VIRKSOMHEDSPLAN 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSOMHEDSPLAN 2017"

Transkript

1 VIRKSOMHEDSPLAN 2017

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vores vand - Grundvand... 4 Grundvandsbeskyttelse...4 Formidlingsaktiviteter...4 Vores vand - Drikkevand... 5 Fornyelse og omlægning...5 Drikkevandssikkerhed...6 Forbedret kundeoplevelse...6 Nye produkter...6 Vores vand - Spildevand... 7 Renseanlæg...7 Besparelser på spildevandsslam...8 Kloaksystemet...8 Håndtering af regnvand...9 Vores medarbejdere...10 Fleksibilitet og forandring...10 Kompetenceudvikling...10 Arbejdsmiljø og trivsel...11 Vores fodaftryk...12 Bæredygtighed...12 Påvirkning af omverdenen...12 Cirkulær tankegang...13 Prioritering af indsats...13 Samfund...14 Blå-grøn udvikling i fællesskab...14 Kommunikation med interessenter...14 Udvikling og innovation...15 Politisk involvering...15 Faglige samarbejder...16 Om os...17 Mission, vision og værdier...17 Integreret ledelsessystem...17 Ny direktør og bestyrelse...17 Den effektive virksomhed...18 Økonomi og regulering...18 Internationalt samarbejde...19 Tilknyttede selskaber Om denne virksomhedsplan Virksomhedsplanen præsenterer VandCenter Syds mål og planlagte udviklingsaktiviteter for Den fortæller, hvilke konkrete aktiviteter vi arbejder med for at indfri vores vision og strategi for , samt for at leve op til vores mission og ledelsesprincipper. Planen er blevet til i et samspil mellem ledelsens ønsker til udmøntning af strategien og de enkelte afdelingers egne bud på, hvad der giver værdi for virksomheden at arbejde med næste år. Mål og udviklingsaktiviteter Som værdibaseret organisation har vi kun få specifikke mål. De øvrige indsatser beror i høj grad på, at ansatte på alle niveauer bidrager til at gøre strategien til virkelighed i det daglige arbejde. Dette sikres ved et konstant fokus på medarbejdernes kompetencer og mulighed for nytænkning. Vores mål er beskrevet i de grønne bokse i begyndelsen af hvert kapitel og vedrører den daglige drift. Det er mål, der ofte går igen fra år til år. Målene besluttes af chefteamet. I den øvrige tekst beskriver vi planlagte udviklingsaktiviteter. Her er der tale om mere tidsafgrænsede indsatser eller projekter, som hjælper os med at nå i mål med strategien. Hvordan bliver planen til virkelighed? Virksomhedsplanen fremhæver de vigtigste mål og udviklingsaktiviteter for Der findes desuden mere detaljerede arbejdsplaner i de enkelte afdelinger og tilhørende budgetter til at nå det aftalte. Virksomhedsplanen bruges af direktør og bestyrelse til intern opfølgning i løbet af året, ligesom den danner grundlag for afrapportering i den årlige ansvarlighedsrapport. Styringsredskab og transparens Målgruppen for virksomhedsplanen er medarbejdere, ledere, direktion og bestyrelse i VandCenter Syd, men virksomhedsplanen gøres også tilgængelig for andre interessenter med henblik på transparens omkring VandCenter Syds prioriteringer. Forsidefoto: Klintebjerg, VandCenter Syd Virksomhedsplan 2017

3 Forord Af Anders Bækgaard, direktør Året 2017 vil stå i økonomiens tegn. Den nye vandsektorlov er trådt i kraft, og det betyder bl.a., at selskaberne fra 1. januar 2017 bliver reguleret på totalomkostninger, hvor den tidligere regulering kun omfattede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Nu kommer også investeringer i spil. Priser I skrivende stund kendes de økonomiske rammer ikke præcist. Forsyningssekretariatet vil melde de endelige rammer ud i december 2016, og først da har vi basis for VandCenter Syds budget for 2017 både, når det gælder drift, vedligehold og investeringer. Dermed kan vi først i begyndelsen af 2017 informere vores kunder om de endelige 2017-takster. Det beklager jeg; men det er en statslig beslutning, at det skal være sådan. Den økonomiske regulering bliver strammere. Imidlertid har vi i VandCenter Syd forsøgt at forberede os gennem koncernopbygningen. Vi arbejder bl.a. med indtægtsdækket virksomhed i Danmark og udlandet, med fondsstøttede udviklings- og innovationsprojekter og med en stadig opmærksomhed på effektivisering af vores kerneopgaver. Det sidste sker gennem Altid effektiv-projektet og i det fælles serviceselskab SamAqua sammen med ti vandselskaber på Fyn og i Jylland. Vores kunder vil få særlig opmærksomhed. Eksternt som internt vil vi arbejde med større involvering af kunderne i vores beslutningsprocesser og med medarbejdernes rolle som VandCenter Syds ambassadører. Vi skal i endnu højere grad være kendt som kundernes eget selskab og som forsyningsvirksomheden, der leverer mest mulig værdi for sine kunder mere end de forventer. Hovedlinjerne i VandCenter Syds arbejdsopgaver kan du læse mere om i denne virksomhedsplan. Jeg kommer til at styre skibet i begyndelsen af året men giver så roret videre til en ny direktør og takker af efter nogle fantastiske år på posten. Bæredygtighed Et andet stort tema bliver bæredygtighed. Vi vil i 2017 indarbejde FN s bæredygtighedsdagsorden og Global Compact-principper i vores overordnede strategi. På den måde får vi et meningsfuldt fundament for arbejdet med bæredygtighed og cirkulær økonomi i vores daglige arbejde herhjemme og internationalt. Kundens selskab Vi forventer igen i 2017 et fantastisk spændende år. Blandt mange synlige opgaver er: Byomdannelsen i Odense med letbaneforberedelser, omlægning af Thomas B. Thriges Gade og forberedelserne til Nyt OUH. Foruden det urbane integrerede vandhåndteringsprojekt Klimaklar i Skibhus, afslutningen af det kæmpe Langelinie-projekt og en koordineret indsats for at løse kystkloakproblematikken på Nordfyn. VandCenter Syd Virksomhedsplan

4 Vores vand - Grundvand Udfordring Mål i 2017 Drikkevand baseret på rent grundvand Mere end 95 % af vores samlede grundvandsindvinding skal være rent grundvand, der overholder grænseværdierne for miljøfremmede stoffer. Adgang til rent grundvand er afgørende for Vand- Center Syd, og vi bidrager selv til at beskytte de ressourcer, vi skal bruge til at producere drikkevand. Grundvandsbeskyttelse I 2017 fortsætter vi samarbejdet om grundvandsbeskyttelse i et område vest for Odense i regi af partnerskabsaftalen mellem Region Syddanmark og Odense Kommune. Skovrejsningen skal i givet fald gennemføres af Hedeselskabet, og på de erhvervede arealer vil der blive tinglyst en varig deklaration om grundvandsbeskyttelse for at sikre VandCenter Syds grundvandsinteresser. Vi opstiller en grundvandsmodel for oplandet til Bolbro og Eksercermarken kildepladser på baggrund af en geologisk model for området. Herudfra kan vi gennemføre stoftransportmodellering og vurdere risiko for forurening fra forurenede grunde. Grundvand på Nordfyn Vi vil afdække mulighederne for at etablere regionale kildepladser på Nordfyn. Vi tager afsæt i statens grundvandskortlægning og vil herefter foretage en supplerende kortlægning og analyse af de nordfynske grundvandsressourcer (se også side 16). Der skal gennemføres en undersøgelse af kildepladsen på Trøstrup Vandværk, som VandCenter Syd overtager pr. 1. januar Revision af skovrejsningsaftale Skovrejsningsaftalen mellem VandCenter Syd, Odense Kommune og Naturstyrelsen blev revideret i Målet er at understøtte den fortsatte etablering af skovarealer for at sikre grundvandet ved Elmelund vest for Odense. Hvis der er interesse fra de lokale grundejere, vil arbejdet med at rejse skov i området kunne fortsætte i Skovrejsning ved Borreby Vi fortsætter arbejdet med at gennemføre en jordfordeling på Borreby kildeplads i 2017 for at erhverve tilstrækkeligt store arealer landbrugsjord til privat skovrejsning. Borreby kildeplads, hvor vi arbejder for privat skovrejsning. Sløjfning af private brønde og boringer Vi gennemfører en kampagne for Bolbro, Borreby, Eksercermarken og Holmehave kildepladser for at sløjfe ubenyttede private brønde og boringer, der udgør en risiko for forurening. Sløjfningen betales af VandCenter Syd og er en opfølgning på handleplanerne for VandCenter Syds kildepladser. Formidlingsaktiviteter For at sikre grundvandet på VandCenter Syds kildepladser skal der i 2017 tages nye initiativer for at formidle, hvad borgere og erhverv selv kan gøre for at beskytte grundvandet. Indsatsen skal gennemføres i tæt samarbejde med kommunerne, der spiller en aktiv rolle i denne sammenhæng. 4 VandCenter Syd Virksomhedsplan 2017

5 Vores vand - Drikkevand Udfordring Mål i 2017 Begrænse lækagetab og ledningsbrud Udskifte fem km støbejerns-, eternit- og PVC- ledninger. Drikkevandskvalitet Sikre rent drikkevand til vores kunder og do ku - mentere høj vandkvalitet gennem bakteriologisk kontrol. Vi udtager ca. fire gange så mange analyser, som loven kræver. Forsyningssikkerhed drikkevand Driftsforstyrrelser i vandforsyningen må ikke påvirke den enkelte kunde i mere end fem timer. Vandforsyningstryk Den enkelte kunde sikres et normalt vandtryk på mellem 20 og 50 mvs. Trykvariationen i forhold til normaltrykket skal ligge inden for +5/-10 mvs. Kort varige større udsving kan forekomme. Drikkevandets hårdhed Drikkevandets hårdhed skal være mindre end 21 grader dh. Vi leverer rent drikkevand af høj kvalitet og med stor forsyningssikkerhed til vores kunder. Fornyelse og omlægning Vi vil fortsat forny vores vandledninger for at mindske risikoen for brud og utætheder. Vi vil gerne opretholde vores meget lave lækagetab på ca. 5 % af den udpumpede vandmængde (se også side 12). I 2017 arbejder vi videre med at etablere en råvandsledning fra Borreby og ind til Dalumværket, så vi fortsat kan bruge det gode vand fra Borreby, selv om Borrebyværket er nedlagt. Derudover om- og nyanlægger vi vandledninger i takt med den generelle byudvikling. I 2017 afslutter vi bl.a. arbejdet med at flytte de vandledninger, der ligger i vejen for den kommende Odense Letbane. Vandmålere Vi fortsætter den løbende fornyelse af og kontrol med vores i alt ca vandmålere. I 2017 planlægger vi at udskifte målere. VandCenter Syd Virksomhedsplan

6 Sideløbende undersøger vi potentialet i fjernaflæste målere, der kan give kunderne lettere aflæsning og forbedret overblik over deres forbrug. I 2017 gennemfører vi et afklaringsprojekt, der skal danne grundlag for en endelig beslutning om indførelse af fjernaflæste målere. Vi fortsætter også udviklingssamarbejdet i 3VAND om fjernaflæsning med datatransmission via kundens eget internet. Drikkevandssikkerhed Vi sætter hygiejne højt og fører streng kontrol med vandet for at sikre rent vand i hanerne hos vores kunder. Vi fortsætter med at opsætte UV-anlæg på udvalgte steder i vandforsyningssystemet som en ekstra sikring mod bakteriologisk forurening. I 2017 etablerer vi UV-anlæg på værker og højdebeholdere og benytter samtidig lejligheden til at renovere og modernisere, hvor det er aktuelt. Forbedret kundeoplevelse Kunderne skal have en positiv oplevelse hos os, og i 2017 vil vi bl.a. arbejde på at optimere brugen af SMS-varslinger til vores kunder ved fx lukninger og målerskift. Vi implementerer en ventillukkeplan i GIS med direkte integration til SMS-systemet for at kunne varsle berørte kunder langt mere præcist og effektivt. Nye produkter Vi vil fortsat undersøge mulighederne for at udvide vores produktportefølje. I 2017 skal der udarbejdes en rammeaftale for levering af blødgjort vand til Nyt OUH, sideløbende med at vi udforsker og afprøver forskellige teknologier til blødgøring. Resultaterne fra det nu afsluttede fyrtårnsprojekt Fremtidens drikkevandsforsyning bidrager også til vores valg af blødgøringsteknologi. 6 VandCenter Syd Virksomhedsplan 2017

7 Vores vand - Spildevand Udfordring Mål i 2017 Forsyningssikkerhed på afløbssystemet Der skal forekomme mindre end to tilfælde af afløbsstop pr. ti km spildevandsførende hovedledning. Forsyningssikkerhed på afløbssystemet Via vores fornyelsesindsats må der ikke ske sam menbrud på de mest kritiske ledninger (A-ledninger). Forsyningssikkerhed på afløbssystemet Ingen kunder må være afskåret fra at aflede spildevand i mere end fire timer. Renseanlæggenes bidrag til et bedre vandmiljø Udløbsvandet fra renseanlæggene skal have et indhold af total kvælstof på under 4 mg/l og et indhold af total fosfor på under 0,3 mg/l.* * Myndighedskravet for kvælstof er 8 mg/l og mellem 0,5-1,5 mg/l for fosfor. VandCenter Syd sikrer en stabil afledning af spildevand og genindvinder ressourcer herfra. Vi arbejder på at nedbringe antallet af overløb fra kloaksystemet og har fokus på, hvordan regn kan gøre gavn, hvis det ikke fylder op i kloakkerne. Renseanlæg Der vil i 2017 ske en løbende opdatering af Ejby Mølle renseanlæg, bl.a. videre planlægning af en omfattende ombygning af filterpumpestationen, der vil strække sig over flere år. Projektet skal tage hensyn til den fremtidige drift, specielt hvad angår behandling af regnvand, der ledes til anlægget. I 2016 planlagde vi en væsentlig tilpasning og forbedring af renseanlæggets indløbssystem, som i mange år ikke har været tilfredsstillende. I 2017 vil dette omfattende projekt blive implementeret. Nordvest renseanlæg skal udbygges og tilpasses. Planlægningen af dette genoptages på baggrund af nye beregninger og vurderinger, der er gennemført over de seneste år, og vil blive detaljeret yderligere i De første indledende tiltag på anlægget vil også blive udført i Strukturplan Vi vil i 2017 arbejde med en strukturplan for fremtidens spildevandshåndtering, som især vil have stor betydning i Nordfyns Kommune. Fokus er på at effektivisere driften, hvor bl.a. Hofmansgave og Hårslev renseanlæg er dyre og ønskes nedlagt. Evaluering af projekt Granulært slam Det internationale udviklingsprojekt Granulært slam fortsætter ind i 2017, hvor det afsluttes i løbet af året. Projektet har stor betydning for den måde, vi fremover kommer til at drive vores renseanlæg. Projektet undersøger bundfældning af slammet. Målet er at få bundfældningen til at ske hurtigere ved at få slammet til at samle sig i mere kompakte kugler. Projektet har arbejdet på at skabe de bedste betingelser for, at slammet samler sig i den ønskede form ved fx at se på, hvilke næringsstoffer og bakterier, der fremmer processen. Resultaterne er lovende, og erfaringerne vil under alle omstændigheder være relevante at dele med branchen, når projektet er afsluttet. Andre udviklingsprojekter I 2017 fortsætter vi to igangværende projekter om forbedret ressourceudnyttelse. Det ene er et projekt til optimering af gasproduktionen fra vores slambehandling (BioCap). Det andet er et projekt til forbedret fosforudnyttelse (RecoverP). 7 VandCenter Syd Virksomhedsplan 2017

8 I 2017 deltager vi i et projekt om online DNA-analyser, der støttes af Innovationsfonden. Projektet kan skabe et gennembrud i styring af bakteriearter ved at kombinere overvågning med nye DNA-teknologier, avanceret datahåndtering og en integreret online kontrolplatform. I forskningsprojektet deltager også andre vandselskaber, Aalborg Universitet og Krüger A/S. Besparelser på spildevandsslam En af de væsentligste omkostninger i spildevandsbehandling er spildevandsslam. I 2017 vil vi på forskellig vis reducere denne omkostning. Aftale om kompost Al slam fra Odense gennemgår sidste del af renseprocessen på Ejby Mølle. Herefter er det hidtil blevet kørt til Odense Renovation, som har komposteret slammet og derigennem nedbrudt indholdet af miljøfremmede stoffer. Dette er dog ikke længere nødvendigt, da spildevand og dermed slam i dag er renere end tidligere. Slammet vil fra 2017 kunne anvendes direkte i landbruget som biogødning, hvorved udgiften til kompostering kan spares væk. Der er dog behov for at opbevare biogødning hen over året. Derfor skal der indgås en aftale, der balancerer ønsket om en fornuftig pris og ønsket om at samarbejde inden for rammerne af Koncern Odense. Et andet forsøg vil afvande slammet i rådnetankene. Ved at koncentrere slammet forlænges dets opholdstid i tankene, hvilket vil betyde, at flere af de svært nedbrydelige stoffer når at blive omsat til gas. Kloaksystemet Vi undersøger løbende vores ledningsnet i Odense og på Nordfyn ved hjælp af TV-inspektion og får derved information om ledningernes tilstand. Vi beregner desuden risikoen for oversvømmelse på udsatte steder i forsyningsområdet. Disse informationer bruges til at prioritere ledningsfornyelser. Fornyelsesindsatsen vil dog også i 2017 være præget af byomdannelsesprojekterne i Odense. Ledninger Mange ledninger skal flyttes i forbindelse med den kommende Odense Letbane. Andre ledninger kan blive liggende, men skal fornyes - primært ved strømpeforinger. Dette arbejde blev indledt i 2015 og tog for alvor fart i 2016, men kommer også til at fylde i I første halvår af 2017 bliver vi færdige med at flytte spildevandsledninger i forbindelse med omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade. Den nordligste del af den nye bydel op mod Østre Stationsvej og Hans Mules Gade vil blive færdigkloakeret i bliver året, hvor vi færdiggør det store Langelinie-projekt, som har været under udførelse siden Det er VandCenter Syds hidtil største enkeltprojekt, som vil reducere både hyppigheden af oversvømmelser af kældre samt aflastninger til Odense Å betydeligt. Langt størstedelen af projektet er taget i brug, herunder bl.a. de store bassiner ved Munke Mose og Tietgens Allé. Der vil blive udført nødvendigt reparationsarbejde på spildevandsnettet i både Odense og på Nordfyn. Vi forventer samlet set at forny ca. syv km spildevandsledninger i Mindre slammængder Mindre slam vil også reducere omkostningerne. I 2017 kører vi et afklaringsprojekt, der ser på to metoder til dette. Den ene metode går ud på at trykkoge slammet (termisk hydrolyse), inden det kommer i rådnetanken, da dette kan betyde, at en øget mængde slam kan omsættes til biogas. Kampagne I 2017 vil vi køre en kommunikationskampagne med fokus på ikke at bruge afløb og toiletter som skraldespand. Først skal målgruppe, indhold og kommunikationskanaler defineres. Der researches også på mulighederne for at bruge erfaringer fra lignende kampagner. VandCenter Syd Virksomhedsplan

9 Nye udstykninger Der er fortsat et højt aktivitetsniveau i forhold til udstykninger, som skal forsynes med vand og spildevandsafledning. Samtidig skal regnvandet håndteres, og vi vil i samarbejde med de implicerede parter forsøge at finde løsninger, hvor regnvandet så vidt muligt nedsives i udstykningens eget område. Som eksempler på nye udstykninger kan nævnes Pilegårdsvænget i Søndersø, Nyt OUH, Markhaven i Odense, FDB-grunden på Østerbro samt Glisholmvej (kloakering af letbanens kommende servicecenter). Håndtering af regnvand Vi planlægger at etablere en regnvandsledning under jernbanen ved Jarlsberggade i Odense. Ledningen skal afvande regnvand fra nye byggerier samt vejvand fra Østre og Vestre Stationsvej. Regnvandet skal ledes til Odense Havn og derved aflaste fællessystemet i bymidten. I det hele taget benytter vi givne lejligheder til at forsøge at fjerne regnvand fra de eksisterende afløbssystemer. I 2017 skal Odense Kommune renovere Ny Vestergade, og også her vil vi afskære regnvandet og lede det til Odense Å. I 2017 skal de første anlægsprojekter i Klimaklar i Skibhus gennemføres. Projektet vil ændre regnvandshåndteringen fra den nuværende rørbaserede afledning til nedsivning og håndtering på overfladen. Læs mere om projektet på side 14. En del landsbyer på Nordfyn er fælleskloakerede. Vi indleder i 2017 en proces, hvor vi i en række landsbyer undersøger, hvordan og i hvilken grad regnvand kan kobles fra afløbssystemet ved brug af LAR-elementer (Lokal Afledning af Regnvand). Projektet var planlagt gennemført tidligere, men afventer godkendelse af Nordfyns Kommunes spildevandsplan. Vi arbejder samtidig med en overordnet plan for håndtering af regnvand. Arbejdet indledtes i 2016 og fuldføres i 2017 i samarbejde med relevante interessenter. Planen skal lægge linjen for de prioriteringer, der skal gælde for regnvandsområdet generelt. Vedby-overløbet I 2016 er der arbejdet med at kortlægge problemerne og identificere forskellige løsningsmuligheder for Vedby-overløbet på Nordfyn. I 2017 vil vi udvælge, projektere og gennemføre relevante løsninger til reduktion af forureningen af Margård Mølle Å. Flere forskellige løsninger forventes at kunne komme i spil, herunder både udbygning af eksisterende anlæg, fjernelse af uvedkommende vand samt afskæring af regnvand i oplandet. Uvedkommende vand Projektet om uvedkommende vand i spildevandssystemet blev evalueret i 2016 og forlænget med et år. Det er planen, at vi i et konkret afgrænset område skal fjerne uvedkommende vand og se hvilken effekt, det har. I 2017 vil vi fortsat arbejde på at forbedre kystkloakken på Nordfyn, hvor uvedkommende vand giver driftsproblemer i kloakker og på Hofmansgave renseanlæg. Det er nødvendigt med en intensiv indsats for at få de private grundejere til at fjerne fejltilslutninger og reducere indsivning fra de private dele af afløbssystemet. Arbejdet med kystkloakken forventes at være et mangeårigt projekt. Water Smart Cities Voldsomme regnskyl får kloakker til at flyde over i åer, fjorde og private kældre. Projektet Water Smart Cities vil i perioden udvikle en række værktøjer, der vil give vandselskaber og kommuner nye redskaber til en samlet planlægning og styring af vandet. Projektet er et samarbejde mellem offentlige og private aktører, herunder VandCenter Syd. Det omfatter udvikling af en række værktøjer, som vil gøre det muligt at: Styre afløbssystemerne efter aktuelle og fremtidige nedbørs- og afstrømningsforhold Sikre, at beregningsmodellerne, der anvendes automatisk eller semiautomatisk, tilpasses den aktuelle opgave Udvikle planlægningsværktøjer til at vurdere konsekvenser af byudvikling i forhold til mulighederne for at håndtere vandet i byen. Projektet er støttet af Innovationsfonden med 12,1 mio. kr. Regnvandssø og rekreativt område ved Glisholmvej i Odense. 9 VandCenter Syd Virksomhedsplan 2017

10 Vores medarbejdere Udfordring Mål i 2017 Forberede vores medarbejdere til en forandringsvillig virksomhedskultur Inspirere vores medarbejdere til at være innovative Iværksætte indsatser for at styrke det tværfaglige samarbejde i selskabet med henblik på at øge både fleksibilitet og effektivitet. Involvere forskellige medarbejdergrupper i Vand- Center Syds samarbejde med fx Public Utilities Board (Singapore) og Alexandria Renew (USA). Fokusere på trivsel og forebyggelse af stress Afprøve nye metoder og værktøjer, som kan fastholde trivslen og forebygge negativ stress. Det gode arbejdsmiljø har høj prioritet i VandCenter Syd, og vi går målrettet efter at sikre vores medarbejdere de bedste rammer for deres arbejdsliv. Fleksibilitet og forandring Et centralt tema for 2017 bliver videndeling og samarbejde på kryds og tværs af organisationen. Samarbejde på tværs I slutningen af 2016 gennemførte vi en stor fysisk omrokering på Vandværksvej, som bl.a. indebar, at enkeltmandskontorer blev afskaffet, så alle i hovedbygningen fremover deler kontor med kolleger. Det gælder både på medarbejder-, mellemleder- og chefniveau. Samtidig blev der indført nye typer af møde- og samarbejdslokaler samt flyverpladser på stort set alle kontorer, så medarbejderne har mulighed for at skifte plads efter behov og samarbejdsrelationer. Hensigten er at skabe fleksible rammer, træne forandringsparathed og give optimale betingelser for videndeling og samarbejde. I 2017 skal de nye rammer for alvor tages i brug, og vi følger op på resultaterne af forandringen. Salg kræver fleksibilitet Forandringsvillighed er nødvendigt, fordi vi som virksomhed i stigende grad tilbyder vores kompetencer til andre. Det kan mærkes alle steder i organisationen. En række medarbejdere skal i 2017 undervise i Zambia (et projekt finansieret af Danida Business Finance) og udgår i disse perioder af den daglige drift. Det betyder, at medarbejderne hjemme skal understøtte, at vores høje serviceniveau i forhold til kunder og miljø bevares. Kompetenceudvikling I 2017 afslutter vi de sidste hold på vores interne projektlederuddannelse, der har til formål at give alle projektledere og projektchefer i virksomheden et fælles fundament og stærkere kompetencer inden for ledelse, kommunikation og projektstyring. Når de sidste hold afsluttes, vil næsten alle VandCenter Syds projektledere og -chefer have gennemført et 4-10 dages forløb. Vi fortsætter også den generelle lederudvikling ud fra resultaterne af sidste års 360-graders evaluering. Det tværgående samarbejde skal yderligere understøttes af en ny IT-portal med fælles værktøjer og mulighed for e-learning på alle Office-programmer. Dette skal samtidig bidrage til at styrke medarbejdernes kompetencer i forhold til den øgede brug af digitale værktøjer og arbejdsformer i deres job. VandCenter Syd Virksomhedsplan

11 Parløb med studerende Vi vil øge samarbejdet med uddannelsesinstitutioner via fx praktik- og opgavesamarbejde samt besøg i klasser på relevante studier for at gøre os synlige som en attraktiv fremtidig arbejdsplads. I 2017 deltager vi for første gang i praktik- og projektdag på SDU s tekniske fakultet med en række konkrete projekt- og praktikforslag til de ingeniørstuderende. På spildevandsområdet ansætter vi en ny laborantelev, og vi vil aktivt forsøge at tiltrække maskinmesterstuderende til at lave bachelorprojekter hos os. Vi forventer samarbejde med mindst tre maskinmesterstuderende i På vandområdet indleder vi vores del af forløbet i en delelæreplads, som vi har i samarbejde med en VVS-installatør. Det giver en unik mulighed for at kombinere en VVS-uddannelse med viden om vandbranchens vilkår og behov. Lærlingen starter hos os i marts. Arbejdsmiljø og trivsel I 2017 gennemfører vi opfølgende APV er for det administrative personale, som flyttede til nye fysiske rammer året før. Her stiller vi skarpt på trivsel og det daglige arbejdsmiljø i både VandCenter Syd og SamAqua. Generelt har VandCenter Syd fortsat fokus på håndtering og forebyggelse af negativ stress. I årets løb evaluerer vi de seneste tiltag mod stress, som blev sat i værk i 2016: Kurser i mindfulness og trivselsapp en Howdy. Reduktion af arbejdsulykker I 2017 vil vi fortsat arbejde på at reducere antallet af arbejdsulykker for at nå vores ambition om nul ulykker. Vi vil specielt sætte fokus på anlægsprojekter og de udførende driftsafdelinger og herunder bl.a. se på arbejdsstedets indretning ved opstart på nye opgaver. Øvrige arbejdsmiljøindsatser Arbejdsmiljøorganisationen har udpeget en række områder, der skal have fokus i Det gælder bl.a.: Hygiejne på spildevandsanlæg i forhold til eksterne håndværkere, rundvisninger, praktikanter m.fl. fx ved udvikling af videoinstruktion og andre let forståelige værktøjer Sikkerhed ved opgaver for andre i både ind- og udland Arbejdsmiljø ved arbejde på spildevandspumpestationer. 11 VandCenter Syd Virksomhedsplan 2017

12 Vores fodaftryk Udfordring Mål i 2017 Mindske vandtab Holde vores vandtab under 8 % af den udpumpede vandmængde. Blive CO 2 - og energineutrale Øge vores egenproduktion af energi. Overblik over væsentlig miljøbelastning Skabe overblik over størrelsesordenen af den effekt, som vores fodaftryk har på miljøet. Ansvarlighed er en integreret del af arbejdet overalt i VandCenter Syd. Vi forholder os til vores påvirkning af omverdenen og naturen det fodaftryk, vi sætter. Bæredygtighed I 2016 tilsluttede vi os FN s Global Compact og besluttede at implementere FN s bæredygtighedsmål Sustainable Development Goals eller SDG er hvor det er relevant. Det betyder, at vi som virksomhed vil agere bæredygtigt i bred forstand. I 2016 arbejdede chefteamet med at holde bæredygtighedsmålene op mod vores strategi med henblik på om nødvendigt at revidere strategien til at understøtte målene. Arbejdet fortsætter i Rapportering af ansvarlighed I vores ansvarlighedsrapport gør vi hvert år rede for, hvordan vi agerer som ansvarlig virksomhed i forhold til samfund, miljø og økonomi. Her afrapporterer vi forskellige data og indikatorer. Disse var tidligere bestemt af Global Reporting Initiative (GRI), som er retningslinjer for rapportering af bæredygtighed, men der arbejdes både i 2016 og 2017 med at skabe en ny rapporteringsform. Denne skal bl.a. afspejle, at FN s Global Compact angiver nye krav til os, og at vi også sætter nye krav til os selv gennem arbejdet med Vores fodaftryk, se næste spalte. Ikke bare rapporten, men også den måde, hvorpå organisationen løbende arbejder med ansvarlighed og bæredygtighed, skal udvikles de kommende år. Eventdialog om vand Vi vil gerne i dialog med vores kunder. Ud over de traditionelle veje i vores daglige kontakt og eksisterende kundeundersøgelser, tager vi i 2017 et alternativt skridt. Tanken er at etablere en dialog-event med kunderne og derved udbrede budskabet om vand og bæredygtighed. Visionen er at sætte rammen for dialogen i samarbejde med kunstneriske og kreative kræfter i Odense for derigennem at øge interessen for vores område og nå nye målgrupper. Påvirkning af omverdenen Projektet Vores fodaftryk fortsætter i 2017 og strategiperioden ud. Hvor projektet oprindeligt fokuserede primært på miljømæssig påvirkning, ses der nu også på begrebet bæredygtighed i bredere forstand svarende til den måde, man også i Odense Kommune arbejder med begrebet på. Arbejdet er tæt forbundet med udvikling af ansvarlighedsrapporten, og opgaven er bl.a. at skabe et fælles sprog omkring ansvarlighed i VandCenter Syd. Derfor er fodaftryk og Corporate Social Responsibility emner for medarbejderdagen i Konkrete aktiviteter vil være temadage, hvor udvalgte områder som fx rengøring eller indkøb viser, hvordan de arbejder bæredygtigt til inspiration for andre. Blandt tankerne er også, at bæredygtighed bliver et parameter i planlægningen af projekter. VandCenter Syd Virksomhedsplan

13 Bæredygtig forsyning I 2017 fortsætter vi arbejdet med at indføre automatisk kildepladsstyring, denne gang på Eksercermarken. Den automatiske kildepladsstyring skal hjælpe os til at udnytte pumper og lagerkapacitet på den mest optimale måde. Målene er at reducere strømforbrug, minimere slid på udstyret og beskytte vandressourcen mod overindvinding. Cirkulær tankegang Det miljømæssige fodaftryk har VandCenter Syd haft fokus på gennem mange år, og det er en del af vores strategi at være en miljø- og ressourcebevidst virksomhed. Vi vil anlægge en cirkulær tankegang, hvor restprodukter bringes tilbage til værdikæden og ses som en ressource. I 2017 vil vi bl.a. samarbejde med Fjernvarme Fyn om etablering af en varmepumpe for at udnytte varmen i udløbsvandet fra Ejby Mølle. Energioptimering Vores evne til at udnytte energien i det spildevand, vi renser, er i verdensklasse. I 2015 producerede Ejby Mølle renseanlæg over halvanden gang den energi, anlægget selv skulle bruge og i 2017 forventer vi igen at være i stand til at øge vores energiproduktion samtidig med, at vi forbedrer den biologiske rensning. Lattergas Det har vist sig, at optimeret energiproduktion kan have en bagside, hvor vores emissioner potentielt forøges - særligt lattergas. Vi søgte i 2016 fondsmidler til et udviklingsprojekt om lattergas i spildevandsbehandling i samarbejde med nationale og internationale partnere. Projektet vil udvikle og teste 3-5 nye forslag til robuste og klimavenlige styringsprincipper af sidestrømsbehandlingen, der skal minimere lattergasemission. Hvis det lykkes at skaffe finansiering, går vi i gang med projektet i Forskning Forskningsmæssigt støtter vi i 2017 fortsat et projekt, der skal udvikle en metode til livscyklusanalyse (LCA) af klimatilpasningsprojekter, samt et projekt om vandforsyningernes miljøpåvirkning (Water Footprint). Der er tale om to erhvervs-ph.d-projekter, som vi finansierer i 3VAND-regi sammen med Aarhus Vand og HOFOR, foruden DTU. Prioritering af indsats For bedre at kunne prioritere vores indsatser i det samlede spildevandssystem i Odense har vi i samarbejde med rådgivningsfirmaet CH2M skabt en integreret model for afløbssystem, renseanlæg og vandløb. Vi har i løbet af 2016 etableret 16 målestationer i Odense Kommunes væsentligste vandløb. Målestationerne skal give os information om vandkvaliteten samt fysiske og kemiske forhold i åerne til brug for validering af modelarbejdet. Modellen er nu færdig, og i 2017 skal vi begynde at bruge den til at undersøge effekten af forskellige investeringsscenarier på vandløbenes tilstand. Den integrerede model vil give os et bedre billede af, hvor vi får mest miljø for pengene, når vi investerer i nye ledninger, bygværker og anlæg. VandCenter Syd Virksomhedsplan

14 Samfund Udfordring Mål i 2017 Sikre åben og strategisk funderet kommunikation, der positionerer VandCenter Syd bedst muligt i forhold til vores interessenter Som naturligt monopol er vi forpligtet til at give vores kunder den bedst mulige kundeoplevelse Igangsætte særlig kommunikationsindsats med henblik på at øge forbrugernes kendskab til os. Processer for måling og opfølgning på kundetilfredshed justeres på projekter og etableres for drift. I VandCenter Syd ønsker vi at være en aktiv og ansvarlig del af samfundet omkring os. Derfor prioriterer vi dialog og samarbejde med de mange interessenter, som påvirker og påvirkes af vores aktiviteter. Blå-grøn udvikling i fællesskab Vi har fokus på blå og grøn byudvikling, dvs. mulighederne for at lave løsninger med vand, beplantning og grønne områder, der bidrager til at gøre byen mere attraktiv at leve i. Disse løsninger ønsker vi i stigende grad at skabe i samarbejde med vores interessenter, og derfor forventer vi fremover en større grad af borgerinddragelse og øget fokus på rådgivning og formidling om klima. Løsninger med merværdi I 2017 arbejder vi videre med mulighederne for at omdanne Vandværksvej til klimavej med forskellige elementer af LAR, der samtidig kan give rekreative og undervisningsmæssige gevinster for den lokale skole, som er vores genbo. Ved således at prioritere samarbejde og involvering af lokale partnere både private, erhvervsliv og kommune og tænke i rekreativ merværdi vil vi styrke vores omdømme som leverandør af det gode liv i den blå og grønne by. Samarbejde og helhedsplan I 2017 fortsætter vi arbejdet med pilotprojektet Klimaklar i Skibhus, hvor vi sammen med områdets beboere skaber løsninger til at håndtere regnvand lokalt og på overfladen for at afhjælpe kapacitetsproblemer i afløbssystemet og samtidig give rekreativ værdi. Via en høj grad af kommunikation og involvering arbejder vi på at skabe løsninger på det offentlige areal og samtidig få grundejerne til at håndtere regnvand på deres egne grunde, som udgør to tredjedele af området. I 2017 afkobler vi en af projektområdets villaveje fra kloaksystemet. De gode erfaringer fra projektet bl.a. fra samarbejdet med kommunen tager vi med i udarbejdelsen af en fælles blå-grøn helhedsplan for håndtering af regnvand i hele Skibhuskvarteret. Indsatsen forankres i Odense Kommunes planafdeling og skal på sigt muliggøre en løsning af de kapacitetsproblemer, der påvirker hele kloakoplandet til Skibhusområdet. Kommunikation med interessenter I 2017 vil vi arbejde målrettet på at skabe fuld opmærksomhed på kundeservice i alle led af organisationen via tværgående teams og uddannelse. Vi vil blive klogere på kundernes oplevelser, ønsker og behov gennem en struktureret tilgang til kundedialog og -analyse, bl.a. ved at få kundens stemme ind i organisationen via kvalitative og kvantitative undersøgelser. I løbet af 2017 vil vi udvælge og afprøve nye værktøjer til dette fx fokusgruppe eller kundepanel. Derudover vil vi fortsat møde vores kunder i øjenhøjde og dér, hvor de er hvad enten det er på sociale medier som Facebook eller ude i virkeligheden 14 VandCenter Syd Virksomhedsplan 2017

15 ved begivenheder i lokalmiljøet. Alle medarbejdere skal være opmærksomme på deres betydning som repræsentanter for VandCenter Syd. I 2017 vil vi fortsat dyrke samarbejder med vidensinstitutioner som fx Syddansk Universitet (se side 11) og udviklingsarbejde i 3VAND-regi (se side 16). Vi engagerer os i international innovation og udvikling via vores aktive medlemskab i den amerikansk funderede organisation WE&RF (Water Environment & Reuse Foundation), International Water Association m.fl. Du kan læse om konkrete eksempler på udviklingsprojekter inden for drikkevand på side 6 og for spildevand og regnvand på side 7, 8, 9 og 13. Politisk involvering Med det politiske forlig om revision af vandsektorloven i foråret 2015 blev der fastsat nye rammer for den økonomiske regulering af vandsektoren. Reglerne for reguleringen er nu stort set udarbejdet, og 2017 bliver det første år, hvor vi skal fungere under den nye regulering. Kundedialog ved Fjordens Dag Kend dit vandselskab Vi har fokus på at øge kendskabet til VandCenter Syd blandt vores privatkunder via en fortsat langsigtet indsats på vores forskellige kommunikationskanaler. Vi vil arbejde på at øge synligheden de steder, hvor vi naturligt har en snitflade til privatkunderne. Det gælder bl.a. kommunikationen i forbindelse med målerskift, gravearbejde og anlægsprojekter i bybilledet og andre oplagte flader som fx offentlige drikkevandsposte. Ny engelsk hjemmeside I 2017 giver vi kommunikationen med vores internationale interessenter et løft ved at redesigne og relancere vcsdenmark.com, så den i højere grad tilgodeser både kommercielle og ikke-kommercielle samarbejdspartnere. VandCenter Syd vil aktivt afdække, hvilke muligheder og begrænsninger den nye regulering medfører for os. I nødvendigt omfang vil vi sammen med DANVA, i 3VAND-regi eller alene forsøge at påvirke reguleringen. Forsyningsstrategi Energi, Forsynings- og Klimaministeriet lancerede i 2016 en forsyningsstrategi, der bl.a. indeholder et mål om, at vandsektoren i 2025 skal bruge 2,5 mia. kr. mindre om året end i dag. Det er VandCenter Syds opfattelse, at besparelser i det omfang vil påvirke vandsektoren negativt i forhold til miljø, service, kvalitet og udvikling. Derfor vil vi arbejde på at påvirke indholdet af forsyningsstrategien, så der opnås en fornuftig balance mellem økonomiske og ikke-økonomiske parametre. Dette arbejde vil ske via 3VAND og DANVA. Udvikling og innovation I VandCenter Syd stræber vi efter at have fingeren på pulsen og være med til at udvikle den nyeste viden om vand og spildevand. VandCenter Syd Virksomhedsplan

16 Revision af vand- og spildevandsplaner Vandforsyningsplanerne for Nordfyns Kommune forventes revideret til én ny plan i løbet af Vi har store interesser i denne nye plan og vil bidrage aktivt til arbejdet i tæt samarbejde med kommunen. Planen skal sikre en robust og fremtidssikker vandforsyningsstruktur i Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune forventer at afslutte arbejdet med sin spildevandsplan i Vi vil aktivt bidrage hertil i et tæt samarbejde med Nordfyns Kommune. Spildevandsplanen skal bidrage til klimatilpasning, reducere spildevandets påvirkning af vandmiljøet samt forbedre forsyningssikkerhed og drift. Odense Kommune fortsætter i 2017 arbejdet med at revidere sin spildevandsplan, og vi samarbejder tæt om planen. Målet er, at den bliver et smidigt arbejdsværktøj, som bidrager til klimatilpasning, realisering af målsætningerne for vandløbenes miljøtilstand og reduktion af kælderoversvømmelser i Odense. Rollen som driftsoperatør Vi har som mål at tilbyde os i rollen som driftsoperatør for det samlede vandkredsløb, og dette arbejder vi frem mod på både lokalt og nationalt plan. I 2016 blev vi principielt enige med Odense Kommune om overtagelse af en række vejvandsledninger langs letbanen og på Odense Havn. Disse vejvandsledninger skal fremover drives af VandCenter Syd og dermed bidrage til vores rolle som driftsoperatør. I 2017 skal der arbejdes på at få kortlagt ledningernes tilstand med henblik på en formel overtagelse af driftsansvaret for dem. På det nationale plan fortsætter vi samarbejdet med 3VAND og DANVA om at udvide vandselskabernes muligheder for at indgå i rollen som driftsoperatør på områder, der ligger uden for sektorens nuværende ansvarsområder. Vi vil også fortsætte vores særlige samarbejde med Vand og Affald i Svendborg. I 2017 forventer vi bl.a. at arbejde på udvikling af den fælles hjemmeside klimaklar.nu. Samarbejde med søsterselskaber i Odense Vi har etableret et tæt samarbejde med Fjernvarme Fyn og Odense Renovation. Dette samarbejde vil vi fortsat udvikle i 2017 (se også side 8). Samarbejde med lokale vandværker Vi vil fortsat udvikle det gode samarbejde med de private vandværker i vores lokalområde med aktiv deltagelse i vandrådene for både Nordfyn og Odense. Det giver et godt gensidigt kendskab og netværk med de mange private vandværker, hvilket bl.a. gavner vores salg af serviceydelser til vandværkerne. 3VAND-samarbejde I 2017 vil vi fortsat styrke samarbejdet i 3VAND med HOFOR, BIOFOS og Aarhus Vand for at synliggøre vandsektorens indsats og potentiale inden for områder som udvikling, innovation og internationalisering. Vi deltager i samarbejdet for at støtte vandsektorens udvikling og eksport af dansk vandteknologi i tråd med regeringens Vandvision 2015 og også for at styrke egne kompetencer inden for ovennævnte områder. I 2017 tager vi afsæt i den 3VAND-strategi, der blev revideret i Vi vil bl.a. udpege fælles temaer for videndeling og erfaringsudveksling med tilhørende taskforce-grupper. Arbejdet med internationalisering har fortsat høj prioritet i 2017, efter vi sidste år ansatte en koordinator for det internationale område i samarbejde med Aarhus Vand. Faglige samarbejder I 2017 fortsætter vi med at afdække mulighederne for samarbejde med andre kommunalt ejede forsyninger på Fyn. Forsyningssektoren står over for stigende krav om effektivisering, og vi ønsker at udforske potentialet for at øge effektiviteten og skabe synergi. 16 VandCenter Syd Virksomhedsplan 2017

17 Om os Udfordring Mål i 2017 Effektivisere ved at sikre service og kvalitet under hensyn til miljø og økonomi Være blandt de 25 % mest effektive vandselskaber på udvalgte parametre (se side 19) inden for vand og spildevand. Med fokus på samarbejde på tværs af afdelinger og tilknyttede selskaber tilstræber vi en effektiv, innovativ og fleksibel virksomhed. Mission, vision og værdier Ledestjernen for alt, hvad vi gør i VandCenter Syd, er vores mission, vores vision og vores grundlæggende værdier. Tilsammen giver de os en forståelse af, hvem vi er og hvor vi skal hen. Vores mission er med omtanke for kunder og miljø at indvinde grundvand og levere drikkevand af høj kvalitet at aflede regn- og spildevand at bidrage til et bedre vandmiljø ved hjælp af spildevandsrensning at bidrage til klimatilpasning at stille vores kompetencer til rådighed i Danmark og udlandet. Vores vision lyder: Vi vil være et forbillede lokalt, nationalt og internationalt. Vi vil levere mest mulig værdi for kunderne og gerne lidt mere, end de forventer. Vores kerneværdier er ansvarlighed, nytænkning, professionalisme, engagement, loyalitet og humor. Værdierne er det fundament, vores kultur hviler på og som vi praktiserer værdibaseret ledelse ud fra. Integreret ledelsessystem For at sikre en klar sammenhæng imellem strategi og praksis imellem det vi siger, vi vil, og det, vi gør har vi i VandCenter Syd udviklet vores eget, integrerede ledelsessystem. Vi har desuden udarbejdet vores egen standard for Dokumenteret SpildevandsSikkerhed (DSS) efter ISO princippet. Certificeringerne har primært til formål at initiere en løbende, intern udvikling og forbedring af Vand- Center Syd. Ledelsessystemet efterprøves flere gange årligt ved en række interne og eksterne audits. I 2017 skal vi implementere et nyt koncernledelsessystem, der dækker samtlige datterselskaber, og vi skal certificeres på det nye ledelsessystem. Vores autorisationer på el, VVS og kloak blev i 2016 flyttet til VCS Service ApS. Vi fik godkendt autorisationen på el-området og forhåndsgodkendt autorisationerne på VVS- og kloakområdet. I løbet af 2017 skal vi have delautorisationerne på VVS- og kloakområdet endeligt godkendt. Ny direktør og bestyrelse I slutningen af 2017 er der kommunalvalg, og i den forbindelse skifter også VandCenter Syds bestyrelse. Politiske og professionelle bestyrelsesmedlemmer udpeges af Odense Kommune, mens der for medarbejder- og forbrugerrepræsentanter foregår valg. Midt på året tiltræder ny direktør for selskabet, og vedkommende arbejder således sammen med den eksisterende bestyrelse det første halve år. Vi er certificeret efter de fire standarder: Kvalitetsstyring (ISO 9001) Miljøledelse (ISO 14001) Arbejdsmiljøledelse (OHSAS 18001) Drikkevandssikkerhed (ISO 22000) 17 VandCenter Syd Virksomhedsplan 2017

18 Den effektive virksomhed I VandCenter Syd forstår vi effektivitet som service og kvalitet under hensyn til miljø og økonomi. Statslige krav om løbende effektivisering nødvendiggør, at økonomien fremover får en mere fremtrædende plads i det daglige arbejde. For medarbejderne betyder det, at cost-benefitanalyser vil blive en del af hverdagen. I 2017 vil vi arbejde videre med at identificere og facilitere en række effektiviseringsprojekter på tværs af selskabets områder og afdelinger. En særlig arbejdsgruppe under navnet Altid effektiv arbejder med at fremme de gode idéer og understøtte udviklingen i retning af øget effektivitet. Det er samtidig besluttet at ansætte en specialist i forretningsanalyse. Vores digitale strategi forløber nu i flere spor og er fast forankret i en styregruppe. Gruppens opgave er at sikre effektiv digital understøttelse af forretningsprocesser i selskabet, etablere tillid til anvendte systemer hos brugerne og formidle udfordringer og prioriteringer. Målet for 2017 er at gennemføre to pilotprojekter, som understøtter og udvikler den digitale strategi. På projektområdet har vi i 2016 arbejdet på at finde et passende hjælpeværktøj til at understøtte vores projektstyring. I 2017 er det planen at sætte det nye system i drift og derved skabe et bedre og mere professionelt overblik over såvel enkeltprojekter som projektporteføljer. På driftsområdet arbejdes der i øjeblikket på at finde et nyt og mere effektivt system til styring af opgaver på drift og vedligehold, herunder registrering og styring af opgaver i forbindelse med kundeservice. Vi forventer, at det nye system implementeres i løbet af første halvår Geografisk InformationsSystem (GIS) Med afsæt i vores overordnede GIS-strategi udbygger og udvikler vi selskabets GIS-funktioner. Alle nye aktiviteter aftales og prioriteres af et tværorganisatorisk team. Vores WebGIS vil ligeledes blive videreudviklet med effektive redskaber til drift og planlægning. WebGIS en dækker både interne og eksterne behov, fx hos vores kunder på tilknyttede aktiviteter. Asset Management I 2016 har vi gennemført et pilotprojekt, hvor Asset Management er anvendt på spildevandspumpestationerne i Odense og på Nordfyn. Formålet har været at blive bedre til at prioritere og styre drift, vedligehold og investeringer. I 2017 vil vi på baggrund af pilotprojektet arbejde videre med at udvikle en velfungerende og effektiv Asset Management-model for VandCenter Syd, herunder at få udarbejdet en politik og strategi på området, der spiller effektivt sammen med vores øvrige strategier. Enterprise Resource Planning (ERP) Formålet med ERP er at binde selskabets arbejdsprocesser sammen på en mere effektiv måde gennem en forbedret økonomi- og ressourcestyring. Vi er nået langt med ERP-systemet AX2012, men vi er endnu ikke i mål med nogle af de væsentlige funktioner som fx budgetstyring på projektniveau og en smidig tidsregistrering. I løbet af 2017 vil vi arbejde på at optimere og udbygge systemet. Økonomi og regulering VandCenter Syds indtægter er baseret på brugerbetaling i form af tilslutningsbidrag, målerafgift, vandafgifter, fast bidrag pr. spildevands stik samt vandafledningsbidrag, der takstfastsættes årligt og godkendes af Odense Byråd. Efter vandsektorloven er VandCenter Syd reguleret med indtægtsrammer på vand og spildevand baseret på historiske priser, omkostningsudvikling og effektiviseringskrav. VandCenter Syd Virksomhedsplan

19 Benchmarking på økonomi og kvalitet Som følge af den reviderede vandsektorlov vil den økonomiske regulering blive justeret til at omfatte både drift og vedligehold samt investeringer i en totaløkonomisk resultatbenchmarking. Herudover indføres en performance-benchmarking, hvor der måles på en række ikke-økonomiske parametre. Begge benchmark-systemer får virkning fra og med Der er ingen kobling mellem de to systemer. VandCenter Syd har gennem årene været placeret flot i Konkurrencestyrelsens resultatbenchmarking. Vi kender endnu ikke vores placering i det nye system. I 2017 vil vi have fokus på at bevare eller opnå en placering, som ikke medfører ekstraordinære økonomiske effektiviseringskrav. 49,4 271,6 Drikkevand [mio. kr] 1,01 Driftsomkostninger *renter og afdrag på lån optaget til investeringer 46,7 Investeringer inkl. renter og afdrag* Ikke påvirkelige omkostninger Spildevand [mio. kr.] 9,4 Driftsomkostninger 119,9 Investeringer inkl. renter og afdrag* Ikke påvirkelige omkostninger Figur 1: Økonomi bliver i høj grad et fokusområde i de kommende år. Diagrammerne viser VandCenter Syds forventede omkostninger for For VandCenter Syd er det væsentligt ikke kun at måle på økonomien. Derfor deltager vi fortsat i DANVAs benchmarking, der sammenligner forsyningerne på en lang række miljø- og kvalitetsparametre. Også i 2017 har vi det mål at opnå eller bevare en placering blandt de 25 % bedste forsyninger på: Samlet nettoenergiforbrug til drift af hhv. vand- og spildevandsanlæg, målt pr. m 3 for hhv. produceret vand og renset spildevand Drikkevandskvalitet, målt på omfanget af egenkontrol og på bakteriologisk vandkvalitet Spildevandskvalitet, målt på kvælstof og fosfor i udledningen fra renseanlæggene. Persondataforordningen Maj 2018 træder nye regler i kraft vedrørende behandling af personoplysninger. Det medfører større krav til sikkerhed og dokumentation omkring persondata vedrørende medarbejdere og kunder mv. I løbet af 2017 vil vi tilpasse vores systemer og processer til de nye regler. Internationalt samarbejde Vi samarbejder internationalt for at udveksle viden og inspiration. Dette gælder i særlig grad i forhold til to førende vandselskaber, som vi har egentlige samarbejdsaftaler med aftaler, der sætter rammen for en tæt udveksling af idéer og erfaringer. Alexandria Renew Enterprises Samarbejdet med det amerikanske spildevandsselskab Alex Renew har fyldt meget i Bl.a. har vi haft besøg af folk, der arbejder med bæredygtighed og kommunikation. Det frugtbare samarbejde fortsætter i 2017, hvor vi undersøger mulighederne for et genbesøg. PUB Singapore Samarbejdet med Public Utility Board (PUB) i Singapore har været meget aktivt i 2016 med to længerevarende udvekslinger af personale fra PUB. I 2017 planlægger vi en udstationering af to Vand- Center Syd-medarbejdere i Singapore med fokus på brugen af grønne løsninger i et fortættet bymiljø. Det er hensigten, at drikkevandssiden også involveres i samarbejdet. 19 VandCenter Syd Virksomhedsplan 2017

Ledelseshåndbog November 2013

Ledelseshåndbog November 2013 Ledelseshåndbog November 2013 Side 1 af 3 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Systemstruktur... 4 Overordnet vision, målsætninger og politik for VandCenter Syd... 5 Organisationsplan... 6 Ansvar og beføjelser...

Læs mere

Fodaftryk. Affald. Overblik over bæredygtighed UDFORDRINGER

Fodaftryk. Affald. Overblik over bæredygtighed UDFORDRINGER Fodaftryk UDFORDRINGER At reducere energiforbruget i vores processer fra kildeplads til renseanlæg At øge vores egenproduktion af grøn energi At reducere den samlede miljøbelastning i vores processer At

Læs mere

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision Vision 2060 for KE Afløb Hvorfor en forsyning har brug for en vision Del 1 HVORFOR HAR KØBENHAVNS ENERGI BRUG FOR EN VISION FOR AFLØB? Fremtiden Vi står over for fire store udfordringer: Håndtering af

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Strategi for Herning Vand A/S

Strategi for Herning Vand A/S Dato: 16. juni 2011 Udarbejdet af: Kontrol: Niels Møller Jensen Bestyrelsen Godkendt: Bestyrelsen 16. juni 2011 Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN. 5 790001 899202

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 2013

Virksomhedsplan 2012 2013 Virksomhedsplan 2012 2013 Forord Nærværende virksomhedsplan er udarbejdet i forlængelse af Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012-2016, som blev vedtaget af bestyrelsen den 30. april 2012. Virksomhedsplanen

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

Administrerende direktør til VandCenter Syd

Administrerende direktør til VandCenter Syd Administrerende direktør til VandCenter Syd Brænder du for at stå i spidsen for et af Danmarks førende vandselskaber? Du bliver leder for en veldrevet og innovativ organisation, som har formået at bringe

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Samarbejde og fusioner i vandsektoren. Anders Bækgaard

Samarbejde og fusioner i vandsektoren. Anders Bækgaard Samarbejde og fusioner i vandsektoren Anders Bækgaard Konsolidering hvorfor? Uløste vandproblemer i åbent land såvel på vand som på spild En suboptimeret spildevandsstruktur Fragmenteret vand- og spildevandsforsyning,

Læs mere

April 2012 STRATEGIPLAN 2012-2016

April 2012 STRATEGIPLAN 2012-2016 April 2012 STRATEGIPLAN 2012-2016 2 INDHOLD 1. INDLEDNING 3 2. ODDER SPILDEVANDS YDELSER 4 3. EJERSTRATEGI 4 4. FREMTIDENS UDFORDRINGER 5 5. ORGANISATION 5 6. VISION 6 7. MISSION 6 8. VÆRDIER 7 9. HOVEDSTRATEGI

Læs mere

Spildevand og regnvand

Spildevand og regnvand Spildevand og regnvand UDFORDRINGER At sikre en stabil og sikker afledning af spildevand hele døgnet At bidrage til helhedsorienteret klimatilpasning til gavn for både mennesker og miljø At nedbringe antallet

Læs mere

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne Velkommen til IshØjFORsyning Vi sikrer dig rent vand i hanerne og leder spildevandet bort www.ishøjforsyning.dk Det eneste, vi har i hovedet, er vand! Ishøj Forsyning A/S blev etableret i 2010 som følge

Læs mere

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Hvilken samfundsmæssig rolle har vi som forsyningsselskab? Vi skal sikre: Hygiejnisk og sundhedsmæssig sikker bortledning af

Læs mere

UDKAST. Virksomhedsplan 2015 VI ØGER NYTTEN

UDKAST. Virksomhedsplan 2015 VI ØGER NYTTEN UDKAST Virksomhedsplan 2015 Forord Nærværende virksomhedsplan er nr. 3 i rækken, der er udarbejdet i forlængelse af Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012-2016. Virksomhedsplanen dækker selskaberne;

Læs mere

DANVA Vandsektorlov konference 10 november Hans-Martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning

DANVA Vandsektorlov konference 10 november Hans-Martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning DANVA Vandsektorlov konference 10 november 2015 Hans-Martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning Sådan skabes verdens bedste regulering Samarbejde og internationalisering Reguleringen skal erkende at de

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Middelfart Spildevand

Middelfart Spildevand Strategi 2015-2018 Middelfart Spildevand Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være bæredygtig og robust. Indledning Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Fremtidens vilkår. Der vil i stigende grad være en forventning til vandselskaberne

Fremtidens vilkår. Der vil i stigende grad være en forventning til vandselskaberne Strategi 2015-2019 Indhold Forord... 3 Fremtidens vilkår... 4 Mission, vision og værdier... 5 Overordnede ledelsesprincipper... 6 Hvad vil vi fokusere på i 2015-2019?... 8 Samarbejde og konsolidering...

Læs mere

Bestyrelsesmøde 26. maj 2014

Bestyrelsesmøde 26. maj 2014 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 26. maj 2014 15. maj 2014 Pkt. 7. Strategi for BIOFOS 1. Indstilling

Læs mere

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune Indhold Hvorfor har vi lavet en klimatilpasningsplan i København? Hvordan er processen blev lagt frem og gennemført? Planens hovedresultater Københavns

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

VANDFORSYNING 3,5 OM VANDFORSYNING VANDFORSYNINGENS TILSTAND

VANDFORSYNING 3,5 OM VANDFORSYNING VANDFORSYNINGENS TILSTAND TILSTANDS- KARAKTER 3,5 TILSTANDS- TENDENS TREND 2012-2016 FREMTIDS- SIKRING OM VANDFORSYNING Vandforsyningen er baseret på en decentral forsyningsstruktur, der består af ca. 2.500 almene vandforsyninger

Læs mere

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION side 1 UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION 24. NOVEMBER 2014 Line Markert, advokat KAN VI BRUGE TAKSTFINANSIEREDE MIDLER TIL UDVIKLING AF VANDTEKNOLOGIER? side 2 DE JURIDISKE RAMMER I SKEMAFORM

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Odder Spildevand A/S STRATEGIPLAN

Odder Spildevand A/S STRATEGIPLAN Odder Spildevand A/S Rude Havvej 9 8300 Odder Odder Spildevand A/S STRATEGIPLAN 2017-2021 Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. ODDER SPILDEVANDS YDELSER... 2 3. EJERSTRATEGI... 2 4. FREMTIDENS UDFORDRINGER...

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2015 20 1 2014 Indledning Indsats for bæredygtig udvikling 2015 giver et overblik over de indsatser, der skal sikre, at Gentofte Kommune lever op til

Læs mere

Strategi for håndtering af regnvand

Strategi for håndtering af regnvand 2015 Strategi for håndtering af regnvand Teknik og Miljøcente 01 01 2015 Indhold Hvorfor en strategi vedrørende regnvand s.2 Byrådets vision s.3 Vandets kredsløb s.4 LAR, Lokal Afledning af Regnvand s.

Læs mere

STRATEGI FOR BIOFOS 2015-2020 MED PEJLEMÆRKER MOD 2025 VI SKABER BÆREDYGTIGT VANDMILJØ OG UDVINDER RESSOURCER TIL NYTTE OG GAVN FOR DIG OG DIN BY

STRATEGI FOR BIOFOS 2015-2020 MED PEJLEMÆRKER MOD 2025 VI SKABER BÆREDYGTIGT VANDMILJØ OG UDVINDER RESSOURCER TIL NYTTE OG GAVN FOR DIG OG DIN BY STRATEGI FOR BIOFOS 2015-2020 MED PEJLEMÆRKER MOD 2025 VI SKABER BÆREDYGTIGT VANDMILJØ OG UDVINDER RESSOURCER TIL NYTTE OG GAVN FOR DIG OG DIN BY MISSION VORES EKSISTENSBERETTIGELSE UDTRYKKER VI GENNEM

Læs mere

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed Middelfart Spildevand en moderne virksomhed 2 Middelfart Spildevand er en moderne virksomhed, som ejes af Middelfart Kommune. Det er vores opgave at håndtere spildevandet fra det løber fra grundejerens

Læs mere

VORES VIRKSOMHED 2016

VORES VIRKSOMHED 2016 VORES VIRKSOMHED 2016 Vores virksomhed 2016 Koncern og rapport 3 Direktørens forord 4 Hoved- og nøgletal 6 VandCenter Syd as 8 Vand 10 Spildevand 12 VandCenter Syd Service ApS 14 VCS Energy ApS 16 VandCenter

Læs mere

Svendborg Vand Virksomhedsplan 2010-2011

Svendborg Vand Virksomhedsplan 2010-2011 Svendborg Vand Virksomhedsplan 2010-2011 Forord Nærværende dokument er den anden virksomhedsplan for selskaberne Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S, som i daglig tale under ét kaldes Svendborg

Læs mere

DANVA-kursus. Nytænkning af spildevandsplanen Fra det virkelig liv som det (op)leves i et stort forsyningsselskab. Januar 2012

DANVA-kursus. Nytænkning af spildevandsplanen Fra det virkelig liv som det (op)leves i et stort forsyningsselskab. Januar 2012 DANVA-kursus Nytænkning af spildevandsplanen Fra det virkelig liv som det (op)leves i et stort forsyningsselskab Januar 2012 Kort om Kommunen og Forsyningen som den ser ud i Aarhus Forsyningen : Aarhus

Læs mere

Ejerstrategi for Ringsted Forsyning A/S

Ejerstrategi for Ringsted Forsyning A/S Ejerstrategi for Ringsted Forsyning A/S Resume Denne ejerstrategi beskriver Ringsted Kommunes hensigt med ejerskabet af Ringsted Forsyning A/S. Ejerstrategien udtrykker, hvordan man ønsker at arbejde sammen

Læs mere

Spildevandsplanen

Spildevandsplanen Spildevandsplanen 2016-2020 Den nye spildevandsplan indeholder en kortlægning af nuværende spildevandsforhold, samt en plan for udbygningen af spildevandsanlæg frem til 2020. Denne udgave af spildevandsplanen

Læs mere

Driftsaftale for Nordvand 2014

Driftsaftale for Nordvand 2014 Driftsaftale for Nordvand 2014 November 2013 1 Driftsaftale for Nordvand A/S 2014 Formål Formålet med denne driftsaftale er at de to ejerkommuner årligt overordnet sætter mål for opgaveløsningen i Nordvand

Læs mere

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Workshop IV VÆRDISKABELSE I SAMARBEJDET MED EKSTERNE INTERESSENTER OG SAMARBEJDSPARTNERE GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Claus Homann Aarhus Vand bidrager til samfund,

Læs mere

Notat. Status for mål 2012. Miljøansvarlighed. Bestyrelsen Vedrørende: Status for mål 2012 Bilag: Ingen

Notat. Status for mål 2012. Miljøansvarlighed. Bestyrelsen Vedrørende: Status for mål 2012 Bilag: Ingen Notat Til: Bestyrelsen Vedrørende: Status for mål 2012 Bilag: Ingen Status for mål 2012 Bestyrelsen har vedtaget en række mål for 2012 fordelt på fagområder, som tager afsæt i målsætninger ud fra de 4

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Indstilling. Forslag til Vand Vision 2100 for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 19.

Indstilling. Forslag til Vand Vision 2100 for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. november 2009 1. Resume Med denne indstilling præsenteres et forslag til Århus Kommunes vision om at kunne sikre rent og nok vand til

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN 1. INDSTILLING Klima og Miljøudvalget

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Forord. Alt dette og vores mange andre udfordringer og målsætninger for 2015 kan du læse om i denne virksomhedsplan.

Forord. Alt dette og vores mange andre udfordringer og målsætninger for 2015 kan du læse om i denne virksomhedsplan. VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vores vand... 4 Grundvand...4 Vores vand... 5 Drikkevand...5 Vores vand... 6 Spildevand...6 Vores medarbejdere... 8 Kompetenceudvikling...8 Medarbejdere

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Kloakforhold i sommerhusområderne

Kloakforhold i sommerhusområderne Kloakforhold i sommerhusområderne Behov og mulighed for kloakering i sommerhusområderne undersøgt i 2015-2016 Det var en del af de gamle/nuværende spildevandsplan I undersøgelsen har vi kigget på: Badevand

Læs mere

LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud

LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud DANVA November 2013 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk Bæredygtig regnvandshåndtering Både normal afstrømning og skybrud Funktion samt økonomi i anlæg

Læs mere

Rammen for Provas. Vision

Rammen for Provas. Vision Forretningsgrundlag Rammen for Provas Provas forretningsgrundlag tegner rammerne om vores virksomhed i det daglige arbejde. Det sammenfatter det strategiarbejde, vi har udført i 2009 og 2010 med vision,

Læs mere

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:25 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om klimatilpasning styrkes? Spørgsmål: På tværs af kommunerne i regionen? På tværs af sektorer? På tværs af afdelinger i kommunen? Besvarelser Bord 8:

Læs mere

Ny regulering af vandsektoren. Tone Madsen 15. marts 2016

Ny regulering af vandsektoren. Tone Madsen 15. marts 2016 Ny regulering af vandsektoren Tone Madsen 15. marts 2016 Hvad vil jeg sige noget om? Baggrunden for ny vandsektorlov i 2016 Hovedelementerne i den nye vandsektorlov med vægt på hvor de politiske knaster

Læs mere

Danvas grønbog om Fremtidens vandsektor

Danvas grønbog om Fremtidens vandsektor Danvas grønbog om Fremtidens vandsektor Agenda Hvad er Danvas grønbog om fremtidens vandsektor? Grønbogens 4 scenarier Fællestræk ved scenarierne Hvad er Danvas grønbog om fremtidens vandsektor? Èt af

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

DANVAs udviklingsplan for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren og DANVA / KL inspirationsguide

DANVAs udviklingsplan for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren og DANVA / KL inspirationsguide DANVAs udviklingsplan for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren og DANVA / KL inspirationsguide 1 2 DANVA s mission for proaktiv klimatilpasning er at vi leverer rent, koldt og velsmagende drikkevand,

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

STRATEGI Fra forandring til forankring

STRATEGI Fra forandring til forankring STRATEGI 2016-2020 Fra forandring til forankring Vi udvikler en bæredygtig forsyning, der kan levere for evigt uden at slide på naturen indenfor de økonomiske rammer og med sikker drift og høj kvalitet

Læs mere

- Orientering og uddybning af forliget

- Orientering og uddybning af forliget En ny og forbedret regulering af den danske vandsektor - Orientering og uddybning af forliget Kontorchef Inger Bergmann, Naturstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet Dagsorden 1. Baggrund for vandsektorforliget

Læs mere

Grundvand og drikkevand

Grundvand og drikkevand Grundvand og drikkevand UDFORDRINGER At indvinde grundvand af høj kvalitet og i tilstrækkelig mængde At beskytte grundvandet mod forurening, så vi sikrer rent grundvand både nu og i fremtiden At begrænse

Læs mere

VANDSELSKABERNES UDFORDRINGER OG UDVIKLINGS- OG INNOVATIONSBEHOV HERUNDER TRUSLER OG FORURENINGER I BYENS VANDKREDSLØB

VANDSELSKABERNES UDFORDRINGER OG UDVIKLINGS- OG INNOVATIONSBEHOV HERUNDER TRUSLER OG FORURENINGER I BYENS VANDKREDSLØB VANDSELSKABERNES UDFORDRINGER OG UDVIKLINGS- OG INNOVATIONSBEHOV HERUNDER TRUSLER OG FORURENINGER I BYENS VANDKREDSLØB af Berit Godskesen, Plan vand & spildevand, Specialist i LCA og Udvikling & Innovation

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

MARSELISBORG REWATER VI SØGER LØSNINGER TIL VERDENS MEST RESSOURCEEFFEKTIVE RENSEANLÆG

MARSELISBORG REWATER VI SØGER LØSNINGER TIL VERDENS MEST RESSOURCEEFFEKTIVE RENSEANLÆG MARSELISBORG REWATER VI SØGER LØSNINGER TIL VERDENS MEST RESSOURCEEFFEKTIVE RENSEANLÆG Kick-off 28. marts 2017 Kl. 13-15 ARoS Aros allé 2, 8000 Aarhus C Tilmelding Tilmelding er nødvendig. Send en e-mail

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Klimatilpasning, strategi og udfordringer. Miljø og klima

Klimatilpasning, strategi og udfordringer. Miljø og klima Klimatilpasning, strategi og udfordringer KøbeKøbenhavn Kommunes klimaplan Kommunes klimatilpasning 6 mål for København: Energi fra kul til vind Transport fra biler til cykler og brint biler Bygninger

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

2016 slår alle temperaturrekorder Planeten er ophedet

2016 slår alle temperaturrekorder Planeten er ophedet VEKS strategi 2020 2016 slår alle temperaturrekorder Planeten er ophedet Hvad har vi opnået.. Udviklet og driver i samarbejde med CTR og HOFOR Varmelast.dk, som optimerer den fælles, økonomiske lastfordeling

Læs mere

Strategi Strategi Favrskov Forsyning 31. marts

Strategi Strategi Favrskov Forsyning 31. marts Favrskov Forsyning 31. marts 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 FAVRSKOV FORSYNING 3 1.1 Mission 3 1.2 Vision 3 1.3 Fortællingen bag visionen 3 2 FOKUSOMRÅDER FREM MOD 2020 4 2.1 Tværgående fokusområder Favrskov

Læs mere

Hvad motiverer kommunen og forsyningen i arbejdet med spildevandsplanen? Erfaringer fra Aarhus Kommune v/paul Chr. Erichsen

Hvad motiverer kommunen og forsyningen i arbejdet med spildevandsplanen? Erfaringer fra Aarhus Kommune v/paul Chr. Erichsen Hvad motiverer kommunen og forsyningen i arbejdet med spildevandsplanen? Erfaringer fra Aarhus Kommune v/paul Chr. Erichsen Hvad motiverer kommunen og forsyningen på det overordnede niveau Forhindrer forskellige

Læs mere

Naturstyrelsens arbejde med fremme af dansk vandteknologi. Katrine Rafn Kontorchef Klimatilpasning, Vandsektor og Grundvand, Naturstyrelsen

Naturstyrelsens arbejde med fremme af dansk vandteknologi. Katrine Rafn Kontorchef Klimatilpasning, Vandsektor og Grundvand, Naturstyrelsen Naturstyrelsens arbejde med fremme af dansk vandteknologi Katrine Rafn Kontorchef Klimatilpasning, Vandsektor og Grundvand, Naturstyrelsen Vandvisionsmøde 1. december 2015 Hovedbudskaber 1. Branchen går

Læs mere

Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus Vand A/S.

Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus Vand A/S. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. april 2016 Ordinær Generalforsamling Aarhus Vand A/S 1. Resume Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling

Læs mere

Blå Plan Kolding Kolding Kommunes Spildevandsplan. Kolding Kommune

Blå Plan Kolding Kolding Kommunes Spildevandsplan. Kolding Kommune Blå Plan Kolding s Spildevandsplan Hvad er spildevandsplanen for en størrelse? Formalia: (Miljøbeskyttelseslovens 32) Kommunen skal udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand! Konkrete krav til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2.1 Rammerne...4 3. Implementering af ejerstrategi... 6. 9. Hvad nåede vi i 2013...12 9.1 Sikker drift... 12

Indholdsfortegnelse. 2.1 Rammerne...4 3. Implementering af ejerstrategi... 6. 9. Hvad nåede vi i 2013...12 9.1 Sikker drift... 12 Virksomhedsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord.... 3 2. Selskabsstiftelse... 4 2.1 Rammerne....4 3. Implementering af ejerstrategi... 6 4. Selskabsstruktur... 7 5. Organisationen... 8 6. Målsætninger...

Læs mere

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades Mål Tekniske anlæg skal medvirke til at udvikle vores moderne samfund med en hurtig, sikker og stabil forsyning af grundlæggende velfærdsgoder som f.eks. drikkevand, energi, transport og kommunikation.

Læs mere

Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 8. april 2015 Aarhus Generalforsamling 2015 1. Resume Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus.

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere