Budgetopfølgning. pr Del 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning. pr Del 2"

Transkript

1 Budgetopfølgning pr Del 2 1

2 Indhold Direktion... 3 Opvækst og Læring... 4 Sundhed og Omsorg... 9 Arbejdsmarked By, Land og Kultur Politik og Strategi Økonomi og Løn Renter, finansiering og balanceforskydninger Bilag 1: Driftsoversigt Bilag 2: Specifikation af tillægsbevillingsansøgninger 2015 og overslagsår, drift Bilag 3: Specifikation af budgetneutrale omplaceringer 2015 og overslagsår, drift Bilag 4: Specifikation af tillægsbevillinger og budgetneutrale omplaceringer 2015 og 2016 under finansforskydninger Bilag 5: Oversigt over anlæg inkl. tillægsbevillingsansøgninger (ekskl. Jordpuljen Bilag 6: Oversigt over anlæg under jordpuljen

3 Direktion Drift Resume Direktionen forventer at overholde budgettet for Oversigter Beløb i kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug Serviceudgifter kr. pct. TB - OMP pct. efter TB/OMP Direktionen I alt Tillægsbevillinger Nr. TB OMP Aftaleområde og beskrivelse Beløb i kr. I alt TB I alt OMP Der er i Direktionens budget placeret en pulje på 8,5 mio. kr., som bl.a. skal finansiere ekstraordinære omkostninger ved indførelse af ny administrativ struktur. Der er ikke et endeligt overblik over de samlede omkostninger til den nye struktur. Der forventes en endelig opgørelse ved budgetopfølgningen pr Væsentlige afvigelser Der forventes ingen afvigelser. 3

4 Opvækst og Læring Drift Resume På området Opvækst og Læring forventes et samlet merforbrug på 10,584 mio. kr. svarende til 1,3 pct. af det samlede driftsbudget. Det er området Socialt udsatte børn og Unge samt PPR, som er under pres med en forventning om et merforbrug på 7,6 mio. kr. Samtidig er der budgetteret med effektiviseringsmål på 4,188 mio. kr. som ikke forventes at kunne nås. Der er overført 12,739 mio. kr. fra 2015 på undervisningsområdet, men en stor del af midlerne er på forhånd disponeret til bl.a. kompetenceudvikling, IT, skolekørsel, stigende udgifter til undervisning af to-sprogede m.m. I forbindelse med hjemtagelse af ydelser som tidligere er købt hos Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi i Odense og som fra 1. januar 2016 løses i pædagogisk psykologisk regi flyttes budgetmidlerne kr. fra Sundhed og Omsorg til Opvækst og Læring. Der omplaceres samlet kr. fra Opvækst og Læring til By, Plan og Kultur til løsning af ekstra rengøringsopgaver på Espe Skole og Søagerskolen. For at gøre Socialtilsyn Syds budgetområde mere gennemskueligt er der budgetmæssigt tilført 2,117 kr. vedr. overhead. Beløbet udlignes med en tilsvarende merindtægt til Økonomi og Løn og er dermed nettokommunalt udgiftsneutralt. Oversigter Beløb i kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug Serviceudgifter kr. pct. TB - OMP pct. efter TB/OMP Center , ,4 Skoler og sfo ,6 0 0,6 Ungdomsskolen , ,1 Dagplejen , ,2 Børnehaver/int.institutioner ,2 0 1,2 Socialtilsyn Syd ,0 Sundhedstjenesten , ,5 Overførselsudgifter Center ,3 0-11,3 I alt , ,3 4

5 Tillægsbevillinger Nr. TB OMP Aftaleområde og beskrivelse 1 2 Beløb i kr. X Center for Opvækst og Læring 467 X Dagplejen -467 X Center for Opvækst og Læring X Dagplejen X Center for Opvækst og Læring X Ungdomsskolen -24 X Center for Opvækst og Læring X Center for Opvækst og Læring X Socialtilsyn Syd X Sundhedstjenesten -948 X Opvækst og Læring 948 I alt TB 0 I alt OMP Andel der vedrører udgifter til afskedigelser pga. børnetal ligges i puljen til afskedigelser pga. faldende børnetal fra pulje til løndele udenfor FLD på Dagplejens budget kr. 2. Fra det tidligere Fagsekretariat Dagtilbud-Børns overskud fra 2015 anvendes 1,080 mio. kr. til at dække dels Dagplejens underskud på kr. dels et mindreforbrug på udlagte støtteressourcer på kr. som trækkes ud af Dagplejens resultat 2015 (underskuddet øges med kr.), og overføres til samme formål i Der budgetomplaceres kr. fra Sundhed & Omsorg til Opvækst og Læring i forbindelse med hjemtagning af ydelser pr , der hidtil har været tilkøbt fra CKV (Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi). 4. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 blev der afsat kr. årligt til rengøring på Søagerskolen. Der flyttes henholdsvis kr. fra Center for Opvækst og Læring, og kr. fra Ungdoms skolen, i alt kr. i 2016 samt overslagsår til Intern drift i By, Land og Kultur. 5. Der omplaceres kr. i 2016 og kr. årligt fra Opvækst og Læring til Intern drift i By, Land og Kultur til dækning af merudgifter til rengøring på Espe skole. Den årlige udgift er kr. til rengøring af husflidslokalet og kr. årligt fra 1. marts 2016 til ekstra rengøring grundet elev med allergi. 6. Budgettering af overhead på 2,117 mio. kr. vedrørende Socialtilsyn Syd med modpost på Økonomi og Løn og dermed udgiftsneutralt. 7. I forbindelse med at Opvækst og Læring har hjemtaget opgaven angående ergoterapeutiske ydelser på børnehandicapområdet, skal budgettet til 3 ergoterapeuter på kr. flyttes fra den Kommunale Sundhedstjeneste til Opvækst og Læring. 5

6 Væsentlige afvigelser Center for Opvækst og Læring Undervisningsområdet Ungdomsskolens underskud på 1,500 mio. kr. fra regnskab 2015, vil blive dækket ind, når der reguleres for elevtal. Pengene vil blive overført fra Center for Opvækst og Læring til undervisning af asylbørn og 2- sprogede i Dagtilbudsområdet Der er i KMD institution åbnet mulighed for at kunne udbetale direkte fra systemet til institutionerne. I den forbindelse er der en hel del udbetalinger på dagtilbudsområdet der er gået på fejl, og beløbene der er trukket er ukorrekte, da systemet ikke har virket efter hensigten. De fejl dette har afstedkommet, forventes at være rettet med udgangen af marts Dagplejens forventede årsresultat viser at man forventer et mindreforbrug på 1,215 mio. kr. Reelt vil mindreforbruget dog være på 2,228 mio. kr. i 2016 idet dagplejens underskud fra 2015 dækkes af det overførte overskud fra 2015 fra Fagsekretariatet Dagtilbud. Derudover skyldes mindreforbruget også, at der er sparet en lønning til en tilsynsførende pga. vakant stilling indtil maj 2016, hvor stillingen forventes besat, samt et generelt større fokus og strammere styring ift. brugen af dobbeltpladser og 5. børn på kontrakt. Socialt udsatte børn og unge samt PP(R) Som tidligere beskrevet er området under pres. Der forventes således for nuværende, at der vil være et merforbrug på området i 2016 på ca. 7,6 mio. kr. Anbringelsestallet fortsætter med at stige og pr er antallet oppe på 149 og der er flere på vej. Yderligere 8 børn forventes at blive anbragt i løbet af de næste måneder. Udgifterne til alle disse anbringelser er nu oppe på forventede 77,6 mio. kr. Til sammenligning var udgifterne i ,5 mio. kr. Ud af de 149 anbragte er 16 børn og unge anbragt efter tvangsparagrafferne og har således været behandlet i Børn og Ungeudvalget. Udgifterne til disse anbringelser beløber sig til 11,4 mio. kr. Prisen for en anbringelse varierer helt nede fra omkring kr. årligt og op til den dyreste, der kan koste flere millioner om året. P.t. er der 2 anbringelser der til sammen koster ca. 7 mio. kr. Overførselsudgifter På området merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste vedr. kronisk syge og handicappede børn forventes det, at der bliver et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. En del af denne reduktion i udgifterne ser ud til at vedrøre lavere udgifter til kørsel. Evt. mindreforbrug på kørselskontoen skal tilbageføres Økonomistaben som en del af befordringsprojektet. Handleplaner Der blev i 2015 godkendt handleplan for afvikling af underskud på Brobyskolerne. Handleplanen er taget op til fornyet godkendelse, da der er usikkerhed på om handleplanen overholdes i Børneområde Midt forventer et merforbrug på 4,5 pct. i 2016, derfor udarbejdes der handleplan pr. 29. februar 2016 for afvikling af merforbruget. 6

7 Kommende opmærksomhedspunkter Center for Opvækst og Læring Ved budgetopfølgningen pr. 31. maj vil der være et mere korrekt udgangspunkt for beregning af konsekvenser at ændret børnetal, elevtal på egne folkeskoler, specialskoler m.m. hvilket betyder at de forventede årsforbrug kan ændre sig både på dagplejen, skoler, sfo, og Opvækst og Læring. Flygtningeområdet Med den stigende tilgang af flygtninge kommer der samtidig et stigende antal opgaver vedr. socialt udsatte børn og unge. Det har derfor været nødvendigt at ansætte 1 socialrådgiver ekstra til denne opgave. Her ud over er der ansat en to-sprogs familierådgiver i en tidsbegrænset periode indtil det vurderes, hvor stort behovet er. Da der er 100% statsrefusion på udgifter efter Serviceloven til flygtninge de første 3 år efter dato for opholdstilladelsen, vil denne refusion kunne hjemtages i det omfang familierådgiveren arbejder med denne målgruppe. Der er her ud over et større administrativt arbejde med at sikre, at udgifter til målgruppen identificeres og konteres korrekt, så refusionen kan hjemtages med sikker dokumentation til revisionen. Der arbejdes på tværs af fagcentre med henblik på at sikre optimal integrationsarbejde. Også på undervisningsdelen vil der være opmærksomhed på udviklingen af antal klasser med 2-sprogede. Dagtilbudsområdet Vedtaget OE-forslag i budget 2016, vedr. synergier ml. Dagplejen og Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn, hvor der skal spares 1,000 mio. kr. fra budget 2016 af og overslagsår, er stadig indeholdt i budgettet på konto 5 og konto 6. Dette selvom man bibeholder Dagplejen som selvstændig aftaleholder. Derved sparer man ikke via synergier på daglejeledelse og administration. Dagtilbudsstruktur - Motorikken lukkes Guldhøj og Snurretoppen lukkes Tinghøj børnehave bliver privat

8 Anlæg Resume På området Opvækst og Læring forventes det samlede anlægsbudget på 13,141 mio. kr. forbrugt i Oversigt Beløb i kr. Center for Opvækst og Læring Aktuelt budget Forventet årsforbrug kr. Samlet for den enkelte aftaleholder pct. TB - OMP pct. efter TB/OMP , Skoler og SFO , I alt , Tillægsbevillinger Bevillingstype Beløb i kr. Overførsler til Tillægsbevillinger 0 Omplaceringer til drift/andre aftaleområder 0 I alt 0 Bemærkninger til afvigelser, tillægsbevillinger og omplaceringer Ingen bemærkninger. 8

9 Sundhed og Omsorg Drift Resume Det forventede årsforbrug er for hele Sundhed og Omsorg på 910,823 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 6,942 mio. kr. eller en afvigelse på -0,8 pct. Der søges en budgetneutral tillægsbevilling mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Opvækst og Læring, hvor kr. flyttes til Center for Opvækst og Læring da de har hjemtaget nogle opgaver, som Center for Sundhed og Omsorg tidligere har betalt for hos regionen. Der søges desuden en budgetneutral tillægsbevilling mellem Politik og Strategi og Center for Sundhed og Omsorg vedrørende ombygning af administrationsbygningen i Ryslinge kr. flyttes fra Politik og Strategi til Center for Sundhed og Omsorg. Oversigter Beløb i kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug Serviceudgifter kr. pct. TB - OMP pct. efter TB/OMP Center , ,0 Kostforplejning ,7 0-13,7 Ældreområderne , ,0 Handicap og psykiatri ,3 0-1,3 Træning, aktivitet og rehab , ,1 Overførselsudgifter Center ,2 0 86,2 Handicap og psykiatri ,0 0 0,0 I alt , ,8 Tillægsbevillinger Nr. TB OMP Aftaleområde og beskrivelse Beløb i kr. 1 2 X Center Finansiering af merforbrug på ældreområderne X Ældreområderne Merforbrug i hjemmeplejen og sygeplejen X Center Omlægning af pårørendearbejde på træningsomr. 150 X Træningsomr. Omlægning af pårørendearbejde X Center Hjemtagelse af CKV opgaver til Opvækst og Læring X Center Renovering af administrationsbygning i Ryslinge 412 I alt TB 0 I alt OMP Center for Sundhed og Omsorg ønsker at tilføre 12,011 mio. kr. af det forventede mindreforbrug til ældreområderne, således at ældreområderne får et retvisende budget i Jf. den nye administrative organisering er demenskoordinatorerne og hjerneskadekoordinatoren flyttet til aftaleområdet Træning, Aktivitet og Rehabilitering (TAR). Samlingen af medarbejderne i TAR har medført en besparelse på udgiften til pårørendearbejdet, som ønskes overført til Center for Sundhed og Omsorg. 9

10 3. Opvækst og Læring har hjemtaget opgaven omkring sprogvanskeligheder for førskolebørn, som tidligere har været en del af CKV aftalen med Region Syddanmark, hvor Center for Sundhed og Omsorg har afholdt udgiften til aftalen. I og med at Opvækst og Læring skal varetage opgaven fremadrettet, flyttes der budget fra Center for Sundhed og Omsorg til Opvækst og Læring. 4. Renoveringen af administrationsbygningen i Ryslinge bliver dyrere end først planlagt, grundet ønsker fra Center for Sundhed og Omsorg, som vil betale difference fra den endelige pris og det til opgaven afsatte budget. I og med at Center for Sundhed og Omsorg skal betale differencen er det aftalt mellem Politik og Strategi og Center for Sundhed og Omsorg at det resterende budget på kr. flyttes til Center for Sundhed og Omsorg. Væsentlige afvigelser Center for Sundhed og Omsorg Mindreforbruget på 19,745 mio. kr. kan forklares ved: Overført overskud fra 2015 på 11,396 mio. kr. I overførselssagen indstilles at 2,585 mio. kr. anvendes til nulstilling af merforbrug på ældreområderne. Mindreforbrug på 2,9 mio. kr. til tomgangsleje i ældre- og handicapboliger. Den primære forklaring er, at der fortsat er 34 ældreboliger, der stilles til rådighed for integration. Mindreforbrug på 6,7 mio. kr. som følge af frafald og manglende optag af social- og sundhedselever. I 2015 blev der omplaceret 5,1 mio. kr. til ældreområderne. Budgetneutral tillægsbevilling nr. 1 på 12,011 mio. kr. finansieres delvist af 5,1 mio. kr. fra mindreforbrug vedrørende social- og sundhedselever. Mindreforbrug på 10,2 mio. kr. vedrørende mellemkommunale betalinger på ældreområdet. Der er iværksat flere tiltag og den tætte opfølgning har medført en faldende udgift. Det forventede mindreforbrug er forbundet med en stor usikkerhed, da der i øjeblikket behandles en sag ved Ankestyrelsen. I forventet mindreforbrug på de 10,2 mio. kr. er indregnet at Faaborg-Midtfyn kommune vinder sagen ved Ankestyrelsen. Merforbrug på 6,9 mio. kr. vedrørende afregning til private leverandører. Antal leverede timer er steget og demografipuljen på 1,7 mio. kr. anvendes til at nedbringe merforbruget. Merforbrug på 3 mio. kr. vedrørende aktivitets- og samværstilbud inden for handicapområdet, skyldes ændring i borgerkategorien der visiteres til disse tilbud. Borgerne er blevet mere ressourcekrævende, hvilket medfører en stigende trend i udgiften på området. Merforbrug på kr. vedrørende merudgifter til voksne, som uddeles efter servicelovens 100. Merforbruget skyldes at et større antal borgere der er visiteret til et botilbud, modtager overførselsindkomst på baggrund af de nye førtidspensionssatser. Med de nye pensionsionssatser har borgerne et rådighedsbeløb, der gør at de får bevilget midler til dækning af nødvendige merudgifter. Forbehold ved budgetopfølgningen: Koncernchefen tager forbehold for nøjagtigheden i budgetopfølgningen pr. 29. februar. Dette begrundet i, at opfølgningen sker efter kun 2 måneder, hvor der samtidig er en igangværende sammenlægning af 2 store budgetområder ældreområdet og specialområdet. I denne proces er der hængepartier i forhold til registrering af indtægter og udgifter i økonomisystemet, hvilket vil være på plads ved budgetopfølgningen pr. 31. maj

11 Overførsel af midler til ældreområdet, hvorved de nulstilles i deres budgetopfølgning: Der er tydelige tegn på, at ældreområdet er i ubalance styringsmæssigt såvel som budgetmæssigt, hvorfor der er et behov for opretning i begge forhold. Dette for at sikre støtten til de ældre, men også for at støtte arbejdsmiljøet. Allerede i april skal sygeplejen styrkes indtil en ændret organisering kan være på plads. Organisatorisk er det Sundhed og Omsorgs vurdering, at have forslag om ny ændret organisering klar i juni En organisation, som skal styrke ledelsen. Samtidig vil ældreområdet blive analyseret jf. budgetaftalen for Her vil styrings- og tildelingsmodel blandt andet være i fokus. I det omfang opgavepresset på ældreområdet lettes i 2016 eksempelvis gennem revisiteringer som planlagt, reduceres overførsel af midler fra center til ældreområdet tilsvarende. Ovenstående overvejelser medtages under drøftelserne af det reviderede basisbudget for Ældreområderne Merforbruget på 15,095 mio. kr. kan forklares ved: Overført underskud fra 2015 på 2,796 mio. kr. Heraf søges 2,585 mio. kr. nulstillet i overførselssagen via overskud i Center for Sundhed og Omsorg. Socialudvalget har annulleret udbuddet af tøjvask og godkendelsesmodellen fortsætter. Derfor kan ældreområderne ikke realisere effektivisering på 1,5 mio. kr. i Beløbet nulstilles via budgetneutral tillægsbevilling på 12,011 mio. kr. fra Center for Sundhed og Omsorg. Stigning i sygeplejetimer, sygeplejetimer leveret af hjemmeplejen og hjemmehjælp. Se tabel på næste side med udvikling i leverede timer fra 2014 til Samt frafald og manglende optag af social- og sundhedselever. Der er indregnet et merforbrug på 2 mio. kr. i sygeplejen og 9 mio. kr. hjemmeplejen. Merforbruget i hjemmeplejen skal både ses i sammenhæng med stigningen i antal leverede timer samt frafald og manglende optag af social- og sundhedselever. Da der er færre social- og sundhedselever er ældreområderne nødsaget til at gøre brug af flere vikartimer eller ekstratimer til fast personale. Det giver en merudgift til løn i hjemmeplejen samt en mindreudgift til social- og sundhedselever i Center for Sundhed og Omsorg. Denne udvikling blev også beskrevet ved budgetopfølgningen pr. 30. september

12 Udvikling i leverede timer Leverede timer Gns. pr. dag Gns. pr. dag Gns. pr. dag I alt I alt Beregnet Udvikling i timer Udvikling i procent Sygepleje I alt 114,6 139,4 142, ,2 Sygepleje leveret af hjemmeplejen Kommunal 165,6 180,7 200, ,3 Privat 1,2 9,3 13, ,7 I alt 166,8 190,0 213, ,5 Hjemmehjælp Kommunal 520,4 522,2 534, ,1 Privat 55,5 79,0 98, ,2 I alt 575,9 601,2 633, ,2 Kommunal 473,3 479,8 493, ,6 Privat 12,2 40,6 65, ,6 Personlig pleje samlet 485,5 520,3 558, ,4 Kommunal 47,1 42,4 41, ,1 Privat 43,3 38,5 33, ,3 Praktisk hjælp samlet 90,4 80,9 74, ,5 Handleplaner Der er iværksat handleplan for Åhaven (selvejende institution) på baggrund af regnskabsresultatet for 2015, som viser et merforbrug på 5,3 pct. Merforbruget overføres til 2016 og forventes afviklet ved udgangen af Kommende opmærksomhedspunkter På ældreområderne er der indarbejdet en afledt driftsbesparelse på 1 mio. kr. som følge af anlæg vedrørende køb af biler til hjemmeplejen. Der er endnu ikke indkøbt biler, da der arbejdes på at lave et samlet udbud på køb af 35 nye biler til hjemmeplejen samt udskiftning af 44 biler i hjemmeplejen og træningsområdet, som oprindeligt er afsat som anlægsbudget i Derfor vil det være svært at opnå den årlige driftsbesparelse på ældreområderne i Der følges op ved budgetopfølgningen pr. 31. maj

13 Anlæg Resume Center for Sundhed og Omsorg søger tillægsbevilling på 4,071 mio. kr. til udskiftning af biler i hjemmeplejen og træningsområdet. Beløbet er afsat til anlæg i 2017 og ønskes fremrykket til Oversigt Beløb i kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug kr. Samlet for den enkelte aftaleholder pct. TB - OMP pct. efter TB/OMP Center ,0 0 0,0 Ældreområderne ,0 0 0,0 I alt ,0 0 0,0 Tillægsbevillinger Bevillingstype Beløb i kr. Fremrykning af anlæg fra Modpost til fremrykning af anlæg Overførsler til Tillægsbevillinger 0 Omplaceringer til drift/andre aftaleområder 0 I alt 0 Bemærkninger til afvigelser, tillægsbevillinger og omplaceringer Der er afsat budget til køb af biler til hjemmeplejen i 2016 samt udskiftning af biler i hjemmeplejen og træningsområdet i Budgettet til udskiftning af biler i hjemmeplejen og træningsområdet var oprindeligt afsat i 2016 baseret på anbefaling fra Fællesindkøb Fyn om udskiftning af bilflåden hvert 4. år. Ved budgetforhandlingerne blev budgettet rykket til 2017, men der blev ikke taget højde for afledt drift til syn og reparation samt laver indtægt ved salg, når bilerne bliver 1 år ældre og har kørt flere km. Bilerne kører mange km pr. år og er nedslidt. Derfor søges om fremrykning af 4,071 mio. kr. fra Fremrykningen af anlægget sker under forventning om at der vil være mindreforbrug på andre anlæg på andre områder og vil have til formål at sikre den størst mulige udnyttelse af anlægsrammen i Anlægsloftet forventes således at begrænse kommunernes investeringer i årene frem. For ikke at udvide anlægsrammen i 2016, indarbejdes en modpost på et tilsvarende negativt beløb på 4,071 mio. kr. i

14 Arbejdsmarked Drift Resume Budgetopfølgningen pr. 29. februar 2016 viser en samlet regnskabsforventning på 880,674 mio. kr., hvilket er 5,993 mio. kr. under det aktuelle budget. Overførselsudgifterne forventes at udvise et mindreforbrug på 8,834 mio. kr. primært som følge af udviklingen i udgifterne til forsikrede ledige. Som udgangspunkt vurderes afvigelsen at blive økonomisk neutral set i sammenhæng med finansiering via beskæftigelsestilskud, som er budgetteret under Økonomiudvalget. Spørgsmålet om tillægsbevilling/omplacering for overførselsudgifter afklares, når der foreligger oplysning om midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud. Regnskabsforventningen er grundet områdets konjunkturfølsomhed, lokal erhvervsudvikling, generel usikkerhed vedr. effekter af reformer og udviklingen på integrationsområdet forbundet med betydelig usikkerhed. Oversigter Beløb i kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug Serviceudgifter kr. pct. TB OMP pct. efter TB/OMP Center , ,6 Overførselsudgifter Center , ,1 I alt ,7 0-0,7 Tillægsbevillinger Nr. TB OMP Aftaleområde og beskrivelse Beløb i kr. 1 X Jobcenteret - Konsulent fra Center for Aktiv Indsats 384 X Center for Aktiv indsats - Konsulent til Jobcenteret -384 I alt TB 0 I alt OMP 0 1. Ved budgetopfølgningen pr blev der overført midler for 2 konsulenter fra Center for Aktiv Indsats til Jobcenteret. Pga. en sygemelding blev en sidste stilling først overført i 2016, hvorfor der nu flyttes budget til denne stilling med kr. i 2016 og i 2017 og frem. Væsentlige afvigelser Det forventede mindreforbrug på overførselsudgifterne skyldes hovedsageligt de forsikrede ledige, hvor der forventes et mindreforbrug på ca. 9 mio. kr. Der vil ske midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet medio 2016 og efterregulering medio 2017, der helt eller delvis modsvarer mindreudgiften. 14

15 De øvrige overførselsudgifter forventes at balancere med budgettet samlet set, men der er betydelige forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Et samlet overblik over antallet på de forskellige ordninger ser således ud efter 29. februar 2016: Antal personer Aktuelt budget Forventet for hele året personer mio. kroner Sygedagpenge ,1 Kontanthjælp ,0 Revalidering ,0 Fleksjob ,2 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb ,4 Ledighedsydelse ,5 Førtidspension ,0 I alt -0,4 Der er en sammenhæng mellem udviklingen på områderne sygedagpenge, kontanthjælp, førtidspension og ressource- og jobafklaringsforløb. Der er jævnfør nedenfor usikkerhed vedrørende statsrefusionen. Desuden ses der nogle steder en gennemsnitlig ydelse, der har ændret sig siden budgetlægningstidspunktet. Der er en særlig usikkerhed vedrørende sygedagpenge på grund af overgangsbestemmelser i forbindelse med refusionsreformen. Det forventede merforbrug på serviceudgifterne skyldes hovedsageligt merudgifter til midlertidige boliger til flygtninge, hvor der nu vil blive iværksat en undersøgelse af mulighederne for at reducere udgifterne mest muligt. Kommende opmærksomhedspunkter Statsrefusion Pr. 1. januar 2016 trådte en ny refusionsordning i kraft. Der er kun foretaget afregning for den første måned og efterreguleringer må forventes. Der er derfor en del usikkerhed forbundet med skønnet på dette tidlige tidspunkt. For resten af året er anvendt den budgetterede refusionssats i beregning af det forventede forbrug. Integration På budgetlægningstidspunktet for 2016 var der forventning om en kvote på 194 flygtninge. Dette er senere opskrevet til 256 flygtninge. Erfaringerne fra tidligere år er, at vi altid har modtaget den samlede mængde som er udmeldt til FMK. Da der er stort pres på asylbehandlingen ved asylcentrene af flygtningene, er det dog muligt, at de ankommer senere end forventet. Der er derfor ikke indregnet merudgifter i det forventede forbrug, men området følges tæt og der vil blive orienteret om status for modtagelse i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. maj Forsikrede ledige Budgettet for udgifter til medfinansiering af ydelser til forsikrede ledige er lagt på baggrund af en forventning om 934 fuldtidsledige. Der er nu en forventning om 870 ledige, hvilket vil betyde et mindreforbrug i 2016 på ca. 9 mio. kr. Der forventes efterreguleringer i afregningerne dels i år og dels i Som udgangspunkt vurderes afvigelsen at blive økonomisk neutral set i sammenhæng med finansiering via beskæftigelsestilskud, som er 15

16 budgetteret under Økonomiudvalget. Udviklingen følges og der tages stilling til budgettilpasning i forbindelse med opfølgningen pr. 31. maj Hjælpemidler Der var i 2015 et merforbrug på hjælpemidler på 3,5 mio. kr. Der er iværksat en undersøgelse af det stigende forbrug med henblik på at undgå budgetoverskridelse i Det kan bemærkes, at de enkelte hjælpemidler kan være meget dyre, fx kr., hvorfor nogle få sager kan betyde store merudgifter. Den største udvikling ses dog i udgiften til stomi og kateter, hvor gennemsnitsudgiften pr. person er steget forholdsvis meget. 16

17 By, Land og Kultur Drift Resume Det forventede årsforbrug for By, Land og Kultur er på 317,672 mio. kr., svarende til et merforbrug på 3,931 mio. kr. Der søges om tillægsbevilling på 1,372 mio. kr. vedrørende merudgift på vejafvandingsbidrag til FFV. Herudover søges der om budgetneutrale tillægsbevillinger for kr. Beløbet udgøres af kr. vedrørende rengøring, der overføres fra Opvækst og Læring, og kr. vedrørende mindreudgifter til ydelse på lån der finansieres af Faaborg Havn. Beløbet overføres fra renter og finansiering til havnens driftsbudget. Der forventes overført et underskud til 2017 på kr., fordelt med et underskud på 4,224 mio. kr. vedrørende vintertjenesten og et overskud på 4,091 mio. kr. vedrørende øvrige områder. Oversigter Beløb i kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug Serviceudgifter kr. pct. TB - OMP pct. efter TB/OMP Center , ,9 Intern drift , ,0 Faaborg Havn , ,0 Musikskolen Bibliotek ,6 0-0,6 I alt , ,7 Tillægsbevillinger Nr. TB OMP Aftaleområde og beskrivelse Beløb i kr. 1 X Merudgift vedr. vejafvandingsbidrag til FFV X Rengøring Espe Skole og Søagerskolen X Mindreudgift til ydelse på lån finansieret af Faaborg Havn 83 I alt TB I alt OMP Der betales vejbidrag til FFV for vejafvanding. Merudgift på 1,372 mio. kr. i Betaling i 2016 vedrører spildevandsselskabets anlægsudgifter for Der er opkrævet 8 pct. af anlægsudgifterne for 2015 jf. tidligere afgørelse fra Forsyningssekretariatet. Budget 2016 er fastsat ud fra en forventet afregningssats på 6 pct. Fra 2016 er afregningssatsen ændret til 5 pct. 2. Budgetneutral tillægsbevilling fra Opvækst og Læring til Intern Drift vedrørende rengøring på Espe Skole og Søagerskolen. 3. Budgetneutral tillægsbevilling fra renter og finansiering til havnens driftsbudget, da udgifter til ydelse på lån finansieret af Faaborg Havn er lavere end forventet. 17

18 Væsentlige afvigelser Center for By, Land og Kultur Overførsel fra 2015 vedrørende Stab Bosætning og Erhverv på 10,217 mio. kr. samt overført underskud på 4,501 mio. kr. vedrørende Fagsekretariat Teknik er indarbejdet i budgetopfølgningen. Det forventede merforbrug på 3,782 mio. kr. kan forklares ved: Jf. budgetforliget for budget 2015 og 2016 blev der afsat midler til forskellige projekter for at understøtte udviklingsstrategien. En del af disse midler er placeret hos By, Land og Kultur, herunder Ekstraordinær vedligeholdelse af klimaskærm Faaborg Vandrehjem og Broforbindelsen Fyn-Als. Gennemførelsen af disse projekter er afhængige af bl.a. ekstern medfinansiering. Det forventes samlet set, at der vil blive overført 1,5 mio. kr. til 2017 vedrørende disse projekter. Kultur og fritidsområdet forventer at kunne overføre et mindreforbrug på kr. til Hvad angår udviklingsmidler (Ekstern udviklingspulje) forventes overført ca. 1,0 mio. kr. Overførselsbeløbet skal primært anvendes til et større event projekt. Udviklingsmidlerne indgår pt. hos By, Land og Kultur. Det skal vurderes, hvilke projekter der skal ligge i Politik og Strategi. Der forventes overført 1,5 mio. kr. til 2017 vedrørende opkrævede beløb fra ledningsejere, til retablering efter opgravninger i vejarealer. Der forventes overført underskud på kr. til 2017 vedrørende ESCO-projekt på vejbelysning. Der er budgetteret med underskud i de første år. Overført underskud fra 2015 forventes reduceret med kr. i Der forventes overført kr. til 2017 vedrørende indsatsplanlægning på vandindvindingsområdet kr. af overførsel fra 2015 forventes anvendt i Der forventes overført et underskud på 4,224 mio. kr. til 2017 vedrørende vintertjenesten. Overført underskud fra 2015 forventes reduceret med 1,5 mio. kr. i Der er indarbejdet overført mindreindtægt på 2,169 mio. kr. fra 2015, vedrørende honorar for egenprojektering. I forbindelse med godkendelse af overførselsbeløb fra 2015, er der søgt om at mindreindtægt ikke overføres. Merudgift på 1,372 mio. kr. vedrørende vejafvandingsbidrag til FFV. Intern Drift Overførsel fra 2015 på 4,398 mio. kr. er indarbejdet i budgetopfølgningen. Der forventes et overførselsbeløb til 2017 på 2 mio. kr. Faaborg Havn Overført underskud fra 2015 på 2,194 mio. kr. er indarbejdet i budgetopfølgningen. Overført overskud på kr. vedrørende havnen forventes anvendt. Vedrørende Ø-færgen er der overført underskud på 2,312 mio. kr. til Underskuddet forventes nedbragt med kr., således at der forventes overført et underskud til 2017 på 1,992 mio. kr. Musikskole Overført underskud fra 2015 på kr. er indarbejdet i budgetopfølgningen. Musikskolen forventer samlet set at overholde deres budget. Bibliotek Overførsel fra 2015 på kr. er indarbejdet i budgetopfølgningen. Der forventes et overførselsbeløb på kr. til

19 Handleplaner Der arbejdes med økonomisk handleplan for Faaborg Havn, hvor der forventes et samlet merforbrug på 43,4 pct. Merforbruget vedrører Ø-færgen, og er på 28,8 pct. isoleret set for Ø-færgen. Det skyldes at der budgetteres med en driftsindtægt på havneområdet, og overskridelsen på de 43,4 pct. er beregnet på baggrund af det samlede driftsbudget for aftaleområdet. Kommende opmærksomhedspunkter Bibliotek - restancer Biblioteket opkræver løbende erstatning for ødelagt og ikke tilbageleveret materiale. Herudover udstedes der bøder, når materialer leveres for sent tilbage. Kravene forældes efter 3 år, hvorefter Biblioteket løbende har tilbageført de forældede krav i deres indtægter. Som konsekvens af, at SKAT har stoppet EFI og at forældelsesfristen er forlænget med 3 år, forlænges perioden for tilbageførsel af de forældede krav. I marts 2016 skyldes samlet set ca kr. og restancerne kan forventes at stige indtil SKAT melder ud om fremtidig praksis. Når det sker vil Biblioteket beskrive konsekvenserne for deres økonomi. Til sammenligning er der i perioden fra 2010 til 2016 indbetalt ca kr. Beredskabsområdet Der er stadig nogle uafklarede forhold omkring kommunens driftsbidrag for 2016 til Beredskab Fyn. Eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser vil blive taget op i forbindelse med en kvartalsvis budgetopfølgning, når der foreligger en endelig afklaring omkring kommunens betaling for Budgetter til El, vand og varme Der er overført et underskud på kr. fra 2015, og der kan også forventes et merforbrug i I forbindelse med evaluering af Central organisering af bygningsvedligehold, blev det besluttet at evaluering vedrørende el, vand og varme skulle afvente nogle retvisende forbrugstal. Eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser vil indgå i evalueringen. 19

20 Anlæg Resume Der er et samlet anlægsbudget under By, Land og Kultur på 154,513 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 15,690 mio. kr. svarende til 10,2 pct. Der søges om tillægsbevillinger for samlet kr. Herudover søges der om tillægs- og anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. udgift og indtægt vedrørende Kunstprojekt på Helios Film og Kulturhus, samt om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende indtægter fra salg af grunde på 5 byggemodninger for i alt 5,130 mio. kr. Oversigt Beløb i kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug kr. Samlet for den enkelte aftaleholder pct. TB - OMP pct. efter TB/OMP Center , ,2 Faaborg Havn ,0 0 0,0 Bibliotek ,0 0 0,0 I alt , ,1 Tillægsbevillinger Bevillingstype Beløb i kr. Fremrykning af anlæg fra Modpost til fremrykning af anlæg Overførsler til Tillægsbevillinger 80 Omplaceringer til drift/andre aftaleområder 0 I alt 80 Bemærkninger til afvigelser, tillægsbevillinger og omplaceringer Af det samlede anlægsbudget på 154,513 mio. kr. vedrører 13,198 mio. kr. jordpuljen. Der er vedrørende jordpuljen budgetteret med udgifter for 24,677 mio. kr. og indtægter for 11,479 mio. kr. Der forventes udgifter for 20,326 mio. kr. og indtægter for 11,869 mio. kr. Samlet forventes et mindreforbrug på 4,741 mio. kr. Der søges om tillægsbevillinger vedrørende 5 projekter for i alt kr. i jordpuljen. Der søges herudover om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende indtægter fra salg af grunde og arealer på 5 byggemodninger (Lykkebovej i Rolfsted, Boltebjerg i Ringe, Møllehøjvej etape 4 og 5 samt Nr. Lyndelse) for i alt 5,130 mio. kr. Til øvrige anlæg er der afsat i alt 141,315 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 10,949 mio. kr. Der søges om tillægsbevilling på kr. til merudgifter vedrørende Centrumpladsen, Ringe. Herudover søges der om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i henholdsvis udgift og indtægt 20

21 vedrørende Kunstprojekt på Helios Film og Kulturhus. Projektet er godkendt på Kommunalbestyrelsens møde 9. februar Endelig søges der som nævnt ovenfor om budgetneutral tillægsbevilling på kr. fra Masterplan Ringe til Kunstbænk ved Ringe Sø. Det forventede mindreforbrug vedrører primært Pulje til byforskønnelse, LIFE70-projektet, Modernisering af aktivitetscentre, Varmtvandsbassin og renovering af svømmehallen i Midtfyn Fritidscenter samt Helhedsplan Årslev. Der søges om fremrykning at anlægsprojekter fra overslagsårene til 2016 for i alt 8 mio. kr. Beløbene vedrører Renovering af Remisen i Faaborg, Anlæg af nye cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan, Pulje til renovering af fortove og Udskiftning af armaturer i gadelysanlægget. Fremrykningen af anlæggene sker under forventning om at der vil være mindreforbrug på andre anlæg og vil have til formål at sikre den størst mulige udnyttelse af anlægsrammen i Anlægsloftet forventes således at begrænse kommunernes investeringer i årene frem. For ikke at udvide anlægsrammen i 2016, indarbejdes en modpost på et tilsvarende negativt beløb på 8,0 mio. kr. i For en nærmere specifikation af de ansøgte bevillinger, henvises til bilag vedrørende anlæg. Heri indgår også bemærkninger til de enkelte ansøgninger, og til anlæg med forventede mer- eller mindreforbrug. 21

22 Politik og Strategi Drift Resume Området dækker administrationsudgifter til det politiske niveau, drift af Staben Politik og Strategi, administrative fællesudgifter samt aftaleområdet IT-center. Herudover er der udgifter til erhvervsudvikling og turisme, kommunens interne forsikringspulje samt diverse lønpuljer og TR-arbejde i forbindelse med Hovedudvalget. Der forventes et forbrug på 84,7 mio. kr. hvilket er et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Oversigter Beløb i kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug Serviceudgifter kr. pct. TB - OMP pct. efter TB/OMP Politik og Strategi , ,4 IT-området , ,8 I alt , ,3 Tillægsbevillinger Nr. TB OMP Aftaleområde og beskrivelse Beløb i kr. 1 X Politik og strategi X IT I alt TB 739 I alt OMP kr. flyttes til Center for Sundhed og Omsorg til færdiggørelse af indretning af administrationsbygningen i Ryslinge. 2. Omplacering af provenu ved salg af KMD-ejendomme. Indtægten skal placeres på konto 08 Balanceforskydninger. Væsentlige afvigelser Politik og strategi forventer et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på forsikringspuljen som overføres til budget Indtægten ved salg af KMD-ejendomme skal registreres på konto 8, hvorfor budgettet flyttes. Handleplaner Der er ingen handleplaner. 22

23 Anlæg Resume Politik og Strategi forventer et samlet merforbrug på anlæg på 1,5 mio. kr. Det skyldes primært færre indtægter ved salg af arealer og ejendomme. Derudover søges om en bevilling på 1,75 mio. kr. til udskiftning af Exchange/Outlook. Oversigt Beløb i kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug kr. Samlet for den enkelte aftaleholder pct. TB - OMP pct. efter TB/OMP Politik og strategi , ,6 IT-området ,0-28 0,0 I alt , ,0 Tillægsbevillinger Bevillingstype Beløb i kr. Overførsler til Tillægsbevillinger Omplaceringer til drift/andre aftaleområder 28 I alt Bemærkninger til afvigelser, tillægsbevillinger og omplaceringer Politik og strategi Salg af enfamiliehuse og Bedre udnyttelse af bygninger: Der er budgetlagt med en indtægt på 2,5 mio. kr. Der forventes en indtægt på 1 mio. kr., svarende til en mindreindtægt på 1,5 mio. kr. Indtægterne er afhængige af salg af bygninger og arealer og resultatet gøres endeligt op ved regnskabsafslutningen. Eventuelt over-/underskud overføres ikke til efterfølgende år. IT Anlægget Udviklingsstrategi Internkabling på institutioner samt anlægget Kanalstrategi er fra 2016 overført til drift. Beløbet er overført overskud i 2015 og søges overført til drift. Derudover søges om en bevilling på 1,75 mio. kr. til udskiftning af Exchange/Outlook. Udskiftningen skyldes at Groupwise ikke længere er tidssvarende. Dels som følge af de store ændringer, der kommer i forbindelse med Monopolbrud, hvor de nye løsninger vil kræve et kommunikationssystem som f.eks. Outlook. Dels de krav som eksempelvis Jobcenterløsningerne stiller til netop at kunne interagere med Exchange/Outlook og bl.a. Sharepoint server. Sidst men ikke mindst vil Exchange/Outlook understøtte bedre digitale muligheder såsom videomøder/konferencer, bedre synkronisering på mobile enheder samt at gøre data til rådighed på alle devices. Der vil være en afledt årlig driftsudgift på kr. Driftsudgiften vil i givet fald blive indarbejdet som en teknisk ændring til budget

24 Økonomi og Løn Drift Resume Økonomi og Løn forventer at overholde budget Omplacering af Generelle reserver 19,7 mio. kr. omplaceres til balanceforskydninger. Midler vedr. Borgerbudgettering omplaceres til Politik og strategi kr. Overhead vedr. Socialtilsyn Syd modposteres på Socialtilsynet. Oversigter Beløb i kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug Serviceudgifter kr. pct. TB - OMP pct. efter TB/OMP Stab , I alt Tillægsbevillinger Nr. TB OMP Aftaleområde og beskrivelse Beløb i kr. I alt TB 1 X Omplacering af generelle reserver X Borgerbudget til Politik og Strategi X Budgettering af overhead vedr. Socialtilsyn Syd I alt OMP Omplacering af generelle reserver til balanceforskydninger. Puljen er afsat til imødegåelse af en overskridelse af servicedriftsrammen ved eventuelt forbrug af opsparede midler. 2. Omplacering af midler vedrørende Borgerbudgettering til Politik og Strategi fra 2016 og overslagsårene Budgettering af overhead vedrørende Socialtilsyn Syd med modpost på Socialtilsynet. Væsentlige afvigelser Der forventes ingen væsentlige afvigelser. Handleplan Der er ingen handleplaner. 24

25 Renter, finansiering og balanceforskydninger Renter Resume I forhold til kommunens renteudgifter og indtægter forventes en mindreudgift på kr., som søges som tillægsbevilling. Mindreudgiften skyldes det lave renteniveau. Her ud over skal det bemærkes at der er budgetlagt med et afkast af kommunens værdigportefølje på 9,500 mio. kr. Der er indikationer på at afkastet bliver mindre. Det vurderes, at det vil være forbundet med en relativ stor usikkerhed at justere forventet afkast på dette tidligere tidspunkt på året og budgettet fastholdes. Situationen følges tæt. Oversigter Beløb i kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug Renter kr. pct. TB - OMP pct. efter TB/OMP Renter af likvide aktiver ,0 0 0,0 Renter kortfr. tilgodehavender ,0 0 0,0 Renter langfr.tilgodehavender ,0 0 0,0 Renter kortfristet gæld i øvrigt ,0 0 0,0 Renter af langfristet gæld , ,0 Kurstab og kursgevinster ,0 0 0,0 I alt , ,0 Tillægsbevillinger Nr. TB OMP Aftaleområde og beskrivelse Beløb i kr. 1 X Renteudgift på langfristet gæld X Renteudgift på langfristet gæld Faaborg Havn -82 I alt TB -889 I alt OMP 1. Ændrede skøn vedrørende renteudgift på langfristet gæld. 2. Ændrede skøn vedrørende renteudgift på langfristet gæld vedrørende Faaborg Havn. Væsentlige afvigelser Renter af langfristet gæld forventes at blive realiseret med et mindreforbrug på kr. Det meget lave renteniveau er den væsentligste årsag hertil. Kommende opmærksomhedspunkter Afkast af kommunens værdipapirportefølje er indeholdt i regnskabsposten renter af likvide aktiver. For hele 2016 er der budgetteret med et afkast på i alt 9,500 mio. kr. Pr. 28. februar 2015 er der realiseret et negativt afkast på 1,522 mio. kr. På økonomiudvalgsmøde den 29. februar 2016 fremlagde repræsentanter fra 25

26 henholdsvis SEB og Nordea deres forventninger til SEB skønner, at de vil realisere et afkast i niveauet 3,3% for deres del af porteføljen mens Nordea forventer at realisere et afkast i niveauet 1,8-2,0%. Med udgangspunkt i de udmeldte forventninger, kan der således forventes et afkast for 2016 på ca. 8,448 mio. kr. Det vil sige et reduceret afkast på 1,052 mio. kr. målt i forhold til oprindeligt budget. Det vurderes, at det vil være forbundet med en relativ stor usikkerhed at justere forventet afkast pr. 28. februar Budgetteret afkast på 9,500 mio. kr. fastholdes som følge heraf, men situationen følges tæt, og der vil pr. 31. maj 2016 blive taget fornyet stilling til, hvorvidt forventet afkast for 2016 skal justeres. 26

27 Finansiering Resume I forhold til skat, tilskud og udligning forventes en samlet mindreindtægt på 5,267 mio. kr. Mindreindtægten er resultatet af flere ændringer herunder forventet mindreindtægt på beskæftigelsestilskuddet, ekstra tilskud til integration af flygtninge samt mindreindtægt vedrørende ejendomsskatter. Mindreindtægten på beskæftigelsestilskuddet på 8,9 mio. kr. er en følge af en forventning om færre overførselsudgifter på de forsikrede ledige. Der søges endnu ikke om en bevillingsændring, da det endelige resultat først kendes i forbindelse med midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet medio året. Der søges om tillægsbevilling på 3,633 mio. kr. i merindtægt heraf vedrører 4,8 mio. kr. ekstratilskuddet vedrørende integration af flygtninge og 1,167 mio. kr. vedrører mindreintægten på ejendomsskatter. SKAT laver fortsat vurderingsændringer og dette medfører tilbagebetalinger som følge af nedjusteringer i husejeres grundskyld. Oversigter Beløb i kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug Finansiering kr. pct. TB - OMP pct. efter TB/OMP Tilskud og udligning , ,9% Refusion af købsmoms ,0 0 0,0 Skatter , ,0 I alt , ,3 Tillægsbevillinger Nr. TB OMP Aftaleområde og beskrivelse Beløb i kr. 1. X Ekstraordinært integrationstilskud X Mindreindtægt vedrørende grundskylden I alt TB I alt OMP 1. Der søges bevilling til det ekstraordinære integrationstilskud på 4,8 mio. kr. som kommunen modtager i Der søges om bevilling til en forventet mindreindtægt på grundskyldes på 1,167 mio. kr. Væsentlige afvigelser I forhold til skat, tilskud og udligning forventes en samlet mindreindtægt på 5,267 mio. kr. Mindreindtægten er resultatet af flere ændringer herunder forventet mindreindtægt på beskæftigelsestilskuddet, ekstra tilskud til integration af flygtninge samt mindreindtægt vedrørende ejendomsskatter. Udgifter til forsikrede ledige forventes at udvise et mindreforbrug på 8,9 mio. kr. Der forventes derfor på finansieringssiden en tilsvarende mindreindtægt på beskæftigelsestilskuddet, idet udgifter og indtægter på området tilnærmelsesvis følger hinanden. Spørgsmålet om tillægsbevilling/omplacering afklares når midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet foreligger i juni måned. 27

28 Kommunen modtager et ekstra tilskud til integration af flygtninge i Det ekstra tilskud er på 4,8 mio. kr. heraf 2,016 mio. kr. i tilskud til investeringer og 2,784 mio. kr. i ekstra tilskud til generel integration. Af særtilskuddet er forlods brugt 4,516 mio. kr. til ombygning af Kværndrup bibliotek til midlertidige boliger til flygtninge, jævnfør punkt 240 på kommunalbestyrelsens møde den 10. november På nuværende tidspunkt skønnes en mindreindtægt på grundskylden på 1,167 mio. kr. Mindreindtægten skyldes at der ligesom i de foregående år tilbagebetales grundskyld som følge af vurderingsændringer fra SKAT. Der forventes at komme yderlig vurderingsændringer i løbet af I første omgang søges dog om tillægsbevilling til det nuværende niveau. 28

29 Balanceforskydninger inkl. lånoptagelse Resume På balanceforskydninger er forventes samlet set en mindreindtægt på 18,372 mio. kr. Der søges om en budgetneutral omplacering på 19,747 mio. kr. med modpost på driften under Økonomistaben. Det vedrører puljen vedrørende overførsler mellem årene hvor der er budgetlagt med en udgift på konto 6 og med en modsvarende indtægt under finansforskydninger. Puljen og modposten under balanceforskydninger nulstilles, da overførslerne fra regnskab 2015 til budget 2016 er indberettet. Endvidere søges om en budgetneutral omplacering vedrørende indtægter fra salgs af KMD ejendomme på 1,562 mio. kr. Indtægten var oprindeligt placeret under IT under Politik og Strategi, men hører rettelig til under balanceforskydninger. Ydermere søges om en samlet tillægsbevilling til afdrag på lån på kr. Oversigter Beløb i kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug kr. Balanceforskydninger pct. TB - OMP pct. efter TB/OMP Forskydninger i kortfr. Tilgodehavender ,0 0 0,0 Forskydninger i langfr. Tilgodehavender , ,0 Forskydninger i passiver ,0 0 0,0 Forskydninger i kortfr. Gæld , ,0 Langfr. gæld afdrag på lån , ,0 Langfr. gæld - låneoptagelse ,0 0 0,0 I alt , ,0 Tillægsbevillinger Nr. TB OMP Aftaleområde og beskrivelse Beløb i kr. 1 X Afdrag på langfristet gæld X Omplacering af budget vedr. den generelle reserve X Omplacering af indtægt vedr. salg af KMD ejendomme I alt TB 187 I alt OMP Ændrede skøn på vedrørende afdrag på langfristet gæld. 2. Der søges om omplacering af budget vedrørende pulje til driftsoverførsler (også kaldet den generelle reserve). Merudgiften modsvares af en mindreudgift på konto 6 på driften. 3. Der søges om omplacering af indtægtsbudget vedrørende salgs af KMDs ejendomme 29

30 Væsentlige afvigelser Langfristet gæld afdrag på lån Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2016 viser et merforbrug til afdrag på lån. Det skyldes bl.a., at der er sket rentetilpasning af lån vedr. ældreboligerne Nørrevænget i Gislev. Dette har betydet en flytning mellem renter og afdrag, da den samlede ydelse på lånet ikke må ændres. Der søges om en samlet tillægsbevilling til afdrag på lån på kr. Den generelle reserve Der søges om en budgetneutral omplacering på 19,747 mio. kr. med modpost på driften under Økonomistaben. I budgettet for 2016 er indregnet en pulje vedrørende overførsler mellem årene på 19,747 mio. kr. svarende til 1 pct. af de samlede nettoudgifter til service. Puljen har til formål at lægge lidt luft ind i servicerammen, så aftaleholderne kan bruge af eventuelt opsparede midler fra tidligere år uden at kommunen risikerer at overskride servicedriftsrammen. Puljen er budgetteret som en forventet driftsudgift under Økonomistaben, og med modpost på balanceforskydninger. Puljen og modposten under balanceforskydninger nulstilles, da overførslerne fra regnskab 2015 til budget 2016 er indberettet. 30

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Halvårs- regnskab 2011

Halvårs- regnskab 2011 Halvårsregnskab 2011 1 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2011 regnskab Korrigeret budget Budget 2011 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.5.2015

Budgetopfølgning pr. 31.5.2015 Budgetopfølgning pr. 31.5.2015 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-06-2015 Sag: 00.30.14-G01-2-15 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 11 Administration og service

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Budgetopfølgning. pr Del 2

Budgetopfølgning. pr Del 2 Budgetopfølgning pr. 30.9.2016 Del 2 1 Indhold Direktion... 3 Opvækst og Læring... 4 Sundhed og Omsorg... 8 Arbejdsmarked... 11 By, Land og Kultur... 16 Politik og Strategi... 20 Økonomi og Løn... 22 Renter,

Læs mere

Budgetopfølgning. pr Del 1

Budgetopfølgning. pr Del 1 Budgetopfølgning pr. 30.9.2017 Del 1 Sammenfatning Resultatet af budgetopfølgningen i hovedtræk Resultatet af budgetopfølgningen pr. 30.9.2017 viser et forventet mindreforbrug på 185,6 mio. kr. for hele

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget -

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19-03-2015 Sag: 00.30.14-G01-1-15 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 10 Administration og service

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Budgetopfølgning pr. 28.2.2014 Budgetopfølgning pr. 28.2.2014 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 14-3-2014 Sag: 00.30.14-G01-1-14 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 10 Administration og service

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Månedsmøde November 2015 - Opsamling til Byrådet

Månedsmøde November 2015 - Opsamling til Byrådet Månedsmøde November - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder,

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Det forventede regnskabsresultat for 2015 skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget.

Det forventede regnskabsresultat for 2015 skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Det forventede resultat Det forventede regnskabsresultat for skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Driftsudgifterne

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Forventet regnskab pr. 30. april 2016

Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Koncernøkonomi og Vækst Økonomi og indkøb Juni 2016 Natur og Udvikling Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Forventet regnskab pr.

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2013. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Dato: 30-04-2013. Version nr.

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2013. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Dato: 30-04-2013. Version nr. Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2013 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 30-04-2013 Sagsid.: 00.30.14-Ø00-1-13 Version nr.: 1-1 - - 2 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 31.5.2012. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato: 20-06-2012 00.30.

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 31.5.2012. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato: 20-06-2012 00.30. Del 2 Budgetopfølgningen pr. 31.5.2012 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 20-06-2012 Sagsid.: 00.30.14-Ø09-2-12 Version nr.: 3-1 - - 2 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Samlenotat for Økonomiudvalget - 1. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014.

Samlenotat for Økonomiudvalget - 1. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014. Samlenotat for Økonomiudvalget -. budgetopfølgning pr. 30. juni. Samlet set viser budgetopfølgningen for Økonomiudvalget, at der forventes et mindreforbrug på.00.000 kr. Netto 000 kr. regnskab Økonomiudvalg

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere