Arbejdsmiljøredegørelsen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøredegørelsen 2015"

Transkript

1 Arbejdsmiljøredegørelsen 2015

2 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsens og Sektor MED Udvalgets forord 2. Arbejdsmiljøpolitik 3. Region Nordjyllands indsatser for Arbejdsmiljø 4. Sygehus Thy-Mors konkrete mål og handlingsplan for arbejdsmiljøarbejdet 5. Lokale indsatser 6. Arbejdsulykker 7. Sygefravær 8. Arbejdspladsvurdering Trivselskonsulent og sundhedsfremme for personalet 10. Intern Audits 11. Evaluering af gældende lov og myndighedskrav 12. Temadage 13. Helbredssamtaler 14. Forflytningsorganisationen 15. Kontakt til myndigheder 16. Bilag Strategi- og kommunikationsplan Arbejdsmiljøindsatser Side 1 af 33

3 1. Ledelsens og Sektor MED Udvalgets forord Sygehus Thy-Mors blev arbejdsmiljøcertificeret i henhold til DS/OHSAS for første gang i 2010 og re- certificeret i Den første 3 årige periode gik i høj grad med at få gjort tydeligt, både internt og eksternt, hvad arbejdsmiljøcertificeringen indebar og få udbredt og indarbejdet arbejdsmiljøledelsessystemets elementer. Her i sidste del af anden certificeringsperiode opleves det tydeligt at arbejdsmiljøledelsessystemet er kendt og anvendes og er en del af hverdagen. Arbejdsmiljø indgår nu naturligt i MED arbejdet med aktiv deltagelse af MED udvalgsmedlemmer, ledelser, arbejdsmiljøgrupper og ansatte. Arbejdsmiljøet har fået større synlighed og opmærksomhed i hverdagen og der er arbejdet målrettet med at styrke forebyggelsen inden for fokusområderne. Ligeledes opleves det, at arbejdsmiljøgrupperne og dermed arbejdsmiljøorganisationen - hurtigt inddrages. Dette opleves som medvirkende til, relevante tiltag faciliteres i en positiv retning. Dette kan tyde på, at et skarpt og vedvarende fokus på arbejdsmiljøet netop har skabt den ønskede bevågenhed omkring arbejdsmiljøet har været et turbulent år. Sygehuset har desværre været eksponeret på mange måder, afsluttende med en fusion med Sygehus Vendsyssel til Regionshospital Nordjylland. Dette har med ført der er sket en del omstruktureringer, både på det fysiske plan, hvor afsnit er flyttet, men også på ledelsesniveau hvor der har været ændringer. Set i lyset af dette, opfattes det som en ganske fin præstation at vi har formået at holde sygefraværet på et acceptabelt niveau. Ligeledes har der været sygefravær, som har krævet specifikke indsatser, og hvor effekten heraf endnu ikke kan ses. Medarbejderne har bidraget til nytænkning og ikke mindst til at se muligheder frem for begrænsninger i forhold til at nedbringe sygefraværet. Der er fortsat et stort fokus på arbejdsmiljøet i en tid hvor der fortsat er forandringer i organisationen. Arbejdsmiljøredegørelsen danner grundlag for Sektor MED udvalgets årlige drøftelse af status på arbejdsmiljøområdet. Henrik Larsen Hospitalsdirektør Helle Eriksen Næstformand Sektor MED Udvalget Side 2 af 33

4 2. Arbejdsmiljøpolitik og MED-organisering Arbejdsmiljøpolitik. Formålet med arbejdsmiljøpolitikken er at sikre, at arbejdet med arbejdsmiljø er synlig og har høj prioritet at sikre, at alle aspekter omkring arbejdsmiljø på arbejdspladsen sker på en målrettet og systematisk måde at styrke, effektivisere, forbedre og udvikle arbejdsmiljøarbejdet. Den overordnede vision i arbejdet med arbejdsmiljø er, at arbejdspladserne kan klare det meste selv i forbindelse med arbejdsmiljøarbejdet, og at arbejdsmiljø er en selvfølgelig og integreret del af ledelsesarbejdet på alle niveauer (arbejdsmiljøledelse) Målet for arbejdsmiljøarbejdet er, at skabe sikre, sunde og udviklende arbejdspladser for alle ansatte. Det sker bl.a. ved at sikre høj egenindsats i forbyggende handlinger, at bevare og skabe attraktive arbejdspladser med fokus på arbejdsglæde, at kvalificere arbejdsmiljøledelse, at sundhedsfremme inddrages i arbejdsmiljøarbejdet, og at sikre hensigtsmæssig planlægning, organisering og udførelse. MED-organisering. Formålet er at give alle ansatte mulighed for medindflydelse og medbestemmelse på arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. at give medindflydelse og medbestemmelse på alle niveauer at skabe helhed og sammenhæng i arbejdet, der berører de personalepolitiske forhold, øge arbejdsglæden, styrke og effektivisere arbejdsmiljøarbejdet at medvirke til bedre opgavevaretagelse, herunder forhandlingskompetence i de enkelte udvalg, at ledelse og medarbejdere indgår i forpligtende samarbejde, således at informationer og drøftelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljø er et fælles anliggende. Samarbejdet foregår i det spændingsfelt, der er mellem mål for regionens virksomhed og de individuelle mål på den ene side og ledelsen krav og medarbejdernes krav på den anden side. Samarbejdet skal ske i en forståelse for, at alle i regionen har det mål, at arbejdet skal udføres bedst muligt under de betingelser, som er fastlagt af de politiske beslutninger og arbejdets organisering i almindelighed. MED-aftalen skal ses i sammenhæng med regionens personalepolitikker, arbejdsmiljøpolitik og øvrige politikker. Fokus er på dialog, kultur og muligheder. Aftalen skal medvirke til, at ledere og medarbejdere ser hinanden som sparringspartnere. Opfattelsen er, at dialog giver bedre mulighed er for udvikling af medarbejdere og arbejdspladser og dermed i første og sidste ende en bedre service for de borgere, der betjenes. Der skal sikres en høj grad af medindflydelse og medbestemmelse på alle niveauer. Samarbejdet foregår såvel i de respektive MED Udvalg som i det daglige arbejde. Side 3 af 33

5 3. Region Nordjyllands Arbejdsmiljøstrategiske mål 2018 Nedbringelse af det arbejdsrelaterede sygefravær Definition af det Arbejdsmiljøstrategiske mål 2018: Nedbringelse af det arbejdsrelaterede sygefravær er ikke et projekt i sig selv, som vil forløbe frem til 2018, men skal forstås som et mål, der nås ved hjælp af flere indsatser af forskellig varighed (lange og korte) og som enten tager udgangspunkt i noget, der gøres i forvejen (i driften) eller nye særlige indsatser. Fælles for alle indsatserne er at de både kan være lokale eller fælles (koncern/tværgående). Arbejdet med det arbejdsmiljøstrategiske mål har i langt højere grad end før karakter af at skabe overblik over hvad der allerede sker og sikre at det, der sker, også virker. ARBEJDET MED DET ARBEJDSMILJØSTRATEGISKE MÅL 2018 Nye indsatser Den daglige drift det, vi allerede gør Hvad kan vi sætte i gang/prøve af, som måske yderligere kan nedbringe det arbejdsrelaterede sygefravær? Hvad gør vi allerede, som arbejder ind i målet? På tværs og/eller sektorvist? Rummer også det som bliver gjort og indvirker positivt på målet, men som vi ikke har kendskab til. Hvilke indikatorer og måltal kan vi holde øje med, som giver os en god pejling på, om det arbejdsrelaterede sygefravær bevæger sig den rigtige vej? I praksis vil indsatserne komme fra medarbejderne via MED - organisationens MED-udvalg, Direktionen, Sikkerhedslederne/arbejdsmiljøkoordinatorerne, AME eller fra arbejdsmiljøkonsulenterne fra HR. Vi kan måle på de i Beskæftigelsesministeriets arbejdsmiljøstrategi 2020 fastsatte mål for de tre væsentligste arbejdsmiljøproblemer på arbejdsmarkedet: 25 procent færre alvorlige arbejdsulykker 20 procent færre psykisk overbelastede 20 procent færre med overbelastninger af muskel og skelet fx af ryggen. Side 4 af 33

6 Illustration af hvordan det Arbejdsmiljøstrategiske Mål hænger sammen med indsatsen for at nedbringe det samlede sygefravær i 2015 Den øverste årsagskæde viser, hvordan vi forudsætter, at opfyldelse af det arbejdsmiljøstrategiske mål er afhængig af en forebyggende indsats, der er rammesat af Regeringens 2020-plan. Det betyder omvendt også, at vi kan bruge måltallene fra 2020-planen som indikation på, om vores forebyggende indsats er tilstrækkelig. Vi kan altså ikke måle direkte på det arbejdsrelaterede sygefravær men på den forebyggende indsats, som vi forudsætter får det arbejdsrelaterede sygefravær til at falde. Den nederste årsagskæde viser, hvordan det arbejdsmiljøstrategiske mål hænger sammen med indsatsen for at nedbringe det samlede sygefravær i Udgangspunktet er her en konstatering af, at vi har et højt sygefravær, som man forsøger at afhjælpe via forskellige indsatser. Broen mellem den forebyggende indsats og damage kontrol (sygefraværsbegrænsende foranstaltning) signalerer, at en del indsatser befinder sig i en gråzone. I sidste ende skriver begge målsætninger sig ind i Strategi 2018 ved at underbygge, at vi får gladere og sundere medarbejdere og det samme for mindre. Side 5 af 33

7 Status på Arbejdsmiljøplan 2018 Region Nordjylland år 2015 Regionens virksomheder har fastsat individuelle måltal for nedbringelse af sygefravær, som bidrag til det samlede mål om at reducere regionens samlede sygefravær med én dag pr. medarbejder fra 11,3 dage (baseline 2013) til 10,3 dage: Sektor Baseline (2013) Måltal (2015) Status (dec. 2015) Aalborg Universitetshospital 10,6 9,6 9,9 Sygehus Vendsyssel ,0 Sygehus Thy-Mors 11,5 9,9 10,0 Fællesområdet 9,5 8,5 7,7 Psykiatrien 14,1 13,1 13,5 Specialsektoren 14,1 13,1 14,4 Sygehusapoteket 16,2 15,2 12,8 Region Nordjylland 11,3 10,3 10,7 Ved udgangen af 2015 var det gennemsnitlige sygefravær i regionen nedbragt til 10,7 dage. Der arbejdes med nedbringelse af sygefravær på mange forskellige måder rundt om på arbejdspladserne, men som fællesindsatser, der er udlevet i 2015 er: Månedlig sygefraværsstatistik på afsnitslederniveau Elektronisk advis system, der viser fraværsmønster i forhold til sygefraværspolitik Guidemateriale om afholdelse af fraværssamtaler Information til ledere om korrekt sygefraværsregistrering Information til medarbejdere, der er syge i mere end 28 dage - Præcision af regler vedr. ret til sygedagpengerefusion Pixiguide Sygefraværspolitikken Pixiguide Kom godt tilbage Oplæg om effekt af fysisk træning sektor MED Udvalg Temadag for 90 læger under uddannelse Fakta om sygemelding, lovgivning Hvad er borgerens tarv? 6 kompetenceudviklingsforløb for ledere i håndtering af sygefravær 5 forløb, hvor AMR og TR har kunnet deltage på 1. dag (sygefraværslovgivning, kultur) 2 1-dagskurser for AMR og TR Den svære samtale 5 2-dages workshops arbejdspladser, der er særligt udfordret med højt sygefravær Evaluering af de to typer kompetenceudviklingsforløb af ledere i forhold til kursusindhold/struktur 2016 Side 6 af 33

8 4. Konkrete mål og indsatsområder for arbejdsmiljøarbejdet Sygehus Thy-Mors Ved udarbejdelse af mål og indsatsområder for Sygehus Thy-Mors inddrages Region Nordjyllands arbejdsmiljøstrategiske mål frem til 2018 Nedbringelse af det arbejdsrelaterede sygefravær Det konkrete mål er at nedbringe det samlede sygefravær med i gennemsnit én dag pr. medarbejder i 2015 til i gennemsnit 10,5 sygedage I Region Nordjylland arbejder vi løbende med at forebygge og reducere sygefravær. For det første fordi, det er en lovpligtig opgave, og for det andet, fordi et lavt sygefravær har stor betydning for såvel arbejdsmiljø og trivsel som for økonomien i regionen. Hver enkel af regionens arbejdspladser klinik, afsnit, tilbud, kontor mv. har ansvar for at kigge indad, forholde sig til sygefraværsniveauet og undersøge, hvor der er mulighed for at arbejde med forbedringer i arbejdsmiljøet, at styrke nærvær kulturen og nedbringe sygefraværet. Målet afspejler ligeledes gældende lovkrav og dele af "Regeringens Arbejdsmiljøstrategi 2020, Nye veje til et bedre arbejdsmiljø Det konkrete mål At nedbringe det samlede sygefravær med i gennemsnit én dag pr. medarbejder betyder for Sygehus Thy-Mors, at sygefraværet skal nedbringes fra baseline 11,3 sygedage i 2013 til 9,9 sygedage pr. fuldtidsansat i Sektor MED Udvalget fastsatte måltallet 9,9 sygedage for Sygehus Thy-Mors på mødet den 1. december For at komme i mål med at nedbringe sygefraværet iværksætter Regionens Koncern HR en række konkrete og tværgående indsatser: Kurser til ledere: Obligatoriske kurser for regionens ledere i håndtering af sygefravær. Kursusindsatsen bliver især målrettet de arbejdspladser, som har et højt sygefravær Hjælp til langtidsfravær: Opprioritering af hjælp til ledere med hensyn til at håndtere langvarigt sygefravær Systematisk fokus og træning: Forøget og systematisk fokus på såvel det psykiske som det fysiske arbejdsmiljø på regionens arbejdspladser. Denne indsats skal blandt andet sikre træningsmuligheder for medarbejdere med fysisk krævende arbejde Rammer og værktøjer: Tydelige rammer for ledernes og medarbejdernes arbejde med sygefraværs-politikken og de hjælpeværktøjer der i øvrigt er til rådighed Smidige procedurer: Mere smidige arbejdsgange og procedurer for situationer, hvor sygemeldte skal vende tilbage til arbejdspladsen Sektor MED Udvalget Sygehus Thy-Mors fastsatte på mødet den følgende indsatser Nedbringelse af arbejdsrelateret sygefravær Vision: Opnå sundere og gladere/mere tilfredse medarbejder i sundere og sikrere jobs, hvilket medfører at flere medarbejdere kommer på arbejde. Succeskriterier: 9,9 sygedage pr. fuldtidsansat medarbejder i 2015 Handling: Følge de regionale tiltag Sygefravær Klinik Akut sætter desuden fokus på at reducere det graviditetsbetingede fravær Side 7 af 33

9 Resultat: Sygefraværet kom til at ligge på 10,0 sygedage pr. fuldtidsansat medarbejder i Fysisk Trivsel Vision: Et forøget og systematisk fokus på den fysiske trivsel med udgangspunkt i Job & Krop kampagnen Succeskriterier: Alle afsnit tager handling på temperaturmålingens resultat og flere har implementeret og fastholdt en Job & Krop indsats for den fysiske trivsel Handling: Sektor MED igangsætter en temperaturmåling, som gør det nemt at få overblik over, hvordan det står til med smerter i ryg, skulder og nakke på den enkelte arbejdsplads Resultat: Temperaturmålingen igangsat som et elektronisk spørgeskema, der blev sendt ud til alle ansatte via egen Arbejdsmiljøgruppe. Resultatet skal foreligge på Sektor MED mødet i februar Sikkerhedskanyler Vision: Personalet er bedre beskyttet mod kanylestik og vil være bedre sikret mod utilsigtet blodeksponering Succeskriterier: Totalt 25 % færre arbejdsulykker med fravær end i 2011 Kanylestikskade ulykker reduceret til 0 Handling: Virksomhedsledelses beslutning om at konvertere til sikkerhedskanyler Undervisning af personale i uge 47 og 48 Konvertering pr. december Resultat: Virksomhedsledelsen besluttede på baggrund af sagsfremstilling fra Sikkerhedsleder at konvertere til sikkerhedskanyler. Undervisningen forestod Annette Molby Nielsen fra BD ude i afsnittene og konverteringen trådte i kraft december Afsnitsleder Netværksgruppen Trivselsforum Vision: Afsnitslederne har redskaber til at håndtere egen stress og støtte hinanden. Afsnitslederne bidrager til at neddæmpe stress i eget afsnit Succeskriterier: Øget social kapital i afsnittene Brobygning mellem afsnittene Handling: Få etableret og igangsat netværksgruppen Trivselsforum for afsnitsledere med fokus på egen trivsel Tovholder Trivselskonsulenten Resultat: Netværksgruppen er etableret og der er afholdt møder i gruppen, dog med svingende deltager antal. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse i Sektor MED Udvalget foregik på mødet den 11. juni Drøftelsen er med henblik på at tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år, samt vurdere om det foregående års mål er nået. På Sektor MED Udvalgsmødet den 22. januar 2015 blev kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljøorganisationen 2014 godkendt og blev revideret på Sektor MED Udvalgsmødet den 2. september Side 8 af 33

10 5. Lokale arbejdsmiljøindsatser Fælles indsatsområder: Nedbringelse af arbejdsrelateret sygefravær Administrationen AC-TR har været på kursus i 2015 i den svære samtale og fokus på sygefravær. Administrationschefen har været tilmeldt det regionale sygefraværskursus i efteråret 2015 men frameldt grundet de organisatoriske tilpasninger pr Sygefraværsstatistikken for administrationen i 2015 har ligget stabilt på omkring 1,5-1,6 %. Sygefraværsoversigten har været systematisk drøftet på LMU og personalemøder gennem De regionale sygefraværsværktøjer har været anvendt ved sygemelding inden arbejdstids begyndelse med telefonisk kontakt fra den sygemeldte medarbejder til administrationschef. Der har ikke været langvarigt sygefravær i administrationen i 2015 og på den baggrund ikke været gjort brug af værktøjerne hertil. Fysisk Trivsel Sikkerhedskanyler Afsnitsledere Netværksgruppen Trivselsforum Lokale indsatser og andre arbejdsmiljømæssige tiltag: Indsats vedr. social kapital opfølgning på forløb i regi af BAR-SOSU. Den igangsatte undersøgelse af den fysiske trivsel i efteråret 2015 har været drøftet på LMU og personalemøde i december måned Afledt heraf er der aftalt ugentlig opfølgning med elastiktræning hver torsdag eftermiddag. Ikke relevant for administrationen. God idé, dog ikke drøftet nærmere. Indsatsen er afsluttet i løbet af Aftalt, at indsatsen tages op igen i forbindelse med den nye tilfredshedsmåling i Teamsamarbejdet i Sygehusledelsens Stab er igangsat med fællesmøde den 2. februar Fælles indsatsområder: Nedbringelse af arbejdsrelateret sygefravær Fællesklinikken pr er 3 tidligere klinikker lagt sammen til én fællesklinik. Det gør det svært at svare fyldestgørende på det hele. Der er samlet lidt sammen fra de 3 klinikker, samt alle afsnit er bedt om at udfylde et skema. Der har i 2015 været meget lidt arbejdsrelateret sygefravær. Det er reduceret med 50 %. Det samlede sygefravær er let stigende hen mod slutningen af året. Vi har set en del langtidssygefravær, som ikke har været arbejdsrelateret. Stigningen i det korte fravær kan til dels skyldes at hele 2015 har været yderst turbulent, hvilket kan have haft en negativ indvirkning på arbejdsmiljøet. Mange afsnitsledere har deltaget i regionens kurser og resten er opfordret til at melde sig til. Vi overholder regionens fraværspolitik og har stort fokus på at fastholde medarbejderne på arbejde i det omfang det er muligt. Vi er tidligt ude mht. at inddrage kommunen, udfylde mulighedserklæringer m.m. Vi inddrager trivselskonsulenten hvor det er relevant også i forebyggelsesøjemed. Ved langtidssygefravær og atypisk fraværsmønster inddrages HR-viceklinikchefen tidligt og deltager i samtalerne. Hvor det er nødvendigt er personalekonsulenten med. Side 9 af 33

11 Fysisk Trivsel Sikkerhedskanyler Afsnitsledere Netværksgruppen Trivselsforum Lokale indsatser og andre arbejdsmiljømæssige tiltag: Gravid på job Klinik Akut De fleste afsnit har lavet denne temperaturmåling og er i gang med det videre arbejde på personalemøder. Vi har set en del stik uheld efter indførelsen af de nye PVK sikkerhedskanyler. Det har vist sig at flere har været i stykker. Der er kontakt til producenten og vi overvejer i øjeblikket om vi skal skifte til en anden leverandør. Der har været en del undervisning i anvendelse af kanylerne for at sikre os mod forkert brug af dem. Sagen ligger nu hos sikkerhedslederen. Denne type sikkerhedskanyle er indført på baggrund af regional indkøbsaftale og er ikke en del af de sikkerhedskanyler Sygehus Thy-Mors selv har indført og lavet aftale om Tilbuddet kører. Har ikke fået nogle tilbagemeldinger på arbejdet i gruppen. Desværre er 2 afsnitsledere slet ikke inviteret. Det bliver de nu. Vi har haft fokus på at fastholde de gravide medarbejdere længere tid på arbejdet. Det er resulteret i et projektarbejde gravid på job, som bliver endeligt fremlagt i løbet af marts Fælles indsatsområder: Nedbringelse af arbejdsrelateret sygefravær Operationsafsnit Vi formoder ikke at vi har noget arbejdsrelateret sygefravær, dette spørges der specifikt ind til i de opfølgninger der er til sygemeldte medarbejder/kollegaer. Vores samlede sygefravær er 16,1 dage pr. medarbejder, fordelt på langt fravær 8,6 dage pr. medarbejder og 7,5 dag pr. medarbejder på kort fravær. Vores største stigning er på langt fravær fra 2,8 dag pr. medarbejder til ovenstående 8,6. Vi har tro fulgt Regionens strategi og kan se at det er det lange sygefravær der trækker vores samlede sygefravær op. Det har drejet sig om følgende sygdomme: Brækket skulder, brækket arm, ski skader, diskusprolaps, depression, aldersbetingede kvinde sygdomme med efterfølgende rekreation. Konkret arbejde med at fastholde sygemeldte medarbejder og kollegaer i job ved hjælp af delvis raskmeldinger med fast plan i samarbejde med kommunens jobcenter. Afsnitslederen har deltaget i regionens kursus om nedbringelse af sygefravær. Fysisk Trivsel Undervisning af forflytningsinstruktør i nyt apparatur Sikkerhedskanyler Afsnitsledere Netværksgruppen Trivselsforum Lokale indsatser og andre arbejdsmiljømæssige tiltag: Psykiske arbejdsmiljø Fysiske arbejdsmiljø Trivselsundersøgelse, kontakt til arbejdsmedicinsk klinik, personlige samtaler, besøg af rejsehold og efterfølgende opfølgning. Etablering af vejledning og observation af nuværende arbejdsgange ved trivselskonsulenten. Fokus på anvendelse af hjælpemidler og forflytninger af AMIR gruppen Fælles indsatsområder: Anæstesien Side 10 af 33

12 Nedbringelse af arbejdsrelateret sygefravær Afsnitsleder har deltaget i kurset Vi har en del langtidsfravær, bruger delvist rask i det omfang vore arbejdsopgaver tillader. Har flere redskaber pixibog hjemmeside sparring m HR MV. Fysisk Trivsel Sikkerhedskanyler Afsnitsledere Netværksgruppen Trivselsforum Lokale indsatser og andre arbejdsmiljømæssige tiltag: Job og krop AMIR Forflytning Har gennemført job og krop undersøgelse. Stor svar %. Kan se vi ikke helt bruger de hjælpemidler vi har til rådighed der vil blive rettet opmærksomhed på dette ved at tage punktet med til næste P møde. Er taget i brug der har været problemer i opstartsfasen = der er problemer med rette teknik. Bruger flere PVK pr patient. Ok i gang Fokus på hjælpemidler apparatur indstillinger m.m. Observering af arbejdsgange og arbejdsstillinger ved trivselskonsulent Nina Møller Fokus på løft, hjælpemidler brug af portører. Fælles indsatsområder: Nedbringelse af arbejdsrelateret sygefravær Fysisk Trivsel Sikkerhedskanyler Afsnitsledere Netværksgruppen Trivselsforum Lokale indsatser og andre arbejdsmiljømæssige tiltag: Tilløb til ulykker Arbejdsmiljøgennemgang Indsatsområde omkring arbejdsmiljøet i hjælpemiddeldepotet under div. renoveringer i kælderen Terapien Det samlede sygefravær i Fysio- og Ergoterapien ligger for 2015 på 7 sygedage pr. fuldtidsansat. Så det ligger generelt lavt ift. målsætningen. Sammenlignet med 2014 er der dog sket en stigning fra 5,35 dage. Stigningen er et udtryk for sygeperioder på enkelt personer, som ikke kunne have været undgået. Vi vil derfor ikke iværksætte yderligere, men blive ved med at monitorere sygefraværet løbende. Ud fra temperaturmålingen har vi valgt at få opsat 3 baser med øvelser i hhv. ergoog fysioterapien, som kan benyttes i løbet af dagen. Trivselskonsulenten inddrages i dette. Ikke relevant Vi har haft to tilløb til ulykker. Der er lavet handleplaner for disse. Der laves ikke yderligere indsatser Der opleves fortsat pladsmangel på fælleskontoret i fysioterapien. Er en del af eksisterende APV. Der er problemer med ventilationen i fysioterapien. Der er ekstern konsulent på via teknisk afd. Dårlig belysning i fysioterapien. Ekstern konsulent via teknisk afdeling. Der er kommet ny ventilation i hjælpemiddeldepotet.- Væsentlig forbedret luftkvalitet. Der er bestilt tilsyn af apparatur i afdelingen. Der er lavet gennemgang af kemi i afdelingen og opdateret i retoxdatabasen. Der har været løbende fokus på dette, da der har været en del gener i form af støv og støj. Fælles indsatsområder: Sengeafsnit D Side 11 af 33

13 Nedbringelse af arbejdsrelateret sygefravær Fysisk Trivsel Sikkerhedskanyler Sygefraværet ,3 dage i alt Lang 0.3 og kort 4,0 16,4 medarbejdere Har vist nedadgående kurve siden max 25 dage jan 2015 Sygefravær har været et punkt på personalemøde og MINI MED 2015 Ingen tendens til arbejdsrelateret fravær. Der har været afholdt relevante omsorgs samtaler 7 besvarelser 88% holder kroppen i gang hvis ondt i ryg/nakke 88% har fokus på at undgå at få ondt i ryg 62% laver jævnlig øvelser 75 % oplever der er opgaver som stiller større krav til fysisk styrke en kroppen kan klare 88% taler sammen om at sikre sig god trivsel Ingen har været sygemeldt pga af fysiske gener- Der har været undervist over 2 dage Afsnitsledere Netværksgruppen Trivselsforum Lokale indsatser og andre arbejdsmiljømæssige tiltag: Fællespersonalemøder plejepersonale /jordmødre Supervision i gyn. amb. fra arbejdsmiljøkontoret Aalborg Morten Hald Ca. hver anden måned. Fælles indsatsområder: Nedbringelse af arbejdsrelateret sygefravær Fysisk Trivsel Sikkerhedskanyler Afsnitsledere Netværksgruppen Trivselsforum Lokale indsatser og andre arbejdsmiljømæssige tiltag: Behov for ændring af medicinrum Pårørenderum i Intensiv Intensiv afsnit Afsnitslederen melder sig på næste ledige kursus i 2016 omkring håndtering af syge/fravær. Har god hjælp i personalekonsulent og HR-viceklinikchef. Der er plan for opfølgning på langtidssygemeldte. Har fået 100% tilbagemelding på denne undersøgelse, resultatet drøftes på personalemødet i marts 2017, herunder eventuelle tiltag. Vi har endnu ikke brugt disse kanyler i afsnittet, der har været fremvisning af kanylerne i afsnittet. Kender ikke til dette. Dette sket i november 2016, nu fint fungerende rum. Sagen afsluttet. På lang sigt ikke fundet løsning herpå. Fælles indsatsområder: Nedbringelse af arbejdsrelateret sygefravær Medicinsk Sengeafsnit M 4 Der er fokus på sygefravær jf. instruks fra regionen. Der afvikles fraværssamtaler og indgås individuelle aftaler i forhold til genoptagelse af arbejdet delvis. Fremme nærvær, mindske fravær Der laves arbejdsmiljøgennemgange mhp at forebygge arbejdsskader, tilbydes forflytningsundervisning, obs på brug og anvendelse af hjælpemidler. Der laves opfølgning på opståede skader og disse bruges i forhold til læring i Side 12 af 33

14 afsnittet. Fysisk Trivsel Der er i januar 2016 gennemført en undersøgelse af forholdene via job og krop resultat tages med til personalemøde d. 1./3.-16 Sikkerhedskanyler Er taget i anvendelse februar Afsnitsledere Netværksgruppen Trivselsforum Lokale indsatser og andre arbejdsmiljømæssige tiltag: Håndtering af forandringer. Afsnittet gennemgår i perioden mange forandringer, som har stor betydning for arbejdsmiljøet sammenlægninger, renoveringer, usikkerhed i forhold til patientkategorier, mange nyansatte, mange nyuddannede Fokus på hvad der er vilkår og hvad vi kan gøre for at få hverdagen til at gå så godt som muligt. Samarbejde intern i eget afsnit, men også eksternt afsnittene i mellem. Hjælpe hinanden, gensidig opmærksomhed, Fokus på det vi når, frem for det der mangler. Kollegial sparring kompetenceudvikling, introduktion. Fælles indsatsområder: Nedbringelse af arbejdsrelateret sygefravær Fysisk Trivsel Sikkerhedskanyler Afsnitsledere Netværksgruppen Trivselsforum Lokale indsatser og andre arbejdsmiljømæssige tiltag: Fællesmøder med HRviceklinikchef, afsnitsledere, Tr og AMIR i tidligere S7 med 2 ledelser Besøg af rejseholdet Løbende mini MED møder med arbejdsmiljø som punkt sammen med ort. Kir/Gynækologisk TR og AMIR, afsnitledere Fusionsproces mellem personale i Ort/Kir og Gyn Kirurgisk sengeafsnit S 7 Sygefraværet i S7 status ½ / lang 8,7 kort 6,9 Der har i året været flere langtidssyge af forskellige årsager. Dage i alt 15,6 der er kun 1 person hvor det umiddelbar er arbejdsrelateret, dette en kollega der har været ansat i Ortopædien og som følge af opsigelse har været sygemeldt (effekt jan2016- nu) Sygefravær har været tema på personalemøde og procedurerne omkring omsorgssamtaler har været gennemgået Langtidssyge til systematisk omsorgssamtale har haft HR viceklinikchef med og desuden HR konsulent ved fravær af længere varighed og hvor der har været brug for hjælp fra Jura. Resultat af temperaturmåling, 15 har gennemført undersøgelsen ingen har haft fravær pga af fysiske skavanker fra ryg/nakke 87% holder så vidt muligt kroppen i gang 60 %har fokus på at undgå ryggener og bruger hjælpemidler Desuden vejledning kollegaer imellem Fra 1/ ortopæd. Plejepersonale tilbage til STM De problematikker der blev rejst til dette møde er løst med hensyn til de fysiske rammer da sengeantallet i S7 er reduceret fra Samtidig er personalet kommet under samme afsnitsleder og i samme klinik Fortsætter i 2016 til ny struktur er på plads Der er igangsat følgende Fælles personalemøder for personalet der arbejder i S7.(incl. Gyn) Planlagt personalemøder i marts og maj med deltagelse fra arbejdsmiljøkontoret Aalborg. Temaeftermiddag med Birgit Eg omkring fusionsteorien T- teorien Temadage i februar og marts for alt personalet i S7 faglig undervisning i Ort/kir specialet Løbende oplæring i praksis i S7(hvor de respektive personalegrupper kommer i Side 13 af 33

15 oplæring i de specialer hvor de ikke har spidskompetencer.) Statusmøder HR/leder/Amir/TR i det kirurgiske felt ASA og AMA - Akutafdelingen Nedbringelse af arbejdsrelateret sygefravær Fysisk Trivsel Sikkerhedskanyler Afsnitsledere Netværksgruppen Trivselsforum Lokale indsatser og andre arbejdsmiljømæssige tiltag: Videresendte APV handleplaner: Vores samlede sygefravær er 9.0 dag pr. medarbejder, fordelt på langt fravær 2,5 dage pr. medarbejder og 6.6 dag pr. medarbejder på kort fravær. Vi har haft og har en stor antal gravide med enten hel eller delvis sygemelding. Vi følger Region Nordjyllands sygefraværspolitik og indkalder til samtaler jf. denne. For de gravides vedkommende har vi italesat problematikken i Klinik MED og lokal arbejdsmiljøforum i forhold til omfattende hel eller delvis sygemelding og indgået i et samarbejde omkring udarbejdelse af projekt for Gravid på Job Konkret arbejder vi med at fastholde sygemeldte medarbejdere/gravide i job ved hjælp af delvis raskmeldinger herunder individuelle hensyn til den enkeltes ønske om arbejdsområder og vagttyper. Trivselskonsulenten anvendes hvor det er relevant og medarbejderen ønsker dette. Der afvikles APV på alle gravide med arbejdsmiljørepræsentanten i AM. Vi har udarbejdet lokal politik for syge/raskmelding som er udleveret som lommekort til alle medarbejdere i AM Job og krop undersøgelse gennemført. Svar procenten under 50 pct. Resultatet forelagt på personalemøde og trivselskonsulent inddraget i vores forflytnings workshop som finder sted 2 gange årligt ved forflytningsvejleder i AM. Plakater og elastikker hængt op i personalerum. Vi har haft en del stik uheld og tilløb til ulykke efter indførelse af sikkerhedskanyler (Tipro-ONE). Der har været kontakt til producenten og sikkerhedsleder Marianne Astorp er inddraget i problematikken. Leverandøren har afviklet undervisning i AM/ASA for herved at forsøge og afhjælpe stikuheld. Siden undervisningen har der igen været tilløb til ulykke x flere. Har deltaget en enkelt gang men har svært ved at afsætte tiden hertil. Ansøgt om midler til ombygning af medicinrum i ASA samt ombygning af åbne kontorer i ASA. Medicinrum er ombygget. Åbne kontorer forventes ombygget i nærmeste fremtid. Ansøgt om midler til solafskærmning på store glas partier i Akutbygningen dette bevilliget men endnu ikke udført. Fælles indsatsområder: Nedbringelse af arbejdsrelateret sygefravær Dialysen Sygefraværet på dialysen ligger lavt = gennemsnitlig under 4 dage pr ansat. Der har derfor ikke været iværksat ekstra indsatser på dette område i 2015 Fysisk Trivsel Sikkerhedskanyler Afsnitsledere Netværksgruppen Trivselsforum Spørgeskemaundersøgelsen Job&krop er gennemført. Den viste at der var behov for øget bevidsthed omkring kropsholdning især ved lang tids arbejde ved computeren. Der har efterfølgende været vejledning ved trivselskonsulenten i korrekt siddestilling og kropsholdning. Der er anskaffet skridttællere til samtlige medarbejdere, for at øge fokus på øget bevægelse, i og uden for arbejdstiden. Alle har fået undervisning i sikkerhedskanyler. Der er anskaffet relevante sikkerhedskanyler til afdelingen. Alle er informeret om kun at anvende sikkerhedskanyler. Fælles indsatsområder: Kir. Dagsafsnit Side 14 af 33

16 Nedbringelse af arbejdsrelateret sygefravær Fysisk Trivsel Sikkerhedskanyler Afsnitsledere Netværksgruppen Trivselsforum Lokale indsatser og andre arbejdsmiljømæssige tiltag: I forbindelse med omstruktureringer, flytning og forandringsprocesser har flere kolleger været påvirkede. To har haft en kortere sygemelding. Erhvervspsykolog fra regionskontoret har været inddraget i personlige samtaler med de to medarbejdere og et møde for alle medarbejdere i kirurgisk dagafsnit. Det har været et rigtig godt redskab til at forebygge yderligere sygefravær. Desuden har der været en kultur hvor vi har kunnet tale om hvordan vi havde det indbyrdes og på personalemøder, hvilket har bidraget til den generelle trivsel. Vedr. sygefravær: Der har i forbindelse med sygefravær været koblet psykolog på fra regionen, så stressrelateret fravær har kunnet minimeres. I forbindelse med fravær grundet fysiske problemstillinger har der været planlagt med kortere arbejdsdage for at undgå sygemelding. Ved alle fravær følges forløbet dels med telefonisk kontakt og dels med samtaler. Tilbagemeldingerne fra Urologisk ambulatorium er at der er store problemer med nakke/ryg. En af problematikkerne er at spl. når de er i visitator-funktionen har meget skærm-arbejde. Derfor er der lavet undersøgelse af hvilke der har brug for skærmbriller. Desuden har vi haft trivselskonsulenten koblet på i forhold til korrekte arbejdsstillinger. Det har givet personalet en oplevelse af at det betyder rigtig meget at de er opmærksom på ergonomi. Flere går til afspænding/behandling ved trivselskonsulenten med god effekt. Sikkerhedskanyler er ikke i brug på afdelingen endnu. Vi har haft en enkelt stikskade på en fragmin-sprøjte. Leder deltog i 1. møde, men har desværre ikke kunnet afse tid til dette forum. Der har været for mange andre opgaver i forbindelse med omstruktureringer. Det har været et år præget af flytning for begge afsnit og derfor har arbejdsmiljøindsatsen koncentreret sig om dette. Både i urologisk ambulatorium og dagkirurgien har det været afgørende at det har været en flytteproces hvor specialeansvarlige og amir hele vejen har været inddraget i processen, så den forankring i ønsker fra plejepersonalet har kunnet fastholdes hele vejen. Fælles indsatsområder: Nedbringelse af arbejdsrelateret sygefravær Kirurgisk Ambulatorium Trivselskonsulent har været koblet på mhp. medarbejdsforhold. Der er i gangsat øvelser. Forflytningsvejleder har været tilknyttet ift. forflytning og arbejdsstillinger. Fysisk Trivsel Sikkerhedskanyler Afsnitsledere Netværksgruppen Trivselsforum Lokale indsatser og andre arbejdsmiljømæssige tiltag: Der er svaret 100% alligevel er der 55 %, som ikke gør noget for ryg og nakke. Der handles videre i 2016 Er undervist Har deltaget i første forum, men der har ikke været plads i kalenderen siden. Med ønsket om et bedre samarbejdsmiljø i Kir. Amb har psykolog fra Arbejdsmiljøkontoret været tilknyttet med godt resultat. Fælles indsatsområder: Nedbringelse af arbejdsrelateret sygefravær Fysisk Trivsel Sikkerhedskanyler Afsnitsledere Netværksgruppen Trivselsforum Medicinsk Ambulatorium Meget lille sygefravær, der er arbejdsrelateret i Trivselskonsulent har være koblet på ift arbejdsstillinger I henhold til undersøgelsen er der stor fokus blandt personalet på at undgår nakke, skuldre, ryg gener. God dialog blandt personalet omkring forebyggelse af gener. Venflon sikre ift stik usikre ift., at der let opstår sprøjt med blod. Sikkerhedskanyler kun lidt brugt, da der er lager, der skal bruges først. Planlægger fornyet undervisning i 2016 Side 15 af 33

17 Fælles indsatsområder: Nedbringelse af arbejdsrelateret sygefravær Fysisk Trivsel Sikkerhedskanyler Afsnitsledere Netværksgruppen Trivselsforum Lokale indsatser og andre arbejdsmiljømæssige tiltag: Renovering BDA Brandskolen BDA Indeklima BDA Arbejdsmiljøuge 43 Lokal MED Termo Jakker Planløfter Lægekontor CT 2 APO wipe Billeddiagnostisk Afsnit Tidlig indsats i forhold til sygefravær jf. regionens sygefraværspolitik effektueret. Pixi udgave gennemgået. Lokalt aftalte procedurer for syge- /raskmeldinger er iværksat. Udvikling i sygefravær og oversigt over gennemsnitligt sygefravær er behandlet på Klinik-MED og offentliggøres løbende på opslagstavler i begge afsnit. Der er adgang til mødereferater på PersonaleNet og på opslagstavler. Afsnitsleder er tilmeldt obligatoriske kurser for regionens ledere i håndtering af sygefravær til efteråret. Arbejdsmiljøet er et fast punkt på Klinik-MED og Mini-MED møder. Dagsorden udarbejdes i et samarbejde med tillidsvalgte. Udviklingssamtaler for sekretærer er afsluttet, for plejegruppen i gang. Radiologer er ikke påbegyndt endnu. Vores temperaturmåling viser, at vi har fokus på det fysiske arbejdsmiljø, men vigtigt at være bevidst om det er et øjebliks billede. Vi har i dialog med Trivselskonsulent, planlagt individuel følgeskab af trivselskonsulent i forhold til fysisk trivsel, hvor den enkelte kunne melde sig til dette via mail til afsnitsleder. Trivselskonsulenten følger den enkelte medarbejder i arbejdet på BDA, så der er mulighed for vejledning og undervisning. 25 har besvaret ud af 33, og tilbuddet gælder alle, der er 1 der har tilmeldt sig opfølgning ved trivselskonsulenten. Men fra faldt igen. Sikkerhedskanyler er indført i BDA. Afsnitsleder havde tilmeldt, men har meldt afbud p.g.a. manglende tid. Planlægning af renovering Rum 1 og 2 røntgen app. Mammo mammomat I forbindelse med opstart på planlægningen af renoveringen, havde vi besøg fra arbejdsmiljøkontoret.se APV- handleplan. Næsten alle har udfyldt, 3 har ikke udfyldt, hvilket de er blevet bedt om at gøre. Der er fra personalet ønsket brandøvelse på afsnittet, da trykfondens brandskole er generel og i BDA har vi anderledes behov i forhold til brandinstrukser da der er meget elektronik og mange har været ansat gennem mange år. Der planlægges med undervisning og øvelse i foråret i I efteråret 2015 foretog arbejdsmiljøkontoret indeklimamålinger i Skranken MR-beskriverrum Ultralyd Multirum Se APV- handleplan Fælles temadag for MED organisationen i Vrå Idrætscenter med emnet Når arbejdspladsen lykkes med arbejdsmiljøet Hvordan ser det ud med stress i regionen? Hvordan reagerer vi på forandringer og hvorfor? Hvilke værktøjer findes der i regionen, som kan anvendes af MED organisationen? Det var mange ressourcer der blev brugt på noget der var kendt, Første indlæg med psykolog var rigtigt godt, men workshop var ikke fornyende. Sidste foredragsholder havde i foråret været på arbejdsmiljø temadag i Thisted, foredraget var en ordret gengivelse, alle historier var de samme. Dejligt at være sammen som klinik, men det kunne vi have været på anden vis. Via APV er der indkøbt langærmede jakker til sekretærene. Der er indkøbt egen planløfter til CT2, tidligere var BDA fælles med intensiv. Det at vi har vores egen, har betydet at den altid er til gængelig, og første valg hvis muligt i forhold til patientens tilstand. Indretningen ændret med hjælp fra arbejdsmiljøkontoret, nyt hæve sænkbart skrivebord. Ved tilfældighed opdages at der på pakken anbefales brug af handsker. Men det står ikke i retox`s brugsanvisning for produktet, at der skal bruges handsker. På arbejdsmiljø kontoret har vi kontaktet Marie Lilleris ang. problematikken. Har været som emne på personalemøde Side 16 af 33

18 Telefon i Rum 5 Elektriske døre i CT 2 Overfaldsalarm på telefon er blevet muligt at aktivere, til brug for personalet på vagtværelse. Da det ikke er muligt at justere på dørene i akutbygningen, er der i CT 2 påsat gult advarsels tape på gulvet og rødt pas på på døren. Fælles indsatsområder: Nedbringelse af arbejdsrelateret sygefravær Fysisk Trivsel Sikkerhedskanyler Klinisk Biokemisk Afsnit Tidlig indsats i forhold til sygefravær jf. regionens sygefraværspolitik effektueret. Pixi udgave gennemgået. Lokalt aftalte procedurer for syge- /raskmeldinger er iværksat. Udvikling i sygefravær og oversigt over gennemsnitligt sygefravær er behandlet på Klinik MED og offentliggøres løbende på opslagstavler i begge afsnit. Der er adgang til mødereferater på PersonaleNet og på opslagstavler. Afsnitsledere har deltaget i obligatoriske kurser for regionens ledere i håndtering af sygefravær. Arbejdsmiljøet er et fast punkt på Klinik MED og MiniMED møder. Dagsorden udarbejdes i et samarbejde med tillidsvalgte. Der afholdes udviklingssamtale en gang årligt. Spørgeskemaundersøgelse rundsendt med frist Resultatet er gennemgået på P-møde, uddybende kommentarer er efterspurgt. Valgte fokus: Arbejdsstillinger og øvelser, Nina Møller involveres. Individuelle behov italesat. Sikkerhedskanyler er indført i KBA. Afsnitsledere Netværksgruppen Trivselsforum Lokale indsatser og andre arbejdsmiljømæssige tiltag: Medarbejdertilbud Gennemgang af Brandskole 3 Afsnitsleder har deltaget i trivselsforum i den udstrækning, det har været muligt. Netværket værdsættes meget, dog forhindrer uopsættelige opgaver deltagelse hver gang. Udbrede kendskab til følgende tilbud: Terapien kan benyttes efter arbejdstids ophør, og trivselsrummet kan benyttes efter aftale med trivselskonsulenten. Alle har udfyldt et Brandskole tjek-skema. Resultatet var tilfredsstillende. Altid et opmærksomhedspunkt ved intro af nye medarbejdere. Besøg af trivselskonsulent Opfølgning på ergonomiske observationer på P-møde januar 15. Arbejdsmiljøugen uge 43 Fælles temadag for MED organisationen i Vrå Idrætscenter med emnet Når arbejdspladsen lykkes med arbejdsmiljøet Hvordan ser det ud med stress i regionen? Hvordan reagerer vi på forandringer og hvorfor? Hvilke værktøjer findes der i regionen, som kan anvendes af MED organisationen? Temadagen faldt godt i tråd med aktuelle omorganisering. EKG-/blodprøvestol til Ambulatoriets personaler og AMR har efter afprøvning anbefalet hjemkøb af EKGambulatoriet /blodprøvestol fra firmaet Simonsen og Weel. Model 610 (2 stk.) er bestilt og modtaget Oprydning i kemikalierum Uddaterede og overflødige kemikalier er bortskaffet : Afsluttet Renovering Information vedr. renovering af KBA kan følges på K-drev K:\STM- KlinikDiagnostik\KBA\AMiR gruppen\logbog\renovering af KBA Økonomi er nu bevilget i to etaper, byggemøde nr.2 i uge 16. Rapporten viser at der arbejdes systematisk med arbejdsmiljøet, fortsat Intern Audit arbejdsmiljøcertificering giver således rigtig god mening. Uddannelse af ny AMR Lovpligtig uddannelse og obligatoriske kurser er fuldført. MRSA Rundvisning af ny Sygehusledelse og Klinikledelse AMR har gennemgået slides vedrørende MRSA risiko, div. procedurer, værnemidler, affaldshåndtering og rengøring på P-møde Efterår 2016 Side 17 af 33

19 6. Arbejdsulykker Antal anmeldte arbejdsulykker i 2015 steg en lille smule i forhold til de flotte tal i Ikke så meget i forhold til total antal anmeldte ulykker som ulykker med fravær. Region Nordjylland i alt Arbejdsulykker i alt Arbejdsulykker med fravær Fraværstimer grundet arbejdsskader , , , , , ,2 Ulykkesfrekvens for arbejdsulykker m. fravær Sygehus Thy/Mors Fraværstimer grundet arbejdsskader Arbejdsulykker i alt Arbejdsulykker med fravær , , , , , ,3 Ulykkesfrekvens for arbejdsulykker m. fravær Indsatser i forhold til arbejdsulykker 2015: Det arbejdsmiljøstrategiske mål frem mod 2018 Nedbringelse af arbejdsrelateret sygefravær, understøttes i forhold til arbejdsulykker med følgende Arbejdsulykker med fravær og fraværstimer grundet arbejdsskader reduceres med 10 %. Begge målsætninger i forhold til baseline Begge mål er opfyldt for Sygehus Thy-Mors i Det skal dog bemærkes, at der i forhold til 2014 har været stigning i antallet af arbejdsulykker med fravær. Regional indsats i forhold til forflytninger Arbejdsmiljøenheden har besluttet at have en fælles regional indsats med fokus på forflytningssituationer. Indsatsen sikrer Temamøder for forflytningsvejledere i forbindelse med påbud fra AT. Konkret afholdes temamøde med obligatorisk deltagelse af de relevante forflytningsvejledere, ledere og nøglepersoner. Et temamøde skal afholdes senest 3 mdr. efter afgivelse af påbud. Analyse af arbejdsulykker: Ny guide til læring af arbejdsulykker og dialog-værktøj er udarbejdet i Begge materialer ligger i Arbejdsmiljøhåndbogen og er dermed tilgængelige som støtteredskaber, når arbejdsmiljøgrupperne skal analysere arbejdsulykkerne og lave handleplaner. Analyseværkstedsmetoden har været tema for lokalt arbejdsmiljøforum i en enkelt klinik i Den voldsforebyggende indsats: Indsatsen med fokus på forebyggelse af vold og trusler på de somatiske sygehuse fortsatte i Der blev afholdt 1 Ud af kampen mød vold, trusler og konflikter uden konfrontation - kursus i 2015, da det har været svært at få holdene fyldt op. Generelt positive tilbagemeldinger fra kursisterne på kurset. Side 18 af 33

20 Low Arousal som strategi i forhold til voldsforebyggelse knyttes til analyse af arbejdsulykker eller arbejde med særligt udfordrende adfærd og sættes således i spil i andre regi fra regional side. Voldsrelaterede arbejdsulykker i Region Nordjylland Regionen samlet Registrerede Voldsrelaterede arbejdsulykker - uden fravær - med fravær Thy-Mors Registrerede voldsrelaterede arbejdsulykker - uden fravær - med fravær Stikskadestatistik Sygehus Thy-Mors I forbindelse med Stikskadedirektivets ikrafttræden i 2013 udarbejdes der fremover årligt en stikskaderapport, indeholdende de 13 forskellige stikskadekategorier. Målet er at sætte fokus på forebyggelse af stikskader, og at give den enkelte sektor en lettere mulighed for at få overblik over hvilke problemstillinger og dermed forebyggende indsatser, der kan være relevant. Nedbringelse af stikskader er et af indsatsområderne i Arbejdsmiljøplan Virksomhedsledelsen besluttede i oktober på baggrund af indsatsen og en redegørelse at indføre sikkerhedskanyler pr. december Der blev arrangeret undervisning i uge 47 og 48. Sikkerhedskanylerne havde været i regionalt udbud og desværre medførte udbuddet at en af de sikkerheds PVK kanyler, vi allerede tidligere havde indført, overgik til et andet produkt/firma. Denne specielle PVK sikkerhedskanyle viste sig desværre ved registrerede tilløb til ulykke at være knap så sikker i anvendelse. Der arrangeres undervisning først i det nye år (2016) og hvis det ikke hjælper forsøges udskiftet til den kendte PVK sikkerhedskanyle fra samme firma, som de andre sikkerhedskanyler. Side 19 af 33

21 Oversigt over stik- skæreskader, Sygehus Thy-Mors 2015 Klinik Afdeling Hændelsesforløb Årsag Klinik Akut Intensiv Skadelidte skulle give pt 6 ie Insuman sub.i abdomen. Efter dette er givet skruer skadelidte nålen af og putter den i kanyleboksen. Denne er dog overfyldt og nålen vender rundt og skadelidte stikker sig på højre pegefinger. Klinik Akut Klinik Akut Klinik Akut Klinik Diagnostik Klinik Diagnostik I forbindelse med anlæggelse af PVK, stikker skadelidte venstre pegefinger i den urene nål i kapslen. Hændelsen sker, da pt er urolig og kaster op. Akutsengeafsnit I kanyleboksen sad en nål til insulinpen fast i det stjerneformede hul. Skadelidte ville skubbe nålen ned, og stak sig. Havde ikke tænkt på at der er nåle i begge ender og det var på nåleenden som går ind i pennen. Bagefter er såret vasket og sprittet. Akutmodtagelsen Akutmodtagelsen KBA KBA Har netop givet patient insulininj.og vil tage kanylen af pennen. Skadelidte plejer at stikke pennen ned i stjernen på kanylebøtten og dreje den af. Men havde travlt og kunne ikke nå op og se toppen af kanylebøtten, tog derfor selv ved kanylen og vil dreje af, hvorved kanylen smutter og stikker skadelidtes 1. venstre finger. Under udførelse af analyse, bruges kanyle for at få prøvemateriale op fra prøveglasset. Da skadelidte trækker kanylen op af glasset kommer hun til at stikke sig i fingeren. Skadelidte er i Ambulatoriet for at tage blodprøve på en patient der er vanskelig at stikke. Under blodprøvetagning falder nålen ud af indstikket. Derfor er prøvenålen ikke afsikret og da blødning standses med vat, stikker skadelidte sig på kanyle(sommerfugl) på venstre pegefinger. Det blødte en smule. Klinik Kirurgi Fødegangen Stikskade i venstre tommelfinger med sutureringsnål under suturering i vagina. Blod under handsken efter stikket. Skyllet og desinficeret efter procedure. Klinik Medicin M 4 I forbindelse med insulingivning til en patient opleves stemplet på insulinpennen at gå lidt stram, men insulinen bliver givet. Hvad der egentligt sker er usikkert, men kanylen strejfer sygeplejerskens finger i forbindelse hermed og der bliver et lille hul i huden. Serviceafdeling Centralkøkken Ulykken indtraf da skadeslidte under forberedelse af bagning af kanelsnegle, skærer dejen med nysleben kniv. vensrtehånds tommelfinger placeres forkert i forhold til kvivens skæreretning. Derved sker et snit i venstre side af venstrehåndstommelfinger. fra hånden og ned i venstre side af tommelfingeren, gennem negl til top af tommelfinger Side 20 af 33

22 Serviceafdeling Rengøring Skadelidte moppede gulvet på en sengestue, hvor hun så en prop/tut på gulvet og ville samle den op, da tutten rullede væk ved mopning. Idet skadelidte samlede den op med hånden mærker hun et stik i langefingeren på højre hånd (havde handsker på), det var en nål.skadelidte har ikke set en nål i sådan en prop før. 6 Stikskadekategorier og antal: 1. Uopmærksomhed 0 8. Stik ved anlæg og udtagning 1 2. Påsætning af hætte på kanylen efter 2 9. Kanyle trækker sig 0 brug 3. Adskillelse af instrumenter Urolige patienter 0 4. Stik ved kassering af skarpe Akutte procedurer, hvor der handles 0 instrumenter i kanyleboks hurtigt 5. Brug af fingre frem for instrumenter Ringe plads i operationsfeltet og dårlig 0 oversigt 6. Stik forårsaget af kollega Manglende erfaring 0 7. Stik ved fralæggelse 4 Antal stik-/skæreskader totalt i Stik-/skære relaterede arbejdsulykker totalt gennem årene Thy-Mors Registrerede arbejdsulykker - uden fravær med fravær Side 21 af 33

Ledelsens Evaluering 2015

Ledelsens Evaluering 2015 Ledelsens Evaluering 2015 1. Indledning. En arbejdsmiljøcertificering kræver et struktureret og godt arbejdsmiljøledelsessystem. Arbejdsmiljøledelsessystemet har som hovedformål at udvikle og sikre et

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Patologi

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Patologi Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Patologi Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Geriatrisk Afdeling G, Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Geriatrisk Afdeling G, Svendborg August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Geriatrisk Afdeling G, Svendborg Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Ortopædkirurgisk Afdeling O, Odense og Ortopædkirurgisk Afdeling O, Svendborg - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Ortopædkirurgisk Afdeling O, Odense og Ortopædkirurgisk Afdeling O, Svendborg - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 1 for Ortopædkirurgisk Afdeling O, Odense og Ortopædkirurgisk Afdeling O, Svendborg - Juni 13 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Afdeling for Klinisk Patologi

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Afdeling for Klinisk Patologi August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Afdeling for Klinisk Patologi Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Onkologisk Afdeling R, Odense - Juni Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Onkologisk Afdeling R, Odense - Juni Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøredegørelse 01 for Onkologisk Afdeling R, Odense - Juni 013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 01 for Onkologisk Afdeling R, OUH, Odense...

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Urinvejskirurgisk Afdeling L

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Urinvejskirurgisk Afdeling L August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Urinvejskirurgisk Afdeling L Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Hudafdeling I og Allergicenteret

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Hudafdeling I og Allergicenteret Oktober 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Hudafdeling I og Allergicenteret HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Lungemedicinsk Afdeling J

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Lungemedicinsk Afdeling J Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Lungemedicinsk Afdeling J Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Hæmatologisk Afdeling X

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Hæmatologisk Afdeling X Juni 01 Arbejdsmiljøredegørelse 013 for Hæmatologisk Afdeling X Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S

November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Plastikkirurgisk Afdeling Z

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Plastikkirurgisk Afdeling Z August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Plastikkirurgisk Afdeling Z Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser v. Personalekonsulent Lærke Gelineck Berg og Fælles-AMR Rikke Gierahn Andersen Inspiration - videndeling

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget.

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. 11.03.2011 1 Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan 2011-2013 1. Indledning Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden 2011-2013. Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. Arbejdsmiljøplanen

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T Juni 01 Arbejdsmiljøredegørelse 013 for Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Kirurgisk Afdeling A

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Kirurgisk Afdeling A August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Kirurgisk Afdeling A Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi Juni 1 Arbejdsmiljøredegørelse 13 for Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Rehabiliteringsafdelingen, Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Rehabiliteringsafdelingen, Svendborg Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Rehabiliteringsafdelingen, Svendborg Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Lungemedicinsk Afdeling J

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Lungemedicinsk Afdeling J August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Lungemedicinsk Afdeling J Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Endokrinologisk Afdeling M

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Endokrinologisk Afdeling M Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Endokrinologisk Afdeling M Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Klinisk Immunologisk Afdeling

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Klinisk Immunologisk Afdeling Oktober 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Klinisk Immunologisk Afdeling HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Plastikkirurgisk Afdeling Z

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Plastikkirurgisk Afdeling Z Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Plastikkirurgisk Afdeling Z Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Endokrinologisk Afdeling M

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Endokrinologisk Afdeling M August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Endokrinologisk Afdeling M Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Radiologisk Afdeling, Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Radiologisk Afdeling, Svendborg Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Radiologisk Afdeling, Svendborg Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Fælles Akutmodtagelse (FAM) - Odense

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Fælles Akutmodtagelse (FAM) - Odense Juni Arbejdsmiljøredegørelse 13 for Fælles Akutmodtagelse (FAM) - Odense Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, H.C. Andersen Børnehospital, Afdeling H

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, H.C. Andersen Børnehospital, Afdeling H September 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, H.C. Andersen Børnehospital, Afdeling H HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi i 2016

Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Grundlag for arbejdsmiljøstrategien i Næstved Kommune er lov om arbejdsmiljø, kommunens personale- og arbejdsmiljøpolitik samt MED-aftale. Strategien er, at der med arbejdsmiljøpolitik

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Kirurgisk Afdeling K

Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Kirurgisk Afdeling K Arbejdsmiljøredegørelse 0 for Kirurgisk Afdeling K Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV problemstillinger Forord Arbejdsmiljøredegørelsen for 0 er anden version af den årlige

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Medicinsk Afdeling M

Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Medicinsk Afdeling M Arbejdsmiljøredegørelse for Medicinsk Afdeling M Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV problemstillinger Forord Arbejdsmiljøredegørelsen for er anden version af den årlige redegørelse

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Neurologisk Afdeling N

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Neurologisk Afdeling N August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Neurologisk Afdeling N Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Fraværspolitik Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Fravær og nærvær har længe fyldt dagsordenen både i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i hele kommunen og nationalt set. Derfor har forvaltningen

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Lungemedicinsk Afdeling J

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Lungemedicinsk Afdeling J Oktober 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Lungemedicinsk Afdeling J HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 April 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Sygefravær... 3 Arbejdsulykker... 3 APV problemstillinger i IPL... 3

Læs mere

Årsberetning for arbejdsmiljøet 2012

Årsberetning for arbejdsmiljøet 2012 Årsberetning for arbejdsmiljøet 2012 Arbejdsplads Børnehuset Mælkevejen Udarbejdet af Heidi Andersen, AMR og Maiken Toftholm, leder Dato 31/1 2013 Status for arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøet Det

Læs mere

Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål

Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål Titel på mødet kan skrives i dette felt side 2 Sygefravær er delt i 2 lige store dele: - kort og langt sygefravær Kort sygefravær = max. 28

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi

Arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøstrategi 2008-2012 Vedtaget af hoved-med den 7. april 2008 Godkendt i Viborg Byråd den 25. juni 2008 2 Sådan blev arbejdsmiljøstrategien lavet! Processen vedrørende udarbejdelse af arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling F HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling F HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling F HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2010

Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV-problemstillinger Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2010

Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Arbejdsmiljøredegørelse 2010 VITA Afdeling for Hjerte-, Lunge- og Karsygdomme, OUH, Odense Universitetshospital Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV-problemstillinger Afdelingen

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Afdeling for Klinisk Patologi

Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Afdeling for Klinisk Patologi Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Afdeling for Klinisk Patologi Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV problemstillinger Forord Arbejdsmiljøredegørelsen for 2011 er anden version

Læs mere

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at:

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at: Det er besluttet, at Varde Kommune medio 2017 skal have nedbragt det samlede fravær med 1%. Det samlede mål nås ved, at alle arbejdspladser nedbringer deres fravær mest muligt. Som leder er det din opgave

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi August 014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 014 for Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V

Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V Arbejdsmiljøredegørelse for Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV problemstillinger Forord Arbejdsmiljøredegørelsen for er anden version

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering. 28. September 2010

Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering. 28. September 2010 Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering 28. September 2010 Regionshuset og satellitter 7 direktørområder 43 afdelinger Satellitter i Middelfart, Odense, Esbjerg, Ribe,

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for FAM Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for FAM Svendborg August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for FAM Svendborg Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Bilag 6. Stort fald i sygefravær. Udarbejdet af Økonomi Side 1 af 5

Bilag 6. Stort fald i sygefravær. Udarbejdet af Økonomi Side 1 af 5 Bilag 6 Stort fald i sygefravær Sygefraværet i Langeland Kommune er faldet fra 5,8 % til 5,1 % fra 2011 til 2012 og det samlede fravær har også oplevet et fald fra 8,5 % til 7,9 % i samme periode. Det

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 1 Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 2016 2020 Indledning Arbejdsmiljøstrategien for FOA Social- og Sundhedsafdelingen er udarbejdet med afsæt i FOA s politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2016.

Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2016. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2016. Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Radiologisk Afdeling, Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Radiologisk Afdeling, Svendborg August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Radiologisk Afdeling, Svendborg Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Ortopædkirurgisk Afdeling O

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Ortopædkirurgisk Afdeling O August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Ortopædkirurgisk Afdeling O Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013

Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013 Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

Lokal arbejdsmiljøaftale for Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest

Lokal arbejdsmiljøaftale for Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest Lokal arbejdsmiljøaftale for Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest Formålet med arbejdsmiljøaftalen er at styrke, udvikle og effektivisere sikkerheds- og sundhedsarbejdet, så der kan etableres et systematisk,

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Rehabiliteringsafdelingen, Svendborg

November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Rehabiliteringsafdelingen, Svendborg November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Rehabiliteringsafdelingen, Svendborg HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere

Indstillingen tiltrådt

Indstillingen tiltrådt Indstillingen tiltrådt Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse - Arbejdsmiljødrøftelse og ledelsens evaluering samt delmål for HMU Aarhus Kommune Den 11. november 2011 Indledning En gang årlig skal ledelsen

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Program

VELKOMMEN TIL. Program SOCIAL & ARBEJDSMARKED VELKOMMEN TIL Arbejdsmiljø Årsmøde 2013 SOCIAL & ARBEJDSMARKED Program 8.00 Ankomst/registrering af: Arbejdsmiljørepræsentanter der skal deltage i valget til Områdeudvalg 8.20 Valg

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK Eksempel på færdig sygefraværspolitik Herunder ses et ideoplæg til en færdig sygefraværspolitik. Formål Sygdomspolitikken skal understøtte en tidlig, aktiv indsats, der skal

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere