HovedMEDudvalget i Skanderborg Kommune - Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 25. november 2014 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 25.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HovedMEDudvalget i Skanderborg Kommune - Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 25. november 2014 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 25."

Transkript

1 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 25. november 2014 Side 1 af 11

2 Indholdsfortegnelse Indledning p Status på indsatsområder 2014 p Sygefravær p Forebyggelses af arbejdsulykker knæk kurven p Forebyggelse af mobning og chikane p APV Revision af principper og metoder p Operationalisering af MED-aftalens bilag om Arbejdsmiljø p Kilder til indsats 2015 p Regeringens 2020 plan p DIA p Personaledata p Emner videreført fra 2014 p Forslag til arbejdsmiljøindsatser 2015 p Sygefravær p Ulykkesforebyggelse p i-1 ; Trivselsmåling, psykisk APV, og lederevaluering p Mobning og chikane, og forbedring af Psykisk arbejdsmiljø p APV p MED-Organisationens uddannelsesplan p. 11 Side 2 af 11

3 HOVEDMEDUDVALGETS INDSATSOMRÅDER : STATUS PÅ 2014 OG PERSPEKTIVER FOR 2015 Indledning HovedMEDudvalget i Skanderborg Kommune skal, i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse sætte retning på arbejdsmiljøindsatsen for det kommende år. Dette sker i form af en række indsatser for, at udvikle og sikre et godt arbejdsmiljø på kommunens arbejdspladser. I 2015 vil der være fokus på at konsolidere projekter fra 2014 og eventuelt justere dele af projekterne fra 2014, under hensyntagen til den faglige og politiske udvikling i Skanderborg Kommune. Indsatserne fra 2014 er længerevarende projekter, hvor effekterne ofte først kan opgøres efter de tilhørende aktiviteter har været i gang i længere tid; altså væsentligt længere end et år ad gangen. Indsatserne præsenteres afsnittet Indsatser 2015, med henblik på en drøftelse i HovedMEDudvalget. Forslagene tager afsæt i en række kilder: DIA, personaletal, samt Regeringens 2020 Strategi for Arbejdsmiljøindsatsen. Derudover har HR-afdelingen taget afsæt i det forgangne års indsatser. HovedMED-udvalgets indsatsområder bliver nedenfor præsenteret som 1. Status på indsatser i Kilder til indsatser i Forslag til indsatser i MED-organisations uddannelsestilbud 2015 Afsnit 1 - Status på indsatsområder for 2014 HovedMEDudvalget drøftede og godkendte 5 indsatsområder for 2014 på møde d. 26. november De fem indsatsområder var: 1. Sygefravær 2. Ulykkesforebyggelse 3. Mobning og Chikane 4. ArbejdsPladsVurdering - revision af principper, metoder og redskaber 5. Operationalisering af MED-aftalens bilag om arbejdsmiljø I nærværende afsnit præsenteres de enkelte områder og deres status pr. 1.november 2014: Sygefravær Skanderborg Kommunes HovedMED-udvalg godkendte i juni 2013, at der blev iværksat en målrettet indsats for at nedbringe sygefraværet. Indsatsen blev besluttet på baggrund af, at sygefraværsniveauet i Skanderborg Kommune var højt i forhold til sammenlignelige kommuner, samt fordi et reduceret sygefravær kan få en positiv effekt på trivsel, effektivitet og økonomi. Side 3 af 11

4 Fraværsindsatsen i 2014 var en videreførelse af HMU s beslutning fra maj Fra 2014 blev det et fast defineret kontraktmål, at alle kontraktenheder skulle arbejde systematisk med forebyggelse og nedbringelse af sygefraværet. Status Indsatsen for nedbringelse af sygefraværet har haft en synlig positiv effekt, idet der siden starten af 2013 er sket et fald i sygefraværet. Samtlige kontraktenheder i Skanderborg Kommune følges tæt af HR-afdelingen, med henblik på, at sætte lys på udviklingen af sygefraværet. HR-afdelingen har inddelt kontraktenhederne i tre kategorier, afhængig af omfanget af sygefraværet på kontraktenheden. Siden 1. kvartal 2014 har Skanderborg Kommune gennemført et pilotprojekt, hvor ansatte med særlige fraværsforløb, er blevet tilbudt afklarende samtaler med en erhvervspsykolog. I perioden januar til oktober 2014 har 45 ansatte været i afklarende forløb med erhvervspsykolog Hanne Blomstrøm. Af de 45 ansatte, er 18 tilbage i arbejde. 18 er fortsat i forløb, medens 8 har valgt, at opsige deres stilling. Endelig er én ansat blevet afskediget. Ulykkesforebyggelse - fortsættelse af Knæk Kurven Status på udviklingen siden 2012 HovedMEDudvalget startede en målrettet indsats for at reducere antallet af arbejdsulykker i januar Baggrunden var, at arbejdspladserne i Skanderborg Kommune siden 2007 næsten konstant havde anmeldt et stigende antal arbejdsulykker. I 2011 var der anmeldt 393 ulykker og dette tal steg til 409 i Dog viste det sig, at antallet af ulykker med og uden fravær ændrede sig tydeligt. Således var der færre ulykker med fravær i 2012 end i M fravær ,53% ,47% ,94% ,04% ,62% ,34% ,15% U fravær ,47% ,53% ,06% ,96% ,38% ,66% ,85% I alt Nedgangen i antallet af arbejdsulykker er positiv, men det er fortsat muligt at arbejde langt mere intenst med forebyggelsen, særligt illustreret ved stigningen i ulykker med fravær. Siden starten af 2012, er der udviklet og/eller afprøvet nye metoder til forebyggelse, som har en dokumenteret effekt. Dette er primært sket på private arbejdspladser, men metoderne er begyndt at sprede sig til offentlige virksomheder. For at nye metoder kan virke efter hensigten, er det vigtigt at de er tilpasset den relevante kontekst, ligesom de arbejdspladser som skal anvende metoderne kan opleve et ejerskab til dem. Et centralt element i forebyggelsen er ledelsens engagement og ansvar i indsatsen med at forebygge og reducere antallet af arbejdsulykker. Lederne i Skanderborg Kommune har i mange sammenhænge tilkendegivet deres store opbakning til indsatsen og har samtidig efterlyst mere konkrete metoder til at kunne gå foran i indsatsen. Særligt har mange ledere vist stor interesse for temadage og uddannelser om de økonomiske aspekter ved arbejdsmiljøindsatsen. Side 4 af 11

5 Det er med andre ord god grund til at formode, at en øget opbakning til lederne i deres indsats for at forebygge arbejdsulykker kan have en god effekt. Opbakningen skal selvfølgelig ske i den rette kontekst og med fokus på, at man lokalt kan opnå ejerskab over nye metoder og redskaber. HR-afdelingen iværksætter et pilotprojekt, som kan give lederne enkle og effektive redskaber til at forebygge arbejdsulykkerne. Som en væsentlig del af projektet, vil der blive tale om, at de involverede ledere engagerer sig i at følge nøje tilrettelagte procedurer og anvende konkrete metoder, ligesom de vil medvirke til at blive evalueret og sammenlignet løbende i en projektperiode Status November 2014 De samlede ulykkestal for 2013 viste, at der var sket en stigning i det samlede antal anmeldelelser og ligeledes var der sket en lille stigning i antallet af ulykker med fravær. Ved udgangen af 3. kvartal 2014 er der foretaget en fremskrivning af tallene, således at der er fremkommet et kvalificeret estimat for M fravær ,53% ,47% ,94% ,04% ,62% ,34% ,15% ,33% U fravær ,47% ,53% ,06% ,96% ,38% ,66% ,85% ,67% I alt Udviklingen giver anledning til at formode, at der sker en mere omfattende registrering af alle typer af arbejdsulykker og samtidig, at antallet af alvorlige ulykker er faldende. Arbejdsmiljøorganisationen har fået præsenteret erfaringer om særlige ulykkesforebyggende tiltag på udvalgte arbejdspladser, på en uddannelsesdag for arbejdsmiljøorganisationen i september Mobning og Chikane Trivselsmålingen viste i 2013, at der forekom mobning/chikane imellem medarbejdere og ledere/medarbejdere. Problemet var begrænset, men forekom dog på en række arbejdspladser. Det kan være svært, at opnå et komplet overblik over omfanget af mobning og chikane. Forskningen på området viser, at det ofte er langt mere udbredt end det fremgår af forskellige medarbejderundersøgelser (APV, Trivselsmålinger, tilfredshedsmålinger etc). Samtidig er mobning et af de mere komplekse problemer at tage fat på og behandle. Mange arbejdspladser har efterlyst inspiration til at sætte mobning og chikane på dagsordenen. HR-afdelingen vil i foråret 2014 udbyde en efteruddannelsesdag om Mobning og Chikane i samarbejde med Rejseholdet fra Videnscenter for Arbejdsmiljø med henblik på at sætte emnet på dagsordenen og give de enkelte arbejdspladser redskaber og metoder til at indlede dialogen om emnet på arbejdspladsen. Temadagen skal være med til at definere behovet for en evt. øget indsats, som f.eks. målrettede workshops. Side 5 af 11

6 Status November 2014 Den planlagte temadag er gennemført i marts 2014, og i efteråret 2014 samt i foråret 2015 tilbydes der mindre seminarer for MED-organisationen, særligt indrettet efter forskellige fagområder. ArbejdsPladsVurdering (APV) - revision af principper, metoder og redskaber Medarbejdere og Arbejdsmiljøorganisation i Skanderborg Kommune har siden 2010 anvendt AMonline som digitalt kortlægnings og styringssystem for den lovpligtige Arbejdspladsvurdering APV. HovedMEDudvalget besluttede i 2008, at den lovpligtige APV skulle gennemføres med højst to års interval, udover de til enhver tid gældende lovbestemte krav til APV (APV ved væsentlige ændringer, APV for gravide, APV på baggrund af ny viden). Denne beslutning er senere blevet suppleret med Principper for APV i Skanderborg Kommune. Heraf fremgår det, at APV en også skal foretages som en løbende proces og at det er LokalMEDudvalgenes ansvar at sikre dialog og løbende anvendelse af AM-online. Erfaringerne fra anvendelsen af AM-online og operationaliseringen af Principper for APV i Skanderborg Kommune viser, at det er tid til at kaste et kritisk blik på metoder og redskaber. Siden 2008 er der kommet nye metoder til at lave APV og Arbejdsmiljøorganisationen har fået et generelt kompetenceløft på en lang række arbejdsmiljøfaglige områder. Samtidig er der fra mange sider af i Arbejdsmiljøorganisation blevet udtrykt ønske om mere lokalt tilpassede kortlægningsmetoder. HR-afdelingen vil udbyde særligt tilrettelagte uddannelsesforløb til Arbejdsmiljøorganisation om APV, hvor vægten vil blive lagt på: Mere lokalt forankret APV Diversitet i kortlægningsmetoder Mere uddannelse i APV-processer og gode handlingsplaner Arbejdsmiljørunderinger Status November 2014 Der har i 2014 været fokuseret på tilrettelæggelsen af 3-i-1 (samlet måling: trivsellederevaluering-psykisk arbejdsmiljø). Den videre proces med at optimere den fysiske APV er blevet genoptaget i september 2014, hvor en arbejdsgruppe under HMU starter med undersøge muligheden for et nyt APV-system. Operationalisering af MED-aftalens bilag om arbejdsmiljø Skanderborg Kommunes MED-aftale blev planmæssigt revideret i 2013, og fik i den forbindelse tilføjet et bilag om funktionsvaretagelsen i arbejdsmiljøindsatsen. Bilaget er udarbejdet og tilføjet som konsekvens af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 15. oktober 2010 om samarbejde om sikkerhed og sundhed samt Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse fra Side 6 af 11

7 Skanderborg Kommunes MED-aftale blev endelig godkendt i juni og bilaget om funktionsvaretagelsen i arbejdsmiljøindsatsen skal nu operationaliseres. Dette kommer til at ske i forbindelse med den interne uddannelse af MED-udvalgene i Skanderborg Kommune.. HR-afdelingen har ansvaret for den faglig kvalificering af MED-uddannelsens del om MED-aftalen og arbejdsmiljø. Status November 2014 MED-uddannelsen i Skanderborg Kommune bliver fra 1. januar 2015 udbudt i henhold de rammer der er aftalt parterne imellem og med afsæt i lokale forhold, ligesom uddannelsen varetages af MED-undervisere fra Skanderborg Kommune. Afsnit 2 - Kilder Forslag til indsatsområderne for 2015 tager afsæt i en række forskellige kilder Regeringens arbejdsmiljøstrategi 2020 hvor de primære temaer er; alvorlige ulykker; psykisk arbejdsmiljø og overbelastning af muskel og skelet. Direktionens idé og Arbejdsgrundlags punkt 2.1 Målinger på trivsel, ledelse og arbejdsmiljø set i sammenhæng Projekt 3i1. Her er fokus på en åben og effektiv måling af centrale tendenser indenfor arbejdsmiljø og ledelse. Personaledata om arbejdsmiljø og sygefravær giver datagrundlaget for forslag til Videreførelse af indsatser fra 2014 er derudover grundlag for forslagene til indsatsområder i 2015 Sygefravær Arbejdsulykker Mobning og Chikane APV 1 De centrale parter fremsendte bemærkninger til første udgave af aftalen. Herefter har Forhandlingsorganet godkendt en omarbejdet udgave af aftalen d. 29. oktober Side 7 af 11

8 Afsnit 3 Forslag til Arbejdsmiljøindsatser 2015 Forslag om indsatser i 2015 er primært en videreførelse af indsatser fra 2014, idet der lægges vægt på at opnå størst mulig effekt af indsatserne fra 2014, og dette hjælpes bedst på vej ved at følge projekterne ud over Sygefravær Skanderborg Kommunes HovedMED-udvalg godkendte i juni 2013, at der blev iværksat en målrettet indsats for at nedbringe sygefraværet. Indsatsen blev besluttet på baggrund af, at sygefraværsniveauet var højt i forhold til sammenlignelige kommuner, samt fordi et reduceret sygefravær kan få en positiv effekt på trivsel, effektivitet og økonomi. Fraværsindsatsen i 2015 bliver en videreførelse af HMU s beslutning fra maj 2013, herunder med fokus på operationalisering af kontraktmålene om nedbringelse af fraværet. Direktionen har besluttet, at kontraktmålet fortsætter i I løbet af november måned vil HR følge op på kontraktmål for 2014 og samtidig fastsætte kontraktmål for 2015 i samarbejde med ledere. Der skal fortsat være fokus på nedbringelse af sygefraværet med udgangspunkt i 3 centrale elementer: fraværsovervågning i TARGIT / fraværsudredning i samarbejde med HR s fastholdelseskonsulent /fraværsopfølgning 2 gange om året Særlig indsats overfor arbejdspladser med højt fravær Erhvervspsykologisk bistand til medarbejdere HR-Afdeling stiller en bred vifte af konsulentydelser til rådighed for arbejdspladserne, med henblik på at støtte den lokale håndtering af sygefravær. 2 - Ulykkesforebyggelse Indsatsen for en større bevidsthed om god sikkerhedskultur og forebyggelse af arbejdsulykker motiveres med data om udviklingen i antal anmeldte arbejdsulykker. Der vil fortsat være brug for en målrettet indsats for at støtte MED-organisationen i at gøre sit yderste for at minimere risikoen for at komme til skade i forbindelse med udførelsen af arbejdet. De samlede ulykkestal for 2013 viste, at der var sket en stigning i det samlede antal anmeldelelser og ligeledes var der sket en lille stigning i antallet af ulykker med fravær i forhold til Ved udgangen af 3. kvartal 2014 er der foretaget en fremskrivning af tallene, således at der er fremkommet et kvalificeret estimat for M fravær ,53% ,47% ,94% ,04% ,62% ,34% ,15% ,33% U fravær ,47% ,53% ,06% ,96% ,38% ,66% ,85% ,67% I alt Udviklingen giver anledning til at formode, at der sker en mere omfattende registrering af alle typer af arbejdsulykker og samtidig, at antallet af ulykker med fravær er faldende. Fra 1. januar 2015 er det muligt at anvende INSUBIZ til registrering af alle type arbejdsulykker, nærvedulykker og risikoobservationer. Herunder skal ALLE hændelser/påvirkninger som ikke Side 8 af 11

9 medfører gener/skader i større omfang registreres. Dette giver en væsentlig større retssikkerhed for den ansatte, samt en langt bedre mulighed for at anvende data til forebyggelse. For at understøtte denne indsats vil der blive udbudt særligt tilrettelagte seminarer for MEDorganisationen i registrering Arbejdsulykker og nærvedulykker, risikoanalyse, ulykkesanalyse og anmeldelse af ulykker og hændelser. Dette fremgår af forslag til uddannelsestilbud for MEDorganisationen i i-1 ; Trivselsmåling, psykisk APV, og lederevaluering I Skanderborg Kommune vil der blive sat fokus på trivsel, arbejdsmiljø og ledelse. 3-i-1 er en samling af Trivselsmåling, psykisk APV, og lederevaluering og tager afsæt i DIA fra efteråret HovedMED-udvalget har løbende været orienteret om, og drøftet projektet. Formålet med at gennemføre 3-i-1 er at udvikle organisationen ved at skabe en god dialog mellem ledere og medarbejdere om arbejdsmiljø, trivsel og ledelse. Medarbejdere og ledere får gennem dialog bedre handlemuligheder ift. hvad der skaber trivsel, fremmer arbejdsglæden, giver bedre fysisk arbejdsmiljø og nedbringer fraværet i den enkelte enhed. HMU har besluttet, at målingerne er åbne med afsæt i kommunens værdigrundlag og at målingssystemet skal passe til organiseringen i Skanderborg Kommune. Hermed menes den samarbejdsform som vores organisation bygger på samarbejdet mellem ledelsen og MED. Det betyder i praksis, at medarbejdere og ledere besvarer spørgsmålene uden anonymitet. HMU har efter en grundig drøftelse om anonymitet besluttet, at besvarelserne uden navne tilgår arbejdspladserne. Det er ledelsens ansvar, at 3-i-1 målingen bliver gennemført og sat på dagsordnen på den enkelte arbejdsplads. Processen skal derudover også være forankret i LMU. Derfor har ledere og MED-repræsentanter en central rolle i forhold til, at klæde medarbejderne på til 3-i-1 målingen. Alle ansatte, der inden 31. jaunar 2015, er ansat i Skanderborg Kommune, skal deltage i 3-i-1. 3-i-1 målingen vil blive indledt med en Kick-off-dag for ledere medio februar 2015 og vil være endeligt afsluttet i uge 17. Der henvises i øvrigt til de informationsmaterialer der udsendes i forbindelse med 3-i Mobning og Chikane og forbedring af psykisk arbejdsmiljø Resultatet af 3-i-1 målingen. vil bl.a. danne grundlag for mere målrettede indsatser overfor mobning og chikane og forbedring af psykisk arbejdsmiljø i Lokal-MEDudvalgene Trivselsmålingen i 2013 viste, at der forekom mobning og chikane adfærd imellem medarbejdere og ledere/medarbejdere. Problemet var begrænset, men forekom dog på flere arbejdspladser. Det kan være svært, at opnå et komplet overblik over omfanget af mobning og chikane. Forskningen på området viser, at det ofte er langt mere udbredt end det fremgår af forskellige Side 9 af 11

10 medarbejderundersøgelser (APV, Trivselsmålinger, tilfredshedsmålinger etc). Samtidig er mobning og chikane et af de mere komplekse problemer at tage fat på og behandle. Der er udbudt et seminar om mobning og chikane for MED-organisationen i Herefter vil indsatser som udspringer af 3-i-1 målingen være en del af forebyggelsen af mobning og chikane. 5 Fysisk APV - revision af principper, metoder og redskaber Optimeringen af den fysiske APV vil være en fortsættelse af de planer, HMU drøftede og godkendte i forbindelse med den årlige drøftelse HovedMED-udvalget har nedsat en arbejdsgruppe, som har til opgave, at undersøge organisationens behov for et nyt APV-system. HR-afdelingen vil udbyde uddannelsesforløb til MED-organisation om APV, hvor vægten vil blive lagt på: Mere lokalt forankret APV Diversitet i kortlægningsmetoder Mere uddannelse i APV-processer og gode handlingsplaner Arbejdsmiljørunderinger. Side 10 af 11

11 Afsnit 4 MED-organisationens uddannelsestilbud i 2015 MED-organisationen (MED-udvalg og Arbejdsmiljøgrupper) i Skanderborg Kommune skal være bedst muligt uddannet til at varetage deres opgave. HR-Afdelingen udbyder derfor en række uddannelsesmuligheder til MED-organisationen. Dette være sig lovpligtige såvel som aftalebestemte uddannelser. Desuden udbydes en række temadage og seminarer med afsæt i HMU s indsatsområder og/eller som en del af styrkelsen af MED-organisationen kompetencer. MED-organisationens uddannelsestilbud 2015 Den lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse for Arbejdsmiljøgrupperne Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse bliver tilbudt alle nye medlemmer af arbejdsmiljøgrupperne. Uddannelsen bliver fortsat varetaget af daglig sikkerhedsleder samt konsulenter fra HR-afdelingen og eksterne oplægsholdere. Uddannelsen skal være gennemført senest 3 måneder efter man er indtrådt i en arbejdsmiljøgruppe. Arbejdsmiljøkursus /3 + 24/3 Bakkedraget Arbejdsmiljøkursus /6 + 23/6 Sølund Arbejdsmiljøkursus /9 + 7/10 Bakkedraget Arbejdsmiljøkursus / /12 Sølund MED uddannelsen 2015 HovedMEDUdvalget vedtog den 29. januar 2013 at MED uddannelsen ændres fra 1 dag + 2 halve temadage til 2 hele undervisningsdage. Et af formålene med at udvide uddannelsen, er at inddrage mere arbejdsmiljø viden for kommende MED udvalgs medlemmer. Nye leder- og medarbejderrepræsentanter i MED-udvalg deltager på Skanderborg Kommunes MEDuddannelse indenfor det første kvartal efter valg/tiltrædelse. MED uddannelsen (2 dage) 3-4/3 Servicecenter Hørning MED uddannelsen (2 dage) 26-27/5 Servicecenter Hørning MED uddannelsen (2 dage) 8-9/9 Konferencesalen Skanderborg MED uddannelsen (2 dage) 17-18/11 Servicecenter Hørning Temadage for MED-organisationen i-1 forberedelse proces handling. Sådan bliver MED-udvalget bedst forberedt? Forår 2015 LOKATION? 3-i-1 gruppen Fælles dag om sundhed på arbejdspladsen Q3 LOKATION? TB + MKK i samarbejde med Sundhedsfremme Supplerende uddannelsestilbud for arbejdsmiljøorganisationen i 2015 (seminar 25 deltagere) Arbejdsulykker og nærvedulykker, risiko/ulykkesanalyse og nye funktioner i Insubiz Seminar1 26/3 Skanderborg - Konferencesal 16/4 Hørning Byrådssal 19/5 Ry - Byrådsalen APV; Proces, teknik, metoder, inddrag fravær Q2? LOKATION? Side 11 af 11

HovedMEDudvalget i Skanderborg Kommune - Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 10. november 2015 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 10.

HovedMEDudvalget i Skanderborg Kommune - Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 10. november 2015 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 10. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 10. november 2015 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning p. 3 1. Status på indsatsområder 2015 p. 4 1. Sygefravær p. 4 2. Ulykkesforebyggelse p. 5 3. Mobning og chikane,

Læs mere

HovedMEDudvalget i Skanderborg Kommune - Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 3. november 2016 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 3.

HovedMEDudvalget i Skanderborg Kommune - Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 3. november 2016 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 3. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 3. november 2016 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Afsnit 1 Opfølgning på Arbejdsmiljøindsatser 2016...4 2.1 Opfølgning på arbejdet med 3-i-1...4 2.2

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Indstillingen tiltrådt

Indstillingen tiltrådt Indstillingen tiltrådt Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse - Arbejdsmiljødrøftelse og ledelsens evaluering samt delmål for HMU Aarhus Kommune Den 11. november 2011 Indledning En gang årlig skal ledelsen

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi

Arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøstrategi 2008-2012 Vedtaget af hoved-med den 7. april 2008 Godkendt i Viborg Byråd den 25. juni 2008 2 Sådan blev arbejdsmiljøstrategien lavet! Processen vedrørende udarbejdelse af arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen (Hvordan er processen foregået, hvem har været inddraget mv.?) - Formulering

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi i 2016

Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Grundlag for arbejdsmiljøstrategien i Næstved Kommune er lov om arbejdsmiljø, kommunens personale- og arbejdsmiljøpolitik samt MED-aftale. Strategien er, at der med arbejdsmiljøpolitik

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura Bilag 4 MED-uddannelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune Formål Det overordnede formål for MED-uddannelsen

Læs mere

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser v. Personalekonsulent Lærke Gelineck Berg og Fælles-AMR Rikke Gierahn Andersen Inspiration - videndeling

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Inspirationshæfte

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Inspirationshæfte Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Inspirationshæfte En medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) er en kortlægning af medarbejdernes opfattelse af arbejdspladsen, arbejdet og trivslen på Målet er at

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

Den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2012/2013

Den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2012/2013 Den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2012/2013 Arbejdsmiljødrøftelse for Odense Kommune Rapport trukket d. 18-03-2013 Kære arbejdsmiljøgruppe Arbejdsmiljøet er et fælles anliggende, hvor alle ansatte i Odense

Læs mere

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget.

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. 11.03.2011 1 Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan 2011-2013 1. Indledning Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden 2011-2013. Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. Arbejdsmiljøplanen

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Program

VELKOMMEN TIL. Program SOCIAL & ARBEJDSMARKED VELKOMMEN TIL Arbejdsmiljø Årsmøde 2013 SOCIAL & ARBEJDSMARKED Program 8.00 Ankomst/registrering af: Arbejdsmiljørepræsentanter der skal deltage i valget til Områdeudvalg 8.20 Valg

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune 1. Lovgrundlag Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø Beskæftigelsesministeren lovbekendtgørelse nr.1072 af 7. september 2010 6d Arbejdsgiveren

Læs mere

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden.

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden. Arbejdsmiljømål 2017-2018 Odder Kommunes mål og indsatser for at styrke et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø tager afsæt i den fælles forståelse og udvikling af kerneopgaven hvad er det for en

Læs mere

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Ifølge MED-aftalen har MED-Hovedudvalget en række tilbagevendende Skal-opgaver hen over året. Derudover kan MED-Hovedudvalget tage alle andre relevante temaer inden for arbejds-,

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013

Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013 Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge

Læs mere

Procedureretningslinjer

Procedureretningslinjer Procedureretningslinjer DATO 14-04-2011 SAGSNR. 326-2011-18747 SAGSANSVARLIG Rita Jeppesen HR og Personale HR og Personale I henhold til Kalundborg Kommunes lokale MED-aftale er der udarbejdet nedenstående

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Udviklingsaftale 2016 Staben HR/ Personale og Løn

Udviklingsaftale 2016 Staben HR/ Personale og Løn Udviklingsaftale 2016 Staben HR/ Personale og Løn 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Aktiviteter til styrkelse af arbejdsmiljøet 1. Beskrivelse af de aktiviteter/metoder, der kan anvendes med henblik

Læs mere

Retningslinje for trivselsmåling i Region Sjælland

Retningslinje for trivselsmåling i Region Sjælland Retningslinje for trivselsmåling i Region Sjælland Baggrund Når vi trives i arbejdet, oplever vi balance mellem krav, behov, kompetencer og ressourcer. Erfaringer fra mange arbejdspladser viser, at trivsel

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Pixivejledning i APV-processen 2012-2015

Pixivejledning i APV-processen 2012-2015 Pixivejledning i APV-processen 2012-2015 ET FOREBYGGENDE VÆRKTØJ Arbejdspladsvurderingen (APV en) er et forebyggende værktøj, som ledere og medarbejdere kan bruge til at styrke arbejdsmiljøarbejdet og

Læs mere

Arbejdsmiljø politik og drøftelse

Arbejdsmiljø politik og drøftelse Arbejdsmiljø politik og drøftelse Camilla Skytte Behrendsen og Niels Jørgen Rønje HR Personaleudvikling Arbejdsmiljø og trivsel team 23.feb. 2016 Arbejdsmiljø og trivsel team, der bl.a. arbejder med at

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Indsatsen mod vold, mobning og chikane i Region Midtjylland

Indsatsen mod vold, mobning og chikane i Region Midtjylland Indsatsen mod vold, mobning og chikane i Region Midtjylland v. Per Bo Nørgaard Andersen Kontorchef Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering www.olp.rm.dk Antal anmeldelser om vold Det samlede

Læs mere

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe Aftalens formål Skabe grundlag for forbedring og udvikling af de ansattes trivsel og sundhed på arbejdspladsen

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV 1.0 Ledelsen skal lægge rammerne Det er ledelsens ansvar at der gennemføres en lovpligtig APV. Ledelsen skal med MED-udvalget, sikkerhedsgruppen og medarbejderne afklare

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommune Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommunes retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress er godkendt i MED-Hovedudvalg den 16. april 2008 hvorefter de er gældende

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015 INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen o Lokale spørgsmål Validering af arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderne

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

2012 Arbejdsmiljøregnskab

2012 Arbejdsmiljøregnskab 212 Arbejdsmiljøregnskab DIAKONISSESTIFTELSEN / ARBEJDSMILJØREGNSKAB 212 Arbejdsmiljøregnskab 212 Personalepolitiske fokusområder i 212 Medarbejderudvikling gennem MUS og LUS Bekæmpelse af mobning MED-organisationen

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Aktiv ulykkesanalyse

Aktiv ulykkesanalyse Version: 3 Niveau: 3 Dato 25.03.2011 Side 1 af 6 Sådan undersøger vi ulykker og I tilfælde af arbejdsulykker udfyldes skadesanmeldelsen ( se dokument nr. 4.12.1. Sådan anmelder vi arbejdsulykker ). I forbindelse

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

HR Strategi. HR Strategi Udarbejdet efterår 2016

HR Strategi. HR Strategi Udarbejdet efterår 2016 2017-2018 Udarbejdet efterår 2016 1 Indholdsfortegnelse FORORD 3 PROCESSEN INDTIL NU 3 FORMÅL MED HR STRATEGIEN 4 BESKRIVELSE AF DE 3 HOVEDTEMAER 5 NYE INDSATSER I 2017-18: 7 2 Forord Denne HR strategi

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 212 Personale / HR 14 12 1 8 6 4 2 29 21 211 212 Indledning Hermed foreligger arbejdsskadestatistikken efter første kvartal i 212. Statistikken indeholder kun arbejdspladser

Læs mere

Hvilken organisering giver det bedste arbejdsmiljø? 27. september 2012

Hvilken organisering giver det bedste arbejdsmiljø? 27. september 2012 Hvilken organisering giver det bedste arbejdsmiljø? 27. september 2012 Program for workshoppen: Hvilken organisering giver det bedste arbejdsmiljø? 13.00-13.10 Ambitionen med den nye arbejdsmiljøreform

Læs mere

Ledelsens Evaluering 2015

Ledelsens Evaluering 2015 Ledelsens Evaluering 2015 1. Indledning. En arbejdsmiljøcertificering kræver et struktureret og godt arbejdsmiljøledelsessystem. Arbejdsmiljøledelsessystemet har som hovedformål at udvikle og sikre et

Læs mere

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL Nyt fra Danmark Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008 Preben Meier Pedersen, KL Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne (1) Formål skabe grundlag for forbedring og udvikling

Læs mere

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær 08-1305 JEHO/JAKA 11.09.2008 Kontakt: Jan Kahr Frederiksen - jaka@ftf.dk eller Jette Høy - jeho@ftf.dk FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær Regeringen har indkaldt parterne til trepartsdrøftelser

Læs mere

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling 2 Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar - derfor er det vigtigt: At du har kendskab til vores arbejdsmiljøpolitik og handleplaner på området

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE. BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010.

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE. BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010. ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010. 1 FORORD Region Midtjylland har med indgåelse af MED-aftalen den 11.

Læs mere

Bilag 1 Funktionsvaretagelsen af arbejdsmiljøindsatsen Bilag til LokalMED-aftale i Skanderborg Kommune om funktionsvaretagelsen i arbejdsmiljøindsatsen Godkendt i Forhandlingsorganet den 29. oktober 2014

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) skal du sammen med din leder og arbejdsmiljøgruppen (AMG) / lokaludvalget (LMU) være med til at sikre et sundt og godt

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at:

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at: Det er besluttet, at Varde Kommune medio 2017 skal have nedbragt det samlede fravær med 1%. Det samlede mål nås ved, at alle arbejdspladser nedbringer deres fravær mest muligt. Som leder er det din opgave

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Patologi

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Patologi Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Patologi Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2013

Arbejdsmiljøredegørelse for 2013 Arbejdsmiljøredegørelse for 2013 Indhold 1. Kursus og uddannelsesaktiviteter... 3 2. Arbejdsulykker... 4 3. Personaletjenesten... 8 4. Arbejdstilsynets tilsyn... 11 Afsluttende bemærkninger... 13 1 Indledning

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt. Bilag 9: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Personalepolitik 2015

Personalepolitik 2015 Personalepolitik 2015 Godkendt af Økonomiudvalget på møde den 9. december 2015 Personalepolitik FORORD Personalepolitikken er udarbejdet og vedtaget af Frederikssund Kommunes Hoved MED-udvalg og godkendt

Læs mere

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Arbejdsmiljørapport 2014 Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Indhold Arbejdsmiljøorganisationen... 3 Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen... 3 Aktiviteter for 2014... 3 Fraværshåndtering... 3 Beredskabsplaner...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje 4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje Rapport 1 Vejle Kommunale Tandpleje var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere