UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ"

Transkript

1 UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen

2 Indledning Gryde Å der har sit udspring i Ølgryde Plantage, er ca. 16 km lang og løber igennem Herning og Holstebro Kommuner. Gryde Å løber ud i Storå ved Åbjerg ca. 10 km vest for Holstebro (se kort). I dagene 5. sept. til 7. sept blev fiskebestandene undersøgt (artssammensætning, aldersstruktur for laks og ørreder). Den såkaldte udtyndingsmetode blev benyttet, hvorved en given strækning befiskes mindst 2 gange, og hvor de fangne fisk ikke genudsættes, før fiskeriet er helt afsluttet. Der blev elfisket på 13 etablerede stryg med udlagt gydegrus og 3 urørte referencestrækninger (2 med blødt, sandet og gruset bund og 1 med sandet bund). Elfiskeriet strakte sig fra militærterrænet til udløbet i Storå. Vejret var stille, med lidt solskin og ingen nedbør. Vandstanden i åen var normal/lav. Oversigtskort Vedligeholdelse Gryde Å vedligeholdes med håndkraft 2 gange årligt, pr. 1. juli og pr 1. oktober, men kun nedstrøms Idomlundvej - dvs. kun de 3 nederste elfiskede stationer er på det vedligeholdte stræk. Vandføring Vandføringen i Gryde Å er ca. 360 l/s (Qmm) lidt nedstrøms det nedlagte Grydeå Dambrug, og middelvandføringen ved udløbet i Storå er ca. 900 l/s. 1

3 Vandløbskvalitet Vandløbskvaliteten er generelt faunaklasse 7 i Gryde Å fra militærterræn og til umiddelbart opstrøms Mølbak Dambrug. Nedstrøms Mølbak Dambrug er faunaklassen 5. Det er sandsynligt, at faunaklassen også vil nærme sig 7 på den nedre del af åen i løbet af kort tid. Udsætninger I 2012 er der udsat ½-års laks, 3000 stk. er udsat indenfor militærterrænet og 2000 stk. ved Idomlundvej. Der er i 2012 også udsat års laks, 1000 stk. indenfor militærterrænet, 1000 stk. ved Ringkjøbingvej og 1000 stk. ved Idomlundvej. Udsætningerne er fortaget indenfor undersøgelsesområdet. Alle laks er fedtfinne klippet og de 1-års har også CWT mærke (nosetag). Ingen udsætning af laks inden undersøgelsen i I 2012 er der udsat 1300 stk. ørredyngel (St.151) og 1800 stk. 1-års ørred (St. 152, 153 og 154). I 2013 er der kun udsat 1300 stk. ørredyngel (St. 151). Udsætningerne er fortaget jfr. Udsætningsplan for Storå nr. 147, Udsætnings pos. for ørredyngel ligger omkring Skjernvej, og er opstrøms de befiskede strækninger. Udsætningsstationerne 154 og 153 for 1-års ørred ligger indenfor den befiskede strækning og St. 152 for 1-års ørred ligger lige opstrøms for det befiskede område. Gennemførte vandløbsprojekter i Gryde Å Holstebro Kommune har i perioden gennemført en omfattende restaurering af Gryde Å på strækningen fra Mølbak Dambrug til udløbet i Storå (Se kort). Der er etableret ca m 2 gyde- og opvækstareal for laksefisk. NaturErhvervsstyrelsen har givet projekttilskud. Samlede projektomkostninger i alt 2,0 mill. kr. Grydeå Dambrug nedlægges I 2010 gennemførte Holstebro Kommune et vandløbsprojekt, der indebar at dambruget kunne nedlægges og produktionen flyttes til Vester Hvoldal Dambrug ved Råsted Lilleå. Projektet indebar, at det eksisterende omløbsstryg kunne erstattes af et genslyngningsprojekt, der delvist lagde åen tilbage i gamle erkendte slyngninger. Der blev udlagt 300 m 3 gydegrus fordelt på et større antal stryg, anslået 900 m 2. Åens fald blev genskabt på en længere strækning og stuvningszonen fjernet. Samme år blev der etableret 8 gydebanker på et samlet areal af 320 m 2 på strækningen mellem Ringkøbingvej og projektområdet ved Grydeå Dambrug. Nyt sandfang blev etableret nedstrøms Ringkøbingvej. Mølbak Dambrugs stemmeværk nedlægges I restaurerede Holstebro Kommune Gryde Å på en m lang strækning fra tilløb af Simonstrup Bæk ved Mølbak Dambrug til Ringkøbingvej. Projektet indebar at dambruget blev ombygget til et moderne modeldambrug og vandindtaget blev reduceret til 1/3 af medianminimumsvandføringen. Åvandet løber nu passivt ind på dambruget og pumpes ud samme sted. Stenmateriale i det gamle omløbsstryg er genanvendt. På strækningen fra Ringkøbingvej og op til dambruget blev vandspejlet gradvist hævet 60 cm ved etablering af 13 gydebanker. Denne strækning var tidligere kendetegnet af ringe fysisk variation og lille fiskebestand. Der blev den 28. september 2011 elfisket på en række af de stationer, hvor der efterfølgende er udlagt gydegrus ingen steder var der forekomst af yngel eller ungfisk af ørred eller laks i et omfang større end nogle få individer (0,1-0,5 pr. m. bred). 2

4 Opstrøms for denne strækning blev åen etableret i et nygravet forløb øst for dambruget med optimale gyde- og yngelopvækstforhold. I den opstrøms ende af projektområdet blev åen lagt ind i gammel åslyngning og der blev etableret nyt sandfang. 500 m 3 gydegrus har givet anledning til etablering af ca m 2 gyde og yngelopvækstområder. I 2011 blev der endvidere etableret 4 gydestryg på den yderste del af Gryde Å med et samlet areal på ca. 350 m 2. Ligesom sportsfiskerne organiseret i Sammenslutningen ved Storå har lagt gydegrus ud på 2 stationer i det sene efterår 2012 ved henholdsvis Hestbjergvej og ved bro opstrøms tilløb ved Bro Bovtrup i militærterrænet (ca. 190 m 2 ) station 15. Kort over restaureringsprojekter Tak til Holstebro og Omegns Sportsfiskerforening for lån af klubhus og til John, Torben, Kristian og Lars for hjælp ved elfiskeriet. 3

5 Område 1 Område 1 er beliggende ved udløbet i Storå (se kort). Der er elfisket d på 2 af de 4 stryg etableret i Station 1: Vandet var klart og strømmen jævn til god. Bundforhold: Sandet, gruset. Stryget var præget af sandaflejringer der dækkede ca. 50 %. Vandplanter dækkede ca. 65 % af stryget. Af vandplanter var der vandranunkel, vandpest, vandstjerne og andemad. Der var laks og ørreder, af andre fiskearter var der 3-pigget hundestejle, grundling, strømskalle og lampret

6 Station 2: Vandet var klart og strømmen jævn til god. Bundforhold: sandet og gruset. Sandet dækkede det mest af stryget, ca. 70 %. Vandplanter dækkede ca. 80 % af stryget. Af vandplanter var der vandranunkel, pindsvineknop, ærenpris, sideskærm, vandstjerne, vandpest, andemad. Foruden laks og ørreder var også 3-pigget hundestejle fanget. LAKS ØRRED Naturlig lakseyngel 5

7 Område 2 Område 2 er beliggende ved Idomlundvej (se kort), her lå Grydeå Dambrug indtil maj Der er elfisket d på 4 af de etablerede stryg udlagt i 2010 og d på en strækning nedstrøms Idomlundvej. Station 16: Vandet var klart og strømmen svag til jævn. Bundforhold: Sandet. Vandplanter dækkede ca. 75 % af strækningen. Af vandplanter, var der pindsvineknop, vandpest og vandstjerne. Foruden laks blev der fanget 3-pigget hundestejle og strømskalle

8 Station 3: Vandet var klart og strømmen jævn til god. Bundforhold: Gruset og stenet. Sandet dækkede ca. 10 % af stryget. Vandplanter dækkede ca. 90 % af stryget. Af vandplanter, var der vandranunkel, pindsvineknop og vandstjerne. Der blev fanget laks og ørred, af andre fiskearter var der 9-pigget hundestejle og lampret Station 4: Vandet var klart og strømmen jævn. Bundforhold: Blød, sandet, gruset og stenet. Sandet dækket ca. 30 % af stryget. Vandplanter dækkede ca. 60 % af stryget. Af vandplanter, var der vandranunkel pindsvineknop, ærenpris og vandstjerne. Af andre fiskearter end laks og ørred var der 9-pigget hundestejle, 3-pigget hundestejle og lampret

9 Station 5: Vandet var klart og strømmen god. Bundforhold: Sandet, gruset og stenet. Sandet dækket ca. 30 % af stryget. Vandplanter dækkede ca. 80 % af stryget. Af vandplanter, var der vandranunkel, sideskærme, ærenpris og vandstjerne. Af andre fiskearter end laks og ørred var der 3-pigget hundestejle og lampret Station 6: Vandet var klart og strømmen var jævn til god. Bundforhold: Sandet, gruset og stenet. Sandet dækket ca. 25 % af stryget. Vandplanter dækkede ca. 50 % af stryget. Af vandplanter, var der vandranunkel, pindsvineknop, sideskærme, andemad og vandstjerne. Af andre fiskearter end laks og ørred var der 3-pigget hundestejle og lampret

10 Område 3 Område 3 er beliggende nedstrøms Ringkjøbingvej (se kort). Der er elfisket d på 2 af de udlagte stryg fra Station 7: Vandet var klart og strømmen jævn. Bundforhold: Blødt, sandet og gruset. Ca. 40 % af stryget var dækket af sand. Vandplanter dækkede ca. 60 % af stryget. Af vandplanter var der pindsvineknop og vandstjerne. Af andre fiskearter end ørred og laks var der 3-pigget hundestejle, skrubbe og strømskalle

11 Station 8: Vandet var klart og strømmen jævn til god. Bundforhold: Sandet og gruset. Sandet dækkede ca. 15 % af stryget. Vandplante dækkede ca. 40 % af stryget. Af vandplanter, var der pindsvineknop, vandranunkel og vandstjerne. Der blev fanget laks og ørred, men også 3-pigget hundestejle John og Torben med elfiske udstyr 10

12 Område 4 Område 4 er beliggende nedstrøms udløbet af det ombyggede Mølbak Dambrug (se kort). Station 11 og 12 ligger på et nyt forløb af Gryde Å øst for dambrugets plantelaguner. Der er elfisket d på 4 af de udlagte stryg fra 2011/12. Station 9: Vandet var klart og strømmen jævn. Bundforhold: Gruset og stenet. Sandet dækkede < 5 % af stryget. Vandplanter dækkede ca. 40 % af stryget. Af vandplanter, var der pindsvineknop, vandranunkel og vandstjerne. Af andre fiskearter end laks blev der fanget lampret og 3-pigget hundestejle. 9 >83 >

13 Station 10: Vandet var klart og strømmen jævn til god. Bundforhold: Gruset og stenet. Sandaflejringer dækkede < 5 % af stryget. Vandplanter dækkede ca. 25 % af stryget. Af vandplanter kan nævnes pindsvineknop, ærenpris, vandranunkel og vandstjerne. Af fiskearter blev der kun fanget laks Station 11: Vandet var klart og strømmen god. Vandløbet bar præg af organisk belastning der sandsynligvis stammede fra dambrugets plantelagune. Bundforhold: Gruset og stenet. Sandaflejringer dækkede < 5 % af stryget. Vandplanter dækkede ca. 30 % af stryget. Af vandplanter kan nævnes pindsvineknop, vandranunkel og vandstjerne. Af andre fiskearter end laks og ørred, blev der fanget lampret og 3-pigget hundestejle

14 Station 12: Vandet var klart og strømmen god. Vandløbet bar præg af organisk belastning. Bundforhold: Gruset og stenet. Sandaflejringer dækkede < 5 % af stryget. Vandplanter dækkede ca. 40 % af stryget. Af vandplanter kan nævnes pindsvineknop, vandranunkel og vandstjerne. Af andre fiskearter end laks og ørred blev der fanget 3-pigget hundestejle Opmåling af fiskene 13

15 Område 5 Område 5 er beliggende i det militær område (se kort). Der er elfisket d på 2 urørte vandløbs strækninger med grus/sandet bund og 1etableret stryg (St.15) fra

16 Station 13: Vandet var klart og strømmen jævn til god. Bundforhold: Blødt, sandet, gruset og stenet. Sandet dækket ca. 60 % af strækningen. Vandplanter dækkede ca. 50 % af strækningen. Af vandplanter, var der pindsvineknop, vandranunkel og sideskærm. Af andre fiskearter end laks og ørred blev der fanget 3-pigget hundestejle Station 14: Vandet var klart og strømmen jævn. Bundforhold: Blødt, sandet og gruset. Sandaflejringer dækkede ca. 60 % af strækningen. Vandplante dækkede ca. 80 % af strækningen. Af vandplanter kan nævnes pindsvineknop, vandranunkel, sideskærm og svømmende vandaks. Af andre fiskearter end laks og ørred blev der fanget 3-pigget hundestejle og lampret

17 Station 15: Vandet var klart og strømmen god. Bundforhold: Gruset og stenet. Sandaflejringer dækkede <5 % af stryget. Vandplante dækkede < 5 % af stryget. Af vandplanter kan nævnes sideskærm. Der var kun fanget laks og ørred Fedtfinneklippet laks 16

18 Diskussion Fiskebestanden var domineret af laks og ørreder, undtagen på st.16. Der er fanget i alt 515 stk. lakseyngel (0+), 97 stk. ældre laks (>1+), 206 stk. ørredyngel(0+) og 26 stk. ældre ørreder (>1+). Der var naturlig lakseyngel (0+) på 16 og naturlig ørredyngel (0+) på 12 af de 16 befiskede stationer. Ældre laks (>1+) var tilstede på 14 og ældre ørreder (>1+) på 7 af de 16 stationer. OMRÅDE >83 > Tætheden for laks og ørred pr. 100m Stryg (De 13 stryg er befisket i hele deres længde) Tætheden for lakseyngel lå på mellem 5 og 168 (gennemsnit 76) pr. 100m og for ørredyngel på mellem 0 og 92 (gennemsnit 27) pr.100m. Tætheden for ældre laks lå på mellem 0 og 41 (gennemsnit 10) pr. 100m og for ældre ørred på mellem 0 og 7 (gennemsnit 2) pr.100m. Vandløbsstrækning (St.13,14 og 16) Tætheden for lakseyngel lå på mellem 1 og 62 (gennemsnit 25) pr. 100m og for ørredyngel på mellem 0 og 21 (gennemsnit 8) pr.100m. Tætheden for ældre laks lå på mellem 4 og 10 (gennemsnit 6) pr. 100m og for ældre ørred på mellem 0 og 21 (gennemsnit 10) pr.100m. Station 13 og 14 var strækninger med blødt, gruset og sandet bund. Station 16 var en strækning med kun sandet bund. De udsatte ½ års laks der alle var 1+ på undersøgelses tidspunkt var fedtfinneklippede og kunne derved skelnes fra de vilde laks. Det gav mulighed for fangst af op til laks der var fedtfinneklippede. Der blev fanget 10 fedtfinneklippede 1+ laks og 87 vilde 1+ laks der ikke var fedtfinneklippet. En lignende undersøgelse i Råsted Lilleå, der også er et tilløb til Storå, viste en tæthed for lakseyngel på mellem 1 og 81 (gennemsnit 29) pr. 100m (2012, Holstebro Kommune). En undersøgelse af 3 etablerede stryg i Sneum Å viste en tæthed for lakseyngel på mellem <1 og 12 (gennemsnit på 5) pr. 100m (2013, Esbjerg Kommune). 17

19 Område 1 Laks Ørred St. nr. Yngel pr. m. bred Ældre pr. m. bred Yngel pr. m. bred Ældre pr. m. bred 1 1,17 0,31 0, ,5 0,8 1,44 0 St. nr. Yngel pr. m. bred Ældre pr. m. bred Yngel pr. m. bred Ældre pr. m. bred 16 0,04 0, Område 2 3 7,46 0,36 0,82 0, ,91 0,53 3, ,83 0,56 1, ,66 2,05 2,3 0 St. nr. Yngel pr. m. bred Ældre pr. m. bred Yngel pr. m. bred Ældre pr. m. bred Område 3 7 2,78 0,41 0 0,3 8 7,29 0,17 3,01 0,33 St. nr. Yngel pr. m. bred Ældre pr. m. bred Yngel pr. m. bred Ældre pr. m. bred Område 4 9 >5,0 >1, , ,56 1,36 0,06 0, ,62 0 0,09 0,18 St. nr. Yngel pr. m. bred Ældre pr. m. bred Yngel pr. m. bred Ældre pr. m. bred Område ,44 0,3 0,06 0, ,17 0,22 0,72 0, ,19 0,05 3,22 0 Tætheden pr. meter bred for laks og ørred Elfiskeri 18

20 ANTAL ANTAL LAKS LÆNGDE Længdefordeling for laks Lakseyngel (0+) fra 4cm. - 11cm. og ældre laks (>1+) 11cm. - 17cm. Der er sandsynligvis kun 2 årgange repræsenteret. ØRRED LÆNGDE Længdefordeling for ørred Ørredyngel (0+) fra 4cm. - 12cm. Der er flere årgange af ældre ørreder repræsenteret, men for få fisk til at skelne de enkelte årgange. 19

21 OMRÅDE LAMPRET 3PH 9PH SKRUBBE STRØMSKALLE GRUNDLING Andre arter 1 x x x x 2 x 16 x x 3 x x 4 x x x 5 x x x 6 x x x 7 x x x 8 x 9 x x x x 12 x 13 x 14 x x 15 Laks og ørred var de dominerende arter. Der blev fanget 6 øvrige arter; lampret, 3-pigget hundestejle, 9-pigget hundestejle, skrubbe, strømskalle og grundling. 3-pigget hundestejle forekom på 13 stationer. Lampretten forekom på 8 stationer. De andre arter forekom på mellem 1, 3 og 4 af de 16 stationer. Ørred 20

22 St. Gns. bredde m. Dybde cm. min. midl. maks. Område 1 Strøm Vand Bund Vegetations dækning % Sanddækning % Jævn/God Klart Sandet/Gruset Jævn/God Klart Sandet/Gruset St. Gns. bredde m. Dybde cm. min. midl. maks. Område 2 Strøm Vand Bund Vegetations dækning % Sanddækning % Svag/Jævn Klart Sandet Jævn/God Klart Gruset/Stenet Jævn Klart Blødt/Sandet/Gruset/Stenet God Klart Sandet/Gruset/Stenet Jævn/God Klart Sandet/Gruset/Stenet St. Gns. bredde m. Dybde cm. min. midl. maks. Område 3 Strøm Vand Bund Vegetations dækning % Sanddækning % Jævn Klart Blødt/Sandet/Gruset Jævn/God Klart Sandet/Gruset St. Gns. bredde m. Dybde cm. min. midl. maks. Område 4 Strøm Vand Bund Vegetations dækning % Sanddækning % Jævn Klart Gruset/Stenet 40 < Jævn Klart Gruset/Stenet 25 < God Klart Gruset/Stenet 30 < God Klart Gruset/Stenet 40 <5 St. Gns. bredde m. Dybde cm. min. midl. maks. Område Jævn/God Klart Strøm Vand Bund Blødt/Sandet/ Gruset/Stenet Vegetations dækning % Sanddækning % Jævn Klart Blødt/Sandet/Gruset God Klart Gruset/Stenet <5 <5 Fysiske forhold 21

23 Sandet findes naturligt i området, som Gryde Å gennemløber og der er sandvandring i åen. På strygene lå der sandaflejringer, der dækkede mellem <5 til ca. 70 %. Der er etableret sandfang umiddelbart opstrøms område 4 ved Mølbak Dambrug og også øverst i område 3. Strygene er etableret fra 2010 til 2012, så det er for tidligt at vurdere sandfangenes effekt på sandvandringen. I område 4 vil stryget (St. 11) kunne forlænges og derved skabes et større gydestryg. Organisk belastning Stationerne 11 og 12 var præget af organisk belastning, der sandsynligvis stammede fra Mølbak Dambrugs plantelagune. Lars og Kristian opmåle vandløbet 22

Plan for fiskepleje i Århus Å

Plan for fiskepleje i Århus Å Plan for fiskepleje i Århus Å Distrikt 13, vandsystem 20 Plan nr. 19-2012 Af Jørgen Skole Mikkelsen Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Plan for fiskepleje i Binderup Å

Plan for fiskepleje i Binderup Å Plan for fiskepleje i Binderup Å Distrikt 18, vandsystem 09 Plan nr. 24-2013 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Sådan laver man gydebanker for laksefisk

Sådan laver man gydebanker for laksefisk Sådan laver man gydebanker for laksefisk Af DTU Aquas fiskeplejekonsulenter Jan Nielsen og Finn Sivebæk. Danmarks Tekniske Universitet Vejlsøvej 39 Tlf. 35 88 31 00 janie@aqua.dtu.dk Institut for 8600

Læs mere

Plan for fiskepleje i vandløb omkring Haderslev mellem Genner Strand og Avnø Vig

Plan for fiskepleje i vandløb omkring Haderslev mellem Genner Strand og Avnø Vig Plan for fiskepleje i vandløb omkring Haderslev mellem Genner Strand og Avnø Vig Distrikt 11, vandsystem 59 Plan nr. 22-2012 Af Hans-Jørn Aggerholm Christensen Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer mellem Limfjorden (Hals), Skagen og Svinkløv Klitplantage

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer mellem Limfjorden (Hals), Skagen og Svinkløv Klitplantage Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer mellem Limfjorden (Hals), Skagen og Svinkløv Klitplantage Distrikt 16, vandsystem 23-29 Distrikt 17, vandsystem 02-42 Distrikt 19, vandsystem 52-53 Plan nr. 21-2012

Læs mere

45. årgang - nr.2 April 2015. Noget må ned for at andet kan komme op. Foto: Jonas Høholt

45. årgang - nr.2 April 2015. Noget må ned for at andet kan komme op. Foto: Jonas Høholt 45. årgang - nr.2 April 2015 Noget må ned for at andet kan komme op. Foto: Jonas Høholt 12 Formand: Thomas Dalgaard Skudshalevej 35 Højtoften 10, 9230 Svenstrup 9600 Aars Næstformand Niels-Christian Rask

Læs mere

Salling, Mors, Thyholm og tilløb til sydvestlige del af Limfjorden Udsætningsplan

Salling, Mors, Thyholm og tilløb til sydvestlige del af Limfjorden Udsætningsplan Salling, Mors, Thyholm og tilløb til sydvestlige del af Limfjorden Udsætningsplan Distrikt 19, vandsystem 18-42 Distrikt 21, vandsystem 1-18, 23-25 og 34-43 Distrikt 23, vandsystem 1-9 Udsætningsplan 9-2010

Læs mere

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune Forundersøgelse projekt Sten i Gudenåen i Randers Kommune Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune 1 Idé og formål Med ambitionen om at skabe mere fysisk variation i Gudenåen,

Læs mere

Fælled Bæk, Sønderlund Bæk og Kelddal Mølle Bæk. Tilløb til Halkær Å. Forundersøgelse - restaurering

Fælled Bæk, Sønderlund Bæk og Kelddal Mølle Bæk. Tilløb til Halkær Å. Forundersøgelse - restaurering Fælled Bæk, Sønderlund Bæk og Kelddal Mølle Bæk Tilløb til Halkær Å Forundersøgelse - restaurering Juli 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Identifikation af projektet...

Læs mere

Fremtidens ådale og forslag til at bevare, beskytte og benytte ådale i det åbne land

Fremtidens ådale og forslag til at bevare, beskytte og benytte ådale i det åbne land Fremtidens ådale og forslag til at bevare, beskytte og benytte ådale i det åbne land Elling å udløb i Kattegat Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn 1 Fremtidens ådale og forslag til at bevare,

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL ETABLERING AF FAUNAPASSAGE VED LERKENFELD DAMBRUG I LERKENFELD Å Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Udkast Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Teknik og Miljø Naturkontoret december 2003 2 Naturkontoret Indholdsfortegnelse: Side: 1. Grundlag for tillægsregulativet... 5 2. Betegnelse

Læs mere

Demonstrationsprojekt Minirenseanlæg til fjernelse af N og P fra drænvand og vandløbsvand

Demonstrationsprojekt Minirenseanlæg til fjernelse af N og P fra drænvand og vandløbsvand EU LIFE projekt AGWAPLAN Demonstrationsprojekt Minirenseanlæg til fjernelse af N og P fra drænvand og vandløbsvand Foto fra af minirenseanlægget foråret 2008. Indløbsrenden med V-overfald ses i baggrunden,

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet.

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. 1. Alm. bestemmelser. Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. Sammenslutningens navn er: Gudenåsammenslutningen Lakseprojektet (i det følgende kaldet GSL.) GSL 's hjemsted er den til enhver

Læs mere

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Februar 2015 Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej

Læs mere

Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å

Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å Gennemgang og vurdering Scenarie A. Opdatering i forhold til sagsfremstilling den 18. Maj 2015. Der

Læs mere

ØLF årsmøde 21.03.13 1. Dirigent: Thøger Jensen

ØLF årsmøde 21.03.13 1. Dirigent: Thøger Jensen ØLF årsmøde 21.03.13 1. Dirigent: Thøger Jensen 2. Formandens beretning: 2013 er forløbet vel. De enkelte udvalg har arbejdet godt, under suveræn ledelse af de respektive udvalgsformænd. Desværre er det

Læs mere

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV)

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 95 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] DANSK FISKEINDEKS

Læs mere

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Gudenå sammenslutningen, generalforsamling 2013 Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Indhold Om lystfiskeri og samfundsøkonomi Undersøgelsens resultater Kan vi øge

Læs mere

Vandråd Djursland. 2. Møde Præsentation af statens udspil Onsdag den 30. april 2014

Vandråd Djursland. 2. Møde Præsentation af statens udspil Onsdag den 30. april 2014 Vandråd Djursland 2. Møde Præsentation af statens udspil Onsdag den 30. april 2014 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden ved Jens Meilvang, Norddjurs Kommune 2. Godkendelse af sidste referat 3. Gennemgang

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev - Godt Nytår! Som I allerede er orienteret om, udsender Syddanske Lystfiskere ikke længere klubblad 4 gange om året, som vi ellers har gjort

Læs mere

GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET

GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET - SAMMENFATNING AF SKITSEPROJEKT MILJØMINISTERIET FØDEVAREMINISTERIET Titel Gudenåens passage ved Tangeværket - sammenfatning af skitseprojekt Udarbejdet af Miljøministeriet,

Læs mere

Ørredbestande, gydeaktivitet og fysiske forhold i Orup Bæk, Faxe Å/Lilleå, Vivede Mølleå og Kildeå 2012/13

Ørredbestande, gydeaktivitet og fysiske forhold i Orup Bæk, Faxe Å/Lilleå, Vivede Mølleå og Kildeå 2012/13 Ørredbestande, gydeaktivitet og fysiske forhold i Orup Bæk, Faxe Å/Lilleå, Vivede Mølleå og Kildeå 01/13 Historie og vurdering af status 1900-01 Screening af begrænsende forhold samt indsatsmuligheder

Læs mere

Bundhugget Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn

Bundhugget Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn Bundhugget Nummer 3 oktober. 2012 36. årgang Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn 2 Lederen BUNDHUGGET MEDLEMSBLAD for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn www.lystfisker.frhavn.dk

Læs mere

Referat og beretning for GENERALFORSAMLING FOR 2013 Den 20. februar 2014 kl.19.00 på Hotel Arnbjerg.

Referat og beretning for GENERALFORSAMLING FOR 2013 Den 20. februar 2014 kl.19.00 på Hotel Arnbjerg. Dagsorden Referat og beretning for GENERALFORSAMLING FOR 2013 Den 20. februar 2014 kl.19.00 på Hotel Arnbjerg. 1. Valg af dirigent Erik Nielsen valgt. Erik konstaterede at generalforsamlingen var lovlig

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.1. Januar Februar Marts-35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen 2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det FOTO Sydfynske Øhav Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen Dagsorden for 2. vandrådsmøde i DSØ 1. Velkomst og opsamling

Læs mere

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter:

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter: 02-07-2007 BBL Organisering af Havørred Fyn Dette notat beskriver organisering af Havørred Fyn diagram ses i bilag 1. Målet er, at sikre at de tre dele af projektet arbejder sammen, og at der sker en udvikling

Læs mere

Opstemningen i Gudenåen ved Vilholt Mølle blev fjernet den 30. oktober 2008.

Opstemningen i Gudenåen ved Vilholt Mølle blev fjernet den 30. oktober 2008. dansk ørredrekord i Gudenåen Begejstrede biologer og erfarne vandløbsingeniører oplevede et af karrierens højdepunkter, da det i september 2009 væltede frem med ørredyngel i Gudenåen syd for Mossø. Teknikerne

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover?

Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover? Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 539 Offentligt Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover? Flemming Lehbert Sørensen

Læs mere

BEDRE VANDLØB EN PRAKTISK HÅNDBOG HVORDAN MAN MED SMÅ MIDLER KAN FORBEDRE DE FYSISKE FORHOLD I MINDRE VANDLØB.

BEDRE VANDLØB EN PRAKTISK HÅNDBOG HVORDAN MAN MED SMÅ MIDLER KAN FORBEDRE DE FYSISKE FORHOLD I MINDRE VANDLØB. BEDRE VANDLØB EN PRAKTISK HÅNDBOG HVORDAN MAN MED SMÅ MIDLER KAN FORBEDRE DE FYSISKE FORHOLD I MINDRE VANDLØB. Forside: Udlægning af gydegrus BEDRE VANDLØB -EN PRAKTISK HÅNDBOG VEJLE AMT INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune Fanø Kommune Plan og Udvikling Skolevej 5-7 6720 Fanø Att. Jacob Kristian Bay E-mail: bgsejb@fanoe.dk Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato xx. februar 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Anlægsarbejder skal udføres på et tidspunkt, hvor det ikke er til gene for gydende fisk og ynglende fugle.

Anlægsarbejder skal udføres på et tidspunkt, hvor det ikke er til gene for gydende fisk og ynglende fugle. Horsens og Omegns Sportsfiskerforening (HOS) Ærøvej 3, 8700 Horsens CVR 29579385 Att. Morten Stabel Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bjarke Horst Jensen Dir: 79755658 Mob: +4523117841 e-mail: Bjarke.H.Jensen

Læs mere

Vurdering af de enkelte virkemidler i forhold til de biologiske kvalitetselementer

Vurdering af de enkelte virkemidler i forhold til de biologiske kvalitetselementer Vurdering af de enkelte i forhold til de biologiske kvalitetselementer Esben Astrup Kristensen (Aarhus Universitet), Niels Jepsen, Jan Nielsen og Anders Koed (DTU Aqua). Faglig kommentering: Bjarne Moeslund

Læs mere

Gjern Å. Regulativ. Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT

Gjern Å. Regulativ. Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT Gjern Å Regulativ Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ SEPTEMBER 1988 og JUNI 1993 Opdateret i Februar 2006 2 Forord Dette regulativ er retsgrundlaget for administrationen

Læs mere

Biologiske forhold og miljøtilstand i Usserød Å og damme

Biologiske forhold og miljøtilstand i Usserød Å og damme Biologiske forhold og miljøtilstand i Usserød Å og damme - En undersøgelse af fisk, smådyr og vandplanter 26 Rapport udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium, februar 27 Konsulenter: Per Gørtz og Jens

Læs mere

24a HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) 1y HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853)

24a HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) 1y HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) Til de høringsberettigede Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Lan Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk fav ww Høringsbrev Vandløbsrestaureringsprojekt

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljø og Natur Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Laksefiskeneog fiskeriet i vadehavsområdet -Teknisk rapport

Laksefiskeneog fiskeriet i vadehavsområdet -Teknisk rapport Laksefiskeneog fiskeriet i vadehavsområdet.. -Teknisk rapport... '. Samarbej dsprojekt mellem Danmarks Fiskeriundersøgelser, Ribe.Amt og Sønderjyllands Amt Kapitel 1: Hans Thiil Nielsen l ) Kapitel 2:

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Ansøgning om myndighedstilladelse til retablering af dambrugsarealet ved Endrup Mølle

Ansøgning om myndighedstilladelse til retablering af dambrugsarealet ved Endrup Mølle Postadresse Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 10. april 2013 Sags id 2012-2030 Sagsbehandler Anne Christine Bang Telefon direkte 76 16 15 62 E-mail acb@esbjergkommune.dk Ansøgning

Læs mere

National forvaltningsplan for laks

National forvaltningsplan for laks National forvaltningsplan for laks 2004 National forvaltningsplan for laks N A T I O N A L F O R V A L T N I N G S P L A N F O R L A K S 1 National forvaltningsplan for Laks 2004 Miljøministeriet, Skov-

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing Sø 7.... Gødstrup

Læs mere

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 86 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom

Læs mere

Bekæmpelse af signalkrebs i Alling Å-systemet

Bekæmpelse af signalkrebs i Alling Å-systemet Bekæmpelse af signalkrebs i Alling Å-systemet Bekæmpelse af signalkrebs i Alling Å-systemet 2011, af Danmarks Center for Vildlaks for: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond

Læs mere

Tilladelse til at rørlægge det øvre Haurbæk

Tilladelse til at rørlægge det øvre Haurbæk Anton Boilesen anton@marienlyst-landbrug.dk 21. november 2014 Tilladelse til at rørlægge det øvre Haurbæk Silkeborg Kommune meddeler i medfør af vandløbsloven 1 og bekendtgørelse om vandløbsregulering

Læs mere

U.1988.878V. V.L.D. 5. juli 1988 i anke 3-B.2349/1986. (Lorenzen, Bolt Rasmussen, P. Hald Andersen (kst.)).

U.1988.878V. V.L.D. 5. juli 1988 i anke 3-B.2349/1986. (Lorenzen, Bolt Rasmussen, P. Hald Andersen (kst.)). U.1988.878V Sportsfiskerforenings interesse i fiskebestanden i en bæk anset for værnet af de erstatningsretlige regler, selv om foreningen ikke havde fiskeret i bækken. Tabet påregneligt. En lokal sportsfiskerforening

Læs mere

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013 Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Natur- og Miljøprojekt 1 Karstoft Å EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE I forbindelse med udarbejdelsen af planlægningsprojektet omkring Karstoft

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt supplering af beslutningsgrundlag for GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET Titel: Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam Stampedam Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam UDFØRT AF ENVICLEAN/NHJ 29-05-2012 Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning pr. Marts 2015

Gudenåens Ørredfond Beretning pr. Marts 2015 Gudenåens Ørredfond Beretning pr. Marts 2015 Efter et par år hvor vi ikke har kunnet levere på grund en kombination af sygdomme på dambruget og oddere der har spist vores fisk, er vi igen ved at være oppe

Læs mere

Vandløbet et tværfagligt samarbejde

Vandløbet et tværfagligt samarbejde Ny skriftlighed i geografi/naturgeografi: B opgave Problemløsende hensigt; fx rapport, teoriafklarende opgaver, SRP/SS0 formuleringer, AT formuleringer 2011 Vandløbet et tværfagligt samarbejde 1 Formål:

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Faxe Kommune Center for Teknik og Miljø Frederiksgade 9 4690 Haslev Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet 2000 Indledning Denne brochure indeholder oplysninger som enhver lystfisker og fritidsfisker kan have gavn af. Den fortæller om det store

Læs mere

Hvornår er et vandløb et vandløb

Hvornår er et vandløb et vandløb Hvornår er et et Vejledning i hvilke der er omfattet af slovens 2. Vejledningen viser en række stilistiske skitser, som er eksempler på, hvornår der er tale om et eller ej jfr. 2 i Bagest i vejledningen

Læs mere

Medlemsinfo foråret 2014

Medlemsinfo foråret 2014 Medlemsinfo foråret 2014 19. årgang Akvarel: Jørgen Vind, 2010 HUSK PREMIEREN: TIRSDAG DEN 1. APRIL I KLUBHUSET Bestyrelsen (FU) = Forretningsudvalg Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13, 7100 Vejle E-mail:

Læs mere

Til de høringsberettigede. 23-05-2014 Sags id.: 12/4756 Sagsbehandler: Kristiina Mardi. Høringsbrev - Projekt for fritlægning af del af Studsdal Bæk

Til de høringsberettigede. 23-05-2014 Sags id.: 12/4756 Sagsbehandler: Kristiina Mardi. Høringsbrev - Projekt for fritlægning af del af Studsdal Bæk Til de høringsberettigede Høringsbrev - Projekt for fritlægning af del af Studsdal Bæk 23-05-2014 Sags id.: 12/4756 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Baggrund Studsdal Bæk, som er et kommunevandløb i Fredericia

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Manual til elektrofiskeri Vejledning til elektrofiskeri ved bestandsanalyser og opfiskning af moderfisk

Manual til elektrofiskeri Vejledning til elektrofiskeri ved bestandsanalyser og opfiskning af moderfisk Manual til elektrofiskeri Vejledning til elektrofiskeri ved bestandsanalyser og opfiskning af moderfisk DTU Aqua-rapport nr. 272-2013 Af Peter Geertz-Hansen, Anders Koed og Finn Sivebæk Manual til elektrofiskeri

Læs mere

Planter i vandløb. fortid, nutid og fremtid. TEMA-rapport fra DMU

Planter i vandløb. fortid, nutid og fremtid. TEMA-rapport fra DMU Planter i vandløb fortid, nutid og fremtid TEMA-rapport fra DMU Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser 34/2000 Planter i vandløb fortid, nutid og fremtid Annette Baattrup-Pedersen Danmarks

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Oversvømmelse i Holstebro Storå gik over sine bredder den 16. januar 2011

Oversvømmelse i Holstebro Storå gik over sine bredder den 16. januar 2011 Oversvømmelse i Holstebro Storå gik over sine bredder den 16. januar 2011 15.02.11 I kolonihaverne stod vandet så højt at man kunne sejle i kajak på vejene og i haverne. Oversvømmelsen i januar 2011 I

Læs mere

Forundersøgelse af kommunale vandløbsrestaureringsprojekter. Pulje 10. Passageprojekter i vandløb H35 på Sydals. Naturafdelingen Sønderborg Kommune

Forundersøgelse af kommunale vandløbsrestaureringsprojekter. Pulje 10. Passageprojekter i vandløb H35 på Sydals. Naturafdelingen Sønderborg Kommune Forundersøgelse af kommunale vandløbsrestaureringsprojekter Pulje 10. Passageprojekter i vandløb H35 på Sydals. Naturafdelingen Sønderborg Kommune 1/39 Kolofon Titel: Forundersøgelse pulje 10 forbedring

Læs mere

Status for Fiskeplejen pr. 1/3 2007

Status for Fiskeplejen pr. 1/3 2007 Status for Fiskeplejen pr. 1/3 2007 Generelt Det økonomiske ansvar for Fiskeplejen ligger hos Direktoratet for Fødevarer og Erhverv (DFFE) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansvaret

Læs mere

Lav jeres egen vandmølle Placering: ved kornmøllen

Lav jeres egen vandmølle Placering: ved kornmøllen Lav jeres egen vandmølle Placering: ved kornmøllen Der har været fem vandmøller i Mallings Kløft, og I står nu ved den første, der har været brugt til at male korn. Det var vigtigt for mølleren at få så

Læs mere

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter:

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Optimisten Langå SportsfiskerForening Nr. 2 - September 2009-24. årgang LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 60100227 E-mail: larskielsgaard@adr.dk Søren

Læs mere

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 83. ordinære generalforsamling.

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 83. ordinære generalforsamling. Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 83. ordinære generalforsamling. Afholdt den 27. november 2008 i Vejle - Idrættens Hus. Formand Per Nørgaard bød på bestyrelsens vegne de ca. 80 fremmødte medlemmer

Læs mere

Høringssvar. Forslag til Vandplan. Hovedopland 1.5 Randers Fjord. Vandløbslauget GST. 6. april 2011

Høringssvar. Forslag til Vandplan. Hovedopland 1.5 Randers Fjord. Vandløbslauget GST. 6. april 2011 Vandløbslauget GST 6. april 2011 Høringssvar Forslag til Vandplan Hovedopland 1.5 Randers Fjord Vandløbslaug for Gudenå-systemet Silkeborg Tange sø CVR-nr. 32498701 Klostergårdsvej 25, Truust 8882 Fårvang

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

Aarhus Lystfiskerforenings kortmappe

Aarhus Lystfiskerforenings kortmappe Aarhus Lystfiskerforenings kortmappe Kortmappen er sidst revideret februar 2012. Indholdsfortegnelse Fiskeregler Side 3 Århus Å etersminde Side 5 kort nr. 1.1 Edslev Side 6 kort nr. 1.2 Tarskov/Fusvadbro

Læs mere

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Møde med Det Grønne Råd den 11. april 2012 Miljøtekniker Lene Strøm Pedersen Indhold Vandløbsloven Formål Vandløbsregulativ Vandløbsvedligeholdelse Vedligeholdelse,

Læs mere

Billednøgle til FISK I SØEN. Foto: Marcus Krag

Billednøgle til FISK I SØEN. Foto: Marcus Krag Billednøgle til FISK I SØEN Foto: Marcus Krag s tat e n s n at u r h i s to r i s k e m u s e u m kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t FISK I SØEN er en lettilgængelig billednøgle til de fiskearter,

Læs mere

Status for Fiskeplejen pr. 1/3 2008

Status for Fiskeplejen pr. 1/3 2008 Status for Fiskeplejen pr. 1/3 2008 Generelt Det økonomiske ansvar for Fiskeplejen ligger hos Direktoratet for Fødevarer og Erhverv (DFFE) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansvaret

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Regulering af vandløbet Havelse Å st. 799-912 matr. nr. 1mb Favrholm, Hillerød Jorder.

Regulering af vandløbet Havelse Å st. 799-912 matr. nr. 1mb Favrholm, Hillerød Jorder. Hillerød Forsyning Ægirsvej 4 3400 Hillerød Sendt til Preben Boock, e-mail: prb@hfors.dk By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2143 Fax 7232 3213 lbso@hillerod.dk Sag 219-2014-101592

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Å-MÅL PROGRAMMET - Eksisterende forhold - Forslag til opgradering og etablering af nye målestationer - Dataformidling og modellering Maj - 2008 NHJ_05/05-2008 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

Havørredbestandene på Sjælland, Møn og Lolland-Falster Status og udviklingspotentiale del 1

Havørredbestandene på Sjælland, Møn og Lolland-Falster Status og udviklingspotentiale del 1 Havørredbestandene på Sjælland, Møn og Lolland-Falster Status og udviklingspotentiale del 1 Gydeegnet bund Gydetæthed Gydebestande Behov for gydeegnet bund Datablad Titel Havørredbestandene på Sjælland,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Vedrørende: Høring angående revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2009. Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling

Velkommen til Generalforsamling 2009. Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling Velkommen til Generalforsamling 29 Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling 2.a. Formandens beretning Generelt Der er fanget mange store og flotte fisk i vores fiskevande Vejle Å er blevet

Læs mere

Spildevand. Dræn og vandløb. Ænder

Spildevand. Dræn og vandløb. Ænder Løsninger til vandmiljøet Normalt er det for megen næring, der er årsag til et dårligt vandmiljø med mange alger, mudder og iltsvind. Næringsstoffer kommer fra spildevand, drænvand, vand fra grøfter, ænder

Læs mere

September 2007. Indeks side 6. Grøn tænketank på vej. Verdensnaturfonden på vildveje

September 2007. Indeks side 6. Grøn tænketank på vej. Verdensnaturfonden på vildveje Nyhedsbrev September 2007 Indeks side 2 Regeringen skal forklare sig for EU Kommuners dambrugstilsyn halter bagefter Skov- og Naturstyrelsen afviser landbrugsklager Indeks side 3 Miljøklagenævnet afsiger

Læs mere

Genåbning af Krogeruprenden - projektforslag

Genåbning af Krogeruprenden - projektforslag H E L S I N G Ø R K O M M U N E KOMMUNALT PROJEKT VEDRØRENDE VANDLØBSRESTAURERING Genåbning af - projektforslag Indholdsfortegnelse 0 Resumé... 4 1 Indledning... 5 1.1 Formål med projektet... 6 1.2 Beskrivelse

Læs mere

SPORTSFISKERI. i Sydvestjylland. Danmarks bedste fiskevande

SPORTSFISKERI. i Sydvestjylland. Danmarks bedste fiskevande SPORTSFISKERI i Sydvestjylland DK DKK 20,- Danmarks bedste fiskevande En verden af åer snor sig - valget er dit Læs side 8 Kongeåen - her er plads til alle Læs side 12 Kort Sydvestjylland Se side 19 Velkommen

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser rev. okt. 2014 = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing

Læs mere

INDEKS SIDE 3 FØRSTE SPADESTIK TIL SPORTSFISKERIETS HUS NYE DANMARKSREKORDER SVENSKE SPORTSFISKERE KLAGER OVER FREDNING AF VILDE ØSTERSØLAKS

INDEKS SIDE 3 FØRSTE SPADESTIK TIL SPORTSFISKERIETS HUS NYE DANMARKSREKORDER SVENSKE SPORTSFISKERE KLAGER OVER FREDNING AF VILDE ØSTERSØLAKS NYHEDSBREV Nyhedsbrev 6 // 2013 INDEKS SIDE 2 FISKETEGNSMIDLER 2013: FÆRRE KRONER MEN IKKE FÆRRE FISK FISHING ZEALAND NU MED ROSKILDE FISK GØR ÅERNE DÅRLIGERE INDEKS SIDE 3 FØRSTE SPADESTIK TIL SPORTSFISKERIETS

Læs mere

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund Regulativ for Mademose å Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET... 4 2. BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT...

Læs mere

FERSKVANDSFISKERIBLADET

FERSKVANDSFISKERIBLADET FERSKVANDSFISKERIBLADET Udgivet af Ferskvandsfiskeriforeningen For Danmark Anno 1902 Nr. 1 109. årg. januar / februar 2011 Ålel elar arve ver kan nu pro rodu duce cere res Lyst fis kere hjæ jælp lper kom

Læs mere

St. Vejleå s fysiske tilstand, forbedringspotentiale, fisk og smådyr i Albertslund og Høje Taastrup Kommuner

St. Vejleå s fysiske tilstand, forbedringspotentiale, fisk og smådyr i Albertslund og Høje Taastrup Kommuner St. Vejleå s fysiske tilstand, forbedringspotentiale, fisk og smådyr i Albertslund og Høje Taastrup Kommuner Krav til god økologisk tilstand iht. Vandplanerne En opgørelse af fysiske forhold og biologisk

Læs mere

Bundhugget Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn

Bundhugget Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn Bundhugget Nummer 3 Oktober. 2011 35. årgang Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn 2 Lederen BUNDHUGGET MEDLEMSBLAD for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn www.lystfisker.frhavn.dk

Læs mere