Miljøredegørelse 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelse 2015."

Transkript

1 à Miljøredegørelse AGA A/S Miljøredegørelse AGA A/S Miljøredegørelse Arbejdsmiljø og samfundsansvar.

2 2 Miljøredegørelse AGA A/S 2015

3 Miljøredegørelse AGA A/S Indhold. 1 Forord 4 2 Ledelsens redegørelse Præsentation af AGA A/S Vision, politik og ledelsessystemer Miljømål og resultater Miljøkrav til leverandører Medarbejderinddragelse Arbejdsmiljø Samfundsansvar Risikoforhold Ledelsens underskrift 11 3 AGA A/S, København Nøgleinformationer Produktion og miljøgodkendelse Vilkårsoverholdelse, klager og egenkontrol Årets miljødata Ressourceforbrug Miljøpåvirkninger 17 4 AGA A/S, Taulov Nøgleinformationer Produktion og miljøgodkendelse Vilkårsoverholdelse, klager og egenkontrol Årets miljødata Ressourceforbrug Miljøpåvirkninger 23 5 Anvendte opgørelsesmetoder Opgørelsesmetoder for miljødata 26 6 Bilag Bilag: Vurdering og prioritering af miljøindsats for AGA Taulov Bilag: Vurdering og prioritering af miljøindsats for AGA København. 28

4 4 Miljøredegørelse AGA A/S Forord. Dette er AGA A/S miljøredegørelse for Miljøredegørelsen er ledelsens rapportering af de væsentligste aktiviteter og årets indsats på miljø-, energi- og arbejdsmiljøområdet. Formålet er at informere kunder og myndigheder om AGA A/S forhold på disse områder. AGA har to produktionsenheder i Danmark, beliggende i henholdsvis København og Taulov. Begge produktionsenheder er miljøgodkendt og har tidligere været omfattet af kravet om udarbejdelse af grønt regnskab. Miljøredegørelsen dækker begge produktionsenheder og omhandler en nærmere beskrivelse af følgende forhold: Ledelsens redegørelse (afsnit 2) er fælles for begge produktionsenheder og beskriver fælles miljøforhold som AGA s miljøpolitik, mål, miljøindsats, miljøkrav til leverandører samt medarbejderinddragelse, arbejdsmiljøforhold og socialt ansvar. Fabriksspecifikke oplysninger og data for hver af de to produktionsenheder (afsnit 3 og 4) omhandler nøgleinformationer, miljøgodkendelser, egenkontrol, vilkårsoverholdelse, evt. naboklager samt årets miljødata og opgørelsesmetoder for data (afsnit 5).

5 Miljøredegørelse AGA A/S Ledelsens redegørelse. 2.1 Præsentation af AGA A/S AGA A/S er en af Danmarks største producenter af industrielle og medicinske gasser med ca. 170 ansatte. AGA A/S er et selskab i The Linde Group, som med omkring medarbejdere i mere end 100 lande er et af verdens førende gasog konstruktionsselskaber. AGA A/S er opdelt i to forretningsenheder; Industrielle gasser og medicinske gasser (Healthcare). AGA A/S har hovedkontor i København, Vermlandsgade 55. Produktionen foregår på selskabets to produktionsenheder i København og Taulov. I København produceres der luftgasser (oxygen, nitrogen og argon). I Taulov produceres der tøris og nitrogenmonoxid. Derudover foregår der fyldning af gasflasker på begge produktionsenheder. Begge produktionsenheder er miljøgodkendt og omfattet af Miljøministeriets risikobekendtgørelse. Miljøgodkendelserne indebærer, at fremstillingen foregår under godkendte rammer uden at påføre omgivelserne væsentlig forurening, men forpligter også virksomheden til at overholde de krav og vilkår, som er indeholdt i miljøgodkendelsen. Miljøgodkendelserne er nærmere omtalt i afsnit 3 og Vision, politik og ledelsessystemer AGA er et ansvarsbevidst selskab, både over for miljøet, medarbejderne, kunderne og samarbejdspartnerne. Vision Som en integreret del af The Linde Group er det AGA s vision at være: den førende globale gas- og ingeniørvirksomhed beundret for sine medarbejdere, som skaber innovative løsninger der gør en forskel i verden Politik Selskabets overordnede holdninger til miljø, medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere er udtrykt i vores værdigrundlag og i vores integrerede politik for Sundhed, Sikkerhed og Miljø: Politik for Sundhed, Sikkerhed og Miljø (HSE). Linde vil undgå skade på mennesker, samfund og miljø. Vores principper: Sikkerhed, sundhed og miljøbevidsthed er forudsætninger for vores forretningsmæssige aktiviteter. Sundhed og sikkerhed for vores ansatte, kunder, samarbejdspartnere og samfundet, hvor vi driver forretning, er vores første prioritet. Synligt lederskab og personligt ejerskab af HSE på alle niveauer af organisationen. HSE-principperne skal afspejles i 100% af vores adfærd, 100% af tiden. Vores vision: Ingen uønskede hændelser. Trygge, sikre og sunde arbejdsforhold for vores medarbejdere og alle som samarbejder med os. Høj kvalitet, sikre og miljøvenlige produkter og services, som opfylder eller overstiger kundernes forventninger. Ansvarlig brug af naturressourcer. Økonomisk og miljømæssig bæredygtighed i alt hvad vi gør. Vores forpligtelser: Overholdelse af gældende lovgivning samt interne og branchespecifikke regler. Tryg, sikker, effektiv og miljøansvarlig planlægning, konstruktion og drift af vores faciliteter. Personligt ansvar for løbende forbedringer af vores HSE-resultater gennem aktiv målstyring. Proaktiv risikostyring af vores aktiviteter. Samarbejde med forretningspartnere og relevante brancher for aktivt at fremme og håndhæve overholdelsen af denne politik. Fremme åben kommunikation og læring samt deling af HSE-viden med alle interessenter. At stille ressourcer, undervisning, udstyr og anden støtte til rådighed for opfyldelsen af denne politik. Denne politik er integreret i Linde Group's strategi og kontrolleres regelmæssigt af koncernledelsen. Koncernledelsen er forpligtet til at implementere denne HSE-politik. Politik for Sundhed, Sikkerhed og Miljø.

6 6 Miljøredegørelse AGA A/S 2015 Certificeret Ledelssystem Vi har endvidere med udgangspunkt i denne politik og vision etableret et integreret ledelsessystem, der er opbygget efter standarderne ISO 9001 (kvalitet), ISO (miljø), OHSAS (arbejdsmiljø) og ISO (energi). Ledelsessystemet dækker alle operationelle processer og skal sikre, at AGA fortsat: har et kvalitetsniveau, der lever op til kundernes ønsker og krav opfylder myndighedernes krav inden for sikkerhed og miljø beskytter medarbejdernes sundhed og velfærd formindsker energiforbruget pr. produceret enhed til fordel for miljøet Den væsentligste miljøpåvirkning i AGA er forbruget af energi til produktion af gasser, da dette er en energitung proces. Derfor har AGA også indført energiledelse som en del af sit ledelsessystem, som skal sikre at energiforbruget pr. produceret enhed fortsat reduceres til gavn for miljøet. Energiledelsessystemet er certificeret efter standarden ISO AGA er medlem af Green Network og har diplom og miljøflag for opfyldelsen af kravene til netværket. Erfaringerne fra disse miljønetværk udnyttes i det forebyggende miljøarbejde. Miljødiplom fra Green Network Arbejdsmiljødiplom fra Green Network Kvalitetscertifikat (ISO 9001) Arbejdsmiljøcertifikat (OHSAS 18001) Energicertifikat (ISO 50001)

7 Miljøredegørelse AGA A/S Miljømål og resultater AGA s miljømål for , samt resultater for 2015 er vist i nedenstående oversigt: Miljømål 2015 Energi: At reducere Luftgasfabrikkens effektfaktor (elforbrug pr. produceret enhed) til < indeks 91 (år 1999 = indeks 100). Emission: at reducere luftemission (pr. km) ved tung transport af gasser med minimum 2%. Energi: At reducere energiforbruget til opvarmning i Taulov med 15% i perioden sammenlignet med 2012 (korrigeret for graddage). Resultat Målet blev indfriet. Effektfaktor blev i år 2015 = indeks 90,7. Dette er en reducering af effektfaktoren på over 3,3 % sammenlignet med Årsagen er bedre styring og ny kompressor Målet blev indfriet. Den samlede luftemission (NOx m.v.) pr. km fra tung transport (distribution) blev reduceret med over 8 %. Årsagen er bl.a. at andelen af kørsel med lastbiler med Euroclass 6 steg med over 30 % ved bulk. Målet blev indfriet. AGA Taulov s samlede varmeforbrug i 2015 blev reduceret med 15,6 % sammenlignet med 2012 (korrigeret for graddage). Årsagen er diverse energimæssige tiltag samt mindre brug af varmt vand (ny forbedret vaskemaskine til vask af tøriscontainer). Miljø (2018): At reducere den årlige CO2 udledning fra produktion/fyldning i Taulov med over 50% i perioden sammenlignet med Miljø (2018): At reducere energiforbruget til opvarmning i Taulov med 20% i perioden sammenlignet med året 2015 (korrigeret for graddage). Arbejdsmiljø ( ): Arbejdsmiljøindeks < 2 (world class). Dette gennemsnitlige arbejdsmiljøindeks består af 3 elementer (ulykkesfrekvens, sygefravær og rapporteringskultur). Energi ( ): Der henvises til AGA s energiledelse og de tilhørende årlige energimål. Alle målene er gældende for både AGA i Taulov og København med mindre andet er specificeret.

8 8 Miljøredegørelse AGA A/S Miljøkrav til leverandører En kæde er aldrig stærkere end det svageste led, og derfor udvælger AGA leverandører ved anvendelse af kriterier, som også omfatter disses sikkerheds-, miljø- og kvalitetspræstationer. Leverandørens drift skal være på linje med AGA s politik for sikkerhed, miljø og kvalitet. Inden der indgås kontrakt med en leverandør, foretager AGA en kategorisering af leverandørens betydning m.h.t. kvalitets-, sikkerheds- og miljøforhold. Leverandører med stor betydning bliver systematisk evalueret og kategoriseret. Leverandører, hvis kvalitet, sikkerhed og miljø er evalueret utilfredsstillende, benyttes som udgangspunkt ikke. 2.5 Medarbejderinddragelse AGA ønsker at medarbejderne er bevidste om selskabets sikkerheds-, miljø- og arbejdsmiljøforhold. Medarbejderne indgår som en naturlig del af det daglige miljø- og arbejdsmiljøarbejde, da vi anerkender, at det er medarbejderne, der er eksperter på netop deres område. Medarbejderne indgår først og fremmest i vores Arbejdsmiljøorganisation, der består af et centralt arbejdsmiljøudvalg og 8 arbejdsmiljøgrupper. Arbejdsmiljøgrupperne foretager hvert kvartal en sikkerhedsrundgang, hvor forhold omkring både miljø, sikkerhed og sundhed gennemgås ud fra udarbejdede tjeklister. Der udarbejdes årligt en Arbejdsmiljøplan (mål og fokusområder) for hele virksomheden, og for samtlige arbejdsmiljøgrupper udarbejdes der årlige handlingsplaner, som løbende følges op i arbejdsmiljøudvalget for at sikre, at disse bliver udført og implementeret. Desuden bistår medarbejdere i indsamling og beregning af data, som indgår i dette regnskab. Arbejdsmiljøgrupperne og arbejdsmiljøudvalg inddrages også i udarbejdelsen af de lovpligtige arbejdspladsvurderinger (APV er), som gennemføres i åben og tillidsfyldt dialog mellem ledelse og medarbejdere.

9 Miljøredegørelse AGA A/S Arbejdsmiljø Som den første industrigasvirksomhed i Danmark blev AGA i 2006 arbejdsmiljøcertificeret efter den internationale standard DS/OHSAS Det er certifikatet, der beviser, at AGA målrettet arbejder for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Vi ønsker, at alle aktiviteter udføres uden ulykker og andre risici for sundhed og tab. Medarbejderne er grundigt instrueret i arbejdsfunktionerne, så risikoen for uheld og ulykker minimeres. Med denne arbejdsmiljøcertificering kan AGA markedsføre sig med en glad Kronesmiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Vores mål er altid nul ulykker. Hvis det skal lykkes at opnå nul ulykker i fremtiden, skal vi fortsætte den langsigtede indsats med rapportering og behandling af nærvedulykker (near miss) og uhensigtsmæssige forhold. Det er forudsætningen for at vi kan forebygge mod de egentlige ulykker med fravær. Figur 2 herunder viser de positive resultater af vores bestræbelser på at få medarbejdere til at registrere og behandle disse hændelser. Det er et flot bevis på, at vi har god styring af vores arbejdsmiljø, og at vi løbende ønsker at forbedre det. Fig. 2 Forebyggelse: antal af rapporterede nærved-ulykker m.v (near miss) 150 Som det ses i Figur 1 herunder, har 4 ud af de sidste 5 år været uden ulykker med fravær. 120 Desværre fik vi en mindre faldulykke med fravær i maj Vi nåede dog at fejre vores hidtidige rekord, som blev 4½ år uden ulykker med fravær svarende til 1,5 mill. arbejdstimer. Denne bemærkelsesværdige rekord har resulteret i et Gold Star diplom til AGA fra EIGA (European Industrial Gases Association) AGA s ulykkesfrekvens for 2015 blev 3,2. 30 Fig. 1 AGA s ulykkesfrekvens & antal ulykker med fravær 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Antal ulykker med fravær Ulykkesfrekvens Sundhedsfremme Sundhedsfremme er et initiativ, som AGA indførte allerede i 2003, og det er en vigtig del af vores arbejdsmiljø. De synlige tiltag er gratis sundhedsforsikring for alle, frugt som del af kantineordningen, diverse tilbud om førstehjælpskursus, rygestopkursus, slankehold, fast salatbar i kantine, og mulighed for massage i arbejdstiden (bruttolønsordning). I 2012/13 var fokus rettet mod et større arbejdsmiljøprojekt, der blev gennemført for alle medarbejdere. Hver medarbejder deltog i 3 workshops over 3 dage med følgende emner: sundhed, kost, motion, helbredstjek, psykisk arbejdsmiljø, stresshåndtering samt indbygget APV-runde.

10 10 Miljøredegørelse AGA A/S 2015 Sygefravær Sygefraværet er en vigtig indikator på AGA s arbejdsmiljø. Vores sygefravær har i mange år været stabilt omkring et niveau på 2,3 %. Sygefraværet i 2015 blev på 2,1 %, som er en anelse lavere/bedre sammenlignet med Fig. 4 Personaleomsætning AGA 10% 8% Vores sygefravær er et flot resultat sammenlignet med DI og den øvrige branche. 6% Fig. 3 Sygefravær AGA 3% 4% 2% 2% Samfundsansvar 1% Personaleomsætning En anden indikator er AGA s personaleomsætning, der angiver hvor stor procentdel af arbejdskraften, der stopper sit arbejde hos AGA. Tallet var i 2015 på 7%, hvilket er et lavt tal, selvom det er en del højere end Almindelig pensionering er inkluderet i AGA s personaleomsætning, og set i dette lys er tallene meget tilfredsstillende. AGA indtager en åben og aktiv rolle i samspil med medarbejdere, myndigheder, kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere. Det rummelige arbejdsmarked i AGA gennemføres bl.a. ved omsorgssamtaler for at sikre, at der tages kontakt til medarbejdere med langvarigt eller hyppigt fravær og for at hjælpe og fastholde disse medarbejdere, som af en eller anden grund er udsat for længere fravær. Derudover har AGA de seneste år arbejdet tæt sammen med Fredericia kommune og jobcenter omkring personer, der har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet. AGA har stillet sine faciliteter til rådighed, så enkelte personer kan komme i arbejdsprøvelse enten i få timer eller op til en fuld arbejdsuge. I 2015 fastansatte vi en person efter sådan et forløb, til stor glæde for personen selv, kommunen og AGA.

11 Miljøredegørelse AGA A/S I år 2015 har det regionale ledelsesteam for AGA Region Nordeuropa lavet en donation til SOS Children s Villages, en international organisation, der blev grundlagt i Østrig i 1949 for at hjælpe børn, der var blevet forældreløse som følge af krigen. I dag er SOS-Børnebyerne til stede i 134 lande verden over, hvor man hjælper børn og skaber sikre lokalsamfund gennem sundhed, uddannelse og familieprogrammer. AGA støtter som en del af The Linde Group FN Global Compact. Hvert år rapporterer koncernen om, hvordan koncernen indarbejder Global Compacts ti principper i sine forretningsaktiviteter. Ti principper, der er fordelt på følgende 4 områder: - Menneskerettigheder - Arbejdstagerrettigheder - Miljøbeskyttelse - Anti-korruption Disse områder ses også som en fast del af Linde s årlige Corporate Responsibility rapport. Denne rapport er offentligt tilgængelig og angivet som online-rapport på Linde Groups hjemmeside: Risikoforhold Begge produktionsenheder i AGA er omfattet af Miljøministeriets risikobekendtgørelse. Fabrikkerne i Taulov og København er begge tidligere evalueret og godkendt af myndighederne i henhold til denne bekendtgørelse. I AGA s sikkerhedsdokument er risikoforholdende kortlagt, og der er etableret et meget omfattende sikkerhedsog overvågningssystem, som sikrer, at anlægget til enhver tid lever op til de stillede sikkerhedskrav. Sikkerhedsdokumentet m.v. gennemgås jævnligt i samarbejde med miljømyndigheder, arbejdstilsynet, politiet og brandmyndigheder. 2.9 Ledelsens underskrift Miljøregnskabet dækker regnskabsperioden fra 1. januar til 31. december 2015, samt udviklingen over de seneste 5 år. Det omfatter efter vores opfattelse alle væsentlige ressource- og miljøforhold, som selskabets aktiviteter giver anledning til. Der foreligger ikke uafklarede påbud og forbud fra miljømyndigheder, som ikke er omtalt i denne miljøredegørelse. Miljøredegørelse for AGA A/S udgives hver 3. år. København, den 26. juni Max Engelberth CEO & Miljøchef Ole Kronborg Markedsdirektør

12 12 Miljøredegørelse AGA A/S AGA A/S København. 3.1 Nøgleinformationer AGA A/S København Navn og adresse: AGA A/S, Vermlandsgade 55, 2300 København S CVR-nummer: P-nummer: Ejerforhold: Hovedaktivitet: Biaktiviteter: AGA A/S er datterselskab af AGA AB, der er 100% ejet af Linde AG Fremstilling, lagring og salg af industrigasser Ingen Miljøgodkendelse: 29. juni Spildevand: Tilsynsmyndighed: Væsentlige ressource- og miljøforhold: 29. juni Tilladelse til afledning af processpildevand til offentligt spildevandssystem Center for Miljø, Københavns Kommune Vi har ved valg af væsentlighed taget udgangspunkt i den kortlægning og de miljøforhold, der er reguleret i miljøgodkendelsen og spildevandstilladelsen. Vi har derfor fokuseret på: Forbrug af energi og vand, idet fremstilling af luftgasser, er en meget energitung proces Forbrug af råvarer og hjælpestoffer. I fremstillingen af lattergas indgår flydende nitratblanding samt hjælpestofferne lud (NaOH), svovl syre, Kaliumpermanganat og monoammoniumfosfat. Udledninger af spildevand til kloak, herunder samlet udledning og udledning af nitratforbindelser fra lattergasfremstilling Støjbidrag til omgivelserne Håndtering af affald

13 Miljøredegørelse AGA A/S Produktion og miljøgodkendelse AGA A/S København fremstiller luftgasser (oxygen, nitrogen og argon) og lattergas. I oktober 2015 blev produktionen af lattergas nedlagt i København. Dette er hermed den sidste miljøredegørelse, hvor miljødata for lattergas produktion er medtaget. Grundlaget for fremstillingen er kort beskrevet i nedenstående oversigt: Luftgasser Fremstilles ved destillation af atmosfærisk luft. Processen bygger på gentagen kondensering af luften og udnyttelse af komponenternes forskellige kogepunkter ved separering. Lattergas Fremstilles ud fra flydende nitratblanding, som ved opvarmning spaltes i lattergas og vand. Lattergassen ledes gennem fem rensetårne, komprimeres og afkøles inden påfyldning på flasker. Nitratholdigt vand fra rensetårne udledes til kloak. AGA s produktion i København er miljøgodkendt den 29. juni 2000 af Miljøkontrollen, Københavns Kommune, der også fører tilsyn med, at AGA overholder de vilkår, som er fastsat i miljøgodkendelsen. Som grundlag for miljøgodkendelsen er der foretaget en miljøteknisk kortlægning og vurdering af virksomhedens miljøbelastning. Denne konkluderer, at produktionen primært giver anledning til miljøbelastning i form af støj, spildevand og affald. Disse miljøforhold er nærmere reguleret i virksomhedens miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen har en retsbeskyttelsesperiode på 8 år. Der skal indhentes fornyet miljøgodkendelse, hvis AGA foretager udvidelser og ændringer, der medfører øget forurening Vilkårsoverholdelse, klager og egenkontrol Produktion foregår inden for de rammer og krav, som er fastsat i virksomhedens miljøgodkendelse og spildevandstilladelse. Der har i årets løb ikke været klager over miljøgener fra naboer og omkringboende, ligesom virksomheden ikke har udestående forhold med miljømyndighederne. Som egenkontrol skal AGA hvert år oplyse Center for Miljø om årets forbrug af energi, råvarer og vand, årligt producerede mængder, årlig mængde afledt processpildevand samt risikoforhold. Herudover foretager AGA kontrol af, at krav til spildevand er overholdt. Fig. 5 Fremstilling af luftgasser

14 14 Miljøredegørelse AGA A/S Årets miljødata 2015 Årets miljødata 2015 og udviklingstal for de seneste 5 år er i det følgende opgjort og kommenteret. I nedenstående tabel vises en oversigt over samtlige data inden for de seneste 5 år. Data for elforbrug og flydende nitratblanding er af konkurrencemæssige årsager vist som indeks (år 2011=100). Miljødata, AGA A/S, Enhed Energi El Kwh El (indeks, år 2011=100) indeks Effektfaktor (indeks, 1999=100) indeks 91,1 89,6 95,24 93,8 90,7 Fjernvarme Mwh Vand Samlet vandforbrug m vand (ekstern) m vand anvendt fra egen boring m Råvarer/hjælpestoffer Flydende nitratblanding tons (indeks, år 2011=100) indeks Lud, NaOH kg Svovlsyre kg Kaliumpermanganat kg , Monoammoniumfosfat kg Emission til kloak Samlet udledning m spildevand fra lattergas m nitratforbindelser tons 2,9 3,1 2,5 2,8 1,4 - neutraliseret syre/base m ,5 55,5 32,1 Affald/genbrug Samlet affaldsmængde tons 58,3 70,1 230,0 57,8 177,1 - papir (genbrug) tons 3,8 2,6 12,5 1,7 0,7 - pap (genbrug) tons 9,5 9,5 10,5 9,2 6,3 - elektronik (genbrug) tons 0, ,1 - jern/rustfri/kobber (genbrug) tons 4,1 20, ,1 126,8 - diverse brændbart tons 35,7 37, ,9 37,3 - miljøfarligt affald tons 4,7 0,2 0,1 5,9 4,9

15 Miljøredegørelse AGA A/S Ressourceforbrug Energi Den væsentligste miljøpåvirkning i AGA s produktion er brugen af elektricitet, idet fremstilling af luftgasser og lattergas er meget energitunge processer. Elforbruget er ud fra konkurrencemæssige forhold vist som indekstal. Fig. 6 El til produktion af gasser Index (2011 = 100) Elforbrug I nedenstående graf ses det, at vores energiforbrug i 2015 var en del højere end Dette skyldes hovedsaligt en øget produktion af luftgasser i 2015 For at påvirke miljøet mindst muligt indførte AGA et energiledelsessystem i Dette system, som senere er blevet certificeret, har i en lang årrække haft en positiv miljøpåvirkning i forhold til vores effektfaktor (El pr. produceret enhed) på vores luftgasfabrik. I 2015 lykkedes det at nå vores mål, at få effektfaktoren under målet på indeks 91 Resultatet blev indeks 90,7 hvilket er meget tilfredsstillende. Dette er en stor forbedring sammenlignet med 93,8 i Den gode effektfaktor i 2015 skyldtes bl.a. en investering i en ny og mere energirigtig kompressor. En anden årsag er en konstant overvågning af energien og en stram styring af luftgasfabrikken fra vores dygtige procesoperatører Fig. 7 Effektfaktor (el pr. produceret enhed) Indeks (1999 =100) Miljømål 2015: Mindre end indeks , Ud over el bruges også fjernvarme, primært til opvarmning af lokaler og brugsvand. AGA s varmeforbrug i Kbh. blev i 2015 næsten identisk med Men korrigeres der for graddage (2015 var koldere end 2014) blev det til en fald i varmeforbruget på 4%. Årsagen tillægges en bedre styring af vores varmecentral. Fig. 8 Fjernvarme MWh

16 16 Miljøredegørelse AGA A/S 2015 Vand Vand anvendes primært i produktionen til køling. Forbruget af vand følger primært produktionen af luftgasser og sekundært lufttemperaturen. I 2015 var vandforbruget en smule højere end året før p.g.a. øget produktion af luftgasser. I 2012 fik vi etableret vores egen boring til grundvand. Grundvandet på Amager er uegnet til drikkevand, men kan godt anvendes som kølevand efter diverse filtreringer. Således kan der spares på forbruget af det rene drikkevand fra kommunen. Fig. 9 Vandforbrug Københavns Kommune m Egen boring I 2015 lykkedes det at spare 8813 m 3 rent drikkevand ved at anvende grundvand fra egen boring. Råvarer og hjælpestoffer Til produktionen af lattergas anvendes råvaren flydende nitratblanding, og som hjælpestoffer anvendes Lud (NaOH), svovlsyre, kaliumpermanganat og monoammoniumfosfat. Denne graf angiver forbruget af flydende nitratblanding, der vises som indekstal af konkurrencemæssige årsager. Forbruget af flydende nitratblanding i 2015 er faldet kraftigt sammenlignet med Årsagen er at vores lattergasproduktion blev nedlagt i oktober måned. Det samme gør sig også gældende for mængden af hjælpestoffer i år 2015 til produktion af lattergas. Årets forbrug af disse hjælpestoffer er vist i grafen Fig. 10 Flydende nitratblanding til lattergasproduktion Index (2011=100) Fig. 11 Hjælpestoffer til produktion Monoammoniumfosfat Kaliumpermanganat Svovlsyre Lud (NaOH) Kg

17 Miljøredegørelse AGA A/S Miljøpåvirkninger Støj Virksomhedens støj stammer fra kompressorer, køleanlæg, udsugningsanlæg, transport m.v. I miljøgodkendelsen er der derfor fastsat krav om maks. støjbelastning på henholdsvis 60 db(a) i skel mod industriområde og på 50, 45 og 40 db(a) i skel mod kolonihaver. Køletårne med lyddæmpere samt støjmur m.v. gør, at disse krav overholdes. Spildevand Fra virksomhedens lattergasproduktion er der i 2015 udledt i alt 484 m 3 spildevand til kloak, og dermed under den tilladte mængde på m 3 spildevand, som er tilladt ifølge miljøgodkendelsen. I spildevandstilladelsen er der bl.a. stillet krav til spildevandets indhold af sulfat, olie/fedt, temperatur, ph og nitrifikation. Disse kravværdier bliver vurderet overholdt i forbindelse med miljøgodkendelsen og efterfølgende kontrolanalyser. Som egenkontrol foretager AGA målinger af ph-værdi og temperatur på den neutraliserede syre/base før udledning til kloak. Indholdet af nitratforbindelser i spildevandet er målt af Københavns Energi (særbidrag). Disse målinger er anvendt til at beregne den samlede udledning af nitrat-forbindelser. Fig. 12 Nitratforbindelser Tons Grafen viser at udledningen af nitratforbindelser i årene er tæt knyttet til mængden af produceret lattergas. Luft, lugt og støv Produktionen på AGA medfører ikke udledning af luftforurenende stoffer, røggasser eller støv til omgivelserne. Ammoniakkøleanlægget kan medføre en svag ammoniaklugt, som under normale driftsforhold ikke giver gener til omgivelserne. AGA er ikke bekendt med, at der i 2015 har været lugtgener fra anlægget. AGA s energiforbrug fra Københavns Energi (el + fjernvarme) giver indirekte anledning til udledning af røggasserne CO 2, SO 2 og NOx, som bidrager til den globale drivhuseffekt og forsuring. Denne udledning fra Københavns Energi indgår ikke i denne miljøredegørelse men AGA s certificerede energiledelsessystem arbejder løbende med at producere med mindst muligt forbrug af energi til gavn for miljøet.

18 18 Miljøredegørelse AGA A/S 2015 Affaldshåndtering Affaldet på virksomheden sorteres og håndteres i overensstemmelse med Københavns Kommunes affaldsregulativer. Affald afhentes af godkendte transportører og afleveres på modtageanlæg, der indgår i den kommunale affaldsordning. Affaldet sorteres i følgende fraktioner: Pap, der afleveres til genbrug Papir, der afleveres til genbrug Jern/metalaffald, der bortskaffes til genbrug Elektronik, der afleveres til genbrug Blandet brændbart affald, der afleveres til forbrænding. Miljøfarligt affald, der transporteres til godkendt behandler Den samlede affaldsmængde var i år 2015 på 177,1 tons, hvoraf 126,8 tons var jern/ rustfri/kobber. Der blev afleveret 1,1 tons elektronik affald og 4,9 tons som miljøfarligt affald. De resterende 44,3 tons fordeler sig på papir, pap og brændbart. I nedenstående graf vises denne fordeling over de sidste 5 år. Jord Der udledes, som led i produktionen, ikke forurenende stoffer til jord. Fig. 13 Affald Papir Pap Brændbart Tons

19 Miljøredegørelse AGA A/S AGA A/S, Taulov. 4.1 Nøgleinformationer AGA A/S, Taulov Navn og adresse: AGA A/S, C. F. Tietgensvej 16, Taulov, 7000 Fredericia CVR-nummer: P-nummer: Ejerforhold: Hovedaktivitet: Biaktiviteter: AGA A/S er datterselskab af AGA AB, der er 100% ejet af Linde AG Fremstilling, lagring og salg af industrigasser Ingen Miljøgodkendelse: 15. januar 1996 med tillæg af 22. juli 1997 Spildevand: Tilsynsmyndighed: 4. januar Tilladelse fra Fredericia kommune til udledning af spildevand til offentlig kloak. Staten (Miljøcenter Odense). Væsentlige ressource- og miljøforhold: Vi har ved valg af væsentlighed taget udgangspunkt i den kortlægning og de miljøforhold, der er reguleret i miljøgodkendelsen. Vi har derfor i denne redegørelse fokuseret på: Forbrug af energi og vand. Forbrug af råvarer og hjælpestoffer. Til fremstillingen af nitrogenmonoxid indgår salpetersyre og svovldioxid samt hjælpestofferne lud (NaOH) og svovlsyre. Udledninger af spildevand til kloak, herunder samlet udledning og udledning af neutraliseret lud. Håndtering af affald, idet produktionen af nitrogenmonoxid genererer en række spildprodukter spildsyre og svovlsyre

20 20 Miljøredegørelse AGA A/S Produktion og miljøgodkendelse AGA A/S, Taulov fremstiller nitrogenmonoxid og tøris. Grundlaget for fremstillingen er kort beskrevet i nedenstående oversigt: Nitrogenmonoxid (NO) Fremstilles i et lukket system ud fra salpetersyre og svovldioxid. Efter fremstilling ledes gassen gennem rensetårne for at blive renset for urenheder. Som biprodukter fremkommer svovlsyre med rester af salpetersyre (genbruges som gødning), svovlsyre (sendes til kommunekemi) og natronlud (neutraliseres og udledes til kloak). Tøris Fremstilles ud fra kuldioxid ved at flydende kuldioxid ekspanderes til fast form og presses under tryk. AGA s produktion i Taulov er miljøgodkendt den 15. januar 1996 af Vejle Amt. Som følge af amternes nedlæggelser er AGA Taulov i starten af 2007 overflyttet til Statens Miljøcenter Odense. Denne miljømyndighed har taget AGA s miljøgodkendelse op til revurdering, og denne blev færdigbehandlet og annonceret d. 21. oktober Derudover vil myndigheden i fremtiden føre tilsyn med, at AGA A/S overholder de vilkår, som er fastsat i miljøgodkendelsen. Som grundlag for miljøgodkendelsen er der foretaget en miljøteknisk kortlægning og vurdering af virksomhedens miljøbelastning. Denne konkluderer, at produktionen kan give anledning til miljøbelastning i form af støj, luftemission og affald. Disse forhold er nærmere reguleret i virksomhedens miljøgodkendelse. Der skal indhentes fornyet godkendelse, hvis AGA foretager udvidelser og ændringer, der medfører øget forurening Vilkårsoverholdelse, klager og egenkontrol AGA produktion foregår inden for de rammer og krav, som er fastsat i virksomhedens miljøgodkendelse. Der har i årets løb ikke været klager over miljøgener fra naboer og omkringboende, ligesom virksomheden ikke har uafklarede udestående forhold med miljømyndighederne. Som egenkontrol skal AGA hvert år oplyse miljømyndigheden om årets forbrug af energi, råvarer og vand samt emissioner af forurenende stoffer, støj, affald og andre væsentlige miljøforhold.

21 Miljøredegørelse AGA A/S Årets miljødata 2015 Årets miljødata 2015 og udviklingstal for de seneste 5 år er i det følgende opgjort og kommenteret. AGA anvender ikke stoffer, som er på listen over uønskede stoffer. Fra EPER-listen udledes kun mindre dele CO 2, NOx, SO 2, og alle er mængder, der er under den væsentlige udledningstærskel. Data for kuldioxid til tørisproduktion er af konkurrence-mæssige årsager vist som indekstal, da mængden af denne råvare er proportional med den producerede mængde Enhed Energi El Kwh Fyringsolie Kwh Vand Vand m Råvarer/hjælpestoffer Salpetersyre (HNO 3 ) kg Svovldioxid (SO 2 ) kg Svovlsyre (H 2 SO 4 ) kg Lud (NaOH) kg Flydende Kuldioxid (CO 2 ) tons (indekstal, basisår 2001=100) indeks Acetone (til acetylenflasker) kg Udledning til kloak Samlet udledning (incl. sanitær): m spildevand fra NO fabrik m 3 3,6 5,1 5,0 5,2 5,4 - neutraliseret lud (NaOH) tons 1,0 1,4 1,4 1,4 1,5 Emission til luft Emission fra fyringsanlæg (total): tons 160,7 173,2 177,0 127,6 131,5 - CO 2 fyringsanlæg tons 160,6 173,1 169,9 127,5 131,4 - SO 2 fyringsanlæg kg NOx fyringsanlæg kg CO 2 udledning produktion/fyldning tons CO 2 udledning intern truckkørsel tons Produktionsaffald Spildsyre - H 2 SO 4 /HNO 3 (genbrug) tons 149,0 143,0 149,0 141,0 167,0 Gasflasker mv: Jern/metal (genbrug) tons 156,2 236,8 180,4 59,3 10,4 Svovlsyre (farlig affald) tons 0 3, Alm. affald Papir og pap (genbrug) tons 1,4 1,7 1,7 0,8 0,5 Diverse brændbart tons 24,4 17,2 25,2 17,1 7,1 Ikke forbrændingsegnet tons Samlet affaldsmængde tons

22 22 Miljøredegørelse AGA A/S Ressourceforbrug Energi Energiforbruget i Taulov består af el og fyringsolie. Fyringsolie anvendes til opvarmning af lokaler og forbrugsvand. Udvikling i forbruget af fyringsolie og el er vist i nedenstående graf. Forbruget af fyringsolie til opvarmning steg marginalt i 2015 sammenlignet med Men når der korrigeres for graddage er der en forbedring på 2,8%. Fig. 14 Energi Fyringsolie El KWh Elforbruget har været svagt stigende de sidste 5 år. Årsagen er øgede aktiviteter i Taulov i denne årrække I vil der stadig være fokus på nedbringelse af energiforbruget i Taulov. Målet er at reducere energiforbruget til opvarmning med 20% i denne periode. Fig. 15 Vand m 3 Vand Vand anvendes hovedsageligt til sanitære forhold og vask af tøriscontainere Vandforbruget i 2015 er på niveau med de foregående år

23 Miljøredegørelse AGA A/S Råvarer og hjælpestoffer Råvarer til produktionen af nitrogenmonoxid (NO) består af salpetersyre (HNO 3 ) og svovldioxid (SO 2 ). Udviklingen i disse råvarer hænger i stor udstrækning sammen med produktionen. Vores produktion af NO var en smule større i 2015 sammenlignet med Det samme gør sig ikke helt gældende for hjælpestofferne til NO produktionen. Det drejer sig om lud og svovlsyre, der anvendes i rensetårnene til at rense NO for urenheder. Note: Den meget lille mængde af indkøbte hjælpestoffer i 2011 er på grund af overskydende svovlsyre fra året før (2010) Miljøpåvirkninger Fig. 16 Råvarer til NO-produktion Svovldioxid Kg Salpetersyre Fig. 17 Hjælpestoffer til NO-produktion Lud (NaOH) Svovlsyre Kg Støj Virksomhedens støj stammer fra aktiviteter i bygningerne, intern transport, af- og pålæsning af flasker m.v. I miljøgodkendelsen er der derfor fastsat krav om maks. støjbelastning på henholdsvis 60 db(a) i virksomhedens skel og på 45 db(a) ved nærmeste boligområde (nye krav indføres fra 1. juni 2010) Luft, lugt og støv Virksomhedens produktion giver ved normal drift ikke anledning til lugtgener eller støj af betydning. I forbindelse med CO 2 fyldning på flasker samt produktion af tøris frigøres der CO 2 emissioner. Vi har skønnet, at der for 2015 er udledt CO 2 emissioner på ca tons. Det er på samme niveau sammenlignet med I vil der være stor fokus på nedbringelse af disse CO 2 emissioner i Taulov. Målet er at reducere udledningen af CO 2 med 50%, hvilket vil være en markant miljøforbedring i Taulov.

24 24 Miljøredegørelse AGA A/S 2015 Desuden forekommer der mindre emission af CO 2, SO 2 og NOx fra brug af fyringsanlæg. Emissionen herfra er også vurderet ubetydelig ved korrekt drift af anlægget. Der udføres løbende vedligehold på AGA s oliefyr for at mindske disse emissioner til luft Det totale volumen af røggasser, som udledes fra fyringsanlægget er beregnet til 173 tons. (kilde: Green Network manual for miljøredegørelse). CO2 Udledning fra AGA s intern transport (truckkørsel) steg til 43 tons i 2015 sammenlignet med 35 tons i Fig. 18 Udledning af emissioner (Nox+CO+Part+HC) pr. km ved transport. Index (2011 = 100) AGA s eksterne transport (distribution) af gasser er udliciteret til eksterne firmaer. Udledning af emissioner herfra, er derfor ikke en del af AGA s regnskab. Men da vi har stor indflydelse på disse emissioner via planlægning af logistikken, samt valg af transportfirma, har vi valgt at prioritere et miljømål på dette område. Målet for 2015 var at reducere den relative luftemission pr. km på 2% Den samlede luftemission (NOx m.v.) pr. km fra tung transport (distribution) blev reduceret med over 8 %. Årsagen skyldes bl.a. at andelen af kørsel med lastbiler med de miljørigtige Euroclass 6 motor steg med over 30 % ved bulk. Fig. 19 Produktionsaffald Svovlsyre (Kommunekemi) Jern/metal (genbrug) Spildsyre (genbrug) Tons Produktionsaffald De væsentligste mængder af produktionsaffald er følgende: Spildsyre (svovlsyre/salpetersyreblanding), der er godkendt til at kunne anvendes som genbrug til gødning. Jern/metal affald (gasflasker), der anvendes til genbrug. Svovlsyre fra rensetårne (NO) der sendes til destruktion. I år 2006 blev der givet godkendelse af myndighederne (Vejle amt) til, at vores spildsyre kan genbruges til behandling af gødning. Hele andelen af spildsyren fra 2007 og frem er derfor blevet genbrugt som gødning hos en landmand, i stedet for destruktion. I 2015 blev der således genbrugt 167 tons spildsyre For året 2015 er der ikke afleveret svovlsyre fra rensetårne til destruktion. Mængden af jern/metal (10,4 tons) til genbrug var en del mindre i 2015 sammenlignet med tidligere år. De store mængder af jern/ metal til genbrug i året 2011, 2012 og 2013 skyldes primært, at der blev opsamlet og skrottet en del flere gasflasker sammenlignet med de seneste år.

25 Miljøredegørelse AGA A/S Øvrigt affald Ud over produktionsaffald forekommer der almindeligt affald. Affaldet sorteres og håndteres i overensstemmelse med Fredericia Kommunes affaldsregulativer. Affaldet afleveres til godkendte transportører og afleveres på modtageanlæg, der indgår i den kommunale affaldsordning. Affaldet sorteres i følgende fraktioner: Pap og papir, der afleveres til genbrug Blandet brændbart affald, der afleveres til forbrænding Ikke forbrændingsegnet, der afleveres til behandling Den samlede mængde af produktionsaffald og øvrigt affald er i 2015 på 185 tons Mængden af diverse brændbart var i 2015 en del mindre end de tidligere år Spildevand Fra virksomheden er der i 2015 udledt i alt ca. 763 m 3 vand til kloak (eksklusiv regnvand). Heraf er der udledt 1,5 tons neutraliseret lud. Luden ledes til en samletank, hvor det kontrolleres og ph-pusteres, inden det udledes til det of fentlige kloaksystem. Mængden af neutraliseret lud 2015 er steget en smule sammenlignet med 2014 p.g.a. hyppigere udskiftning af lud og svovlsyre i rensetårnene til NO produktion. Dette er vist i vedlagte graf. Jord Som led i produktionen udledes der ikke forurenende stoffer til jord. Fig. 20 Almindeligt affald Papir og pap (genbrug) Diverse brændbart Tons Fig. 21 Neutraliseret lud (NaOH) til kloak Tons 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,

26 26 Miljøredegørelse AGA A/S Anvendte opgørelsesmetoder. 5.1 Opgørelsesmetoder for miljødata De talmæssige informationer i denne redegørelse er opgjort ud fra følgende grundlag: Energi- (Fjernvarme, el, olie) og vandforbrug er opgjort ud fra egne måleraflæsninger og fakturaafregninger (M) Forbrug af råvarer og hjælpestoffer er opgjort ud fra indkøbsog lagerregistreringer (M) Udledning af neutraliseret natronlud via spildevand er opgjort ud fra beregninger (B) Udledning af nitrat via spildevand er beregnet ud fra spildevandsanalyser og målt årlig spildevandsmængde (B). Afledte spildevandsmængder er opgjort ud fra måleraflæsninger (M) Affaldsmængder er opgjort ud fra fakturaer fra affaldstransportører (M) Mængden af produktionsaffald er opgjort ud fra fakturaer fra affaldsmodtagere (M) Mængder af emissioner fra fyringsanlæg er opgjort ud fra bereg ninger (B) Mængder af CO 2 emissioner fra fyldning og tørisproduktion er skønnet (S) M: Målt værdi B: Beregnet værdi S: Skønnet værdi

27 Miljøredegørelse AGA A/S Bilag. 6.1 Bilag Vurdering og prioritering af miljøindsats for AGA Taulov: A B C A x B x C Miljø- Mængde Forurenings- Score Lovkrav/ Let at Samlet påvirkning potentiale Miljø- forbedre prioritering score 1-3 score 1-3 score 1-3 totalscore godkendelse Energi Elproduktion (indirekte) Nej Ja 4 Fyringsolie (varme) Nej Ja 2 Vand Vand Nej Nej 10 Råvare/hjælpestoffer Kemikalieforbrug Ja Nej 7 Processpildevand Neutraliseret spildevand til kloak Ja Nej 8 Affald Produktionsaffald (genbrug) Ja Nej 6 Alm. Affald / renovation Ja Nej 9 Emission til luft Emission fra produktion Nej Ja (investering) 1 Emission fra distribution Ja (byzoner) Nej 3 Støj Støj på området Ja Ja 5 Perioden år : Prioriteringsområde nr 1: Reducering af CO2 emissioner fra produktion/fyldning. Ansvarlig: Sitemananger Taulov. Handling: At formindske CO 2 udledning i produktion/fyldning samt mere genvinding af CO2. Mål: At reducere den årlige CO 2 udledning i produktion/fyldning med 50% i perioden sammenlignet med året Prioriteringsområde nr 2: Reducering af energiforbruget til opvarmning. Ansvarlig: Chef for vedligehold i Taulov. Handling: Løbende fokusering på energiledelsessystem (nye energikilder, sparetiltag, isolering og tekniske løsninger) der skal nedbringe energiforbruget. Mål: At reducere energiforbruget til opvarmning med 20% i perioden sammenlignet med året 2015 (korrigeret for graddage).

28 28 Miljøredegørelse AGA A/S Bilag Vurdering og prioritering af miljøindsats for AGA København: A B C A x B x C Miljø- Mængde Forurenings- Score Lovkrav/ Let at Samlet påvirkning potentiale Miljø- forbedre prioritering score 1-3 score 1-3 score 1-3 totalscore godkendelse Energi Elproduktion (indirekte) Nej Ja 1 Fyringsolie (varme) Nej Ja 2 Vand Vand Nej Nej 3 Råvare/hjælpestoffer Kemikalieforbrug Ja Nej 7 Processpildevand Neutraliseret spildevand til kloak Ja Nej 6 Affald Produktionsaffald (genbrug) Ja Nej 4 Alm. Affald / renovation Ja Nej 10 Emission til luft Emission fra produktion Nej Ja (investering) 8 Emission fra distribution Ja (byzoner) Nej 5 Støj Støj på området Ja Ja 9 Perioden år : Prioriteringsområde nr 1: Reducering af energiforbruget til produktion af luftgasser (N 2, O 2 og Ar). Ansvarlig: Fabrikchef ASU (Ragnum). Handling: At være energicertificeret i.h.t. ISO med løbende energiforbedringer. Mål: Der henvises til AGA s energiledelse og de tilhørende årlige energimål.

29 Miljøredegørelse AGA A/S

30 30 Miljøredegørelse AGA A/S 2015 Innovation viser vejen frem. Med en lang række innovative koncepter er AGA banebrydende på det globale marked. Som teknologileder er det vores opgave hele tiden at hæve niveauet. Vi er drevet af en historisk funderet iværksætterånd, og arbejder konstant med nye kvalitetsprodukter og innovative processer. AGA kan tilbyde mere. Vi skaber merværdi, klare konkurrencefordele og større udbytte. Hvert koncept er skræddersyet til at opfylde vores kunders behov, idet vi tilbyder både standard- og kundetilpassede løsninger. Det gælder for alle brancher og alle virksomheder uanset størrelse. AGA ideas become solutions. AGA A/S Vermlandsgade 55 DK-2300 København S Tlf

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012.

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012. 3 Grønt regnskab AGA A/S 212. Grønt regnskab 212. 2 Indhold Indhold. 1 Forord 2 2 Ledelsens redegørelse 4 2.1 Præsentation af AGA A/S 4 2.2 Vision, politik og ledelsessystemer 4 2.3 Miljømål og resultater

Læs mere

Grønt regnskab AGA A/S Grønt regnskab 2012.

Grønt regnskab AGA A/S Grønt regnskab 2012. Grønt regnskab AGA A/S 212. Grønt regnskab 212. 2 Indhold Indhold. Forord 2 2 Ledelsens redegørelse 4 2.1 Præsentation af AGA A/S 4 2.2 Vision, politik og ledelsessystemer 4 2.3 Miljømål og resultater

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Forord Dette grønne regnskab for A/S Peder Nielsen Beslagfabrik (PN-Beslag) omfatter alle aktiviteter på adressen Nørregade 25, 9700 Brønderslev. Virksomheden

Læs mere

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 - Aars Indholdsfortegnelse: Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Miljøhandlingsplan 211... 4 Miljøhandlingsplan

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013 for

MILJØREDEGØRELSE 2013 for MILJØREDEGØRELSE 213 for Udarbejdet februar 214 Miljøredegørelse 213 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Vurdering og prioritering... 4 Vurdering og

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening GRØNT REGNSKAB 214 Vridsløselille Andelsboligforening Introduktion Grønt regnskab for Vridsløselille Andelsboligforening (VA) som helhed. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 -opgørelse for 2014-2015 for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Indledning

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

STENLILLE NATURGASLAGER

STENLILLE NATURGASLAGER Miljøregnskab 2010 Miljøregnskab 2013 STENLILLE NATURGASLAGER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Basisoplysninger... 3 Virksomhedsprofil... 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger...

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

Det komplette tilbud til kølebranchen.

Det komplette tilbud til kølebranchen. kølemiddelprogram Det komplette tilbud til kølebranchen. Omfattende kølemiddelprogram leveret via et landsdækkende net af depoter. 2 Danmarks bredeste forhandlernet af kølemidler. AGA tilbyder et komplet

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014 Basisoplysninger Varde Forsyning A/S Navn Varde Forsyning A/S DIN Forsyning fra marts 2015 Adresse Gl. Kærvej 15, 6800 Varde Ravnevej 10, 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7994 8000 7474 7474 Hjemmeside www.vardeforsyning.dk

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Årlig Statusrapport 2012

Årlig Statusrapport 2012 Årlig Statusrapport 2012 Vattenfall Vindkraft A/S 09 september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger...1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S...1 3. Miljøpolitik for Vattenfall...1 4. Forbrug...3

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.)

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd GRØNT REGNSKAB 214 VA 67 4 Syd Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 67 4 Syd. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S Miljøredegørelse Scandi Logistics A/S Scandi Logistics A/S Venusvej 7 Dk-6000 Kolding www.scandilogistics.dk Indhold 1 Indledende oplysninger... 2 2 Ledelsens beretning...3 3 Beskrivelse af virksomheden...

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 322 Offentligt Den Hjul! 2012 Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Læs mere

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008 ANSØGNING OM SPILDEVANDSTILLADELSE TIL VIRKSOMHEDER Baggrund Kommunalbestyrelsen skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven 1 og Spildevandsbekendtgørelsen 2 give tilladelse til tilslutning til offentlige spildevandsanlæg.

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2011. Udledt kg CO2 pr. årsværk pr. år

MILJØREGNSKAB 2011. Udledt kg CO2 pr. årsværk pr. år MILJØREGNSKAB 2011 Udledt kg CO2 pr. årsværk pr. år 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder.

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Det komplette tilbud til kølebranchen.

Det komplette tilbud til kølebranchen. kølemiddelprogram Det komplette tilbud til kølebranchen. Omfattende kølemiddelprogram leveret via et landsdækkende net af depoter. Foto anvendt med tilladelse fra E. I. DuPont de Nemours. Danmarks bredeste

Læs mere

Klimaregnskab Forsikring & Pension

Klimaregnskab Forsikring & Pension Klimaregnskab 2016 Forord har i gennem de seneste 10 år udarbejdet klimaregnskab og haft fokus på, hvordan vi som organisation kan bidrage til at reducere CO 2 emissionen. Samtidig har vi også arbejdet

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Regnskabsåret 2012/2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri GRØNT Kommunale bygninger Energiforbrug og byggeri INDLEDNING... 3 ENERGIFORBRUG - EL, VAND, VARME OG CO 2...4 Statusopgørelse i forhold til målene...4 Skoler...5 Daginstitutioner...6 Administrationsbygninger...7

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 1 Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 Baggrund Samfundsansvar eller som det hedder på engelsk - Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 15000295 P-nummer Virksomhed Pierre.dk Autolakering A/S Adresse Herredsvej 62 Postnummer

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

GRØNT REGNSKAB VA 59 Galgebakken

GRØNT REGNSKAB VA 59 Galgebakken GRØNT REGNSKAB 215 VA 59 Galgebakken Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 59 Galgebakken. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte

Læs mere

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Chefkonsulent Anette Berrig abg@danskbyggeri.dk Hvem er Fabriksbetongruppen? Brancheforening for fabriksbetonproducenter i Dansk Beton Dansk Beton er en sektion

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2014 Forord Dette er Forsikring og Pensions 6. klimaregnskab. Siden 2009 har vi løbende arbejdet på at formindske vores CO 2 emission og samtidig finde en form at rapportere på, der er enkel

Læs mere

Produktkatalog 2006 Udrustning og tilsatsmaterialer til gassvejsning, gasskæring og lodning

Produktkatalog 2006 Udrustning og tilsatsmaterialer til gassvejsning, gasskæring og lodning Produktkatalog 2006 Udrustning og tilsatsmaterialer til gassvejsning, gasskæring og lodning >> RL IFORMATIO AA's produktkatalog for 2006 AA udvikler, producerer, sælger og distribuerer gasser, procesløsninger,

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Grønne regnskaber 2004

Grønne regnskaber 2004 Grønne regnskaber 2004 Struer Centralrenseanlæg Daginstitutioner Kulturelle bygninger og Rådhus Plejehjem Skoler Struer Genbrugsstation Struer Kommune Maj 2005 Grønt regnskab 2004 Skoler Daginstitutioner

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 Foto Marianne Diers Regnskab udarbejdet af Odsherred Kommune 2015 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014... 1 Foto Marianne Diers... 1 Regnskab udarbejdet af

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 10.11.2015 CVR-nummer 21803006 P-nummer 1005215691 e-doc journal nr. 13/020543 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Grønt regnskab 2009. Til den ordinære generalforsamling onsdag den 26. maj 2010 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING

Grønt regnskab 2009. Til den ordinære generalforsamling onsdag den 26. maj 2010 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING Grønt regnskab 2009 Til den ordinære generalforsamling onsdag den 26. maj 2010 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING GRØNT REGNSKAB 2009 Grønt regnskab i VA I år er det fjortende gang, Vridslø - selille Andelsboligforening

Læs mere

Grønt regnskab Smørum Golfcenter: 2011

Grønt regnskab Smørum Golfcenter: 2011 Grønt regnskab Smørum Golfcenter: 211 Grafer Pesticidforbrug pi hele banen Gødning: kvælstor-forbrug for spil-arealet Pesticidforbrug for spil-arealet Vandforbrug for spil-arealet Brændstof-forbrug (Diesel

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed.

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed. Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 20.06.2016 CVR-nummer 29634203 P-nummer 1012386172 Virksomhed Aarhus Industri- og Autolakering ApS Adresse Fabrikvej

Læs mere

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK.

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK. Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling Notat Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 212 Dato: 15. juli 213 Fra: KR, CT Kopi til: TK Indledning Lynettefællesskabet har opstillet et mål for reduktionen

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15.04.2016 CVR-nummer 66426114 P-nummer 1002231074 Virksomhed Dalmatic Lystrup A/S / TNV-ELECTRONIC A/S Adresse

Læs mere

Årlig statusrapport 2010

Årlig statusrapport 2010 Årlig statusrapport 2010 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 14. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger...1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S...1 3. Miljøpolitik for

Læs mere

Annual Green Audit Report

Annual Green Audit Report Annual Green Audit Report Jordejerskab: Private owner Antal ansatte : 45 Antal medlemmer: 2500 Sted/område: Kbh og nordsjællland Golfbanens arealer Samlet areal af greens hektar: 3 Samlet areal af tees

Læs mere

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016 Udkast til Hørsholm Kommunes Miljøtilsynsplan for 203-206 Plan for miljøtilsyn 203-206 Hvad er en tilsynsplan Tilsynsplanen fortæller virksomheder, borgere og andre myndigheder, hvordan Hørsholm Kommune

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere