Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden"

Transkript

1 BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for lægerne den 3. marts 2015 kl i Stockholmsgade, Store mødelokale Mødeleder: Flemming Plesss MØDETIDSPUNKT :00 MØDESTED Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød, mødelokale H4 MEDLEMMER Claus Perrild Udvalgsmedlem Afbud Ben Geissler Udvalgsmedlem Deltog Karin Zimmer Udvalgsmedlem Deltog Marianne Puge Udvalgsmedlem Deltog Flemming Pless Udvalgsmedlem Deltog Katrine Dencker Udvalgsmedlem Afbud Lise Müller Udvalgsmedlem Deltog May-Britt Kattrup Udvalgsmedlem Deltog Susanne Palsig Udvalgsmedlem Deltog Torben Kjær Udvalgsmedlem Deltog Christian Freitag Udvalgsmedlem Deltog Line Soot Udvalgsmedlem Deltog Side 1

2 INDHOLDSLISTE 1. Oversigt over medlemmer og mødedeltagelse 2. Godkendelse af dagsorden 3. Protokol fra møde den 2. december Velkommen til nye medlemmer 5. Dispensation i forhold til bestemmelsen om akkreditering. 6. Inddragelse af patientinddragelsesudvalg 7. Håndtering af sager om praksisophør, når praksis ikke overtages af en anden læge, jf. overenskomstens Retningslinjer for sager af administrativ karakter 9. Udgår 10. Rapport om økonomisk lægemiddelordination 11. Udgår 12. Lægedækning orientering 13. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget orienterer om tillægsbevilling til deltagelse i Nordisk Kongres Orientering om almen praktiserende lægers praksisdeklarationer 16. Orientering om opslag af 0-ydernummer i Glostrup 17. Meddelelse - Ligsyn uden for normal arbejdstid 18. Meddelelse - Retningslinjer for flytteansøgninger 19. Gensidig orientering 20. Næste møde 21. Eventuelt Side 2

3 Side 3

4 1. OVERSIGT OVER MEDLEMMER OG MØDEDELTAGELSE Medlemmer udpeget af regionsrådet: Flemming Pless, mødeleder Lise Müller Torben Kjær May-Britt Kattrup Katrine Dencker, afbud Medlemmer udpeget af KKR: Susanne Palsig Lægefagpolitiske medlemmer: Christian Freitag Line Soot Ben Geissler Claus Perrild, afbud Karin Zimmer Marianne Puge Bisidder: Thomas Birk Kristiansen, afbud Sekretariatet, PLO-Hovedstaden: Seniorkonsulent Flemming Hassing Larsen og juridisk konsulent Finn Altschuler Sekretariatet, Region Hovedstaden: Vicedirektør Else Hjortsø og enhedschef Bettina Skovgaard BILAGSFORTEGNELSE 1. Underskriftsblad - almen praksis 9. marts 2015 Side 4

5 2. GODKENDELSE AF DAGSORDEN INDSTILLING 1. at dagsorden godkendes. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt med følgende ændring: Punkterne 9 og 11 udgår. Else Hjortsø finder, at hun har orienteret Christian Freitag, om at punkt 11 var på dagsordenen. Christian Freitag udtrykte, at det har han ikke opfattet. Side 5

6 3. PROTOKOL FRA MØDE DEN 2. DECEMBER 2014 INDSTILLING 1. at orienteringen tages til efterretning SAGSFREMSTILLING Der er ikke fremkommet bemærkninger til protokollen. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt. Side 6

7 4. VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER Der er udpeget nye lægefagpolitiske medlemmer til Samarbejdsudvalget vedr. almen praksis. Velkommen til: Christian Freitag Line Soot Karin Zimmer Ben Geissler Marianne Puge SAGSBEHANDLER Søs Corfitzen Side 7

8 5. DISPENSATION I FORHOLD TIL BESTEMMELSEN OM AKKREDITERING. INDSTILLING 1. at samarbejdsudvalget bemyndiger administrationen at afgøre sager om dispensation fra akkreditering efter de principper, der er aftalt mellem overenskomstens parter. RESUME Overenskomstens parter har aftalt principper for afgørelse af sager om dispensation fra akkreditering af almen praksis. Sagerne skal i henhold til aftalen afgøres i de regionale samarbejdsudvalg. Det foreslås, at samarbejdsudvalget bemyndiger administrationen til at træffe afgørelse i disse sager efter de aftalte principper. SAGSFREMSTILLING I henhold til overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation om almen praksis 92, stk. 6 kan en praksis, der forventes at ophøre inden for et tidsrum på 5 år, dvs. inden 31. august 2019 på grund af alder eller sygdom få dispensation fra at deltage i arbejdet med akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel. Det er mellem parterne aftalt, at denne bestemmelse skal administreres i de regionale samarbejdsudvalg efter følgende regler: Dispensationsansøgningen skal være samarbejdsudvalget i hænde senest en måned efter modtagelse af surveydato, der er oplyst fra IKAS til den pågældende praksis Det skal i ansøgningen sansynliggøres, at praksis ophører inden den 31. august 2019 på grund af sygdom og alder Det er hele praksis, der skal ophøre ikke blot en andel af lægerne i en praksis. Praksis med dispensation kontaktes af det regionale samarbejdsudvalg senest den 1. december 2016 for en bekræftelse af ophør. I tilfælde af, at ophøret ikke bekræftes indgår praksis i akkrediteringsrunden op til den 1. januar For ikke at få unødig forsinkelse af disse dispensationssager foreslås, at administrationen bemyndiges til at afgøre disse sager i overensstemmelse med ovennævnte principper. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Samarbejdsudvalget bemyndiger ikke administrationen til at afgøre sager. PLO -Hovedstaden har henvendt sig til PLO-Centralt og kender ikke til dokumentet "Afrapportering fra arbejdsgruppen til konkretisering af en kvalitetsmodel for almen praksis - november 2014". JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER MLK Side 8

9 6. INDDRAGELSE AF PATIENTINDDRAGELSESUDVALG INDSTILLING 1. at samarbejdsudvalget tager samarbejdsnotatet til orientering 2. at samarbejdsudvalget kan overveje at inddrage PIU, når det findes relevant RESUME - SAGSFREMSTILLING I Bekendtgørelsen om patientinddragelsesudvalg (PIU), 24. marts 2014, skal alle regioner nedsætte et patientinddragelsesudvalg, der består af 8 medlemmer. Heraf udpeges tre medlemmer af Danske Patienter, tre udpeges af Danske Handicaporganisationer, et af Ældre Sagen og et af Regionsældrerådet. I Region Hovedstaden blev patientinddragelsesudvalget konstitueret den 20. juni 2014 med formand Kai Nørrung fra Ældresagen og næstformand Jette Bay fra Scleroseforeningen, udpeget af Danske Patienter. Patientinddragelsesudvalget skal systematisk inddrages i drøftelsen af emner, der ligger inden for Praksisplanudvalgets (PPU) og Sundhedskoordinationsudvalgets (SKU) emneområder. Baggrund: Samarbejdet om sundhedsaftalerne er politisk forankret i SKU, og SKU er nedsat af Regionsrådet i samarbejde med kommunalbestyrelserne i regionen. SKU skal arbejde med den regionale og kommunale indsats på sundhedsområdet og med indsatsen for sammenhæng imellem sundhedssektoren og tilgrænsende sektorer. På samme vis er samarbejdet om praksisplanerne politisk forankret i PPU. PPU er nedsat af Regionsrådet i samarbejde med kommunalbestyrelserne i regionen og PLO-Hovedstaden. PPU skal udarbejde en praksisplan for almen praksis i hver kommunal og regional valgperiode med afsæt i Sundhedsstyrelsens vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner. PPU skal samtidig sikre implementeringen af planen i planperioden. Det er op til PPU og SKU at tilrettelægge en procedure for systematisk inddragelse af PIU med afsæt i et første møde forud for hver ny praksisplan og ny sundhedsaftalte. På denne baggrund godkendte PPU og SKU den 25. november 2014 et samarbejdsnotat, der beskriver mulighederne for det fremtidige samarbejde mellem henholdsvis SKU/PPU og PIU. Her fremgår det, at PIU får tilsendt dagsordener forud for møderne i hhv PPU og SKU, og at PIU kan indgå i arbejdsgrupper i forbindelse med udarbejdelsen af de to aftaler. Der er ligeledes aftalt, at der skal holdes et årligt formandskabsmøde mellem PIU, SKU og PPU. I fht samarbejdsudvalget kan det overvejes at inddrage PIU ved: at invitere udvalget med til udvalgte møder eller at fremsende oplæg til udvalgets diskussion. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Ad 1) Tiltrådt. Ad 2) Tiltrådt. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Lone Holm BILAGSFORTEGNELSE 1. Samarbejdsnotat PIU, SKU og PPU_ Side 9

10 7. HÅNDTERING AF SAGER OM PRAKSISOPHØR, NÅR PRAKSIS IKKE OVERTAGES AF EN ANDEN LÆGE, JF. OVERENSKOMSTENS 14 INDSTILLING 1. at praksisophør bliver håndteret efter revideret handlingsplan, jævnfør bilag 1. RESUME Der er behov for revision af den gældende handlingsplan i forbindelse med praksisophør, når praksis ikke overtages af en anden læge, jf. overenskomstens 14. SAGSFREMSTILLING Samarbejdsudvalget vedtog i 2012 en handlingsplan i forbindelse med praksisophør, når praksis ikke overtages af en anden læge, jf. overenskomstens 14. Når en læge meddeler ophør (uden at praksis overtages af en anden læge) med 6 måneders varsel, fremgår det af overenskomsten, at samarbejdsudvalget skal drøfte, hvorledes patienterne kan fordeles, eller om der er praksis, der ønsker at udvide. Det er administrationens erfaring, at langt størsteparten af de varslede ophørsmeddelelser, som regionen modtager, ender med at praksis bliver solgt og derved overtages af en ny læge, eller at lægen udsætter det endelige ophør ofte ad flere omgange. Endvidere er det en tidsmæssig udfordring, når lægen har meddelt endeligt ophør 3 måneder før den varslede ophørsdato, for samarbejdsudvalget at nå at drøfte sagen på et møde. Regionsadministrationen finder derfor, at der fortsat er et behov for en handlingsplan - dog med enkelte ændringer. Overenskomstens bestemmelser 14, stk. 1: Såfremt en læge agter at ophøre med praksis, uden at der er udsigt til at praksis overtages af en anden læge, har lægen pligt til at varsle dette over for regionen 6 måneder før ophørsdatoen. 3 måneder inden den varslede ophørsdato skal lægen endeligt meddele regionen, om han/hun ophører. Lægen fremsender kopi til PLO. 14, stk. 2: Når en læge har afgivet varsel om ophør (6 måneder før), skal samarbejdsudvalget drøfte, om den ophørende læges patienter vil kunne fordeles blandt andre læger med ledig patientkapacitet eller om der er praksis, som ønsker at udvide med den lægekapacitet, der vil blive ledig. 14, stk. 3: Hvis patienterne kan sikres lægebetjening på sædvanlige overenskomstmæssige vilkår, træffer samarbejdsudvalget beslutning herom, når lægen har givet endelig meddelelse om ophør (3 måneder før). I 15 beskrives praksisophør i kompagniskab og delepraksis, når praksisdelen ikke overtages af en anden læge. Her fremgår det, at hvis en læge i et kompagniskab ophører uden at overdrage sin praksisdel til en ny læge, er hovedreglen, at den ledige lægekapacitet overgår til den/de tilbageværende læge(r), som søger at få den ledige praksisdel besat med en ny læge inden for en frist på et år. Såfremt den/de tilbageværende læge(r) ikke har udsigt til, at den ledige lægekapacitet kan besættes med en ny læge, har lægerne pligt til at varsle dette over for regionen med 6 måenders varsel. Når regionen har modtaget varslet, iværksættes samme fremgangsmåde, som er beskrevet i 14, stk. 2. Administrationen finder, at praksisophør i kompagniskaber uden udsigt til, at den ledige lægekapacitet kan besættes med en ny læge er forholdsvis sjældent forekommende og vil derfor blive forelagt samarbejdsudvalget. Handlingsplan Side 10

11 Bilagt til sagen er forslag til en handlingsplan, hvoraf det bl.a. fremgår, at: Når lægen, jf. overenskomstens 14, stk. 1, varsler ophør med 6 måneders varsel bekræftes modtagelsen, herunder at lægen, jf. overenskomstens 14, stk. 1, inden 3 måneder fra den varslede ophørsdato giver endeligt besked om ophør. Samtidig hermed gives orientering til formanden for PLO -Hovedstaden. 3 måneder før ophør og når lægen har givet endeligt besked om ophør, tilskrives kommunens læger (i Københavns Kommune planområdets læger) og efter konkret vurdering nabokommunernes - læger under hensyn til 15 km/ 5 km grænsen om det varslede ophør og med en frist på 14 dage bedes de tilkendegive om: de er interesserede i at få en forhåndsaftale om lukning for tilgang efter modtagelse af et nærmere bestemt antal sikrede (>1.600) de praksis, som er lukkede for tilgang ekstraordinært, ønsker at få tildelt et nærmere aftalt antal sikrede Kommunens (i Københavns Kommune planområdets læger) læger spørges specifikt om: de er interesserede i at udvide praksis med den ledige kapacitet Forespørgslen er af sonderende/forberedende karakter, hvilket pointeres i brevet til lægerne. Hvis der i sonderingsfasen er én eller flere praksis, der ytrer interesse for udvidelse, formidler formanden for PLO - Hovedstaden kontakt med henblik på en handel. Lægen tilskrives samtidig om, at der lukkes for tilgang til praksis. Hvis handel ikke gennemføres, tilgår kapaciteten regionen. Patienterne Den ophørende læges patienter skal tilmeldes en ny lægepraksis. Patienterne får tilsendt et lægevalgsbrev, hvori det fremgår, at de skal vælge ny læge. De patienter, som ikke vælger ny læge, bliver af kommunen tildelt til de af områdets læger, som har åbent for tilgang, eller en praksis med lukket for tilgang, som har tilkendegivet at få tildelt et nærmere aftalt antal sikrede. Tildelingen sker i samarbejde mellem regionen og den konkrete kommune, eller Regionen har indgået en aftale med en konkret praksis om at overtage samtlige patienter. Her får patienterne tilsendt et nyt sundhedskort med ny lægepraksis og samtidig besked om, at de - uden gebyr for lægeskifte - kan skifte til en anden lægepraksis. Der gives orientering efterfølgende til samarbejdsudvalget. Administrationen indstiller, at praksisophør bliver håndteret efter udkast til den reviderede handlingsplan, jf. bilag. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt med en rettelse: "og PLO-Hovedstadens sekretariat" tilføjes i andet afsnit i bilaget. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Helle Lindholm BILAGSFORTEGNELSE 1. Revideret handleplan Side 11

12 8. RETNINGSLINJER FOR SAGER AF ADMINISTRATIV KARAKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at samarbejdsudvalget godkender udkast til retningslinjer for sager af administrativ karakter, der kan uddelegeres til sekretariaterne. RESUME Vedlagt er udkast til retningslinjer for sager af administrativ karakter, som forelægges til godkendelse. SAGSFREMSTILLING I samarbejdsudvalgets møde den 2. december 2014 blev revideret forretningsorden godkendt. På mødet blev det besluttet, at reviderede retningslinjer for sager af administrativ karakter, der kan uddelegeres til sekretariaterne, vil blive forelagt samarbejdsudvalget på næstekommende møde. Sager, som bliver behandlet administrativt, er sager, der set ud fra et tidsperspektiv ikke kan vente med at blive afgjort, indtil der bliver afholdt møde i samarbejdsudvalget. Det skal særligt bemærkes, at i forhold til ansættelse af speciallæger i almen medicin i praksis, fremgår det af 20, stk. 1, at samarbejdsudvalget kan give tilladelse til at besætte en ledig lægekapacitet med en ansat speciallæge i almen medicin i stedet for med en kompagnon, dog kan samarbejdsudvalget vælge at gøre tilladelserne tidsbegrænsede. Det har hidtil været kutyme i Region Hovedstaden, at der bliver givet en tidsbegrænset tilladelse på max 5 år med bemærkning om, at der kan søges om forlængelse. Denne praksis har nu fungeret i 4 år, og regionsadministrationen foreslår, at retningslinjerne ændres således, at når der bliver givet tilladelse til ansat lægen, er det en tidsubegrænset tilladelse. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Udkastet blev godkendt med følgende rettelse: Tilladelse til ansættelse gælder for 5 år ved alle ansættelser. Lægesiden foretager evaluering af ordningen. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Ulla Fremlev BILAGSFORTEGNELSE 1. Bilag til forretningsorden Side 12

13 9. UDGÅR Side 13

14 10. RAPPORT OM ØKONOMISK LÆGEMIDDELORDINATION INDSTILLING 1. at orientering om projektet 'Økonomisk lægemiddelordination' tages til efterretning. RESUME Region Hovedstaden gennemførte i 2011 en analyse af medicinområdet med henblik på at begrænse medicinudgifterne i såvel hospitaler som praksissektor. Det blev på baggrund af medicinanalysen besluttet at iværksætte et projekt om økonomisk lægemiddelordination. Projektet skulle løbe til og med 2013, men blev forlænget til udgangen af Der er udarbejdet en afsluttende rapport (bilag 1). SAGSFREMSTILLING Overenskomstens bestemmelser 88 i Overenskomst om almen praksis har til formål at give regionen et grundlag for at sikre en forsvarlig økonomi med hensyn til de udgifter, som er afhængige af lægemiddelordinationer hos praktiserende læger. Hensigten er at sikre, at der ordineres bedst og billigst. Inden for overenskomstens rammer kan samarbejdsudvalget kræve en udtalelse fra den pågældende praksis ved et afvigende ordinationsmønster. Samarbejdsudvalget kan henstille til, at ordinationsmønsteret ændres. Baggrund Region Hovedstaden gennemførte i 2011 en analyse af medicinområdet med henblik på at begrænse medicinudgifterne i såvel hospitaler som praksissektor. Analysen konkluderede bl.a., at der fortsat var et stort potentiale for besparelser og øget kvalitet i praksissektorens medicinordination. Analysen af lægemiddelforbruget pegede på, at der var forskelle i ordinationsmønstret internt i regionen og mellem regionerne, som kan danne baggrund for en målrettet indsats. Det blev på baggrund af medicinanalysen besluttet at iværksætte et projekt om økonomisk lægemiddelordination, der tog udgangspunkt i en metode, hvor den enkelte yders ordinationsmønster sammenholdes med gennemsnittets ordinationsmønster og med faglige anbefalinger på området. Der blev taget udgangspunkt i Region Hovedstadens basisliste, og regionen samarbejdede med Klinisk Farmakologisk afdeling på Bispebjerg Hospital i forhold til de datatræk, der blev foretaget i projektet, for at sikre, at eventuelle afvigelser blev bedømt på et korrekt grundlag. Projektet skulle løbe til og med 2013, men blev forlænget til udgangen af Der er udarbejdet en afsluttende rapport hvoraf både metode, evaluering samt overvejelser vedr. fremtidige indsatser fremgår (bilag 1). Det var projektets hensigt at målrette indsatsen i forhold til ydere med en væsentligt afvigende ordinationsadfærd frem for alle praktiserende læger. Eventuelle indsatser skulle derfor også målrettes ydere med en afvigende ordinationsadfærd. Gennemførelse På samarbejdsudvalgsmøde den 11. juni 2013 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med paritetisk sammensætning fra PLO-Hovedstaden og administrationen, til varetagelse af arbejdet vedrørende økonomisk lægemiddelordination. Arbejdsgruppen skulle: Udforme en metode til undersøgelse af ordinationsmønsteret På baggrund af administrative data udvælge områder, der gøres til genstand for økonomisk lægemiddelordination Side 14

15 Gennemføre konkret høring af læger, der afviger afgørende fra regionsgennemsnittet på de udvalgte områder. Arbejdsgruppen kan i lighed med de arbejdsgrupper, der er nedsat i forbindelse med kontrolstatistikkerne udvælge de læger, man efter konkret vurdering vil høre, og indhente de pågældendes udtalelse til sagen. Således kan arbejdsgruppen forberede det konkrete indhold til de sager, der forelægges samarbejdsudvalget Arbejdsgruppen gruppen valgte for 2013 at se på præparatet Victoza, som er et anitidiabetisk middel, der anvendes til behandling type-2 diabetes. Ud fra basislisten for Region Hovedstaden bør midlet ikke anvendes som første valg, idet behandling med Metformin bør være afprøvet før Victoza. Som nedre grænse for udvælgelse, jf. arbejdsgruppens kommissorium, fastsattes 40% afvigelse i forhold til regionsgennemsnittet. Arbejdsgruppen har dog udelukkende udvalgt læger, som afviger med mere end 200 % fra gennemsnittet i regionen. I de data, som lægernes tal er beregnet på, er taget højde for antal voksne diabetespatienter over 40 år. Der blev gennemført konkret høring af 16 læger, der afveg afgørende fra regionsgennemsnittet på det udvalgte område. Lægerne/praksis blev forelagt de oplysninger, som havde givet anledning til beslutningen om at iværksætte en undersøgelse, og 12 praksis fremkom med et skriftligt høringssvar. De øvrige fire lægers svar som indkom senere - gav ikke anledning til at tage sagen op i samarbejdsudvalget. Svarene fra de adspurgte læger blev behandlet af arbejdsgruppen. Generelt modtog arbejdsgruppen gode faglige begrundelser for det afvigende ordinationsmønster. Mange har store grupper af patienter med anden etnisk baggrund. Endvidere fremgår det, at enten hospitaler eller diabetesambulatorier igangsætter behandlingen på en stor del af patienterne. De modtagne redegørelser var alle udtryk for behandlingsstrategier, der tog udgangspunkt i anbefalingerne fra DSAMs vejledning for type-2 diabetes samt Basislisten, som er de regionale anbefalinger om førstevalg af lægemidler i praksissektoren. Samarbejdsudvalget besluttede på møde den 1. september 2014, at redegørelserne fra de 12 læger kunne tages til efterretning under henvisning til, at de fulgte anbefalingerne på området. Evaluering For så vidt angår almen praksis viser casen, at risikoen for at udtrække de læger, der har de tungeste patientgrupper, er meget stor. De data, der kan trækkes, tager højde for køn og alder, men f.eks. ikke for etnicitet eller kommunesocialgrupper. De medicinområder, der udgør de største udgifter og hvor der ydes tilskud er meget ofte forbundet med kroniske sygdomme. Det er både diabetes, hjertemedicin og lungemedicin, der udgør store poster på medicinbudgettet. Med andre ord vil man med denne metode udtrække de læger, der har den største mængde kronikere blandt deres patienter, og man kan ramme ned i en social skævhed, som ikke er hensigtsmæssig. I det omfang, det er muligt at finde simple problemstillinger med ligestillede præparater, der ikke rammer ned i kronikerbehandling, er denne metode velegnet. I de fleste andre tilfælde, vil det være mere hensigtsmæssigt med en mere kvalitativ tilgang, f.eks. medicingennemgang i klinikken, temamøder, kvalitetsarbejde, mv. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt. JOURNALNUMMER Side 15

16 SAGSBEHANDLER Stine Mieth-Waldorff BILAGSFORTEGNELSE 1. Økonomisk lægemiddelordination Side 16

17 11. UDGÅR Side 17

18 12. LÆGEDÆKNING ORIENTERING INDSTILLING 1. at orienteringen tages til efterretning RESUME Samarbejdsudvalget orienteres om den årlige fastsættelse af lægedækningen. Kompetencen til fastsættelse af lægedækningen ligger hos regionen og lægedækning for 2015 er behandlet af Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde den Dette udvalg godkendte, at kapaciteten for almen praksis i 2015 fastholdes på samme niveau som i SAGSFREMSTILLING Regionen foretager hvert år fastsættelse af lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen jf. Overenskomst om almen praksis, 3, foretage en høring af alle praksis i regionen. I høringen skal praksis kunne tilkendegive ønsker til antal patienter. Regionen gennemførte denne høring som en spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen fandt sted i perioden I undersøgelsen spørges alle praksis om, hvor mange patienter de højst ønsker tilmeldt praksis. Ved høringens afslutning nåedes en svarprocent på 67. Efter høringen har regionen sammenholdt høringsresultaterne om lægernes ønsker til patientantal med de faktiske antal tilmeldte sikrede og den gældende praksisplans anbefalinger. Nedenfor ses de væsentligste resultater af høringen. Stigning i antal tilmeldte sikrede Antallet af tilmeldte sikrede hos regionens læger er steget med fra 2013 til Den største stigning er sket i Hovedområde Syd (Amager, Vallensbæk, Vesterbro og Valby) og i Midt (i Gentofte og Lyngby-Taarbæk). Hovedområde Byen har også en væsentlig stigning, mens Nord er næsten neutral og Bornholm har et lille fald. Færre kapaciteter end i 2013 Antallet af lægekapaciteter er faldet med ti fra 1. oktober 2013 til 1. oktober Tre kapaciteter er ophørt uden overdragelse til ny læge. Syv kapaciteter er inddraget i overensstemmelse med samarbejdsudvalgets beslutning, om en aftalt tidsfrist mellem læge og region, indenfor hvilken lægen skal have fundet en ny kompagnon. De besvarende læger ønsker mange patienter I gennemsnit ønsker de besvarende læger i regionen ca patienter pr. kapacitet. De praksis, som ikke har besvaret høringen, tillægges efter overenskomstens bestemmelser 1600 patienter pr. kapacitet (undtaget er nogle få læger, som har dispensation til lukning under normtallet). Derved beregnes, at lægepraksis i regionen kan varetage i alt tilmeldte patienter, svarende til tilmeldte patienter pr. kapacitet. Sammenholdt med det faktiske antal tilmeldte sikrede er der et overskud på patienter. Der er områder i regionen, hvor lægerne ifølge høringen ønsker færre tilmeldte patienter end det faktiske antal tilmeldte. Områderne er hovedområde Byen (bydelene Vanløse og Indre By) og Hovedområde Syd (kommunerne Dragør, Glostrup, Høje-Tåstrup og Vallensbæk). Ligeledes ønsker lægerne på Bornholm færre patienter end det faktisk antal tilmeldte. Nogle læger ønsker at udvide med en ekstra kapacitet (11%) og andre dispensation til mindre end 1600 patienter (9%). Ikke behov for udvidelse af lægekapaciteten pr Ud fra beregningen af den samlede kapacitet i regionen er der ikke behov for flere kapaciteter. I områder med flere sikrede end ønsket kan ved behov tildeles kapaciteter inden for rammen af de nuværende kapaciteter. Efter ændringen af sundhedsloven ( 57a og 57a, stk. 2) fastsætter regionsrådet placeringen af praksis på baggrund af praksisplanen vedrørende almen praksis. Side 18

19 En oversigt over lægekapaciteter, antal tilmeldte sikrede og lægernes ønsker til antal tilmeldte sikrede, fordelt på regionens områder ses i bilag 1. Det bemærkes, at tabellen i bilag 1 medregner 1 kapacitet på Christiansø, som principielt ikke bør indregnes i lægekapaciteten. Nuværende behov for lægedækning i sårbare områder (Lægedækning 2014) Der er en række områder med konkrete udfordringer i forhold til lægedækningen. Det drejer sig om Bornholm, kommunerne på Vestegnen og Brønshøj-Husum. I disse områder arbejder regionen sammen med kommunerne og praktiserende læger på at finde konkrete løsninger. Fremtidigt behov for lægedækning i sårbare områder På trods af, at regionen ikke samlet set har lægemangel, er det vanskeligt at rekruttere og fastholde læger i sårbare områder. Praksisplanudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes en ny model for lægedækning, som fremadrettet tager højde for sårbare områders særlige forhold. Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde har på ovenstående baggrund besluttet, at kapaciteten for almen praksis i regionen fastholdes på nuværende niveau, idet behov for eventuelle nye kapaciteter kan tilgodeses inden for rammen af de eksisterende. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt. JOURNALNUMMER Jnr SAGSBEHANDLER Pernille Breum BILAGSFORTEGNELSE 1. Lægedækning og lægernes ønsker høring 2014 Side 19

20 13. KVALITETS- OG EFTERUDDANNELSESUDVALGET ORIENTERER OM TILLÆGSBEVILLING TIL DELTAGELSE I NORDISK KONGRES 2015 MEDDELELSE Samarbejdsudvalget godkendte på mødet den 2. december 2014, at 36 personer fra KAP -H kan deltage i den Nordiske Kongres for almen medicin i Gøteborg den juni 2015 (jf. bilag med protokol fra mødet ). Der blev i den forbindelse fremsat et ønske om også at kunne tilbyde KEU - medlemmer at deltage i kongressen for KEU-midler. Administrationen fik til opgave at undersøge muligheden og tilbagemeldingen er, at dette er en mulighed. Kvalitets - og Efteruddannelsesudvalget har efterfølgende givet en tillægsbevilling på kr , der vil dække op til otte KEU -medlemmers deltagelse i den fælles rejse til Nordisk Kongres i Gøteborg. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Anette Sonne Nielsen BILAGSFORTEGNELSE 1. KEU protokoludskrift Tillægsbevilling Nordisk Kongres 2. Ansøgning Nordisk Kongres m underskrift 3. SU almen praksis protokoludskrift Nordisk Kongres 2015 tiltrådt m kommentarer Side 20

21 14. ORIENTERING OM ALMEN PRAKTISERENDE LÆGERS PRAKSISDEKLARATIONER INDSTILLING 1. at Samarbejdsudvalget tager orienteringen til efterretning RESUME Region Hovedstaden har på baggrund af konkrete henvendelser foretaget en gennemgang af sundhed.dk, herunder de praktiserende lægers praksisdeklarationer og tilhørende hjemmesider. Gennemgangen omfatter et betydeligt udpluk af praktiserende læger. SAGSFREMSTILLING Gennemgang af de praktiserende lægers praksisdeklarationer på sundhed.dk viser, at en overvejende del af de pratiserende læger ikke opfylder overenskomstens 41, stk. 2, 44 samt 45, stk Mangelfulde oplysninger på praksisdeklarationerne vedrører især overenskomstens 41, stk. 2 punkt c - g og l-n, som i henhold til overenskomsten 41, stk. 4 er obligatoriske oplysninger, der skal indtastes og vedligeholdes af den enkelte læge. Der er ligeledes mangelfulde oplysninger om telefonisk tilgængelighed i praksisdeklarationerne på sundhed.dk. Fakta Overenskomstens 41, stk. 2: af praksisdeklarationen skal fremgå følgende: a) praksisnavn, konsultationsadresse, telefonnummer, hjemmesideadresse, b) antallet af samt navn, køn og alder på læger, herunder ansatte speciallæger i almen medicin jf. 16, stk. 8, 20 og 21, c) hvorvidt der er ansat klinikpersonale og i så fald, hvilke funktioner klinikpersoanlet varetager. De oplysninger der meddeles om personalets funktioner skal være relevante d) om praksis varetager uddannelse af læger, om der er tale om enkeltmands - eller kompagniskabspraksis, e) at praksis tilbyder eletronisk kommunikation med patienterne og oplysninger om, hvordan man som patient får adgang til at anvende eletronisk kommunikation ved udlevering af password f) hvornår lægen kan træffes med henblik på telefonkonsultation, hvis lægen har åben konsultation, skal tidsrummet for den åbne konsultation fremgå. Hvis lægen har tidsbestilling, skal det fremgå, hvornår tidsbestilling kan finde sted, g) om parkeringsforhold, udvendige og indvendige adgangsforhold samt toiletfaciliteter tilgodeser bevægelseshæmmede patienter, h) fra hvilket år, lægen har været nedsat som praktiserende læge, i) lægens eventuelle interesseområder angivet ved medlemskab af faglige selskaber, samt endelig j) om praksis er åben eller lukket for tilgang k) lægevagtens telefonnummer og åbningstider l) oplysninger om ferie og (længerevarende) fravær samt oplysninger om navn, telefonnummer og eventuel hjemmeside vedrørende stedfortrædere. Med ferie og længerevarende fravær menes fravær, som rækker ud over tre på hinanden følgende hverdage. m) resultat af patienttilfredshedsundersøgelse jf. 93 n) oplysninger om hvilke efteruddannelsestilbud lægen har gennemført" Regionsadministrationen bemærker endvidere, at den elektroniske kommunikation ikke fungerer for de praktiserende læger, som ikke har egen hjemmeside. Gennemgangen viser desuden, at der på sundhed.dk bliver henvist til forkerte hjemmesider, hvor brugeren selv skal søge efter den korrekte hjemmeside. Et eksempel herpå er -laege.dk. Herudover er der fortsat praktiserende læger, der henviser til gamle lægevagts telefonnumre eller Side 21

22 uhensigtsmæssigt henviser til 1813 med udtryk for egen politisk holdning om 1813 (Bilag 1). Regionsadministrationen har den 22. januar 2015 informeret PLO -Hovedstaden om de praktiserende lægers mangelfulde praksisdeklarationer. PLO-Hovedstadens svarer i brev af den 5. februar 2015, at praksisdeklarationerne skal opfylde deres formål, og at PLO -Hovedstaden vil skrive til deres medlemmer, at praksisdeklarationerne skal være ajourført med henvisning til overenskomstens bestemmelser (Bilag 2). SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Søs Corfitzen BILAGSFORTEGNELSE 1. eks. på henvisning til Svar fra PLO om praksisdeklarationer Side 22

23 16. ORIENTERING OM OPSLAG AF 0-YDERNUMMER I GLOSTRUP INDSTILLING 1. at samarbejdsudvalget tager orienteringen til efterretning RESUME Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde har den 13. januar 2015 behandlet en sag vedr. lægedækning for 2015 i Region Hovedstaden. Udvalget besluttede, at kapaciteten i 2015 skal fastholdes på det nuværende niveau, idet behovet for eventuelle nye kapaciteter kan tilgodeses inden for rammen af de eksisterende. I sagen fremhæves det dog, at der er konkrete kommuner hvor der er problemer i forhold til, at lægerne ønsker færre patienter end det faktisk antal tilmeldte, herunder Glostrup Kommune. Glostrup Kommune er i praksisplanen udpeget som et sårbart område, hvor der er konkrete udfordringer i forhold til lægedækningen. Et opslag af et 0 -ydernummer vil derfor være et vigtigt element i at finde en holdbar løsning. SAGSFREMSTILLING Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde har den 13. januar 2015 behandlet en sag vedr. lægedækning for 2015 i Region Hovedstaden. Udvalget besluttede, at kapaciteten i 2015 skal fastholdes på det nuværende niveau, idet behovet for eventuelle nye kapaciteter kan tilgodeses inden for rammen af de eksisterende. Af sagen fremgår det, at antallet af lægekapaciteter i periode fra 1. oktober 2013 til 1. oktober 2014 er faldet med 10 kapaciteter. Tre kapaciteter er ophørt uden overdragelse til ny læge og syv kapaciteter er inddraget i overensstemmelse med samarbejdsudvalgets beslutning om en aftalt tidsfrist mellem læge og samarbejdsudvalget, indenfor hvilken lægen skal have fundet en ny kompagnon /alternativt ansat en læge. I sagen fremhæves det at der er konkrete kommuner, hvor der er problemer i forhold til at lægerne ønsker færre patienter end det faktisk antal tilmeldte, herunder Glostrup Kommune. Denne problemstilling er blevet særlig aktuel ved udgangen af december 2014, hvor læge Finn Haugaard Schaub grundet sygdom, er ophørt med at praktisere, uden at hans ydernummer er blevet overdraget til en anden læge. Finn Hauggard Schaub havde i alt tilknyttet patienter til sin praksis. Praksisophøret er ikke blevet behandlet i henhold til den af samarbejdsudvalget den 22. marts 2012 besluttede Handlingsplan i forbindelse med praksisophør, idet ophøret skyldes akut sygdom. De øvrige læger har således kun fået en 3 ugers svarfrist, i forhold til hvorvidt de var interesserede i at indgå i en praksishandel med lægen, eller modtage et nærmere aftalt antal sikrede. Ingen af de 11 læger har været interesserede i at overtage kapaciteten, og de har også afvist at modtage et antal sikrede med henvisning til, at de alle har lukket for tilgang. Lægedækningsberegningen pr. 1. februar 2015 viser, at lægerne i Glostrup Kommune i gennemsnit har patienter, og at der med Finn Hauggard Schaubs ophør er en underkapacitet på i alt patienter. Som det fremgår af ovenstående har samtlige læger i Glostrup i dag lukket for tilgang, idet de opfylder overenskomstens 7 stk. 1, hvoraf det fremgår, at en praksis med mere end patienter pr. kapacitet straks kan få lukket for tilgang af patienter. I de omkringliggende kommuner er der læger, som har åbent for tilgang, og regionen opfylder derfor sin forpligtigelse til at kunne tilbyde lægedækning inden for 15 km, jf. Bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren. Regionen har dog modtaget forholdsvis mange henvendelser fra borgere i Glostrup Kommune, som ikke er interesserede i at vælge en læge i de omkringliggende kommuner. Vestegnen, herunder Glostrup Kommune er i praksisplanen udpeget som et sårbart område, hvor der er konkrete udfordringer i forhold til lægedækningen. Et opslag af et 0 -ydernummer vil være et vigtigt Side 23

24 element i at finde en holdbar løsning. I praksisplanen er Brønshøj-Husum, Ishøj og Dragør ligeledes udpeget som sårbare områder. Regionsadministrationen har derfor igangsat en udredning af, hvorvidt der også i disse områder er behov for at opslå et 0-ydernummer. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt. JOURNALNUMMER X SAGSBEHANDLER Malene Kvisgaard Side 24

25 17. MEDDELELSE - LIGSYN UDEN FOR NORMAL ARBEJDSTID MEDDELELSE En praktiserende læge har via en regionspolitiker stillet spørgsmål til regionsadministrationen om udfærdigelse af dødsattester, når patienter dør om formiddag/eftermiddag, hvor det ikke er muligt at udarbejde dødsattest i sædvanlig arbejdstid. Disse patienter skal derfor ligge hjemme/på dødsstedet til langt op ad dagen næste dag har oplyst følgende: 1813 udarbejder dødsattest på patienter, der dør hjemme fra aften til næste morgen, samt fra fredag eftermiddag til sent søndag eftermiddag/aften. Dødsfald i perioden sent eftermiddag, tager 1813 sig ligeledes af. Det er egen læges pligt at varetage ligsyn på egne patienter i dagtid på hverdage. Da sikre dødstegn viser sig allerede inden for den første time til halvanden, kan de patienter, der dør i løbet af dagen, således for det meste ses af egen læge. Lovgivning Sundhedsloven 178, stk. 2 Er dødsfald indtrådt under indlæggelse på sygehus eller lignende institution, foretages ligsyn af en af de læger, der her har deltaget i patientens behandling. 178, stk. 3 I andre tilfælde skal ligsyn foretages af afdødes sædvanlige læge eller dennes stedfortræder. SAMARBEJDSUDVALGET BESLUTNING Administrationen undersøger nærmere i forhold til tidsintervallet og vender tilbage til Christian Freitag og PLO-Hovedstadens sekretariat. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Ulla Fremlev Side 25

26 18. MEDDELELSE - RETNINGSLINJER FOR FLYTTEANSØGNINGER MEDDELELSE I forlængelse af meddelelse nr. 14 om retningslinjer for flytteansøgninger fra samarbejdsudvalgets møde den 2. december 2014 skal det meddeles, at Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde har besluttet nedenstående retningslinjer for flytning af praksis. Udvalget har endvidere besluttet, at skemaerne til brug for registrering af forholdene i den nye og den eksisterende klinik skal revideres, således at skemaerne afspejer de retningslinjer, som fremover anvendes af God Adgang til vurdering af tilgængeligheden i praksis. Flytning inden for samme planlægningsområde: Ansøgning om flytning inden for samme planlægningsområde vil umiddelbart kunne finde sted, hvis følgende kriterier er opfyldt: Der sikres bedre eller mindst samme tilgængelighed til praksis som før flytningen i relation til tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelse. Tilgængelighed med såvel offentlig som privat transport skal være bedre eller mindst være samme tilgængelighed. Opfyldes disse krav ikke, forelægges sagen for Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde. Flytning fra et planlægningsområde til et andet område: Ansøgning om flytning fra et planlægningsområde til et andet område behandles efter en konkret vurdering, hvor der tages udgangspunkt i den seneste lægedækningsberegning. Sker der en uhensigtsmæssig forskydning i lægedækningen, forelægges sagen for Udvalget for tværsektorielt samarbejde. Kriterier for adgangsforhold og tilgængelighed behandles efter samme regelsæt som ved flytning inden for et planlægningsområde. Fakta om God Adgang God Adgang er stiftet af VisitDenmark, HORESTA (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet) og Danske Handicaporganisationer (DH). Foreningens formål er at drive og udvikle Mærkeordning God Adgang. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Ulla Fremlev BILAGSFORTEGNELSE 1. Skema om nuværende kliniks indretning 2. Skema om kommende kliniks indretning Side 26

27 19. GENSIDIG ORIENTERING Karen Toke har fået nyt job som sundhedschef i Københavns Kommune. Enhedschefstillingen opslås. FMK blev drøftet. Side 27

28 20. NÆSTE MØDE Næste møde afholdes den 8. juni 2015 kl i Domus Medica. Der er formøde for lægerne kl og kl for politikere. Side 28

29 21. EVENTUELT Der var ingen bemærkninger under dette punkt. Side 29

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i det

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i Mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i Bestyrelsessalen

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.30-10.00 i mødelokale H6 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H5 *

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS

SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS Den 26. november 2013 SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS SAG NR. 3 Årlig fastsættelse af lægedækningen 2014 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at lægekapaciteten udvides med 1 pr. 1.4.2014. 2. at kapaciteten

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.00-10.00 i mødelokale H4 *

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER 1. møde 2014 - Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 15.30-17.00 i Bestyrelsessalen

Læs mere

Forretningsorden for samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden

Forretningsorden for samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden Forretningsorden for samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden 2. december 2014 1 Samarbejdsudvalgets nedsættelse Side 2 Samarbejdsudvalget er nedsat i henhold til Overenskomst om almen

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 12:00 MØDESTED Mødelokale H6-H7-H8 MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling PROTOKOL Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 26. august 2015 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød, lokale H 5 Kongens

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende speciallægehjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale H8 * Der afholdes formøde for

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende speciallægehjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Kiropraktisk behandling * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.30-09.00 i mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 10-06-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i lokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende speciallægehjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale 5 * Der afholdes formøde for

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Kiropraktisk behandling

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Kiropraktisk behandling BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Kiropraktisk behandling SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Kiropraktisk behandling * Der afholdes formøde for politikere kl. 8.30-9.00 i mødelokale H4 * Der afholdes

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 11-12-2015 11:30. Mødelokale H3 på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 11-12-2015 11:30. Mødelokale H3 på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 11-12-2015 11:30 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand Erik Sejersten Rådsmedlem

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget Tirsdag den 20. juni 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Vibeke Rosdahl Jens-Ole Andersen Sophie

Læs mere

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 (for Praksisplan for fodterapi 2017-2020)

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 20. juni Kl.: 14-16 Sted: Regionsgården Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 20650887

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan

Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan Punkt 6. Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan 2014-2017. 2014-876. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturforvaltningen godkender høringssvar for Høring af de nordjyske

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Møde i Samarbejdsudvalget for Kiropraktik Torsdag den 26. marts 2015 kl. 16:00 Regionshuset Journalnummer: 14-000411 3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Resume

Læs mere

Malene Madsen, Nyreforeningen (afbud) Annette Rolsting, Bedre Psykiatri/LMS Jette Bay, Scleroseforeningen

Malene Madsen, Nyreforeningen (afbud) Annette Rolsting, Bedre Psykiatri/LMS Jette Bay, Scleroseforeningen REFERAT Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 22. august 2016 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Lokale H7, Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling Kongens

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner.

I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner. Dato: 6. december 2017 Brevid: 3439158 Orientering om ny overenskomst for almen praksis I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner. Program

Læs mere

Lægedækningshøring 2016

Lægedækningshøring 2016 Dato: 7. december 2015 Brevid: 2847996 Lægedækningshøring 2016 Baggrund Af Overenskomst om almen praksis 3, stk. 2, fremgår det, at lægedækningen fastsættes med udgangspunkt i en høring af eksisterende

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Sundhedsstyrelsen Praksisplanudvalget har kompetencen til at beslutte, om der bør foretages yderligere

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 15.30-17.00 i det

Læs mere

Referat (åben dagsorden)

Referat (åben dagsorden) Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2009 /LISPOU Refer (åben dagsorden) fra mødet i Samarbejdsudvalget på kiropraktorområdet 27. maj 2009 !"# $"%!"&! $"%!# # $"% '(" $"% Indholdsfortegnelse

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager DAGSORDEN Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 12:00 MØDESTED Mødelokale H6-H7-H8 MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Ekstraordinært møde i Praksisplanudvalget 17-08-2015 10:00. Mødelokale H6/H7 på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Ekstraordinært møde i Praksisplanudvalget 17-08-2015 10:00. Mødelokale H6/H7 på regionsgården BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Ekstraordinært møde i Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 17-08-2015 10:00 MØDESTED Mødelokale H6/H7 på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Borgmester

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. typografi i dokumentet.

Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. typografi i dokumentet. typografi i dokumentet. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden Grundbeskrivelse Appendiks til Praksisudviklingsplan for almen praksis 2012-2015 1. PLANLÆGNINGSOMRÅDER

Læs mere

Høringsskema - besvaret af Organisation: Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden E-mail: lone.holm@regionh.dk

Høringsskema - besvaret af Organisation: Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden E-mail: lone.holm@regionh.dk Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail csu@regionh.dk Dato: 28. maj 2015 Høringsskema - besvaret af Organisation:

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Annonceringsmateriale for lægekapacitet i Ringkøbing by med klinikopstart 1. januar 2017

Annonceringsmateriale for lægekapacitet i Ringkøbing by med klinikopstart 1. januar 2017 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Økonomi & Analyse Lægedækning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Annonceringsmateriale for lægekapacitet i Ringkøbing

Læs mere

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm.

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Referat fra mødet den kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Medlemmer: Else Wienberg, Heinz Hvid, Jørgen Færk Jørgensen, Kim Nielsen, DH, Mikael Fenger, Peter Sørensen, Ulla Vestergaard, Aase

Læs mere

Jann Larsen, Hjerteforeningen Annette Rolsting, Bedre Psykiatri/LMS Jette Bay, Scleroseforeningen

Jann Larsen, Hjerteforeningen Annette Rolsting, Bedre Psykiatri/LMS Jette Bay, Scleroseforeningen DAGSORDEN Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 30. august 2017 Kl.: 16.00-19.00 Sted: Lokale H7, Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling Kongens

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER 1. møde 2014 - Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 8.00-9.00

Læs mere

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget NOTAT KKR MIDTJYLLAND Emner til drøftelse Praksisplanudvalget Formålet med denne henvendelse er at indlede en drøftelse i kommunerne om hvilke emner, kommunerne ønsker drøftet i Praksisplanudvalget. Praksisplanudvalgene

Læs mere

Virkning af lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Virkning af lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet J.nr.: 7506322 HS/MAB E-mail: des@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att.: Afdelingschef Dorthe Eberhardt Søndergaard Holbergsgade 6 l 057 København K Virkning af lov om ændring af sundhedsloven

Læs mere

Annonceringsmateriale for lægepraksis med to ydernumre/lægekapaciteter i sundhedshus i Skjern by. Klinikopstart 1. maj 2017

Annonceringsmateriale for lægepraksis med to ydernumre/lægekapaciteter i sundhedshus i Skjern by. Klinikopstart 1. maj 2017 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Økonomi & Analyse Lægedækning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Annonceringsmateriale for lægepraksis med to ydernumre/lægekapaciteter

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Programerklæring for patientinddragelsesudvalget

Programerklæring for patientinddragelsesudvalget Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Programerklæring for patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden 2016-2018 Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

Vejledende retningslinjer om kontrolstatistik (Godkendt af Landssamarbejdsudvalget den 24. november 2015 )

Vejledende retningslinjer om kontrolstatistik (Godkendt af Landssamarbejdsudvalget den 24. november 2015 ) REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN Vejledende retningslinjer om kontrolstatistik (Godkendt af Landssamarbejdsudvalget den 24. november 2015 ) Formål med kontrolbestemmelserne Kontrolbestemmelserne

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp. Mødet er blevet afholdt som votering.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp. Mødet er blevet afholdt som  votering. BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp Mødet er blevet afholdt som email votering. MØDETIDSPUNKT 22-06-2016 10:00 MØDESTED Region Hovedstaden,

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 15. juni Kl på Regionsgården i H7. Møde nr. 11. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 15. juni Kl på Regionsgården i H7. Møde nr. 11. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 15. juni 2011 Kl. 17.00 på Regionsgården i H7 Møde nr. 11 Medlemmer: Lise Müller (F), formand Jannie Hjerpe (F) Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen (Ø)

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer 12. februar 2016 Kl Regionsgården, H5

Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer 12. februar 2016 Kl Regionsgården, H5 Møde i: Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer Dato: 12. februar 2016 Kl.: Kl. 10-12.00 Sted: Regionsgården, H5 Deltagere: Peter Mandrup Jensen Christian Bartholdy Anne Hertz Birte Sonnenborg Grothe

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard,

Læs mere

Referat af åben dagsorden

Referat af åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 7. oktober 2009 /METANE Refer af åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. september 2009 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende speciallægehjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale 2+3 * Der afholdes formøde

Læs mere

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge.

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig lægedækningshøring 2016 Der skal ifølge overenskomsten om almen praksis foretages

Læs mere

Mødetype: ordinært møde

Mødetype: ordinært møde Sygehusudvalget i region Syddanmark Tirsdag den 11, november kl. 9,30 Mødested: Hjallese forsamlingshus Hjallesegade 31 5260 Odense S Indkaldt Søren Kollerup af 04-11-2014 Mødetype: ordinært møde Deltagere:

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.00 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin Maja Holt

Læs mere

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark.

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Praksisplanlægning og bæredygtige lægepraksis I Landsoverenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Halvårlig status på implementering af praksisplan 2016

Halvårlig status på implementering af praksisplan 2016 Halvårlig status, 1. halvår 2016 dokumentet. Samarbejdsudvalget for fodterapi Samarbejdsudvalget for fodterapi Halvårlig status på implementering af praksisplan 2016 Halvårlig status for året 2016 af Praksisplan

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Annonceringsmateriale Annoncering af ydernummer i Grenå by med klinikopstart 1. februar 2016

Annonceringsmateriale Annoncering af ydernummer i Grenå by med klinikopstart 1. februar 2016 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Annonceringsmateriale Annoncering af ydernummer i Grenå by med klinikopstart

Læs mere

Bilag til punkt 5 SU fysioterapi d. 18. december 2014

Bilag til punkt 5 SU fysioterapi d. 18. december 2014 Bilag til punkt 5 SU fysioterapi d. 18. december 2014 Konkrete ændringsforslag til høringsudkast Praksisplan 2015-2018 Høringspart: Indkommet ændringsforslag: Administrationens indstilling: Danske fysioterapeuter

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere