Sagen er behandlet som en småsag, jf. retsplejelovens kapitel 39. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagen er behandlet som en småsag, jf. retsplejelovens kapitel 39. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a."

Transkript

1 Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 24. februar 2014 i sag nr. BS 10S-3927/2013: Laila Andersen 5550 Langeskov og Emil Roth Mhiesen 5550 Langeskov mod Primera Air Scandinavia A/S Digevej København S Sagens baggrund og parternes påstande. Denne sag, der er anlagt den, vedrører spørgsmålet om ret til kompension i henhold til forordning nr. 261/2004 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompension og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser) som følge af, et fly blev forsinketaflyst. Sagsøgerne, Laila Andersen og Emil Roth Mhiesen, har nedlagt påstand om, sagsøgte, Primera Air Scandinavia A/S, inden 14 dage til hver af sagsøgerne skal betale 400 EUR med procesrente fra den 17. september Sagsøgtes påstand Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse. Sagen er behandlet som en småsag, jf. retsplejelovens kapitel 39. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a. Oplysningerne i sagen. Parterne er enige om de faktiske forhold i sagen. Den 28. juni 2013 skulle sagsøgerne flyve fra Billund Lufthavn til Chania Airport, Souda, på Kreta med fly nr. PF415. Det fremgår af sagen, flyafgangen planmæssigt skulle afgå kl med ankomst samme dag på Kreta. Sagsøgernes fly blev imidlertid forsinket, og afgik først fra Billund Lufthavn kl og ankom til Chania, Kreta kl , dvs. med en forsinkelse med 9 timer og 46 minutter. Flyselskabet har oplyst, årsagen til forsinkelsen var, der umiddelbart før afgangen fra Billund Lufthavn blev konsteret en teknisk fejl i form af en advarsel på flyets Proximity Schwitch Electronic Unit, PSEU. Sagsøgte har videre oplyst, PSEU er et system, som fortæller andre systemer om positionen eller tilstanden på systemets komponenter som fx flaps og døre mv. Advarslen medførte, flyet ikke kunne lette, før den indtrådte fejl var udbedret.

2 - 2 - Den relevante reservedel kunne ikke findes i Billund Lufthavn, men måtte transporteres fra Gøteborg. Sagsøgte har videre oplyst, flyselskabets personale rettede henvendelse til en række flysamarbejdspartnere, jf. bilag J, s. 5ff., med henblik på skaffe et erstningsfly, hvilket imidlertid ikke lykkedes. Flyets passagerer måtte således afvente reparionen af fejlen, inden de kunne komme afsted. Sagsøgerne har efterfølgende rettet henvendelse til sagsøgte med anmodning om kompension i henhold til EU-forordning 261/2004, hvilket er afvist af sagsøgte ved brev af 9. august 2013 under henvisning til forordningens bestemmelser om afvisning af yde kompension ved usædvanlige omstændigheder. Forordning nr. 261/2004 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompension og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser indeholder blandt andet følgende betragtninger og bestemmelser: " ud fra følgende betragtninger: (1) Handling fra Fællesskabets side, når det drejer sig om lufttransport, bør bl.a. sigte på sikre et højt beskyttelsesniveau for passagerer. Endvidere bør der fuldt ud tages hensyn til forbrugerbeskyttelseskrav generelt. (2) Boardingafvisning og aflysning eller lange forsinkelser forårsager alvorlige problemer og gener for passagererne. (14) Ligesom under Montreal-konventionen bør de transporterende luftfartsselskabers forpligtelser begrænses eller bortfalde, hvis en begivenhed skyldes usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne have været undgået, selv om alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk var blevet truffet. Sådanne omstændigheder kan navnlig indtræffe som følge af politisk ustabilitet, vejrforhold, der er uforenelige med gennemførelsen af den pågældende flyvning, sikkerhedsrisici, uforudsete sikkerhedsproblemer eller strejker, der berører det transporterende luftfartsselskabs drift. (15) Det betragtes som usædvanlige omstændigheder, hvis konsekvenserne af en beslutning, der træffes som led i lufttrafikstyringen for så vidt angår et bestemt fly en bestemt dag, medfører en lang forsinkelse, en forsinkelse nten over eller aflysning af en eller flere flyafgange, selv om det pågældende luftfartsselskab har truffet alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes. Artikel 5 Aflysning 1. Hvis en flyafgang aflyses, skal berørte passagerer: c) have ret til kompension fra det transporterende luftfartsselskab i overensstemmelse med artikel 7, medmindre iii) de får meddelelse om aflysningen mindre end syv dage før det planlagte afgangstidspunkt og får tilbudt en omlægning af rejsen, så de kan afrejse højst en time før det planlagte afgangstidspunkt

3 - 3 - og ankomme til det endelige bestemmelsessted senest to timer efter det planlagte ankomsttidspunkt. 3. Et transporterende luftfartsselskab har ikke pligt til udbetale kompension i henhold til artikel 7, hvis det kan godtgøre, aflysningen skyldes usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne have været undgået, selv om alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk var blevet truffet. Artikel 7 Kompensionsret 1. Når der henvises til denne artikel modtager passageren en fast kompension som følger: a) 250 EUR for alle flyvninger på højst 1500 km b) 400 EUR for alle flyvninger inden for Fællesskabet på mere end 1500 km og for alle andre flyvninger på mellem 1500 og 3500 km c) 600 EUR for alle flyvninger, der ikke falder ind under a) eller b). " EU-Domstolens dom af 22. december 2008 i "Wallentin-Hermann-sagen" Det hedder i EU-Domstolens dom af 22. december 2008 i sagen C-549/07 blandt andet: " 14. Alitalia har appelleret denne afgørelse til Handelsgericht Wien, som har besluttet udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål: 1) Foreligger der udsædvanlige omstændigheder i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 5, stk. 3, i [] forordning [] nr. 261/2004 [] og under hensyntagen til betragtning 14 til forordningen, når en teknisk fejl ved luftfartøjet, navnlig en motorskade, medfører aflysning af flyafgangen, og skal fortolkningen af grunden til aflysning foretages efter forordningens artikel 5, stk. 3, som omhandlet i Montrealkonventionens bestemmelser (artikel 19)? 3) Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, har et luftselskab da truffet alle "forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes" i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 5, stk. 3, [i forordning nr. 261/2004], såfremt det godtgør, det har foretaget den vedligeholdelse af luftfartøjet, der kræves i henhold til loven, og dette er tilstrækkeligt til, luftfartsselskabet fritages for pligten til udbetale kompension efter forordningens artikel 5, stk. 3, sammenholdt med artikel 7? 4) Såfremt spørgsmål 1 besvares benægtende, er usædvanlige omstændigheder i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 5, stk. 3, [i forordning nr. 261/2004], da force majeure eller nurbegivenheder, som ikke skyldes et teknisk problem og dermed ligger uden for luftfartsselskabets sfære?. Om de præjudicielle spørgsmål Det første og det fjerde spørgsmål 19 Som det fremgår af betragtning 12 og artikel 5 i forordning nr. 261/2004, har fællesskabslovgiver ønsket begrænse problemer og gener for passagererne på grund af aflysning ved tilskynde luftfartsselskaberne til på forhånd informere passagererne om aflysninger og under visse omstændigheder tilbyde en rimelig omlægning af rejsen i henhold til bestemte kriterier. I de situioner, hvor luftfartsselskaberne ikke iværksætter sådanne foranstaltninger, har fællesskabslovgiver ønsket, luftfartsselskaberne skal yde passagererne en kompension, medmindre aflysningen skyldes usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne være undgået, selv om alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk var blevet truffet.

4 Det følger af denne angivelse i betragtningerne til forordning nr. 261/2004, fællesskabslovgiver ikke har ønsket, disse begivenheder, der i øvrigt ikke udgør en udtømmende opregning, skal udgøre usædvanlige omstændigheder, men alene de kan føre til, der opstår sådanne omstændigheder. Det følger heraf, alle omstændigheder ved sådanne begivenheder ikke nødvendigvis kan begrunde fritagelse fra kompensionspligten i henhold til forordningens artikel 5, stk. 1, litra c). 23. Selv om fællesskabslovgiver har opført "uforudsete sikkerhedsproblemer" på nævnte liste, og selv om en teknisk fejl ved et luftfartøj kan anses for udføre et sådant sikkerhedsproblem, forholder det sig ikke desto mindre således, omstændighederne ved en sådan begivenhed kun kan kvalificeres om "usædvanlige" i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 5, stk. 3, i forordning nr. 261/2004, hvis de vedrører en begivenhed, som i lighed med de begivenheder, der er nævnt i forordningens betragtning 14, ikke er et led i det berørte luftfartsselskabs sædvanlige aktivitetsudøvelse, og ligger uden for luftfartsselskabets faktiske kontrol på grund af fejlens karakter eller oprindelse. 25 De tekniske fejl, som afdækkes i forbindelse med vedligeholdelse af luftfartøjet, eller som følger af manglende vedligeholdelse, kan derfor ikke i sig selv udgøre "usædvanlige omstændigheder", som omhandlet i artikel 5, stk. 3, i forordning nr. 261/ Det kan imidlertid ikke udelukkes, tekniske fejl udgør sådanne "usædvanlige omstændigheder" for så vidt som disse fejl skyldes begivenheder, som ikke er et led i luftfartsselskabets sædvanlige aktivitetsudøvelse, og som ligger uden for luftfartsselskabets faktiske kontrol. Dette vil f.eks. være tilfældet, såfremt den konstruktør, der har konstrueret det berørte luftfartsselskabs flåde af luftfartøjer, eller en kompetent myndighed, afdækker luftfartøjerne, selvom de allerede er i drift, er behæftet med en skjult fabrikionsmangel, der påvirker flysikkerheden. Det samme gælder, hvor der er tale om skader på luftfartøjet som følge af sabotage- eller terrorhandlinger. 34 På denne baggrund skal det første og fjerde forelagte spørgsmål besvares med, artikel 5, stk. 3, i forordning nr. 261/2004 skal fortolkes således, en teknisk fejl ved et luftfartøj, som medfører aflysning af en flyafgang, ikke er omftet af begrebet»usædvanlige omstændigheder«i denne bestemmelses forstand, medmindre fejlen skyldes begivenheder, der på grund af fejlens karakter eller oprindelse ikke er et led i det berørte luftfartsselskabs sædvanlige aktivitetsudøvelse og ligger uden for luftfartsselskabets faktiske kontrol. Montrealkonventionen er ikke relevant for fortolkningen af fritagelsesgrunden i artikel 5, stk. 3, i forordning nr. 261/2004. Det tredje spørgsmål 39 Det bemærkes, fællesskabslovgiver ikke har ønsket fritage for pligten til yde kompension til passagerer i tilfælde af en flyafgangs aflysning i forbindelse med alle usædvanlige omstændigheder, men kun dem, som ikke kunne have været undgået, selv om alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk var blevet truffet. 40 Det følger heraf, eftersom ikke alle usædvanlige omstændigheder er fritaget, påhviler det den part, som ønsker påberåbe sig en fritagelse, godtgøre, de usædvanlige omstændigheder på ingen måde kunne have været undgået ved iværksættelse af passende foranstaltninger, dvs. ved foranstaltninger, som på det tidspunkt, hvor de usædvanlige omstændigheder indtræffer, navnlig opfylder de betingelser, som det berørte luftfartsselskab teknisk og økonomisk har ansvaret for. 41 Luftfartsselskabet skal faktisk godtgøre, selv om det har anvendt alt det personale og meriel og alle de økonomiske midler, som selskabet råder over, kunne det åbenbart ikke på det pågældende tidspunkt, uden dette ville være urimeligt belastende for virksomheden, undgå, de usædvanlige omstændigheder, som selskabet stod over for, førte til flyafgangens aflysning. 43. Henset til ovenstående bemærkninger skal det tredje spørgsmål besvares med, den omstændighed, et luftfartsselskab har overholdt minimumsreglerne for vedligeholdelse af luftfartøjer, ikke i sig selv er tilstrækkeligt til godtgøre, luftfartsselskabet har truffet»alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes«, i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 5, stk. 3, i forordning nr. 261/2004, og følgelig ikke er tilstrækkeligt til fritage luftfartsselskabet for pligten til udbetale kompension efter forordningens artikel 5, stk. 1, litra c), og artikel 7, stk. 1. "

5 - 5 - Parternes synspunkter. Sagsøgerne har til støtte for påstanden gjort gældende, det er ubestridt, sagsøgerne blev forsinkede med 9 timer og 46 minutter, det bestrides, der forelå tekniske vanskeligheder af en sådan usædvanelig art i henhold til forordingens artikel 5, stk. 3, de kan fritage sagsøgte for betale kompension i henold til forordningens artikel 7, stk. 1, litra b, det bestrides, sagsøgte har løftet bevisbyrden for, alle forholdsregler som med rimelighed kunne være truffet for undgå forsinkelsen, er blevet truffet, jf. forrdningens artikel 5, stk. 3, et sådant eftersyn må anses for en rimelig forholdsregel, der må træffes for undgå begivenheder som den, der iflg. sagsøgte forårsagede forsinkelsen, det bestrides, den tekniske fejl, som gav anledning til forsinkelsen, ikke kunne være blevet opdaget ved underkaste luftfartøjet et omhyggeligt eftersyn forinden afgang. Et sådant eftersyn må anses for en rimelig forholdsregel, der må træffes for undgå begivenheder som den, der ifølge sagsøgte forårsagede forsinkelsen, sagsøgtes henvisning til, man har gennemført de eftersyn, som flyfabrikanten og luftfartsmyndighederne har foreskrevet ikke fritager for ansvar, jf. præmis 43 i Wallentin-Hermann-dommen, jf. bilag B, sagsøgte skylder godtgøre, den påberåbte fejl var "usædvanlig" i forordningens forstand, og fejlen lå uden for sagsøgtes kontrol, fordi den ikke ville kunne være opdaget selv ved en streng kontrol af luftfartøjets vedligeholdelsestilstand, jf. præmis 22 og 23 i ovenfornævnte dom, sagsøgte som undskyldning for sin misligholdelse af kontrakten med sagsøgerne har anført, luftfartsselskabet er mindre og, sagsøgte af denne grund ikke kunne træffe de fornødne foranstaltninger for undgå, sagsøgerne blev forsinkede på deres rejse, hvorved synes ligge den forestilling, sagsøgte kan påberåbe sig ansvarsfrihed, dersom han ikke besidder det ekstra meriel, der er fornødent for afværge forsinkelsen, hvilken forestilling formentlig er urigtig, idet en sådan adgang til påberåbe sig ansvarsfrihed ville medføre, mindre selskabet ville have videre adgang til misligholde deres kontrakter end større selskaber, hvilket ud fra en gennemsnitsbetragtning ville stille de mindre selskaber væsentligt dårligere i konkurrencen med større selskaber. Det rigtige er, råder selskabet ikke over til strækkeligt meriel, må det vurdere, om det bedst kan be tale sig misligholde eller om det vil være økonomiske mest fordelagtigt enten leje flysæder eller cartre en hel flymaskine hos et konkurrende flyselskab,

6 - 6 - sagsøgtes fremlæggelse af afgørelser truffet af Trafikstyrelsen, ikke er afgørende for sagens afgørelse, idet det fremgår af afgørelserne, styrelsen uprøvet har lagt flyselskabets forklaring til grund, uanset det er flyselskabet, som, efter forordningens artikel 5, stk. 3, skal bevise påstandens rigtighed, bilag F er et forsøg på samordne de nionale trafikstyrelsers praksis med hensyn til fortolkningen af forordningens artikel 5, stk. 3, men denne praksis ikke er lovfæstet og ej heller stadfæstet ved nogen dom og vel heller ikke kan siges være gennemført i de enkelte landes praksis, hvorfor bilag F heller ikke kan være afgørende for sagens afgørelse, kun forordningens bestemmelser, dens forarbejder og EU-domstolens praksis kan benyttes som retskilder til fastslå, hvad der er gældende ret med hensyn til forbrugerbeskyttelse af flypassagerer, og sagsøgte derfor er pligtig betale sagsøgerne kompension i overensstemmelse med regler i forordning 261/2004, artikel 7, stk. 1, litra b. Sagsøgte har til støtte for frifindelsespåstand gjort gældende forsinkelsen skyldtes en usædvanlig omstændighed, som ikke kunne undgås selvom alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes faktisk var truffet af sagsøgte, jf. hermed præmis 41 i EU-domstolens dom i Wallentin-Hermann-sagen, jf. bilag B, fejlen skyldtes begivenheder, der på grund af fejlens karakter eller oprindelse ikke var et led i sagsøgtes sædvanlige aktivitetsudøvelse, fejlen lå uden for sagsøgtes faktiske kontrol, og sagsøgte er et forholdsvist mindre luftfartsselskab, og det var derfor ikke muligt imødegå omstændigheden på anden måde (herunder ved tilkalde eget erstningsfly) i en sådan grad, forsinkelsen kunne undgås. Rettens begrundelse og afgørelse. Der er i det foreliggende tilfælde enighed om, flyafgangen PF415 den 28. juni 2013 til Chania, Kreta var forsinket i 9 timer og 46 minutter. Sagsøgte har efterfølgende afvist sagsøgernes krav om kompension i henhold til forordning 261/2004. Udgangspunktet efter forordning 261/2004, artikel 7, stk. 1, litra b, er, sagsøgerne har ret til en kompension på hver 400 EUR, medmindre flyselskabet godtgør, forsinkelsen skyldtes usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne have været undgået, selv om alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk var blevet truffet, jf. forordningens artikel 5, stk. 3 Der er enighed om, forsinkelsen af flyafgangen skyldtes en fejl på flyets tekniske PSEUsystem. Flyet blev på denne baggrund grounded, indtil reparion var udført.

7 - 7 - EU-Domstolen har i dom af 22. december 2008 i sagen C-549/07 ("Wallentin-Hermannsagen), præmis anført, tekniske fejl og skader på et luftfartøj kan udgøre usædvanlige omstændigheder, men fritagelse for udbetale kompension ydermere kræver, luftfartsselskabet godtgør, de usædvanlige omstændigheder på ingen måde kunne have været undgået ved iværksættelse af passende foranstaltninger. Selskabet skal således - for forholdet falder ind under artikel 5, stk. 3 - godtgøre, fejlene skyldes begivenheder, som ikke er et led i selskabets sædvanlige aktivitetsudøvelse, og som ligger unden for luftfartsselskabets faktiske kontrol, jf. tillige dommens præmis 39 om, fællesskabslovgiver ikke har ønsket fritage for pligten til yde kompension til passagerer i forbindelse med alle usædvanlige omstændigheder. Som eksempel på tekniske fejl, som kan udgøre "usædvanlige omstændigheder", nævnes konstruktørfejl, strejker samt sabotage- og terrorhandlinger. Retten finder, det ikke kan udelukkes, den pågældende fejl under visse, helt særlige omstændigheder kan udgøre usædvanlige omstændigheder, såfremt flyselskabet eksempelvis kunne godtgøre, fejlen skyldtes en konstruktørfejl eller lignende, som ikke kunne være opdaget gennem flyselskabets sædvanlige vedligeholdelsesprocedurer. Luftfartsselskabet er med EU-Domstolens fortolkning af artikel 5, stk. 3, imidlertid pålagt et strengt præsumptionsansvar. Uanset sagsøgtes fremlæggelse af specifikioner omkring sagsøgtes planer for vedligeholdelse og kontrol, finder retten ikke, sagsøgte konkret har godtgjort, der forelå usædvanlige omstændigheder i forordningens forstand, som har givet sagsøgte ret til afvise yde kompension. Den omstændighed, Trafikstyrelsen i tilfælde af tekniske fejl på fly har afvist passageranmodninger om kompension, kan ikke medføre en ændret vurdering. Det af sasgsøgte anførte, om de er et luftselskab med en lille flåde, og således i mindre omfang end større flyselskaber råder over ekstra meriel og økonomiske midler til afværge forsinkelser og aflysninger, kan - under hensyn til, forordningen bygger på forbrugerbeskyttelseshensyn - heller ikke føre til et ændret result. Herefter tages sagsøgerens påstand om kompension til følge. Sagens omkostninger er fasts således, 500 kr. dækker retsafgiften, og kr. med tillæg af moms dækker udgiften til advokbistand, jf. herved retsplejelovens 408, stk. 2. Thi kendes for ret: Sagsøgte, Primera Scandinavia A/S, skal inden 14 dage til hver af sagsøgerne, Laila Andersen og Emil Rorth Mhiesen betale 400 EUR med tillæg af procesrente fra 17. september 2013 til betaling sker, samt sagsøgernes omkostninger 500 kr. til retsafgift samt kr. med tillæg af moms til advokbistand under sagen.

Europaudvalget EU-note - E 25 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 25 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 25 Offentligt DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 22. december 2008 (*)»Luftbefordring forordning (EF) nr. 261/2004 artikel 5 kompensation og bistand til passagerer i tilfælde af

Læs mere

Kompensation for flyforsinkelse

Kompensation for flyforsinkelse 2017-22 Kompensation for flyforsinkelse En borger klagede til ombudsmanden over, at Trafik- og Byggestyrelsen (nu Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen) havde truffet afgørelse om, at han ikke var berettiget

Læs mere

Sagsøgerne, Lene Davidsen m.fl., har endeligt nedlagt påstand om, at sagsøgte, Primera Air, til sagsøgerne skal betale 29.853,20 kr.

Sagsøgerne, Lene Davidsen m.fl., har endeligt nedlagt påstand om, at sagsøgte, Primera Air, til sagsøgerne skal betale 29.853,20 kr. Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. juli 2014 i sag nr. BS 10S-1633/2014: Lene Davidsen, Preben Francois Davidsen, Heidi Klarskov Berg, Carsten Berg, Sofie Klarskov Berg, Lucas Klarskov Berg, Camilla

Læs mere

D O M. Afsagt den 6. november 2014 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Henrik Gam, B. Tegldal og Andreas Bøgsted-Møller (kst.)).

D O M. Afsagt den 6. november 2014 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Henrik Gam, B. Tegldal og Andreas Bøgsted-Møller (kst.)). D O M Afsagt den 6. november 2014 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Henrik Gam, B. Tegldal og Andreas Bøgsted-Møller (kst.)). 20. afd. nr. B-1440-14: Primera Air Scandinavia A/S (advokat Poul

Læs mere

Kompensation til passagerer, hvis flyrejse fra København til Bulgarien blev forsinket med ca. 11 timer på grund af en teknisk fejl på flyet.

Kompensation til passagerer, hvis flyrejse fra København til Bulgarien blev forsinket med ca. 11 timer på grund af en teknisk fejl på flyet. Kompensation til passagerer, hvis flyrejse fra København til Bulgarien blev forsinket med ca. 11 timer på grund af en teknisk fejl på flyet. EU-ret 9 - Transport og kommunikation 3. 10 passagerer skulle

Læs mere

D O M. Afsagt den 27. juni 2016 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Bent Carlsen, Peter Thønnings og Lise Leth-Nissen (kst.)).

D O M. Afsagt den 27. juni 2016 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Bent Carlsen, Peter Thønnings og Lise Leth-Nissen (kst.)). D O M Afsagt den 27. juni 2016 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Bent Carlsen, Peter Thønnings og Lise Leth-Nissen (kst.)). 24. afd. nr. B-1868-15: Scandinavian Airlines System Denmark - Norway

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 17.2.2004 L 46/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til

Læs mere

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FORMULAR TIL BRUG VED KLAGER OVER ET LUFTFARTSSELSKAB OG/ELLER ET NATIONALT HÅNDHÆVELSESORGAN Flypassagerers rettigheder i tilfælde af afvist ombordstigning,

Læs mere

Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument:

Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument: Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument: SUN-AIR skal være det transporterende luftfartselskab. Du skal være indehaver af en bekræftet reservation til en af vores

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. juni 2017 Sag 214/2016 (2. afdeling) Scandinavian Airlines System Denmark Norway Sweden (advokat Jens Rostock-Jensen) mod A-Y (advokat Eva Persson for alle, beskikket)

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0168 Bilag 2 Offentligt Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark 25. juni 2007 Supplerende grundnotat vedrørende meddelelse fra Kommissionen til Europa-

Læs mere

B0845000- ii. Den 20. april 2015 safle østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 42, København.

B0845000- ii. Den 20. april 2015 safle østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 42, København. mod mod Z) og I 2) Der foretoges AF UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0845000- ii Den 20. april 2015 safle østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 42, København. (kst.), førstnvnte som rettens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. april 2016 Sag 41/2015 (1. afdeling) Primera Air Scandinavia A/S (advokat Peter Carlstedt Nørtved) mod Lene Davidsen, Preben Francois Davidsen, Heidi Klarskov Berg,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. april 2016 Sag 39/2015 (1. afdeling) Primera Air Scandinavia A/S (advokat Peter Carlstedt Nørtved) mod Laila Andersen og Emil Roth Mathiesen (advokat Eva Persson, beskikket

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 140/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Rom, 15.04. 18.04.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt 8.790 kr. Forsinket afhentning på hotellet på hjemrejsedagen,

Læs mere

Påstanden er opgjort således, at hver af sagsøgerne påstår sig tilkendt 600 euro i kompensation.

Påstanden er opgjort således, at hver af sagsøgerne påstår sig tilkendt 600 euro i kompensation. Københavns Byret DOM Afsagt den 16. juli 2015 i sag nr. BS 27B-1094/2014: A m.fl. mod Scandinavian Airlines System Denmark - Norway - Sweden (SAS) Amager Strandvej 392 2770 Kastrup Sagens baggrund og parternes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 268/05. afsagt den 12. december 2005 *********************************

K E N D E L S E. i sag nr. 268/05. afsagt den 12. december 2005 ********************************* 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 268/05 afsagt den 12. december 2005 ********************************* KLAGER G L (4 voksne og 1 barn ) Pottemagerporten 11 2650 Hvidovre SALGSBUREAU ARRANGØR

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0168 Bilag 1 Offentligt Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark 15. maj 2007 Grundnotat vedrørende meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

Kompensation til passagerer, hvis flyrejse fra Billund til Kreta blev forsinket med knap 10 timer på grund af en teknisk fejl på flyet.

Kompensation til passagerer, hvis flyrejse fra Billund til Kreta blev forsinket med knap 10 timer på grund af en teknisk fejl på flyet. Kompensation til passagerer, hvis flyrejse fra Billund til Kreta blev forsinket med knap 10 timer på grund af en teknisk fejl på flyet. EU-ret 9 - Transport og kommunikation 3. I juni 2013 skulle A og

Læs mere

FLYPASSAGERFORORDNINGENS ARTIKEL 5, STK. 3 - usædvanlige omstændigheder med særlig fokus på tekniske fejl

FLYPASSAGERFORORDNINGENS ARTIKEL 5, STK. 3 - usædvanlige omstændigheder med særlig fokus på tekniske fejl FLYPASSAGERFORORDNINGENS ARTIKEL 5, STK. 3 - usædvanlige omstændigheder med særlig fokus på tekniske fejl Anne Aagaard Madsen & Juliane Marie Als Vejleder: Marianne Hundahl Frandsen Kandidatafhandling

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)»Varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 9, stk. 1, litra c) et i Fællesskabet velkendt varemærke renomméets geografiske udstrækning«i sag C-301/07,

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Resumé af buspassagerers rettigheder 1

Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Forordning (EU) nr. 181/2011 (i det følgende benævnt "forordningen") finder anvendelse fra den 1. marts 2013. Forordningen fastsætter et minimum af rettigheder for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 Sag 317/2013 (1. afdeling) Stormwear ApS (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Yakkay A/S (advokat Christian L. Bardenfleth) I tidligere instans er

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj.

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. november 2017 i sag nr. BS 10B-3127/2016: mod DFIM Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Sagens baggrund og parternes påstande Den 20. november 2013

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 42/2016 CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) CO-industri

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 18.6.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0902/2007 af Joao Figueiras, portugisisk statsborger, om manglende håndhævelse af bestemmelserne

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse. Retten i Helsingør- retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. marts 2014 i sag nr. BS 1-2286/2009: mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43 1161 København K Påstande Under denne sag, der

Læs mere

Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly

Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 14. juni 2012 Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly Kommissionen har offentliggjort et sæt retningslinjer, der afklarer

Læs mere

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf retsplejelovens 218 a, stk. 2.

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf retsplejelovens 218 a, stk. 2. RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 3. september 2015 i sag nr. BS 1-758/2014: mod Pientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der

Læs mere

Sagen drejer sig om berettigelsen af en kendelse fra Advokatnævnet.

Sagen drejer sig om berettigelsen af en kendelse fra Advokatnævnet. RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 28. oktober 2014 i sag nr. BS 11-637/2014: Advok Mogens Olesen Gabels Torv 5 9000 Aalborg mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens

Læs mere

UfR /2 H Taewoong. Højesteretsdommer Michael Rekling

UfR /2 H Taewoong. Højesteretsdommer Michael Rekling UfR 2016.1558/2 H Taewoong Højesteretsdommer Michael Rekling T s hovedanbringender til støtte for ugyldighed 1. Tilsidesættelse af kontradiktions- og forhandlingsprincippet (VL 37, stk. 2, nr. 1, litra

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Janaur 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Kend dine rettigheder på. flyrejsen

Guide. Foto: Scanpix. Janaur 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Kend dine rettigheder på. flyrejsen Foto: Scanpix Guide Janaur 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Kend dine rettigheder på flyrejsen Kend dine rettigheder INDHOLD: Forsinkelser meldes til politiet...4 Guide: Det har

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

tages i betragtning i forhold til den senere frysning, da alene denne konserveringsproces

tages i betragtning i forhold til den senere frysning, da alene denne konserveringsproces FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT H. MAYRAS FREMSAT DEN 5. APRIL 1979 1 Høje Ret. Den 12. juli 1973 udførte firmaet Galster, Hamburg, ikke-udbenet skinke og svinekam (karbonade)

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. november 2016 i sag nr. BS 49-179/2016: Frie Funktionærer Overgade 24 Postboks 925 5100 Odense C og som mandatar for Berit Pedersen Brørupvej 22

Læs mere

Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med DSBØresund. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med DSBØresund. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0044 Klageren: XX Indklagede: DSBØresund CVRnummer: 2930824 Klagen vedrører: Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M:

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M: Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart Den 18. januar 2000 blev i sag nr. BS 1-375/1999: K mod Strib Vandværk A.m.b.a. v/formand F afsagt D O M: Under denne sag, der er anlagt den 23. august 1999,

Læs mere

Sagen vedrører erstatningsansvar i anledning af en skade, som ifølge sagsøgeren er påført TDC A/S' fordelerskab af Naturbyg dk ApS.

Sagen vedrører erstatningsansvar i anledning af en skade, som ifølge sagsøgeren er påført TDC A/S' fordelerskab af Naturbyg dk ApS. Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 25. april 2017 i sag nr. BS 150-606/2016: TDC A/S Teglholmsgade 1 2450 København SV mod Naturbyg dk ApS Sillebjergvej 4 8740 Brædstrup Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

DOM. Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand)

DOM. Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) EVH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Aksel Gybel og John

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for anvendelse af børneklippekort ved en fejl, samt 2 x rykkergebyr på 100 kr. pr. styk. I alt 950 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for anvendelse af børneklippekort ved en fejl, samt 2 x rykkergebyr på 100 kr. pr. styk. I alt 950 kr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0442 Klageren: XX 2610 Rødovre Indklagede: Movia CVR: 29896569 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Q&A om konsekvenserne af, at Søndagsavisen har anlagt annullationssøgsmål vedrørende Kommissionens statsstøttegodkendelse af mediestøtten

Q&A om konsekvenserne af, at Søndagsavisen har anlagt annullationssøgsmål vedrørende Kommissionens statsstøttegodkendelse af mediestøtten J.nr.: 7504201 HS/RHO Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Q&A om konsekvenserne af, at Søndagsavisen har anlagt annullationssøgsmål vedrørende Kommissionens statsstøttegodkendelse af mediestøtten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0022 afsagt den 9. september 2014 ****************************** KLAGER NABD-M (2 voksne/ 2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 10. december 2012 Sagsnr. 2012-2470/HCH/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der ved dom af 16. september 2011 afsagt

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

~-:" r~ ',',,~. '"' ~,. ~ f"~,\,.,p L. ',~ ~ jlq~r. I&IROPEENNE CaUf{Rfr:R't)1:NTRAL. date: 1 O. 04. 1000'4. O.K, VARISANOCalogero..

~-: r~ ',',,~. '' ~,. ~ f~,\,.,p L. ',~ ~ jlq~r. I&IROPEENNE CaUf{Rfr:R't)1:NTRAL. date: 1 O. 04. 1000'4. O.K, VARISANOCalogero.. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 150 Offentligt DANMARKS FASTE REPRÆSENTATION ved den Europæiske Union Bryssel PAR PORTEUR c CUC;t::' (1 ~-:" r~ E E NOM(en cajacte~ 'f RECU le 8/6NATURE I ""'"~ I;:t-It.~

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0194 Klageren: XX 8260 Viby J Indklagede: DSB Klagen vedrører: Refusion af taxaregning 700 kr. grundet tognedbrud. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2016/0028 afsagt den 20. april 2016 ****************************** KLAGER K (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV B B Rundrejse.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

30 kr. i difference for billettens pris og 50 kr. for manglende check-ud med Rejsekort.

30 kr. i difference for billettens pris og 50 kr. for manglende check-ud med Rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0039 Klageren: XX 2860 Søborg Indklagede: Movia CVR: 29 89 65 69 Klagen vedrører: 30 kr. i difference for billettens pris og 50 kr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. juni 2016 Sag 236/2014 Boet efter A (tidligere A) (advokat Hans Sønderby Christensen) mod Transportministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Sune Fugleholm) I tidligere

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen. København, den 19. februar 2013 Sagsnr. 2011 2893/HCH/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010 Sag 283/2009 Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display A/S under konkurs (advokat Helge Werner) mod HK Danmark som mandatar for A (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. oktober 2014 Sag 32/2013 (2. afdeling) SAS Danmark A/S (advokat Jes Anker Mikkelsen) mod Københavns Lufthavne A/S (advokat Henrik Schütze) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

Passagerrettighedsforordningen

Passagerrettighedsforordningen Rapport om håndhævelsen af Passagerrettighedsforordningen 1. juni 2015 Artikel 26 i Europa-Parlamentets og rådets forordning (EU) nr. 1177/2010 af 24. november 2010 om passagerers rettigheder ved sørejser

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. København, den 4. november 2013 Sagsnr. 2012-1371/CDE/JML 1. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. Sagens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 26. januar 2015 i sag nr. BS Z- : mod Codan Forsikring A/S c/o Codanhus Gl. Kongevej 60 1850 Frederiksberg C Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P Under den 19. december 2002 anlagte sag har sagsøgerne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 Sag 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere