UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ"

Transkript

1 UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen

2 Indledning Gryde Å der har sit udspring i Ølgryde Plantage, er ca. 16 km lang og løber igennem Herning og Holstebro Kommuner. Gryde Å løber ud i Storå ved Åbjerg ca. 10 km vest for Holstebro (se kort). I dagene 5. sept. til 7. sept blev fiskebestandene undersøgt (artssammensætning, aldersstruktur for laks og ørreder). Den såkaldte udtyndingsmetode blev benyttet, hvorved en given strækning befiskes mindst 2 gange, og hvor de fangne fisk ikke genudsættes, før fiskeriet er helt afsluttet. Der blev elfisket på 13 etablerede stryg med udlagt gydegrus og 3 urørte referencestrækninger (2 med blødt, sandet og gruset bund og 1 med sandet bund). Elfiskeriet strakte sig fra militærterrænet til udløbet i Storå. Vejret var stille, med lidt solskin og ingen nedbør. Vandstanden i åen var normal/lav. Oversigtskort Vedligeholdelse Gryde Å vedligeholdes med håndkraft 2 gange årligt, pr. 1. juli og pr 1. oktober, men kun nedstrøms Idomlundvej - dvs. kun de 3 nederste elfiskede stationer er på det vedligeholdte stræk. Vandføring Vandføringen i Gryde Å er ca. 360 l/s (Qmm) lidt nedstrøms det nedlagte Grydeå Dambrug, og middelvandføringen ved udløbet i Storå er ca. 900 l/s. 1

3 Vandløbskvalitet Vandløbskvaliteten er generelt faunaklasse 7 i Gryde Å fra militærterræn og til umiddelbart opstrøms Mølbak Dambrug. Nedstrøms Mølbak Dambrug er faunaklassen 5. Det er sandsynligt, at faunaklassen også vil nærme sig 7 på den nedre del af åen i løbet af kort tid. Udsætninger I 2012 er der udsat ½-års laks, 3000 stk. er udsat indenfor militærterrænet og 2000 stk. ved Idomlundvej. Der er i 2012 også udsat års laks, 1000 stk. indenfor militærterrænet, 1000 stk. ved Ringkjøbingvej og 1000 stk. ved Idomlundvej. Udsætningerne er fortaget indenfor undersøgelsesområdet. Alle laks er fedtfinne klippet og de 1-års har også CWT mærke (nosetag). Ingen udsætning af laks inden undersøgelsen i I 2012 er der udsat 1300 stk. ørredyngel (St.151) og 1800 stk. 1-års ørred (St. 152, 153 og 154). I 2013 er der kun udsat 1300 stk. ørredyngel (St. 151). Udsætningerne er fortaget jfr. Udsætningsplan for Storå nr. 147, Udsætnings pos. for ørredyngel ligger omkring Skjernvej, og er opstrøms de befiskede strækninger. Udsætningsstationerne 154 og 153 for 1-års ørred ligger indenfor den befiskede strækning og St. 152 for 1-års ørred ligger lige opstrøms for det befiskede område. Gennemførte vandløbsprojekter i Gryde Å Holstebro Kommune har i perioden gennemført en omfattende restaurering af Gryde Å på strækningen fra Mølbak Dambrug til udløbet i Storå (Se kort). Der er etableret ca m 2 gyde- og opvækstareal for laksefisk. NaturErhvervsstyrelsen har givet projekttilskud. Samlede projektomkostninger i alt 2,0 mill. kr. Grydeå Dambrug nedlægges I 2010 gennemførte Holstebro Kommune et vandløbsprojekt, der indebar at dambruget kunne nedlægges og produktionen flyttes til Vester Hvoldal Dambrug ved Råsted Lilleå. Projektet indebar, at det eksisterende omløbsstryg kunne erstattes af et genslyngningsprojekt, der delvist lagde åen tilbage i gamle erkendte slyngninger. Der blev udlagt 300 m 3 gydegrus fordelt på et større antal stryg, anslået 900 m 2. Åens fald blev genskabt på en længere strækning og stuvningszonen fjernet. Samme år blev der etableret 8 gydebanker på et samlet areal af 320 m 2 på strækningen mellem Ringkøbingvej og projektområdet ved Grydeå Dambrug. Nyt sandfang blev etableret nedstrøms Ringkøbingvej. Mølbak Dambrugs stemmeværk nedlægges I restaurerede Holstebro Kommune Gryde Å på en m lang strækning fra tilløb af Simonstrup Bæk ved Mølbak Dambrug til Ringkøbingvej. Projektet indebar at dambruget blev ombygget til et moderne modeldambrug og vandindtaget blev reduceret til 1/3 af medianminimumsvandføringen. Åvandet løber nu passivt ind på dambruget og pumpes ud samme sted. Stenmateriale i det gamle omløbsstryg er genanvendt. På strækningen fra Ringkøbingvej og op til dambruget blev vandspejlet gradvist hævet 60 cm ved etablering af 13 gydebanker. Denne strækning var tidligere kendetegnet af ringe fysisk variation og lille fiskebestand. Der blev den 28. september 2011 elfisket på en række af de stationer, hvor der efterfølgende er udlagt gydegrus ingen steder var der forekomst af yngel eller ungfisk af ørred eller laks i et omfang større end nogle få individer (0,1-0,5 pr. m. bred). 2

4 Opstrøms for denne strækning blev åen etableret i et nygravet forløb øst for dambruget med optimale gyde- og yngelopvækstforhold. I den opstrøms ende af projektområdet blev åen lagt ind i gammel åslyngning og der blev etableret nyt sandfang. 500 m 3 gydegrus har givet anledning til etablering af ca m 2 gyde og yngelopvækstområder. I 2011 blev der endvidere etableret 4 gydestryg på den yderste del af Gryde Å med et samlet areal på ca. 350 m 2. Ligesom sportsfiskerne organiseret i Sammenslutningen ved Storå har lagt gydegrus ud på 2 stationer i det sene efterår 2012 ved henholdsvis Hestbjergvej og ved bro opstrøms tilløb ved Bro Bovtrup i militærterrænet (ca. 190 m 2 ) station 15. Kort over restaureringsprojekter Tak til Holstebro og Omegns Sportsfiskerforening for lån af klubhus og til John, Torben, Kristian og Lars for hjælp ved elfiskeriet. 3

5 Område 1 Område 1 er beliggende ved udløbet i Storå (se kort). Der er elfisket d på 2 af de 4 stryg etableret i Station 1: Vandet var klart og strømmen jævn til god. Bundforhold: Sandet, gruset. Stryget var præget af sandaflejringer der dækkede ca. 50 %. Vandplanter dækkede ca. 65 % af stryget. Af vandplanter var der vandranunkel, vandpest, vandstjerne og andemad. Der var laks og ørreder, af andre fiskearter var der 3-pigget hundestejle, grundling, strømskalle og lampret

6 Station 2: Vandet var klart og strømmen jævn til god. Bundforhold: sandet og gruset. Sandet dækkede det mest af stryget, ca. 70 %. Vandplanter dækkede ca. 80 % af stryget. Af vandplanter var der vandranunkel, pindsvineknop, ærenpris, sideskærm, vandstjerne, vandpest, andemad. Foruden laks og ørreder var også 3-pigget hundestejle fanget. LAKS ØRRED Naturlig lakseyngel 5

7 Område 2 Område 2 er beliggende ved Idomlundvej (se kort), her lå Grydeå Dambrug indtil maj Der er elfisket d på 4 af de etablerede stryg udlagt i 2010 og d på en strækning nedstrøms Idomlundvej. Station 16: Vandet var klart og strømmen svag til jævn. Bundforhold: Sandet. Vandplanter dækkede ca. 75 % af strækningen. Af vandplanter, var der pindsvineknop, vandpest og vandstjerne. Foruden laks blev der fanget 3-pigget hundestejle og strømskalle

8 Station 3: Vandet var klart og strømmen jævn til god. Bundforhold: Gruset og stenet. Sandet dækkede ca. 10 % af stryget. Vandplanter dækkede ca. 90 % af stryget. Af vandplanter, var der vandranunkel, pindsvineknop og vandstjerne. Der blev fanget laks og ørred, af andre fiskearter var der 9-pigget hundestejle og lampret Station 4: Vandet var klart og strømmen jævn. Bundforhold: Blød, sandet, gruset og stenet. Sandet dækket ca. 30 % af stryget. Vandplanter dækkede ca. 60 % af stryget. Af vandplanter, var der vandranunkel pindsvineknop, ærenpris og vandstjerne. Af andre fiskearter end laks og ørred var der 9-pigget hundestejle, 3-pigget hundestejle og lampret

9 Station 5: Vandet var klart og strømmen god. Bundforhold: Sandet, gruset og stenet. Sandet dækket ca. 30 % af stryget. Vandplanter dækkede ca. 80 % af stryget. Af vandplanter, var der vandranunkel, sideskærme, ærenpris og vandstjerne. Af andre fiskearter end laks og ørred var der 3-pigget hundestejle og lampret Station 6: Vandet var klart og strømmen var jævn til god. Bundforhold: Sandet, gruset og stenet. Sandet dækket ca. 25 % af stryget. Vandplanter dækkede ca. 50 % af stryget. Af vandplanter, var der vandranunkel, pindsvineknop, sideskærme, andemad og vandstjerne. Af andre fiskearter end laks og ørred var der 3-pigget hundestejle og lampret

10 Område 3 Område 3 er beliggende nedstrøms Ringkjøbingvej (se kort). Der er elfisket d på 2 af de udlagte stryg fra Station 7: Vandet var klart og strømmen jævn. Bundforhold: Blødt, sandet og gruset. Ca. 40 % af stryget var dækket af sand. Vandplanter dækkede ca. 60 % af stryget. Af vandplanter var der pindsvineknop og vandstjerne. Af andre fiskearter end ørred og laks var der 3-pigget hundestejle, skrubbe og strømskalle

11 Station 8: Vandet var klart og strømmen jævn til god. Bundforhold: Sandet og gruset. Sandet dækkede ca. 15 % af stryget. Vandplante dækkede ca. 40 % af stryget. Af vandplanter, var der pindsvineknop, vandranunkel og vandstjerne. Der blev fanget laks og ørred, men også 3-pigget hundestejle John og Torben med elfiske udstyr 10

12 Område 4 Område 4 er beliggende nedstrøms udløbet af det ombyggede Mølbak Dambrug (se kort). Station 11 og 12 ligger på et nyt forløb af Gryde Å øst for dambrugets plantelaguner. Der er elfisket d på 4 af de udlagte stryg fra 2011/12. Station 9: Vandet var klart og strømmen jævn. Bundforhold: Gruset og stenet. Sandet dækkede < 5 % af stryget. Vandplanter dækkede ca. 40 % af stryget. Af vandplanter, var der pindsvineknop, vandranunkel og vandstjerne. Af andre fiskearter end laks blev der fanget lampret og 3-pigget hundestejle. 9 >83 >

13 Station 10: Vandet var klart og strømmen jævn til god. Bundforhold: Gruset og stenet. Sandaflejringer dækkede < 5 % af stryget. Vandplanter dækkede ca. 25 % af stryget. Af vandplanter kan nævnes pindsvineknop, ærenpris, vandranunkel og vandstjerne. Af fiskearter blev der kun fanget laks Station 11: Vandet var klart og strømmen god. Vandløbet bar præg af organisk belastning der sandsynligvis stammede fra dambrugets plantelagune. Bundforhold: Gruset og stenet. Sandaflejringer dækkede < 5 % af stryget. Vandplanter dækkede ca. 30 % af stryget. Af vandplanter kan nævnes pindsvineknop, vandranunkel og vandstjerne. Af andre fiskearter end laks og ørred, blev der fanget lampret og 3-pigget hundestejle

14 Station 12: Vandet var klart og strømmen god. Vandløbet bar præg af organisk belastning. Bundforhold: Gruset og stenet. Sandaflejringer dækkede < 5 % af stryget. Vandplanter dækkede ca. 40 % af stryget. Af vandplanter kan nævnes pindsvineknop, vandranunkel og vandstjerne. Af andre fiskearter end laks og ørred blev der fanget 3-pigget hundestejle Opmåling af fiskene 13

15 Område 5 Område 5 er beliggende i det militær område (se kort). Der er elfisket d på 2 urørte vandløbs strækninger med grus/sandet bund og 1etableret stryg (St.15) fra

16 Station 13: Vandet var klart og strømmen jævn til god. Bundforhold: Blødt, sandet, gruset og stenet. Sandet dækket ca. 60 % af strækningen. Vandplanter dækkede ca. 50 % af strækningen. Af vandplanter, var der pindsvineknop, vandranunkel og sideskærm. Af andre fiskearter end laks og ørred blev der fanget 3-pigget hundestejle Station 14: Vandet var klart og strømmen jævn. Bundforhold: Blødt, sandet og gruset. Sandaflejringer dækkede ca. 60 % af strækningen. Vandplante dækkede ca. 80 % af strækningen. Af vandplanter kan nævnes pindsvineknop, vandranunkel, sideskærm og svømmende vandaks. Af andre fiskearter end laks og ørred blev der fanget 3-pigget hundestejle og lampret

17 Station 15: Vandet var klart og strømmen god. Bundforhold: Gruset og stenet. Sandaflejringer dækkede <5 % af stryget. Vandplante dækkede < 5 % af stryget. Af vandplanter kan nævnes sideskærm. Der var kun fanget laks og ørred Fedtfinneklippet laks 16

18 Diskussion Fiskebestanden var domineret af laks og ørreder, undtagen på st.16. Der er fanget i alt 515 stk. lakseyngel (0+), 97 stk. ældre laks (>1+), 206 stk. ørredyngel(0+) og 26 stk. ældre ørreder (>1+). Der var naturlig lakseyngel (0+) på 16 og naturlig ørredyngel (0+) på 12 af de 16 befiskede stationer. Ældre laks (>1+) var tilstede på 14 og ældre ørreder (>1+) på 7 af de 16 stationer. OMRÅDE >83 > Tætheden for laks og ørred pr. 100m Stryg (De 13 stryg er befisket i hele deres længde) Tætheden for lakseyngel lå på mellem 5 og 168 (gennemsnit 76) pr. 100m og for ørredyngel på mellem 0 og 92 (gennemsnit 27) pr.100m. Tætheden for ældre laks lå på mellem 0 og 41 (gennemsnit 10) pr. 100m og for ældre ørred på mellem 0 og 7 (gennemsnit 2) pr.100m. Vandløbsstrækning (St.13,14 og 16) Tætheden for lakseyngel lå på mellem 1 og 62 (gennemsnit 25) pr. 100m og for ørredyngel på mellem 0 og 21 (gennemsnit 8) pr.100m. Tætheden for ældre laks lå på mellem 4 og 10 (gennemsnit 6) pr. 100m og for ældre ørred på mellem 0 og 21 (gennemsnit 10) pr.100m. Station 13 og 14 var strækninger med blødt, gruset og sandet bund. Station 16 var en strækning med kun sandet bund. De udsatte ½ års laks der alle var 1+ på undersøgelses tidspunkt var fedtfinneklippede og kunne derved skelnes fra de vilde laks. Det gav mulighed for fangst af op til laks der var fedtfinneklippede. Der blev fanget 10 fedtfinneklippede 1+ laks og 87 vilde 1+ laks der ikke var fedtfinneklippet. En lignende undersøgelse i Råsted Lilleå, der også er et tilløb til Storå, viste en tæthed for lakseyngel på mellem 1 og 81 (gennemsnit 29) pr. 100m (2012, Holstebro Kommune). En undersøgelse af 3 etablerede stryg i Sneum Å viste en tæthed for lakseyngel på mellem <1 og 12 (gennemsnit på 5) pr. 100m (2013, Esbjerg Kommune). 17

19 Område 1 Laks Ørred St. nr. Yngel pr. m. bred Ældre pr. m. bred Yngel pr. m. bred Ældre pr. m. bred 1 1,17 0,31 0, ,5 0,8 1,44 0 St. nr. Yngel pr. m. bred Ældre pr. m. bred Yngel pr. m. bred Ældre pr. m. bred 16 0,04 0, Område 2 3 7,46 0,36 0,82 0, ,91 0,53 3, ,83 0,56 1, ,66 2,05 2,3 0 St. nr. Yngel pr. m. bred Ældre pr. m. bred Yngel pr. m. bred Ældre pr. m. bred Område 3 7 2,78 0,41 0 0,3 8 7,29 0,17 3,01 0,33 St. nr. Yngel pr. m. bred Ældre pr. m. bred Yngel pr. m. bred Ældre pr. m. bred Område 4 9 >5,0 >1, , ,56 1,36 0,06 0, ,62 0 0,09 0,18 St. nr. Yngel pr. m. bred Ældre pr. m. bred Yngel pr. m. bred Ældre pr. m. bred Område ,44 0,3 0,06 0, ,17 0,22 0,72 0, ,19 0,05 3,22 0 Tætheden pr. meter bred for laks og ørred Elfiskeri 18

20 ANTAL ANTAL LAKS LÆNGDE Længdefordeling for laks Lakseyngel (0+) fra 4cm. - 11cm. og ældre laks (>1+) 11cm. - 17cm. Der er sandsynligvis kun 2 årgange repræsenteret. ØRRED LÆNGDE Længdefordeling for ørred Ørredyngel (0+) fra 4cm. - 12cm. Der er flere årgange af ældre ørreder repræsenteret, men for få fisk til at skelne de enkelte årgange. 19

21 OMRÅDE LAMPRET 3PH 9PH SKRUBBE STRØMSKALLE GRUNDLING Andre arter 1 x x x x 2 x 16 x x 3 x x 4 x x x 5 x x x 6 x x x 7 x x x 8 x 9 x x x x 12 x 13 x 14 x x 15 Laks og ørred var de dominerende arter. Der blev fanget 6 øvrige arter; lampret, 3-pigget hundestejle, 9-pigget hundestejle, skrubbe, strømskalle og grundling. 3-pigget hundestejle forekom på 13 stationer. Lampretten forekom på 8 stationer. De andre arter forekom på mellem 1, 3 og 4 af de 16 stationer. Ørred 20

22 St. Gns. bredde m. Dybde cm. min. midl. maks. Område 1 Strøm Vand Bund Vegetations dækning % Sanddækning % Jævn/God Klart Sandet/Gruset Jævn/God Klart Sandet/Gruset St. Gns. bredde m. Dybde cm. min. midl. maks. Område 2 Strøm Vand Bund Vegetations dækning % Sanddækning % Svag/Jævn Klart Sandet Jævn/God Klart Gruset/Stenet Jævn Klart Blødt/Sandet/Gruset/Stenet God Klart Sandet/Gruset/Stenet Jævn/God Klart Sandet/Gruset/Stenet St. Gns. bredde m. Dybde cm. min. midl. maks. Område 3 Strøm Vand Bund Vegetations dækning % Sanddækning % Jævn Klart Blødt/Sandet/Gruset Jævn/God Klart Sandet/Gruset St. Gns. bredde m. Dybde cm. min. midl. maks. Område 4 Strøm Vand Bund Vegetations dækning % Sanddækning % Jævn Klart Gruset/Stenet 40 < Jævn Klart Gruset/Stenet 25 < God Klart Gruset/Stenet 30 < God Klart Gruset/Stenet 40 <5 St. Gns. bredde m. Dybde cm. min. midl. maks. Område Jævn/God Klart Strøm Vand Bund Blødt/Sandet/ Gruset/Stenet Vegetations dækning % Sanddækning % Jævn Klart Blødt/Sandet/Gruset God Klart Gruset/Stenet <5 <5 Fysiske forhold 21

23 Sandet findes naturligt i området, som Gryde Å gennemløber og der er sandvandring i åen. På strygene lå der sandaflejringer, der dækkede mellem <5 til ca. 70 %. Der er etableret sandfang umiddelbart opstrøms område 4 ved Mølbak Dambrug og også øverst i område 3. Strygene er etableret fra 2010 til 2012, så det er for tidligt at vurdere sandfangenes effekt på sandvandringen. I område 4 vil stryget (St. 11) kunne forlænges og derved skabes et større gydestryg. Organisk belastning Stationerne 11 og 12 var præget af organisk belastning, der sandsynligvis stammede fra Mølbak Dambrugs plantelagune. Lars og Kristian opmåle vandløbet 22

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2012 Michael Deacon, Jakob Larsen Indledning: Råsted Lilleå, der har sit udspring øst for

Læs mere

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å 2016 Effektundersøgelse i øvre Holtum Å Kim Iversen Danmarks Center for Vildlaks 05-12-2016 For Ikast-Brande Kommune Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Fiskeundersøgelsen... 2 Effektvurdering... 5 Kommentarer...

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

Trend Dambrug Fjernelse af spærring

Trend Dambrug Fjernelse af spærring Trend Dambrug Fjernelse af spærring Slutrapport December 2017 1 Indhold Slutrapport... 1 1. BAGGRUND... 3 1.1 Indhold i slutrapport... 3 1.2 Projektlokaliteten... 3 1.2 Vandløbet og den fysiske spærring...

Læs mere

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper. Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper. Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg 3 miljømål for økologisk tilstand i vandløb i vandområdeplanerne for 2015-2021 Smådyr Fisk Vandplanter

Læs mere

Feltrapport elektro iskeri i Ovnstrup Bæk, Vendsyssel.

Feltrapport elektro iskeri i Ovnstrup Bæk, Vendsyssel. Feltrapport elektro iskeri i Ovnstrup Bæk, Vendsyssel. Artsdiversitet og bestandsestimater for ørred. Feltrapport 03-2015 d Denne feltrapport omfatter en beskrivelse af elektrofiskeri udført den 4. marts

Læs mere

Plan for fiskepleje i Vejle Å

Plan for fiskepleje i Vejle Å Plan for fiskepleje i Vejle Å Distrikt 12, vandsystem 16 Plan nr. 46-2015 Af Jørgen Skole Mikkelsen Indholdsfortegnelse Metode... 4 Resultater... 5 Forslag til forbedringer af de fysiske forhold... 7 Passageforhold...

Læs mere

Fiskeundersøgelser i Idom Å 27. nov. 1. dec. 2014

Fiskeundersøgelser i Idom Å 27. nov. 1. dec. 2014 Fiskeundersøgelser i Idom Å 7. nov.. dec. 04 Holstebro Kommune Fiskeundersøgelser i idom Å 04, af Kim Iversen, Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for: Holstebro Kommune Foto: Danmarks Center

Læs mere

Fiskeundersøgelser i Funder Å 24.-25. feb. 2014

Fiskeundersøgelser i Funder Å 24.-25. feb. 2014 Fiskeundersøgelser i Funder Å 4.-5. feb. 04 Danmarks Center for Vildlaks (DCV) udførte d. 4.-5. februar fiskeundersøgelser i Funder Å fra Moselundvej til Ørnsø. Der blev elfisket kvantitativt ved vadefiskeri

Læs mere

Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex

Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg Fiskebestandene har været undersøgt i 100 år Elektrofiskeri har været anvendt siden 1950 erne DTU Aqua forsker

Læs mere

Fiskeundersøgelser i Omme Å

Fiskeundersøgelser i Omme Å Fiskeundersøgelser i Omme Å ---------------------------------------------- - Effekterne af vandløbsrestaurering i Omme Å, Vejle Kommune 2009 - Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning 1 Fiskeundersøgelser

Læs mere

Plan for fiskepleje i Karup Å

Plan for fiskepleje i Karup Å Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03 Plan nr. 23-2012 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og

Læs mere

Forslag til vandløbsrestaurering i Vegen Å ved udvidelse af 2 eksisterende gyde- og opvækstområder for bl.a. laks, ørred, stalling og lampretter.

Forslag til vandløbsrestaurering i Vegen Å ved udvidelse af 2 eksisterende gyde- og opvækstområder for bl.a. laks, ørred, stalling og lampretter. Side 1/6 Sammenslutningen ved Storå v. John Balleby Munkbrovej 29 7500 Holstebro Dato: 26-01-2016 Sagsnr.: 06.02.03-P19-5-16 Henv. til: Jakob Larsen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7798 Afdeling tlf.:9611

Læs mere

Fiskenes krav til vandløbene

Fiskenes krav til vandløbene Fiskenes krav til vandløbene Naturlige vandløbsprojekter skaber god natur med gode fiskebestande Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua www.fiskepleje.dk Vandløbene er naturens blodårer Fiskene lever

Læs mere

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Afstrømningsmæssige forhold...

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Naturlig og dårlig restaurering grundkursus Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Arbejd aktivt med vandløbets fald, så det udnyttes Det skal ikke udlignes.

Læs mere

Plan for fiskepleje i Århus Å

Plan for fiskepleje i Århus Å Plan for fiskepleje i Århus Å Distrikt 13, vandsystem 20 Plan nr. 19-2012 Af Jørgen Skole Mikkelsen Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Stallingen en spændende laksefisk

Stallingen en spændende laksefisk Stallingen en spændende laksefisk Jan Nielsen, biolog/cand. scient Fiskeplejekonsulent Mobiltlf. 21 68 56 43 Mail: janie@aqua.dtu.dk Vor es rådgivning: http://www.fiskepleje.dk/raadgivning.aspx Hvad er

Læs mere

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Læs mere

Forslag til genslyngning af Gryde Å og Kærgård Bæk syd for Sognstrupvej.

Forslag til genslyngning af Gryde Å og Kærgård Bæk syd for Sognstrupvej. Side 1/9 Holstebro Kommune Natur og Miljø Kirkestræde 11 7500 Holstebro Dato: 16-02-2016 Sagsnr.: 06.02.10-P19-1-15 Henv. til: Jakob Larsen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7798 Afdeling tlf.:9611 7557

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord

Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord Distrikt 03, vandsystem 01-26 Plan nr. 35-2014 Af Jørgen Skole Mikkelsen og Morten Carøe Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer,

Læs mere

Forslag om vandløbsregulering i Stokvad Bæk ved udlægning af gydegrus, rydning af pil, etablering af rørbro og sandfang.

Forslag om vandløbsregulering i Stokvad Bæk ved udlægning af gydegrus, rydning af pil, etablering af rørbro og sandfang. Side 1/6 Holstebro Kommune Natur og Miljø Kirkestræde 11 7500 Holstebro Dato: 13-07-2016 Sagsnr.: 06.02.10-P19-2-15 Henv. til: Jakob Larsen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7798 Afdeling tlf.:9611 7557

Læs mere

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Slagelse Kommune har sammen med en lang række lodsejere restaureret mere end 50 km vandløb de sidste ti år. Det har medført en klar forbedring af vandløbstilstanden generelt

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing Distrikt 25, vandsystem 01-20 Plan nr. 44-2015 Af Michael Holm Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Metode... 4 Resultater... 5

Læs mere

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 2 EKSISTERENDE FORHOLD... 2 PROJEKTFORSLAG... 3 KONSEKVENSER... 4 ØKONOMI...

Læs mere

ABC i vandløbsrestaurering

ABC i vandløbsrestaurering ABC i vandløbsrestaurering Naturlige vandløbsprojekter skaber naturlige forhold for fisk, dyr og planter Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Vandløbene er naturens blodårer Genskab naturlige forhold

Læs mere

GRØNT REGNSKAB TEMARAPPORT NATUR OG GRØNNE OMRÅDER

GRØNT REGNSKAB TEMARAPPORT NATUR OG GRØNNE OMRÅDER GRØNT REGNSKAB TEMARAPPORT NATUR OG GRØNNE OMRÅDER VANDLØBSPROJEKTER I Opgørelse af de enkelte mål 3. Vandløb og Søer Udviklingsmål De fysiske forhold i vandløb og søer forbedres på ca. 1 km af de mest

Læs mere

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015.

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Indsats

Læs mere

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker?

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Naturlige vandløbsprojekter skaber de mest naturlige forhold for fisk, dyr og planter! Men hvad er naturligt nok,

Læs mere

Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03

Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 04, 2016 Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03 Holm, Michael Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å Distrikt 26, vandsystem 01-20 Plan nr. 45-2015 Af Michael Holm Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Metode... 4 Resultater... 5 Resultater

Læs mere

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Vandløb: Tudserenden Projekt: Etablering af sandfang, udlægning af gydegrus og sten i Tudserenden. Sted: Tudserenden st. 1906-4045 m, Langeland

Læs mere

Udsætningsplan for vandløb til Roskilde Fjord Distrikt 3 - vandsystem 1-26. I. Indledning

Udsætningsplan for vandløb til Roskilde Fjord Distrikt 3 - vandsystem 1-26. I. Indledning Udsætningsplan for vandløb til Roskilde Fjord Distrikt 3 - vandsystem 1-26 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i vandløb til

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Køge Bugt

Plan for fiskepleje i tilløb til Køge Bugt Plan for fiskepleje i tilløb til Køge Bugt Distrikt 02, vandsystem 15-18 Distrikt 05, vandsystem 01-13 Plan nr. 43-2015 Af Hans-Jørn Christensen og Morten Carøe Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Metode...

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk Esbjerg Kommune Att.: Tomas Jensen Teknik & Miljø, Vej & Park Torvegade 74 6700 Esbjerg Ribe, den 7. maj 2013 Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk Haulund Bæk (Havlund

Læs mere

Vandløbsprojekter. Vandløbsindstasten

Vandløbsprojekter. Vandløbsindstasten Vandløbsprojekter 2016 Vandløbsindstasten 2. Vandløb og søer Udviklingsmål Der udarbejdes en vandløbsplan, som skal indeholde en prioriteret liste over projekter, der skaber synergi med bl.a. Vand- og

Læs mere

Plan for fiskepleje i Binderup Å

Plan for fiskepleje i Binderup Å Plan for fiskepleje i Binderup Å Distrikt 18, vandsystem 09 Plan nr. 24-2013 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Fiskeundersøgelser i Gjern Å 17.-18. nov. 2014

Fiskeundersøgelser i Gjern Å 17.-18. nov. 2014 Fiskeundersøgelser i Gjern Å 7.-8. nov. 04 Danmarks Center for Vildlaks (DCV) udførte d. 8-9. november fiskeundersøgelser i Gjern Å på en ca. km lang strækning fra hovedvej 6 (Århusvej) til Gjern Ås udløb

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Kolding Fjord

Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Kolding Fjord Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Kolding Fjord Distrikt 12, vandsystem 01a, 01b, 02, 04, 05a, 05b, 07 og 08 Plan nr. 26-2013 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut

Læs mere

Natur og Miljø Forslag til Restaureringsprojekt i Bunds å st. 1760-3398

Natur og Miljø Forslag til Restaureringsprojekt i Bunds å st. 1760-3398 Natur og Miljø Forslag til Restaureringsprojekt i Bunds å st. 1760-3398 RESTAURERING AF BUNDS Å 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Bunds Å, forløb og tilstand... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 4.

Læs mere

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 e-mail: naturogmiljo@morsoe.dk 2 1. Formål....s.3 2. Eksisterende forhold s.4 3. Beskrivelse

Læs mere

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune NOTAT Til: Danmarks Fiskeriundersøgelser, Fiskeplejemidlerne Fra: Skælskør Kommune v. Hedeselskabet Miljø og Energi as Dato: 21.02.06 Emne: Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden,

Læs mere

Plan for fiskepleje i Trend Å Distrikt 19, vandsystem 13

Plan for fiskepleje i Trend Å Distrikt 19, vandsystem 13 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 22, 2017 Plan for fiskepleje i Trend Å Distrikt 19, vandsystem 13 Mikkelsen, Jørgen Skole Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Restaurering Faxe Å fra station

Restaurering Faxe Å fra station Restaurering Faxe Å fra station 3000-3500 Redegørelse Faxe Kommune ønsker at forbedre de fysiske forhold i Faxe Å fra station 3000 til 3500 mellem Lindegårdsvej og Faxe Havnevej. Faxe Kommune arbejder

Læs mere

Udsætningsplan for mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14 - vandsystem 1-31. I. Indledning

Udsætningsplan for mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14 - vandsystem 1-31. I. Indledning Udsætningsplan for mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14 - vandsystem 1-31 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske

Læs mere

Klub 60 + arrangement med Tom Donbæk!

Klub 60 + arrangement med Tom Donbæk! Klub 60 + arrangement med Tom Donbæk! D. 8/01 2007 havde klub 60 + besøg af Tom Donbæk, miljøkoordinator for Ribe å systemet s samarbejdsudvalg. Udvalget repræsenterer alle lystfiskerforeninger, (16 stk.)

Læs mere

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden.

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Hårslev d. 27/12 2016 Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Indledning: Vandpleje Fyn og Assens og Omegns Sportsfiskerforening ønsker at forbedre de fysiske forhold

Læs mere

RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å

RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å Fokus på fysiske forhold Restaurering 2003 Restaurering 2004 Restaurering 2005 Skovsø-Gudum Å Slagelse Kommune har sat fokus på vandløbenes

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 6

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 6 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 6 VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA UDSPRINGET TIL MOSSØ VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA UDSPRINGET TIL MOSSØ GudenåkomitGen.

Læs mere

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvæksområder i Skallebæk

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvæksområder i Skallebæk Esbjerg Kommune Att.: Tomas Jensen Teknik & Miljø, Vej & Park Torvegade 74 6700 Esbjerg Ribe, den 7. maj 2013 Projektforslag til forbedring af gyde- og opvæksområder i Skallebæk Skallebæk er et tilløb

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Aabenraa Fjord og Genner Bugt

Plan for fiskepleje i tilløb til Aabenraa Fjord og Genner Bugt Plan for fiskepleje i tilløb til Aabenraa Fjord og Genner Bugt Distrikt 11, vandsystem 46a-58 Plan nr. 16-2012 Af Hans-Jørn Aggerholm Christensen Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer,

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer mellem Limfjorden (Hals), Skagen og Svinkløv Klitplantage

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer mellem Limfjorden (Hals), Skagen og Svinkløv Klitplantage Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer mellem Limfjorden (Hals), Skagen og Svinkløv Klitplantage Distrikt 16, vandsystem 23-29 Distrikt 17, vandsystem 02-42 Distrikt 19, vandsystem 52-53 Plan nr. 21-2012

Læs mere

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Havørred Rapport til Næstved Kommune Udarbejdet 9. oktober 2003 af Biotop v/rådgivende biolog Jan Nielsen Ønsbækvej

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Indhold 1. Projektets formål...1 2. Projektområde...2 3. Nuværende forhold...2 3.1 Præstbjergbæk...2 3.3 Natur...3 3.4 Plangrundlag...3 3.5 Ejendomsforhold...3

Læs mere

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk Lystfiskerforeningen Brede Å Mølleparken 251 6240 Løgumkloster Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929237 Mail: cws@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-2-16 Ks: xx. august 2016 UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt

Læs mere

Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken Brande 9. januar 2017

Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken Brande 9. januar 2017 Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 7330 Brande 9. januar 2017 Reguleringsprojekt, fjernelse af styrt og ombygning af stryg. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 7330 Brande

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 7

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 7 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 7 a VANDLØB OG FISK I TILLØBENE TIL SKANDERBORG SØERNE OG MOSSØ VANDLØB OG FISK I TILLØBENE TIL SKANDERBORG SØERNE OG MOSSØ Gudenåkomiteen.

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14, vandsystem 01-31

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14, vandsystem 01-31 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 11, 2015 Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14, vandsystem 01-31 Mikkelsen, Jørgen Skole Publication date: 2013

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Bosætning og Erhverv Mellemgade 15, 5600 Faaborg HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Udlægning af gydegrus og strømkoncentratorer i Lammehavebækken st. 3.200-4.200 m og st. 5.060-7.350

Læs mere

Sådan laver man gydebanker for laksefisk

Sådan laver man gydebanker for laksefisk Sådan laver man gydebanker for laksefisk Af DTU Aquas fiskeplejekonsulenter Jan Nielsen og Finn Sivebæk. Danmarks Tekniske Universitet Vejlsøvej 39 Tlf. 35 88 31 00 janie@aqua.dtu.dk Institut for 8600

Læs mere

Detailprojekt RIB Faunapassage ved Debel Fiskeri August 2016

Detailprojekt RIB Faunapassage ved Debel Fiskeri August 2016 Detailprojekt RIB-00191 Faunapassage ved Debel Fiskeri August 2016 Fjernelse af spærring RIB-00191 Formål Nedbrydning af dambruget stemmeværk og anlæggelse af et 160 meter langt stryg skal sikre fiskepassagen

Læs mere

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Lindes Å, som løber gennem Mindelunden, er en del af Tude Å systemet. Tude

Læs mere

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB-00913 Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Fjernelse af spærring RIB-00913 Formål Omlægning af den spærrende rørbro skal sikre fiskepassage til de opstrøms dele af Ralm

Læs mere

Sådan laver man gydebanker for laksefisk

Sådan laver man gydebanker for laksefisk Sådan laver man gydebanker for laksefisk - genskabelse af naturlige stryg med et varieret dyre- og planteliv Af DTU Aquas fiskeplejekonsulenter Jan Nielsen og Finn Sivebæk Udlægning af gydegrus og sten

Læs mere

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Tlf. 65 15 14 67 Fax sby@kerteminde.dk Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Kerteminde Kommune undersøger i øjeblikket mulighederne for at forbedre Holev Bæk på to strækninger gennem vandløbsrestaurering.

Læs mere

DCV. Danmarks Center for Vildlaks

DCV. Danmarks Center for Vildlaks DCV Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2014 Forord Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2014 Denne aktivitetsrapport er ment som information om Danmarks Center for Vildlaks (DCV)

Læs mere

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper 3 miljømål for økologisk tilstand i vandløb i de kommende vandområdeplaner 2015-2021 Smådyr Fisk Vandplanter Miljømål fastsat BEK nr 1071

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk.

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. Bilag 2 Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. AAL 40. Her ligger en rørledning på 214 m med en diameter på Ø 60 cm. Rørledningen ligger med et fald på 9,1 0/00. Rørlægningen blev gennemført

Læs mere

Bo Gundersen Lundevej Vejstrup

Bo Gundersen Lundevej Vejstrup Bo Gundersen Lundevej 19 5882 Vejstrup Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring vedr. reguleringssag om udlægning

Læs mere

Vedligeholdelse og restaurering af vandløb

Vedligeholdelse og restaurering af vandløb Vedligeholdelse og restaurering af vandløb Jan Nielsen, biolog/cand. scient. Fiskeplejekonsulent Direkte tlf. 89 21 31 23 Mobiltlf. 21 68 56 43 Mail: janie@aqua.dtu.dk Vores rådgivning: http://www.fiskepleje.dk/raadgivning.aspx

Læs mere

Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å.

Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å. Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 thhil@slagelse.dk www.slagelse.dk Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å. Baggrund for projektet Slagelse Kommune er gennem Regionplanen

Læs mere

Plan for fiskepleje i vandløb omkring Haderslev mellem Genner Strand og Avnø Vig

Plan for fiskepleje i vandløb omkring Haderslev mellem Genner Strand og Avnø Vig Plan for fiskepleje i vandløb omkring Haderslev mellem Genner Strand og Avnø Vig Distrikt 11, vandsystem 59 Plan nr. 22-2012 Af Hans-Jørn Aggerholm Christensen Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut

Læs mere

Slutrapport. Vandplanprojekt Albæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond

Slutrapport. Vandplanprojekt Albæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond Slutrapport Vandplanprojekt Albæk Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Den Europæiske Fiskerifond: Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur Den Europæiske

Læs mere

BILAG 2 - VVM-screening i forbindelse med vandindvindingstilladelse til Midtjysk Lystfiskercenter

BILAG 2 - VVM-screening i forbindelse med vandindvindingstilladelse til Midtjysk Lystfiskercenter BILAG 2 - VVM-screening i forbindelse med vandindvindingstilladelse til Midtjysk Lystfiskercenter i henhold til bilag 3 i bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet

Læs mere

Vandløbsrestaurering i Holtum Å ved Hygild Dambrug

Vandløbsrestaurering i Holtum Å ved Hygild Dambrug Vandløbsrestaurering i Holtum Å ved Hygild Dambrug Laks fra nedre Holtum Å, november 2013. Formål At genoprette natur og naturlige fysiske forhold i ådalen, samt forbedre de fysiske forhold i Holtum Å.

Læs mere

Billund Kommune. Juni Ansøgning om delvis åbning af rørlagt strækning af Billund Bæk

Billund Kommune. Juni Ansøgning om delvis åbning af rørlagt strækning af Billund Bæk Billund Kommune Juni 2016 Ansøgning om delvis åbning af rørlagt strækning af Billund Bæk PROJEKT Projekt nr. 222149 Dokument nr. 1219892346 Version 4 Udarbejdet af PBP Kontrolleret af HPE Godkendt af HPE

Læs mere

Vandløbsrestaurering i Elbæk (AAR 58 955)

Vandløbsrestaurering i Elbæk (AAR 58 955) Vandløbsrestaurering i Elbæk (AAR 58 955) Forundersøgelse inkl. detailprojekt Projektet er finansieret af Den Europæiske Union og Miljø- og Fødevareministeriet: 1 Vandløbsrestaurering i Elbæk (AAR 58 955)

Læs mere

Salling, Mors, Thyholm og tilløb til sydvestlige del af Limfjorden Udsætningsplan

Salling, Mors, Thyholm og tilløb til sydvestlige del af Limfjorden Udsætningsplan Salling, Mors, Thyholm og tilløb til sydvestlige del af Limfjorden Udsætningsplan Distrikt 19, vandsystem 18-42 Distrikt 21, vandsystem 1-18, 23-25 og 34-43 Distrikt 23, vandsystem 1-9 Udsætningsplan 9-2010

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 8

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 8 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 8 VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA IVIOSSØ TIL SILKEBORG LANGSØ VANDLØB OG PISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA MOSSØ TIL SILKEBORG LANGSØ

Læs mere

Vandløbsrestaurering i Guldbæk

Vandløbsrestaurering i Guldbæk Vandløbsrestaurering i Guldbæk Indsats nr.: AAL-968 - spærring nedstrøms jernbanebro REF 1055 spærring ved Vestermølle Sø REF 575 - restaurering ved Oldstien 18-10-2016 Aalborg Kommune, Vandmiljøafdelingen

Læs mere

Herning kommune indsatser

Herning kommune indsatser Herning kommune indsatser Østerbjerge bæk I risiko for manglende målopfyldelse for DVFI. Reguleret på den øverste del med ringe fysisk variation. Nederste del delvis reguleret. Der findes 2 okkeranlæg

Læs mere

De fysiske forhold i mindre vandløb

De fysiske forhold i mindre vandløb De fysiske forhold i mindre vandløb - tilstandsvurdering som praktisk redskab i kommunernes planlægning Erik Jørgensen, Hedeselskabet Miljø & Energi as Baggrund og problemstilling Mange steder er belastningen

Læs mere

Faldet (bundhældning) aftager fra vandløbets udspring, hvor faldet er stort, til vandløbets udløb, hvor faldet er lille.

Faldet (bundhældning) aftager fra vandløbets udspring, hvor faldet er stort, til vandløbets udløb, hvor faldet er lille. Vands forløb i forhold til fald, opgravninger, vandstande i Fjorden m. v. Nedenstående skal ses som generelle betragtninger/oplysninger, men er i hovedtrækkene fuldt gyldige. Vandløbs vandføringsevne:

Læs mere

Biologisk vurdering af vandløb øst for Hjørring

Biologisk vurdering af vandløb øst for Hjørring REF 21.0036.05 Biologisk vurdering af vandløb øst for Hjørring Sweco Indhold 1 Baggrund 1 2 Metode 1 3 Status 2 3.1 Vandløbenes biologi 3 3.1.1 Station 3020441025 3 3.1.2 Station 3020441020 4 3.1.3 Station

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Udlægning af 4 gydebanker i Odense Å. Vandpleje Fyn har den 15. april 2015 søgt om godkendelse til at udlægge 4 gydebanker på 4 delstrækninger

Læs mere

Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Ringkøbing og Varde Distrikt 26 - vandsystem 01-20. I. Indledning

Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Ringkøbing og Varde Distrikt 26 - vandsystem 01-20. I. Indledning Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Ringkøbing og Varde Distrikt 26 - vandsystem 01-20 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske

Læs mere

Skitseprojekt for nedlæggelse af stemmeværker og fødekanal ved Karstoft Fiskeri i Karstoft Å

Skitseprojekt for nedlæggelse af stemmeværker og fødekanal ved Karstoft Fiskeri i Karstoft Å TEKNIK OG MILJØ Dato: 16. november 2011 Sagsnr.: 2011030167A Skitseprojekt for nedlæggelse af stemmeværker og fødekanal ved Karstoft Fiskeri i Karstoft Å Opstemningsanlæg, der fordeler vandet mellem Karstoft

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt 02-07-2014 Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.4 Køge Bugt : 2.4 Genslyngning

Læs mere

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande!

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Søren Larsen, Danmarks Center for Vildlaks, (Arbejde) Skjern Å Sammenslutningen og Dansk Laksefond, (Fritid) Laksefangster!

Læs mere

Handleplan for vandløbssystemer i Frederikshavn Kommune Elling å Skærum å Åsted å Sæby å Bangsbo å Knasborg å Kragskov å

Handleplan for vandløbssystemer i Frederikshavn Kommune Elling å Skærum å Åsted å Sæby å Bangsbo å Knasborg å Kragskov å Handleplan for vandløbssystemer i Frederikshavn Kommune Elling å Skærum å Åsted å Sæby å Bangsbo å Knasborg å Kragskov å 1 Forord Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn ønsker med denne handlingsplan,

Læs mere

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande.

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Side 1 af 2 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Økonomisk opgørelse for valgte virkemidler (vandområde eller spærringsnr.):

Læs mere

Plan for fiskepleje i sjællandske vandløb til sydlige Kattegat og Storebælt

Plan for fiskepleje i sjællandske vandløb til sydlige Kattegat og Storebælt Plan for fiskepleje i sjællandske vandløb til sydlige Kattegat og Storebælt Distrikt 04, vandsystem 01-19 Distrikt 06, vandsystem 01-12 Plan nr. 37-2014 Af Hans-Jørn A. Christensen og Michael Kaczor Holm

Læs mere

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune Forundersøgelse projekt Sten i Gudenåen i Randers Kommune Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune 1 Idé og formål Med ambitionen om at skabe mere fysisk variation i Gudenåen,

Læs mere

Etablering af gydebanker. Brede Å ved Løgumkloster

Etablering af gydebanker. Brede Å ved Løgumkloster Vandplejeudvalget Brede Å Lystfiskerforening Etablering af gydebanker i Lobæk og Brede Å ved Løgumkloster Forbedring af de fysiske forhold i vandløb i Brede Å systemet. 0 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

»IDEER TIL, HVORDAN MAN SKABER GODE PROJEKTER - biologi og samarbejder. Af Kasper Rasmussen,

»IDEER TIL, HVORDAN MAN SKABER GODE PROJEKTER - biologi og samarbejder. Af Kasper Rasmussen, »IDEER TIL, HVORDAN MAN SKABER GODE PROJEKTER - biologi og samarbejder Af Kasper Rasmussen, kara@alectia.com » Disposition Hvad er det gode projekt? Vandløbsprojekter anno 2013 Interessenter/projektdeltagere

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Rømers Bæk og Uggerby Å.

Detailprojekt Vandplanprojekt Rømers Bæk og Uggerby Å. Bilag Detailprojekt Vandplanprojekt Rømers Bæk og Uggerby Å. AAL - 9350 Indsatsen har til formål at skabe kontinuitet i Rømers Bæk, ved genåbning af rørlægningen 29,2m. Indsatsen ligger i NBL 3 område

Læs mere

Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus og forbedring af de fysiske forhold i Rønbæk

Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus og forbedring af de fysiske forhold i Rønbæk Hadsten Lystfiskerforening Søndergade 61 8370 Hadsten c/o John Eistrøm Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Hadsten, den 10. juni 2016 Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus

Læs mere