 28 Skattemæssige forhold 29 Tegning og Salg 31 Oplysninger om BIG 2 A/S 34 Beskrivelse af Indeks 47 Beskrivelse af obligationer udstedt af Secured Asset Funding Europe B.V. 51 Øvrige oplysninger 54 Bilag formularer 56 4

5 Erklæringer Ansvar for prospektet Nærværende prospekt er udarbejdet af BIAM på vegne af BIG 2 A/S. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i prospektet. København, den 10. februar 2003 BIG 2 A/S Ib Mardahl-Hansen Bestyrelsesformand Karsten Havkrog Pedersen Bestyrelsesmedlem Per B. Hansen Direktør og bestyrelsesmedlem 5

6 Arrangørens erklæring I vor egenskab af arrangør skal vi hermed bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige, fra udsteder og dennes revisorer. De udleverede eller oplyste data, herunder data, som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold m.v., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne og har sammenholdt de nævnte oplysninger med de i prospektet indeholdte informationer og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhæng. BIAM påtager sig intet ansvar eller hæftelse for BIG 2 A/S kreditværdighed eller opfyldelse af dets forpligtelser over for obligationsejerne, og eventuelle tvister mellem BIG 2 A/S og obligationsejerne eller mellem rettighedshaverne indbyrdes er BIAM uvedkommende. København, den 10. februar 2003 BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Niels B. Thuesen Bestyrelsesformand Bjarne Nørgaard Eriksen Konstitueret direktør 6

7 Revisorernes erklæring Åbningsbalance dateret den 3. december 2002 Den af ledelsen udarbejdede åbningsbalance pr. 3. december 2002 for BIG 2 A/S er revideret af Deloitte & Touche statsautoriseret Revisionsaktieselskab ved de statsautoriserede revisorer Britta Fladeland Iversen og Thomas Hermann og ved KPMG C. Jespersen ved statsautoriseret revisor Sven Carlsen. Åbningsbalancen er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Prospekterklæring Udført arbejde Vi har gennemgået oplysninger af regnskabsmæssig karakter i det af ledelsen udarbejdede prospekt for BIG 2 A/S og har påset, at disse er i overensstemmelse med den reviderede åbningsbalance pr. 3. december I overensstemmelse med sædvanlig praksis har vor gennemgang ikke omfattet ledelsens vurdering af selskabets fremtidige udvikling. Vi erklærer os derfor ikke herom. Konklusion I overensstemmelse med Københavns Fondsbørs A/S' regler for udstedere af børsnoterede værdipapirer på Københavns Fondsbørs skal vi herved bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende BIG 2 A/S, som er os bekendt, og som efter vor opfattelse kan påvirke vurderingen af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat er indeholdt i prospektet. København, den 10. februar 2003 Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Britta Fladeland Iversen Statsautoriseret revisor Thomas Hermann Statsautoriseret revisor KPMG C. Jespersen Sven Carlsen Statsautoriseret revisor 7

8 Obligationsvilkår Udstedelse: BIG 2 A/S udsteder obligationslån i følgende 2 serier 1. variabelt forrentet PLUS Basisrente 2008, fondskode DK ("PLUS Basisrente 2008") 2. variabelt forrentet PLUS Extrarente 2008, fondskode DK , ( PLUS Extrarente 2008 ) (herefter samlet benævnt "Obligationerne" og for hver fondskode benævnt en "Obligationsklasse"). Den endelige størrelse af obligationsudstedelsen vil blive fastsat ved tegningsperiodens udløb. Der er ikke fastsat et endeligt maksimumbeløb for udstedelsen af Obligationerne. Mens der ikke er fastsat noget minimumsbeløb for den samlede udstedelse, forbeholder BIAM sig ret til at aflyse udstedelsen, hvis tegningen bliver mindre end nominelt DKK , dog således at minimumsbeløbet for hver Obligationsklasse selvstændigt skal være nominelt DKK Såfremt tegningsordrerne overstiger DKK , forbeholder BIAM sig ret til at foretage reduktion og tildele Obligationer efter BIAM s frie skøn ud fra et ønske om at opnå en hensigtsmæssig spredning af Obligationerne. For yderligere oplysninger om udstedelsens størrelse henvises til afsnittet Tegning og Salg. Hver Obligationsklasse udstedes med sikkerhed i de aktiver, der er nærmere beskrevet under den enkelte Obligationsklasse i afsnittet "Obligationernes Sikkerhedsgrundlag". Obligationerne udstedes uden personlig hæftelse for Selskabet. Udstedelsen af Obligationerne sker i henhold til Selskabets bestyrelsesbeslutning af 30. januar 2003 på de i det følgende nærmere angivne vilkår. Registrering PLUS Basisrente 2008, fondskode DK , udstedes gennem Værdipapircentralen i stykstørrelse af DKK 100. PLUS Extrarente 2008, fondskode DK , udstedes gennem Værdipapircentralen i stykstørrelse af DKK

9 Omsættelighed Obligationerne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i Obligationernes omsættelighed. Obligationerne udstedes til ihændehaver og kan ikke noteres på navn. Som obligationsejere (herefter Obligationsejerne ) betragtes de til enhver tid i Værdipapircentralen registrerede indehavere af Obligationerne. Betalinger Terminsdage for Obligationerne er hver den 4. april i årene 2004 til 2008 (herefter benævnt en Terminsdag ). Første Terminsdag er den 4. april Alle betalinger til Obligationsejerne sker ved overførsel til de i Værdipapircentralen registrerede konti på Terminsdagen. Såfremt en Terminsdag falder på en dag, hvor banker ikke er åbne for betalinger i Danmark, udskydes betalingen til den næstfølgende bankdag uden rentekorrektion. Selskabets betalingsforpligtelse er opfyldt, når betalingerne er stillet uigenkaldeligt til rådighed for Værdipapircentralen med henblik på overførsel til de i Værdipapircentralen registrerede konti. Forrentning Renten på Obligationerne betales årligt bagud hver den 4. april og beregnes på baggrund af et år med 12 måneder á 30 dage, dvs. 360 dage. En renteperiode løber fra og med 4. april til og med 3. april året efter. Renten for hver renteperiode bliver fastsat forud for denne, 4 bankdage før renteperiodens påbegyndelse og er herefter fast i perioden. Renten forfalder til betaling helårligt bagud på hver Terminsdag. Minimumsrente og rentetillæg Forrentningen af Obligationerne består af en minimumsrente, som selskabet har mulighed for at betale af den rente, som Selskabet modtager fra to sikkerhedsobligationer (se afsnittet "Obligationernes Sikkerhedsgrundlag") samt et muligt rentetillæg, som svarer til Selskabets indtægter fra to optioner (se afsnittet "Ordinær Indfrielse og Beskrivelse af Optioner"). 9

10 PLUS Basisrente 2008 PLUS Basisrente 2008 bliver forrentet med en fast minimumsrente på 2,5% p.a. Derudover er det for perioden 4. april april 2008 muligt at opnå et rentetillæg, herefter benævnt "Basisrentetillæg", på 3,5%. For at opnå Basisrentetillægget skal følgende betingelser være opfyldt: For PLUS Basisrente er der etableret en nedre grænse, herefter benævnt "Basissikkerhedsgrænse", for det laveste månedlige afkast på Dow Jones Eurostoxx 50 SM, herefter benævnt "WPM" (Worst Performing Month se nærmere under afsnittet "Ordinær Indfrielse og Beskrivelse af Optioner"). Basissikkerhedsgrænsen fastlægges den 12. marts Når WPM i en renteperiode er større end eller lig med Basissikkerhedsgrænsen, tillægges Basisrentetillægget på 3,5 % minimumsrenten for den næstkommende renteperiode. PLUS Extrarente 2008 PLUS Extrarente 2008 bliver forrentet med en fast minimumsrente på 1 % p.a. dog udgør renten for den første renteperiode, der løber fra og med 4. april 2003 til og med den 3. april ,5 %. Derudover er det muligt at opnå et rentetillæg, herefter benævnt "Extrarentetillæg", på op til 9 % for perioden 4. april april Extrarentetillægget beregnes ud fra følgende forudsætninger: For PLUS Extrarente er der etableret en nedre grænse, herefter benævnt "Extrasikkerhedsgrænse", for det laveste månedlige afkast på Dow Jones Eurostoxx 50 SM, herefter benævnt "WPM" (Worst Performing Month se nærmere under afsnittet "Ordinær Indfrielse og Beskrivelse af Optioner"). Extrasikkerhedsgrænsen fastlægges den 12. marts Når WPM i en renteperiode er større end eller lig med Extrasikkerhedsgrænsen, tillægges Extrarentetillægget på 9 % minimumsrenten for den næstkommende renteperiode. Når WPM i en renteperiode er større end -9 % men mindre end Extrasikkerhedsgrænsen, fastsættes Extrarentetillægget som 9 % + WPM og tillægges minimumsrenten for den næstkommende renteperiode. 10

11 Nedenstående tabel angiver den potentielle årlige rente for investor i et givent år ved en Basissikkerhedsgrænse på -6,5 % og en Extrasikkerhedsgrænse på -6,5 %. WPM WPM* 5 Basisrente PLUS Basisrente rente p.a. WPM* 4 Extrarente PLUS Extrarente rente p.a. 10 % 0 % 6 % 0 % 10 % 5 % 0 % 6 % 0 % 10 % 0 % 0 % 6 % 0 % 10 % -3,5 % 0 % 6 % 0 % 10 % -5 % 0 % 6 % 0 % 10 % -6,5 % 0 % 6 % 0 % 10 % -8 % -8 % 2,5 % -8 % 2 % -10 % -10 % 2,5 % -10 % 1 % -15 % -15 % 2,5 % -15 % 1 % -20 % -20 % 2,5 % -20 % 1 % Dette kan tillige illustreres som vist i nedenstående graf. Kuponrente fra år 2 12% 10% 8% Renteudbetalinger fra den 4. april 2005 og frem PLUS Extrarente 2008 / PLUS Basisrente % 4% 2% PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente % -11% -10% -9% -8% -7% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% Mindste mdr. afkast i året (WPM) Det månedlige afkast for Dow Jones' Eurostoxx 50 siden 1990 er vist i nedenstående graf. 5 Den aktuelle WPM, der anvendes ved beregning af renten, se afsnittene "Basisrente" og "Extrarente". 11

12 15,00% Euros toxx 50 M dr. afk as t 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00% Kilde: Data fra Bloomberg Plc. På hver terminsdag for de porteføljer af obligationer, der er pantsat til sikkerhed for hver Obligationsklasse (herefter benævnt "Sikkerhedsobligationerne), se afsnittet "Obligationsejernes Sikkerhedsgrundlag", indgår renter og eventuelle afdrag på Selskabets pantsatte konti i Amagerbanken A/S, der er registreret som afkastkonti for Sikkerhedsobligationerne (herefter benævnt "Afkastkontiene"). På betalingsdagene for optionerne (for nærmere beskrivelse heraf se afsnittet "Ordinær Indfrielse og Beskrivelse af Optioner") vil værdien af optionsbetalingerne ligeledes indgå på Afkastkontiene. Beløbene er placeret på Afkastkontiene i de kalenderdage, der er imellem terminsdagen på Sikkerhedsobligationerne og en Terminsdag. Tilsvarende vil realisationsværdien af de relevante optioner og Sikkerhedsobligationer én bankdag før en indfrielsesdag blive indsat på Afkastkontiene. (For yderligere oplysninger om indfrielse se afsnittene "Ordinær Indfrielse og Beskrivelse af Optioner" og "Obligationsejernes Indfrielsesadgang"). På hver Terminsdag betales fra den Afkastkonto, der er pantsat til sikkerhed for den enkelte Obligationsklasse, renter og ved udløb indfrielsesbeløb til de i Værdipapircentralen registrerede Obligationsejere af den pågældende Obligationsklasse. Fra Afkastkontiene overføres herefter, ligeledes på Terminsdagen, beløb til Selskabet, svarende til restindeståendet på Afkastkontiene, hvilket restindestående udgøres af det beløb, hvormed (a) renten på Sikkerhedsobligationerne for disses umiddelbart foregående renteperiode overstiger (b) renten på Obligationerne for disses umiddelbart foregående renteperiode med tillæg af eventuel forrentning af Afkastkontiene. Det overførte beløb vil herefter ikke længere være omfattet af Obligationsejernes pant og derfor ikke længere være til rådighed for fyldestgørelse af Obligationsejernes krav. 12

13 Ordinær Indfrielse og Beskrivelse af Optioner De cirkulerende Obligationer indfries til kurs 100 den 4. april Optionerne Optionen, der ligger til sikkerhed for PLUS Basisrente 2008 (herefter benævnt "Basisrente Optionen") og optionen, der ligger til sikkerhed for PLUS Extrarente 2008 (herefter benævnt "Extrarente Optionen"), er call-optioner i danske kroner, hvor det underliggende indeks er DJ EUROSTOXX 50 SM. DJ EUROSTOXX 50 SM er Dow Jones' Eurostoxx 50 (Eurozone) indeks og benævnes herefter EURO STOXX 50 SM. Optionerne løber fra den 12. marts 2003 til d. 27. marts Optionerne udbetaler hver den 1. april startende i 2005 og sidste gang i 2008 et beløb (herefter benævnt "Optionsbetaling") til Selskabet baseret på formlerne i afsnittene "Basisrente" og "Extrarente". Optionsbetalinger Optionsbetalingsdagene (herefter benævnt "Optionsbetalingsdagene") er: I 2005 I 2006 I 2007 I april 1. april 1. april 1. april I år, hvor 1. april ikke er en bankdag, forfalder betalingen førstkommende bankdag herefter. Optionsbetalingen den 1. april 2005 er baseret på det underliggende indeks' afkast i første måleperiode, der er fra 31. marts 2003 til den 25. marts 2004, hvor Observationsdagene for Basisrente Optionen og Extrarente Optionen er den 30. april, 31. maj, 30. juni, 31. juli, 31. august, 30. september, 31. oktober, 30. november, 31. december, 31. januar, 29. februar og 25. marts. Værdierne på Observationsdagene er de officielle lukkekurser på EURO STOXX 50 SM. Observationsdagene for de følgende år fremgår af nedenstående tabel. Medmindre der foreligger markedsforstyrrelser på en observationsdag (se om markedsforstyrrelser nedenfor), beregnes Optionsbetalingerne som beskrevet ovenfor. 13

14 Er en Observationsdag ikke en bankdag, vil observationsdagen blive rykket til den næste bankdag i måneden. Skulle der ikke blive beregnet en officiel lukkekurs for EURO STOXX 50 SM på en Observationsdag vil Beregningsagenten foretage en beregning efter de principper, som er angivet i afsnittet "Beskrivelse af Indeks". EUROSTOXX 50 SM er beskrevet under afsnittet "Beskrivelse af Indeks". Observationsdage Basisrente Optionen og Extrarente Optionen har følgende Observationsdage, hvilke både er startobservationsdage og slutobservationsdage, med undtagelse af den 31. marts 2003 og den 26. marts 2007: januar 31. januar 1. januar 3. januar 29. februar 28. februar 1. februar 28. februar 25. marts 24. marts 23. marts 26. marts 31. marts 31. marts 31. marts 31. marts 30. april 30. april 30. april 30. april 31. maj 31. maj 31. maj 31. maj 30.juni 30. juni 30. juni 30. juni 31. juli 31. juli 31. juli 31. juli 31. august 31. august 31. august 31. august 30. september 30. september 30. september 30. september 31. oktober 31. oktober 31. oktober 31. oktober 30. november 30. november 30. november 30. november 31. december 31. december 31. december 31. december På den sidste Observationsdag i marts hvert år beregnes Optionsbetalingen. Basisrente Basisrente Optionen udbetaler på hver af Optionsbetalingsdagene et beløb (herefter benævnt "Basisrente Optionsbetalingen"), der er afhængigt af udviklingen i EURO STOXX 50 SM og beregnes som en procentdel af hovedstolen på PLUS Basisrente 2008, hvor procentdelen fastsættes som det største af: 0 % 3,5 % + WPM*, hvor WPM* fastsættes således: 14

15 o Hvis WPM < Basissikkerhedsgrænsen (jf. nedenfor) sættes WPM* til det mindste månedlige afkast i året forud for renteperioden o Hvis WPM Basissikkerhedsgrænsen sættes WPM* til 0 Basissikkerhedsgrænsen fastsættes endeligt i henhold til markedsvilkårene den 12. marts 2003, men udgør pr. 20. januar ,5 %. Såfremt Basissikkerhedsgrænsen bliver større end -3,5 %, aflyses udstedelsen af PLUS Basisrente For Basisrente Optionen gælder det, at månedens afkast opgøres som lukkekursen på EURO STOXX 50 SM på de ovenstående Observationsdage. WPM opgøres på den sidste Observationsdag i den forrige renteperiode. Extrarente Extrarente Optionen udbetaler på hver af Optionsbetalingsdagene et beløb (herefter benævnt "Extrarente Optionsbetalingen"), der er afhængigt af udviklingen i EURO STOXX 50 SM og beregnes som en procentdel af hovedstolen på PLUS Extrarente 2008, hvor procentdelen fastsættes som det største af: 0 % 9,0 % + WPM*, hvor WPM* fastsættes således: o Hvis WPM < Extrasikkerhedsgrænsen (jf. nedenfor), sættes WPM* til det mindste månedlige afkast i året forud for renteperioden o Hvis WPM Extrasikkerhedsgrænsen sættes WPM* til 0. Extrasikkerhedsgrænsen fastsættes endeligt i henhold til markedsvilkårene den 12. marts 2003, men udgør pr. 20. januar ,5 %. Såfremt Extrasikkerhedsgrænsen bliver større end -3,5 %, aflyses udstedelsen af PLUS Extrarente For Extrarente Optionen gælder det, at månedens afkast opgøres som lukkekursen på EURO STOXX 50 SM på de ovenstående Observationsdage. WPM opgøres på den sidste Observationsdag i den forrige renteperiode. Optionsvilkårene fremgår af aftalegrundlaget for optionerne. Aftalegrundlaget består af en ISDA Master Agreement og en Schedule to ISDA Master Agreement samt henvisning til ISDA definitioner for hver optionsmodpart, ligesom der indgås en confirmation for hver option (herefter samlet benævnt "Optionsaftalegrundlaget"). Optionsaftalegrundlaget indgår som en integreret del af nærværende Prospekt. 15

16 Optionen er således undergivet de i optionsaftalevilkårene indeholdte rettigheder og forpligtelser for Optionsmodparten. Optionsmodpart Optionsmodparten til henholdsvis PLUS Basisrente 2008 og PLUS Extrarente 2008 vælges på Pricingdag den 12. marts 2003 ud fra hvilken optionsmodpart, der kan tilbyde de bedste vilkår. Hver enkelt optionsmodpart vælges blandt følgende tre: 1. Societe Generale International er registreret i England og Wales under FSA og vægtes derfor med 20 % risikovægt. Societe Generale International er en del af Societe Generale Group, der per 31. december 2001 havde en samlet balance på EUR mio., hvoraf egenkapitalen udgjorde EUR 13,9 mio. Societe Generale Group har en long term credit rating på Aa3 fra Moody's og AA- fra Standard & Poors. Societe Generale Group har ca ansatte fordelt med 57% i Frankrig og 43% placeret udenfor for Frankrig og forretningsområderne er primært bankforretning for private og institutionelle kunder, fondsmæglervirksomhed, og investment banking. Societe Generales seneste reviderede og offentliggjorte regnskab fra 31. december 2001 er revideret af Ernst & Young. 2. Goldman Sachs International er registreret i England og Wales under FSA og vægtes derfor med 20 % risikovægt. Goldman Sachs International er en del af og garanteret af The Goldman Sachs Group, Inc, hvor moderselskabet har en long term credit rating på Aa3 og A+ fra henholdsvis Moody's Investors Services og Standard and Poors. The Goldman Sachs Group, Inc. har en samlet balance på USD mio., hvoraf egenkapitalen udgjorde USD mio. ultimo august The Goldman Sachs Group beskæftiger sig primært indenfor Investment Banking, Trading og Asset Management. The Golman Sachs Groups seneste reviderede og offentliggjorte årsregnskab fra 30. november 2001 er revideret af PriceWaterhouse Coopers. 3. Credit Suisse First Boston International er registreret i England og Wales og er ligeledes reguleret under FSA og risikovægtes derfor med 20 %. Credit Suisse First Boston International tilbyder services inden for finansiering, risikostyring og investering for en verdensomspændende kundebase og har en long term credit rating på Aa3 fra Moody s og A+ fra Standard & Poors. Credit Suisse First Boston International samlede 16

17 balance var per 31. december 2000 USD mio., hvoraf egenkapitalen udgjorde USD mio. Credit Suisse First Boston Internationals seneste reviderede og offentliggjorte regnskab er revideret af KPMG. Løbetid Basisrente Optionen og Extrarente Optionen løber begge til den 27. marts 2007 med betalinger på Optionsbetalingsdagene den 1. april hvert år startende i år 2005 til og med Senest 4 bankdage før Betalingsdagene opgøres værdien af Optionsbetalingerne af Optionsmodparten i sin egenskab af Beregningsagent. En positiv værdi af Optionsbetalingerne vil blive betalt til Selskabets pantsatte Afkastkonti af Optionsmodparten, hvorfra Selskabet vil betale rente på Obligationerne. Opsigelse Obligationerne er uopsigelige fra Selskabets side i hele løbetiden. Obligationerne er ligeledes uopsigelige fra Obligationsejernes side, med undtagelse af de tilfælde, der er anført i afsnittene Obligationsejernes Indfrielsesadgang" og Betalingsrækkefølge ved misligholdelse/realisation. Obligationsejernes Indfrielsesadgang En Obligationsejer, der i henhold til Værdipapircentralens registreringer er ejer af Obligationer med en nominel hovedstol på minimum DKK i enten PLUS Basisrente 2008 eller i PLUS Extrarente 2008 kan ved at benytte den i vedlagte bilag 2 angivne blanket og mod samtidig deponering af minimum DKK i nominelt beløb deleligt med DKK af den Obligationsklasse, der ønskes indfriet, i Amagerbanken A/S til fordel for Selskabet med et varsel på 15 bankdage til en af de følgende dage (i det efterfølgende benævnt "Indfrielsesdag") 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december, dog tidligst den 1. september 2003, forlange DKK eller et større nominelt beløb deleligt med DKK af den pågældende Obligationsklasse førtidsindfriet. Indfrielseskursen opgøres af Selskabet, eventuelt ved administrator, ved at denne 9 bankdage før Indfrielsesdagen anmoder Optionsmodparten om en pris på tilbagesalg af en forholdsmæssig del af henholdsvis Basisrente Optionen og Extrarente Optionen med valør bankdagen før Indfrielsesdagen, og 17

18 tilsvarende indhenter en pris på Sikkerhedsobligationerne (se nærmere nedenfor under afsnittet Obligationernes Sikkerhedsgrundlag ) ved at indhente realisationstilbud fra minimum 3 banker/fondsmæglere/ børsmæglere, der skal opfylde definitionen af professionelle investorer i henhold til salgsrestriktionerne i Sikkerhedsobligationernes prospekt, valør én bankdag før Indfrielsesdagen og lægge den bedst opnåede handelspris til grund for indfrielseskursen. Under forudsætning af, at der kan opnås den minimumspris, som Obligationsejeren har anført på blanketten, jf. bilag 2, indgås aftale om tilbagesalg af den forholdsmæssige andel af den relevante option og Sikkerhedsobligation, som Obligationsejerens andel er knyttet til. Indfrielseskursen på PLUS Basisrente 2008 fremkommer herefter som realisationsværdien eksklusiv vedhængende rente på den sikkerhedsobligation, der ligger til sikkerhed for PLUS Basisrente 2008 (herefter benævnt "Sikkerhedsobligation Basis") tillagt en eventuel tilbagekøbsværdi af Basisrente Optionen (ekskl. den del af realisationsværdien, der skal anvendes til rentebetaling udover minimumsrenten) og fratrukket et administrationsgebyr på 1 % af den nominelle værdi af de indfriede obligationer. Indfrielsesbeløbet, der består af indfrielseskursen og renten, indsættes på indfrielsesdagen på den af Obligationsejeren nærmere angivne bankkonto i et dansk pengeinstitut. Indfrielseskursen på PLUS Extrarente 2008 fremkommer herefter som realisationsværdien eksklusive vedhængende rente på den sikkerhedsobligation, der ligger til sikkerhed for PLUS Extrarente 2008 (herefter benævnt "Sikkerhedsobligation Extra") tillagt en eventuel tilbagekøbsværdi af Extrarente Optionen (ekskl. den del af realisationsværdien, der skal anvendes til rentebetaling udover minimumsrenten) og fratrukket et administrationsgebyr på 1 % af den nominelle værdi af de indfriede obligationer. Indfrielsesbeløbet, der består af indfrielseskursen og renten, indsættes på indfrielsesdagen på den af Obligationsejeren nærmere angivne bankkonto i et dansk pengeinstitut. Obligationernes Sikkerhedsgrundlag Til sikkerhed for enhver forpligtelse over for Obligationsejerne af hver Obligationsklasse, vil Selskabet senest samtidig med udstedelsen etablere følgende to pantsætninger: 18

19 1. For PLUS Basisrente 2008 foretages pantsætning af: a) Sikkerhedsobligation Basis, der består af et nominelt beløb svarende til den nominelle mængde af udstedte PLUS Basisrente 2008 af følgende obligation (eventuelt suppleret med en obligation med samme karakteristika, men med en anden fondskode), som udstedes den 3. april 2003: Fondskode: XS Udsteder: Secured Asset Funding Europe B.V. Obligationstype: Inkonverterbar obligation af typen Collateralised Debt Obligation (CDO) Udsteders hjemland: Holland Børsnotering: EU/EØS-land Afvikling: Euroclear Valuta: DKK Fitch rating pr : AAA Kupon: 2,65 % p.a. Termin: 1/4 (første rentetermin løber fra den 1. april 2003 til den 30. marts 2004.) Sidste termin: 1/ Rentekonvention: Et år med 12 måneder á 30 dage (dvs. 30/360). For nærmere beskrivelse af obligationen og udstederen henvises til afsnittet Beskrivelse af obligationer udstedt af Secured Asset Funding Europe B.V. b) Basisrente Optionen, der er beskrevet ovenfor under "Ordinær Indfrielse og Beskrivelse af Option". c) Afkastkonto, hvorpå indgår renter og eventuelle afdrag og som er registreret som afkastkonto for Sikkerhedsobligation Basis (herefter benævnt "Afkastkonto Basis"). Panteretten omfatter tillige afkast af samtlige pantsatte effekter, eksempelvis renter af Sikkerhedsobligation Basis og Afkastkonto Basis. 19

20 2. For PLUS Extrarente 2008 foretages pantsætning af: a) Sikkerhedsobligation Extra, der består af et nominelt beløb svarende til den nominelle mængde af udstedte PLUS Extrarente 2008 af følgende obligation (eventuelt suppleret med en obligation med samme karakteristika, men med en anden fondskode), som udstedes den 3. april 2003: Fondskode: XS Udsteder: Secured Asset Funding Europe B.V. Obligationstype: Inkonverterbar obligation af typen Collateralised Debt Obligation (CDO) Udsteders hjemland: Holland Børsnotering: EU/EØS-land Afvikling: Euroclear Valuta DKK Fitch rating pr : AAA Kupon: 2,65 % p.a. i første renteperiode, fra 1. april 2003 til 30. marts ,15 % p.a. i de følgende renteperioder. Termin: 1/4 (første rentetermin løber fra den 1. april 2003 til den 30. marts 2004.) Sidste termin: 1/ Rentekonvention: Et år med 12 måneder á 30 dage (dvs. 30/360). For nærmere beskrivelse af obligationen og udstederen henvises til afsnittet Beskrivelse af obligationer udstedt af Secured Asset Funding Europe B.V. b) Extrarente Optionen, der er beskrevet ovenfor under "Ordinær Indfrielse og Beskrivelse af Option". c) Afkastkonto, hvorpå indgår renter og eventuelle afdrag og som er registreret som afkastkonto for Sikkerhedsobligation Extra (herefter benævnt "Afkastkonto Extra"). Panteretten omfatter tillige afkast af samtlige pantsatte effekter, eksempelvis renter af Sikkerhedsobligation Extra og Afkastkonto Extra. 20

21 Panthaverbeføjelser Obligationsejernes panthaverbeføjelser er uigenkaldeligt overdraget til en udnævnt repræsentant for Obligationsejerne (herefter benævnt "Obligationsejernes Repræsentant"), der i henhold til en repræsentationsaftale (herefter benævnt Repræsentationsaftalen ), der indgås mellem Selskabet og Obligationsejernes Repræsentant senest samtidig med udstedelsen af Obligationerne, gøres eneberettiget og enelegitimeret til at udøve Obligationsejernes panthaverbeføjelser. Panthaverbeføjelserne kan alene gøres gældende af Obligationsejernes Repræsentant. Panthaverbeføjelserne kan således ikke udøves af Obligationsejerne, hverken hver for sig eller samlet. Begreberne PLUS Basisrente 2008 og "PLUS Extrarente 2008" omfatter i tilfælde af realisation ligeledes eventuelle fondsaktiver udstedt gennem Værdipapircentralen som bevis for udskudte betalinger. Betalingsrækkefølge ved misligholdelse/realisation Nedenstående vilkår er gældende separat for hver enkelt Obligationsklasse. a) Udstederen af Sikkerhedsobligationens misligholdelse: Hvis Selskabet på en Terminsdag ved Obligationsklassens udløb ikke modtager den fulde hovedstol af Sikkerhedsobligationen, vil tabet blive båret af Obligationsejerne af den pågældende Obligationsklasse i forhold til deres respektive krav på den nominelle hovedstol af Obligationsklassen. Hvis Selskabet på en Terminsdag ikke modtager det fulde rentebeløb på Sikkerhedsobligationen, vil det modtagne rentebeløb blive fordelt til Obligationsejerne af den pågældende Obligationsklasse i forhold til deres respektive krav på rente. b) Optionsmodpartens misligholdelse: En manglende betaling af en positiv værdi af Basisrente Optionen på dennes udløbstidspunkt, vil blive båret af Obligationsejerne i forhold til deres respektive krav på den nominelle hovedstol af PLUS Basisrente Såfremt Optionsmodparten for Basisrente Optionen inden udløbstidspunktet går konkurs, vil en manglende positiv værdi af Basisrente Optionen blive båret af Obligationsejerne i forhold til deres respektive krav på den nominelle hovedstol af PLUS Basisrente

22 En manglende betaling af en positiv værdi af Extrarente Optionen på dennes udløbstidspunkt vil blive båret af Obligationsejerne i forhold til deres respektive krav på den nominelle hovedstol af PLUS Extrarente Såfremt Optionsmodparten for Extrarente Optionen inden udløbstidspunktet går konkurs, vil en manglende positiv værdi af Extrarente Optionen blive båret af Obligationsejerne i forhold til deres respektive krav på den nominelle hovedstol af PLUS Extrarente c) Væsentlig misligholdelse af Obligationsvilkårene: I tilfælde af væsentlig misligholdelse af nærværende obligationsvilkår er Obligationsejernes Repræsentant (men ikke den enkelte Obligationsejer) berettiget til at opsige Obligationerne til omgående indfrielse og til at realisere Sikkerhedsaktiverne efter de i Repræsentationsaftalen gældende regler. (i) Det betragtes som væsentlig betalingsmisligholdelse, hvis: 1. Selskabet ikke rettidigt betaler renter og afdrag på den pågældende Obligationsklasse, og betalingsmisligholdelsen vedvarer ud over 14 kalenderdage efter en Terminsdag eller hvis Selskabet ikke vil være i stand til rettidigt at betale renter og afdrag på den pågældende Obligationsklasse, såfremt Selskabet modtager dokumentation, der overvejende sandsynliggør, at der foreligger anteciperet misligholdelse, eksempelvis i form af nedskrivning af hovedstolen af Sikkerhedsobligationen før en Terminsdag, 2. Selskabet erklæres konkurs, 3. Selskabet væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til aftaler indgået til sikring af rettidig betaling af Obligationsejernes krav, 4. Selskabet udbetaler udbytte i strid med 17 i Selskabets vedtægter. I tilfælde af væsentlig betalingsmisligholdelse som angivet ovenfor er Obligationsejernes Repræsentant forpligtet til at opsige Obligationsklassen til indfrielse. (ii) I andre væsentlige misligholdelsestilfælde er Obligationsejernes Repræsentant kun forpligtet til at opsige den pågældende Obligationsklasse til indfrielse, hvis Obligationsejere, der tilsammen besidder mere end 2/3 af Obligationsklassen, skriftligt opfordrer Obligationsejernes Repræsentant dertil, eller hvis der på et obligationsejermøde med den fornødne majoritet (jf. afsnittet Obligationsejermøder ) træffes beslutning om opsigelse af Obligationsklassen til indfrielse. 22

23 Dersom Obligationsejernes Repræsentant ser sig nødsaget til at realisere de pantsatte effekter, sker dette efter følgende retningslinjer Inden realisation foretages, skal Obligationsejernes Repræsentant sende et anbefalet brev til Selskabet, hvor pantsætter med en uges varsel opfordres til at opfylde Obligationsejernes krav. Dette gælder dog ikke, hvis omgående salg er nødvendigt for at undgå eller begrænse truende tab. Obligationsejernes Repræsentant afhænder herefter den pantsatte obligationsportefølje efter bedste skøn. Obligationsejernes Repræsentant instruerer Selskabets administrator om at indhente tilbagekøbspris på den pantsatte option. Såfremt den Sikkerhedsobligation og Option, der ligger til sikkerhed for en Obligationsklasse, realiseres inden udløbstidspunkt, og Selskabet beslutter at anbringe provenuet i en anden bank end depotbanken, jf. Bankaftalen, skal denne beslutning godkendes af Obligationsejernes Repræsentant. Godkendelse kan gives, såfremt provenuet henstår i mere end 14 dage og under forudsætning af, at tilsvarende sikkerhedsgrundlag etableres. Det er ligeledes en forudsætning, at den valgte bank mindst er tildelt en af følgende korte ratings: A1 (Standard & Poor's Ratings Services) eller P1 (Moody s Investors Services, Inc,) eller F1 (Fitch ratings, Ltd.). Fortsat for hver Obligationsklasse gælder, at nettoprovenuet (efter betaling af omkostninger ved opsigelse, realisation og fordeling af provenuet) ved realisation af de pantsatte aktiver, jf. Pantsætningserklæringen, med tillæg af eventuelt indestående på Afkastkontoen, fordeles således: Først betales Obligationsejerne af den pågældende Obligationsklasse i forhold til deres respektive krav på den nominelle hovedstol af Obligationsklassen. Et eventuelt overskydende beløb betales til Obligationsejerne af den pågældende Obligationsklasse i forhold til deres respektive krav på rente påløbet fra seneste forudgående Terminsdag til dagen for afgivelse af opsigelse. Et herefter eventuelt overskydende beløb betales til Obligationsejerne af den pågældende Obligationsklasse i forhold til deres respektive krav på rente påløbet fra dagen for afgivelse af opsigelse til betaling sker. Et herefter eventuelt tilbageværende beløb betales som yderligere rentetillæg til de Obligationsejere af den pågældende Obligationsklasse i forhold til deres respektive krav på den nominelle hovedstol for denne Obligationsklasse. Obligationsejernes Repræsentant I henhold til Repræsentationsaftalen, der indgås senest samtidig med udstedelsen af Obligationerne og som skal læses som en del af nærværende obligationsvilkår, er Amagerbanken A/S udpeget som Obligationsejernes Repræsentant, som på Obligationsejernes vegne påser overholdelsen af nærværende obligationsvilkår og udøver panthaverbeføjelserne. 23

24 Obligationsejernes panthaverbeføjelser kan alene udøves af Obligationsejernes Repræsentant. Ingen enkelt Obligationsejer er således berettiget til at gennemføre skridt til inddrivelse af sit tilgodehavende i henhold til Obligationerne. Amagerbanken A/S registreres senest samtidig med udstedelsen af Obligationerne som eneberettiget og enelegitimeret til at råde over Sikkerhedsobligationerne på Obligationsejernes vegne. Samtidig med erhvervelsen af Optionen er kontrakten indlagt i pantsat sikkerhedsdepot, og pantsætningen er meddelt Optionsmodparten. Obligationsejernes opmærksomhed henledes på de ansvarsfritagelser, der gælder for Amagerbankens varetagelse af hvervet som Obligationsejernes Repræsentant. For andre ansvarsfraskrivelser end den nedenfor gengivne henvises til Repræsentationsaftalen mellem Selskabet og Amagerbanken A/S som Obligationsejernes Repræsentant, der sammen med de af Selskabet afgivne pantsætningserklæringer (herefter benævnt Pantsætningserklæring ) er fremlagt på Selskabets kontor og hos Selskabets administrator. Kopi udleveres på forlangende. Amagerbanken A/S er fritaget for ansvar i tilfælde af force majeure, det vil sige hindringer af aftalens opfyldelse, som ikke kunne forudses og ikke kan fjernes eller omgås uden urimelig opofrelse. Som force majeure anses blandt andet lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terror, antiterror, sabotage, naturkatastrofer samt strejker, lockout, boykot og blokade, uanset om Amagerbanken A/S er part i konflikten, herunder at konflikten kun rammer dele af dennes funktioner. Amagerbanken A/S påtager sig at varetage hvervet som Obligationsejernes Repræsentant i Obligationernes løbetid. I denne periode kan Amagerbankens hverv som Repræsentant for Obligationsejerne alene bringes til ophør i tilfælde af væsentlig misligholdelse af forpligtelserne i Repræsentationsaftalen. Såfremt Obligationsejernes Repræsentant undergives konkursbehandling, indgiver anmeldelse om betalingsstandsning eller indleder forhandlinger om tvangsakkord, 24

25 ophører hvervet omgående og overgår til ny repræsentant, der hurtigst muligt og midlertidigt udpeges af Advokatrådet. Selskabet indkalder straks til et Obligationsejermøde med henblik på endeligt valg af en ny repræsentant for Obligationsejerne. Selskabet fremsætter i den forbindelse forslag til en ny repræsentant. Indkaldelse sker ved bekendtgørelse i Statstidende og mindst ét landsdækkende dagblad med et varsel på 14 dage. Forslag om alternativ repræsentant kan af Obligationsejerne indgives til Selskabet inden 5 dage efter offentliggørelsen af indkaldelsen i Statstidende. På Obligationsejermødet giver hvert Obligationsbeløb på nominelt DKK 100 én stemme. Beslutning kan vedtages med simpelt flertal. Obligationsejermøder Nedenstående er gældende separat for hver enkelt Obligationsklasse. Obligationsejermøder til drøftelse af forhold vedrørende en Obligationsklasse indkaldes af Selskabet eller Obligationsejernes Repræsentant. Obligationsejernes Repræsentant er forpligtet til at indkalde til Obligationsejermøde, hvis det forlanges skriftligt af Obligationsejere, der tilsammen besidder mindst 10% af alle cirkulerende (udstedte, ej indløste) obligationer i den pågældende Obligationsklasse. Indkaldelse skal ske med angivelse af, hvilke emner der ønskes behandlet. Indkaldelse til Obligationsejermøde sker ved bekendtgørelse i Statstidende og mindst ét landsdækkende dagblad med et varsel, der fastsættes under hensyntagen til karakteren af de emner, der skal behandles på Obligationsejermødet. På Obligationsejermødet giver hvert Obligationsbeløb på nominelt DKK 100 én stemme. Beslutning om opsigelse af Obligationsklassen til indfrielse, hvilket kun kan ske i tilfælde af misligholdelse, eller om opsigelse af Repræsentationsaftalen kan vedtages med 2/3 flertal blandt de på Obligationsejermødet repræsenterede ejere af den pågældende Obligationsklasse, dersom dette flertal repræsenterer minimum 10 % af den cirkulerende (udstedte, ej indløste) obligationsmængde i Obligationsklassen. Beslutning om ændring af Obligationsvilkårene til skade eller ulempe for ejerne af den pågældende Obligationsklasse kræver enstemmighed blandt de pågældende Obligationsejere. Enhver beslutning om ændring af Obligationsvilkårene kræver Selskabets tiltræden for at opnå gyldighed. 25

26 Omkostninger ved afholdelse af Obligationsejermøder betales af Selskabet. Hvis Selskabet ikke har midler hertil, og mødet er indkaldt af Obligationsejernes Repræsentant, afholdes omkostningerne forlods af den pantsatte afkastkonto Forældelse Krav om betaling af Obligationernes hovedstol og renter heraf forældes i henhold til lovgivningens almindelige regler, hvorefter krav om betaling af renter er undergivet 5-årig forældelse, medens der for krav om betaling af hovedstol gælder en 20-årig forældelsesfrist. Beskatning I henhold til gældende dansk skattelovgivning tilbageholdes der ikke dansk kildeskat (kuponskat) ved betaling af renter af Obligationerne. Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at regulere rentebetalingerne ved eventuel fremtidig indførelse af kuponskat eller anden tilsvarende skat. Øvrige obligationsudstedelser Selskabet er berettiget til at foretage andre obligationsudstedelser, dog ikke på baggrund af og med sikkerhed i Sikkerhedsaktiverne. Meddelelser Meddelelser til Obligationsejerne (bortset fra indkaldelse til Obligationsejermøder, jf. ovenfor under "Obligationsejermøder") er gyldige, når de er afgivet gennem Værdipapircentralen, eller hvis de er offentliggjort i Statstidende. Meddelelser afgives tillige til Københavns Fondsbørs A/S efter de gældende regler herom. Lovvalg og værneting Obligationsvilkårene og de tilknyttede aftaler, herunder Pantsætningserklæringen og Repræsentationsaftalen med Amagerbanken A/S, er undergivet dansk ret. Søgsmål anlægges ved Sø- og Handelsretten i København som første instans. Sikkerhedsobligationen og Optionsaftalegrundlaget er reguleret af engelsk ret. Obligationsudstedende institut Som obligationsudstedende institut benyttes Amagerbanken A/S. 26

27 Arrangør Selskabet har indgået aftale med BIAM om at arrangere udstedelsen. Det indgår i aftalen, at BIAM afholder alle omkostninger, der er forbundet med forberedelsen og gennemførelsen af udstedelsen, og at BIAM med henblik på videresalg erhverver alle Obligationerne på udstedelsesdagen til den på forsiden angivne salgskurs med fradrag af den BIAM tilkomne tegningsprovision, der for Obligationerne svarer til ca. 0,83 % p.a. Omkostninger ved udstedelsen De estimerede årlige omkostninger, der afholdes af BIAM, og som derfor er indeholdt i de ovenstående 0,83 % p.a., i forbindelse med en udstedelse på DKK er anslået som følger, idet de endelige omkostninger ikke er kendt ved Prospektets underskrift den 10. februar 2003: Tegningsprovision til tegningsstederne: ca. 0,3 % p.a. af den faktiske udstedelsessum. Markedsføringsudgifter og produktudvikling; herunder indgår blandt andet annoncering, brochure, trykning af prospekt, indirekte salgsaktiviteter og undervisning cirka 0,4 % p.a. af den faktiske udstedelsessum. Omkostninger til notering på Københavns Fondsbørs A/S samt registrering i Værdipapircentralen: ca. 0,0023 % p.a. beregnet ved en udstedelse på DKK Licensomkostninger til anvendt aktieindeks: ca. 0,0026 % p.a. Anvendelse af Provenu Selskabets provenu kan ikke opgøres før den 12. marts Ved en samlet udstedelse af Obligationerne med en nominel værdi på DKK vil provenuet udgøre DKK Provenuet fra PLUS Basisrente 2008 anvendes i al væsentlighed til betaling af købesummen for den angivne Sikkerhedsobligation Basis og Basisrente Optionen, hvilke effekter tillige med den registrerede afkastkonto for depotet i Amagerbanken A/S pantsættes til sikkerhed for opfyldelse af Obligationsvilkårene. Provenuet fra PLUS Extrarente 2008 anvendes i al væsentlighed til betaling af købesummen for den angivne Sikkerhedsobligation Extra og Extrarente Optionen, hvilke effekter tillige med den registrerede afkastkonto for depotet i Amagerbanken A/S pantsættes til sikkerhed for opfyldelse af Obligationsvilkårene. 27

28 Risikofaktorer Afkastrisiko Såfremt de månedlige afkast på det aktieindeks, som optionerne er baseret på, inden for de enkelte år ikke udvikler sig bedre end henholdsvis Basissikkerhedsgrænsen og Extrasikkerhedsgrænsen, vil dette medføre, at ejerne af den pågældende Obligationsklasse alene vil modtage minimumsrenten. Kreditrisiko Obligationsejerne kan alene gøre krav gældende mod de aktiver, der er pantsat til sikkerhed for den pågældende Obligationsklasse. Obligationerne udstedes således uden personlig hæftelse for Selskabet. Selskabets evne til rettidigt at betale renter på Obligationerne og til at indfri Obligationerne til den aftalte kurs afhænger derfor af, om Selskabet rettidigt modtager betaling på Sikkerhedsaktiverne for den pågældende Obligationsklasse. Selskabets betaling af minimumsrenter og hovedstolen for den enkelte Obligationsklasse er således betinget af fulde betalinger på Sikkerhedsobligationerne. Den fulde betaling på Sikkerhedsobligationerne er betinget af risici knyttet til porteføljen af de AAA-ratede obligationer, der ligger til sikkerhed for Sikkerhedsobligationerne, samt risici knyttet til den af Sikkerhedsobligationernes udsteder udstedte swap på en referenceportefølje, som defineret i afsnittet "Beskrivelse af obligationer udstedt af Secured Asset Funding Europe B.V.", samt swapmodparten Credit Swiss First Boston International, som er beskrevet i afsnittet "Optionsmodpart". Rente ud over minimumsrenten på Obligationerne er betinget af, at Optionsmodparten for den respektive Obligationsklasse betaler rettidigt. Kriterierne for Optionsmodparten er anført ovenfor under afsnittet Optionsmodpart. I forbindelse med Terminsdage og Indfrielsesdage kan Selskabet have betydelige indeståender i Amagerbanken A/S. Realisationsrisiko I tilfælde af væsentlig betalingsmisligholdelse fra Selskabets side er Obligationsejernes Repræsentant forpligtet til at opsige Obligationerne til 28

29 indfrielse, se nærmere afsnittet "Misligholdelse/Betalingsrækkefølge ved realisation". Obligationsejerne er underlagt bestemmelserne i Repræsentationsaftalen, og Obligationsejernes panthaverbeføjelser kan alene udøves af Obligationsejernes Repræsentant. Skattemæssige forhold Nedenstående oplysninger er af generel karakter, hvor særregler ikke omtales, ligesom der ikke tages højde for personlige skatteforhold. Afsnittet beskriver BIAM's opfattelse af gældende skatteregler pr. 10. februar 2003, og omfatter alene investorer, der er fuldt skattepligtige i Danmark. Andre investorer eller investorer, der er i tvivl om deres skattemæssige forhold, bør konsultere egne professionelle rådgivere. Besiddelsen af obligationer kan ikke i sig selv begrunde dansk skattepligt. Hvis investor har fast driftssted i Danmark og derfor er begrænset skattepligtig til Danmark, kan der gælde samme regler som for danske investorer, hvis investeringen har tilknytning til den danske del af virksomheden. Fuldt skattepligtige investorer er navnlig personer, der har bopæl i Danmark, eller som opholder sig her i mindst 6 måneder, samt selskaber, fonde m.v. som er registreret i Danmark, eller hvis ledelse har sæde i Danmark. Obligationerne skal skattemæssigt behandles som sortstemplede obligationer, idet forrentningen ikke opfylder mindsterentekravet. Minimumsrenten skal skattemæssigt behandles som en rente. Minimumsrenten udgør 2,5 % p.a. for Plus Basisrente 2008 og for PLUS Extrarente ,5 % p.a. i første renteperiode og 1 % i efterfølgende renteperioder. BIAM afventer p.t. bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om, hvorvidt Basistillægsrenten og Extratillægsrenten skal beskattes som rente eller kursgevinst. 29

30 Personer, frie midler Ved investering i Obligationerne beskattes af renteindtægter samt eventuelle kursgevinster som kapitalindkomst, og kurstab kan ikke fratrækkes. Gevinst beskattes som udgangspunkt ved realisation. Selskaber Ved investering i Obligationerne beskattes af renteindtægter samt eventuelle kursgevinster som selskabsindkomst, og kurstab er fradragsberettigede. Gevinst og tab indgår normalt i den skattepligtige indkomst ved realisation. Investering for pensionsmidler og børneopsparingsmidler Investering i Obligationerne kan tillige foretages for pensionsmidler, f.eks. i forsikringsselskaber, eller for midler i pengeinstitutternes pensionsordninger. Afkastet vil være omfattet af lov om beskatning af visse pensionskapitaler mv., hvilket betyder, at afkastet opgjort efter lagerprincippet beskattes med 15 %. Ved investering i Obligationerne for børneopsparingsmidler er renteindtægter samt eventuelle kursgevinster skattefri. Maksimalt 20 % af midlerne i en børneopsparing eller i en kapital- eller ratepensionsordning må være placeret i Obligationerne, jf. Finanstilsynets bekendtgørelse nr af om puljepension og andre skattebegunstigende opsparingsformer m.v. Virksomhedsordningen BIAM afventer pt. bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet på, om PLUS Basisrente 2008 og PLUS Extrarente 2008 kan erhverves for midler under virksomhedsordningen. Ligningsrådets svar vil blive offentliggjort via Københavns Fondsbørs, så snart det foreligger. Ligningsrådet har tidligere afgivet bindende forhåndsbesked om, at lignende obligationer vil kunne erhverves for midler under virksomhedsordningen. 30

BIG 1 A/S. Arrangør: BIG 1 A/S. Prospekt. 2. september 2002

BIG 1 A/S. Arrangør: BIG 1 A/S. Prospekt. 2. september 2002 BIG 1 A/S Prospekt BIG 1 A/S 2. september 2002 Obligationslån 2002/2007 med sikkerhed i danske realkreditobligationer 1 og call-option på indekskurv med 4 aktieindeks Serie Rentesats p.a. Udløbs Dato Salgskurs

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Et højt og sikkert afkast PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Tegningsperiode: 25. februar - 10. marts 2003 Innovation Op til 10% i årlig rente PLUS Invest tilbyder nu to nye obligationsprodukter,

Læs mere

BIG 4 A/S. Arrangør:

BIG 4 A/S. Arrangør: Programdokumentation BIG 4 A/S 20. april 2004 For selskabets obligationslån udstedt i danske kroner med sikkerhed i AAA-ratede obligationer og øvrige finansielle aktiver Arrangør: BI Asset Management Fondsmæglerselskab

Læs mere

BIG 2 A/S. 30. juli 2004 0 % 1/10-2009 100 95. BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S. - en del af BankInvest Gruppen

BIG 2 A/S. 30. juli 2004 0 % 1/10-2009 100 95. BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S. - en del af BankInvest Gruppen Prospekt BIG 2 A/S 30. juli 2004 Obligationslån 2004/2009 udstedt i norske kroner med sikkerhed i AAA-ratede obligationer 1 og call-option på indeks baseret på fonden O'Connor Global Fundamental Long-Short

Læs mere

Indkaldelse til Obligationsejermøde

Indkaldelse til Obligationsejermøde Til ejere af obligationer i serierne PLUS 7 Index Super 2012, PLUS Råvarer Super 2013, PLUS Råvarer 2013, PLUS 7 Index Super 2013 og PLUS Bonusrente 2013 Indkaldelse til Obligationsejermøde På vegne af

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. maj 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. maj 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 14. maj 2013 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR)

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 22. november 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 22. november 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 22. november 2010 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023)

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) Finansministeriet STATSOBLIGATIONER 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) STATSOBLIGATIONER April 2012 INFLATIONSINDEKSEREDE STATSOBLIGATIONER 24. maj 2012 åbnes en ny serie inflationsindekserede

Læs mere

Obligationsvilkår. udløbsår, samme pålydende rente og samme antal årlige terminer. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. udløbsår, samme pålydende rente og samme antal årlige terminer. Udsteder og hæftelsesgrundlag Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 51D, 55D, 52D og 53D (konverterbare annuitetsobligationer i euro) Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

_fd=r=^lp= ^êê~åö êw=

_fd=r=^lp= ^êê~åö êw= = mêçöê~ãççâìãéåí~íáçå= _fd=r=^lp= OUK=çâíçÄÉê=OMMQ= cçê=ëéäëâ~äéíë=çääáö~íáçåëä å=ìçëíéçí=ãéç=ëáââéêüéç=á= î êçáé~éáêéê=çö= îêáöé=ñáå~åëáéääé=~âíáîéê= ^êê~åö êw= _f=^ëëéí=j~å~öéãéåí=cçåçëã ÖäÉêëÉäëâ~Ä=^Lp=

Læs mere

Obligationsvilkår. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt. Udsteder og hæftelsesgrundlag Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 01D, 05D, 02D og 03D (konverterbare annuitetsobligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030233705

SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030233705 Informationsmateriale (obligationsvilkår) 5. februar 2010 SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030233705 Arrangør: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, Filial

Læs mere

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter G i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt forrentede obligationer 2010/2013 DKK 300.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030249628 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer... 3 Risikofaktorer... 4 Obligationsvilkår...

Læs mere

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Side 2 1 Indledning 1.1 De DKK 1.000.000.000 usikret seniorgæld obligationer med forfaldsdato

Læs mere

PLUS Invest Nyt. PLUS Invest Nyt. Bonusrente 2013 Højeste årlige rente i året for produktets udløb

PLUS Invest Nyt. PLUS Invest Nyt. Bonusrente 2013 Højeste årlige rente i året for produktets udløb Dette nummer af beskriver diverse begivenheder i PLUS-obligationerne. Derudover kan du se en oversigt over førtidige indfrielser foretaget siden seneste nummer af samt en overordnet status på alle PLUSobligationer

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

BIG 4 A/S. Arrangør:

BIG 4 A/S. Arrangør: Resumé BIG 4 A/S 24. oktober 2005 Obligationslån 2005/2012 udstedt i danske kroner med sikkerhed i AAA-ratede obligationer 1 og call-option på syv underliggende indeks Serie Rentesats p.a. Udløbsdato Salgskurs

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

Nykredit åbner to nye obligationstyper

Nykredit åbner to nye obligationstyper Meddelelse til Københavns Fondsbørs Nykredit åbner to nye obligationstyper 3. september 2003 Resume Nykredit åbner to nye obligationstyper. De to nye obligationstyper er: 30-årig fastforrentet, konverterbar

Læs mere

BIG 5 A/S. Arrangør:

BIG 5 A/S. Arrangør: Resumé BIG 5 A/S 8. marts 2006 Obligationslån 2006/2013 udstedt i danske kroner med sikkerhed i AAAratede obligationer 1 og derivat på råvarer Serie Rentesats p.a. Udløbsdato Salgskurs 2 PLUS Råvarer 2013

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer idkkmedmulighedforopsatamortisationimaksimalt 10år) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 16. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 50D

Læs mere

KommuneKredit. Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012

KommuneKredit. Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012 Informationsmateriale KommuneKredit Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012 Serie Fondskode Udløbsdato Salgs- Kurs 1 KK CMS EUR DK0030064688 22. oktober 2012

Læs mere

0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer

0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer Prospekt 12. februar 2004 0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer Ansvar og erklæringer Ansvar for Prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag Basisprospekt for særligt dækkede realreditobligationer (SDRO) af 8. oktober 2007 - opdaterede endelige vilkår 5. marts 2008 Obligationsvilkår for annuitetsobligationer med variabel rente (CIBOR) og mulighed

Læs mere

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3 Indhold Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2 Førtidige indfrielser... s. 2 Status på PLUS-obligationer... s. 3 Førtidig, delvis nedlukning af Optioner i PLUS 7 Index 2012 og... s. 4 Status

Læs mere

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder.

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder. Vilkår for udstedelsen af obligationer i de i 1 anførte fondskoder. 1 Udstedelsen af obligationer, der optages til notering på Københavns Fondsbørs, sker i serier som angivet nedenfor: Fondskode Serie-

Læs mere

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05%

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit Realkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse med

Læs mere

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr.

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr. GÆLDSBREV Debitor: Svendborg Kommune erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: DKK 16.053.050,00 J. nr. K479 CVR 29189730 Kontrakt nr. Aftalelån Variabel rente (model C) 6MDKKCIBOR 0,03 procentpoint

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede inkonverterbare obligationer med amortisering uafhængig af

Læs mere

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Eksportfinans ASA Valutaindekserede obligationer 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra 2009 0 % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre

Læs mere

BIG 4 A/S. Arrangør:

BIG 4 A/S. Arrangør: Udstedelsessupplement BIG 4 A/S 20. april 2004 Obligationslån 2004/2009 udstedt i danske kroner med sikkerhed i AAA-ratede obligationer 1 og call-optioner på fem underliggende aktieindeks Serie Rentesats

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt forrentede obligationer 2010/2013 DKK 1.000.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030246798 Arrangør og Lead Manager: Co-Lead Manager: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...

Læs mere

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale Informationsmateriale 5. november 2007 0% KommuneKredit Dollar 2010 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 90D

Læs mere

DKK Fastforrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital. ISIN Kode: DK

DKK Fastforrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital. ISIN Kode: DK Informationsmateriale 20. januar 2009 DKK 615.000.000 Fastforrentet obligationslån 2009/2010 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030152111 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds).

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). 1. marts 2012 Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Fastforrentede obligationer 2009/2010 DKK 1.000.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030168547 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Obligationsvilkår...4 Øvrige oplysninger...9

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

DKK 1.000.000.000. Variabel forrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030251798

DKK 1.000.000.000. Variabel forrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030251798 Informationsmateriale (obligationsvilkår) 4. juni 2010 DKK 1.000.000.000 Variabel forrentet obligationslån 2010-2013 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030251798 Arrangør: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark,

Læs mere

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 11. november 2008 KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 37D (amortisable obligationer med variabel rente i DKK med eller uden

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 14. oktober 2011 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, i serie 20D (inkonverterbare amortisable

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond. Nykredit og serierne i kapitalcenter D hæfter for forpligtelser

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S's resultat for 2007 er et overskud før skat på 419 tkr. og et overskud efter

Læs mere

formuepleje safe a/s v e d t æ g t e r s a f e

formuepleje safe a/s v e d t æ g t e r s a f e Formuepleje Safe A/S vedtægter safe FoRmuepleje Safe A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 1.2 selskabets

Læs mere

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel.

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes ud af kapitalcenter E. Nykredit og kapitalcenter E hæfter

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S's resultat for 2008 er et overskud før skat på 482 tkr. og et overskud efter

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 1. oktober 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 1. oktober 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1. oktober 2013 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 90D

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,

Læs mere

BIG 1 A/S. Arrangør:

BIG 1 A/S. Arrangør: Udstedelsessupplement BIG 1 A/S 14. april 2005 Obligationslån 2005/2010 udstedt i danske kroner med sikkerhed i AAA-ratede obligationer 1 og call-option på fem underliggende aktieindeks Serie Rentesats

Læs mere

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER Endelige Vilkår (Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende) BARCLAYS BANK PLC (Registreret som aktieselskab i England og Wales) BARCLAYS CAPITAL (CAYMAN) LIMITED

Læs mere

BIG 5 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005

BIG 5 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 5 A/S Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 5 A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsens påtegning 2 Ledelsesberetning 3 Hovedtalsoversigt 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

BIG 4 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005

BIG 4 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 4 A/S Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 4 A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsens påtegning 2 Ledelsesberetning 3 Hovedtalsoversigt 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

JB Eurostoxx Airbag 2010

JB Eurostoxx Airbag 2010 JB Eurostoxx Airbag 2010 Omslag_JB_eurostoxx.indd 1-2 13-05-2008 15:31:44 Strukturerede Løsninger 16.05.2008 Investering i europæiske aktier JB Eurostoxx Airbag 2010 er et godt alternativ for investorer,

Læs mere

_fd=r=^lp= ^êê~åö êw=

_fd=r=^lp= ^êê~åö êw= = rçëíéçéäëéëëìééäéãéåí= _fd=r=^lp= OUK=çâíçÄÉê=OMMQ= lääáö~íáçåëä å=ommqlommv=ìçëíéçí=á=éìêç=ãéç=ëáââéêüéç=á=^^^j ê~íéçé=çääáö~íáçåéê N =çö=å~ääjçéíáçå=é =íç=ìåçéêäáööéåçé= ~âíáéáåçéâëi=éå=âìêî=~ñ=~âíáéáåçéâëi=éå=î~äìí~=çö=éå=âìêî=~ñ=

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, i serie 40D (inkonverterbare, amortisable

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen Skatteudvalget L 98 - O Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen SKM-nummer Myndighed SKM2005.140.LR Ligningsrådet Dokumentets dato 15. marts 2005 Dato for offentliggørelse 29. marts

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget:

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: November 2016 Henderson Gartmore Fund Supplement - Danmark Lokal repræsentant i Danmark Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: Nordea

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs, København. 28. januar 2007

OMX Den Nordiske Børs, København. 28. januar 2007 Til OMX Den Nordiske Børs, København 28. januar 2007 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 12E (fastforrentede

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

K Ø B E N H A V N S I N T E R B A N K M A R K E D S T A N D A R D R E G L E R F O R D A N S K E P E N G E I N S T I T U T T E R

K Ø B E N H A V N S I N T E R B A N K M A R K E D S T A N D A R D R E G L E R F O R D A N S K E P E N G E I N S T I T U T T E R N O T A T K Ø B E N H A V N S I N T E R B A N K M A R K E D S T A N D A R D R E G L E R F O R D A N S K E P E N G E I N S T I T U T T E R TOMORROW NEXT INTEREST RATE SWAP T/N IRS i danske kroner 1. april

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt-forrentede obligationer 2009/2010 DKK 850.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030162185 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Obligationsvilkår...4 Øvrige oplysninger...

Læs mere

Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet )

Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) December 2017 Supplement - Danmark Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) 1. Information om Investeringsselskabet og dets danske repræsentant i Danmark Investeringsselskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta Rente- (kupon) DK Variabel 47D 500CF6OA % 01/ / / DKK 6 mdr.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta Rente- (kupon) DK Variabel 47D 500CF6OA % 01/ / / DKK 6 mdr. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 47D (amortisable obligationer med opsat amortisation og variabel rente

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 28. marts 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 28. marts 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 28. marts 2014 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede inkonverterbare

Læs mere

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted Bonusfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Bonusfond, som har hjemsted i København. Fonden er en

Læs mere

VEDTÆGTER 27. august Investeringsselskabet Artha Max A/S

VEDTÆGTER 27. august Investeringsselskabet Artha Max A/S VEDTÆGTER 27. august 2012 F O R Investeringsselskabet Artha Max A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha Max A/S. 1.2 Selskabets formål er at maksimere afkastet

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs, København. 7. oktober 2008

Til OMX Den Nordiske Børs, København. 7. oktober 2008 Til OMX Den Nordiske Børs, København 7. oktober 2008 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 12E (fastforrentede

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Oktober 2012 Indledende beskrivelse Dette informationsmateriale (herefter Informationsmaterialet ) er udarbejdet i forbindelse med, at BRFkredit a/s (herefter BRFkredit ) udsteder

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Aktiekapitalforhøjelse. Fondsaktieemission. Prospekt

Aktiekapitalforhøjelse. Fondsaktieemission. Prospekt Aktiekapitalforhøjelse Fondsaktieemission Prospekt Indhold 1. Prospekterklæring og ansvar 3 2. Grundlaget for fondsaktieemissionen 4 3. Oplysninger om udbudet og tildelingen 4 4. Oplysninger om aktierne.

Læs mere