Hvidbog: Mange spørgsmål og mange uklare svar Historien om et kommunalt overgreb på Tingsted Å - og et spørgsmål til Grønt Råd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidbog: Mange spørgsmål og mange uklare svar Historien om et kommunalt overgreb på Tingsted Å - og et spørgsmål til Grønt Råd"

Transkript

1 Hvidbog: Mange spørgsmål og mange uklare svar Historien om et kommunalt overgreb på Tingsted Å - og et spørgsmål til Grønt Råd DN har på disse ti sider samlet mailkorrespondancen mellem DN s afdelingsbestyrelse og Guldborgsund kommune. Vi har forsøgt at medtage al korrespondance, og tror ikke der mangler noget. Skulle der gøre det, er det i hvert fald utilsigtet. Sort tekst er mails mm fra DN. Blå tekst er mails fra Guldborgsund Kommune. Grøn tekst er referater fra Grønt Råd s møder. Sagens kerne: Sommeren 2011 foretog vandlidende lodsejere en lang række hårdhændede oprensninger af et stort antal af kommunens vandløb Oftest oprensninger der var i strid med vandløbsregulativernes fastsatte bundkoter. Oktober 2011 og altså efter forholdene igen var normale, foretog Guldborgsund Kommunes entreprenørafdeling en ualmindelig hårdhændet oprensning i den natur- og miljømæssigt bedste del af Tingsted Å (i/ved Statsskoven Bangsebro Skov), hvor amtet, nogle år før, havde gennemført en større restaurering af åløbet. Efter DN s opfattelse er der foretaget en bevidst afgravning til et niveau langt under den regulativmæssige bund, hvorfor DN gang på gang har opfordret kommunen til at foretage en retablering. Efter en lang række forespørgsler og mange rykkere foretog kommunen i september 2013 en retablering til, hvad man påstod, var i overensstemmelse med regulativet. Efter DN s opfattelse var bundkoten fortsat langt lavere end det regulativet foreskrev, og har siden september 2013 igen og igen opfordret kommunen til at oplyse om den faktiske bundkote. Endelig i maj 2013 forelå der en opmåling der viste, at bundkoten efter retableringen overalt var betydelig lavere end foreskrevet i regulativet. Generelt omkring 0,3 0,5 meter under det foreskrevne (se vedhæftede filer: længde- og tværprofiler) hvad der har en række uheldige natur- og miljømæssige konsekvenser for vandløbet. Tre - fire nærliggende spørgsmål: 1) Hvorfor alle kommunens tidsrøvende bortforklaringer? 2) Og hvorfor skulle det tage så lang tid, at få nogle klare svar på nogle enkle spørgsmål? 3) Hvorfor har kommunen ikke for længst genoprette skaderne?

2 - og helt konkret: Finder Grønt Råd, at Guldborgsund Kommune har håndteret denne sag på en måde, der inspirerer til et godt og nært samarbejde mellem kommune, foreninger og interesseorganisationer? 25/ (Til Natur, Miljø & Plan). Vedlagt fremsendes spørgsmål vedr. vandløbshåndtering i forbindelse med det ekstreme nedbør sommeren I forbindelse med sommerens ekstreme nedbørsmængder er der foretaget en række indgreb i vandløbene, herunder grødeskæring, oprensning m.v. Desuden har DN Guldborgsund hørt om eksempler på, at visse lodsejere egenhændigt har foretaget indgreb i vandløbene efter tilladelse fra vandløbsmyndigheden. Det kom frem ved mødet i Grønt Råd, at der var tilfælde, hvor det ikke foregik i henhold til vandløbsregulativerne. Det er derfor i vores interesse at kende omfanget af indgreb og hvilke vandløb, der er berørt. Vi anmoder om at få oplyst: - hvad er kommunen bekendt med? - hvad er der givet tilladelse til? - hvilke vandløbsstrækninger er blevet a) grødebeskåret ekstraordinært? b) vedligeholdt af lodsejer selv? c) bundrenset/uddybet/udvidet? 19/ (Til Jacob Lysholt) Nedenstående [Her ovenstående] og vedhæftede anmodning blev fremsendt fra DN Guldborgsund den , men da vi endnu intet har hørt endsige modtaget kvittering for modtagelsen af mailen tillader vi os med iagttagelse af almindelig forvaltningsskik at anmode om er svar på henvendelsen. 21/11 (Fra Jacob Lysholt) Under de ekstreme nedbørs og oversvømmelseshændelser i sommeren 2011 er der foretaget ekstraordinær vandløbsvedligeholdelse i form af grødeskæring og oprensninger på enkelte strækninger. Under de vanskelige arbejdsforhold under de store vandmængder, har det været vanskeligt for entreprenørerne alle steder, at kunne orientere sig i vandløbet for, at kunne foretage vedligeholdelsen indenfor de regulativmæssige rammer. Derfor er den ekstraordinære vandløbsvedligeholdelse, der er udført i sommeren 2011 af varierende kvalitet. Den ordinære vandløbsvedligeholdelse er påbegyndt 1. september og strækker sig til hen i november. Kommunen er påbegyndt vandsyn af de udførte vedligeholdelsesarbejder. Vi forventer, at der ca. december er overblik over, hvor der skal rettes op på vedligeholdelsesarbejder, samt hvor der er udført ulovlige reguleringer. Jeg har mailet et generelt svar til Sven Thorsen d. 2/11 pba. konkret henvendelse vedr. Bjørup Bæk, men har så desværre ikke været opmærksom på jeres interne kommunikation/arbejdesfordeling. 21/ (Til Jacob Lysholt). Sven Thorsens henvendelse af er alene en henvendelse vedr. Bjørup Bæk og de observationer, han som ankermand i Ravnstrup Enge-projektet har en særlig affinitet til, mens DN Guldborgsunds henvendelse af , som det fremgår, er en anmodning om indsigt i

3 vandløbsmyndighedens (Guldborgsund Kommune) håndtering af omfanget af indgreb og oplysning af hvilke vandløb, der er berørt (jvf. vedlagte skrivelse af ). Vi finder derfor dit svar utilstrækkeligt og ser frem til at modtage yderligere information. 22/ (Fra Jacob Lysholt) Vi er ikke færdige med vandsyn endnu, så vi har endnu ikke et overblik, så vi kan give dig det ønskede svar. Vi forventer at være færdige med vandsyn i december. Såfremt DN har oplysninger om vandløbsstrækninger, hvor der er sket hårdhændet vedligeholdelse eller ulovlige reguleringer er I meget velkomne til, at kontakte os. 28/ (Til Jacob Lysholt). Du efterlyser steder, hvor der er foretaget hårdhændet vedligeholdelse eller ligefrem ulovlige reguleringer. Her er et eksempel (inkl. vedlagte fotos og Opmåling fra 1988) - indsendt af DNs vandløbskyndige, Thomas Brygger: "På strækningen under (foruden lidt opstrøms og et stykke nedstrøms) jernbanebroen i Bangsebro Skov er der sket et indgreb i Tingsted Å. Der synes at have været yderst vanskelige forhold, herunder ekstremt dårlig sigtbarhed, under oprensningen, hvor der både er opgravet grus og sten som amtet har lagt ud, samt store mængder skærver, der før udgjorde den faste bund i jernbanebroen. Moræneler i det opgravede materiale understreger ligeledes at der aldrig tidligere er opgravet så dybt. Man undres næsten over at broen stadig er til stede. Opmålingen fra 1988 viser klart at bunden under broen har været et toppunkt i bundprofilets længderetning også på det tidspunkt. Der har altså ikke været tale om at der er kommet aflejringer (hvilket i øvrigt aldrig ville forekomme i et toppunkt hvor bredden tilmed er begrænset af broens sider). Desuden ses det, at der dengang har været gravet ca. 35 cm under regulativmæssig bund opstrøms. Under selve broen er bunden sænket med mindst 50 cm. Det er svært at tolke indgrebet som andet end en ulovlig regulering. Amtet undersøgte i sin tid muligheden for, gennem en regulering af vandløbet, at sænke bundkoten under broen, men fik afslag fra DSB, med den begrundelse (som jeg husker det) at skærverne under broen er en del af broens konstruktion og derfor ikke turde løbe risikoen. For at undgå at banestrækningen lukkes i juletiden, må det anbefales at man omgående tager kontakt til DSB, for at lade deres ingeniører besigtige skaderne." DN Guldborgsund finder sagen meget alvorlig og ser frem til en redegørelse snarest. 30/ (Fra Jacob Lysholt). På baggrund af din henvendelse om Tingsted Å, har vi været på tilsyn d. 29/ Ved tilsynet kunne vi konstatere at der er sket en oprensning udover den regulativmæssige, på strækningen ved jernbanebroen i Bangsebroskoven. Vi er i øjeblikket i dialog med vores entreprenør, så vi hurtigst muligt kan planlægge og udføre arbejdet med, at bringe Tingsted Å tilbage i regulativmæssig stand på den pågældende strækning. 5/ (Til Jacob Lysholt) Godt nytår. På baggrund af nedenstående [her altså ovenstående] tillader jeg mig på afdelingsbestyrelsens vegne at genfremsende DNs anmodning af Samtidig ønskes en redegørelse vedr. den konstaterede ulovlige oprensning af Tingsted Å ved jernbanebroen i Bangsebro (jf. mail af ).

4 11/ (Fra Jacob Lysholt) Vi er på baggrund af vandløbssyn i november og december ved at få overblikket over ulovlige reguleringer. Jeg vender tilbage, når jeg har en liste over det vandløbsstrækninger som vi har kendskab til, hvor der skal ske en reetablering. Vedr. Tingsted Å i Bangsebroskoven forventes det snarest, at vandløbet er bragt tilbage i regulativmæssig stand, da der er bestilt entreprenør til opgaven. 19/ (Referat fra Grønt Råds møde). Ved den ekstraordinære vedligeholdelse af vandløbene, som blev foretaget efter den ekstreme nedbør, er der nogle steder sket en oprensning, der er større end fastsat i vandløbsregulativerne. Natur, Miljø & Plan er i øjeblikket ved at få overblik over, hvilke vandløb der er blevet vedligeholdt udover de regulativmæssige dimensioner. I vandløb, hvor kommunens egen entreprenørvirksomhed har udført oprensningen, vil kommunen selv rette op på skaderne. I vandløb, hvor oprensningen er udført af private på eget initiativ, vil der ske en håndhævelse efter vandløbslovens bestemmelser 29/ (Til Jacob Lysholt). Da vi endnu intet har hørt vedr. nedenstående (oprindeligt fremsendt ) [her altså ovenstående], skal jeg på DN Guldborgsunds vegne venligst forespørge om, hvornår vi kan forvente en redegørelse. Det oplyses i øvrigt over for DN, at Tingsted Å i Bangsebroskoven endnu ikke er tilbagebragt i regulativ stand. 2/ (Fra Jacob Lysholt) Arbejdet i Tingsted Å er forsøgt udført, men kræver lavere vandstand. Der forsøges igen i næste uge. Liste over ulovlige reguleringer er under udarbejdelse. Vi modtaget gerne oplysninger fra DN, da vi ikke har mulighed for, at gennemgå samtlige vandløbsstrækninger. 9/ (Til formanden for Teknik og Miljøudvalget) Vedlagt fremsendes henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget vedr. vandløbenes tilstand. [Fotodukumentation af en række reglementstridige oprensninger] 14/ (Fra Jacob Lysholt) Det er aftalt med Guldborgsund Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, at sagen forlægges på næste møde d. 17. april, hvor der tages stilling til svar til DN. I vil snarest herefter modtage svar på jeres henvendelse. 14/ (Til formanden for Teknik og Miljøudvalget og Jacob Lysholt) Tak for svar om et svar, vi mere end 4 mdr. efter fremsendelse af spørgsmålet endnu ikke har udsigt til at få besvaret før efter den Jeg skal på afdelingsbestyrelsens vegne venligst bede om en begrundelse ( gerne snart)? 14/ (Fra Jacob Lysholt) Som jeg tidligere har mailet til dig, har vi ikke det fulde overblik endnu. Vi har ikke detailkendskab til 760 km offentlige vandløb. Der har været udført vandløbssyn på udvalgte strækninger i november og december Vi forsætter vandløbsssyn og møder med å-laug her i foråret 2012, hvor der helt sikkert vil dukke flere forhold op, som vi skal se på som vandløbsmyndighed. Så listen er ikke fuldstændig endnu. DN har gjort os opmærksom på Bjørup Bæk og Tingsted Å, hvor der er sket en hårdhændet vedligeholdelse på strækninger. Hvis I har kendskab til yderligere vandløbsstrækninger, hvor der er foretaget hårdhændet vedligeholdelse modtager vi stadig gerne henvendelse herom. 14/ (Til Jacob Lysholt)

5 Naturligvis er vi bekendt med, hvad du tidligere har svaret os, men er også af den optimistiske opfattelse, at som tiden går, kunne det jo være, at der var sket noget. Bl.a. skriver du i en mail ultimo 2011, at det fulde overblik først kan forventes, når vandløbssynene er tilendebragt i løbet af december. Nu skriver vi medio marts og skal altså indtil videre vente yderligere en måned. (Vi håber så ikke, at denne sag skal forløbe som Snedkerbæksagen, hvor deadline efter deadline også er blevet overskredet!) 16/ (Fra Jacob Lysholt) Vedlagt foreløbige liste over vandløb med hårdhændet vedligeholdelse til orientering. Du vil få yderligere svar efter udvalgsmøde d. 17. april. 22/ (Til Teknik- og Miljøudvalgets formand) Vedlagt fremsendes DN Guldborgsunds bemærkninger og anmodninger i forbindelse med svarskrivelse/redegørelse af fra Teknik- og Miljøudvalget, idet jeg vil bede dig videresende vores skrivelse til resten af TMU. Indsatserne i Tingsted Å foregik i slutningen af oktober, hvor forholdene ikke var meget vanskelige. Vi finder derfor ikke, at TMU har fået den korrekte fremstilling, og efter vores vurdering er der her ikke tale om uheld. Der er specifikt på strækningen før, under og efter jernbanebroen i Bangsebro Skov sket et særdeles kraftigt indgreb, hvor bunden er sænket med ca. 0,5 m under regulativmæssig bund. Her er næsten udelukkende opgravet sten og grus! Denne indsats har forvaltningen senere erkendt som en ulovlig regulering begået af kommunens egen entreprenørafdeling. Der er således anvendt kommunale resurser på et ulovligt indgreb, som der igen skal anvendes kommunale resurser på at retablere, og det eneste udkomme er en unødvendig forstyrrelse af såvel vandløbet som kommunale resurser. Da indgrebet skete i oktober, kan formålet altså ikke have været at afværge en aktuel oversvømmelse. Vi beder derfor om en redegørelse for den administrative proces, der er gået forud for dette indgreb, idet en sådan praksis er uacceptabel for vandmiljøet (og kommunens budget), hvilket derfor er ønskeligt ikke sker her eller andre steder i fremtiden. DN Guldborgsund skal i forlængelse af ovenstående venligst anmode om: 3) en redegørelse for den administrative proces, der er gået forud for det indgreb, der har fundet sted i Tingsted Å på strækningen før, under og efter jernbanebroen i Bangsebro Skov. 21/ (Referat fra Grønt Råds Møde). På opfordring fra Danmarks Naturfredningsforening, vil der blive fremlagt en status på næste TMU møde omkring retablering af vandløb, som blev for hårdhændet vedligeholdt under sidste sommers oversvømmelser. 24/ (Referat fra Grønt Råds Møde). Kommunen gennemgår vandløbene og finder ud af, hvor der skal gøres en indsats, så det faglige grundlag for en indsats kommer på plads. Sven: Hvad sker der ved ulovlige opgravninger? Jakob: I efteråret lavede kommunen en gennemgang af vedligeholdelsen af de regulativmæssige vandløb, herunder også Tingsted Å. Der er lavet aftale med entreprenør om retablering, og pengene kommer fra vandløbsvedligeholdelse. 4/ (Til Jacob Lysholt).

6 Jeg har i Grønt Råd i to omgange spurgt om hvornår Guldborgsund Kommune agter at retablere den ulovlige opgravning i Tingsted Å (ved jernbanen). Første gang (primo 2012) fortalte du, at entreprenøren var bestilt og at retablering snarest ville blive foretaget. Anden gang (24/1 2013) fortalte du (jvf. referat af mødet) det samme. Da jeg forleden var forbi, kunne jeg se at der endnu ikke var sket noget som helst. Spørgsmål: Hvornår sker der noget? 5/ (Fra Jacob Lysholt). Jeg følger op på sagen, også i fht. de seneste opmålinger. En del af det materiale der blev oprenset var nedfaldne skærver fra Baneterræn. I fbm. med BaneDanmarks udvidelse af Sydbanen, har vi gjort også nogle tanker om omlægning af Tingsted Å, bl.a. på den strækning du henviser til. Omlægningen skal også indeholde løsning med forsinkelse af regnvandsudledninger fra erhvervsområdet Nykøbing Nord, så der undgås hydraulisk overbelastning af Tingsted Å. Vi vil gerne præsentere ideprojektet for DN ved kommende lejlighed. 5/ (Til Jacob Lysholt). Skal jeg forstå dit svar sådan, at du - på trods af to klokkeklare forsikringer om, at entreprenørerne var bestilt og at de skader kommunen havde forårsaget på vandløbet snarest ville blive udbedret ikke længere gælder? Begge de gange jeg rejste spørgsmålet i Grønt Råd spurgte jeg specifikt til opgravningen ved jernbanebroen. Nedenfor kan du se hvordan spørgsmål og svar er refereret i referatet af mødet 24/1 2013: Sven: Hvad sker der ved ulovlige opgravninger? Jakob: I efteråret lavede kommunen en gennemgang af vedligeholdelsen af de regulativmæssige vandløb, herunder også Tingsted Å. Der er lavet aftale med entreprenør om retablering, og pengene kommer fra vandløbsvedligeholdelse. Jeg vil på den baggrund være glad for et klare svar på: 1) Om kommunen agter at retablere skaderne? 2) Hvornår det det sker? 5/ (Fra Jacob Lysholt). Arbejdet er bestilt og der er ikke nye beslutninger i fht. tidligere møder. Men jeg er nøde til at følge op på sagen og spørge hos driften/entreprenørene inden jeg kan give dig et mere præcist svar. 5/ (Til Jacob Lysholt). Jeg er glad for at kommunen vil udbedre de skader den har forårsaget på vandløbet og ser frem til at du fortæller hvornår det sker. 13/ (Til Jacob Lysholt). Jeg skal venligst minde om, at du lovede at fortælle hvornår entreprenøren vil retablere skaderne på Tingsted Å. 13/ (Fra Jacob Lysholt). Vi er ved at forberede en oversigt, du får til Grønt Råds møde i eftermiddag. 13/ (Til Jacob Lysholt). Det skulle vel gøre det så meget lettere at besvare mit spørgsmål. 13/ (Notat, udarbejdet af Jim Dalhoff Hansen) Under og ved Jernbane broen vil bunden blive lagt tilbage til regulativmæssig bund. Arbejdet på de enkelte vandløb planlægges udført i uge 26 og 27 [24/6-7/7 2013]. 3/ (Mail fra Jim Dalhoff Hansen)

7 Det er mig som står for genopretningen af de vandløb som blev vedligeholdt ud over regulativerne i Jeg har besigtiget Tingsted Å ved krydsning af jernbanen og aftalt med HedeDanmark, at der skal udlægges en del stenmaterialer for at nå den regulativmæssige bundkote, det er ligeledes aftalt at vandløbet indsnævres og gydegrus udlægges, så er opnås gode gydemuligheder for ørred. Det er tidligere aftalt at arbejdet udføres nu, men jeg vil meget gerne høre om det er tilfredsstillende, at vi venter til omkring 20. august, da det kan spare en transport af maskiner (ca. 5000) og lette arbejdet, da der på det tidspunkt kan køre på markerne. Arbejdet ved Tingsted Å, vil i givet fald blive udført sammen med de øvrige genopretninger. Håber på forståelse. 8/ (Mail til Jim Dalhoff Hansen) Dit spørgsmål er svært at besvare med andet end et spørgsmål, men først lidt om baggrunden for dette, nemlig: 1) DN har fået oplyst, at den ulovlige oprensning sket mindre end 24 timer efter en opringning til borgmesteren altså en hurtig udrykning uden hensyn til transport og afgrøder. 2) DN opfordrede allerede 25/ til en genopretning af ulovlighederne og har siden seks gange (19/ , 15/1, 29/2, 9/3, 14/ og 4/6 2013) bedt kommunen om at fortælle hvornår man ville genoprette skaderne. 3) Jakob Lysholt har i Grønt Råd i 2012 oplyst at maskinerne var bestilt og 11/ at han havde bestilt den entreprenør, der snarest ville bringe Tingsted Å tilbagte til regulativmæssig stand. 4) Du har selv i det notat Grønt Råd fik på sit møde 13/ oplyst, at arbejdet planlægges udført i uge 26 og Og nu til mit spørgsmål: Tror du, at DN (og Grønt Råd) vil finde det tilfredsstillende, at Guldborgsund atter en gang udskyder genopretningen af de skader Guldborgsund kommune forvoldte i 2011? 15/ (Fra centerchef Ebbe Møller Olesen) 1) Jeg er ked af din mistillid, men kan godt se på historikken, at du har noget at have den i, men genopretningssagen har jo haft en vanskelig fødsel. Du er dog i sidste omgang direkte blevet spurgt om: Det er tidligere aftalt at arbejdet udføres nu, men jeg vil meget gerne høre om det er tilfredsstillende, at vi venter til omkring 20. august, da det kan spare en transport af maskiner (ca. 5000) og lette arbejdet, da der på det tidspunkt kan køre på markerne. Arbejdet ved Tingsted Å, vil i givet fald blive udført sammen med de øvrige genopretninger. Jim er nu gået på sommerferie, så skal vi lande den her? 20/ (Til centerchef Ebbe Møller Olesen). 1) Jeg er glad for at du har forståelse for at vi har grund til mistillid, og håber selvfølgelig at vi fremadrettet kan stole på de udmeldingerne til Grønt Råd. Du foreslår, at vi lander sagen med Tingsted Å, hvad der jo både er nødvendigt og fornuftigt, nu hvor Jim er gået på sommerferie, men jeg undrer mig fortsat over forespørgslen for (nu bagefter) kan jeg se, at uanset hvad jeg havde svaret, ville arbejdet først blive udført i august - og så havde der ikke været grund til at spørge. 27/ (Til Grønt Råds formand, Frederik Cordes). Nu du laver dagsorden, vil jeg høre om du kunne klemme et punkt ind hvor der blev givet en redegørelse for årsagerne til at Guldborgsund kommunen hele tre gange har svigtet konkrete løfter om snarlig genopretning af de skader kommunen påførte sine vandløb i 2011 og om nødvendigt en principiel drøftelse af denne problemstilling. 5/ (Referat fra Grønt Råds Møde (referat udsendt 20/9 2013)). 4. Vandløbsrestaurering og vandløbsretablering

8 DN var meget utilfredse med, at de tidsfrister der var udmeldt fra Natur & Miljø, ikke blev overholdt for, hvornår vandløbsrestaureringer og retableringerne skulle foregå. Det blev hele tiden blev skubbet fremad. Dernæst mente de, at strækningerne i skoven ved Tingsted å ikke var blevet renoveret. Administrationen beklagede meget, at arbejdet har været forsinket. Men der er flere forhold, der har spillet ind. Det har været en prioritering, af få målt vandløbene op før renoveringsarbejdet er påbegyndt. Opmålinger er vanskelige i sommerperioden pga. løv, da GPS udstyret ikke kan måle igennem bladene. Dernæst har der også været forsinkelser pga. modstand hos lodsejere. Pga økonomien har man så nu prioriteret, at få arbejderne gennemført samtidig med ordinær vedligeholdelse, da der ellers skulle betales ekstra for transport af materiel, mv. [Til orientering udsendes der et notat i forbindelse med referatet omkring status af vandløbsretableringen af Tingsted Å. Der arbejdes på at afholde en fælles besigtigelse med DN, hvor hele Grønt Råd også vil blive inviteret]. [Notatet der er dateret 12/ ses nedenfor)]. 8/ (Til Ebbe Møller Olesen) Jeg har - efter mødet i Grønt råd (5/9) - talt med Thomas Brøgger, der fortalte, at han - dagen før (4/9) - havde konstateret at at nogle af de opgravede sten var kommet tilbage i åen - hvad de ikke var, da jeg var der 2. eller 3/9. Så noget er der altså sket umiddelbart før mødet. Mit spørgsmål er nu: Har Tingsted Å nu den regulative bundkote? Ifl. Thomas bør den være 245 under jernbanebroen (cf. vedhæftede fil). Så vidt jeg forstod på Thomas, var det næppe tilfældet. 8/ (Fra centerchef Ebbe Møller Olesen). Tak. Jeg tjekker op. 15/ (Til Ebbe Møller Olesen) På det seneste DN-møde snakkede vi igen vandløb og jeg refererede snakken i Grønt Råd og fortalte at du ville tjekke om Tingsted Å er genoprettet til regulativmæssig kote (245). Er den det? 16/ (Fra Ebbe Møller Olesen). Resten af spørgsmålene arbejdes der på og denne mail [nedenstående mail fra Jim Dalhoff Hansen, dateret 11/9 2013] ville være kommet med Grønt Råds referatet. Arbejdet med at udlægge sten i Tingsted Å blev gennemført i juli. Resultatet fremgår af vedlagte billeder, hvor man kan se de nye lyse sten som er udlagt. Det er ikke de sten som blev gravet op som er anvendt, da det var for dyre at sorterer sten og jord. Der er også et billede af opgravningen, et hvordan det så ud inden genudlægningen og et fra efter genudlægningen. Opmålingen er bestilt, men er ikke kommet endnu. 16/ (Fra Ebbe Møller Olesen). Her er billederne [Der hørte til Jim Dalhoff Hansens redegørelse af 11/9 2013]. 16/ (Til Ebbe Møller Olesen). Tak for mail og billeder. Jeg må beskæmmet indrømme, at jeg altså ikke fik set ordentligt efter, selv om jeg var forbi umiddelbart før det sidste møde i Grønt Råd. Ved den lejlighed konstaterede jeg blot at de meget store skærvebunker som kommunen gravede op i 2011 var urørte, hvad der fik mig til at tro at der ikke var sket noget. Et indtryk

9 der blev bekræftet af, at der neden for disse var (næsten) ren lerbund i åen. Desværre kiggede jeg ikke inde under broen hvad jeg altså må beklage. Mener dog, at det i sidste ende vil være opmålingen der viser om genudlægningen har gengivet åens dens regulativmæssige bunddybde. Et andet spørgsmål er hvad kommunen agter at gøre ved de meget skæmmende skærvebunker, der i kampens hede blev losset op på åbrinkerne? 20/ (Vedhæftet notat til referatet fra Grønt Råds møde 5/9 2013) 12. september 2013 Arbejdet med at udlægge sten i Tingsted Å blev gennemført i juli Resultatet fremgår af vedlagte billeder, hvor man kan se de nye lyse sten som er udlagt. Det er ikke de sten som blev gravet op, som er anvendt, da det var for dyrt at sorterer sten og jord. Der er også et billede af opgravningen, et hvordan det så ud inden genudlægningen og et fra efter genudlægningen. Der er udlagt sten såvel op- som nedenstrøms jernbanebroen. Opmålingen er bestilt, men er ikke kommet endnu. 27/ (Referat fra Grønt Råds møde). Tingsted Å. Sven Thorsen DN meddelte, at de ikke havde været helt opdateret ved sidste møde. Det var korrekt, at der var blevet lagt grus ud igen i Tingsted Å. De ville dog gerne have, at man fik fjernet de bunker af jord og sten, som stadig lå på brinkerne. 6/ (Til Natur og Plan). Det fremgår af referatet fra Grønt Råds møde 5. september 2013, at der var vanskeligheder med opmålinger om sommeren grundet udstyrets ringe evne til at måle igennem bladene. Vi anser nu disse forhindringer for minimeret og vil i den forbindelse gerne bede om opmålingen af Tingsted Å i Bangsebro Skov eller som minimum bundkoten oplyst for punktet under jernbanebroen. 9/ (Til Natur og Plan) DN Guldborgsund skrev den nedenstående mail til Natur & Plan. Da jeg ikke kan se vi har fået noget svar, skal jeg herved bringe sagen i erindring. 10/ (Fra Jacob Lysholt). Reetableringen af Tingsted Å er også gennemført i efteråret, og har været drøftet med DN v/ Sven Thorsen, se vedlagt referat. Ved udlægningen af sten ved jernbanebroen, blev koten kontrolleret med GPS. 13/ (Til Ebbe Møller Olesen). Jeg har på en række møder i Grønt Råd efterlyst oplysninger om bundkoter i Tingsted å og fik 12/ et notat der fortalte at opmålingen var bestilt. På mødet 27/11 rykke jeg igen for bundkoten ved Jernbanebroen. Da der stadig ikke skete noget, rykkede DN (6/2 2014) Jakob Lysholt. Og da der fortsat ikke skete noget, rykkede vi igen (9/3 2014). 10/3 fik vi så et svar, hvoraf det fremgår at forvaltningen allerede i juli 2013 havde kontrolleret den omspurgte korte med GPS. Måske kan du fortælle mig lidt om baggrunden for den åbenbare modstrid mellem svarene, og hvorfor det er så vigtigt at hemmeligholde en bundkote i Tingsted å? 13/ (Fra Jacob Lysholt). Jeg kan forstå på Anita Pedersen, at du overfor hende har nævnt at der stadig var et udestående vedr. Tingsted Å? Jeg har i mandags svaret Åse Irminger som det fremgår af nedenstående. Det kan supplerende oplyses, at den entreprenør, der har udlagt materialet ved jernbanebroen/tingsted Å har udført opmåling, men vi har endnu ikke modtaget dokumentation herfor. Vi fremsender

10 opmålingerne når vi har modtaget dem fra entreprenøren. Vores umiddelbare vurdering i forhold til kote af jernbanebroens fundament er, at vandløbet på strækningen er retableret til regulativmæssig stand. Du og DN i øvrigt er meget velkomne til at kontakte medarbejderne i vandløbsgruppen eller mig, når der er spørgsmål vedr. vandløb! 13/ (Til Jacob Lysholt). Da vi trods gentagne henvendelser ikke har kunne få de oplysninger, der ifl. dit svar af 10/3 har foreligget siden juli 2013, har vi i dag bedt centerchef Ebbe Møller Olesen om en forklaring. 13/ (Fra Jacob Lysholt). Jeg har åbenbart misforstået eller overset tidligere henvendelser, hvilket jeg beklager. Det var min opfattelse at sagerne var afsluttede, da retableringerne er gennemført, som det også blev oplyst på Grønt Råds møde. Jeg tror vores ressourcer er bedre brugt, hvis vi kunne holde et møde eller aftale en gennemgang af vandløbsstrækninger, frem for at skulle skrive redegørelser. Hvad siger I til, at komme forbi, så vi kan fortælle om retableringerne og besvarer evt. andre spørgsmål? 13/ (Til Jacob Lysholt). Vi synes, at vi har brugt alt for mange ressourcer på mere eller mindre ubesvarede henvendelser om vandløb, hvad der er baggrunden for vores henvendelse til Centerchefen. Vi håber, at hans svar vil bidrage til en mindre ressoucekrævende kommunikation mellem jer og os. Det enkleste vil være hurtige og konkrete svar på enkle og konkrete spørgsmål, men lader det sig ikke gøre, kommer vi gerne forbi. 29/ (Fra Ebbe Møller Olesen, der videresender en mail (dateret 24/4) fra Jacob Lysholt). Der bliver udført kontrolopmåling af Tingsted å ved jernbanebro i Bangsebroskoven d. 12/5. 14/ (Til Jacob Lysholt) Er målingerne gennemført? Og kan du oplyse bundkoten i den del af åen, der blev oprenset i 2011? 15/ (Fra Jacob Lysholt) Målinger skulle være gennemført. Vi har rykket for data, så jeg håber snartest at jeg kan sende opmålingsresultaterne. 15/ (Til Jacob Lysholt) Tak. Vi afventer. 20/ (Fra Jacob Lysholt) Så har vi fået opmålingerne fra Tingsted Å, se vedhæftede. 4/ (Til formanden for Grønt Råd, Frederik Cordes) Jeg går ud fra at i er ved at lave en dagsorden til mødet 17/6 og vil høre om det ville være muligt at få Tingsted Å på dagsordenen og ville være glad for en orientering om 1) Hvad der er sket/vil ske ved jernbanebroen 2) planerne om en forlægning af åen. 5/ (Fra formanden for Grønt Råd, Frederik Cordes). Jeps vi er i gang og jeg hører lige Jakob om dit spørgsmål. 5/ (Fra Jacob Lysholt) Vi vil gerne drøfte Tingsted Å med DN, men vi mener ikke at sagen har en karakter, hvor den ligger indenfor kommissoriet for Grønt Råd. Vi vil derfor forslå, at der aftales et møde, hvor vi mødes i Bangsebro Skoven, og sammen med en vandløbsmedarbejder kan se på forholdene. På Grønt Råd vil der blive givet en orientering om status for klimatilpasningsprojekter, herunder Tingsted Å.

11 5/ (Til Jacob Lysholt og formanden for Grønt Råd, Frederik Cordes) Eftersom problemerne omkring Tingsted Å har været behandlet i Grønt Råd fem gange (19/1 og 21/ samt 24/1, 5/9 og 27/ ) har jeg svært ved at følge dig, når finder, at det er en sag, der ligger uden for Grønt Råds kommissorium og derfor fastholder jeg mit ønske. Vil du ikke at orientere om Tingsted Å, gør jeg det meget gerne. 5/ (Til formanden for Grønt Råd, Frederik Cordes) Jeg er ved at samle en hvidbog der dokumenterer forløbet omkring kommunens voldsomme oprensning af Tingsted Å i Det er en omfattende sag - vel omkring 25 henvendelser og rykkere fra DN til Guldborgsund Kommune og knapt så mange besvarelser. Jeg vil foreslå, at denne hvidbog vedlægges mødedagsordenen, således at punktet ikke tager alt for lang tid. Om det bliver et orienteringspunkt eller et diskussionspunkt er mig lige meget, eftersom vi nok også rejser problematikken i anden sammenhæng. Sven Thorsen DN Guldborgsund 6. juni 2014

Referat af Grønt Råds møde 5. september 2013

Referat af Grønt Råds møde 5. september 2013 Referat af Grønt Råds møde 5. september 2013 09.10.2013 Tilstede fra Rådet: Danmarks Naturfredningsforening, Sven Thorsen Danmarks Jægerforbund, Christian Clausen Dansk Landbrug Sydhavsøerne, John Nielsen

Læs mere

Retten i Helsingør - retsafdelingen

Retten i Helsingør - retsafdelingen Retten i Helsingør - retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 5. december 2014 i sag nr. BS 2C-898/2012: Holtegaard Landbrug v/ Jakob Evart Grønholtvej 80 3480 Fredensborg mod Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Generelt om vandløbsregulativer

Generelt om vandløbsregulativer Bilag til dagsordenspunkt den 12. august 2013. Generelt om vandløbsregulativer Ifølge vandløbsloven skal vandløbsmyndigheden udarbejde et regulativ for alle offentlige vandløb. Regulativet skal blandt

Læs mere

Der laves et opfølgende. der tages stilling til behovet for ekstraordinær. holdelse. Ingen. Vandløbet er privat,

Der laves et opfølgende. der tages stilling til behovet for ekstraordinær. holdelse. Ingen. Vandløbet er privat, Bilag 5 Resultat af forvaltningens henvendelser til lodsejerne: Delopland A (nord og syd) samt delopland B og C - Skjern Å vandløbssystem Trindkjær Boelsvad Vandløb i Arnborg ved Xvej. Fjederholt Å Vandløb

Læs mere

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Møde med Det Grønne Råd den 11. april 2012 Miljøtekniker Lene Strøm Pedersen Indhold Vandløbsloven Formål Vandløbsregulativ Vandløbsvedligeholdelse Vedligeholdelse,

Læs mere

Handleplan. Øget brugertilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune. Teknik og Miljø, 25. november 2013

Handleplan. Øget brugertilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune. Teknik og Miljø, 25. november 2013 Handleplan Øget brugertilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune Teknik og Miljø, 25. november 2013 Indledning Formålet med denne handleplan er at igangsætte en proces med henblik på øget

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Fredensborg Kommunes afgørelse af 9. marts 2011 om retablering af Nivås vandløbsbrink og -bund.

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Fredensborg Kommunes afgørelse af 9. marts 2011 om retablering af Nivås vandløbsbrink og -bund. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. januar 2012 J.nr.: NMK-510-00167 og NMK-43-00256 Ref.: JCH AFGØRELSE i sag om ulovlig oprensning af Nivå i Fredensborg

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

Vandløbsmøde Kalundborg Kommune og Landboforeningen Gefion

Vandløbsmøde Kalundborg Kommune og Landboforeningen Gefion Vandløbsmøde Kalundborg Kommune og Landboforeningen Gefion ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 CVR 29 98 46 03 politik@gefion.dk www.gefion.dk Tid Torsdag den 23.

Læs mere

Høringssvar. Forslag til Fællesregulativ. For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune. Vandløbslauget GST. 24. november 2015

Høringssvar. Forslag til Fællesregulativ. For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune. Vandløbslauget GST. 24. november 2015 Vandløbslauget GST 24. november 2015 Høringssvar Forslag til Fællesregulativ For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune Vandløbslaug for Gudenå-systemet Silkeborg Tange sø CVR-nr. 32498701 Klostergårdsvej

Læs mere

Skovning i Pulverbæk skoven ved Gammelgaard, med ødelæggende konsekvenser for det beskyttede vandløb Pulverbækken.

Skovning i Pulverbæk skoven ved Gammelgaard, med ødelæggende konsekvenser for det beskyttede vandløb Pulverbækken. DN Afd. for Sønderborg Kommune Formand: Andreas Andersen, Midtkobbel 73, 6440 Augustenborg Telefon: 74 472234, 61341931, 29404452, e-mail: a-andersen@mail.dk Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade

Læs mere

Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve. Per Aarsleff Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Att: Cathrine Engstrøm

Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve. Per Aarsleff Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Att: Cathrine Engstrøm Greve Kommune Teknik & Miljø Per Aarsleff Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Att: Cathrine Engstrøm Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk Dato: 1. juli 2014 Tilladelse

Læs mere

Fællesmøde 2, mellem vandløbslaugs formænd, næstformænd og Tønder Kommune

Fællesmøde 2, mellem vandløbslaugs formænd, næstformænd og Tønder Kommune Fællesmøde 2, mellem vandløbslaugs formænd, næstformænd og Tønder Kommune Mødet blev holdt den 25. marts 2015 i kantinen ved Landbrugsrådgivning Syd. Mødedeltagere i forhold til vedlagte liste. Ole Hansen

Læs mere

Tuse Å s Ørredsammenslutning har igennem 30 års frivilligt arbejde, været den direkte årsag til, at Tuse Å i dag er Sjællands bedste ørredvandløb.

Tuse Å s Ørredsammenslutning har igennem 30 års frivilligt arbejde, været den direkte årsag til, at Tuse Å i dag er Sjællands bedste ørredvandløb. Tølløse den 12. marts 2012. Til Borgmester, Søren Kjærsgaard Vedrørende Klima- og Miljøudvalgsformand, John Harpøth s beslutning om oprensning af Tuse Å på en 300 meter lang strækning af hovedløbet fra

Læs mere

Afgørelse om nedklassificering af Røde Rende. Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: Fax:

Afgørelse om nedklassificering af Røde Rende. Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: Fax: Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 10-05-2017

Læs mere

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Slagelse Kommune har sammen med en lang række lodsejere restaureret mere end 50 km vandløb de sidste ti år. Det har medført en klar forbedring af vandløbstilstanden generelt

Læs mere

Køge Kommune har derfor behandlet din henvendelse som en klage over utilstrækkelig vandløbsvedligeholdelse med deraf følgende skader for din klient.

Køge Kommune har derfor behandlet din henvendelse som en klage over utilstrækkelig vandløbsvedligeholdelse med deraf følgende skader for din klient. Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Bech-Bruun Advokat Håkun Djurhuus djur@bechbruun.com Dato Udvalget for teknik- og miljø Klik her for at angive tekst. Køge Kommunes vedligeholdelse

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Bent Madsens vandløb fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Bent Madsens vandløb fra offentligt til privat vandløb Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 jog@jammerbugt.dk 27-11-2017 Sagsnr.: 06.02.02-P19-16-17

Læs mere

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015.

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Indsats

Læs mere

Kontrolopmåling 2012. Rekvirent. Rådgiver. Faxe Kommune Att. Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon.

Kontrolopmåling 2012. Rekvirent. Rådgiver. Faxe Kommune Att. Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon. Rekvirent Faxe Kommune Att. Rådgiver Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon.dk Sag 3691200053-03 Projektleder SGSC Kvalitetssikring SGSC Revisionsnr. 1.0 Godkendt

Læs mere

Notat. Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å. : Holbæk Kommune. : Peter Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen)

Notat. Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å. : Holbæk Kommune. : Peter Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Notat Grontmij A/S Dusager 8 Aarhus N Danmark T +5 8 5 F +5 8 555 www.grontmij.dk CVR-nr. 85 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å 7. september 5 Vores reference:..5

Læs mere

Mere om vedligeholdelse

Mere om vedligeholdelse Mere om vedligeholdelse Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb har været i EU udbud over en 4 årig periode 2012 2016. Vedligeholdelsen forestås af 4 private entreprenører og opgaven er inddelt i 10

Læs mere

Vedligeholdelse af offentlige vandløb

Vedligeholdelse af offentlige vandløb Vedligeholdelse af offentlige vandløb Lidt baggrund om vandløb Vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Bredejer: Ejer af

Læs mere

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

A) Brinkvegetation og beplantning langs vandløb

A) Brinkvegetation og beplantning langs vandløb Den 22. maj 2013 Møde i dialogforum for vandløb d. 8. april 2013 om forslag til fællesregulativ for de offentlige vandløb. Mødet blev holdt for at afklare uenigheder mellem administrationen og kommunens

Læs mere

Køge Å - Tilladelse til krydsning v Skovhusvænge til BaneDanmark

Køge Å - Tilladelse til krydsning v Skovhusvænge til BaneDanmark Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen 7. april 2017 2015-003249-7 Køge Å - Tilladelse til krydsning v Skovhusvænge til BaneDanmark

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til forlængelse af Præstegårdsbækken i forbindelse med udvidelse af Esbjerg Havn

Godkendelse efter vandløbsloven til forlængelse af Præstegårdsbækken i forbindelse med udvidelse af Esbjerg Havn Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Postadresse Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Att. Rasmus Ager Email: RA@portesbjerg.dk Dato 17. april 2012 Sagsbehandler Anne Christine Bang Telefon

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Tilsyn om bortfald af offentligt forsørgelsesgrundlag og opfølgning herpå Opfølgning i sag om lydsignaler til fare for handicappede Målrettet

Læs mere

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Havørred Rapport til Næstved Kommune Udarbejdet 9. oktober 2003 af Biotop v/rådgivende biolog Jan Nielsen Ønsbækvej

Læs mere

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å.

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Restaureringsprojekt - Damvad Å. Station 5695 6383 INDLEDNING... 3 BAGGRUND... 3 NUVÆRENDE OG FREMTIDIG SKIKKELSE.... 3

Læs mere

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Rusrenden omfatter en strækning på m, hvoraf 143 m er rørlagt.

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Rusrenden omfatter en strækning på m, hvoraf 143 m er rørlagt. Notat Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T 72 20 72 07 E info@swecodanmark.dk www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Rusrenden 28.

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Vandløb: Tudserenden Projekt: Etablering af sandfang, udlægning af gydegrus og sten i Tudserenden. Sted: Tudserenden st. 1906-4045 m, Langeland

Læs mere

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Tlf. 65 15 14 67 Fax sby@kerteminde.dk Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Kerteminde Kommune undersøger i øjeblikket mulighederne for at forbedre Holev Bæk på to strækninger gennem vandløbsrestaurering.

Læs mere

Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken Brande 9. januar 2017

Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken Brande 9. januar 2017 Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 7330 Brande 9. januar 2017 Reguleringsprojekt, fjernelse af styrt og ombygning af stryg. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 7330 Brande

Læs mere

Notat. Den 30. marts 2015.

Notat. Den 30. marts 2015. Notat. Den 30. marts 2015. Sagsforløb Renovering af Afløb fra Lukkesdam Det rørlagte kommunale vandløb Afløb fra Lukkesdam blev rørlagt i 1960. Den øverste halvdel (1,6 km) blev omlagt i 1983. Efter kommunalreformen

Læs mere

Flere modtagere. Fremsendelse af Tillæg nr. 1 til regulativ for Magle Å, kommunevandløb nr. 58

Flere modtagere. Fremsendelse af Tillæg nr. 1 til regulativ for Magle Å, kommunevandløb nr. 58 Flere modtagere By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Fremsendelse af Tillæg nr. 1 til regulativ for Magle Å, kommunevandløb nr. 58 2.december

Læs mere

Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015"

Svar på spørgsmål i notatet Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015 31. august 2015 Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015" Nr. SPØRGSMÅL SVAR SPØRGSMÅL TIL BORGMESTER STEEN VINDUM 1. Det fremgår af citatet af borgmesterens udtalelse på

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1.

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. Dato: 29. januar 2014 Sagsnummer: 13/14267 Forfatter: Allan Dalmark Jensen Emne: Forundersøgelse for Elling Å 1 Knivholt Bæks indløb i rørlægning. Indhold

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Hvolbæk nr. 111

Forslag om nedklassificering af Hvolbæk nr. 111 Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 jog@jammerbugt.dk 221-09-2017 Sagsnr.:

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 NOTAT Sagsnavn: Ejby Å-projektet Sag nr.: 14-0330. Emne: Hydraulisk beregning_mike URBAN Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 Baggrund og formål I forbindelse med gennemførelse af

Læs mere

1. Principper for revision af vandløbsregulativer (B)

1. Principper for revision af vandløbsregulativer (B) 1. Principper for revision af vandløbsregulativer (B) Sagsnr.: 330-2010-108384 Dok.nr.: 330-2015-187176 Åbent Kompetence: Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Beslutningstema Udvalget skal tage stilling til

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Indhold 1. Projektets formål...1 2. Projektområde...2 3. Nuværende forhold...2 3.1 Præstbjergbæk...2 3.3 Natur...3 3.4 Plangrundlag...3 3.5 Ejendomsforhold...3

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Høring vedr. reguleringssag om oprensning af Hørup Å omkring st meter, samt etablering af sandfang.

Høring vedr. reguleringssag om oprensning af Hørup Å omkring st meter, samt etablering af sandfang. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. +45 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring vedr. reguleringssag om oprensning af Hørup Å omkring

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Høje-Taastrup Kommune - Soderupvej 34 - afslag - rørledning - Enghave å - vådområde

AFGØRELSE i sag om Høje-Taastrup Kommune - Soderupvej 34 - afslag - rørledning - Enghave å - vådområde Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-43-00506 Ref.: MASNI-NMKN AFGØRELSE i sag om Høje-Taastrup Kommune - Soderupvej 34 - afslag

Læs mere

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) 2 REGULATIVFORSKRIFTER VEDR. VEDLIGEHOLD. Dimensioner fremgår af regulativet, afsnit B.

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) 2 REGULATIVFORSKRIFTER VEDR. VEDLIGEHOLD. Dimensioner fremgår af regulativet, afsnit B. Notat Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T 72 20 72 07 E info@swecodanmark.dk www.sweco.dk CVR-nr. 483511 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Lyngbækken 28.

Læs mere

10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset

10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset ALHOLM SKOLEN 10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset Til stede: Mona,, Lise, Susanne C., Flemming, Kim, Pernille, Kasper, Viktor, Vagn, Lena, Vibeke og Sheila

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandløbsområdet

Administrationsgrundlag for vandløbsområdet Godkendt i Udvalget for Klima og Miljø 20. december 2011 Administrationsgrundlag for vandløbsområdet 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MÅL... 2 4 MÅLGRUPPE... 2 5 POLITISK

Læs mere

Opmålingsrapport Værebro Å Egedal Kommune januar Egedal Kommune. Værebro Å - opmålingsrapport

Opmålingsrapport Værebro Å Egedal Kommune januar Egedal Kommune. Værebro Å - opmålingsrapport Egedal Kommune Værebro Å - opmålingsrapport Januar 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OPMÅLING... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Arbejdsbeskrivelse... 5 2.3 Bemærkninger til opmålingen... 6 3. FELTOBSERVATIONER...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Natur- Miljøteamet er sekretariat for Grønt Råd og varetager formandskabet for Grønt Råd.

Natur- Miljøteamet er sekretariat for Grønt Råd og varetager formandskabet for Grønt Råd. Notat 27. januar 2011 Dok. nr. 5998875 Sags id. 863351 Teknik og Miljømyndighed Natur og Miljø Dan Raahauge BERETNING FOR GRØNT RÅD 2009-2010 T 54676426 Grønt Råd blev oprettet af Byrådet i 2007. Grønt

Læs mere

Vandløb Om at rejse en vandløbssag mod nabo. Miljø og Natur

Vandløb Om at rejse en vandløbssag mod nabo. Miljø og Natur Vandløb Om at rejse en vandløbssag mod nabo Miljø og Natur Hvad er et vandløb? Vandløb i vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. april 2008 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 29. april 2008 til en borger: Statsforvaltningens brev af 29. april 2008 til en borger: 29-04- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK De har den 27. februar 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Respekter fortiden. NLK: Den dårlige udvikling i vandløbene er vendt.

Respekter fortiden. NLK: Den dårlige udvikling i vandløbene er vendt. Respekter fortiden NLK: Den dårlige udvikling i vandløbene er vendt. Citat Weekend-avisen 20/7-12 : Han (BLM) er hovedarkitekten i den ændring i vandløbsloven, som reelt er hovedårsagen til, at hundredvis

Læs mere

Bemærkninger til vandløbsrestaureringsprojekt ved Damrenden opstrøms

Bemærkninger til vandløbsrestaureringsprojekt ved Damrenden opstrøms Assens Kommune Miljø og Natur natur@assens.dk Vissenbjerg, den 31.08.2015. Bemærkninger til vandløbsrestaureringsprojekt ved Damrenden opstrøms Herredsbjerg På vegne af Gert Madsen, Lange Gyde 4, 5683

Læs mere

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk Esbjerg Kommune Att.: Tomas Jensen Teknik & Miljø, Vej & Park Torvegade 74 6700 Esbjerg Ribe, den 7. maj 2013 Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk Haulund Bæk (Havlund

Læs mere

Få vandløbet målt op

Få vandløbet målt op (http://agrogruppen.dk) Få vandløbet målt op 4. APRIL 2016 Oversvømmede marker og ødelagte afgrøder har i de seneste måneder været situationen for mange landmænd landet over. Agronom Casper Szilas fra

Læs mere

Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / )

Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / ) Pixi-udgave af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune 2012 Side 1 af 33 Indhold Bilag nr. Indhold Bilag nr. Indhold 3 Vandløbenes dimension og/eller vandføringsevne. Oversigt

Læs mere

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online.

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. Notat Bemærk venligst Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. For yderligere oplysninger om dette vandløb kontakt venligst Teknik- og Miljømyndigheden i Lolland

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk.

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. Bilag 2 Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. AAL 40. Her ligger en rørledning på 214 m med en diameter på Ø 60 cm. Rørledningen ligger med et fald på 9,1 0/00. Rørlægningen blev gennemført

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Godkendelse: Sagsbehandling ved vurdering af samliv

Godkendelse: Sagsbehandling ved vurdering af samliv Punkt 12. Godkendelse: Sagsbehandling ved vurdering af samliv 2015-016722 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalgets godkender forvaltningen

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Vandengsvandløbet nr. 138 fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Vandengsvandløbet nr. 138 fra offentligt til privat vandløb Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 07-09-2016

Læs mere

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune NOTAT Til: Danmarks Fiskeriundersøgelser, Fiskeplejemidlerne Fra: Skælskør Kommune v. Hedeselskabet Miljø og Energi as Dato: 21.02.06 Emne: Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

Åens grundejerforening. Referat fra bestyrelsesmøde søndag den 22. maj 2016, kl , møde hos Holger Hansen, Østvej 8.

Åens grundejerforening. Referat fra bestyrelsesmøde søndag den 22. maj 2016, kl , møde hos Holger Hansen, Østvej 8. Åens grundejerforening. Referat fra bestyrelsesmøde søndag den 22. maj 2016, kl. 11.00, møde 02-2016 hos Holger Hansen, Østvej 8. Til stede: Jan Rasmussen, formand, Jens Christian Knudsen, kasserer Ib

Læs mere

Dispensation fra regulativet for Lunding Bæk vedr. arbejdsbælte på ejendommen Fjordglimt 29, 6100 Haderslev, matrikelnummer 144, Lunding, Starup

Dispensation fra regulativet for Lunding Bæk vedr. arbejdsbælte på ejendommen Fjordglimt 29, 6100 Haderslev, matrikelnummer 144, Lunding, Starup Henrik Hansen Fjordglimt 29 6100 Haderslev Haderslev Kommune Natur Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Fax. 74 34 21 44 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 21 47 kimh@haderslev.dk 1. maj 2017 Sagsident:

Læs mere

Offentlig høring af forslag til delvis omlægning af det offentlige rørlagte vandløb Tilløb 4.1 til Vojens Bæk på matr.nr. 101 og 380 Maugstrup

Offentlig høring af forslag til delvis omlægning af det offentlige rørlagte vandløb Tilløb 4.1 til Vojens Bæk på matr.nr. 101 og 380 Maugstrup til lodsejere, berørte parter og øvrige høringsberettigede Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Fax. 74 34 21 44 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 21 47 kimh@haderslev.dk

Læs mere

Restaurering Faxe Å fra station

Restaurering Faxe Å fra station Restaurering Faxe Å fra station 3000-3500 Redegørelse Faxe Kommune ønsker at forbedre de fysiske forhold i Faxe Å fra station 3000 til 3500 mellem Lindegårdsvej og Faxe Havnevej. Faxe Kommune arbejder

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

REGULATIV. Rejsby Åsystem

REGULATIV. Rejsby Åsystem OKTOBER 1997 11 REGULATIV FOR Rejsby Åsystem I RIBE KOMMUNE Hovedopland 3900 omfattende Tilløb til Vadehavet Afstrømningsområde 3908 3909 RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé 2, 6760 Ribe, tlf. 79

Læs mere

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

Administrationen vil i den forbindelse gerne beklage overfor ejer, at ovenstående har givet anledning til en misforståelse.

Administrationen vil i den forbindelse gerne beklage overfor ejer, at ovenstående har givet anledning til en misforståelse. From: Anders Kjærved Sent: 11 Jun 2015 11:49:38 +0000 To: Erhvervs- Beskæftigelses- og Kulturudvalget Cc: Marianne Wedderkopp;Torben Præstegaard Jørgensen;Morten Refskou Subject: VS: VIGTIGT - vedr. udvalgsmøde

Læs mere

Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å.

Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å. Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 thhil@slagelse.dk www.slagelse.dk Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å. Baggrund for projektet Slagelse Kommune er gennem Regionplanen

Læs mere

Møde i Dialog Forum om Vandløb

Møde i Dialog Forum om Vandløb Møde i Dialog Forum om Vandløb Referat Deltagere: Lisa Groth (LIGR), Mille Hansen (MIKR) (Fredensborg Kommune - FK) Carsten Ryby (Lystfiskerne) Birgitte Garde (DOF) Peter Milan (DN) Frits Hansen (Nordengen/Byengen)

Læs mere

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind.

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Til Høringsberettigede 20. december 2016 Sagsnr.: 16/41298 Kontaktperson: Niclas Patrick Boyton 87535249 npb@syddjurs.dk Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Syddjurs

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Skanderborg Kommune. Møde tirsdag den 8. marts 2016

Miljø- og Planudvalget Skanderborg Kommune. Møde tirsdag den 8. marts 2016 Miljø- og Planudvalget Skanderborg Kommune Møde tirsdag den 8. marts 2016 Introduktion https://vimeo.com/153414171 http://kort.skanderborg.dk/spat ialmap?&profile=klima Klimaforandringer og oversvømmelser

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Syvsig Bæk med rørbro på matrikel 22, Nustrup Bæk ejerlav.

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Syvsig Bæk med rørbro på matrikel 22, Nustrup Bæk ejerlav. Dorthe Roust Nissen Syvsigvej 5 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342102 keme@haderslev.dk 1. december 2016 Sagsident: 16/28486

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning Indledning. Denne generalforsamling er vores 5. ordinære generalforsamling. Vi har således eksisteret nu i ca. 5 ½ år. Det der har samlet os, er den forhøjede sommer vandstand i Gudenå-systemet og herunder

Læs mere

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder Punkt 9. Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder 2017-031316 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Refer Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Deltagere: Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen, Ole Flemming Lyse,

Læs mere

Offentlig Høring. Reguleringsprojektet vedrører Tilløb C, E og D, hvor Tilløb C også modtager vand fra rørledningen Dejrup-Hennebjerg Grøft.

Offentlig Høring. Reguleringsprojektet vedrører Tilløb C, E og D, hvor Tilløb C også modtager vand fra rørledningen Dejrup-Hennebjerg Grøft. Offentlig Høring Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947448 Forslag til regulering af tilløb til Rolfsø Kanal Lodsejer til tilløbet: - Jeppe Thing Jensen, Kvongvej 81, 6830 Nr. Nebel, - Thomas Høj

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Vandløbsprojekt med etablering af gydebanker og udlægning af sten og afgravning af høller i Gørløse Å.

Vandløbsprojekt med etablering af gydebanker og udlægning af sten og afgravning af høller i Gørløse Å. Hillerød Kommune Trollesmindealle 27 3400 Hillerød By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2143 Fax 7232 3213 lbso@hillerod.dk Sag 219-2015-28906 07. september 2015 Udkast til restaureringstilladelse

Læs mere

Tilladelse til krydsning af Tilløb til Råkildegrøften med spildevandsledning i forbindelse med byggemodning af boligområdet Kronhjorten

Tilladelse til krydsning af Tilløb til Råkildegrøften med spildevandsledning i forbindelse med byggemodning af boligområdet Kronhjorten Center Natur og Miljø MOE A/S Østre Havnegade 18, 1. th. 9000 Aalborg Sendt til Benny Jepsen via mail bje@moe.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Fra: :14. Vedrørende: VS: Cafe Toscana. Hej Lene. Kunne desværre ikke idag. Tak for din mail. Kære Christian

Fra: :14. Vedrørende: VS: Cafe Toscana. Hej Lene. Kunne desværre ikke idag. Tak for din mail. Kære Christian Fra: Lene Andersen (Miljø og teknik) [/O=RANDERS/OU=LAKSEN/CN=RECIPIENTS/CN=LENE ANDERSEN] Til: 'randers@cafetoscana.dk' [randers@cafetoscana.dk] Kopi: Rune Asmussen [ra@randers.dk];lars Bolander [Lars.Bolander@randers.dk]

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Fællesgrøften i Nørhalne Mose samt afløbet til Svedegrøften til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Fællesgrøften i Nørhalne Mose samt afløbet til Svedegrøften til privat vandløb Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 25-08-2016

Læs mere

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen. 2009 20-8 Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde

Læs mere

Center for Miljø og Natur Team Vand. Fremme af projektforslag om etablering af sandfang i Valmosegrøften st m.

Center for Miljø og Natur Team Vand. Fremme af projektforslag om etablering af sandfang i Valmosegrøften st m. Center for Miljø og Natur Team Vand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved www.naestved.dk Dato 18-6-2015 Sagsnr. 06.02.03-P20-1-15 Sagsbehandler Malene Callesen Dall +455588 6191 Fremme af projektforslag

Læs mere

Ansøgning om reguleringsprojekt

Ansøgning om reguleringsprojekt BILAG 3 SKIVE KOMMUNE Ansøgers oplysninger Ansøgning om reguleringsprojekt Navn Skive Kommune, Teknisk Forvaltning Adresse E-mail adresse Projektet Formål I henhold til Lokalplan nr. 267 skal der etableres

Læs mere