Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0594 Bilag 5 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0594 Bilag 5 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0594 Bilag 5 Offentligt Kulturministeriet, 21. december 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til forordning om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og tv-selskabernes onlinetransmissioner samt retransmissioner af radio- og tv-programmer KOM(2016)594 Revideret notat af 21. december Resumé EU-kommissionen har den 14. september 2016 fremsat et forslag til forordning om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og tv-selskabernes onlinetransmissioner samt retransmissioner af radio- og tv-programmer Forslaget er fremsat med hjemmel i TEUF artikel 114 og er oversendt til Rådet den 4. oktober 2016 i dansk sprogversion. Forslaget har til formål at fremme det grænseoverskridende udbud af onlinetjenester i forbindelse med radio- og fjernsynsudsendelser og lette de digitale retransmissioner af radio- og tv-programmer fra andre medlemsstater i lukkede net. Forslaget fastslår bl.a., at radio- og tv-foretagender kun behøver at indhente rettigheder i hjemlandet, når de tilbyder en online tjeneste, der er accessorisk til den oprindelige udsendelse af et radio- eller tv-program. Forslaget indeholder også regler, der skal gøre det nemmere for kabelanlæg mv. at indhente rettigheder, når kabelanlæggene mv. videredistribuerer radio- og tv-programmer i lukkede netværk over internettet. Det vurderes, at nærhedsprincippet er overholdt. Regeringen finder, at forslaget vil kræve en række præciseringer i lov om ophavsret, og at konsekvenserne af forslaget vil skulle afdækkes nærmere. Regeringen støtter Kommissionens ambitioner om at styrke det digitale indre marked til gavn for forbrugere og virksomheder, og finder det vigtigt at ophavsretten fortsat er udtryk for en god balance mellem hensynet til dem, der skaber værkerne, og hensynet til samfundets interesse i at få adgang til disse værker, samt at reglerne herom er klare og forudsigelige. Regeringen finder det dog også vigtigt, at forordningsforslagets nærmere indhold og konsekvenser bliver afklaret under forhandlingerne, og at det sikres, at en løsning på området tager hensyn til de særlige forhold, der gælder for tv- og filmbranchen, og at aftalelicenssystemet kan opretholdes. Dok. nr. 16/

2 Side 2 2. Baggrund Direktiv 93/83/EEC (Satellit- og Kabeldirektivet) indeholder regler om radio- og fjernsynsforetagenders satellitudsendelser af programmer og viderespredning af programmer pr. kabel. Direktivet indeholder bl.a. et oprindelseslandsprincip for så vidt angår radio- og fjernsynsforetagenders udsendelser over satellit. Direktivet finder derimod ikke anvendelse på radio- og fjernsynsforetagenders onlinetjenester eller for retransmissionstjenester, der udbydes ved hjælp af andet end kabel i et lukket elektronisk kommunikationsnet. Fra den 24. august 2015 til den 16. november 2015 gennemførte Kommissionen en offentlig høring over satellit- og kabeldirektivet, hvor der bl.a. blev spurgt til, om principperne i direktivet skulle overføres til transmissioner over internettet. Kommissionen offentliggjorde den 4. maj 2016 en rapport over resultaterne af denne høring. Den 9. december 2015 offentliggjorde Kommissionen en meddelelse, hvoraf det bl.a. følger, at Kommissionen overvejede forslag, der havde til formål at fremme grænseoverskridende distribution af online radio- og tv-programmer i lyset af resultaterne af revisionen af satellit- og kabeldirektivet. Den 14. september 2016 offentliggjorde EU-Kommissionen fire lovgivningsinitiativer, der tilsammen har til formål at modernisere de europæiske ophavsretsregler. Udover nærværende forslag består denne pakke af et forslag til et direktiv om ophavsret på det digitale indre marked. en forordning og et direktiv, der har til formål at implementere Marrakeshtraktaten om syns- og læsehandicappedes adgang til litterært materiale. Disse forslag er behandlet i selvstændige grund- og nærhedsnotater. Forordningsforslaget er oversendt til Rådet den 4. oktober 2016 i dansk version. Forslaget er udarbejdet med hjemmel i TEUF artikel 114 og skal behandles efter den almindelige lovgivningsprocedure. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal. 3. Formål og indhold Forslaget til forordning har formål at fremme det grænseoverskridende udbud af onlinetjenester i forbindelse med radio- og fjernsynsudsendelser og lette de digitale retransmissioner af radio- og tv-programmer fra andre medlemsstater i lukkede net. Forslaget har syv artikler, der baseres på de samme principper som ovennævnte satellit- og kabeldirektiv. Artikel 1 indeholder definitionen af en tilknyttet onlinetjeneste og retransmission. Af definitionen af tilknyttet onlinetjeneste følger bl.a., at der tænkes på radio- og fjernsynsprogrammer, som udbydes over internettet enten simultant med den oprindelige udsendelse af programmer eller i en nærmere

3 Side 3 defineret periode efter denne udsendelse. Retransmission defineres som samtidig og uændret retransmission af radio- og fjernsynsprogrammer over bl.a. internettet, der foretages af andre end det radio- eller fjernsynsforetagende, der udsendte den oprindelige udsendelse. Det følger af forslagets betragtning 12, at retransmissionstjenester, der udbydes på det åbne internet, bør udelukkes fra denne forordnings anvendelsesområde. Artikel 2, stk. 1, fastsætter, at de ophavsretlige handlinger, der er relevante for udbuddet af en tilknyttet onlinetjenester, udelukkende foregår i den medlemsstat, hvor radio- eller fjernsynsforetagendet er etableret. Artikel 2, stk. 1, indeholder således et oprindelseslandsprincip for så vidt angår radio- og fjernsynsforetagendernes tilknyttede onlinetjenester og den eksemplarfremstilling, der er nødvendig for udbuddet heraf. Artikel 2, stk. 2, bestemmer, at når der indgås aftaler om rettigheder som nævnt i stk. 1, så skal parterne tage stilling til samtlige aspekter af den pågældende onlinetjeneste, herunder det modtagne publikum og sprogversionen. I medfør af forslagets betragtning 11 vil det fortsat være muligt at begrænse udnyttelsen af de rettigheder, der berøres af oprindelseslandsprincippet, navnlig med hensyn til visse tekniske transmissionsmidler eller visse sprogversioner, for så vidt at begrænsningen af udnyttelsen er i overensstemmelse med EU-lovgivningen. Artiklerne 3 og 4 indeholder regler for retransmission af radio- og fjernsynsforetagender. Artikel 3, stk. 1, medfører, at rettighedshavere udelukkende kan gøres deres rettigheder gældende gennem en kollektiv forvaltningsorganisation. Hvis en rettighedshaver ikke har overført forvaltningen af en rettighed til en kollektiv forvaltningsorganisation (ikke-repræsenterede rettighedshavere), anses den kollektive forvaltningsorganisation, som forvalter rettigheder for den samme kategori af rettigheder at have mandat til også at forvalte denne rettighedshavers rettigheder, jf. artikel 3, stk. 2. Stk. 3-5 indeholder forskellige forpligtelser og valgmuligheder for medlemsstaterne i forhold til at indrette ordningen til nationale systemer. Artikel 4 fastslår, at artikel 3 ikke gælder for de rettigheder, der udøves af radioog fjernsynsforetagender for så vidt angår deres egne udsendelser, uanset om disse rettigheder er deres egne, eller om de er blevet overført til dem. Artikel 5 bestemmer, at gældende aftaler om udbud af de i forslaget nævnte tilknyttede onlinetjenester, der er gældende på det tidspunkt, hvor forslaget vil få virkning, vil blive omfattet af artikel 2 to år efter forordningsforslagets virkningstidspunkt. Artikel 6 fastslår, at EU-Kommissionen skal foretage en evaluering af forslaget senest 3 år efter ovennævnte virkningstidspunkt. Evalueringen skal bl.a. ske på baggrund af input fra medlemsstaterne.

4 Side 4 Artikel 7 fastslår, at forordningsforslaget træder i kraft 20 dage efter, den er blevet offentliggjort, og at den vil få virkning seks måneder efter dette tidspunkt. 4. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet har ikke afgivet udtalelse. JURI-udvalget er det ansvarlige udvalg, og Dietmar Köster er udvalgt som rappoteur på forslaget. INTA-, ITRE-, IMCO- og CULT-udvalgene har også mulighed for at afgive udtalelse ift. forslaget. INTA-udvalget har dog oplyst, at de ikke ønsker at afgive udtalelse. 5. Nærhedsprincippet Regeringen vurderer, at nærhedsprincippet er overholdt. Forordningsforslaget har til formål at fremme det grænseoverskridende udbud af onlinetjenester i forbindelse med radio- og fjernsynsudsendelser og lette de digitale retransmissioner af radio- og tv-programmer fra andre medlemsstater. Forslaget har dermed et klart grænseoverskridende formål. Såfremt de tiltænkte mål skal opnås, vurderes en fælleseuropæisk løsning at være korrekt. Det bemærkes i den forbindelse, at det ikke er muligt for medlemsstaterne på egen hånd at fastsætte regler om anvendelse af oprindelseslandsprincippet. En sådan løsningen kan kun opnås ved en EU-retsakt. Kommissionen vurderer, at det spørgsmål, som forslaget rejser, nemlig bredere adgang til tv- og radioprogrammer for borgerne, grundlæggende er af grænseoverskridende art, og at det kun er en EU-retsakt, der kan fastsætte en regel, der anvender princippet om oprindelseslandet på grænseoverskridende transmissioner af tv- og radioprogrammer. Hvad angår udøvelse af retransmissionsrettigheder, mener Kommissionen, at det kun en EU-retsakt, der kan fjerne den nuværende markedsfragmentering, der er forbundet med den måde, hvorpå rettigheder bliver forvaltet for digitale retransmissionstjenester, og således sikre retssikkerhed for retransmissionsoperatører. Kommissionen finder dog, at der ikke desto mindre bør gives mulighed for, at medlemsstaterne kan fastsætte visse specifikke bestemmelser vedrørende anvendelsen af den obligatoriske kollektive forvaltning vedrørende retransmissionstjenester, der udbydes i lukkede net. 6. Gældende dansk ret De danske regler om ophavsret reguleres hovedsageligt i lov om ophavsret (LBK nr af 23. oktober 2014, som ændret ved lov nr. 321 af 5. april 2016). I medfør af ophavsretslovens 2, stk. 1, har en ophavsmand eneret til at gøre værker tilgængelige for almenheden, fx ved at fremføre værket offentligt. Det følger af stk. 4, at offentlig fremførelse bl.a. kan være trådbunden eller trådløs overføring af værker til almenheden, herunder udsendelse i radio eller fjernsyn og tilrådighedsstillelse på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidpunkt.

5 Side 5 En lignende beskyttelse gives til udøvende kunstnere ( 65), lydfremstillere ( 66), fremstillere af billedoptagelser ( 67), radio- og fjernsynsforetagenders tekniske signal ( 69), fotografer ( 70) og fremstillere af kataloger mv. ( 71). Det følger af ophavsretslovens 30, stk. 1, at DR, TV2/DANMARK A/S og de regionale TV2-virksomheder kan udsende udgivne værker i radio eller fjernsyn, såfremt betingelserne for aftalelicens er opfyldt. Andre radio- og fjernsynsforetagender kan i medfør af bekendtgørelse nr af 1. september 2016 om anvendelse af ophavsretslovens 30, stk. 1 og 2, gøre brug af samme ordning. Hvis en kollektiv forvaltningsorganisation opstiller urimelige vilkår for at indgå aftale, kan sagen indbringes for Ophavsretslicensnævnet. Reglen gælder ikke for sceneværker og filmværker, og ophavsmanden og andre rettighedshavere kan nedlægge forbud mod værkets udnyttelse over for radio- eller fjernsynsforetagendet. Reglen kan kun anvendes for så vidt angår udsendelser via satellit, hvis det pågældende radio- eller fjernsynsforetagende samtidig foretager udsendelse over et jordsendenet. Det følger af ophavsretslovens 30 a, at offentliggjorte værker, der indgår i DR s, TV 2/DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders egne produktioner, af de nævnte radio- og fjernsynsforetagender kan genudsendes og stilles til rådighed på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem on demand, såfremt betingelserne for aftalelicens er opfyldt. 30 a gælder kun for værker, der indgår i produktioner, som har været udsendt før den 1. januar Det følger af ophavsretslovens 35, stk. 1, at værker, der udsendes trådløst i radioog fjernsyn, samtidig og uændret må viderespredes over kabelanlæg og på samme måde videreudsendes ved hjælp af radioanlæg. Reglen gælder ikke for de rettigheder, der indehaves af et radio- og fjernsynsforetagende, og er betinget af, at betingelserne for aftalelicens er opfyldt, hvilket bl.a. betyder, at der skal indgås aftale med en kollektiv forvaltningsorganisation, der er godkendt af Kulturministeriet. Nægter en kollektiv forvaltningsorganisation eller et radio- eller fjernsynsforetagende uden rimelig grund at give samtykke til, at værker og udsendelser, som udsendes trådløst, samtidig og uændret videreudsendes over kabelanlæg eller trådløst, eller tilbydes en sådan videreudsendelse på urimelige vilkår, kan Ophavsretslicensnævnet på begæring meddele den fornødne tilladelse og fastsætte nærmere vilkår herfor. I medfør af ophavsretslovens 35, stk. 4, må værker, som udsendes i radio eller fjernsyn, på anden måde, end hvad der er bestemt i 35, stk. 1, gengives af andre, såfremt betingelserne for aftalelicens er opfyldt. Eksemplarfremstilling og tilrådighedsstillelse af værker på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem on demand skal ske i tidsmæssig tilknytning til udsendelsen. 35, stk. 5, giver mulighed for at spejle radio- og tv-foretagenders on-demand tjenester, når tilrådighedsstillelsen sker på samme måde og inden for samme tidsrum som radioeller fjernsynsforetagendets tilrådighedsstillelse og betingelserne for aftalelicens er opfyldt. Hverken stk. 4 og stk. 5 gælder for de rettigheder, der indehaves af radio-

6 Side 6 eller fjernsynsforetagender. Tvister om vilkår for anvendelse af stk. 4 og 5 kan indbringes for Ophavsretslicensnævnet. I medfør af ophavsretslovens 50, stk. 2, kan kollektive forvaltningsorganisationer og en bruger indgå aftale med aftalelicensvirkning på nærmere definerede områder. Det følger af ophavsretslovens 87, stk. 1, at radio- og fjernsynsudsendelser via satellit anses for at finde sted i Danmark, hvis de programbærende signaler, som er bestemt til modtagning af almenheden, under et radio- eller fjernsynsforetagendes kontrol og ansvar her i landet indføres i en ubrudt sendekæde, der leder til satellitten og ned mod Jorden. For så vidt angår satellitudsendelser anvendes således som udgangspunkt et oprindelseslandsprincip. 87, stk. 2, indeholder regler om, at satellitudsendelser fra lande uden for EØS i visse tilfælde også anses for at finde sted i Danmark. 7. Konsekvenser Lovgivningsmæssige konsekvenser Der er tale om en forordning, der hverken må eller skal gennemføres i dansk ret. Forordningsforslaget kan dog nødvendiggøre visse præciseringer i lov om ophavsret for at fastslå forholdet mellem denne lov og forordningsforslaget, ligesom artikel 3, stk. 5, i forordningsforslaget bestemmer, at en medlemsstat kan fastsætte, at en rettighedshaver, der giver tilladelse til førstegangsudsendelse på sit territorium af et beskyttet værk eller lignende, anses for at være indforstået med ikke at udøve sin ret til retransmission på et individuelt grundlag, men at udøve den i overensstemmelse med bestemmelserne i forordningsforslaget. Statsfinansielle konsekvenser Forslaget forventes ikke at have statsfinansielle konsekvenser af betydning. Samfunds- og erhvervsøkonomiske konsekvenser De samfunds- og erhvervsøkonomiske konsekvenser kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt. Konsekvenserne vil skulle afdækkes nærmere i forbindelse med forhandlinger samt ved møder med de berørte interessenter. Kommissionen vurderer, at forordningsforslaget vil mindske transaktionsomkostningerne for de radio- og fjernsynsforetagender, der er villige til at stille deres transmissioner til rådighed online og på tværs af grænserne. Forslaget forventes at facilitere udviklingen af markedet uden at forstyrre eksisterende forretningsmodeller og distributionsstrategier. Kommissionen vurderer ikke, at den foreslåede løsning vil påvirke aftalefriheden, og dermed sker der ingen begrænsning i rettighedshavernes og radio- og fjernsynsforetagendernes muligheder for at licensere rettigheder på territorial basis.

7 Side 7 Kommissionen har endvidere vurderet, at den valgte løsning for så vidt angår retransmission vil øge udvalget af retransmissionstjenester, der tilbyder radio- og fjernsynsprogrammer fra andre medlemsstater til forbrugerne. Kommissionen forventer generelt, at forslaget vil medføre større fordele end ulemper. Det vurderes, at transaktionsomkostningerne vil falde, og at forslaget vil give forbrugerne flere valgmuligheder. Rettighedshavernes muligheder for licensering vil blive påvirket i et begrænset omfang og efterlevelsesomkostningerne vil være marginale, da klareringssystemerne allerede er på plads på tilstødende områder. Kommissionen vurderer ligeledes, at forslaget kan skabe nye licensmuligheder for rettighedshaverne. Endelig vurderer Kommissionen, at forslaget vil være positivt for små- og mellemstore virksomheder, som er aktive på det i forslaget nævnte område. 8. Høring Forslaget er sendt i bred ekstern høring til berørte interessenter den 6. oktober 2016 med frist den 4. november Høringssvarene er summarisk gengivet nedenfor. Der henvises i øvrigt til de enkelte høringssvar, der er offentligt tilgængelige på Kulturudvalgets hjemmeside. Generelle bemærkninger til forslaget Dansk Erhverv bakker op om intentionerne om at styrke det digitale indre marked, men finder, at ny EU-regulering på ophavsretsområdet kun bør indføres i det omfang, at det er nødvendigt for at fremme det digitale indre marked samt, at det er afgørende, at eventuel ny lovgivning på dette område er fremsynet, evidensbaseret, og at det bygger på grundige høringer og konsekvensanalyser. Dansk Erhverv bakker op om de danske grundholdninger om hensynstagen til film- og tv-branchen og om folketingsbeslutning V37. Dansk Industri støtter grundlæggende EU s vision om det digitale indre marked samt formålet med at fremme det grænseoverskridende udbud af onlinetjenester i forbindelse med radio- og tv-udsendelser samt at lette de digitale retransmissioner af radio- og tv-programmer. Dansk Industri mener dog, at det er en afgørende forudsætning, at disse forslag indføres uden at svække beskyttelsesniveauet for rettighedshaverne. Danske Medier bakker op om EU-Kommissionens ønske om at fremme det grænseoverskridende udbud af onlinetjenester i forbindelse med radio- udsendelser og lette de digitale retransmissioner af radio- og tv-programmer fra andre medlemsstater. Danske Medier kan ligeledes tilslutte sig EU-Kommissionens ønske om, at brugere i hele EU skal have øget adgang til tv- og radioprogrammer. DJBFA, DKF, DPA og Musikforlæggerne i Danmark finder, at kontraktlige aftaler om brug af indhold på radio og tv bør indgås i det land, hvor modtagerne lever.

8 Side 8 FDV støtter generelt forslagets grundidé om fremme af udviklingen af onlinetjenester over grænser og har forståelse for, at der er et behov for at redefinere enkelte af de lovgivningsmæssige mekanismer, som der består i dag. Producentforeningen finder ikke, at der eksisterer et reelt behov for yderligere, grundlæggende regulering af ophavsretten i EU, og at eventuel lovgivning på tv- og filmområdet skal bygge på en forståelse af tv- og filmbranchens udfordringer, herunder være baseret på grundige konsekvensanalyser. Producentforeningen finder ikke, at dette er gældende for forslaget og henviser til folketingsbeslutning V37. TV2 DANMARK A/S kan overordnet set tilslutte sig forslagets formål om at lette rettighedsklarering i forbindelse med onlinetjenester, der udbydes af radio- og tvstationer. Radio- og fjernsynsforetagenders onlinetjenester (artikel 1(a) og artikel 2) Akademikerne/UBVA udtrykker en almen bekymring over forslaget, da forslaget vurderes at kunne underminere velfungerende kollektive ordninger som retransmission og tilknyttede digitale tjenester, som forvaltes af Copydan. Forslaget findes også at være urimeligt, forkert og i strid med international lovgivning på området. Endelig findes forslaget ikke at harmonere med EUdomstolens praksis de senere år. Copydan Verdens TV udtrykker generelt bekymringer vedrørende forslaget til artikel 2 og stiller overordnet set spørgsmål ved, om forslaget er i overensstemmelse med international lovgivning på ophavsretsområdet. Copydan Verdens TV peger bl.a. på en række negative konsekvenser ved at lade henholdsvis kommercielle og public servicestationer være omfattet af forslaget, og det vurderes, at forslaget vil have negativ virkning på finansieringen af film og tv-serier. Endvidere findes det, at forslaget vil gøre licenseringen af programmer mere kompleks, og at forslaget kan gøre skade på eksisterende licenser på området. Copydan Verdens TV vurderer, at reglen om vederlagsfastsættelse i artikel 2(2) er uproportional og urimelig, bl.a. fordi den undergraves ved, at forslaget også finder anvendelse på eksisterende kontrakter. Copydan Verdens TV opstiller derfor en lang række forslag til forbedring af forslaget. Endelig bemærkes det, at det er af afgørende betydning, at forslaget tilpasses, således at det udelukkende har betydning for det, der ønskes løst, men ikke negativt påvirker andre velfungerende systemer. Dansk Erhverv er bekymret for forslaget og særligt artikel 2, som Dansk Erhverv finder i praksis kan risikere at svække de territorialt baserede forretningsmodeller, som findes at være grundlaget for film- og tv-markedet. Dansk Industri finder forslaget artikel 2 om en udvidelse af oprindelseslandsprincippet problematisk eftersom, det kan udhule forretningsmodellerne i mediebranchen. Dansk Industri henviser bl.a. til, at rettighedshavene som følge af forslaget kan blive tvunget til at håndhæve deres

9 Side 9 rettigheder efter lovgivningen i andre lande, at forslaget vil kunne undergrave de nuværende finansieringsmodeller, der er gældende i dag, og at det vil kunne svække den private finansiering af dansk indhold. Danske Medier bakker op om det fremsatte forordningsforslag, da det findes at ville lette klareringen af rettigheder mellem tv- og radiovirksomheder og rettighederne. Danske Medier finder dog, at der i forhold til vederlagsfastsættelsen også bør tages højde for den indtægt, som genereres af radiovirksomheden. DJBFA, DKF, DPA og Musikforlæggerne er imod en udvidelse af oprindelseslandsprincippet, som findes urimeligt, forkert og i strid med international lovgivning på ophavsretsområdet. Forslaget bør efter foreningernes vurdering begrænses til de tjenester, hvor kun en lille del af publikum befinder sig i udlandet. Foreningerne finder ikke, at artikel 5 skal gælde for eksisterende kontraktforhold. DR støtter systemet med kollektiv forvaltning og aftalelicens på området og bakker op om forslaget om at indføre et afsenderlandsprincip. DR finder dog, at de omfattede tjenester er for snævert definerede, da det bl.a. findes tvivlsomt, om de omfatter tv-stationernes digitale onlinearkiv, programmer der kun udbydes over internettet (webcasting) og forpremierer (preview). DR henviser til, at dette kan føre til administrative og økonomiske omkostninger for radio- og tv-stationen. DR finder betragtning 11 om aftalefrihed positiv. Filmret kan ikke støtte forslaget. Der henvises til, at rettighederne bør klareres der, hvor publikummet befinder sig. Filmret peger endvidere på, at forslaget kan medføre tab af indtægter for rettighedshaverne, og at artikel 2(2) ikke vil hjælpe herpå, bl.a. som følge af overgangsbestemmelsen i artikel 5. Filmret finder også, at forlaget vil påvirke værdien af eksisterende licenser til kabelviderespredning og lignende i andre EU-lande. FDV er positive over for forordningens betragtning 11 om kontraktfrihed. Der peges dog på, at der kan være en risiko for, at forslaget alene er en teoretisk mulighed, da EU fortolker reglerne om det indre marked strengt, hvorfor det foreslås, at der i højere grad lægges vægt på kontraktfriheden, herunder ved at fastslå friheden til ikke at benytte sig af de nye regler. FDV udtrykker også bekymring ved, om forslaget kan medføre skade på den måde, som rettigheder forvaltes på i dag i Danmark. Gramex stiller spørgsmålstegn ved, om forslaget er i overensstemmelse med international lovgivning og kan ikke støtte forslaget. Gramex peger på, at forslaget ikke er nødvendigt, at det vil føre til, at broadcastere flytter til de lande, hvor der skal betales mindst for rettighederne, og at der vil komme en stigning af ulicenserede tjenester. Gramex ønsker derfor at tjenester, der er målrettet et andet land, undtages fra forslaget. Gramex peger endvidere på, at rettighedsklareringen generelt bliver mere vanskelig, at de omfattede tjenester er for bredt defineret, og at forslaget går videre end, hvad der er nødvendigt.

10 Side 10 Koda er generelt bekymret ved at anvende oprindelseslandsprincippet som løsningsmodel og stiller spørgsmålstegn ved, om forslaget er i overensstemmelse med international lovgivning på ophavsretsområdet. Koda finder også, at forslaget kan medføre, at broadcastere flytter til de lande, hvor rettighederne er billigst, at forslaget vil medføre massive tab for rettighedshaverne og en urimelig konkurrencesituation for Tv-stationerne afhængigt af, hvor deres hovedkontor er placeret, at forslaget er uproportionalt, og at forslaget kan medføre, at store forlag trækker deres rettigheder ud af det kollektive system, hvilket vil have negative konsekvenser. Koda mener derfor, at forslaget bør begrænses mest muligt, fx til public service stationer, og at det er helt afgørende, at tjenester, der målrettes Danmark, undtages fra forslaget. Koda finder, at artikel 2(2) vil være uden reel betydning, fordi reglen i praksis vil være yderst vanskelig at efterleve. Nordisk Film finder overordnet set, at forslaget vil have store negative konsekvenser for den danske og europæiske filmbranche. Nordisk Film peger bl.a. på, at finansiering af film mv. i dag sælges på baggrund af eksklusive licenser, og at forslaget medfører, at denne eksklusivitet forsvinder, hvilket vil betyde, at det bliver sværere at finansiere film og tv-serier. Nordisk Film peger også på, at konsekvenserne vil være størst i de mindre sprogområder, og at den sproglige og kulturelle diversitet vil lide stor skade. Nordisk Film finder derfor, at Danmark bør tage skarp afstand fra forslaget. Producentforeningen finder, at en udvidelse af oprindelseslandsprincippet vil være ødelæggende for branchens finansieringsmodeller, og at forslaget er i strid med regeringens erklæring om ikke at ødelægge velfungerende forretnings- og finansieringsmodeller i tv- og filmbranchen. Producentforeningen henviser til, at forslaget indeholder en mulighed for at aftale, at reglerne ikke finder anvendelse, men denne regel er illusorisk som følge af producenternes forhandlingsposition i forhold til tv-stationerne. Hvis forslaget gennemføres, ønsker Producentforeningen, at der samtidig indføres regler, der kan balancere parternes forhandlingsposition. Rettighedsalliancen støtter ikke løsningsforslag, der bygger på tesen om, at et digitalt indre marked fordrer en svagere ophavsret. Rettighedsalliancen mener ikke, at man ved at indskrænke aftalefriheden for aktører involveret i distribution, fremmer den ønskede målsætning. Samrådet for Ophavsret finder, at forslaget er i strid med international lovgivning på ophavsretsområdet, og at forslaget vil være til stærk skade for rettighedshaverne, bl.a. fordi forslaget giver kommercielle broadcastere et incitament til at organisere sig i lande, der yder dårligere beskyttelse af ophavsrettigheder. Samrådet for Ophavsret finder, at det bør tillægges betydeligt vægt, at forslagets artikel 2 begrænses til at gælde public service broadcastere. Hvis der ikke er opbakning hertil, finder Samrådet det afgørende, at forslaget bliver begrænset ift. tjenester, der er særligt målrettet andre lande. Samrådet for Ophavsret finder endvidere, at artikel 2, stk. 2, om vederlagsfastsættelse ikke vil få praktisk betydning.

11 Side 11 TV2 DANMARKS A/S kan tilslutte sig forslaget, idet det er af stor betydning for radio- og tv-stationer at få etableret en juridisk sikkerhed i relation til de rettighedsmæssige forhold. Definitionen af en tilknyttet tjeneste findes dog at være uklar og formentlig også at være utilstrækkelig i forhold til det programindhold, der rent faktisk forefindes på radio- og tv-stationernes onlinetjenester. Der stilles i den forbindelse spørgsmålstegn ved, om fx previews, webcasting og on demand er omfattet af forslaget. TV2 DANMARKS A/S finder derfor, at betragtning 8 og artikel 1 bør omformuleres, så artikel 1 omfatter alt det indhold, der forefindes på radio- og tv-stationernes onlinetjenester. Retransmission af radio- og tv-programmer (artikel 1(b) og artiklerne 3 og 4) Copydan Verdens TV finder forslaget fornuftigt, men finder, at forslaget bør udvides til at gælde tjenester, der udsendes over det åbne internet, bl.a. for at imødekomme den teknologiske udvikling. Copydan Verdens TV finder, at hvis sådanne tjenester ikke omfattes, bør forslaget i det mindste omfatte et såkaldt OTT-spejl, der gør det muligt for forbrugere at se deres tjenester både udenfor og indenfor hjemmet. Endelig finder Copydan Verdens TV, at forslaget også bør udvides til tjenester, der er accessoriske til retransmissionstjenesten, og at der bør indsættes en udtrykkelig ret til retransmission i forslaget. Dansk Energi opfordrer regeringen til at redegøre for, om regeringen agter at følge Kommissionens forslag om at undtage OTT-retransmissionstjenester og finder det uklart, hvorvidt den nye definition af retransmission vil få betydning for en afgørelse fra den europæiske domstol (C-325/14), som Dansk Energi opfordrer Kulturministeriet til at redegøre for. Dansk Industri finder forslaget positivt, men finder det problematisk, at det ikke omfatter udsendelser over det åbne internet i samme omfang, som det sker på en sammenlignelig måde med traditionelt kabel TV. Det problematiseres også, at det ikke omfatter et OTT-spejl og tjenester, der er accessoriske til retransmission. DJBFA, DKF, DPA og Musikforlæggerne i Danmark støtter artikel 3, men finder, at princippet om obligatorisk kollektiv forvaltning bør udvides til at gælde OTTtjenester samt de samme tilknyttede tjenester, som nævnes i artikel 2. DR finder det uheldigt og mærkværdigt, at forslaget ikke omfatter et OTT-spejl, der gør det muligt for distributører at tilbyde deres kunder, at de kan tilgå deres tjenester via tablet eller mobiltelefon ved siden af deres kabel- eller satellit-tv mv. DR mener også, at den tvungne kollektive forvaltning bør udvides til at gælde de onlinetjenester, som er beskrevet i artikel 2. Filmret støtter udvidelsen, som dog vurderes at få en vis betydning for det lignende danske system på området og er opmærksom på, at udvidelsen ikke dækker OTTtjenester.

12 Side 12 Samrådet for Ophavsret støtter tanken bag forslaget, men finder, at forslaget bør udvides til at gælde tjenester, der udbydes over det åbne internet, og i det mindste omfatte det såkaldte OTT-spejl, som tilbydes som led i et abonnement i lukkede retransmissionstjenester med henblik på at kunne tilgås via bl.a. mobile enheder. SE/STOFA peger på, at obligatorisk anvendelse af kollektive forvaltningsorganisationer skaber et monopol og en koncentration af markedsmagt i forhold til aftagersiden. SE/STOFA efterspørger en øget grad af transparens og mere frit udbud fra de kollektive forvaltningsorganisationer. SE/STOFA ønsker derfor, at de kollektive forvaltningsorganisationer i forordningen pålægges en række forpligtelser i forhold til bl.a. transparens. TDC finder forslaget positivt. TDC bemærker, at tjenester, der udbydes over det åbne internet, ikke er med i forslaget og finder ikke, at dette kan begrundes i forhold til de faktiske forhold på transmissionsmarkedet. TDC finder endvidere, at der mangler yderligere præcisering af begreberne retransmission og tilknyttede tjenester. TV2 DANMARK A/S finder, at det bør sikres, at velfungerende ordninger ift. retransmission kan bibeholdes. Der peges også på, at bestemmelsen bør udvides til at omfatte tjenester, der udbydes over det åbne internet, og i hvert fald omfatte et såkaldt OTT-spejl. Endelig ønsker TV2 DANMARK A/S, at forslaget bør udvides til at gælde de tjenester, der nævnes i artikel 2. Andet Dansk Artist Forbund bakker op om høringssvarene fra Copydan Verdens TV og Samrådet for Ophavsret. Filmret støtter høringssvarene fra Copydan Verdens TV og Producentforeningen. Gramex henviser til høringssvarene fra Koda og Samrådet for Ophavsret. Producentforeningen er enigt i høringssvarene fra Copydan, Dansk Erhverv og Filmret. 9. Generelle forventninger til andre landes holdninger Flere lande har i generelle vendinger udtrykt bekymring for indførelse af et oprindelseslandsprincip i forordningen, ligesom flere lande har problematiseret, at lovgivningsinstrumentet er en forordning og ikke et direktiv. Andre lande har udtryk sig positivt over for forslaget, ligesom der er udtrykt ønske om en mere klar afgræsning af forslagets anvendelsesområde. 10. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen støtter Kommissionens ambitioner om at styrke det digitale indre marked til gavn for forbrugere og virksomheder. Regeringen mener, at det digitale indre marked generelt bør kendetegnes ved åbenhed over for digital innovation og

13 Side 13 konkurrence, og at der ikke indføres unødige byrder for erhvervslivet, rettighedshavere eller det offentlige i forbindelse med bestræbelserne på at fremme det digitale indre marked. Regeringen mener også, at det er vigtigt, at ophavsretten fortsat er udtryk for en god balance mellem hensynet til dem, der skaber værkerne, og hensynet til samfundets interesse i at få adgang til disse værker. Det er også vigtigt, at ophavsretsreglerne er tidssvarende, og at de er klare og forudsigelige for borgere, brugere og rettighedshavere. Regeringen finder det vigtigt, at forordningsforslagets nærmere indhold og konsekvenser bliver afklaret under forhandlingerne, og at det sikres, at en løsning på området tager hensyn til de særlige forhold, der gælder for tv- og filmbranchen, og at aftalelicenssystemet kan opretholdes. 11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg. Det oprindelige grund- og nærhedsnotat blev oversendt til Folketingets Europaudvalg den 1. november 2016.

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0594 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0594 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0594 Bilag 1 Offentligt Kulturministeriet, 1. november 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til forordning om regler for udøvelse af ophavsretten

Læs mere

Revideret notat af den 6. november Ændringer ift. grund- og nærhedsnotat af 21. december 2016 er markeret.

Revideret notat af den 6. november Ændringer ift. grund- og nærhedsnotat af 21. december 2016 er markeret. Kulturudvalget 2017-18 KUU Alm.del Bilag 37 Offentligt Samlenotat Kulturministeriet, den 6. november 2017 Forslag til forordning om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 321 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse På vej mod

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del Bilag 27 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0593 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 25. oktober 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0427 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0427 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0427 Bilag 1 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg 10. oktober 2011 Grund- og Nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens grønbog om Onlinedistribution af

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.9.2016 COM(2016) 594 final 2016/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder,

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0596 Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, den 2. december 2016 Revideret notat. GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til direktiv

Læs mere

Kulturudvalget L 25 Svar på Spørgsmål 5 Offentligt

Kulturudvalget L 25 Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Kulturudvalget 2009-10 L 25 Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf. : 33 92 33 70 Fax

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 55 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. november 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 20. december 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

[Revideret notat i forhold til grund- og nærhedsnotat oversendt til Folketingets Europaudvalg d. 2. december 2016 ]

[Revideret notat i forhold til grund- og nærhedsnotat oversendt til Folketingets Europaudvalg d. 2. december 2016 ] Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0596 Bilag 3 Offentligt Samlenotat KOM (2016) 0596 Kulturministeriet, den 6. februar 2017 Forslag til direktiv om visse tilladte former for anvendelse af værker og andet

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPDPT Koordineret med: Sagsnr.: 1602936 Dok. nr.: 215934 Dato:

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag. til. 1. Fodnoten til lovens titel affattes således:

Forslag. til. 1. Fodnoten til lovens titel affattes således: Forslag til Lov om ændring af lov om ophavsret 1 (Visse tilladte anvendelser af forældreløse værker og ændring af aftalelicensbestemmelsen vedrørende kabelviderespredning) 1 I lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0593 Bilag 5 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 21. december 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog.

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog. Notat Kommissorium for udvalg om den fremtidige finansiering af dansk, digital indholdsproduktion Problemstilling Den teknologiske udvikling og globaliseringen har stor indflydelse på medieudviklingen

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT

Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT Kontor Sagsbehandler Dato 22. september 2008 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer direktiv 2005/32/EF

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 201 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00430/Dep. sagsnr. 3594 Den 27. januar 2010 FVM 732 NOTAT

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Økologi/DEP/Miljøenheden/ Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 11-60111-000001/Dep. sagsnr. 13790 Den 15. marts 2012 FVM

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt Notat 1. februar 2016 J.nr. 16-0025905 Grund- og nærhedsnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om Refit-evaluering af direktiv 2011/64/EU og

Læs mere

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1)

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1) Bilag 6: Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret LOV nr 1269 af 16/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Kulturministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 12 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 11. februar 2005 /EBR/PVS Forslag til ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. MST-6230-00071 Ref. doble GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 29. februar 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3470 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3470 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3470 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt SAMLENOTAT 28. april 2016 16/00638-1 Indholdsfortegnelse 1. Portabilitet: Forslag om sikring af grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 22 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./2.1 J.nr.: PD 07-201/EU17-000008 Den 12. oktober 2007 MMO/RUBJ/TAER FVM

Læs mere

Notat. 13. juni Dok. nr. 16/

Notat. 13. juni Dok. nr. 16/ Notat 13. juni 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2010/13/EU om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt KOMITÉNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 18. juni 2015 Europa-Kommissionens forslag af 11. juni 2015 om gennemførelsesretsakt vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 628 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 628 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 628 Offentligt Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 18. maj 2016 Foreløbigt referat af Europaudvalgets møde 4/5-16 vedr. forhandlingsoplæg på forslag om

Læs mere

Resultatet af Europa-Parlamentets førstebehandling af forslaget om TV uden grænser

Resultatet af Europa-Parlamentets førstebehandling af forslaget om TV uden grænser Europaudvalget, Kulturudvalget EU-note - E 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 18. januar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Resultatet

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 210 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Side 1/6 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0491 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0491 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0491 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 28. september 2016 2016-4471 Grund- og nærhedsnotat om Kommissionens forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. december 2007 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 22.4.2013 2012/0180(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 119 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 119 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. January 17 Xx/xxxx-x Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 10. February 17 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Kemikalier J.nr. 001-05574 Ref. Jukof/beand Dep/kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0427 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0427 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0427 Bilag 3 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg 16. november 2011 Revideret Grund- og Nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om Kommissionens grønbog om Onlinedistribution

Læs mere

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1) BEK nr 100 af 28/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-20399-229 Senere ændringer til forskriften BEK nr 894 af 23/08/2012

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget og Kulturudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 4. november 2015 Reform af ophavsretten Sammenfatning Kommissionen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ophavsret 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om ophavsret 1) 2013/1 LSF 123 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. j.nr. 1981092 Fremsat den 29. januar 2014 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 16 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 16 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 16 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 9. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208 Dep. sagsnr. 14890 Den 9. juli 2009 FVM 676 NOTAT

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 18.5.2013 2012/0180(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 78-390 Udkast til udtalelse Helga Trüpel (PE508.071v01-00) Kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt NOTAT GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om accept af ændringen til 1998-tungmetalprotokollen

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 564 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPMHE Sags nr.: 1109266 Dok. Nr.: 643094 Dato: 8. september 2011 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Notat Udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel programvirksomhed 10. marts 2016 I medfør af 46, 47, stk. 4 og 5, og 48 i lov nr. xx af xx om

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 93 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 93 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 93 Offentligt Notat II 12. januar 2017 J.nr 16-1784570 Grund- og nærhedsnotat vedr. Europa-Kommissionens forslag til Rådets forordning om modernisering af momsreglerne

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 29. november 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 355 Offentligt J.nr.: /LAP/KGJ

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 355 Offentligt J.nr.: /LAP/KGJ Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 355 Offentligt 06.07.2006 J.nr.: 2006-20-221-02013/LAP/KGJ NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Om forslag til Kommissionens direktiv om ændring af bilag IIIa i Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt MILJØstyrelsen 9. Marts 2011 Pesticider & genteknologi JL/japed(dep) GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådsdirektiv

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. februar 2016 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Vita Horneman Sagsnr.: 2016-19203-0831 Dok.: 1859979 GRUND-

Læs mere

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser.

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser. Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0002 Bilag 1 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Rådets forordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår særordninger

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 6.7.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0279 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 6. juli 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc REVIDERET GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0257 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0257 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0257 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af betingelserne og proceduren

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0369 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0369 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0369 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 13. juli 2016 Ændring af direktiv om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe, KOM(2016)

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse tilladte anvendelser af forældreløse værker

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse tilladte anvendelser af forældreløse værker Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0289 Bilag 1 Offentligt NOTAT Til Folketingets Europaudvalg 1. juli 2011 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGE TS EUROP AU D V AL G Klima-, Energi- og Bygnings ministeriet 31. oktober 2014 Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208/Dep. sagsnr. 14890 Den 25. september 2009 FVM 695 REVIDERET

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Notatet sendes tillige til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Notatet sendes tillige til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 247 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag om ændring af rådsforordning 1225/2009 om beskyttelse mod dumpingimport

Læs mere