Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014."

Transkript

1 Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen (formand) Janne Birk Nielsen, Fødevareministeriets departement Jørn Jensen, Naturstyrelsen Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Susanne Wad Leth, Økonomi- og Indenrigsministeriet Adam Høyer Lentz, Energistyrelsen Rita Munk, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Annette Prilow, Danske Regioner Karen Munch Mortensen, Landbrug & Fødevarer Niels Lindberg Madsen, Landbrug & Fødevarer Torben V. Lauridsen, Økologisk Landsforening Marie-Louise Bretner, Dansk Skovforening Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri Rikke Lundsgaard, Danmarks Naturfredningsforening Christina Kaaber-Bühler, Friluftsrådet Knud Flensted, Dansk Ornitologisk Forening Jørgen Damgaard, repræsentant for LAG er Peter Ussing, Institut for Menneskerettigheder Michael Pielke, EU-Kommissionen Tarja Tiainen-Balsby, EU-Kommissionen Desuden deltog: Marie Guldborg, NaturErhvervstyrelsen Steen Bonde, NaturErhvervstyrelsen Aksel Nielsen, NaturErhvervstyrelsen Lene Sørensen, NaturErhvervstyrelsen Hans Jørgen Langfrits, NaturErhvervstyrelsen Poul Hoffmann, NaturErhvervstyrelsen Stefan Østergaard Jensen, NaturErhvervstyrelsen Marianne Mochau, NaturErhvervstyrelsen Følgende medlemmer deltog ikke: Kent Harnisch, Finansministeriet Berit Mathiesen, KL Lars Zøfting-Larsen, DI Fødevarer Karsten Gram, Landdistrikternes Fællesråd Lise T. Sørensen, Sammenslutningen af Danske Småøer Jesper Lund-Larsen, 3F Den 15. august 2014 Sagsnr.: Ref.: EU & Erhvervsudvikling/ MMJ + STEJEN NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Tel DK-1780 København V Fax

2 Mogens Eliasen, Fødevareforbundet NNF Dagsorden: 1. Velkomst v/ formanden. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Kort præsentation af udvalgets medlemmer. 4. Til godkendelse: Forretningsorden for Landdistriktsudvalget. 5. Meddelelser. A. Meddelelser fra NaturErhvervstyrelsen: 1) Orientering om status på revisionsbesøg. 2) Orientering om status for ændringer af programmet for ) Orientering om forslag til ny landdistriktsfondslov. 4) Orientering om Kommissionens godkendelse af partnerskabsaftalen mellem Danmark og EU-Kommissionen. B. Meddelelser fra Kommissionen. 6. Status for fremdrift af landdistriktsprogrammet for A. Økonomisk fremdrift, afløb og prognose. B. Tilsagnsgivning ved udgangen af C. Orientering om ansøgningsrunder i 2014 under programmet for Til Godkendelse: Statusrapport for 2013 om gennemførelsen af landdistriktsprogrammet. 8. Status for forslag til landdistriktsprogram A. Orientering om fremsendt programforslag. B. Orientering om proces for fase 2 af landdistriktsprogrammet for perioden C. Orientering om igangsætning af støtteordninger i 2014 under programmet for Status for etablering af lokale aktionsgrupper for programperioden Udvalgsmøder i Eventuelt. Ad 1. Velkomst v/ formanden. Sarah Børner bød velkommen til det første møde i det nye overvågningsudvalg for landdistriktsprogrammet Landdistriktsudvalget. Der er en del gengangere fra det tidligere udvalg, men også nye medlemmer, bl.a. fra parter der ikke har været repræsenteret i udvalget tidligere. Det gælder f.eks. Økonomi- og Indenrigsministeriet og Institut for Menneskerettigheder. Det nye udvalg er større end det tidligere Landdistriktsudvalg, hvilket skyldes bestemmelser i forordningsgrundlaget og beskrivelsen af sammensætningen af udvalget, der fremgår af forslaget til landdistriktsprogram. Enkelte af de parter, der er anmodet om at indstille et medlem, overvejer stadig deres repræsentation i udvalget, og de deltager derfor ikke i mødet i dag. 2

3 Ad 2. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt. Ad 3. Kort præsentation af udvalgets medlemmer. Medlemmerne præsenterende sig ved navn og oplyste, hvem de repræsenterer. Ad 4. Til godkendelse: Forretningsorden for Landdistriktsudvalget. Sarah Børner gennemgik udkastet til forretningsorden for udvalget. Udgangspunktet er forretningsordenen for det tidligere udvalg, men med tilpasninger i forhold til det nye forordningsgrundlag. Det fremgår, at udvalget både varetager opgaver i forhold til landdistriktsprogrammet og i forhold til det tidligere program for Desuden er oversigten over medlemmer justeret som følge af den ændrede sammensætning af udvalget. Nye medlemmer er Økonomi- og Indenrigsministeriet, Institut for Menneskerettigheder samt en fælles repræsentant for Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Der er desuden justering af fristen for fremsendelse af bemærkninger i forbindelse med skriftlige høringer, og høringssvar skal sendes til sekretariatet i stedet for til formanden for udvalget. Niels Lindberg Madsen konstaterede, at det er et stort udvalg, og at Landbrug & Fødevarer er gået fra to medlemmer til ét medlem, hvilket man beklagede. Udvalget dækker et stort område, så for at kunne stille med de rigtige kompetencer, ville Landbrug & Fødevarer gerne anmode om at få lov til at stille med to personer, dvs. en teknisk ekspert eller suppleanten udover medlemmet. Marie Guldborg oplyste, at der er flere parter, der havde mere end et medlem i det tidligere udvalg. Det har imidlertid været nødvendigt at reducere antallet af medlemmer, for at det nye udvalg ikke skulle blive for stort. Men forretningsordenen giver mulighed for, at et medlem eller en suppleant kan lade sig ledsage af en ekspert. Tarja Tiainen-Balsby bemærkede, at da udvalget skal tage sig af begge programmer, anbefales det at holde mødereferatet adskilt i to dele. Forretningsordenen blev enstemmigt godkendt. Marie Guldborg bemærkede, at der afholdes to møder årligt. Da der kan ske mange ting mellem møderne, hvor der er behov for at høre udvalget, vil NaturErhvervstyrelsen benytte sig af muligheden for at sende materiale i skriftlig høring. Det gælder f.eks. høring af udvalget vedrørende prioriteringskriterier i forbindelse med de enkelte ordninger, hvor vi ikke altid kan vente til det næste møde. Vi forventer allerede kort tid efter dagens møde at sende et oplæg til prioriteringskriterier i skriftlig høring. Ad 5. Meddelelser. A. Meddelelser fra NaturErhvervstyrelsen. 1) Orientering om status på revisionsbesøg. Sarah Børner orienterede om Deloittes 2013-revisionsrapport fra januar 2014, hvor fejlprocenten på projektstøtten udgjorde 2,1 pct. Konsekvensen var, at Sarah Børner som EU-direktør og Deloitte måtte tage forbehold for regn- 3

4 skabet vedrørende projektstøtte i landdistriktsprogrammet. Kommissionen meddelte i marts 2014, at de på det foreliggende grundlag ikke kunne give en finansiel godkendelse af regnskabet for 2013 og oplyste, at de ville komme på besøg, og at vi kunne forvente en underkendelse i forlængelse heraf. Det pågældende besøg fandt sted i maj. Fejlprocenten skyldes bl.a VSP-sagen, men derudover kritiserede Deloitte mindre udgifter i en række sager. Dette skyldes bl.a., at opstramningen af kontrollen som opfølgning på tidligere revisionshenstillinger er sket successivt og derfor først var helt på plads ultimo Som følge af opstramningerne gennem 2013 forventer vi nu, at der ikke fremadrettet er problemer, og at der ikke skal tages forbehold vedrørende regnskabet for Sarah Børner orienterede herefter om tilbagemeldingen på Kommissionens revision af LAG den november NaturErhvervstyrelsen blev i februar 2014 adviseret om en mulig underkendelse på 5-7 pct. af de afholdte udgifter til LAG-projekter forud for opstramningen af kontrollen. Blandt begrundelserne er bl.a. angivet svaghed i kontrollen med udgifters reelle karakter, rimelige priser og offentlige indkøb m.v., men også manglende anvendelse af 3 pct. sanktioner ved accept af ansøgning om udbetaling. Desuden er nævnt utilstrækkelig efterfølgende kontrol af opretholdelse af investeringsprojekter. NaturErhvervstyrelsen afventer den endelige beslutning fra Kommissionen på baggrund af vores fremsendte svar og et senere bilateralt møde. I øvrigt kvitterede Kommissionens revisorer under besøget for opstramningen i administrationen, og de meddelte, at en underkendelse i givet fald kun vil blive givet bagudrettet i forhold til udgifterne før opstramningen. Sarah Børner orienterede om Revisionsrettens revisionsbesøg den marts 2014, hvor de reviderede 5 tilfældigt udvalgte projekter under programmet, hvor der blev rejst kritik i tre af sagerne. Sarah Børner oplyste, at EU-Kommissionen også kommer på revisionsbesøg i den kommende uge. Der er på forhånd udvalgt 30 projekter inden for miljøteknologiordningen, økologisk investeringsstøtte og erhvervsudviklingsordningen, men revisionen vil kun omfatte en del af de 30 projekter. Niels Lindberg Madsen bemærkede, at fejlprocenterne ikke skyldes, at støttemodtagerne har til hensigt at snyde. NaturErhvervstyrelsen har meget fokus på effektiv administration, men hvis reglerne er for komplicerede, tør støttemodtagerne ikke deltage i projekter. Der er historier i medierne om, at de administrative byrder bremser projekter fra at blive til noget, og at der går for mange ressourcer til administration. Sarah Børner svarede, at styrelsen er meget opmærksom på disse forhold. Michael Pielke bemærkede, at fejlrater over 2 pct. ikke er udtryk for effektiv administration. Der er tale om offentlige penge, og pengene skal bruges i henhold til reglerne. Det bliver ofte sagt, at reglerne er for komplicerede, og det er rigtigt. Men blandt de væsentligste fejl, der indberettes, er rimelige priser, og det er ikke kompliceret at skulle tænke på at opnå rimelige priser. Når det gælder udbudsreglerne, er reglerne komplicerede, og der er plads til forbedring. En fejlrate på over 7 pct. er ikke acceptabel, og i sidste ende bliver Kommissionen holdt ansvarlig for disse fejlrater og for en korrekt gennemførelse af programmerne, bl.a. overfor Europa-Parlamentet. Alle parter, dvs. Kommissionen, administrationen og støttemodtagerne, skal bidrage til at forbedre forholdene. Torben Lauridsen konstaterede, at det største problem er opstramningen af reglerne midt i projektperioderne, som f.eks. dem i De virker som om, de er med tilbagevirkende kraft. Det gælder f.eks. kravet om korrekt skiltning, hvor man er gået helt tilbage til Det er ikke god forvaltning at ændre reglerne med tilbagevirkende kraft. Fejlraterne omfatter dermed også perioder, hvor reglerne var anderledes, og det er således ikke et udtryk for snyd. Sarah Børner var opmærksom på, at det giver udfordringer for ansøgerne, når reglerne strammes op. Når styrelsen bliver bekendt med, at reglerne ikke har levet op til kravene, bliver der rettet op med det samme. Vi er meget opmærksomme på at gøre det så enkelt som muligt i den nye programperiode. 2) Orientering om status for ændringer af programmet for

5 Marie Guldborg oplyste, at der i maj 2014 er fremsendt en programændring til Kommissionen vedrørende opdatering af programmets statsstøtteoplysninger set i lyset af videreførelsen af landdistriktsprogrammet i Der er tale om en teknisk programændring, der ikke berører indholdet af programmets støtteordninger eller finansieringen heraf. Med overgangen til 2014 er der med ophæng i den tidligere landdistriktsforordning vedtaget overgangsregler, der giver adgang til at yde tilsagn i 2014 under landdistriktsprogrammet Desuden giver forordning nr. 2010/2013 mulighed for, at de meddelte tilsagn i 2014 også kan medfinansieres med nye ELFUL-midler for Som udgangspunkt følger programperioderne (dvs og ) terminerne for gyldigheden af EUstatsstøtteforanstaltningerne. På grund af forsinkelser i vedtagelsen af statsstøttereglerne for har Kommissionen fået vedtaget overgangsforordninger på statsstøtteområdet i 2014 med forlængelse af gyldighedsperioden for bl.a. gruppefritagelsesordningen og de minimis-forordningen frem til den 30. juni 2014, indtil de nye forordninger træder i kraft den 1. juli For de LDP-ordninger, der videreføres i 2014 efter det gamle program, er der i programændringen redegjort for efter hvilke statsstøtteregler og hvilken forordning, der ydes tilsagn i Det er en ordinær notifikation til Kommissionen, hvor Danmark oplyser Kommissionen om statsstøttegrundlaget for den forventede aktivitet i 2014 ved opdatering af statsstøtteoplysningerne i det gamle program. En af de vigtigste prioriteter i forhold til afslutningen af landdistriktsprogrammet er at sikre en optimal udnyttelse af ELFUL-rammen. På baggrund af opdaterede budgetskøn for programmets afløb forventer vi inden for de kommende måneder at kunne sende endnu en programændring vedrørende programmets finansieringsplan, så der sikres en optimal budgetfordeling i forhold til den forventede aktivitet i resten af programperioden. Udvalget vil blive inddraget i programændringen via skriftlig høring. 3) Orientering om forslag til ny landdistriktsfondslov. Marianne Mochau oplyste, at vi er meget langt og næsten færdige med udarbejdelsen af forslag til ny landdistriktsfondslov, der skal erstatte den nuværende landdistriktslov. Lovforslaget bliver sendt i ekstern høring i slutningen af juni med høringsfrist den 1. august. Lovforslaget skal fremsættes i oktober I, og det forventes vedtaget inden jul. Niels Lindberg Madsen bemærkede, at vi er tæt på sommerferien. Hvis man ønsker kvalificerede bemærkninger, er det ikke rimeligt med så kort en høringsfrist hen over sommerferieperioden. Marianne Mochau oplyste, at høringsperioden bliver på ca. 5 uger. Marie Guldborg tilføjede, at der er blevet arbejdet hårdt for ikke at stå i denne situation. Men i henhold til lovprogrammet skal vi kunne nå at fremsætte lovforslaget i begyndelsen af oktober, så loven kan vedtages inden årets udgang. I øjeblikket gennemfører vi landdistriktsprogrammet på en tekstanmærkning. Vi håber derfor, at lovslaget kan sendes i høring inden for en uges tid. 4) Orientering om Kommissionens godkendelse af partnerskabsaftalen mellem Danmark og EU-Kommissionen. Marianne Mochau oplyste, at Danmark fremsendte udkast til partnerskabsaftale til Kommissionen i begyndelsen af marts Partnerskabsaftalen, der er et nyt element i programperioden , udgør en strategisk ramme for de fire fonde i Danmark: Landdistriktsfonden, Hav- og Fiskerifonden, Regionalfonden og Socialfonden. Partnerskabsaftalen beskriver de udfordringer, som Danmark står overfor i programperioden, og hvordan fondene kan bidrage til at løse disse udfordringer på tværs, samt de forventede resultater m.v. Partnerskabsaftalen er udarbejdet i tæt samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen, som har ansvaret for hver to af fon- 5

6 denne, og parallelt med udarbejdelsen af forslag til de fire programmer. EU-Kommissionen godkendte partnerskabsaftalen den 5. maj 2014, og den danske partnerskabsaftale var den første, der blev godkendt. Den godkendte partnerskabsaftale er udsendt med mødematerialet. Som udgangspunkt gælder partnerskabsaftalen for hele den 7-årige programperiode, men den vil kunne ændres. Faktisk skal den allerede justeres hen over sommeren som følge af vedtagelsen af forordningen for Hav- og Fiskerifonden for få uger siden. B. Meddelelser fra Kommissionen. Michael Pielke ønskede til lykke med, at Danmark var den første medlemsstat, der fik godkendt sin partnerskabsaftale. Der er også gode udsigter i forhold til forslaget til landdistriktsprogram. Kommissionen har haft udkastet i intern konsultation i DG Agri og øvrige tjenestegrene, bl.a DG Miljø og DG Klima. Der er modtaget en række bemærkninger til programforslaget, og på baggrund heraf er der udarbejdet et udkast til brev med formelle bemærkninger til Danmark. Imidlertid skal de øvrige DG er også have udkastet til brev i høring, og det skal godkendes på kabinetsniveau, inden det kan fremsendes formelt til Danmark. Fordelen er, at medlemsstaten får en samlet og mere stabil vurdering af programmet, herunder på tværs af DG er og på kabinetsniveau. Men processen tager også længere tid. Kommissionen forventer at kunne sende brevet officielt til Danmark inden for et par uger, hvorefter der vil være drøftelser af bemærkningerne. Det er Kommissionens forventning til den nye programperiode, at de seks EU-prioriteter skal give value for money. Der skal være mere innovation, forebyggelse af klimaændringer, miljø, landbrug, landdistrikter og biodiversitet, og Kommissionen ønsker, at disse mål adresseres. Der skal desuden være tættere sammenhæng mellem de fælles EU-mål og anvendelsen af midlerne. Partnerskabsaftalen er ikke kun en ny administrativ byrde, men en strategi for hvordan midlerne skal anvendes på tværs af fondene. Kommissionen udtrykte tilfredshed med, at det danske program er nået så langt i godkendelsesprocessen. Det er det program, der er nået længst, og Kommissionen ser frem til det videre samarbejde. Michael Pielke orienterede herefter om kontrollen af fejlratehandlingsplaner, hvor Kommissionen også bliver revideret. Det er en kontrol af, hvordan der følges op på handlingsplanerne. Ad 6. Status for fremdrift af landdistriktsprogrammet for A. Økonomisk fremdrift, afløb og prognose. Marie Guldborg orienterede om den økonomiske fremdrift for programmet på baggrund af oversigter, der er udsendt med mødematerialet, og den uddelte oversigt over foranstaltningsnumre og ordninger. Den samlede hjemtagning af EU-midler udgør pr. 1. juni pct. af EU-budgettet, og de resterende 25 pct. er bundet i arealordningerne og en række gode projekter. Årsagerne til størrelsen af det, som mangler at blive hjemtaget, er, at midlerne fra Sundhedstjekket kom relativt sent i perioden, og at udbetalingerne på disse ordninger derfor falder sent, samt at en række store ordninger er flyttet fra landdistriktsprogrammet til Søjle 1 i Så det er naturligt, at billedet ser sådan ud, men NaturErhvervstyrelsen, Naturstyrelsen, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og tilsagnshaverne har i fællesskab en stor opgave i forhold til at nå de resterende 25 pct. af udbetalingerne. Det fremgår, at hjemtagningen af EU-midler i 1. kvartal 2014 var mindre end budgetteret. Årsagen er erhvervsudviklingsordningen, hvor sagsbehandlingen af udbetalingerne er standset, samt 280 mio. kr. puljen, hvor tilsagnene er givet sent i programperioden, og udbetalingerne derfor også kommer sent. 6

7 Marie Guldborg oplyste som svar til Adam Lentz, at afløbsprofilen bølger over kvartalerne, fordi der er naturlig variation i de forskellige projektordninger og dermed, hvornår man søger om udbetaling. Desuden har arealordningerne sit eget forløb med årlige udbetalinger. Marie Guldborg oplyste, at de største udestående poster er på vådområder, LAG-ordningerne, skovrejsning, erhvervsudvikling og miljøteknologi. Vi bruger i 2014 midler fra den gamle programperiode, bl.a. de annulleringer der kommer, for at sikre, at vi udnytter hele rammen. De gamle penge bliver i 2014 brugt til miljøteknologi, naturforvaltning og skovrejsning. Desuden bliver der udsendt breve til støttemodtagerne, så de får afsluttet deres projekter. Vi forventer, at fuld hjemtagning bliver nået i slutningen af 3. kvartal Marie Guldborg konkluderede, at vi forventer fuld hjemtagning for perioden , men at det er en stor opgave at nå udbetalingerne for alle parter. B. Tilsagnsgivning ved udgangen af Steen Bonde oplyste, at der under ø-støtteordningen er udbetalt støtte til ca ha på 31 små og mellemstore øer, og at arealet stort set er konstant fra år til år. Størstedelen af udbetalingerne blev rykket til begyndelsen af 2014 på grund af problemer med IT-systemet (CAP-TAS). Fra 2015 lægges ordningen over i Søjle 1. For pleje af græs og ændret afvanding, hvor ansøgningsfristen sluttede den 31. maj 2013, blev der givet tilsagn for ca ha, svarende til ca. 19,9 mio. euro i alt over 5 år. Stort set alle tilsagn blev givet inden udgangen af 2013, og der ydes nu årligt tilskud til ca ha. Ordningen pleje af græs omfattede ca ha svarende til ca euro. Nye tilsagn under ordningen ændret afvanding omfattede ca. 13 ha svarende til ca euro. Ansøgninger om nye tilsagn til fastholdelse af vådområder omfattede ca. 200 ha, svarende til ca euro. I 2013 var der to ansøgningsrunder for omlægning til økologi, og efter de to runder blev der afgivet tilsagn for ca. 2,3 mio. euro til ca ha under Omlægningstilskud. Dette er et mindre forbrug i forhold til det budgetterede i FL2013 på ha, da der ikke var indkommet tilstrækkeligt med ansøgninger til at opfylde dette mål. Størstedelen af tilsagnsgivningen til Miljøbetinget tilskud blev fra 2010 til 2014 flyttet til artikel 68 programmet (ordningen Ekstensivt landbrug) under søjle 1. Der er frem til og med 2012 givet få, mindre tilsagn til Miljøbetinget tilskud til juletræer, der ikke kan støttes under Søjle 1. Lene Sørensen oplyste, at der i 2013 er givet tilsagn til kommunale og statslige vådområder som følger: - 28 kommunale forundersøgelser for 1,2 mio. euro, - 17 kommunale anlægstilsagn for 23,6 mio. euro, - 5 statslige forundersøgelser for 0,3 mio. euro og - 17 statslige realiseringstilsagn for 49,8 mio. euro. Der er desuden 40 jordfordelinger i gang. Til 17 kommunale MVJ-reservationer er der meddelt tilsagn for 3,5 mio. euro, og til 16 statslige MVJ-reservationer er der meddelt tilsagn for 1,9 mio. euro. For natur- og miljøprojekter, herunder læhegn, er der i 2013 meddelt følgende tilsagn: tilsagn til ordinære Natur- & Miljøprojekter for 2,2 mio. euro og tilsagn til Natur- & Miljøprojekter med anden offentlig medfinansiering for 3,3 mio. euro tilsagn til Læhegn for i alt 2,0 mio. euro. Det er en populær ordning. For Natura 2000 naturforvaltning er der i 2013 meddelt følgende tilsagn: tilsagn til rydning og forberedelse til afgræsning for 4,2 mio. euro, - 41 tilsagn til forundersøgelser af naturlig hydrologi for 1,6 mio. euro og 7

8 - 3 tilsagn til realisering af naturlig hydrologi for 0,1 mio. euro. Aksel Nielsen oplyste, at der i 2013 er givet følgende tilsagn: tilsagn under miljøteknologiordningen for 35,2 mio. euro, tilsagn til økologisk investeringsstøtte for 9,1 mio. euro, - 28 tilsagn for 5,8 mio. euro til udviklingsprojekter under erhvervsudviklingsordningen, - 30 tilsagn for 5,0 mio. euro til demonstrationsprojekter under erhvervsudviklingsordningen og tilsagn til LAG-projekter for 23 mio. euro. Der er desuden givet driftstilskud til LAG på 2,2 mio. euro. Jørn Jensen oplyste, at målsætningen for skovrejsning blev redefineret i forbindelse med Grøn Vækst aftalen. Der er givet tilsagn svarende til målsætningen på ha i programperioden. Tilskudsordningen har en langstrakt implementering, hvorfor en væsentlig del af periodens tilsagn først realiseres i de efterfølgende år. Ca. 36 pct. af tilsagnene er realiseret i perioden. Der har desværre været en vigende interesse for ordningen, men der arbejdes på at sætte skub i udviklingen. Under miljøvenligt skovbrug er der givet tilsagn til 140 sager, med et afløb på knap 900 ha. Dette er væsentligt under der forventede afløb. Ordningen har haft en svær start, fordi en statsstøttegodkendelse trak ud i flere år, og niveauet er derfor ikke så højt som ønsket. Ordningen ikke-produktive investeringer blev skåret væk med Grøn Vækst-aftalen, men er genåbnet i 2013 ved en politisk beslutning. Målsætningen for antal modtagere er nået med ca. 90 pct., mens afløbet er forskudt, da de seneste tilsagn vil komme til udbetaling de kommende 2 år. C. Orientering om ansøgningsrunder i 2014 under programmet for Steen Bonde oplyste, at ø-støtteordningen fra 2015 bliver overført til Søjle I som etårige tilskud i stedet for 5- årige tilsagn. I 2014 er der ansøgt for ca ha og støttesatsen er på 475 kr./ha. For pleje af græs og ændret afvanding viser en foreløbig opgørelse, at der er søgt nye plejetilsagn på ha, hvilket ca. svarer til det areal, der udløber i Uden en udspecificering af, hvordan det ansøgte areal fordeler sig på de forskellige satser, kan der ikke siges noget definitivt om det nødvendige finansieringsbehov. I budgetsammenhæng anvendes derfor en gennemsnitssats på kr. pr. ha, der er baseret på udbetalingerne i Det er tæt på, at hele budgettet bliver anvendt, men forhåbentlig er tilsagnsrammen tilstrækkelig, så prioritering af ansøgninger kan undgås. På ordningen opretholdelse af ændret afvanding er der i alt søgt på 381 ha fordelt på 27 ansøgere. Den forventede støttesats for ordningen ændret afvanding er kr./ha. For økologi er der i den ordinære ansøgningsrunde indkommet ansøgninger på i alt ca ha fordelt på 268 ansøgere. Den samlede sats på ordningen svarer ca. til kr./ha. Det samlede finansieringsbehov vil som forventet ligge på omkring 16 mio. kr. Dette lever desværre ikke op til den nationale målsætning om fordobling af det økologiske areal frem mod Marie Guldborg oplyste, at der er igangsat en evaluering af Økologisk Handlingsplan 2020, og at resultatet forventes i løbet af et par uger. Derefter skal der udarbejdes en handlingsplan i regi af Det Økologiske Fødevareråd. Lene Sørensen henviste til oversigten over ordninger, der åbner i Ansøgningsrunderne til Natura naturforvaltning, der skulle åbne den 1. marts 2014, er gennemført med ansøgningsfrist den 1. maj Der er 8

9 indkommet 291 ansøgninger om tilskud til rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning; 39 ansøgninger om forundersøgelser til etablering af naturlige vandstandsforhold og 8 ansøgninger om etablering af naturlige vandstandsforhold. Samlet er der søgt for ca. 61 mio. kr., hvor der til sammenligning var søgt for ca. 43 mio. kr. i ansøgningsrunden Det er en populær ordning, som vi har fået ros for fra kommuner og landbruget. Aksel Nielsen oplyste, at der i 2014 gennemføres ansøgningsrunder for miljøteknologi, der åbnede den 1. maj 2014, og økologifremme, der åbnede den 1. maj 2014 med penge fra den nye programperiode. Jørn Jensen oplyste, at Naturstyrelsen gennemfører ansøgningsrunder for alle skov-tilskudsordninger efter de gamle regler i 2014 og med ansøgningsfrist før godkendelse af det nye landdistriktsprogram. Ad 7. Til Godkendelse: Statusrapport for 2013 om gennemførelsen af landdistriktsprogrammet. Marie Guldborg henviste til udkast til statusrapport for 2013, der er udsendt med mødematerialet. Tabel 20 vedrørende anvendelsen af teknisk bistand er udsendt separat, men vil naturligvis blive indsat i rapporten. Statusrapporten kan måske virke lidt kedelig, og der er visse gentagelser, men da indholdet af rapporten fremgår af forordningsgrundlaget, ligger det fast. Desuden har vi baseret os på statusrapporten for 2012, som er godkendt af Kommissionen. NaturErhvervstyrelsen har udarbejdet størstedelen af rapporten, men der er også modtaget bidrag fra Naturstyrelsen og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vedrørende deres områder. Der er mulighed give bemærkninger til udkastet til rapport, hvorefter den vil blive rettet til, så den kan fremsendes til Kommissionen inden fristen den 30. juni Adam Lentz konstaterede, at det er en succes, at 30 pct. af vådområderne er placeret på organiske lavbundsarealer, da det giver positive klimaeffekter. Dette er positivt og en god erfaring at bygge videre på i det nye program. Udvalget godkendte herefter statusrapporten for 2013 uden bemækninger. Ad 8. Status for forslag til landdistriktsprogram A. Orientering om fremsendt programforslag. Poul Hoffmann orienterede om indholdet i programforslaget, andre nyheder, den offentlige høring og tidsplanen for Kommissionens godkendelse af programmet, jf. power-point oversigt. Landdistriktsprogrammet udgør søjle 2 i den fælles landbrugspolitik og er dermed et supplement til de andre instrumenter under søjle 1 i den fælles landbrugspolitik. Programmet skal implementere den fælles landdistriktsudviklingspolitik i Danmark indenfor den tildelte støtteramme fra EU Landdistriktsfonden og national støtte til medfinansiering af programmet med henblik på at opfylde tre mål: Fremme af landbrugets konkurrenceevne, bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klimatiltag samt udvikling af landdistrikterne. Det er obligatorisk at anvende mindst fire af EU-prioriteterne, men Danmark forfølger fem af prioriteterne. Programmet gennemføres i to faser: (Programforslaget skal dække hele ). Der er indgået politisk aftale om udmøntningen (Programændring sendes primo 2015). Der vil være opfølgning i forhold til udmøntning af anden generations vand- og naturplaner og anbefalinger fra NLK m.v. 9

10 Programforslaget viderefører i første omgang ordningerne under programmet for og vil dermed indeholde både erhvervsrettede indsatser og natur- og miljøindsatser med positive miljø-, klima- og natureffekter og positive eller neutrale erhvervsøkonomiske konsekvenser. Følgende ordninger videreføres ikke fra det tidligere program: Traditionelle natur- og miljøprojekter, plantegenetiske ressourcer, udviklings- og investeringsprojekter i forarbejdningssektoren samt information og markedsføring og produktudvikling for fremme af økologi. Der er visse udestående tekstdele i programforslaget. Det er bl.a. information om godkendelse af projektstøtte efter de generelle statsstøtteregler og information om modregningen i arealstøtten for at modvirke dobbeltstøtte for grønningskravene under Søjle I. Dette eftersendes til Kommissionen. Poul Hoffmann orienterede om andre nyheder i programmet, herunder: - Fra år 2015 finansieres Ø-støtten under søjle I i form af et årligt tillæg til grundbetalingen. Samtidig udvides udpegningsgrundlaget for ordningen med yderligere 26 ikke brofaste øer i forhold til de 31 øer under ordningen i , inkl. Bornholm. Udvidelsen skal sikre en mere konsistent udpegning af alle øer i DK uden broforbindelse, hvor der i dag dyrkes landbrug under de pågældende ulemper og dermed til en meromkostning. - Under ordningen for pleje af græs- og naturarealer hæves tilskudssatsen til kr./ha/år fra før kr. for de arealer, som ikke modtager direkte støtte under CAP søjle 1. Satsen hæves, fordi det ikke er attraktivt at pleje arealer, der ikke samtidig modtager enkeltbetaling og dermed i forvejen er underlagt GLM plejekravene, og incitamentet for at pleje disse arealer bør derfor forhøjes for at komme nærmere målopfyldelse for plejeordningen. - Til gengæld udfases en særlig tilskudssats for pleje af naturperler og et tillæg til fuglevenlig drift. Natura 2000 udpegningen og en HNV udpegning (landbrugsarealer med høj naturværdi) vil fremover udgøre den geografiske målretning af ordningen. Den nye målretning med Natura2000 og HNV er tænkt som en forenkling og bedre målretning. - Støttesatserne for omlægning til og fastholdelse af økologi justeres, og en investeringsordning for økologiske bedrifter introduceres. Hjemmelsmulighederne for at yde støtte til markedsføring og salgsfremme er begrænsede under den nye landdistriktsforordning, hvorfor en støtteordning for markedsfremmetiltag for økologi ikke videreføres fra det forrige program. Steen Bonde bekræftede overfor Niels Lindberg Madsen, at GLM-krav for plejegræs forsvinder fra 2015, idet det fremover bliver en tilskudsbetingelse under Søjle 1. Poul Hoffmann oplyste, at styrelsen i forbindelse med den offentlige høring af landdistriktsprogrammet fra december 2013 til februar 2014 modtog 62 høringssvar fra interesseorganisationer, kommuner, regioner, ministerier og private. Høringssvarene gav anledning til en række mindre justeringer. Høringssvarene var generelt positivt indstillede overfor landdistriktsstøtten, men indeholdt samtidig en række kritikpunkter angående forslaget til målsætninger, indsats og prioritering. Der var ønsker til nye eller udvidede ordninger både for fremme af konkurrenceevne og ressourceeffektiv produktion, natur-, miljø- og klimatiltag i landbruget og omlægning til økologisk landbrug og landdistriktsudvikling. En del høringssvar vedrørte LEADER indsatsen, hvor man ønskede færre administrative byrder, mindre bureaukrati og kortere sagsbehandlingstider. En del høringssvar udtrykte ønske om, at der overføres midler fra Søjle 1 til Søjle 2 i perioden Den politiske beslutning om, hvorvidt man vil anvende fleksibiliteten, forventes at blive truffet i juni 2014, hvorfor den ikke er afspejlet i det foreliggende programforslag. 10

11 Forslaget til landdistriktsprogram er fremsendt til Kommissionen, DG Landbrug, den 11. april DG Landbrug gennemgår forslaget for fejl og mangler og forventes bl.a. at være interesseret i, hvordan de danske myndigheder forfølger målene i EU s natur- og miljødirektiver og EU 2020 strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Kommissionen er også interesseret i, hvordan programmet indgår i et samspil med de operationelle programmer for de øvrige ESI-fonde, dvs. Regionalfonden, Socialfonden og Hav- og Fiskerifonden. Dette samspil er beskrevet i partnerskabsaftalen for programmerne. Det er forhåbningen, at Kommissionen kan godkende programforslaget i september eller oktober Niels Lindberg Madsen understregede, at Landbrug & Fødevarer helt klart har anbefalet, at Danmark ikke benytter sig af muligheden for fleksibilitet. Begrundelsen er den negative indkomsteffekt, det vil have for landbruget. Marie-Louise Bretner bemærkede, at der er en række forpligtelser i forhold til natur- og miljødirektiver, og der er ikke udsigt til penge andre steder fra. Dansk Skovforening går derfor ind for fleksibilitet til brug for gennemførelse af natur- og miljøinitiativer. B. Orientering om proces for fase 2 af landdistriktsprogrammet for perioden Sarah Børner oplyste, at der forventes en politisk aftale om fase 2 af landdistriktsprogrammet inden udgangen af Der er ikke truffet politisk beslutning om fleksibilitet, men beslutning herom skal meddeles til Kommissionen inden den 1. august Der forventes en politisk beslutning om dette meget snart og inden udgangen af juni I forbindelse med arbejdet med tilskudsordninger fra 2016 og frem afholder styrelsen en konference for interessenterne i slutningen af september, hvor udvalget også bliver inviteret. C. Orientering om igangsætning af støtteordninger i 2014 under programmet for Lene Sørensen oplyste, at udkast til bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger forventes at blive sendt i ekstern høring i den kommende uge. Ansøgningsrunden forventes åbnet den 1. september 2014, således at tilsagnsgivningen kan være afsluttet inden udgangen af De øvrige ordninger under Vådområders område forventes at åbne i overensstemmelse med det udsendte skema. Aksel Nielsen oplyste, at der igangsættes følgende fire projektstøtteordninger under det nye program i 2014: Miljøteknologi, der åbner den 1. august. Økologisk investeringsstøtte, der åbner den 18. august. Farestalde, der åbner den 1. august og Erhvervsudvikling, der åbner den 1. november eller måske lidt tidligere. Desuden åbnes for ansøgning om tilskud til Drift af LAG i september, mens tilskud til LAG-projekter først igangsættes i Jørn Jensen oplyste, at Naturstyrelsen ikke igangsætter skovordninger under det nye program i Tarja Tiainen-Balsby erindrede om, at Landdistriktsudvalget skal høres om prioriteringskriterierne for støtteordningerne, og kriterierne skal derfor sendes i skriftlig høring. Karen Munch Mortensen bemærkede, at ansøgningsrunderne vedrørende miljøteknologi, økologisk investeringsstøtte og farestalde ikke bør køre samtidig og med så korte ansøgningsperioder, der delvist falder sammen med sommerferieperioden. Det kan betyde, at man ikke kan nå at fremsende sin ansøgning. 11

12 Sarah Børner svarede, at styrelsen vil se på, om der er mulighed for at ændre på tidsfristerne. Men vi er bundet af, at tilsagnene skal være givet inden udgangen af Ad 9. Status for etablering af lokale aktionsgrupper for programperioden Rita Munk oplyste, at de tidligere LAG er er nedlagt, og der skal startes forfra i forhold til etableringen af nye LAG er. Den nye LAG-organisering er udmeldt, og der er udpeget 56 LAG-kommuner og 27 småøer, hvilket er lidt færre end i den tidligere programperiode. Målet har været en bred geografisk dækning og større aktionsgrupper med en vis økonomisk volumen. Tidligere var der meget små grupper, mens de nu skal dække flere kommuner. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) har sendt udkast til bekendtgørelse om etablering og drift af LAG i høring. Der er stor interesse for at komme i gang lokalt, men ministeriet har opfordret til, at der ikke startes, før bekendtgørelsen foreligger. Etableringen af LAG er forventes at være på plads efter sommerferien, hvorefter de kan påbegynde arbejdet med de lokale udviklingsstrategier. Som noget nyt nedsætter MBBL et indstillingsudvalg, der skal vurdere og indstille aktionsgrupper og deres udviklingsstrategier til MBBL til godkendelse. Det er planen, at de nye aktionsgrupper vil være klar til at indstille projekter til tilskud fra begyndelsen af Rita Munk oplyste vedrørende budgettet, at 2014 bliver et etableringsår, hvorfor der er afsat penge til mobilisering af lokale kræfter og etablering af lokale aktionsgrupper. Først fra 2015 er der afsat midler til projekter. Budgettet for er endnu ikke vedtaget, da det indgår i fase 2 for landdistriktsprogrammet. Torben Lauridsen spurgte, hvorfor der etableres LAG er på tværs af kommuner, og dermed færre end tidligere? Rita Munk svarede, at hensigten er at sætte fokus på erhvervsudvikling og arbejdspladser. Der vil være flere økonomiske og menneskelige ressourcer til rådighed, hvis man ser på tværs. Tidligere har der været fokus på attraktive levevilkår, men nu er der mere fokus på erhvervsudvikling og arbejdspladser. Ad 10. Udvalgsmøder i Marie Guldborg foreslog, at det næste møde i udvalget afholdes fredag den 12. december 2014 om formiddagen. Torben Lauridsen spurgte med henvisning til revisionen af landdistriktsprogrammet for og drøftelse heraf, om det ikke er for sent at holde mødet i december. Marie Guldborg svarede, at mødet bevidst er lagt medio december, da vi først forventer at have en politisk aftale om programmet på det tidspunkt. Udvalget skal ikke drøfte den politiske aftale, men derimod sikre, at programforslaget holder sig inden for rammerne af den politiske aftale og inden for rammerne af forordningen. Udvalget tilsluttede sig, at det næste møde afholdes fredag den 12. december 2014 om formiddagen. Ad 11. Eventuelt. Intet. 12

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 12. december 2014.

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 12. december 2014. Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 12. december 2014. Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen (formand) Janne Birk Nielsen, Fødevareministeriets departement Jørn Jensen,

Læs mere

Landdistriktsudvalgets medlemmer.

Landdistriktsudvalgets medlemmer. NaturErhvervstyrelsen EU & Erhvervsudvikling/MMJ Den 27. august 2015 Landdistriktsudvalgets medlemmer. Medlem/Suppleant 1. Medlem: Sarah Børner (formand) Suppleant: Marie Guldborg Kontaktoplysninger Miljø-

Læs mere

Landdistriktsudvalgets medlemmer.

Landdistriktsudvalgets medlemmer. NaturErhvervstyrelsen EU & Erhvervsudvikling/MMJ Den 24. november 2015 Landdistriktsudvalgets medlemmer. Medlem/Suppleant 1. Medlem: Sarah Børner (formand) Suppleant: Marie Guldborg Kontaktoplysninger

Læs mere

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 26. maj 2014 Forretningsorden for Landdistriktsudvalget 1 Formål Landdistriktsudvalget er nedsat af NaturErhvervstyrelsen med henblik

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 31. august 2015.

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 31. august 2015. Den 23. oktober 2015 Sagsnr.: 14-8132-00086 Ref.: EU & Erhvervsudvikling/ MMJ+STEJEN Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 31. august 2015. Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Nyt om støtteordninger Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Agenda Miljøteknologiordningen i 2015 Tilskud til skovtilplantning, læhegn mv. Det

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 47 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 47 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 47 Offentligt Koordinatormøde den 6. maj 2013 kl. 11.00 16.00 på hotel H.C. Andersen, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense. Referat Velkomst Formanden

Læs mere

Landdistriktsudvalgets medlemmer.

Landdistriktsudvalgets medlemmer. NaturErhvervstyrelsen EU & Erhvervsudvikling/MMJ Den 19. februar 2016 Landdistriktsudvalgets medlemmer. Medlem/Suppleant 1. Medlem: Sarah Børner (formand) Suppleant: Marie Guldborg Kontaktoplysninger Miljø-

Læs mere

Muligheder for finansiering af Vandrammedirektiv tiltag via Landdistriktsprogrammet

Muligheder for finansiering af Vandrammedirektiv tiltag via Landdistriktsprogrammet Muligheder for finansiering af Vandrammedirektiv tiltag via Landdistriktsprogrammet 07-13 Støttemuligheder indenfor de 3 akser: Akse 1: Forbedring af landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne Akse 2:

Læs mere

Fødevareministeriet Slotsholmgade 12, 1216 København K. Sendt via til: og

Fødevareministeriet Slotsholmgade 12, 1216 København K. Sendt via  til: og Dato 27. september 2016 Side 1 af 5 Fødevareministeriet Slotsholmgade 12, 1216 København K Sendt via e-mail til: jwp@mfvm.dk og kad@mfvm.dk Skriftlig høring af 2-udvalget vedrørende forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 11. december 2015

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 11. december 2015 Den 15. februar 2016 Sagsnr.: 14-8132-00086 Ref.: EU & Erhvervsudvikling/ MMJ+STEJEN Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 11. december 2015 Marie Guldborg, NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Netværks INFO. Netværks INFO igen! Indhold. Netværks INFO 31 / 2013

Netværks INFO. Netværks INFO igen! Indhold. Netværks INFO 31 / 2013 November 2013 Netværkscenteret +45 41 71 78 30 Netværks INFO 31 / 2013 Netværks INFO Netværks INFO igen! Vi må jo nok krybe til korset og indrømme, at nyhedsstrømmen via Netværks INFO har været lidt ustabil

Læs mere

Referat af mødet i Landdistriktsudvalget den 21. juni Følgende medlemmer deltog:

Referat af mødet i Landdistriktsudvalget den 21. juni Følgende medlemmer deltog: EU & Erhvervsudvikling J.nr. 14-8132-00086 Ref. MMJ + STEJEN Den 5. august 2016 Referat af mødet i Landdistriktsudvalget den 21. juni 2016. Følgende medlemmer deltog: Sarah Børner (formand) Palle Nielsen,

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Landdistriktsudvalgets medlemmer.

Landdistriktsudvalgets medlemmer. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen EU & Erhverv September 2017 Landdistriktsudvalgets medlemmer. Medlem/Suppleant 1. Medlem: Jacob Nielsen (formand) Suppleant: Marie Guldborg Kontaktoplysninger Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

I lov om landdistriktsfonden, jf. lov nr af 16. december 2014, foretages følgende ændring:

I lov om landdistriktsfonden, jf. lov nr af 16. december 2014, foretages følgende ændring: EU & Erhverv J.nr. Ref. Oen Den 1. februar 2017 Udkast til forslag til ændring af lov om landdistriktsfonden (mulighed for at undtage støtteordninger med standardomkostninger fra tilbudslovens regler)

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning Til høringsparterne på vedlagt liste Sagsnr.: 16-8156-000001 Dato: 13. april 2016 BENTHO/TIJU Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder - Status og forventninger Rønne, Bornholm 19. november 2012 Oversigt Introduktion til

Læs mere

LAG Djursland din lokale aktionsgruppe. Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG

LAG Djursland din lokale aktionsgruppe. Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG LAG Djursland din lokale aktionsgruppe Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG Landdistriktsprogrammet 2007-2009 Akse 1 Erhverv Jordbrugsog Fødevaresektoren 142 mio. kr. pr. år i 2007 og 2008 156 mio.

Læs mere

6. december 2012 17. april 2013: Udsigt til nye gyldige vandplaner inden udgangen af 2013

6. december 2012 17. april 2013: Udsigt til nye gyldige vandplaner inden udgangen af 2013 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 11. juni 2013 Sagsnr.: 22021 Dok.nr.: 539489 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har i brev af 30.05.2013 stillet

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1)

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1) 2014/1 LSV 38 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 14-8132-000051 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. december 2014 Forslag

Læs mere

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 16. december 2014 Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1)

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1) 2014/1 LSF 38 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 14-8132-000051 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for fødevarer, landbrug

Læs mere

Information om oprettelse af lokale aktionsgrupper

Information om oprettelse af lokale aktionsgrupper NOTAT 16. december 2015 /Netværkscenter Information om oprettelse af lokale aktionsgrupper Indhold 1. Reglerne om oprettelse af en lokal aktionsgruppe... 1 2. Reglerne om oprettelse af integreret LAG/FLAG....

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Center for Erhverv EU & Erhvervsudvikling Nyropsgade 30 DK-1780 København V

NaturErhvervstyrelsen Center for Erhverv EU & Erhvervsudvikling Nyropsgade 30 DK-1780 København V Dato 20. august 2016 Side 1 af 5 NaturErhvervstyrelsen Center for Erhverv EU & Erhvervsudvikling Nyropsgade 30 DK-1780 København V erhvervsudvikling@naturerhverv.dk Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Præsentation og drøftelse af udkast til reviderede LAG-bekendtgørelser og ny vejledning. v/ Netværkscentret

Præsentation og drøftelse af udkast til reviderede LAG-bekendtgørelser og ny vejledning. v/ Netværkscentret Præsentation og drøftelse af udkast til reviderede LAG-bekendtgørelser og ny vejledning v/ Netværkscentret Formålet med mødet: Præsentation og drøftelse af udkast til nye LAG-bekendtgørelser Præsentation

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Information om pulje til udmøntning af 200 mio. kr. puljen under Grøn Vækst

Information om pulje til udmøntning af 200 mio. kr. puljen under Grøn Vækst Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Information om pulje til udmøntning af 200 mio. kr. puljen under Grøn Vækst 1. Baggrund Det fremgår af aftalen om Grøn Vækst, at kommuner og regioner får

Læs mere

Evalueringen viser, at ordningerne i programmet har de tilsigtede effekter og at gennemførselsprocenten er tilfredsstillende på nuværende tidspunkt.

Evalueringen viser, at ordningerne i programmet har de tilsigtede effekter og at gennemførselsprocenten er tilfredsstillende på nuværende tidspunkt. Borger resumé Dette er den anden årsrapport for Landdistriktsprogrammet 2014-20 og dækker således perioden 2014-16. Årsrapporten viser resultater af udbetalinger foretaget fra den nye fond på tilsagn givet

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Nye penge til skovrejsning

Nye penge til skovrejsning Nye penge til skovrejsning S-SF-R regeringen og støttepartiet Enhedslisten er enige om, at der skal rejses mere skov, herunder bynær skov, og at EU's landdistriktsmidler i højere grad skal målrettes mod

Læs mere

Mulighederne i Landdistriktsprogrammet. Mulighederne i Landdistriktsprogrammet fra

Mulighederne i Landdistriktsprogrammet. Mulighederne i Landdistriktsprogrammet fra Mulighederne i Landdistriktsprogrammet fra 2005-2013 Mulighederne i Landdistriktsprogrammet Else Torp Christensen fra 2005-2013 Udvikling og Centerservice Else Torp Christensen, dgivning, Landscentret

Læs mere

NATURPLEJE PRIORITERET EFTER NATURVÆRDI

NATURPLEJE PRIORITERET EFTER NATURVÆRDI NATURPLEJE PRIORITERET EFTER NATURVÆRDI Natur & Miljø d. 8. juni 2016 Heidi Buur Holbeck 1... DE GODE NYHEDER FØRST. - KONKLUSIONER FRA 12 BEDRIFTSBESØG HOS NATURPLEJERE Naturplejere tror på fremtiden

Læs mere

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne Lokal Aktionsgruppe - LAG Lokalt

Læs mere

Tilskud til Naturpleje

Tilskud til Naturpleje Tilskud til Naturpleje Projekttilskud til naturpleje, maj 2014 Rydning: 38 ansøgninger, 327,33 ha, 5.969.861,69 kr. Hegning: 264 ansøgninger, 5.775,97 ha, 35.882.264,15 kr. I alt 290 ansøgninger på rydning

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Mørke 28. august 2012 Program Introduktion til LAG (eventuelt!) Introduktion til kommende

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: 15-8025-000305 Dato: 30. oktober 2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse NaturErhvervstyrelsen sender følgende udkast i høring:

Læs mere

KL Miljøministeriet 27. november 2009

KL Miljøministeriet 27. november 2009 KL Miljøministeriet 27. november 2009 Aftale om styringsmodeller for udmøntningen af vådområde- og ådalsindsatsen og om den øvrige indsats på vand- og naturområdet På baggrund af drøftelser mellem Miljøministeriet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013. Juni 2015

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013. Juni 2015 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013 Juni 2015 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Europa-Parlamentets afgørelse

Læs mere

REFERAT. af møde i Udvalget for et Levende Land Landdistriktsudvalget den 3. juni 2013

REFERAT. af møde i Udvalget for et Levende Land Landdistriktsudvalget den 3. juni 2013 1 Center for Arealtilskud BAKA 10-06-2013 REFERAT af møde i Udvalget for et Levende Land Landdistriktsudvalget den 3. juni 2013 Følgende medlemmer deltog; Desuden deltog: Anette Prilow Danske Regioner

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Holdningspapir Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 2014-2020 Kommissionens forslag til EU s landdistriktspolitik 2014-2020 Europa-Kommissionen har fremlagt sit forslag til en

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Skabelon til årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet og/eller Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020

Skabelon til årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet og/eller Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020 Skabelon til årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet og/eller Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020 Bemærk - alle oplysninger under punkt A, B, C og G skal udfyldes

Læs mere

Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde

Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde I dette bilag præsenteres en række tilskudsordninger for medfinansiering af projekter vedrørende husdyrgenetisk bevaringsarbejde.

Læs mere

Bilag 3: Administrationsmodel for vådområder og ådale, inkl. tidsplan

Bilag 3: Administrationsmodel for vådområder og ådale, inkl. tidsplan Bilag 3: Administrationsmodel for vådområder og ådale, inkl. tidsplan Bilaget gennemgår de overordnede principper for den nærmere organisering af indsatsen for virkemidlerne vådområder og P-ådale under

Læs mere

Naturpakke Jordfordeling

Naturpakke Jordfordeling Naturpakke Jordfordeling Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Kolofon Naturpakke Jordfordelinger Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Følgende repræsentanter fra EU-Kommissionen (observatører) deltog:

Følgende repræsentanter fra EU-Kommissionen (observatører) deltog: 15. august 2012 Møde i overvågningsudvalget for strukturfondsprogrammerne under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Sag 12/02082 /lefrch-erst Onsdag den 13. juni 2012, kl. 10.00-17.00,

Læs mere

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk NOTAT Landdistriktsprogrammet 2007-2013 - organisering

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Netværks INFO. Netværkscenteret flytter. Indhold. NetværksINFO 37 / 2014

Netværks INFO. Netværkscenteret flytter. Indhold. NetværksINFO 37 / 2014 16. september 2014 Netværkscenteret +45 41 71 78 30 NetværksINFO 37 / 2014 Netværks INFO Netværkscenteret flytter Ministeren for by, bolig og landdistrikter har besluttet at samle administrationen af de

Læs mere

GUDP Handlingsplan 2017

GUDP Handlingsplan 2017 GUDP Handlingsplan 2017 Indledning Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2017. Handlingsplanen sætter rammerne for GUDP s indsats i 2017, herunder ansøgningsfrister

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram 21. januar 2015 Per Faurholt Ahle 1 Miljø- og økologi ordninger fra 2015 Nyt eller fortsætter Økologisk arealtilskud (5-årig) Pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Natura 2000 handleplan - gennemførelse

Natura 2000 handleplan - gennemførelse Natura 2000 handleplan - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013 2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer sig

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Projekttilskud, Policy/HELH Sagsnr.: 14-80616-000001 Dato: 11. april

Læs mere

Formanden orienterede om, at pressen var inviteret til at overvære første del af mødet.

Formanden orienterede om, at pressen var inviteret til at overvære første del af mødet. 26. juni 2006 1. møde i Danmarks Vækstråd Eksp.nr. 278979 15. juni 2006 /hlm-dep Til stede fra Danmarks Vækstråd: Direktør Lars Nørby Johansen (formand) Finansdirektør Birgit Aagaard-Svendsen (deltog fra

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0031 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/departementet Sagsnr.: 14-80-00008/24841 Den 28. februar 2014 FVM 247 GRUNDNOTAT

Læs mere

Natura 2000 implementering i Danmark. Niels Peter Nørring, Direktør Miljø og Energi, Landbrug & Fødevarer

Natura 2000 implementering i Danmark. Niels Peter Nørring, Direktør Miljø og Energi, Landbrug & Fødevarer Natura 2000 implementering i Danmark Niels Peter Nørring, Direktør Miljø og Energi, Landbrug & Fødevarer Målsætning Vil gerne bidrage til opnåelse af gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper i Natura

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 3866 5000 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk/vaekstforum/menu/ Referat fra Vækstforums møde den 15. august 2014 kl. 9.00-12.00 Mødested:

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 3 og 9, stk. 4 og 11, stk. 1 i lov nr. 1360 af 16. december

Læs mere

Møde i overvågningsudvalget for strukturfondsprogrammerne under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse.

Møde i overvågningsudvalget for strukturfondsprogrammerne under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Møde i overvågningsudvalget for strukturfondsprogrammerne under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse. 20. december 2010 Sag 10/19799 ebst Mandag den 22. november 2010, kl. 11.00-17-30, Scandic

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte Direkte Betalinger Den 15. juni 2016

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte Direkte Betalinger Den 15. juni 2016 Direkte Betalinger Den 15. juni 216 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 216 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne på den direkte arealstøtte 216 - grundbetaling,

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold:

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold: Åbyhøj, Til Erhvervsudvikling NaturErhvervstyrelsen Høringssvar fra Økologisk Landsforening vedr. J.nr. 15-8132-000040 Forslag til ændring af landdistriktsprogrammet 2014-2020 og supplerende miljøvurdering

Læs mere

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 1. juli 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetfølgegruppen Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Inge Lise Pedersen, Klaus

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 libero integer porta Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation. Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet.

Bilag 2. Kravspecifikation. Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet. Bilag 2 Kravspecifikation Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet 1 af 7 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Beskrivelse af opgaven...

Læs mere

Afbud fra: Torben Haahr. Søren Vinding og Gorm Sigaard var fraværende under punktet Godkendt

Afbud fra: Torben Haahr. Søren Vinding og Gorm Sigaard var fraværende under punktet Godkendt Referat til bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde torsdag den 3. marts 2016 kl. 17.00 ca. 20.00 på Fanø Rådhus, Skolevej 5-7, Nordby, Fanø (Færge fra Esbjerg kl. 16.30) Afbud fra: Torben Haahr Dagsorden: Pkt.

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Bilag til FødevareErhvervs årsrapport 2008

Bilag til FødevareErhvervs årsrapport 2008 Bilag til FødevareErhvervs årsrapport 2008 Bilag A: Bilag B: Bilag C: Bidrag til de regnskabsmæssige forklaringer vedrørende de af FødevareErhverv administrerede tilskud. Oversigt over bevillingskonti

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold 1. Grundbetaling under artikel 32... 1 2 Sådan finder du kortet over tidligere godkendte og afviste arealer for artikel 32... 3 3 Indtegning af marker

Læs mere

Vedtægter for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern

Vedtægter for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern Vedtægter for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Lemvig og Ringkøbing-Skjern Kommuner. 3. Formål

Læs mere

Møde i overvågningsudvalget for de danske strukturfondsprogrammer 2007-2013

Møde i overvågningsudvalget for de danske strukturfondsprogrammer 2007-2013 Møde i overvågningsudvalget for de danske strukturfondsprogrammer 2007-2013 19. marts 2015 /MAYKJE Torsdag den 29. januar 2015 kl. 15:00-16:20 Følgende medlemmer deltog: Preben Gregersen, Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier Uddrag af Referat fra Middelfart Kommunes Byrådsmøde d. 24. juni 2014 om Naturpark Lillebælt. 835. Etablering af Naturpark Lillebælt. Ansøgning til Friluftsrådet. Sagsnr.: 2013-007244 Sagsbehandler: Præsentation:

Læs mere

Møde i Overvågningsudvalget for strukturfondsprogrammerne under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse

Møde i Overvågningsudvalget for strukturfondsprogrammerne under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse Møde i Overvågningsudvalget for strukturfondsprogrammerne under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse 23. januar 2012 Sag 11/04795 /lok-ebst Tirsdag den 15. november 2011, kl. 9.30 17.00,

Læs mere

Økologiens placering i fremtidens europæiske landbrugspolitik

Økologiens placering i fremtidens europæiske landbrugspolitik skrift her pkt hvid X 2 linjer verskrift old hvid X 4 linjer Økologiens placering i fremtidens europæiske landbrugspolitik L&F s holdning til reformen af EU s landbrugspolitik Økologikongres Torsdag den

Læs mere