Faktaark for de 10 fælles initiativer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faktaark for de 10 fælles initiativer"

Transkript

1 Faktaark for de 10 fælles initiativer Efter dialog mellem kommuner og Region Hovedstaden er der udvalgt 10 større fælles initiativer, der i første omgang skal fokuseres på i implementeringen af den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS). Der har i en åben proces været nedsat arbejdsgrupper til at beskrive initiativerne. Initiativerne er beskrevet i faktaark på de følgende sider. Faktaarkene for de 10 initiativer vil indgå i handlingsplanen for ReVUS for Der gøres opmærksom på, at der er tale om foreløbige beskrivelser, som vil gennemgå en bearbejdning og konkretisering for at skabe ensartethed og overskuelighed inden handlingsplanens offentliggørelse. De 10 fælles initiativer er: Effektiv og bæredygtig mobilitet 1. Grøn mobilitetsplanlægning Kompetent arbejdskraft og internationalisering 2. Kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne frem mod Efterspørgselsstyret efteruddannelse af voksne Sund vækst 4. Copenhagen Science Region 5. Copenhagen Healthtech Cluster Grøn vækst 6. Klimatilpasning Kreativ vækst 7. Flere kinesiske turister til Greater Copenhagen 8. Kommercialisering af de kreative erhverv Smart vækst 9. Copenhagen Wifi mobil og bredbåndsdækning i hele regionen 10. Udvikling af fælles data-hub 1

2 1. Grøn mobilitetsplanlægning Region Hovedstaden vil i samarbejde med kommuner, trafikselskaber og de største virksomheder gøre det mere attraktivt at bruge miljøvenlige transportformer og planlægge pendlertrafikken, så Greater Copenhagen opnår størst mulig mobilitet for mindst mulig CO2. Flere grønne busser og elbiler og flere folk, der kører sammen eller tager cyklen, er vejen til at reducere CO2 udslip og trængsel. Samtidig skal der skabes sammenhæng for pendlere på tværs af transportformer og trafikselskaber til gavn for effektiv og bæredygtig mobilitet. Udvikle og udrulle en bedre sammenhængende og bæredygtig transport forankret i et netværk af 100 af de største private og offentlige virksomheder i Greater Copenhagen med fokus på: o bedre mobilitetsløsninger o påvirke transportvalg o optimerede varetransporter o guide til virksomheder o koncepter for ny mobilitetsservice o o smart vækst og ny teknologi Et stærkt strategisk samarbejde med det nationale erhvervsnetværk, som vil omfatte 25 største virksomheder i DK. Samarbejde på tværs af kommuner i Greater Copenhagen om at bruge mobilitetsplanlægning til at optimere byplanlægning og byudvikling. Samarbejde med universiteter og vidensinstitutioner om evaluering af tiltag, der kan lede til et prioriteret katalog, måling af transportvaner samt forbedrede transportmodeller og beslutningsgrundlag. Initiativet bygger videre på: Forventede effekter: Ca. 10 % af bilturene i pendlingen flyttes til kollektiv trafik, cykling og samkørsel/delebiler. CO2-udledningen fra transportarbejdet til arbejdspladser reduceres med yderligere 6 %. Bedre pendlingsmuligheder sikrer virksomhederne et større rekrutteringsgrundlag. Der vil skabes vækst i grønne mobilitetsløsninger, som efterspørges i regionen og i metropoler i hele verden. De 100 største virksomheder i Region Hovedstaden udgør 1/5 af arbejdspladserne og derfor en væsentlig andel af pendlingen i regionen. Vejtransport står for 75 % af transportens CO2- udledning Bilernes andel af personture stiger fra knap 63 % i 2010 til 68% i 2030 hvis business as usual. Det tværkommunale mobilitetsprojekt, Formel M med fokus på virksomhedsnetværk, kommunale arbejdspladser og planlægning Samarbejder inden for grøn mobilitet om Supercykelstier, Test en elcykel, cykelparkering ved busstoppesteder, Smart mobilitet i Ringbysamarbejdet m.fl. Trafikstyrelsens nationale erhvervsnetværk Kommuner og regioner i den danske del af Greater Copenhagen, Store virksomheder, Universiteter og vidensinstitutioner, Movia, Andre transportudbydere: Delebilsorganisationer, Copenhagen Electric, Supercykelstier, By- og pendlercykler m. fl., Pendlerorganisationer, Trafikstyrelsen, Gate 21 Jens Frost, Region Hovedstaden, tlf Anna Thormann, Gate21, tlf , Forventet samlet budget: 12 mio. kr. over en tre-årig periode. Omfanget af evt. kommunal medfinansiering er endnu uafklaret. Projektet kan gennemføres ved Gate 21, den fælleskommunale/-regionale projektplatform. 2

3 2. Kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne Formålet er at bidrage til, at flere vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse og opnår kompetencer, som erhvervslivet efterspørger. Nye tværgående samarbejder, styrkede uddannelsesmiljøer og uddannelser, målrettede praktikpladsindsatser mv. skal i et ambitiøst, nytænkende program bidrage til mere kompetent faglært arbejdskraft, som allerede i dag mangler i regionen. Det gennemføres i et samarbejde mellem Region Hovedstaden, kommuner, organisationer og samarbejdsfora. 1. Kendskabet til erhvervsuddannelserne i grundskolen øges gennem styrket samarbejde på tværs af grundskoler, UU-centre og erhvervsuddannelser, fx gennem tværgående uddannelsesforløb, praksisnær undervisning, regionale vejledningspakker og intro og brobygningsforløb, brug af rollemodeller mv. 2. Motivere og kvalificere unge mellem 15 og 30 år til uddannelse ved at gennemføre praksisnær kompetenceudvikling af unge og voksne, gerne tilknyttet en virksomhed 3. Øge praktikpladser og match gennem målrettede kampagner, test af praktikpladsformer, priskonkurrencer mv. 4. Styrkede uddannelsesmiljøer og forbedre udbud af erhvervsuddannelser, bl.a. ved etablering af campus og nye uddannelsesforløb på tværs af ungdomsuddannelser. 5. Styrke udbuddet af vækstkompetencer i dialog med erhvervslivet ved at indarbejde vækstkritiske kompetencer i uddannelserne via nye uddannelsesforløb, projektorienteret undervisning Initiativet bygger videre på: Den regionale praktikpladsenhed en målrettet, koordineret praktikpladsopsøgende indsats Next EUD: Nye grundforløb og praksis på tværs af erhvervsuddannelser i samarbejde med virksomheder. Copenhagen Skills: synlighed og branding af erhvervsuddannelser i grundskolen Upgrade: Samarbejder på tværs af VUC og EUD om forløb for ikke-uddannelesparate unge Fra ufaglært til faglært på rekordtid: Udvikling af modeller til brug for at løfte ufaglærte til faglærte. MITCampus uddannelses- og virksomhedsmiljøway2go Forventede effekter: At virksomhederne i regionen i højere grad får adgang til kvalificeret faglært arbejdskraft ved at; 25 % af en ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i regionen som gennemsnit. Flere unge er uddannelses- og jobparate. Andelen af årige, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, er faldet med 20 procent i 2020 I 2020 vil der i Region Hovedstaden mangle faglærte. 14 % af en ungdomsårgangs elever vælger en erhvervsuddannelse i regionen efter grundskolen. Ca unge i Region Hovedstaden mellem 15 og 30 år har hverken en kompetencegivende uddannelse eller er i job. Region Hovedstaden, kommuner, erhvervsskoler, arbejdsmarkedets parter, faglige udvalg, grundskoler, UU-centre, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Uddannelsesforum og Hovedstadens Rekrutteringsservice, RAR Skånske og Sjællandske samarbejdspartnere afsøges Birgitte Degnegaard, Region Hovedstaden, tlf , Birgitte Forventet projektperiode: Forventet samlet budget: mio. kr. under forudsætning af bred deltagelse. Heraf forventes, at der i søges om 5 mio. kr. i ReVUS-midler Videre proces: Øvrige kommuner og interessenter inviteres til at deltage 3

4 3. Efterspørgselsstyret efteruddannelse af voksne Formålet er at styrke koordineringen af efteruddannelsesindsatsen for at imødekomme den store efterspørgsel på arbejdskraft i de kommende 10 år, hvor der investeres godt 200 mia. kr. i store infrastrukturprojekter i Danmark. Investeringerne vil betyde, at behovet for arbejdskraft, især inden for bygge- og anlægssektoren på landsplan vil stige med årsværk årligt i perioden 2014 til I Region Hovedstaden vil behovet for arbejdskraft gennemsnitligt være på knap 3000 årsværk årligt i 10-års perioden, særligt inden for bygge-/anlægsbranchen. Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets fremskrivning af beskæftigelsen vil bygge-/anlægsbranchen være den branche med en største procentvise stigning i Region Hovedstaden i perioden ultimo 14 til ultimo 16, og allerede i dag er der mangel på kvalificeret arbejdskraft til sektoren og de afledte erhverv. Der er derfor et massivt behov for en styrket koordinering af efteruddannelse og af den virksomhedsopsøgende kontakt, som både styrker og tager udgangspunkt i de eksisterende samarbejder mellem skoler, stat og kommuner, arbejdsmarkedets parter, KL og Region Hovedstaden. Etablering af uddannelseshold med ledige og beskæftigede koordineret på tværs af kommunerne i regionen i første omgang inden for bygge-/anlæg og chaufførområdet. Første skridt er metode og redskabsudvikling og projektet udvides efterfølgende med flere brancher med afledte arbejdskraftsbehov og øvrige brancher medvækst eller vækstpotentiale. Der udvikles/ udarbejdes ensartede og fælles praksisnære arbejdsredskaber, fx kompetencekort og tidslinjeskemaer til at understøtte jobcentrenes arbejde med ledige. Hvert halve år tages bestik af den aktuelle beskæftigelsessituation og de aktuelle tendenser. Nye eller reviderede arbejdsredskaber udarbejdes og føder ind til samarbejdet om koordineret uddannelseshold. Større udbud af relevant arbejdskraft Smidigere rekruttering af arbejdskraft Konkrete redskaber til at understøtte jobcentrenes arbejde med ledige De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014 til 2024 Initiativet bygger videre på: Analyser og aktiviteter i forbindelse med de kommende års infrastrukturprojekter og øvrige behovsanalyser. Samarbejdet mellem kommuner om etablering af uddannelseshold med deltagere fra flere kommuner. Byggepakker og Anlægspakker udviklet i samarbejde med Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund (3F). Erfaringer fra Hovedstadens Rekrutteringsservice og Uddannelsesforum København og Nordsjælland Etablerede netværk for den virksomhedsrettede indsats mellem jobcentrene Regionens 27 jobcentre Relevante skoler Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Region Hovedstaden Arbejdsmarkedets parter Pernille Kjeldgård, Halsnæs Kommune, tlf Indsatsen geografiske dækning: Hele region Hovedstaden Projektperiode: 1. november 2015 til 31. december 2020 Foreløbigt forventet samlet budget: 33 mio. kr., herunder 5 mio i fra ReVUS-midler. Endvidere skal det undersøges muligheden for medfinansiering fra arbejdsmarkedets parter, fx til udvikling af kompetencekort 4

5 Videre proces: Projektet er blevet forelagt og drøftet i Embedsmandsudvalget under KKR d. 13. august, hvor der kom opbakning til projektet og med ønske om at projektet bliver kvalificeret yderligere. Arbejdsgruppen udvides med Dansk Byggeri, 3F, AMKØst og VEU København og VEU Nordsjælland 5

6 4. Copenhagen Science Region Region Hovedstaden vil i samarbejde med kommuner, universiteter, øvrige videninstitutioner, videnbyer, erhvervsliv og erhvervs- og brancheorganisationer etablere en fælles strategisk platform og ramme for at udvikle Greater Copenhagen som et internationalt knudepunkt inden for sund, smart og grøn vækst. Målet er at styrke regionens ekspansive videnmiljøer og tiltrække udenlandske talenter og investeringer. Samtidig skal de fælles satsninger sikre udvikling af excellente miljøer, hvor forskere, virksomheder og studerende samarbejder og stiller viden, erfaring og faciliteter til rådighed i fælles forsknings- og innovationsprojekter. Tre projektarbejdsgrupper med deltagelse af relevante parter, skal konkretisere projekter inden for tre områder: Fælles målrettet branding og synliggørelse af Copenhagen Science Region som vision og resultaterne fra Copenhagen Science City både nationalt og internationalt. I samarbejde med Copenhagen Capacity skal parterne kortlægge de bedste miljøer og succeshistorier som udgangspunkt for international og lokal branding og synliggørelse. En grundig drøftelse af navngivning og brandhierakiet er afgørende for at undgå forvirring om for mange brands og sikre størst mulig effekt i international og intern branding og synliggørelse af videnmiljøerne. Identifikation af udfordringer, muligheder og behov for fysisk videreudvikling af videnbyer og øvrige stærke videnmiljøer i regionen. Herunder etablering af nødvendig infrastruktur og fysiske rammer, der understøtter møde og samarbejde mellem forskere, studerende og erhverv. Det kan bl.a. ske ved etablering af fælles innovationscentre for virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder. Der skal skabes en platform for styrket samarbejde ml. kommuner, videninstitutioner og øvrige offentlige myndigheder om konkrete initiativer. Relevante aktører skal ved et årligt forum drøfte konkrete aktiviteter for at udbrede best practice. Forventede effekter: Tiltrækning af internationale virksomheder Antallet af udstedte patenter er øget Der er tiltrukket 40 nye internationale topforskere Forskerstillinger efter ph.d. uddannelsen er steget med 5 pct. Kompetenceløft og øget fokus på talentudvikling indenfor iværksætteri og innovation Stigning i hjemtagne eksterne forskningsmidler på 3 pct. pr. år frem mod 2025 Øget adgang til test, uddannelses- og forskningsfaciliteter Stigning i antallet af spin outs Etablering af dialog og samarbejde med flere SMV er 12 universiteter 6 universitetshospitaler Studerende: Forskere: Ph.d. studerende: F&U-midler i alt: mio. EUR årligt F&U-midler (privat): mio. EUR årligt Udvikling af fælles strategiske satsninger inden for forskning, innovation, uddannelse og entreprenørskab indenfor sund, grøn eller smart vækst. Parterne videndeler, udveksler erfaringer og samarbejder om hvordan man vil: 1) styrke økosystemet for iværksætteri og spin outs og 2) styrke kompetencer i sundhedsinnovation indenfor uddannelsessatsningen Copenhagen Health Innovation -et samarbejde ml. Region Hovedstaden, KU, DTU, CBS, Københavns Kommune og en række erhvervsvirksomheder. 6

7 Initiativet bygger videre på: Initiativet bygger videre på et allerede stærkt fundament i regionen med tætte relationer og aktiviteter i samarbejde med kommuner, universiteter, videninstitutioner og erhvervsliv. Konkrete igangværende aktiviteter fokuserer på: Forskning i sundhedsteknologi via tværsektorielt forskningscenter for sundhedsteknologi Tiltrækning af udenlandske talenter og investeringer Udvikling af videnbydelen Copenhagen Science City, Lyngby-Taarbæk Videnby, Frederiksberg Videnby og øvrige videnmiljøer som f.eks. Ballerup Campus og Favrholm i Hillerød. Kommuner, viden- og uddannelsesinstitutioner, videnbyer, forskerparker, erhvervsliv, SMV er, offentlige parter, erhvervs- og interesseorganisationer, højteknologiske innovationsnetværk Karin Jørgensen, Region Hovedstaden, tlf , Marianne Thye Nielsen, Region Hovedstaden, tlf , Indsatsens geografiske dækning: Greater Copenhagen Forventet projektperiode: Forventet samlet budget: mio. kr. Heraf forventes det, at der søges om 5 mio. kr. i ReVUSmidler i 2015 og 10 mio. kr. i Desuden forventes søgt om strukturfondsmidler og erhvervsudviklingsmidler. Videre proces: De kommuner, som ikke har været med i den af K29 nedsatte arbejdsgruppe inviteres til at deltage, hvis relevant. Relevante parter i Region Sjælland og Region Skåne inviteres til at deltage i konkretisering af elementerne i initiativet. Der udestår endelig godkendelse af eksterne parters deltagelse i initiativerne. 7

8 5 Copenhagen Healthtech Cluster (CHC) Formålet er at gøre Greater Copenhagen til et internationalt knudepunkt for udvikling af sundheds- og velfærdsløsninger i Copenhagen Healthtech Cluster samler aktører fra hospitalsvæsenet, ældre- og socialområdet, forskningsmiljøer om at tilbyde virksomheder de bedste betingelser for at udvikle, teste og kommercialisere sundheds- og velfærdsløsninger, som kan øge livskvaliteten for borgerne og skabe job og vækst i Greater Copenhagen. CHC identificerer og initierer konkrete sund vækst muligheder med henblik på at udvikle, implementere og udbrede nye løsninger, der bistår hospitaler og kommunal social- og ældrepleje med at sikre at borgerne bedre sundhed ved at: Reducere behandlingsfejl Forebygge indlæggelser Sikre hurtig tilbagevenden til eget hjem og liv Mobilisere borgernes egne ressourcer CHC faciliterer samarbejder mellem hospitaler, social- og ældrepleje og virksomheder, ved at: Drive en systematisk dialog mellem virksomheder, hospitaler og kommuner om konkrete sund vækst muligheder. Støtte etablering af specialiserede testmiljøer og forretningsudvikle eksisterende udviklings og testlabs. Udvikle en borgercenteret sund vækst dataplatform Initiativet bygger videre på: Forventede effekter: I perioden vil CHC initiere 9-12 konkrete sund vækst muligheder. De konkrete sund vækst muligheder bidrager til følgende effekter: 10 % stigning i beskæftigelsen i 2025 inden for sund vækst, som følge af innovativ efterspørgsel på hjemmemarkedet, stigning i udviklings- og innovationsaktiviteter, bl.a. med deltagelse af udenlandske virksomheder, og eksport. Offentlig private samarbejder om test af løsninger inden for ny sundheds- og velfærdsteknologi er steget med 50 % i 2025 CHC vil medvirke til at udvikle løsninger der: Reducere behandlingsfejl: I 2014 var der utilsigtede hændelser i den danske hospitals- og plejesektor Forebygge indlæggelser: I 2014 blev der på landsplan gennemført forebyggelige indlæggelser af ældre og genindlæggelser svarende til en omkostning på ca. 1,1 mia. kr. CHC pilotprojektet i 2014 med deltagelse af Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Væksthus Hovedstadsregionen, DTU, Københavns Universitet, en række virksomheder og samarbejdspartnere og Copenhagen Capacity. CHC s opstarts år i 2015, hvor CHC s indsatser og organisering blev besluttet og kickstartet. Der samarbejdes løbende med øvrige initiativer såsom den nationale klynge Welfare Tech og kvalitetsfondsbyggerierne. Indsatsens geografiske dækning: Greater Copenhagen Projektperiode: 2015 og frem Regioner, hospitaler og kommuner i Greater Copenhagen. Danske og udenlandske virksomheder. Københavns Universitet, DTU, CBS og GTS er. Øvrige vækst-, klynge- og innovationsaktører inden for sundheds- og velfærdsområdet. Thomas Hammer-Jakobsen, direktør for CHCsekretariat, tlf.: Forventet samlet budget: mio. kr. Budget etableres af såvel resultatkontrakt med CopCap, Strukturfondsmidler, ReVUS midler, kommunernes medfinansiering samt evt. EU og andre eksterne midler. Heraf søges der i 2015 om 7 mio. kr. og 2016 om 11 mio. kr. i ReVUS-midler Videre proces: Elementerne i CHC initiativet vil blive konkretiseres regi af Greater Copenhagen samarbejdet. Der inviteres til CHC workshop i Greater Copenhagen regi ultimo oktober

9 6. Klimatilpasning Initiativet skal sikre fundamentet for, at hovedstadsregionen er førende og internationalt bredt anerkendt som klimaberedt region i Det skal ske gennem en samlet og længerevarende tværgående indsats med fokus på Samarbejde på tværs. En forudsætning for at opnå en klimaberedt region i 2025 er forankring og ejerskab gennem et stærkt samarbejde og løbende vidensdeling på tværs af aktører. Vand kender ikke de administrative grænser. Fra plan til handling. Hyppighed og konsekvenser af fremtidige oversvømmelser skal forebyggelse af gennem en fokuseret og koordineret indsats fra plan til handling og derigennem en forøgelse af investeringer. Et effektivt beredskab. Begrænsning af konsekvenser ved oversvømmelser gennem fokus på et effektivt beredskab. Grøn vækst. Klimatilpasningsindsatsen skal være en driver for grøn vækst ved at understøtte innovation og eksport.. Forventede effekter: Samarbejde på tværs af kommuner, forsyninger og øvrige aktører med afsæt i en fælles forståelse om klimatilpasning som fælles opgave. Etablering af et Task Force for klimatilpasning, som skal hjælpe kommuner og region fra plan til handling og medvirke til tværgående koordinering, formidling og match-making. Task Force skal også igangsætte forprojekter med innovative klimatilpasningsløsninger. Etablering af Living Lab en platform for innovativ udvikling og koordinering af efterspørgsel af løsninger på tværs af kommuner / forsyningsselskaber. Skal også skal være et International/national showroom af løsninger i 1:1. Projekt om en målrettet og koordineret beredskabsindsats på tværs af kommuner, forsyninger, beredskaber og øvrige aktører. Bedre grundlag for kyst- og stormflodssikring gennem analyse af behov, udarbejdelse af metode til opstilling af sikringsniveau og finansieringsmodeller og gennem belysning af udviklingsperspektiver ved etablering af sikringsforanstaltninger. Igangsættelse af konkrete tværgående demonstrationsprojekter, herunder Isbryderprojektet Nordkystens fremtid om kystsikring på nordkysten og ansøgning om EU-midler til storskala demonstrationsprojekt om naturbaseret klimatilpasning. Forankring og ejerskab: Samarbejde på tværs Fælles ansvar på tværs af aktører med afsæt i en fælles forståelse om klimatilpasning som fælles opgave. Fælles overblik over hvordan vi sikrer en klimaberedt region i Forebyggelse: Fra plan til handling Bedre og mere omkostningseffektive løsninger som følge af tværgående vidensdeling og koordinering af projekter og planer. Flere langsigtede handlings- og investeringsplaner på tværs af aktører. Flere planlagte klimatilpasningsprojekter som følge af forbedring af beslutnings- og handlingskompetencer hos aktører. Bedre beskyttelse af regionens bygninger, strande, rekreative arealer og øvrige værdier i kystnære områder til gavn for borgere, virksomheder og turisme som følge af konkrete kystsikringsprojekter på tværs. Afklaring af nødvendige tiltag mod skader fra havniveaustigning og stormflod samt overblik over kommunernes forskellige serviceniveauer for kystbeskyttelse Minimering af konsekvenser: Et effektivt beredskab Minimering af omkostninger til udbedring af skader forårsaget af skybrud og stormflod. Grøn Vækst: Klimatilpasning som grøn vækstdriver Øget jobskabelse indenfor klimatilpasning som følge af øgede investeringer. Øget eksportpotentiale gennem flere demo- og innovationsprojekter. Internationalt fokus på regionen som følge af EU-Horizon 2020 lighthouse-projekt og Living Lab med showroom og innovative udviklingsaktiviteter. Investeringer til klimasikring af hovedstadsregionen forventes at løbe op i et tocifret milliard beløb over de næste år. De massive investeringer vil medføre en markant vækst på området. Skybruddet over København 2. juli 2011 kostede ca. 6 9

10 Initiativet bygger videre på: Erfaring fra formaliserede samarbejder mellem kommuner og vandselskaber i hovedstadsregionen: KLIKOVAND og Regnvandsforum. DOLL-projektet, Harrestrup Å-projektet, miljøtjenesten i Københavns Kommune. mm. Gladsaxe, Fredensborg, Gribskov og Københavns Kommune har bidraget med input og Fakta-ark. milliarder i skader. Stormen Bodil i 2013 udgjorde i direkte skader ca. 85 millioner kr. alene på nordkysten på Sjælland. En nedslidning af kysten vil påvirke turismeøkonomien i regionen de nordsjællandske kystkommuner havde en omsætning relateret til turisme på 3 mia. sidste år. EU vurderer, at havvandsstigninger kan medføre fald i BNP på op mod 1,7 % i den nordiske del af unionen. For Danmark er det økonomiske tab vurderet til ca. 5 milliarder kr. pr år. i Region, Kommuner, vandselskaber, KLIKOVAND, Regnvandsforum, Gate 21, CLEAN, VandiByer, DTU, KU, AAU, RUC, Teknologisk Institut, Copenhagen Solutions Lab, Dansk Miljøteknologi, Inno-MT, DI, RealDania, SME, Hitachi m.fl. Bjarke Tveterås Tind, Region Hovedstaden, Tlf , Martin Moneaux, Gladsaxe Kommune, Tlf , Indsatsens geografiske dækning: Hovedstadsregionen med snitflader til Region Sjælland Forventet projektperiode: Forventet samlet budget: 65,5 mio - heraf 17,5 mio. kr. i ReVUS-midler. Forventet medfinansiering endnu ikke endelig afklaret: Heraf 10 mio. kr. fra KLIKOVAND / kommuner /vandselskaber. Heraf X mio. kr. fra 3-kommunesamarbejdet i Gribskov, Helsingør og Halsnæs. Heraf 9 mio kr. fra kommuner og vandselskaber (bl.a. time-forbrug). Øvrig ekstern finansiering: EU-midler, statsmidler, fonde, Forsikring og Pension (skal ansøges / afklares). Heraf søges der i 2015 om mellem 13,5 og 17,5 mio. i 2015 i ReVUS-midler. Videre proces: Konkrete projektplaner/kontrakter/bindende samarbejdsaftaler udarbejdes: o Samarbejde på tværs: Igangsættes o Task Force: Igangsættes o Living Lab: Igangsættes 2015/2016 o Effektivt beredskab: Igangsættes i starten af o Analyse af kyst- og stormflodssikring: Igangsættes 2015/2016. o Demo-, innovations- og udviklingsprojekter: Igangsættes o EU-ansøgning: Igangsættes 2015/

11 7. Flere kinesiske turister til regionen Destinationer verden over ser en stigende gæstestrøm fra Kina og konkurrencen om de kinesiske turister er i dag global og intens. Region Hovedstaden vil i samarbejde med kommuner, turismeaktører samt øvrige relevante aktører i Greater Copenhagen yde en ambitiøs og målrettet indsats for at sikre fortsat vækst i kinesiske overnatninger og styrket europæisk markedsandel på det kinesiske rejsemarked. Indsatsen skal sikre, at Greater Copenhagen senest i 2015 er i top 10 over de mest attraktive regioner i Europa for kinesiske turister. Forventede effekter: Ambitiøse, vedvarende digitale kampagner. For at sætte Greater Copenhagen på det kinesiske verdenskort skal vi gennemføre ambitiøse kampagner med Kinas førende online platforme og sociale medier Udvikling af produkter og produktpakker med appel til det kinesiske marked. Der skal udvikles og samles produktpakker på tværs af metropolregionen, så de matcher markedets efterspørgsel Styrke modtagelse og relation til kinesiske gæster og samarbejdspartnere. Der skal leveres Kina-klar servicekurser for Greater Copenhagen s serviceaktører, der suppleres med målrettede online redskaber. DIGITAL MARKEDSFØRING I KINA unikke besøg på projektets digitale platforme i Eksponeringer af historier til kinesiske forbrugere på det sociale medie Sina Weibo: 1,3 mio. i 2015; 1,5 mio. i 2016; 2,0 mio. i PAKKETERING AF PRODUKTER Udvikling og promovering af minimum 5 konkrete produkter / projekter målrettet kinesiske turister. Øget andel af kinesiske turister, der opholder sig i Danmark mere end én overnatning (baseret på toårlige visitor surveys) BEDRE MODTAGELSE AF KINESISKE GÆSTER 80 % af partnere, der deltager i kulturtræningskur ser og kinaklar-rådgivning, skal være meget tilfredse med forløbene. Optimering af udbytte af samarbejdsaftaler med kinesiske søsterbyer. Optimering af servicemødet med kinesiske turister. SAMARBEJDE I GREATER COPENHAGEN Mindst 8 kommuner deltager i 2017 i samarbejdet. Initiativet bygger videre på: Kina er verdens største udrejsemarked med 107 mio. udrejser i I 2014 stod Greater Copenhagen for 92 % af samtlige kinesiske overnatninger i hele landet. Kinesiske besøgendes gennemsnitlige døgnforbrug er på kr. I 2013 stod kinesiske besøgende for 52,5 % af al tax free shopping i Danmark. Initiativet er en geografisk og indholdsmæssig udvidelse af det eksisterende Chinavia-projekt, der er forankret i Wonderful Copenhagen og Kommuner i Hovedstadsregionen, Region Hovedstaden, Wonderful Copenhagen. 11

12 medfinansieres af Vækstforum Hovedstaden. Initiativet har samtidig stærke synergier til ruteudviklingsindsatsen i regi af Global Connected, samt til indsatsen i regi af den nationale kompetenceudviklingsindsats inden for turisme. Kenneth Kay Jensen, Region Hovedstaden, tlf , Nina Vodstrup Jensen, Region Hovedstaden, tlf , Indsatsens geografiske dækning: Greater Copenhagen Forventet projektperiode: Samlet forventet budget: Det samlede budget udgøres af 6 mio. kr. fra Region Hovedstaden, samt dele af midlerne fra Københavns Kommunes bevilling på 4,6 mio. kr. (i alt ) til styrkelse af samarbejde med Beijing. Endvidere kobler Helsingør Kommune en eksisterende satsning på kinesiske turister på kr. ind i initiativet herudover vil eksisterende initiativer inden for bl.a. turismeuddannelse eventuelt kunne indgå. Heraf søges der i 2015 om 6 mio. kr. i ReVUSmidler (tilsagnsbudgetteres i budgetår 2015). Videre proces: Der er mulighed for at koble sig på projektet både frem mod opstart den 1. januar 2016, og der lægges op til at flere parter kobler sig på i udrulningen. 12

13 8. Kommercialisering af de kreative erhverv Formålet er, at virksomheder med vækstpotentiale og vækstambitioner kommer ind i varige vækstforløb. Det skal ske gennem en mere koordineret og målrettet indsats med få stærke aktører inden for indsatsområderne: interaktive digitale medier, design samt fødevarer. Der fokuseres på opbygning af kompetencer omkring forretningsforståelse, kommercialisering, finansiering, skalering og internationalisering mv. Region Hovedstaden vil sammen med kommuner, erhvervsliv og relevante organisationer udvikle initiativet. Interaktive digitale medier Klyngesekretariat for forretningsudvikling, private investeringer og internationalisering. Masteruddannelse i spil og interaktive produktioner nationalt samlingspunkt for uddannelser. Design Markedsmodningsforløb for mindre design- og modevirksomheder med vækstpotentiale. Matchmaking mellem mindre design- og modevirksomheder og investorer. Videreudvikling og test af skaleringsforløb via designmetoder for af regionens virksomheder. Fødevarer Afventer yderligere konkretisering Forventede effekter Interaktive digitale medier Private danske og udenlandske virksomheder engagerer sig i de masterstuderendes projekter og betaler deres studieafgift. For hver årgang vil der være tre af de studerendes projekter, der udvikler rettigheder (intellectual property) til film og spil, og opretter en virksomhed på bagrund af disse rettigheder. Der skabes 2000 nye jobs i DK i perioden, ca. 750 arbejdspladser inden for kreative kernevirksomheder og ca arbejdspladser afledt heraf i distributionssektoren, markedsføring og andre understøttende servicevirksomheder. Ca af disse vil blive skabt i Greater Copenhagen. Mindst 10 kommuner i Greater Copenhagen deltager i 2017 i samarbejdet. Design Deltagende virksomheder skal som minimum øge omsætningen med mindst 15 procentpoint eller øge beskæftigelsen med mindst 10 procentpoint. Design Society skal gennem sine aktiviteter bidrage til at øge den private værditilvækst med 500 mio. kr. i perioden Design Society skal være en kreativ erhvervsklynge for design og mode. Mindst 10 kommuner i Greater Copenhagen deltager i 2017 i samarbejdet. Fødevarer Mindst 15 kommuner i Greater Copenhagen deltager i 2017 i samarbejdet. Afventer derudover yderligere konkretisering. Interaktive Det globale marked for interaktive produkter er i dag 1,7 mia. kr. og alene inden for de kommende tre år forventes markedet at stige med yderligere 50 pct. Markedet er dermed blandt de hurtigst voksende i verden, og industriens potentiale i Regionen og i Danmark 13

14 er langt fra indfriet. 68 % af alle danske spiludviklervirksomheder er lokaliseret i Greater Copenhagen (64 % i Hovedstadsregionen). Antallet af spiludviklerfirmaer steg fra 70 i 2009 til 149 i Initiativet bygger videre på: Interaktive digitale medier Initiativet er en videreudvikling og samling af klyngeinitiativet Interactive Denmark og computerspiluddannelsen EUCROMA. Design Initiativet samler og udvikler dele de aktiviteter, der finder sted i Danish Fashion Institute, INDEX: Design to Improve Life, Dansk Design Center. Fødevarer Afventer yderligere konkretisering Interaktive digitale medier Interactive Denmark/EUCROMA (lead partner), Region Hovedstaden, Københavns Kommune og andre offentlige og private aktører. Design Danish Design Society (lead partner), Danish Fashion Institute, INDEX: Design to Improve Life, Dansk Design Center, Væksthus Hovedstadsregionen, Erhvervsstyrelsen, Innovationsnetværket livsstil, bolig og beklædning. Fødevarer Afventer yderligere konkretisering Kenneth Kay Jensen, Region Hovedstaden, tlf , Lene Jermin, Region Hovedstaden, tlf , Indsatsens geografiske dækning: Greater Copenhagen Forventet projektperiode: Forventet samlet budget: består udover 11 mio. kr. fra Region Hovedstaden af 2,9 mio. kr. fra Københavns Kommune (dog kun i 2016). I alt 13, 9 mio. kr. Heraf søges der i 2016 om i alt 11 mio. kr. i ReVUS-midler (tilsagnsbudgetteres i budgetår 2016) Videre proces: Der er mulighed for at koble sig på projektet både frem mod opstart den 1. januar 2016, og der lægges op til at flere parter kobler sig på i udrulningen. 14

15 9. Copenhagen wifi og tidssvarende mobil og bredbåndsdækning Formålet er at etablere et wifi-net i regionen, som opleves mere sammenhængende. Et wifi-net kan styrke mulighederne for at udvikle bedre servicetilbud til borgere, virksomheder og turister samt løse samfundsudfordringer baseret på intelligent teknologi. Regionen vil desuden samarbejde om, at der senest i 2020 er etableret en tidssvarende mobil- og bredbåndsdækning i hele Greater Copenhagen, som gør det attraktivt at besøge, drive virksomhed og bosætte sig i regionen. Det gennemføres i et samarbejde mellem region, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner. Forventede effekter: Samarbejde om at udvikle, udbrede og markedsføre en fælles wifi-løsning i Greater Copenhagen til borgere, turister og forretningsdrivende Udvikle og teste wifi-løsninger til blandt andet intelligente Smart City-løsninger samt undersøge aspekter vedrørende standarder, sikkerhed og privacy En mere sammenhængende wifi-løsning i Greater Copenhagen Greater Copenhagen opleves, som digital frontløber Flere turister og virksomheder tiltrækkes til regionen Det er mere attraktivt at bo og drive virksomhed i Greater Copenhagen Samarbejde med staten, kommuner, teleselskaber om at kortlægge områder med mindre god mobil- og bredbåndsdækning samt udvikle og finde løsningsmodeller på udfordringerne i områderne i Greater Copenhagen, som er mere tidsvarende. Der er generelt en veludbygget mobil- og bredbåndsdækning i Greater Copenhagen, men fortsat huller, hvor dækningen er mindre god. Den eksisterende lovgivning tillader gratis wifiadgang til afgrænsede formål i én time om dagen, som er en barriere for en tidsvarende dækning. Initiativet bygger videre på: Den tidligere regerings vækstpartnerskabsaftale med Vækstforum Hovedstaden og Sjælland om at fremme mobil- og bredbåndsdækningen, bl.a. gennem udvikling af OPP-løsningsmodeller DOLL Living Lab udvikler og tester Smart Cityløsninger, som er baseret på kommunikation via wifi-net Øresundsregionen gennemfører en konsulentundersøgelse, der skal afdække erfaringer med etablering af wifi til brug for partnerne i Øresundsregionen. Region Hovedstaden / Københavns Kommune / Høje- Taastrup Kommune / Vallensbæk Kommune / Ballerup Kommune / Bornholms Regionskommune / DTU / Københavns Universitet / Øresundskommitteen / Gate 21 Henrik Aagaard Johanson, Region Hovedstaden, , Indsatsens geografiske dækning: Greater Copenhagen Forventet projektperiode: Forventet samlet budget: 10 mio. kr. til projektledelse, tekniske undersøgelser og udvikling Videre proces: De kommuner, som ikke har været med i arbejdsgruppen inviteres til at deltage. 15

16 10. Udvikling af fælles data-hub Formålet er at fremme anvendelsen af Big Data og smart city løsninger i Greater Copenhagen ved at etablere en fælles kommunal og regional data-hub samt et kompetencecenter for intelligente Smart Cityløsninger. Greater Copenhagen har gode forudsætninger for at blive blandt verdens førende udviklingscentre for intelligente og smarte byer. Bl.a. ved at styrke opsamling og gøre offentlige data tilgængelige for kommerciel anvendelse samt styrke en mere koordineret indsats for udvikling og implementering af smart city-løsninger i region og kommuner i tæt samarbejde med private virksomheder og videninstitutioner. På baggrund af en behovsanalyse etableres en fælles kommunal og regional data-hub og kompetencecenter inden 2018 Hub en formidler offentlige data til forskning, offentlig og kommerciel anvendelse samt demonstrer og understøtter fælles projekter blandt kommuner, forskningsinstitutioner og virksomheder Forventede effekter: Andelen af virksomheder som anvender offentlige data og udnytter digitaliseringens fordele stiger årligt Accelereret implementering af smart city løsninger i byerne indenfor fx mobilitet, energi og belysning Styrkede kompetencer inden for data og smart city teknologier Udvikling af fælles regionalt og kommunalt charter for håndtering af offentlige data i en smartcity kontekst. Øget tiltrækning af internationale virksomheder og investeringer Virksomheder, der baserer sig på data fra fx sensorer, offentlige datasæt og sociale medier, klarer sig generelt 5-6 pct. bedre målt på indtjening end andre virksomheder Initiativet bygger videre på: Big Data løsninger havde et marked på knap 125 mio. kr. i 2010 og forventes at vokse med 40 pct. årlig. Den fælles data-platform, som udvikles i partnerskab mellem, Region Hovedstaden, Københavns Kommune, CLEAN og Hitachi, OpenData.dk og eksisterende livinglabs Grunddataprogrammet fra 2012 aftalt mellem regeringen, KL og Danske Regioner, som løber frem til 2016 Invest in Denmarks igangværende analyse af potentialer og muligheder for Smart City-løsninger i Danmark i partnerskab med bl.a. Region Hovedstaden, Københavns Kommune m.fl. Region Hovedstaden / Københavns Kommune / Frederiksberg Kommune / Gentofte Kommune / Høje- Taastrup Kommune / Vallensbæk Kommune / Gate21 Albertslund Kommune / Egedal Kommune / Fredensborg Kommune / Furesø Kommune /Frederikssund Kommune / CLEAN / Hitachi / DTU / Københavns Universitet Henrik Aagaard Johanson, Region Hovedstaden, , Forventet projektperiode: Forventet samlet budget: 11 mio. kr. Videre proces: De kommuner, som ikke har været med i arbejdsgruppen inviteres til at deltage. 16

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014 Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014 Regeringen og Vækstforum Hovedstaden er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling,

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi Region Hovedstaden Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Om den regionale vækstog udviklingsstrategi Region Hovedstadens regionale vækst-og udviklingsstrategi

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Dato:

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

HANDLE- PLAN 2015 FOR ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIKKEN

HANDLE- PLAN 2015 FOR ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIKKEN KØBENHAVNS KOMMUNE HANDLE- PLAN 2015 FOR ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIKKEN - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN INTRODUKTION TIL HANDLEPLAN 2015 Dette er den første handleplan, som følger op på Københavns Kommunes

Læs mere

Emne: Godkendelse af handlingsplan for den regionale udviklingsplan

Emne: Godkendelse af handlingsplan for den regionale udviklingsplan REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013 Sag nr. 4 Emne: Godkendelse af handlingsplan for den regionale udviklingsplan 4 bilag Bilag # 1 Side 1 af 41 på punkt # 4 Forslag til RUP_Handlingsplan

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens ordinære møde torsdag d. 29. marts 2012

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens ordinære møde torsdag d. 29. marts 2012 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens ordinære møde torsdag d. 29. marts

Læs mere

Regionale vækstpartnerskaber

Regionale vækstpartnerskaber Regionale vækstpartnerskaber Juni 1 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Regeringen og Vækstforum Nordjylland... 5 Regeringen og Vækstforum Hovedstaden... 17 Regeringen og Bornholms

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-06-2015 14:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H6 + H7 MEDLEMMER Lars Gaardhøj Marianne Stendell Erik

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Monitorering af kræftpakke forløb

Monitorering af kræftpakke forløb Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 41.03 Ansøgning om lånedispensation til refinansiering af afdrag i 2012 Meddelelse nr. 41.04 Standardiseret økonomiopfølgning

Læs mere

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi udkast Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 attraktiv aktiv produktiv -- fra udfordring til indsats -- / Indhold s.4 Mål s.5 Vision, mål og indsatsspor s.6

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regeringen og Vækstforum Sjælland er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling, blandt andet med

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2015 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 26-06-2015 09:00 Sted: Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 Mode i KKR Hovedstaden den ) r/' 11-42042, Dagsordenens punkt 2,55 Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 17. januar 2012 (Denne udgave er en tekstversion, som vil blive layoutet, før den sendes i høring.

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

Idekatalog - tænketankens anbefalinger til initiativer, der kan understøtte

Idekatalog - tænketankens anbefalinger til initiativer, der kan understøtte Idekatalog - tænketankens anbefalinger til initiativer, der kan understøtte realiseringen af erhvervspotentialerne forbundet med Nyt Hospital Nordsjælland FORORD I løbet af de næste fem-syv år skal Hillerød

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Økonomi- og Erhvervsministeriet Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Juni 2009 Indholdsfortegnelse Vækstforum for Region Syddanmark 3 Vækstforum

Læs mere

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Indhold Baggrund og proces for dette udkast til handlingsplan 2015-16... 1 Indledning sammenhæng mellem strategi og handlingsplan... 2 Handlingsplanen sætter retning for midler til regional udvikling...

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Direktionen Dagsorden

Direktionen Dagsorden Direktionen Dagsorden Fredag 12. juni 2015 9.15 Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Repræsentationslokale 1 Mødedeltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Mikael Jentsch Frederikshavn Kommune

Læs mere