Åbent referat Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent referat Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet"

Transkript

1 Åbent referat Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 12:00 Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Per Møller Svenning Christensen deltog ikke i behandling af punkt 7 Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Sanktioner ved manglende byggeskadeforsikring 2 2 Fjernvarme i Vrensted 6 3 Regulativ for husholdningsaffald Stadionvej, Vrå - Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 33 og lokalplan L02 5 Nielsmindevej 96, Løkken - Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan 13 for 4 vindmøller samt miljørapport 6 Budget forslag til prioritering 19 7 Teknik- og Miljøudvalget - Orienteringspunkter 22

2 Side G Sanktioner ved manglende byggeskadeforsikring Resumé Der er i en række byggesager krav om, at der tegnes byggeskadeforsikring. Hvor denne ikke tegnes ved færdigmelding af byggesagen, er der i Byggeloven hjemmel til, at sanktionere ved bødestraf. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om administrationen skal anvende tvangsbøder for at sikre, at lovpligtig byggeskadeforsikring tegnes. Sagsfremstilling Hvorfor en byggeskadeforsikring Byggeskadeforsikringen har til hensigt at beskytte borgeren, der køber en kompleks ydelse som et nyt hus og som dermed ikke er i stand til at gennemskue, om bygherre har lavet graverende fejl eller mangler ved byggeriet. I visse sager kan bygherre fritages kravet om forsikringen. Det gælder fx, hvor borgeren er selvbygger eller medbygger, og dermed har forudsætningerne for at kende til skjulte konstruktioner mv. I Byggeloven beskrives, at den professionelle bygherre, der opfører ny bebyggelse, som hovedsageligt skal anvendes til beboelse, skal forsikre bebyggelsen mod byggeskader. Byggeskadeforsikringen tegnes til fordel for bygningsejeren og løber i 10 år. Forsikringen skal bl.a. yde erstatning til dækning af udgifter til udbedring af byggeskader, der opstår på boligen, og som kan henføres til fejl begået i forbindelse med opførelsen. Eksempelvis kan der være tale om projekterings-, konstruktions-, eller materialefejl, som har betydning for bygningens sikkerhed og funktionalitet. Omkostningskravet er i første omgang rettet mod den professionelle bygherre. Er den professionelle bygherre insolvent eller konkurs, er det forsikringen som løfter byrden for udbedring af fejl. Med professionel bygherre menes typehusfirmaer, entreprenører, arkitekt- og ingeniørfirmaer, som står for hele processen i byggeriet.

3 Når forsikringen mangler Kommunen er jf. Byggeloven pålagt ansvar for at sikre, at der ved ansøgningstidspunktet foreligger et tilbud om tegning af byggeskadeforsikring og sidenhen ved færdigmelding eller ibrugtagning, er det kommunens ansvar at sikre, at der er dokumentation for, at denne er tegnet. Side 3. Administrationen oplever i en mindre række sager, at der ikke modtages den nødvendige dokumentation for, at denne er tegnet. I disse sager kan administrationen ikke lukke byggesagen, idet der i lovgivningen ikke er nogen mulighed for at frafalde kravet. Der er eksempel på en sag, hvor administrationen gennem dialoger i 1½ år, ikke er kommet en dokumentation nærmere. Dermed vurderer administrationen også, at det er ret usandsynligt, at en videre dialog vil frembringe den nødvendige dokumentation. Såfremt kommunen fraviger at sikre, at der er tegnet en pligtig byggeskadeforsikring, kan kommunen blive gjort erstatningsansvarlig. Dette gælder i byggeri, hvortil vejledningen beskriver, at der er krav om byggeskadeforsikring. Det må antages, at dersom administrationen ikke modtager dokumentation for tegnet byggeskadeforsikring, så er det et udtryk for, at der ikke er tegnet nogen. Kommunen påtager sig dermed, at blive gjort økonomisk ansvarlig i tilfælde af en byggeskade, konstaterede fejl eller mangler. Der foruden er det beboerne/ejeren, der kommer i en vanskelig situation, idet der opstår usikkerhed om den økonomiske byrde ved udbedringen. Sanktionsmulighederne Der er i byggeloven hjemmel til at pålægge den tegningsansvarlige tvangsbøder for at dokumentere, at den krævede byggeskadeforsikring er tegnet. En række kommuner - herunder Brønderslev og Aalborg anvender tvangsbøder. Disse kommuner takserer således kr./uge pr. byggesag fra det tidspunkt, hvor byggeriet færdigmeldes, frem til det tidspunkt hvor der fremsendes dokumentation for tegnet byggeskadeforsikring. 1. uge er bødestraffen dog kun 500 kr. Motivationen for at anvende tvangsbøder er alene, at sikre tegning af byggeskadeforsikring, der hvor denne er lovpligtig. Det er den professionelle bygherre som skal forsikre bebyggelsen, hvorfor det også er denne som sanktioneres.

4 Energistyrelsen har udtrykt, at en bødestørrelse på kr./ugentligt anses for at have en passende størrelse til at kunne danne incitament nok, til at bygherre sikrer at opfylde kravet om byggeskadeforsikring. Side 4. Erfaringer fra Aalborg og Brønderslev Der har i disse kommuner ligeledes været sager, hvortil de pågældende administrationer har haft meget vanskeligt ved at rekvirere dokumentationen for tegning af byggeskadeforsikringen. I begge kommuner (samt en række andre som administrationen har været i dialog med) er erfaringerne, at anvendelsen af tvangsbøder er særdeles virkningsfuld. Således modtager Aalborg og Brønderslev dokumentation, uden at skulle erlægge en særlig indsats i dette og har kun haft brug for at anvende bøderne i ganske få tilfælde. Det opleves i begge kommuner, at der spares en del ressourcer på, at der ikke skal rykkes gentagne gange efter dokumentationen. Indstilling fra administrationen Der indstilles en model magen til den anvendte praksis i Brønderslev: Modellen er bygget op som en tre-trins-raket. 1. Lovgivningen giver mulighed for, at bøder kan udstedes direkte efter et 14 dages varsel, men der startes med en venlig påmindelse. Når der sker færdigmelding uden dokumentation for betalt byggeskadeforsikring, sendes første brev, som gør opmærksom på, at administrationen mangler dokumenter. Hvis der sker indflytning i en bolig, der ikke er færdigmeldt, må huset antages at være så færdigt, at man kan flytte ind i det, og da træder kravet om byggeskadeforsikring i kraft, og bygherre får også her første brev. 2. Reageres der ikke på den venlige påmindelse inden for fire uger, er næste skridt et egentligt varsel. Andet brev bliver vi lidt skarpere med en yderligere frist på to uger til at aflevere. Ellers udstedes 1. uges bøde på 500 kr. 3. Modtages der stadig ikke dokumentation, får de en ugentlig bøde på kr. i de efterfølgende uger, indtil dokumentation fremsendes. Lovgrundlag Byggelovens 17 og 25.

5 Side 5. Økonomi Minimerer kommunens risiko for at være økonomisk ansvarspådraget for udbedring af byggeskader, fejl eller mangler. Administrationen gør opmærksom på, at byggesagsområdet økonomisk hører under Økonomiudvalget. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag Ingen. Direktøren for Teknik- & Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget vedtager at indføre tvangsbøder ved manglende dokumentation for, at der er tegnet lovpligtig byggeskadeforsikring, at tvangsbøderne fastsættes til ugentlig fakturering med taksten kr pr. påbegyndt uge pr. byggesag - dog 1. uge kr. 500, og at tvangsbøder også tages i anvendelse på tidligere byggesager, dersom dokumentation ikke er fremsendt. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget godkender indstillingen. Per Møller deltog ikke i mødet.

6 Side P Fjernvarme i Vrensted Resumé En initiativgruppe fra Vrensted har udarbejdet et projektforslag til etablering af fjernvarme i Vrensted. En gennemførelse af projektet vil give betydelige besparelser for udgiften til opvarmning af boliger, der i dag har el-varme og oliefyr. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om det vil anbefale Byrådet at sende projektet i høring hos berørte parter. Sagsfremstilling På vegne af en initiativgruppe, bestående af borgere i Vrensted og en rørproducent, har rådgivningsfirmaet PlanEnergi fremsendt et projektforslag til fjernvarme i Vrensted. Projektet omhandler: Etablering af Vrensted Fjernvarme A.m.b.a. Konvertering af 78 boliger i Vrensted til fjernvarme (44 % af boligerne i området). Distributionsnet til forsyning af forbrugerne. Biomassefyr på 1 MW, baseret på træpiller. I Vrensted by er der 178 boliger, og der findes ikke fjernvarme i byen i dag. Varmeforsyningen i området består af en blanding af individuelle anlæg baseret på el-varme (13 %), oliefyr (72 %) og fastbrændselsfyr (14 %). I projektet er der regnet med, at 44 % af boligerne i Vrensted tilslutter sig fjernvarme, og med dette scenarie udviser projektet et beskedent samfundsøkonomisk overskud på 0,156 mio. kr. over 20 år. De forbrugere, der får størst fordel af projektet, er dem, som i dag har elopvarmning eller oliefyr. De vil opnå en betydelig besparelse mellem kr. årligt, afhængig af hvor mange der ønsker at deltage i projektet. Der vil ikke være en økonomisk fordel hos de forbrugere, der har fastbrændsel.

7 I projektforslaget er der regnet på et alternativ, hvor Løkken Varmeforsyning leverer varme til Vrensted. Det er en betydelig større investering, idet en 5 km lang transmissionsledning er betydelig dyrere end det planlagte fyr. Den store investering og et konstant varmetab gør, at en transmissionsledning fra Løkken vil være mindre fordelagtig end løsningen med et fælles fyr. Side 7. Lovgrundlag Lov om varmeforsyning, nr af 24. november Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser En konvertering af olie til biomasse vil give en betydelig reduktion i udledningen af CO2, hvilket passer med s strategiske energiplan, hvor en af de 33 handlinger handler om at skabe energirigtige løsninger for lokalsamfundet. Bilag 1. Projektforslag for etablering af fjernvarme i Vrensted. Direktionen indstiller at at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet at sende projektet i høring hos de berørte parter. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen. Per Møller deltog ikke i mødet.

8 Side A Regulativ for husholdningsaffald 2015 Resumé Ved sidste revision af husholdningsregulativet mangler ordningen for afhentning af storskrald. Regulativet er tilrettet, og Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om det kan godkende det reviderede regulativ for husholdningsaffald for Sagsfremstilling Affaldsselskabet Vendsyssel Vest (AVV) har igennem mange år afhentet storskrald ved husholdningerne. Borgeren ringer til AVV for afhentning af storskrald. Ordningen skal primært tilgodese de borgere, som ikke selv kan komme på genbrugspladserne. I 2014 er der hentet storskrald gange, hvilket AVV også forventer bliver niveauet i Den årlige omkostning er 0,700 mio. kr., svarende til ca. 400 kr. pr. afhentning. Det samlede regulativ fremgår af bilag 1. Det nye regulativ for "Afhentning af visse former for storskrald" findes som 23 i regulativet. Lovgrundlag Affaldsbekendtgørelsens 55 stk. 60. Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

9 Bilag 1. Regulativ for husholdningsaffald Side 9. Direktøren for Teknik- & Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender det reviderede regulativ for husholdningsaffald for Beslutning Teknik- og Miljøudvalget godkender indstillingen. Det henstilles, at der sker en bedre synglliggørelse af storskraldsordningen over for brugerne. Per Møller deltog ikke i mødet.

10 Side P Stadionvej, Vrå - Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 33 og lokalplan L02 Resumé Forslag til kommuneplantillæg nr. 33 og forslag til lokalplan nr L02 har været fremlagt i offentlig høring i 10 uger. Kommunen har modtaget 2 bemærkninger til planforslagene. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om planerne skal fremsendes til Byrådet med anbefaling af vedtagelse. Sagsfremstilling Beskrivelse af lokalplanforslag Lokalplanens formål er at sikre grundlag for, at Vrå Skole og daginstitution kan etableres i området samtidig med, at den grønne kile i Vrå sikres i lokalplanområdet. Lokalplanen er inddelt i 3 delområder, der har forskellig anvendelse. I delområde I og II fastlægges anvendelsen til offentlige formål, bl.a. i form af undervisning, daginstitution og kultur-, fritids- og idrætsfunktioner. I delområde III fastlægges anvendelsen til rekreative formål med natur og stier. Lokalplanen fastlægger en byggelinje, som skal sikre videreførelsen af den grønne kile. Byggelinjen fastlægger, hvor der må opføres bebyggelse, og hvilken type bebyggelse der må opføres, således at bebyggelsen i den grønne kile minimeres. Planforslagene har været fremlagt i offentlig høring i 10 uger fra 29. maj 2015 til 7. august I den periode har kommunen modtaget 2 bemærkninger, som omhandler anvendelsen til offentlige formål og én positiv bemærkning. Desuden er der 2 redaktionelle tilretninger af lokalplanen. Anvendelse til offentlige formål I bemærkningen stilles der spørgsmål til, om Idræts Center Vendsyssels aktiviteter kan være inden for lokalplanens anvendelsesmuligheder.

11 Administrationen vurderer, at lokalplanens anvendelsesbestemmelse indeholder de muligheder, der bør være i området, således angiver lokalplanen, at anvendelse er til offentlige formål i form af undervisning, daginstitution, kultur-, fritids-, idrætsfunktioner, overnatning, konference og parkering. Både offentlige og private kan etablere og drive de nævnte aktiviteter. Lokalplanen regulerer således ikke, hvem der ejer eller driver aktiviteterne. Side 11. Administrationen anbefaler ikke, at indsigelsen imødekommes. Redaktionel tilretning af lokalplanen Der skal ske en redaktionel rettelse af 5.1, hvori det præciseres, hvor bebyggelsen ikke må opføres (se bilag 2 - side 7). Der skal ske en redaktionel rettelse af bilag 2 i lokalplanen (lokalplanens kort), da der ved en fejl er vist en linje for en delområdegrænse (se bilag 2, side 15). Endeligt uddybes redegørelsen i forhold til hensigten med 6.3, som fastlægger at lange facader skal brydes pr. 20 m, f.eks. med materialer, vinduer eller lignende. I redegørelsen tilføjes der, at hensigten med bestemmelsen er at undgå monotome facader (se bilag 2 - side 18). Administrationen anbefaler, at lokalplanen ændres ved at bilag 2 tilrettes. De anbefalede ændringer medfører ikke supplerende høring. Lovgrundlag Planloven 27. Lov om Miljøvurdering af planer og programmer 4. Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Denne plan er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Administrationen har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer foretaget en screening af planernes mulige indvirkninger på miljøet. På baggrund af screeningen er det vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering.

12 Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljørapport har været annonceret samtidig med den offentlige høring af planforslagene. Afgørelsen er ikke blevet påklaget, og klagefristen er udløbet. Side 12. Bilag 1. Kommuneplantillæg nr Idræts-, kultur- og uddannelsesområde, Stadionvej, Vrå. 2. Lokalplan nr L02 - Idræts-, kultur- og uddannelsesområde, Stadionvej, Vrå. 3. Kopi af bemærkninger. Direktionen indstiller, at de anbefalede ændringer vedrørende tilretning af lokalplanens 5.1, dens bilag og redegørelse indarbejdes i lokalplanen, at Teknik- og Miljøudvalget fremsender kommuneplantillæg nr. 33 til Byrådet med anbefaling af vedtagelse, og at Teknik- og Miljøudvalget fremsender lokalplan nr L02 til Byrådet med anbefaling af vedtagelse. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen. Per Møller deltog ikke i mødet.

13 Side P Nielsmindevej 96, Løkken - Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for 4 vindmøller samt miljørapport Resumé På baggrund af ansøgning om opstilling af 4 vindmøller mellem Sønder Rubjerg og Vejby er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 29, lokalplan nr L12 og en miljørapport. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om planforslagene og miljørapporten skal fremsendes til Byrådet med anbefaling af offentliggørelse i otte uger. Sagsfremstilling GENOPTAGET PUNKT Baggrunden for udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplanforslag I området mellem Sønder Rubjerg og Vejby, der i Kommuneplan 2013 er udpeget som et potentielt vindmølleområde, er der ansøgt om opstilling af 4 vindmøller med en totalhøjde på max. 150 m og en effekt på ca. 3,3 MW. De 4 nye vindmøller erstatter 4 ældre møller, der er opstillet i 1997 med en totalhøjde på ca. 67 m og en effekt på 0,6 MW. Projektet forudsætter, at de 4 ældre møller nedtages. Kommuneplantillæg (bilag 1), lokalplan (bilag 2) og miljørapport (bilag 3) er udarbejdet i samarbejde mellem ansøger og administrationen. Planarbejdet blev igangsat i september 2014 på baggrund af byrådsbeslutningen fra august 2014, hvor det blev besluttet at følge det daværende planlægningsprincip om at holde en afstand på min. 1,5 km fra vindmølle til nærmeste område med støjfølsom arealanvendelse. Vindmølleområdets placering i forhold til det udpegede potentielle vindmølleområde i Kommuneplan 2013 kan ses af bilag 6.

14 Forudgående debat Forud for udarbejdelse af kommuneplantillæg og miljørapport er der afholdt en debatperiode fra 29. oktober til 26. november I perioden blev der modtaget 4 bemærkninger, som omhandlede flere forskellige forhold, dog er der flere, der ønsker, at der ikke opstilles så store vindmøller på land. Side 14. Der blev desuden afholdt en idé-og inspirationsworkshop, hvor de nærmeste naboer blev inviteret. Workshoppen resulterede i en række idéer og forslag til miljørapportens indhold, som i det omfang, de er konkrete, er indarbejdet i rapporten. Herudover er der modtaget en tilbagemelding fra Aalborg Stift vedr. ønsker til visualiseringspunkter. Beskrivelse af plangrundlag Forslaget til kommuneplantillæg nr. 29 fastlægger nye retningslinjer for vindmølleområdet mellem Sønder Rubjerg og Vejby. Det drejer sig om følgende retningslinjer: Retningslinje nr Vindmølleparker. Retningslinjen udpeger området mellem Sønder Rubjerg og Vejby som et egentligt vindmølleområde. På nuværende tidspunkt er området udpeget som et potentielt område. Retningslinjen udlægger endvidere en støjberegningszone og en støjkonsekvenszone omkring vindmølleområdet. Retningslinje nr Skovrejsning. For at hindre, at der i vindmøllernes levetid opstår læforhold og turbulens i forbindelse med ny skov, der nedsætter vindmøllernes høje effektivitet, udlægges der et område på 500 m omkring vindmøllerne, hvor der ikke må plantes ny skov. Derudover udlægger kommuneplantillægget et nyt rammeområde for vindmølleområdet. Lokalplan nr L12 har til formål at sikre: at områdets anvendes til vindmølleområde, at vindmøllerne fremtræder ens og harmoniske i landskabet, at området udnyttes energimæssigt bedst muligt, og at de tekniske anlæg fjernes, og at området reetableres, når elproduktion på vindmøllerne ophører.

15 Miljørapporten, der både er VVM-redegørelse og miljøvurdering, vurderer de miljømæssige konsekvenser af anlægget med udgangspunkt i vurderinger af bl.a. landskab, kulturhistorie og rekreative forhold, menneske, sundhed og samfund, natur og vandmiljø, og naboforhold i forhold til støj, skygge og reflekser. Side 15. Rapporten indeholder visualiseringer af anlægget set fra 28 fotostandpunkter, der viser, hvordan de 4 vindmøller vil komme til at se ud i landskabet, både helt tæt på og fra stor afstand. Miljørapporten indeholder ikke beskrivelse af alternativer til det foreliggende projekt. I forlængelse af idé- og inspirationsmødet, hvor flere pegede på mulighed for, at der i stedet opstilles husstandsmøller eller store solcelleanlæg, er der regnet på disse alternativer. Det fremgår af Miljørapporten, at der skal opstilles ca husstandsmøller af den størrelse på 10kW, der aktuelt opstilles i kommunen, eller etableres et solcelleanlæg på 190 ha. for at opnå samme årlige elproduktion som de 4 vindmøller. Offentlighed og borgermøde Som en opfølgning på den indledende idé-og inspirationsworkshop foreslår administrationen, at alle de inviterede (alle ejere indenfor 1,5 km) får brev om offentliggørelsen af planforslagene. Administrationen foreslår desuden, at der holdes et borgermøde i offentlighedsfasen. Jf. reglerne om værditab på beboelsesejendomme skal ansøger i samarbejde med Energinet.dk afholde et offentligt møde i løbet af offentlighedsfasen, og senest 4 uger før fristen for fremsendelse af indsigelser/bemærkninger. På mødet skal ansøger, i samarbejde med Energinet.dk, fortælle om vindmølleprojektet, konsekvenser for naboerne og om muligheden for, at naboer til vindmøllerne kan anmelde krav om erstatning for værditab på sin ejendom. Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at afholde et borgermøde i samarbejde med ansøger, da der i vidt omfang er tale om samme information og samme kreds af naboer.

16 Side 16. Lovgrundlag Planlovens 13, 23c, 15 og 24 om udarbejdelse af lokalplaner og kommuneplantillæg, rammerne for en lokalplans indhold samt offentlig fremlæggelse af planforslag. Lov om miljøvurdering af planer og programmer 3 og 4 om miljøvurdering, screening, høring af myndigheder og andre interesseorganisationer, samt offentliggørelse. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) om fastlæggelse af VVM-redegørelsens indhold, udarbejdelse af VVM-redegørelse og offentliggørelse. Økonomi Kommunen kan, når der opstilles møller, søge om tilskud til initiativer, der kommer borgere til gavn, og som fremmer udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen. Tilskuddet udgør ca. 0,088 mio. kr. pr. MW, der opstilles, svarende til et tilskud for en 3,3 MW mølle på ca. 0,290 mio. kr. Tilskuddet kan anvendes til anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekreative værdier samt kulturelle og informative aktiviteter, og tilskuddet er ikke bundet til det lokalområde, hvor møllerne opstilles. Midlerne tilvejebringes over elregningen, og ordningen administreres af Energinet.dk med kommunen som ansøger. Hjørring Byråd har tidligere besluttet, at min. 1/3-del af beløbet reserveres i 5 år til lokalområdet, inden for en afstand til møllerne på 4,5 km. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Som en del af miljørapporten er der i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer vurderet på bl.a. de sundhedsmæssige aspekter ved opstilling af vindmøller. Opstilling af vindmøller er i overensstemmelse med de overordnede målsætninger og strategi for opstilling af vindmøller og overholder alle gældende støjkrav i forhold til omkringliggende naboboliger.

17 Bilag 1. Kommuneplantillæg nr Lokalplan nr L12 Vindmølleområde mellem Sønder Rubjerg og Vejby. 3. Miljørapport: Vindmøller mellem Sønder Rubjerg og Vejby. 4. Kap. 7 fra miljørapporten. Visualiseringer af de 4 vindmøller i høj opløsning. 5. Indkomne bemærkninger fra foroffentligheden. 6. Vindmølleområdets afgrænsning i forhold til det udpegede potentielle område. Side 17. Direktionen indstiller, at Teknik-og Miljøudvalget fremsender kommuneplantillæg nr. 29 til Byrådet med anbefaling af offentliggørelse i otte uger, at Teknik-og Miljøudvalget fremsender miljørapporten: Vindmøller mellem Sønder Rubjerg og Vejby til Byrådet med anbefaling af offentliggørelse i otte uger, at Teknik-og Miljøudvalget fremsender lokalplanforslag nr L12 til Byrådet med anbefaling af offentliggørelse i otte uger, og at der i offentlighedsperioden afholdes et borgermøde i samarbejde med ansøger Historik Teknik- og Miljøudvalget , 12. august 2015: Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen. Svenning Christensen tager forbehold. Økonomiudvalget , 19. august 2015: Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges. Jørgen Bing deltog ikke i mødet. Hjørring Byråd , 27. august 2015: Der blev stemt om, hvorvidt Svenning Christensen er inhabil som ejer af ejendom i området: Imod stemte: 0 Hverken for eller imod stemte: 0 Undlod at stemme: 1 Svenning Christensen (V) For stemte: 27 Alle øvrige tilstedeværende Svenning Christensen blev dermed erklæret inhabil.

18 Der blev stemt om, hvorvidt Søren Smalbro er inhabil som følge af nært slægtskab med ejer af ejendom i området: Imod stemte: 0 Hverken for eller imod stemte: 0 Undlod at stemme: 1 Svenning Christensen (V) For stemte: 27 Alle øvrige tilstedeværende Søren Smalbro blev dermed erklæret inhabil. Side 18. Idet Svenning Christensen deltog under sagens behandling i Teknik- og Miljøudvalget d. 12. august 2015, sendes sagen tilbage til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på, at den politiske behandling kan starte forfra. Ivan Leth, Ole Ørnbøl og Henrik Jørgensen deltog ikke i mødet. Beslutning Søren Smalbro og Svenning Christensen blev erklæret inhabile, og deltog ikke i punktets behandling. Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen. Per Møller deltog ikke i mødet.

19 Side S Budget forslag til prioritering Resumé Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte og behandle forslag til driftsudvidelser samt udarbejde en investeringsoversigt, der kan indgå i 1. behandlingen af budgetforslag Sagsfremstilling I følge den besluttede tidsplan og budgetproces for budget skal udvalget på møde behandle forslag til driftsudvidelser og udarbejde forslag til investeringsoversigt. På mødet vil administrationen præsentere forslag til driftsudvidelser. Jf. den besluttede budgetproces kan driftsudvidelsesforslag enten finansieres gennem omprioriteringer inden for udvalgets eget område, eller som ufinansieret. Det vil i givet fald betyde, at det samlede Byråd skal tage stilling til de konkrete forslag og finansiering heraf. Jf. de udmeldte driftsrammer er budgetforslag 2016 dannet ud fra en fremskrivning af budget 2015 med de besluttede pris- og lønfremskrivningsforhold. Der er således ikke tillagt en yderligere budgetramme til finansiering af udvidelsesforslag. Administrationen vil ligeledes præsentere forslag til investeringsoversigt, udarbejdet på baggrund af: udsatte projekter fra budget 2015, jf. Byrådsbeslutning 25. juni 2015 til genovervejelse, besluttede projekter i overslagsår 2016 fra budget 2015, ny aktuelle anlægsprojekter, og forslag til nye projekter. Anlægsprojekterne blev præsenteret på udvalgsmødet 26. august 2015.

20 Økonomiudvalget skal jf. den overordnede tidsplan for budgetarbejdet på møde 2. september 2015 beslutte anlægsrammer. Det er uklart, hvorvidt disse rammer bliver udvalgsfordelt, eller om dette sker i forbindelse med Byrådets 1. behandling af budgettet, eller senere. I henhold til overslagsår 2016 i det besluttede budget for 2015 opereres der med en ramme på 21,200 mio. kr. for Teknik- og Miljøudvalget. Side 20. Lovgrundlag Lovbekendtgørelser nr af 1. november 2010 om kommunernes styrelse 37. Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag Ingen. Direktøren for Teknik- & Miljøforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter og behandler forslag til driftsudvidelser, og at udvalget drøfter og behandler forslag til investeringsoversigt til videre indarbejdelse i budgetmaterialet til 1. behandlingen af Budget

21 Beslutning Teknik- og Miljøudvalget har forhåndsprioriteret investeringsoversigt 2016 i tre niveauer, som fremsendes til ØKU. Udvalget forudsætter, at det får mulighed for slutprioritering, når den endelige ramme foreligger. Side 21. Teknik- og Miljøudvalget fremsender driftsbudgettet med bemærkninger til ØKU. Per Møller deltog ikke i mødet.

22 Side A Teknik- og Miljøudvalget - Orienteringspunkter Orientering fra formanden Om møde med handelsstanden i Hjørring. Orientering fra medlemmerne Søren Smalbro Om spørgsmål til combiterminal - driftskoncessionsholder. Om drænledning i offentlig vej - hvem skal reparere? Om fiskepladsen i Lønstrup - spørgsmål til projektet. Om henvendelse fra grundejerforening i Hirtshals. Børge Bech Om henvendelse om underføring ved Brugsen - høj kant. Om slaghuller ved indkørsel til Brugsen i Løkken. Kristine Gjedde Om renholdelse af dammen i Svanelunden. Orientering fra Teknik- & Miljøforvaltningen Om Energisk Nordjylland. Om afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet. Direktøren for Teknik- & Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget godkender indstillingen. Per Møller deltog ikke i mødet. Svenning Christensen deltog ikke i punktets behandling.

23 Side 23. Underskrifter Ole Ørnbøl Per Møller Søren Smalbro Jette Kirkeby Svenning Christensen Børge Bech Kristine Gjedde

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:30 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Torvet 6 Fraværende: 01.02.20-Ø34-1-12 10. Fastsættelse af

Læs mere

Åbent referat Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune 7. oktober 2015 Side 1. Mødedato: 7. oktober 2015 Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested:

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Friis-Hauge, Connie

Læs mere

Åbent referat Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 11.30 Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende:

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen!

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! 2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! Program Første del (fælles) Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.45 Kl. 20.15 Velkommen v/ Jens

Læs mere

Velkommen. Borgermøde om. vindmøller på Hirtshals havn

Velkommen. Borgermøde om. vindmøller på Hirtshals havn Velkommen Borgermøde om vindmøller på Hirtshals havn Aftenens program 19:00 Velkomst og præsentation, tekniskdirektør Andreas Duus, Hjørring Kommune 19:05 Oplæg om Hirtshals Havns ansøgning ved formand

Læs mere

Borgermøde 2. september 2015 Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær

Borgermøde 2. september 2015 Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Borgermøde 2. september 2015 Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aftenens program del 1 1900 Velkomst og program Rose Sloth Hansen, By- og Landskabsudvalget (BLU) 1905 Byrådets mål + status for planlægningen

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. maj 2011 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 7:00-7:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A)

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:00 Mødet afsluttet: kl. 19:40 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 8. august 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106 og kommuneplantillæg 5.016 Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger. 30. september 2009

Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger. 30. september 2009 Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger 30. september 2009 1 Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger De 4 ordninger overordnet Garantifonden Grøn Ordning Værditabsordningen Køberetsordningen 2 Fire

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner Borgermøde den 6. oktober 2015 Kl. 19.00-19.10 Velkomst v/ borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 17 Kommuneplan 2013 Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro Udkast 20-03-2017 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt

Læs mere

Vindmøller ved Thorup - Sletten

Vindmøller ved Thorup - Sletten Vindmøller ved Thorup - Sletten Ideoplæg Indkaldelse af ideer og forslag fra den 15. august 2016 til den 12. september 2016 Invitation til borgermøde Der afholdes borgermøde den 22. august 2016, kl. 19-21

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller på Hirtshals Havn. Forudgående offentlighed til den 29. juni Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller på Hirtshals Havn. Forudgående offentlighed til den 29. juni Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed til den 29. juni 2016 Debatoplæg Vindmøller på Hirtshals Havn Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Fire 150 meter høje vindmøller set fra indsejlingen til

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Lokalitet 360-T11 Vindmøller ved Bogøinddæmningen og Store Vejlø Lolland kommune har modtaget en anmodning om at måtte opstille op til 6 vindmøller

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Vindmølleområde ved Gårestrup. Offentlig fremlagt XX.XX.XX - XX.XX.XX

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Vindmølleområde ved Gårestrup. Offentlig fremlagt XX.XX.XX - XX.XX.XX Nørlevvej Offentlig fremlagt XX.XX.XX - XX.XX.XX Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 - Vindmølleområde ved Gårestrup Liver Å Gårestrupvej Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Vejledning

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af

Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af 10.09.2014 03.09.2010 Ingen bemærkninger 19.01.2012 Forslag 3c placerer ingen mølle på areal tilhørende Grønhedevej 10 04.12.2012 Plan- og Miljøudvalget beslutter

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S mandag 19. september 2011, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S mandag 19. september 2011, kl. 09. 19. september 2011 1545 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S mandag 19. september 2011, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende:

Læs mere

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:40 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse Kommuneplantillæg nr. 44 - Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Vejledning Hvad er en sammenfattende redegørelse?

Læs mere

Åbent referat Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 12.30 Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende:

Læs mere

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 Administrationspraksis for grøn ordning Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Anvendelsesmuligheder for pengene...3 3. Geografisk fordeling af VE-midlerne...3

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 20:00 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

forslag Park Vendia, Hjørring

forslag Park Vendia, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 2. november 2016 til den 31. december 2016 forslag Park Vendia, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for

Læs mere

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 UDKAST til VVM-tilladelse for vindmølleprojekt ved Stakroge Stakroge Vindmøllepark ApS har søgt om tilladelse til at opstille fem

Læs mere

Forudgående offentlighed

Forudgående offentlighed Forudgående offentlighed Vindmølleplan for Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 2 FORUDGÅENDE OFFENTLIGHED FOR VINDMØLLEPLAN Forudgående offentlighed For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Åben dagsorden. Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret

Åben dagsorden. Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: Bemærkninger Følgende

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag Lokalplan Vigen Strandpark og Roskilde Camping Lokalplan 548, tillæg 1/ Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Lokalplantillæggets formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 7 Miljøscreening 8 Lokalplanets

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Tillæg 22 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Vindmølleområde ved Lyngdrup. Kommuneplantillæg 5.016, Lokalplan og Miljørapport (MV og VVM) (2. forelæggelse)

Vindmølleområde ved Lyngdrup. Kommuneplantillæg 5.016, Lokalplan og Miljørapport (MV og VVM) (2. forelæggelse) Punkt 7. Vindmølleområde ved Lyngdrup. Kommuneplantillæg 5.016, Lokalplan 5-9-106 og Miljørapport (MV og VVM) (2. forelæggelse) 2014-2822 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

Velkommen. Borgermøde d. 27. september 2012 kl Vindmøller ved Ulkær Mose. Læs mere på

Velkommen. Borgermøde d. 27. september 2012 kl Vindmøller ved Ulkær Mose. Læs mere på Velkommen Borgermøde d. 27. september 2012 kl. 19.00 - Vindmøller ved Ulkær Mose Dagsorden: kl. 19.00 kl. 19.10 Kl. 19.20 kl. 19.50 kl. 20.10 kl. 21.00 Velkomst ved Carsten Kissmeyer Orientering om vindmølleplanlægning

Læs mere

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal Hjørring Rådhus

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere

Referat af Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat af Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat af Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 12:30 Mødet afsluttet: kl. 13.30 Mødested: Ekstraordinært - Politikerloungen,

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Rebecca Molders Direkte telefon 99741040 E-post planlagning@rksk.dk Dato 31. august 2010 Sagsnummer 2009070212A Forslag

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan

Forslag til Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 For vindmøller nord for Ørslev Forslaget er fremlagt fra den er offentliggjort fra d. 15. december 2010 til og med d. 9.

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet 15-023871 Sagsfremstilling Baggrund

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg 1.015, udvidelse af Hotel Hvide Hus Den 22. august 2011 er et forslag

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 25 til Rammeområde 99.T46 Teknisk anlæg recirkuleret fiskeopdræt ved Timlundvej, Sandet Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk

Læs mere

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling VIBORG AMT - Miljø og Teknik J.nr. 8-52-6-2-4-05 Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt er udarbejdet

Læs mere

Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde

Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde Tillæg 6 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år

Læs mere