UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ"

Transkript

1 UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen

2 Indledning Gryde Å der har sit udspring i Ølgryde Plantage, er ca. 16 km lang og løber igennem Herning og Holstebro Kommuner. Gryde Å løber ud i Storå ved Åbjerg ca. 10 km vest for Holstebro (se kort). I dagene 5. sept. til 7. sept blev fiskebestandene undersøgt (artssammensætning, aldersstruktur for laks og ørreder). Den såkaldte udtyndingsmetode blev benyttet, hvorved en given strækning befiskes mindst 2 gange, og hvor de fangne fisk ikke genudsættes, før fiskeriet er helt afsluttet. Der blev elfisket på 13 etablerede stryg med udlagt gydegrus og 3 urørte referencestrækninger (2 med blødt, sandet og gruset bund og 1 med sandet bund). Elfiskeriet strakte sig fra militærterrænet til udløbet i Storå. Vejret var stille, med lidt solskin og ingen nedbør. Vandstanden i åen var normal/lav. Oversigtskort Vedligeholdelse Gryde Å vedligeholdes med håndkraft 2 gange årligt, pr. 1. juli og pr 1. oktober, men kun nedstrøms Idomlundvej - dvs. kun de 3 nederste elfiskede stationer er på det vedligeholdte stræk. Vandføring Vandføringen i Gryde Å er ca. 360 l/s (Qmm) lidt nedstrøms det nedlagte Grydeå Dambrug, og middelvandføringen ved udløbet i Storå er ca. 900 l/s. 1

3 Vandløbskvalitet Vandløbskvaliteten er generelt faunaklasse 7 i Gryde Å fra militærterræn og til umiddelbart opstrøms Mølbak Dambrug. Nedstrøms Mølbak Dambrug er faunaklassen 5. Det er sandsynligt, at faunaklassen også vil nærme sig 7 på den nedre del af åen i løbet af kort tid. Udsætninger I 2012 er der udsat ½-års laks, 3000 stk. er udsat indenfor militærterrænet og 2000 stk. ved Idomlundvej. Der er i 2012 også udsat års laks, 1000 stk. indenfor militærterrænet, 1000 stk. ved Ringkjøbingvej og 1000 stk. ved Idomlundvej. Udsætningerne er fortaget indenfor undersøgelsesområdet. Alle laks er fedtfinne klippet og de 1-års har også CWT mærke (nosetag). Ingen udsætning af laks inden undersøgelsen i I 2012 er der udsat 1300 stk. ørredyngel (St.151) og 1800 stk. 1-års ørred (St. 152, 153 og 154). I 2013 er der kun udsat 1300 stk. ørredyngel (St. 151). Udsætningerne er fortaget jfr. Udsætningsplan for Storå nr. 147, Udsætnings pos. for ørredyngel ligger omkring Skjernvej, og er opstrøms de befiskede strækninger. Udsætningsstationerne 154 og 153 for 1-års ørred ligger indenfor den befiskede strækning og St. 152 for 1-års ørred ligger lige opstrøms for det befiskede område. Gennemførte vandløbsprojekter i Gryde Å Holstebro Kommune har i perioden gennemført en omfattende restaurering af Gryde Å på strækningen fra Mølbak Dambrug til udløbet i Storå (Se kort). Der er etableret ca m 2 gyde- og opvækstareal for laksefisk. NaturErhvervsstyrelsen har givet projekttilskud. Samlede projektomkostninger i alt 2,0 mill. kr. Grydeå Dambrug nedlægges I 2010 gennemførte Holstebro Kommune et vandløbsprojekt, der indebar at dambruget kunne nedlægges og produktionen flyttes til Vester Hvoldal Dambrug ved Råsted Lilleå. Projektet indebar, at det eksisterende omløbsstryg kunne erstattes af et genslyngningsprojekt, der delvist lagde åen tilbage i gamle erkendte slyngninger. Der blev udlagt 300 m 3 gydegrus fordelt på et større antal stryg, anslået 900 m 2. Åens fald blev genskabt på en længere strækning og stuvningszonen fjernet. Samme år blev der etableret 8 gydebanker på et samlet areal af 320 m 2 på strækningen mellem Ringkøbingvej og projektområdet ved Grydeå Dambrug. Nyt sandfang blev etableret nedstrøms Ringkøbingvej. Mølbak Dambrugs stemmeværk nedlægges I restaurerede Holstebro Kommune Gryde Å på en m lang strækning fra tilløb af Simonstrup Bæk ved Mølbak Dambrug til Ringkøbingvej. Projektet indebar at dambruget blev ombygget til et moderne modeldambrug og vandindtaget blev reduceret til 1/3 af medianminimumsvandføringen. Åvandet løber nu passivt ind på dambruget og pumpes ud samme sted. Stenmateriale i det gamle omløbsstryg er genanvendt. På strækningen fra Ringkøbingvej og op til dambruget blev vandspejlet gradvist hævet 60 cm ved etablering af 13 gydebanker. Denne strækning var tidligere kendetegnet af ringe fysisk variation og lille fiskebestand. Der blev den 28. september 2011 elfisket på en række af de stationer, hvor der efterfølgende er udlagt gydegrus ingen steder var der forekomst af yngel eller ungfisk af ørred eller laks i et omfang større end nogle få individer (0,1-0,5 pr. m. bred). 2

4 Opstrøms for denne strækning blev åen etableret i et nygravet forløb øst for dambruget med optimale gyde- og yngelopvækstforhold. I den opstrøms ende af projektområdet blev åen lagt ind i gammel åslyngning og der blev etableret nyt sandfang. 500 m 3 gydegrus har givet anledning til etablering af ca m 2 gyde og yngelopvækstområder. I 2011 blev der endvidere etableret 4 gydestryg på den yderste del af Gryde Å med et samlet areal på ca. 350 m 2. Ligesom sportsfiskerne organiseret i Sammenslutningen ved Storå har lagt gydegrus ud på 2 stationer i det sene efterår 2012 ved henholdsvis Hestbjergvej og ved bro opstrøms tilløb ved Bro Bovtrup i militærterrænet (ca. 190 m 2 ) station 15. Kort over restaureringsprojekter Tak til Holstebro og Omegns Sportsfiskerforening for lån af klubhus og til John, Torben, Kristian og Lars for hjælp ved elfiskeriet. 3

5 Område 1 Område 1 er beliggende ved udløbet i Storå (se kort). Der er elfisket d på 2 af de 4 stryg etableret i Station 1: Vandet var klart og strømmen jævn til god. Bundforhold: Sandet, gruset. Stryget var præget af sandaflejringer der dækkede ca. 50 %. Vandplanter dækkede ca. 65 % af stryget. Af vandplanter var der vandranunkel, vandpest, vandstjerne og andemad. Der var laks og ørreder, af andre fiskearter var der 3-pigget hundestejle, grundling, strømskalle og lampret

6 Station 2: Vandet var klart og strømmen jævn til god. Bundforhold: sandet og gruset. Sandet dækkede det mest af stryget, ca. 70 %. Vandplanter dækkede ca. 80 % af stryget. Af vandplanter var der vandranunkel, pindsvineknop, ærenpris, sideskærm, vandstjerne, vandpest, andemad. Foruden laks og ørreder var også 3-pigget hundestejle fanget. LAKS ØRRED Naturlig lakseyngel 5

7 Område 2 Område 2 er beliggende ved Idomlundvej (se kort), her lå Grydeå Dambrug indtil maj Der er elfisket d på 4 af de etablerede stryg udlagt i 2010 og d på en strækning nedstrøms Idomlundvej. Station 16: Vandet var klart og strømmen svag til jævn. Bundforhold: Sandet. Vandplanter dækkede ca. 75 % af strækningen. Af vandplanter, var der pindsvineknop, vandpest og vandstjerne. Foruden laks blev der fanget 3-pigget hundestejle og strømskalle

8 Station 3: Vandet var klart og strømmen jævn til god. Bundforhold: Gruset og stenet. Sandet dækkede ca. 10 % af stryget. Vandplanter dækkede ca. 90 % af stryget. Af vandplanter, var der vandranunkel, pindsvineknop og vandstjerne. Der blev fanget laks og ørred, af andre fiskearter var der 9-pigget hundestejle og lampret Station 4: Vandet var klart og strømmen jævn. Bundforhold: Blød, sandet, gruset og stenet. Sandet dækket ca. 30 % af stryget. Vandplanter dækkede ca. 60 % af stryget. Af vandplanter, var der vandranunkel pindsvineknop, ærenpris og vandstjerne. Af andre fiskearter end laks og ørred var der 9-pigget hundestejle, 3-pigget hundestejle og lampret

9 Station 5: Vandet var klart og strømmen god. Bundforhold: Sandet, gruset og stenet. Sandet dækket ca. 30 % af stryget. Vandplanter dækkede ca. 80 % af stryget. Af vandplanter, var der vandranunkel, sideskærme, ærenpris og vandstjerne. Af andre fiskearter end laks og ørred var der 3-pigget hundestejle og lampret Station 6: Vandet var klart og strømmen var jævn til god. Bundforhold: Sandet, gruset og stenet. Sandet dækket ca. 25 % af stryget. Vandplanter dækkede ca. 50 % af stryget. Af vandplanter, var der vandranunkel, pindsvineknop, sideskærme, andemad og vandstjerne. Af andre fiskearter end laks og ørred var der 3-pigget hundestejle og lampret

10 Område 3 Område 3 er beliggende nedstrøms Ringkjøbingvej (se kort). Der er elfisket d på 2 af de udlagte stryg fra Station 7: Vandet var klart og strømmen jævn. Bundforhold: Blødt, sandet og gruset. Ca. 40 % af stryget var dækket af sand. Vandplanter dækkede ca. 60 % af stryget. Af vandplanter var der pindsvineknop og vandstjerne. Af andre fiskearter end ørred og laks var der 3-pigget hundestejle, skrubbe og strømskalle

11 Station 8: Vandet var klart og strømmen jævn til god. Bundforhold: Sandet og gruset. Sandet dækkede ca. 15 % af stryget. Vandplante dækkede ca. 40 % af stryget. Af vandplanter, var der pindsvineknop, vandranunkel og vandstjerne. Der blev fanget laks og ørred, men også 3-pigget hundestejle John og Torben med elfiske udstyr 10

12 Område 4 Område 4 er beliggende nedstrøms udløbet af det ombyggede Mølbak Dambrug (se kort). Station 11 og 12 ligger på et nyt forløb af Gryde Å øst for dambrugets plantelaguner. Der er elfisket d på 4 af de udlagte stryg fra 2011/12. Station 9: Vandet var klart og strømmen jævn. Bundforhold: Gruset og stenet. Sandet dækkede < 5 % af stryget. Vandplanter dækkede ca. 40 % af stryget. Af vandplanter, var der pindsvineknop, vandranunkel og vandstjerne. Af andre fiskearter end laks blev der fanget lampret og 3-pigget hundestejle. 9 >83 >

13 Station 10: Vandet var klart og strømmen jævn til god. Bundforhold: Gruset og stenet. Sandaflejringer dækkede < 5 % af stryget. Vandplanter dækkede ca. 25 % af stryget. Af vandplanter kan nævnes pindsvineknop, ærenpris, vandranunkel og vandstjerne. Af fiskearter blev der kun fanget laks Station 11: Vandet var klart og strømmen god. Vandløbet bar præg af organisk belastning der sandsynligvis stammede fra dambrugets plantelagune. Bundforhold: Gruset og stenet. Sandaflejringer dækkede < 5 % af stryget. Vandplanter dækkede ca. 30 % af stryget. Af vandplanter kan nævnes pindsvineknop, vandranunkel og vandstjerne. Af andre fiskearter end laks og ørred, blev der fanget lampret og 3-pigget hundestejle

14 Station 12: Vandet var klart og strømmen god. Vandløbet bar præg af organisk belastning. Bundforhold: Gruset og stenet. Sandaflejringer dækkede < 5 % af stryget. Vandplanter dækkede ca. 40 % af stryget. Af vandplanter kan nævnes pindsvineknop, vandranunkel og vandstjerne. Af andre fiskearter end laks og ørred blev der fanget 3-pigget hundestejle Opmåling af fiskene 13

15 Område 5 Område 5 er beliggende i det militær område (se kort). Der er elfisket d på 2 urørte vandløbs strækninger med grus/sandet bund og 1etableret stryg (St.15) fra

16 Station 13: Vandet var klart og strømmen jævn til god. Bundforhold: Blødt, sandet, gruset og stenet. Sandet dækket ca. 60 % af strækningen. Vandplanter dækkede ca. 50 % af strækningen. Af vandplanter, var der pindsvineknop, vandranunkel og sideskærm. Af andre fiskearter end laks og ørred blev der fanget 3-pigget hundestejle Station 14: Vandet var klart og strømmen jævn. Bundforhold: Blødt, sandet og gruset. Sandaflejringer dækkede ca. 60 % af strækningen. Vandplante dækkede ca. 80 % af strækningen. Af vandplanter kan nævnes pindsvineknop, vandranunkel, sideskærm og svømmende vandaks. Af andre fiskearter end laks og ørred blev der fanget 3-pigget hundestejle og lampret

17 Station 15: Vandet var klart og strømmen god. Bundforhold: Gruset og stenet. Sandaflejringer dækkede <5 % af stryget. Vandplante dækkede < 5 % af stryget. Af vandplanter kan nævnes sideskærm. Der var kun fanget laks og ørred Fedtfinneklippet laks 16

18 Diskussion Fiskebestanden var domineret af laks og ørreder, undtagen på st.16. Der er fanget i alt 515 stk. lakseyngel (0+), 97 stk. ældre laks (>1+), 206 stk. ørredyngel(0+) og 26 stk. ældre ørreder (>1+). Der var naturlig lakseyngel (0+) på 16 og naturlig ørredyngel (0+) på 12 af de 16 befiskede stationer. Ældre laks (>1+) var tilstede på 14 og ældre ørreder (>1+) på 7 af de 16 stationer. OMRÅDE >83 > Tætheden for laks og ørred pr. 100m Stryg (De 13 stryg er befisket i hele deres længde) Tætheden for lakseyngel lå på mellem 5 og 168 (gennemsnit 76) pr. 100m og for ørredyngel på mellem 0 og 92 (gennemsnit 27) pr.100m. Tætheden for ældre laks lå på mellem 0 og 41 (gennemsnit 10) pr. 100m og for ældre ørred på mellem 0 og 7 (gennemsnit 2) pr.100m. Vandløbsstrækning (St.13,14 og 16) Tætheden for lakseyngel lå på mellem 1 og 62 (gennemsnit 25) pr. 100m og for ørredyngel på mellem 0 og 21 (gennemsnit 8) pr.100m. Tætheden for ældre laks lå på mellem 4 og 10 (gennemsnit 6) pr. 100m og for ældre ørred på mellem 0 og 21 (gennemsnit 10) pr.100m. Station 13 og 14 var strækninger med blødt, gruset og sandet bund. Station 16 var en strækning med kun sandet bund. De udsatte ½ års laks der alle var 1+ på undersøgelses tidspunkt var fedtfinneklippede og kunne derved skelnes fra de vilde laks. Det gav mulighed for fangst af op til laks der var fedtfinneklippede. Der blev fanget 10 fedtfinneklippede 1+ laks og 87 vilde 1+ laks der ikke var fedtfinneklippet. En lignende undersøgelse i Råsted Lilleå, der også er et tilløb til Storå, viste en tæthed for lakseyngel på mellem 1 og 81 (gennemsnit 29) pr. 100m (2012, Holstebro Kommune). En undersøgelse af 3 etablerede stryg i Sneum Å viste en tæthed for lakseyngel på mellem <1 og 12 (gennemsnit på 5) pr. 100m (2013, Esbjerg Kommune). 17

19 Område 1 Laks Ørred St. nr. Yngel pr. m. bred Ældre pr. m. bred Yngel pr. m. bred Ældre pr. m. bred 1 1,17 0,31 0, ,5 0,8 1,44 0 St. nr. Yngel pr. m. bred Ældre pr. m. bred Yngel pr. m. bred Ældre pr. m. bred 16 0,04 0, Område 2 3 7,46 0,36 0,82 0, ,91 0,53 3, ,83 0,56 1, ,66 2,05 2,3 0 St. nr. Yngel pr. m. bred Ældre pr. m. bred Yngel pr. m. bred Ældre pr. m. bred Område 3 7 2,78 0,41 0 0,3 8 7,29 0,17 3,01 0,33 St. nr. Yngel pr. m. bred Ældre pr. m. bred Yngel pr. m. bred Ældre pr. m. bred Område 4 9 >5,0 >1, , ,56 1,36 0,06 0, ,62 0 0,09 0,18 St. nr. Yngel pr. m. bred Ældre pr. m. bred Yngel pr. m. bred Ældre pr. m. bred Område ,44 0,3 0,06 0, ,17 0,22 0,72 0, ,19 0,05 3,22 0 Tætheden pr. meter bred for laks og ørred Elfiskeri 18

20 ANTAL ANTAL LAKS LÆNGDE Længdefordeling for laks Lakseyngel (0+) fra 4cm. - 11cm. og ældre laks (>1+) 11cm. - 17cm. Der er sandsynligvis kun 2 årgange repræsenteret. ØRRED LÆNGDE Længdefordeling for ørred Ørredyngel (0+) fra 4cm. - 12cm. Der er flere årgange af ældre ørreder repræsenteret, men for få fisk til at skelne de enkelte årgange. 19

21 OMRÅDE LAMPRET 3PH 9PH SKRUBBE STRØMSKALLE GRUNDLING Andre arter 1 x x x x 2 x 16 x x 3 x x 4 x x x 5 x x x 6 x x x 7 x x x 8 x 9 x x x x 12 x 13 x 14 x x 15 Laks og ørred var de dominerende arter. Der blev fanget 6 øvrige arter; lampret, 3-pigget hundestejle, 9-pigget hundestejle, skrubbe, strømskalle og grundling. 3-pigget hundestejle forekom på 13 stationer. Lampretten forekom på 8 stationer. De andre arter forekom på mellem 1, 3 og 4 af de 16 stationer. Ørred 20

22 St. Gns. bredde m. Dybde cm. min. midl. maks. Område 1 Strøm Vand Bund Vegetations dækning % Sanddækning % Jævn/God Klart Sandet/Gruset Jævn/God Klart Sandet/Gruset St. Gns. bredde m. Dybde cm. min. midl. maks. Område 2 Strøm Vand Bund Vegetations dækning % Sanddækning % Svag/Jævn Klart Sandet Jævn/God Klart Gruset/Stenet Jævn Klart Blødt/Sandet/Gruset/Stenet God Klart Sandet/Gruset/Stenet Jævn/God Klart Sandet/Gruset/Stenet St. Gns. bredde m. Dybde cm. min. midl. maks. Område 3 Strøm Vand Bund Vegetations dækning % Sanddækning % Jævn Klart Blødt/Sandet/Gruset Jævn/God Klart Sandet/Gruset St. Gns. bredde m. Dybde cm. min. midl. maks. Område 4 Strøm Vand Bund Vegetations dækning % Sanddækning % Jævn Klart Gruset/Stenet 40 < Jævn Klart Gruset/Stenet 25 < God Klart Gruset/Stenet 30 < God Klart Gruset/Stenet 40 <5 St. Gns. bredde m. Dybde cm. min. midl. maks. Område Jævn/God Klart Strøm Vand Bund Blødt/Sandet/ Gruset/Stenet Vegetations dækning % Sanddækning % Jævn Klart Blødt/Sandet/Gruset God Klart Gruset/Stenet <5 <5 Fysiske forhold 21

23 Sandet findes naturligt i området, som Gryde Å gennemløber og der er sandvandring i åen. På strygene lå der sandaflejringer, der dækkede mellem <5 til ca. 70 %. Der er etableret sandfang umiddelbart opstrøms område 4 ved Mølbak Dambrug og også øverst i område 3. Strygene er etableret fra 2010 til 2012, så det er for tidligt at vurdere sandfangenes effekt på sandvandringen. I område 4 vil stryget (St. 11) kunne forlænges og derved skabes et større gydestryg. Organisk belastning Stationerne 11 og 12 var præget af organisk belastning, der sandsynligvis stammede fra Mølbak Dambrugs plantelagune. Lars og Kristian opmåle vandløbet 22

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV)

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 95 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] DANSK FISKEINDEKS

Læs mere

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 86 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom

Læs mere

Vurdering af de enkelte virkemidler i forhold til de biologiske kvalitetselementer

Vurdering af de enkelte virkemidler i forhold til de biologiske kvalitetselementer Vurdering af de enkelte i forhold til de biologiske kvalitetselementer Esben Astrup Kristensen (Aarhus Universitet), Niels Jepsen, Jan Nielsen og Anders Koed (DTU Aqua). Faglig kommentering: Bjarne Moeslund

Læs mere

Havørredbestandene på Sjælland, Møn og Lolland-Falster Status og udviklingspotentiale del 1

Havørredbestandene på Sjælland, Møn og Lolland-Falster Status og udviklingspotentiale del 1 Havørredbestandene på Sjælland, Møn og Lolland-Falster Status og udviklingspotentiale del 1 Gydeegnet bund Gydetæthed Gydebestande Behov for gydeegnet bund Datablad Titel Havørredbestandene på Sjælland,

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt supplering af beslutningsgrundlag for GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET Titel: Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

NOTAT. Migration hos opdrættede ørredsmolt (Salmo trutta L.) i forhold til udsætningstidspunkt. Peter Geertz-Hansen Anders Koed Kim Aarestrup

NOTAT. Migration hos opdrættede ørredsmolt (Salmo trutta L.) i forhold til udsætningstidspunkt. Peter Geertz-Hansen Anders Koed Kim Aarestrup NOTAT Migration hos opdrættede ørredsmolt (Salmo trutta L.) i forhold til udsætningstidspunkt Peter Geertz-Hansen Anders Koed Kim Aarestrup Maj 14 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Indledning...

Læs mere

Betydningen af prædation på danske ferskvandsfiskebestande - en oversigt med fokus på skarv

Betydningen af prædation på danske ferskvandsfiskebestande - en oversigt med fokus på skarv Betydningen af prædation på danske ferskvandsfiskebestande - en oversigt med fokus på skarv DTU Aqua-rapport nr. 283-2014 Af Niels Jepsen, Christian Skov, Stig Pedersen og Thomas Bregnballe Betydningen

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Regulativ for Værebro Å

Regulativ for Værebro Å Roskilde Amt Regulativ for Værebro Å Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. REGULATIV FOR VÆREBRO Å... 5 1.1. Grundlaget for regulativet...

Læs mere

Småsøer og vandhuller

Småsøer og vandhuller Småsøer og vandhuller Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juli 2002 Småsøer og vandhuller Martin Søndergaard Jens Peder Jensen Erik Jeppesen Danmarks Miljøundersøgelser 2 Miljøministeriet Skov- og

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

FUGLENE I VORUP ENGE

FUGLENE I VORUP ENGE FUGLENE I VORUP ENGE Før og efter naturgenopretningen Titel: Fuglene i Vorup Enge før og efter naturgenopretningen Forfattere: Lars Maagaard, Lars Tom-Petersen, Benny Kristensen, Birger Rasmussen og Thorkil

Læs mere

INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr.

INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr. 1 Til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, København mst@mst.dk INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr. nr MST-1274-00037 Indsigelsen

Læs mere

Dispensation til skæring af undervandvegetation i Bagsværd Sø

Dispensation til skæring af undervandvegetation i Bagsværd Sø Naturteam Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Hovedgade 86-90 2880 Bagsværd 24. marts 2015 Dispensation til skæring

Læs mere

Overvågning af de højmosearealer der indgår i LIFE højmoseprojektet LIFE05 NAT/DK000150. Af Mette Risager, RisagerConsult.

Overvågning af de højmosearealer der indgår i LIFE højmoseprojektet LIFE05 NAT/DK000150. Af Mette Risager, RisagerConsult. Overvågning af de højmosearealer der indgår i LIFE højmoseprojektet LIFE05 NAT/DK000150 Af Mette Risager, RisagerConsult RisagerConsult NORDISK MILJØMÆRKNING LIFE Projekt Restaurering af højmoser I Danmark

Læs mere

Vest Stadil Fjord før og efter vandstandshævning

Vest Stadil Fjord før og efter vandstandshævning Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Vest Stadil Fjord før og efter vandstandshævning Faglig rapport fra DMU, nr. 355 [Tom side] Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

Lav jeres egen vandmølle Placering: ved kornmøllen

Lav jeres egen vandmølle Placering: ved kornmøllen Lav jeres egen vandmølle Placering: ved kornmøllen Der har været fem vandmøller i Mallings Kløft, og I står nu ved den første, der har været brugt til at male korn. Det var vigtigt for mølleren at få så

Læs mere

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER Rørcenter-anvisning 019 Maj 2013 Vandbremser Regulering af vandstrømme i afløbssystemer Rørcenter-anvisning 019 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret,

Læs mere

Fiskeri med garn. Et historisk tilbageblik

Fiskeri med garn. Et historisk tilbageblik Kapitel 5 side 85 Fiskeri med garn Fiskeri med garn eller garnfiskeri er en af de ældste fiskerimetoder, man kender. Især danske fiskere har i mange år udøvet garnfiskeri. Både fra kysten og senere på

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Sedimenterne på bunden af inderfjorden

Sedimenterne på bunden af inderfjorden M A R I A G E R F J O R D - E N F J O R D D A L S I S T O R I E græs brækkede af lige over bunden. svindet fortsatte i to uger indtil en frisk kuling atter blandede ilt fra luften ned i vandet som det

Læs mere

Egestamme på bunden af Tybrind Vig foto: H. Dal

Egestamme på bunden af Tybrind Vig foto: H. Dal 1 Forord Store dele af de danske farvande er endnu aldrig blevet undersøgt for undersøiske fortidsminder og egestammer en kæmpe opgave, som de få professionelle marinarkæologer der findes i Danmark, hverken

Læs mere

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog A Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A. Filen

Læs mere

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder 1 Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Stiftsmuseum 2011 Bygherrerapport nr. 52 Bygherre:

Læs mere

De våde enge. Den gode eng ved vandløbet, kranset af elletræer.

De våde enge. Den gode eng ved vandløbet, kranset af elletræer. 7 De våde enge De våde enge er på vej tilbage i det danske landskab. Der er mange gode grunde til, at vi nu bruger mange penge på at genskabe noget af denne specielle naturtype. Bent Lauge Madsen giver

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV - Motorvejstilslutning - naturforhold Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere