Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014."

Transkript

1 Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen (formand) Janne Birk Nielsen, Fødevareministeriets departement Jørn Jensen, Naturstyrelsen Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Susanne Wad Leth, Økonomi- og Indenrigsministeriet Adam Høyer Lentz, Energistyrelsen Rita Munk, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Annette Prilow, Danske Regioner Karen Munch Mortensen, Landbrug & Fødevarer Niels Lindberg Madsen, Landbrug & Fødevarer Torben V. Lauridsen, Økologisk Landsforening Marie-Louise Bretner, Dansk Skovforening Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri Rikke Lundsgaard, Danmarks Naturfredningsforening Christina Kaaber-Bühler, Friluftsrådet Knud Flensted, Dansk Ornitologisk Forening Jørgen Damgaard, repræsentant for LAG er Peter Ussing, Institut for Menneskerettigheder Michael Pielke, EU-Kommissionen Tarja Tiainen-Balsby, EU-Kommissionen Desuden deltog: Marie Guldborg, NaturErhvervstyrelsen Steen Bonde, NaturErhvervstyrelsen Aksel Nielsen, NaturErhvervstyrelsen Lene Sørensen, NaturErhvervstyrelsen Hans Jørgen Langfrits, NaturErhvervstyrelsen Poul Hoffmann, NaturErhvervstyrelsen Stefan Østergaard Jensen, NaturErhvervstyrelsen Marianne Mochau, NaturErhvervstyrelsen Følgende medlemmer deltog ikke: Kent Harnisch, Finansministeriet Berit Mathiesen, KL Lars Zøfting-Larsen, DI Fødevarer Karsten Gram, Landdistrikternes Fællesråd Lise T. Sørensen, Sammenslutningen af Danske Småøer Jesper Lund-Larsen, 3F Den 15. august 2014 Sagsnr.: Ref.: EU & Erhvervsudvikling/ MMJ + STEJEN NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Tel DK-1780 København V Fax

2 Mogens Eliasen, Fødevareforbundet NNF Dagsorden: 1. Velkomst v/ formanden. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Kort præsentation af udvalgets medlemmer. 4. Til godkendelse: Forretningsorden for Landdistriktsudvalget. 5. Meddelelser. A. Meddelelser fra NaturErhvervstyrelsen: 1) Orientering om status på revisionsbesøg. 2) Orientering om status for ændringer af programmet for ) Orientering om forslag til ny landdistriktsfondslov. 4) Orientering om Kommissionens godkendelse af partnerskabsaftalen mellem Danmark og EU-Kommissionen. B. Meddelelser fra Kommissionen. 6. Status for fremdrift af landdistriktsprogrammet for A. Økonomisk fremdrift, afløb og prognose. B. Tilsagnsgivning ved udgangen af C. Orientering om ansøgningsrunder i 2014 under programmet for Til Godkendelse: Statusrapport for 2013 om gennemførelsen af landdistriktsprogrammet. 8. Status for forslag til landdistriktsprogram A. Orientering om fremsendt programforslag. B. Orientering om proces for fase 2 af landdistriktsprogrammet for perioden C. Orientering om igangsætning af støtteordninger i 2014 under programmet for Status for etablering af lokale aktionsgrupper for programperioden Udvalgsmøder i Eventuelt. Ad 1. Velkomst v/ formanden. Sarah Børner bød velkommen til det første møde i det nye overvågningsudvalg for landdistriktsprogrammet Landdistriktsudvalget. Der er en del gengangere fra det tidligere udvalg, men også nye medlemmer, bl.a. fra parter der ikke har været repræsenteret i udvalget tidligere. Det gælder f.eks. Økonomi- og Indenrigsministeriet og Institut for Menneskerettigheder. Det nye udvalg er større end det tidligere Landdistriktsudvalg, hvilket skyldes bestemmelser i forordningsgrundlaget og beskrivelsen af sammensætningen af udvalget, der fremgår af forslaget til landdistriktsprogram. Enkelte af de parter, der er anmodet om at indstille et medlem, overvejer stadig deres repræsentation i udvalget, og de deltager derfor ikke i mødet i dag. 2

3 Ad 2. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt. Ad 3. Kort præsentation af udvalgets medlemmer. Medlemmerne præsenterende sig ved navn og oplyste, hvem de repræsenterer. Ad 4. Til godkendelse: Forretningsorden for Landdistriktsudvalget. Sarah Børner gennemgik udkastet til forretningsorden for udvalget. Udgangspunktet er forretningsordenen for det tidligere udvalg, men med tilpasninger i forhold til det nye forordningsgrundlag. Det fremgår, at udvalget både varetager opgaver i forhold til landdistriktsprogrammet og i forhold til det tidligere program for Desuden er oversigten over medlemmer justeret som følge af den ændrede sammensætning af udvalget. Nye medlemmer er Økonomi- og Indenrigsministeriet, Institut for Menneskerettigheder samt en fælles repræsentant for Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Der er desuden justering af fristen for fremsendelse af bemærkninger i forbindelse med skriftlige høringer, og høringssvar skal sendes til sekretariatet i stedet for til formanden for udvalget. Niels Lindberg Madsen konstaterede, at det er et stort udvalg, og at Landbrug & Fødevarer er gået fra to medlemmer til ét medlem, hvilket man beklagede. Udvalget dækker et stort område, så for at kunne stille med de rigtige kompetencer, ville Landbrug & Fødevarer gerne anmode om at få lov til at stille med to personer, dvs. en teknisk ekspert eller suppleanten udover medlemmet. Marie Guldborg oplyste, at der er flere parter, der havde mere end et medlem i det tidligere udvalg. Det har imidlertid været nødvendigt at reducere antallet af medlemmer, for at det nye udvalg ikke skulle blive for stort. Men forretningsordenen giver mulighed for, at et medlem eller en suppleant kan lade sig ledsage af en ekspert. Tarja Tiainen-Balsby bemærkede, at da udvalget skal tage sig af begge programmer, anbefales det at holde mødereferatet adskilt i to dele. Forretningsordenen blev enstemmigt godkendt. Marie Guldborg bemærkede, at der afholdes to møder årligt. Da der kan ske mange ting mellem møderne, hvor der er behov for at høre udvalget, vil NaturErhvervstyrelsen benytte sig af muligheden for at sende materiale i skriftlig høring. Det gælder f.eks. høring af udvalget vedrørende prioriteringskriterier i forbindelse med de enkelte ordninger, hvor vi ikke altid kan vente til det næste møde. Vi forventer allerede kort tid efter dagens møde at sende et oplæg til prioriteringskriterier i skriftlig høring. Ad 5. Meddelelser. A. Meddelelser fra NaturErhvervstyrelsen. 1) Orientering om status på revisionsbesøg. Sarah Børner orienterede om Deloittes 2013-revisionsrapport fra januar 2014, hvor fejlprocenten på projektstøtten udgjorde 2,1 pct. Konsekvensen var, at Sarah Børner som EU-direktør og Deloitte måtte tage forbehold for regn- 3

4 skabet vedrørende projektstøtte i landdistriktsprogrammet. Kommissionen meddelte i marts 2014, at de på det foreliggende grundlag ikke kunne give en finansiel godkendelse af regnskabet for 2013 og oplyste, at de ville komme på besøg, og at vi kunne forvente en underkendelse i forlængelse heraf. Det pågældende besøg fandt sted i maj. Fejlprocenten skyldes bl.a VSP-sagen, men derudover kritiserede Deloitte mindre udgifter i en række sager. Dette skyldes bl.a., at opstramningen af kontrollen som opfølgning på tidligere revisionshenstillinger er sket successivt og derfor først var helt på plads ultimo Som følge af opstramningerne gennem 2013 forventer vi nu, at der ikke fremadrettet er problemer, og at der ikke skal tages forbehold vedrørende regnskabet for Sarah Børner orienterede herefter om tilbagemeldingen på Kommissionens revision af LAG den november NaturErhvervstyrelsen blev i februar 2014 adviseret om en mulig underkendelse på 5-7 pct. af de afholdte udgifter til LAG-projekter forud for opstramningen af kontrollen. Blandt begrundelserne er bl.a. angivet svaghed i kontrollen med udgifters reelle karakter, rimelige priser og offentlige indkøb m.v., men også manglende anvendelse af 3 pct. sanktioner ved accept af ansøgning om udbetaling. Desuden er nævnt utilstrækkelig efterfølgende kontrol af opretholdelse af investeringsprojekter. NaturErhvervstyrelsen afventer den endelige beslutning fra Kommissionen på baggrund af vores fremsendte svar og et senere bilateralt møde. I øvrigt kvitterede Kommissionens revisorer under besøget for opstramningen i administrationen, og de meddelte, at en underkendelse i givet fald kun vil blive givet bagudrettet i forhold til udgifterne før opstramningen. Sarah Børner orienterede om Revisionsrettens revisionsbesøg den marts 2014, hvor de reviderede 5 tilfældigt udvalgte projekter under programmet, hvor der blev rejst kritik i tre af sagerne. Sarah Børner oplyste, at EU-Kommissionen også kommer på revisionsbesøg i den kommende uge. Der er på forhånd udvalgt 30 projekter inden for miljøteknologiordningen, økologisk investeringsstøtte og erhvervsudviklingsordningen, men revisionen vil kun omfatte en del af de 30 projekter. Niels Lindberg Madsen bemærkede, at fejlprocenterne ikke skyldes, at støttemodtagerne har til hensigt at snyde. NaturErhvervstyrelsen har meget fokus på effektiv administration, men hvis reglerne er for komplicerede, tør støttemodtagerne ikke deltage i projekter. Der er historier i medierne om, at de administrative byrder bremser projekter fra at blive til noget, og at der går for mange ressourcer til administration. Sarah Børner svarede, at styrelsen er meget opmærksom på disse forhold. Michael Pielke bemærkede, at fejlrater over 2 pct. ikke er udtryk for effektiv administration. Der er tale om offentlige penge, og pengene skal bruges i henhold til reglerne. Det bliver ofte sagt, at reglerne er for komplicerede, og det er rigtigt. Men blandt de væsentligste fejl, der indberettes, er rimelige priser, og det er ikke kompliceret at skulle tænke på at opnå rimelige priser. Når det gælder udbudsreglerne, er reglerne komplicerede, og der er plads til forbedring. En fejlrate på over 7 pct. er ikke acceptabel, og i sidste ende bliver Kommissionen holdt ansvarlig for disse fejlrater og for en korrekt gennemførelse af programmerne, bl.a. overfor Europa-Parlamentet. Alle parter, dvs. Kommissionen, administrationen og støttemodtagerne, skal bidrage til at forbedre forholdene. Torben Lauridsen konstaterede, at det største problem er opstramningen af reglerne midt i projektperioderne, som f.eks. dem i De virker som om, de er med tilbagevirkende kraft. Det gælder f.eks. kravet om korrekt skiltning, hvor man er gået helt tilbage til Det er ikke god forvaltning at ændre reglerne med tilbagevirkende kraft. Fejlraterne omfatter dermed også perioder, hvor reglerne var anderledes, og det er således ikke et udtryk for snyd. Sarah Børner var opmærksom på, at det giver udfordringer for ansøgerne, når reglerne strammes op. Når styrelsen bliver bekendt med, at reglerne ikke har levet op til kravene, bliver der rettet op med det samme. Vi er meget opmærksomme på at gøre det så enkelt som muligt i den nye programperiode. 2) Orientering om status for ændringer af programmet for

5 Marie Guldborg oplyste, at der i maj 2014 er fremsendt en programændring til Kommissionen vedrørende opdatering af programmets statsstøtteoplysninger set i lyset af videreførelsen af landdistriktsprogrammet i Der er tale om en teknisk programændring, der ikke berører indholdet af programmets støtteordninger eller finansieringen heraf. Med overgangen til 2014 er der med ophæng i den tidligere landdistriktsforordning vedtaget overgangsregler, der giver adgang til at yde tilsagn i 2014 under landdistriktsprogrammet Desuden giver forordning nr. 2010/2013 mulighed for, at de meddelte tilsagn i 2014 også kan medfinansieres med nye ELFUL-midler for Som udgangspunkt følger programperioderne (dvs og ) terminerne for gyldigheden af EUstatsstøtteforanstaltningerne. På grund af forsinkelser i vedtagelsen af statsstøttereglerne for har Kommissionen fået vedtaget overgangsforordninger på statsstøtteområdet i 2014 med forlængelse af gyldighedsperioden for bl.a. gruppefritagelsesordningen og de minimis-forordningen frem til den 30. juni 2014, indtil de nye forordninger træder i kraft den 1. juli For de LDP-ordninger, der videreføres i 2014 efter det gamle program, er der i programændringen redegjort for efter hvilke statsstøtteregler og hvilken forordning, der ydes tilsagn i Det er en ordinær notifikation til Kommissionen, hvor Danmark oplyser Kommissionen om statsstøttegrundlaget for den forventede aktivitet i 2014 ved opdatering af statsstøtteoplysningerne i det gamle program. En af de vigtigste prioriteter i forhold til afslutningen af landdistriktsprogrammet er at sikre en optimal udnyttelse af ELFUL-rammen. På baggrund af opdaterede budgetskøn for programmets afløb forventer vi inden for de kommende måneder at kunne sende endnu en programændring vedrørende programmets finansieringsplan, så der sikres en optimal budgetfordeling i forhold til den forventede aktivitet i resten af programperioden. Udvalget vil blive inddraget i programændringen via skriftlig høring. 3) Orientering om forslag til ny landdistriktsfondslov. Marianne Mochau oplyste, at vi er meget langt og næsten færdige med udarbejdelsen af forslag til ny landdistriktsfondslov, der skal erstatte den nuværende landdistriktslov. Lovforslaget bliver sendt i ekstern høring i slutningen af juni med høringsfrist den 1. august. Lovforslaget skal fremsættes i oktober I, og det forventes vedtaget inden jul. Niels Lindberg Madsen bemærkede, at vi er tæt på sommerferien. Hvis man ønsker kvalificerede bemærkninger, er det ikke rimeligt med så kort en høringsfrist hen over sommerferieperioden. Marianne Mochau oplyste, at høringsperioden bliver på ca. 5 uger. Marie Guldborg tilføjede, at der er blevet arbejdet hårdt for ikke at stå i denne situation. Men i henhold til lovprogrammet skal vi kunne nå at fremsætte lovforslaget i begyndelsen af oktober, så loven kan vedtages inden årets udgang. I øjeblikket gennemfører vi landdistriktsprogrammet på en tekstanmærkning. Vi håber derfor, at lovslaget kan sendes i høring inden for en uges tid. 4) Orientering om Kommissionens godkendelse af partnerskabsaftalen mellem Danmark og EU-Kommissionen. Marianne Mochau oplyste, at Danmark fremsendte udkast til partnerskabsaftale til Kommissionen i begyndelsen af marts Partnerskabsaftalen, der er et nyt element i programperioden , udgør en strategisk ramme for de fire fonde i Danmark: Landdistriktsfonden, Hav- og Fiskerifonden, Regionalfonden og Socialfonden. Partnerskabsaftalen beskriver de udfordringer, som Danmark står overfor i programperioden, og hvordan fondene kan bidrage til at løse disse udfordringer på tværs, samt de forventede resultater m.v. Partnerskabsaftalen er udarbejdet i tæt samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen, som har ansvaret for hver to af fon- 5

6 denne, og parallelt med udarbejdelsen af forslag til de fire programmer. EU-Kommissionen godkendte partnerskabsaftalen den 5. maj 2014, og den danske partnerskabsaftale var den første, der blev godkendt. Den godkendte partnerskabsaftale er udsendt med mødematerialet. Som udgangspunkt gælder partnerskabsaftalen for hele den 7-årige programperiode, men den vil kunne ændres. Faktisk skal den allerede justeres hen over sommeren som følge af vedtagelsen af forordningen for Hav- og Fiskerifonden for få uger siden. B. Meddelelser fra Kommissionen. Michael Pielke ønskede til lykke med, at Danmark var den første medlemsstat, der fik godkendt sin partnerskabsaftale. Der er også gode udsigter i forhold til forslaget til landdistriktsprogram. Kommissionen har haft udkastet i intern konsultation i DG Agri og øvrige tjenestegrene, bl.a DG Miljø og DG Klima. Der er modtaget en række bemærkninger til programforslaget, og på baggrund heraf er der udarbejdet et udkast til brev med formelle bemærkninger til Danmark. Imidlertid skal de øvrige DG er også have udkastet til brev i høring, og det skal godkendes på kabinetsniveau, inden det kan fremsendes formelt til Danmark. Fordelen er, at medlemsstaten får en samlet og mere stabil vurdering af programmet, herunder på tværs af DG er og på kabinetsniveau. Men processen tager også længere tid. Kommissionen forventer at kunne sende brevet officielt til Danmark inden for et par uger, hvorefter der vil være drøftelser af bemærkningerne. Det er Kommissionens forventning til den nye programperiode, at de seks EU-prioriteter skal give value for money. Der skal være mere innovation, forebyggelse af klimaændringer, miljø, landbrug, landdistrikter og biodiversitet, og Kommissionen ønsker, at disse mål adresseres. Der skal desuden være tættere sammenhæng mellem de fælles EU-mål og anvendelsen af midlerne. Partnerskabsaftalen er ikke kun en ny administrativ byrde, men en strategi for hvordan midlerne skal anvendes på tværs af fondene. Kommissionen udtrykte tilfredshed med, at det danske program er nået så langt i godkendelsesprocessen. Det er det program, der er nået længst, og Kommissionen ser frem til det videre samarbejde. Michael Pielke orienterede herefter om kontrollen af fejlratehandlingsplaner, hvor Kommissionen også bliver revideret. Det er en kontrol af, hvordan der følges op på handlingsplanerne. Ad 6. Status for fremdrift af landdistriktsprogrammet for A. Økonomisk fremdrift, afløb og prognose. Marie Guldborg orienterede om den økonomiske fremdrift for programmet på baggrund af oversigter, der er udsendt med mødematerialet, og den uddelte oversigt over foranstaltningsnumre og ordninger. Den samlede hjemtagning af EU-midler udgør pr. 1. juni pct. af EU-budgettet, og de resterende 25 pct. er bundet i arealordningerne og en række gode projekter. Årsagerne til størrelsen af det, som mangler at blive hjemtaget, er, at midlerne fra Sundhedstjekket kom relativt sent i perioden, og at udbetalingerne på disse ordninger derfor falder sent, samt at en række store ordninger er flyttet fra landdistriktsprogrammet til Søjle 1 i Så det er naturligt, at billedet ser sådan ud, men NaturErhvervstyrelsen, Naturstyrelsen, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og tilsagnshaverne har i fællesskab en stor opgave i forhold til at nå de resterende 25 pct. af udbetalingerne. Det fremgår, at hjemtagningen af EU-midler i 1. kvartal 2014 var mindre end budgetteret. Årsagen er erhvervsudviklingsordningen, hvor sagsbehandlingen af udbetalingerne er standset, samt 280 mio. kr. puljen, hvor tilsagnene er givet sent i programperioden, og udbetalingerne derfor også kommer sent. 6

7 Marie Guldborg oplyste som svar til Adam Lentz, at afløbsprofilen bølger over kvartalerne, fordi der er naturlig variation i de forskellige projektordninger og dermed, hvornår man søger om udbetaling. Desuden har arealordningerne sit eget forløb med årlige udbetalinger. Marie Guldborg oplyste, at de største udestående poster er på vådområder, LAG-ordningerne, skovrejsning, erhvervsudvikling og miljøteknologi. Vi bruger i 2014 midler fra den gamle programperiode, bl.a. de annulleringer der kommer, for at sikre, at vi udnytter hele rammen. De gamle penge bliver i 2014 brugt til miljøteknologi, naturforvaltning og skovrejsning. Desuden bliver der udsendt breve til støttemodtagerne, så de får afsluttet deres projekter. Vi forventer, at fuld hjemtagning bliver nået i slutningen af 3. kvartal Marie Guldborg konkluderede, at vi forventer fuld hjemtagning for perioden , men at det er en stor opgave at nå udbetalingerne for alle parter. B. Tilsagnsgivning ved udgangen af Steen Bonde oplyste, at der under ø-støtteordningen er udbetalt støtte til ca ha på 31 små og mellemstore øer, og at arealet stort set er konstant fra år til år. Størstedelen af udbetalingerne blev rykket til begyndelsen af 2014 på grund af problemer med IT-systemet (CAP-TAS). Fra 2015 lægges ordningen over i Søjle 1. For pleje af græs og ændret afvanding, hvor ansøgningsfristen sluttede den 31. maj 2013, blev der givet tilsagn for ca ha, svarende til ca. 19,9 mio. euro i alt over 5 år. Stort set alle tilsagn blev givet inden udgangen af 2013, og der ydes nu årligt tilskud til ca ha. Ordningen pleje af græs omfattede ca ha svarende til ca euro. Nye tilsagn under ordningen ændret afvanding omfattede ca. 13 ha svarende til ca euro. Ansøgninger om nye tilsagn til fastholdelse af vådområder omfattede ca. 200 ha, svarende til ca euro. I 2013 var der to ansøgningsrunder for omlægning til økologi, og efter de to runder blev der afgivet tilsagn for ca. 2,3 mio. euro til ca ha under Omlægningstilskud. Dette er et mindre forbrug i forhold til det budgetterede i FL2013 på ha, da der ikke var indkommet tilstrækkeligt med ansøgninger til at opfylde dette mål. Størstedelen af tilsagnsgivningen til Miljøbetinget tilskud blev fra 2010 til 2014 flyttet til artikel 68 programmet (ordningen Ekstensivt landbrug) under søjle 1. Der er frem til og med 2012 givet få, mindre tilsagn til Miljøbetinget tilskud til juletræer, der ikke kan støttes under Søjle 1. Lene Sørensen oplyste, at der i 2013 er givet tilsagn til kommunale og statslige vådområder som følger: - 28 kommunale forundersøgelser for 1,2 mio. euro, - 17 kommunale anlægstilsagn for 23,6 mio. euro, - 5 statslige forundersøgelser for 0,3 mio. euro og - 17 statslige realiseringstilsagn for 49,8 mio. euro. Der er desuden 40 jordfordelinger i gang. Til 17 kommunale MVJ-reservationer er der meddelt tilsagn for 3,5 mio. euro, og til 16 statslige MVJ-reservationer er der meddelt tilsagn for 1,9 mio. euro. For natur- og miljøprojekter, herunder læhegn, er der i 2013 meddelt følgende tilsagn: tilsagn til ordinære Natur- & Miljøprojekter for 2,2 mio. euro og tilsagn til Natur- & Miljøprojekter med anden offentlig medfinansiering for 3,3 mio. euro tilsagn til Læhegn for i alt 2,0 mio. euro. Det er en populær ordning. For Natura 2000 naturforvaltning er der i 2013 meddelt følgende tilsagn: tilsagn til rydning og forberedelse til afgræsning for 4,2 mio. euro, - 41 tilsagn til forundersøgelser af naturlig hydrologi for 1,6 mio. euro og 7

8 - 3 tilsagn til realisering af naturlig hydrologi for 0,1 mio. euro. Aksel Nielsen oplyste, at der i 2013 er givet følgende tilsagn: tilsagn under miljøteknologiordningen for 35,2 mio. euro, tilsagn til økologisk investeringsstøtte for 9,1 mio. euro, - 28 tilsagn for 5,8 mio. euro til udviklingsprojekter under erhvervsudviklingsordningen, - 30 tilsagn for 5,0 mio. euro til demonstrationsprojekter under erhvervsudviklingsordningen og tilsagn til LAG-projekter for 23 mio. euro. Der er desuden givet driftstilskud til LAG på 2,2 mio. euro. Jørn Jensen oplyste, at målsætningen for skovrejsning blev redefineret i forbindelse med Grøn Vækst aftalen. Der er givet tilsagn svarende til målsætningen på ha i programperioden. Tilskudsordningen har en langstrakt implementering, hvorfor en væsentlig del af periodens tilsagn først realiseres i de efterfølgende år. Ca. 36 pct. af tilsagnene er realiseret i perioden. Der har desværre været en vigende interesse for ordningen, men der arbejdes på at sætte skub i udviklingen. Under miljøvenligt skovbrug er der givet tilsagn til 140 sager, med et afløb på knap 900 ha. Dette er væsentligt under der forventede afløb. Ordningen har haft en svær start, fordi en statsstøttegodkendelse trak ud i flere år, og niveauet er derfor ikke så højt som ønsket. Ordningen ikke-produktive investeringer blev skåret væk med Grøn Vækst-aftalen, men er genåbnet i 2013 ved en politisk beslutning. Målsætningen for antal modtagere er nået med ca. 90 pct., mens afløbet er forskudt, da de seneste tilsagn vil komme til udbetaling de kommende 2 år. C. Orientering om ansøgningsrunder i 2014 under programmet for Steen Bonde oplyste, at ø-støtteordningen fra 2015 bliver overført til Søjle I som etårige tilskud i stedet for 5- årige tilsagn. I 2014 er der ansøgt for ca ha og støttesatsen er på 475 kr./ha. For pleje af græs og ændret afvanding viser en foreløbig opgørelse, at der er søgt nye plejetilsagn på ha, hvilket ca. svarer til det areal, der udløber i Uden en udspecificering af, hvordan det ansøgte areal fordeler sig på de forskellige satser, kan der ikke siges noget definitivt om det nødvendige finansieringsbehov. I budgetsammenhæng anvendes derfor en gennemsnitssats på kr. pr. ha, der er baseret på udbetalingerne i Det er tæt på, at hele budgettet bliver anvendt, men forhåbentlig er tilsagnsrammen tilstrækkelig, så prioritering af ansøgninger kan undgås. På ordningen opretholdelse af ændret afvanding er der i alt søgt på 381 ha fordelt på 27 ansøgere. Den forventede støttesats for ordningen ændret afvanding er kr./ha. For økologi er der i den ordinære ansøgningsrunde indkommet ansøgninger på i alt ca ha fordelt på 268 ansøgere. Den samlede sats på ordningen svarer ca. til kr./ha. Det samlede finansieringsbehov vil som forventet ligge på omkring 16 mio. kr. Dette lever desværre ikke op til den nationale målsætning om fordobling af det økologiske areal frem mod Marie Guldborg oplyste, at der er igangsat en evaluering af Økologisk Handlingsplan 2020, og at resultatet forventes i løbet af et par uger. Derefter skal der udarbejdes en handlingsplan i regi af Det Økologiske Fødevareråd. Lene Sørensen henviste til oversigten over ordninger, der åbner i Ansøgningsrunderne til Natura naturforvaltning, der skulle åbne den 1. marts 2014, er gennemført med ansøgningsfrist den 1. maj Der er 8

9 indkommet 291 ansøgninger om tilskud til rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning; 39 ansøgninger om forundersøgelser til etablering af naturlige vandstandsforhold og 8 ansøgninger om etablering af naturlige vandstandsforhold. Samlet er der søgt for ca. 61 mio. kr., hvor der til sammenligning var søgt for ca. 43 mio. kr. i ansøgningsrunden Det er en populær ordning, som vi har fået ros for fra kommuner og landbruget. Aksel Nielsen oplyste, at der i 2014 gennemføres ansøgningsrunder for miljøteknologi, der åbnede den 1. maj 2014, og økologifremme, der åbnede den 1. maj 2014 med penge fra den nye programperiode. Jørn Jensen oplyste, at Naturstyrelsen gennemfører ansøgningsrunder for alle skov-tilskudsordninger efter de gamle regler i 2014 og med ansøgningsfrist før godkendelse af det nye landdistriktsprogram. Ad 7. Til Godkendelse: Statusrapport for 2013 om gennemførelsen af landdistriktsprogrammet. Marie Guldborg henviste til udkast til statusrapport for 2013, der er udsendt med mødematerialet. Tabel 20 vedrørende anvendelsen af teknisk bistand er udsendt separat, men vil naturligvis blive indsat i rapporten. Statusrapporten kan måske virke lidt kedelig, og der er visse gentagelser, men da indholdet af rapporten fremgår af forordningsgrundlaget, ligger det fast. Desuden har vi baseret os på statusrapporten for 2012, som er godkendt af Kommissionen. NaturErhvervstyrelsen har udarbejdet størstedelen af rapporten, men der er også modtaget bidrag fra Naturstyrelsen og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vedrørende deres områder. Der er mulighed give bemærkninger til udkastet til rapport, hvorefter den vil blive rettet til, så den kan fremsendes til Kommissionen inden fristen den 30. juni Adam Lentz konstaterede, at det er en succes, at 30 pct. af vådområderne er placeret på organiske lavbundsarealer, da det giver positive klimaeffekter. Dette er positivt og en god erfaring at bygge videre på i det nye program. Udvalget godkendte herefter statusrapporten for 2013 uden bemækninger. Ad 8. Status for forslag til landdistriktsprogram A. Orientering om fremsendt programforslag. Poul Hoffmann orienterede om indholdet i programforslaget, andre nyheder, den offentlige høring og tidsplanen for Kommissionens godkendelse af programmet, jf. power-point oversigt. Landdistriktsprogrammet udgør søjle 2 i den fælles landbrugspolitik og er dermed et supplement til de andre instrumenter under søjle 1 i den fælles landbrugspolitik. Programmet skal implementere den fælles landdistriktsudviklingspolitik i Danmark indenfor den tildelte støtteramme fra EU Landdistriktsfonden og national støtte til medfinansiering af programmet med henblik på at opfylde tre mål: Fremme af landbrugets konkurrenceevne, bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klimatiltag samt udvikling af landdistrikterne. Det er obligatorisk at anvende mindst fire af EU-prioriteterne, men Danmark forfølger fem af prioriteterne. Programmet gennemføres i to faser: (Programforslaget skal dække hele ). Der er indgået politisk aftale om udmøntningen (Programændring sendes primo 2015). Der vil være opfølgning i forhold til udmøntning af anden generations vand- og naturplaner og anbefalinger fra NLK m.v. 9

10 Programforslaget viderefører i første omgang ordningerne under programmet for og vil dermed indeholde både erhvervsrettede indsatser og natur- og miljøindsatser med positive miljø-, klima- og natureffekter og positive eller neutrale erhvervsøkonomiske konsekvenser. Følgende ordninger videreføres ikke fra det tidligere program: Traditionelle natur- og miljøprojekter, plantegenetiske ressourcer, udviklings- og investeringsprojekter i forarbejdningssektoren samt information og markedsføring og produktudvikling for fremme af økologi. Der er visse udestående tekstdele i programforslaget. Det er bl.a. information om godkendelse af projektstøtte efter de generelle statsstøtteregler og information om modregningen i arealstøtten for at modvirke dobbeltstøtte for grønningskravene under Søjle I. Dette eftersendes til Kommissionen. Poul Hoffmann orienterede om andre nyheder i programmet, herunder: - Fra år 2015 finansieres Ø-støtten under søjle I i form af et årligt tillæg til grundbetalingen. Samtidig udvides udpegningsgrundlaget for ordningen med yderligere 26 ikke brofaste øer i forhold til de 31 øer under ordningen i , inkl. Bornholm. Udvidelsen skal sikre en mere konsistent udpegning af alle øer i DK uden broforbindelse, hvor der i dag dyrkes landbrug under de pågældende ulemper og dermed til en meromkostning. - Under ordningen for pleje af græs- og naturarealer hæves tilskudssatsen til kr./ha/år fra før kr. for de arealer, som ikke modtager direkte støtte under CAP søjle 1. Satsen hæves, fordi det ikke er attraktivt at pleje arealer, der ikke samtidig modtager enkeltbetaling og dermed i forvejen er underlagt GLM plejekravene, og incitamentet for at pleje disse arealer bør derfor forhøjes for at komme nærmere målopfyldelse for plejeordningen. - Til gengæld udfases en særlig tilskudssats for pleje af naturperler og et tillæg til fuglevenlig drift. Natura 2000 udpegningen og en HNV udpegning (landbrugsarealer med høj naturværdi) vil fremover udgøre den geografiske målretning af ordningen. Den nye målretning med Natura2000 og HNV er tænkt som en forenkling og bedre målretning. - Støttesatserne for omlægning til og fastholdelse af økologi justeres, og en investeringsordning for økologiske bedrifter introduceres. Hjemmelsmulighederne for at yde støtte til markedsføring og salgsfremme er begrænsede under den nye landdistriktsforordning, hvorfor en støtteordning for markedsfremmetiltag for økologi ikke videreføres fra det forrige program. Steen Bonde bekræftede overfor Niels Lindberg Madsen, at GLM-krav for plejegræs forsvinder fra 2015, idet det fremover bliver en tilskudsbetingelse under Søjle 1. Poul Hoffmann oplyste, at styrelsen i forbindelse med den offentlige høring af landdistriktsprogrammet fra december 2013 til februar 2014 modtog 62 høringssvar fra interesseorganisationer, kommuner, regioner, ministerier og private. Høringssvarene gav anledning til en række mindre justeringer. Høringssvarene var generelt positivt indstillede overfor landdistriktsstøtten, men indeholdt samtidig en række kritikpunkter angående forslaget til målsætninger, indsats og prioritering. Der var ønsker til nye eller udvidede ordninger både for fremme af konkurrenceevne og ressourceeffektiv produktion, natur-, miljø- og klimatiltag i landbruget og omlægning til økologisk landbrug og landdistriktsudvikling. En del høringssvar vedrørte LEADER indsatsen, hvor man ønskede færre administrative byrder, mindre bureaukrati og kortere sagsbehandlingstider. En del høringssvar udtrykte ønske om, at der overføres midler fra Søjle 1 til Søjle 2 i perioden Den politiske beslutning om, hvorvidt man vil anvende fleksibiliteten, forventes at blive truffet i juni 2014, hvorfor den ikke er afspejlet i det foreliggende programforslag. 10

11 Forslaget til landdistriktsprogram er fremsendt til Kommissionen, DG Landbrug, den 11. april DG Landbrug gennemgår forslaget for fejl og mangler og forventes bl.a. at være interesseret i, hvordan de danske myndigheder forfølger målene i EU s natur- og miljødirektiver og EU 2020 strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Kommissionen er også interesseret i, hvordan programmet indgår i et samspil med de operationelle programmer for de øvrige ESI-fonde, dvs. Regionalfonden, Socialfonden og Hav- og Fiskerifonden. Dette samspil er beskrevet i partnerskabsaftalen for programmerne. Det er forhåbningen, at Kommissionen kan godkende programforslaget i september eller oktober Niels Lindberg Madsen understregede, at Landbrug & Fødevarer helt klart har anbefalet, at Danmark ikke benytter sig af muligheden for fleksibilitet. Begrundelsen er den negative indkomsteffekt, det vil have for landbruget. Marie-Louise Bretner bemærkede, at der er en række forpligtelser i forhold til natur- og miljødirektiver, og der er ikke udsigt til penge andre steder fra. Dansk Skovforening går derfor ind for fleksibilitet til brug for gennemførelse af natur- og miljøinitiativer. B. Orientering om proces for fase 2 af landdistriktsprogrammet for perioden Sarah Børner oplyste, at der forventes en politisk aftale om fase 2 af landdistriktsprogrammet inden udgangen af Der er ikke truffet politisk beslutning om fleksibilitet, men beslutning herom skal meddeles til Kommissionen inden den 1. august Der forventes en politisk beslutning om dette meget snart og inden udgangen af juni I forbindelse med arbejdet med tilskudsordninger fra 2016 og frem afholder styrelsen en konference for interessenterne i slutningen af september, hvor udvalget også bliver inviteret. C. Orientering om igangsætning af støtteordninger i 2014 under programmet for Lene Sørensen oplyste, at udkast til bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger forventes at blive sendt i ekstern høring i den kommende uge. Ansøgningsrunden forventes åbnet den 1. september 2014, således at tilsagnsgivningen kan være afsluttet inden udgangen af De øvrige ordninger under Vådområders område forventes at åbne i overensstemmelse med det udsendte skema. Aksel Nielsen oplyste, at der igangsættes følgende fire projektstøtteordninger under det nye program i 2014: Miljøteknologi, der åbner den 1. august. Økologisk investeringsstøtte, der åbner den 18. august. Farestalde, der åbner den 1. august og Erhvervsudvikling, der åbner den 1. november eller måske lidt tidligere. Desuden åbnes for ansøgning om tilskud til Drift af LAG i september, mens tilskud til LAG-projekter først igangsættes i Jørn Jensen oplyste, at Naturstyrelsen ikke igangsætter skovordninger under det nye program i Tarja Tiainen-Balsby erindrede om, at Landdistriktsudvalget skal høres om prioriteringskriterierne for støtteordningerne, og kriterierne skal derfor sendes i skriftlig høring. Karen Munch Mortensen bemærkede, at ansøgningsrunderne vedrørende miljøteknologi, økologisk investeringsstøtte og farestalde ikke bør køre samtidig og med så korte ansøgningsperioder, der delvist falder sammen med sommerferieperioden. Det kan betyde, at man ikke kan nå at fremsende sin ansøgning. 11

12 Sarah Børner svarede, at styrelsen vil se på, om der er mulighed for at ændre på tidsfristerne. Men vi er bundet af, at tilsagnene skal være givet inden udgangen af Ad 9. Status for etablering af lokale aktionsgrupper for programperioden Rita Munk oplyste, at de tidligere LAG er er nedlagt, og der skal startes forfra i forhold til etableringen af nye LAG er. Den nye LAG-organisering er udmeldt, og der er udpeget 56 LAG-kommuner og 27 småøer, hvilket er lidt færre end i den tidligere programperiode. Målet har været en bred geografisk dækning og større aktionsgrupper med en vis økonomisk volumen. Tidligere var der meget små grupper, mens de nu skal dække flere kommuner. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) har sendt udkast til bekendtgørelse om etablering og drift af LAG i høring. Der er stor interesse for at komme i gang lokalt, men ministeriet har opfordret til, at der ikke startes, før bekendtgørelsen foreligger. Etableringen af LAG er forventes at være på plads efter sommerferien, hvorefter de kan påbegynde arbejdet med de lokale udviklingsstrategier. Som noget nyt nedsætter MBBL et indstillingsudvalg, der skal vurdere og indstille aktionsgrupper og deres udviklingsstrategier til MBBL til godkendelse. Det er planen, at de nye aktionsgrupper vil være klar til at indstille projekter til tilskud fra begyndelsen af Rita Munk oplyste vedrørende budgettet, at 2014 bliver et etableringsår, hvorfor der er afsat penge til mobilisering af lokale kræfter og etablering af lokale aktionsgrupper. Først fra 2015 er der afsat midler til projekter. Budgettet for er endnu ikke vedtaget, da det indgår i fase 2 for landdistriktsprogrammet. Torben Lauridsen spurgte, hvorfor der etableres LAG er på tværs af kommuner, og dermed færre end tidligere? Rita Munk svarede, at hensigten er at sætte fokus på erhvervsudvikling og arbejdspladser. Der vil være flere økonomiske og menneskelige ressourcer til rådighed, hvis man ser på tværs. Tidligere har der været fokus på attraktive levevilkår, men nu er der mere fokus på erhvervsudvikling og arbejdspladser. Ad 10. Udvalgsmøder i Marie Guldborg foreslog, at det næste møde i udvalget afholdes fredag den 12. december 2014 om formiddagen. Torben Lauridsen spurgte med henvisning til revisionen af landdistriktsprogrammet for og drøftelse heraf, om det ikke er for sent at holde mødet i december. Marie Guldborg svarede, at mødet bevidst er lagt medio december, da vi først forventer at have en politisk aftale om programmet på det tidspunkt. Udvalget skal ikke drøfte den politiske aftale, men derimod sikre, at programforslaget holder sig inden for rammerne af den politiske aftale og inden for rammerne af forordningen. Udvalget tilsluttede sig, at det næste møde afholdes fredag den 12. december 2014 om formiddagen. Ad 11. Eventuelt. Intet. 12

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 12. december 2014.

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 12. december 2014. Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 12. december 2014. Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen (formand) Janne Birk Nielsen, Fødevareministeriets departement Jørn Jensen,

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Nyt om støtteordninger Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Agenda Miljøteknologiordningen i 2015 Tilskud til skovtilplantning, læhegn mv. Det

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 16. december 2014 Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder - Status og forventninger Rønne, Bornholm 19. november 2012 Oversigt Introduktion til

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Netværks INFO. Netværks INFO igen! Indhold. Netværks INFO 31 / 2013

Netværks INFO. Netværks INFO igen! Indhold. Netværks INFO 31 / 2013 November 2013 Netværkscenteret +45 41 71 78 30 Netværks INFO 31 / 2013 Netværks INFO Netværks INFO igen! Vi må jo nok krybe til korset og indrømme, at nyhedsstrømmen via Netværks INFO har været lidt ustabil

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Mørke 28. august 2012 Program Introduktion til LAG (eventuelt!) Introduktion til kommende

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram 21. januar 2015 Per Faurholt Ahle 1 Miljø- og økologi ordninger fra 2015 Nyt eller fortsætter Økologisk arealtilskud (5-årig) Pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Vedtægter for LAG-NORD. I. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for LAG-NORD. I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG NORD Vedtægter for LAG-NORD I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Frederikshavn, Brønderslev og Frederikshavn Kommune

Læs mere

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Lysnet Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk www.lf.dk Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade

Læs mere

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Vedtaget på stiftende generalforsamling for LAG-Sydsjælland 25-08-2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Side 1 I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er;

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen LAG og LEADER ilanddistriksprogram2014-2020 - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen 1 Hvad kommer vi rundt om? Baggrund: lidt om metatendenserne Lokal

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard

FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard Hvordan kan FOTdata bruges som et bidrag til beregning af landbrugsstøtte? FødevareErhverv uddeler hvert år op mod 7 mia. kroner i landbrugsstøtte på

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Indholdsfortegnelse Hvad kan nye og eksisterende økologer få tilskud til?... 3 Økologisk arealtilskud... 6 Tillæg under økologisk arealtilskud... 8 Økologisk

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der kan

Læs mere

Støtteforeningen for Institut for Anvendt Økologi

Støtteforeningen for Institut for Anvendt Økologi Støtteforeningen for Institut for Anvendt Økologi Fødevareministeriets Klagecenter c/o NaturErhvervsstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Houvej 55, DK-9550 Mariager Dato: 18 h -12-2013 Klage vedrørende

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer:

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer: Erhverv J.nr. MST-12411-00093 Ref. lisvi Den 12. oktober 2012 Høring af udkast til bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft og ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt

Læs mere

Referat af møde i anerkendelsesudvalget

Referat af møde i anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i anerkendelsesudvalget Torsdag 20. marts 2014, kl. 12.00-15.00 29. april 2014 Til stede

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde.

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde. Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde December 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Den Europæiske

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat af møde den 19. november 2014 i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens. 24. februar 2015 Sags nr.: 027.94M.271. Deltagere:

Referat af møde den 19. november 2014 i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens. 24. februar 2015 Sags nr.: 027.94M.271. Deltagere: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Referat af møde den 19. november 2014 i Kvalitets-

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Egenfinansiering offentlige nationale midler. Egenfinansiering frivilligt arbejde. Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet

Egenfinansiering offentlige nationale midler. Egenfinansiering frivilligt arbejde. Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet Egenfinansiering private midler Egenfinansiering offentlige nationale midler Egenfinansiering frivilligt arbejde Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet Tilskud fra aktionsgrupper

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Jeg sender her er høringsvar vedr udkast af 23 dec om Landdistriktprogrammet 2014-2020.

Jeg sender her er høringsvar vedr udkast af 23 dec om Landdistriktprogrammet 2014-2020. Høringsvar: Jeg sender her er høringsvar vedr udkast af 23 dec om Landdistriktprogrammet 2014-2020. Landsforeningen, Plantning og Landskab repræsenter Landmænd og bygger dets virke på lokale aktionsgrupper

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Referat. Bornholms Varme A/S 19.04.2013 176. Bestyrelsesmøde nr. 26 Den 19. april 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle.

Referat. Bornholms Varme A/S 19.04.2013 176. Bestyrelsesmøde nr. 26 Den 19. april 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Bornholms Varme A/S 19.04.2013 176 Referat Bestyrelsesmøde nr. 26 Den 19. april 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde August 2014 BERETNING OM DANMARKS UDNYTTELSE AF TILSKUD FRA EU S FONDE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde Møde i bestyrelsen for LAG Ringsted, onsdag den 19. juni 2013 Mødet fandt sted kl. 19.00-22.00 i Mødelokale 1 - på Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9. Dagsorden 1. Nye punkter til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

FORMANDS- OG LEDELSESSEKRETARIATET REFERAT AF UDVALGSFORMANDSMØDE

FORMANDS- OG LEDELSESSEKRETARIATET REFERAT AF UDVALGSFORMANDSMØDE FORMANDS- OG LEDELSESSEKRETARIATET REFERAT AF UDVALGSFORMANDSMØDE Dato: 18. november 2008 Tidspunkt: Kl. 9.30-11.00 Sted: 2-080 Deltagere: Folketingets formand og udvalgsformændene Dagsorden 19. november

Læs mere

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Deltagere: Leder Natur og Miljø, Peter Dorff Hansen (formand) Friluftsrådet, Jørgen E. Petersen Grøn Hverdag Sorø og omegn, Dorte E. Nielsen Sorø Kodriverlaug,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Tid: Torsdag den 30. September 2010, kl. 16.30-19.00 Sted: Mødelokalet 2. Sal i Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Dagsorden: 1. Orientering ved formand/koordinator

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

A F G Ø R E L S E. over afgørelse af 1. maj 2000 fra om ophævelse af promsaftale om energieffektivisering

A F G Ø R E L S E. over afgørelse af 1. maj 2000 fra om ophævelse af promsaftale om energieffektivisering ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 1. december 2000 J.nr. 97-151-0024 HJD A F G Ø R E L S E Klage fra over afgørelse af 1. maj 2000

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1510 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3176

Læs mere

Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00

Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Mødedeltagere: Erik Vind, Mikael Krarup, Bente Kaysen, Erik Buch, Jens Hebsgaard, Jørgen Bai Jepsen, Birte Jacobsen, Paul Verner Skærved,

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014 Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice December 2014 1 Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er øget i forhold til 2013. 62 % af konsulenterne og

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner.

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner. Den 27. marts 2015 Forslag til: Vedtægter for den lokale aktionsgruppe FLAG Vestjylland. 1. Navn Aktionsgruppens navn er FLAG Vestjylland. I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere