Faktaark for de 10 fælles initiativer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faktaark for de 10 fælles initiativer"

Transkript

1 Faktaark for de 10 fælles initiativer Efter dialog mellem kommuner og Region Hovedstaden er der udvalgt 10 større fælles initiativer, der i første omgang skal fokuseres på i implementeringen af den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS). Der har i en åben proces været nedsat arbejdsgrupper til at beskrive initiativerne. Initiativerne er beskrevet i faktaark på de følgende sider. Faktaarkene for de 10 initiativer vil indgå i handlingsplanen for ReVUS for Der gøres opmærksom på, at der er tale om foreløbige beskrivelser, som vil gennemgå en bearbejdning og konkretisering for at skabe ensartethed og overskuelighed inden handlingsplanens offentliggørelse. De 10 fælles initiativer er: Effektiv og bæredygtig mobilitet 1. Grøn mobilitetsplanlægning Kompetent arbejdskraft og internationalisering 2. Kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne frem mod Efterspørgselsstyret efteruddannelse af voksne Sund vækst 4. Copenhagen Science Region 5. Copenhagen Healthtech Cluster Grøn vækst 6. Klimatilpasning Kreativ vækst 7. Flere kinesiske turister til Greater Copenhagen 8. Kommercialisering af de kreative erhverv Smart vækst 9. Copenhagen Wifi mobil og bredbåndsdækning i hele regionen 10. Udvikling af fælles data-hub 1

2 1. Grøn mobilitetsplanlægning Region Hovedstaden vil i samarbejde med kommuner, trafikselskaber og de største virksomheder gøre det mere attraktivt at bruge miljøvenlige transportformer og planlægge pendlertrafikken, så Greater Copenhagen opnår størst mulig mobilitet for mindst mulig CO2. Flere grønne busser og elbiler og flere folk, der kører sammen eller tager cyklen, er vejen til at reducere CO2 udslip og trængsel. Samtidig skal der skabes sammenhæng for pendlere på tværs af transportformer og trafikselskaber til gavn for effektiv og bæredygtig mobilitet. Udvikle og udrulle en bedre sammenhængende og bæredygtig transport forankret i et netværk af 100 af de største private og offentlige virksomheder i Greater Copenhagen med fokus på: o bedre mobilitetsløsninger o påvirke transportvalg o optimerede varetransporter o guide til virksomheder o koncepter for ny mobilitetsservice o o smart vækst og ny teknologi Et stærkt strategisk samarbejde med det nationale erhvervsnetværk, som vil omfatte 25 største virksomheder i DK. Samarbejde på tværs af kommuner i Greater Copenhagen om at bruge mobilitetsplanlægning til at optimere byplanlægning og byudvikling. Samarbejde med universiteter og vidensinstitutioner om evaluering af tiltag, der kan lede til et prioriteret katalog, måling af transportvaner samt forbedrede transportmodeller og beslutningsgrundlag. Initiativet bygger videre på: Forventede effekter: Ca. 10 % af bilturene i pendlingen flyttes til kollektiv trafik, cykling og samkørsel/delebiler. CO2-udledningen fra transportarbejdet til arbejdspladser reduceres med yderligere 6 %. Bedre pendlingsmuligheder sikrer virksomhederne et større rekrutteringsgrundlag. Der vil skabes vækst i grønne mobilitetsløsninger, som efterspørges i regionen og i metropoler i hele verden. De 100 største virksomheder i Region Hovedstaden udgør 1/5 af arbejdspladserne og derfor en væsentlig andel af pendlingen i regionen. Vejtransport står for 75 % af transportens CO2- udledning Bilernes andel af personture stiger fra knap 63 % i 2010 til 68% i 2030 hvis business as usual. Det tværkommunale mobilitetsprojekt, Formel M med fokus på virksomhedsnetværk, kommunale arbejdspladser og planlægning Samarbejder inden for grøn mobilitet om Supercykelstier, Test en elcykel, cykelparkering ved busstoppesteder, Smart mobilitet i Ringbysamarbejdet m.fl. Trafikstyrelsens nationale erhvervsnetværk Kommuner og regioner i den danske del af Greater Copenhagen, Store virksomheder, Universiteter og vidensinstitutioner, Movia, Andre transportudbydere: Delebilsorganisationer, Copenhagen Electric, Supercykelstier, By- og pendlercykler m. fl., Pendlerorganisationer, Trafikstyrelsen, Gate 21 Jens Frost, Region Hovedstaden, tlf Anna Thormann, Gate21, tlf , Forventet samlet budget: 12 mio. kr. over en tre-årig periode. Omfanget af evt. kommunal medfinansiering er endnu uafklaret. Projektet kan gennemføres ved Gate 21, den fælleskommunale/-regionale projektplatform. 2

3 2. Kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne Formålet er at bidrage til, at flere vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse og opnår kompetencer, som erhvervslivet efterspørger. Nye tværgående samarbejder, styrkede uddannelsesmiljøer og uddannelser, målrettede praktikpladsindsatser mv. skal i et ambitiøst, nytænkende program bidrage til mere kompetent faglært arbejdskraft, som allerede i dag mangler i regionen. Det gennemføres i et samarbejde mellem Region Hovedstaden, kommuner, organisationer og samarbejdsfora. 1. Kendskabet til erhvervsuddannelserne i grundskolen øges gennem styrket samarbejde på tværs af grundskoler, UU-centre og erhvervsuddannelser, fx gennem tværgående uddannelsesforløb, praksisnær undervisning, regionale vejledningspakker og intro og brobygningsforløb, brug af rollemodeller mv. 2. Motivere og kvalificere unge mellem 15 og 30 år til uddannelse ved at gennemføre praksisnær kompetenceudvikling af unge og voksne, gerne tilknyttet en virksomhed 3. Øge praktikpladser og match gennem målrettede kampagner, test af praktikpladsformer, priskonkurrencer mv. 4. Styrkede uddannelsesmiljøer og forbedre udbud af erhvervsuddannelser, bl.a. ved etablering af campus og nye uddannelsesforløb på tværs af ungdomsuddannelser. 5. Styrke udbuddet af vækstkompetencer i dialog med erhvervslivet ved at indarbejde vækstkritiske kompetencer i uddannelserne via nye uddannelsesforløb, projektorienteret undervisning Initiativet bygger videre på: Den regionale praktikpladsenhed en målrettet, koordineret praktikpladsopsøgende indsats Next EUD: Nye grundforløb og praksis på tværs af erhvervsuddannelser i samarbejde med virksomheder. Copenhagen Skills: synlighed og branding af erhvervsuddannelser i grundskolen Upgrade: Samarbejder på tværs af VUC og EUD om forløb for ikke-uddannelesparate unge Fra ufaglært til faglært på rekordtid: Udvikling af modeller til brug for at løfte ufaglærte til faglærte. MITCampus uddannelses- og virksomhedsmiljøway2go Forventede effekter: At virksomhederne i regionen i højere grad får adgang til kvalificeret faglært arbejdskraft ved at; 25 % af en ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i regionen som gennemsnit. Flere unge er uddannelses- og jobparate. Andelen af årige, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, er faldet med 20 procent i 2020 I 2020 vil der i Region Hovedstaden mangle faglærte. 14 % af en ungdomsårgangs elever vælger en erhvervsuddannelse i regionen efter grundskolen. Ca unge i Region Hovedstaden mellem 15 og 30 år har hverken en kompetencegivende uddannelse eller er i job. Region Hovedstaden, kommuner, erhvervsskoler, arbejdsmarkedets parter, faglige udvalg, grundskoler, UU-centre, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Uddannelsesforum og Hovedstadens Rekrutteringsservice, RAR Skånske og Sjællandske samarbejdspartnere afsøges Birgitte Degnegaard, Region Hovedstaden, tlf , Birgitte Forventet projektperiode: Forventet samlet budget: mio. kr. under forudsætning af bred deltagelse. Heraf forventes, at der i søges om 5 mio. kr. i ReVUS-midler Videre proces: Øvrige kommuner og interessenter inviteres til at deltage 3

4 3. Efterspørgselsstyret efteruddannelse af voksne Formålet er at styrke koordineringen af efteruddannelsesindsatsen for at imødekomme den store efterspørgsel på arbejdskraft i de kommende 10 år, hvor der investeres godt 200 mia. kr. i store infrastrukturprojekter i Danmark. Investeringerne vil betyde, at behovet for arbejdskraft, især inden for bygge- og anlægssektoren på landsplan vil stige med årsværk årligt i perioden 2014 til I Region Hovedstaden vil behovet for arbejdskraft gennemsnitligt være på knap 3000 årsværk årligt i 10-års perioden, særligt inden for bygge-/anlægsbranchen. Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets fremskrivning af beskæftigelsen vil bygge-/anlægsbranchen være den branche med en største procentvise stigning i Region Hovedstaden i perioden ultimo 14 til ultimo 16, og allerede i dag er der mangel på kvalificeret arbejdskraft til sektoren og de afledte erhverv. Der er derfor et massivt behov for en styrket koordinering af efteruddannelse og af den virksomhedsopsøgende kontakt, som både styrker og tager udgangspunkt i de eksisterende samarbejder mellem skoler, stat og kommuner, arbejdsmarkedets parter, KL og Region Hovedstaden. Etablering af uddannelseshold med ledige og beskæftigede koordineret på tværs af kommunerne i regionen i første omgang inden for bygge-/anlæg og chaufførområdet. Første skridt er metode og redskabsudvikling og projektet udvides efterfølgende med flere brancher med afledte arbejdskraftsbehov og øvrige brancher medvækst eller vækstpotentiale. Der udvikles/ udarbejdes ensartede og fælles praksisnære arbejdsredskaber, fx kompetencekort og tidslinjeskemaer til at understøtte jobcentrenes arbejde med ledige. Hvert halve år tages bestik af den aktuelle beskæftigelsessituation og de aktuelle tendenser. Nye eller reviderede arbejdsredskaber udarbejdes og føder ind til samarbejdet om koordineret uddannelseshold. Større udbud af relevant arbejdskraft Smidigere rekruttering af arbejdskraft Konkrete redskaber til at understøtte jobcentrenes arbejde med ledige De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014 til 2024 Initiativet bygger videre på: Analyser og aktiviteter i forbindelse med de kommende års infrastrukturprojekter og øvrige behovsanalyser. Samarbejdet mellem kommuner om etablering af uddannelseshold med deltagere fra flere kommuner. Byggepakker og Anlægspakker udviklet i samarbejde med Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund (3F). Erfaringer fra Hovedstadens Rekrutteringsservice og Uddannelsesforum København og Nordsjælland Etablerede netværk for den virksomhedsrettede indsats mellem jobcentrene Regionens 27 jobcentre Relevante skoler Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Region Hovedstaden Arbejdsmarkedets parter Pernille Kjeldgård, Halsnæs Kommune, tlf Indsatsen geografiske dækning: Hele region Hovedstaden Projektperiode: 1. november 2015 til 31. december 2020 Foreløbigt forventet samlet budget: 33 mio. kr., herunder 5 mio i fra ReVUS-midler. Endvidere skal det undersøges muligheden for medfinansiering fra arbejdsmarkedets parter, fx til udvikling af kompetencekort 4

5 Videre proces: Projektet er blevet forelagt og drøftet i Embedsmandsudvalget under KKR d. 13. august, hvor der kom opbakning til projektet og med ønske om at projektet bliver kvalificeret yderligere. Arbejdsgruppen udvides med Dansk Byggeri, 3F, AMKØst og VEU København og VEU Nordsjælland 5

6 4. Copenhagen Science Region Region Hovedstaden vil i samarbejde med kommuner, universiteter, øvrige videninstitutioner, videnbyer, erhvervsliv og erhvervs- og brancheorganisationer etablere en fælles strategisk platform og ramme for at udvikle Greater Copenhagen som et internationalt knudepunkt inden for sund, smart og grøn vækst. Målet er at styrke regionens ekspansive videnmiljøer og tiltrække udenlandske talenter og investeringer. Samtidig skal de fælles satsninger sikre udvikling af excellente miljøer, hvor forskere, virksomheder og studerende samarbejder og stiller viden, erfaring og faciliteter til rådighed i fælles forsknings- og innovationsprojekter. Tre projektarbejdsgrupper med deltagelse af relevante parter, skal konkretisere projekter inden for tre områder: Fælles målrettet branding og synliggørelse af Copenhagen Science Region som vision og resultaterne fra Copenhagen Science City både nationalt og internationalt. I samarbejde med Copenhagen Capacity skal parterne kortlægge de bedste miljøer og succeshistorier som udgangspunkt for international og lokal branding og synliggørelse. En grundig drøftelse af navngivning og brandhierakiet er afgørende for at undgå forvirring om for mange brands og sikre størst mulig effekt i international og intern branding og synliggørelse af videnmiljøerne. Identifikation af udfordringer, muligheder og behov for fysisk videreudvikling af videnbyer og øvrige stærke videnmiljøer i regionen. Herunder etablering af nødvendig infrastruktur og fysiske rammer, der understøtter møde og samarbejde mellem forskere, studerende og erhverv. Det kan bl.a. ske ved etablering af fælles innovationscentre for virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder. Der skal skabes en platform for styrket samarbejde ml. kommuner, videninstitutioner og øvrige offentlige myndigheder om konkrete initiativer. Relevante aktører skal ved et årligt forum drøfte konkrete aktiviteter for at udbrede best practice. Forventede effekter: Tiltrækning af internationale virksomheder Antallet af udstedte patenter er øget Der er tiltrukket 40 nye internationale topforskere Forskerstillinger efter ph.d. uddannelsen er steget med 5 pct. Kompetenceløft og øget fokus på talentudvikling indenfor iværksætteri og innovation Stigning i hjemtagne eksterne forskningsmidler på 3 pct. pr. år frem mod 2025 Øget adgang til test, uddannelses- og forskningsfaciliteter Stigning i antallet af spin outs Etablering af dialog og samarbejde med flere SMV er 12 universiteter 6 universitetshospitaler Studerende: Forskere: Ph.d. studerende: F&U-midler i alt: mio. EUR årligt F&U-midler (privat): mio. EUR årligt Udvikling af fælles strategiske satsninger inden for forskning, innovation, uddannelse og entreprenørskab indenfor sund, grøn eller smart vækst. Parterne videndeler, udveksler erfaringer og samarbejder om hvordan man vil: 1) styrke økosystemet for iværksætteri og spin outs og 2) styrke kompetencer i sundhedsinnovation indenfor uddannelsessatsningen Copenhagen Health Innovation -et samarbejde ml. Region Hovedstaden, KU, DTU, CBS, Københavns Kommune og en række erhvervsvirksomheder. 6

7 Initiativet bygger videre på: Initiativet bygger videre på et allerede stærkt fundament i regionen med tætte relationer og aktiviteter i samarbejde med kommuner, universiteter, videninstitutioner og erhvervsliv. Konkrete igangværende aktiviteter fokuserer på: Forskning i sundhedsteknologi via tværsektorielt forskningscenter for sundhedsteknologi Tiltrækning af udenlandske talenter og investeringer Udvikling af videnbydelen Copenhagen Science City, Lyngby-Taarbæk Videnby, Frederiksberg Videnby og øvrige videnmiljøer som f.eks. Ballerup Campus og Favrholm i Hillerød. Kommuner, viden- og uddannelsesinstitutioner, videnbyer, forskerparker, erhvervsliv, SMV er, offentlige parter, erhvervs- og interesseorganisationer, højteknologiske innovationsnetværk Karin Jørgensen, Region Hovedstaden, tlf , Marianne Thye Nielsen, Region Hovedstaden, tlf , Indsatsens geografiske dækning: Greater Copenhagen Forventet projektperiode: Forventet samlet budget: mio. kr. Heraf forventes det, at der søges om 5 mio. kr. i ReVUSmidler i 2015 og 10 mio. kr. i Desuden forventes søgt om strukturfondsmidler og erhvervsudviklingsmidler. Videre proces: De kommuner, som ikke har været med i den af K29 nedsatte arbejdsgruppe inviteres til at deltage, hvis relevant. Relevante parter i Region Sjælland og Region Skåne inviteres til at deltage i konkretisering af elementerne i initiativet. Der udestår endelig godkendelse af eksterne parters deltagelse i initiativerne. 7

8 5 Copenhagen Healthtech Cluster (CHC) Formålet er at gøre Greater Copenhagen til et internationalt knudepunkt for udvikling af sundheds- og velfærdsløsninger i Copenhagen Healthtech Cluster samler aktører fra hospitalsvæsenet, ældre- og socialområdet, forskningsmiljøer om at tilbyde virksomheder de bedste betingelser for at udvikle, teste og kommercialisere sundheds- og velfærdsløsninger, som kan øge livskvaliteten for borgerne og skabe job og vækst i Greater Copenhagen. CHC identificerer og initierer konkrete sund vækst muligheder med henblik på at udvikle, implementere og udbrede nye løsninger, der bistår hospitaler og kommunal social- og ældrepleje med at sikre at borgerne bedre sundhed ved at: Reducere behandlingsfejl Forebygge indlæggelser Sikre hurtig tilbagevenden til eget hjem og liv Mobilisere borgernes egne ressourcer CHC faciliterer samarbejder mellem hospitaler, social- og ældrepleje og virksomheder, ved at: Drive en systematisk dialog mellem virksomheder, hospitaler og kommuner om konkrete sund vækst muligheder. Støtte etablering af specialiserede testmiljøer og forretningsudvikle eksisterende udviklings og testlabs. Udvikle en borgercenteret sund vækst dataplatform Initiativet bygger videre på: Forventede effekter: I perioden vil CHC initiere 9-12 konkrete sund vækst muligheder. De konkrete sund vækst muligheder bidrager til følgende effekter: 10 % stigning i beskæftigelsen i 2025 inden for sund vækst, som følge af innovativ efterspørgsel på hjemmemarkedet, stigning i udviklings- og innovationsaktiviteter, bl.a. med deltagelse af udenlandske virksomheder, og eksport. Offentlig private samarbejder om test af løsninger inden for ny sundheds- og velfærdsteknologi er steget med 50 % i 2025 CHC vil medvirke til at udvikle løsninger der: Reducere behandlingsfejl: I 2014 var der utilsigtede hændelser i den danske hospitals- og plejesektor Forebygge indlæggelser: I 2014 blev der på landsplan gennemført forebyggelige indlæggelser af ældre og genindlæggelser svarende til en omkostning på ca. 1,1 mia. kr. CHC pilotprojektet i 2014 med deltagelse af Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Væksthus Hovedstadsregionen, DTU, Københavns Universitet, en række virksomheder og samarbejdspartnere og Copenhagen Capacity. CHC s opstarts år i 2015, hvor CHC s indsatser og organisering blev besluttet og kickstartet. Der samarbejdes løbende med øvrige initiativer såsom den nationale klynge Welfare Tech og kvalitetsfondsbyggerierne. Indsatsens geografiske dækning: Greater Copenhagen Projektperiode: 2015 og frem Regioner, hospitaler og kommuner i Greater Copenhagen. Danske og udenlandske virksomheder. Københavns Universitet, DTU, CBS og GTS er. Øvrige vækst-, klynge- og innovationsaktører inden for sundheds- og velfærdsområdet. Thomas Hammer-Jakobsen, direktør for CHCsekretariat, tlf.: Forventet samlet budget: mio. kr. Budget etableres af såvel resultatkontrakt med CopCap, Strukturfondsmidler, ReVUS midler, kommunernes medfinansiering samt evt. EU og andre eksterne midler. Heraf søges der i 2015 om 7 mio. kr. og 2016 om 11 mio. kr. i ReVUS-midler Videre proces: Elementerne i CHC initiativet vil blive konkretiseres regi af Greater Copenhagen samarbejdet. Der inviteres til CHC workshop i Greater Copenhagen regi ultimo oktober

9 6. Klimatilpasning Initiativet skal sikre fundamentet for, at hovedstadsregionen er førende og internationalt bredt anerkendt som klimaberedt region i Det skal ske gennem en samlet og længerevarende tværgående indsats med fokus på Samarbejde på tværs. En forudsætning for at opnå en klimaberedt region i 2025 er forankring og ejerskab gennem et stærkt samarbejde og løbende vidensdeling på tværs af aktører. Vand kender ikke de administrative grænser. Fra plan til handling. Hyppighed og konsekvenser af fremtidige oversvømmelser skal forebyggelse af gennem en fokuseret og koordineret indsats fra plan til handling og derigennem en forøgelse af investeringer. Et effektivt beredskab. Begrænsning af konsekvenser ved oversvømmelser gennem fokus på et effektivt beredskab. Grøn vækst. Klimatilpasningsindsatsen skal være en driver for grøn vækst ved at understøtte innovation og eksport.. Forventede effekter: Samarbejde på tværs af kommuner, forsyninger og øvrige aktører med afsæt i en fælles forståelse om klimatilpasning som fælles opgave. Etablering af et Task Force for klimatilpasning, som skal hjælpe kommuner og region fra plan til handling og medvirke til tværgående koordinering, formidling og match-making. Task Force skal også igangsætte forprojekter med innovative klimatilpasningsløsninger. Etablering af Living Lab en platform for innovativ udvikling og koordinering af efterspørgsel af løsninger på tværs af kommuner / forsyningsselskaber. Skal også skal være et International/national showroom af løsninger i 1:1. Projekt om en målrettet og koordineret beredskabsindsats på tværs af kommuner, forsyninger, beredskaber og øvrige aktører. Bedre grundlag for kyst- og stormflodssikring gennem analyse af behov, udarbejdelse af metode til opstilling af sikringsniveau og finansieringsmodeller og gennem belysning af udviklingsperspektiver ved etablering af sikringsforanstaltninger. Igangsættelse af konkrete tværgående demonstrationsprojekter, herunder Isbryderprojektet Nordkystens fremtid om kystsikring på nordkysten og ansøgning om EU-midler til storskala demonstrationsprojekt om naturbaseret klimatilpasning. Forankring og ejerskab: Samarbejde på tværs Fælles ansvar på tværs af aktører med afsæt i en fælles forståelse om klimatilpasning som fælles opgave. Fælles overblik over hvordan vi sikrer en klimaberedt region i Forebyggelse: Fra plan til handling Bedre og mere omkostningseffektive løsninger som følge af tværgående vidensdeling og koordinering af projekter og planer. Flere langsigtede handlings- og investeringsplaner på tværs af aktører. Flere planlagte klimatilpasningsprojekter som følge af forbedring af beslutnings- og handlingskompetencer hos aktører. Bedre beskyttelse af regionens bygninger, strande, rekreative arealer og øvrige værdier i kystnære områder til gavn for borgere, virksomheder og turisme som følge af konkrete kystsikringsprojekter på tværs. Afklaring af nødvendige tiltag mod skader fra havniveaustigning og stormflod samt overblik over kommunernes forskellige serviceniveauer for kystbeskyttelse Minimering af konsekvenser: Et effektivt beredskab Minimering af omkostninger til udbedring af skader forårsaget af skybrud og stormflod. Grøn Vækst: Klimatilpasning som grøn vækstdriver Øget jobskabelse indenfor klimatilpasning som følge af øgede investeringer. Øget eksportpotentiale gennem flere demo- og innovationsprojekter. Internationalt fokus på regionen som følge af EU-Horizon 2020 lighthouse-projekt og Living Lab med showroom og innovative udviklingsaktiviteter. Investeringer til klimasikring af hovedstadsregionen forventes at løbe op i et tocifret milliard beløb over de næste år. De massive investeringer vil medføre en markant vækst på området. Skybruddet over København 2. juli 2011 kostede ca. 6 9

10 Initiativet bygger videre på: Erfaring fra formaliserede samarbejder mellem kommuner og vandselskaber i hovedstadsregionen: KLIKOVAND og Regnvandsforum. DOLL-projektet, Harrestrup Å-projektet, miljøtjenesten i Københavns Kommune. mm. Gladsaxe, Fredensborg, Gribskov og Københavns Kommune har bidraget med input og Fakta-ark. milliarder i skader. Stormen Bodil i 2013 udgjorde i direkte skader ca. 85 millioner kr. alene på nordkysten på Sjælland. En nedslidning af kysten vil påvirke turismeøkonomien i regionen de nordsjællandske kystkommuner havde en omsætning relateret til turisme på 3 mia. sidste år. EU vurderer, at havvandsstigninger kan medføre fald i BNP på op mod 1,7 % i den nordiske del af unionen. For Danmark er det økonomiske tab vurderet til ca. 5 milliarder kr. pr år. i Region, Kommuner, vandselskaber, KLIKOVAND, Regnvandsforum, Gate 21, CLEAN, VandiByer, DTU, KU, AAU, RUC, Teknologisk Institut, Copenhagen Solutions Lab, Dansk Miljøteknologi, Inno-MT, DI, RealDania, SME, Hitachi m.fl. Bjarke Tveterås Tind, Region Hovedstaden, Tlf , Martin Moneaux, Gladsaxe Kommune, Tlf , Indsatsens geografiske dækning: Hovedstadsregionen med snitflader til Region Sjælland Forventet projektperiode: Forventet samlet budget: 65,5 mio - heraf 17,5 mio. kr. i ReVUS-midler. Forventet medfinansiering endnu ikke endelig afklaret: Heraf 10 mio. kr. fra KLIKOVAND / kommuner /vandselskaber. Heraf X mio. kr. fra 3-kommunesamarbejdet i Gribskov, Helsingør og Halsnæs. Heraf 9 mio kr. fra kommuner og vandselskaber (bl.a. time-forbrug). Øvrig ekstern finansiering: EU-midler, statsmidler, fonde, Forsikring og Pension (skal ansøges / afklares). Heraf søges der i 2015 om mellem 13,5 og 17,5 mio. i 2015 i ReVUS-midler. Videre proces: Konkrete projektplaner/kontrakter/bindende samarbejdsaftaler udarbejdes: o Samarbejde på tværs: Igangsættes o Task Force: Igangsættes o Living Lab: Igangsættes 2015/2016 o Effektivt beredskab: Igangsættes i starten af o Analyse af kyst- og stormflodssikring: Igangsættes 2015/2016. o Demo-, innovations- og udviklingsprojekter: Igangsættes o EU-ansøgning: Igangsættes 2015/

11 7. Flere kinesiske turister til regionen Destinationer verden over ser en stigende gæstestrøm fra Kina og konkurrencen om de kinesiske turister er i dag global og intens. Region Hovedstaden vil i samarbejde med kommuner, turismeaktører samt øvrige relevante aktører i Greater Copenhagen yde en ambitiøs og målrettet indsats for at sikre fortsat vækst i kinesiske overnatninger og styrket europæisk markedsandel på det kinesiske rejsemarked. Indsatsen skal sikre, at Greater Copenhagen senest i 2015 er i top 10 over de mest attraktive regioner i Europa for kinesiske turister. Forventede effekter: Ambitiøse, vedvarende digitale kampagner. For at sætte Greater Copenhagen på det kinesiske verdenskort skal vi gennemføre ambitiøse kampagner med Kinas førende online platforme og sociale medier Udvikling af produkter og produktpakker med appel til det kinesiske marked. Der skal udvikles og samles produktpakker på tværs af metropolregionen, så de matcher markedets efterspørgsel Styrke modtagelse og relation til kinesiske gæster og samarbejdspartnere. Der skal leveres Kina-klar servicekurser for Greater Copenhagen s serviceaktører, der suppleres med målrettede online redskaber. DIGITAL MARKEDSFØRING I KINA unikke besøg på projektets digitale platforme i Eksponeringer af historier til kinesiske forbrugere på det sociale medie Sina Weibo: 1,3 mio. i 2015; 1,5 mio. i 2016; 2,0 mio. i PAKKETERING AF PRODUKTER Udvikling og promovering af minimum 5 konkrete produkter / projekter målrettet kinesiske turister. Øget andel af kinesiske turister, der opholder sig i Danmark mere end én overnatning (baseret på toårlige visitor surveys) BEDRE MODTAGELSE AF KINESISKE GÆSTER 80 % af partnere, der deltager i kulturtræningskur ser og kinaklar-rådgivning, skal være meget tilfredse med forløbene. Optimering af udbytte af samarbejdsaftaler med kinesiske søsterbyer. Optimering af servicemødet med kinesiske turister. SAMARBEJDE I GREATER COPENHAGEN Mindst 8 kommuner deltager i 2017 i samarbejdet. Initiativet bygger videre på: Kina er verdens største udrejsemarked med 107 mio. udrejser i I 2014 stod Greater Copenhagen for 92 % af samtlige kinesiske overnatninger i hele landet. Kinesiske besøgendes gennemsnitlige døgnforbrug er på kr. I 2013 stod kinesiske besøgende for 52,5 % af al tax free shopping i Danmark. Initiativet er en geografisk og indholdsmæssig udvidelse af det eksisterende Chinavia-projekt, der er forankret i Wonderful Copenhagen og Kommuner i Hovedstadsregionen, Region Hovedstaden, Wonderful Copenhagen. 11

12 medfinansieres af Vækstforum Hovedstaden. Initiativet har samtidig stærke synergier til ruteudviklingsindsatsen i regi af Global Connected, samt til indsatsen i regi af den nationale kompetenceudviklingsindsats inden for turisme. Kenneth Kay Jensen, Region Hovedstaden, tlf , Nina Vodstrup Jensen, Region Hovedstaden, tlf , Indsatsens geografiske dækning: Greater Copenhagen Forventet projektperiode: Samlet forventet budget: Det samlede budget udgøres af 6 mio. kr. fra Region Hovedstaden, samt dele af midlerne fra Københavns Kommunes bevilling på 4,6 mio. kr. (i alt ) til styrkelse af samarbejde med Beijing. Endvidere kobler Helsingør Kommune en eksisterende satsning på kinesiske turister på kr. ind i initiativet herudover vil eksisterende initiativer inden for bl.a. turismeuddannelse eventuelt kunne indgå. Heraf søges der i 2015 om 6 mio. kr. i ReVUSmidler (tilsagnsbudgetteres i budgetår 2015). Videre proces: Der er mulighed for at koble sig på projektet både frem mod opstart den 1. januar 2016, og der lægges op til at flere parter kobler sig på i udrulningen. 12

13 8. Kommercialisering af de kreative erhverv Formålet er, at virksomheder med vækstpotentiale og vækstambitioner kommer ind i varige vækstforløb. Det skal ske gennem en mere koordineret og målrettet indsats med få stærke aktører inden for indsatsområderne: interaktive digitale medier, design samt fødevarer. Der fokuseres på opbygning af kompetencer omkring forretningsforståelse, kommercialisering, finansiering, skalering og internationalisering mv. Region Hovedstaden vil sammen med kommuner, erhvervsliv og relevante organisationer udvikle initiativet. Interaktive digitale medier Klyngesekretariat for forretningsudvikling, private investeringer og internationalisering. Masteruddannelse i spil og interaktive produktioner nationalt samlingspunkt for uddannelser. Design Markedsmodningsforløb for mindre design- og modevirksomheder med vækstpotentiale. Matchmaking mellem mindre design- og modevirksomheder og investorer. Videreudvikling og test af skaleringsforløb via designmetoder for af regionens virksomheder. Fødevarer Afventer yderligere konkretisering Forventede effekter Interaktive digitale medier Private danske og udenlandske virksomheder engagerer sig i de masterstuderendes projekter og betaler deres studieafgift. For hver årgang vil der være tre af de studerendes projekter, der udvikler rettigheder (intellectual property) til film og spil, og opretter en virksomhed på bagrund af disse rettigheder. Der skabes 2000 nye jobs i DK i perioden, ca. 750 arbejdspladser inden for kreative kernevirksomheder og ca arbejdspladser afledt heraf i distributionssektoren, markedsføring og andre understøttende servicevirksomheder. Ca af disse vil blive skabt i Greater Copenhagen. Mindst 10 kommuner i Greater Copenhagen deltager i 2017 i samarbejdet. Design Deltagende virksomheder skal som minimum øge omsætningen med mindst 15 procentpoint eller øge beskæftigelsen med mindst 10 procentpoint. Design Society skal gennem sine aktiviteter bidrage til at øge den private værditilvækst med 500 mio. kr. i perioden Design Society skal være en kreativ erhvervsklynge for design og mode. Mindst 10 kommuner i Greater Copenhagen deltager i 2017 i samarbejdet. Fødevarer Mindst 15 kommuner i Greater Copenhagen deltager i 2017 i samarbejdet. Afventer derudover yderligere konkretisering. Interaktive Det globale marked for interaktive produkter er i dag 1,7 mia. kr. og alene inden for de kommende tre år forventes markedet at stige med yderligere 50 pct. Markedet er dermed blandt de hurtigst voksende i verden, og industriens potentiale i Regionen og i Danmark 13

14 er langt fra indfriet. 68 % af alle danske spiludviklervirksomheder er lokaliseret i Greater Copenhagen (64 % i Hovedstadsregionen). Antallet af spiludviklerfirmaer steg fra 70 i 2009 til 149 i Initiativet bygger videre på: Interaktive digitale medier Initiativet er en videreudvikling og samling af klyngeinitiativet Interactive Denmark og computerspiluddannelsen EUCROMA. Design Initiativet samler og udvikler dele de aktiviteter, der finder sted i Danish Fashion Institute, INDEX: Design to Improve Life, Dansk Design Center. Fødevarer Afventer yderligere konkretisering Interaktive digitale medier Interactive Denmark/EUCROMA (lead partner), Region Hovedstaden, Københavns Kommune og andre offentlige og private aktører. Design Danish Design Society (lead partner), Danish Fashion Institute, INDEX: Design to Improve Life, Dansk Design Center, Væksthus Hovedstadsregionen, Erhvervsstyrelsen, Innovationsnetværket livsstil, bolig og beklædning. Fødevarer Afventer yderligere konkretisering Kenneth Kay Jensen, Region Hovedstaden, tlf , Lene Jermin, Region Hovedstaden, tlf , Indsatsens geografiske dækning: Greater Copenhagen Forventet projektperiode: Forventet samlet budget: består udover 11 mio. kr. fra Region Hovedstaden af 2,9 mio. kr. fra Københavns Kommune (dog kun i 2016). I alt 13, 9 mio. kr. Heraf søges der i 2016 om i alt 11 mio. kr. i ReVUS-midler (tilsagnsbudgetteres i budgetår 2016) Videre proces: Der er mulighed for at koble sig på projektet både frem mod opstart den 1. januar 2016, og der lægges op til at flere parter kobler sig på i udrulningen. 14

15 9. Copenhagen wifi og tidssvarende mobil og bredbåndsdækning Formålet er at etablere et wifi-net i regionen, som opleves mere sammenhængende. Et wifi-net kan styrke mulighederne for at udvikle bedre servicetilbud til borgere, virksomheder og turister samt løse samfundsudfordringer baseret på intelligent teknologi. Regionen vil desuden samarbejde om, at der senest i 2020 er etableret en tidssvarende mobil- og bredbåndsdækning i hele Greater Copenhagen, som gør det attraktivt at besøge, drive virksomhed og bosætte sig i regionen. Det gennemføres i et samarbejde mellem region, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner. Forventede effekter: Samarbejde om at udvikle, udbrede og markedsføre en fælles wifi-løsning i Greater Copenhagen til borgere, turister og forretningsdrivende Udvikle og teste wifi-løsninger til blandt andet intelligente Smart City-løsninger samt undersøge aspekter vedrørende standarder, sikkerhed og privacy En mere sammenhængende wifi-løsning i Greater Copenhagen Greater Copenhagen opleves, som digital frontløber Flere turister og virksomheder tiltrækkes til regionen Det er mere attraktivt at bo og drive virksomhed i Greater Copenhagen Samarbejde med staten, kommuner, teleselskaber om at kortlægge områder med mindre god mobil- og bredbåndsdækning samt udvikle og finde løsningsmodeller på udfordringerne i områderne i Greater Copenhagen, som er mere tidsvarende. Der er generelt en veludbygget mobil- og bredbåndsdækning i Greater Copenhagen, men fortsat huller, hvor dækningen er mindre god. Den eksisterende lovgivning tillader gratis wifiadgang til afgrænsede formål i én time om dagen, som er en barriere for en tidsvarende dækning. Initiativet bygger videre på: Den tidligere regerings vækstpartnerskabsaftale med Vækstforum Hovedstaden og Sjælland om at fremme mobil- og bredbåndsdækningen, bl.a. gennem udvikling af OPP-løsningsmodeller DOLL Living Lab udvikler og tester Smart Cityløsninger, som er baseret på kommunikation via wifi-net Øresundsregionen gennemfører en konsulentundersøgelse, der skal afdække erfaringer med etablering af wifi til brug for partnerne i Øresundsregionen. Region Hovedstaden / Københavns Kommune / Høje- Taastrup Kommune / Vallensbæk Kommune / Ballerup Kommune / Bornholms Regionskommune / DTU / Københavns Universitet / Øresundskommitteen / Gate 21 Henrik Aagaard Johanson, Region Hovedstaden, , Indsatsens geografiske dækning: Greater Copenhagen Forventet projektperiode: Forventet samlet budget: 10 mio. kr. til projektledelse, tekniske undersøgelser og udvikling Videre proces: De kommuner, som ikke har været med i arbejdsgruppen inviteres til at deltage. 15

16 10. Udvikling af fælles data-hub Formålet er at fremme anvendelsen af Big Data og smart city løsninger i Greater Copenhagen ved at etablere en fælles kommunal og regional data-hub samt et kompetencecenter for intelligente Smart Cityløsninger. Greater Copenhagen har gode forudsætninger for at blive blandt verdens førende udviklingscentre for intelligente og smarte byer. Bl.a. ved at styrke opsamling og gøre offentlige data tilgængelige for kommerciel anvendelse samt styrke en mere koordineret indsats for udvikling og implementering af smart city-løsninger i region og kommuner i tæt samarbejde med private virksomheder og videninstitutioner. På baggrund af en behovsanalyse etableres en fælles kommunal og regional data-hub og kompetencecenter inden 2018 Hub en formidler offentlige data til forskning, offentlig og kommerciel anvendelse samt demonstrer og understøtter fælles projekter blandt kommuner, forskningsinstitutioner og virksomheder Forventede effekter: Andelen af virksomheder som anvender offentlige data og udnytter digitaliseringens fordele stiger årligt Accelereret implementering af smart city løsninger i byerne indenfor fx mobilitet, energi og belysning Styrkede kompetencer inden for data og smart city teknologier Udvikling af fælles regionalt og kommunalt charter for håndtering af offentlige data i en smartcity kontekst. Øget tiltrækning af internationale virksomheder og investeringer Virksomheder, der baserer sig på data fra fx sensorer, offentlige datasæt og sociale medier, klarer sig generelt 5-6 pct. bedre målt på indtjening end andre virksomheder Initiativet bygger videre på: Big Data løsninger havde et marked på knap 125 mio. kr. i 2010 og forventes at vokse med 40 pct. årlig. Den fælles data-platform, som udvikles i partnerskab mellem, Region Hovedstaden, Københavns Kommune, CLEAN og Hitachi, OpenData.dk og eksisterende livinglabs Grunddataprogrammet fra 2012 aftalt mellem regeringen, KL og Danske Regioner, som løber frem til 2016 Invest in Denmarks igangværende analyse af potentialer og muligheder for Smart City-løsninger i Danmark i partnerskab med bl.a. Region Hovedstaden, Københavns Kommune m.fl. Region Hovedstaden / Københavns Kommune / Frederiksberg Kommune / Gentofte Kommune / Høje- Taastrup Kommune / Vallensbæk Kommune / Gate21 Albertslund Kommune / Egedal Kommune / Fredensborg Kommune / Furesø Kommune /Frederikssund Kommune / CLEAN / Hitachi / DTU / Københavns Universitet Henrik Aagaard Johanson, Region Hovedstaden, , Forventet projektperiode: Forventet samlet budget: 11 mio. kr. Videre proces: De kommuner, som ikke har været med i arbejdsgruppen inviteres til at deltage. 16

UDKAST. Regionale løsninger på regionale udfordringer

UDKAST. Regionale løsninger på regionale udfordringer Punkt nr. 10 Region - Vedtagelse Hovedstaden af handlingsplan for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Regionale løsninger på regionale udfordringer Bilag 1 - Side -1 af 22 Regionale løsninger på

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Halsnæ Regional Udviklingsplan 2012 Uddannelse Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Regionen har en rolle i forhold til at facilitere et bredt samarbejde regionalt mellem kommuner og

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Idekatalog - tænketankens anbefalinger til initiativer, der kan understøtte

Idekatalog - tænketankens anbefalinger til initiativer, der kan understøtte Idekatalog - tænketankens anbefalinger til initiativer, der kan understøtte realiseringen af erhvervspotentialerne forbundet med Nyt Hospital Nordsjælland FORORD I løbet af de næste fem-syv år skal Hillerød

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Hvordan gør vi fremtidens udbud mere smarte? Konkurrence- og forbrugerstyrelsen d. 10. dec. kl. 9-12

Hvordan gør vi fremtidens udbud mere smarte? Konkurrence- og forbrugerstyrelsen d. 10. dec. kl. 9-12 Hvordan gør vi fremtidens udbud mere smarte? Konkurrence- og forbrugerstyrelsen d. 10. dec. kl. 9-12 Hvad er Innovative Offentlige Indkøb? Der er mange måder at regne på 2 Innovative indkøb er et højaktuelt

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi Region Hovedstaden Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Om den regionale vækstog udviklingsstrategi Region Hovedstadens regionale vækst-og udviklingsstrategi

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen CVR/SE-nr: 30 11 36

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Præsentation på workshop om uddannelse på Bornholm Bornholms Akademi 23. april 2014 Agenda

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet. Marts 2011

Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet. Marts 2011 Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet Marts 2011 Om kortlægningen Baggrund REG LAB har sammen med Aalborg Universitet taget initiativ til at få kortlagt

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune FÆLLES LØSNINGER PÅ FÆLLES UDFORDRINGER I 2014 er København ( og Regionen) stedet, hvor hele Europa deler løsninger, løfter vidensniveauet

Læs mere

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Vækstforum Sjælland indkalder forslag til vækstaftaler for 2014-2016. Forslag udarbejdes elektronisk på denne skabelon og indsendes pr. e-mail til tilskud@regionsjaelland.dk

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution Operatør Til at udvikle initiativet Rethink Business : Design for disassembly Join the Circular Economy Revolution Vækstforums strategiske indsatsområde Energi og Miljø Region Midtjylland Vækstforum Regional

Læs mere

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet MSSM 2014 maritim sikkerhed sundhed og miljø Thomas Alslev Christensen Head of Operations, COO, Novo Nordisk Fonden 29.

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

24. april 2015. Væksthusets årlige rapport for Rudersdal kommune

24. april 2015. Væksthusets årlige rapport for Rudersdal kommune 24. april 2015 Væksthusets årlige rapport for Rudersdal kommune Baggrund I 2007 blev de fem Væksthuse etableret som et led i strukturreformen. Der findes et Væksthus i hver region, der hver især er organiseret

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere