Faktaark for de 10 fælles initiativer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faktaark for de 10 fælles initiativer"

Transkript

1 Faktaark for de 10 fælles initiativer Efter dialog mellem kommuner og Region Hovedstaden er der udvalgt 10 større fælles initiativer, der i første omgang skal fokuseres på i implementeringen af den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS). Der har i en åben proces været nedsat arbejdsgrupper til at beskrive initiativerne. Initiativerne er beskrevet i faktaark på de følgende sider. Faktaarkene for de 10 initiativer vil indgå i handlingsplanen for ReVUS for Der gøres opmærksom på, at der er tale om foreløbige beskrivelser, som vil gennemgå en bearbejdning og konkretisering for at skabe ensartethed og overskuelighed inden handlingsplanens offentliggørelse. De 10 fælles initiativer er: Effektiv og bæredygtig mobilitet 1. Grøn mobilitetsplanlægning Kompetent arbejdskraft og internationalisering 2. Kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne frem mod Efterspørgselsstyret efteruddannelse af voksne Sund vækst 4. Copenhagen Science Region 5. Copenhagen Healthtech Cluster Grøn vækst 6. Klimatilpasning Kreativ vækst 7. Flere kinesiske turister til Greater Copenhagen 8. Kommercialisering af de kreative erhverv Smart vækst 9. Copenhagen Wifi mobil og bredbåndsdækning i hele regionen 10. Udvikling af fælles data-hub 1

2 1. Grøn mobilitetsplanlægning Region Hovedstaden vil i samarbejde med kommuner, trafikselskaber og de største virksomheder gøre det mere attraktivt at bruge miljøvenlige transportformer og planlægge pendlertrafikken, så Greater Copenhagen opnår størst mulig mobilitet for mindst mulig CO2. Flere grønne busser og elbiler og flere folk, der kører sammen eller tager cyklen, er vejen til at reducere CO2 udslip og trængsel. Samtidig skal der skabes sammenhæng for pendlere på tværs af transportformer og trafikselskaber til gavn for effektiv og bæredygtig mobilitet. Udvikle og udrulle en bedre sammenhængende og bæredygtig transport forankret i et netværk af 100 af de største private og offentlige virksomheder i Greater Copenhagen med fokus på: o bedre mobilitetsløsninger o påvirke transportvalg o optimerede varetransporter o guide til virksomheder o koncepter for ny mobilitetsservice o o smart vækst og ny teknologi Et stærkt strategisk samarbejde med det nationale erhvervsnetværk, som vil omfatte 25 største virksomheder i DK. Samarbejde på tværs af kommuner i Greater Copenhagen om at bruge mobilitetsplanlægning til at optimere byplanlægning og byudvikling. Samarbejde med universiteter og vidensinstitutioner om evaluering af tiltag, der kan lede til et prioriteret katalog, måling af transportvaner samt forbedrede transportmodeller og beslutningsgrundlag. Initiativet bygger videre på: Forventede effekter: Ca. 10 % af bilturene i pendlingen flyttes til kollektiv trafik, cykling og samkørsel/delebiler. CO2-udledningen fra transportarbejdet til arbejdspladser reduceres med yderligere 6 %. Bedre pendlingsmuligheder sikrer virksomhederne et større rekrutteringsgrundlag. Der vil skabes vækst i grønne mobilitetsløsninger, som efterspørges i regionen og i metropoler i hele verden. De 100 største virksomheder i Region Hovedstaden udgør 1/5 af arbejdspladserne og derfor en væsentlig andel af pendlingen i regionen. Vejtransport står for 75 % af transportens CO2- udledning Bilernes andel af personture stiger fra knap 63 % i 2010 til 68% i 2030 hvis business as usual. Det tværkommunale mobilitetsprojekt, Formel M med fokus på virksomhedsnetværk, kommunale arbejdspladser og planlægning Samarbejder inden for grøn mobilitet om Supercykelstier, Test en elcykel, cykelparkering ved busstoppesteder, Smart mobilitet i Ringbysamarbejdet m.fl. Trafikstyrelsens nationale erhvervsnetværk Kommuner og regioner i den danske del af Greater Copenhagen, Store virksomheder, Universiteter og vidensinstitutioner, Movia, Andre transportudbydere: Delebilsorganisationer, Copenhagen Electric, Supercykelstier, By- og pendlercykler m. fl., Pendlerorganisationer, Trafikstyrelsen, Gate 21 Jens Frost, Region Hovedstaden, tlf Anna Thormann, Gate21, tlf , Forventet samlet budget: 12 mio. kr. over en tre-årig periode. Omfanget af evt. kommunal medfinansiering er endnu uafklaret. Projektet kan gennemføres ved Gate 21, den fælleskommunale/-regionale projektplatform. 2

3 2. Kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne Formålet er at bidrage til, at flere vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse og opnår kompetencer, som erhvervslivet efterspørger. Nye tværgående samarbejder, styrkede uddannelsesmiljøer og uddannelser, målrettede praktikpladsindsatser mv. skal i et ambitiøst, nytænkende program bidrage til mere kompetent faglært arbejdskraft, som allerede i dag mangler i regionen. Det gennemføres i et samarbejde mellem Region Hovedstaden, kommuner, organisationer og samarbejdsfora. 1. Kendskabet til erhvervsuddannelserne i grundskolen øges gennem styrket samarbejde på tværs af grundskoler, UU-centre og erhvervsuddannelser, fx gennem tværgående uddannelsesforløb, praksisnær undervisning, regionale vejledningspakker og intro og brobygningsforløb, brug af rollemodeller mv. 2. Motivere og kvalificere unge mellem 15 og 30 år til uddannelse ved at gennemføre praksisnær kompetenceudvikling af unge og voksne, gerne tilknyttet en virksomhed 3. Øge praktikpladser og match gennem målrettede kampagner, test af praktikpladsformer, priskonkurrencer mv. 4. Styrkede uddannelsesmiljøer og forbedre udbud af erhvervsuddannelser, bl.a. ved etablering af campus og nye uddannelsesforløb på tværs af ungdomsuddannelser. 5. Styrke udbuddet af vækstkompetencer i dialog med erhvervslivet ved at indarbejde vækstkritiske kompetencer i uddannelserne via nye uddannelsesforløb, projektorienteret undervisning Initiativet bygger videre på: Den regionale praktikpladsenhed en målrettet, koordineret praktikpladsopsøgende indsats Next EUD: Nye grundforløb og praksis på tværs af erhvervsuddannelser i samarbejde med virksomheder. Copenhagen Skills: synlighed og branding af erhvervsuddannelser i grundskolen Upgrade: Samarbejder på tværs af VUC og EUD om forløb for ikke-uddannelesparate unge Fra ufaglært til faglært på rekordtid: Udvikling af modeller til brug for at løfte ufaglærte til faglærte. MITCampus uddannelses- og virksomhedsmiljøway2go Forventede effekter: At virksomhederne i regionen i højere grad får adgang til kvalificeret faglært arbejdskraft ved at; 25 % af en ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i regionen som gennemsnit. Flere unge er uddannelses- og jobparate. Andelen af årige, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, er faldet med 20 procent i 2020 I 2020 vil der i Region Hovedstaden mangle faglærte. 14 % af en ungdomsårgangs elever vælger en erhvervsuddannelse i regionen efter grundskolen. Ca unge i Region Hovedstaden mellem 15 og 30 år har hverken en kompetencegivende uddannelse eller er i job. Region Hovedstaden, kommuner, erhvervsskoler, arbejdsmarkedets parter, faglige udvalg, grundskoler, UU-centre, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Uddannelsesforum og Hovedstadens Rekrutteringsservice, RAR Skånske og Sjællandske samarbejdspartnere afsøges Birgitte Degnegaard, Region Hovedstaden, tlf , Birgitte Forventet projektperiode: Forventet samlet budget: mio. kr. under forudsætning af bred deltagelse. Heraf forventes, at der i søges om 5 mio. kr. i ReVUS-midler Videre proces: Øvrige kommuner og interessenter inviteres til at deltage 3

4 3. Efterspørgselsstyret efteruddannelse af voksne Formålet er at styrke koordineringen af efteruddannelsesindsatsen for at imødekomme den store efterspørgsel på arbejdskraft i de kommende 10 år, hvor der investeres godt 200 mia. kr. i store infrastrukturprojekter i Danmark. Investeringerne vil betyde, at behovet for arbejdskraft, især inden for bygge- og anlægssektoren på landsplan vil stige med årsværk årligt i perioden 2014 til I Region Hovedstaden vil behovet for arbejdskraft gennemsnitligt være på knap 3000 årsværk årligt i 10-års perioden, særligt inden for bygge-/anlægsbranchen. Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets fremskrivning af beskæftigelsen vil bygge-/anlægsbranchen være den branche med en største procentvise stigning i Region Hovedstaden i perioden ultimo 14 til ultimo 16, og allerede i dag er der mangel på kvalificeret arbejdskraft til sektoren og de afledte erhverv. Der er derfor et massivt behov for en styrket koordinering af efteruddannelse og af den virksomhedsopsøgende kontakt, som både styrker og tager udgangspunkt i de eksisterende samarbejder mellem skoler, stat og kommuner, arbejdsmarkedets parter, KL og Region Hovedstaden. Etablering af uddannelseshold med ledige og beskæftigede koordineret på tværs af kommunerne i regionen i første omgang inden for bygge-/anlæg og chaufførområdet. Første skridt er metode og redskabsudvikling og projektet udvides efterfølgende med flere brancher med afledte arbejdskraftsbehov og øvrige brancher medvækst eller vækstpotentiale. Der udvikles/ udarbejdes ensartede og fælles praksisnære arbejdsredskaber, fx kompetencekort og tidslinjeskemaer til at understøtte jobcentrenes arbejde med ledige. Hvert halve år tages bestik af den aktuelle beskæftigelsessituation og de aktuelle tendenser. Nye eller reviderede arbejdsredskaber udarbejdes og føder ind til samarbejdet om koordineret uddannelseshold. Større udbud af relevant arbejdskraft Smidigere rekruttering af arbejdskraft Konkrete redskaber til at understøtte jobcentrenes arbejde med ledige De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014 til 2024 Initiativet bygger videre på: Analyser og aktiviteter i forbindelse med de kommende års infrastrukturprojekter og øvrige behovsanalyser. Samarbejdet mellem kommuner om etablering af uddannelseshold med deltagere fra flere kommuner. Byggepakker og Anlægspakker udviklet i samarbejde med Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund (3F). Erfaringer fra Hovedstadens Rekrutteringsservice og Uddannelsesforum København og Nordsjælland Etablerede netværk for den virksomhedsrettede indsats mellem jobcentrene Regionens 27 jobcentre Relevante skoler Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Region Hovedstaden Arbejdsmarkedets parter Pernille Kjeldgård, Halsnæs Kommune, tlf Indsatsen geografiske dækning: Hele region Hovedstaden Projektperiode: 1. november 2015 til 31. december 2020 Foreløbigt forventet samlet budget: 33 mio. kr., herunder 5 mio i fra ReVUS-midler. Endvidere skal det undersøges muligheden for medfinansiering fra arbejdsmarkedets parter, fx til udvikling af kompetencekort 4

5 Videre proces: Projektet er blevet forelagt og drøftet i Embedsmandsudvalget under KKR d. 13. august, hvor der kom opbakning til projektet og med ønske om at projektet bliver kvalificeret yderligere. Arbejdsgruppen udvides med Dansk Byggeri, 3F, AMKØst og VEU København og VEU Nordsjælland 5

6 4. Copenhagen Science Region Region Hovedstaden vil i samarbejde med kommuner, universiteter, øvrige videninstitutioner, videnbyer, erhvervsliv og erhvervs- og brancheorganisationer etablere en fælles strategisk platform og ramme for at udvikle Greater Copenhagen som et internationalt knudepunkt inden for sund, smart og grøn vækst. Målet er at styrke regionens ekspansive videnmiljøer og tiltrække udenlandske talenter og investeringer. Samtidig skal de fælles satsninger sikre udvikling af excellente miljøer, hvor forskere, virksomheder og studerende samarbejder og stiller viden, erfaring og faciliteter til rådighed i fælles forsknings- og innovationsprojekter. Tre projektarbejdsgrupper med deltagelse af relevante parter, skal konkretisere projekter inden for tre områder: Fælles målrettet branding og synliggørelse af Copenhagen Science Region som vision og resultaterne fra Copenhagen Science City både nationalt og internationalt. I samarbejde med Copenhagen Capacity skal parterne kortlægge de bedste miljøer og succeshistorier som udgangspunkt for international og lokal branding og synliggørelse. En grundig drøftelse af navngivning og brandhierakiet er afgørende for at undgå forvirring om for mange brands og sikre størst mulig effekt i international og intern branding og synliggørelse af videnmiljøerne. Identifikation af udfordringer, muligheder og behov for fysisk videreudvikling af videnbyer og øvrige stærke videnmiljøer i regionen. Herunder etablering af nødvendig infrastruktur og fysiske rammer, der understøtter møde og samarbejde mellem forskere, studerende og erhverv. Det kan bl.a. ske ved etablering af fælles innovationscentre for virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder. Der skal skabes en platform for styrket samarbejde ml. kommuner, videninstitutioner og øvrige offentlige myndigheder om konkrete initiativer. Relevante aktører skal ved et årligt forum drøfte konkrete aktiviteter for at udbrede best practice. Forventede effekter: Tiltrækning af internationale virksomheder Antallet af udstedte patenter er øget Der er tiltrukket 40 nye internationale topforskere Forskerstillinger efter ph.d. uddannelsen er steget med 5 pct. Kompetenceløft og øget fokus på talentudvikling indenfor iværksætteri og innovation Stigning i hjemtagne eksterne forskningsmidler på 3 pct. pr. år frem mod 2025 Øget adgang til test, uddannelses- og forskningsfaciliteter Stigning i antallet af spin outs Etablering af dialog og samarbejde med flere SMV er 12 universiteter 6 universitetshospitaler Studerende: Forskere: Ph.d. studerende: F&U-midler i alt: mio. EUR årligt F&U-midler (privat): mio. EUR årligt Udvikling af fælles strategiske satsninger inden for forskning, innovation, uddannelse og entreprenørskab indenfor sund, grøn eller smart vækst. Parterne videndeler, udveksler erfaringer og samarbejder om hvordan man vil: 1) styrke økosystemet for iværksætteri og spin outs og 2) styrke kompetencer i sundhedsinnovation indenfor uddannelsessatsningen Copenhagen Health Innovation -et samarbejde ml. Region Hovedstaden, KU, DTU, CBS, Københavns Kommune og en række erhvervsvirksomheder. 6

7 Initiativet bygger videre på: Initiativet bygger videre på et allerede stærkt fundament i regionen med tætte relationer og aktiviteter i samarbejde med kommuner, universiteter, videninstitutioner og erhvervsliv. Konkrete igangværende aktiviteter fokuserer på: Forskning i sundhedsteknologi via tværsektorielt forskningscenter for sundhedsteknologi Tiltrækning af udenlandske talenter og investeringer Udvikling af videnbydelen Copenhagen Science City, Lyngby-Taarbæk Videnby, Frederiksberg Videnby og øvrige videnmiljøer som f.eks. Ballerup Campus og Favrholm i Hillerød. Kommuner, viden- og uddannelsesinstitutioner, videnbyer, forskerparker, erhvervsliv, SMV er, offentlige parter, erhvervs- og interesseorganisationer, højteknologiske innovationsnetværk Karin Jørgensen, Region Hovedstaden, tlf , Marianne Thye Nielsen, Region Hovedstaden, tlf , Indsatsens geografiske dækning: Greater Copenhagen Forventet projektperiode: Forventet samlet budget: mio. kr. Heraf forventes det, at der søges om 5 mio. kr. i ReVUSmidler i 2015 og 10 mio. kr. i Desuden forventes søgt om strukturfondsmidler og erhvervsudviklingsmidler. Videre proces: De kommuner, som ikke har været med i den af K29 nedsatte arbejdsgruppe inviteres til at deltage, hvis relevant. Relevante parter i Region Sjælland og Region Skåne inviteres til at deltage i konkretisering af elementerne i initiativet. Der udestår endelig godkendelse af eksterne parters deltagelse i initiativerne. 7

8 5 Copenhagen Healthtech Cluster (CHC) Formålet er at gøre Greater Copenhagen til et internationalt knudepunkt for udvikling af sundheds- og velfærdsløsninger i Copenhagen Healthtech Cluster samler aktører fra hospitalsvæsenet, ældre- og socialområdet, forskningsmiljøer om at tilbyde virksomheder de bedste betingelser for at udvikle, teste og kommercialisere sundheds- og velfærdsløsninger, som kan øge livskvaliteten for borgerne og skabe job og vækst i Greater Copenhagen. CHC identificerer og initierer konkrete sund vækst muligheder med henblik på at udvikle, implementere og udbrede nye løsninger, der bistår hospitaler og kommunal social- og ældrepleje med at sikre at borgerne bedre sundhed ved at: Reducere behandlingsfejl Forebygge indlæggelser Sikre hurtig tilbagevenden til eget hjem og liv Mobilisere borgernes egne ressourcer CHC faciliterer samarbejder mellem hospitaler, social- og ældrepleje og virksomheder, ved at: Drive en systematisk dialog mellem virksomheder, hospitaler og kommuner om konkrete sund vækst muligheder. Støtte etablering af specialiserede testmiljøer og forretningsudvikle eksisterende udviklings og testlabs. Udvikle en borgercenteret sund vækst dataplatform Initiativet bygger videre på: Forventede effekter: I perioden vil CHC initiere 9-12 konkrete sund vækst muligheder. De konkrete sund vækst muligheder bidrager til følgende effekter: 10 % stigning i beskæftigelsen i 2025 inden for sund vækst, som følge af innovativ efterspørgsel på hjemmemarkedet, stigning i udviklings- og innovationsaktiviteter, bl.a. med deltagelse af udenlandske virksomheder, og eksport. Offentlig private samarbejder om test af løsninger inden for ny sundheds- og velfærdsteknologi er steget med 50 % i 2025 CHC vil medvirke til at udvikle løsninger der: Reducere behandlingsfejl: I 2014 var der utilsigtede hændelser i den danske hospitals- og plejesektor Forebygge indlæggelser: I 2014 blev der på landsplan gennemført forebyggelige indlæggelser af ældre og genindlæggelser svarende til en omkostning på ca. 1,1 mia. kr. CHC pilotprojektet i 2014 med deltagelse af Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Væksthus Hovedstadsregionen, DTU, Københavns Universitet, en række virksomheder og samarbejdspartnere og Copenhagen Capacity. CHC s opstarts år i 2015, hvor CHC s indsatser og organisering blev besluttet og kickstartet. Der samarbejdes løbende med øvrige initiativer såsom den nationale klynge Welfare Tech og kvalitetsfondsbyggerierne. Indsatsens geografiske dækning: Greater Copenhagen Projektperiode: 2015 og frem Regioner, hospitaler og kommuner i Greater Copenhagen. Danske og udenlandske virksomheder. Københavns Universitet, DTU, CBS og GTS er. Øvrige vækst-, klynge- og innovationsaktører inden for sundheds- og velfærdsområdet. Thomas Hammer-Jakobsen, direktør for CHCsekretariat, tlf.: Forventet samlet budget: mio. kr. Budget etableres af såvel resultatkontrakt med CopCap, Strukturfondsmidler, ReVUS midler, kommunernes medfinansiering samt evt. EU og andre eksterne midler. Heraf søges der i 2015 om 7 mio. kr. og 2016 om 11 mio. kr. i ReVUS-midler Videre proces: Elementerne i CHC initiativet vil blive konkretiseres regi af Greater Copenhagen samarbejdet. Der inviteres til CHC workshop i Greater Copenhagen regi ultimo oktober

9 6. Klimatilpasning Initiativet skal sikre fundamentet for, at hovedstadsregionen er førende og internationalt bredt anerkendt som klimaberedt region i Det skal ske gennem en samlet og længerevarende tværgående indsats med fokus på Samarbejde på tværs. En forudsætning for at opnå en klimaberedt region i 2025 er forankring og ejerskab gennem et stærkt samarbejde og løbende vidensdeling på tværs af aktører. Vand kender ikke de administrative grænser. Fra plan til handling. Hyppighed og konsekvenser af fremtidige oversvømmelser skal forebyggelse af gennem en fokuseret og koordineret indsats fra plan til handling og derigennem en forøgelse af investeringer. Et effektivt beredskab. Begrænsning af konsekvenser ved oversvømmelser gennem fokus på et effektivt beredskab. Grøn vækst. Klimatilpasningsindsatsen skal være en driver for grøn vækst ved at understøtte innovation og eksport.. Forventede effekter: Samarbejde på tværs af kommuner, forsyninger og øvrige aktører med afsæt i en fælles forståelse om klimatilpasning som fælles opgave. Etablering af et Task Force for klimatilpasning, som skal hjælpe kommuner og region fra plan til handling og medvirke til tværgående koordinering, formidling og match-making. Task Force skal også igangsætte forprojekter med innovative klimatilpasningsløsninger. Etablering af Living Lab en platform for innovativ udvikling og koordinering af efterspørgsel af løsninger på tværs af kommuner / forsyningsselskaber. Skal også skal være et International/national showroom af løsninger i 1:1. Projekt om en målrettet og koordineret beredskabsindsats på tværs af kommuner, forsyninger, beredskaber og øvrige aktører. Bedre grundlag for kyst- og stormflodssikring gennem analyse af behov, udarbejdelse af metode til opstilling af sikringsniveau og finansieringsmodeller og gennem belysning af udviklingsperspektiver ved etablering af sikringsforanstaltninger. Igangsættelse af konkrete tværgående demonstrationsprojekter, herunder Isbryderprojektet Nordkystens fremtid om kystsikring på nordkysten og ansøgning om EU-midler til storskala demonstrationsprojekt om naturbaseret klimatilpasning. Forankring og ejerskab: Samarbejde på tværs Fælles ansvar på tværs af aktører med afsæt i en fælles forståelse om klimatilpasning som fælles opgave. Fælles overblik over hvordan vi sikrer en klimaberedt region i Forebyggelse: Fra plan til handling Bedre og mere omkostningseffektive løsninger som følge af tværgående vidensdeling og koordinering af projekter og planer. Flere langsigtede handlings- og investeringsplaner på tværs af aktører. Flere planlagte klimatilpasningsprojekter som følge af forbedring af beslutnings- og handlingskompetencer hos aktører. Bedre beskyttelse af regionens bygninger, strande, rekreative arealer og øvrige værdier i kystnære områder til gavn for borgere, virksomheder og turisme som følge af konkrete kystsikringsprojekter på tværs. Afklaring af nødvendige tiltag mod skader fra havniveaustigning og stormflod samt overblik over kommunernes forskellige serviceniveauer for kystbeskyttelse Minimering af konsekvenser: Et effektivt beredskab Minimering af omkostninger til udbedring af skader forårsaget af skybrud og stormflod. Grøn Vækst: Klimatilpasning som grøn vækstdriver Øget jobskabelse indenfor klimatilpasning som følge af øgede investeringer. Øget eksportpotentiale gennem flere demo- og innovationsprojekter. Internationalt fokus på regionen som følge af EU-Horizon 2020 lighthouse-projekt og Living Lab med showroom og innovative udviklingsaktiviteter. Investeringer til klimasikring af hovedstadsregionen forventes at løbe op i et tocifret milliard beløb over de næste år. De massive investeringer vil medføre en markant vækst på området. Skybruddet over København 2. juli 2011 kostede ca. 6 9

10 Initiativet bygger videre på: Erfaring fra formaliserede samarbejder mellem kommuner og vandselskaber i hovedstadsregionen: KLIKOVAND og Regnvandsforum. DOLL-projektet, Harrestrup Å-projektet, miljøtjenesten i Københavns Kommune. mm. Gladsaxe, Fredensborg, Gribskov og Københavns Kommune har bidraget med input og Fakta-ark. milliarder i skader. Stormen Bodil i 2013 udgjorde i direkte skader ca. 85 millioner kr. alene på nordkysten på Sjælland. En nedslidning af kysten vil påvirke turismeøkonomien i regionen de nordsjællandske kystkommuner havde en omsætning relateret til turisme på 3 mia. sidste år. EU vurderer, at havvandsstigninger kan medføre fald i BNP på op mod 1,7 % i den nordiske del af unionen. For Danmark er det økonomiske tab vurderet til ca. 5 milliarder kr. pr år. i Region, Kommuner, vandselskaber, KLIKOVAND, Regnvandsforum, Gate 21, CLEAN, VandiByer, DTU, KU, AAU, RUC, Teknologisk Institut, Copenhagen Solutions Lab, Dansk Miljøteknologi, Inno-MT, DI, RealDania, SME, Hitachi m.fl. Bjarke Tveterås Tind, Region Hovedstaden, Tlf , Martin Moneaux, Gladsaxe Kommune, Tlf , Indsatsens geografiske dækning: Hovedstadsregionen med snitflader til Region Sjælland Forventet projektperiode: Forventet samlet budget: 65,5 mio - heraf 17,5 mio. kr. i ReVUS-midler. Forventet medfinansiering endnu ikke endelig afklaret: Heraf 10 mio. kr. fra KLIKOVAND / kommuner /vandselskaber. Heraf X mio. kr. fra 3-kommunesamarbejdet i Gribskov, Helsingør og Halsnæs. Heraf 9 mio kr. fra kommuner og vandselskaber (bl.a. time-forbrug). Øvrig ekstern finansiering: EU-midler, statsmidler, fonde, Forsikring og Pension (skal ansøges / afklares). Heraf søges der i 2015 om mellem 13,5 og 17,5 mio. i 2015 i ReVUS-midler. Videre proces: Konkrete projektplaner/kontrakter/bindende samarbejdsaftaler udarbejdes: o Samarbejde på tværs: Igangsættes o Task Force: Igangsættes o Living Lab: Igangsættes 2015/2016 o Effektivt beredskab: Igangsættes i starten af o Analyse af kyst- og stormflodssikring: Igangsættes 2015/2016. o Demo-, innovations- og udviklingsprojekter: Igangsættes o EU-ansøgning: Igangsættes 2015/

11 7. Flere kinesiske turister til regionen Destinationer verden over ser en stigende gæstestrøm fra Kina og konkurrencen om de kinesiske turister er i dag global og intens. Region Hovedstaden vil i samarbejde med kommuner, turismeaktører samt øvrige relevante aktører i Greater Copenhagen yde en ambitiøs og målrettet indsats for at sikre fortsat vækst i kinesiske overnatninger og styrket europæisk markedsandel på det kinesiske rejsemarked. Indsatsen skal sikre, at Greater Copenhagen senest i 2015 er i top 10 over de mest attraktive regioner i Europa for kinesiske turister. Forventede effekter: Ambitiøse, vedvarende digitale kampagner. For at sætte Greater Copenhagen på det kinesiske verdenskort skal vi gennemføre ambitiøse kampagner med Kinas førende online platforme og sociale medier Udvikling af produkter og produktpakker med appel til det kinesiske marked. Der skal udvikles og samles produktpakker på tværs af metropolregionen, så de matcher markedets efterspørgsel Styrke modtagelse og relation til kinesiske gæster og samarbejdspartnere. Der skal leveres Kina-klar servicekurser for Greater Copenhagen s serviceaktører, der suppleres med målrettede online redskaber. DIGITAL MARKEDSFØRING I KINA unikke besøg på projektets digitale platforme i Eksponeringer af historier til kinesiske forbrugere på det sociale medie Sina Weibo: 1,3 mio. i 2015; 1,5 mio. i 2016; 2,0 mio. i PAKKETERING AF PRODUKTER Udvikling og promovering af minimum 5 konkrete produkter / projekter målrettet kinesiske turister. Øget andel af kinesiske turister, der opholder sig i Danmark mere end én overnatning (baseret på toårlige visitor surveys) BEDRE MODTAGELSE AF KINESISKE GÆSTER 80 % af partnere, der deltager i kulturtræningskur ser og kinaklar-rådgivning, skal være meget tilfredse med forløbene. Optimering af udbytte af samarbejdsaftaler med kinesiske søsterbyer. Optimering af servicemødet med kinesiske turister. SAMARBEJDE I GREATER COPENHAGEN Mindst 8 kommuner deltager i 2017 i samarbejdet. Initiativet bygger videre på: Kina er verdens største udrejsemarked med 107 mio. udrejser i I 2014 stod Greater Copenhagen for 92 % af samtlige kinesiske overnatninger i hele landet. Kinesiske besøgendes gennemsnitlige døgnforbrug er på kr. I 2013 stod kinesiske besøgende for 52,5 % af al tax free shopping i Danmark. Initiativet er en geografisk og indholdsmæssig udvidelse af det eksisterende Chinavia-projekt, der er forankret i Wonderful Copenhagen og Kommuner i Hovedstadsregionen, Region Hovedstaden, Wonderful Copenhagen. 11

12 medfinansieres af Vækstforum Hovedstaden. Initiativet har samtidig stærke synergier til ruteudviklingsindsatsen i regi af Global Connected, samt til indsatsen i regi af den nationale kompetenceudviklingsindsats inden for turisme. Kenneth Kay Jensen, Region Hovedstaden, tlf , Nina Vodstrup Jensen, Region Hovedstaden, tlf , Indsatsens geografiske dækning: Greater Copenhagen Forventet projektperiode: Samlet forventet budget: Det samlede budget udgøres af 6 mio. kr. fra Region Hovedstaden, samt dele af midlerne fra Københavns Kommunes bevilling på 4,6 mio. kr. (i alt ) til styrkelse af samarbejde med Beijing. Endvidere kobler Helsingør Kommune en eksisterende satsning på kinesiske turister på kr. ind i initiativet herudover vil eksisterende initiativer inden for bl.a. turismeuddannelse eventuelt kunne indgå. Heraf søges der i 2015 om 6 mio. kr. i ReVUSmidler (tilsagnsbudgetteres i budgetår 2015). Videre proces: Der er mulighed for at koble sig på projektet både frem mod opstart den 1. januar 2016, og der lægges op til at flere parter kobler sig på i udrulningen. 12

13 8. Kommercialisering af de kreative erhverv Formålet er, at virksomheder med vækstpotentiale og vækstambitioner kommer ind i varige vækstforløb. Det skal ske gennem en mere koordineret og målrettet indsats med få stærke aktører inden for indsatsområderne: interaktive digitale medier, design samt fødevarer. Der fokuseres på opbygning af kompetencer omkring forretningsforståelse, kommercialisering, finansiering, skalering og internationalisering mv. Region Hovedstaden vil sammen med kommuner, erhvervsliv og relevante organisationer udvikle initiativet. Interaktive digitale medier Klyngesekretariat for forretningsudvikling, private investeringer og internationalisering. Masteruddannelse i spil og interaktive produktioner nationalt samlingspunkt for uddannelser. Design Markedsmodningsforløb for mindre design- og modevirksomheder med vækstpotentiale. Matchmaking mellem mindre design- og modevirksomheder og investorer. Videreudvikling og test af skaleringsforløb via designmetoder for af regionens virksomheder. Fødevarer Afventer yderligere konkretisering Forventede effekter Interaktive digitale medier Private danske og udenlandske virksomheder engagerer sig i de masterstuderendes projekter og betaler deres studieafgift. For hver årgang vil der være tre af de studerendes projekter, der udvikler rettigheder (intellectual property) til film og spil, og opretter en virksomhed på bagrund af disse rettigheder. Der skabes 2000 nye jobs i DK i perioden, ca. 750 arbejdspladser inden for kreative kernevirksomheder og ca arbejdspladser afledt heraf i distributionssektoren, markedsføring og andre understøttende servicevirksomheder. Ca af disse vil blive skabt i Greater Copenhagen. Mindst 10 kommuner i Greater Copenhagen deltager i 2017 i samarbejdet. Design Deltagende virksomheder skal som minimum øge omsætningen med mindst 15 procentpoint eller øge beskæftigelsen med mindst 10 procentpoint. Design Society skal gennem sine aktiviteter bidrage til at øge den private værditilvækst med 500 mio. kr. i perioden Design Society skal være en kreativ erhvervsklynge for design og mode. Mindst 10 kommuner i Greater Copenhagen deltager i 2017 i samarbejdet. Fødevarer Mindst 15 kommuner i Greater Copenhagen deltager i 2017 i samarbejdet. Afventer derudover yderligere konkretisering. Interaktive Det globale marked for interaktive produkter er i dag 1,7 mia. kr. og alene inden for de kommende tre år forventes markedet at stige med yderligere 50 pct. Markedet er dermed blandt de hurtigst voksende i verden, og industriens potentiale i Regionen og i Danmark 13

14 er langt fra indfriet. 68 % af alle danske spiludviklervirksomheder er lokaliseret i Greater Copenhagen (64 % i Hovedstadsregionen). Antallet af spiludviklerfirmaer steg fra 70 i 2009 til 149 i Initiativet bygger videre på: Interaktive digitale medier Initiativet er en videreudvikling og samling af klyngeinitiativet Interactive Denmark og computerspiluddannelsen EUCROMA. Design Initiativet samler og udvikler dele de aktiviteter, der finder sted i Danish Fashion Institute, INDEX: Design to Improve Life, Dansk Design Center. Fødevarer Afventer yderligere konkretisering Interaktive digitale medier Interactive Denmark/EUCROMA (lead partner), Region Hovedstaden, Københavns Kommune og andre offentlige og private aktører. Design Danish Design Society (lead partner), Danish Fashion Institute, INDEX: Design to Improve Life, Dansk Design Center, Væksthus Hovedstadsregionen, Erhvervsstyrelsen, Innovationsnetværket livsstil, bolig og beklædning. Fødevarer Afventer yderligere konkretisering Kenneth Kay Jensen, Region Hovedstaden, tlf , Lene Jermin, Region Hovedstaden, tlf , Indsatsens geografiske dækning: Greater Copenhagen Forventet projektperiode: Forventet samlet budget: består udover 11 mio. kr. fra Region Hovedstaden af 2,9 mio. kr. fra Københavns Kommune (dog kun i 2016). I alt 13, 9 mio. kr. Heraf søges der i 2016 om i alt 11 mio. kr. i ReVUS-midler (tilsagnsbudgetteres i budgetår 2016) Videre proces: Der er mulighed for at koble sig på projektet både frem mod opstart den 1. januar 2016, og der lægges op til at flere parter kobler sig på i udrulningen. 14

15 9. Copenhagen wifi og tidssvarende mobil og bredbåndsdækning Formålet er at etablere et wifi-net i regionen, som opleves mere sammenhængende. Et wifi-net kan styrke mulighederne for at udvikle bedre servicetilbud til borgere, virksomheder og turister samt løse samfundsudfordringer baseret på intelligent teknologi. Regionen vil desuden samarbejde om, at der senest i 2020 er etableret en tidssvarende mobil- og bredbåndsdækning i hele Greater Copenhagen, som gør det attraktivt at besøge, drive virksomhed og bosætte sig i regionen. Det gennemføres i et samarbejde mellem region, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner. Forventede effekter: Samarbejde om at udvikle, udbrede og markedsføre en fælles wifi-løsning i Greater Copenhagen til borgere, turister og forretningsdrivende Udvikle og teste wifi-løsninger til blandt andet intelligente Smart City-løsninger samt undersøge aspekter vedrørende standarder, sikkerhed og privacy En mere sammenhængende wifi-løsning i Greater Copenhagen Greater Copenhagen opleves, som digital frontløber Flere turister og virksomheder tiltrækkes til regionen Det er mere attraktivt at bo og drive virksomhed i Greater Copenhagen Samarbejde med staten, kommuner, teleselskaber om at kortlægge områder med mindre god mobil- og bredbåndsdækning samt udvikle og finde løsningsmodeller på udfordringerne i områderne i Greater Copenhagen, som er mere tidsvarende. Der er generelt en veludbygget mobil- og bredbåndsdækning i Greater Copenhagen, men fortsat huller, hvor dækningen er mindre god. Den eksisterende lovgivning tillader gratis wifiadgang til afgrænsede formål i én time om dagen, som er en barriere for en tidsvarende dækning. Initiativet bygger videre på: Den tidligere regerings vækstpartnerskabsaftale med Vækstforum Hovedstaden og Sjælland om at fremme mobil- og bredbåndsdækningen, bl.a. gennem udvikling af OPP-løsningsmodeller DOLL Living Lab udvikler og tester Smart Cityløsninger, som er baseret på kommunikation via wifi-net Øresundsregionen gennemfører en konsulentundersøgelse, der skal afdække erfaringer med etablering af wifi til brug for partnerne i Øresundsregionen. Region Hovedstaden / Københavns Kommune / Høje- Taastrup Kommune / Vallensbæk Kommune / Ballerup Kommune / Bornholms Regionskommune / DTU / Københavns Universitet / Øresundskommitteen / Gate 21 Henrik Aagaard Johanson, Region Hovedstaden, , Indsatsens geografiske dækning: Greater Copenhagen Forventet projektperiode: Forventet samlet budget: 10 mio. kr. til projektledelse, tekniske undersøgelser og udvikling Videre proces: De kommuner, som ikke har været med i arbejdsgruppen inviteres til at deltage. 15

16 10. Udvikling af fælles data-hub Formålet er at fremme anvendelsen af Big Data og smart city løsninger i Greater Copenhagen ved at etablere en fælles kommunal og regional data-hub samt et kompetencecenter for intelligente Smart Cityløsninger. Greater Copenhagen har gode forudsætninger for at blive blandt verdens førende udviklingscentre for intelligente og smarte byer. Bl.a. ved at styrke opsamling og gøre offentlige data tilgængelige for kommerciel anvendelse samt styrke en mere koordineret indsats for udvikling og implementering af smart city-løsninger i region og kommuner i tæt samarbejde med private virksomheder og videninstitutioner. På baggrund af en behovsanalyse etableres en fælles kommunal og regional data-hub og kompetencecenter inden 2018 Hub en formidler offentlige data til forskning, offentlig og kommerciel anvendelse samt demonstrer og understøtter fælles projekter blandt kommuner, forskningsinstitutioner og virksomheder Forventede effekter: Andelen af virksomheder som anvender offentlige data og udnytter digitaliseringens fordele stiger årligt Accelereret implementering af smart city løsninger i byerne indenfor fx mobilitet, energi og belysning Styrkede kompetencer inden for data og smart city teknologier Udvikling af fælles regionalt og kommunalt charter for håndtering af offentlige data i en smartcity kontekst. Øget tiltrækning af internationale virksomheder og investeringer Virksomheder, der baserer sig på data fra fx sensorer, offentlige datasæt og sociale medier, klarer sig generelt 5-6 pct. bedre målt på indtjening end andre virksomheder Initiativet bygger videre på: Big Data løsninger havde et marked på knap 125 mio. kr. i 2010 og forventes at vokse med 40 pct. årlig. Den fælles data-platform, som udvikles i partnerskab mellem, Region Hovedstaden, Københavns Kommune, CLEAN og Hitachi, OpenData.dk og eksisterende livinglabs Grunddataprogrammet fra 2012 aftalt mellem regeringen, KL og Danske Regioner, som løber frem til 2016 Invest in Denmarks igangværende analyse af potentialer og muligheder for Smart City-løsninger i Danmark i partnerskab med bl.a. Region Hovedstaden, Københavns Kommune m.fl. Region Hovedstaden / Københavns Kommune / Frederiksberg Kommune / Gentofte Kommune / Høje- Taastrup Kommune / Vallensbæk Kommune / Gate21 Albertslund Kommune / Egedal Kommune / Fredensborg Kommune / Furesø Kommune /Frederikssund Kommune / CLEAN / Hitachi / DTU / Københavns Universitet Henrik Aagaard Johanson, Region Hovedstaden, , Forventet projektperiode: Forventet samlet budget: 11 mio. kr. Videre proces: De kommuner, som ikke har været med i arbejdsgruppen inviteres til at deltage. 16

Fyrtårnsprojekt Grøn mobilitetsplanlægning

Fyrtårnsprojekt Grøn mobilitetsplanlægning Effektiv og bæredygtig mobilitet Fyrtårnsprojekt Grøn mobilitetsplanlægning Projektet skal skabe effektiv og bæredygtig mobilitet, så Greater Copenhagen opnår størst mulig mobilitet for mindst mulig CO

Læs mere

UDKAST. Regionale løsninger på regionale udfordringer. Region Hovedstaden

UDKAST. Regionale løsninger på regionale udfordringer. Region Hovedstaden Region Hovedstaden Regionale løsninger på regionale udfordringer Handlingsplan 2015-2016 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi: Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Indholdsfortegnelse Regionale

Læs mere

UDKAST. Regionale løsninger på regionale udfordringer

UDKAST. Regionale løsninger på regionale udfordringer Punkt nr. 10 Region - Vedtagelse Hovedstaden af handlingsplan for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Regionale løsninger på regionale udfordringer Bilag 1 - Side -1 af 22 Regionale løsninger på

Læs mere

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for ReVUS handlingsplan for 2017-2018 1 ReVUS er blevet til i et tæt samarbejde Siden august 2014 har vi været i dialog med kommunerne om mål, ambitionsniveau og forslag til initiativer i ReVUS Politisk niveau:

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi s regionale vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad 1 ReVUS 2015-2018 En regional vækst- og udviklingsstrategi - hvorfor ReVUS? Lavere vækst end sammenlignelige metropoler Væksten

Læs mere

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Borgmesterforum 2014 Gate 21 porten til grøn omstilling og vækst Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, som gennemfører tværkommunale projekter

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS)

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) Copenhagen hele Danmarks hovedstad Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) August 2014 Copenhagen hele Danmarks hovedstad Hovedstaden har en særlig

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Sæt din kommune på landkortet

Sæt din kommune på landkortet Sæt din kommune på landkortet Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K Tel: +45 33 22 02 22 www.copcap.com Projekt SPI er et samarbejde mellem kommuner i hovedstadsregionen og Copenhagen Capacity.

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Høringssvar vedr. den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015

Høringssvar vedr. den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød sendt pr. mail til: revus.center-for-regional-udvikling@regionh.dk KOMMUNALBESTYRELSEN Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Partnerkredsen Partnerne bag den fælles data-hub og kompetencecenteret er: Region Hovedstaden, CLEAN og Gate 21

Partnerkredsen Partnerne bag den fælles data-hub og kompetencecenteret er: Region Hovedstaden, CLEAN og Gate 21 Beskrivelse af initiativet udvikling af fælles data-hub og kompetencecenter Projektet skal fremme anvendelsen af Big Data og intelligente byløsninger i Greater Copenhagen ved at etablere en fælles kommunal

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Greater Skills i Regional Kontekst

Greater Skills i Regional Kontekst Oplæg på workshop om arbejdskraft og uddannelse d. 21. januar 2016 arrangeret af Frederikssund Erhverv og Frederikssund Kommune. Greater Skills i Regional Kontekst Lars Gaardhøj, formand for erhvervs-

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft. Velkommen til

Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft. Velkommen til 1 Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft Velkommen til Region Skåne Anders Tukler I 2020 er Greater Copenhagen et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde

Læs mere

Workshop: Smarte Kompetencer

Workshop: Smarte Kompetencer Workshop: Smarte Kompetencer Hvilke smarte kompetencer er der behov for i en kommune? Maja Yhde, Gate 21 Bjarke Kovshøj, CLEAN Program Intro Præsentation af for-analysen: Data hub og Kompetencecenter Workshop:

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

SMART ALBERTSLUND STRATEGI FOR DEN SMARTE BY

SMART ALBERTSLUND STRATEGI FOR DEN SMARTE BY A DK U SMART ALBERTSLUND ST STRATEGI FOR DEN SMARTE BY STRATEGIENS RAMME FUNDAMENT UDVIKLINGSOMRÅDER REDSKABER MÅL ALBERTSLUNDS VISION & STRATEGI BORGERNE BÆREDYGTIGHED ERHVERVSLIVET SERVICE- OG VELFÆRD

Læs mere

Afslutning på SPI projektet

Afslutning på SPI projektet Afslutning på SPI projektet Om projektet Projektet Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme (SPI) blev sat i gang i 2011 og har løbet frem til sommeren 2014. Det samlede budget har udgjort 17,6 mio. kr.

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Vækstforløb Gennemføre 600+ vækstforløb, hvortil der er krav om en positiv effekt på kundernes udvikling og vækst.

Vækstforløb Gennemføre 600+ vækstforløb, hvortil der er krav om en positiv effekt på kundernes udvikling og vækst. 10. februar 2017 s årlige rapport 2016 Væksthus Hovedstadsregionen udgiver årligt denne rapport som et overbliksværktøj. Det vil sige én rapport, der sammenfatter vores mangeartede indsats i hver enkelt

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning Side 1 af 8 Titel Udfordring Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning For at imødegå klimaforandringerne skal kommunerne over

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Høringssvar til Copenhagen - hele Danmarks hovedstad. Til Region Hovedstaden

Høringssvar til Copenhagen - hele Danmarks hovedstad. Til Region Hovedstaden 1. juni 2015 Sagsbeh.:AP J.nr.: 00.24.00-P35-2-15 (Høringssvaret overføres til Borgmesterens brevpapir) Udvikling og Dokumentation Høringssvar til Copenhagen - hele Danmarks hovedstad Til Region Hovedstaden

Læs mere

KKR Den 23. februar 2015 COPENHAGEN EU OFFICE

KKR Den 23. februar 2015 COPENHAGEN EU OFFICE KKR Den 23. februar 2015 Organisation og finansiering GENERAL- FORSAMLING BESTYRELSE BRX NETVÆRK Bestyrelse : Marianne Stendell, RegH (formand) Finn Rudaizky, RegH Per Roswall, RegH DK BRUXELLES NETVÆRK

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT 30. september 2010 CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT Emne: Case Udvikling med udsigt. Bilag: 1. Præsentation (PowerPoint) af projektet Udvikling med udsigt. 2. Præsentationsfilm Udvikling med udsigt

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Indstilling: Indstilles til tilskud x Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia Projektets navn Innovation, iværksætteri

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS

Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Borgmesterrunde og Copenhagen strategien Grundlæggende tilfredshed med Væksthuset Behov for

Læs mere

GATE 21 STRATEGI 2015-2018

GATE 21 STRATEGI 2015-2018 GATE 21 STRATEGI 2015-2018 STRATEGISK AFSÆT Gate 21 s vision er at gøre Greater Copenhagen til den førende region i verden for grøn omstilling og vækst. Strategien tager udgangspunkt i at bruge regionernes

Læs mere

Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde

Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde PH.D.ER I INDUSTRIEN BEHOV, UDFORDRINGER OG SAMARBEJDE DEKAN ESKILD HOLM NIELSEN DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET - AAU ATV-MØDE DEN 12. AUGUST 2015 1 Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde Universitetets

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Med arbejdsprogrammet igangsætter vi mange nye projekter Som tilsammen skal realisere by- og erhvervsudviklingspotentialet Hovedtemaerne Internationalt demonstrationsprojekt

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2016 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere